close

Enter

Log in using OpenID

Köşe Taşları Fiyatları, Köşe Taşları Modelleri

embedDownload
.C.
ADALET BAKANLIĞI
EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
YARGI MEVZUATI BÜLTENĠ
Bültenin Kapsadığı Tarihler
16-31 Ocak 2014
Yayımlandığı Tarih
31 Ocak 2014
Sayı
2014-2
ĠÇĠNDEKĠLER
-
-
-
-
-
-
-
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) Ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulmasına ĠliĢkin Kararda
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 5769 Sayılı Karar
(R.G. 16 Ocak 2014 – 28884)
Köy Muhtarları ile ġehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin
Artırılması ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair 5800 Sayılı Karar
(R.G. 16 Ocak 2014 – 28884)
Asbestle ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 16 Ocak 2014 – 28884)
Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
(R.G. 16 Ocak 2014 – 28884)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No: 2014/3)
(R.G. 16 Ocak 2014 – 28884)
154 kV Artvin 2 TM Ġrtibatları Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda
Direk Yerlerinin Mülkiyet ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak
Hakkı Kurulmak Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlük
Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5754 Sayılı Karar
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
Ġstanbul Ġli, Arnavutköy Ġlçesi, Ġmrahor, Tayakadın ve Yeniköy Köyleri ile
Eyüp Ġlçesi, Ağaçlı, Akpınar ve Ġhsaniye Köylerinde Yer Alan Bazı
taĢınmazların, Ġstanbul 3. Havaalanı Projesi kapsamında Toplu Konut Ġdaresi
BaĢkanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması Hakkında 5768 Sayılı Karar
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
Elektronik HaberleĢme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine ĠliĢkin
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 14/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖĠB-K-01
Sayılı Kararı
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 14/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖĠB-K-02
-
-
-
-
-
Sayılı Kararı
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 14/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖĠB-K-03
Sayılı Kararı
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 14/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖĠB-K-04
Sayılı Kararı
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 14/1/2014 Tarihli ve 2014/ÖĠB-K-05
Sayılı Kararı
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
Yüksek Seçim Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 67 Sayılı Kararı
(R.G. 17 Ocak 2014 – 28885)
154 kV (Aslanlar-Germencik) BrĢ.N.-DDY Sağlık TM Enerji Ġletim Hattı
Projesi Kapsamında Bazı TaĢınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet
ġeklinde, Ġletken Salınım Gabarisinin ise Ġrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
KamulaĢtırılması hakkında 5752 Sayılı Karar
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
KahramanmaraĢ Ġlinde Tesis Edilecek Güvercin Regülatörü ve Hidroelektrik
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil
Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 5753 Sayılı Karar
(R.G.
18 Ocak 2014 – 28886)
Kamu Sosyal Tesislerine ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2014-3)
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/87, K: 2012/176 Sayılı
Karar
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2012/158, K: 2013/55 Sayılı
Karar
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/79, K: 2013/69 Sayılı
Karar
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
Anayasa Mahkemesinin 18//6/2013 Tarihli ve E: 2012/147, K: 2013/78
Sayılı Karar
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
Anayasa Mahkemesinin 3//10/2013 Tarihli ve E: 2013/28, K: 2013/106
Sayılı Karar
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
Yüksek Seçim Kurulunun 16/1/2014 Tarihli ve 68 Sayılı Kararı
(R.G. 18 Ocak 2014 – 28886)
Bazı AnlaĢmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında
5714 Sayılı Karar (R.G. 19 Ocak 2014 – 28887)
BaĢbakanlığa Ait Atama Kararı
(R.G. 20 Ocak 2014 – 28888 - Mükerrer)
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı Arasındaki Hukuki ve Adli YardımlaĢmaya Dair Mutabakat
Muhtırası ile Mutabakat Muhtırasını Tadil Eden ĠliĢik Notaların
Onaylanması Hakkında 5369 Sayılı Karar
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Edirne Ġli, LalapaĢa Ġlçesinde Tesis Edilecek Süloğlu Rüzgâr Enerjisi
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5807 Sayılı
Karar
(R.G.
21 Ocak 2014 – 28889)
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 5810 Sayılı Kararı
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) Ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 5811 Sayılı Karar
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak
Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair 5813 Sayılı Karar (R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Elektronik HaberleĢme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat ĠĢlemleri) (Seri No: 2)
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Ġncelemelerinde Uygulanacak
Tedbirler Tebliği (V-101.1)
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Suçları Hakkında Bildirim
Yükümlülüğü Tebliğ
(V-102.1)
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Çek Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü
Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının
Bildirilmesine ve Duyurulmasına ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/1)
(R.G. 21 Ocak
2014 – 28889)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 13/1/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
Elektronik HaberleĢme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4’ün
Uygulamasına ĠliĢkin Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
DanıĢtay Ġkinci Dairesine Ait Kararlar
(R.G. 21 Ocak 2014 – 28889)
EskiĢehir 2013 Türk Dünyası Kültür BaĢkenti Hakkında Kanunda DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair 6516 Sayılı Kanun
(R.G. 22 Ocak 2014 – 28890)
Bazı Kamu Kurum ve KuruluĢlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında 5746 Sayılı Karar
(R.G. 22 Ocak 2014 – 28890)
6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda ÇalıĢan ĠĢçilere 2014
Yapılacak Ġlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında 5808
Sayılı Karar
(R.G. 22 Ocak 2014 – 28890)
Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ĠliĢkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)
(R.G. 22 Ocak 2014 – 28890)
Yüksek Seçim Kurulunun 20/1/2014 Tarihli ve 97 Sayılı Kararı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(R.G. 22 Ocak 2014 – 28890)
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 434)
(R.G. 23 Ocak 2014 – 28891)
DÜZELTME 22/1/2014 Tarihli ve 28890 Sayılı Resmî Gazete’de Aslına
Uygun Olarak Yayımlanan, 20/12/2013 Tarihli ve 2013/5756 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Ġlgili
(R.G. 23 Ocak 2014 – 28891)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Geri Kabul AnlaĢması ile Notaların Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair 6517 Sayılı Kanun
(R.G. 24 Ocak 2014 –
28892)
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) Ve 1989
(2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen KiĢi, KuruluĢ veya Organizasyonların
Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013
Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede
DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin 5712 Sayılı Karar
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/107, K: 2012/184
Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/72, K: 2013/126
Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/50, (Siyasi Parti Mali
Denetimi)
K: 2013/134 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/5 , (Siyasi Parti Mali
Denetimi)
K: 2013/135 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/27 , (Siyasi Parti
Mali Denetimi)
K: 2013/136 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2008/10 , (Siyasi Parti
Mali Denetimi)
K: 2013/137 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/17 , (Siyasi Parti
Mali Denetimi)
K: 2013/138 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/29 , (Siyasi Parti
Mali Denetimi)
K: 2013/139 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2009/22 , (Siyasi Parti
Mali Denetimi)
K: 2013/140 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2012/6 , (Siyasi Parti Mali
Denetimi)
K: 2013/141 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/5 , (Siyasi Parti Mali
Denetimi)
K: 2013/142 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Anayasa Mahkemesinin 11/12/2013 Tarihli ve E: 2010/22 , (Siyasi Parti
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mali Denetimi)
K: 2013/143 Sayılı Kararı
(R.G. 24 Ocak 2014 – 28892)
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında
Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında 5742 Sayılı Karar
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Artvin Ġlinde Tesis Edilecek Susuz Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin
Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere
Maliye Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5826 Sayılı
Karar
(R.G. 25 Ocak 2014
– 28893)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek
Gündeliklere Dair Karar ile YurtdıĢı Gündeliklerine Dair 5832 Sayılı Karar
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair 5728 Sayılı Yönetmelik
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
633 Sayılı Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında
Kanunun Ek 4 üncü Maddesinin Uygulanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
ĠĢkolu Tespit Kararı (No :2014/4)
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye EdilmemiĢ Anonim
ve Limited ġirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili
Kayıtlarının Silinmesine ĠliĢkin Tebliğde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2014/1)
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere ĠliĢkin
Temerrüt Faiz Oranının Hakkında Tebliğ
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Anayasa Mahkemesinin 28/3/2013 Tarihli ve E: 2011/65, K: 2013/49 Sayılı
Karar
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/94, K: 2013/89 Sayılı
Karar
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
Yüksek Seçim Kurulunun 24/1/2014 Tarihli ve 142 Sayılı Kararı
(R.G. 25 Ocak 2014 – 28893)
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c)
Bendi Uyarınca YurtdıĢı Yer DeğiĢtirme Giderinin Mesafeye Göre DeğiĢen
Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellerde Düzenleme Yapılması
Hakkında 5733 Sayılı Karar
(R.G. 26 Ocak
2014 – 28894)
Adalet Bakanlığından ÇeĢitli Ġlanları
(R.G. 26 Ocak 2014 – 28894)
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarına Ait Bazı Kadrolarda
Düzenleme Yapılması Hakkında 5848 Sayılı Karar
(R.G. 27 Ocak 2014 – 28895)
Yükseköğretim Kurumlarına Ait Ġdari Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında 5849 Sayılı Karar
(R.G. 27 Ocak 2014 – 28895)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bazı Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların Ġptal ve
Ġhdası Hakkında 5831 Sayılı Karar
(R.G. 27 Ocak 2014 – 28895)
ĠĢkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya
Cezaya KarĢı BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi’ne Ek Ġhtiyari Protokol‖
Uyarınca Ulusal Önleme Mekanizmasının Belirlenmesine ĠliĢkin 5711 Sayılı
Karar
(R.G. 28 Ocak
2014 – 28896)
2013 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Su ĠĢleri Projesi
Kapsamında Niğde-Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulamasının Yapımı Amacıyla
Bazı TaĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 5732 Sayılı Karar
(R.G. 28
Ocak 2014 – 28896)
Bursa Ġli, MustafakemalpaĢa Ġlçesinde Tesis Edilecek Poyrazgölü Res
Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil
Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
KamulaĢtırılması Hakkında 5736 Sayılı Karar
(R.G.
