close

Enter

Log in using OpenID

7101 Ürün yelpazesine genel bakış LME…

embedDownload
7
LME1... / LME2... / LME4...
LME3...
101
LME7...
Ürün yelpazesine genel
bak
LME…
Çal ma ekli aral kl olan çok kademeli veya modülasyonlu s yak t veya gaz
brülörlerini i letime alma ve denetleme görevini LME üstlenir.
Alev denetimi, iyonizasyon çubu u veya AGQ3 ilave cihaz olan veya olmayan QRA
alev dedektörü yard yla, alev sar yand nda QRB fotosel yard yla veya alev mavi
yand nda QRC mavi alev dedektörü yard yla gerçekle ir.
Brülör kontrolleri EN 230: 2005 ve EN 298: 2003
yak t veya gazl üflemeli brülörler EN 267 ve EN 676
LME'nin özellikleri:
Dü ük gerilim alg lamas
Ba latma ve i letim esnas nda hava bas nc denetleyicisinin fonksiyon kontrolü ile
hava bas nc denetimi
Elektrikli uzaktan reset
Ar za mesajlar n ve i letim mesajlar n çok renkli gösterilmesi
Tekrarlama s rlamas
Dijital sinyal düzenleme sayesinde hassas program süreleri
24 saat kesintisiz i letim sonras nda kontrollü aral kl çal ma
Belgeler
Bu belge ürün yelpazesine genel bir bak
Hedef grup
CC1Q7101tr
28.01.2014
r.
Sat personeli
ç hizmet
Brülör uzman
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
LME7
LME44
LME41
LME39.4
LME39.1
LME23
LME22
LME21
LME11
Fonksiyonlar
Temel uygulamalar
Tek kademeli üflemeli brülör
2 kademeli üflemeli brülör
Yard mc fan olan veya olmayan tek kademeli atmosferik brülör
Yard mc fan olan veya olmayan çift kademeli atmosferik brülör
Ate leme vanas kumandas
Hava damperi kontrolü
Kontrollü hava damperi kontrolü
ebeke beslemesindeki s cakl k kontrol cihaz
Kontrol döngüsündeki s cakl k kontrol cihaz
Ba latma ve i letim esnas nda hava bas nc denetleyicisinin
fonksiyon kontrolü ile hava bas nc denetimi
Mesaj giri i CPI
PWM fan yoluyla pnömatik ba lant da modülasyonlu brülör
Aktüatör yoluyla mekanik veya pnömatik ba lant da
modülasyonlu brülör
Genel
Dü ük gerilim alg lamas
Elektrikli uzaktan reset
Ar za mesajlar n ve i letim mesajlar n çok renkli gösterilmesi
Dijital sinyal düzenleme sayesinde hassas program süreleri
Kontrollü aral kl çal ma
Tekrarlama s rlamas
Cihaz parametresi ayarlanabilir
Opsiyonel: Yük kontrolü ayar de eri için analog giri
Opsiyonel: Ar za mesaj , i letim mesaj ve parametre göstergesi
için 3 x 7 segmentli gösterge
Opsiyonel: Ayr program modüllerinde program ak
Aral kl çal ma için alev dedektörü
yonizasyon çubu u
AGQ3'lü UV alev dedektörü QRA (yaln zca AC 230 V için)
UV alev dedektörü QRA
Fotosel QRB
Mavi alev dedektörü QRC
Vana s zd rmazl k sistemi LDU11
Bas nç anahtar s zd rmazl k kontrolü
leti im arabirimleri
AZL2 veya OCI410 için BCI arabirimi
Optik arabirim için OCI400
OCI410 BCI arabirim dönü türücüsü veya USB arabirim
dönü türücüsü
Görselle tirme için PC yaz
ACS410
Parametrelendirme için PC yaz
ACS410
Ekran
7 segmentli gösterge, gösterge ünitesi ve kumanda ünitesi
AZL21
7 segmentli gösterge, gösterge ünitesi ve kumanda ünitesi
AZL23
3 renkli LED, entegre
2/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün yelpazesine genel bak
Gösterge üniteleri ve kumanda
üniteleri
AZL21...
