close

Enter

Log in using OpenID

akadernilr - Saray Tuz

embedDownload
baFmsz denetim danrlman[tk
yeminti mati miigavirtik
a.g.
AKTENTAS AKSARAY
TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.
0r .0r .-31 .l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT
riruRuset TABLoLAR vE oipNortRnr
akadernilr
. TeL:0f12
TeL: O ]12 223 016A-69
www.akademikdenetim.com.tr
Yrtdrzevter Mahaltesi 717.sokak No:15/1 (ankaya/Ankara
Ticaret Sicil Yeri ve No: Ankara - 106 688
.
.
FaksiO312 44LO4 74
*/
lclruoerlun
Not
Sayfa
Ba[rmsrz Denetim Raporu
Finansal Durum Tablosu
Kar Zarar Tablosu
6zsermaye De!i5im Tablosu
Nakit Akrm Tablosu
I. $irketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
2. Finansal Tablolarrn Sunumuna lli5kin temel Esaslar
3. igletme Birlegmeleri
4. lq Ortaklrklarr
5. B6lUmlere G6re Raporlama
5. Nakit ve Nakit Benzerleri
7. Finansal Borqlar
8. Ticari Alacaklar ve Borglar
9. Diler Alacaklar ve Borqlar
I0.
Stoklar
II.
Odenmig Gelirler
12.
anlara Sa!lanan Faydalar
amrnda borqlar
I 3. Ertelenmil Celirler
I4. Maddi Duran Varhklar
15. Maddi Olmayan Duran Varhklar
rhklar,KoSullu Varllk ve YilkUml0lijkler
t6.
17. Cah$anlara Sa!lanan Faydalara lligkin Kargrlrklar
18. Di{er Varhk ve Ytikiimli.ilUkler
19. Ozkaynaklar
20. Hasrlat ve SatrSlarrn Maliyeti
21. Faaliyet Giderleri
22. Niteliklerine Gcire Giderler
23. Esas Faaliyetlerden
Celir ve Ciderler
24. Finansman Gelir ve Giderleri
25. Vergi Varhk ve YUkiimli.iliikleri
26. Hisse Bagrna
27. lliskili Taraf Aqrklamalarr
28. Finansal
Kaynaklanan Risklerin Nitel i ve Di.jzeyi
29. Bilango Tarihinden Sonraki Olaylar
30. Finansal Tablolarr Onemli
Etkileyen
masr Gereken Diler Hususlar
baErlusrz denetirr danrsmnhk
yemintlqral.i mUgayir{ik
-.\ ;'
a.9-
I
3
4
5
6
7
9
27
28
28
28
28
29
29
30
30
30
30
3r
32
32
33
34
34
36
37
37
38
38
38
4t
4l
42
45
46
baf,,rmsrz
<",',-
denetim danrgmanttk
yeminti mati mii;avirtik
a.9.
udrusrz orxnriu
AKTENTA$ AKSARAY TARIM
txuosrnisi
RAPoRU
TiCARET A.S.
Ydnetim Kurulu'na
Girig
AKTENTA$ Aksaray Tarrm Endiistrisi Ticaret A.$.'nin 31 Aralrk 2013 tarihr
itibariyle hazrrlanan ve ekte yer alan bilangosunu, aynt tarihte sona eren yrllara ait gelir
tablosunu, ozsermaye def,iqim tablosunu ve nakit aktm tablosunu, 6nemli muhasebe
politikala nrn 6zetini ve dipnotlarr denetlemig bulunuyoruz.
Finansal Tabtolatla gili Otara* igletme Y\netirninin Sorumtulu[u
lgletme ydnetimi finansal tablolarrnr Uluslararasr Finansal Raporlama standartla na
gdre hazlrlanmasr ve d0r0st bir gekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal
tablolarrn hata velveya hile ve usulstizliikten kaynaklanan tinemli yanhghklar igermeyecek
bigimde hazrrlanarak, gergeli dtlrUst bir gekilde yansrtmasrnr sa[lamak amacryla gerekli ig
kontrol sisteminin tasarlanmasrnr, uygulanmasrnr ve devam ettirilmesini, kogullarrn
gerektirditi muhasebe tahminlerinin yaprlmasrnr ve uygun muhasebe politikalarrnrn
segilmesini igermektedir.
B a$tmstz
Denetim Kuru lagumuzu n
So r umlu I u
lu
SorumluluEumuz, yaptt[rmlz baf,rmsrz denetime dayanarak bu finansal tablolar
hakkrnda g6rti9 bildirmektir. Bagtmslz denetimimiz, Uluslararasr Denetim Standartlanna
uygun olarak gergeklegtirilmigtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmaslnl ve baglmslz
denetimin, finansal tablolann gergeli dolru ve d0riist bir bigimde yansltlp yansrtmadrlr
konusunda makul bir govenceyi saglamak {izere planlanarak yurutlilmesini gerektirmektedir.
Batrmsrz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile
ilgili
balrmsrz
denetim kanltr toplamak amacryla, ba$rmsrz denetim tekniklerinin kullanrlmasrnr
igermektedir. Balrmsrz denetim tekniklerinin segimi, finansal tablolarrn hata ve/veya
hileden ve usulsuzltlkten kaynaklanrp kaynaklanmadrlr hususu da dahil olmak llzere Onemli
yanllghk igerip igermedifine dair risk delerlendirmesini de kapsayacak gekilde, mesteki
kanaatimize gore yapllmlstlr. Bu risk delerlendirmesinde, igletmenin ig kontrol sistemi g62
ononde bulundurulmugtur. Ancak, amacrmrz i9 kontrol sisteminin
etkinlili hakkrnda
g6ru9
vermek delil, baBlmsrz denetim tekniklerini kogullara uygun olarak tasarlamak amacryla,
i$letme y6netimi taraftndan haztrlanan finansal tablolar ile i9 kontrol sistemi arasrndaki
ili$kiyi ortaya koymaktrr. Balrmsrz denetimimiz, aynca illetme y6netimi
tarafrndan
benimsenen muhasebe potitikalarr ile yaprlan dnemli muhasebe tahminlerinin ve finansal
btltiln olarak sunumunun uygunlu[unun delerlendirilmesini igermektedir.
Mah.atl.esi 717. Sokak
Slgperi ve
No: Ankara
No:15/1 Cankaya/Ankara . Tet: 0312 223 03 68-69 . Faks:O3L2 44L04 14
. www.akademikdenetim.com.tr . [email protected]
- 106 688
Baglmslz denetim srrasrnda temin ettiEimiz baf,tmslz denetim kanttlartntn,
gdrtigiimiizlin olugturulmasrna yeterli ve uygun bir dayanak oluqturduluna inantyoruz.
Gdrllg
Goriisiimitze gdre, iligikteki finansal tablolar, $irket'in 3l Arahk 2013 tarihi
itibariyle finansal durumunu, aynl tarihte sona eren yrla ait finansal performanstnt ve nakit
akrmlarrnr, Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarl gergevesinde do$ru ve diiriist bir
bigimde yansltmaktadlr.
Mevzuallan Kayna*lanan Di(er Ylihtlmltllllklere iliSkin Rapor
l-
6102 sayrlr T0rk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402. Maddesi uyarlnca; Ydnetim
Kurulu tarafimlza denetim kapsamtnda istenen aglklamalan yapmtg ve istenen
belgeleri vermi$tir, ayrrca $irket'in I Ocak - 3l Arahk 2013 hesap ddneminde
defter tutma dtizeninin, kanun ile tirket esas s6zleqmesinin finansal raporlamaya
iligkin hukumlerine uygun olmadr[rna dair tinemli bir hususa rastlanmaml$tlr.
2-
yrlhk faaliyet raporu iginde yer alan bilgiler,
denetlenen finansal tablolar ile tutarllllk gdstermektedir.
Gdrii$UmUze g6re ydnetim kurulunun
Ankara, 16.05.2014
Akademik Ba[rmsrz Denetim
Danrgmanlrk ve
Sorumlu Ortak Bag Denetgi
b.Fhs,z den.tim d.nrtmahtrk
yeminti mati molavirtik a.!.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
01.01.2013
- 3 r.r 2.20r 3 HESAP D0NEMINE AIT FINANSAL
TABLOLAR VE BUNLARA lLlS(lN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikCe tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir.
FINANSAL DURUM TAEIOSU
Dlpnot 3 t,12.20I3
VARUKI.AR
Ddnen varhklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
31.12.2012
5.532.6r 4
33.s82
6
6.994.20r
56.473
2.986.r 02
2.53E.901
-
lliSkili Taraflardan Ticari Alacaklar
lli5kili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Stoklar
Petin Odenmil ciderler
Di6er D6nen Varltklar
Duran varkklar
Diqer Alacaklar
Maddi Duran Varlrklar
Maddi Olmayan Duran Varhklar
223.t 03
2.762.999
2.500.987
103.265
2.435.635
r .696.664
8
l0
t1
65.E79
I I2.135
18
r.r 97.589
1.338.503
I
E.266.723
l4
l5
r
3.923
9
18.258.845
7.962.581
3.923
17.952.726
3.955
5.933
23.799.337 24.956.7t2
TOPI.AM VARIIXI.AR
KAYNAKLAR
Krsa Vadell Y0k0ml0l0kler
Finansal Borglar
7
Ticari BorClar
- llitkili Taraflara Ticari Borclar
- lligkili Olmayan Taraflara Ticari Borclar
27
8
Oiqer Borclar
- llilkili Taraflara Diler Borglar
- lliSkili olmayan Taraflara Diger
Borclar
Saglanan
Faydalar
Kapsamrnda
Borqlar
Cahsanlara
Enelenmi5 Gelirler
Uzun Vadell Y0k0ml0l0kler
Finansal BorClar
L.Jzun Vadeli Kar5rlrklar
- (a|ganlara Sa!lanan
Faydalara
ilitkin Karstltklar
Ertelenen Verqi YiikiimlUliiqii
27
9
Kar veya Zararda Yeniden Slntflandtnlmayacak
BirikmiS Diger Kapsamh Gelir ve Ciderler
Net Ddnem Kan (Zara )
TOpr-AM oZSEnrrAyE VE Y0K0ML0L0K|rR
baEnpr'z-den.dfl dan'tm.ntrr
2.683.744
3.163.66t
4.68r.569
0
3.t 63.661
4.68r.569
580.475
2r 5.468
8l
167.679
66.2
2.853.2E4
o
14.195
47 .7
56.I 2I
46.324
99.721
208.749
l3
2.363.287
1.s49.740
't7
25
l9
't9
2.232.61 I
37r.503
.509
326.044
371.503
442.O43
4t5.058
r .421
326.O44
r
4.827.805
2r 0.600
15.53r.533
r
6.537.955
16.565.558
r
6.s65.558
(34.02 s)
l9
l9
88
4.733.300
2r 0.600
r
-
Maddi Duran Varltk Delerleme Antslan
Dioer Kapsamh Gelir ve Giderler
Kardan Ayrrlan Krsrrlanmtt Yedekler
Cecmit Ytllar Kar (Zararlan)
7.896.366
5
t2
OZSER,MAYE
6denmi5 Sermaye
6.702.751
(2 7.
s93)
27.596
(r.948.3s6)
(2.r 2r.927)
(88.073)
173.571
23.799.337
27.596
-?qzg-
AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A.5
01.01.20r 3 - 3t.12.2013 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLoLAR vE BUNLARA lLlSKlN DIPNoTLAR
Aksi belirtilmedikCe tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmittir.
KAR
-
ZARAR TAELOSU
Dhnar
0t .0t.-31.12.201 3
01.0r .-3r .r 2.20t
2
SORDOROLEN FMLIYETLER
Hasrlat
20
12.665.658
Satrslann Maliyeti (-)
20
(7.892.867)
BROT
rAR
Genel Y6netim Giderleri
(-)
celirler
Faaliyetlerden Diier ciderleri (-)
Faallylt Kan/Zaran
Esas
4. t
6t .400
0.r r 2.983)
(3.305.7r 0)
(849.9r 3)
23
71.779
88.487
23
(r 26.034)
(76t )
| 59.503
93.s04
2t -22
2t -22
Esas Faaliyetlerden DiSer
Esas
4.772.791
(3.446.0s0)
CZAIIiAR)
Pazarlama, Saui ve Da6rtrm Ciderleri (-)
t 2.205.873
(8.044.473)
Yatrrlm Faaliyetlerinden Celirler
Yatrnn! Faaliyetlerinden Ciderler
FINANSMAN 6IDERI ONCE5I FMLIYET KARI/ZARARI
Celirleri
Finansman Giderleri (-)
Finansman
159.503
93.504
25
407 .87 8
56r.686
25
(696.861)
(474.390)
0 29.480)
180.800
4t .407
(7.2291
41.407
(88.073)
(7.229')
173.57 |
(88.073)
173.571
(0,4r 82)
(0,4182)
o,8242
o,8242
orllrrt]*l2-2oljt
ol-or-:31-122012
(88.073)
173.57r
(8.040)
1.9s6
17.437.429
.608
0
(872.263)
t.608
(872.263)
(6.432)
(94.505)
16.567.t 22
SORDOROLEN FMLIYEILER VERGI ONCESI KAR/ZARARI
SUrdor0len faallyetler vergl gellr/glderl
- Dainem Vergi Celir/cid€ri
- Ertelenmis Vergi celir/cideri
SORDOROLEN FMI-IYETLER DONEM KARUZAMRI
Durdurulan Faaliyetler D6nem
Ka / Zaran
DONEM KARI/ZARARI
Hisse Batrna Kazan(
26
Seyreltilmit Hisse Baltna KazanC
26
DICER KAPSAMLI GELIR TABLoSU
DONEM KARI/ZARARI
DICER
KABAI,U
aETIRLER
Kar veya zararda venld€n stnlfl andtnlmavacaklar
- Tanlmlanmti
Fayda Planlan Yeniden 6lCi.im
KazanClan/Kaytplan
-
Maddi Duran Varhk Degerlemesi
Kar veya Zararda Yeniden Stntflandtnlmayacak
Di0er Kapsamlt Cellre llitkin Vergiler
-
Ddnem Vergi Cideri/Celiri
TOPTAII KAPSAMU GELIR
o.un",,o1"*oJ.',,,-un
l"iiflilr;nfa,trri[
'\.?.
".r.
l9
t9
I
0
t
6.740.694
AKTENTTS AKSARAY TARIM ENDOSTR.ISI TICARET A.S
0r.0r.2013 - 3r.r
Ak1
2.20 r 3 HEsAp DoNEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE EUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
bglllllggi&g
tutarlar Turk Lirasr "Tl-" olarak ifade edilmittir.
Kar Zararda Yeniden Srnrfl andrfl lmayacak
BirikmiS Karlar
Diger Kapsamlr Gelir Ciderler
Tan. Fay.Plan.
Yeniden OlCiim
Ertelenmii
Kardan
GeCmig
Deoer Anrt
Vergi
Ayfllmlt
Yrllar
Fonu
KazanC/Kayrplafl
Gelir/Gideri
Yedekler
MDV
Not
Se
rmaye
2r 0.500
0l.o I .20't 2
0
(36.447',t
7.289
27.596
TrarsFerler
Toparn (apsamlr Gelir
17.437.429
l9
1.956
(872.262)
Kar
lzaru
Net Donem
Kar/Zarafl
(r.349.s39)
(772.388\
(772.388\
772.388
173.571
Ozkaynaklar
(r.9r 2.889)
0
't
6.740.694
31.12.2012
2t
0.600
17.437.429
(34.491)
(E64.973)
27.596
(2.121.927t
173.571
't4.827.805
0r,0r .201 3
2r
0.600
17.437.429
(34.491)
(864.973)
27.596
(2.121.9271
t73.s7t
14.827.805
173.571
Traisfeier
Topam fupsamlt Gelir
31.12.20t 3
(8.040)
l9
2t 0.500
1.608
17.437.429 (42.s3r) (863.35s)
27.596
(r.948.356)
(173.571)
0
(88.0 73)
(94.s05)
(88.073)
14.733.300
AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.5
0l.01.2013
-
31.12.2013
AiT FINANSAL TABLoLAR vE BUNLARA lLlSKlN DIpNoTLAR
HESAP DONEMINE
Aksi belirtilmedikqe tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir.