28 Ocak 2014 – 28896)
Adana Ġli, Pozantı Ġlçesi Ġle Niğde Ġli, Çamardı Ġlçesinde Tesis Edilecek
Damla Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı TaĢınmazların
Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5737 Sayılı Karar
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
154 kV Elif Havza TM-Tortum TM Enerji Ġletim Hattı Projesi Kapsamında
Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5759 Sayılı Karar
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
Sivas Ġlinde Tesis Edilecek Kangal Rüzgâr Enerjisi Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı TaĢınmazların Hazine Adına Tescil Edilmek Üzere Maliye
Bakanlığı Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5825 Sayılı Karar
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
154 kV Çayseka (Afyon 2)-Çölovası-Keçiborlu Enerji Ġletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı TaĢınmazların Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi
Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaĢtırılması Hakkında 5834 Sayılı
Karar
(R.G. 28 Ocak 2014 –
28896)
Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin
Yönetmelik
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
Bağımsız Denetim KuruluĢlarınca GerçekleĢtirilecek Banka Bilgi Sistemleri
ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine Göre 2014
Yılında Uygulanacak Olan Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (Sıra
Numarası: 2014/2)
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
Bağımsız Denetim KuruluĢlarınca GerçekleĢtirilecek Banka Bilgi Sistemleri
ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine ĠliĢkin Rapor Hakkında Tebliğde
DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
-
-
-
-
-
-
-
Elektrik Piyasasında Ġletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem
Kullanımı Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
(R.G. 28 Ocak 2014 – 28896)
ĠĢsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine ĠliĢkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 5764 Sayılı
Yönetmelik
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin
Tebliğ
(Tebliğ No: 2014/1)
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-07
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-08
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-09
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-10
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-11
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-12
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-13
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/1/2014 Tarih ve 2014/ÖĠB-K-14
Sayılı Karar
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Ġlk Bağımsız Denetimler – AçılıĢ Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ
Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 19
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
ĠliĢkili Taraflar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 23 (R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Yazılı Açıklamalar (BDS 550) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim
Standartları Tebliği No: 26
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/276 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/695 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/1999 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Anayasa Mahkemesinin 11/1/2014 Tarihli ve 2013/2420 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Anayasa Mahkemesinin 11/1/2014 Tarihli ve 2013/5062 BaĢvuru Numaralı
Kararı
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 24/1/2014 Tarihli ve 2014/1 Sayılı Kararı
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ġhalelere
Katılmaktan Yasaklama Kararı
(R.G. 29 Ocak 2014 – 28897)
Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı Personelinin Yer DeğiĢtirme Suretiyle
Atanmalarına Dair Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına ĠliĢkin Yönetmelik
-
-
-
(R.G. 30 Ocak 2014 – 28898)
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği
Yönetmeliği
(R.G. 30 Ocak 2014 – 28898)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 27/1/2014 Tarihli ve 2014/2 Sayılı Kararı
(R.G. 30 Ocak 2014 – 28898)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 27/1/2014 Tarihli ve 2014/3 Sayılı Kararı
(R.G. 30 Ocak 2014 – 28898)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 27/1/2014 Tarihli ve 2014/5Sayılı Kararı
(R.G. 30 Ocak 2014 – 28898)
Kamu Ġhale Tebliği (Tebliğ No: 2014/1)
(R.G. 30 Ocak 2014 – 28898)
Sermaye Piyasası Kurulu Ġç Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. 31 Ocak 2014 – 28899)
Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun 28/1/2013 Tarihli ve 56
Sayılı Ġlke Kararı
(R.G. 31 Ocak 2014 – 28899)
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunun 27/1/2014 Tarihli ve 2014/04 Sayılı Kararı
(R.G. 31 Ocak 2014 – 28899)
Uzman ÇalıĢmalarının Kullanılması (BDS 620) Hakkında Tebliğ Türkiye
Denetim Standartları Tebliği No: 29
(R.G. 31 Ocak 2014 – 28899)
2014 Ocak Ayında Ġstifa Eden veya Malülen Ayrılan ve YaĢ Haddinden,
Ġsteği Üzerine Emekliye Ayrılan Hâkim ve Savcıları Belirtir Liste
(31 Ocak 2014 )
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/5769
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 24/12/2013 tarihli ve 8012 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 16 Ocak 2014 – 28884 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5800
Ekli ―Köy Muhtarları ile ġehir ve Kasaba Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin
Artırılması ile Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar‖ın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2014 tarihli ve 46 sayılı yazısı üzerine, 631
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 152 nci maddesi, 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci
maddesi ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
[R.G. 16 Ocak 2014 – 28884 ]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ASBESTLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ
HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle
ÇalıĢmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―a) 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ile 10 uncu maddesi 20/8/2015 tarihinde,‖
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
25/1/2013
28539
[R.G. 16 Ocak 2014 – 28884 ]
—— • ——
DıĢiĢleri Bakanlığından:
YABANCI MĠSYON KĠMLĠK KARTI YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı
Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan ―altı‖ ibaresi ―on
sekiz‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini DıĢiĢleri Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
24/7/2013
28717
[R.G. 16 Ocak 2014 – 28884 ]
—— • ——
TEBLĠĞ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No.
: 2014/3
ĠĢyeri
: YeĢil Adamlar Atık Yönetimi ve TaĢımacılık A.ġ.
