close

Enter

Log in using OpenID

Değerli meslektaşlarım, değerli eğitimciler,

embedDownload
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
001. DISTANCE EDUCATION - UZAKTAN EĞĠTĠM (TURKISH AND ENGLISH)
– PANELISTS
Ugur Demiray, Feyzi Ulug, Mehmet Taspinar, Yucel Gelisli, Zeki Kaya
002. ĠLKÖĞRETĠM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERĠN
ÖRGÜTSEL SESSĠZLĠK ĠLE ĠLGĠLĠ GÖRÜġLERĠ: SAKARYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
Cevat Celep, Ayça Kaya
003. STAKEHOLDERS’ ACADEMIC PERFORMANCE EXPECTATIONS ON THE
ULUL ALBAB CURRICULUM AT A MARA JUNIOR SCIENCE COLLEGE,
MALAYSIA
Umi Kalthom Abdul Manaf, Nurul Fitriah Alias, Ady Hameme Nor Azman, Fadzilah
Abdul Rahman, Hafizah Zulkifli
004. TÜRKĠYE’DE KADINLARIN EĞĠTĠMĠ
Hacer Tor, Ozan Özkaya
005. ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAġ ÇOCUKLARININ SOSYAL
BECERĠLERĠNĠN OKUL OLGUNLUKLARINA ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Hilal İlknur Tunçeli, Berrin Akman
006. LEARNING THROUGH PORTFOLIO COMPRISING OF WORK-SHEETS
IN “MEASUREMENT AND ASSESSMENT” COURSE
Çiğdem Suzan Çardak, İnci Zeynep Özonay Böcük
007. TACKLING THE ISSUES OF FAITH DEVIATION AMONG MUSLIM
STUDENTS THROUGH THE INTEGRATION OF SCIENCE AND PRINCIPLES OF
FAITH (TAWHEED) IN MALAYSIA
Azman Yusof, Shafiah Abdul Rashid
008. EĞĠTĠM YÖNETĠCĠLERĠNĠN VE ÖĞRETMENLERĠN MESLEKĠ
ÖRGÜTLENMELERE KARġI ALGILARI: ANTALYA ĠLĠ ÖRNEĞĠ
Hamdi Bülbül, Nurcan Küçükavcu, Özlem Çiçekçioğlu Bilgi, Süleyman Karataş
009. OKUL ÖNCESĠ DÖNEM ÇOCUKLARININ OKUMA ALIġKANLIĞI
KAZANMASINDA ANAOKULU KÜTÜPHANELERĠNĠN GEREKLĠLĠĞĠ
Asiye Kakırman Yıldız
010. INCORPORATING EPOSTL (EUROPEAN PORTFOLIO FOR STUDENT
TEACHERS) INTO METHODOLOGY COURSE
Kübra Okumuş
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
011. JOB STESSORS AND THEIR EFFECTS ON ACADEMIC STAFF: A CASE
STUDY
İlhan Günbayı
012. AN INVESTIGATION FOR THE FUTURE EDUCATORS' ATTITUDES
TOWARDS THE ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTEXT OF
ECOCENTRISM AND ANTHROPOCENTRISM
Seyid Ahmet Sargin, Serap Özbaş, Furkan Baltaci
013. TEKNĠK VE MESLEK LĠSELERĠNDE MESLEK DERSLERĠNĠN
ETKĠLĠLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETĠCĠ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ
İlhan Günbayı, Asiye Tokel
014. ENGELLĠ ÇOCUĞA SAHĠP OLAN VE OLMAYAN ANNELERĠN PROBLEM
ÇÖZME BECERĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Şükran Şimşek, Figen Gürsoy
015. KARĠYER GELĠġTĠRMEDE YÜKSEKÖĞRETĠMĠN ROLÜ VE ĠġVEREN
ALGILARI: BĠR ALAN ARAġTIRMASI
Menekşe Şahin, Fikret Tepençelik
016. POOR RURAL PARENTS AND SCHOOL MANAGEMENT: EXPLORING
AFRICAN MODELS IN ENHANCING PARENTAL INVOLVEMENT
Vuyisile Msila, Tshilidzi Netshitangani
017. A SURVEY OF SCIENCE & MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES'
ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE LEVEL, AND ATTITUDES TOWARDS THE
ENVIRONMENTAL ISSUES, AWARENESS, & BEHAVIOR: SAMPLE OF
AKDENIZ UNIVERSITY -POSTER
Seyid Ahmet Sargin, Furkan Baltaci, Cengiz Erdik
018. ABOUT THE ORIGIN OF SCIENCE: REFLECTIONS FROM MARX, LUKACS
AND SOHN-RETHEL
Domingos Leite Lima Filho
019. KNOWLEDGE ASSUMPTIONS AMONGST SCHOOL LEADERS: A CASE
STUDY IN SOUTH AFRICAN SCHOOLS
RJ (Nico) Botha
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
020. AN EXPLATORY CASE STUDY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS
WITH STUDY ABROAD EXPERIENCES
Nurhan Tütüncü, Betil Eröz- Tuğa
021. KURUM KÜLTÜRÜ ANALĠZĠ: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BAĞIMSIZ
ANAOKULUNA YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA
Fatma Ünal, İlhan Günbayı, Ceren Koca
022. 5. SINIF MATEMATĠK DERSĠ GÜNCELLENEN (2013) ÖĞRETĠM
PROGRAMININ BĠR ÖNCEKĠ (2005) PROGRAMI ĠLE KARġILAġTIRMALI
ANALĠZĠ
Nida Temiz
023. ĠLKOKUL MÜDÜRLERĠNĠN ETKĠLĠ LĠDERLĠK DÜZEYLERĠNE ĠLĠġKĠN
ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Birsel Aybek, Hediye Titiz, Türker Gümüşay
024. 5-6 YAġ ÇOCUKLARI ĠÇĠN ĠLETĠġĠM BECERĠLERĠ ÖLÇEĞĠ GEÇERLĠKGÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI
Alev Önder, Asude B. Dağal, Duygu Şallı
025. COMMUNICATION EDUCATION AND COMMUNICATION
APPLICATIONS
Sedat Cereci
026. STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS TECHNOLOGY: A CASE STUDY FROM
PAKISTAN
Tariq Hussain, Mumtaz Akhter
027. A CRITICAL COMPARATIVE EVALUATION OF TWO ENGLISH COURSE
