close

Enter

Log in using OpenID

buraya

embedDownload
İÇ KONTROL SİSTEMİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ TANIMI
5018 Sayılı Kanun kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin kurulmasını öngörmektedir. Bu kapsamda
kurumların organizasyon yapıları, hiyerarĢik sistemin oluĢturulması, bilgi ve iletiĢim ağlarının kurulması,
yönetim raporlama sisteminin tanımlanması, yönetimin uzun ve kısa vadeli hedeflerinin belirlenmesi, süreçlerin
tanımlanması, hata ve usulsüzlüklerin ayıklanması, kontrol değiĢkenlerinin belirlenmesi, belirli periyotlarda
gelinen aĢamaların kontrol edilmesi, eksikliklerin giderilmesine yönelik önlemlerin alınması ve sürekli geliĢim
sisteminin kurulması faaliyetlerinden oluĢan yönetim ve örgütsel davranıĢ sistemidir
D.Ü.
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA EKİBİ
ADI-SOYADI
ÜNVANI
İLETİŞİM E-MAİL
Doç.Dr.Veysel SARUHAN
Müdür
7820
Öğr.Gör. Leyla ARTUK
Müdür Yardımcısı
7834
Fadile KARADAŞ
Yüksekokul Sekreteri
7821
İzzettin ALTUN
Mali İşler
7843
Ömer GÜVEN
Bölüm Sekreteri(yazı işleri)
7845
Ömer ŞAYIK
Öğrenci İşleri
7844
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BİRİM GÖREV TANIMLARI
#
BİRİM:
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU
BAĞLI OLDUĞU BİRİM: DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
GÖREVİN KISA TANIMI: Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Yüksekokulun özgörev
gerçekleştirmek.
ve
öngörüsü
doğrultusunda
eğitim
ve
öğretimi
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1-Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokulun özgörev ve öngörüsü
doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun
olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapma, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.
2-Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile Sanayi ve işadamlarınca ortak projeler geliştirip ülkemize daha verimli ara eleman yetiştirmek,
bütün bunları yaparken belirli bir plan ve program dahilinde koordine etmek, yetişmiş ara elemanların verimliliği ile ilgili geri dönüşler
alarak,kendini bu doğrultuda sürekli yenilemek ve geliştirmek.
BİRİM
:
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
: DĠCLE Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak;
Yüksekokulun özgörev ve uzgörüsü doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleĢtirmek için gerekli tüm
faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalıĢmalar yapmak,
planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.
GÖREVİN TANIMI
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket
etmek,
2- Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Yüksekokul
Disiplin Kuruluna BaĢkanlık etmek,
3- Yüksekokul birimleri arasında düzenli ve verimli çalıĢmayı sağlar,
4 Stratejik palan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi yüksekokul genel iĢleyiĢi ve performansı ile ilgili
bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaĢmasını sağlamak,
5-Harcama yetkilisi olarak yüksekokul bütçesinin hazırlanarak etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını
sağlamak S Yüksekokulun kadro ihtiyaçlarını belirleyerek personel açısından güçlenmesini sağlamak,
6- Yüksekokul birimleri ve bu birimlerin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim
görevini sürdürmek,
7 Yüksekokulun fiziki koĢullarını dikkate alarak öğrenci kapasitesini ayarlamak, baĢarısını arttırıcı
önlemleri almak,
8 Yüksekokul kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılması ve geliĢtirilmesi yönünde gerekli önlemleri
almak,
9 Yüksekokulun bilimsel araĢtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi ve arttırılması
için gerekli çalıĢmaları yapmak S Yüksekokul etik kurallarına uymak, iç kontrol çalıĢmalarına katılmak,
10 Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
11- Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
BİRİM
:
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ
DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ
GÖREVİN TANIMI
: Yüksekokulumuz Üst Yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere bağlı olarak eğitim öğretim hizmetlerinin
gerçekleşmesine katkıda bulunmak. İdari anlamda hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/b - c maddelerinin gereğini yapar.
2-Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalışmasını sağlar
3- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yürütür.
4-Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini müdürün talimatları doğrultusunda hazırlar ve
ilgililere duyurur.
5- Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarını yazar.
6-Yüksekokul Disiplin Kurulu kararlarını ilgililere iletir ve uygulanmasını sağlar.
7-Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım ve onarım işlerini takip eder; ısınma
aydınlatma, temizlik ve benzeri hizmetlerin yürütmesini sağlar.
