close

Enter

Log in using OpenID

25/09/2013 Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı

embedDownload
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
TOPLANTIYA KATILANLAR
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Prof. Dr. Rafet KOCA
Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami
SALĠHOĞLU
(Dekan)
(Üye)
(Üye)
TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Banu DOĞAN GÜN
(Üye)-(Ġzinli)
(Üye)
(Üye)
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu, Dekan Prof. Dr. Mustafa AYDIN BaĢkanlığında 25/09/2013 tarihinde saat
14:45’de Fakültemiz Toplantı Salonu’nda aĢağıdaki gündemi görüĢmek üzere toplandı.
KARARLAR :
1-
Fakültemiz Dekanı ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.
Dr. Mustafa AYDIN’ın, 07.10.2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak
olan Doçentlik Sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere yol hariç 1 (bir) gün süreyle yolluklu ve
yevmiyeli Ankara’da görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2013 Mali Yılı Bütçesi’nin ilgili
tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 16.09.2013 tarih ve 17267245-2208 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Rafet KOCA’nın, 10.10.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
yapılacak olan Doçentlik Sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere yol hariç 1 (bir) gün süreyle
yolluklu ve yevmiyeli Ankara’da görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2013 Mali Yılı
Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
3-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 19.09.2013 tarih ve 17267245-2234 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Z. Nur BANOĞLU’nun, 10.10.2013 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde
yapılacak olan Doçentlik Sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere yol hariç 1 (bir) gün süreyle
yolluklu ve yevmiyeli Ankara’da görevlendirilmesine, harcırahının Fakültemiz 2013 Mali Yılı
Bütçesi’nin ilgili tertibinden ödenmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
1
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
4-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 23.09.2013 tarih ve 48680909-462-2268
sayılı yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr.
Yücel ÜSTÜNDAĞ’ın, 27/09/2013 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/Magosa’da
düzenlenecek olan “10. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi”ne konuĢmacı olarak katılmak üzere
2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 1 (bir) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve
maaĢlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
5-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.09.2013 tarih ve 85188590-2237 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent
AKDUMAN’ın, 11/10/2013-12/10/2013 tarihleri arasında Fransa/Tours’da düzenlenecek olan
“EBU Avrupa Üroloji Board”ına Türkiye Delegesi olarak katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39.
Maddesi uyarınca yol hariç 2 (iki) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaĢlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
6-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 09.09.2013 tarih ve 469-2163 sayılı yazısı ve
ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nihal PĠġKĠN’in 02/10/2013-06/10/2013 tarihleri arasında Amerika
BirleĢik Devletleri/San Francisco’da düzenlenecek olan “IDSA” kongresine katılımcı olarak
katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beĢ) gün süreyle
yolluksuz, yevmiyesiz ve maaĢlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
7-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 10.09.2013 tarih ve 64154304-2171 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr.
Murat CAN’ın 19/10/2013-22/10/2013 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti/Shenzen’de
düzenlenecek olan “IVD Forum (MIIF)”e katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi
uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaĢlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
8-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 12.09.2013 tarih ve 17267245-2205 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi
ArĢ.
Gör.
Dr.
Ġsmet
KAYGISIZ’ın,
05/10/2013-09/10/2013
tarihleri
arasında
Ġspanya/Barcelona’da düzenlenecek olan “ECNP Kongresi”ne katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın
39. Maddesi uyarınca yol hariç 5 (beĢ) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaĢlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
2
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
9-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 18.09.2013 tarih ve 54980154-2241 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi ArĢ. Gör. Dr.