Yıldırım Mah. Pirireis Cad. No: 16/A
BayrampaĢa/ĠSTANBUL (Merkez)
Tespiti Ġsteyen :
Tümtis Sendikası
Ġnceleme
: YeĢil Adamlar Atık Yönetimi ve TaĢımacılık A.ġ.’de Bakanlığımızca
yapılan incelemede; Merkezi, Yıldırım Mah. Pirireis Cad. No:16/A BayrampaĢa/ĠSTANBUL
adresinde bulunan Ģirketin, Küçüksu Cad. HekimbaĢı Hapishanesi Yanı No: 27/3 Ümraniye/
ĠSTANBUL adresinde bulunan iĢyerinde, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinden ihale ile alınan
Asya Yakası HekimbaĢı, Aydınlı ve Küçükbakkalköy Katı Atık Aktarma Ġstasyonlarının
ĠĢletilmesi ve Belediye Atıklarının Düzenli Depolama Sahasına Nakliyesi iĢini, Selimiye
Mah. Atölyeler Cad. Ek Hizmet Binası Üsküdar/ĠSTANBUL adresinde bulunan iĢyerinde,
Üsküdar Belediyesinden ihale ile alınan, ilçe sınırları içerisindeki katı atıkların toplanması ve
nakledilmesi, meydanların, sokakların ve pazar yerlerinin süpürülmesi iĢini, Ayazma Yolu
Caddesi No: 3 Kağıthane/ĠSTANBUL adresinde bulunan iĢyerinde, Kağıthane Belediyesinden
ihale ile alınan Kağıthane ilçe sınırları dahilinde çöp toplama ve nakli, moloz toplama ile
cadde, sokak ve pazar yerlerinin süpürülmesi, Bademlik Mahallesi Belediye Tesisleri
Beyoğlu/ĠSTANBUL adresinde bulunan iĢyerinde, Beyoğlu Belediyesinden ihale ile alınan
ilçe sınırları içerisindeki katı atıkların toplanması ve nakli iĢini, Merkez Mah. Mehmet Akif
Ersoy Cad. Arnavutköy/ ĠSTANBUL adresinde bulunan iĢyerinde Arnavutköy
Belediyesinden ihale ile alınan ilçe sınırları dahilinde tüm cadde, sokak, mahalle ve mahalle
statüsü kazanmıĢ köylerin atık toplama ve nakli hizmet alımı iĢini, KarataĢ Mevki YeĢilkent
Mezarlık Yolu ġahinbey Temizlik ġantiyesi ġahinbey/GAZĠANTEP adresinde bulunan
iĢyerinde, ġahinbey Belediyesinden ihale ile alınan, ilçe sınırları dahilinde tüm yeĢil alanların
yönetimi hizmet alım iĢi ile ilçe sınırları dahilinde tüm cadde, sokak, mahalle ve mahalle
statüsü kazanmıĢ köylerin atık toplama ve nakli hizmet alımı iĢini yaptığı, bu nedenle
iĢyerlerinde yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı ―Genel iĢler‖ iĢkolunda
yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: YeĢil Adamlar Atık Yönetimi ve TaĢımacılık A.ġ. ve bağlı iĢyerlerinde yapılan
iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı ―Genel iĢler‖ iĢkoluna
girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5'inci maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 16 Ocak 2014 – 28884 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5754
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV Artvin 2 TM
Ġrtibatları Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâhlara isabet eden taĢınmazlarda
direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak
suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığının 5/11/2013 tarihli ve 1738 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
ve
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Harita için tıklayınız.
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5768
Ġstanbul Ġli, Arnavutköy Ġlçesi, Ġmrahor, Tayakadın ve Yeniköy köyleri ile Eyüp Ġlçesi,
Ağaçlı, Akpınar ve Ġhsaniye köylerinde yer alan, ekli haritada sınır ve koordinatları gösterilen
alan içerisindeki taĢınmazların, Ġstanbul 3. Havaalanı Projesi kapsamında Toplu Konut Ġdaresi
BaĢkanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
Harita için tıklayınız.
L. ELVAN
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan:
ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE ACĠL YARDIM ÇAĞRI
HĠZMETLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
HaberleĢme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine ĠliĢkin Yönetmeliğin 3 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki bent eklenmiĢ ve
devam eden bentler teselsül ettirilmiĢtir.
―d) Harita: Kurum tarafından kapsama alanının takibi için kullanılan haritada, il ve ilçe
merkezlerinde yer alan yerleĢim yerlerinin etrafına 500 metrelik koruma alanı konularak
hazırlanan haritayı,‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)
bentleri aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak değiĢtirilmiĢ ve ikinci
fıkra olarak aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―a) Tüm acil yardım çağrıları için konum verisi genel ortalaması, Kurum tarafından
hazırlanarak kendilerine gönderilen haritada belirtilen iĢaretli alanlarda ortalama 2 km2’den,
diğer yerlerde ortalama 10 km2’den daha küçük alana karĢılık gelecek ve belirtilen alan en az
ortalama % 85 ihtimalle arayanın arama yaptığı noktayı içerecek Ģekilde sağlamakla,
b) 5/6/2017 tarihine kadar; tüm acil yardım çağrıları için konum verisi genel ortalaması
(a) bendinde belirtilen iĢaretli alanlarda ortalama 1 km2’den, diğer yerlerde ortalama 6
km2’den daha küçük alana karĢılık gelecek ve belirtilen alan en az ortalama % 90 ihtimalle
arayanın arama yaptığı noktayı içerecek Ģekilde sağlamakla,
c) Ortalama alan değerlerini, (a) bendinde belirtilen iĢaretli alanlara ve diğer yerlere
iliĢkin ayrı ayrı olmak üzere, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının son gününe kadar geçmiĢ
3 aya yönelik olarak ölçerek Kuruma göndermekle‖
―(2) Ortalama konum verisi hesabına, (a) bendinde belirtilen iĢaretli alanlara ve diğer
yerlere iliĢkin ayrı ayrı olmak üzere ölçülen konum verilerinin en büyük değere sahip % 3’lük
kısmı dahil edilmez.‖
MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu
BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
5/6/2012
28314
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
115/6/2013
28678
214/7/2013
28707
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
TEBLĠĞLER
2014 YILI MERKEZĠ YÖNETĠM BÜTÇE UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA
NO:1)
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 14/1/2014
KARAR NO
: 2014/ÖĠB-K-01
KONU
: Gayrimenkul özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca;
1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ.’ye ait; Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Ergazi Ġmar
Mahallesi, Mavitepe mevkii, 15665 ada, 47 no.lu parseldeki 51,00 m² yüzölçümlü Trafo Alanı
imarlı gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemiyle ve
―Pazarlık Usulü‖ uygulanmak suretiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale
ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda Ġhale
Komisyonunca;
―SatıĢa konu varlığın özelleĢtirme ihalesinde 37.500 (OtuzyedibinbeĢyüz) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Diva Kurumsal Yemek Servisi Hizmetleri Gıda Turizm
TaĢımacılık Kırtasiye Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.’ye Ġhale ġartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Diva Kurumsal Yemek Servisi Hizmetleri Gıda Turizm TaĢımacılık Kırtasiye
Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti.’nin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine,
36.100 (Otuzaltıbinyüz) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yüksel KARADAĞ’a Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yüksel KARADAĞ’ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline‖ iliĢkin verilen kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu gayrimenkulün devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiĢtir.
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 14/1/2014
KARAR NO
: 2014/ÖĠB-K-02
KONU
: Gayrimenkul özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.ġ. adına kayıtlı; Bitlis ili, Merkez ilçesi, MüĢkünüs köyü,
AyrançeĢmesi mevkii, 329 no.lu parseldeki 3.820,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı
gayrimenkulün üzerindeki binalar ile birlikte 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde
―SatıĢ‖ yöntemi ve ―Pazarlık Usulü‖ uygulanmak suretiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale
Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda
Ġhale Komisyonunca;
―SatıĢa konu varlığın özelleĢtirme ihalesinde 280.000 (Ġkiyüzseksenbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Metin DĠLSĠZ’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Metin DĠLSĠZ’in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 278.000
(ĠkiyüzyetmiĢsekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ġrfan TAġ’a Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ġrfan TAġ’ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline‖ iliĢkin verilen kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu varlıkların devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiĢtir.
