close

Enter

Log in using OpenID

Acilde kazanılmış tortikolis

embedDownload
TORTİKOLLİS
Prof. Dr. Emine Suskan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Çocuk Acil Bilim Dalı
Tortikollis
Tortikollis bir tanıdan çok bir
semptomu anlatır.
Başın sağa ya da sola eğilmesine,
çenenin karşı yöne dönmesi eşlik eder.
Konjenital musküler tortikollis (CMT) en
genel etyolojik faktördür.
Ayırıcı tanıda diğer nedenlerde irdelenmelidir
(%20).
1
Tortikollis Nedenleri
Konjenital
Kemik anomalileri
– Hemivertebra, unilateral atlanto-oksipital füzyon, Klippel-Feil
sendromu
Yumuşak doku anomalileri
– Tek yanlı SCM yokluğu, pterygium colli
Kazanılmış
Pozisyonel deformasyon ya da konjenital musküler tortikollis
Travma (musküler hasar, kırık)
Servikal instabilite (atlanto-oksipital subluksasyon, atlantoaksiyal subluksasyon, subaksiyal subluksasyon)
Atlantoaksiyal rotasyon bozukluğu
Tortikollis Nedenleri
İnflamasyon
Servikal lenfadenit
Retrofarengeal apseler
Diskitis ya da vertebral osteomyelit
Romatoid artrit
Nörolojik
Görme bozukluğu (nistagmus, superior oblik parezisi)
Distonik ilaç reaksiyonu (fenotiazinler, haloperidol, metoklopramid)
Neoplazi (servikal spinal kord, posterior fossa tümörü)
Chiari I malformasyonu ve/veya sirengomyeli
Wilson hastalığı
Distoni
Spazmus nutans (nistagmus, baş hareketi, baş eğilmesi
2
Tortikollis Nedenleri
Diğer
Akut servikal disk kalsifikasyonu
Sandifer sendromu (GÖR, hiatal herni)
Bebeklik paroksismal tortikollisi
Kemik tümörleri (eosinofilik granulom)
Yumuşak doku tümörü
Histeri
Konjenital Musküler Tortikollis
Konjenital musküler tortikollis ilk aylarda tanı
alır.
Yaklaşık 1/250 canlı doğumda görülür.
Kız / Erkek eşittir.
Yenidoğanda diğer nedenler klavikula kırığı
ve/veya brakial pleksus hastalığı olabilir.
3
Konjenital Musküler Tortikollis
Etyoloji halen tam bilinmiyor
(kas biyopsisi + MR  fibrozisle uyumlu)
Güncel açıklamalar intrauterin kas sıkışması ve/veya
gerilmesinin olasılıkla lokalize iskemi ve buna bağlı
intramusküler kompartman sendromu gelişmesi
yönündedir.
Daha çok ilk çocukta görülür.
Zor doğumlarda fazla görülür.
Konjenital musküler tortikollis molded baby
sendromunun parçası olabilir: intrauterin mekanik
deformasyon, gelişimsel kalça çıkığı, plagiosefali
(asimetrik kafa), fasial asimetri, ayak deformiteleri
Konjenital Musküler Tortikollis
%50 olguda SCM içinde fibrotik kitle ele gelir. İlk
aylarda genelde kaybolur. Sıklıkla yerinde fibröz bant
kalır.
Hangi tarafta SCM kasında kontraktür varsa baş o
tarafa eğilir, çene aksi yöne döner.
Tutulan tarafta düzleşme
Kaş ve zigomada içeri çökme, orbital aşağı yerleşim
görülür.
SCM kasının sürekli kasılı olması ilerleyici
deformasyona yol açar.
4
Konjenital Musküler Tortikollis
Bebekte morfolojik kafa ve kaide anomalileri
varken, beş yaş ötesinde yüz kemik
anomalileri belirginleşir.
Kalça displazisi ~%3-9 oranında çıkar.
Normal fizik muayenede fark edilmese de
birinci ayda ultrason ile, 4-5. ayda kalça
grafisi ile ortaya çıkarılabilir.
Hastanın erken dönem gelişim
parametrelerinde gecikmeler görülebilir.
Konjenital Musküler Tortikollis