BOOKS IN EFL CONTEXT
Melike Bekereci, Reyhan Aslan
028. FRANSIZCA ÖĞRETĠMĠNDE FABL ĠNCELEMESĠ: KARGA ĠLE TĠLKĠ
ÖRNEĞĠ - POSTER
Senem Seda Şahenk Erkan
029. FOREIGN LANGUAGE USE ANXIETY IN TEACHERS’ AND STUDENTS’
ATTITUDE
Shalaleh Zabardast
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
030. LEARNER AUTONOMY IN PRACTICE
Robab Ahmadzadeh, Shalaleh Zabardast
031. ĠLKÖĞRETĠM KADEMESĠNDEKĠ FRANSIZCA ÖĞRETĠMĠNDE FABL
ĠNCELEMESĠNE YÖNELĠK BĠR PROGRAM: KARGA ĠLE TĠLKĠ ÖRNEĞĠ POSTER
Senem Seda Şahenk Erkan
032. TÜRK EDEBĠYAT OKUYUCU KĠTLESĠNĠN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ
VE OKUMA TERCĠHLERĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN UYGULAMALI
ANALĠZĠ
Yakup Poyraz, Murat Korkmaz, Ali Serdar Yücel, Gökşen Aras, Nurhayat Çelebi
033. HEKĠM HAKLARI MOBĠNG VE ġĠDDET UYGULAMALARININ ÇALIġAN
GÜVENLĠĞĠ ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠN UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ
Murat Korkmaz, Bülent Kılıç
034. THE EFFECT OF READING ON IMPROVEMENT OF COMMUNICATION
SKILLS
Çağrı Tuğrul Mart, Behçet Çelik, Mustafa Bingöl, Naci Yıldız
035. STUDENTS’ CONCEPTIONS OF LEARNING BIOLOGY AS FUNCTION OF
GENDER AND GRADE LEVEL
Özlem Sadi
036. ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB 2.0 ARAÇLARINI
KULLANMA EĞĠLĠMLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN
ĠNCELENMESĠ
Neslihan Gök, Merve Ayvallı
037. AÇIK ÖĞRENME SĠSTEMLERĠNDE DĠJĠTAL ÖYKÜLEMEDEN
FAYDALANMAK
T. Volkan Yüzer, Hakan Kılınç
038. TRAINING PROGRAMME STUDENTS SPECIALTY "NURSE" TO WORK
IN HOSPITALS FOR REHABILITATION –POSTER
Pavlinka P. Dobrilova, Anna M. Marinova, Iveta M. Marinova, Penka A. Marinova
039. PSYCHOLOGICAL TREATMENT FOR TRAINERS IN UNIVERSITIES –
POSTER
Anna M. Marinova, Pavlinka P. Dobrilova, Iveta M. Marinova, Penka A. Marinova
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
040. LEARNING OBJECT IN SEVICE OF MATHEMATICS TEACHERS :
MEDIATION STRATEGIES
Arilise Moraes de Almeida Lopes, Renata Nogueira Cardoso
041. TÜRKĠYE’ DE KADIN EĞĠTĠMĠNDE YAġANAN SORUNLAR,
UYGULAMALAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
Emine Demiray
042. ELIMINATING INFLEXIBLE ATTITUDE IN A FLEXIBLE READING CLASS
TO CREATE USER-FRIENDLY SYLLABUS
Numan Kanar
043. 1948 DTCF OLAYLARI VE CUMHURĠYETĠN ĠLK KADIN SOSYOLOĞU
BEHĠCE BORAN
Fatma Hürrem Yıldız
044. ÖĞRETMEN ADAYLARININ YAġAM BOYU ÖĞRENMEYE YÖNELĠK
ALGILARI
Çiğdem Kılıç
045. DEVELOPING INTERCULTURALLY COMPETENT ENGLISH LANGUAGE
TEACHERS THROUGH COMPARATIVE LITERATURE
Irem Kizilaslan, Gulsah Kulekci, Esin Kumlu
046. INVESTIGATING THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND SOCIAL
PRODUCTIVITY LEVELS OF INDIVIDUALS IN THE MIDDLE ADULTHOOD PERIOD
DEPENDING ON DIFFERENT VARIABLES
Muge Yuksel, Esra Aydin, Hacer Yildirim, Denizhan Çetin
047. BAĞLAYICI KULLANIMINA ĠLĠġKĠN YANLIġLARIN ÇÖZÜMLENMESĠ
Gökhan Çetinkaya, Hakan Ülper, Nihat Bayat
048. CUMHURĠYETĠN RESMÎ ĠDEOLOJĠSĠ VE KADRO HAREKETĠ
Fatma Hürrem Yıldız
049. INTRODUCTION TO EDUCATION RESEARCH COURSE: REFLECTIONS
FROM PRE-SERVICE BIOLOGY TEACHERS
Faik Özgür Karataş, Canan Cengiz
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
050. THE SIGNIFICANCE OF EGAP NEEDS ANALYSIS FOR SUBJECT
TEACHERS IN ENGINEERING FACULTY (ISHIK UNIVERSITY, IRAQI CASE)
Behcet Celik, Naci Yildiz, Cagri Tugrul Mart, Mustafa Azmi Bingol
051. THE ROLE OF TECHNOLOGY IN LISTENING COMPREHENSION SKILLS
IN NON-NATIVE ENVIRONMENT
Naci Yildiz, Behcet Celik, Cagri Tugrul Mart, Mustafa Azmi Bingol
052. THE USAGE OF ENGLISH LANGUAGE AMONG TURKISH EFL LEARNERS
AND CONTRASTIVE ANALYSIS OF THEIR GENERAL ERRORS
Naci Yildiz, Behcet Celik, Cagri Tugrul Mart, Mustafa Azmi Bingol
053. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠME DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN KENDĠNĠ
DENETLEME BECERĠLERĠ VE ÖFKE EĞĠLĠMLERĠ
Özlem Erkal Çil, Kamile Demir
054. GÜNLÜK YAġAMDA KULLANILAN BAZI KĠMYA KAVRAMLARINA
YÖNELĠK TANILAYICI DALLANMIġ AĞACIN (TDA) GELĠġTĠRĠLMESĠ POSTER
Gürkan Geçgel, Ali Rıza Şekerci
055. MUĞLA ĠLĠNDE TURĠSTĠK ĠLÇELERDE ÇALIġAN ÖĞRETMENLERĠN
YAġADIKLARI SOSYAL, EKONOMĠK, KÜLTÜREL SORUNLAR
Canses Tican
056. METALANGUAGE AWARENESS AND ITS IMPACT ON TEACHERS'
WRITTEN OUTPUT
Morteza Abdi, Yagoub Zahedi
057. WHAT CHALLENGES WERE ENCOUNTERED BY DISTANCE LANGUAGE
LEARNING STUDENTS?
