close

Enter

Log in using OpenID

Bedava İndir pdf

embedDownload
KARADEN Z FIKRALARI
Ülkemiz mizah gücü yüksek insanlarla dolu bir ülke... Dünya çap nda pek çok yar mada mizahç lar
n
ald ba ar sonuçlar gö sümüzü kabartmakta.
Her yöremizdeki insanlar n kendilerine özgü bir mizah anlay oldu u kesin. Ama son 10-15 y ld r
karadeniz yöremize ait f kralar adeta moda haline geldi. o kadar büyüdü ki pek çok f kra Karadenizlilere
çevrilerek anlat r hale geldi. lk ba larda bir toplulukta misafirlerden birinin Karadenizli oldu u bilinirse o
yöreye ait f kra anlat lmaz konu un k laca dü ünülürdü. Oysa geçen sürede de il k zmak, ho lar na
gitti i anla ld . Hatta pek çok f kran n bizzat Karadenizliler taraf ndan ç kart ld bile ö renildi.
Asl ndason derece zeki, o oranda saf bir tipi temsil eden (Laz f kralar ) u anda mizahla ilgisi olan herkesin
da arc nda bir, iki tane f kra bile olsa bulunuyor.
Biz de sizlere bu yöremizin zekas n ürünleri olan f kralardan bir derleme yaparak sunuyoruz.
Bol kahkahalar...
TEMEL
Temel hayvanat bahçesinde gezerken aç k buldu u bir kafesten içeri dalm .
- Hoop, dur ne yap yorsun, oras aslan kafesi, diye ba
lar. temel geridönmü , ba ranlara k zarak,
- Sankim aslan
yedük, demi .
TEMEL OYUNBOZAN
Fadime ile balay na gidecekleri yer üzerinde günlerce konu tuktan sonra Antalya'da karar k lm lar.
Bunun üzerine Temel;
- Pen Antalya'y cördüm, demi ve Fadime'yi yaln z göndermi .
AKA
Laz' n biri, sandal n içine oturmu , Allah'a yalvarmaktad r:
- Allahum, bugün tuttu um ilk balu u bir fakire verece im, der. Ve Lâz oltas atar, beklemeye ba lar.
Neden sonra oltay çeker,
bakar ki bir de ne görsün, koskocaman bir bal k oltan n ucunda
- Haçan heç bu da fakire verulur mu daa!..
Birden bal k bir ç rp ta oltadan kurtulur ve denize atlar. Laz üzgün ve
n:
- Allahum, sen de heç akadan anlamaysun da...
HASRET
Temel'in gemisi batm , temel tek ba na yüzerek ss z bir adaya ç p hayat kurtarmay ba arm . Bu
ss z adada tek ba na tam be y l geçirdi. Nihayet denizde bir gün bir karalt gördü. Yakla an karalt bir
ya sanlm genç bir k zd . Karaya ayak basar basmaz gemiciye sordu:
- Kaç y ld r buradas n?
- Be y ldur!
- Öyleyse bu be y ld r hasretini çekti iniz eye kavu acaks z. Karadenizli Temel sevinçle havaya s çrad :
- Uyy, demek f da hamsi tuzlamas var!
Z
Temel ve karde i Cemal köpeklerini anlatan bir kompozisyon yazarlar.
retmen:
- kinizin yaz nokta virgül ayn nas l oluyor? diye sorunca, Temel at r:
- Tabii hocam, içimizin pi çöpe i var.
BA ARI
Temel sava ta para ütçü, soruyorlar:
- Kaç ba ar atlay yapt n.
- Pütün yapt m atlay lar pa ar yd , ben de puntan puradayum.
AYRAN
Temel'e yaz n ne içersin demi ler.
- Ayran, demi .
- Peki, sen ayran yapar m n?
- Çok kolaydur, önce yo urt, sonra su, sonra da çalkalanayirum.
KUTUP
Temel Hocaya sorarlar:
Kuzey kutbunda alt ay gece süriy. Yats namaz pi sefer k lsak olur mi?
- Ak am yeme ini pi sefer yersen, pi sefer k l.
- K pleyi nas l pulaca um?
- Pi namaz k lmamak için kutba citmeye te er mi?
GÜLMEK
Temel kahvede bir masa etraf nda oturan dört ki iyi görünce gülmeye ba lar. Neden güldü ünü sorarlar.
Temel:
- Uyy pirunuz Recep, öpürünüz aban,,di erimiz Ramazan ve hapu da Payramd r. Siz olsaytunuz
gülmezmiydunuz? Bunun üzerine onlar da güler.
LAB RENT
Temel'e i e girmek için bir test uygulam lar. Sorulardan biri, bir tünel içinde tek yönlü oklar olan bir ekil.
- Bu ekil nedir? Temel,
- Labirent.
UL
Temel o luna nasihat etmi :
- Artik püyüdun ananla ayn odada yatamazsun.
- Sen penden taha büyüksün, sen niye yataysun?
DURAK
lk kez stanbul'a gelen Temel ve Cemal otobüse binmi ler. Bilet-çi duraklara gelinince "Fatih, Atikali,
Ca alo lu..." diye durak isimlerini ba yormu . stanbul'u bilmedi i için inecekleri yeri bilemeyen Cemal'e
Temel,
- Neden tela lanaysun, elbet pizim de isimlerimiz okunacak, pi-letçi nerede inece umuzu pilur, demi .
TEHL KE
Temel yolda yürürken bir ah ap binan n önüne gelir. Birden u sesi duyar. "Temel kaç". Temel h zlan r.
Geriye döner bakarki bina çökmü . Temel heyecanl heyecanl yürümeye devam eder. Bir köprü üzerinden
geçmektedir. Yine ayn ses. "Temel kaç." Temel yine h zlan r. Geriye döner bakarki köprü y lm . "Uyyy
der Temel sen kim-sun pa a bu haperleru vereyisun?"
- Ben senin koruyucu mele inin cevab al r. Temel:
- Uyy sen haçan penum koruyucu mele umdun, Fadime ile evle-nuyiken as l tehlikeyi niye haper
vermetun?
ESK A LE
Temel her iki konu man n birinde, kendi sülâlesinin çok eskilere dayand
iddia edip dururdu... Gene
böyle konu malardan birinde
10
ipin ucunu o kadar kaç rd ki:
"Pizum sülâle Yusuf Peygambere kadar "dayamir" dedi.
Arkada lar Temel'in bu kadar atmas na içerledilerse de girgin sürdürmesi için ortaya bir yem atmaktan da
kendilerini alamad lar:
"Ola çok ataysun... Nerede ise sülâledekülerun Nuh Peygamberin gemu una da pindu unu söyleyece sun..."
Bu sözlere al nan Temel, cevab m verir:
"O kadar da te ul, pizumkilerun o zaman çendu takalar var-mu .."
ADINI KOYMAK
Temel gurbettedir. Bir çocu u do mu tur. Kendisine bu haber verilir ve çocu a bir türlü ad
bulamad klar ndan da yak rlar. Temel'in cevab öyle olur:
- Uyyy matem ad bulamayisunuz u a verim penum adimu. Pen buntan sonra atsuz ya amaya çali irum.
DURUN
Temel'e sormu lar:
- Evlenmek mi yoksa bekar kalmak m daha iyi?
- Farç etmez, nas l olsa pi man olacaysun.
HEM ER K
Temel sorar.
- Uuyy pil pakayum ben nereliyum?
11
ELD VEN
Temel'in eldivenle yaz yazd
görenler sormu :
- Niye eldivenle yaz yorsun, zor olmuyor mu?
- Zorlu una zor ama el yaz n taninmasini istemeyrum.
TEMEL M SAF R
Gecenin bir yans nda tanr misafiri diye bir kad n Cemal'in kap
çalm . Konu urlarken o lu gelip bir
emri olup olmad
sormu . Cemal:
- Cit inekleri sa , ta
y ka, yeme i haz rla, bir i taha var ama oni pen yapacu um, u misafirle yatmak,
deyince kad n ko arak kaçm . Ko a ko a ba ka bir köyde Temel'in evine gelmi . Temel sormu :
- Hayrola, niye nefes nefesesun? Kad n olay anlatm . Temel:
- Bu Cemal de hep böyledir beceremediklerini pa a cönderir.
AKA
Temel Fadime'nin mezan ba nda,
- Fadime, seni çok ozladum, pir muciza olsa da yine beraber olsak, diye dua ederken, hafif esen rüzgar
mezar n üstündeki otlan oynatmaya ba lam . Temel deh etle,
- aka yaptum Fadimeci um, aka ak...
TORP L
stanbul'da bir askeri birli e Karadenizli bir er gelmi ti. Bölük komutam erin ad ve nereli oldu unu sordu.
Er:
- Ad m Temel, dedi, Ofliyum! Bölük komutan :
12
- Buraya, herhalde torpille geldin? Temel hemen cevap verdi:
- Hayir komutan m, Trabzon'dan cemiyle celdum!
BO A GÜRE ?
Temel spanya'da bo a güre i seyretmektedir. Güre esnas nda matodor bo ay bertaraf etti i zaman bütün
spanyo.'lar "Oleeyyy" diye ba nyorlar. Bo a etkili oldu u zaman ise yaln z Temel "oleyy" demektedir.
Buna sinirlenen seyirciler nedenini sorduklar nda:
- Ne karu ayisunuz, pen istedu umu tutan m. Siz o adamdan ya-nasmuz. Penda bo adan yanayum, yaz k
de ilmu hayvancu a hapuka-dar kalabalükta penda olmasayitum yapayalinuz kolaça itu...
GÖKTEN DÜ ENLER
ki Karadenizli, askerliklerinde para ütçü olurlar. lk atlay lar yapmadan önce uçak içinde çavu , son
aç klamay yapar:
- Atlad ktan sonra önce sa daki ipi çekersiniz, e er para üt aç lmazsa, bu kez soldaki ipi çekin, aç r.
ndi iniz yerde cip sizi bekliyor, biner, geri dönersiniz.
Bunun üzerine ikisi de kendilerini bo lu a salarlar. lk atlayan önce sa daki ipi çeker, bekler, para üt
aç lmaz. Sonra soldaki ipi çeker. Yine aç lmay nca arkada na ba r:
- Uyy Ali, ha bu çavu un iki dediyu da fos ç kh daaa. ster mi-sun a
da cipde beklememu olsun.
PARMAK
Temel doktora gitmi ,
- Toktor bey, hayrettur, i aret parma umla nereme tokunsam,
13
riy, demi . Aln ma tokunayirum, a riy; kiçima tokunayirum a riy; tizime tokunayirum a riy. Doktor iyice
muayene etmi , sonunda. - Bir eyin yok, senin i aret parma n k k, demi .
ALDATMACA
Temel çevresinde paral biri olarak tan nmaktad r... Kap nda her zaman bir isteklisi de bulunmaktad r...
te bir gün de bunlar n aras na Cemal girer ve ondan borç para isteyince Temel öyle der:
"Ula Cemal istedugin paray verurum da senden yüzde tokuz faiz alurum..."
"U um o kadar faiz olur mu?.. Sen hiç Allah'tan korkmayi mi-sun?" der Cemal ve bunun üzerine Temel
öyle kar k verir:
"Korkayrum, korkmasuna da Allah yucarudan paktu u zaman to-kuzi altu cörür nas l olsa..."
YORMASAYDIM
Temel otelde kahvalt ederken, taba mdaki zeytini türlü çatal yle yakalayamaz. Epeyce u ra
m gören
garson, yan na yakla r, çatal al r ve bir defada zeytine bat r. Temel küçümsiyerek bakar:
- Uyy karson hapu zeytinu pen yormasayitum, sen oni zor yaka-layaça itun.
YÜZÜNDEK BEN
Temel'in yüzünde büyük bir ben vard r. Bu Temel'i çok rahats z etmektedir. Bir gün karar verir, gider
yana ndaki beni ald r. Eve döndü ünde yüzünü bantl olarak gören kar Fadime sorar:
- Uyy Temel'um, ne oldi sa a?...
- Hiç Fadime hapuriyi yüzümdeki beni aldirdum da.
14
Fadime buna inanmak istemeyince Temel cebinde bir ka da sanl olan benini açar gösterir.
Fadime:
- Uy gösterme oni pa a. Yure umpoloniyu... Temel gülerek kar na cevap verir:
- Uyy Fadime hapu ben yana mdayiken seveydun onida imtu niye yüre un palaniyu...
IZ
Temel'e
-Sar msak sever misin, demi ler.
- Evet ama içincu a zdan de uemi .
MALZEME
Uçakta giderken yan ndaki kad nlar Temel'e kaçak bir mallan oldu unu söyleyip gümrükten geçirmekte
yard mc olmas rica eder. Temel k ramaz, pantalonunun içine sokar. Gümrük memuru Temel'e kaçak
yas olup olmad
sorunca,
- Evet pantalonumin içinde kad nlara ait bir ey vardur, der. Memur da,
- Çok akacisunuz, Temel Bey, der.
