close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı komġte, komġsyon lġstesġ

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKĠYE KAMU HASTANELERĠ KURUMU
Ġstanbul Ġli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Pendik Devlet Hastanesi
2014 YILI KOMĠTE, KOMĠSYON LĠSTESĠ
HASTA GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Dr. Gökhan Özmen
Üroloji Uzmanı
ÜYE
Dr. Cengiz Kaya
Genel Cerrahi Uzmanı
ÜYE
Dr. Sevinç SAKARYA
Mikrobiyoloji Uzmanı
ÜYE
Dr. Mustafa Kemal KARA
Dahiliye Uzmanı
ÜYE
Dr. Ġbrahim BOĞA
Anesteziyolji ve Reanimasyon Uzmanı
ÜYE
Melike ARSLAN
Eczacı
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Hanife ÖZKAN
Ġdari Birim Sorumlusu
ÜYE
Nejla ĠZGĠ
HemĢire
ÜYE
Hülya SARIKOCA
HemĢire
ÜYE
ÖkkeĢ KÖKEN
Tekniker
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
SEKRETER
ÇALIġAN GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Dr. Müge TOKATLI ÇOBAN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
ÜYE
Dr. Gökhan ÖZMEN
Üroloji Uzmanı
ÜYE
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
ÜYE
Emine KURTTÜRK
Psikolog
ÜYE
Semra KOLCU
Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi
ÜYE
Selda DEMĠRÖZ
HemĢire
ÜYE
Emine ġEKER
HemĢire
ÜYE
Hatice KELEġ
Anestezi Teknisyeni
ÜYE
Hasan TĠRSĠ
Laboratuvar Teknisyeni
ÜYE
Birol ÖZKAN
Röntgen Teknisyeni
ÜYE
Eyüp SATAR
DiĢ Protez Teknisyeni
ÜYE
Levent FİDAN
Güvenlik Sorumlusu
BAġKAN
Dr. Ali OKUR
Hastane Yöneticisi
ÜYE
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Dr. Gökhan ÖZMEN
Üroloji Uzmanı
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Hanife ÖZKAN
Ġdari Hizmetler Sorumlusu
ÜYE
Cesur ÖZTÜRK
Sivil Savunma Sorumlusu
ÜYE
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
ÜYE
Güven GÖKÇE
Tekniker
ÜYE
Cihan YILMAZ
Memur Tıbbi Cihaz Sorumlusu
ÜYE
Selda DEMĠRÖZ
HemĢire
ÜYE
Deniz ÜNLÜ
Patoloji Teknikeri
ÜYE
Levent FİDAN
Güvenlik Sorumlusu
SEKRETER
TESĠS GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ
SEKRETER
Emrem YALÇIN AYDIN
Tıbbi Sekreter
EĞĠTĠM KOMĠTESĠ
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Ümit ÖZDĠL
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürürü
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Dr. M.Fikri DEDĠK
Aile Hekimliği Uzmanı
ÜYE
Emine KURTTÜRK
Psikolog
ÜYE
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
ÜYE
Cesur ÖZTÜRK
Sivil Savunma Sorumlusu
ÜYE
Aysel ÖZKARA
Birim Sorumlusu
Oya ÖZAYABAKAN
HemĢire
SEKRETER
1/3
AKILCI ĠLAÇ EKĠBĠ
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Dr. Müge TOKATLI ÇOBAN
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
ÜYE
Dr. M. Fikri DEDĠK
Aile Hekimliği Uzmanı
ÜYE
Dr. Mustafa Kemal KARA
Dahiliye Uzmanı
BAġKAN YARDIMCI
Melike ARSLAN
Eczacı
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Fulya KIVILCIM
Hasta Hakları Sorumlusu
ÜYE
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Dr. M.Fikri DEDĠK
Aile Hekimliği Uzmanı
ÜYE
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
ÜYE
ÖkkeĢ KÖKEN
Tekniker
ÜYE
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Cihan YILMAZ
Memur
ÜYE
Nevin YAYLACI
HemĢire
YEDEK
Hanife ÖZKAN
Ġdari Hizmetler Sorumlusu
YEDEK
Ekrem TEMĠZ
Biyomedikal Teknikeri
YEDEK
Emine ġEKER
HemĢire
BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ EKĠBĠ
TIBBĠ CĠHAZ SORUMLU EKĠBĠ
BĠNA TUR EKĠBĠ
ÜYE
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Güven GÖKÇE
Teknik Sorumlu
ÜYE
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
* Ek Binaların Bina Turları İlgili Birim Sormumlusu ile yapılacaktır.
