close

Enter

Log in using OpenID

Bayi Hizmet Söleşmesini

embedDownload
BAYİ SÖZLEŞMESİ VE KURALLARI
1. TARAFLAR:
İşbu Aracılık sözleşmesi("Sözleşme"); aşağıda bilgileri verilen ve bundan sonra sözleşmede " BAYİ " olarak anılacak
olan
Adı - Soyadı:
Adresi
:
Cep Tel
:
TC No
:
İle PULSEVER ENERJİ arasında aşağıdaki şartlarda tamamen ÜCRETSİZ olarak yapılacak olup ilgili kuralları ve
hükümleri içermektedir. BAYİLİK, Bölge Müdürlüğü ve Bayi olarak 2 farklı şekildedir. Sözleşmede genel anlamda
BAYİ ifadesi kullanılacaktır.*BAYİLİKI için hiçbir bedel ödenmez veya talep edilemez. Yıllık aidat, lisans yenileme,
BackOffice kullanım bedeli veya her ne ad altında olsun bir giriş ücreti alınmaz.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme, BAYİ ‘nın PULSEVER ENERJİ ile mutabık kaldığı komisyon bedeli karşılığında, kendi uğraş ve aracılığı
ile PULSEVER Enerji’nin Bayiliğini yaptığı üreticilerin müşterisi olabilecek serbest tüketicileri, PULSEVER
Enerji’nin Bayiliğini yaptığı üreticilerin portföyüne eklemesi için karşılıklı olarak uyulması gereken kuralları
içermektedir.
İşbu Sözleşme, hiçbir şekilde, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin alım-satımı da dâhil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, Elektrik Piyasası Kanunu("Kanun") ve ilgili mevzuat tahtında lisansa ve/veya Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu'nun izin ve onayına tabi işlemleri konu edinmemektedir. İşbu Sözleşme’nin konusu ve amacı
sadece, PULSEVER Enerji’nin, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ikili anlaşma(lar) akdedileceği serbest
tüketicilerin BAYİ tarafından PULSEVER ENERJİ 'ye takdimi ve PULSEVER ENERJİ ile ikili anlaşma koşullarını
müzakere etmek üzere bir araya getirilmesidir.
3.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
BAYİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: BAYİ, Serbest Tüketici ‘den, PULSEVER Enerji’nin talep ettiği bilgileri edinmekle
yükümlüdür. Satış teklifleri doğrudan PULSEVER ENERJİ tarafından onaylandıktan sonra serbest tüketiciye BAYİ
tarafından iletilecektir. BAYİ’NİN müstakbel ikili anlaşma tahtında hiçbir ilgisi ve dahli olmayacaktır.
1
Adres: Ziraat Mah.Muvazi Sk.7/16 Dışkapı/ANKARA Tel: 0 (312) 317 52 34 Mobil: 0 (546) 611 4 666
BAYİ, PULSEVER Enerji’nin adını, görsel materyallerini veya çalışanlarının kartvizitini, PULSEVER Enerji’nin yazılı
izni ile kullanabilir. Ancak, BAYİ, hiçbir şekilde, PULSEVER ENERJİ 'ye ait anılan bilgi ve materyalleri kullanırken,
kendisini, kanun ve ilgili mevzuat tahtında ikili anlaşma yapmaya yetkili bir lisans sahibi olarak tanıtmayacak ve
bu izlenimi uyandırabilecek iş ve işlemlerden kaçınacaktır.
BAYİ, PULSEVER ENERJİ ile mutabık kalmak şartı ile ENERJİ satılabilmesi için her türlü tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerini yürütmeye ve aracılık etmeye yetkilidir.
BAYİ, SÖZLEŞME konusu işin en iyi şekilde görülebilmesi için gerekli her türlü araç-gereci kendisi temin edecektir.
Her türlü araç ve gerecin kullanımından doğacak hasar, zarar ve ziyandan BAYİ sorumlu olacak, bu konuda gerekli
tüm tedbirleri alacaktır.
BAYİ, MÜŞTERİ ile PULSEVER Enerji’nin Sözleşme imzalaması sürecine kadar yapılması gereken bütün işlemleri
tek başına yürütecek, sözleşme imzalanması için gerek Müşteri’den gerekse 3. Kişilerden alınması gerekli olan
bilgi/belgelerin tamamını toplayacak, topladığı bu bilgi/belgelerin gerçek olup olmadığını araştıracak, gerçek
oldukları konusunda taahhütte bulunarak PULSEVER Enerji’ye en geç her ayın son haftası teslim edecektir.