Umut DELĠBAġ’ın, 03/10/2013-06/10/2013 tarihleri arasında Makedonya/Ohri’de düzenlenecek
olan “Radyoloji 11. Balkan Kongresi”ne katılmak üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi
uyarınca yol hariç 4 (dört) gün süreyle yolluksuz, yevmiyesiz ve maaĢlı olarak
görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
10-
06.11.2008 tarihli Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı Genel Kurul’un toplantısında alınan, 2547
Sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilen yabancı dil sınavının
yapılması gerektiği ile ilgili karar uyarınca 31/08/2013 tarihli Üniversitemiz akademik ilanında
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Fizik
Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalları Yardımcı Doçent kadrolarına müracaatları kabul
edilen adayların Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavlarının 02 Ekim 2013 ÇarĢamba günü saat 10:00’da
yapılmasına, Sınav Jürisinin aĢağıdaki öğretim üyelerinden oluĢturulmasına;
YABANCI DİL SINAV JÜRİSİ
Yrd. Doç. Dr. Selin MARANGOZ
BaĢkan
Prof. Dr. Selçuk KESER
Üye
B.E.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı,
Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU B.E.Ü. Tıp Fakültesi Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı
Üye
Öğretim Üyesi
11-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 14.12.2013 tarih, 461-3012 sayılı yazısı ve
ekleri okundu.
05/10/2009 tarihinden itibaren Ankara Numune Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Acil Tıp
Kliniği’nde asistan olarak görev yapmakta iken Tıpta ve DiĢ Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliğinde DeğiĢiklik yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8. maddesinin 8. fıkrası gereğince
19/04/2013 tarihinde Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı’nda göreve
baĢlayan ArĢ. Gör. Dr. ġükran KOCA’nın, Tıpta Uzmanlık Eğitim süresi içinde 23/11/2009
tarihinden itibaren 3 (üç) hafta doğum öncesi yasal izin, 23/12/2009 tarihinden itibaren 13
(onüç) hafta doğum sonrası yasal izin, 06/11/2012 tarihinden itibaren 3 (üç) hafta doğum
öncesi yasal izin, 18/11/2012 tarihinden itibaren 13 (onüç) hafta doğum sonrası yasal izin
kullandığı anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr. ġükran KOCA’nın
eğitim süresi içerisinde almıĢ olduğu 27 (yirmiyedi) hafta, 35 (otuzbeĢ) gün doğum öncesidoğum sonrası raporlarının, Tıpta ve DiĢ Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 21.
maddesi gereğince 27 (yirmiyedi) hafta, 35 (otuzbeĢ) gün olarak eğitim süresine eklenmesine
ve 05/10/2013 tarihinde sona erecek olan eğitim süresinin 16/05/2014 tarihine kadar
uzatılmasına,
3
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
12-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 09.09.2013 tarih, 84644672-2136 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr. Selçuk
ÖZKAN’ın görev süresinin 17.10.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Genel Cerrahi Anabilim Dalı
AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen ArĢ. Gör. Dr.
Selçuk ÖZKAN’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 17.10.2013
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
13-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.09.2013 tarih, 64154304-2170 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr.
Fatma Zehra YÜCE’nin görev süresinin 24.10.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Histoloji ve Embriyoloji Anabilim
Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen ArĢ.
Gör. Dr. Fatma Zehra YÜCE’nin görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca
24.10.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden
atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
14-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.09.2013 tarih, 84644672-2177 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ArĢ. Gör.
Dr. Alper ÖZTÜRK’ün görev süresinin 02.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen ArĢ. Gör. Dr. Alper ÖZTÜRK’ün görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 02.11.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
4
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
15-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.09.2013 tarih, 64154304-2170 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr. Ġlker
SARITEKĠN’in görev süresinin 10.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen ArĢ. Gör. Dr.
Ġlker SARITEKĠN’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 10.11.2013
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
16-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.09.2013 tarih, 17267245-2154 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Genetik Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr. GüneĢ
ÇAKMAK GENÇ’in görev süresinin 11.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı belirtilen ArĢ. Gör. Dr.