ZIMBA
Amerika'da bir uçak yap mc irketinin yapt
uçaklar hep dü üyormu . Yeni fikirler için kampanya
açm lar. O arada paras z kalan Temel'den yeni bir fikir ç km , kanatlann gövdeye birle ti i yerlere delikler
açt rm . Kimsenin akl yatmam ama yinede denemi ler. Ka15
ns için ameliyat paras na ihtiyac olan intihar uçu u yapacak bir de pilot bulmu lar. Tesadüf bu ya uçu çok
ba ar olmu . Merakla Te-mel'e bunu nas l buldu unu sormu lar. Temel:
- Tuvalet ça tlar z mpas ndan hiç y rtamad m, ça
n en sa lam yeri oldu unu anlat m.
BOSTANA GEL N
Temel arkada lanyle kom usunun bahçesine bostan aramaya gider. Gecenin karanl nda, m r tarlalan
aras nda bostan aramaya devam ederlerken, Temel kom usunun tuvalet kuyusuna dü er ve üstü ba pislenir.
Hiç istifini bozmadan arkada lann ça nr.
- Ulaa u aklaaarr. Hapuriye postana kelun postanaaa..
Bunun üzerine arkada lan Temel'e do ru karanl kta ko maya ba larlar ve onlar da tuvalet kuyusunadü erler.
Temel gülmeye ba lar. Arkada lan:
- Ulaaa Temeeel haçan ne küleyisun taaa. Ettu un i u pe ineyi-misuun?.
Temel:
- Uyy u aklaaar hapuriye tü mi um poklanmi um ta
irmi um. Size gitun tiyece ume postana kelun
temi um. Siz ta penim gipu etmi- um. Hapuriye penu ba
yasunuz.
AYNI EY
Temel arkada n sabah, ak am durmadan içti ini görünce, merak yenemiyerek sorar:
"Ula Cemal çok içmeye pa ladun. Sebebi ne ola ki?" "Kariyla kavgaluyuz da onin içun içeyrum.." Bu kez
Temel daha da meraklan r:
16
"Aram z neden pozildu ki?" "Çok içtu im içun.."
EV
Temel evlenmi . K n babas n evini ziyarete gitmi ler. Gece Fadime sevi mek istememi .
- Neden kaçaysun, diye sormu Temel.
- Ha pura pabam n eviii, demi Fadime.
- Puras paban n evi de, pizim ev çerhane midur?
EY
Temel i e ba vurmu , anlat yor:
- Tam al yd lar son anda çaydiler, sekretere pazulanm cöster-dim, bacak adalelerimi cösterdim, holdingin
sahibi ham m çeldi, refa-rans
cöstermemi istedi. Yanl eyimi cösterdim herhalde, kovdi penu.
TEMEL ATMA TÖREN
aklar deniz kenar nda bir düzlükte horon tepiyorlar ve arada birde aralar ndan birini kayalara at yorlarm .
Bunu gören biri n'olur n'olmaz diye kaçmaya çal
.
- Cel sen de kat l, demi ler. Niye çekineyisun, ad n ne?
- Arif, demi .
- Piz Temel atma töreni yapayruz. Senin için bir tehlike yok, da!
17
ÖLÜYE DA R
Temel'in babas ölmü . Temel mevlût okutmaktad r. Cemal unun iyi olmad m, mevlüt yerine Kuran
okutman n daha iyi oldu unu ima etmek ister Temel'e, ilkin Temel buna inanmaz amma Cemal ona u
aç klamay yap nca ikna olur:
- Uyy Temel'um pak. Hapuriye sen mevlüt okutaysun, parayla okuyan alayu. ekeru ta tinleyenler alayu,
rahmetlu papanda havasinu alayu..
BALIKLA KONU MA
Temel lokantaya girer. Bir masaya oturur. Garsonu ça r ve bir bal k smarlar kendine. Bir müddet sonra
garson bal getirir Temel'e verir. Fakat Temel bal yemez. Devaml bal a bakmaktad r. Bunu farkeden
lokantac Temel'in yanma gelir ve bal neden yemedi im sorar.
Temel:
- imdiluk pen palukla konu ayirum der. Lokantac :
- Sen bal n dilinden anlar m n? Temel:
- Elbette anlayirum. Bunun üzerine:
- Peki ne konu uyorsun onunla der lokantac : Temel:
- Deyurum ona ki pen bir hafta önce tenüzde seyyahat eterken papuçlarimu tenuze tü ürdüm gördün mü
onlara?
Hayrstle dinleyen lokantac , öyleyse bal k sana ne cevap verdi diye sorar Temel'e. Cevab öyle al r:
18
- Sen bir hafta önce tenuze papuçlarinu tü ürmi sun. Ama pen nerden göreyum onlaru. Onpe çün evvel
tenuzden çikmi um taaa...
KEND
GÖSTERME ZAMANI
Cephede, taarruzdan önce son saniyeler. Komutan askerlerine moral verici bir konu ma yapar ve öyle
ba lar:
- imdi kendinizi gösterme zaman geldi aslanlar m, gö üs gö ü-se, adam adama dö eceksiniz.
Erlerin aras nda bulunan Temel, bir ad m ileri ç kar.
- Komitanum, ba a dü en hancisudur gösterur musunuz? belci eyilukle hallederim i i.
MOLLA
Lazistan'da i yerlerinde mola süresi on dakikay geçmezmi . Çünkü daha uzun süreli molalarda i çiler
yapmakta olduklar i i unu-tuyorlarm .
BAYAT ÇAY
Temel i yerinde arkada lar na çay smarlam r. Çaylar içildikten sonra garson gelir bo bardaklar almaya.
Bu arada ne Temel ne de arkada lar içtikleri çaydan memnun de illerdir. Çay bayatt r. Temel garsona çay
paralar için y rt k ve eski bir on lira verir. Garson paray evirir çevirir:
**
- Bu para geçmez der.
Temel zaten böyle bir söz bekliyordu:
- Uyy senun çayun geçeyuta penum param neden geçmeyu?...
19
PASO
Cemal, stanbul'a gelmi ve ilk kez otobüse binmi tir... Bilet paras haz rlarken birtak m adamlar n baz
kartlar gösterip, "Paso" deyip ön tarafa geçtiklerini görünce uyan r... Ceplerini kar
r ve para vermeden
geçmek için evlenme cüzdan göstererek: "Paso" der ve yürür...
Fakat biletçi olarak kendisi gibi Karadenizli olan Temel bulunmaktad r ve Cemal'e dönerek öyle der:
- "U um, sen bu pasoyla pinsen, pinsen Fadime'ye pedava bi-nersun.."
MAR
Mimarlar ekibi Karadeniz'de Lazok mimarisini incelemek için gezerlerken, k da iki yanm tekne ve
içlerinde de birer ki i görünce,
- Halk z konut sorununa ne ilginç çözümler getiriyor, diye hayranl klar m belirtmi ler.
- Ne çözümi, demi Temel. Cemal ile ortakli imizu ay rmak için takayi ikiye boldük, da..
TEM ZLENS N
Yaz tatilinde o lunun köy i lerini ö renmesini isteyen Hem inli baba, sabah do ruca onu ah ra yollar ve
inekten süt sa mas ister... Çocu unun aradan uzun süre geçti i halde gelmedi ini görünce, meraklan r ve
do ruca ah ra gider... Gördü ü manzara gerçekten çok ilginçtir. O lu sa
sütü kab ndan ine e
içirmektedir...
"Delurdun mu sen u
m, ne edeysun öyle?" Çocuk pek mahcup bir halde cevap verir:
"Ne edeyum yani, inek sütin içine etti daaa, öni süzme e çali ay-rum..."
20
TEK SUÇLU KALDI
Az hapishane kaçk
n Rize'de saklanmakta oldu unu duyan Komiser Temel, onun resmini isteyip,
kaçak avma ç kmak istedi ini Emniyet Genel Müdürlü üne bildirir.
Aradan çok az bir zaman geçtikten sonra, az gangsterin çe itli zamanlarda çekilmi 10 de ik foto raf
kendisine gönderilir...
Dedi i gibi, "Kaçak Av "na ç kan Temel Komiser iki gün sonra postaneden Emniyet Genel Müdürlü üne
öyle bir telgraf çeker:
"Kaçaklardan dokizunu yakaladuk... Kalan pirunun da yakalan-masu an meselesudur..."
BENZETME
Temel ile Cemal arkada rlar. Liseden sonra Temel Ziraat, Cemal ise Di çilik Fakültesine girerler.
llardan sonra iki kafadar kar la rlar. Cemal:
- Uy Temel, di çu ile çiftçu aras nda ne gibu bir benzerluk var-dur?
- Her ikisu ta kök sökeyiler...
TEMEL DERS
Temel'i idam edeceklermi . Sehpaya ç karken,
- Bu ta pa a ders olsuru demi .
ATMA, ATMA!..
Karadenizli bir ihtiyar, torunlar na Çanakkale Sava s ras ndaki kahramanl klar anlat yordu... Küçüklek
büyük bir ilgi ile ve a zlan bir kan aç k, dedenin sözlerini dinlerlerken küçük Temel at ld :
21
"Peci dedeci um neden arada pir di er asçerlere de ate etmek için fursat vermedun?."
MISIR TARLASI
Temel çok bay r bir araziye güçlükle m r ekmektedir. Bunu gören kom ular :
- Yapma Temel, buraya bu mis rlaru ekme. Hem zahmet çeke-yirsun hem de ta ilerde bu tarlanu sel alur
derlerse de Temel'i ikna edemezler. Temel tarlay eker. M rlar büyür, Amma bir gece im ekler çakar, gök
gürültüleri aras nda ya mur ya maya ba lar. Bu f rt nada Temel'in tarlas sel al r götürür. Bunu gören
kom ular toplan r Temel'in yanma evine gelirler. Temel'e bu ac haberi verirler. Sen pi-zu zaman nda
tinlemedun imtu gitte kendin gör tarlam n halinu. Temel hemen toparlan r, süratle tarlas n yanma var r.
Bakarki gerçekten tarlay sel alm r. Tarlan n uras nda buras nda tek tük kalan m rlar , gökten inen
im eklerin
yla farkeden Temel, isyan eder. Ellerini havaya kald rarak:
- Uyyy Allahum, y ktun pat rtun tarlayu; pita çakmak çakayu pakaysun u a der...
HO ÖRÜ
Temel nereye gitse keçisini de yan nda götürüyormu . Keçi geçirmeye izin ermeyen bir gümrükten
geçebilmek için, deklarasyonunda keçisi için köpe im demi .
- Ama bu nas l köpek, boynuzlan var demi ler.
- Özel hayat na kan mayrum, demi .
22
RALIK DA RE
Temel stanbul'a gelmi , kiral k daire aramaktad r. Çok gezmi ve yorulmu tur. Nafile kendine göre bir daire
bulamam r. O günü öyle geçiren Temel ertesi gün sabah erkenden tekrar kiral k daire aramaya ç km .
5000 liraya bir yer bulabilmi . Ev sahibi ile pazarl a oturmu . Fakat adam hiç a
ya indirmemi .
Sonunda Temel ev sahibine öyle der:
- Bak hem erum, senin hapu evinun ahiri var midur? Ev sahibi:
- Burada öyle ey olmaz. Sen benimle dalga m geçiyorsun der.
- Yoo hem erum, dalga falan geçmeyrum amma ö renmek isteyenim ki, size heray pe on bin lirayu
verecek olan inek nerede yata-. caktur. Onun içun ahirimi sorayrum taaa.
LMECE
iki Karadenizli, birbirlerine bilmece soruyorlard :
- Kafestedur, sandur, öter!
- Kanaryadur!
- Bilemedim, bal ktur!
- San baluk olur mu?
- Boyad m!
- Kafestedir dedun!
- Ben koydum daa!
- Hiç bal k öter mi?
- E, garda um, bilmece bu...
rasun diye ben kendim uydur-dimoni!
23
EHL YET
Temel ehliyetsiz olarak arabas kullanmaktad r. Birgün trafik polisi Temel'i durdurur ve ehliyetini ister.
Temel ehliyet almak için daha evvelden ok u ra
, bir türlü alamam r. Mecburen ehliyetsiz çal mak
zorunda kalm r. Temel bu u ra lar da ima ederek öyle der:
- Uyyy memur bey siz paaa ehliyet vermedunuz ki isteyisunuz?..
B RD Z
Temel ak am vakti i inden dönmektedir. K raç bir araziyi kazma ile kazmak gibi zor bir i ten döndü ü için
çok yorgundur. Yolu tam köyün camisinin önündedir. Temel buraya geldi ide kazmas yere b rak r ve
ellerini cami avlusundaki mezarlara do ru uzatarak:
- Uyyy, haçan siz i inizu güçünüzi ne zaman bitirtunuzta hapura-tayatayisunuz...
KAZANÇLI
Fadime gece geç saatte kap açt kocas Temel'in ayaz n içinde bir tek ceketle drdu unu görünce, ç
r:
"Paltonla, saatini cumarda kaybettun de ul mi?" "Evet," der Temel ve sürdürür konu mas , "Ama payto
ilen saat pin liradan fazla etmezdu... Kumar porcum olan ici bin liray öde tir-dum böylece... Çene pen
çarl m*.."
GER YE SAYMA
Temel yolda pek üzgün yürüyen Cemal'e sorar:
"Ha u ak nedur pu halun suratun as lmu ?"
