close

Enter

Log in using OpenID

4 - Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
! *,r
j'u1
w
T.C.
KocAELi vnrilici
ir uun rgiti- Mtdiirlii[ii
a
*.-.a 5{,
Sayr : 1 18868121903.021 1765801
xonu: il igi istege Bagh Yer Degipikligi.
05t0512014
KAYMAKAMLIGINA
(Ilqe Milli Egitim Miidiirliign)
itgi :
l2llOl2Ol3 tarih ve 28793 Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Milli Egitim
Bakanhgr Personelinin Giirevde Yiikselme, Unvan Degipikli[i ve
Yer Degiptime Suretiyle Atanmasr Hakkrnda Yijnetmelik.
Bilindigi iizere ilimize ba$r tirm okul ve kurunlarda giirev yapan personelin il igi
istege bagh yer degiptirme ip ve iplemleri ilgi yiinetmeligin 32 nci maddesindeki hiikiimlere
giire yiirttiilecektir.
Bu ba$amda;
1- Bulundulu okul/kurumda 31 Mayrs tarihi itibariyle kesintisiz en az
ig yrl giirev
yapanlar yer deliptirmek iizere bapwruda bulunabilirler.
2-
Baprurular 12115/2014 tarihinde Kocaeli
it vilti Egirim Miidiirlirgilniin.
http://kocaeli.meb.gov.tr adresinden elektronik orlamda ahnacaktrr.
:- it iqi istege bagh yer degipikligine bapvuracak personel dunrmuna uygun kadrolar
arasrndan en fazla 10 (on) kuruma atanmak iizere tercihte bulunabileceklerdir.
4- Aylksrz izinde olan ve diler kamu kurum ve kuruluplarrnda gegici g6revli olarak qahpan
personelimizde il iqi istege bagh yer degiptirme bapwrusunda bulunabileceklerdir.
S- it iqi istege baflr yer degipiklifi talebinde bulunan personelin atamalarr tercihleri de
dikkate ahnarak hizmet siiresi iistiinliigiine gtire yaprlacaktrr. Hizmet siiresinin epit olmasr
halinde halen bulundulu kadrodaki hizmet siiresi fazla olana tincelik verilecek epitligin
bozulmamasr durumunda kura yoluna bapwrulacaktrr.
O- it igi istege bagh yer degipikli[i tatebinde bulunan personel MEBBiS irzerinden tjzlirk
Bu belge, 5070 sayrL Elektronik lmza Kanununun 5 inci maddesi geregince gr.ivenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr
Ewak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 01e0-ee8 8-3 t7e-aca4-ce8 I kodu ile yaprlabilir.
KOCAELi
Elektonik Ag: kocaeli.meb.gov.tr
Aynntrh bilgi igin ; Aysun HATUNOCLU V.H.K.i
Tel: (0262)33 13303 e-posta:
insankaynaklari4
Faks: (0 262) 3211554
Ankara Cad.Valilik Hizmet Binasr
I
@meb.gov.tr
bilgilerini kontrol etrnek ve varsa eksik ve hatah bilgilerinin bapluru iplemleri baplamadan
ijnce dizeltilmesini safl amakla yiilciimliidiirler.
7- Elektronik bapurru ekram l6l0ll20l4tarihinde 17.30'da tapat,talag,nOun baprurulann
shresi iqerisinde yaprlmasr, elektronik ortam haricinde bapl'um ahnmayacalrndan bu hususa
riayet edilmesi gerekmektedir.
8-
Bapvuruda bulunacak personelin elektronik bapvunr grktrsrna hizmet cetvelinin onaylt
iimegini ekleyerek ilqe Milli Egitim Miidiirltiklerinc teslim etrneleri, ilqe Milli Egitirn
Miidiirliiklerinin ise bapvuru yapan tiim personelin bapvurulannr liste yaparak ve eksik bilgi
ve belgelerini tamamlayarak sirresi igerisinde 1610512014 tarihi 17.30 'a kadar Il Milli Egitim
Mndnrlii$i Insan Kaynaklarr -1 $ubesine elden tcslirn etrneleri gerekmektedir.
il
iqi istege bagh yer degiptirme duyuru ya tnvtn her hangi bir malduriyete sebebiyet
vennemesi igin Ilqeniz okul ve kururnlarrnda giircv yapan tiim personele irnza karprhlrnda
duyurulmasr ve bapvuruda bulunacak adaylarrn ilgi ytrnetmelik hiikiimlerine giire
miiracaatlannr yapmalan hususunda geregini iinernle rica ederim.
