close

Enter

Log in using OpenID

çubuk belediyesi kira ihale ilanı 01.04.2015

embedDownload
ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN İLAN
1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 10(on ) adet menkul ve gayrimenkul Encümen kararı ile 3 yıllığına ve
1 (Bir) adet gayrimenkul Belediye Meclis kararı ile 7 yıllığına 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45,46 ve 47 nci maddelerine
istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.
2- Kiraya verilecek gayrimenkullerin Cinsi, Mahallesi, mevkii, m²,aylık ve yıllık kira bedeli ve geçici teminat
bedelleri aşağıda çıkartılmıştır.
MÜLKİYETİ ÇUBUK BELEDİYESİNE AİT KİRAYA ÇIKACAK GAYRİMENKULLER
S.N
CİNSİ
MAHALLE
MEVKİİ
KAPI NO
AYLIK KİRA
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
KİRA
SÜRESİ
1
İŞYERİ
ATATÜRK
SEBZE HALİ
A/10
430.00
1,290.00
3 YIL
2
İŞYERİ
ATATÜRK
SEBZE HALİ
A/13
430.00
1,290.00
3 YIL
3
İŞYERİ
ATATÜRK
SEBZE HALİ
A/16
430.00
1,290.00
3 YIL
4
İŞYERİ
ATATÜRK
SEBZE HALİ
B/2
350.00
1,050.00
3 YIL
5
İŞYERİ
ATATÜRK
SEBZE HALİ
B/14
200.00
600.00
3 YIL
6
İŞYERİ
DUMLUPINAR
KÖY KONAĞI ALTI
5 NOLU İŞYERİ
300.00
900.00
3 YIL
1 NOLU İŞYERİ
200.00
600.00
3 YIL
7
8
9
10
İŞYERİ
YÖRESEL ÜRÜN
SATIŞ YERİ
YÖRESEL ÜRÜN
SATIŞ YERİ
GÜLDARPI
KÖY KONAĞI ALTI
Y.SELİM
ATATÜRK PARKI
1 NOLU
500.00
1,500.00
3 YIL
Y.SELİM
ATATÜRK PARKI
6 NOLU
300.00
900.00
3 YIL
İŞYERİ
YAVUZ SELİM
MİLLET PARKI
ARSA
300.00
900.00
3 YIL
KAPI NO
YILLIK KİRA
BEDELİ
NO 2
4,800.00
S.N
11
CİNSİ
İŞYERİ
MAHALLE
Y.SELİM
MEVKİİ
ATATÜRK PARKI
GEÇİCİ
TEMİNAT
2,016.00
KİRA
SÜRESİ
7 YIL
3- İhale 01.04.2015 Çarşamba günü saat:14.30’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;
A. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
B. Gerçek Kişinin veya Tüzel Kişi yetkilisinin Yerleşim (İkametgâh) belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
C. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,
D. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz, şartname alındı ve dosya teslim tutanağı.
E. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi
F. Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname,
G. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge,
ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri.
H. Gerçek Kişinin Kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin, Tüzel Kişiliğin ve yetkilisinin nüfus kayıt
örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına ait ihale tarihi itibariyle 30 günlük belge (Belediye
Başkanlığından alınacak, )
İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü 01.04.2015 günü saat 14.00’e kadar İhale
Komisyonu adına Emlak İstimlâk Müdürlüğüne Teslim edeceklerdir
5- Şartname 50 TL. Karşılığında Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale hakkında bilgi
almak isteyenler, her gün mesai saatleri içinde Emlak İstimlâk Müdürlüğüne müracaat edip bilgi alabilirler.
6- İsteklilere ilanen duyurulur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
176 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content