NAKITAKIM TABLOSU
CTL)
DIpnot
ISUTue
0r.0r.-3r.12.201
3
01.0r.-3r .12.2012
FAAIfi,ETLER,INDEN KAYNAKIANAN NAKIT AKIMI
(88.073)
D6nem Net Kan/Zaran
I73.s7l
D6nem Net Karr/Zararr Mutabakatl lte llglll D0zeltmeler
l4-15
Amortisman ve ltfa Paylarr lle llgili Dtizeltmeler
Deler DU5UklugU lle llgili Drjzeltmeler
Kar5rhklar lle llgili DUzeltmeler
Faiz Geliri
/
Gideri lle llgili Dtizeltmeler
Duran Varhk Satl5 Kan
I
r
l0
Zararr
Vergi Gelir Gideri
I
63.s03
r
73.039
34.265
(r r 3.9r s)
23
(s6.830)
(s6.97s)
25
(41.4071
7.229
(l .03 s)
7.560
I
3r 5.3r 2
Ticari Alacaklardaki ArtrS (-) / Azalrg
8-27
Stoklardaki Arut (-) / Azah5
Diler Varhklardaki Artr5 (-) / Azah5
l0
/ Azahg (-)
Diler Borglardaki Artr5 / Azalrq (-)
8-27
9-l
2
r
55.084
366.195
(796.03
774.564
(29 s.073)
187.172
(1.692.708)
(r 84.270)
384.805
(l 78.833)
r)
898.s r 3
Diler YUkUmli.iliiklerdeki ArtrS / Azalrt (-)
r
Krdem Tazminatr Odemeleri
(43.3 r 7)
(23.s73t
40I.051
(sr 2.023)
(ss2.972\
(296.s40)
70.339
(382.633)
57.736
(238.804)
(4r.308)
756.36r
(41.308)
755.36r
17
ltletme faaltrrctlerlnden kavnaklanan naklt
Yatrnm faallyetlerlnden kaynaklanan naklt akm
Maddi ve maddi olmayan duran varlrk ahmr, net
t4-15
r
Yafi nm faallretlerlnden kaynaklanan naklt
Flnansman faallyetlerlnden kaynaklanan naklt
Finansal Borglarr ile llgili Nakit cirisleri (+) / erkrglarr (-)
7
Flnansman faalltretlerlnden elde edllen naklt
Naklt ve naklt benzerl delerlerdekl net azah$
D6nem balr naklt rrc naklt benzerlerl
D6nem sonu naklt ve naklt benzerlerl
ffi+.
g1
ffi
r\srz deneti m
'<
da nrgmanh k
/
09.028
(97.84r
)
:
Duran varltk sattsl nedeniyle elde edilen nakit girisleri (+)
ba
0
r
se rmayrsl ndekt deU ll m Oncesl faal lyetlerden
elde edllcn naklt ahm :
Ticari Borqlardaki Artr5
I 13.349
29.7s9
24
Di!er Drizeltme ve Delerlemeler
gletme
36.357
(22.8e0)
5.534
6
55.473
s0.939
6
33.582
56.473
artrs
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A.S
ol.ol.2o13 - 31.12.2013 HESAP DoNEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikGe tutarlar TUrk Lirasl "TL" olarak ifade edilmiltir'
NOT T
-
SIR,KETIN ORGANIZASYONU VE FAALIYET KONUSU
Aktentat Aksaray Tanm Endaistrisi Ticaret A.5. (AKTENTAS, Sirket) Aksaray Ticaret
Sicil MemurluOu'nun 937 sicil numarasr ile 1972 ylllnda kurulmuStur"
Sirketin ana faaliyet konusu rafine tuz Uretimi ve tuz allm-satlml yapmaktlr' Ayrlca
bu faaliy€tinin yantnda zeytin altm-sattmt da yapmaktadtr.
Sirketin merkezii Karasu Mevkii PK:70 AKSARAY adresindedir.
$irketin 3l.t 2.201 3 tarihi itibariyle t.174 adet orta6l bulunmaktadlr.(2012: 1.180)
31.'l 2.2013
tarihi itibariyle lirkette calltan saylsr 49'dir. (2012:
5irketin sermayesi 2lO.600 TL olup, bu sermaye her biri
I
45)
TL nominal deoerinde
210,600 adet hisse senedinden olugmaktadtr.
Sirketin pay defterinde 3l.12.2013 tarihinde ortakltk yaprsr ataErdaki
H
Ahmet Mahmut Perek
isse Adedi
Hlsse
Dctcrl
g
ib id
ir.
Pav Orant(X)
I18.684
r r 8.684 TL
56,36
9.560
19.560 TL
9,29
Yakup Kadri Perek
r
Hiisnii Selim Perek
19.532
I
9.532 TL
9,27
Mahmut Hakkr Perek
r
9.560
r
9.560 TL
9,29
Oiger Ortaklar
33.264
33.264 TL
0.600
2r 0.600 TL
2r
NOT 2
-
r
5,79
xr 00
FINANSAL TABLOTARIN SUNUMUNA ILISKIN ESASLAR
2.r.r.
SUNUMA lLl$KlN TEUEL ESASLAR
Sirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarrnt TUrk Ticaret Kanunu ("TTK")
ve vergi
mevzuatrnca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta
ve
hazrrlamaktadrr. Ancak ekteki finansal tablolar a$a0tda belirtilen paragraflara uyum
saflamak amacryla, vergi yasalarrna uygun gekilde elde edilmit finansal tablolara
TFRS/TMS'lerin gerektirdigi ilave ve indirimler yaprlarak elde
u.6\,
a""itr-.a."'1-r"r'r.
ed
ilmigtir.
AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.g
01.01.2013
-
31.12.2013
HESAP DONEMINE
AIT FiNANSAL TABLoLAR vE BUNLARA lr-l5rlN DiPNoTLAR
Aksi belirtilmedikge tutarlar Trirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir.
TU
rkiye'de
han
gi 5irketleri n
Tti
rkiye
Mu hasebe / Fi nan
sal Raporlama Standartlarrna
uygun raporlama yapaca!r Bakanlar Kurulu kararr ile belirlenmektedir. Bu muhasebe
sistemine uygun finansal tablolar ise Kamu G6zetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr
Kurumu taraftndan 6rnek tablolar 5eklinde belirlenmektedir. Ancak Sermaye piyasasr
Kurumu hisse senetleri bir borsada i5lem g6ren 5irketler iqin 07.06.2013 tarih ZOl610
saytlt karart ile finansal tablo modellerini aynca belirlemigtir. Ekte yer alan finansal
tablolar bu formata uygun olarak di.izenlenmi5tir.
2.l.2.Kullanllan Para BIrlml ve Yabancr Para Delerlemeslnde Kutlantlan Kurlar
$irketin faaliyetlerinde kullanrlan para birimi TUrk Lirasr olup, raporlamada
aynl para birimi kullanllmtgtrr. girketin ilgili diinem ait finansal
da
tablolarrnrn
hazrrlanmasrnda kullanrlan kurlar a5a!rda belirtilmigtir.
USD
3r.r2.20r2
3r.r2.20r3
Euro
ahr
Satr
't,7826
| ,79't
2,1343
2, I 38r
I
AL'
2
Satr
I
2,3517
2,3 63 0
2,936
2,9418
5
2.I.3 Kargrlagtlrmah Bllgller ve Oncekl Ddnem Tarlhll Flnansal
Tablotarrn
D0zeltllmesl
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkin vermek iizere, girket,in
2013 ytlrna ait finansal tablolarr 6nceki d6nemlerle kar5rla5trrmalr
olarak hazlrlanmr5trr.
Cari d6nem finansal tablolartnrn sunumu ite uygunluk sa!lanmasr
aqrsrndan
kargrla5trrmalr bilgiler gerekli g6rrildti!rinde yeniden srnrflandrrrlmr$trr.
Sermaye Piyasast Kurulu'nun 07.06.20I3 tarih ve 2Ol67O saytlt toplantrsrnda
3l Mart 2013 tarihinden sonra sona eren d6nemlerden itibaren
yi'irurltj!e girmek iizere finansal tablo cirnekleri ve kulanrm rehberi yayrnlanmr5trr.
Yiirtirlu!ti giren bu formatlar uyannca 5irket'in finansal tablolarrnda ge5itli
altnan karar uyartnca
stntflandlrmalar yaptlmtgtrr. Yaprlan srnrflandrrmalann d6nem kar/zararrnda veya
dzkaynak toplamrnda herhangi bir etkisi bulunmamaktadrr.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTR,ISI TICARET A.5
0r.0r.2013 - 3r.r 2.20r 3
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lLlsKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmcdlkCe tutarlar TUik Lirast "TL" olarak ifade edilmiStir.
2.2. Yenl ve Rcvlzc Edllmls Uluslararast Flnansal Raporlama Standanlarr
Yayrnlanmrg olmakla
birlikte henUz zorunlu uygulamasr baglamamr5 standartlarrn
ve daha tince uygulamaya ba5lanmr5 olmakla birlikte bunlarda de0itiklikler yapan
standartlann kullanrm 5ekli ve bunlarrn isletmenin finansal tablolar iizerine etkileri
aga!
rd
a agrklanmaya qalrSrlmaktadrr.
TMS
I
Flnansal Tablolarrn Sunumu Standardr:
Bu standart, bizzat standardtn kendisinin revize edilmesi veya
di!er standartlann
revize edilmesi veya yeni bir standart uygulamaya konulurken de!igtirilebilmektedir.
Finansal Tablolarrn
ilgili oldu!u
iyile itirmele r atagtdaki
g
ddnemlerde standartta yaptlan degi$iklikler veya
ibid ir.
Dl6.r Kapsamlt Gellrlerln Sunumu:
Di6er Kapsamlr Gelirler Tablosu iizerinde muhasebele5tirildikten sonra
6zkaynaklarda raporlanan kazanrlmamr5 gelirlerin veya giderlerin "Kar veya Zararda
Yeniden Srnrflandrrrlmayacaklar"
ve "Kar veya
Zararda yeniden Srnrflandrrrlacaklar"
ieklinde srnrflandrrrlarak garsterilmesin€ iliskindir. Bu diizenleme tUm ytllar
iqin
uygulanmr$ttr.
Yenlden Stntflama Dozeltmelerlnln Sunumu
Bu
deiiiiklik di!er
kapsamlr gelir iizerinden iizkaynaklarda ,,Kar veya Zararda
Yeniden Srntflandrrrlacaklar" kalemine dahil kazanrlmamr5 gelir
ve gider
yaratan
unsurlann bilanqo dr5r kalmalarr durumunda, dofan kar veya zarann diinem kar zaranna
yer alan tutann iptalinin yine Dioer Kapsamlr Gelirler
Tablosunda ters iSlemle yeniden srnrflama drizeltmesi olarak g6sterilmesini
altnrrken, itzkaynaklarda
gerektirmektedir. B6ylece ilgili gelir veya giderler iki defa g6sterilmi5 olmayacaktrr.
Uzun vc Krsa Vadell Flnansal Varlrklarrn/Borclarrn Srnlflamasr:
Bu de!i5iklikle finansal varlrk ve borqlarrn klsa vadeli
/
uzun vadeli ayt mtna
aqtklrk getirilmektedir. Buna girre krsa vaderi borqrar normar faariyet d6ngusi.i i(inde yer
almayan ancak vadeleri raporrama d6neminden itibaren on
veya 6ncelikle ticari amacla elde tutulan borqlardrr.
iki ay iqinde doracak oran
AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
0l.01.2013 - 3r.r 2.20r 3 HESAP D0NEMINE AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLiSKiN DiPNOTLAR
Aksi belirtilmedik(e tutarlar TLjrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir.
Alrm satrm amacryla elde bulundurulan olarak stntflandtnlmri bazr finansal
borClar, kredili mevduat hesaplarr, uzun vadeli finansal borglarrn ktsa vadeli krsrmlarr,
temett0 6demeleri, gelir vergileri ve diier ticari olmayan 6demeler bunlara 6rnektir.
Uzun vadede finansman saqlayan finansal borqlar (drnedin itletmenin normal faaliyet
dttngUsUnde kullanrlan
iiletme sermayesinin bir parqasr olmayan) ve
raporlama
diineminden sonraki on iki ay iCerisinde iidenmeyecek olan finansal borqlar, uzun vadeli
borqlardr r.
Kar vcya Zarar Tablosu'nda ayn blr kalem olarak odsterllccek Gellr yeya Glderlcr:
Kar
be
lirlen
Zat
me kted
. ltfa
Tablosu'nda aSa0tdaki kalemlerin diIerlerinden aynca g6sterilece0i
ir.
edilmis maliyetinden dlgUlen finansal varllklarrn finansal durum tablosu
(bilAnCo) dr5r brrakrlmasrndan kaynaklanan kazang veya kayrplar
.
8ir finansal varlr!rn yeniden srnrflandrrrlmasr neticesinde gerqe!e uygun de!eri
0zerinden olCiilmesi durumunda, dnceki defter dederi ile yeniden srnrflandrrma
tarihindeki gerceie uygun de$eri arasrndaki farktan kaynaklanan kazanq ya da
kayr
TMS
plar
l9
Qafiganlara Saolanan Faydalar Standardr
l9 standardrnda yapllan de!i5iklikler, tanrmlanmrS fayda planlarr ve krdem
tazminatr ile ilgili muhasebe illemlerine degifiklik getirmektedir. Bu kapsamda do!an
TMS
aktiier kazanclann kar zararda muhasebelestirilebilme olana!r kaldrrrlmakta ve bunlarrn
tamamlnrn 6zkaynaklarda muhasebelettirilmesi dngiiriilmektedir. Aynca aktiier
kazanqlarrn % l0'luk bir koridorda kalan krsmrnrn muhasebeleStirilmesinin ertelenmesine
ili5kin diizenlemede kaldrrrlmr5 bulunmaktadrr. Ancak Sirket bu uygulamayr ilk olarak
TFRS/TMS'lere geqi5 ile benimsemig bulunmaktadtr.
Konsolldasyon pakctt
IASB taraftndan Mayts ZOll, de TUrkiye Finansal Raporlama Standartla., ntn
konsolidasyonla ilgili standartlarda yaprlan degitiklikleri, Kamu c6zetimi Muhasebe ve
Denetim standartlan Kurumu tarafrndan 28.'r o.2or r tarihinde Resmi cazete'de
yaytnlanarak Turkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama standartla. olarak yiiriirli.iie
konulmuStur. Bu standartla.n or.or.20r 3 de baglayan hesap donemleri iein kullanrlmasr
zorunludur. 6nceki diinemler iCinde kullantlmast ihtiyaridir.
l0
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
0r.0r.20r 3 - 3r.12.20r 3
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi b€lirtllm.dikfe tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmittir.
TFRS
l0
Konsolide Finansal Tablolar
TFRS
ll
Mi.iSterek AnlaSmalar
TFRS
l2 Di0er lgletmelerdeki
TFRS
l3
Paylara lliskin Aqrklamalar
Gercege Uygun Deler dlgiimti
TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar
TMS 28
lttiraklerdeki ve l5 Ortaklrklan
Bu standartlann
TFRS
l0
nd
aki paylar
lirketimize etkileri aiagrda sunulmaktadrr.