Cemal: " lerum çok cötü cideyi," der ve devam eder: "Pir ay ön24
ce emicem öldi üçyüzpin lira kaldu pa aa, önceki hafta teyzem öldi yüzelli pin lira kaldi, geçen hafta
piyancodan onpin lira kazandum... Pu cüm haftan n son cünü daha pir ey ç kmadu pa aa..."
TAVUKLAR
stanbul'a ilk kez gelen Cemal, arkada Temel'le bulu up plaja gitmi tir... Ömründe ilk kez plaja giden
Cemal, yan ç plak k zlar görünce, Temel'e sorar:
"Ula u ak punlar nedurk?"
"Punlar mu u um, punlar peygamber tavuklaridur..."
TT
YER
Temel Anadolu treninde seyahat etmektedir. Aras ra kendisini k yas ya tokatlamaktad r. Yan ndaki adam:
Acaba bu delimidir, nedir diye sordu:
- Niçin kendinizi tokatl yorsunuz? Temel:
- Haçan pen Tokat isdasyonunda ineçe umda ondan...
VURMU
Temel yan na Cemal'i de alarak ormana avlanmaya ç km . Bir ara Cemal'i kaybeden Temel ba rmaya
ba lad : "Hey u ak, nereye cittun?" "Puradayum..." "Pi sakatluk yok ya?" "Yoktur, çok iyuyum..." "Oldi, o
zaman pi çakal furdum.
25
ALI KANLIK
retmen, Dilbilgisi dersinde ö rencilere, "Mucize" kelimesini anlatmaya çal yordu...
"Bir in aat i çisi, çal rken binan n en üst kat ndan a
ya dü üyor ve burnu bile kanam yor. imdi buna ne
denir?"
Temel aya a kalkar ve, "Tesadüftür ö retmenum..." der...
"Sonra tekrar en üst katta çal maya deam eder ve biraz sonra tekrar a
ya dü er ve gene bir ey olmaz..
Buna ne denir imdi?"
Bu kez lyas aya a kalkarak cevap verir: " anstur ö retmenum..."
retmen hafif bir iç geçirir ve tekrar sorar:
- Peki ayn adam biraz sonra tekrar dü erse ve bir ey olmazsa, buna nedenir?"
ra Cemal'e gelmi tir. Afacan ö renci cevab yap
r:
"Alu kanluk denur ö retmenum, alu kanluk..."
N
Temel Ramazanda köprü alt nda dola yormu . Birde ne görsün, bir adam bal k k zartm rak ile afiyetle
yiyor;
- Uyy hem erum oruç tutmay m un?
- Ben h ristiyamm.
!
- Uyy hem erim tininin ç ymetini pil.
26
TUTUM
Temel Cemal'e:
Fadime her sabah pi milyon istiyor.
- Uyy, pi milyon çok para, pi milyonu napayi?
- Bilmem, hiç vermedimçi.
GÜLÜNCE
Temel bir mahalle kavgas s ras nda s rt ndan b çaklanm r. Daha fazla kan kaybetmemesi için s rt nda
çak oldu u halde hastaneye getirilen Temel'e acil servise bakan doktor sorar:
- "Can n yan yor mu evlad m?" Temel sakin sakin cevap verir.
- "Yok toktok bey, yaln z culdu um zaman.
ALI VER
Temel bakkaldan sabun al r. Yaln z bakkal sabunu eksik tartm r. Buna ra men sabunun tam paras ister
Temel'deh. Temel itiraz eder.
- Eksik tartayisun parasinu tam isteyi im olur mi? Bakkal:
- Olur Temel olur. Ta mada zorluk çekmezsin.
Bunun üzerine Temel tart lan kadann n paras verir bakkala. Bakkal da buna itiraz eder. Sonunda Temel
der ki:
- Pak hem erum sa a az para vereyumki saymas nta zorluk çek-meyesun...
27
NE OYNADI INI B LEMEM
Rized'de dört arkada kahvede iskambil oynamaktad rlar. Yeni gelen Cemal yanlar na yakla r ve oyun
oynayanlardan arkada Te-mel'e sorar:
- Ola ne oynaysunuz?
- Ben çendi hesabuma pi ti oynayrum, ama oteçiler ne oynay oni pilmem.
OM ?
Bir yabanc , Karadeniz'de bir kasabada bir Karadenizli bir kasaban n mezarl
geziyormu . Karadenizli
mezar ta lar nda ismini okudu u adamlar hakk nda bilgi veriyormu :
- Ha u mezar ta nda dört tabanca olan; vurdi, vurdi, vurdi, vu-ruldi... demi ...
Mezar ta mda üç tabanca kabartmas olan için de:
- Bu demiz, vurdi, vurdi,. vuruldi!
Mezar ta mda iki tabanca olan için de öyle konu mu :
- Ha bu da, vurdi, vuruldu. S ra tek kabartmal ya gelince:
Sonunda mezar ta nda hiç tabanca kabartmas olmayan biri için, ba
sallayarak öyle konu mu :
- Bu, poktan bir adam idi, celeyilen öldü
OTELDE
Temel geç vakit otele gelmi tir... Otel müdürüne yar olup olma-d
sorar. Müdür de iki ki ilik bir odada
bir ki ilik yerim kald deyince Temel hemen oras n kendisine verilmesini ister. Daha evvel
28
odada yetmekta olan çok hassas biri oldu u için öyle herkesin yan na verilmemesini tenbih eder. Bunun
üzeren otel müdürü Temel'e:
- Gece yaterken h rlar m n diye sorunca Temel:
- Yok hem erum hirlamam pirden talan m der.
TEMEL MÜDÜR
Temel sineman n birinde müdür olmu . Bir seyirci gelmi .
- Sigara içebilir miyum?
- Hay r, demi Temel.
- Ama herkes içiyor.
- Onlar sormatilar çi.
PUCU VARMI
Oldukça ha an olan Temel o ak am eve geldi inde yüzü gözü yar bere içindeydi. O lunun bu halini gören
annesi Fadime hemen sordu:
"Uya um ha pu halun nedur?"
"Bi çocuk penu dövdü annecu um..."
"Ha peku o'ni pi da aa cörsen tanir misun?"
"Tap tanirum, çünkü kula u cepimdedur..."
HESAP
kisi de müteahhit olan Temel ve Cemal aralar nda yeni binalar n fiyat tespit etmeye çal yorlarm .
- îçi yuz seksen milyon isteyelum, demi Cemal.
- Yuvarlak yap oni, üç yuzmilyon iyidur, dye ç
Temel.
29
Cemal fiyat yazarken, Temel fikir de tirmi . - Yuvarlak rakam üphe uyandurur, sen en iyusu küsürlü yap
oni, üç yüz yirmi olsun, demi .
BÜYÜK SIR
dris Kaptan tüm herkes taraf ndan pek sevilirdi. Onun s rr bilmek için y llard r çok u ra vermi ler,f akat
bir türlü muvaffak olamam lard r.
htiyar kaptan her sabah kamaras ndan ç karken kilitli kasas
açar ve içinden ç kard
bir ka
okuduktan sonra kasay büyük bir gizlilik ve dikkatle kapat p, kaptan kö küne ç kard .
Her sabah büyük bir titizlikle yapard bunu. Gemide çal anlar çok u ra
lar, o ka tta ne oldu unu bir
türlü ö renmemi lerdi. Günlerden bir gün dris Kaptan ölünce kasay açt lar ve içinde unla-nn yaz lo
ldu unu gördüler: "Sancak sa skele sol..."
KAR ILI INDA
Temel camide vaaz vermektedir. Zenginin birisi Temel'e bu güzel vaazinden ötürü ta z bir yüzük hediye
eder. Temel verilen hediyeye göre adama lây yla duas yapar. öyle:
- Huy hem erum hapu hetuyene kar luk Allah sa a Cennet'te ta-vansuz bir kö k ihsan etsun...
3ü) v
GEL
Temel, stanbul'dan Rize'ye gitmek için gidi ve dönü bsileti al r vapura... Gidi için be yüz, dönü için de
be yüz lira öder. Temel vapura biner ve Rize'ye gider. Dönü zaman geldi inde Temel geri dönmez.
Arkada lar , niye dönmedin dediklerinde? Temel:
30
- Uyy Tenizyollar ntan ald m hapu piletu, gidi ve tönü . Gittum da tönmedum attum onlara pi kazuk taaa...
GERÇEK
Temel, o lu Cemal'in okul durumu konusunda bilgi almay kendini i edinmi ti. Bir gün yine o luna sordu:
"Ha u um, pu hafta sinifun kaçuncususun?"
"Yirmipe incisiyum pabaci um..."
Temel kafas m yava yava ka ktan sonra tekrar sordu:
"Peci geçen hafta yirmincisi de il miydim?.."
Cemal oldukça sakin ve aç klay bir cevap verdi:
"Evet pabaci um, ama sinufa yeni pe arkada katildu da..."
MEZARLIK
Temel y llardan sonra köyüne gider. Mezarl dola r. Yan ndaki Cemal'e sorar:
- Bu kimun? Abonozun;bir vurdi bir vurildi, eyu der Temel.. Yine sorar Cemal'e:
- Hapu kimun?
- Mehmet A anun. ki vurdi, pir vurildi böyle sürer. Temel en son mezar sorar:
Eyü eyu der Temel yine. Konu malar.
- Hapu kimun?
- Uyyy Mülayim, hapu ismun itu olmasa senta birkaç adam vura-ca itun..
- O Mülayim'undur, ne vurdi ne vuraldi. Pisi pisine yatayi hapu-rada.
31
ÇAKAL-DEVE
ki Karadenizli konu uyorlard : Biri:
- Dün gece, dedi, bir im ek çakt , ay n ayd nl nda tam yüz bin çakal gördüm.
Öteki:
- Uy, dedi, ben de o s rada da n tepesindeki bir devenin ba m uzatm a
daki dereden su içti ini
gördüm!
- Haydi, haydi deveyi düze indir!
- Sen de çakal 100'e indir!
MANÂLI BAKI LAR
Temel, stanbul'a yeni gelmi ehirli arkada na dert yan yordu: "U um, tüm otobüste arkada otururken,
piletçi pi ara sançi pi-yet almamu im, gibi mânâlu mânâlu pa aa paktu..." Arkada hemen sordu: "Peki sen
ne yapt n?" Temel cevab yap rd : "Pen de sançi pilet almu um çibi mânâlu mânâlu o aa paktum..."
SÜRAT
..,.,. ,.- Ol!..
Temel sarho taksiye binmi e
- çek istasyona.
- Buras istasyon efendim.
- Pi taha pöyle h zl citme.
32
Temel Cemal'den alacakl da". Y llardan sonra bu alaca
ister. Cemal ise böyle bir borcunun olmad
söyler. Mesele mahkemeye intikal eder. Hakim sorar:
- Söyle bakal m Cemal, Temel'e olan borcunu niye ödemiyor-sun?
Cemal:
- Hacim bey pen Temel'u tanimayirum... Hakim tekrar sorar:
Cemal:
- Hacim bey pen, Temel'u tanimayirum...
Hakim üçüncü defa sordu unda ayn cevab al nca Temel k zar..
- Uyyyy Çemaaal haçan sen penu tanimayisun, penta senu tanimayirum der. Der amma davay da kaybeder.
ÜPHE ÇEKMES N
stanbul'un her tarafmda mantar gibi yeni binalar yapan Karadeniz 'li iki müteahhit arkada
konu maktad rlar.
Temel: "Kad çöy'deki daireleri kaça sataea uz?.." Cemal: " çiyüz seksen bine..."
Temel uzun sözden ho lanmam r, anrkada na döner: "Yuvarlak yap oni... Üçyüzpin iyidur..."
Cemal: "Peci," der ve yeni fiyatlar yazmaya ba lar. Fakat bu kez Temel tekrar konu ur:
"Yuvarlak rakkam üphe uyandurar. Sen onlaru yine üçyüzyirmu in liradan sataysun..."
33
NEK HASTA MI?
Hem inlinin ine i hastalanm r. O lunu ça r:
- Aç ine un e zini da bak.
Sonra kendisi arkaya geçer, ine in kuyru unu kald r ve ba r:
- U ak, beni coriy misun?
- Yok baba, coremerum!
- Öyleyse ba rsak du umlenmesidur.
DÜNYAYI K M YARATTI?
Küçük Temel, s
n en yaramaz r. Ö retmen de bunu bildi i için, hemen her olayda onu suçlar. Gene bir
gün ders uas nda Te-merin yaramazl k etti ing ören ö retmen, aniden sorar:
- Söyle bakal m Temel, dünyay kim yaratt ?
- Uy, oni de mi, ben ettim?
HAMS
Küçük Temel, anas na gider:
- Ana, piz hepimuz lâz miyik? -Öyle.
- Dedem de lâz miydi?
- Lâzidi u um.
- Onun babas ?
- Hepisi lâzidi.
- Öyle da olsa. Pen art k sabah kahvalt nda hamsi yemek iste-meyrum.
34
N
Temel Cemal'le kavgal r ve hiç sevmez. Cemal ölür. Temel'e haber verirler.
- Cemal ruhunu Allah'a teslim etti.
!
- Allah' n kabul etece unu sanmayrum.
DESENE
Gurbette olanm iki karadenizliden biri, izinden dönmü , hem eri-sine havadis veriyordu. "Memlekette kar
ya , kurtlar, çakallar köye
indi" deyince, arkada sormu :
- Bir zararv erdiler mi?
