close

Enter

Log in using OpenID

Abonelik Sözleşmesi

embedDownload
Sıra No :
WF
Abonel k Sözleşmes
Gsm Tel No
: 0
Bağlantı Yer
: Ev
Bağlantı Adres :
B reysel
Posta Kodu
Kurumsal
İşyer
:
Erkek
Kadın
Özel
Kamu
/ 2 0 1 4
Kurumsal
İl K O N Y A
İlçe
Adı
:
Soyadı
:
C ns yet
:
Anne K. Soy. :
Ünvan
Tar h :
/
Abonel k T p : B reysel
TC. K ml k No :
Meslek :
:
Sektör
:
Verg No
:
Der. Tesc l No :
Yetk l Adı
:
Yetk l Soyadı :
Yetk l TC No :
İrt bat Tel No
E-Posta
Vak./Der.
V. Da res
T c./Vakıf S c. No :
:0
:
Faks No : 0
@
E-Posta adres ve d ğer rt bat b lg ler m tam ve doğru vermemem, b lg ler mde olab lecek değ ş kl kler b ld rmemem
durumunda kanun ve yönetmel kler n NETWİFİ’e get receğ yükümlülükler n yer ne get r lememes neden yle NETWİFİ’ı
sorumlu tutmayacağımı kabul ed yorum.
Terc h ett ğ n z kullanıcı b lg ler n z yazınız ve bu b lg ler lütfen saklayınız. Terc h ed len kullanıcı adı başkası tarafından
daha önce alınmış se, tarafımızdan başka b r kullanıcı adı ver lecekt r.
Kullanıcı Adı
Ş fre
:
:
Stat k IP
: (Stat k IP h zmet ayrıca ücretlend r l r.)
İst :yorum
İstem yorum
Ad l Kullanım
Kotası
Aylık Ücret
Netcep 1 Mbps**
5 GB
15
----
Netcep 2 Mbps**
10 GB
20
----
Net 4 Mbps**
Kotasız
25
250
----
Net 6 Mbps**
Kotasız
30
250
----
Net 8 Mbps**
Kotasız
35
250
----
Net 8 Mbps 12**
Kotasız
35
Ücrets z*
12 Ay
Net 16 Mbps**
Kotasız
65
250
----
Net 16 Mbps 12**
Kotasız
65
Ücrets z*
12 Ay
Tar fe Adı
C haz/Kurulum
Ücret
Taahhüt
D ğer
-* 12 Ay taahhüt mzalayan aboneler ç n c haz ve kurulumu ücrets z yapılacaktır. K ra sözleşmes mzalanacaktır.
-** Coğrafi konum ve uzaklıklardan dolayı hız düşümü olab l r.
WF
12 Ay Taahhüt İmzalayanlar ç n
K ra Sözleşmes
Tar h :
/
/ 2 0 1 4
Taraflar
K raya Veren : (Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anılacaktır.) ,
NETWİFİ İlet ş m H zmetler Ltd. Şt .
Hükümet Cd. No.21 Tel : (0.332) 447 3000 - Çumra/KONYA
K ralayan
: (Bundan böyle KİRALAYAN olarak anılacaktır.)
Adı Soyadı
Adres
Tel
TC K ml k No
Sözleşmeye Konu H zmet Bedel :
C haz Adı
Ser No
Mac Adres
Mac Adres
:
:
:
:
Eth
Wlan
1- Sözleşmen n Konusu : Yukarıda b lg ler yazılı w reles alıcı c hazın
k ralayana k raya ver lmes .
2- Sözleşmen n İçer ğ : Bu sözleşme tarafların taahhütler n ve w reles
alıcı c hazın k ralanması şartlarını kapsar.
3- Taahütname : Sözleşmen n akd olarak hareket eden K raya veren ve
K ralayan aşağıda bel rt ld ğ üzere yükümlülükler n karşılıklı b rb rler ne
taahhüt ed p kabul le mzalamışlardır.
4- Sözleşme Şartları : A) K raya Veren w reless alıcı c hazını çalışır
vaz yette tesl m etm şt r. B) Sözleşme tar h nden t baren w reless alıcı
c hazın kullanım dışı sorunlarda onarım g derler K raya Veren’e a tt r.
K ralayan w reless alıcıyı en y şek lde korumak ç n gerekl önlemler
alacaktır. C) W reless alıcı c hazın mak ne ve/veya adaptörüne kullanıcı
tarafından zarar ver lmes , çalışamaz hale get r lmes veya kaybed lmes
durumunda ürünün p yasa fiyatı olan 250 TL. (İk yüzell Türk L rası)
K ralayan’dan tahs l ed l r. D) K ralayan, c hazın k ralama süres dolmadan
ade etmek sted ğ takd rde, kullandığı her ay ç n 25 TL (Y rm beş Türk
L rası) ücret alınır. E) K ralayan, c haz k rayab lmes ç n Netw fi İlet ş m
H zmetler Ltd. Şt . tarafından sunulan nternet h zmetler n n b r nden en az
12 ay boyunca satın alacağını taahhüt etmes zorunludur. F) C haz
sözleşme b t m nde K ralayan, c hazı eks ks z, hasarsız ve çalışır vaz yette,
aksesuarlarıyla beraber K raya veren’e vermekle yükümlüdür.
5- Sözleşme Süres : Bu sözleşme yukarıda yazılı tar hten t baren 12 ay
geçerl d r. Sözleşmen n uzatılması, kısaltılması yada sözleşmen n ptal
hakkı K raya Veren’e a tt r. Süre uzatımı ç n K ralayan sözleşme b t ş
tar h nden en az 15 gün önce süre uzatım taleb n ve süres n K raya Veren’e
b ld rmek zorundadır.
Bu sözleşmede doğab lecek herhang b r anlaşmazlık durumunda Konya
Mahkemeler n n yetk l olduğunu taraflar kabul etm şlerd r.
NETWİFİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ
1-TARAFLAR
1-Bu sözleşme,merkez Hükümet Cd. No.21 Çumra/KONYA adres nde bulunan
N E T W İ F İ İlet ş m H zmetler L m ted Ş rket le …………………………
…………….........................…………………………………………………………………
…………………........…………………………………………………………………………
………….........................……………………................................................................
adres nde muk m …………………………….........……………………
……………………………….........…………………………………………………………
……………………………..arasında mzalanmıştır.
Bu SÖZLEŞME'de NETWİFİ İlet ş m H zmetler L m ted Ş rket ''NETWİFİ''
...
………………………………………………………………….
İse ''Abone'' olarak anılacaktır. NETWİFİ ve abone b rl kte ''TARAFLAR'', tek başlarına
se ''TARAF'' olarak İs mlend r lm şlerd r
2-TANIMLAR
Bu sözleşmede geçen,
ABONE: NETWİFİ’n sunmakta olduğu HİZMETLER ve bu HİZMETLER le l nt l
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER'den yararlanmak üzere, şbu SÖZLEŞME'y b zzat
veya vek l aracılığıyla mzalayarak SÖZLEŞME hükümler ne uymayı taahhüt eden
gerçek veya tüzel k ş y ,
ADİL KULLANIM: HİZMET' n türüne bağlı olarak NETWİFİ tarafından bel rlenm ş
m ktarı aşmayan kullanımı,
KURULUM : HİZMET' n NETWİFİ tarafından lk tes s ed lmes şlem ,
ALTYAPI SAĞLAYICI: Aks özel olarak bel rt lmed kçe Türk Telekomün kasyon AŞ.'y
DEVİR: ABONE'n n SÖZLEŞME'y b r başka k ş ye devretmek stemes durumunda
NETWİFİ tarafından gerçekleşt r len şlem ,
FATURA DÖNEMİ: Başlangıç ve b t ş tar h NETWİFİ tarafından bel rlenen,
faturalamaya esas aylık ücretlend rme dönem n ,
HİZMET(LER): NETWİFİ tarafından ABONE'ler ne mevcut durumda sunulan ve
ler de sunulacak olan ve şbu SÖZLEŞME'n n her b r Ek 'nde ayrıca bel rt len
özell kler tanımlanmış bulunan h zmet ve / veya h zmetler n tümünü ve / veya her
brn;
KATMA DEĞERLİ SERVİS(LER): HİZMETLER'e lave, farklı veya yen den
yapılandırılmış n tel kte olan, NETWİFİ'n kend s n n veya üçüncü k ş ler aracılığıyla,
HİZMET üzer nden ve / veya HİZMET' n yanında ABONE'ye sunacağı d ğer ücretl /
ücrets z h zmetler ,
KISMİ AYLIK KULLANIM ÜCRETİ: FATURA DÖNEMİ ç nde ABONE olunması hız
artırımı veya tar fe değ ş kl ğ yapılması durumunda şlem tar h ne FATURA DÖNEMİ
sonuna kadar olan dönem ç n alınan veya FATURA DÖNEMİ ç nde KATMA
DEĞERLİ SERVİSLER'den b r n n satın alınması ve / veya üye olunması durumunda
şlem tar h nden FATURA DÖNEMİ sonuna kadar olan dönem ç n alınan ücret ,
KURUM:B lg Teknoloj ler ve İlet ş m Kurumu'nu,
MÜCBİR SEBEPLER:HİZMET' n sağlanmasına engel teşk l eden deprem,su
baskını, tayfun, salgın hastalık, Lokavt, grev, yangın, savaş, seferberl k ve olağanüstü
hal ve benzer olağan veya olağanüstü sebepler, resm makam veya gec kt r c
kararların ve ALTYAPI SAĞLAYICI'dan kaynaklanan herhang b r neden ,
MÜŞTERİ KANALLARI; NETWİFİ tarafından bel rlenen SATIŞ NOKTALARI, çağrı
merkez , kurumsal nternet s tes (www.netw fi.com.tr) ve NETWİFİ tarafından
bel rlenerek Müşter ler n h zmet ne sunulab lecek olan kanallar,
NAKİL: ABONE'n n HİZMET' ve bu HİZMET'e bağlı d ğer HİZMETLER' mevcut
adres nden başka b r adrese taşınmasını stemes durumunda NETWİFİ tarafından
gerçekleşt r len şlem ,
ÖNCEKİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ: TARAFLAR'ın şbu SÖZLEŞMESİ'n n
mzalanmasından önce akdett kler , HİZMETLER'den herhang b r s n n abonel ğ ne
l şk n hak ve yükümlülükler n düzenlend ğ sözleşmey ,
PAKET: ABONE'ye NETWİFİ tarafından Hız, kota konuşma süres vb. HİZMET
özell kler ne göre, farklı ücretler üzer nden sunulan kullanım seçenekler n ,
SATIŞ NOKTASI / NOKTALARI: NETWİFİ adına abonel k sözleşmes yapmaya
yetk l olan gerçek ve \ veya tüzel k ş ler ,
SÖZLEŞME: NETWİFİ le ABONE arasında mzalanmış şbu NETWİFİ ABONELİK
SÖZLEŞMESİ'n ve HİZMETLER'e l şk n özel hükümler çeren EKLER' ,
TAHSİLAT BİRİMLERİ: Fatura bedeller n tahs l etmek üzere NETWİFİ tarafından
yetk lend r lm ş bulunan gerçek k ş veya tüzel k ş ler le NETWİFİ tahs lat serv sler n ,
TARİFE: NETWİFİ’n SÖZLEŞME kapsamında sunacağı h zmetler n ve KATMA
DEĞERLİ SERVİSLER' n karşılığı olarak ABONE'den alacağı, BAĞLANTI ücret ,
hat k rası ve benzer değ ş k ücret kalemler nden b r n veya b r kaçını tems l eder.