GüneĢ ÇAKMAK GENÇ’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi uyarınca 11.11.2013
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya yeniden atanmasına ve
Rektörlük Makamına arzına,
17-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 12.09.2013 tarih, 84644672-2182 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
ArĢ. Gör. Dr. Ramazan GÜLER’in görev süresinin 19.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının
tetkikinden anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen ArĢ. Gör. Dr. Ramazan GÜLER’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 19.11.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
5
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
18-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 19.09.2013 tarih, 17267245-2228 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr.
Emine Gizem ĠKĠZ’in görev süresinin 20.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen ArĢ. Gör. Dr. Emine Gizem ĠKĠZ’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 20.11.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
19-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 19.09.2013 tarih, 17267245-2229 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr.
Mevlüt SALIM’ın görev süresinin 21.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen ArĢ. Gör. Dr. Mevlüt SALIM’ın görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 21.11.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
20-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 19.09.2013 tarih, 17267245-2230 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr.
Ertuğ TOROSLU’nun görev süresinin 22.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen ArĢ. Gör. Dr. Ertuğ TOROSLU’nun görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 22.11.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
6
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
21-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.09.2013 tarih, 84644672-2176 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ArĢ. Gör.
Dr. Hatice Kübra ERGEN’in tıpta uzmanlık eğitim süresi içinde 11-20.03.2011 tarihleri arasında
10 (on) gün rapor ve 21-30.03.2011 tarihleri arasında 10 (on) gün rapor kullandığı anlaĢıldı.
ArĢ. Gör. Dr. Hatice Kübra ERGEN’in, eğitim süresi içinde almıĢ olduğu raporlarının Tıpta ve DiĢ
Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 21. Maddesi uyarınca 20 (yirmi) gün olarak
eğitim süresine eklenmesine ve 26.11.2013 tarihinde sona erecek olan eğitim süresinin
16.12.2013 tarihine kadar uzatılmasına,
22-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 11.09.2013 tarih, 84644672-2176 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ArĢ. Gör.
Dr. Hatice Kübra ERGEN’in görev süresinin 26.11.2013 tarihinde dolacağı dosyasının tetkikinden
anlaĢıldı.
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın yazısı ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi kadrosuna yeniden atanmasında sakınca bulunmadığı
belirtilen ArĢ. Gör. Dr. Hatice Kübra ERGEN’in görev süresinin 2547 Sayılı Yasanın 50. Maddesi
uyarınca 26.11.2013 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılarak söz konusu kadroya
yeniden atanmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
23-
Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 19.09.2013 tarih, 17267245/2231 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr.
Tuğçem KESKĠN’in tıpta uzmanlık eğitim süresi içinde 29.01.2013 tarihinden itibaren 31
(otuzbir) gün rapor kullandığı anlaĢıldı.
ArĢ. Gör. Dr. Tuğçem KESKĠN’in, eğitim süresi içinde almıĢ olduğu 31 (otuzbir) gün raporunun
Tıpta ve DiĢ Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin 21. Maddesi uyarınca 31 (otuzbir)
gün olarak eğitim süresine eklenmesine ve 18.12.2013 tarihinde sona erecek olan eğitim
süresinin 18.01.2014 tarihine kadar uzatılmasına,
7
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
24-
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm BaĢkanlığı’nın 20.09.2013 tarih, 64154304-2247 sayılı
yazısı ve ekleri okundu.
Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr. Ġnci TURAN’ın “Sıçan
Ġnce Barsak Ġskemi Reperfüzyon Modelinde Agmatinin Etkileri” konulu tezine ait 19/07/2013
tarihli “Tez Değerlendirme Tutanağı” incelendi.