Rahmat Budiman
058. DESIGNING A TEACHER TRAINING MODULE FOR A PROFESSIONAL
COMMUNICATION SKILLS COURSE
Müslüme Demir, Betil Eröz-Tuğa
059. ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
ALGILARI
Mehmet Karakaş, Ergin Erginer
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
060. CAPTIVATE PROGRAMIYLA GELĠġTĠRĠLEN ETKĠLEġĠMLĠ VĠDEOLARIN
PAKET PROGRAMLAR DERSĠNDE KULLANILMASI
Fatma Gözalan Çiçek, Mehmet Karakaş
061. ÜRÜN DOSYASI DEĞERLENDĠRMENĠN FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN
ADAYLARININ GENEL KĠMYA LABORATUVARI BAġARILARI ÜZERĠNE
ETKĠSĠ
Ayşegül Aslan, Canan Cengiz, Faik Özgür Karataş
062. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE ÇOCUKLUK DÖNEMĠ ĠSTĠSMAR
YAġANTILARI VE PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLMA
Zekavet Kabasakal, Şirin Erdem
063. PSĠKOLOJĠK ĠYĠ OLMA VE YETĠġKĠN BAĞLANMA BOYUTLARI
Şirin erdem, Zekavet Kabasakal
064. ÖĞRENME DENEYĠMLERĠNĠN YORUMLANMASI
Mehmet Emin Mutlu
065. THE EFFECT OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES ON ENGLISH
LEARNING
Yunus Yildiz
066. BU BENĠM ESERĠM PROJE ÇALIġMASI HAKKINDA ÖĞRETMEN VE
ÖĞRENCĠ GÖRÜġLERĠ
Ahmet Bolat, Ahmet Bacanak,Yusuf Kaşıkçı, Salih Değirmenci
067. SEÇMELĠ DERSLERĠN ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠNE GÖRE
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ (ORTAOKUL ÖRNEĞĠ)
Sevil Büyükalan, Feriha Yılmaz
068. EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ VE PEDAGOJĠK FORMASYON PROGRAMI ĠLE
YETĠġEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE YÖNELĠK
TUTUMLARININ KARġILAġTIRILMASI
Sevil Büyükalan, Nurten Lahi
069. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL DEĞĠġĠM ĠLE RENK DEĞĠġĠMĠ BAĞLAMINDA
YENĠ BĠR DENEYSEL MODEL
Soner Ergül
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
070. HĠPOTEZ TEST ETME TEMELLĠ FĠZĠKSEL/KĠMYASAL DEĞĠġĠM ĠLE
RENK DEĞĠġĠMĠ ĠLĠġKĠSĠNĠN ÖĞRETĠMĠ
Soner Ergül
071. DENTAL CARIES AND PREVENTIVE STRATEGIES
Dogan Ozdemir
072. THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL BEHAVIOUR OF HIGH-FUNCTIONING
AUTISM SPECTRUM DISORDER: A SOCIAL SKILLS SUPPORT GROUP
INTERVENTION IN LIBYA
Saleh Gadalla
073. HOW BILINGUAL CHILDREN DEVELOP THE LEXICAL INFORMATION
IN THEIR TWO LANGUAGES
Rafalla Farag
074. ĠKĠNCĠ DÖNEM TEOG SINAVI FEN VE TEKNOLOJĠ SORULARININ
BAZI KRĠTERLERE GÖRE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yusuf Kaşıkçı, Ahmet Bolat, Salih Değirmenci, Sevilay Karamustafaoğlu
075. THE DYNAMICS OF SCHOOL VIOLENCE IN ALGERIA AND BEYOND:
THE DARK SIDE OF RESEARCH
Safir Kassim B., Soltani Khadidja El koubra
076. THE EFFECTS OF TRAINING PROGRAMME TO ENHANCE LANGUAGE
SKILLS OF CHILDREN WITH AUTISM
Fathi Gadalla
077. THE GLOBAL IMPACT OF FOREIGN PROFESSIONAL TERMINOLOGY IN
ALBANIAN TEACHING PROCESS
Laura Koshi Naka, Sindorela Doli Kryeziu, Butrint Batalli
078. YABANCILAR ĠÇĠN TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ KĠTAPLARINDA OTANTĠK
MATERYALLERĠN KULLANIMI
Ahmet Zeki Güven, Sercan Halat
079. FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ATOM” KAVRAMINA ĠLĠġKĠN
KAVRAMSAL ANLAMA DÜZEYLERĠ
Meryem G. Baybars, Hüseyin Küçüközer
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
080. BAZI DEMOGRAFĠK DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠLKÖĞRETĠM
ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL ADALET ALGISI
Nurhayat Çelebi, Turan Tolga Vuranok, Tezer Asan
081. OTĠZMLĠ ÇOCUKLARIN AĠLELERĠNĠN YAġADIKLARI PROBLEMLER VE
TOPLUMDAN BEKLENTĠLERĠ
H. Tezer Asan, Engin Asan
082. THE INTEGRATION OF TECHNOLOGY INTO FOREIGN LANGUAGE
TEACHING
Mustafa Altun
083. ENVIRONMENTAL SOLUTIONS FOR DUST POLLUTION
Mehmet Özdemir
084. A FLEXIBLE MODEL FOR DISTANCE EDUCATION DELIVERY: DESIGN
AND IMPLEMENTATION
Al-Adhaileh Mosleh