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 14/1/2014
KARAR NO
: 2014/ÖĠB-K-03
KONU
: Gayrimenkul özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca;
1 – Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ.’ye ait; Elazığ ili, Merkez ilçesi, Sürsürü Mahallesi,
2180 ada, 4 no’lu parseldeki 433,00 m² yüzölçümlü Konut Alanı imarlı gayrimenkulün, 4046
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ve ―Pazarlık Usulü‖ uygulanmak
suretiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar
dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda Ġhale Komisyonunca;
―SatıĢa konu varlığın özelleĢtirme ihalesinde 436.000.- (Dörtyüzotuzaltıbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren S.S. Alp Sitesi Konut Yapı Kooperatifi’ne Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, S.S. Alp Sitesi Konut Yapı Kooperatifi’nin sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde,
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 430.000.- (Dörtyüzotuzbin) Türk Lirası bedelle
ikinci teklifi veren Mehmet TUNÇ’a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet
TUNÇ’un sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 420.000.(Dörtyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Burhan YILMAZ’a Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burhan YILMAZ’’ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine, 415.000.- (DörtyüzonbeĢbin) Türk Lirası bedelle dördüncü teklifi veren
Burak ÇEVĠKER’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burak ÇEVĠKER’in
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline‖ iliĢkin verilen
kararın onaylanmasına,
2 – ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu gayrimenkulün devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiĢtir.
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 14/1/2014
KARAR NO
: 2014/ÖĠB-K-04
KONU
: Gayrimenkul hissesinin özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca;
1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ.’ye ait; Ġstanbul ili, Bağcılar ilçesi, Kirazlı köyü, 3449
ada, 1 no.lu parseldeki 18.201,61 m² yüzölçümlü Prestij Hizmet Alanı imarlı gayrimenkulün
59/18.602 m² oranındaki hissesinin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖
yöntemi ve ―Pazarlık Usulü‖ uygulanmak suretiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve
Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda Ġhale
Komisyonunca;
―SatıĢa konu hissenin özelleĢtirme ihalesinde 466.000 (DörtyüzaltmıĢaltıbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Suryapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.ġ.’ye Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Suryapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde
teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 445.000.- (DörtyüzkırkbeĢbin) Türk Lirası
bedelle ikinci teklifi veren Seydi ÇALIġKAN’a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Seydi ÇALIġKAN’ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline‖
iliĢkin verilen kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu gayrimenkuldeki hissenin devir iĢlemlerinin
Ġhale ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiĢtir.
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 14/1/2014
KARAR NO
: 2014/ÖĠB-K-05
KONU
: Gayrimenkul özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı’nca;
1. Türkiye Elektrik Dağıtım A.ġ.’ye ait; Siirt ili, Merkez ilçesi, Kooperatif Mahallesi,
Dalulabor mevkii, 311 ada, 308 no.lu parseldeki 137,00 m² yüzölçümlü Ticaret Alanı imarlı
gayrimenkulün 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde ―SatıĢ‖ yöntemi ve ―Pazarlık
Usulü‖ uygulanmak suretiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde
belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılan ihalesi sonucunda Ġhale Komisyonunca;
―SatıĢa konu varlığın özelleĢtirme ihalesinde 84.000 (Seksendörtbin) Türk Lirası bedelle
en yüksek teklifi veren Ramazan SĠZER’e Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Ramazan SĠZER’in sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 75.000 (YetmiĢbeĢbin)
Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Nurettin YILDIRIM’a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Nurettin YILDIRIM’ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine,
72.000 (YetmiĢikibin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren M. Fikret ġEKERCĠ’ye Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, M. Fikret ġEKERCĠ’nin sözleĢmeyi imzalamaktan
imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline‖ iliĢkin verilen kararın onaylanmasına,
2. ĠĢ bu Karar gereğinin ve satıĢa konu varlığın devir iĢlemlerinin Ġhale ġartnamesindeki
hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar
verilmiĢtir.
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 67
-KARARYurt Partisi Genel BaĢkanlığı tarafından Kurulumuz BaĢkanlığına gönderilen 13/1/2014
tarihli ve 2014/11 sayılı yazıda; Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararı ile
Yurt Partisinin oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30 Eylül 2013
tarihi itibariyle 39 ilde teĢkilatlanmasını tamamladığının tespit edildiğini, ancak parti
teĢkilatının yeterliği uygun bulunmayan Denizli, Kırıkkale ve Osmaniye Ġllerine ait kuruluĢ
teĢkilat yapılanmasının ekte Kurulumuza sunulduğunu, parti teĢkilat listelerinin yeniden
değerlendirilerek partilerinin yasal yeterliliğinin yeniden tespit edilmesi istenilmiĢ olmakla,
Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararı ile Yurt Partisi ve Muhafazakar
YükseliĢ Partisinin 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30 Eylül 2013 tarihi itibariyle
298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 36.
maddesinin öngördüğü koĢullara sahip olmadıklarına ve 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak
Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine katılabilme koĢullarını taĢımadıklarına karar verilmiĢ,
Yurt Partisinin Kurulumuza yaptığı 13/1/2014 tarihli itiraz üzerine, daha önceki benzer
nedenlerle itirazı reddedilen Muhafazakar YükseliĢ Partisinin durumu da Kurulumuzca resen
ele alınmıĢ olmakla,
konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Kurulumuzun 31/12/2013 tarihli ve 622 sayılı kararıyla;
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığının 11/12/2013 günlü, 154381 sayılı ve
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının 26/12/2013 günlü, 51047475/1730 sayılı yazıları ile bu
yazı ekinde gönderilen bilgisayar disketinin incelenmesi sonucunda;
I- a) 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 20. ve 36.
maddelerine göre, illerin en az yarısında oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden en az
altı ay öncesi (30 Eylül 2013 tarihi) itibariyle teĢkilat kurmuĢ ve büyük kongrelerini yapmıĢ
olan siyasi partilerin;
1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti,
3- Bağımsız Türkiye Partisi,
4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi,
5- Büyük Birlik Partisi,
6- Cumhuriyet Halk Partisi,
7- Demokrat Parti,
8- Demokratik Sol Parti,
9- Doğru Yol Partisi,
10- Emek Partisi,
11- Genç Parti,
12- Hak ve EĢitlik Partisi,
13- Hak ve Özgürlükler Partisi,
14- Halkın KurtuluĢ Partisi,
15- Halkın YükseliĢi Partisi,
16- Halkların Demokratik Partisi,
17- Hür Dava Partisi,
18- ĠĢçi Partisi,
19- Liberal Demokrat Parti,
20- Millet Partisi,
21- Milliyetçi Hareket Partisi,
22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi,
23- Saadet Partisi,
24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi,
25- Türkiye Komünist Partisi,
olduğuna,
b) Diğer partilerin ise genel kongre veya teĢkilatlanma koĢulunu yerine getiremedikleri,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrasında öngörülen nitelikleri
kazanamadıklarına,
karar verilmiĢtir.
Daha sonra Yurt Partisi ve Muhafazakar YükseliĢ Partisinin teĢkilat kurma
zorunluluğunu yerine getirdiği ve seçime girmeye hak kazanan partiler arasında ilan
edilmeleri gerektiği yönündeki itirazları üzerine; adı geçen siyasi partilerin teĢkilat durumları
Kurulumuz BaĢkanlığının 03/01/2014 tarih, 44 ve 09/01/2014 tarih, 296 sayılı yazıları ile
yeniden sorulmuĢ, Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından adı geçen siyasi partilere
iliĢkin teĢkilat kütüğü CD ortamında BaĢkanlığımıza yeniden gönderilmiĢtir.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından BaĢkanlığımıza gönderilen Yurt Partisi ve
Muhafazakar YükseliĢ Partisinin teĢkilat kütüğünü kapsayan CD’nin incelenmesi sonucunda;
a) Yurt Partisinin oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30
Eylül 2013 tarihi itibariyle 39 ilde teĢkilatlanmasını tamamladığı,
b) Muhafazakar YükseliĢ Partisinin ise 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30
Eylül 2013 tarihi itibariyle 31 ilde teĢkilatlanmasını tamamladığı,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’nun 36. maddesinin öngördüğü koĢullara sahip olmadıkları ve 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine katılabilme koĢullarını taĢımadıkları
anlaĢıldığından, Kurulumuzun 11/01/2014 tarihli, 34 sayılı kararı ile istemlerinin reddine
karar verilmiĢtir.
Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip en az otuz Türk vatandaĢı tarafından
kurulabilecekleri, bildiri ve belgelerini ĠçiĢleri Bakanlığına vermekle tüzel kiĢilik
kazanabilecekleri 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nda belirtilen siyasi partiler,
teĢkilatlanmalarını anılan Kanunda belirtilen prosedürü izleyerek tamamlamak zorundadırlar.
298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanun’un 20. ve 36.
maddeleri ile güdülen amaç, siyasi partilerin seçime katılabilmesi için belirli bir tarihte,
kanunun aradığı koĢulların tümüne birlikte sahip olmak ve eĢit koĢullarda seçime girmelerini
sağlamaktır.
298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrasının öngördüğü koĢulların, oy verme
tarihinden altı ay evvelki tarihte birlikte gerçekleĢmesinin gerektiği maddenin özünden ve
sözünden açıkça anlaĢılmaktadır.
Bundan ayrı olarak, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 36. maddesiyle; siyasi
partilerin seçimlere katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı
ay evvel teĢkilat kurmuĢ ve büyük kongrelerini yapmıĢ olması veya Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde grubunun bulunması koĢulları öngörülmüĢtür. 298 sayılı Kanun’un 14.
maddesinin 11. fıkrası ile de aynı koĢulların gerçekleĢmesi gerektiği belirtilmektedir. Anılan
Kanun siyasi partilerin, teĢkilatlanırken Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı, ĠçiĢleri Bakanlığı
ve mahallin en büyük mülki amirliğiyle muhatap olacaklarını; Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının her siyasi parti için herkese açık bir sicil dosyası tutacağını hükme
bağlamaktadır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10. maddesinin (b) fıkrasına göre, Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığınca her siyasi parti için tutulacak sicil dosyasında, siyasi partilerin
merkez organları ile teĢkilat kurdukları il, ilçe ve beldeleri, bunların organlarında görev
alanların adlarını, soyadlarını, doğum yeri ve tarihlerini, meslek veya sanatlarını ve
ikametgâhlarını gösterir onaylı listenin yer alması zorunludur. Siyasi partilerin; 2820 sayılı
Kanun’un 10. maddesine göre teĢkilatlanmalarıyla ilgili bilgi ve belgeleri doğrudan
Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığına; Kanun’un 33. maddesine göre de aynı bilgi ve
belgeleri yine Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına ve ĠçiĢleri Bakanlığına iletilmek üzere
mahallin en büyük mülki amirliğine onbeĢ günlük süre içinde vermeleri Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığınca da bu bildirimlerin karĢılaĢtırılıp, gerçeğe uygunluğunun saptanması
gerekmektedir.
Özetle, siyasi partilerin teĢkilatlanmalarıyla ilgili her türlü bilgi ve belgelerin Yargıtay
Cumhuriyet BaĢsavcılığınca sicil dosyalarında toplanması; herkese açık bu sicil
dosyalarındaki bilgi ve belgelerin geçerli kabul edilmesi yasal bir zorunluluktur.
Anayasa’nın 79. maddesine göre seçimlerin genel yönetim ve denetimiyle görevli olan,
ancak siyasi partilerin teĢkilatlanmalarıyla ilgili araĢtırma yapma veya bilgi veya belge
toplama gibi bir iĢlevi bulunmayan Yüksek Seçim Kurulu da, Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığınca tutulan siyasi partilere ait sicil dosyalarındaki bilgi ve belgeleri doğru, geçerli
kabul etmek suretiyle her türlü seçim iĢlerini yürütmek zorundadır.
Bu defa, Yurt Partisi Genel BaĢkanlığı tarafından Kurulumuz BaĢkanlığına gönderilen
13/1/2014 tarihli ve 2014/11 sayılı yazıda; Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı
kararı ile Yurt Partisinin oy verme günü olan 30 Mart 2014 tarihinden altı ay öncesi olan 30
Eylül 2013 tarihi itibariyle 39 ilde teĢkilatlanmasını tamamladığının tespit edildiğini, ancak
parti teĢkilatının yeterliği uygun bulunmayan Denizli, Kırıkkale ve Osmaniye Ġllerine ait
kuruluĢ teĢkilat yapılanmasının ekte Kurulumuza sunulduğunu, parti teĢkilat listelerinin
yeniden değerlendirilerek partilerinin yasal yeterliliğinin yeniden tespit edilmesi istenilmiĢ
olması nedeniyle bu durum itirazen, daha önceki talebi benzer nedenlerle reddedilen
Muhafazakar YükseliĢ Partisinin durumu da resen yeniden ele alınmıĢtır.
Bu açıklamalar da göz önünde bulundurularak, Yurt Partisi ve Muhafazakar YükseliĢ
Partisinin teĢkilatlanma durumları BaĢkanlığımızın 15/1/2014 tarihli ve 560 sayılı yazısı ile
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığından yeniden istenilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet
BaĢsavcılığının 15/1/2014 tarihli ve 51047475/170 sayılı yazısı ile bu yazı ekinde alınmıĢ
olan adı geçen siyasi partilere iliĢkin teĢkilat kütüğü CD ortamında BaĢkanlığımıza
gönderilmiĢtir.
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından BaĢkanlığımıza gönderilen Yurt Partisi ve
Muhafazakar YükseliĢ Partisinin teĢkilat kütüğünü kapsayan CD’nin incelenmesi sonucunda;
a) Kurulumuzun 11/01/2014 tarihli, 34 sayılı kararı ile Yurt Partisinin 39 Ġlde
teĢkilatlanmasını sağladığı tespit edilmiĢ, ancak daha sonra bu illere ilaveten Kırıkkale ve
Osmaniye Ġllerinde de teĢkilatlanmasını tamamladığı, böylece toplam 41 Ġlde
teĢkilatlanmasını tamamladığı,
b) Kurulumuzun 11/01/2014 tarihli, 34 sayılı kararı ile Muhafazakar YükseliĢ Partisinin
ise 31 Ġlde teĢkilatlanmasını tamamladığı tespit edilmiĢ ise de, yeni gönderilen teĢkilat
kütüğünde Adıyaman, Bitlis, Burdur, Çankırı, Ġstanbul, Ġzmir, KırĢehir, KahramanmaraĢ,
MuĢ, Sivas, ġanlıurfa, Aksaray ve Bartın Ġllerinde de teĢkilatlanmasını tamamlamak suretiyle
toplam 44 Ġlde teĢkilatlanmasını tamamladığı,
dolayısıyla 298 sayılı Kanun’un 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’nun 36. maddesinin öngördüğü koĢullara sahip oldukları ve 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine katılabilme koĢullarını taĢıdıkları anlaĢılmıĢtır.