- Sizin çilli horozu çakal kapt !
- Peki, köpek Karaba nerdeymu ?
- E iniz Karaba çifteleyup öldürmü !
- E ek de irmende de il miymi ?
- De irmenden baban n tabudunu getiriyormu !
- Uyy babam öldü mü?
J
- Ölde ya, anan n ölümüne dayanamad !
- Ah anam, o da m öldü?
- Eviniz yanarken kurtaramad k!
- Uyy, desene oca m söndü!
SiAF
Fadime'nin kocas be y l önce terketmi , ama iki ya mda çocuklar var. Nas l oluyor diyenlere, .
- Arada s rada çendini affettirmeye celeyi.
35
CANIMIZ PAÇA STED NDE
Temel köye gelen yabanc ya gururla ah
dola
r. Yabanc bakar, baz hayvanlann tek bacaklan kesik ve
yerine tahta ba lanm . Kayg lan r, sorar.
Temel nedenini öyle ayn tlar:
- Canumuz paça istedu unda bütün hayanlan kesecek de ilik ho !...
TELEFON EBEKES
Hem in'e telefon ebekesi çekilmektedir. Direkler dikilir ve teller gerilmeye ba lan r. PTT memurlar
bakarlar, gelen geçen köylü durumlar na gülüyor. Birini ça p nedenini sorarlar. Hem inli utangaç
gülümser:
- Kusura pakmayun ama, inekler kurdu uniz çitun aln ndan kolayl kla geçer.
UKALÂ
Temel ekmek paras yâd ellerden Almanya'da kazanan Türklerden biriydi. Askerli inden sonra gurbete
km ve Almanya'da evlenip çoluk çocu a kan
. , ev ve çocuklann büyümesi derken aradan 15 y l
geçmi ve Temel bu 15 y n sonunda Rize'nin köylerinden birinde oturan annesi ile babas görmeki çin
yurda dönmü tü.
Alt n arabas , yan nda çocuklan ve bir y n hediye ile birlikte köye geldiklerinde kendilerini bütün köy
halk kar lam ve onlan do ruca annesi ile babas n oturd u eve götürmü lerdi.
Tam Temel evden içeriye girecekken küçük o lu Cemal, babas dürttü ve evin duvanndaki kahverengi
eylerin ne oldu unu sordu:
"Ha, onlar m , onlar tezektür u um..."
Cemal bu kez daha merakla sordu:
36
"Peki baba, tezek nedir?" "Tezek, inek bokudur u um..."
Cemal bir süre kafas ka
ve bir ey anamam cas na tekrar sordu:
"Peki baba, her eyi anlad m da, inekler duvara nas l yap yorlar onu izah eder misin?"
YER NE GÖRE
Temel Eski ehir'deki amacas gördükten sonra stanbul'a gitmek için trene biner... Ne var ki yanl trene
binmi ve Ankara'ya gitti ini anlamam r... Biraz sonra kar nda oturan adamla ahbapl a ba lar:
"Hem erum sen de mi stanbul'a cideysun?.."
"Yok, ben Ankara'ya gidiyorum..."
Temel bu cevap üzerine biraz
r ve öyle der:
"Uy, adamlar i i nasul de ilerletmu lar da haperumuz yok... Sen
Ankara'ya do ri oturaysun seni oraya cötüreyu, pen stanbul'a do ri
oturayum peni de stanbul'a cötüreyu..."
FIRSAT BU FIRSAT
Temel, çocu unu s bir disiplin alt nda büyütmek için hep sert davran rd . Bir gün o lunun salondaki
vazoyu k rd
görünce hemen at ld ve tam elini vurmak içîn kald rd nda kans Fadime at ld :
"Bubas pu kere affedesun... Pi da aa yaparsa içi mislu döver-sun."
¦ Temel bir kans Fadime'ye, bir de hâlâelinde ç rp nmakta olan o luna bakt ktan sonra öyle dedi:
"Ya pi da aa hiç yaramazluk etmesse ne edece um?.."
37
HAMS
lkbahar ba lar nda Temel, deniz kenar ndan iki teneke taze hamsi al p köyüne götürmektedir. Karadeniz
köylerinin yollan genellikle bay rd r. Temel, yollan bay r olan köyüne bu iki teneke hamsiyi götürmek için
hayli zahmet çekmektedir. Bir ara yorulur. Tenekeleri bir kenara b rak r ve ye il çimenin üzerinde
dinlenmeye ba lar. Biraz sonra uykusu gelir ve uyur. O esnada esen rüzgânn etkisiyle tenekeler dökülür ve
hamsiler çimene yay r. Bu gürültüye Temel uyan r. Ani durum kar is nda kendini toparlayamaz ve
tabancas çeker. Hamsilere do rultur:
- Uyyy hapuriye pe taküka uyumi umta f rsattan istifade etmeye çal yisinuz. Yere töküleyisinuz, pita
utanmadan gözlerinizu pa a çe-viriyinuz. Netur yani penumi yiyecesinuz? Erke usanuz teker teker çi-kun
kar ima...
Temel Hoca'ya sormu lar.
- Hem mayo giymek günaht r, diyorsun h em de k za yiyecek gibi bak yorsun?
- C n pacaklan cüzeldir, pakanm. Pakmam tersem yalan söyler günaha cirerim. Onun için pu kadar aç k
giymesi to ru teyuldur.
KAVGA
Temel ve Cemal kavga edecekler. Önce sözle ba lam lard r. Te-mel'in dedesi ile o lu Kadem yan ndad r.
Buna kar k Cemal yaln zd r. i iyice az rd klannda Cemal:
- Uyyy Temel sen tö omesun penuuu... Hapuriye Allahum var-dur...
38
Temel:
- Ula Cemaaal senun Allahun penum de Allahum, To aco um seni... Yanumta tetemle Kadem vartur.
DURUMA GÖRE
Fadime oldukça al ml ve gelinlik ça nda bir k zd r. Bir gün annesinin yan na sokulur ve sorar:
"Anneci um, Temel pa aaa bu cün evlenme teklif edeyse ne se-çilde davranayim?.."
Annesi büyük bir bilgiçlik içinde Fadime'ye söyle cevap verir: "Haline pakaysun yok çok heyecanl ve
sab rs z ise tü ünmek
içun pirkaç cün isteysin, yok oni tereddütlü cöreysen hemen at l ve
fiçrini de tirmesi içun zaman pirakma..."
DE
R
Cemal yeni evlenen arkada Temel'in kans
görmü ve hiç be enmemi tir... Bir gün Temel'le
kar la
nda, ona sorar:
- Temel hu pu çirkin karayla neden evlenme sundur?...
- D çirkundur ama ii cüzeldir... Huyu çok cüzeldir. Temel.
- Öyleyse ters yüz edeysun oni.
LS Z OLSAYDI
ki genç k z flörtlerinden bahsediyorlard . Bir tanesi,
- Benimki p
n biri, dedi.
- Demek öyle?
- Evet. Geçen ak am belki üç saat aral ks z dans ettik. Ne dersin, aptal bütün bu süre içinde tek kelime
söylemeden bana bakmakla ye39
tindi.
Arkada öyle bir dü ündü, Senin güzelli inden belki dili tutulmu tur.
- Ke ke olsayd . Dilsizler hiç de ilse elleriyle konu urlar!...
TEMEL VE FAD ME
Temel kar Fadime ile dard nd r. Ayr odalanrda yatmaktad rlar. Konu mak zorunda olduklan eyleri yaz
olarak birbirlerine anlatmaya çal yorlard . Bir ak am Fadime yata na yataca zaman dolab n yan nda
küçük bir pusula bulur. Pusulay Temel yazmaktad r. öyle der:
- Sabah penu saat pe e uyandurasun...
Ertesi sabah saat sekizde uyand zaman Temel yan ndaki masan n üzerinde u pusulay görür:
- Temel, haydi kalk saatpe e geluyi...
AÇ KALACAK
Temel ve Cemal birg ün oturmu hayal kurmaktad rlar...
"Ula Temel deci çok zencin oldin... Ne yerdun?."
"Hamsi tavasu ile finduk ezmesu..?"
"Ya sen olsan ne yerdun?.."
"Ha u um pa aa pi ey p raktin mi ki..."
NSAN KILÇI I
Yeni erler e itim görüyordu. Ders veren üste men, karadenizli bir ere insan iskeletini göstererek ne
oldu unu sordu. Er: " nsan k lç
r komutan m."
40
HAZIRLIK
Temel stanbul'da okurken s fta ç km . Hem in'e karde ine bir telgraf çekmi . "Ben s fta kaldum, sen
babam haz rla!" Karde inden telgraf gelmi . "Ben babam hazirladum, sen kendunu hazirla!"
KED
YIKAMAK
ortas hava çok so uktur. Temel kedisini alm deniz kenar na götürü y kamaktad r. O esnada Temel'in
yan na geçen bir yolucu Temel'e bu i i yapmamas , yoksa so uk kedinin ölebilece im söyler. Temel:
- Sen penum i ume kar ma der ve yolcuyu dinlemez. Yolcu birkaç saat sonra ayni yerden geri dönmekte
iken Temel'i kedisinin ba nda a larken görmü :
- Ben sana bu kediyi y kama, sonra ölür, dememi midim? Temel:
- Uyy hem erum, hapu kedum y kariken ölmetu s kanken öltu...
AKAYA GELEMEZ
Arkada lan aras nda "Bile i Bükülmez" olarak kabul edilen Cemal, Rize'nin ana caddesinde babayani pozlar
içinde yürürken ensesinde bir tokat patlam ...
Bir an için y ld zlan sayan Cemal, yava yava arkas na dönüp tokad kimin att
anlamak istemi . "Vah
pa a haa..." demi .. Demi ama, bir de ne görsün, kendisine tokad vuran insan azmam gibi bir ey...
Serde erkeklik oldu u için, sürdürmü konu mas : Ula söyle pakayum, ciddu mu furdun, akayla m ?.."
Halinden kendine ve vücuduna çok güvendi i anla lan adam,
41
gülerek cevap vermi :
"Ciddî... Ne olacak yani?.."
"Hiç" demi Cemal, "pen akayu hiç sevmem daa.."
MESUT
Temel'e sorarlar; dünyan n en mesut adam kimdir? Temel:
- Adem Babamiztur.
Niye Adem Babam zd r dediklerinde:
- Uyy onun kaynanasu yokturda ondan taaa.
TÜRKÇE
Dilbilgisi dergisinde Karadenizli ö retmen, Erzurumlu ö rencisini sözlüye kald p sormu :
"Pakmak fiilin çekimimi yap pakalum..."
Erzurumlu ö renci hemen at r:
"Bakirem, bakirsem, bakir..."
retmen ö rencisinin bu cevab kar nda:
"Uy diluni e ek arisu soksun... Öyle mi denur daa?.. Onin aslu pöyledur: Pakayrum, pakaysun, pakay ..."
TEMEL FAL
Temel falc dövmü . Diyormu ki,
- Falc ya cüvenim yok, kap
çald m. Kim o, dedu.
42
FOTO RAF
Temel, ah rda ineklerinin aras nda foto raf çektirir ve yirmi senedir s lada olan day na gönderir. Resmin
arkas na öyle yazm r:
"Ortaya i aretledu um penum!"
YAVA C DUN
Trende kontrolör, Karadenizli yolcuya:
- Posta treni biletiyle eksprese binmi sin, fark ödeyeceksin.
- Pen ödemeyrum, siz daha yava cidun!..
HAZERFEN
Temel zilzurna sarho evine gelmi . Kap durumu sezmi ve Temel'i durumu sezmi ve Temel'i kolundan
tutup merdivenlerden ç karm ve kap aç p asansöre bindirmi . A
inince bakm kap da bir adam
daha, kap ayn eyleri tekrarlam . A
inince bir bakm bir adam daha, herhalde bu da arkada lar r,
deyip onu da yukar ç karm . Merdivenlerden yukar ç karlarken Temel dayanamam :
- Yahu hem ehrum niye peni turmatan asansör po lu undan ataysun?
NG ZCE *.
Karadenizli bir adam bir i gere i ingiltere'ye gitmek zorunda kalm . Bu nedenle gitmeden önce orada
zorluk çekmemek için ngilizce dersleri almaya karar vermi . Gidip bir dershaneye yaz lm ve derslere
ba lam . lk olarak COME (Gel) gelimesini ö reniyorlarm . Karadenizli ne kadar u ra ysa ak l
erdifememi bu kelimeye. Hemen hocas na sormu :
43
- Yahu ö retmen pey, pen bu i i hiç anluyamadum. Bu nas l i tir. Kelimeyi Come yazaysun, kam okuysun.
Eyi ama, cel oldu unu nereden anlaysun?
FOTO RAF
Temel, ah rdaineklerinin aras nda foto raf çektirir ve yirmi senedir s lada olan day na gönderir. Resmin
arkas na öyle yazm r:
"Ortaya i aretledu um penum!"
MISIR UNU
Temel reis bir deniz kazas ndan sonra tek basma terk edilmi bir adaya dü er.
Genç k z kendini kar layan Temel reise anlaml anlaml güler:
- Her halde y llard r hasretini çekti in bir eye kavu acaks n imdi.
- Uy yoksa misir uni mi cetundun yanunda?