K raya Veren
K ralayan
HAT KAPAMA ÜCRETİ: ABONE'n n ödenmem ş fatura borcundan dolayı er ş me
kısıtlanan,kapatılan veya dondurulan hattı ç n faturasına yansıtılan ücret ,
3-SÖZLEŞME'NİN KONUSU
Bu SÖZLEŞME'n n konusu ABONE'ye sunulan HİZMET le lg l olarak TARAFLAR'ın
karşılıklı hak,yetk ve yükümlülükler n düzenlemekt r.
4-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.NETWİFİ, sunduğu HİZMET'ten ABONE'n n yararlanmasını sağlayacak. ABONE,
bu HİZMET' n karşılığı olarak TARİFE's nde bel rlenen ücretler ödeyecekt r. ABONE,
NETWİFİ tarafından kend s ne uygulanacak mevcut PAKET'lere TARİFE'lere ve
bunlarda meydana geleb lecek değ ş kl klere www.netw fi.com.tr adres üzer nden
ulaşab lecekt r. NETWİFİ, ayrıca, TARİFE değ ş kl kler n yürürlüğe g rmeden önce,
ABONE'ler ne duyuracaktır.
4.2.NETWİFİ, KATMA DEĞERLİ SERVİSLER' değ şt rmek,kaldırmak,yen lemek ve
KATMA DEĞERLİ SERVİSLER' n TARİFE'ler nde değ ş kl k yapmak hakkını saklı
tutar. KATMA DEĞERLİ SERVİSLER hakkında detaylı b lg lend rme MÜŞTERİ
KANALLARI üzer nden yapılmaktadır.
4.3.TARAFLAR, ABONE'n n terc h ett ğ TARİFELERİ de çeren, talep ve onaylarının
açıkça bel rt ld ğ , mzasını taşıyan, her b r HİZMET ç n ayrı ayrı olarak düzenlenen
sözleşme ekler n n SÖZLEŞME'de yer alan şartların gerçekleşmes kaydıyla,
mzalandıkları tar hler t bar yle söz konusu HİZMET'e ABONE olunduğunu
göstereceğ n , HİZMET' n sunulmasında esas teşk l edeceğ n ; sözleşme ekler n n şbu
SÖZLEŞME'n n ayrılmaz b r parçası olduğunu ve zaman zaman ht yaç doğrultusuna
NETWİFİ güncelleneb leceğ n kabul veya beyan eder.
4.4. ABONE'n n şbu SÖZLEŞME mzalanması sırasında braz ett ğ belgelerdek ve /
veya beyan ett ğ b lg lerdek değ ş kl kler yazılı olarak yada MÜŞTERİ KANALLARI
aracılığıyla NETWİFİ’e b ld r lmed kçe, SÖZLEŞME'de b ld rd ğ b lg ler doğru kabul
ed lecekt r. ABONE bu b lg ler tam ve doğru vermekle ve değ ş kl kler b ld rmekle
yükümlüdür. ABONE tarafından braz ed len belgelere ve ver len b lg lere dayanarak
yapılan şlemler ve tebl gat geçerl sayılacak ve geçerl b r tebl gatın yasal sonuçlarını
doğuracaktır.
4.5.NETWİFİ ABONE'ye çağrı merkez , www.netw fi.com.tr nternet adres ve
NETWİFİ tarafından b ld r lecek d ğer yazılı, görsel, telefon ve elektron k ortam veya
d ğer let ş m araçları üzer nden nterakt f müşter h zmetler verecekt r. NETWİFİ
nterakt f müşter h zmetler n n ver ld ğ bu kanalları değ şt rme, kaldırma ve teknoloj k
gel şmelere bağlı olarak yen kanallar ekleme hakkına sah pt r. ABONE nterakt f müşter
h zmetler sunumu ç n yen kanallar talep etmeyecekt r.
4.6. ABONE'n n HİZMETLER'den faydalanmak ç n SATIŞ NOKTALARI dışındak
MÜŞTERİ KANALLARI üzer nden talepte bulunması hal nde, ABONE, kend s ne
gönder len veya kend s nden stenen belgeler mzalar ve mevzuat gereğ sunması
gereken bütün b lg ve belgeler sağlar. Bu b lg ve belgeler n SATIŞ NOKTASI'na
ulaşması ve doğruluğunun tey t ed lmes kaydıyla ABONE'n n HİZMET taleb şleme
alınır. Ancak, hang MÜŞTERİ KANALLARI'ndan hang HİZMET'ler n taleb n n kabul
göreceğ NETWİFİ tarafından bel rlen r ve www.netw fi.com.tr adres nden duyurulur.
4.7.Mevcut ve daha sonra açılab lecek kanallar aracılığıyla, gerçekleşt r len abonel k
şlemler n n SÖZLEŞME'ye tab olacağını ABONE kabul ve beyan eder. Kanalların
tekn k yeterl l kler ve / veya NETWİFİ tarafından bel rlen r. Ancak ABONE, fatura adres
değ şt rme, nak l, dev r, unvan değ ş kl ğ , İP adres değ ş kl ğ ve kullanıcı k ml ğ
değ ş kl ğ g b stekler n yazılı olarak NETWİFİ’e b ld recekt r. ABONE NETWİFİ’e
lett ğ b lg ler n doğruluğunu; yöneltt ğ talepler n kend rades n yansıttığını; rades ne
bağlı doğacak sonuçlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. NETWİFİ’n onaya
tab olmaksızın ABONE yararına şlem yapma hakkı saklıdır.
4.8.A B O N E, şbu sözleşmen n mzalanması ve uygulanmasından doğan
yükümlülükler n herhang b r sebeple tam olarak yer ne get rmemes hal nde NETWİFİ
tarafından sunulan h zmet n kapatılab leceğ n , er ş m n kısıtlanab leceğ n hattın
dondurulab leceğ n , abonel ğ n sona erd r lerek ş bu sözleşmen n feshed leb leceğ n
kabul eder. HİZMET' n kısıtlanması ya da durdurulması, TARİFE'de yer alan ücretler n
abonel k fesh ne kadar ABONE'den alınmasına engel değ ld r.