8- Eğitim ve Öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın periyodik bakım ve onarımını yaptırır.
9- Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.
10 Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.
11- Yüksekokul tarafından düzenlenen tören, toplantı vb faaliyetlerin en iyi şekilde yapılmasına katkı sağlar.
12-Tüm birimlerin düzenli çalışmasını;bütün malzeme ve materyallerin temini ve kullanılmasına kadar geçen işleyişi yönetir.
13- Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder.
14-Yüksekokul bütçesini hazırlar.
15- Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav işlemlerinin takibi ve sonuçlarının Rektörlüğe iletilmesini sağlar.
16- Yüksekokul personelinin özlük haklarına ilişkin uygulamaları takip eder.
17-Tüm birimlerden gelen her türlü evrakın sevk ve takibini yapar.
18- Personelin izin ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular.
19- Müdürün vereceği diğer görevleri yapar
BİRİM
:
BAĞLI OLDUĞU BİRİM:
YÜKSEKOKUL SEKRETERLĠĞĠ
YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ
: Yüksekokulumuz Üst Yönetimi tarafından belirlenen amaç veilkelere bağlı olarak eğitim öğretim
hizmetlerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak. İdari anlamda hizmetlerinen iyi şekilde yürütülmesini sağlamak
GÖREVİN TANIMI
GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1-2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/b - c maddelerinin gereğini yapar.
2- Yüksekokuldaki idari birimlerin mevzuata uygun ve düzen içinde çalıĢmasını sağlar
3- Kurum içi ve kurum dıĢı yazıĢmaları yürütür.
4- Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu gündemini
müdürün talimatları doğrultusunda hazırlar ve ilgililere duyurur.
5- Akademik Genel Kurul, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulu karar ve
tutanaklarını yazar.
6- Yüksekokul Disiplin Kurulu kararlarını ilgililere iletir ve uygulanmasını sağlar.
7- Yüksekokul bina ve tesislerinin kullanılabilir durumda tutulmasını sağlar; gerekli bakım
ve onarım iĢlerini takip eder; ısınma aydınlatma, temizlik ve benzeri hizmetlerin
yürütmesini sağlar.
8-Eğitim ve Öğretim faaliyetleri ile yönetim görevlerinde kullanılan makine ve teçhizatın
periyodik bakım ve onarımını yaptırır.
9-Yüksekokula gelen ilan ve duyurulardan ilgilileri haberdar eder.
10 Yüksekokul ile ilgili istatistiklerin derlenmesini ve güncellenmesini sağlar.
11-Yüksekokul tarafından düzenlenen tören, toplantı vb faaliyetlerin en iyi Ģekilde
yapılmasına katkı sağlar.
12-Tüm birimlerin düzenli çalıĢmasını;bütün malzeme ve materyallerin temini ve
kullanılmasına kadar geçen iĢleyiĢi yönetir.
13- Yüksekokul faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım eder.
14- Yüksekokul bütçesini hazırlar.
15- Yüksekokula alınacak akademik personelin sınav iĢlemlerinin takibi ve sonuçlarının
Rektörlüğe iletilmesini sağlar.
16-Yüksekokul personelinin özlük haklarına iliĢkin uygulamaları takip eder.
17- Tüm birimlerden gelen her türlü evrakın sevk ve takibini yapar.
18- Personelin izin ve sağlık raporlarını takip ederek yasal prosedürleri uygular.
19-Müdürün vereceği diğer görevleri yapar.
MÜDÜR
YÖNETİM KURULU
YÜKSEKOKUL KURULU
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
BÖLÜMLER
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
PERSONEL İŞLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖL.
(Bilgisayar Programcılığı Programı)
YAZI İŞLERİ
ELEKTRİK VE ENERJİSİ BÖL.
(Gaz ve Tesisatı Teknolojisi
Programı)
EVRAK KAYIT
MALİ İŞLER
Tahakkuk
Satın Alma / Ayniyat
Döner Sermaye
MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ
BÖL.
(Tarım Makineleri Programı)
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Kayıt Kabul / Danışma
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
BÖL.