Bu nedenle, Yurt Partisi ve Muhafazakar YükseliĢ Partisinin 30 Mart 2014 tarihinde
yapılacak Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine katılabilme koĢullarını taĢımadıkları yönünde
verilen Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararının kaldırılmasına,
Kurulumuzun 31/12/2013 tarihli ve 2013/622 sayılı kararı ile belirlenip ilan olunan
siyasi partilerden ayrı olarak, Yurt Partisi ve Muhafazakar YükseliĢ Partisinin de 30 Mart
2014 tarihinde yapılacak Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine katılabileceklerinin tespitine,
karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N UÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle;
1- Yurt Partisi ve Muhafazakar YükseliĢ Partisinin 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak
Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine katılabilme koĢullarını taĢımadıkları yönünde verilen
Kurulumuzun 11/1/2014 tarihli ve 2014/34 sayılı kararının kaldırılmasına,
2- Kurulumuzun 31/12/2013 tarihli ve 2013/622 sayılı kararı ile belirlenip ilan olunan
siyasi partilerden ayrı olarak, Yurt Partisi ve Muhafazakar YükseliĢ Partisinin de 30 Mart
2014 tarihinde yapılacak Mahalli Ġdareler Genel Seçimlerine katılabileceklerinin tespitine,
3- Daha önce tespit ve ilan edilen siyasi partilere yapılan bildirimlerin ve gönderilen
kararların tutanak karĢılığı Yurt Partisi Genel BaĢkanlığı ile Muhafazakar YükseliĢ Partisi
Genel BaĢkanlığı yetkililerine elden tebliğine,
4- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
5- Karar özetinin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu aracılığıyla alındığı andan
itibaren bir hafta süreyle yayınlanmasına,
6- Karar örneğinin;
a) Yurt Partisi Genel BaĢkanlığı ile Muhafazakar YükseliĢ Partisi Genel BaĢkanlığına
gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta
ile iletilmesine,
16/1/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem
Üye
Mehmet KÜRTÜL
COġKUN
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Ali KAYA
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 17 Ocak 2014 – 28885 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5752
Bağlantı anlaĢması uyarınca tesis edilecek ―154 kV (Aslanlar-Germencik) BrĢ.N.-DDY
Sağlık TM Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet
eden taĢınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak
hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü tarafından
acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 28/11/2013 tarihli ve 1687
sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
ve
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Harita için tıklayınız.
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5753
KahramanmaraĢ Ġlinde tesis edilecek Güvercin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin
yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taĢınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 28/11/2013 tarihli
ve 1688 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
ve
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
TEBLĠĞ
Maliye Bakanlığından:
KAMU SOSYAL TESĠSLERĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(SAYI: 2014-3)
13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe
Kanununun ―Mali kontrole iliĢkin hükümler‖ baĢlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci
fıkrasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluĢlar,
kamu iktisadi teĢebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluĢlarının
tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreĢ, çocuk bakımevi, spor tesisi
ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla
yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde
edilen gelirlerin kullanımında aĢağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüĢtür.
I - EĞĠTĠM VE DĠNLENME TESĠSLERĠ
Kamu kurum ve kuruluĢlarınca iĢletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak
kurum personelinden 2014 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1)
belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aĢağıdaki Ģekilde tespit edilmiĢtir:
1 - Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeĢ ve daha fazlasını taĢıyan tesislerde kiĢi baĢına
günlük 13,95 TL yemek ve 5,50 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 7,30 TL) konaklama
bedeli,
2 - Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taĢıyan
tesislerde kiĢi baĢına günlük 12,00 TL yemek ve 4,80 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde
6,20 TL) konaklama bedeli,
3 - Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kiĢi baĢına
günlük 9,50 TL yemek ve 4,00 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 5,85 TL) konaklama
bedeli,
alınır.
4 - Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 1,95
TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 2,15 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,00
TL, konut baĢına ilave bedel alınır.
II - MĠSAFĠRHANELER
1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kiĢi baĢına her gece için en az
7,30 TL alınır. Ġdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması,
odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit
edilebilir.
2 - Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak
konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2014 Yılı
Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50
artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini,
geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin
%50 artırımlı miktarının tamamını geçemez.
Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalıĢırsa
çalıĢsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır.
Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler
uygulanır.
3 - Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmıĢ olan yerler dahil) kurumun
tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler
hariç), bu yerler de ―Misafirhane‖ kapsamında değerlendirilecektir.
III - KREġ VE ÇOCUK BAKIMEVLERĠ ÜCRETLERĠ
Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kreĢ ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet
memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 132,00 TL
olarak tespit edilmiĢtir.
Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreĢ ve çocuk bakımevi hizmetlerinin
karĢılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluĢlar belirlenen ücretin üzerinde
bedel tespit etmeye yetkilidir.
IV - SPOR TESĠSLERĠ
1 - Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve
sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kıĢ sporlarının yapıldığı
yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karĢılığı,
- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kiĢi
baĢına en az 4,80 TL,
- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kiĢi baĢına en az 7,30 TL,
bedel alınır.
Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya
öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili
idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.
2 - Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karĢılığı kiĢi baĢına en az 8,60
TL bedel alınır.
3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde
yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden
yararlanmaları halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.
4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden
alınacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak
kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir.
V - ORTAK HUSUSLAR
1 - Kamu kurum ve kuruluĢlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi,
misafirhane, kreĢ, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin iĢletme giderleri için
ilgili kurum ve kuruluĢların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.
Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu
tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere
ayrılacak tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu
hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döĢeme ve
demirbaĢ alımlarında BaĢbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmıĢ veya çıkarılacak olan
tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulacaktır.
2 - Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede
tutulacak ve 2013 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir Ģekilde aĢılmayacaktır.
Bu tür yerlerde, 2014 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan
ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis iĢletme
gelirlerinden karĢılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecektir.
3 - Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuĢ olan fon, vakıf,
dernek ve benzeri kuruluĢlar eliyle iĢletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya
dolaylı olarak katkıda bulunulmayacaktır.
4 - Tesislerin bir önceki yıl doluluk oranları ile bu yıl yapılacak olan müracaat sayıları
da dikkate alınarak doluluk oranı % 50’nin altına düĢen tesisler hizmete açılmayacak, yeterli
sayıda müracaat olmaması halinde dönemler itibarıyla yapılan müracaatlar birleĢtirilerek
dönem sayılarının azaltılması yoluna gidilecektir.
5 - Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat sırasında avans olarak
alınacaktır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin baĢlamasından bir hafta öncesine
kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu
süreden sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5’i oranında kesinti
yapılmak suretiyle avansları iade edilecek, kamp döneminin baĢlamasına kadar
vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.
6 - Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek
bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek,
kahvaltı, içki, meĢrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiç bir Ģekilde maliyetinin
altında olmayacaktır.
7 - Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli
kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan
alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluĢlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha
farklı Ģekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin
yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaĢı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate
alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.
8 - a) Bir kurum veya kuruluĢun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreĢ ve çocuk
bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluĢun emeklisi ile o kurum ve kuruluĢun
personelinin veya emeklisinin eĢleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen
tarife uygulanır.
b) Bir kurum veya kuruluĢun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreĢ ve çocuk
bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluĢların personeli ve emeklileri ile bunların
eĢleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır.
c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların
dıĢında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin % 50 fazlası uygulanır.
Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eĢleri,
üstsoy ve altsoylarına verilir.
ç) Sözkonusu tesislerde, 1 ġubat 2011 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama
bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 ġubat
2008 ile 1 ġubat 2011 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve
dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek
bedelinin yarısı alınır.
d) Bir kurum veya kuruluĢun bağlı ve ilgili kuruluĢlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri
ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluĢun personeli ve emeklisi ile
bunların eĢleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluĢ personeli için belirlenen tarife
uygulanabilir.
e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan BaĢbakanlık
Genelgeleri hükümleri saklıdır.
9 - Bu Tebliğde belirlenmiĢ olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.
Bu Tebliğin II/2 nci maddesindeki sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer
vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aĢılamaz.
10 - a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiç bir kiĢi ve personel, tesislerden ve yukarıda
belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.
b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peĢin olarak
tahsil edilir.
c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine baĢkaları
faydalandırılamaz.
ç) Tesisler devamlılık arz edecek Ģekilde pansiyon veya bekâr lojmanı olarak
kullanılamaz.
d) Misafirhane hizmetlerinin aksatılmaması ve diğer personelin bu tesislerden
faydalanmasına engel teĢkil etmemesi kaydıyla boĢ kapasite bulunduğu hallerde
yükseköğrenim gören öğrenciler de bu tesislerden faydalanabilirler.
11 - Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim
çalıĢmalarında, kamu kurum ve kuruluĢlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için
öngörülen tarife karĢılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar
yararlandırılabilir.
12 - Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araĢtırılarak
uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. Ġhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair
hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilecektir.