Dervip Ahmet SET
Vali
a.
Vali Yardrmcrsr
EKIER:
1- Bog kadro
2- Atarna
listesi
Takvimi
(11 sayfa)
(1 sayfa)
DAGITIM:
Ttm Kaymakamhklara (ilge M.E.Mtid.) yazrlmrptrr.
il u.r.uta. Tiim gubelere
Bu belge, 50?O sayrlr Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gerelince grivenli elektronik imza ile imzalanmrptrr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 0l e0-ee88-3f/e-aca4-ce8 I kodu ile yaprlabilir.
Ankara Cad.Valilik Hizmet Binasr KOCAELi
Elektronik
A!: kocaeli.meb.gov.tr
insankaynaklari4
I
@meb.gov.tr
Ayrrntrh bilgi igin : Aysun HATUNOGLU V.H.K.i
Tel; (0262)3
3 13303e-posta:
Faks: (0 262) 3211554
İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN MÜNHAL KURUM ve KADRO/DERECELER
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
MÜNHAL KADROLAR
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
3
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
Şef
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
1
2
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
DARICA
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
DİLOVASI
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6
KOCAELİ
GEBZE
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7
KOCAELİ
GÖLCÜK
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
8
KOCAELİ
İZMİT
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
9
KOCAELİ
KANDIRA
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
10 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11 KOCAELİ
KARTEPE
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
12 KOCAELİ
KÖRFEZ
Şef
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
3
4
4
1
3
5
1
4
2
1
33
TOPLAM
4
5
7
10
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
1
3
3
4
3
5
1
4
2
2
1
1
7
8
10
8
7
4
9
2
3
1
2
2
5
6
1
10
26
0
0
69
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
3
1
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
V.H.K.İ.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
1
2
KOCAELİ
BAŞİSKELE
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1
3
KOCAELİ
BAŞİSKELE
V.H.K.İ.
Başiskele Anadolu İ.H.L.
4
KOCAELİ
BAŞİSKELE
V.H.K.İ.
Kocaeli Anadolu Lisesi
5
KOCAELİ
ÇAYIROVA
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6
KOCAELİ
ÇAYIROVA
V.H.K.İ.
Çayırova İmam Hatip Lisesi
7
KOCAELİ
ÇAYIROVA
V.H.K.İ.
GOSB-TADIM Jale Yücel T. EML.
8
KOCAELİ
DARICA
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
9
KOCAELİ
DARICA
V.H.K.İ.
Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lis.
10 KOCAELİ
DARICA
V.H.K.İ.
Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lis.
11 KOCAELİ
DERİNCE
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
12 KOCAELİ
DERİNCE
V.H.K.İ.
Derince Kız Teknik Meslek Lisesi
13 KOCAELİ
DİLOVASI
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
14 KOCAELİ
DİLOVASI
V.H.K.İ.
Dilovası Teknik Lise ve ÇPL.
15 KOCAELİ
DİLOVASI
V.H.K.İ.
Yahya Kaptan Anadolu Lisesi
16 KOCAELİ
GEBZE
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
17 KOCAELİ
GEBZE
V.H.K.İ.
18 KOCAELİ
GEBZE
V.H.K.İ.
19 KOCAELİ
GÖLCÜK
V.H.K.İ.
20 KOCAELİ
GÖLCÜK
V.H.K.İ.
Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi
21 KOCAELİ
İZMİT
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
22 KOCAELİ
KANDIRA
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
23 KOCAELİ
KANDIRA
V.H.K.İ.
Kandıra Sağlık Meslek Lisesi
24 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
25 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
V.H.K.İ.
Karamürsel Anadolu Lisesi
26 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
V.H.K.İ.
Kız Teknik ve Meslek Lisesi
27 KOCAELİ
KARTEPE
V.H.K.İ.
Kamer Öncel Anadolu SML.
28 KOCAELİ
KARTEPE
V.H.K.İ.
Yıldız Entegre Ticaret Meslek Lis.
29 KOCAELİ
KÖRFEZ
V.H.K.İ.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
30 KOCAELİ
KÖRFEZ
V.H.K.İ.
Körfez Anadolu Öğretmen Lisesi
31 KOCAELİ
KÖRFEZ
V.H.K.İ.
