sayı =70037391-51.01_/`_ 9 44] - erzurum

Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 19.12.2014
Revizyon No : 002
weber.floor LVL 05
Kendili¤inden yay›lan tesviye flap›
n Tan›m›
1-5 mm aras›nda uygulanabilen, çimento esasl›, kendili¤inden
yay›labilen tesviye flap›.
n Avantajlar›
•Orta ve yo¤un yaya trafi¤ine maruz zeminler için uygundur.
•1-5 mm aras›ndaki bozukluklar›n tesviyesi için uygundur.
•Kendili¤inden yay›larak düzgün bir yüzey oluflturur.
•Çatlama ve kabarma yapmaz.
•Yüzey aspirasyon veya süpürme yoluyla tozdan
ar›nd›r›lmal›d›r.
•Varsa bölgesel bozukluklar weber.rep MA 200 ile tamir
edilmelidir.
•Yüzey weber.floor LVL 05 uygulamas›ndan en az 30
dakika önce inceltilmeden weber.prim N ile astarlanmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
Tüm yap›lar›n orta ve yo¤un trafi¤e maruz iç zeminlerinde
son kat kaplama öncesi tesviye flap› olarak kullan›l›r.
n Uygulama yüzeyleri
•‹ç mekanlarda;
- Çimento bazl› flap,
- Beton döfleme,
- Prefabrike beton,
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama
•25 kg’l›k bir torba weber.floor LVL 05’e ortalama
5,5–5,75 lt. temiz su ilave edilmelidir.
weber.floor LVL 05 düflük devirli bir el mikseri yard›m›yla
homojen bir k›vama gelinceye kadar kar›flt›r›lmal›d›r.
•Haz›rlanan harç zemine boflalt›lmal› ve yüzeyindeki pürüzlerin
doldurulmas› için silme çekilmeldir.
•weber.floor LVL 05 kendili¤inden yay›l›r. Kal›nl›¤› bir mala
ile ayarlanmal›d›r.
n Uyar›lar ve öneriler
•Varsa dilatasyon derzlerine riayet edilmelidir.
•Uygulanacak son kat kaplaman›n kal›nl›¤›na uygun profil
kullan›lmal›d›r.
n Performans
n Uygulama s›n›r›
•Bas›nç mukavemeti: 25 N/mm2
•E¤ilme mukavemeti: 6 N/mm2
•Sürekli ›slak veya rutubete maruz zeminlerde uygulanmaz.
•Dayan›ks›z ve gevflek yüzeylerde uygulanmaz.
•D›fl mekanlarda ve endüstriyel alanlarda uygulanmaz.
•Eski yüzeylerde ve ahflap döflemeler üzerinde uygulanmaz.
•Son kat olarak b›rak›lmaz.
n Referans standartlar›
•TS EN 13813
n Uygulama özellikleri
•Harc›n kendili¤inden yay›lma süresi: 15 dakika
•Zeminin yaya trafi¤ine aç›labilmesi için gerekli süre: 6-8 saat
•Son kat kaplama için beklenilmesi gereken süre:
- Seramik: 24 saat (5mm için)
- Lamine/Parke: 24-72 saat (5mm için)
- PVC: 24 saat (5mm için)
•Uygulama kal›nl›¤›
- Orta yo¤unlukta yaya trafi¤ine maruz zeminler: 1-5 mm
- Yüksek yo¤unlukta yaya trafi¤ine maruz zeminler:
3-5 mm
n Uygulama flartlar›
n Uygun son kat seçenekleri
•weber.floor LVL 05 uygulanm›fl zeminlerde son kat olarak;
yap›flt›r›larak uygulanan ahflap veya laminant parke, seramik,
hal›, PVC kaplamalar uygulanabilir.
n Tüketim
1,5-1,8 kg/m2 (1 mm. kal›nl›k için)
n Ambalaj
Net 25 kg’l›k torbada,
(Palette 64 adet, 1600 kg).
n Palet ölçüsü
•Ortam s›cakl›¤›: +5 °C ile +30 °C aras›.
107x107 cm.
n Yüzey haz›rl›¤›
•Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›d›r.
•Boya, alç›, beton ve varsa yap›flt›r›c› kal›nt›lar› kaz›narak
ç›kar›lmal›d›r.
n Renk
Gri.
1/2 weber.floor LVL 05
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 19.12.2014
Revizyon No : 002
n Uygulama aletleri
Çelik mala, el mikseri, posteki rulo.
n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1
y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.floor LVL 05