(Organik Tarım Programı)
Not Bürosu / Not İşleri
Diploma Bürosu / Diploma İşleri
Harç Bürosu / Harç İşleri
Arşiv Bürosu / Arşiv İşleri
Öğrenci İşleri / Yazı İşleri
GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ
(Şarap Üretim Teknolojisi Programı)
BÖLÜM SEKRETERLİĞİ
İÇ HİZMET
Santral
Güvenlik
Teknik Hizmetler
Yardımcı Hizmetler
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
BİSMİL MESLEK YÜKSEKOKULU
PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
KADRO ÜNVANI
GÖREVLERİ
GÖREV DEVRİ
YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
Doç.Dr.Veysel Saruhan
Meslek Yüksekokulu kurullarına baĢkanlık etmek, S Meslek
Yüksekokulu kurullarının kararlarını uygulamak ve Meslek
Yüksekokulu birimleri arasında düzenli çalıĢmayı sağlamak
Yüksekokul Müdürü
-Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde meslek
- Yüksekokulunun genel durumu ve iĢleyiĢi hakkında rektöre rapor
vermek.
S Meslek Yüksekokulunun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte
Rektörlüğe bildirmek,Meslek Yüksekokulu bütçesi ile ilgili öneriyi
Meslek -Yüksekokulu Yönetim kurulunun da görüĢünü aldıktan sonra
Rektörlüğe sunmak.
S Meslek Yüksekokulunun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin
rasyonel bir Ģekilde kullanılmasını ve geliĢtirilmesini sağlamak.
- Eğitim -öğretim, bilimsel araĢtırma ve yayım faaliyetlerinin düzenli bir
Ģekilde yürütülmesini
sağlamak.
- Üniversite Senato ve Yönetim Kurulunda Yüksekokulu temsil etmek.
- Yüksekokulu üst düzeyde temsil etmek.
- Yüksekokulun dıĢ paydaĢlarla iliĢkilerini düzenlemek ve temsil etmek.
- Yüksekokulun özgörevini ve öngörüsünü belirlemek, tüm çalıĢanları ile
paylaĢmak ve gerçekleĢmesi için çalıĢanları motive etmek.
- Yüksekokulun stratejik planının hazırlanmasını sağlamak.
-Yüksekokulun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli
olarak kullanılmasını sağlamak.
S TaĢınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini
ve kullanılmasını;kontrollerinin yapılmasını, taĢınır kayıt ve kontrol
yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir Ģekilde tutulmasını ve
hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlamak.
- Yüksekokuldaki programların akredite edilmesi için gerekli
çalıĢmaların yapılmasını sağlamak.
- Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde
Yüksekokulun genel durumunun iĢleyiĢi hakkında
- Rektöre rapor sunmak.
- Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol
sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
- Rektörlük tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yrd.Doç.Dr.ReĢat ESGĠCĠ
Öğr.Gör.Leyla ARTUK
Yrd.Doç.Dr.ReĢat ESGĠCĠ
(Yardımcı Doçent)
Yüksekokul Müdür Yardımcısı.
Öğr.Gör.Leyla ARTUK
-Birimin tüm sevk ve idaresinde Yüksekokul Müdürüne birinci
derecede yardımcı olmak.
-Yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetlerini organize etmek.
- Yüksekokul Müdürünün görevi baĢında bulunmadığı zamanlarda
Yüksekokul Müdürlüğüne vekalet etmek.
S Ak -Ademik ve Ġdari Personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük
haklarını takip etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek.
-Öğrenci sorunlarını Yüksekokul Müdürü adına dinlemek ve çözüme
kavuĢturmak.
- Yatay GeçiĢ, Dikey GeçiĢ, Çift Anadal, Yandal, Yabancı öğrenci
kabulü ile ilgili çalıĢmaların takibini Yapmak.
- Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyeti ile ilgi li komisyonlara
baĢkanlık etmek.
- Öğrenci staj taleplerini incelemek ve koordine etmek.
- Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili
çalıĢmaları planlamak.
- Erasmus, Farabi programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere
yardımcı olmak,
bölümlerde koordinasyonu sağlamak.
-Yüksekokulun uluslararası iliĢkilerinin arttırılması ve yürütülmesinde
Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak.
S Y -Yüksekokul Müdürünün katılamadığı durumlarda dıĢ paydaĢlarla ilgili
toplantılarda Yüksekokulu temsil etmek ve ikili iliĢkileri yürütmek.
- Ġdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak.
- Birimde çalıĢan personel arasındaki iĢbölümünü yaparak uyumlu ve
verimli çalıĢma ortamı sağlamak.
- Yüksekokul Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri
yapmak.
