close

Enter

Log in using OpenID

DERS BİLGİLERİ

embedDownload
DERS BİLGİLERİ
Ders Adı
Kodu
Yarıyılı
T+U Saati
Ulusal Kredisi
AKTS
GÜNÜMÜZ İNANÇ
PROBLEMLERİ
İLH 425
7
2+0
2
3
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Türü
Yüz Yüze / Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Güncel dini meselelerin doğuş sebepleri, çözümü konusunda ileri sürülen
fikirler ve delilleri incelemek.
Dersin İçeriği
Güncel meselelerin sebepleri, bu konularda ileri sürülen fikirler ve deliller.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Güncel dini meselerin ne olduğunu öğrenir.
2) Günümüzde dinî açıdan problemlerin niçin çıktığını
kavrar.
3) Güncel dini meseleler hakkında ileri sürülen fikirleri
öğrenir.
4) Güncel dini meselelerin hayatımıza etkilerinin farkına
varır.
5) Geçmiş dönemlerde dinî meselelerin çözümünde hangi
yol ve yöntemlerin izlendiğini kavrar.
6) Geçmişte üretilen çözümlerin günümüze katkısı olup
olmayacağını ayırt eder.
Öğretim
Yöntemleri
Ölçme
Yöntemleri
1,2
1,2
1,2
1
1,2
1
1,2
1
1,2
1
1,2
1
Öğretim
Yöntemleri:
1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma
Ölçme
Yöntemleri:
1-Sınav 2-Ödev 3-Seminer 4-Proje Ödevi
Ders İçeriği
Haftalar Konular
1
Güncel dini meselelerin sebepleri
2
Meselerin çözümüne dair yöntem tartışmaları
3
İbadet hayatına ilişkin meseleler I
4
İbadet hayatına ilişkin meseleler II
5
İbadet hayatına ilişkin meseleler III
6
Aile hayatına ilişkin meseleler I
7
Aile hayatına ilişkin meseleler II
8
Vize Sınavı
9
Ekonomik hayata ilişkin meseleler I
10
Ekonomik hayata ilişkin meseleler II
11
Spor, sanat, eğlence I
12
Spor, sanat, eğlence II
13
Modern tıp ve dinî meseleler I
14
Modern tıp ve dinî meseleler II
15
Modern tıp ve dinî meseleler III
16
Final Sınavı
KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer
Kaynaklar
Sunum+Ders kitabı
Ön Hazırlık
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
1
40
1
60
Kısa Sınav
Ödev
Toplam
100
Yıl içinin Başarıya Oranı
40
Finalin Başarıya Oranı
60
Toplam
100
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No
Katkı Düzeyi
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5
1
Kur’ân-ı Kerim’i usulüne uygun okur ve ilmi ölçüler çerçevesinde
yorumlar.
2
Alanıyla ilgili klasik ve modern metinleri anlayabilecek ve kendisini
sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecek düzeyde Arapçayı ve bir batı
dilini en az Avrupa dil portföyü B1 genel düzeyinde kullanarak
ilahiyat alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
3
Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirleri, fiziksel ve ahlaki özellikleri,
hadisin ve hadis ilminin tarihi seyri, usulü, problemleri,
yorumlanması ve kültürel değeri hakkında bilgi sahibidir.
X
4
Klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda İslam fıkhının temel
konularını, mukayeseli hukuk yöntemleri çerçevesinde İslam hukuku
ile diğer hukuk sistemleri arasında karşılaştırarak değerlendirebilir.
X
5
İslam inanç esaslarını ve Kelam problemlerini akıl ve nakil
çerçevesinde bilimsel metotlarla değerlendirir.
6
İslam dünyasında dini ve siyasi gayelerle vücut bulmuş klasik ve
çağdaş akımlar hakkında temel bilgi sahibidir.
7
Tasavvufun tarihi, kavramları, kurumları, şahsiyetleri ve felsefesi
hakkında bilgi sahibidir.
8
Din eğitimi tarihi ile dini ve modern eğitim metotları hakkında elde
ettiği bilgileri din eğitimi alanında kullanır.
9
Din ve dini konuları felsefi, sosyolojik ve psikolojik açıdan
değerlendirebilir.
10
İslam dışı dinler hakkında mukayese yapabilecek seviyede bilgiye
sahiptir.
11
İslam tarihi, medeniyeti ve bilimi ile ilgili konuları eleştirel açıdan
değerlendirebilir.
12
13
Türk İslam Edebiyatı ve sanatları hakkında genel bilgi sahibidir.
Dini Bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve incelemelerinde
bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14
15
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
16
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme
X
becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
17
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme öğrenme sürecini planlama.
18
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi
teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
19
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
20
X
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci
merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde X
kullanma
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç) 14 x toplam ders saati
14
2
28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
2
28
Ara Sınav ve sınav hazırlık çalışmaları
1
12
12
Ödev
1
5
5
Final sınavı ve sınav hazırlık çalışmaları
1
15
15
Kısa Sınav
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30 (s)
Dersin AKTS Kredisi
88
2,93
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
315 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content