26/03/2013 tarihinde sona eren eğitim süresi tezinin tamamlanmamıĢ olması nedeniyle
Fakültemiz Yönetim Kurulu’nun 22/02/2013 tarih, 2013/08 sayılı kararı ile 26/03/2013
tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre uzatılan ve 26/09/2013 tarihinde uzmanlık sınavına girmesi
gereken Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı ArĢ. Gör. Dr. Ġnci
TURAN’ın 18/09/2013 tarihinden itibaren 35 (otuzbeĢ) gün süreyle sağlık kurulu raporu alması
nedeniyle uzmanlık sınav tarihinin Tıpta ve DiĢ Hekimliği’nde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği’nin
29. Maddesi gereğince 23 Ekim 2013 ÇarĢamba günü saat 10:00 olarak belirlenmesine,
uzmanlık sınavını yapmak üzere asil ve yedek jüri üyelerinin aĢağıdaki Ģekilde oluĢturulmasına,
tezin birer nüshasının değerlendirilmek üzere jüri üyelerine gönderilmesine ve ilgililere tebliğine,
ASİL ÜYELER :
Prof. Dr. Hale SAYAN ÖZAÇMAK
B.E.Ü Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı BaĢkanı
Doç. Dr. V. Haktan ÖZAÇMAK
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
B.E.Ü Tıp Fakültesi
Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Figen BARUT
Doç. Dr. ġerefden AÇIKGÖZ
Yrd. Doç. Dr. Ercan GENCER
YEDEK ÜYELER :
Doç. Dr. Çağatay BARUT
Doç. Dr. Nilüfer ONAK KANDEMĠR
Fizyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
BaĢkanı
B.E.Ü Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi
8
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
25-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ArĢ. Gör.
Dr. Mehmet Fatih YÜCE’nin 19/08/2013 tarihli dilekçesi ve ekleri okundu.
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda görev
yapmakta olan ArĢ. Gör. Dr. Mehmet Fatih YÜCE’nin, Tıpta ve DiĢ Hekimliği’nde Uzmanlık
Eğitim Yönetmeliği’nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’n 8. maddesinin 8. fıkrasına
istinaden Tıpta Uzmanlık Eğitimini yapmak üzere Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’na geçiĢinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına
arzına,
26-
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 09.09.2013 tarih ve 75867404-19040 sayılı
yazısı okundu.
Fakültemiz 2010010702061 numaralı 3. Sınıf öğrencisi Mevlüt Özkan TOKAY’ın 2013-2014
Eğitim-Öğretim Yılı’nda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiĢ yapması nedeniyle
kaydının silinmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
27-
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 09.09.2013 tarih ve 75867404-19040 sayılı
yazısı okundu.
Fakültemiz 2010010702028 numaralı 2. Sınıf öğrencisi Dilek TUNCER’in 2013-2014 EğitimÖğretim Yılı’nda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yatay geçiĢ yapması nedeniyle kaydının
silinmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
28-
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Fatma AYDIN’ın 19.09.2013 tarihli
dilekçesi okundu.
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Fatma AYDIN’ın, Karabük Üniversitesi
Tıp Fakültesi 2. Sınıfına yatay geçiĢ yapmak talebi; adı geçenin Karabük Üniversitesi Tıp
Fakültesi 2. Sınıfa yatay geçiĢ baĢvurusu kabul edilen asil ve yedek kontenjanlarda yer
almaması nedeniyle reddine ve ilgiliye tebliğine,
29-
Fakültemiz 120107101037 numaralı 1. Sınıf öğrencisi Fahriye Miray MĠROĞLU’nun 27.09.2012
tarihli dilekçesi ve eki okundu.
Fakültemiz 120107101037 numaralı 1. Sınıf öğrencisi Fahriye Miray MĠROĞLU’nun, Hacettepe
Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı’nda almıĢ olduğu Türk
Dili I ve Türk Dili II derslerinden baĢarılı olduğundan 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bu
derslerden muaf tutulmasına ve Rektörlük Makamına arzına,
30-
Üniversitemiz Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın 17.09.2012 tarih ve 46148110-1556-14497
sayılı yazısı ve ekleri okundu.
a) Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfı için 11.09.2013 tarihinde yapılan
Seviye Tesbit Sınavı sonucunda baĢarılı olan ve aĢağıda isimleri belirtilen öğrencilerin
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Hazırlık Sınıfından muaf tutularak Fakültemiz 1.