Körfez İmam Hatip Lisesi
4
5
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
Gebze Anadolu Sağlık Meslek Lis.
TOPLAM
3
1
1
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
1
1
Yücel Boru Fen Lisesi
Gölcük Sağlık Meslek Lisesi
10
10
1
1
7
1
6
6
40
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Bil.İşlt.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2
KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Bil.İşlt.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3
KOCAELİ
KÖRFEZ
Bil.İşlt.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
3
4
5
7
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
10
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
3
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
3
4
5
1
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
Memur
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
1
2
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1
3
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
DARICA
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
DERİNCE
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6
KOCAELİ
DİLOVASI
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7
KOCAELİ
GEBZE
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
8
KOCAELİ
GÖLCÜK
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
9
KOCAELİ
İZMİT
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
10 KOCAELİ
KANDIRA
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
12 KOCAELİ
KARTEPE
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
13 KOCAELİ
KÖRFEZ
Memur
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
10
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
6
TOPLAM
1
1
1
1
2
2
1
1
6
7
18
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
3
4
5
1
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
Ambar Mem.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
1
2
KOCAELİ
GEBZE
Ambar Mem.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1
3
KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Ambar Mem.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
KÖRFEZ
Ambar Mem.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
0
0
1
3
7
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
10
1
1
2
1
1
1
5
1
1
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
1
İL
KOCAELİ
İLÇE
BÜYÜKŞEHİR
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
Ayniyat Saymanı
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
2
3
4
5
7
10
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
1
1
1
0
0
0
0
0
1
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
1
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
2
KOCAELİ
GÖLCÜK
3
KOCAELİ
KARAMÜRSEL
4
KOCAELİ
KÖRFEZ
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
Sayman(Döner
Sermaye)
Sayman(Döner
Sermaye)
Sayman(Döner
Sermaye)
Sayman(Döner
Sermaye)
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
1
2
3
4
1
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
1
2
1
1
1
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
5
1
0
1
0
1
1
3
5
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
Şoför
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
2
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3
KOCAELİ
DARICA
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
DİLOVASI
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
GEBZE
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6
KOCAELİ
GÖLCÜK
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7
KOCAELİ
İZMİT
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
8
KOCAELİ
KANDIRA
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
9
KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
10 KOCAELİ
KARTEPE
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11 KOCAELİ
KÖRFEZ
Şoför
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
3
4
5
7
1
1
1
1
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
10
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
0
0
1
6
1
1
2
7
15
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
3
1
KOCAELİ
BÜYÜKŞEHİR
Teknisyen
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
1
2
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1
3
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Teknisyen
Selim Yürekten Teknik ve EML.
4
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Teknisyen
Hatice Bayraktar Teknik ve EML.
6
KOCAELİ
DARICA
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7
KOCAELİ
DİLOVASI
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
8
KOCAELİ
DİLOVASI
Teknisyen
Dilovası Teknik Lise ve ÇPL.
9
KOCAELİ
GEBZE
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
10 KOCAELİ
GÖLCÜK
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11 KOCAELİ
İZMİT
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
12 KOCAELİ
KANDIRA
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
13 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
14 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Teknisyen
100.Yıl Teknik ve EML.
15 KOCAELİ
KARTEPE
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
16 KOCAELİ
KÖRFEZ
Teknisyen
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
17 KOCAELİ
KÖRFEZ
Teknisyen
Hereke Nuh Çimento Teknik. EML.Denizcilik
AML.