Bayii’nin yardıma ihtiyaç duyması halinde PULSEVER ENERJİ, tamamen kendi tasarrufunda olmak üzere işlemlerin
tamamlanabilmesi için yardımda bulunabilecektir. PULSEVER ENERJİ ’nın yardımda bulunması BAYİ ‘nın evrakları
kontrol etme ve gerçekliği konusunda sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
BAYİ, sözleşmeleri göndermeden önce kontrol etmekle yükümlüdür. Her bir sözleşme için gereken belgeler
kendisine ayrıca bildirilecektir. İş yerlerinden ve/veya Meskenlerden alacağı Vergi Levhası Fotokopisinin, Ticaret
Sicil Gazetesi fotokopisinin, “Aslı Tarafımdan İbraz Edilmiş” yazılı ve imzalı Nüfus Cüzdanı fotokopisinin, İmza
Sirküsü fotokopisinin ve gerekiyorsa DBS ve/veya Teminat yazılarının fotokopilerinin gerçekliğinden ve
toplanmasından birinci derecede sorumludur.
BAYİ:



“Sayaç Tebliğine Uygun Değildir” ret sebebine uğramamak adına Müşterinin Elektronik Sayacının Abone
numarası ve Sayaç numarası okunacak şekilde resmini çekip PULSEVER Enerji’ye sağlamak ile
yükümlüdür.
“Düşük Tüketim veya Serbest Tüketici Değil” ret sebebine uğramamak adına Müşteriden “ Serbest
Tüketici Taahhütnamesi “ almak ve sözleşmeye eklemek ile yükümlüdür.
Her ayın 15(on beş)’inden sonra açıklanacak “Geçici Liste” doğrultusunda ”Borcundan Dolayı Ret”
sebebine uğramamak adına, Borcu olan yani Dağıtım Firması tarafından fatura çıkarılmış olan
müşterilere ulaşarak, bu Faturaları en geç ayın 22(yirmi iki) sine kadar ödetmek ile yükümlüdür.
BAYİ, PULSEVER ENERJİ ya da satışı yapılan enerji ile ilgili olarak yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgi veremez. Bu
doğrultuda BAYİ, serbest tüketicilere yanıltıcı bilgi vermemeyi, gerçek dışı beyanlarda bulunmamayı ve
PULSEVER Enerji’nin adına zarar vermemeyi taahhüt eder. BAYİ, işbu yükümlülüğüne aykırı davranarak
PULSEVER Enerji’nin maddi ve/veya manevi zarara uğramasına neden olması durumunda, PULSEVER Enerji’nin
uğramış olduğu maddi ve/veya manevi zararları, PULSEVER Enerji’nin ilk yazılı talebinde derhal karşılamayı
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
2
Adres: Ziraat Mah.Muvazi Sk.7/16 Dışkapı/ANKARA Tel: 0 (312) 317 52 34 Mobil: 0 (546) 611 4 666
BAYİ, sağlayacağı satışlardan komisyon bedeline hak kazanır ve bu bedeli sadece PULSEVER Enerji’den alır.
Komisyon bedeli, işbu sözleşmenin 3. maddesinde yer alan hususlar uyarınca belirlenecek ve her ay Beyi’nin
PULSEVER ENERJİ 'ye bildireceği hesap numarasına iletecektir.
BAYİ kurumsal kayıt yaptırmış ise, PULSEVER ENERJİ 'ye Komisyon bedelini, "Komisyon bedeli" olarak fatura eder.
Komisyon bedeli olarak düzenlenecek faturaya KDV ilave edilecektir. Fatura, bir önceki ay gerçekleşen enerji satış
miktarı ve gerçekleşen tahsilat üzerinden tespit edilerek, ayın son iş günü düzenlenecektir. Ödeme fatura kesim
tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. Serbest tüketici borcunu
ödemez ise PULSEVER ENERJİ komisyon bedeli ödemez. BAYİ fatura kesmeyecek ise mevcut komisyon içinden
%20 Stopaj vergisi kesilerek ödeme yapılır.
BAYİ 'nın takdim edeceği serbest tüketiciler ile PULSEVER ENERJİ arasında akdedilecek ikili anlaşmalar tamamen
işbu Sözleşme ‘den bağımsızdır ve hiçbir şekilde işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünden, geçerliliğinden,
yenilenmesinden, feshinden veya sair bir suretle sona ermesinden etkilenmeyecektir.