085. MOBILE SOCIAL MEDIA CHALLANGES DIGITAL NATIVES IN EFL
LEARNING
Tahsin Yagci
086. IMPLEMENTATION OF PROJECT BASED LEARNING IN EFL (ENGLISH
AS A FOREIGN LANGUAGE) CLASSROOMS AND IMPLEMENTATION OF PBL
IN FEZALAR EDUCATIONAL INSTITUTIONS (IRAQ)
Aziza Kavlu
087. GAZĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN, ÖĞRENĠM GÖRDÜKLERĠ
BÖLÜME YÖNELĠK TUTUMLARI
Yücel Gelişli, Lyazzat Beisenbayeva
088. TÜRKĠYE, RUSYA FEDERASYONU VE KAZAKĠSTAN OKULLARINDA
UYGULANAN BEDEN EĞĠTĠMĠ DERSĠ PROGRAMININ KARġILAġTIRILMASI
Lyazzat Beisenbayeva, Yücel Gelişli
089. TRANSLATION TEACHING USING DISTANCE LEARNING MODE:
SHARING INDONESIA’S EXPERIENCE
Agus Riyanto
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
091. LEARNERSHIP AS AN INNOVATIVE OPEN DISTANCE LEARNING
TEACHER TRAINING MODEL: A LEADERSHIP PERSPECTIVE
Alena van Schalkwyk
092. AKADEMĠK BAġARIYI ETKĠLEYEN BĠR DEĞĠġKEN OLARAK ÖĞRENCĠ
BAĞLILIĞI
Selim Günüç
093. ARKADAġLIK KALĠTESĠ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLĠK VE
GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Mehmet Ali Padır, Ümran Akın, Elif
Yılmaz, Ahmet Özbay, Mustafa Savcı, Oğuz Akkaya
094. BAġA ÇIKMA YETERLĠĞĠ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLĠK VE
GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Merve Kaya, Mehmet Ali Padır, Ümran
Akın, Elif Yılmaz, Ahmet Özbay, Oğuz Akkaya
095. ERGENLERĠN STRESLĠ YAġANTILARINA YÖNELĠK EBEVEYN
TEPKĠLERĠ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Ümran Akın, Oğuz Akkaya, Şule Odabaşı,
Erol Uğur, Ahmet Özbay, Mehmet Ali Padır,
096. REVĠZE EDĠLMĠġ KÖKTENDĠNCĠLĠK ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Ümran Akın, Ahmet Özbay, Mehmet Emin
Turan, Mustafa Savcı, Şule Odabaşı, Erol Uğur
097. SANTA CLARA DĠNSEL ĠNANÇ GÜCÜ ÖLÇEĞĠ TÜRKÇE FORMUNUN
GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠĞĠ
Ahmet Akın, Fatıma Firdevs Adam Karduz, Ümran Akın, Ahmet Özbay, Mehmet Emin
Turan, Mustafa Savcı, Şule Odabaşı, Erol Uğur
098. EĞĠTĠMDE TEKNOLOJĠ KULLANIM YÖNTEMLERĠNĠN VERĠMLĠ
ÖĞRENME SÜRECĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
Hülya Soydaş Çakır
099. EXAMINING PRESERVICE TEACHERS’ REFLECTIVE JUDGEMENTS
ABOUT THE EFFECTIVENESS OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
Dilek Karışan, Dana L. Zeidler, Özgül Yılmaz-Tüzün
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
100. PRESERVICE TEACHERS’ REFLECTIVE JUDGEMENTS ABOUT THE
EFFECTS OF INDUSTRIALIZATION ON SOCIETY
Dilek Karışan, Özgül Yılmaz-Tüzün, Dana L. Zeidler
101. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN FARKLI BOYUTLARDAKĠ OKUMA
TUTUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE ĠNCELENMESĠ
Muhammet Baştuğ, Hasan Kağan Keskin
102. SUPERVISORS’ AND ADMINISTRATORS’ UNDERSTANDING AND
TEACHERS’ EXPECTATIONS OF SUPERVISION TO GLICKMAN’S
DEVELOPMENTAL MODEL
Gülnar Özyıldırım, Mualla Aksu
103. OKUL ÖNCESĠ 5-6 YAS GRUBU ÖĞRENCĠLERĠN SORUMLULUK
KAZANMA DÜZEYLERĠNĠN VELĠ GÖRÜSLERĠNE GÖRE
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Büşra Şahan, Çavuş Şahin
104. RETHINKING TEACHER DEVELOPMENT: TOWARDS RESEARCH
AGENDAS FOR UNDERSTANDING VARIOUS ECOLOGIES
A. Cendel Karaman
105. LISTENING COMPREHENSION DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY
STUDENTS IN SECOND LANGUAGE LEARNING CLASS
Mustafa Azmi Bingol, Behcet Celik, Naci Yildiz, Cagri Tugrul Mart
106. MATHEMATICALLY GIFTED ELEMENTARY STUDENTS’ CREATIVITY BY
DIMENSION EXPLORING PROGRAM - POSTER
Sungtaek Choi, Hyeonju Lee
107. ANALYZING AND STRUCTURING MATHEMATICAL TASKS OF LENGTH
MEASUREMENT IN ELEMENTARY SCHOOL MATHEMATICS - POSTER
Miyoung Ku, Kwangho Lee
108. ELEMENTARY STUDENTS' FORMATION OF RELATIONAL THINKING
ABOUT EQUATIONS - POSTER
Lee mi Jin, Kwangho Lee, Song Yunoh
