close

Enter

Log in using OpenID

2014-256 aym kısa kararı

embedDownload
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANAYASA MAHKEMESİ
GENEL KURUL
KISA KARAR
Başvuru Numarası : 2014/256
Karar Tarihi
: 25/6/2014
Başvurucu
: Tuğba ARSLAN
Vekili
: Av. Ali ÖZKAYA
Av. Habibe SELİMOĞLU
I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvurucu, Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığını, bir duruşmaya
başörtülü olarak katılması nedeniyle hâkimin duruşmanın yapılamayacağını belirterek
müvekkiline kendisini bir başka avukatla temsil ettirmesi için süre vermesi ve duruşmayı
ertelemesinin din ve vicdan özgürlüğü, savunma hakkı ve mahkemeye erişim hakkı, çalışma
hakkı ve ayrımcılık yasağına aykırılık oluşturduğunu iddia etmiştir.
II. BAŞVURU SÜRECİ
2. Başvuru, başvurucu vekili tarafından 8/1/2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine
doğrudan yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari yönden yapılan ön incelemesinde Komisyona
sunulmasına engel bir eksikliğin bulunmadığı tespit edilmiştir.
3. İkinci Bölüm Birinci Komisyonunca, 16/1/2014 tarihinde kabul edilebilirlik
incelemesinin Bölüm tarafından yapılmasına, dosyanın Bölüme gönderilmesine karar
verilmiştir.
4. Bölüm tarafından 29/1/2014 tarihinde yapılan toplantıda kabul edilebilirlik ve esas
incelemesinin birlikte yapılmasına karar verilmiştir.
5. Başvuru konusu olay ve olgular 29/1/2014 tarihinde Adalet Bakanlığına
bildirilmiştir. Adalet Bakanlığı görüşünü 24/2/2014 tarihinde Anayasa Mahkemesine
sunmuştur.
6. Adalet Bakanlığı tarafından Anayasa Mahkemesine sunulan görüş başvurucuya
25/2/2014 tarihinde bildirilmiştir. Başvurucu, Bakanlık görüşüne karşı beyanlarını 6/3/2014
ve 11/3/2014 tarihlerinde Anayasa Mahkemesine sunmuştur.
Başvuru Numarası : 2014/256
Karar Tarihi
: 25/6/2014
III. HÜKÜM
Gerekçesi gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
A. Başvurucunun
Savunma hakkının ve mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği yönündeki
iddialarının “kişi yönünden yetkisizlik” nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,
Anayasa’nın 24. maddesinin
EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
ihlal
edildiği
yönündeki
iddiasının
KABUL
Anayasa’nın 10. maddesinin
EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
ihlal
edildiği
yönündeki
iddiasının
KABUL
OY BİRLİĞİYLE,
B. Anayasa’nın 24. maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin
İHLAL EDİLDİĞİNE, Zehra Ayla PERKTAŞ’ın karşıoyu,
Anayasa’nın 10. maddesinde güvence altına alınan ayrımcılık yasağının İHLAL
EDİLDİĞİNE, Osman Alifeyyaz PAKSÜT ile Zehra Ayla PERKTAŞ’ın karşıoyları
ve OYÇOKLUĞUYLA,
C. İhlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için dosyanın ilgili Mahkemesine
gönderilmesine,
D. Başvurucunun manevi tazminata ilişkin talebinin REDDİNE,
E. Başvurucu tarafından yapılan 206,10 TL harç ve 1.500,00 TL vekâlet ücretinden
oluşan toplam 1.706,10 TL yargılama giderinin BAŞVURUCUYA ÖDENMESİNE,
F. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Maliye Hazinesine başvuru
tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına; ödemede gecikme olması halinde, bu sürenin
sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal faiz uygulanmasına,
25/6/2014 tarihinde karar verildi.
Başkan
Haşim KILIÇ
Başkanvekili
Serruh KALELİ
Başkanvekili
Alparslan ALTAN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAŞ
2
Başvuru Numarası : 2014/256
Karar Tarihi
: 25/6/2014
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECİPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
Üye
Hasan Tahsin GÖKCAN
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content