AZL23...
IP40
IP54
3/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
Brülör kontrolleri
LME1 / LME2 / LME4
Tek veya 2 kademeli gazl üflemeli brülörlerin ve küçük ila
orta kapasitedeki çal ma ekli aral kl olan atmosferik
brülörlerin denetlenmesi için gaz brülör kontrolleri.
LME3
Tek kademeli veya 2 kademeli gazl üflemeli brülörlerin ve
küçük ila orta kapasiteye (350 kW'a kadar tipik) sahip,
çal ma ekli aral kl olan atmosferik brülörlerin
denetlenmesi için parametrelendirilebilir gaz brülör
kontrolleri.
LME7
Çok kademeli veya modülasyonlu s veya gaz yak tl
üflemeli brülörlerin ve orta ile yüksek kapasiteye sahip,
çal ma ekli aral kl olan atmosferik brülörlerin
denetlenmesi için parametrelendirilebilir brülör kontrolleri.
Kontrollü hava damperi ayar ile.
Program modülü
PME7
LME7 için program modülü
LME7 için s veya gaz yak tl brülörlerde program ak lar
ile.
4/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
Küçük kapasite brülör
kontrolü için ba lant
aksesuar
AGK11 (LME39 için de il)
Küçük kapasite brülör kontrolünün brülör sistemine
ba lant için soket kaidesi.
AGK11.6
LME39'un brülör sistemine ba lant
için gri soket kaidesi.
AGK66
AGK11 soket kaidesi için kablo tutucusu.
AGK65
AGK11 soket kaidesi için kablo tutucusu.
5/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
LME7 için soket grubu
AGG3.710
- LME7 için komple soket grubu
- RAST5 ve RAST3,5
- Tekli ambalaj
Örnek: X5-03
AGG3.720
- LME7 için komple 10 standart soket grubu
- RAST5 ve RAST3,5
- Tekli ambalaj
- Her bir soket 10 adetlik paketler halinde birim olarak
gönderilir.
AGG9
- Her bir soket 200 adetlik paketler halinde birim olarak
gönderilir.
Model
AGG9.201
AGG9.203
AGG9.209
AGG9.301
AGG9.302
AGG9.304
AGG9.306
AGG9.309
AGG9.310
AGG9.311
AGG9.313
AGG9.401
AGG9.403
AGG9.405
AGG9.501
AGG9.504
AGG9.601
AGG9.822
AGG9.831
AGG9.841
Soket modeli
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST5
RAST3,5
RAST3,5
RAST3,5
Örnek:
Klemens
X2-09B
X3-02
X10-06
X2-01
X2-03
X4-02
X5-01
X6-03
X7-01
X7-02
X9-04
X2-02
X5-03
X7-04
X3-04
X10-05
X2-09A
2 kutuplu
3 kutuplu
4 kutuplu
6/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
Alev dedektörü
QRA2
Siemens brülör kontrolleri için alev dedektörü, gaz alevinin
ve sar veya mavi yanan s yak t alevinin denetimi için ve
ate leme k lc
n kontrolü için.
Plastik kapsüllü model, fan n hava ak ndaki statik
yüklenmenin önlenmesi için metal kapl , brülörde do rudan
sabitleme için.
Teslimat tercihine göre flan ve kelepçeyle veya flan ve
kelepçe olmadan.
QRA4.U
Siemens brülör kontrolleri için alev dedektörü, gaz alevinin
ve sar veya mavi yanan s yak t alevinin denetimi için ve
ate leme k lc
n kontrolü için.
QRA10
Siemens brülör kontrolleri için alev dedektörü, gaz alevinin
ve sar veya mavi yanan s yak t alevinin denetimi için ve
ate leme k lc
n kontrolü için.