4.9. ABONE, SÖZLEŞME'y feshetmek sted ğ takd rde bu taleb n , k ml ğ n
spatlaması koşuluyla, ( ) yazılı şek lde SATIŞ NOKTASI'na b ld rmes üzer ne;( ) tey t
ed lm ş olmak kaydıyla NETWİFİ’n bel rlem ş, beyan etm ş olduğu faks numarasına
mzalı d lekçes le b ld rmes üzer ne veya ( ) KURUM tarafından bel rlenecek d ğer
yöntemlerle b ld rmes üzer ne SÖZLEŞME'n n fes h sürec başlayacaktır.
4.10. Çağrı merkez aranarak ya da nternet üzer nden yapılan fes h b ld r mler nde
ABONE'n n k ml k b lg ler n n doğrulanması amacıyla NETWİFİ’n bel rleyeceğ
yöntemlerle ABONE güvenl k tey t şlem ne tab tutulab l r. HİZMET' n durdurulmasını
tak p eden 10 gün çer s nde ABONE SATIŞ NOKTASI'na yazılı b ld r mde bulunmak
zorundadır. Süres nde b ld r mde bulunmayan ABONE'n n SÖZLEŞMESİ'n sona
ermem ş sayılır ve ABONE'ye h zmet sunumuna devam ed l r.
4.11. NETWİFİ ABONE'n n abonel ğ ne son verme yönündek SÖZLEŞME'n n 4.9
Maddes nde bel rt len yöntemlere uygun b ld r m n yapıldığı andan t baren 24 (y rm dört)
saat ç nde HİZMET / HİZMETLER'İ durdurur ve ABONE'n n yazılı taleb n n kend s ne
ulaşmasından t baren en geç 48 (kırk sek z) saat ç nde fes h şlem n gerçekleşt r.
NETWİFİ, SÖZLEŞME'n n sona erd ğ n , yazılı b ld r m tak p eden 7 (yed ) gün
çer s nde, ABONE'ye yazılı olarak b ld recekt r.
4.12.Abonel ğ n başladığı tar hten sonrak lk FATURA DÖNEMİ'nde KISMİ AYLIK
KULLANIM ÜCRETİ de faturaya yansıtılacaktır. ABONE,MÜŞTERİ KANALLARI
üzer nden PAKET veya TARİFE değ şt rme taleb nde bulunab l r. Aks ne düzenleme
yapılmadıkça ABONE'n n MÜŞTERİ KANALLARI aracılığı le TARİFE ve\veya
PAKET değ ş kl ğ ne l şk n taleb n NETWİFİ'e ulaştırdığı tar h t bar yle yen tar fe
ve\veya PAKET akt ve ed lecek ve bu tar h t bar yle ABONE'n n terc h ett ğ yen
TARİFE ve\veya PAKET'e l şk n NETWİFİ tarafından bel rlenm ş ücret uygulanacaktır.
ABONE tarafından, TARİFE ve\veya PAKET değ ş kl ğ yapılan ayın fatura başlangıç
tar h nden fatura kes m tar h ne kadar olan dönem se yen TARİFE ve\veya PAKET
üzer nden ücretlend r lecekt r. Oluşacak tutar farkı, TARİFE ve\veya PAKET
değ ş kl ğ n n yapıldığı ayı tak p eden lk FATURA DÖNEMİ'ne yansıtılacaktır. Her
halde, NETWİFİ HİZMET'e l şk n TARİFE, PAKET ve ücretler değ şt rme hakkını saklı
tutar.
4.13.ABONE tarafından HİZMET' n alımı ç n hatta bağlanacak c hazların lg l
mevzuata, ALTYAPI SAĞLAYICI tarafından yayımlanacak arayüz kr terler ne ve\veya
HİZMET ç n gerekl olan standartlara uygun olması gerek r. NETWİFİ, gerekl gördüğü
hallerde ABONE c hazlarının tekn k vasıflarını kontrol edeb lecekt r. ABONE, kontrole
z n vermek ve gerekl kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Onaysız c haz kullanıldığının
tesp t hal nde, onaysız c haz onaylı c haz le değ şt r l nceye kadar, HİZMET NETWİFİ
tarafından durdurulacaktır. Onaysız kullanılan c hazlardan kaynaklanan aksaklıklardan
NETWİFİ sorumlu olmadığı g b , ortaya çıkan zararlardan ABONE doğrudan sorumlu
olduğunu kabul eder.
4.14.ABONE'n n NETWİFİ tarafından tem n ed len c hazlardan kaynaklanan ve yer nde
destek gerekt ren problemler ç n NETWİFİ personel veya NETWİFİ tarafından
yetk lend r lm ş firma tarafından yer nde destek h zmet vereb l r. ABONE, yer nde
destek h zmet ç n gerekl kolaylılığı sağlayacaktır. Destek h zmet sırasında, c hazdak
problem n ABONE'den kaynaklı olduğu tesp t ed l rse destek h zmet karşılığında
ABONE'ye h zmet yansıtılab lecekt r.
4.15.ABONE'n n şbu SÖZLEŞME'n n 4.28, 4.30 ve 4.31 maddeler ne aykırı olarak
veya h le veya muvazaa yoluna saparak HİZMET le lg l herhang b r şlem yaptırdığının
anlaşılması hal nde, h lel veya muvazaalı şlemle lg l her türlü şlem geçers z sayılacak
ve NETWİFİ şbu SÖZLEŞME'y tek taraflı olarak yazılı b ld r m yle feshedeb lecekt r.
Ayrıca NETWİFİ tüm zarar ve alacaklarını ABONE'den tahs l edeb lecekt r. Söz konusu
fes hten dolayı ABONE herhang b r hak ve tazm nat taleb nde bulunmayacaktır.