DAYAK Y YEN
Temel'in k Fadime yeni evlenmi tir. Kocas ile devaml kavga etmektedir. Daha bir haftal k elin olmadan,
kocas Cemal'den dayak yer. Burnu mosmor olarak babas n evine döner. K m bu halde gören Temel:
- Uyyy kizum ne olti sa a?
- Papacu um Cemal tövdi penu... ki tokatta Temel atar k zma ve do ruca Cemal'e gönderir onu. Bunu
gören kom ular:
- Uyy Temel sen neyapayisun? Kizinu kay racak yerde pida sen töveyisun?..
44
Temel:
- Uy taha neyapmaliyitum. Penum kizimu tövenun penta karisi-nu tövmi um.
ÇOK KIZMI
Yahudi kom usu Temel'e kancay takm r... Bir arkada
O'nun tuhafiyeci dükkan na gönderir ve
sordurur:
- Atlet ile külot alaca m... Fiyatlar ne kadard r?.. Temel, gelen mü teriye bakar:
- Atletler yirmi, cilotlar on be liradur.
Mü teri fiyatlar çok pahal bulur ve gider... Aradan birkaç saat geçer-geçmez tekrar dükkana gelir ve
fiyatlar sorar... Ayn fiyatlar yine pek pahal bulur ve gider... Bu böylece ak ama kadar üç kez tekrarlan r...
Yahudi her defa ayn cevab almaktad r. Fakat dükkan n kapanma saatinde i de ir.
Yahudi:
- Atletlen kilot alaca m, kaça olur? Temel:
- Atlet yirmi, çilot onikipuçuk lira...
Yahudi, kilot fiyatlar n ikibuçuk lira ucuzlad
görünce sevinir ve sorar:
Kilotu neden indirdim? Temel:
- Kiçumu yalayasun diye...
SORUN YOK
stanbul'a gelip arkada
görmek için Haydarpa a'dan kayi a
45
binen Temel, Kadiköy'e gitmektedir... Bir ara dalgadan sandal sallan r ve Temelin bavulu denizi boylar...
htiyar kay kç ...
"Bavulunu tutsayd n denize dü mezdi... Ne olacak imdi?"
Temel gayet sakin cevap verir:
"Meraklanmayasun pabacu um, anahtaru bendedur..."
NC KÖDÜLÜ
J
Para ütle atlama yar mas yap lmaktad r. Para ütünü yere en yak n açan yar may kazanacakt r.
ra Temel'e gelir. O da atlar. Yere binbe yüz-dörtyüz 200-100 metre kald , derken Temel yere bakar:
- Ola zatu celdum artik açmaya gerek kalmad der ve.... birincilik ödülü dul kalan kar na verilir.
FURD M ON
Temel, Cemal'le ba ndan geçen bir olay anlatmaktad r:
- Birden herif ba a: Ne kadar sempatüksinuz dedi...
- Ola, o ne temektur?
- Pen de pilmeyrum ama, her ihtimale kar furdum oni.
CULDU UM ZAMAN
Temel, kahvede ç kan bir kavgada b çaklanm . S rt nda b çakla hemen hastaneye kald rlar. Nöbetçi
doktor, b ça ç kar rken sorar:
- Can n yan yor mu?
- Yok toktor pey, yalnuz culdu um zaman!...
46
KAVAK A ACI
Bir Laz, köyünde çok uzun bir kavak a ac varm . Günlerden bugün bu kava n tepesi kurumu . Neden
kurudu unu ö renmek için Ak ll Mehmet'e sormu lar. Ak ll Mehmet:
- Bunu bilmeyecek ne var. Kava n dibinu suluyoruz, tepesinu sulam yoruz. Kava u e elim, tepesinu
sulayalum, o zaman ye erecek-tur, demi .
rk Laz, kava n yanma gelmi ler. Önde Ak ll Mehmet, arkas nda ötekiler olmak üzere kaça n tepesine
tutarak sallanm . Ötekiler de Ak ll Mehmet'in aya ndan ba layarak birbirlerinin ayaklaqnituta tuta
sarkm lar. Kavak, k rk Laz n a rl ndan yay gibi gerilmi , ama Ak ll Mehmet'in elleri çok yorulmu .
Arkada lar na ba rm :
- Paa az müsaade edin de, ellerimu tükürükliyeyim. Lazlar:
- Tükrücükle, tükrücükle, demi ler.
Ak ll Mehmet ellerinikoyvermi . Arkada lar armut dü er gibi pat pat yere dü mü ler. Birkaç tanesi ölmü ,
geri kalanlar n da kollan bacaklar k lm .
Ak ll Mehmet, ac ac ba
an arkada lar n yanma gelmi :
- Üleeen, az kals n sakametlik ç kar yorduk! demi .
PUSULA
Temel kaptan pusulas kaybetmi tir. Gemisini edindi i tecrübelerine göre Karadeniz'de seyrettirmektedir.
Hava da oldukça sisli oldu undan çok dikkatlidir Temel. Amma bu dikkati bile kafi gelmez ve gemi birden
karaya oturur. Gemideki personel ve yolcular tela içinde kal rlarken Temel kaptan:
- Uy korkmayun hem erilerum hapurda tenüz pitmu tur.
47
LM YORLAR MI?
Temel ilk kez trene biniyordu. Arkada Cemal Temel'e nasihat eder. Bak Temel:
- Salan trenim son vakonina pinmiyesun. Neden?
- Kazalarda en çok zarar son vakonlar köriyide ontan. Temel bir an dü ünür. Sonra ba
ka yarak sorar:
- Uyy Çemalum hau trençiler punu piliyilerde son vakonlaru niye takayiler?...
MARTI
Temel arkada Cemal'le Büyükada'da gezerken ba na mart pislemi .
- Ko Cemal, tuvalet ka
cetir, demi Temel.
- Napaca usun, mart çoktan uçtu çitti, demi Cemal.
UYKU LACI
Fadime oldukça al ml , fakat ya geçkin bir kad nd r. Bir gün kad n hastal klar ve do um doktoruna
giderek kendisine do um önleyici haplardan vermesini ister. Doktor bir Fadime bir de önündeki ka tlara
bakt ktan sonra:
"Sizin ya zdaki bir hasta için bu ilaçlara hiç gerek yok ki" der.
Fadime kad n iste inin masumlu u konusunda doktoru temin etmek için ilaçlar n bir süre önceden beri
uykusuna iyi geldi ini belirtir:
"Onlars z uyuyam yorum toktur be ..." der.
yi ama do um kontrol haplar n içinde uyku getirici uyu turucu maddelerin zerresi bile yoktur.."
Doktorun bu aç klamas üzerine Fadime kad n reçete iste i konu48
sunda daha fazla bilgi vermesi gerekti ini dü ünerek unlar söyler:
"Vallahi toktur be im, o haplar n içinde ne oldu unu pilmeyrum. Fakat pizum k za her ak am soka a
kmadan önce pi dane yutturay-rum, pu sayede de çözüm arkada kalmayi ve çok rahat uyuyayrum..."
KOLAY
Temel oldukça merakl yd . Babas yakalad zaman soru üstüne soru sorar ve onu oldukça bezdirirdi.
Gene babas yakalad bir gün sordu:
"Pabaci um, teluleri nasul yakaliyler?.."
Babas bir süre dü ündükten ve kar na bakt ktan sonra öyle ce: vap verdi:
"Çok kolay o lim. Piraz pudra, piraz ruj, payg nca pi koki, pi de açuk saçuk pi elpise... Tamam...."
MEDYA
Temel hamama gitmi . Pe temal yerine beline gazete sarm . Sebebini soranlara:
- Medya her eyi püyütüyo.
KAR I KAR IYA
Temel'in k Fadime'"babas ndan habersiz Cemal'e uyup kaçm evlenmi tir. Temel çok k zm r ama araya
giren akrabalar sakinle -tirmi lerdir. Bunu f rsat bilen Fadime babas na:
- Uyy babaci um, sevgili kizuna evlenme hetuyesi olarak ne ala-casun?
- Huyy kizum hapuriye ne ettun avucuma ki ne çarpayum surat ma...
49
KAYIKÇILIK
Temel kay kç kla geçimini sa lamaktad r. Kay na alm oldu u mü terilerinden para toplarken bir
tanesinin paras olmad
görür.
- Uyy haçan paran yo itu niye pintun kayi uma?.,. Atsam seni tenuze sa a yazuk. Atmasam pa a yazuk...
Ha ç k u arka taraf ata közüm görmesun senu..
SA A B E YOK
Köyünde Lobye (fasulye) ad verilen yemekten b kan Temel, stanbul'da gitti i bir lokantada de iklik
olsun diye hiç ad duymad fasulye ile pelte smarlar. Yemek geldi inde gene Lobyay gören Temel'in
tepesi atar:
- Ola, coya ad n Lobya idi, celdun puraya ç barla tun, oldun fasulye. Ya ben senu furâyum da cör.
Elini cebine atar, tabancas çekecektir. O s rada kolu masaya çarpar, pelte titrer. Temel pelteye döner:
- Yok, der, sen korkma, sa a bi e yok.
EYLUK ETT M
Temel tam iskemleye oturaca s rada, Acar iskemleyi alt ndan çekiverdi. Temel yere dü tü. Fena halde
zd . Acar, onu yat rmaya çal . skemlenin k k oldu unu gösterdi.
- Bak karde um, dedi. E er otursaydun, yere du ecektun. Pen de onun içun çektum.
KURTULU ÇARES
Temel, Cemal ve di er karadenizliler aç k denizde küçük bir tek50
ne ile f rt naya tutulmu lard r. Yanlar ndan büyük bir gemi geçmektedir. Temel:
- Uyy kurtaran pizuuu... mtatt!.. Geminin güvertesinden bir
ses...
- Biz adam alm yoruz, biz adam alm yoruz.. Bunu duyan Temel:
- Uyyyy haçan piz lazuz laz, alun pizu, kurtar rlar...
UYUYAMAMI
Temel'in otelinde geceleyin bir yolcu, ertesi sabah, bütün gece gürültüden uyuyamad
belirterek para
ödemek istemez ve mahke^ meye dü erler. Mahkemede hakim sorar:
- Mü terin otelinden memnun kalmam , do ru mu?
- Öyle hacim pey, bütün gece fare t kurtusundan, çopak havla-masundan uyuyamad m deyi, hesabu
ödemeyi. Ne edeydum yani, yir-mibe lira otel paras için ses sanatç lar ndan ark mu dinlettirece -dum
a?..
YOR
*
/
i
i gücü çapk nl k olan Temel'e stanbullu bir arkada konu ma s ras nda sormu :
- Evli bir kadm ile dul kad n aras nda ne fark vard r? Temel hafif s tarak cevab yap rm :
- Ha dul kari kocasinun nerede oldu uni pilur...
KARADEN ZL
Bir perdenin alt ndan görünen yirmi çift ayak vard r. Bunlar perde arkas ndaki yirmi ki inin ayakland r. Bu
ki ilerin içinde bir ki i
51
Karadenizlidir. Bunu nas l anlayal m diye bir soru soruldu kahvede. Temel:
- Pen pulunun oni diye aya a f rlar. Oradakiler de peki derler. Temel:
- Hemen elume bir kemence alirum. Çalmaya pa larum. Bu ayaklartan pangileru oynayüsa o aya un sahibi
Karadenizlidur der...
HASA
Maçm en heyecanl yerinde Temel ba rd .
- Eyvanlar olsun ula gördün mü tersli i Hamza yaz haneden ç karken kasay çitlemeyi unutmu imdur da.
Hamza bir sa na bir soluna bakt bir de orta na bakt .
- Ula ne var bunda üzülecek da, ikimizde burada deyülmiyüz.
BA I DERTTE
Temel bir hayli borçlanm r. Bir gün Cemal Temel'e sorar:
- Uyyy temeeel, alacakl lar nla ba un dertte mu?...
- Uyyy ödemeyirum ki porçlarimu. Asil onlar n ba u penumle derttedur.
YÜRÜYEL M
Temel bir sabah i ine gitmek üzere otomüse binmi ti. Hava çok ya murlu oldu u için otobüsler oldukça
kalabal kt . Yolboyu duraklardan da otobüse binenler oluyor ve içerde birhayli s malar oluyordu. Bir
taraftan mavin ba yor:
- Yürüyelim arkada lar, ilerliyelim. Sa sollu yürüyelim, ilerli-yelim...
52
Temel'in kafas k zd ve biletçiye kar k vermeden içi rahat etmedi:
- Uyyy temintenperu hapuriye pa rayisun. lerliyelum, yürüye-lum teyisun amma haçan piz yürüyecek
olsayituk hapu otopüse piner-miyituk...
TEMEL E
M
Temel o lunu okutmam . F
nda çal nyormu . Temel d ar ç p geldi inde yokken kaç ekmek
sat ld
sormu .
- Üç ki i celdu, üç ekmek aldu. Yanlar nda pi ki i taha vardu, o da pi ekmek aldu.
LET
Yetmi lik Temel bir Milli Piyango bileti sar n al r. Bilete 2 milyar lira para isabet eder. htiyar Temel paray
alma a gitti i zaman kendisine sordular:
- Bu para ile ne yapacaks n? Temel:
- Hapu bara ile Taksim Meydanuna pir kenef (Yüznumara) yap-t raca um.