Öğr.Gör.Leyla
ARTUK
(Öğretim Görevlisi)
Yüksekokul Müdür Yardımcısı.
-Birimin tüm sevk ve idaresinde Yüksekokul Müdürüne birinci
(
derecede yardımcı olmak.
-Yüksekokulun eğitim-öğretim faaliyetlerini organize etmek.
- Yüksekokul Müdürünün görevi baĢında bulunmadığı zamanlarda
Yüksekokul Müdürlüğüne vekalet etmek.
S Ak -Ademik ve Ġdari Personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük
haklarını takip etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek.
-Öğrenci sorunlarını Yüksekokul Müdürü adına dinlemek ve çözüme
kavuĢturmak.
- Yatay GeçiĢ, Dikey GeçiĢ, Çift Anadal, Yandal, Yabancı öğrenci
kabulü ile ilgili çalıĢmaların takibini Yapmak.
- Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyeti ile ilgi li komisyonlara
baĢkanlık etmek.
- Öğrenci staj taleplerini incelemek ve koordine etmek.
- Ders planları, dersliklerin dağılımı, sınav programları ile ilgili
çalıĢmaları planlamak.
- Erasmus, Farabi programlarından yararlanmak isteyen
öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerde koordinasyonu
sağlamak.
-Yüksekokulun uluslararası iliĢkilerinin arttırılması ve yürütülmesinde
Yüksekokul Müdürüne yardımcı olmak.
S Y -Yüksekokul Müdürünün katılamadığı durumlarda dıĢ paydaĢlarla ilgili
toplantılarda Yüksekokulu temsil etmek ve ikili iliĢkileri yürütmek.
- Ġdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak.
- Birimde çalıĢan personel arasındaki iĢbölümünü yaparak uyumlu ve
verimli çalıĢma ortamı sağlamak.
- Yüksekokul Müdürü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Yrd.Doç.Dr.ReĢat ESGĠCĠ
Fadile KARADAġ
(Bilgisayar ĠĢletmeni)
Yü
YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ
Yükseokulda çalıĢan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli
arasında iĢbölümünü sağlamak, gerekli denetim-gözetimi yapmak
S -Akademik personel,idari personel ve mali konular ile ilgili mevzuatı
bilmek, değiĢiklikleri takip etmek.
- Yüksekokul yerleĢkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini almak.
S --Resmi açılıĢlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları
yapmak.
S --Kurum/kuruluĢ ve Ģahıslardan birime gelen yazıların gereğini yapmak.
- Akademik ve idari personelin özlük hakları iĢlemlerinin yürütülmesini
sağlamak.
- Yüksekokul öğrenci iĢlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini
sağlamak.
Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak.
Yrd.Doç.Dr.ReĢat ESGĠCĠ
Öğr.Gör.Leyla
ARTUK
MALİ İŞLER BİRİMİ
ġahabettin
AYAZ
Ambar Memuru
GÖREVLERİ
Ġzzettin ALTUN
- Mali ĠĢleri koordinasyonu.
-Bütçe hazırlanması,uygulanması.
- Stratejik Plan hazırlanması.
- Faaliyet Raporların hazırlanması.
-e-bütçe-okuma ve onaylama.
- KBS-okuma ve onaylama.
-Satınalma süreci.
- Piyasa araĢtırması.
- Ödeneklerin kontrolü
- Ödeme evrakların tanzimi
- KBS-standart kullanıcı.
-HaberleĢme Giderleri ve diğer tahakkuklar.
Ġzzettin
ALTUN
VHKĠ
GÖREVLERİ
Tahakkuk
KBS-standart kullanıcı
Personel giderlerin kontrol ve tahakkuku.
Ek dersler, MaaĢlar.
Personel giderleri.
Yolluklar
ġahabettin AYAZ
TAŞINIR KAYIT KONTROL
Ġzzettin
ALTUN
GÖREVLERİ
VHKĠ
ġahabettin AYAZ
- TaĢınır Kayıt Kontrol Sistemi-okuma,kayıt ve onaylama.
- KBS-standart kullanıcı.
- DemirbaĢ kayıt-kontrol.
- Sarf malzemelerin kaydı ve kullanımı.
- Ambar giriĢ-çıkıĢ yetkisi.
ÖĞRENCİ İŞLERİ
Ömer ġAYIK
Ercay
DEMĠR
Memur
GÖREVLERİ
-Dönemsel ĠĢlemler DGS iĢlemlerinin takibi ve onayı ---Yıllık istatistik
iĢlemler.