4.16.NETWİFİ le ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmeler ç n
verg , res m,harç ve fonlar, yasaların yükümlü kıldığı TARAF'ça yapılmadığı durumlarda
se,NETWİFİ le ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmelerden
kaynaklanan verg , res m, harç ve fonlar ABONE tarafından karşılanacaktır.
4.17.ABONE'n n HİZMET' kullanım düzey nde b r anormall ğ n tesp t veya hukuka
aykırı veya h lel b r faal yet n varlığı konusunda haklı b r şüphen n bulunması hal nde ve
bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla NETWİFİ, ABONE' ye b lg vermek suret yle, aylık
fatura tar h nden önce bel rlenen m ktarda HİZMET bedel n ara ödeme adı altında
ABONE'den talep edeb leceğ ve / veya ABONE'y b lg lend rmek surt yle h zmet
kısıtlayab leceğ veya durdurab leceğ g b ABONE'ye yazılı b ld r mle SÖZLEŞME'y
feshedeb l r.
4.18.ABONE'n n başvuru sırasında braz ett ğ belge ve b lg ler n eks k, sahte yada
yanlış olduğunun NETWİFİ tarafından tesp t ed lmes veya öğren lmes durumunda,
NETWİFİ tek taraflı olarak yazılı b ld r mle SÖZLEŞME'y haklı sebeple feshedeb lecekt r.
4.19.B na ç dağıtım şebekes n n (ankastre) standartlara uygun olarak yapımı le bakımı
ve onarımı ABONE sorumluluğundadır. ABONE'n n bu gerekl koşulları (HİZMET'e
uygun n tel kte c haz, yazılım, donanım ve b lg sayarın tem n ed lememes , adres n
kapalı olması, adreste 18 yaşından büyük b r n n bulunmaması, adres n yeters z veya
yanlış olması, ankastren n bulunmaması, arızalı olması veya standartlara uygun
olmaması g b ) sağlamaması
Neden yle HİZMET'ten yararlanılmamasından NETWİFİ sorumlu değ ld r. Söz konusu
haller, NETWİFİ'n ABONE'den lg l HİZMET'e l şk n TARİFE'de yer alan ücretler
almasına engel değ ld r. ABONE, NETWİFİ’n sunduğu bakım onarım h zmetler yle lg l
b lg lere www.netw fi.com.tr adres nden ulaşab lecekt r.
4.20.ABONE. NETWİFİ’dan şbu SÖZLEŞME kapsamında aldığı tüm HİZMETLER
ç n tek fatura düzenlemes n kabul eder. B rden fazla HİZMET ç n tek fatura
düzenlenmes hal nde, faturada her b r HİZMET' n bedel ayrı ayrı göster lecek ancak
ABONE tarafından toplam bedel üzer nden tam olarak ödenecekt r.
4.21.ABONE, NETWİFİ'n kusurundan kaynaklanan nedenlerle SÖZLEŞME ve
EKLER' nde bel rt len h zmet kal tes sev yes n sağlayamaması haller ne yönel k
tem nat ve/veya ger ödemeye l şk n prosedüre ve b lg lere www.netw fi.com.tr
adres nden ulaşab lecekt r.
4.22.ABONE, NETWİFİ'den aldığı HİZMETLER'e l şk n sorun, ş kayet ve
uzlaşmazlıklar hakkındak çözüm prosedürüne www.netw fi.com.tr adres nden
ulaşab lecekt r.
4.23.SÖZLEŞME hükümler NETWİFİ tarafından ABONE'n n 1(b r) ay önces nden
b lg lend r lmes koşuluyla, tek taraflı olarak değ şt r leb lecekt r. ABONE'n n, aleyh ne
yapılan değ ş kl kler kabul etmemes hal nde, SÖZLEŞME'n n fes h tar h ne kadar
b r km ş borçları dışında h çb r sorumluluğu olmaksızın, 1 ay çer s nde SÖZLEŞME'y
tek taraflı olarak feshetme hakkı vardır.
4.24.MÜCBİR SEBEP haller , ALT YAPI SAĞLAYICI'nın şebeke bakım onarım
çalışmaları, şletme arızaları, ABONE'ler n veya üçüncü k ş ler n h lel b r b ç mde hatları
bloke etmeye çalışmaları ve hukuk düzenlemelerden veya şbu SÖZLEŞME'den
kaynaklanan sebepler başta olmak üzere, NETWİFİ'n kusurundan kaynaklanmayan
nedenlerle, sağlanan HİZMETLER kısmen veya tamamen, geç c veya sürekl olarak
kısıtlanab l r veya durdurulab l r. NETWİFİ, bel rt len durumların yanında, kend s n n ALT
YAPI SAĞLAYICI veya b r başka kurum/kuruluştan aldığı h zmetlerde oluşan
aksamalar veya üçüncü şahıslarla kurum veya kuruluşların sebep olduğu h zmet
sürekl l ğ n veya tes s n engelleyen etkenler neden yle HİZMET' n sağlanmasında
yaşanacak performans problemler nden ve kayıplarından da sorumlu değ ld r. ABONE,
söz konusu hallerde NETWİFİ'dan herhang b r hak ve tazm nat taleb nde
bulunmayacaktır.
4.25.ABONE, şbu SÖZLEŞME'den doğan haklarının kullanımına l şk n özel ve g zl
ş fres n ve kullanıcı adını başkasına kullandırmayacağını ve devredemeyeceğ n ,
güvenl şek lde saklayacağını, ş fren n kaybed lmes yada üçüncü k ş lerce öğren lmes
ht mal nde derhal değ şt receğ n , aks takt rde yapılan tüm şlemler n sorumluluğunun
kend s ne a t olacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.26.NETWİFİ'dan kaynaklanmayan nedenlerle oluşab lecek trafik artışları sebeb yle,
madd ve manev herhang b r zarara uğramamak ç n, zararlı yazılımlara karşı ant v rüs
(v rüs koruyucu), ant spam ( stenmeyen mesaj engel ), firewall (güvenl k duvarı) g b
programlar le c hazlar ç n gerekl güvenl k tedb rler n almak ve/veya ayarlarını yapmak
ABONE sorumluluğundadır. Aks halde ABONE'n n ve/veya 3.K ş ler n uğrayacağı
zararlardan NETWİFİ h çb r şek lde sorumlu olmayacaktır. ABONE, NETWİFİ
tarafından sunulan ücretl /ücrets z güvenl k h zmetler ne a t b lg lere ve d ğer tüm
duyurulara www.netw fi.com.tr web adres nden ulaşab lecekt r.
