close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

embedDownload
TC.
HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ
HABERLEġME
LABORATUVARI
ÖĞRENCĠ
KILAVUZU
Hazırlayan
ArĢ. Gör. Dr.
Dursun Akaslan
1 GĠRĠġ
Laboratuvar sözcüğü Türk Dil Kurumu tarafından ayrıĢtırma, birleĢtirme yoluyla bir
sonuca ulaĢmak veya teĢhis koymak için çeĢitli araçlar kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya
gibi bilim dallarıyla ilgili araĢtırmaların, deneylerin yapıldığı özel donanımlı yer olarak
tanımlanmaktadır. Kimya ve Fizik Laboratuvarı en sık kullanılan laboratuvarlar olarak
bilinmektedir. HaberleĢme Laboratuvarı 3. sınıf öğrencileri için açılan HaberleĢme dersinin
uygulamaları için hazırlanmıĢtır. Laboratuvarımızda çalıĢan 2 adet eğitim seti mevcuttur. Her
eğitim seti Tablo 1.1 de gösterilen ekipmanlardan oluĢur. Bu cihazların nasıl kullanılacağı ilk
laboratuvar dersinde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Tablo 1.1 HaberleĢme Laboratuvarı Ekipmanları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
Model
GDM-8246
Üretici
GWINSTEK
GDS-820
GWINSTEK
GFG-8210
GWINSTEK
-
-
Y-0018
Yıldırım
Elektronik
-
Y-0024
Yıldırım
Elektronik
Ekipman BaĢlığı
Dual Display Digital Multimeter
Çift Göstergeli Sayısal Çokluölçer)
Digital Storage Oscilloscope
(Sayısal Bellekli Salınımölçer)
Function Generator
(Fonksiyon Üretici)
Multimeter
(Multimetre)
DC Power Supply
(DC Güç Kaynağı)
Breadboard
(Devre Tahtası)
Analog ve Sayısal
HaberleĢme Seti
2 GRUPLAR
HaberleĢme Laboratuvarında yer almakta olan eğitim setleri kısıtlı olduğu için
deneyler gruplar halinde yapılacaktır. Her deney setinde 2 temel ekipman mevcuttur. Deney
setleri öğrenciler için etiketlenmiĢtir. Her öğrenci grubu kendilerine verilmiĢ deney setini
kullanmalıdır. Bundan dolayı her öğrenci grubu kendi deneyinden sorumludur. Laboratuvar
deney saatleri 4 gruba ayrılmıĢtır. Her öğrenci grubu kendi saatinde laboratuvar çalıĢmalarına
katılmalıdır. Öğrenci grubları Tablo 1.2’de gösterilmiĢtir.
Tablo 1.2 Öğrenci Deney Grupları
Grup
Adı
GRUP A
GRUP B
GRUP C
GRUP D
BaĢlangıç
Saati
15:00
15:30
16:00
16:30
BitiĢ
Saati
15:30
16:00
16:30
17:00
Toplam
Süre
30 Dakika
30 Dakika
30 Dakika
30 Dakika
Deney
Sayısı
12 Adet
12 Adet
12 Adet
12 Adet
Harran Üniversitesi 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Takvimine göre Eğitim-Öğretim
22 Eylül 2014 tarihinde dersler ile baĢlıyacaktır ve 2 Ocak 2015 tarihinde sona erecektir.
Toplam 15 haftalık ders dönemince her öğrenci grubu toplam 12 deney yapacaktır. Derslere
devam zorunluluğu olduğu gibi uygulamalarada devam etmek baĢarı için zorunluluktur.
Harran Üniverisesi tarafından yürürlüğe sokulan 2014 Öğrenci Kılavuzuna göre
“Devamsızlığı derslerin %30’unu ve uygulamaların %20’sini aşan
öğrenciler, o derse
devam etmemiş sayılır ve sınavlara alınmazlar”. Öğrenciler tarafından alınan sağlık raporları
da bu kuralı değiĢtirmez. HaberleĢme dersinden baĢarılı olmak isteyen öğrenciler yapılacak
deneylerin en az %80’nine katılmak zorundadırlar.