Konsoltde Malt Tablolar
Bu standart daha 6nceki "TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, ve
"TYs
201
|
l2
Konsolid asyon
-6zel Amagrr lgretmerer" standardrnrn yerine gegmek uzere
Mart
de yayrnlanmr5 ve Kamu G6zetimi Kurumu tarafrndan da kabul edilerek 28.10.201I
tarihli Resmi Gazete'de yayrnranarak yijrurru6e girmittir. 3r.r2.20t3 tarihinde ve daha
sonra ba5layan hesap d6nemlerinde zorunlu uygulanmasr gerekmektedir. Erken
uygulamaya
izin verirmektedir. Bu standart konsoridasyon ydntemrerinde bir
yenirik
getirmemektedir. Ancak hangi Sirketrerin konsoridasyon kapsamrna
arrnaca!rnrn daha
kolay belirlenmesi iqin 'Kontror" kavramr daha somut bir
Sekirde acrkranmaktadrr, Buna
g6re, yattnm yaptlan bir illetmenin yavru (ba!lr
5irket) saytltp, tam konsolidasyon
kapsamrna alrnabilmesi icin atagrdaki i.iq ko5urun tamamrnrn
kargrranmasr gerekmektedir.
'
lrletme, diger isrerme tizerinde "guc" ku[anabirecek oranakrara
sahip
olmasr,
Bu
ittirak ve kattltmdan dolayr de6ilken getirilere maruz kalmalr,
Bu getiriler en aztnda kendi gUcU dlqiisUnde sahip olduOu
9UC ile
etkilenebilme lid ir.
Bunun drstnda standart, irletmenin nasrl veya
ne kogullarda bu giiciini.i
kullanryor ordu!una iriikin uyguramarara agrkrrk getirmektedir.
ornegin % so nin artrnda
bir hisse oranrna sahip olunduOunda, hangi ko5ullarda, nastl
veya ne zaman g(iciin
varlr!rnrn kabul edileceIine 6rnekler vermektedir_
\
II
b.gr,!srz
mali m
t.virtil
a.t.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
0r.0r.20r 3 - 3r.r 2.20r 3
HEsAp DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR vE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir.
Daha sonra yaprlan giincelleme 17.O7.2Ot3 tarihli Resmi
Gazete'de
yaytnlanmrgtrr. Bu giincellemeye giire; menkul ktymet yatrnm fonlarr ve Sirketlerindeki
paylar tam konsolidasyon (TMS l0) ve l5tirakler ve l5 Ortaklrklarrna yaprlan yatrrrmlar
(TMS
l2) standartlanna g6re deoerlenmeyecek, bunla n yerine, bu tur paylann
gerqe6e
uygun degerinde meydana gelen deOisiklikler Kar Zarar Tablosu,na aktanlmak suretiyle
de$erlenecektir. Bu standart iligik mali tablolar konsolide olmadr!r ve konsolidasyon
esaslarrnda
deiisiklik getirmediii
TFRS
iCin
iirketimizi etkilememektir.
lt: M0lt.r.k Anlagmalar
Bu standart da daha onceki ,,TMS 3l: lg Ortaklrklarrndaki paylar,' ve
Mi.igtereken Kontrol Edilen lSletmeler
- ortak ciriiimcilerin
" TyS l3
parasal olmayan payla.,,
standartlarn yerine gegmek iizere 28.ro.2ort tarihli Resmi cazete'de yayrnlanmr5trr.
31.12.2013 tarihinde ve daha sonra ba5rayan hesap dainemrerinde zorunru uyguranmasr
gerekmektedir' Bu standart
ta
miiSterek anratma, miitterek kontrol,
is
ortaklr!r
kavramlarr somutlasfirrmaktadrr. Miiiterek anra5ma, iki veya daha fazra tarafrn iizerinde
maiSterek kontrole sahip ordu!u anragmadrr. M0Sterek kontror, bir anrafma ozerindeki
kontroliin sdzleimeye dayalr olarak payla5tlmasldrr. Bu kontrol, ilgili faaliyetlere ilirkin
kararlarrn kontroli.i paylagan tarafla,n oy birli6i ile mutabakatrnr gerektirdigi bi.
durumda vardrr. M0sterek anraimanrn sonuGra. muhaseberegtirme acrsrndan iki
farkrr
durumla sonuglanrr. Bu kontror ya mii5terek faariyettir, yada i5 ortakrr!rdrr. Miirterek
faaliyetler faaliyete katrranrarrn varrrk veya borcu gibi finansar tabrorara yansrrken,
iI
ortaklrklarr i$tiraklerde ordu!u gibi "6zkaynak ydntemine" q6re konsoride mari
tabrorara
altnrrlar. B6ylece daha dnce geCerli olan ,,oranttlr konsolidasyon,, ydnteminden
vazgeeilmil olmaktadrr. Sirketin bdyle bir faaliyeti olmadr!r icin standarttan
ekonomik
veya mali durumun raporlanmastna bir etkisi olmaml5trr.
TFRS t 2
Dtglr lgletmelerdekt paylara lltlktn Agrklamalar
1.1.2013 tarihinden itibaren d0zenlenecek finansal tablolar
iqin geqerlidir.
standardtn amact, finansal tablo kullantcrlannrn;
.
Bu
Itletmenin diger i$letmelerdeki paylannrn niteliOi ile bunla.a
iliikin riskler
ve
siiz konusu payrarn i$retmenin finansar durumuna, finansar performansrna
ve nakit akt Slan n a etkile rin i
/t.-'
uaglmsru derietim
.1--
dnrrmanr i
yeminti mati moiavirtik a.t.
t2
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
01.0't.2013
- 3 r.12.2013
BESAP D0NEMINE
AIT FINANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedik(e tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade €dilmiitir.
Anlamalarrnr sa!layacak bilgilerin igletme tarafrndan aqrklanmasrnr saElamakttr.
Bunu sa!lamak amaclyla her
aCrklamalar
bir
Sirker veya yattnm ti.irU iCin yaptlmast gerekli
bu standart ile belirlenmektedir. Standart yeni bir de!erleme h0kmii
getirmediEi iCin tirketimiz i.izerinde bir etkisi olmamtsttr.
TFIS I 3 GGrgcUc Uygun Deger Olgomo
Bu standart bir yeni diizenleme olarak, aizellikle finansal ve finansal olmayan
tUm varlrk ve borq kalemlerin delerlemesinde sorun olan "gercege uygun deler" in nastl
belirlenece!ine iliqkin agrklamalar getirmektedir. EEer di6er standartlarda gercege uygun
de0erin nasrl hesaplanaca6t aqrklanmryor ise bu standardtn hUki.imlerine g6re de!erleme
yaptlacaktrr. Standart; gerCeOe uygun deOeri, piyasa katrlrmcrlafl arastnda 6lC0m
tarihinde ola$an bir iglemde, bir varlrgtn sattttndan elde edilecek veya bir borcun
devrinde iidenecek fiyat olarak tanrmlar. cerqeie uygun deOer, fiyattn do!rudan
giizlem
lenebilir olmaslna veya baika
bir
de6erleme ytintemi kullanrlarak tahmin
edilmesine bakrlmaksrzrn, mevcut piyasa kogullarrnda iilCUm tarihinde asrl (ya da en
avantajlr) piyasada olagan bir iglemd€ bir varltEtn sattitndan elde edilecek veya bir
borcun devrinde 6denecek fiyatttr (baSka bir ifadeyle CtktS fiyatrdtr).
Bu TFRS, gerce6e uygun de0er 6lC0mlerinde ve
ilgili agrklamalarda tutarltltit
ve
kargrla5trrrlabilirli6i arttrrmak amacryla, gergefe uygun deieri 6lcmek uzere kullanrlan
de!erleme y6ntemlerine ilitkin girdileri ilq seviyede srnrflandrran bir gerceie uygun
deEer hiyerarsisi olusturur. Gerqe!e uygun deier hiyerarlisi, en yiiksek 6nceliOi 6zde,
varltklann ve borglarrn (Seviye 't girdileri) aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlanna
(diizeltilmemil olan fiyatlar), en diiiuk 6nceli6i ise g62lemlenebilir olmayan girdilere
(seviye 3 girdileri) verir. Aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlanna dayanrlarak tiiretilen
fiyatlar ise 2. seviye fiyatlardrr.
Bu standart da
t.l.20l
3 tarihinden sonra ba5layan hesap dirnemleri iCin zorunlu
olarak uygulanacaktrr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Daha iinceki tarihler icin
kullan r lmasr ihtiyaridir.
Bu standardrn kullanrlmasr ile birlikte $irketin varlrk ve borqlarrnrn degerinde bir
deOiliklik olmamaktadrr.
13
I
baFmi'z denetini danrrmantrk
yemintl,(nati miilavirtik
a.
t.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDoSTRISI TICARET A.5
0l
.01 .201 3
-
3l .l 2.2013
HESAP DoNEMINE
AIT F|NANSAL TABLOLAR VE BUNLARA iLiSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikge tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir.
TMS 27 Blreysel Flnansal Tablolar
TFRS
l0
ve TFRS I
I'nin
yaytnlanmasrnrn sonucu olarak TMS 27 'de de!igiklikler
yaptlmttttr. Yaptlan degi5iklikler sonucunda, " Konsolide Finansal Tablolar" ile "igtirakler
ve l5 Ortakltklan" standartlannrn uygulanmast durumunda 5irketlerin kendi
"bireysel
finansa! tablolarrnln2 dUzenlenme esaslarrnr belirlemektedir.
Bireysel finansal tablolar, bir ana ortaklrk (baSka bir ifadeyle bir ba!lr ortaklr!rn
kontroli.ine sahip bir yatlrrmcr) veya yattnm yaprlan iSletme iizerinde mu5terek kontrolti
veya 6nemli etkisi olan bir yatrnmcr tarafrndan sunulan ve yattnmtann, maliyet bedeli
tizerinden ya da TFRS 9 Finansal Araglar uyannca muhasebele5tirildi!i finansal
tablolardrr.
Buna gtire
e!er Sirket konsolide finansat tablolarr diizenliyor ise kendisi bireysel
finansal tablolartnt konsolide finansal tablolarrnln yan rnda sunabilir. Bu tur finansal
tablolarda itletmenin di!er i5letmelere yaptr!l yatrnmlar "maliyet bedeli" veya ,,gerqe!e
uygun de!er" ile de!erlenir. $irketin konsolide mali tablo diizenleme ytikumlillU!r.i
bulunmadr!r igin briyle bir tabloya da ihtiyaq duymamaktadrr.
TMS 28 lgttrakler ve lg Ortaktrklarrndaki paylar
Bu standart da | .l .201 3 tarihinden sonra ba5layacak hesap d6nemleri igin
gegerlidir. Bu standart; daha 6nce i5 ortaklrklarrndaki paylarrn
orantrlr konsolidasyona
gdre konsolide finansal tablolara alrnrrken, bundan sonra aynr l5tirak yatrlmlal gibi
Ozkaynak Y6ntemi'ne " g6re konsolide finansal tablolara alrnmasrnr drizenlemektedir.
$irketin i5 ortaklr!l olmadr!r iqin bu standardrn bir etkisi olmamrsttr.
Yukarrda belirtilenlere ek olarak KGK TUrkiye Muhasebe standartlarrnrn
Uygulanmaslna ycinelik a5a!rdaki ilke kararlarrnr yayrmlamr$trr. "Finansal tablo
6rnekleri
ve kullanlm rehberi" yaytnlanma tarihi itibariyle ge6erlilik kazanmrgtrr ancak di!er
kararlar 3l Aralrk 2012 tarihinden sonra ba5layan yrllrk raporlama d6nemlerinde
gegerli
olmak Uzere uygulanacaktrr.
2.2.
MUHASEBE POLITIKALARINDA DECISIKLIKLER
Hesap dcineminde herhangi bir muhasebe politikasr
de!i5ikli!i olmamrgtrr.
t4
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
or.or.2ol3 - 3r.r 2.20r 3 HESAP
DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlsKlN DIPNOTLAR
Aksi brlirtilmedlkce tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmiltir.
2.3.
MUHASEBE TAHMINLERINDEKI DECISIKLIKLER VE HATALAR,
Muhasebe tahminlerindeki deditiklikler, yalnrzca
bir
ddneme iliskin
ise,
deOisikli0in yaprldrOr cari ddnemde, gelecek ddnemlere iliSkin ise, hem degi5ikli!in
yaprldr!r donemde hem de gelecek dtinemde, ileriye y6nelik olarak, net d6nem kan veya
zaraflnrn belirlenmesinde dikkate alrnacak 5ekilde finansal tablolara
yansrtrlrr.
31.'l 2.2013 tarihinde sona eren hesap dOneminde muhasebe tahminlerinde herhangi bir
ded
iS
iklik yaprlmam rstrr.
Sirket, yasal mevzuata (vergi ve ticaret yasalan) uygun 5ekilde, ticari defterler
iizerinden Uretilmil mali tablolann TFRS/TMS'lere uyumu iCin 20l
diizeltmelerinde "TMS
l0:
l
ve 2012 yrllarrnrn
Raporlama Diineminden Sonraki Olaylar" ve "TMS 8 Muhasebe
Politikalan, Muhasebe Tahminlerinde DeEitiklikler
ve
Hatalar" standartlarrnr
esas
alm r 5t rr.
2.4. ONEMLI MUHASEBE DE6ERLENDIRUE, TAHMIN VE VARSAYIMLAR,I
2.4.1. HAstLAr
Satrg
gelirleri,
UrUnUn
teslimi veya hizmetin verilmesi, iirUnle ilgili 6nemli risk ve
getirilerin alrcrya nakledilmii olmasr, gelir tutannrn guvenilir bir 5ekilde tilG0lebilmesi ve
itlemle ilgili ekonomik faydalarrn sirket tarafrndan elde edileceoinin kuwetle muhtemel
olmasr Uzerine alrnan veya alrnabilecek bedelin gerGeOe uygun deoeri i.izerinden
tahakkuk esasrna gaire kayttlara altntr. Net sattslar, sattlmti 0rUn ya da tamamlanmt,
hizmetin satrl vergisi haric faturalanmrl deqerinden, iadeler ve komisyonlarrn indirilmi5
leklini
goste
rir.
lSletme tarafrndan illemin kargr taraflarryla aSaOrdakiler uzerinde anlagmaya
vardrktan sonra glivenilir tahminlerde bulunabileceqi kabul edilir:
(a)
yaptrnma ba!
Taraflarca sunulacak ve alrnacak hizmetle
lan m rg
ilgili olarak her iki
taraftn
haklarr,
(b) Hizmet bed eli,
(c) Odeme lekli ve kotullan.
Daha iince muhaseberegtirirmii oran hasrrat tuta.nrn tahsir edirebirirrioi
konusunda bir belirsizrik ortaya crkarsa, tahsir ediremeyen veya tahsir edirebirmesi
muhtemel olmaktan (rkan tutar ba5rangrqta kayda arrnmr5 hasrratrn duzertirmesi yerine
gider olarak finansal tablolara yanstttltr.
l5
yemin$.{nati muFvirtik a.l.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTR,ISI TICARET A.5
0r.0r.20r 3 - 31.r 2.20r 3 HESAP DoNEMiNE AIT
FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlsKlN OIPNOTLAR
Aksi belirtilmedik(e tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmiStir,
Vadeli sattllann net deOerine indirgenmesi igin belirli faiz orant iizerinden,
alaca6rn vadeleri de dikkate altnarak iskonto edilir ve iskonto sonucunda do{an vade
farkr hisrlattan qrkarrlarak, gelecek aylara ait gelir olarak kaydedilir. Bunlarda
s0reye paralel bir tekilde ddnemsel olarak faiz gelirlerine intikal
ettirilirler.
ile alaca!rn beklenen vadesine kadar olan gUne isabet eden faiz
gegen
EilanCo gUnii
bilanCoda ticari
alacaklardan dii5i.ilerek, alacaklarrn iskonto edilmis maliyetiyle g6sterilmesi saolanrr.