109. A STUDY ON CONNECTING PROBLEM SITUATION WITH FORMAL
ALGORITHM THROUGH REVEALING UNITIZING - POSTER
Yongseok Kim, Kwangho Lee
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
110. CORRECTING MISCONCEPTION OF HEIGHTS IN PLANE FIGURES
USING VINNER MODEL - POSTER
Kwangho Lee, Jooyoung Lee
111. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INDIAN UNIVERSITY IS AT
CROSS ROAD Canceled
Rajendra Prasad Das
112. SOCIAL RESPONSIBILITY OF A UNIVERSITY LIBRARY: A CASE STUDY
OF PT RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR, INDIA
S. Sen Gupta Canceled
113. BRINGING HIGHER EDUCATION INTO THE 21 ST CENTURY
Christopher Wiley Cary, Dilek Göktürk Cary
114. ÖĞRETMEN GÜDÜSEL DESTEĞĠNĠN ETKĠN KATILIM ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠ
Neşe Özkal, Cengiz Erdik
115. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN DEPRESYON VE KAYGI
DÜZEYLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNE BĠR ÇALIġMA (HAKKARĠ
ĠLĠ ÖRNEĞĠ)
Hava Kaya, Mukadder Baran, Medine Baran
116. TECHNOLOGY AFFORDANCES IN THE EYES OF SAUDI FEMALE
TEACHERS
Dalal Al-Abbasi
117. E-SMART SYSTEM TO EVALUATE FACULTY MEMBERS’ PERFORMANCE
IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN PALESTINE TO IMPROVE
QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION
Asma H. Sbeih, Omar Karram
118. AN INTEGRATED APPROACH TO TEACH ELP IN ALGERIAN LAW
FACULTIES - POSTER
Chams Eddine Lamri
119. YANSITICI DÜġÜNMEYĠ GELĠġTĠRME: FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN
ADAYLARI ĠLE YANSITICI GÜNLÜK TUTMA UYGULAMASININ ETKĠLERĠ
Canan Cengiz, Faik Özgür Karataş
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
120. SECONDARY SCHOOL MUSIC TEACHERS' IMPLEMENTATION OF THE
ACTIVITIES IN THE PRESENT CURRICULUM
Onur Köksal
121. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN GÖRSEL MATEMATĠK OKURYAZARLIĞI
ÖZ-YETERLĠLĠK ALGILARININ ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN
ĠNCELENMESĠ
Dilek Ç. Gülten, İlker Soytürk
123. ULUSLARARASI ÇALIġAN ÖĞRETMENLERĠN KARġILAġTIKLARI
SORUNLAR
Taşan Deniz
124. ÜRETĠM ĠġLETMELERĠNDE VERĠMLĠLĠĞE ETKĠ EDEN ORTOPEDĠK
SORUNLARIN UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ
Murat Korkmaz, Bülent Kılıç, Ali Serdar Yücel
125. YENĠLENEN KĠMYA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMININ ÖĞRETMEN
GÖRÜġLERĠ ĠLE DESTEKLĠ ANALĠZĠ
Gökhan Demircioğlu, Ayşegül Arslan, Mustafa Yadigaroğlu
126. PSĠKOLOJĠK SAĞLAMLIK ÖLÇEĞĠ: GEÇERLĠLĠK VE GÜVENĠRLĠK
ÇALIġMASI
Gökmen Arslan
127. ORTAOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN AKADEMĠK ÖZYETERLĠK
ĠNANÇLARININ MATEMATĠK BAġARISINI YORDAMA GÜCÜ
Cengiz Erdik, Neşe Özkal
128. ETKĠNLĠK TEMELLĠ MÜZĠK DERSLERĠNĠN ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ
KADEME ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN TUTUMLARINA ETKĠSĠ
Senem Acay Sözbir, Özgül Güzel Kemaloğlu
129. PRACTICAL VALUE OF EFL TEXTBOOKS FOR TEACHING THE MAIN
ASPECTS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
Elvira Koran
130. KOSOVA ĠLKÖĞRETĠMĠNDE TÜRKÇE DERSĠ ÖĞRETĠM
PROGRAMLARINDA GELĠġMELER VE DEĞĠġMELER
Suzan Canhasi, Serdan Kervan
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
131. 7-17 YAġ ARASI FARKLI GELĠġĠMSEL ÖZELLĠKLERĠ OLAN
ÇOCUKLARA SAHĠP AĠLELERĠN STRESLE BAġA ÇIKMA YÖNTEMLERĠNĠN
ĠNCELENMESĠ
Murat Korkmaz, Ali Serdar Yücel, Nurhayat Çelebi, Bülent Kılıç
132. MÜZĠK SEKTÖR ÇALIġANLARININ ĠġE KARġI TUTUM ALGILARININ
UYGULAMALI BĠR ÖRNEĞĠ
Murat Korkmaz, Michael Kuyucu
133. RELATIONSHIPS FOR LEARNING IN THE UNIVERSITY CLASSROOM
Hind El Hajj
134. TURKISH K-12 EFL TEACHERS’ ATTITUDES TOWARD ICT
INTEGRATION INTO LANGUAGE INSTRUCTION
Murat Hismanoglu
135. A STUDY ON THE COGNITIVE LOAD IN SCIENTIFIC CLASSIFYING
ACTIVITIES OF VISUAL AND VERBAL LEARNERS - POSTER