BAYİ her ayın son haftası PULSEVER ENERJİ ’de olacak şekilde tüm sözleşmeleri ve evraklarını göndermek ile
yükümlüdür. Göndermeden önce “Temsilci Paneli” ne tüm sözleşmeleri işlemek ve kayıt etmek BAYİ ‘nın asli
sorumluluğudur.
PULSEVER Enerji’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
PULSEVER ENERJİ, BAYİ 'nın aracılığı ile teklif isteyen serbest tüketicileri, abonelik bazında değerlendirerek ve
işbu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülüklerinden bağımsız olarak, kendi portföyüne dâhil edip etmeme kararı
verecektir.
Portföye alınan müşterilere başka tedarikçiler tarafından daha iyi şartlarda indirim teklifi gelmesi halinde
PULSEVER ENERJİ, indirim oranlarının iyileştirilmesi konusunda gereken gayreti gösterecek ancak bunun
taahhütünü vermeyecektir.
PULSEVER ENERJİ, gerçekleşecek satışlardan doğacak ve işbu sözleşmenin 3. maddesinde yer alan hususlar
uyarınca belirlenecek Komisyon bedelini BAYİ'na bildirecektir.
4. KOMİSYON BEDELİ
PULSEVER ENERJİ, BAYİ ile birlikte elde ettiği kazancı paylaşmayı taahhüt eder. Bu kazanç Ticarethane ve Mesken
Abone Sözleşmelerinde, en fazla %10 İndirim uygulandığında Aylık AKTİF TÜKETİM BEDELİ üzerinden:
Bölge Müdürleri: Aylık %3 (yüzde üç)
Bayiler: Aylık %2,50 (yüzde iki buçuk)
*SİSTEMİMİZDE FARKLI OLARAK TOPLAM 6 KAMPANYALI SATIŞIMIZ MEVCUTTUR
3
Adres: Ziraat Mah.Muvazi Sk.7/16 Dışkapı/ANKARA Tel: 0 (312) 317 52 34 Mobil: 0 (546) 611 4 666
1:BÖLGE MÜDÜRÜ ŞARTLARI / YETKİLERİ / SORUMLULUKLARI















Normal Bayi ’den farklı olarak, gerek sorumluluk, gerek görev, gerek yatırım ve gerekse statü bakımından
Pulsever Enerji bünyesinde EN ÜST konuma sahip gerçek veya tüzel kişilerdir.
Mevcut Bölgeler, talep doğrultusunda ve karşılıklı görüşülerek titizlikle açılmaktadır. Bu sorumluluğu
üstlenebilecek İş Ortaklarımız sadece ve kati olarak Pulsever Enerji tarafından atanmaktadır. 2 ay
boyunca pasif kalan Bölge Müdürlükleri uyarılır. Takip eden ay PASİF olmaya devam ederse ya
kapatılmakta ya da talibi olması durumunda tüm bayileri ile birlikte yükümlülükleri yerine
getirebileceğine inanan BAYİ ’ye devredilmektedir.
Bir bölge müdürlüğü, eğer yakın illerde başka bir bölge müdürlüğü yok ise, mevcut yakın illerdeki
bayilerden de sorumludur. Mevcut yeni bayiler yakın Bölge Müdürlüklerine bağlanmaktadır. Coğrafi
bakımdan yakın bir Bölge Müdürlüğü yok ise Yeni Bayi direkt Şirkete Bağlanmaktadır.
Bölge Müdürü, Pulsever Enerji Şirketine doğrudan bağlı en üst makamdır.
Bölge Müdürü, bayilere “ Yetki Belgesi “ ve “ Kimlik Belgesi “ ni imzalayıp vermeye yetkilidir.
Bölge Müdürü, kendisine verilen limitler dâhilinde teklif vermeye yetkilidir.
Bölge Müdürü, Sabit bir Ofis, iş yeri açmak zorundadır. Mevcut bir iş yeri varsa ve/veya kullanabileceği
bir ortam mevcut ise bunu da kabul etmekteyiz. Ancak; “Pulsever Enerji” isminin bir tabela ve/veya
giydirme şeklinde görünür bir noktaya ( cam giydirme ) asılması şarttır.
Bölge Müdürü, en az 3 ay çevresine “El Broşürleri” ile tanıtım yapmayı kabul eder. Örnek el broşürleri
Pulsever Enerji tarafından sağlanacaktır.