2,4.2.MaDol VaRLt(LAR
Maddi Duran Varlrklardan, arsalar yeniden de!erlenmi5 degeriyle bunun
dr5rndakiler maliyet bedeli ile deOerlenmektedir. i5letmede bir yrldan fazla sure
kullanrlaca!r tahmin edilen maddi varlrklar, ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alrnrrlar.
Daha sonraki d6nemlerde de maliyet bedeli
ile de!erlenirler. 2005 Hesap d6neminden
6nce alrnmrs maddi varlrklar o d6nemin mevzuattna uygun gekilde enflasyon
muhasebesine tabi tutulmuslar ve dolayrsryla diizelrilmiS tarihi maliyetleri ile
tagrnmrglardrr. Duzeltilmi5 delerler uzerinden de amortismana tabi tutulmutlardrr.
Bu
nedemle mali tablolara yansryan maddi varlrklar duzeltilmii tarihi maliyetlerinden
birikmi5 amortismanlar di.itiildukten sonra kalan net de!erleri yansrtmaktadrr. yasal
defter kayrtlarrnda amortisman oranr olarak Vergi Usul yasasr,na uygun amortisman
oranlafl kullantlmrS olmakla birlikte, TMS l6'ya uyum sa6lamak amacryla uygun 5ekilde
d0zenlenen mali tablolarda ekonomik iimiir tahminlerine dayalr amortisman oranlan
kullanrlmrgtrr. Kullanrlan amortisman oranlarr a5a!rdaki gibidir.
Maddl Varlt6tn T0r0
B
in
AmortlsmanOrant Amortlsmanydntcml
alar
Makin e ve TeGh izat
%20
%
Normal
6-33
Normal
Tagrtlar
%
20-2s
Normal
Diiseme ve Dem irbatlar
*i 5 -20
Normal
%20
Normal
Di6er
Yine vergi yasalanna gtire ay ktsttlt amortisman ayrrlmasr mUmki.in olmadt6l
durumlarda TFRS'na uyum sadlamak iqin ay krsrtlt amortisman ayrrlmaktadrr.
Amortisman oranla nrn asgari olarak her hesap d6nemi sonunda giizden
gecirllmesi gerekmektedir. Di6er taraftan yine maddi varrrklarda deoer dutiikliidiinun
olup olmadtOtna iliSkin testlerin yaprlmasr gerekir.
l6
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
or.or.2013 - 3 r.r 2.20r 3 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL
TABLOLAR VE BUNLARA lLlsKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar Trirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmiStir.
Ancak henuz batyle bir Calrtma gercekleitirilmemil olmakla birlikte, deqer
azalmasrnrn oldugu bir varlrk grubu da bulunmamaktadtr.
Sirket 31.12.2012 tarihi itibariyle aktiflerinde yer alan ve bir biiliim0nde fabrika
ve idari binalannrn da bulundugu, Aksaray
ili Merkez ilgesi TaSpazar Mahallesi lSJl pafta
5226 Adall ve 5226 Ada/3 yer alan iki adet arsayr yeniden de!erlemit ve finansal durum
tablosunda degerlenmis tutarlan ile raporlamrttrr.
Eder bir varlr0rn defter deOeri yeniden de!erleme sonucunda artmrtsa, bu artrs
di{er kapsamlr gelirde muhasebeleltirilir ve doorudan tizkaynak hesap grubunda yeniden
deEerleme de!er artr;r adr altrnda toplanrr. Ancak, bir yeniden de!erleme de0er artrsr,
aynt varltftn daha iince kar ya da zarar ile ilitkilendirilmiS bulunan yeniden degerleme
de!er artr5rnr tersine gevirdi0i iilCiide gelir olarak muhasebele5tirilir. Eier bir
varltEtn
defter deBeri yeniden degerleme sonucunda azalmr5sa, bu azalma gider
olarak
muhasebeleitirilir. Ancak, daha 6nce yeniden deEerleme yaprlarak, deier arttgt iiz
kaynaklarda raporlanryorken, herhangi bir deder, 6zkaynakta ki fondan azaltma suretiyle
m uh
asebe
leitirilir.
2.4.3.MADDI OLMAYAN VAR.LIKLAR
Maddi olmayan varlrklar, haklardan olu5maktadrr. Maddi olmayan duran varlrklar,
ilk defa maliyet bedelleri ile kayda alrnrrlar.
Daha sonraki d6nemlerde de maliyet bedeli
ile de!erlenirler. Ancak hesap d6neminden 6nce alrnmtt maddi olmayan varlrklar o
ddnemin mevzuattna uygun gekilde enflasyon muhasebesine tabi tutulmuslar
ve
dolayrsryla duzeltilmis tarihi maliyetleri ile ta5rnmr5lardrr. Diizeltilmii de!erler 0zerinden
de amortismana tabi tutulmuilardrr, Dolayrslyla mali tablolara yanstyan maddi olmayan
varlrklar diizeltilmil tarihi maliyetlerinden birikmil amortismanlar duSuldiikten sonra
kalan net de{erleri yan srtmaktad rr.
5irket mali tablolarrnda amortisman oranr orarak vergi usur yasasr'na berirtiren
ekonomik 6miirleri dikkate alarak amortisman hesaplamrStrr, Amortisman ayrrma
ydntemi olarak normal amortisman yaintemi berirrenmiS ve krst esasa gdre
amortisman
gideri hesaplanmrstrr. Kulranrran amortisman oranrarr ve yitntemreri aSagrdaki gibidir.
Maddl Olmavan Varltk T0r0
Bilgisayar Program lafl
Amortlsman Orant
Amortlsman Y6ntcml
%33
Normal
t7
yerninti\ati
itha:irtiI
a.l.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.9
ol.ol.2ol3 -
31.r 2.2013 HESAP OoNEMINE AIT F|NANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedik(e tutarlar Tiirk Lirasr "TL'olarak ifade edilmiltir.
2.4,4.VARLrXLARD^ OEdER D090KLoC0
TMS 36 -Varlrklarda De!er Oi.itiikliiqU standardtna gdre; dUzenli araltklarla
maddi, maddi olmayan varltklar ve Serefiyenin defter degerleri ile geri kazanrlabilir
de!erlerinin karqrlagtrrrlmast gerekir. E!er varlrOtn defter deOeri geri kazantlabilir
deOerini astrOr tahmin ediliyor ise varlr0rn degerinde de!er dn5i.iklU!0nun oldu0u kabul
edilir. Geri kazanrlabilir de!er kullanrm fiyatr ile piyasa fiyatrndan
dU$Uk olantdtr.
Tahmin edilen deier dUtUklUiU tespitin yaprldr!r d6nemde zarar kaydedilir.
Ancak bttyle bir deler d0t0klii60nUn varlr!r g6zlen meme kted ir.
2.4. 5.BoRCLANMA
MALIYETLERI
Tijm faiz giderleri tahakkuk ytintemine giire celir Tablosu'na alrnrr ve finansman
giderleri iqinde raporlanrr. Kullanrlan yabancr para cinsinden kredilerle ilgili olarak
gerqeklegen kur
farklarr (olumlu,
olTMSuz) finansman maliyetleri
ile ili5kilendirilir.
Kullanrma hazrr hale getirilmesi dnemli ttlqude uzun zaman isteyen varlrklarrn iktisabr
igin katlanrlan finansman maliyetleri varltEtn maliyetine ilave edilir.
Vadeli alrmlarda katlanrlan vade farklarr vadeli bedelden indirgenerek net alrm
de0eri (makul de{er) ile kayda alrnmalarr sa!lanrr. Vade farklarr finansman giderleri
iqerisinde
m uh
asebelettirilir.
2.4.6,F|NA
s^L ARAqL r.
2,4.6.I. Naklt vc Naklt Bcnzcrlerl
Kasadaki nakit TL ve bankalardaki mevduattn nominal ve kayttlt deoerleri gerceoe
uygun deEeri kabul edilir. Bankalarda vadeli mevduat cari hesap !eklinde olabildiqi gibi,
getiri amaclt yatrflm portfdyiiniin bir parqasr olarak vadeli mevduat ,eklinde
olabilmektedir. vadeli mevduata faiz oranr esas alrnarak diinemsel olarak gelir
tahakkuku yaptlmaktadtr.
Ters repo s6zlesmeleri ile satrlan paralar banka mevduatlarr olarak mali tablolara
altnmakta, bilanCo tarihi itibariyle gelir tahakkuku yaprlmaktadrr.
2.4.6.2.Ttcarl Alacaklar/ Borclar
Ticari alacaklar fatura tutarrarndan bu aracakrar icin ay.ran deoer d0tukruo0
kargrlrklarrnrn indirilmesi suretiyle mali tablolarda gtisterilir.
l8
'-l
.
--2
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A.9
0r.01.2013 - 3r.r 2.20r 3
HESAP DoNEMINE
AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikge tutarlar Trirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmiStir.
$irket'in vadesi gelmil ticari alacaklannt tahsil edemeyece0ine dair somut bir
g6sterge varsa iUpheli alacak karttltdt aynltr. Bu kar5llr!rn tutan, alacaotn kayttlr de0eri
ile geri elde edilebilir de!eri arastndaki fark, yani tahsil edilebilir teminatlar dahil
tUm
nakit akrlrnrn etkin faiz oranr kullanrlarak hesaplanmr5 bugiinkii de!eridir.
$Upheli alacak kar5rlr0rnrn ayrrlmasrndan sonra geliten olaylar sebebiyle kargrlr$rn
azalttlmast gerekirse, karitlritn iptali gelir tablosunda kar5rlrk giderlerine alacak
ve
rilmes
i suretiyle
9e
rceklettirilir.
Ticari alacaklar ve borglar iCinde srntflandrrrlan senetler ve vadeli
gekler
reeskonta tabi tutularak efektif faiz oranr yaintemiyle indirgenmi5 de!erleri ile ta5rnrr.
2.4.6.3.M.nku1 Ktymetlcr
Menkul krymetler delerleme agrstndan, "GerCeOe tJygun Deger Farklafl Kar Zarara
yanstttlacak Varlrklar", "Vadeye Kadar Elde Tutulacak yatr mlar,, ve bunlar drSrnda
kalanlar da "Satrlmaya Haztr Finansal Varlrklar" olarak srnrflanrrlar.
GerCeie Uygun De!er Farklarr Kar Zarara yanstttlacak Finansal varlrklar, fiyat
hareketlerinden faydalanmak amacryla iktisap edilen hisse senetleri, devlet tahvili ve
hazine bonolaandan ve fon katrlma belgelerinden oluimaktadrr. Bunlar alrm satrm amaglr
finansal varlrklardrr. Alrm maliyetleri ile kayda alrnmakta ve d6nem sonlarrnda makul
degerleri ile de0erlemeye konu olmaktadrrlar. Hisse senetlerinin borsada i5lem g6rdi.i!ii
son guntin ikinci seans sonunda bekleyen en iyi alrt fiyatrnrn makul degerini yansrttrgr
kabul edilmektedir. Devlet tahvilleri ile hazine bonolarr da borsada i5lem gtirdii6u son
seansrn bekleyen altt degeri Uzerinden de6erlenmektedir. Menkul Ktymet yattflm
Fonla.'na yaprlan yatrrrmlarda de!erreme gunu iGin Fon y6netimi tarafrndan iran ediren
normal alrm sa m degerleri makul de$er olarak kabul edilmekte ve bu deIer iizerinden
de!erlemeye konu olmaktadtr. Altm satrm amacll
tiim menkul ktymetlerden
d06an
de!erleme olumlu veya olTMsuz farkra, ddnemin cerir Tabrosu ire iri$kirendirirmektedir.
Bu de!erleme farklarr
"Finansar cerirrer", "Finansar ciderler" karemi icinde
g6ste rilme ktedirler.
Vadeye Kadar Elde Tutulacak yatrrrmlar, belirli bir vade yaprsr olan ve belirli
tutardaki 6demeleri iqeren ve 5irket' in vadesine kadar erde tutma niyeti ve finansar
kabiliyeti olan krymetlerdir ki, bunrar etkin faiz oranr ire gerir reeskontuna tabi tuturarak
iskonto edilmis maliyetleri iizerinden de!erlenirler.
l9
bagmsrrienet(m aanrgmantrk
vcminti mati miiiavirtik a.s.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
01.01.20t 3
- 3 r.12.2013 HESAP DONEMINE
AiT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA iLiSKiN DipNOTLAR
belirtilmedi
Etkin Faiz oranr; sdzresme ire belirlenen gerecekteki nakit akrmla.nr, bu araon
ilk defa mali tablolara arrnma
tarihindeki veya uyguranabirir olmasr durumunda
piyasadaki bu tarihten sonraki en yakrn yeniden fiyatlama tarihindeki net
kayrtlr de!erine
etitleyen iskonto oranrdrr. De6erleme sonucunda doOan faiz gelir tablosuna altntr.
Sattlmaya Haztr Varltklar ise bunlann drgrnda kalan varlrklardrr. Bu kapsama
konsolide edilmeyen ve rtzvarrrk ytintemine gtire muhaseberestirirmeyen
isrirakrer, uzun
sure elden grkarrlmasr dngdrurmeyen diger varrrkrar girer. Bunrarrn
de6erremesi de makur
degerl€ yaprlrr. Makul de!erin tespitinde borsa raicinden yararlanrlrr.
Deoerleme
sonucunda borsa fiyat hareketlerinden do!an kazanq ve kaytpla,
bu varltklar mali
tablolardan grkarrlrncaya kadar 6z sermaye dedirim tablosu
aractltOtyla do!rudan 6z
sermaye icinde "Finansar Varrrkrar De!erreme Farkr" kareminde g6steririrrer.
Bu fark
hesaplarnda biriken tutarrar, irgiri varrrkrar mari tabrorardan qrka.rdr!rnda,
d6nemin kar
zarar orarak cerir Tabrosu'na arrnrrrar. Ancak satrrmaya hazrr
bir finansar varrrgrn irk
defa mari tabrorara arrndrdr tutar ire vade tuta, arasrndaki
farkrn etkin faiz oranr ire
degerlemesi sonucunda itfa edilen krsmr faizi
temsil eder ve kar zarar olarak mali
tablolara arrnrr' Tiim menkur krymetrerin irk defa
kayda arrnmasr itrem tarihine g6re
yapt
lr
r.
Menkul krymetlerin repoya konu edilmesi nedeniyle
geqici olarak elden
qrkarrlanlar mari tabrorardan qrkarrrmazrar
ve ait ordukra. hesap grubunda izrenmeye
devam edirirrer' Bunun kar5rrr!rnda erde
ediren nakit nedeniyre do!an borq birangoda
pasifte "Di6er Finansar yi.iki.imruriikrer"
karemi iqinde gdsteririrrer. Bunrara biranco
tarihi
itibariyle gider reeskontu yaptlrr.
2.4.7. ltttrakler
5irket ainemli etkide bulundugu di6er kurulurlara yapttgt yattnmlan
iktisap
tarihinde mariyet bederi ire kayda arrr. yasar
defterrerinde de mariyet bederi ire de!errer.
Tahsil edilen temettiileri de gelir olarak
kayda alrr. Ancak TMS/TFRS,ye uygun
ekli mali
tablolarda ozkaynak Ydntemi uygulanryormu$
gibi diizertmerer yapar. rgtirak ediren
tirketin 6zvarll6tnda meydana gelen artr5tan
sirkete isabet eden tutar kadar istirakin
defter de!eri artrrrrr, zarar veya kar
da!rtrmr s6z konusu
ise azartrrrr.