Sınıfından baĢlatılmasına,
9
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
ÖĞRENCİ NO
ADI
SOYADI
SONUÇ
130107101041
130107101080
130107101097
130107101113
130107101090
130107101002
130107101118
130107101092
130107101026
137107101022
130107101003
130107101074
130107101010
137107101012
130107101079
130107101017
130107101083
130107101004
130107101039
130107101007
130107101110
130107101100
130107101069
130107101011
130107101084
130107101060
130107101109
130107101067
137107101011
130107101020
130107101033
137107101015
130107101087
137107101016
130107101024
130107101070
130107101056
130107101025
137107101023
130107101081
137107101003
137107101006
137107101021
130107101047
130107101096
130107101086
130107101028
130107101038
EYLÜL
NERGIS
SERHAT
YASEMIN
PINAR
ALI
ZÜLAL
RUMEYSA
CANSU
NADER
ASENA
MUHAMMET
BATUHAN
ĠBRAHĠM
NECLAGÖKÇE
BĠLGĠ
NURBANU
ASLI
ESRA
AYġENUR
TURKER
SÜLEYMAN
MELTEM
BEKIRCAN
NURDILARA
ĠSMAĠLÇAĞDAġ
TÜLAY
MELIS TILBESU
MUAD
BURCU
ECEM
ZEHRA
OYA
HARBI
CANSIN
MERT
HATICE
CANSU
BAHA
NIGAR
DENIZ
ROSHANAK
TANAZ
GIZEM
SEBNEM
OGUZHAN
DILARA
ESRA
DIRLIK
KILIÇ
AKIS
SAHIN
ARSLAN
KAPAN
KÖSE
SAVASKAN
TASPINAR
ABUSALAMA
DEMĠRÖZ
BALDAN
ÖZBAS
ALJVOUR
SENOCAK
SAYGI
ULU
KARABULUT
KARATAS
ÖZ
ORAL
KARAKA
YÜCE
DERINÖZ
ÇAGMAN
ÖZEN
SEMIZ
AKSÜNGER
YOUNIS
SÖKMEN
ÇILDIR
EMIR
GÜLEġEN
ABUHADVAN
ERER
DORUK
YAVUZ
DURSUN
ZABEN
KITAY
ISIK
ROUZEHKHAHAZAD
GHAFOURIAYAN
KOYUTÜRK
BOZ
KARAKAS
LAYIK
SARAÇ
97
97
94
93
93
93
90
88
88
88
88
87
86
86
85
85
85
84
84
84
84
84
83
82
82
82
82
81
80
80
80
79
79
78
78
77
77
77
77
77
77
77
76
75
75
75
75
74
10
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
130107101089
130107101034
130107101032
130107101036
130107101043
130107101029
130107101058
130107101098
130107101085
130107101053
130107101073
130107101117
137107101017
130107101005
130107101061
130107101021
130107101042
137107101018
130107101077
137107101004
130107101054
130107101111
130107101071
ÖZGE
EMİNE İREN
ECE
ERTUNÇ
FATMAELIF
EBRU
HAYRETTINBERAT
SERHATFURKAM
NURAHSEN
GÜLBEYAZ
MUHAMMED ENES
ZEYNEP
SARA
AYSE
KÜBRA
BUSE
FATIH EREN
IMAN
MÜNTEHANUR
CAVITHAN
HALE
UGUR
MERVE
AY
AKALAN
BENLİ
SIMDI
ERGIN
ARSLAN
UYGUR
ACAR
DEMIR
YALÇIN
USLU
TORLAK
ALIZADEHOSALOU
ULUSOY
TANRIKULU
MUTLUAY
ÖNDER
IMANOV
KARAKAYA
AVEY
APAYDIN
BILGIN
GÜLERYÜZ
74
74
73
72
72
71
71
71
71
70
70
69
69
69
69
68
68
67
66
66
65
65
64
11
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
130107101112
130107101075
130107101103
137107101020
137107101010
130107101114
130107101006
130107101044
130107101013
130107101051
130107101008
130107101068
130107101106
130107101104
130107101030
130107101052
130107101057
130107101012
130107101063
130107101094
137107101013
130107101107
130107101105
130107101064
137107101002
130107101108
130107101062
137107101009
UGUR
MUHAMMET
SÜMEYYE
PEGAH
HILAL
YUSUFFURKAN