Bunun üzerine ç
rlar Temel'e:
- Yahu sen delimisin bu kadar paray insan böyle bir yere ba lar m ? htiyar Temel dü ünür ve öyle der:
- Uyy 70 ya ndan sonra kazanaca ma param n alem üstüne siç-sun...
53
KONU ULMAZ
retmen s
toplu halde sözlü yap yordu. Tarih, Co rafya sorular ndan sonra Tabiat Bilgisi sorular na
geçti ve ilk sorusunu sordu:
- Söyleyin bakal m, bal klar neden konu maz?
rencilerin hiçbiri i in içinden ç kam yor, s fta derin bir sessizlik hüküm sürüyordu ki, Temel cevab
yap rd O
- Ö retmenum, sizun da pa unuzu suya soksam konu apilur mi-sunuz?"
BEY N
Cemal bir lokantada,Temel'in yan ndaki masada oturmu ve garsondan bir beyin istemi tir. Cemal'in bu
iste ine kar Temel dayanamaz ve öyle der:
- Uyy Çemaal ne tuhaf atamsun sen. Allahtan istiyece uni hapu-riye korsandon niye isteysun?
ZEKA
Cemal stanbul'a yeni gelmi tir. elirde bir kilisenin çanm vakitli vakitsiz çalarken görür. Temel'i bulur ve
sorar: Ula Temel, hau kilisemin cani niye çalayuuu. Temel dü ünmü ve:
- Görmeyimisun Çemaaal pirisu ipinu çekeyuda ondan çalayuuu...
YATAKTA ÖLMEK
Temel sahildeki kay nda yatmaktad r. Hastad r. Yan na yakla an bir adam Temel'e öyle der:
54
- Temel bak sen hastas n. Burada yat lmaz. Git evinde yat. Sonra daha çok hastalan r ölürsün. Bunun üzerine
Temel cevap verir:
- Pak hem erum penum babam, onun babas , onun da babasu hep hapu kayukta öldiler. Ya seninkiler nerede
öldi?
Adam cevap verir:
- Elbette evde yataklarunda öldüler der. Söz s ras Temeldedir imdi;
- Uy arkataa , madem ki insanlar evlerinde yataklannta da öliyi-ler peni hapu kayu umdan niye ayurmaya
çal aysun?
BO UNA MI
Temel ölüm dö indedir. Kar Fadime'yi yanma ça r:
- Fadime, hizmetçi k zla aldatiydum seni, beni affet.
- Piliyrum, bo ina m zehirledim seni sanaysun?
YER TAKS
Temel o ullar na yerlerini taksim eder. S rlar tesbit eder. Bu taksimattan herkes memnundur. Ak am
olur herkes yatar. Sabahleyin Cemal kalkar, babas n kendisine vermi oldu u yerleri gezmeye ba lar.
Bakar ki abisi Kadem onbe metre kadar kendi taraf na geçmi tir. Cemal ko arak babas Temel'in yanma
gier ve durumu babas na anlat r. Aralar nda öyle bir konu ma geçer:
Cemal:
- Uyy papa sen i u tüzeltecemsun. Temel:
- Pili misun Cemal ha apinun u aklar fazladur. Cemal k zarak:
55
- Uyy paba haçan sen hapu yara pa a vertun.. Sonra onbe met-resinu da Kadem'e vertun...
Temel:
- Vertum u um vertum. Cemal:
- Uyy penta senun pa a verdi im yeru sa a vertum...
VAKIF MALI
Temel'in gönlü Fadime için yanmakta, Fadime de Temel'e s ls klam a k bulunmaktad r... Ne var ki ikisi de
birbirlerine a klar ndan söz edememektedirler... Bir gün iki genç f nd kl kta yürürken Fadime'nin dallardan
birine uzand
gören Temel:
- Puradan bir dal koparan.... der.
Fadime f rsattan yararlan r ve elinde tuttu u dal ortadan ikiye k rar... Biraz sonra iki genç alt alta, üst üste
nd klar n dibindedir...
Temel, dal koparman n cezas Fadime'ye çektirdikten sonra tekrar yürüme e ba larlar... Aradan 5 dakika
geçer geçmez Fadime tekrar bir dal kopar r, tabii Temel ikinci kez onun cezas verir...
Fadime ayn ekilde 5 kez dal koparm ve cezas
alm r... Durumdan oldukça emnun yürürken bir
fidan n yanma yakla r ve bir dal koparma a haz rlan r...
Bu arada 5 kez ceza veren Temel, arkadan bacaklar nda derman kalmam bir halde yürümektedir...
Fadime'nin tuttu u 6. dal da kopard
görünce çaresizlik içinde öyle der:
- O'gaa ben kra umyarum... O vakuf malidur..,
ÇALMAK SUÇ
Temel oldukça do rucu Davut'un. daha ilkokula bile gitmeyen
56
çocu una çalmas n suç oldu unu, e er bir kez çalarsa kendisinde al kanl k olaca
ve sürekli çalarak
daha büyük suçlar i leyece ini söylemi ti. Hemen hemen her gün Cemal'i kar na çeker ve bu tür ö ütleri
ard ard na s ralard .
Her seferinde, "Peçi paba, hiç çalmayaca um" diyen Cemal'i bugün kap n önünde a larken bulan Temel,
hemen sordu:
"Ha u um, ne oldi çi pöyle a layasun?.."
"Papa, saçin k zmayasun, seni dinlemedim ve çok çaldun pen..."
Temel beyninden vurulmu a dönmü tür. Onu omuzlar ndan tutarak sarsar ve hemen büyük bir merak içinde:
"Peçi, ne çaldun pakayum pu kadar çok?.." diye sorunca küçük Cemal büyük bir üzüntü içinde öyle cevap
verir:
"Seni dinlemedum, sl k çaldum pabaci um.."
NE GEL RSE
Temel ile Cemal çok samimi arkada lar. çtikleri su dahi ayr gitmeyen bu iki arkada bir gün para
yüzünden birbirleriyle mahkemelik olurlar.
Yarg ç mahkeme salonunda kar nda Temel ile Cemal oldu u halde durumu aç klar ve Temel'in
arkada ndan borç para ald halde geri vermedi ini söylerler. ddianame okunur, ahitler birbiri ard na
dinlenir ve söz Temel'e gelince:
"Ha pen bu u aktan porç para almadum" der.
Cemal bir arkada na, bir de yarg ca bakt ktan sonra:
"Ha sen penden para almadin mi?"
Temel anlams z gözlerle bakt ktan sonra:
"Hacim pe , pen bu adami tan mayrumçi ondan para alayum..."
"Ha sen penu tanimay misun?"
57
"Tanimayrum tabii..."
Cemal, "Allah kahretsin!" gibilerden sa elini yukar dan a
ya sallad ktan sonra:
"Peçi öyleyse" der, "pen de senu tanimayrum..."
AVANTACI
Temel okula yüzü, gözü mosmor bir halde gelmi ti. O lunu kap da kar layan Fadime kad n ne oldu unu
soranca küçük yaramaz öyle cevap verdi:
"Anneci um, penden büyük bir çocuk var, oçula yenu çeldi, o dövi.."
Fadime kadm, o lunun haline ac yarak bakt ktan sonra bir kurtulu yolu bulma umudu içinde:
"Sen hiç üzülme u um, pen yaran sa aa pi m r ekme u veru-rum, sen de oni cötürüp sa aa furan
arkada una verursun, böylece oninla pi daha kavga etmezsunuz..."
Temel, annesinin bu fikrini çok be endi ini söyler ve ertesi gün m r ekme imde alarak oklun yolunu tutar.
Ak am oldu unda çocu un yolunu kap da gözleyen Fadime kad n, Temel'in bu kez iki gözü mi ve daha
da peri an bir halde oldu unu görünce çok
r ve merakla sorar:
"Ha u um pu halun nedur?" Temel oldukça k zg n ve h rsl cevap verir: "Yine o çocuk tövdi penu... Ona
çötürdi um m r ekme imin ye-rune yarin pasta fermezsem tekrar dövece imi ..."
58
SEVMEK
Bir Acem beyi, kalabal k maiyetiyle birlikte bir Karadenizli A a'ya misafir olmu . kisi de azamet ve
ihti amda birbirlerini gölgede b rakmak için ellerinden gelenleri yap yorlarm . Bir gün sohbet s ras nda
adamlar n sadakatlerinden, emre riayetlerinden ve kendilerine olan sevgilerinden söz aç lm . Acem beyi
demi ki:
- Benim adamlar m bana o kadar sad klard r ki, hiç tereddüt etmeden u rana canlar m verirler. Ferhat,
çabuk buraya gel!
ri yan biri, Acem beyinin kar na dikilmi :- Buyur beyim?
- Beni seviyorsan gidip kendini kar daki uçurumdan a
atacaks n!
Adam, bir ko u gidip kendisini uçurumdan a
atm ve ölmü ! Karadeniz a as :
- Bizim u aklar da bana çok sad kt rlar, demi . Temel ko gel ha buraya!
Temel ko up gelmi : ^ Emret a am.
- Git kendini u kar ki uçurumdan a
at! E er beni seviyorsan...
Temel ko mu , ko mu , uçurumun ba na gelince z nk diye durmu . A a, seslenmi :
- Niye durdun Temel? Temel cevap vermi :
- Ben seni buraya kadar severim a a!
59
AL BU K ZU
- Ola Cemal, al bu kizu. Piluyrum cüzel de il ama, çok zengin-dur. Cuzelluktan sa a ne? Sabah i e cit,
ak am karalu u don. Gece yü-zinu da cormezsun. Hafta soni de seyahate ç k.
- Eyi çok eyi u ak, ha nufüs kayimi oldu u cun ne edece um?
GERÇEK
lkokulun birinci sm nda okuyan Fadime'yi ö retmeni tahtaya kald rm . ki tane ç kartmay yazd ktan
sonra sonuçlar
bulmas
söyleyince, Fadime elinde tebe ir sonuçlan ç kard ve bilgiç bilgiç cevap
verirken:
"Pirden içi çikti..." deyince ö retmen suratla ba rd : "Hiç birden iki ç kar m ? Daha ö renmedin mi?"
Fadime al nm bir halde önce arkada lar na, sonra da ö retmeni-nebakt ve söylendi:
"Ç kar efendum, ç kar, daha geçen ay penum annem içiz do ir-du..."
NOKTA
Temel'in k Fadime babas na sormu ,
- Annemle evlendi inizde pen nerdeydum?
- Palayma ciderken benumleydun. Tönerken annene ceçtun.
GÜZELL K
Temel'e hangisini seçersin diye sormu lar,
- Güzellik mi, aptall k m ?
- Aptall k, demi Temel. Guzelluk ceçicidur, daa..
60
T LACI
Temel o lu Cemal'i bit ilâc almak için eczahaneye göndermek ister. Ancak Cemal bu görevi yapmak
istemez. Babas :
- Ula u um niye gitmeyisun eczaneye? Cemal:
- Uyy papaçi um hapuriye utaniyirum taa. Temel:
- Utanma u
m utanma, haçan pise sorarlarsa sa a terstin ki pen bu ilâcu hetiyeluk aliyirum...
KA UK MA UK
Temel Reis, han
kapl caya götürür. Gazinonun bahçesinde çaylar m yudumlarken, kans üzerinde otel,
motel, restorant yazan duvar i aret ederek:
- Ha pu oteli annaduk, ya moteli ne oliy? der. Reis bilgiç bilgiç kar k verir:
- Uy, biz ka uk ma uk deruk ya, ha öyle bir eydur da.
PENGUEN
ki Karadenizli bulduklan bir Penguenin bo az na tasma tak p gezdiriyorlard . Bunu gören adam n biri:
"Zavall hayvana tasma tak p gezdirece inize hayvanat bahçesine götürün" dedi.
Bir saat sonra onlan Penguenle görünce sordu "Hani bunu hayvanat bahçesine götürecektiniz?"
"Oraya götürdük imdi sinemaya götürüyoruz."
61
DESENE OCA IM SÖNDÜ
Gurbette çal an iki karadenizliden biri izinden dönmü hem ehrisine havadis veriyordu. "Memlekete kar
ya
kurtlar, çakallar köye kadar indi" deyince, arkada :
- Bir zarar verdiler mi?
- Sizin çilli horozu çakal kapt .
- Peki karaba nerede imi ?
- E ek karaba a tekme atarak öldürmü tü.
- E ek de irmende de il miydi?
- De irmenden baban n tabutunu getirmi ti.
- Uy babam öldü mü?
- Öldü ya. Anan n ölümüne dayanamad da.
- Ah anam ah! O da m öldü?
- Eviniz yanarken kurtaramad k.
- Uy desene oca m söndü.
HAZIRLIK
Ankara'da bir fakültede okumakta olan Temel'in dersleri kötüye gitmektedir. Sonunda sm fta kalaca m
anlay nca, hemen annesine bir telgraf dö enir:
"S fta kalaca um, babami haz rlayasun..."
Ertesi gün gelen telgrafta unlar yazmaktad r:
"Bupan zaten hazirdu, sen cendini haz rlayasun..."