Bölge Müdürleri, Bayilerin ilk ve direkt amiri konumundadır. Pasif bayileri uyarmak, ikili ziyaretlerde
bulunmak, bayilerin iş görüşmelerinde, fırsatı doğrultusunda, yardımcı olmaktır. Bölge Müdürleri şirket
merkezi ile iletişim konusunda tek yetkili ve köprüdürler.
Bölge Müdürü, bayilerden gelen tüm sözleşmelerden sorumludur. Bayiler tarafından getirilmiş
sözleşmelerin temsilci paneline işlenmesinden evraklarının tam olduğunun kontrol edilmesine kadar
tüm sorumluluk Bölge Müdürlerinindir. Eksik veya hatalı doldurulmuş sözleşmelerin hata veya
eksiklerinin tamamlanması Bölge Müdürlerinin birinci vazifeleridir. Bölge Müdürlüğü tarafından şirket
merkezine ulaştırılan sözleşmelerin eksiksiz ve “Onay” alabilecek durumda olması çok önemlidir.
Bölge Müdürleri, her ay belirlenen zamanda, Bayilerinden gelen eksiksiz ve Temsilci panellerine işlenmiş
sözleşmeleri Pulsever Enerji Şirket Merkezine ulaştırmak ile sorumludurlar. Gönderilecek sözleşmeler,
bayi bayi ayrı şeffaf poşet dosyalara koyularak gönderilmelidir.
Bölge Müdürlüğünde ofis malzemelerinin bulunması önemlidir. Bayilerin gerektiğinde kullanması için bir
internet bağlantısına sahip bilgisayarın bulunması şarttır.
Bölge Müdürleri, Bayilerin kısa ve periyodik eğitimlerinden sorumludurlar. Bu eğitimlerde, örnek
müşteri giriş konuşmaları, rakip bilgileri, teklif hazırlama, sözleşme doldurma, evrak teminleri ve temsilci
paneli kullanılması anlatılmalıdır. Gerektiğinde yeni Bayi adaylarına “Bilgilendirme” de yapılmalıdır.
Bölge Müdürleri, tüm yazışmalarını kendilerine verilecek olan @pulseverenerji.com mail adresleri
üzerinden yapmalıdırlar.
Bölge Müdürleri, sadece kendi bölgelerinden değil, tüm Türkiye genelinden BAYİ ve SÖZLEŞME
bulabilirler. Bu konuda bir bölge sınırlaması yoktur.
4
Adres: Ziraat Mah.Muvazi Sk.7/16 Dışkapı/ANKARA Tel: 0 (312) 317 52 34 Mobil: 0 (546) 611 4 666
2: BAYİ ŞARTLARI / YETKİLERİ / SORUMLULUKLARI















Pulsever Enerji Şirketi’ni temsil etme hakkı kazanmış olup sözleşme konusu “Elektrik ve Enerji Ürünleri”
satışına, devrine ve/veya Abone Taşıma işlemlerine aracılık ve danışmanlık hizmeti veren gerçek veya
tüzel kişilere BAYİ denir.
Bayi, sadece Pulsever Enerji Şirket Merkezi ve/veya Bölge Müdürlüklerinin tavsiye ettiği oranlarda ve
indirim yüzdelerinde teklif verebilir.
Bayi, sahada anlaştığı müşterilerinin Sayaç bilgilerini, Elektrik Satış Sözleşmesini, IA02 ( Alım – Satım )
formunu ve gereken diğer tüm belgeleri ve imzaları almak ile yükümlüdür.
Bayi, Bölge Müdürlüğüne veya Şirket Merkezine göndereceği her bir sözleşmeyi “ Temsilci Paneline“
işlemek zorundadır. Hatalı kayıtlar, eksik evraklar ve geciken aylık kargolar tümüyle bayinin
sorumluluğundadır.
Bayi, Abone taşıma konusunda en yetkili ve sorumlu gerçek ve/veya tüzel kişidir.
Bayi, abone transferini yapacağı müşterinin tüm sorularını cevaplamak, geçiş için gerekli evrakları teslim
almak ve geçiş süreci boyunca müşteriye bilgi vermek ile sorumludur.
Bayi, abone geçişine engel olan “Eski sayaç” değişimleri konusunda müşterisine yol göstermek
zorundadır.
Bayi, “ Sayaç Tebliğine Uygun Değildir” Ret cevabını almamak adına, sayacı yeni olsa dahi, istenen
evraklara ek olarak “Sayaç Resmini” çekmek ile yükümlüdür.
