close

Enter

Log in using OpenID

06.12.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
TSE, ihracatçı için hedef 2 ülkede hizmet verecek
Hulusi Şentürk, Standart
ve Belgelendirme
Altyapılarının TSE
Tarafından Ücretsiz
Geliştirilmesi Projesi'ni
başlatacaklarını açıkladı.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE)
Başkanı Hulusi Şentürk, 2015’ten
itibaren her yıl, Afrika başta olmak
üzere 2 hedef ülkede, ‘Standart
ve Belgelendirme Alt Yapılarının
TSE Tarafından Ücretsiz Gelişti­
rilmesi Projesi’ni başlatacaklarını
bildirdi. Şentürk, “Özellikle ihra­
catçı için hangi ülke öncelikliyse
bizim uzmanlarımız o ülkeye gi­
derek hiçbir ücret olmadan onla­
rı eğitecek, sistemlerini kuracak,
prosedürlerini hazırlayacak ve ilk
standartlarını beraber yazacağız.
Böylece Türkiye ile entegrasyonu­
nu sağlayacağız. İhracatçımız da
kolaylıkla devam edebilecek” dedi.
Ankara Sanayi Odası Gündem
Toplantılarının 23’üncüsü, TSE
Başkanı Şentürk’ün katılımıyla
*
gerçekleştirildi. Toplantıda konu­
şan Şentürk, İslam ülkeleri arasın­
daki ticareti geliştirmek amacıy­
la 4 yıl önce kurulan İslam Ülke­
leri Standardizasyon ve Metroloji
Enstitüsü’nün bu yıl Malezya’nın
da katılmasıyla, İslam dünyasının
tek otoritesi haline geldiğini, baş­
kanlığın Türkiye tarafından yü­
rütüldüğünü bildirdi. Belgelerin
karşılıklı tanınması için gerek­
li olan İslam Dünyası Akreditasyonu ile ilgili dokümanların hazır­
landığını ve eylülde kabul edildiği­
ni kaydeden Şentürk, “Hedefimiz
1 Ocak’tan itibaren akreditasyonu
İslam dünyasında devreye sokabil­
mek” dedi.
Ortak belge düzenleme hedefi
Türk ihracatçısının önünü aç­
mak için anlaşmalar imzaladık­
larını hatırlatan Şentürk, “Şu an
A S O üyeleri indirimli hizm et alacak
Toplantıda ASO üyelerinin TSE
bile yoksa o zaman kalibrasyon
Deney ve Kalibrasyon Merkezi
hizmetlerinde yüzde 30, deney
Başkanlığı Laboratuvarlarfndan
hizmetlerinde, eğitim hizmetlerinde
alacakları deney, kalibrasyon. eğitim
ve CE belgelendirmesinde yüzde
ve belgelendirme ücretleri üzerinden
20 indirim alacak. ASO üyesi olup
uygulanacak indirim konusunda da
bizden herhangi bir belge almış
işbirliği protokolü imzalandı. Hulusi
olanlar ise kalibrasyonda yüzde 40,
Şentürk, protokole ilişkin şunları
deney ve eğitim hizmetlerinde ile
söyledi: "Firma eğer ASO üyesi
CE belgelendirmesinde yüzde 30
ise ancak TSE’den tek bir belgesi
indirimle bu hizmetleri alacak."
rini hazırlayacak ve ilk standart­
larını beraber yazacağız. Böylece
Türkiye ile entegrasyonunu sağ­
layacağız. İhracatçımız da kolay­
lıkla devam edebilecek” dedi.
'Standarda uygun
kaliteli demek değil*
BAE, Sudan, Yemen, Umman ile
bu anlaşmaları imzaladık. Gelin
ortak belge düzenleyelim dedik.
Sudan Türkiye’ye mal mı satacak,
TSE belgesi lazım. Ya da bizden
Sudan’a mal gidecek, Sudan’ın
belgesi lazım. Gelin anlaşma ya­
palım, senin incelem elerini ben
yapayım, raporları ben düzenle­
yeyim, sana teslim edeyim. İncele,
uygunsa senin adına ben belge ve­
reyim. Aynısını benim adınm sen
yap, dedik” diye konuştu.
2015’ten itibaren her yıl özel­
likle Afrika başta olmak üzere, 2
hedef ülkede, ‘Standart ve Belge­
lendirme Alt Yapılarının TSE Ta­
rafından Ücretsiz Geliştirilmesi
Projesi’ni uygulayacaklarını dile
getiren Şentürk, “Özellikle ihra­
catçı için hangi ülke öncelikliyse
uzmanlarımız oraya giderek hiç­
bir ücret olmadan onları eğitecek,
sistemlerini kuracak, prosedürle­
Şentürk yeni başlattıkları Y ıl­
dız-Çift Yıldız Belgelendirme uy­
gulamasıyla kalite kriterlerini
yükselttiklerini bildirdi. Şentürk,
“Birçok ürün grubunda başladı.
Standarda uygun demek, kaliteli
ürün demek değil. Bunu hepimiz
kabul edelim. Standarda uygun
ama kalitesi düşük ürünle, stan­
darda uygun ama kalitesi yüksek
ürün arasında artık resmi farkı
belgelendirmeye başladık. Bun­
dan sonra kamu kuruluşları iha­
leye çıkacağı zaman, yüksek kali­
te istiyorsa, TSE Yıldız ya da TSE
Çift Yıldız şartı koşacak. Bununla
kalite yarışını hızlandırmak isti­
yoruz” diye konuştu. Şentürk, 5’inci firmaya belgesini verdiklerini
kaydetti. Buna ek olarak, Şentürk,
TSE’nin Temelli’de kuracağı laboratuvar projesinin Ocak 2015'te
teslim edileceğini büdirdi.
'Standartlar önerilere
göre hazırlanıyor*
ASO Başkanı Nurettin Özdebir de
standartların önemine dikkat çe­
kerek, Türkiye’nin, bazı diğer ül­
kelerin standartlarının hazırlan­
masında önderlik ettiğini dile ge­
tirdi. Özdebir, “Ancak bu tek başma
TSE’nin profesyonel kadrolarıyla
yapabileceği bir şey değil. Burada
eksik olan oraya katkı vermekte bi­
raz uzak kalan taraf maalesef biziz. Çünkü gerek dünyada, gerekse
ülkemizde bu standartlar hazırla­
nırken, sektörlerin önerileri doğ­
rultusunda hazırlanıyor. Bu an­
lamda bizim gerçekten çalışmamız
lazım” dedi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
112 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content