AYŞE
FETHIYEESRA
BESTE
GIZEMNUR
AYSENUR
MELTEM
TUGÇE
SEHMUS
EBUZER
GÖKBERK
HAVVA
BESTE
KÜBRANUR
SEÇIL
MAHMOUDNI
TUĞÇE
TANAY
MAHMUTUĞUR
ADAM
TUĞÇE
KÜBRA
NISA
KILIÇ
ÇELIKKIRAN
EZENCI
REZAEI
UYSAL
KIRIS
ALPAĞUT
YÜZBASIOGLU
DAĞDEVİREN
KÖYAN
SAGLAMDEMIR
KANDAZOGLU
MANSUROGLU
AKPINAR
YILMAZ
ALAGAS
ÇELIK
GÜVEN
KILIÇ
DUMANLI
SKAIK
ÖZEN
KAPAKÇI
BULUT
JARBOU
BOZACI
KIBAR
UYSAL
64
63
63
63
63
63
63
63
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
12
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
b) Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Sınıfı için
11.09.2013 tarihinde yapılan Seviye Tesbit Sınavı sonucunda baĢarılı olan aĢağıda isimleri
belirtilen Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda
Hazırlık Sınıfından muaf tutularak Fakültemiz 1. Sınıfından baĢlatılmasına ve Rektörlük
Makamına arzına,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
31-
130107101504
130107101512
130107101519
131107101502
130107101501
130107101510
130107101506
130107101502
130107101515
130107101508
130107101518
130107101513
131107101501
EMRE
KARDELEN
ÖZKAN
EZGI
AYSENUR
HASRET
ABDULLAH
DENIZ
MERVE
ESRA DĠLARA
NUBIHAR
LALENUR
HILAL
YESIL
SENYASAR
TEZGEZ
YESILYURT
TOSUN
KILIÇKAYA
BAYNAL
AVCI
TETIK
AYBER
HALLAÇ
YASARTÜRK
BOYNUEGRIOGLU
89
86
82
80
80
78
76
70
63
62
62
61
60
Üniversitemiz Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı’nın 17.09.2012 tarih ve 46148110-1557-14498
sayılı yazısı ve ekleri okundu.
a) Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı YDL-1 ve YDL-2 dersi için 11.09.2013
tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonucunda baĢarılı olan ve aĢağıda isimleri
belirtilen öğrencilerin 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı’nda bu derslerden muaf
tutulmasına,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ÖĞRENCİ NO
ADI
SOYADI
SONUÇ
130107101041
130107101080
130107101097
130107101113
130107101090
130107101002
130107101118
130107101092
130107101026
137107101022
130107101003
130107101074
130107101010
137107101012
130107101079
130107101017
130107101083
130107101004
130107101039
EYLÜL
NERGIS
SERHAT
YASEMIN
PINAR
ALI
ZÜLAL
RUMEYSA
CANSU
NADER
ASENA
MUHAMMET
BATUHAN
ĠBRAHĠM
NECLAGÖKÇE
BĠLGĠ
NURBANU
ASLI
ESRA
DIRLIK
KILIÇ
AKIS
SAHIN
ARSLAN
KAPAN
KÖSE
SAVASKAN
TASPINAR
ABUSALAMA
DEMĠRÖZ
BALDAN
ÖZBAS
ALJVOUR
SENOCAK
SAYGI
ULU
KARABULUT
KARATAS
97
97
94
93
93
93
90
88
88
88
88
87
86
86
85
85
85
84
84
13
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
130107101007
130107101110
130107101100
130107101069
130107101011
130107101084
130107101060
130107101109
130107101067
137107101011
130107101020
130107101033
137107101015
130107101087
137107101016
130107101024
130107101070
130107101056
130107101025
137107101023
130107101081
137107101003
137107101006
137107101021
130107101047