Bayi, ister mesken ister ticari abonelerden “Elektrik Aboneliği için verilmiştir. Aslı tarafımdan
onaylanmıştır” yazılı Nüfus kâğıdı, Ehliyet veya Pasaport fotokopisini imzalatıp almak ile birinci
dereceden sorumludur.
Bayi, “ Serbest Tüketici Taahhütnamesini” Sayaç sahibinden, şirket ise imza yetkisi olan kişiden veya
vekâleti olandan almak zorundadır. Bu sayede “ Tüketimi Yetersiz” veya “Serbest Tüketici Değil” ret
cevabı almayacaktır.
Bayi, sözleşme ve gerekli evraklara atılmış imzaların doğruluğundan sorumludur.
Bayi, Bölge Müdürlüğüne veya Şirket merkezine göndereceği sözleşmelerini düzenlemek ve Temsilci
Paneline işlemek ile sorumludur.
Bayi, ret sebeplerine göre bu sebepleri ortadan kaldırmak ile yükümlüdür.
Bayi, Geçici Listede “Borcu olan” veya “ faturası çıkmış” müşterilerini bu konuda bilgilendirmek ve asıl
liste çıkmadan bu ödemeyi yapmalarını sağlatmak ile yükümlüdür.
Bayi, alt ekip oluşturamaz. Ancak; vasıfları, bilgisi, potansiyeli, çevresi müsait ve en önemlisi de
bulunduğu il boş ise “Bölge Müdürlüğüne” aday olabilir.
5
Adres: Ziraat Mah.Muvazi Sk.7/16 Dışkapı/ANKARA Tel: 0 (312) 317 52 34 Mobil: 0 (546) 611 4 666
Komisyonlar her Ay, fatura ödendiği müddetçe ödenir. Ödemesini yapmamış olan müşteriler için komisyon talep
edilemez. Bu nedenle faturalara otomatik ödeme talimatı verilmesi ve DBS yaptırılması önemlidir. Ancak belli
fatura rakamları altında olan müşterilerden bu talep edilmemektedir.
Çalıştığımız Üreticilerin dönemlik hak edişi düşürmesi ve/veya revize etmesi halinde bu durum BAYİ ve BÖLGE
MÜDÜRLERİ ’ne yazılı olarak bildirilecektir.
Sanayi Faturalarına teklif verebilmek için SAATLİK TÜKETİM çizelgesi şarttır. Buna göre oluşturulacak tekliflerden
Danışmanların kazanacağı komisyon miktarı fatura bazında söylenecektir. Sanayi Faturalarında Gece tüketiminin
genel tüketim miktarına oranı en az %15 olmalıdır.
Genel anlamda tüm faturalar için geçerli olan kural “Profil Maliyetinin” hem indirim vermeye hem de portföye
almaya uygun olmasıdır.
Sisteme dâhil olmuş ve sözleşmesi devam eden müşterilerden gelecek olan kazanç, müşteri sözleşmesini fesih
edene kadar ödenmeye devam eder. Tüm komisyonlardan her seferinde %20 (yüzde yirmi) Stopaj Vergisi
kesilerek ödeme yapılır. Ödemeler, biriken Komisyon en az 50 (elli) TL olduğunda hesaplara EFT yapılır.50 (elli)
TL altındaki miktarlar “KUMBARA HESABINDA” birikir.( cari hesap )
5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
İş bu sözleşme taraflardan birinin sözleşmenin bitmesini talep ettiğini yazılı olarak karşı tarafa bildirmesinden
itibaren 60 günü takip eden ayın son günü sona erer. Aksi bildirilmedikçe ve karşılıklı mutabakat sağlandığı
müddetçe bu sözleşme kendisini yeniler.
Sözleşmenin sona ermesi halinde; sözleşme süresi içerisinde BAYİ vasıtasıyla PULSEVER Enerji’nin portföyüne
dâhil olan serbest tüketicilerin mevcut sözleşmelerinden hak edilmiş olan komisyonları ödenmez.
Ancak BAYİ ve PULSEVER ENERJİ arasında imzalanmış olan bu sözleşme devam ettiği müddetçe hiçbir hak kaybı
olmaksızın tüm komisyonlar ödenmeye devam eder.