4.27.ABONE, HİZMETLER'e l şk n abonel ğ üzer nden yapılan tüm şlemlerden ve
ücretlend rmelerden sorumludur. ABONE, KATMA DEĞERLİ SERVİSLER' satın
aldığı ve / veya KATMA DEĞERLİ SERVİSLER'e üye olduğunda; söz konusu KATMA
DEĞERLİ SERVİSLER' ptal ett r nceye kadar faturalanan ücret ödemekle
yükümlüdür.
4.28.ABONE, HİZMET' amacı ve SÖZLEŞME'de bel rt len şartlar dışında kullanamaz.
ABONE yararlandığı HİZMET' t caret amacıyla üçüncü şahıslara sunamaz. Aks ne
davrananların abonel k sözleşmeler ptal ed l r.
4.29.ABONE, SÖZLEŞME'den doğan hak ve yükümlülükler n üçüncü b r gerçek
ve/veya tüzel k ş ye NETWİFİ’n yazılı onayı olmadıkça devredemez. NETWİFİ’n onayı
hal nde, ABONE ve devralan, HİZMET devroluncaya kadar alınan h zmetler n karşılığı
tahakkuk edecek tüm borçlar le varsa d ğer yükümlülüklerden müştereken ve
mütesels len sorumlu olduklarını dev r şlem sırasında taahhüt edeceklerd r. Aks halde
dev r, gerçekleşmeyecekt r.
4.30.ABONE, HİZMET'İ sadece bağlantı adres nde kullanım hakkına sah p olup,
bağlantı adres dışında üçüncü şahıslara, deneme amaçlı dah olsa, kullandıramaz.
4.31.ABONE, NETWİFİ’n b lg s dışında nternet er ş m hızı ve/veya HİZMET' n
ver leb lmes ç n gerekl olan teçh zatlar üzer nde, NETWİFİ’n verd ğ HİZMET'
etk leyecek ek ve / veya değ ş kl k yapamaz. Bu şek lde ek ve / veya değ ş kl ğ n tesp t
hal nde, devre kapatılab l r, ek ve değ ş kl kler kaldırılab l r. Bu durumda, ABONE,
NETWİFİ’n sorumlu olmadığını ve ALTYAPI SAĞLAYICI tarafından NETWİFİ’n
sorumlu tutulması hal nde doğacak her türlü zarar ve z yan le yapılan her türlü masrafı
tazm n edeceğ n kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.32.NETWİFİ şbu SÖZLEŞME'ye konu HİZMET açısından KURUM tarafından
bel rlenen h zmet kal tes sev yeler ne uyacaktır.
4.33.ABONE, HİZMETLER' ve/veya KATMA DEĞERLİ SERVİSLER'
kullanırken kanunlara aykırı herhang b r amaç güden ve/veya NETWİFİ'n veya
üçüncü şahısların zararına neden olab lecek toplu tanıtım, spam, sesl , yazılı veya
görüntülü let vb. eylemlerde bulunamaz. Bu tür durumlarda, bu SÖZLEŞME
NETWİFİ’n tek taraflı yazılı b ld r m yle haklı sebeple feshed l r. Bu madde
kapsamındak hlallerden doğan her türlü zararların tazm n nden ABONE
sorumludur.
4.34.ABONE'n n şbu SÖZLEŞME kapsamında aldığı HİZMET' stem dışı
elektron k posta (spam), sesl , yazılı veya görüntülü let vb. göndermek amacıyla
kullanıldığı tesp t ed l rse, bu fi ller kanunlara veya ahlaka aykırı herhang b r amaçla
gerçekleşt r lmese ve NETWİFİ’n ve üçüncü şahısların zararına neden olab lecek
n tel kte olmasa dah ABONE, NETWİFİ’n uyarısı üzer ne bu fi l sonlandırmak
zorundadır. Aks takt rde NETWİFİ, yazılı b ld r mle SÖZLEŞME'y feshedeb l r. Bu
durumda ABONE NETWİFİ'dan herhang b r hak ve tazm nat taleb nde
bulunamayacaktır.
4.35.ABONE, nternet trafiğ nde kaybolan ve/veya eks k aldığı/ lett ğ ver lerden
veya web s teler ndek ver lere bağlı olarak uğradığı zararlardan dolayı NETWİFİ’yı
sorumlu tutmayacaktır.
4.36.ABONE, SÖZLEŞME' n n veya SÖZLEŞME ek 'n n herhang b r sebeple
fesh veya süres n n b tmes neden yle abonel ğe son ver ld ğ nde, NETWİFİ'n talep
ett ğ şek lde NETWİFİ’e a t teçh zatı aynen ve sağlam olarak ger vermekle veya
bunların bedeller veya tesp t ed len zarar ve hasar karşılığı olarak NETWİFİ
tarafından ray ç bedel üzer nden fatura ed lecek tutarı ödemekle yükümlüdür.
4.37.ABONE, NETWİFİ’n yen serv slerde gereken parametrelere l şk n
ayarlamalar, modem yazılım güncellemeler , konfigürasyon değ ş kl kler , arıza
desteğ ve /veya gerekl gördüğü d ğer durumlarda, ABONE'n n kullandığı modem
uzaktan yönetme yetk s ne sah p olduğunu ve söz konusu müdahalelere peş nen
onay verd ğ kabul beyan ve taahhüt eder.
