close

Enter

Log in using OpenID

Biyoçeşitlilik Biyokaçakçılık - Tıp Fakültesi

embedDownload
A
/V
N
1992
£
N"/
<
Sayı
Konu
T.C.
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
: 61217792-051 - l ^ o i / j o n f \
: Biyoçeşitlilik Biyokaçakçılık
(Q./10/2014
TIP F A K Ü L T E S İ D E K A N L I Ğ I N A
Orman ve Su İşleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü-Bolu Şube Müdürlüğünün
29.09.2014 tarihli ve 199533 sayılı 23.10.2014 tarihinde saat 0 9 : 0 0 ' d a Üniversitemiz Kültür
Merkezi Pembe salonunda Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında
yapılması planlanan çalıştay ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Prof. Dr. Mustafa G E N Ç E R
Rektör Yardımcısı
EKLER:
EK-I Yazı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
-Tıp Fakültesi Dekanlığı
-Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığı
-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
-Eğitim Fakültesi Dekanlığı
-Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
-Bolu Meslek Y ü k s e k o k u l u M ü d ü r l ü ğ ü
-Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü
Tel: 0 374 2 5 4 10 0 0 - 1 1 1 5
Fax : 0 374 2 5 3 4 6 48
İzzet Baysal Kampusü G ö l k ö y 14280 BOLU
E-Mail: [email protected]
T.C.
O R M A N VE SU İŞLERİ B A K A N L I Ğ I
IX. Bölge Müdürlüğü - Bolu Şube Müdürlüğü
Sayı:
Konu:
29.09.2014
35418508-465.03-199533
Biyo Çeşitlilik Biyo Kaçakçılık
DAĞITIMLI
Şube Müdürlüğümüzce Biyoçeşitlilik ve Biyokaçakçılıkla mücadele kapsamınca Abant
İzzet Baysal Üniversitesi Kültür Merkezi Pembe salojnunda 23.10.2014 tarihinde saat 09:00 da
Çalıştay yapılacak olup, çalıştaya katılımlarınızın beklendiği ye özellikle konu ile ilgili gerek
sahada görevli olan gerekse mevzuat konusunda bilgilendirilmesi gereken personelin
katılımının sağlanması h u s u s u n d a ;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
M e h m e t Sait K A N A R
Şube Müdürü
DAĞITIM :
Bolu Valiliği
Tüm Kaymakamlıklara
A.İ.B.Ü Rektörlüğüne
İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği
Tüm Belediye Başkanlıkları
Orman Bölge Müdürlüğüne
İl Jandarma Alay Komutanlığına
İl Emniyet Müdürlüğüne
İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Çevre ve Şehirçilik İl Müdürlüğüne
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
İl Sağlık Müdürlüğüne
Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Yerel Gazeteler
Konu İle İlgili Dernek ve Kuruluşlar
Evrak doğrulama adresi:
http://ebys.ormansu.gov.tr/Dogrulama.aspx?d=ZH33
A d r e s : Sağlık M a h a l l e s i K a r a d e r e C a d d e s i Bolu
Ayrıntılı Bilgi : C . Ç O L A K B i l g i s a y a r İ ş l e t m e n i
Telefon : 3742153613
Hax . 3 7 4 2 1 5 5 2 8 2
E l e k t r o n i k A ğ h l t p : / / b o l g e 9 o r m a n s u . g o v İr
e - p o s t a : c c o l a k @ o r m a n s u . g o v ir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
419 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content