Eşlik eden tipik vertebra anomalileri için
bulgu olmasa da / ya da tedaviye yanıt
alınamazsa servikal grafi şarttır.
Travmatik olmayan doğumda tortikollis varsa
gereksiz kas germe programı yerine grafilerle
baştan anomalinin tanısını koyabilmek
önemlidir.
5
Musküler Tortikollis Tanı Algoritması
Tortikollis
Travmatik doğum
Altta yatan
hastalık tedavisi
Servikal grafi
Norma
l
Göz muayenesi
Anormal
Göz danışımı
Retrofarengeal apse
Reflu
İnflamatuar hastalık
Öykü
Tortikollisi gözle
Anormal
Ortopedik danışım
MRI
Normal
Nörolojik muayene
Anormal
Nöroloji danışımı
Normal
SCM gerginliği / SCM kitle
Var
Yok
Gözle
Fizik tedavi
6 aylık gözlem
SCM
uzatma
Ortopedik
danışım
Kalıntı,
gerginlik,
eksik rotasyon
Tam
hareket
İzlem
Konjenital Musküler Tortikolliste Tedavi
Fizyoterapist denetiminde
– Germe
– Uyarma
– Pozisyonel ölçümler
yapılır.
Özellikle ilk 4 ay içinde başlanırsa %95
çözüm sağlanır.
Kas içine botox uygulanabilmektedir.
Daha fazla çalışma gereklidir. Geçici disfaji
ve ense güçsüzlüğü yan etkileri çıkabilir.
6
Konjenital Musküler Tortikolliste Tedavi
Geç tanı almış ya da tedaviye yanıtsız hastada
SCM için serbestleştirme operasyonu önerilir.
Bazı çalışmalar operasyon için 12-18 ay, bazıları
ise okul çağını önermektedir.
Her iki gruptaki sonuçlar açısından önemli fark
bulunmamıştır.
Cerrahi sonrası %90’dan fazla fonksiyon ve
normal görüntü kazanımı saptanmış.
Erken tanı ve tedavi cerrahi gereğini minimal
düzeye indirebilir.
Konjenital Musküler Tortikolliste Tedavi
Tortikollisin ayırıcı tanısında başka tipik bulgu
yoksa tedavide başarısızlık ya da geç yaşta
deformite ortaya çıkabilmektedir.
Direkt grafiler kemik anomalisini, MR ise beyin,
servikal omurgada tümör ve gelişimsel anomaliyi
gösterebilir.
Kemik malformasyonları için ortopedi, göz
sorunları (oküler tortikollis) için göz hastalıkları,
bölgeye özgü kas felci sorunları için nöroloji
danışımları gerekli olabilir.
Üst solunum yolu, boyun, farenkste infeksiyon ve
inflamasyon rotasyon bozukluğuna yol açabilir.
7
Konjenital Musküler Tortikolliste Tedavi
Tedavi sonucu altta yatan patoloji ve
semptomların kronikliğine göre değişim
gösterir.
Semptomların görüldüğü ilk günlerde
analjezikler, yumuşak boyunluk kullanılabilir.
Bir haftadan fazla bulgu varsa hastanede
analjezi, kas gevşetici, servikal
traksiyon olabilir.
Sonuç yoksa halotraksiyon yapılabilir.
Konjenital Musküler Tortikolliste Tedavi
Kötü pozisyon düzelmiş, tüm servikal
hareketler başarılı ise en çok 6 hafta
immobilizasyon yeterlidir.
Yanıt yoksa ya da bozukluk yenilemişse
artikülasyonu stabilize etmek için posterior
atlanto-aksiyal füzyon gerekebilir.
8
Paroksismal Bebeklik Tortikollisi
Olasılıkla vestibüler tortikollisle ilişkilidir.
Episodlar bir haftadan az sürer.
Deformite tarafı değişkenlik gösterebilir.
Kendini sınırlar, 3 yaş dolayında kaybolur.
%50 olguda gross ve ince motor beceri
gecikmeleri olabilir.
Ailede yoğun migren öyküsü vardır.
Birlikte diskitis, vertebral osteomyelit, JRA,
servikal disk kalsifikasyonu olabilir.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
370 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content