13 - Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin
iĢletilmesiyle doğrudan iliĢkili olarak yapılan resmi görüĢmeler ve haberleĢmeler dıĢında,
tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri
yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir. Ġdareler bu konuda gerekli
önlemleri alacaklardır.
14 - Kamu kurum ve kuruluĢlarınca iĢletilen kreĢ ve çocuk bakımevi gibi tesislerin
sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda
bulunulmayacak, dolayısıyla bunların her türlü giderleri (temizlik hizmeti alımı dahil) kreĢ ve
çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karĢılanacaktır.
15 - Kurum ve kuruluĢların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere iliĢkin olarak 2014 yılında
uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima
güncel tutulacaktır.
16 - Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aĢağıdaki hususlara
uyulacaktır:
a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit
bulundurulmayacaktır.
b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi
sağlanacaktır.
c) Sosyal tesis paraları milli bankalarda muhafaza edilecektir.
ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esas olacaktır.
17- Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin
iĢlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında
denetleyeceklerdir. Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.
18 - Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı
olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.
19 - Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Tebliğ olunur.
Ek – 1
EĞĠTĠM VE DĠNLENME TESĠSLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ
Kamu kurum ve kuruluĢlarınca iĢletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek
özellikler aĢağıda belirtilmiĢtir.
1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kıĢ sporlarına elveriĢli yerler ile termal
alanlarda olması
2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo
3 - Sıcak su
4 - Havalandırma tesisatı
5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon
6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını
7 - Mutfak ve lokanta
8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı
9 - Dinlenme ve oyun salonu
10 - Çay bahçesi
11 - Asansör
12 - Diskotek
13 - Çocuk bahçesi
14 - Spor alanları
15 - Revir
16 - Plaj
17 - GüneĢlenme yerleri ve teçhizatı
18 - Otopark (en az 20 araçlık)
19 - Yüzme havuzu
20 - Hamam
21 – Sauna
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 8/11/2012 Tarihli ve E: 2011/87, K: 2012/176 Sayılı
Karar, 18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 10/4/2013 Tarihli ve E: 2012/158, K: 2013/55 Sayılı
Karar, 18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 6/6/2013 Tarihli ve E: 2011/79, K: 2013/69 Sayılı
Karar, 18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 18//6/2013 Tarihli ve E: 2012/147, K: 2013/78 Sayılı
Karar, 18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 3//10/2013 Tarihli ve E: 2013/28, K: 2013/106 Sayılı
Karar, 18 Ocak 2014 Tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 68
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 28/11/2013 tarihli yazıda aynen; ―2012 yılı
Ocak ayında kurulan il ve ilçe seçim kurullarının iki yıllık görev süreleri 2014 yılı Ocak
ayında dolacağından, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında
Kanun'un 15, 18 ve 19. maddeleri hükümleri uyarınca, bu kurulların 2014 yılı Ocak ayının
son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluĢturulması gerekmektedir.
Bu nedenle; il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluĢturulması, kuruluĢ esas ve
ilkelerinin belirlenmesi için bir komisyon kurulmasını ve bu hususun karara bağlanmasını
takdirlerinize arz ederim.‖ denilmiĢ olmakla, Kurulumuzun 28/11/2013 tarih ve 2013/526
sayılı kararı ile oluĢturulan Komisyon çalıĢmalarını tamamlamıĢ bulunduğundan, konu
incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
298 sayılı Kanun'un 10. maddesi seçim kurullarının; Yüksek Seçim Kurulu, il ve ilçe
seçim kurulları ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu olduğunu hüküm altına almıĢtır.
298 sayılı Kanun'un 15 ve 18. maddelerinde il ve ilçe kurulları ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim
Kurulunun iki yılda bir Ocak ayının son haftasında kurulması öngörülmüĢtür.
Kanun'un bu hükümlerine göre, Kurulumuzun 17/1/2012 gün ve 24 sayılı kararı ile
2012 yılının Ocak ayında kurulmuĢ tüm il ve ilçe seçim kurullarının görev süreleri 2014 yılı
Ocak ayının son haftasında sona ereceğinden, bu kurulların 25 Ocak 2014 gününden itibaren
bir hafta içinde ve iki yıllık süre için yeniden kurulmaları gerekmektedir.
Ġl ve ilçe seçim kurullarının kuruluĢ biçimleri 298 sayılı Kanun'un 15, 18 ve 19.
maddelerinde gösterilmiĢtir. Bu nedenle, seçim kurulları oluĢturulurken 298 sayılı Kanun'un
ilgili maddelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
I- Ġl ve ilçe seçim kurullarında görev alacak hâkimler:
BüyükĢehir statüsüne bağlı il merkezleri ile diğer il merkezlerinde adli
teĢkilatlanmadaki farklılıklar il ve merkez ilçe seçim kurullarının oluĢumunu da
etkilediğinden, konunun iki bölümde incelenerek kurulların ona göre belirlenmesi zorunludur.
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesi uyarınca kurulmuĢ bulunan
özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görev alan hâkimler, aynı maddenin 2. fıkrası uyarınca
seçim kurullarında görev alamazlar.
Ġl seçim kurulu baĢkanlığı tarafından, o yerdeki adli yargı ilk derece mahkemesi adalet
komisyonu baĢkanlığından, gerektiğinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan o il ya da
ilçede görev yapan hâkimlerin kıdem durumlarının sorulmasını müteakip gelen sıralamaya
göre en kıdemli hâkim belirlenerek, ilgili hâkime hangi il ya da ilçe seçim kurulu
baĢkanlığında veya il seçim kurulu üyeliğinde görevlendirildiği bildirilir.
A) BüyükĢehir statüsüne tabi olmayan il merkezlerinde:
298 sayılı Kanun'un 15. maddesine göre; il seçim kurulu il merkezinde görev yapan
(geçici yetkililer hariç) en kıdemli hâkimin baĢkanlığında ve merkez ilçe seçim kurulu
baĢkanlarından sonra gelen en kıdemli iki asıl ve iki yedek hâkim üyeden oluĢur.
Ġl seçim kurulu baĢkanı ile asıl ve yedek üyeler belirlenirken; hâkimlerin kıdemlerini
düzenleyen 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 15. maddesi göz önünde
bulundurulur. Aynı Kurulda eĢlerin birlikte yer almamasına özen gösterilir.
298 sayılı Kanun'un 18. maddesinin ikinci fıkrasında ise; il merkezlerinde kurulacak
merkez ilçe seçim kurullarına, il seçim kurulu baĢkanı hâkimden sonra gelen en kıdemli
hâkimin baĢkanlık edeceği belirtilmiĢtir.
Kanun'un bu iki hükmü birlikte değerlendirildiğinde, il seçim kurulu baĢkanından sonra
gelen en kıdemli hâkimin merkez ilçe seçim kurulu baĢkanı olacağı sonucuna varılmaktadır.
Ġl merkezinde 298 sayılı Kanun'un 10. maddesinin ikinci fıkrası gereğince birden fazla
merkez ilçe seçim kurulu kurulması durumunda, il seçim kurulu baĢkanından sonra gelen
kıdemli hâkimler kıdem sırasına göre merkez ilçe seçim kurulu baĢkanlıkları görevini
yürütürler.
Örnek; bir ilde üç merkez ilçe seçim kurulu oluĢturulması gerekiyorsa, il seçim kurulu
baĢkanından sonra gelen en kıdemli hâkim birinci merkez ilçe seçim kuruluna, ondan sonra
gelen en kıdemli hâkim ikinci merkez ilçe seçim kuruluna, ondan sonra gelen en kıdemli
hâkim de üçüncü merkez ilçe seçim kuruluna baĢkanlık edecektir.
Merkez ilçe seçim kurulları baĢkanları bu Ģekilde belirlendikten sonra bu hâkimlerden
sonra gelen en kıdemli hâkimlerden, sırasıyla ilk ikisi il seçim kurulu asıl üyeliği, sonra gelen
ikisi de il seçim kurulu yedek üyeliği görevini yürütecektir.