Dedektör gövdesi, 1" vidal man onu ve so utma havas için
ba lant imkan olan alüminyum püskürtme dökümdendir.
Bu dedektörün gövdesi bayonet ba lant ile ya do rudan
1" vidal man on üzerine ya da AGG06 üzerine sabitlenir.
1" vidal man on, bir effaf boru üzerine veya AGG07'ye
sabit olarak vidalanabilir.
Tak lan Pg vidal ba lant sökülebilir ve ba ka bir sensör
kablosunun kullan
için de tirilebilir.
QRB
Siemens brülör kontrolleri için fotosel, görülebilen bölgede
yak t alevlerinin denetimi için.
QRB özellikle küçük brülörler için brülör kontrolleri ile
ba lant olarak kullan r.
Ön ayd nlatma:
QRC
Siemens brülör kontrolleri için mavi alev dedektörü, mavi ve
sar yanan s yak t veya gaz alevinin denetimi için.
QRC özellikle küçük brülörler için brülör kontrolleri ile
ba lant olarak kullan r.
Yan ayd nlatma:
7/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
Servis ayg
OCI400
Brülör kontrolleri ve PC aras ndaki optik arabirim.
ACS410 PC yaz
yard yla ayar parametrelerinin
yerinde görünümünü ve kaydedilmesini mümkün k lar.
OCI410
Brülör kontrolleri ve PC aras ndaki BCI arabirim modülü.
ACS410 PC yaz
yard yla ayar parametrelerinin
yerinde görünümünü, düzenlenmesini ve kaydedilmesini
mümkün k lar.
ACS410
Brülör kontrolleri için parametrelendirme ve görselle tirme
PC yaz
.
8/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
Aktüatörler
SQN3 / SQN4
yak t veya gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar
vanalar için küçük ila orta güce sahip elektromotor
aktüatörler.
-
Darbeye, ya kar dayan kl plastik gövde
Elektrik ba lant için vidalama klemensleri
Sökülebilir, bak m gerektirmeyen di li
Dahili ve harici konum göstergesi
Devre noktas ayar için kolay ayarlanabilen limit
anahtar ve yard mc alter
Tutma torku:
SQN3
SQN4
0,8...3 Nm
6 Nm
Çal ma süreleri:
SQN3
SQN4
4,5...30 sn
120 sn
Dönme yönü:
SQN30
SQN31 / SQN41
sola dönen
sa a dönen
SQN7
yak t ve gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar
vanalar için küçük ila orta güce sahip elektromotor
aktüatörler.
-
Darbeye, ya kar dayan kl plastik gövde
Elektrik ba lant için vidalama klemensleri
Sökülebilir, bak m gerektirmeyen di li
Dahili konum göstergesi
Devre noktas ayar için kolay ayarlanabilen limit
anahtar ve yard mc alter
Dahili elektronik devreler
Senkron motorlu
Tutma torku:
SQN70 / SQN71 / SQN75
SQN74
0,7...1,3 Nm
0,7 Nm
Çal ma süreleri:
SQN70 / SQN71 / SQN75
SQN74
4...30 sn
4 sn
Dönme yönü:
SQN70 / SQN74
SQN71 / SQN75
sola dönen
sa a dönen
-
9/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
Aktüatörler
SQN9
yak t ve gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar
vanalar için küçük ila orta güce sahip elektromotor
aktüatörler.
-
Darbeye, ya kar dayan kl plastik gövde
Elektrik ba lant için vidalama klemensleri
Sökülebilir, bak m gerektirmeyen di li
Dahili konum göstergesi
Devre noktas ayar için kolay ayarlanabilen limit
anahtar ve yard mc alter
Dahili elektronik devreler
Tutma torku:
0,8...2,4 Nm
Çal ma süreleri:
4...24 sn
Dönme yönü:
SQN90
SQN91
sola dönen
sa a dönen
SQM1 / SQM2
Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler SQM, de
kontaktl komutatörler veya kontrol cihazlar arac
kumanda edilmesi için tasarlanm r.