MERHAMET
Anne baba ve bütün karde lerini öldüren bir Karadenizli gencin idam hükmünü imzalamadan önce yarg ç
son bir iste i olup olmad 62
sorunca, ondan u cevab al r:
"Hacim pey, aciyun bu yetuma..."
KARI IK
Otobüs dura t kl m t kl m dolu idi. Sonunda bir otobüs geldi ve bekleyenler aras nda önce dar bir etek
giymi olan genç kad n kap ya at ld . Onun arkas nda da Temel ikinci olarak yerini ald . Ne var ki kad n
ete i dar oldu undan bir türlü ç kam yordu. Aya
merdivene atabilmek için elini arkas ndaki dü melere
uzatt ve birisini açt . Ç kamad m görünce bir dü me daha açt . Fakat bir türlü baca merdivene
yeti miyordu, üçüncü dü meyi daha açt nda da amac na ula amam .
Duraktakilerden homurtular ve k zg nl k sesleri yükselirken kad n arkas nda duran Temel onu kucaklad
gibi merdivenlerden ç kar p otobüsün sahanl na ç kar verdi.
Kad n oldukça
rm bir halde Temel'e k zg n gözlerle bakarak:
"Yapt
z hareketi be eniyor musunuz beyefendi? Yoksa siz benim kocam m
z?" deyince, Temel:
"Peçi siz de penum karum musunuz. Teminden peri turnadan pantolonimin dü melerini çözeyesunuz?"
ARIYORUM
Temel ve î çi Bulma Kurumu'na gider ve i ister. Kendisine ne i yapabilece ini sorarlar. Temel:
- Aslan avsiyumtur.
- Nerede avlars n aslan ?
- Büyük Adada cevab m verir Temel. lgili heyet:
63
- Orada aslan falan yoktur deyince, Temel:
- Uyyy pen onlar teker teker vurmi um onun içun i arayirum...
YANAYI
Temel, pencereden kom usu Cemal'e seslenir:
- Ola u ak, ineklerinin aras nda, pipo, nargile içeni var midur?
- Ola öyle ey olur mu? Yok tabiu.
- Öyleyse ahinin yanay !..
NATÇILIK
lyas, Hüseyin ve Temel inatç k üzerine konu uyorlard ... Her kafadan bir ses ç yor ve herbiri kendisinin
daha inatç oldu unu iddia ediyordu... Sonunda lyas: "Pen peder ilen Kurpan Payramundan, eker
Payramuna kadar dargun durmu umdur..." der.
Di er ikisi: "O da bir ey mi sanki" der gibi gülümserler ve bu kez Hüseyin söze ba lar:
"Pizum kom i ilen çiz yüzünden kavga etmi uzdur o cün bu cün 5 y ldur koni mayrum oninlan..." der...
çlerinden en ya
Temel bu kez güler ve konu ur ard ndan: "Pen bizum Köro lu ilen gerdek gecesu kavga
etmi umdur o cün bu cün koni mayrim..."
lyas'la Temel çok
r... fakat hemen kendilerini toparlarlar: "Peci senun üç çocu un yok midur?.. Onlar
çimendendur?" "Dargunuk teduk ya, oni pilem sormayrum..."
AÇ KALINMAZ
Temel yaln z ba na Karadeniz'de bir futbol tak
kurmak üze64
reydi... Hastaneye getirdi i kans 11. çocu unu do uracakt ...
Koridorda gezinen Temel, bir o lu oldu u haberini ald ktan sonra, doktor kendisini bir kenara çeker ve
aralar nda öyle bir konu ma geçer:
Doktor:
- Temel zengin de ilsin... Kar nla yatt n zaman geride kalanla-n doyurup doyuramayaca
bir
dü ünürsen iyi olur...
Bir o lu daha oldu unun sevinci içindeki Temel bu sözlere hemen kar k verir:
- Eyi deyusun ya doktor ey, pen kariyle yattu um zaman öyle celey ki sanki bütün Karadeniz'i
toyurabilirum.
K
Temel Cemal ile geçinemez, s k s k münaka a ederler. Buna ra men Cemal, Temel hakk nda dedikodu
yapmaktad r.
Temel dayanamaz. Bir gün tabancas
çeker ve Cemal'i vurur öldürür. Cemal upuzun yatm r yere...
Temel üzülür ve kendi kendine söylenir:
- Uyyy Çemaaal koni , niye koni mayisun?.. Cemal de ses yok. Temel:
- Uyyy Çemaaal hapu sessizli un sa li unda olsa itu daha eyu te ilmiyitu?...
*•
NS NE GÖRE
Belediye otobüslerinin ne kadar kalabal k oldu u malum... te böyle bir otobüste yolculuk eden Temel'in
aya na iri yan bir adam basar... Nas n ac yan Temel,, adam n yanma yakla r ve sorar.
"Ula u ak, sen nerelisun?"
65
Adam, Temel'e bakar, nereli oldu unu söyler ve sorar: "Niye sordun?"
"Hiç" der Temel, "bu cins ayular hangi memlekette yeti ur diye merak ettum da..."
GÖRÜRÜM
Temel bir yemek ziyafetine davetlidir. Davet yerine girerken herkes onu iyi kar lamaktad r. Tam yemek
odasmm yan na geldi inde etraf nda çok say da ki i toplan r. Ne olsa Temel hat say r bir ki idir. Tam
mutfa n önünde Temel'e yap lan bir tezahürat Temel'i mart r. öyle kollar iki yana açar.
- Uyy haçan pen yerun yedi kat tippinu göreyirum taa der ve et-raf ndakileri güldürür.
Temel'in bu sözlerini içerden ahç da duymu tur. Hep birlikte yemek odas na geçilir ve masa etraf nda
oturulur. Yemeklerden pilav, üstü iki er adet tavuk butu ile getirilir, davetlilerin önüne konur. Yaln z ahç ,
Temel'in taba na önce tavuk butlar kor üzerine de pilav kor. Herkes tavuklu pilav m yerken Temel
yememekte, kara kara dü ünmektedir. Cemal sorar Temel'e:
- Uyy Temeeel, haçan niye yemeyisun? Temel:
- Hapuriye niye yiyeyum. Herkesin pilavu tavuklitur. Penumki isa sade. Pen küsmü umdur.
Cemal:
- Uyy Temel'um sen piraz onçe yerun yeti kat altinu göreyitun da imtu pilavinun alt ndakü tavu u niye
göremeyisun?
66
KISKANÇLIK
Temel'in kans çok k skançt r. Bu yüzden her ak am kad n Temel'i ba tan a
ya muayene eder ve üzerinde
uzun tüyler bulunca Temel'e türlü eziyetler edermi . Birgün Temel eve gelmeden kendim kontrol etmi uzun
tüyler falan atm . Ak am kad mutat aramas yapm bir ey bulamam . Sonraki ak amlar yine öyle..
skanç kad n k zm Temel'e, öyle demi :
- Uyy Temel, pirzamana katar u un saçlu kad nlarile dü üp kal-kayidun, imtu ise kellerlemu oyna ayisun?..
GEÇM
Rize'de bir kadm ö retmen küçük ö rencilerine Dilbilgisi dersi vermekte ve zamanlar konusunu ö reip
renmediklerini anlamak için zaman zaman onlara sorular yöneltmektedir... Bir ara Temel'i kald p sorar:
- Söyle Temel bakal m, yak nda evlenece im... dersem bu hangi zamand r?
Temel bir ya
ba
alm hocaya bakar, bir de yüzüne:
- Zamani geçmi tur ö retmenum... cevab m verir.
RENMEK ST YOR
Temel Karadenizlili inin verdi i y rt kl k ve kendine özgü yakla
ile çevresinde çok iyi bir çapk n olarak
tan yordu. ehre geldi inde geneoldukça basan kazanm ve de bir genç k zm kalbini çalarak, onun
yata na girmeyi ba arm .
Gecenin karanl içinde genç kad n ilk defa birlikte oldu u Temel'e dönerek uh bir sesle m nldand :
"Sevgilim, bir tanem, imdi erkek olup olmad m göster baka67
um."
Temel hemen yataktan kalkarak ileride duran sandalyeye do ru ilerledi ve araya b rakt ceketinin ceplerini
kar rmaya ba lad .
Onun bu halini gören genç kad n
n bak lar alt nda Temel büyük bir üzüntü ve dü k kl ile
yata n kenanna gelerek öyle söylendi:
"Kusura pakmayasun sevcilum. Kimluk kartimu evde unitmi- um..."
\
REHBERL K
Temel ile Fatime birbirlerine gizliden gizliye a klard . Ne var ki Temel hislerini bir türlü aç klayam yor,
Fadime de onun bu haline çok içerliyor. Fakat bur türlü konu am yordu.
te iki sevgili bir gün tepelerdeki otlakta bulunan sürülerin yan na gidiyorlard . Fadime'nin elleri bo .
Temel'in ise s rt nda bir küp, sol elinde bir hmz, sa elinde kocaman sapl bir kazma vard , önünde de
ipinden tuttu u bir keçi yürüyordu.
Bir hayli yürüdükten sonra önlerine dar ve ss z bir patika ç ko. Her taraf a açlarla örülmü patika dehlizi
and yordu. Fadime tam burada durarak Temel'e döndü:
"Pen senunla bu yolda yürümeyrum!.." dedi.
Temel hiçbir ey anlamam gibi bakt :
"Niçin yürümeyecekmi in k z?.."
Fadime'nin cevab k sa ve kesindi:
"Belki peni öpmeye, sevmeye kalkarsun daaa..."
Temel bir Fadime'ye bir de dehlize bakt ktan sonra gülerek:
"S rt mda ve ellerumda pu kadar çok yük varken seni nasil öpepi-lirum k z?.."
Fadime en bir kahkaha att ktan sonra öyle dedi: "Nas l olacak, kazmayi yere saplarsin, keçiyi de sap na
ba layup, horozu da küpün içine koyarsun, ellenin de pöylece serbest kal nca..."
ARTIK ZAMANI
Temel bo anma davas için yarg n kar na ç km ve iddiane-menin okunmas ard ndan ikayetlerini
anlatmaya ba lam :
"Kan m üç y ldan peri ne pulursa ba aa f rlatayi hacim pey..." Hakim, Temel'in bu ikayetinden sonra
hemen sözünü kesip merakla sordu:
"Peki sen bu davay neden üç y l önce de il de imdi aç yorsun?" Temel büyük bir safdillik içinde bu soruyu
öyle cevaplad : "Façat hacim pey, art k isapet etturmeye ba ladu da..."
SKELET
Temel Karadeniz'de-daima bal kç kla u ra r. Bunun için bal klarla arkada olmu tur. Yeme i bal k,
konu malar , terimleri bal k. Birgün Temel'e bir insan iskeleti gösterirler. Bu nedir diye sorduklar nda
Temel:
- Hapu in am n kilçu udur taaa diye cevabm bast r.
TEK CEVAP
Temel'in dersleri hiç iyi gitmiyordu. Ev ödevlerinden dahi hep zay f al yordu. Ne var ki ak am eve ne eyle
girdi ve annesine:
"Anneci um ö retmen pucün öyle pi sual etti çi penden pa ka kimse cevap veremedu..."
Fadime kad n o lunun ba ar olmas n sevinci içinde:
68
69
"Peci ne sordi pakayum ö retmenun?" Temel hemen söyledi: "Ev adresimu anneci um..."
MEZARIN YANINDA
Temel ölmü tür. Kar Fadime mezar n ba na ziyarete gelmi . Fadime üzgün üzgün. Ah Temel'çu um
sen ne iyi erkek itun. Yoklu unu nas l tutayirum pilsen... O arada esen rüzgardan ötürü, mezar n yamnda
sallanan bir çiçek Fadime'nin bald na sürtünür. Bunun üzerine Fadime:
- lahi Temel. Öltin amma hiç de memi sun... Halâ o eski ya-ramazl klarinu yapayisun...
ABARTMALAR
Temel ile Cemal yan yorlar. Cemal:
- Uyy Temel'um pen bir Kuran-u Kerum yaztum... Temel:
- Uyy Çemalum penta Eminonünten Kat köye kavu umla geçe-ruken Kiz Kulesundeki fenerten sikaramu
yakmi um.
- Yalan der Cemal. Temel:
- Uyy Çemalum hapu ettu um i yalanüse hau senun yazu un Kan
Kerum çarpsun penü...
70
GARA
Temel hocal ktan da anlar. Aras ra camilerde vazi bile verir. Bugün vaiz esnas nda sorarlar? Söyle bakal m
sigara helal m haram m ? Temel: - Helal ise içeyeruz. Haram ise yakayaruz taaa...
REÇETE LAZIM
Temel'in tezgahtar olarak çal
eczane o gece nöbetçiydi. Mü teriler arada s rada geliyordu. Bir aral k
kap tekmeyle aç ld ve içeriye elinde tabanca olan maskeli bir soyguncu girerek:
"Kasadaki paralan bo alt çabuk!.." dedi.
Temel büyük bir
nl k içinde soyguncuya ve elindeki tabancaya bakt ktan sonra büyük bir
so ukkanl kla u cevab verdi:
- Özür dilenim payum, reçetesuz pi ey vermeyruk..."
GERÇEK
Dilbilgisi dersi s ras nda ö retmen, ö rencilerine: "Ba rmad m, Ba rmad n, Ba rmad deyince bundan ne
anl yorsunuz?" diye sorar.