4.38.İşbu SÖZLEŞME, mzalanmasıyla b rl kte TARAFLAR arasında akded lm ş
olan ÖNCEKİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ/SÖZLEŞMLERİ'n n yer ne geçmes
TARAFLAR'ın ÖNCEKİ ABONE'l k SÖZLEŞMESİ/SÖZLEŞMELER' nden
kaynaklanan ve şbu SÖZLEŞME le süregelen başta alacak (fa z ve d ğer
fer'îler yle b rl kte) ve dava hakları olmak üzere haklarını ve / veya yükümlülükler n
ortadan kaldırmaz.
4.39. ABONE, şbu SÖZLEŞME'de hülküm bulunmayan hallerde, NETWİFİ' n
düzenleme,uygulama, usul ve esasların geçerl olduğunu kabul eder.
4.40. ABONE'n n almakta olduğu mevcut HİZMET'ler n b r veya b rkaçından
kaynaklanan borcunu ödemes durumunda, yen HİZMET taleb , ancak söz konusu
tüm borçlarının fer ler le b rl kte ödenmes nden sonra NETWİFİ tarafından
değerlend rmeye alınacaktır.
4.41. Çıkab lecek bütün uyuşmazlıkların g der lmes nde -, davalının kametgahının
bulunduğu yer mahkemes veya SÖZLEŞME'n n yapıldığı yer mahklemes veya
ABONE'n n kametgahının bulunduğu yer mahkemes ve bu yerlerdek cra
Da reler yetk l d r.
5-MALİ HÜKÜMLER
5.1.NETWİFİ,HİZMET' n akt f ed ld ğ tar h t bar yle HİZMET' faturalandırmaya
başlayacaktır. ABONE, TARİFE uyarınca tahakkuk ett r lecek ücretler ve varsa
KISMİ AYLIK KULLANIM, KURULUM, NAKİL, DEVİR ve benzer şlemler
karşılığı alınan ücretler faturanın son ödeme tar h ne kadar ödeyecekt r.
NETWİFİ’n taks t uygulaması olması hal nde, peş n ve taks tl ödeme
seçenekler nde n ha tutarlar arasında fark bulunab l r. KURULUM ücret ,
ABONE'den, kampanya v.s. nedenlerle aks bel rt lmed kçe b r defaya mahsus lk
faturada alınır. NAKİL ve DEVİR ücretler her b r h zmet n NAKİL ve DEVİR
şlem nde ayrı olmak üzere ABONE'den alınacaktır.
5.2. NETWİFİ tahakkuk ett rd ğ faturayı son ödeme tar h nden önce ABONE'ye
ulaşacak şek lde gönderecekt r. ABONE, ödemeler n faturanın kend s ne
ulaşmasını beklemeks z n yapmakla yükümlüdür. Faturanın kend s ne ulaşmaması
hal nde, ABONE, SÖZLEŞME ekler nde, aks bel rt lmed kçe fatura b lg ler n
NETWİFİ’n MÜŞTERİ KANALLARI'ndan öğreneb lecekt r.
5.3. ABONE, fatura tutarlarını, NETWİFİ’n n bel rleyeceğ şek lde TAHSİLAT
BİRİMLERİ'ne ödeyecekt r. Faturada bel t len son ödeme tar h n geçen ödemeler
ç n ABONE, ücretler n zamanında ve usülüne göre ödenmes neden yle, NETWİFİ
tarafından uygulanacak ekonom k ver ler d kkate alınarak bel rlenen ve düzenlenen
faturalarda yer alan fa z oranı uygulanmak suret yle hesaplanacak gec kme
bedel n , ayrıca, bu SÖZLEŞME'n n feshed lmes hal nde, fes h tar h nden
ödemen n yapılacağı tar he kadar tahakkuk ett r lecek T.C. Merkez Bankasının kısa
vadel avanslar ç n uyguladığı değ şen oranlardak avans fa z n ödeyeceğ n kabul
ve taahhüt eder. ABONE,ödemeye l şk n yükümlülükler n adres ne yapılan yazılı
b ld r mden sonra b ld r m le bel rtl len süre çer s nde yer ne get rmed ğ takd rde,
NETWİFİ borcu hukuk yollarla tahs l etme, HİZMETLER' kısıtlama,durdurma ve
şbu SÖZLEŞME'y tek taraflı olarak yazılı b ld r mle feshetme hakkına sah pt r.
NETWİFİ tarafından herhang b r sebeple h zmet n kısıtlanması veya kapatılması
lg l tar fedek ücretler n faturalandırılmasına engel değ ld r. Herhang b r faturaya
a t olacağın NETWİFİ tarafından tahs l , ABONE'n n daha öncek fatura
dönemler ne a t ödenmem ş borçlarının fa ve bra ed ld ğ anlamına gelmeyecekt r.
ABONE, ödenmem ş faturaları neden yle hattın kapatılarak er ş m n kısıtlanması le
b rl kte NETWİFİ'e www.netw fi.com.tr adres nde m ktarı b ld r len H zmet Kapama
Bedel ödeyeceğ n ve bu bedel n NETWİFİ tarafından h zmet n kısıtlanmasını
tak ben düzenlenecek faturasına yansıtılacağını kabul eder.
5.4.Faturaya yapılacak olan t razlar ödemeye durdurmayacaktır. ABONE'n n taleb
doğrultusunda, t razın çözümünü tak p eden 15(onbeş) ş günü ç nde ABONE'ye
ade ed lecek ya da ABONE'n n lk düzenlenecek farurasından mahsup ed lecekt r.
5.5.ABONE, SÖZLEŞME altında hak ve yükümlülükler n n başlama ve b t ş
tar hler , HİZMET kullanım süres ve ücretler le d ğer borçların bel rlenmes ve
d ğer anlaşmazlık haller nde b r t razda bulunursa, söz konusu t raz NETWİFİ’n n
evrak kayıtları, b lg sayarda ve elektron k ortamda saklanan kayıtları ses kayıtları
ve benzer kayıtlarla karşılaştırılacaktır.