Tutma torku:
SQM1
SQM2
4...15 Nm
12 Nm
-
Çal ma süreleri:
SQM1
SQM2
14...100 sn
29...66 sn
Dönme yönü:
sola veya sa a dönen
tirme
yla
SQM40 / SQM41
Aktüatörler ak ayar vanalar n, kelebek vanalar n,
damperlerin veya dönme hareketli di er uygulamalar n
tahriki için tasarlanm r.
Uygulama alanlar orta ve yüksek kapasiteli s yak t ve gaz
brülörleri ile termik i lem sistemleridir.
Tutma torku:
10 Nm'ye kadar
Çal ma süreleri:
15 sn ve 30 sn
Dönme yönü:
sola veya sa a dönen
10/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
Aktüatörler
SQM5
Ters çevrilebilir elektromotor aktüatörler SQM5, orta ve
yüksek kapasiteli s yak t ve gaz brülörlerindeki hava ve
gaz damperlerinin tahriki için tasarlanm r.
-
-
Gösterge ve kumanda
üniteleri
1 veya 2 tahrik mili ucuna sahiptir, tahrik milleri
de tirilebilir ve ayr olarak mevcuttur
Sürekli sinyaller yard yla kumanda edilmesi ve konum
geri bildirimi için elektronik yap parçalar ile
geni letilebilir
Dahili ve harici konum göstergesi
Tahrik mili ve eksantrik mili ayr olarak sökülebilir
Baz modeller ABD ve Kanada'da kullan m için UL
onayl r
Ek veri föyleri için bkz. N7921 ve N7922
Tutma torku:
SQM50
SQM53 / SQM54
SQM56
10...15 Nm
20...25 Nm
30...40 Nm
-
Çal ma süreleri:
SQM50
SQM53
SQM54
SQM56
10...87 sn
30...43 sn
30...65 sn
60...87 sn
Dönme yönü:
Di li taraf na bak ld nda:
Sola veya sa a; de tirilebilir
Teslimat: sola dönen
AZL21.00A9
Gösterge ünitesi ve kumanda ünitesi, LCD'li çe itli montaj
türleri için kademeli birim, 8 hane, 5 tu , LME39 / LME7 için
BCI arabirimi, koruma derecesi IP40
AZL23.00A9
Gösterge ünitesi ve kumanda ünitesi, LCD'li çe itli montaj
türleri için kademeli birim, 8 hane, 5 tu , LME39 / LME7 için
BCI arabirimi, koruma derecesi IP54
7 segmentli gösterge (opsiyon)
LME7 içerisinde entegre kumanda için 3 x 7 segmentli
gösterge ile ba lant olarak di er 3 tu lar
11/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
Aksesuar
KF8895.1A9
LME için kontrol çantas
letime alma, belirtilen brülör kontrolleri ile ba lant
çal ma ak lar gibi brülör fonksiyonlar n
simülasyonlar için
Brülör kontrollerine yönelik kontrol amaçlar ve test
amaçlar için
E itimli personel taraf ndan laboratuvarlarda çal ma
için
AGV8895.01
LME7 için ba lant kablosu seti, bile enleri:
AGV8895.01X1
potansiyeli için ba lant kablosu
AGV8895.01X3
Dü ük gerilim, PELV için ba lant kablosu
AGK20
Tak tutma halkal kilit açma dü mesi uzatmas 74 171
0007 0
74 171 0007 0
Tutma halkas
AGV50.100
AZL2 için sinyal kablosu, RJ11 soketli, kablo uzunlu u 1 m,
10'lu paket
AGV50.300
AZL2 için sinyal kablosu, RJ11 soketli, kablo uzunlu u 3 m,
10'lu paket
ARC 4 668 9066 0
Topraklamas z nötr iletkenli ebekelerde iyonizasyon ak
denetimi için RC eleman
AGK25
Klemens 3'e (fan motoru olmayan brülörlerde, örne in
atmosferik gaz brülörleri) yüklenen güç için PTC direnci (AC
230 V)
AGQ3
UV denetimi için ilave cihaz. Soket kaidesinin alt na uygun.