130107101096
130107101086
130107101028
130107101038
130107101089
130107101034
130107101032
130107101036
130107101043
130107101029
130107101058
130107101098
130107101085
130107101053
130107101073
130107101117
137107101017
130107101005
130107101061
130107101021
130107101042
137107101018
130107101077
137107101004
130107101054
130107101111
130107101071
AYġENUR
TURKER
SÜLEYMAN
MELTEM
BEKIRCAN
NURDILARA
ĠSMAĠLÇAĞDAġ
TÜLAY
MELIS TILBESU
MUAD
BURCU
ECEM
ZEHRA
OYA
HARBI
CANSIN
MERT
HATICE
CANSU
BAHA
NIGAR
DENIZ
ROSHANAK
TANAZ
GIZEM
SEBNEM
OGUZHAN
DILARA
ESRA
ÖZGE
EMĠNE ĠREN
ECE
ERTUNÇ
FATMAELIF
EBRU
HAYRETTINBERAT
SERHATFURKAM
NURAHSEN
GÜLBEYAZ
MUHAMMED ENES
ZEYNEP
SARA
AYSE
KÜBRA
BUSE
FATIH EREN
IMAN
MÜNTEHANUR
CAVITHAN
HALE
UGUR
MERVE
ÖZ
ORAL
KARAKA
YÜCE
DERINÖZ
ÇAGMAN
ÖZEN
SEMIZ
AKSÜNGER
YOUNIS
SÖKMEN
ÇILDIR
EMIR
GÜLEġEN
ABUHADVAN
ERER
DORUK
YAVUZ
DURSUN
ZABEN
KITAY
ISIK
ROUZEHKHAHAZAD
GHAFOURIAYAN
KOYUTÜRK
BOZ
KARAKAS
LAYIK
SARAÇ
AY
AKALAN
BENLĠ
SIMDI
ERGIN
ARSLAN
UYGUR
ACAR
DEMIR
YALÇIN
USLU
TORLAK
ALIZADEHOSALOU
ULUSOY
TANRIKULU
MUTLUAY
ÖNDER
IMANOV
KARAKAYA
AVEY
APAYDIN
BILGIN
GÜLERYÜZ
84
84
84
83
82
82
82
82
81
80
80
80
79
79
78
78
77
77
77
77
77
77
77
76
75
75
75
75
74
74
74
73
72
72
71
71
71
71
70
70
69
69
69
69
68
68
67
66
66
65
65
64
14
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
130107101112
130107101075
130107101103
137107101020
137107101010
130107101114
130107101006
130107101044
130107101013
130107101051
130107101008
130107101068
130107101106
130107101104
130107101030
130107101052
130107101057
130107101012
130107101063
130107101094
137107101013
130107101107
130107101105
130107101064
137107101002
130107101108
130107101062
137107101009
UGUR
MUHAMMET
SÜMEYYE
PEGAH
HILAL
YUSUFFURKAN
AYŞE
FETHIYEESRA
BESTE
GIZEMNUR
AYSENUR
MELTEM
TUGÇE
SEHMUS
EBUZER
GÖKBERK
HAVVA
BESTE
KÜBRANUR
SEÇIL
MAHMOUDNI
TUĞÇE
TANAY
MAHMUTUĞUR
ADAM
TUĞÇE
KÜBRA
NISA
KILIÇ
ÇELIKKIRAN
EZENCI
REZAEI
UYSAL
KIRIS
ALPAĞUT
YÜZBASIOGLU
DAĞDEVİREN
KÖYAN
SAGLAMDEMIR
KANDAZOGLU
MANSUROGLU
AKPINAR
YILMAZ
ALAGAS
ÇELIK
GÜVEN
KILIÇ
DUMANLI
SKAIK
ÖZEN
KAPAKÇI
BULUT
JARBOU
BOZACI
KIBAR
UYSAL
64
63
63
63
63
63
63
63
62
62
62
62
62
61
61
61
61
61
61
61
60
60
60
60
60
60
60
60
b) Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı YDL-1 ve YDL-2 dersi için
11.09.2013 tarihinde yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonucunda baĢarılı olan ve aĢağıda
isimleri belirtilen Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 2013-2014 Eğitim-Öğretim
Yılı’nda bu derslerden muaf tutulmasına,
15
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
32-
130107101504
130107101512
130107101519
131107101502
130107101501
130107101510
130107101506
130107101502
130107101515
130107101508
130107101518
130107101513
131107101501
EMRE
KARDELEN
ÖZKAN
EZGI
AYSENUR
HASRET
ABDULLAH