ABONE'n n t razı le NETWİFİ kayıtlarını b rb r n tutmaması hal nde, NETWİFİ
kayıtları esas alınacaktır. Bu durum, ABONE le NETWİFİ arasındak ht lafın
yargıya nt kal durumunda, ABONE'n n başka del lere başvuramayacağı şekl nde
yorumlanamaz.
Ancak ABONE, NETWİFİ tarafından kayda alınmış her türlü evrak kayıtları,
b lg sayarda ve elektron k ortamda saklanan kayıtlar ve ses kayıtlarını Hukuk
Muhakemeler Kanununun 193. maddes anlamında del l teşk l edeceğ n ve çağrı
merkez ve nternet üzer nde yapmış olduğu şlemlere l şk n kayıtların tüm yargı
organlarında geçerl del l olacağını ve söz konusu kayıtları kabul ett ğ n beyan ve
taahhüt eder.
5.6. NETWİFİ, tahs lat r sk gördüğü hallerde, başvuru sah b nden veya
ABONE'den bell b r bedel tem nat adı altında ödemes n talep edeb l r. ABONE'n n
sözkonusu tem nat ödemes n yapmaması hal nde NETWİFİ tarafından HİZMET
geç c olarak kısıtlanab l r,durdurulab l r. SÖZLEŞME feshed leb l r ve / veya
HİZMETLER ç n yen abonel k taleb redded leb l r.
5.7.NETWİFİ tekn k olarak mümkün olması hal nde, ABONE'n n steğ
üzer ne,ücret tab ayrıntılı fatura düzenleyecekt r.
6-SÖZLEŞMENİN FESHİ
6.1.SÖZLEŞME'de yazılı olan mükellefiyetler yer ne get rme TARAF,
SÖZLEŞME'ye aykırı davranmış olur ve d ğer TARAF'ça SÖZLEŞME ve / veya
EK(LER)' feshed leb l r. İşbu SÖZLEŞME'y TARAFLAR'dan b r n n herhang b r
sebeple feshetmes durumunda, TARAFLAR NETWİFİ kayıtlarına göre doğmuş
tüm borçları ödemekle yükümlüdür.
6.2.ABONE'n n SÖZLEŞME'den doğan yükümlülükler n yer ne get rmemes
neden yle NETWİFİ tarafından SÖZLEŞME'n n feshed lmes durumunda,
ABONE'den peş n olarak tahs l ed len aylık ücretler ade ed lmeyecekt r. Ayrıca,
şbu SÖZLEŞME'n n 5.3 maddes nde bel rt len tutarlar ve fa zler ABONE'den tahs l
ed lecekt r. Tahs l gereken ücret ABONE tarafından rızaen ödenmezse, yasal
yollardan tahs l ed lecekt r.
6.3.Her b r EK müstak len feshed leb l r.
7.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu SÖZLEŞME, TARAFLAR'ca mzalandığı tar hte yürürlüğe g rer,
TARAFLAR'dan b r tarafından feshed l nceye kadar yürürlükte kalır. EKLER' n h ç
b r yürürlükte olmasa dah , şbu SÖZLEŞME kalır ancak EKLER'den b r yürürlüğe
g r nceye kadar, TARAFLAR arasında hak ve yükümlülük doğurmaz.
8-EK(LER)
İşbu SÖZLEŞME'n n ekler n oluşturan ve NETWİFİ tarafından sunulan
HİZMETLER'e l şk n EK(LER), SÖZLEŞME'n n ayrılmaz b r parçasıdır.
EKLER' n her b r , HİZMET başvuru aşamasında mzalanacak olup, HİZMET özel
hükümler nde bel rt len şartlar saklı kalmak kaydıyla, mza tar h nde yürürlüğe
g recekt r. NETWİFİ, ABONE'n n akt ve etmek sted ğ HİZMETLER le lg l
EK(LER) ç n yapmış olduğu başvuruya göre şlem tes s edecekt r.SÖZLEŞME'n n
yürürlüğe g rmes nden sonra meydana gelen değ ş kl kler ç n 4.23.hükmü şbu
madde ç n de geçerl d r.Madde 7 hükmü saklıdır.
9-SÖZLEŞMENİN NETWİFİ TARAFINDAN DEVRİ
İşbu SÖZLEŞME, EK(LER)' n tamamı, b r veya b r kaçı le b rl kte, NETWİFİ
tarafından gerekl görülmes hal nde kısmen veya tüm hak ve yükümlülükler yle
b rl kte herhang b r 3. k ş ye, konuyla lg l mevzuat hükümler ne uymak kaydıyla,
ABONE'n n onayına yada zn ne gerek olmaksızın devred leb l r. SÖZLEŞME,
EK(LER)' n b r veya b rkaçı le b rl kte 3.k ş ye devred ld ğ takd rde, devred lmeyen
EK(LER), SÖZLEŞME le b rl kte NETWİFİ ve ABONE arasında yürürlükte kalır.
10-SÖZLEŞMENİN KAÇ ADET DÜZENLENDİĞİ, TARİHİ VE İMZALANDIĞI
YER
Sözleşme, suret ABONE'ye ver lmek üzere 1(b r) asıl nüsha olarak……/…./20….
Tar h nde
…………………………………………………………………………adres nde
akded lm şt r.
Bu SÖZLEŞME'y mzalamadan önce,b lg ed nd m,SÖZLEŞME'de yer alan tüm
maddeler
Okudum,anladım aynen kabul ett m.
ABONE / VEKİL AD
:…………………………………………………………..
ABONE / VEKİL SOYADI:……………………………………………………………...
Ş rket Kurum Unvan
:…………………………………………………(sadece
Kurumsal Müşter ler dolduracaktır)
NETWİFİ ANONİM ŞİRKETİ
ADINA İMZA
ABONE VEKİL İMZA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 467 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content