TOPLAM
4
5
7
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
10
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
11
5
1
2
0
0
19
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3
KOCAELİ
DARICA
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
DERİNCE
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
DİLOVASI
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6
KOCAELİ
GEBZE
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7
KOCAELİ
GÖLCÜK
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
8
KOCAELİ
İZMİT
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
9
KOCAELİ
KANDIRA
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
10 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
11 KOCAELİ
KARTEPE
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
12 KOCAELİ
KÖRFEZ
Usta Öğretici
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
3
4
5
1
1
1
0
0
1
1
5
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
12
1
1
1
1
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
2
2
1
1
2
3
1
2
1
1
4
1
1
1
1
1
8
3
2
2
1
5
4
28
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
DERİNCE
Aşçı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2
KOCAELİ
GÖLCÜK
Aşçı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3
KOCAELİ
İZMİT
Aşçı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
KANDIRA
Aşçı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Aşçı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6
KOCAELİ
KÖRFEZ
Aşçı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
3
4
5
7
10
12
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
2
2
0
1
6
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Bekçi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2
KOCAELİ
DARICA
Bekçi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3
KOCAELİ
DİLOVASI
Bekçi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
GEBZE
Bekçi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
GÖLCÜK
Bekçi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6
KOCAELİ
KÖRFEZ
Bekçi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
3
4
5
7
10
12
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
2
1
1
3
1
0
6
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
GEBZE
Hemşire
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
2
KOCAELİ
GÖLCÜK
Hemşire
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3
KOCAELİ
İZMİT
Hemşire
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
4
KOCAELİ
KANDIRA
Hemşire
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
5
KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Hemşire
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
TOPLAM
1
2
3
1
1
1
1
4
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
7
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
0
7
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
1
İL
KOCAELİ
İLÇE
BÜYÜKŞEHİR
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
Hizmetli
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
2
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Hizmetli
Yuvacık Levent Kırca Oya Başar
İlkokulu/Ortaokulu
3
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Hizmetli
Selim YürektenTeknik ve EML.
4
KOCAELİ
DARICA
Hizmetli
Darıca Ülkün Yalçın Anadolu Lis.
5
KOCAELİ
DERİNCE
Hizmetli
Bekir Sıktı Özer İlkokulu/OO.
6
KOCAELİ
DİLOVASI
Hizmetli
Hasan Ali Yücel İlkokulu/Ortaokulu
7
KOCAELİ
DİLOVASI
Hizmetli
M.Zeki Obdan İlkokulu/Ortaokulu
8
KOCAELİ
GEBZE
Hizmetli
Farabi İlkokulu/Ortaokulu
9
KOCAELİ
GEBZE
Hizmetli
Gebze Beylikdağı İlkokulu/Ortaokulu
10 KOCAELİ
GEBZE
Hizmetli
Emlak Konutları İlkokulu/Ortaokulu
11 KOCAELİ
GÖLCÜK
Hizmetli
Cahit Külebi Ortaokulu
12 KOCAELİ
GÖLCÜK
Hizmetli
Gölcük Fen Lisesi
13 KOCAELİ
İZMİT
Hizmetli
Farabi İlkokulu/Ortaokulu
14 KOCAELİ
KANDIRA
Hizmetli
Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu
15 KOCAELİ
KANDIRA
Hizmetli
Zafer İlkokulu/Ortaokulu
16 KOCAELİ
KANDIRA
Hizmetli
Çerçili Sefa Sirmen İlkokulu/Ortaokulu
17 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Hizmetli
Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu
18 KOCAELİ
KARAMÜRSEL
Hizmetli
İmam Hatip Ortaokulu
19 KOCAELİ
KARTEPE
Hizmetli
Arslanbey Ortaokulu
20 KOCAELİ
KARTEPE
Hizmetli
Maşukiye Leyla Sarıgöl İlkokulu/OO.
21 KOCAELİ
KÖRFEZ
Hizmetli
22 KOCAELİ
KÖRFEZ
Hizmetli
Körfezkent Emlak Konut İlkokulu/OO.
5
7
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Körfez Hereke Uzunpınar İlkokulu/OO.
TOPLAM
10
7
6
1
9
1
0
0
0
22
DERECELERE GÖRE İLAN EDİLECEK
Sno
İL
İLÇE
Okul ve Kurum Adı
Kadro Unvanı
1
KOCAELİ
BAŞİSKELE
Kaloriferci
Yuvacık Levent Kırca Oya Başar İO/OO.
2
KOCAELİ
ÇAYIROVA
Kaloriferci
Hatice Bayraktar Teknik ve EML.
3
KOCAELİ
DARICA
Kaloriferci
Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İO/OO.
4
KOCAELİ
DERİNCE
Kaloriferci
Bekir Sıktı Özer İlkokulu/ortaokulu
5
KOCAELİ
DİLOVASI
Kaloriferci
Dilovası M.Zeki Obdan İlkokulu/Ortaokulu
6
KOCAELİ
GEBZE
Kaloriferci
Ticaret Odası Vakfı Ticaret Meslek Lisesi
7
KOCAELİ
KARTEPE
Kaloriferci
5
10
İlan Edilecek
Münhal
TOPLAM
12
1
1
1
1
1
1
1
Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi
TOPLAM
7
5
1
1
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
553 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content