close

Enter

Log in using OpenID

Çubuk Belediyesi Kira İhale İlanı

embedDownload
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN İLAN
1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 3 (Üç) adet gayrimenkul 7 yıllığına,1 (Bir) adet gayrimenkul 5 yıllığına
Belediye Meclis kararı ile ile 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine istinaden Açık Arttırma Usulü ile
kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek gayrimenkullerin Cinsi, Mahallesi, mevkii, m²,aylık kira bedeli ve geçici teminat bedeli
aşağıda çıkartılmıştır.
MÜLKİYETİ ÇUBUK BELEDİYESİNE AİT KİRAYA ÇIKACAK GAYRİMENKULLER
S.N
CİNSİ
MAHALLE
MEVKİİ
KAPI NO
YILLIK KİRA
BEDELİ
1
İŞYERİ
Y.SELİM
ATATÜRK PARKI
4 NOLU İŞYERİ
12,000.00
5,040.00
7 YIL
2
İŞYERİ
Y.SELİM
ATATÜRK PARKI
5 NOLU
KAFETERYA
36,000.00
15,120.00
7 YIL
3
İŞYERİ
Y.SELİM
ATATÜRK PARKI
6 NOLU İŞYERİ
18,000.00
7,560.00
7 YIL
3 ADET
ATM PLATFORM
YERİ
49,000.00
14,700.00
5 YIL
4
ATM
PLATFORMU
Y.SELİM
ATATÜRK PARKI, SANAYİ
CUMHURİYET CADDESİ ,ÇEMBER SOKAK
GEÇİCİ
TEMİNAT
KİRA
SÜRESİ
3- İhale 17.12.2014 Çarşamba günü saat:14.30’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
B. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Yerleşim (İkametgâh) belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
C. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
D. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı ve dosya teslim tutanağı.
E. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
F. Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
G. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge,
ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
H. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt
örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına ait ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye
Başkanlığından alınacak, )
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 17.12.2014 günü saat 14.00’e kadar İhale
Komisyonu adına Emlak İstimlâk Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir
5- Şartname 50 TL. Karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi
almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.
6- İsteklilere ilanen duyurulur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content