Kim, Eun-Ae, Kim, Seong-Un, Yang, Il-Ho
136. ROLE OF E-LEARNING IN THE FACULTY OF PUBLIC HEALTH SOFIA
Alexandrina Vodenicharova, Tihomira Zlatanova, Magdalena Alexandrova, Ralitsa
Zlatanova – Velikova
137. CONTINUING MEDICAL EDUCATION IN BULGARIA - ORGANIZATION
AND ATTITUDES
Tihomira Zlatanova, Ralitsa Zlatanova – Velikova, Alexandrina Vodenicharova
138. THE ELECTRONIC TEST IN CONTINUOUS MEDICAL EDUCATION
Ralitsa Zlatanova – Velikova, Stefan Velikov, Alexandrina Vodenicharova
139. SECONDARY EDUCATION GEOMETRY PROGRAM FROM STUDENTS’
PERSPECTIVE
Adnan Baki, Elif Akşan
140. EVALUATING TEACHER MOTIVATION AND CLASSROOM STRATEGIES
IN EFL
Selcuk Koran
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
141. IMPLEMENTATION THE PROJECT OF DISTANCE LEARNING IN
FACULTY OF PUBLIC HEALTH - POSTER
Nikolay A. Popov, Natalia M. Shtereva-Nikolova, Carolina Lubomirova
142. PROJE YAKLAġIMINA DAYALI EĞĠTĠMĠN BEġ YAġ (60-72 AY)
ÇOCUKLARININ ÇĠZĠM BECERĠLERĠNE ETKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Şermin Metin, Neriman Aral
143. KABIZLIK SORUNU ÜZERĠNE ETKĠLĠ ÇEġĠTLĠ FAKTÖLERĠN
BELĠRLENMESĠ VE ÖRNEK BĠR UYGULAMA
Bilge Baş
144. BĠLĠM MÜZESĠNĠN MESLEK LĠSESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN FĠZĠK
KONULARINI ANLAMALARINA OLAN ETKĠSĠ
Hakan Türkmen, Mehmet Serkahya
145. MESLEK LĠSELĠLERDE YARATICI DÜġÜNME BECERĠLERĠNĠN ANALĠZĠ
Hakan Türkmen, Mehmet Serkahya
146. GÖRSEL MEDYA ÇAĞINDA ÇOCUKLARIN VĠDEO OYUN
BAĞIMLILIKLARI
Kadir Alper, Necmi Aytan, Süleyman Ünlü
147. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KĠTAP OKUMA ALIġKANLIĞINA YÖNELĠK
TUTUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Cengiz Poyraz
148. TEACHING ENGLISH TO GIFTED CHILDREN
Cihan Baser
149. ANIMATIONS AND GRAPHICS TO UNDERSTAND MATHEMATICS
Abir Alharbi, Fairouz Tchier
150. WEBQUEST DESTEKLĠ ÖĞRENME YAKLAġIMININ ÖZEL EĞĠTĠM
ÖĞRENCĠLERĠNE ETKĠSĠ
Buket Ballıel
151. EĞĠTĠMCĠLERĠN ÖĞRETMENLĠK ALGISI GÜNCEL MĠ?
Sinem Vatanartıran, Ali Baykal
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
152. STUDIES ON THE EFFECTS OF GAME ON LEARNING BASED ON EYETRACKING- POSTER
Youn-Young Kim, Seung-Hyuk Kwon, Youn-Ju Kwon
153. ÖĞRETMEN ADAYLARININ KAYNAġTIRMA EĞĠTĠMĠ, KAYNAġTIRMA
ÖĞRETMENĠ VE KAYNAġTIRMA ÖĞRENCĠLERĠNE ĠLĠġKĠN METAFORĠK
ALGILARI
Gülşen Altıntaş, Öznur Baykan, Emine Kahraman, S. Uğur Altıntaş
154. GRADE 11 STUDENTS’ MISCONCEPTIONS ABOUT ENERGY AND
MOMENTUM
Semih Dalaklıoğlu, Neşet Demirci, Ayşe Gül Şekercioğlu
155. ASSESMENT OF PARADIGM SHIFT IN TEACHING BY USING ENTROPY
Ali Baykal
156. AN EXAM MODEL WITH CHEQUE TECHNIQUE IN PHYSICS EDUCATION
Cihat Demir
157. DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL DIGITAL TEXTBOOK OF
MOLECULAR BIOLOGY FOR HIGH SCHOOL CLASSROOM -POSTER
Seohee Park, Kil-Jae Lee
158. THE RELATIONSHIP BETWEEN PROFESSIONAL VALUES, STUDENT’S
SATISFACTION AND TENDENCY TO LEAVE THE SCHOOL -POSTER
Filiz Kantek, Ayla Kaya, Nurdan Gezer
159. SOCIAL INTERACTION AMONG ENGINEERING STUDENTS OF
PREMIER POLYTECHNIC IN MALAYSIA
Zainatuliza Zainal Abidin, Junaliza Ishak, Ramlee Mustapha
160. ATTITUDE TOWARDS ARDABIL'S ORGAN TRANSPLANTATION IN
BRAIN DEATH, 2013
Firouz Amani, Nasrin Fouladi
161. ERGENLERDE PSĠKOLOJĠK YARDIM ARAMANIN SOSYAL DESTEK,
ÖZNEL ĠYĠ OLUġ VE CĠNSĠYET AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Firdevs Savi Çakar
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
162. FEEDBACK IN DISTANCE LANGUAGE LEARNING: STUDENTS AND
ONLINE TUTOR’S VIEWS OF FEEDBACK
Rahmat Budiman
163. COLLABORATIVE LEARNING IN THE FINNISH EDUCATIONAL SYSTEM:
BRAZILIAN TEACHERS’ PERSPECTIVES
Rodrigo Sislian, Maristella Gabardo, Suzana da Hora Macedo, Giann Mendes Ribeiro
164. CONCEPT MAP AS A TOOL IN THE TEACHING-LEARNING PROCESS OF
ELECTROSTATIC
