close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ
ILH 210
4
2+0
2
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Öğrencilere, İslam inanç esaslarını konu alan Kelam
problemleri üzerinde, akıl ve nakil çerçevesinde bilimsel
metotlarda, yeterlilik kazandırmaktır.
Dersin Amacı
İslam inanç esasları ve onların yorumlamalarını kavrar.
Dersin İçeriği
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1) Hz. Peygamber ve sahabe dönemi Kelamını bilir.
1,2
1,2
2) İlk dönem kelamını tanır.
1,2
1
3) Akaid terimini kavrar.
1,2
1
4) Mutezile mezhebini tanır ve değerlendirir.
1,2
1
5) Kelam tarihinin mütekaddimin ve müteahhirin
dönemlerini bilir.
1,2
1
6) Yeni ilm-i Kelam dönemini tanır.
1,2
1
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
Akaid ve kelam ilişkisi; tanımları, ayrıştığı noktalar
2
Kelamın Konusu, gayesi
3
Kelamın diğer ilimlerle olan bağlantısı
4
Kelamın doğuşuna etki eden faktörler
5
Kelamın doğuşu, Hâricilik, Şia, Muezile ve diğer ekollerin oluşumu
6
Genel hatlarıyla Ehl-i sünnet düşüncesi
7
Eşarî ve Eşarîlik
8
Vize Sınavı
9
Eş´ari´den önceki Ehl-i Sünnet Kelam alimleri
10
Eşariliğin başlıca temsilcileri
11
İmam el-Matüridi ve Matüridilik
12
Matüridiliğin başlıca temsilcileri
13
Gazzali sonrası kelam; felsefi kelam; özellikleri ve temsilcileri
14
Osmanlı Dönemi Kelamcıları ve eserleri
15
Yeni Kelam İlmi Dönemi: Temsilcileri, eserleri, temel
16
Final Sınavı
Ön Hazırlık
KAYNAKLAR
Ders Notu
A.Saim Kılavuz, İslam Akaid ve Kelama Giriş, Ensar Yay. , İst.,2004.
Diğer
Kaynaklar
1. Mevlut Ozler, İslam Düşüncesinde Tevhid, Nun Yayıncılık, İstanbul 1995.
2. Emrullah Yüksel, Sistematik Kelam, İz Yay.,İst. 2005.
3. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, Selçuk Yayınları, Ankara 1996
4. Metin Yurdagür, Allahın Sıfatları, İstanbul 1984
5. TDV İslam Ansiklopedisi (ilgili maddeler)
6. Harikulade, DİA, XVI, 181-188; Hatm-i nübüvvet DİA, XVI, 477-479.
7. B. Topaloğlu, Y. Şevki Yavuz, İ. Çelebi, İslamda İnanç Esasları, İstanbul 1991.
8. Reşid Rıza, Muhammedî Vahiy (trc. Salih Özer), Ankara 1991
9. Adil Bebek, Olağanüstü Olaylar ve Aralarındaki Farklar Mucize Keramet Sihir,
İstanbul 1998.
10. H.İbrahim Bulut, Peygamber ve Mucize, Rağbet Yay. ,İst. 2001.
11. Emrullah Yüksel, Sistematik Kelam, İst. 2005.
TDV İslam Ansiklopedisi ilgili maddeler.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Kur’ân-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde
yorumlar.
2
Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini
sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı
dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak
ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri,
hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri,
yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.
X
4
Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel
konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku
ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.
X
5
İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil
çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir.
X
X
X
6
İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve
çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.
7
Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi
hakkında bilgi sahibidir.
8
Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde
ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.
9
Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan
değerlendirebilir.
10
İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye
sahiptir.
11
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan
değerlendirebilir.
12
X
X
X
X
X
X
Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.
X
13
Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X
14
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
x
15
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
16
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme
X
becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
17
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme öğrenme sürecini planlama.
18
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi
teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
19
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
20
X
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci
merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde X
kullanma
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
12
12
Ödev
1
5
5
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
15
15
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
88
2,93
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
427 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content