HASTA GÖRÜġLERĠ DEĞERLENDĠRME EKĠBĠ
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Ümit ÖZDĠL
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
Fulya KIVILCIM
Hasta Hakları Birim Sorumlusu
SEKRETER
ÇALIġAN GÖRÜġLERĠ DEĞERLENDĠRME EKĠBĠ
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Ümit ÖZDĠL
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
Selda DEMĠRÖZ
ÇalıĢan Hakları ve Güvenliği Birim Sorumlusu
SEKRETER
ÜYE
ENFEKSĠYON KONTROL KOMĠTESĠ
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı / Genel Cerrahi Uzmanı
Dr. Nalan ÜNEL
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
ÜYE
Ümit ÖZDĠL
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü
ÜYE
Dr. Sevinç SAKARYA
Mikrobiyoloji Uzmanı
ÜYE
Dr. Mustafa Kemal KARA
Dahiliye Uzmanı
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
Semra KOLCU
Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi
Mehmet ERGÜNEġ
Eczacı
SORUMLU
BAġKAN
SEKRETER
ÜYE
ANTĠBĠYOTĠK KONTROL KOMĠTESĠ
BAġKAN
Dr. Nalan ÜNEL
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
ÜYE
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı / Genel Cerrahi Uzmanı
ÜYE
Dr. Sevinç SAKARYA
Mikrobiyoloji Uzmanı
ÜYE
Dr.Zümbül ATASOY
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Melike ARSLAN
Eczacı
SEKRETER
2/3
TRANSFÜZYON KOMĠTESĠ
BAġKAN
Dr. Sevinç SAKARYA
Mikrobiyoloji Uzmanı
ÜYE
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı / Genel Cerrahi Uzmanı
ÜYE
Dr.Ömer YENĠ
Genel Cerrahi Uzmanı
ÜYE
Dr. Fatma KAVAK
Anestezi yoloji ve Reanimasyon Uzmanı
ÜYE
Dr.Mustafa Kemal KARA
Dahiye Uzmanı
ÜYE
Dr.Zümbül ATASOY
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
ÜYE
Dr.Nilüfer KOÇ
Kadın Hastalıkları Uzmanı
ÜYE
Dr. Gönenç KAPICIOĞLU
Ortopedi Uzmanı
ÜYE
Dr. Hüseyin AYGÜN
Acil Tıp Uzmanı
ÜYE
Emrah EREN
Biyolog
ÜYE
Nejla ĠZGĠ
HemĢire
ÜYE
ġenil Dilmen
HemĢire
SEKRETER
Yasemin AÇIKGÖZ
Kimya Teknisyeni
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Oya KÖMÜRCÜ
Müdür Yardımcısı
ÜYE
Nevin YAYLACI
HemĢire
ÜYE
Aysel ÖZKARA
Birim Sorumlusu
ÜYE
Hanife ÖZKAN
Ġdari Hizmetler Sorumlusu
SEKRETER
Emrah EREN
Laboratuvar Teknikeri
Semra KOLCU
Enfeksiyon Kontrol HemĢiresi
ATIK VE TEMĠZLĠK KOMĠTESĠ
ÜYE
RADYASYON GÜVENLĠĞĠ KOMĠTESĠ
BAġKAN
Dr. Yakup YILMAZ
Radyoloji Uzmanı
ÜYE
Dr. Birol ÇELĠK
Ürüloji Uzmanı
ÜYE
Ümit ÖZDĠL
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Birol ÖZKAN
Röntgen Teknisyeni
SEKRETER
ACĠL HĠZMET KOMĠTESĠ
BAġKAN
Dr. Ercan SERHAT
BaĢhekim Yardımcısı
ÜYE
Dr. Hüseyin AYGÜN
Acil Tıp Uzmanlığı
ÜYE
Dr. M. Fikri DEDĠK
Aile Hekimliği Uzmanı
ÜYE
Sema BAHÇECĠ
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
ÜYE
Özgür OTLUOĞLU
Sağlık Memuru
ÜYE
Fethiye KINA ALTAY
Kalite Yönetim Direktörü
Özlem ÇEVĠK
HemĢire
SEKRETER
Güncelleme Tarihi:14.11.2014
3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content