Suzana da H. Macedo, Marco Antonio G. T. da Silva, Evanildo dos S. Leite, Áurea
Gonçalves Macabu
165. DIGITAL VIDEO TECHNOLOGY AS A TOOL FOR TEACHING AND
LEARNING
Nikos Tsattalios, Costas Tsolakidis
166. A KALEIDOSCOPIC REPRESENTATION OF VISUAL LITERACY IN A EFL
CLASSROOM OF A ARAB WORLD
Maria Zaheer
167. TEACHERS AND BURNOUT RISK
Stanko Blatnik, Sanja Selimović, Renate Hahner, Natalie Marchetta Virenze,
M. Begona Arenas Romero, Kristina Baum, Ryszard Kiełbasa, Svenja Pokorny
168. ĠSTATĠSTĠK ÖĞRETĠMĠNDE YENĠ YAKLAġIMLAR
Timur Koparan, Mustafa Akıncı
169. ANALYSIS OF BRAIN ACTIVATION USING DIGITAL AND PAPER-TYPE
TEXTBOOKS: THE EEG STUDY -POSTER
Jeung-Tae Eom, Seung-Hyuk Kwon, Yong-ju Kwon
170. INTRODUCING STUDENTS ON EXPERIMENTAL AND RESEARCH
ACTIVITIES USING FLUIDS
Rodrigo Sislian, Rubens Gedraite, Ricardo Amâncio Malagoni, Valdir Melero Jr.,
Leo Kunigk, Sergio, Eduardo Kojy Takahashi
171. REFUSAL STRATEGIES OF NATIVE AND NONNATIVE SPEAKERS OF
ENGLISH IN CROSS-CULTURAL EXCHANGES
Nurhan Tütüncü
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
172. NETWORK OF STAFF AND TEACHERS IN CHILDCARE SERVICES
Stanko Blatnik, Sanja Selimović, Eva Szalma, M. Begona Arenas Romero,
Renate Hahner, Anne Marie Lipphardt
173. ENGELLĠ ÇOCUĞU OLAN AĠLELERĠN GEREKSĠNĠMLERĠNĠN VE STRES
DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Nazan Kaytez, Ender Durualp, Gül Kadan
174. THE SURVEY ROLE OF VISUAL ARTS' EDUCATION ON SOCIAL SELFEFFISIENCY OF MENTALLY- RETARDED STUDENTS
Soodabeh Mohammadi, Faramarz Malekian
175. EVALUATION FRAMEWORK OF WESPOT PROJECT
Michael Bedek, Stanko Blatnik, Sanja Selimović, David Krmpotič,
176. THE EFFECT OF TCHOUKBALL ON HEALTH-RELATED FITNESS AND
CREATIVITY IN ELEMENTARY STUDENTS - POSTER
Hyun Jun Hwang, Kyeong Lae Kim, Se Hwan Park
177. OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN DEĞERLERE GÖRE YÖNETĠMLERĠ ĠLE
YENĠLĠK YÖNETĠMLERĠNE YÖNELĠK ÖĞRETMEN GÖRÜġLERĠ
Türkan Argon, Buket İşeri, Mehmet İsmetoğlu
178. FĠLMLERLE DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
Sertaç Timur Demir
179. ACCULTURATION, IDENTITY FORMATION, AND ATTRITION OF
FRESHMEN FEMALE EMIRATI ENGINEERING STUDENTS
Nader Ayish
180. TÜRKÇE ÖĞRETMENLERĠNĠN BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALARA YÖNELĠK
GÖRÜġLERĠ: NĠTEL BĠR ARAġTIRMA
Başak Karakoç Öztürk
181. POLYTECHNIC ENGINEERING STUDENTS' PERCEPTIONS TOWARDS
THE MENTORS’ READINESS IN WORK-BASED LEARNING PROGRAM AT
POLYTECHNIC IN MALAYSIA
Junaliza Ishak, Zainatuliza Zainal Abidin, Ramlee Mustapha
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
182. MESLEKĠ VE TEKNĠK ORTAÖĞRETĠM OKUL YÖNETĠCĠLERĠNĠN TEKNĠK
LĠDERLĠK BECERĠLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Sevilay Şahin, Gökçe Özdemir
183. POST SCHOOL TRANSITION: ICT AND SKILL DEVELOPMENT
Daisy Nwaozuzu
184. TÜRKĠYE’DE AĠLE EĞĠTĠMĠ KONUSUNDA YAPILAN TEZ
ÇALIġMALARININ ĠNCELENMESĠ
Selvinaz Saçan
185. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN YALNIZLIK DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ
DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Mukadder Baran, Medine Baran
186. THE EFFECTIVENESS OF SOCIAL BEHAVIOUR OF HIGH-FUNCTIONING
AUTISM SPECTRUM DISORDER: A SOCIAL SKILLS SUPPORT GROUP
INTERVENTION IN LIBYA
Saleh Gadalla
187. AN ACTIVITY THEORY BASED SOCIAL SKILLS INTERVENTION FOR
CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
Saleh Gadalla
188. GOOD EXPERIENCE IN SUSTAINABLE ENGINEERING EDUCATION
Aida Spahiu, Lindita Dhamo
189. THE MISCONCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING THE
SUBJECT OF ANGULAR MOMENTUM AND TORK –POSTER
İsmail Duman, Neşet Demirci, Ayşe Gül Şekercioğlu
190. OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKULA HAZIRBULUNUġLUK
HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠ
Elif Mercan Uzun, Dila Nur Yazıcı
191. ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ĠLKÖĞRETĠM
MATEMATĠK ÖĞRETMENLĠĞĠ MÜFREDATINA YÖNELĠK GÖRÜġLERĠ
Nur Banu Duran
192. ĠġĠTME ENGELLĠ ÖĞRENCĠLERĠN SAYI DUYULARININ ĠNCELENMESĠ
Nur Banu Duran
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
193. ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇEVRESEL BĠLGĠ VE TUTUMLARININ
ĠNCELENMESĠ
Taşkın Taştepe, Neriman Aral
194. FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETMENLERĠNĠN ATIK VE GERĠ DÖNÜġÜME
YÖNELĠK TUTUMLARINA GERĠ DÖNÜġÜMCÜ ÖĞRETMEN PROJESĠNĠN
ETKĠSĠ
Dilek Erduran Avcı, Huriye Deniş Çeliker
195. DĠL BECERĠLERĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDE YANSITICI ROL
Adile Yılmaz, Mazhar Bal
196. ENGLISH LANGUAGE INSTRUCTORS’ SELF-EFFICACY FOR
TECHNOLOGY INTEGRATION
Naran Kayacan Köse
197. PODCASTS USAGE FOR ADULT EDUCATION
Oleksiy Voychenko
198. OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM KURUMLARININ YAPISAL VE ĠġLEVSEL
KALĠTELERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Nesrin Işıkoğlu Erdoğan, Merve Canbeldek
199. MATEMATĠKTE ĠNFORMAL ÖĞRENME ORTAMI OLARAK PĠ GÜNÜ:
BÜYÜK RĠSK YARIġMASI ÖRNEĞĠ
Aytaç Kurtuluş
200. ERGENLERĠN YAġAM DOYUMLARI ĠLE RĠSK ALMA VE UMUTSUZLUK
DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Firdevs Savi Çakar, Özlem Tagay, Zeynep Karataş
201. ġAĠR NĠGÂR HANIM’IN ÇOCUK EĞĠTĠMĠNE ĠLĠġKĠN FĠKĠRLERĠ
Refika Altıkulaç Demirdağ
202.TÜRKĠYE’DE OKUTULAN SOSYAL BĠLGĠLER DERS KĠTAPLARININ
MĠLLĠ UNSURLAR YÖNÜNDEN ĠNCELENMESĠ
Ali Altıkulaç
203. MEVSĠMLĠK GEZĠCĠ TARIM ĠġÇĠLĠĞĠ VE ÇOCUK ĠġÇĠLĠĞĠ
Zeynep Diker
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
204. OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DĠSĠPLĠN ANLAYIġLARI ĠLE
ĠÇ-DIġ DENETĠM ODAKLARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ
Ümit Şahbaz, Muhsin Yörük, Osman Özcan
205. DADAĠZM SANAT AKIMININ YARATICI DRAMA ĠLE ANLATIMINA AĠT
KATILIMCI GÖRÜġLERĠ -dadaDRAMAdadaErdem Erem
206. OKULÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRETMENLERĠNĠN OYUN YOLUYLA ĠNCELEME
GEZĠLERĠNDE BĠLĠMSEL SÜREÇ BECERĠLERĠNĠ KULLANMA
DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ
Sara Kefi
207. OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇOCUK” KAVRAMINA
ĠLĠġKĠN METAFORLARININ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMA PLANLAMALARINA
YANSIMASI
Hale Koçer, Fatma Ünal, Seda Eskidemir Meral
208. DEVELOPMENT OF PERCEIVED HALO EFFECT SCALE IN THE
EVALUATION OF THE SUCCESS
Betül Alatlı, Ömay Çokluk
209. HARMANLANMIġ ÖĞRENME ORTAMINDA MOODLE PLATFORMUNUN
KULLANILMASI ĠLE ĠLGĠLĠ PAYDAġ GÖRÜġLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Tarık Kışla, Bahar Karaoğlan, Gül Bozok Algin, Cemre Candemir
210. SINIF ĠÇĠ ÖĞRETMEN DAVRANIġLARINI DEĞERLENDĠRME
ÖLÇEĞĠNĠN TÜRKÇEYE UYARLANMASI
Sevil Filiz, Leyla Ercan
211. ÇOCUK GELĠġĠMĠ KURAMLARI VE DĠL ÖĞRETMENLERĠ ĠÇĠN
YANSIMALARI
Zekeriya Hamamcı, Ezgi Hamamcı
Katılımcıların Ülkeleri / Participants' Countries
1.Albania
2. Brazil
3. Brunei
www.wceis.org
Accepted Papers: Kabul Edilen Bildiriler
The Papers in this list are the ones who were reviewed by the referees.
Other papers are in the reviewing process.
Hakem değerlendirmesi sonuçlanmıĢ olan bildirilerdir. Bildiri
değerlendirmeleri devam etmektedir.
4. Bulgaria
5. Germany
6. Greece
7. Holland
8. India
9. Indonesia
10. Iran
11.Iraq
12. Italy
13. Kazakhstan
14. Kosova
15. Libya
16.Malaysia
17. Pakistan
18. Palestine
19. Saudi Arabia
20. Slovenia
21. South Africa
22. South Korea
23. Spain
24. TRNC
25. Turkey
26. UAE
27. Ukraine
28. United Kingdom
29. USA.
www.wceis.org
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
383 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content