20
.-!==l:+g+=rs!!!
v.-,"t1.l.r,[email protected]
A'5
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET
OI.OI.20I3
- 3I.I2.20I3
HESAP DONEMINE
AIT FINANSAL TAELOLAR VI BUNLARA ILIsKIN DIPNOTLAR
tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olale!
Aksi belirtil
!Iq!!-!!]l!
DolaylslylatemettiitahsilatlallKallzalarTablosuileili'kilendirilmez.l'tirakin
defter deierindeki arttl veya azalltlar, Ka( lzata( Tablosu'nda "Ozkaynak Y6ntemiyle
DeOerlenen Yattrtmlarln Kar/zararlarlndaki Paylar" kaleminde raporlantr'
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/ I nci maddesine g6re; Kurumlarln, tam
mUkellefiyete tabi baSka bir kurumun sermayesine iStiraklerinden elde ettikleri kazanqlar
kurumlar vergisinden istisnadtr. Bu nedenle l5tirak Kazanqlarl ticari kardan mali kara
gegerken kardan indirilir ve vergi drSr tutulurlar. Yine iStiraklerin elden grkartlmastnda
do!an de!er artt5 kartntn
2.4.8.
% 75
i belirli koiullarla vergiden istisnadlr.
KURUM KAZANCI OZERI}.IDEN HESAPLANAN VERGILER VE ERTELENUI' VER,GI VARUCI/VER6I
Y0x0ML0L0C0
Diinemin kar ve zaran Uzerindeki vergi gideri, cari yll vergisi ve ertelenen vergiyi
yrl vergi ynkiiml0lU!0, d6nem kartntn vergiye tabi olan ktsmt
iizerinden ve bilanqo tarihinde geqerli olan vergi oranlan (9620) ile hesaplanan vergi
iqermektedir. Cari
yUkUmlUlUgUnU iqe rm ekted ir.
D6nem vergi gelir veya gideri, hesap d6neminde vergi yasalaflna uygun Sekilde
hesaplanan kardan % 20 oranrnda kurumlar vergisi (hesaplanan vergi gideri) ile geqici
farklarrn neden olduEu vergi geliri/giderinden olu5maktadrr.
Ertelenen vergi varlrk ve y0kiimliilUkleri, bilanCo TMS/TFRS'na uygun 5ekilde
de!erlemesi sonucunda bulunan de!er ile vergi de!erleri arasrnda geqici farklarrn
etkilerini dikkate alarak hesaplanmaktadtr. 56z konusu gegici farklar genellikle gelir
ve
giderlerin, do!u9 zamanlanntn, vergi yasalan ile muhasebe standartlannda farklt
diizenlenmesinden kaynaklan I r.
Ertelenen vergi yiikUml0lii0U veya varltOt, varlrklarrn ve yUkUml0li.iklerin finansal
tablolarda gosterilen tutarlan ile yasal vergi matrahr hesabrnda dikkate alrnan tutarla
arasrndaki gecici farklrlrklarrn bilango yiintemine g6re vergi etkilerinin yasala5mr5 vergi
oranlarr dikkate alrnarak hesaplanmastyla belirlenmektedir.
Eger aktiflerin yeniden de!erlenmit degerleri veya TMS/TFRS'lere gtire bulunan
de!eri' vergi degerlerinden yuksekse vergilendirilebilir geqici farklara, aksi ise yani
muhasebe degerleri vergi deEerlerinden kuquk ise, indirilebilir geqici farklara neden
o
lu
rlar.
2t
yeminti nati m0tavirlik
..t.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
O].OI.2OI3
- 3I.I2.20I3
Ak5i belirtilmedi
HESAP DONEMINE
AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA ILISKIN DIPNOTLAR
tuta.lar Ttirk Lirast "TL" olarak ifade edilmi5tir.
Yine pasiflerde muhasebe deoeri vergi deoerrerinden yi.iksek ise indirirebirir
gecici farklan, kriciik ise vergilendirilebilir gegici farklara neden olurlar. Bu farklarrn
aktif veya pasifler bilanco dr5rna grktrklarrnda veya amortisman ve itfa gibi nedenlerle
ileri bir tarihte ortadan kalkarlar. l5te vergilendirilebilir geqici farklar bu farklarrn
ortadan kalkaca!t beklendi!i tarihte beklenen vergi oranlarrna g6re ertelenmis vergi
y0kiiml0liig0ne ve indirilebilir gecici farklarda farkrn ortadan kalkaca{r beklendioi
tarihteki beklenen vergi oranla.na gtire erterenmis vergi araca!r hesapranmasrna neden
o
lu
rlar.
Ttirkiye'de kurumlar vergisinde tek bir oran (%20) gecerli oldu!undan farklara
iliskin ertelenen vergiler bu oran uzerinden hesapranrr. Ancak Kurumrar vergisi
Kanunu'nun 5 nci maddesinde diizenrenen bazr istisnarar bu oranr de!i5tirebirir. drne!in
iki tam yrl
igletmenin aktifinde bulunmu5 olmasr ko5uluyla gayrimenkul ve iltirak
hisselerinin satr$rndan erde ediren kazangrarrn % 75'ivergiden istisna tuturdu6u icin bu
tiir varlrklann
hesaplanrr
(96
neden oldudu gecici vergilendirebilir farklar %
s
oranr uzerinden
25 x 0,20).
Ertelenen vergi yijkiimlUliikleri vergilendirilebilir geCici farklarrn tUmi.i
iCin
hesaplanrrken, indirilebirir geqici farklardan oru5an ertelenmig vergi varlrklarr, gerecekte
vergiye tabi kar elde etmek suretiyre stiz konusu farkrardan yararranmanrn kuwetre
muhtemel olmasr 5artryla h esaplan
m
aktad rr.
Ertelenen vergi yukiimriirukreri, sirket'in geqici farkrrrrkrarn ortadan karkmasrnr
kontrol edebildi!i ve yakrn gelecekte bu farkrn ortadan kalkma olasrllIrnrn d0SUk olduOu
durumlar haricinde, ba!rr ortakrrk ve istirakrerdeki yatr.mrar ve is ortakrrkra.ndaki
paylar ile iliSkilendiriren vergirendirirebirir gecici farkra.n
tiimai icin hesapranrr.
8u tUr yatt m ve paylar ile iligkilendirilen vergilendirilebilir geCici farklardan
kaynaklanan ertelenen vergi varrrkrarr, yakrn gerecekte vergiye tabi yeterri
kar erde etmek
suretiyle sdz konusu farkrardan yararranmanrn kuvvetre muhtemer ormasr ve gerecekte
ilgili farklann ortadan kalkmasrnrn muhtemel olmast iartlanyla hesaplanmaktadrr.
Ertelenen vergi varlr!rnln kayttlr deOeri, her bilango
tarihi itibanyla giizden
gecirilir. Ertelenen vergi varrrornrn kayrtrr de!eri, bir krsmrnrn veya tamamrnrn
sa0layacaor faydanrn erde edilmesine imkin verecek d0zeyde mari kar
erde etmenin
olmadr!r dlqUde azaltr lr r.
lluhtemel
22
<-**ffi*
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRI5I TICARET A.S
01.01.2013
-
3r.'r 2.20r 3 HESAP DONEMINE AiT FiNANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lL15KlN DIPNoTLAR
Aksi belirtilmedikCe tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmittir.
Ertelenen vergi varlrklan ve yUkUmlUlUkleri, cari vergi varltklanyla cari vergi
yiikiimlUlUklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkrn olmasr veya saiz konusu varlrk ve
ytikiimlUlUklerin aynr vergi mercii taraftndan toplanan gelir vergisiyle iliskilendirilmesi ya
da Sirket'in cari vergi varlrk ve yijk0mliiliiklerini netleitirmek suretiyle 6deme niyetinin
olmasr durumunda
m
ahsu p
edilir.
Dodrudan ozkaynakta alacak ya da borq olarak muhasebeleltirilen kalemler iligkin
ertelenmii vergi de doErudan 6zkaynakta muhasebeleltirilir. Di6er taraftan farklara
neden olan iglem gelir veya gider olarak Kar Zarar'da muhasebeleStirilmis ise bunlann
ertelenmis vergi etkileri de dtinem vergisini dUzeltici bir 5ekilde bir vergi geliri veya
gideri ieklinde
m u
hase be le Stirilir.
Tiirkiye'de mali zararlar be5 yrl boyunca ileriye tatrnarak, e!er yeterli kar elde
edilmi5 ise bu kardan diitiilebilir. 8u nedenle mali zararlar nedeniyle ilerde tasarruf
edilebilece!i beklenen vergi tutan kadar ertelenmis vergi alaca!rnrn doOmasr beklenir
m uh
asebe
ve
leitirilir.
2.4.9.K|DEM TAZMINAT| vE CAUSai.LARA SAGLAr.laN FAYDA ptaNLARt
Mevcut l5 Kanunu,
lirketi ktitU davrants dtgtndaki nedenlerle iSine son verilen
personel drlrndaki her personele her bir hizmet yrlr iGin en az 3o gunluk krdem tazminatr
iidemekle yukimlu tutmaktadrr. Bu nedenle sirketin tasrdrdr toplam yiiku ifade eden
gelecekteki tidemeleri tahmin etmesi ve tahminlerle bulunan iidemelerin iskontoya tabi
tutularak net bugi.inku deoere getirilmesi gerekmektedir. sirket bu amagla "beklenen
hakla.n net timdiki deoeri" ydntemini kullanmakta ve bdylece bilanqo gainu itibariyle
toplam yiikijmli.ili.i6ainiin iskonto edilmiS net deOerini raporlamaktad I r.
Sirket buna uygun 5ekilde, personelin emekliliiini doldurdu!u gi.in emekli olaca!r
varsayrmr ile ileriye y6nerik orarak, emekri ordukrarrnda veya irten
Grka.rdrkrarnda
6deneceqi tahmin ediren krdem tazminatr ytik0mruruounu burmaya qarrSrr. Erkekrerde
25
ytltnr, kadrnlarda 20 yrlrnr dorduran p€rsonerin emekri oracaor varsayrmr yaprrrr ve
krdem
tazminatrnrn da bu tarihte aidenecegi kabur edirir. odenecegi tahmini yaprran bu topram
yiikumlulii0un icinde personerin biranco tarihi itibariyre krdemi nedeniyre
armaya hak
kazandr!r btilumiin net bu gunki.i de!eri krdem tazminatr kar$rrrir orarak birangoya
arrnrr.
23
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
0r.01.20r 3 - 31.r 2.20'r 3 HESAP O6NEMINE AIT FINANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi bclirtllmedik(e tutarlar Trirk Lirast "TL" olarak ifade edilmigtir.
GeCmil d6nemlerde krdem tazminatt almaya hak kazanmadan aynlan personel
sayrsrnrn toplam personel saytstna orantntn
ileriki dainemlerde de aynen tekrarlanaca!rnr
varsayrlrr ve toplam yUk bu oranda azaltlltr. Celecekte tidenecek yUkUmlUlU0Un bilanCo
giinainUn de!erine indirgenmesinde kullanrlan iskonto oranr ise borsada iSlem g6ren
uzun vadeli devlet tahvillerinin ortalamastdtr.
lki dtnem
arastnda deOisen toplam ktdem tazminatt yijkti, faiz maliyeti, cari
ddnem hizmet maliyeti ve aktuaryal kazanC ve kayrp krsrmlarrna aynltr. Faiz Maliyeti; bir
iinceki hesap diineminde bilanCo da yer alan y0kUmlUlUiUn ddnem iginde kullanlmrnrn
maliyetidir ve qalr5maya devam eden kiiilere ilitkin yiikUmlUlaiOUn d6nem batrndaki
tutannrn, o yrlda kullanrlan iskonto orant ile qarprlmr5 tutandtr. Cari diinem hizmet
maliyeti ise iCinde bulunulan hesap d6neminde Caltsanla n (altsmalan kargrlr{rnda hak
ettikleri krdem tazminatlntn ddeneceOi diinemde ulasmast beklenen tutanntn iskonto
oranr ile bilanCo giinUne getirilmesinden kaynaklanan krsmrdrr. Bunun drirndaki farklar
ise akti.iaryal kazanC ve kayrplarr yanstttr. Cari Dtinem Hizmet Maliyeti
Kar/Zarar
Tablosu'nda Uretim/Sattf Maliyeti, pazarlama satrt ve DaOtttm ciderleri ve cenel yttnetim
Ciderleri iqinde raporlanrrken, Aktiiaryal KazanG ve Kaytplar bilanqoda Di$er Kapsamlr
Gelirler aizerinden <lzkaynaklar icerisinde raporlanrrlar.
(alrganlara normal maa5, ikramiye ve diger sosyal fayda iidemeleri drlrnda,
emeklilik veya iSten ayrrlmadan sonraki drinemlerde <jdenmek Uzere herhangi bir katkr
planr da
bu lu
n
mamaktad I r.
2.4.1 0. Nctleltlrme
Finansal varlrklar ve yiikUmlUltikler, yasal olarak netleStirme hakkr var olmast, net
olarak tidenmesi veya tahsilinin miimkUn olmast veya varlr!rn elde edilmesi ile
y0kUmliiliidUn yerine getirilmesinin et zamanlr olarak gergeklefebilmesi halinde,
bilanqoda net deierleri ile g6sterilirler.
2.{.1l.
Hlsse Baltna Kazanc
Diinem net karrnrn ilgili oldugu d6nemin agrrlrklr ortalama hisse sayrsrna btilrim0
ile bulunan tutardrr.
24
AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A'5
01.01.2013 - 31.12.2013 HE5AP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR vE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedik(e tutarlar Tark Lirasl "TL" olarak ifade edilm
Ancak nakdi bir sermaye arttrtmt olmadan mevcut iC kaynaklartn esas sermayeye
eklenmesi ve karSrlrornda bedelsiz hisse senedi verilmesi durumunda (b6liinme), son cari
yrl ile iinceki ytllarrn kar5tla5ttrmastnt
mUmkUn ktlmak iCin 6nceki
ytltn hisse
ba5tna
kazanqlarr, sanki onceki ytlda aynr saytda hisse varmlS gibi diizeltmeye tabi tutulur.
2.4.1 2.
llltklll Taraflar
Sirket'in ilitkili taraflan, hissedarltk, s6zleSmeye dayak hak, aile ilitkisi veya
benzeri yollarla kar5r tarafr doOrudan ya da dolaylr
bir
Sekilde kontrol edebilen veya
6nemli derecede etkileyebilen kurulu5larr kapsamaktadrr. Ekteki finansal tablolarda
lirket'in
hissedarlarr ve bu hissedarlar tarafrndan sahip olunan tirketlerle, bunlartn kilit
y6netici personeli ve iliikili olduklarr bilinen diger girketler, iliskili taraflar olarak
tanrmlanmrstrr.
A5a!rdaki kriterlerden birinin varlrgtnda, taraf Sirket ile
iliikili
sayrllr:
i) Siiz konusu tarafrn, dolrudan ya da dolaylr olarak bir veya birden fazla
yo
aracr
luyla:
- 5irket'i kontrol etmesi, Sirket taraftndan kontrol edilmesi
ya da
-5irket ile ortak kontrol alttnda bulunmast (ana ortaklrklar, baolt ortakltklar
aynr i5 dahndaki ba!h ortaklrklar
- 5irket
ve
dihil olmak 0zere):
iizerinde 6nemli etkisinin olmastnl saOlayacak payrnrn olmast; veya Sirket
iizerinde ortak kontrole sahip olmasr;
ii)Tarafrn, Sirket'in bir ittiraki olmast;
iii)Tarafrn,5irket'in ortak giriiimci oldu!u bir it ortakltgr olmast;
iv)Tarafrn, Sirket'in veya ana ortaklr!rnrn kirit ydnetici personelinin
bir
tiyesi
olmasr;
v)Tarafrn, (i) ya da (iv) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin yakrn bir aile
iiyesi olmast;
vi)Tarafrn; kontror ediren, ortak kontror ediren ya da tinemri etki artrnda veya (iv)
ya da (v) maddelerinde bahsedilen herhangi bir bireyin do!rudan ya da dolayrr
olarak
6nemli oy hakktna sahip oldu!u bir iSletme olmast veya
vii) Tarafln, iiletmenin ya da iiletme ile iliskili taraf olan bir
i5letmenin
galtganlarrna itten aynlma sonrastnda sa{lanan fayda planlarr
olmasr gerekir.