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı
Takvimine göre Zaman Çizelgesi ve Öğrenci Grubları Tablo 1.3 ve Tablo 1.4’de
gösterilmiĢtir.
Tablo 1.3 Zaman Çizelgesi
Sıra
Hafta
1
Hafta 1
2
Hafta 2
3
Hafta 3
4
Hafta 4
5
Hafta 5
6
Hafta 6
7
Hafta 7
8
Hafta 8
9
Hafta 9
10
Hafta 10
11
Hafta 11
12
Hafta 12
13
Hafta 13
14
Hafta 14
15
Hafta 15
Tarih
24 Eylül 2014
ÇarĢamba
01 Ekim 2014
ÇarĢamba
08 Ekim 2014
ÇarĢamba
15 Ekim 2014
ÇarĢamba
22 Ekim 2014
ÇarĢamba
29 Ekim 2014
ÇarĢamba
05 Kasım 2014
ÇarĢamba
12 Kasım 2014
ÇarĢamba
19 Kasım 2014
ÇarĢamba
26 Kasım 2014
ÇarĢamba
03 Aralık 2014
ÇarĢamba
10 Aralık 2014
ÇarĢamba
17 Aralık 2014
ÇarĢamba
24 Aralık 2014
ÇarĢamba
31 Aralık 2014
ÇarĢamba
Açıklama
Tanıtım
1. Deney
2. Deney
3. Deney
4. Deney
5. Deney
6. Deney
Ara Sınav
Ara Sınav
7. Deney
8. Deney
9. Deney
10. Deney
11. Deney
12. Deney
Grup A Ġçin Öğrenci Dağılımı
Hafta Ġçi Her ÇarĢamba
(15:00 – 15:30 ARASI)
Eğitim Seti
Toplam Öğrenci
Eğitim Seti 1
3 KĠġĠ
Eğitim Seti 2
3 KĠġĠ
Adı ve
Soyadı
MERAL AKKIġ
MEHMET ESER
ÜMRAN DEMĠR
AYġE AYATA
ĠBRAHĠM AYGÜN
MEVLÜDE BOZDAL
Grup B Ġçin Öğrenci Dağılımı
Hafta Ġçi Her ÇarĢamba
(15:30 – 16:00 ARASI)
Eğitim Seti
Toplam Öğrenci
Eğitim Seti 1
3 KĠġĠ
Eğitim Seti 2
3 KĠġĠ
Adı ve
Soyadı
FIRAT ÇĠFTÇĠ
MERVE CANPOLAT
ORHAN OYMAN
ASLI DURSUN
GÜLĠSTAN DOĞAN
TUBA ÇOBAN
Grup C Ġçin Öğrenci Dağılımı
Hafta Ġçi Her ÇarĢamba
(16:00 – 16:30 ARASI)
Eğitim Seti
Toplam Öğrenci
Eğitim Seti 1
3 KĠġĠ
Eğitim Seti 2
3 KĠġĠ
Adı ve
Soyadı
CĠHAN KARAMAN
REMZĠ ARSLAN
TUNCER ORTAOĞLAN
AYġEGÜL BÖREKOĞLU
ELĠFNUR DAĞDEVĠREN
KAZIM KARA
Grup D Ġçin Öğrenci Dağılımı
Hafta Ġçi Her ÇarĢamba
(16:30 – 17:00 ARASI)
Eğitim Seti
Toplam Öğrenci
Eğitim Seti 1
3 KĠġĠ
Eğitim Seti 2
3 KĠġĠ
Adı ve
Soyadı
BURHAN ACAR
KASIM ÖZ
MEHMET ERHAN ÖNAL
AYġE ERGÖZ
BETÜL PADAK
ÖMER FARUK AYDIN
Joker Öğrenciler
Grup A
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Adı ve
Soyadı
MAKBULE PALA
CİHAN ASLAN
AYŞE AKIN
HAKAN TEKEŞ
Joker öğrenciler kendi gruplarında olmak üzere istediği Eğitim Setinde çalıĢabilirler.
2014-2015 EĞĠTĠM
ÖĞRETĠM
YILINIZDA
BAġARILAR!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
382 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content