AGQ3.1A27: Kablo uzunlu u 500 mm
AGQ3.2A27: Kablo uzunlu u 300 mm
12/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Ürün tan
(devam )
KF8872 (LME39 için de il)
Brülör sistemindeki otomatlar n fonksiyon kontrolü için servis
adaptörü.
Kontrol lambalar yard yla fonksiyon kontrolü.
Ø 4 mm'lik ölçüm soketi yard yla dedektör ak
ölçümü.
Uyar !
Yüksüz ç
klemenslerinde ilgili kontrol lambas yanabilir.
LDU11 (sadece LME2 ve LME39.1 için)
Gaz brülörü ve gaz cihazlar n kapatma vanalar n
zd rmazl k kontrolü için ve izin verilmeyen büyüklükteki
nt miktar nda brülörün i letime al nmas önlemek için
vana s zd rmazl k sistemi.
Bkz. veri föyü N7696.
QPLx5
Bas nç anahtarlar gaz veya hava bas nc n denetlenmesini
sa lar.
Ayarlanan devre noktas n alt na inildi inde veya üstüne
ld nda ba olan ak m devresi kesilir veya de tirilir.
13/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Mevcut belgeler
Tip tan mlamas ASN
74 171 0007 0
ACS410
AGG3
AGG9
AGK11
AGK20
AGK25
AGK65
AGK66
AGV50.100
AGV50.300
AGV8895.01X...
ARC466890660
AZL21
AZL23
KF8872
KF8895.1A9
LDU11
LME11
LME21
LME23
LME39
LME41
LME44
LME7
OCI400
OCI410
PME7
QPLx5
QRA2
QRA4.U
QRA10
QRB
QRC
SQN3
SQN4
SQN7
SQN9
SQM1
SQM2
SQM40 / SQM41
SQM5
14/14
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Ba k
Tutma halkas
Yaz m
Soket grubu
Soket grubu
Soket kaidesi
Kilit açma dü mesi uzatmas
PTC direnci
Kablo tutucusu
Kablo tutucusu
Sinyal kablosu
Sinyal kablosu
Ba lant kablosu seti
RC eleman
Gösterge ve kumanda üniteleri
Gösterge ve kumanda üniteleri
Servis adaptörü
Demo çantas
Vana s zd rmazl k sistemi
Brülör kontrolleri
Brülör kontrolleri
Brülör kontrolleri
Brülör kontrolleri
Brülör kontrolleri
Brülör kontrolleri
Brülör kontrolleri
Optik arayüz
BCI arabirim modülü
Program modülü
Bas nç anahtar
Alev dedektörü
Alev dedektörü
Alev dedektörü
Fotosel
Mavi alev dedektörü
Aktüatörler
Aktüatörler
Aktüatörler
Aktüatörler
Aktüatörler
Aktüatörler
Aktüatörler
Aktüatörler
Belge numaras
--CC1J7352
C7105 (74 319 0642 0)
--CC1N7201
----CC1N7201
CC1N7201
--------CC1N7542
CC1N7542
--CC1U7993
CC1N7696
CC1N7101
CC1N7101
CC1N7101
CC1N7106
CC1N7101
CC1N7101
CC1P7105
CC1N7614
CC1N7615
CC1P7105
CC1N7221
CC1N7712
CC1N7711
CC1N7712
CC1N7716
CC1N7714
CC1N7808
CC1N7808
CC1N7804
CC1N7806
CC1N7812
CC1N7812
CC1N7817
CC1N7815
2014 Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division
De iklik yapma hakk sakl r!
Ürün yelpazesine genel bak
CC1Q7101tr
28.01.2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
2 043 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content