25
AKTENTAS AKSARAY TARTM END0STRISI TICARET A.S
01.01.2013
-
31.12.2013
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TABLoLAR vE BUNLARA lLiSKlN DipNorLAR
Aksi belirtilmedikge tutarlar T0r! Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir.
lli$kili taraflarla yaptlan i5lem, iligkili taraflar arastnda kaynaklarrntn, hizmetlerin
ya da ytikiimlrjlUklerin bir bedel karqrlr! r olup olmadr!rna bakrlmaksrztn transferidir.
$irketimizde iligkili taraf olarak kabul edilebilecek kigi veya kurum olarak y6netim Kurulu
i.iyeleri ile Perek ingaat lmalat sanayi ve Ticaret Ltd. Sti. bulunmaktadrr.
2.4. I 3.Naklt Akrmrn R.aporlanmasl
$irket net varltklarrndaki de!iqimleri, finansal yaprslnt ve nakit akrmlarrnrn tutar
ve zamanlamaslnr deIi5en $artlara g6re yrinlendirme yeteneOi hakkrnda mali tablo
kullantctlarrna bilgi vermek uzere, nakit akrm tablolarrnr duzenlemektedir. lSletme
faaliyetlerden kaynaklanan nakit akrmlarr, girket'in faatiyetlerinden kaynaklanan nakit
aktmlartnt g6sterir' Yattrtm faaliyetleriyle ilgili nakit akrmlarr, girket'in yartlm
faaliyetlerinde (duran varlrk yatrrrmlarr ve finansal yatrrrmlar) kullandr!r ve
elde etti!i
nakit aklmlarrnr g6sterir.
Finansal faaliyetlere ili5kin nakit
akrmlarr, girket'in finansal faaliyetlerde
kullandr!r kaynaklan ve bu kaynaklarrn geri 6demelerini g6sterir. Nakit
ve nakit benzeri
de[erler, nakit ve banka mevduatt ile tutarr belirli nakde kolayca gevrilebilen
krsa vadeli,
ytiksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha krsa olan yatrrrmlal
igermektedir.
2.4.14. Bllango Tarlhlnden Sonra Meydana Gelen Otaylar
Bilanqo tarihi
ile bilanqonun yaytmt igin yetkilendirme tarihi arasrnda,
i5letme
lehine veya aleyhine ortaya grkan olaylarr ifade eder. Bilanqo
tarihi itibariyle sriz konusu
olaylartn var oldu!una ili5kin yeni deliller olmasr veya ilgili
olaylarrn bilango tarihinden
sonra ortaya qtkmast durumunda, $irket s6z konusu hususlarr
ilgili dipnotlarrnda
agrklamaktadlr.
5irket; bilanqo tarihinden sonraki dr.izeltme gerektiren olaylarrn ortaya
qrkmasr
durumunda, mali tablolara alrnan tutarlarr bu yeni duruma
uygun 5ekilde dtizeltir.
2.4.r 5. Kargrrrkrar, Sarta Bagtr yukumrorukter ve garta
Balrr varrrkrar
$irket'in, geqmiS olaylardan kaynaklanan mevcut bir yukumlulri!riniin butunmasr,
bu yriktimliilti!tin yerine getirilmesi igin ekonomik
fayda igeren kaynaklarn iSletmeden
qtkmastntn muhtemel olmast ve s6z konusu yukumlriluk
tutaflntn guvenilir bir bigimde
tahmin edilebiliyor olmast durumunda ilgili yukrimlrilrik,
karqrlrk olarak mall tablotara
allnrr.
I
I
26
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
01.0r.2013 - 3r.r 2.2013
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TA8LOLAR VE BUNLARA ltlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade €dilmittir.
Sarta baolr yUkiimlUl0kler, ekonomik fayda iqeren kaynaklarrn itletmeden Clkma
ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedi!inin tespiti amacryla sUrekli
de!erle
nd
olarak
irmeye tabi tutulur.
$arta ba!lr yUkUmliilijk olarak i5leme tabi tutulan kalemler
i(in
gelecekte
ekonomik fayda igeren kaynaklann itletmeden (rkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi
durumunda, bu 5arta baglr yukumli.iluk, giivenilir tahmin yaprlmadr!r durumlar harig,
olasrlrktaki deoisikli0in meydana geldi6i d6nemin finansal tablolarrnda kar5rlrk olarak
kayrtlara altntr.
Sirket iarta ba{rr yiik0mrurukrerin muhtemer hare gerdi!i ancak ekonomik fayda
iceren kaynaklarn tuta. hakkrnda gi.ivenirir tahminin yaprrmamasr durumunda irgiri
yU
kii
m lU
laii U d ipnotlarda gdstermekted ir.
Gecmii olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti isletmenin tam olarak kontroli.inde
bulunmayan bir veya daha fazla kesin olmayan olayrn gerCekleiip gergekleSmemesi ile
teyit edilecek olan varlrk, Sarta bagrr varrrk orarak de6errendiririr. Ekonomik fayda iqeren
kaynaklarrn i5letmeye girme ihtimarinin yiiksek burunmasr durumunda
sarta bagrr
varlrklar
bir
d
ipn
otlarda agrklanrr.
Kargtltk tutanntn ddenmesi iCin kullantlan ekonomik faydalarrn tamamrnrn ya
da
krsmrnrn iiguncu taraflarca kargrlanmasrnrn beklendi!i durumlarda tahsil
edilecek
olan tutar, bu tutarrn geri ddenmesinin kesin olmasr ve tutann gUvenilir
bir gekilde
hesaplanmasr durumunda, bir varltk olarak muhasebelestirilir.
2.4, t 6.Devlet Tclvlk
v. yardtmlafl
telvikleri, Sirket,in bu tesviklerle ilgili gerekleri yerine getirdi6i ve
tesvikin alrnacadr ile irgiri makur bir sebep orusmadr6r surece
muhaseberertirirmez.
teivikler kar5rlamara, bekrenen mariyetrerre eSregecek
irgiri
HaikUmet
bu
Bu
diinemde gerir orarak
5ekirde
muhasebele5tirilir' Hi.ikumetin sa!radr!r tervikrerden erde
ediren gerir uygun bir gider
kaleminden indirim olarak muhasebelertirilir.
NOT 3
-
ISLETME BIRLESMELERI
Bilanqo d6nemleri itibariyle herhangi bir birlerme s6z konusu
deiildir.
27
AKTENTAS AKSARAY TARIM END0STRISI TICARET A.5
- 3I.I2,2013
OI.OI.2OI3
HESAP DONEMINE
AIT FiNANSAL TABLOLAR vE BUNLARA lLlSKiN DiPNOTLAR
Aksi belirtilmedikge tutarlar Ttirk Lirast "TL" olarak ifade edilmi5tir.
-
NOT 4
DlcER. ISLETMELERDEKI pAyLAR.
Bu lu n
-
NOT 5
mamaktad rr.
BOLOMLER,E GOR,E MPOR,LAMA
$irket tek bir tesiste iiretim ve satri yapmaktadrr. Urr,lnleri homojendir. Sat!s
b6lgeleri itibariyle de bir ayrtm yaprlamamaktadrr. Dolayrsryla brili.imlere g6re raporlama
anlamlr olmamaktadlr.
Ancak satrglarrn yurtiCi ve yurtdtit aynmt yaprlabilmektedir.
NOT 6
-
NAKIT VE NAKIT BET.IZERLERI
3r.r 2.2013
*E*++_eE-e4_eI
Kasa
3t .r 2.2012
6.462
Bankalar
r
27.120
-Vadesiz Mevduat (TL)
42.661
27.'t20
40.226
-Vadesiz Mevduat (Euro)
2.435
TOPLAM
NOT 7
-
3.812
33.582
56.473
FINANSAL BORCLAR.
Ksa Vadell Flnansal Borglar
31.t 2.20r
3r.t 2.2012
3
Falz
&)
I0,32-l 5,96
Oranr
-TL Banka Kredileri
Falz
TL
2.650.307
Oranr llXl
r
0,32- I s,96
TL
2.833.992
-Kredi Faiz Tahakkuklarr
I 1.788
-Kredi Kartr Borglarr
21.649
600
2.683.744
2.853.284
TOPTAM
Uzun Vadell Flnansal Borglar
Falz
Oranr
-TL Banka Kredileri
TOPLAM
fi)
10,80-l 5,49
TL
1.549.740
1.549.740
r
8.692
Falz
Oranr (X)
TL
10,80-l 5,49
I .42 r .509
r.421.509
Krediler igin verilen ipotekler Not r6'da belirtilmi5tir. Ayrrca kredilerin
teminatr
olarak girketin alrnan vadeli qekleri de kullanrlmaktadlr.
28
AKTENTAS AKSARAY TAR]M ENDoSTRISI TICARET A.5
01.01.2013
-
31.12.2013
HESAP DONEMINE
AIT FiNANSAL TABLoLAR vE BUNLARA iLlSKiN DipNorLAR
Aksi belirtilmedikge tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmiitir.
-
NOT 8
TlCAR.l ALACAK VE BORCLAR
3r.r2.20r3
3r.r2.2012
.9s9.944
2.0r 4.656
482.196
756.608
03.266
223.r 03
(6. s0s)
(8.26s)
324.r 35
24r .368
$tipheli Ticari Alacaklar Kargrlr!r (-)
(324.r 3s)
(24r.368)
Toplam
2.538.90r
2.986.r 02
Tlcarl Alacaklar
Ahcrlar
r
Alacak Senetleri
lli5kili taraflardan Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
--l: q["_I
Iisllle_q*lc
"llitkili
r
r
Taraflardan Ticari Alacaklar Dipnot 27'de ayrrntrlr olarak aClklanml$ttr.
Tlcarl Borglar
3r.r2.2013
Satrcrlara Borqlar
828.r
Borg Senetleri
Borq Senetleri Reeskontu (-)
Toplam
NOT 9
872.787
2.378.814
4.026.852
(43.270)
(2 r 8.070)
3r.t2.20r3
Tr
Dller
Borglar
*l!lr!t_I_erl!:rq
31.r 2.20t
2
Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
K.V.
4.68r.569
DlcER. ALACAK VE BORCLAR
Dg,q Varhklar Dtler
-
2
r7
3.r 63.661
-
3t.r 2.20r
egsr_Eo5|11|
Odenecek Vergi ve Fonlar
.lli$kili Taraflara Di!er Borqlar Dipnot
3.923
3.923
3.923
3.923
3I .I 2.201
3
31.12.2012
s66.28r
167.679
14.194
47.789
580.475
2r 5.468
27' de aynntrlr olarak aqrklanmrgtrr.
29
bagrrn
z denetim danrtmanhk
yemintl mati miigavirtik a.9.
AKTENTAS AKSARAY rARtM ENDoSTRISI TICARET A.5
01.01.20r 3
- 3r.r 2.20r
3 HESAp DoNEMINE AIT FiNANSAL TABLOLAR VE BUNLARA iLlSKiN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedik(e tutarlar Ti)rk Lirast "TL" olarak ifade edilmiitir.
NOT IO
-
STOKLAR
Stoklar
Itk Madde ve Malzeme
3l.r2.2013
3l.r2.2012
't.223.982
2.039.330
67.854
129.514
l ?9-'299
371.51I
264.216
(96.471')
(66.712)
Mamuller
""
Ticari Mallar
oipe1.st"ofll
Toplam
r
I.696.664
34.639
2.SOO.9E7
girket di!er stoklar kaleminde takip etti!i varlrklar igin de!er dri5Ukliigr.i
tespit
etmi$ ve bunlar iqin kargrlrk aytrmtlttr.
NOT I
r-
PESIN ODENMIS GIDERLER
3l .l 2.201
"-Y::it".l5jp*glt-lyrn_:lel
3t.r 2.20t 2
3
39.785
93.6r
orta Giderleri
18.524
I
NOT
I2 -
CALISANLAM SAGLANAN FAYDALAR. KAPSAMTNDA
3r.r2.2013
Personele Borclar
Odenecek
NOT r3
-
Ci.ivenl
ik
Kesi ntile ri
I2.I36
BOR.CI.AR.
31.12.2012
48.124
32.9s2
t 7 .997
13.372
65.r
46.324
21
ERTET"ENMISGELIR!"ER
3t.t2.20r3
--ll' ngr*lugltiygu!
an
Gelecek Aylara Ait Getirler
Toplam
2
3l .l 2.201
2
I 49.951
39.281
58.798
60.440
208.749
99.721
30
AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDoSTRISI TICARET A.S
01.0r.20r 3 - 3r.r 2.2o13
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN D|PNOTLAR
Aksi belirtilmedikge tutarlar T0rk Lirasr "TL" olarak ifade edilmiltir.
NOT
I4 -
MADD! DUMN VARLIKI.AR
0r.0r.20r
2013 Yrlr
Arazi ve
3
Arsalar
Yeraltr ve YerUsti.i DUzenleri
Girltler/
Qrkglar/
Ahslar
Satrslar
-
-
3r.r 2.20r
..."-._...*_*-j!"-2.18l-'.-6li-.
" IZl-!"0-"9"
-..........-"1_2,"{"9"1.,"0-Z_5"
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Tasrtlar
Demirba5lar
Yaprlmakta Olan Yatrrrmlar
TOPI.AM
3
""
_"
_ - _12-"1",!._0_9"
656.5 s3
s5.080
7l 1.633
2.523.979
r .393.440
6.571
(328.748)
2.s30.s50
1.554.416
(328.748)
r 9.024
22.701.202
Qrkrglar
3t.I2.20I3
489.724
17.952
1.o72
552.972
22.476.978
D6nemln
01.01
.2013
Amortlsman
Amortis
TOP|-AM
(4.s24.2s2)
20I2
01.0r.20r 2
Yrlr
.4.442.3
(134.379)
Deler
216.274
@.442.3571
Glrlgler/ grkglar/
3I.12.2012
Arazi ve Arsalar
'17t.r09
ve YerU
I7l.t
584.51 9
Tesis, Makine ve Cihazlar
Ta$rtlar
Demirbaslar
72.O34
?."{ll-=1.3.1..--- 109.648
8s.9r
6
-
(194.789)
09
656.5 53
z.sz3.sts
r.393.440
D6nemln
0r.01.2012
Maddl Duran Varhktar
NET
352.365
Amortlsman
(I
Qrkrglar
13.349) I93.EO2
3r.I2.20t
t7.gSZ.ZZ6
3l .l 2.201 3 tarihi itibariyle 201 3 yrlrna ait amortisman gideri 134.37g TL'dir. Bu
giderin 33.735 TL'si sattlan Mamul Maliyetinde,63.2ol TL'si pazarlama,
Satr5 ve Da!rtrm
ciderlerind e, 37.443 TL'si ise cenel Ycinetim ciderleri igerisinde muhasebelestirilmi;tir.
I
tI
bar
2
3l
AKTENTA' AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
OI.OI.2OI3 - 3I.I2.20I3 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA ILISKIN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikfe tutarlar Tilrk Lirast..TL,, olarak ifade edilmi
31.'12.20'l
3 tarihi itibari ile
maddi duran varltklar iizerinde t0.996.200 TL
tutan nda sigorta teminatt bulunmaktadrr.