Taraflar, işbu sözleşmenin, işbu Sözleşme tahtında yürütülen faaliyetin veya işbu sözleşmenin herhangi bir
hükmünün; Kanun ve ilgili mevzuata aykırı hale gelmesi durumunda herhangi bir ihbara gerek olmaksızın
kendiliğinden veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun ilgili uygulamalarına aykırı hale gelmesi durumunda
PULSEVER Enerji’nin yazılı ihbarı ile son bulacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu durumda, BAYİ,
PULSEVER ENERJİ 'den hiç bir tazminat veya sair bedel talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. GİZLİLİK
Taraflar, birbirlerine açıkladıkları yazılı ya da sözlü bilgileri, her hangi bir şahıs ya da şirketle paylaşmamayı kabul
ve taahhüt ederler.
Taraflardan her biri, işbu gizlilik maddesine istinaden, karşı taraftan verilen teknik, ticari, mali ve her türlü bilgiyi
gizli olarak kabul edecek ve yalnızca bu anlaşmanın amacına ulaşması için kullanacaktır.
6
Adres: Ziraat Mah.Muvazi Sk.7/16 Dışkapı/ANKARA Tel: 0 (312) 317 52 34 Mobil: 0 (546) 611 4 666
Yukarıdaki madde hükümlerine aykırı davranılması halinde, BAYİ böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren
5(beş) takvim günü içerisinde PULSEVER ENERJİ ‘ye o güne kadar almış olduğu komisyon ücretlerini yasal faizi ile
beraber ödemekle yükümlü olacaktır. PULSEVER Enerji’nin kazanç kaybı dâhil her türlü zarar ziyanını talep etmek
hakkı saklıdır. Sözleşme‘nin feshi cezai şartın istenmesine engel değildir. Sözleşme sona ermiş olsa bile, BAYİ
sözleşme tarihi itibari ile 2(İki) yıl süre boyunca mevcut portföye girmiş müşterilere başka bir firmanın teklifini
sunamayacak ve geçiş sağlamak adına hiçbir faaliyette bulunamayacaktır. Tespit edildiğinde sözleşme başına
5.000 (Beş bin) TL ceza öder.
PULSEVER ENERJİ bünyesine dâhil olan ÇÖZÜM ORTAKLARI tümüyle GİZLİ tutulacaktır. Bir BAYİ kesinlikle başka
bir BAYİNI ifşaa edemez, ismini açıklayamaz ve üçüncü taraflara bildiremez. Ancak BAYİ, ismini açıklamış, kendisini
belli edecek şekilde sosyal medya ve yazışmalar vasıtasıyla kimliğini açıklamış ve açıklamaktan çekinmemiş ise bu
durum cezai yaptırım gerektirmez. BAYİ, Başka bir Elektrik Firmasında, İndirimli Elektrik / Enerji işi yapan Çok Katlı
Pazarlama veya Network Marketing Şirketlerinde çalışması bir engel teşkil etmemektedir. Ancak sırf teklif
alabilmek adına gayri ahlaki ve gayri ticari üyelikler tespit edildiğinde hem maddi hem de hukuki cezalar ile karşı
karşıya kalınacağı bilinmelidir. Bu durum tespit edildiğinde BAYİ, PULSEVER Enerji’ye teklif istediği her faturanın
%20 (yüzde yirmi)’si kadar ceza ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Aracılık anlaşması derhal ve
şartsız fesih edilir. Bu durumda BAYİ hiçbir hak veya tazminat talep edemez.
7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili
olacaktır.
8. ORTAK HÜKÜMLER
Taraflar, İşbu sözleşme kapsamında hak ve hükümlülüklerini diğer tarafın yazılı onayı olmadan kısmen veya
tamamen başkasına devredemezler. Miras Hakkı bakidir.
Taraflar, Kanun ve /veya ilgili mevzuat tahtında, işbu sözleşme ile ilgili olarak kendilerine bir borç, sorumluluk ve
yükümlülük yüklemesi durumunda, ilgili borç, sorumluluk ve yükümlülüğü Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak
yerine getireceklerini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler. Toplam 8 (sekiz) Ana madde ve 7
(yedi) sayfadan oluşan bu sözleşmenin imzalanması, yukarıda yazılı olan tüm maddelerin okunmuş, anlaşılmış ve
kabul edilmiş olduğu anlamına gelmektedir.
TARİH: …..../…….. /2014
PULSEVER ENERJİ
BAYİ
7
Adres: Ziraat Mah.Muvazi Sk.7/16 Dışkapı/ANKARA Tel: 0 (312) 317 52 34 Mobil: 0 (546) 611 4 666
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
523 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content