Ön s ralarda oturan Temel hemen soruya cevap yap m: "Hiç çimse pa rmami efendum.."
M UYAND Y?
Temel, Cemal'e:
— Ola Cemal, seni sahura çim uyandiriy? -Karim.
- Kariyla dargun de il musun?
71
- Öyle ama, pi usul puldi.
- Nedur?
- Uyand raca u zaman, çeduyu odama p rakiy.
- Ola çedi mi uyandiriy seni?
- Yok, ama Karaba da penumla yatay...
GÜZEL KADIN
Temel stanbul'lu çok güzel bir kad nla sohbet etmektedir. S ra evlili e gelir. Kad n Temel'e der ki:
- Siz karadenizliler neden birkaç tane kad nla evlenirsiniz? Temel dü ünür ve öyle der:
- Hau pizum kad nlar sizin kadar dizel olsalartu elbette bir tane alirtuk.
MEKTUP
Bir karadeniz u
evlenmi . Birkaç ay sonra da Anadolu'ya kalayc a ç km . Aradan epey zaman
geçtikten sonra, çocu u olup olmad
anlamak için memlekete mektup yazmak istemi . Bunlar aç kça
yazmak ay p say ld ndan, mani ile sorum u:
Haydi mektup var da gel
Tez haberler al da gel
Bir iken iki olduk,
Üç olduk mu sor da gel?
Babas da o luna öyle kar k vermi :
Bu mektup güzel mektup
Böyle mektup gene yaz,
Tohumun çürük ç kt .
72
n gel de gene kaz.
HORLUYOR
Temel ile Cemal yemek paydosunda bir kenara oturmu lar, konu uyorlard .
Temel konu may yeni tayin edilen efe getirdikten sonra öyle yak nd :
efimuzun de ti unden peri uyuyamayrum."
Cemal üpheci bir tav rla sordu:
"U um calipa yapti un i leri çözden geçirip kontrol edeyim..."
Temel hay r anlam na ba m sallad ktan sonra öyle cevap verdi:
"Sadece çok cürültü ç kararak horlayi..."
ÖYLE DE YAPILAB LUR M ?
Küçük Temel, okula o gün ba lam r, ikinci derste aya a kalkar:
- Teyze çisum çeldi.
- Öyle olmaz Temel, parma m kald racaks n.
- Uy, öyle de yapüabilur mu?
NE SANAYSUN? .
Temel ölüm dö indedir. Kar Fadime'yi yan na ça r:
- Fadime hizmetçu k zla aldatiydum seni, peni affet.
- Biliyrum, bo una m zehirledum seni sanaysun?..
73
VERUN
Geç saatlerde Temel'in evinin kap
çalan arkada lar , uykudan uyand rd klar kar
n:
- Kim o?., demesine kar k:
- Bizuz abla, dediler. Temel'u ceturduk. Kad n, kocas n sarho lu undan b km :
- Eyi, dedi, herhalde yine zilzurnadur.
¦
Açmuyaca um kapuyu a a. B rakun kapuya, oraya sabahlasun.
- De il ablacu um, pildi un gibi deyul. Temel'un üzerinden tir kamyonu geçti, pestulunu ç kardu.
- Yaa, öyle mi, dedi kad n. Oylaysa kapunun alt mdan itiverun içeru da.
GELMEM
Hakim bir davan n içinden bir türlü ç kamamaktad r. Bu davay ancak Hazreti Süleyman halleder deyince
müba ir olan Temel hemen salona f rlar ve Hazreti Süleyman diye ba mr. Gelen olmaymca hakime:
- Hacim bey hapuriye Hazreti Süleyman gelmemi tur der.
KÜFÜR ED NCE
ki Karadenizli tart yorlar. Birisi h rslanm ba lam Temel'e sövmeye. Ulan Temel pen senun... ömürü
lafm kesmi : Ulan Temel öleli yedi sene oldu. Birincisi yine susmam :
- Ulan Temel, pen senun...
- Temel öleli yedi sene oldi, küf ürün gitmez u a... Küfreden susmam ve öyle demi :
- Ulan fatiha okuyisun giteyuda küfür etunçe niye gitmeyu ta-aaa....
TAM CEVAP
Geometri dersinde ö retmen, karatahta üzerine birbirine paralel çizgi çizdikten sonra ö rencilere döndü ve
sordu:
"Bu çizgileri nereye kadar uzatabiliriz acaba?"
retmenin sorusu üzerine bütün s f ç nlamaya ba lad . Herkes kendine göre do ru olan bir cevap bulup
söylüyordu.
"Uzay bitene kadar ö retmenim..."
i
"Tahta bitene kadar hocam..."
Daha bir sürü mant ki cevaptan sonra i muzipli e döküldü ve öyle cevaplar verilmeye ba land :
"Tebe ir bitene kadar hocam..."
"B kana kadar hocam..."
retmen hepsini b kmadan dinliyor ve aralar nda do ru cevab n ç kmas bekliyordu ki, arka s ralarda
oturan Temel aya a kalkarak öyle dedi:
"Zil çalana kadar uzatapilluruz ö retrrienum..."
FARZ EDEL M K
Temel'in küçük bir gemisi vard . On ki ilik tayfasiyle Karadeniz'in engin sulannda yol almaktad r. Temel
tayfalar yan na ça r. Onlara öyle der:
- Uyyy u aklar. Hapuriye pi teneke altinumuz olsa itu ne eder-tuk?
aklar:
74
75
- Uyyy payla irtuk onlan...
Temel öneriyi kabul eder ve alt nlar payla rmaya ba lar:
- Uyyy.. onpe altin pa a, pi alt n süze, onpe altin pa a, pi altin süze...
Tayfalar buna itiraz eterederler ve aralar nda müthi bir kavga ba lar, k yas ya dövü ürler. Neden sonra
Rize'ye geldiklerinde durumu mahkemeye intikal etririrler. Mahkemede hakim olay anlatt r. Hem Temel
hem de tayfalar aynen anlat rlar. Bunun üzerine hakim:
- Peki getirin alt nlar dedi inde hepsi bir a zdan:
- Uyyy hacim bey pizum altinumuz falan yok, olaça inu farz edeyirduk....
YEN KAPTAN
Gemi kaptan yolculuk s ras nda geçirdi i kalp krizi sonucu öldü. Yolcular kendi aralar nda yeni bir kaptan
seçtiler. O s rada birden bir f rt na ç kt . Acemi kaptan yan ndaki tayfaya dönerek:
- Çabuk, bana bir pusula getir, dedi.
Tayfa bütün aramalar na ra men bir pusula bulamadan geri geldi. Bu kez kaptan bir harita istedi. Tayfa
birkaç dakika sonra içeri girdi inde eli yine bo tu. Boynu bükük konu tu:
- Cetremedim kaptan!
Kaptan biraz önceki hiddetinin tam tersi yumu ak bir sesle konu tu:
- Öyleyse çabuk darafindan kelime-i ehidet getir...
M YAPIYORMU ?
Temel A a k
evlendirmi ti. K z da k zd hani... Kütür kutur... Kiraz dudakl , elma yanakl ... Gö üsleri
ta gibiydi... Kalçalar yuvar-lac k, bacaklar dat bacak!... Davullu zurnal parlak bir dü ün yap ld . Zifaf
gecesinin ertesi sabah , damat Hüsmen A a'n n kar na dayan p s zlanma a ba lad .
- K n, iyi, güzel, ho ama, dün gece bakire ç kmad ... Hüsmen A a, falta gibi aç lan gözlerle damad n
yüzüne uzun
uzun bakt , bir süre derin derin dü ündü, ta nd , yutkundu, sonra h rsla ba rd :
- Ülen bu kalta n anas da böyle ç km ... Kim yapeyr bunlar ?!..
RK NL K
Temel'le Cemal, evlilik üzerine konu uyorlard . Temel:
- Pen se un yenine olsam o çizla çözü kapalu evlenirdum.
- Neden? O kadar çirkun midur?..
BORÇLAR
Temel çok borçlanm r. Bir gün borçlar hesap etmekteyken kom ulan gelir, ne yapt
sorarlar:
- Uyyy porçlarimu hesap eteyirum der. Hesap sonu büyük bir rakam söyler yan ndakilere. Bunun üzerine
yan ndaki kom ular :
- Ulaaa Temel, sen hapu borçinu nas l ötiyecesun? Temel:
- Uyy Allah canimu almasun pen pu çorçimu vermeten. Penta bu kadar porçi veremem k yamete kadar
ya ayaca um..
76
77
ANLATILIR MI?
Lazm birinin hiç erkek çocu u olmazm . Her sene m r tarlas kendisi beklemekten can s lm .
- Ulan, demi , sonunda ne var punun, bir yüksek kulübü yapa-yum tarlaya, misurlan biraz da kiz peklesun.
Her ak am kulübenin merdivenini kald r. K z nas l olsa emniyette imdi, diye rahat rahat evine gidermi .
Ee, kom u tarlaya bakan delikanl da ba lam kan kaynamaya... Bir gece, i aret falan... Bir merdiven
uydurup ç km kulübeye. Sabah bizim Laz gelmi :
- K z, hi t! Daha uyanmad n mi?
Ses yok... Merdiveni dayay p ç km , k zda bir tuhafl k, birden akl ba na gelmi .
- Uuuy! Da bizim kizi mahvetmi ler. Tabii do ru mahkemeye.. Hakim:
- K m, demi , olay anlat bakal m! K zda ses yok. K zanp bozanp duruyor.
- Evlad m, anlatsana, nas l oldu olay? Laz art k dayanamam :
- Pak baba hacim bey! demi . Ha sen yatayd n da penim kulübede... Ha pen celdum da saa bir ey yaptum.
Ha punu her yerde anlatur muydun da?..
ALTINI ALSIN
Temel kom usunun at alm , uzak bir karadeniz köyüne dü üne gitmi . Alt müsait bir yere ba layarak
dü ün evine ç km . Kendisi gibi uzaktan elen di er davetliler de atlar
Temel'in at n-yan na
ba lam lard r. Ak am üzere dü ün da ld nda. Temel atm al p ge78
ndönecek amma acaba hangi at Kendisinin, bir tunu Karar verememeK-tedir. Bu meyanda di er atlar n
sahipleri de orda toplan p dönü haz rl klar içindedirler. Temel'in i i acele oldu u için bir an evvel gidecek
amma atm tan yam yor. Bir an dü ünür ve tabancas çeker:
- Uyyy u aklar, hapuriye herkes atinu pen penum atimu vuraca- um taaaa. Bunun üzerine oradakiler hemen
atlar na binerek uzakla rlar. Temele de kendi at kal r ve bir yanl k yapmaktan kurtar r kendini.
SEN B RS N
Temel bir süredir hamile olan kar
Fadime'yi do um ve kadm hastal klar doktoruna götürmü tü.
Muayenehanede bir süre oturduktan sonra doktorun kar na geçtiler ve onun uyar lar
pürdikkat
dinlediler.
Eve geldiklerinde Temel'in can oldukça siklon görünüyordu. Biraz sonra yan na gelip oturan Fadime'ye:
"Karicu um, çoci umuz do ar do maz ona piperonla süt verme e ba layaca z, tamam m ?"
Fadime, kocas n bu sözleri kar nda yerinden biraz do ruldu ve oldukça sert bir ses tonuyla:
"Hay r kocaci um, önce pen süt emzirece um, sonra piperona ba laruz daha iyi olir..."
Temel "ç k-ç k" ettikten ve de hafif bir iç geçirdikten sonra öyle dedi:
*
"Karicu um pen senin iyilu in için öyle söyledum. Sen hiç doktorun sözleruni tuymadun mi? Çoci un
na alaca her eyun önceden kaynat lmas laz mm ..."
79
TELGRAF
Karadeniz tak mlar n 2. lig sava s ras nda ilginç mücadeleler sergilenmi tir... Bunlardan biri de Rizespor
için olan r... Federasyon Ba kan n kendilerine söz verdi i halde 2. ligin çok uzaklarda oldu unu anlayan
taraftarlar, kulüp binas önünde toplanm lar, olay protesto etmemektedir...
seslerinin çok zay f ç kt
belirten bir taratftar, ate li konu mas kulüp binas n yan ndaki bir in aat n
iskelesinin üzerine ç kararak sürdürür ve sonunda der ki:
"Pa pakana bir telgraf çekece um... Diyece um ki oga. Rize Türkiye Cumhuriyeti s rlar içindeyse alun
pizi içinci lige, yok di un-daysa piz gelecek yul Rusya ligunde oynayaca uz..."
SEN YEN LMEZ B R K R KATURSUN
Vali, naf a müdürünü yol çavu unu makam na ça r; yol hakk nda aç klama ister. Yol çavu una, yollar n
neden bitirilmedi i hakk nda iddetli direktiflerde bulunur. Yol çavu u, Karadenizli olup öyle aç klamada
bulunur:
- Vali pey, sen yenilmez bir kir kafursun, pizler de senun kuyru un alt nda s mu kalmu pirer sine uz.
Sen kuyru ini s
rd m mi i te ha orada pizum canumuz ç kayir, sen kuyru ini piraz gev ettun mi pizler
ha orac kta azucuk nefes alayuz. Aman Vali pey, sen pizum kusurumuza kalmay ver!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
128 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content