31.12.2013 tarihi itibariyre maddi duran varrrkrar iizerinde topram 22.3oo.ooo rL
ipotek ve 3O7.287 fL arac rehini bulunmaktadtr.
Yaptlmakta olan yatrnmlar, iirketin kendi bUnyesinde yaptmtnt
s0rdordUiU tuz
santrifuj ele!i ve tuzluk makinesi ile ilgilidir. 2012 yrltnda yeni
bir tuz santrifiij e leg in in
yaprmrna baSlanm15 olup her iki makinenin
de yaprml devam etmektedir.
NOT I 5
-
MADDI OLMAYAN DUR,AN VAR,LI(LAR
3r.t2.20r3
DURAN VARUKLAR
0r.0t.20r
3
Glrlller
Crkrllar
3I.t2.20t3
i
3r.t2.20r2
DURAN VAR,UKIAR
0't.0r.20t
2
cirlsler
9
NOT
i)
I6 -
€rkrslar
31.I2.20r
I
KARSILIKLAR, KOIULLU
VARLIK VE YOKOMTOTOKLER
Kars rklar
Sirketin alacaklar, stoklafl ve k
as k anm 5t r.Bunun
a b r kte ,,,::l
;il'"J;:;t';,:':: :::il::::::;:,,Jir::::::;
kazanllma ihtimali yiiksek
olmasr nedeniyle kar5rllk
ayfllmamr5trr.
iD Kosultu Va tk ve yt)ktimltiltikler:
yoktut.
32
yemint\lh.ti
0i.vi.lik;a
2
A'S
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET
OI.OI.2OI3
- 3I.]
2.20] 3
HESAP DONEMINE
Aksi belirtilmedik(e tutarlar Turk
AIT FINANSAL TASLOLAR VE BUNLARA ILISKIN DIPNOTLAR
!!lq:.1-f!:9.!Ek i
!!Ll
iii) Pasifte ver almavan rehin. iDotek ve teminatlar:
TL
USD Euro
ToPlam
TL
3r.r 2.2013
glrket tarafrndan \rerllen Tcmlnat Rchln lpotckGRl)'ler
A. Kendi tiizel kitiliEi adrna verilmig olan TRI' lerin toplam
Teminat mektuplart
tutarr
lpotekler
22'697'487
2
Rehinler
80.200
2.300.000
307 .287
Tam konsolidasyon kapsamtna dahil edilen onaklrklar lehine
VerilmiS olan TRI'lerin toplam tutarr
C. Olaoan ticari faaliyetlerin yiiruttilmesi amaclyla di6er 3' Kigilerin
Borcunu temin amacryla verilmit olan TRI' lerin toplam tutarl
D. Diier verilen TRI' lerin toplam tutan
B.
Toolam
-
-
-
-
22.6a7,487
TL
USo Euro Toplam
TL
3r .r 2.20r 2
Karsrhdr
Slrk.t tarafrndan rrerllcn Temlnat Rlhln lpotckoRl)'ler
A. Kendi tuzel ki5ili!i adrna verilmig olan TRI' lerin toplam tuta
Teminat mektuplan
lpotekler
3.880.200
80.200
r 3.800.000
r
Rehinler
B. Tam konsolidasyon kapsamrna dahil edilen onakltklar lehine
Verilmis olan TRI'lerin toplam tutan
C, Olaoan ticari faaliyetlerin yUriitulmesi amaclyla diOer 3. Kiiilerin
Borcunu temin amactyla verilmis olan TRI' lerin toplam tutan
D. Dider verilen TRI' lelin toplam tutarr
Toplam
r 3.880.200
NOT I 7
-
CALISANLARA SACLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKTAR
Sirket tUm personelinin erkeklerde 25, kadrnlarda 2O yrl Caltiarak krdemi
doldurdu!unda emekli olaca{rnr varsayar. BilanCo tarihi itibariyle kazandr{r krdem
tazminatrnrn emekli olaca!r tarihe kadar yrllrk %
l0
(31.12.20'12: %
lo) oranrnda
(qalr5anlann
Ucretine yaptlacak zam) artacaotnt varsayar. yine i5 Kanunlarrna g6re, ktdem tazminattntn iist
stntrtntn da her
yl
aynr oranda artacagr varsayrlrr. Bdylece emekli oldu!unda, alaca!r krdem
tazminattntn, bilanCo tarihindeki ktdemine uygun krsmrnr bulur.
33
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
01.01.20r 3
- 3r.r
2.20r 3
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilm€dik$e tutarlar Tiirk Lirasr "TL" ola.ak ifad€ edilmi$tir.
Bu tutarda, ata0tda belirtilen oranlar Uzerinden emeklili0ine kalan sUreye uygun
Sekilde iskontoya tabi
tutulur,
2013: X
9
(20t 2:
% 8,5)
6nceki yrlda, yUkUml0ltiklerin bug0nkii degere indirgenmesinde kullantlan iskonto
oranlartnda, ktdem tazminatt almadan ayrrlanlann toplam ayfllanlara orantnda ve maaglara
yaptlacak i.icret zammt oranlarrnda yaptlan tahminlerin cari yrlda farklr gergekletmesinden
kaynaklanan aktueryal kazan( ve kayrplar
diler kapsaml gelirler iizerinden
iizkaynaklarda
muhasebelestirilirler.
Krdem tazminatt tutan, her yrl yeniden belirlenen
bir Ust stntra tabidir. Bu hesaplar
strasrnda krdem tazminattna esas ticretin Ust stntn dikkate altnmttttr. Bu $st stntr Ol.O'1.20'l 4
tarihinden itibaren gecerli olan 3.438,22 TL'dir.
Krdem tazminatr kargrlr!rnrn
yrl iqerisindeki hareketleri aSairdaki
tabloda
gtisterilmiitir,
Krdem Tazmlnatt Karstltdt
D6nrm
Bast
Faiz Maliyeti
Carl Diinem Hizmet Maliyeti
ddemeler
Aktoaryal Kazanc
D6ncm
NOT I 6
-
Sonu
/
Kavrp
3r.r2.20r3
3r.r 2.20 t 2
tZ6.O14
27.714
283.2r 5
23.7 47
3.02 2
44.610
(43.3 r 7)
(2 3.5 73 )
5
8.040
3zL503
0.956)
326.044
DICER VARLIKLAR VG YO(OMLOLOKLER
Dl6er Ddnen Varhklar
3LI2.20t
3
3r.r2.20r2
173.52
24
7
-410
4l
NOT
I9 -
OZKAYNAKI.AR
9rmrrrc
Sirketin sermayesi 2l 0.600 TL olup tamamr ddenmittir. Sermaye her biri I TL
de!erinde toplam 2lO.6OO adet hisse senedine bdliinmUttiir ve imtiyazlt hisse senedi
bulu
n
mamaktadr r.
34
mo:avirtik a.t.
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
or.or.2or 3 - 3r.r 2.20r 3
r"rESAP
DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlsXlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedik(e tutarlar T0rk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir.
31.12.2013 tarihi itibariyle iirketin sermaye yaprsr ata0rdaki gibidir.
Hlsse
Ahmet Mahmut Perek
Adedl
Hlsse
I I 8.684
Dederl
Pay orant(X)
I r 8.684 TL
'19.560
Yakup Kadri Perek
r
9.560
HUsnU Selim Perek
r
9.s32
r 9.5
Mahmut Hakkr Perek
r
9.560
Diger Ortaklar
33.264
2r 0.600
5
6,36
TL
9,29
32 TL
9,27
r
9.s60 TL
q 2a
3
3.264 TL
I 5,79
2r 0.600 TL
xl00
Kardan Aynlan Ksnlanmry Yedekler
Onceki d<inem karlarrndan kanun veya stlzle5me kaynaklr zorunluluklar nedeniyle
ayrrlmrg yedeklerdir. Sirketin yasal kaytlanna g6re;
3I.l2.20r3
Kardan Avnlan Klsttlanmrs
Yedekler
Toolam
3r.r2.20r2
27.596
27.596
27.596
27.s96
Uaddl Duran Varhkler Ycnlden Dederleme Art$lart
Sirket 31.12.2012 tarihi itibariyle aktifinde yer alan arsalarrnr yeniden de!erlemeye
tabi tutmu5 ve bunlardan do!an deger artt$tnt finansal tablola nda raporlamt$ttr.
31.12.2013 hesap darneminde de siiz konusu de!er artrglarrnda herhangi bir de6isiklik
olmamrgttr. Delerleme yaprlan arsalar ile detaylr bilgi a5a!rdaki tabloda belirtilmiitir.
MDV Deocr
Antl
Fonu
a. MDV'nin Deoerlenmii Degeri
-
5226
Ada/t Parsel
5226 Ada,/3 Parsel
b. Delerleme Oncesi Net Kayttlt De6er (-)
c. MDV Deier Arttst (a-b)
d. Hesaplanan Vergi Etkisi (-)
e. Net Dege. Artltr (c-d)
Arsalar
7.4E1.675
r
t
6.428.225
t.053.450
(44.246\
17.437.429
(87r.87r)
16.565.558
35
b.Er1l.r! denetim
dani tmanttk
veffi,TqfEmFl
a."
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDUSTRISI TICARET A.5
Or.0l.zol3 - 31.12.20r3
HEsAp DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA iLiSKiN DIPNOTLAR
belirtilmedikge tutarlar Ttirk Lirasr "TL" olarak lEdS g4]fU$t_t
Aktilaryal Kazane ve Kafplar
girket krdem tazminatt yrikU hesaplamasrnda ortaya qrkan aktUaryal kazang
veya
kayrplarr 6zkaynaktar igerisinde muhasebelegtirmi$tir. Ayrtca d6nemler iqerisinde meydan
gelen de!igimleri de Diler Kapsamlr Celirler Tablosuna yansttmtitlr.
3I.I2.20I3
(27.s93)
.P0n"e-.rn-be"*
Ddnemici Kazanc
/
(8.040)
Kavrplar
Ertelenen Verqi Etkisi
Akt0arval Kazanc / Kavlolar
Ge€ml| Ytllar Kar ve Zararlan
Geqmi5 Yrl K6r
I
I.608
(34.02s)
3r .12.20r 2
(36.447)
1.956
6.898
(27.s93)
Ll
Zararlan, OlalanUstri Yedekler ve Diler Geqmi5 Yi Kar lZararlarrndan
olu5maktadtr. $irketin d6nem sonlarr itibariyle geqmiq yrllar kar lzararlan a5a!rda
agtklanmr5trr.
Ola!anUstri Yedekler
Gecmis Ytlfar Kar I (Zararlarr\
Tgplam
NOT 20
-
s*ttltt
v-yr"ldst
3r.r2.20r2
686.209
(2.634.s65)
(2.808. r 36)
(r.948.3s6)
(2.12r.92n
686.209
HASTLAT VE SATTSLARTN MALIYETI
SIE*lEl-e4
vr*i.qi
3t.t 2.2013
31.t 2.20I3
3r .r 2.20r 2
12.402.437
I 1.953.450
527.165
501.4r 8
-s_s$lr"t
17.r38
P"igs-l -cslir'"1"eI
sals ladg!er! (-)
(r s0.42s)
(r 33.037)
-s-r!:It-'-lp_nlelr:{i
Diler lndirimler (-)
(r 22.8r s)
(r 08.484)
(7.8421
(7.474)
Net satslar
Satrlan Mamul! t'tili"vt-li
Satrlan Ticari Mal Mal
Satr
Mallyetl
Brot Satll Kan/(Zaran)
2.665.658
(7.772.34s)
(7.796.822')
(r 20.s22)
(247.6s1',)
(7.892.867)
(8.044.473)
4.772.791
4.161.400
r
r
2.205.873
36
balrmsrz denetifn danr;manhk
AKTENTAS AKSAR,AY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
01.0r .20r 3
- 3r.r
2.20r 3
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN D|PNOTLAR
Aksi belirtilm€dikfe tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir.
2I
NOT
-FAALIYET GIDERLERI
3t.t
..f_Ceq.f-t_a_{,1,..5,?lt"t..ye._D._.-ai!_t_1,r,.-qi_Cs_(elLc),.....
Cenel Y0!etim ciderleri (-)
ToDlam
NOT 22
-
.
3r .r 2.20r 2
2.201 3
(3.446.0s0) _,.___-__-__-_ 13.:9,os.Zl_e-
(l.r
(849.913)
(4.155.623)
12.983)
(4.ss9.033)
NITELIKLERINE GORE GIDERLER
Satrslann Maliyeti, Pazarlama SattS ve DaOtttm, Cenel y6netim Ciderlerinin niteliklerine
gt re dagrhmr aiaotdaki gibidir:
Paz, Safif ve
Daortrm
3r .t 2.20r 3
Glderlerl
Personel Giderleri
Verg
3.982)
(48.'124)
(8
i, Resim ve Harclar
Amonisman Giderleri
Nakliye ve Sigorta Giderleri
Kira 6iderleri
Drlandan Sa!. Fayda ve Hizmetler
er Cesitli Giderl€r
(63.20r
)
(2.s63.85s)
(61.0s0)
(278.433\
(347.40
T
Gcnel Y6netlm
TOPI-AM
Glderlerl
(506. s94)
(590. s 76)
(r 36. s92)
(88.468)
(37.443)
(34.s62)
(r 00.644)
s0)
(2.598.4 r 7)
(66.600)
(369.9ss)
(648.388)
(70.4 r r )
4r 7.816)
(s.
s
.I I2.
4.5 5 9.03
Satrlan Mamul Mal
7.772.345)
lan Tlcarl Mal
Paz. Satrl ve
3r.r2.2012
Daltttm
Personel Giderleri
(3
Vergi, Resim ve Harglar
Amortisman Giderleri
(47.
Nakliye ve Sigorta ciderleri
Kira Giderleri
Drgarrdan Sag. Fayda ve Hizmetler
Did er
iciderler
T
Satt
8.6 r 0)
r r)
Satrlan Tlcarl Mal
TOPI-AM
(417.228)
(4ss.838)
(r s.708)
06)
(63.2 t 9)
(74.1 I s)
(2.47 3.450\
(37 .O27't
(2.51O.477\
(49.000)
0 2.050)
(281.999)
(268.767't
(6r.oso)
(ss0.766)
63.827)
440. r 58)
(3
(3
s
8.809)
76.3
3r
5.7 r
lan
Genel YOnetlm
(3 s.3
9r 3
4.155.62
7
.796.82
(247.6s1
TOPI.AM
37
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
01.01.20r 3
-
31.r 2.2013 HESAP DoNEMINE AIT FiNANSAL TAELOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi b€lirtilmedik$e tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir.
NOT 23
-
ESAS FAALIYETLERDEN DICER GELIR VE GIDERLER
Dlger Faallyet cellrlerl
Konusu Kalmayan Karstltklar
31.'t 2.20I3
3l.t2.2012
30.320
MDV Satts Karlafl
70.3
Sigorta Tazminatlan
57.736
9
3
1.440
431
TOPI.AM
Dl0er Faallyet ctderlert
tii pheli Alacak KarSrllklarr
Stok Deger
MDV
71.779
88.487
3t.r 2.2013
3I.r2.20I2
(82.766)
D0 Si.ikh.i0U KarSth6r
(29.7 s9)
Zararlart
0 3.