DENIZ
MERVE
ESRA DĠLARA
NUBIHAR
LALENUR
HILAL
YESIL
SENYASAR
TEZGEZ
YESILYURT
TOSUN
KILIÇKAYA
BAYNAL
AVCI
TETIK
AYBER
HALLAÇ
YASARTÜRK
BOYNUEGRIOGLU
89
86
82
80
80
78
76
70
63
62
62
61
60
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarihli 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararı okundu.
Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 14/11/2012 tarih ve 44 toplantı numaralı 324 sayılı kararında yer
alan “Uzmanlık öğrencilerinin ne kadar süre ile ve ne Ģekilde acil servislerde çalıĢtırılacağının
kurumların akademik kurullarınca belirlenerek karar altına alınması” ifadesi uyarınca 01-31 Ekim
2013 tarihleri arasında Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Acil Servisi’nde
aĢağıda isimleri belirtilen araĢtırma görevlilerinin görev almasına ve ilgililere tebliğine,
ArĢ. Gör. Dr. Mehmet Malik BEREKET-Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı (0131/10/2013)
ArĢ. Gör. Dr. Alper MENGĠ-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı (01-31/10/2013)
ArĢ. Gör. Dr. Muhammet Emin KUTU-Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı (01-31/10/2013)
ArĢ. Gör. Dr. Sadun SUCU-Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (01-31/10/2013)
33-
Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent
kadrosuna müraacat eden Uzm. Dr. Osman Korcan TĠLKAN’ın 02 Ekim 2013 ÇarĢamba günü
saat 10:00’da yapılacak olan Yabancı Dil (Ġngilizce) Sınavı’nda baĢarılı olması durumunda,
Bülent Ecevit Üniversitesi Birimlerinde Yardımcı Doçent Atanma Ġlkeleri’ne istinaden Takdim
Dersi’nin 02 Ekim 2013 ÇarĢamba günü saat 15:00’te yapılmasına, jüri üyelerinin aĢağıdaki
öğretim üyelerinden oluĢturulmasına;
TAKDİM DERSİ SINAV JÜRİSİ
Prof. Dr. Selçuk KESER
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKATEġ
(BaĢkan)
(Üye)
(Üye)
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi-BaĢkanı
B.E.Ü. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi-BaĢkanı
16
T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ : 25/09/2013
TOPLANTI NO
: 2013/41
34-
Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Mustafa AYDIN’ın, 10/10/2013 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Morfoloji Binası’nda düzenlenecek olan “Tıp Fakültesi Dekanları” toplantısına katılmak
üzere 2547 Sayılı Yasanın 39. Maddesi uyarınca yol hariç 1 (bir) gün süreyle yolluklu, yevmiyeli,
ve maaĢlı olarak görevlendirilmesine ve Rektörlük Makamına arzına,
Oybirliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Dekan
Prof Dr. Rafet KOCA
Üye
Prof. Dr. ġükrü Oğuz ÖZDAMAR
Üye
Doç. Dr. Ali Uğur EMRE
Üye
Doç. Dr. Mehmet ÇABUK
Üye
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Sami SALĠHOĞLU
Üye
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
549 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content