- Yatay geçiĢ kayıtları.
- Öğrenci Harçların Takibi
- Öğrencilere ait tüm bursların takibi ve yazıĢmaları. -Harç Ġadeleri takibi.
- Öğrenci iĢlerinin gelen ve giden bütün resmi yazıĢmaları.
-ArĢiv sorumlusu
- ĠliĢiği kesilen Öğrencilerin Otomasyondaki iĢlemleri.
- Mezun öğrencilerin bütün iĢlemleri ve yazıĢmaları.
-Diploma defteri hazırlığı.
-Öğrenci belgesi ve askerlik belgesi dökümü. S Staj evraklarının dağıtımı
ve iĢlemi.
-Af öğrencilerinin takibi.
-Dönemsel müfredatların hazırlanması.
- Mezuniyet iĢlemleri.
-Ek sınav ve mazeret sınavlarının iĢlemleri.
-BaĢarı sıralamaları.
- Yeni kayıtlı öğrencilerin iĢlemleri.
-Staj bilgilerinin iĢlenmesi.
-Ders seçimleri aĢamasında öğrencilerin sorunlarının
giderilmesi.
- Sosyal Güvenlik Kurumuna öğrenci giriĢ ve çıkıĢ kayıtları
-Yıllık askerlik belgesi dökümü.
-DGS iĢlemleri.
-Yıllık Ġstatistik ĠĢlemleri
- Sosyal Güvenlik Kurumuna öğrenci giriĢ ve çıkıĢ kayıtları
Ömer
ġAYIK
Memur
GÖREVLERİ
Ercay DEMĠR
-Dönemsel İşlemler DGS işlemlerinin takibi ve onayı --Yıllık istatistik işlemler.
- Yatay geçiş kayıtları.
- Öğrenci Harçların Takibi
- Öğrencilere ait tüm bursların takibi ve yazışmaları. - Harç İadeleri takibi.
- Öğrenci işlerinin gelen ve giden bütün resmi yazışmaları.
-Arşiv sorumlusu
- İlişiği kesilen Öğrencilerin Otomasyondaki işlemleri.
- Mezun öğrencilerin bütün işlemleri ve yazışmaları.
-Diploma defteri hazırlığı.
-Öğrenci belgesi ve askerlik belgesi dökümü. S Staj
evraklarının dağıtımı ve işlemi.
-Af öğrencilerinin takibi.
-Dönemsel müfredatların hazırlanması.
- Mezuniyet işlemleri.
-Ek sınav ve mazeret sınavlarının işlemleri.
-Başarı sıralamaları.
- Yeni kayıtlı öğrencilerin işlemleri.
-Staj bilgilerinin işlenmesi.
-Ders seçimleri aşamasında öğrencilerin sorunlarının
giderilmesi.
- Sosyal Güvenlik Kurumuna öğrenci giriş ve çıkış kayıtları
-Yıllık askerlik belgesi dökümü.
-DGS işlemleri.
-Yıllık İstatistik İşlemleri
- Sosyal Güvenlik Kurumuna öğrenci giriş ve çıkış kayıtları
BÖLÜM SEKRETERLİĞİ
Ömer GÜVEN
GÖREVLERİ
Memur
Ercay DEMĠR
Gıda ĠĢleme Bölüm Sekreterliği
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm
Sekreterliği
Elektrik ve Enerji Bölüm Sekreterliği
Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Sekreterliği
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölüm
Sekreterliği
Öğr. Üy. Ve Ögr. Gör. Dilekçeleri, Öğrenci
dilekçeleri, Sınav Sonuç Yazıları, Komisyon Kararları...
İÇ HİZMETLER BİRİMİ
Mehmet YÜKSEL
Hizmetli
Ġç Hizmetler
Abdurrahman SARI
Abdurrahman SARI
Hizmetli
Ġç Hizmetler
Refai DURAK
Refai DURAK
Hizmetli
Ġç Hizmetler
Abdurrahman SARI
* Kadro ünvanına bağlı olmadan yaptığı görevler yazılacaktır.
** Görev tanımı yapılan personelin herhangi bir nedenle (kanuni, izin, geçici görev vb.) görevinde olmadığı
durumlarda görevlerini yerine getirecek kiĢilerin adı yazılacaktır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
582 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content