(76r )
,|
NOT 24
-
FINANSMAN GELIR VE GIDERLERI
3l.t
Vade Farkr ve Faiz Celirleri
Kur Farkr Gelirleri
2.201
C
iderleri
(
-
3
2
30.847
1.502
st.536
229.337
3r.r2.2013
3r.r2.20t2
(3
64.03 8)
(2.000)
(s34)
(224.574
0 09.4 r 8)
VERGI VARLIK VE YOKOMLOLOKLERI
31.r
Ticari Kar/Zarar
2.20I3
85.593
412.714
Doncmln Verqt
^/)
(\Y
.l 2.20I
I 5.144
(47O.287\
)
Kur Farkt ciderleri (-)
Reeskont Faiz Giderleri
NOT 25
3I
341.t98
Reeskont Faiz Gelirleri
Faiz
3
b.Fm.rr deneddd.nrrmanL'ft
V".l"iilnt ntii.vi.ttk a.t.
celtr/ctdert
4I.407
3t.t 2.20I2
4
3.3
6l
.417
(7.229)
38
AXTENTAS AI(SARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
0r.0r.2013 - 1r.r 2.2013
HESAP DoNEMINE
AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksl belirtilmedikee turarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak jfade edilmi$tar.
Cari yrl vergi borcu, d6nem karrnrn vergiye tabi olan ktsmt rizerinden ve bilanCo
tarihinde gegerli olan vergi oranlan ile hesaplanan vergi yaikrimlulugunii iqermektedir. Halen
bu oran
%
20'dir.
5irketler iicer aylrk mali karlan uzerinden % 2o oranrnda gecici vergi hesaplar. yrl iqinde
6denen gegici vergi o yla ait olup izleyen yrl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi uzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Tiirk vergi mevzuattna g6re beyanname
uzerinde giisterilen mali zararlar
5 yrlr a5mamak
kaydryla diinem kurum kazancrndan
indiril€bilirler. Ancak, mali zararrar, gegmig yrr karrarrndan mahsup ediremez.
5irketin bu
nedenle ileride kullanaca!l 856.874.-TL,nin vergi tasarrufu olan .l7l.375._TL,d€
aktifleitirilmittir.
Sirketin vergiye esas finansar tabrorarr ire TMs/TFRs'ye giire hazrrranmr5 finansal
tablolarr arasrndaki farkrrrrkrardan kaynakranan gecici farkrar ire bu farkrar
icin
hesapranan
ertelenen vergi varlrk veya yUkaimlUliikleri aga!rdaki tabloda detaylarr
ile agrklanmr5trr.
3I.I2.20t3
Kar/Zararda Muhasebeleltlrllcnler
Verol Varlt6r
Maddi Duran Varlrklarrn Kaytlr Oegerleri
ile Yerqi Dederleri Arastndaki Farklar
Kredlleri
__,._..
aorc. ReesKontu
_ ._..._
Kazantlmts_ Gelirler
_-...._.
Banka
M,li r..-,.M"liZ.r"r,n
T"r".
Tnalr-
(542.362)
,I r.788
,,'.-(43.270)
58.798
e.gz+
Veroi
I08.472
2.3 58
_
8.6s4
I 1.760
t
zt.gzs
Ert lenen Vergt Varhgr/ y0k0ml0l0gu
(Net) (a+b!
39
otavirttt a.:.
AKTENTAs AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
0r.01.20r 3 - 3r.r 2.20r 3
HEsAp DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlsKlN D|PNOTLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar Tiirk Lirasr 'TL" olarak ifade edilmittir.
Kar zararda Muhasebeleltlrllen
31.12.2012 Devreden Verg i Varlrir
(3 79.9 r 5)
31.12.20'l 3 Ertelenen Vergi Varlr0r
421 .322
3I .I2.2013 Ertclenen Vergl Gellr/Gld€rl
41-407
3t.r2.20r2
Kar/zararda
Muhascb'l'stlrll'nlcr
Fa,k
Ahcrlar ve Si.ipheli Ticari Alacaklar
Alacak Reeskontu
Personel
(r
Avanslan
Maddi Duran Varlrklarrn Kayttlt DeOerleri
ile Verqi Dederleri Arasrndaki Farklar
7.93 s)
(K/Z)
Etkisi
1.653
13.342
5.482
291.553
1.083.652
vokomroffi
27 .587
(66.7 12\
(27 -4101
18.692
(218.070)
60.440
Krdem Tazminatt Karstltqt
vadrlr
(8.26s)
(422.983)
Kredileri
Borc Reeskontu
Vade Farklan
Banka
Mali Zarann Tasarruf
Toolam
3
veror
84.5 97
3.739
(43.614)
't2.088
5
8.3 t I
216.730
423.528
(,r3.6r 4)
Ozkavnaklarda Muhasebel.stlrllen
MDV DeEer Artrslarr
(Arsalar)
17.437.429
(871.g7l)
b.Nct Y0k0ml0l0k (Ozkavnaktar)
Ertelencn Vergl VarhUr/ y0kUml0l0l0
(E64.923)
Kar Zararda Muhasebelestlrilen
31.12.201
I
Devreden Vergi Varlrlr
31.12.2012 Ertelenen Verg i Varlr!r
3l.l2.20t 2 Ertelenen Vergl cellr/Gtdert
(3
87. r 44)
379.915
<7.229'
?
40
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.S
01.01.2013
- 3l.I2.2013
HEsAP DONEMiNE AIT FiNANsAL TABLoLAR vE BUNLARA lLiSKlN DipNorLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar Trirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir.
NOT 26
-
HISSE BAslNA KAZANC
Hisse ba5rn a kAr lzarar miktan, net d6nem k6.rlzarannrn, girket hisselerinin yrl
igindeki a!rrlrklr ortalama pay adedine bolUnmesiyle hesaplanrr. D6nem iginde herhangi
bir hisse senedi ihracr olmamrStrr.
3l.r2.20t3
3
Karr
r Ort.
.l 2.201
2
173.5
edi
n nomin
r
2l 0.600
rt
2r
0.600
I
4r8
NOT 27
-
lLlSKlLl TAMF ACTKLAMALART
3r.t2.2013
Alacaklar
BorCIar
Ticari
Ticari
) Ortaklara
I
566.28
r
Ortakllklara
4) lli$kili girketler ve
Ki
3
t
.l 2.201
Alacaklar
BorClar
Ticari
) Ortaklara
I
2
Ticari
167.679
2) Bailr OrtakLklara
3) lttiraklere
_J.l
ll*i!!Sirketter
ve Kisitere
223.103
Aktentat Aksaray Tartm Endrjstrisi ricaret A.g.
ortaklarrndan olan Ahmet Mahmut
Perek' Hiisnri selim Perek, Yakup Kadri
Perek tarafrndan kurulmug bulunan perek
Ingaat
lmalat sanayi ve Ticaret Limited
$irketi'nden iSqilik, tuz alrm-satrmr ve
di!er i5lemlerden
dolayr 103.265 TL alaca!r bulunmaktadrr.
ls-
r\L-.-,',
uug-r,r("nXi,
danrgmanhk
yeminli mali m0gavirlik a.9.
4t
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
ol.ol.2ol3 - 31.12.2013 HESAP DoNEMINE AIT FINANSAL TABLOLAR VE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmed
e
tutarlar Tiirk Lirast "TL' olarak ifade
Sirketin ortaklara olan borClarr ise 9eCmi5 ylllarda 6denmeyen kar paylarl ve
iidenmemil krdem tazminatt alacaklaflndan oluSmaktadtr. Sirketin yiinetim kurulu
uyelerine yrl iCerisinde yapmtS olduOu ucretlerin toplamr 20.843T1'dir.
(31.'l 2.2012: Aktentag Aksaray Tarrm Endiistrisi Ticaret A.5. ortaklarlndan olan
Ahmet Mahmut Perek, Hiisn0 Selim Perek, Yakup Kadri Perek taraftndan kurulmug
bulunan Perek lngaat lmalat Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi'nden iSCilik, tuz altm-sattmt
ve diOer i5lemlerden dolayr 223.103 TL alaca6t bulunmaktadrr. Sirketin ortaklara olan
borglafl ise geCmis yrllarda aidenmeyen kar paylandrr.
-
NOT 28
)
FINANSAL AMCLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELICI VE DOZEYI
Sirket' in ba5lrca finansal araqlarr banka kredileri, nakit ve ktsa vadeli olarak
alrnan-verilen qekler, banka mevduatlarr ve vadeli satr5lardan kaynaklanan alacaklardan
oluSmaktadrr.
Kr€dl Rlskl
Kredi riski; mi.itterilere ve iligkili taraflara teminat alrnmaksrzrn verilen mamul ve
ticari mal bedellerinden kaynaklanmaktadrr. Bu riski azaltabilmek amacryla, bazr
mUsterilerden alacak senedi ve gek alrnarak teslim yaprlmaktadrr. CUnkU kambiyo
senetlerinin tahsil prosediirii, di0erlerine oranla daha kolay olmaktadrr.
Alacaklar
Tlcarl Alacaklar
3l
.1
Dllcr
2.20 t 3
Raporlama
t
lllsklll Taraf
rlhl ltlbarMe maruz
kalnan azaml kr.dl rl3kl (A+B)
A.Vadesi gegmemi5 ya da de[er
dUtiiklUqUne u!ramamr5
varhklarrn net defter dederi
B. Deo€r D0$iiklU00ne Ugrayan
Varhklarrn Net Defter Oe6eri
-Vadesi GeCmit
-
Dl0er Alacaklar
Deder DUtUklUgii
Taraf
lllsklllTaraf
Dli€r
Banka
Taraf
Mcvduatlarr
103.265
2.43 5.63 5
3.923
27.120
103.265
2.435.63s
3.92 3
27
.120
324.r35
(324. r 3s)
.,..
/,
u.6t'J
rY
a.n.tr,'' j"n,r-unl,r
yemintl-mali m0{.virlik a.t.
42
AKTENTAT AKSARAY TARTM END0STRISI TICARET A.S
01.01.2013
-
3l.12.2013
HESAP DONEMINE
AIT FINANSAL TABLoLAR vE BUNLARA lLlSKlN DIPNoTLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirasr "TL" olarak ifade edilmi5tir.
Alacaklar
Tlcarl Alacaklar
3l .l 2.201 2
Raporlama tarlhl ltlbar$e maruz
kahnan azamt kredt rlskt (A+B)
lllskllt taraf
Dl$er
Taraf
Dller Alacaklar
lllskllt taraf
Dl!er
Banka
Taraf
Mevduatlarr
223. r 03
2.762.999
93.6r
3
42.661
223.r 03
2.762.999
93.6r
3
42.661
A.Vadesi gegmemi5 ya da deler
dU5UklUgi,ine u!ramamrg
varlrklann net defter dederi
B. Deler DU5Uklitli.ine U!rayan
Varlrklarrn Net Defter Deleri
-Vadesi Geqmig
-
De[er DUguklti!U
241.368
(241.368)
43
AKTENTAS AKSARAY TARIM END()STRISI TICARET A.5
01.01.2013
- 31.12.20r
3 HEsAp DONEMINE AiT FINANSAI TABLoLAR vE BUNLARA lLlSKlN DIPNOTLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmittir.
Yabancr Para Rlskl
3r.r 2.20r 3
uso
TL Karsrhdr
l.
Ticari Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlrklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Vadtklar
3. Di6er
4. D6ncn Varhklar Toolamr (I +2+3)
3
Euro
r
.I 2.20I 2
TL Karsrh6l
Euro
USD
79.796 29.r 60 s.980
8r.521 27.O40 l4.r 68
2.434
r.035
79-796 29-I60 s-98;
a3-9S5
27-O1; I S-201
79,796 29.160 5.980
83.9
27.O40 r 5.203
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varltklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlrklar
7. Oi6er
8. Duran Vadtklar Toplamt (5+6+7)
9. Toplam Varlklar (4+E)
10. Ticari Borclar
I l. Finansal YUk0mlUliikler
I 2a. Parasal Olan Oiger YiikiimlUlUkler
l2b. Parasal Olmayan Diier Yiik.
I3. Ksa Vadell Yok Toolamr (10+I I +t 2)
n
5
5
5
| 8.566
r
0.000
3t5
5
18.555
r
o.oo;
315
s
t
I O.OO0
315
14. Ticari Borclar
I 5. Finansal YiikumlUli.ikler
l6a. Parasal Olan Dioer Y0k.
'16b.
Parasal Olmayan Diger Yiik.
I 7. Uzun
Vadlll Yok. ToDlamt (14+I 5+ l6)
I8. Toplam Y0komlolokler (l 3+l 7)
19. Bllanco dtlt T0rev Araglanntn Net Varltk/
(Y0k0ml0l0k) Pozlsyonu (l 9a-I 9b)
l9a. Hedge Edilen Toplam Varltk Tutan
l9b. Hedge Edilen Toplam yrlk. Tutan
20. Net Yabancr
Pozlsvonu
Para
Varhk
(9-18+I9)
/ (y0k0ml0t0k)
2I . Parasal Kalemlcr Net yabanq pera Varhk /
(y0k0ml0l0k) pozlqronu (I +2a+S+6a-l O-I I -
l2a-l a-I5-I6e)
ll
8.566
79.786 29.t 55 5.9E0
65.3E9
7.040
r
4.888
79.7E6 29.r 55 5.980
6s.389 I 7.040
r
4.888
r
22, OWlz Hedgc'l lgln Kullantlan Flnansal
Araflann Toplam Cergeie t lgun Deierl
23. Ddvlz Varltklafln H€dge Edllen Ksmtntn
Tutan
2rl. D6vlz Yaikomlul0klertn Hedge Edtlen
Krsmtntn Tutan
H"
,/:
0"s,"1',0ffi*o.""uu
44
AKTENTAS AKSARAY TARIM ENDOSTRISI TICARET A.5
OI.OI.2OI3
- 3].I2.20]
3 HESAP DONEMINE AIT FiNANSAL TAELOLAR VE BUNLARA ILISKIN DIPNOTLAR
Aksi belirtllmedikce tutarlar TUrk Lirast "TL" olarak ifade edilmistir.
3r.r 2.20t
[Xiviz Kuru Duyarhhk Anallzl
3
Kat
Yabancr
lzaat
Ozkaynaklar
Yabanq
Yabancr
Paranrn
Paranrn
Paranrn DaEer
Deger
Kazanmasr
Xaytctmcsl
D.gcl
Kgzenmasr
Yabano
Paranrn Dcoer
Kaytctmrsl
ABD Dolan' nrn TL Karirsrnda % I O De6ismesi Halinde:
-ABD Dolarr net varlrk/vukUmlUlu6U
2-ABD qolart riskinden korunan ktstm
3-ABD Dolan Net Etkt (l +2)
I
6.234
(6.234t
6.234
(6.234)
(-
Euro' nun T L Karsrsrnda
%
0 DeOi5mesi Halinde:
4-Euro net varltk/yUktimlU [id
5 -Euro riskinden korunan krsrm (6-Euro Net Etkt (4+5)
t.759
(r.7s9)
TO[ll
7.993
(7.993)
L.j
(3+6)
NOT 29
-
1.759
r
.759)
BILANCO TARIHINDEN SONRAKI OLAYLAR
lgletmenin s0rekliliOini iinemli dlCijde etkileyecek herhangi
gelmemistir.
/ ,.^
I Y---./'
/l/
baFmsrr deneti m danr yn.nt'k
yemintl mati m0t.virlil a.f.
bir olay
meydana
45
AKTENTAS AKSARAY TARTM END0STRISI TICARET A.$
01.01.2013
-
31.12.2013
HESAP DONEMINE
AiT FINANSAL TABLoLAR vE BUNLARA lLlSKlN DlpNorLAR
Aksi belirtilmedikce tutarlar Tiirk Lirasr "TL" olarak ifade edilmistir.
Nor 30 -
FINANSAL TABLoLARTN OruueU OLC0DE ETKILEvEN
yA DA FINAN5AL
TABLOLAR.IN ACIK, YOR.UMLANABILIR vE ANLASILABILIR oLMAst AqtstNDAN ACtKLANMAst
GER,EKEN DICER HUSUSLAR
Yoktur. (31.1 2.201 2: yoktur.)
46
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
18 485 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content