B) BüyükĢehir statüsüne tabi il merkezlerinde:
Ġl seçim kurulu baĢkanlığı görevini yürütecek hâkim, yukarıda (A) bendindeki esaslara
göre belirlenir. BaĢka bir ifadeyle il merkezinde ve o ilin adı ile anılan adli teĢkilatta görevli
(geçici yetkililer hariç) hâkimlerden en kıdemli olanı il seçim kurulu baĢkanlığı görevini
yürütür.
a) Ġl merkezindeki ilçelerin hiçbirinde bağımsız, diğer bir anlatımla o ilçenin adı ile
anılan adli teĢkilat yok ise, bu durumda ilçeler 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili
genel seçiminde kesinleĢen seçmen sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralamaya tabi
tutularak alt alta yazılmak suretiyle bir liste düzenlenir. Her ilçenin karĢısına o ilçedeki
mevcut ilçe seçim kurullarının numarası yazılarak, il merkezinde bulunan merkez ilçe seçim
kurullarının sayısı saptanır.
Daha sonra il seçim kurulu baĢkanı hâkimden sonra gelen o yer hâkimlerinden toplam
ilçe seçim kurulu sayısı kadar isimler belirlenir ve kıdemlerine göre sıralanır.
Bu listede yer alan hâkimler, listedeki sıralarına göre sıralanmıĢ ilçelerin seçim kurulu
baĢkanlıklarını üstlenirler.
Örnek; Konya Ġl merkezinde, adli teĢkilatı bulunmayan ilçelerden; Selçuklu Ġlçesinde
(2), Meram Ġlçesinde (2) ve Karatay Ġlçesinde (1) olmak üzere toplam (5) adet ilçe seçim
kurulu bulunmaktadır.
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bu
ilçelerin kesinleĢen seçmen sayıları aĢağıda gösterildiği gibidir.
Sıra No:
1
2
3
Ġlçe Adı
Selçuklu
Meram
Karatay
Seçim Kurulu Sayısı
2
2
1
Seçmen Sayısı
335.284
206.664
166.379
Bu sıralamaya göre, Konya Adliyesinde görev yapan hâkimlerden, il seçim kurulu
baĢkanı olan hâkimden sonra gelen en kıdemli hâkim Selçuklu Birinci Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığı, ondan sonra gelen en kıdemli hâkim Selçuklu Ġkinci Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığı, ondan sonra gelen en kıdemli hâkim Meram Birinci Ġlçe Seçim Kurulu
BaĢkanlığı, ondan sonra gelen en kıdemli hâkim Meram Ġkinci Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı,
ondan sonra gelen en kıdemli hâkim de Karatay Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı görevini
üstlenecektir.
b) Ġl merkezindeki ilçelerin bir ya da bir kaçında bağımsız adli kuruluĢ bulunduğu
takdirde bu ilçelerdeki ilçe seçim kurulu baĢkanlıkları, o ilçenin hâkimleri arasından, bağımsız
adli teĢkilatı bulunmayan ilçelerdeki ilçe seçim kurulu baĢkanları ise yukarıda (a) bendi
örneğinde olduğu gibi belirlenecektir.
Örnek; Ankara Ġlinde bağımsız adli teĢkilatı bulunan Sincan Ġlçesinde ilçe seçim kurulu
baĢkanları bu ilçede görevli hâkimler arasından,
bağımsız adli teĢkilatı bulunmayan ilçelerin 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan
milletvekili genel seçiminde kesinleĢen seçmen sayısı esas alınarak büyükten küçüğe doğru
yapılan sıralamasına göre Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Altındağ ve Pursaklar
seçim kurulu baĢkanları ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı Ankara Adliyesinde görevli
hâkimler arasından,
yukarıdaki (a) bendi örneğinde olduğu gibi belirlenecektir.
Ancak, bağımsız adli teĢkilatı bulunmayan ilçedeki adli iĢler, bir baĢka ilçedeki adli
teĢkilat tarafından yürütülüyor ise, bu ilçedeki seçim iĢleri adli yönden bağlı bulundukları ilçe
hâkimleri tarafından yürütülecektir.
Örnek; adli teĢkilatı bulunmayan Etimesgut Ġlçesinde adli iĢler Sincan Ġlçesi adli
teĢkilatı tarafından yürütüldüğünden, Etimesgut Ġlçesindeki seçim iĢleri Sincan Ġlçesinde
görevli hâkimler tarafından yerine getirilecektir.
C) Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunun oluĢumu:
298 sayılı Kanun'un 10. maddesi uyarınca; yurt dıĢında bulunan vatandaĢların oy
kullanmalarıyla ilgili seçim iĢlerini yönetmek üzere Ankara Ġl Seçim Kuruluna bağlı Yurt DıĢı
Ġlçe Seçim Kurulu oluĢturulması öngörülmüĢtür.
Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu I-B.a. maddesinde belirtildiği gibi; Ankara Adli
TeĢkilatında adli iĢ ve iĢlemleri yürütülen ilçeler, ilçe seçim kurulu sayıları belirtilerek ve 12
Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde kesinleĢen seçmen sayısına göre
büyükten küçüğe doğru sıralamaya tabi tutularak, alt alta yazılmak suretiyle oluĢturulan
listenin sonuna Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı yazılır.
Daha sonra Ankara Ġl Seçim Kurulu BaĢkanı hâkimden sonra gelen Ankara
hâkimlerinden toplam ilçe seçim kurulu sayısı kadar isimler belirlenerek kıdemlerine göre
sıralanır ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıkları ile Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı
görevini yürütecek hâkim belirlenir.
Örnek: Ankara Ġl merkezinde adli teĢkilatı bulunmayan ilçelerden; Çankaya Ġlçesinde
(4), Keçiören Ġlçesinde (4), Yenimahalle Ġlçesinde (3), Mamak Ġlçesinde (3), Altındağ
Ġlçesinde (2), Pursaklar Ġlçesinde (1) ilçe seçim kurulu ve ayrıca Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu
bulunmaktadır.
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, bu
ilçelerin kesinleĢen seçmen sayıları aĢağıda gösterildiği gibidir.
Sıra No:
1
2
3
4
5
6
Ġlçe Adı
Çankaya
Keçiören
Yenimahalle
Mamak
Altındağ
Pursaklar
Seçim Kurulu Sayısı
4
4
3
3
2
1
Seçmen Sayısı
612.270
586.433
483.839
380.263
252.840
71.848
Bu sıralamaya göre, Ankara Adliyesinde görev yapan ve il seçim kurulu baĢkanı olan
hâkimden sonra gelen en kıdemli dört hâkim Çankaya 1, 2, 3 ve 4., ondan sonra gelen en
kıdemli dört hâkim Keçiören 1, 2, 3 ve 4., ondan sonra gelen en kıdemli üç hâkim
Yenimahalle 1, 2 ve 3., ondan sonra gelen en kıdemli üç hâkim Mamak 1, 2 ve 3., ondan
sonra gelen en kıdemli iki hâkim Altındağ 1 ve 2., ondan sonra gelen en kıdemli hâkim
Pursaklar Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlıkları görevlerini kıdem sırasına göre üstlenirler.
Pursaklar Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanından sonra gelen en kıdemli hâkim ise Yurt DıĢı Ġlçe
Seçim Kurulu BaĢkanlığı görevini üstlenir.
II- Ġl seçim kurulu üyelerinin belirlenmesi:
Ġl ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıkları görevini yürütecek hâkimler belirlendikten sonra, o
yerde görevli bulunan hâkimler arasından kıdem sırasına göre ilk ikisi il seçim kurulu asıl
üyeliği, sonra gelen ikisi de il seçim kurulu yedek üyeliği görevini yürüteceklerdir.
III- Ġlçe seçim kurulu baĢkanının belirlenmesi:
298 sayılı Kanun'un 18. maddesine göre; ilçedeki en kıdemli hâkim kurulun baĢkanıdır.
Anılan Kanun'un 10. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca ilçede birden fazla ilçe
seçim kurulunun kurulması halinde ise, ilçede görevli hâkimler, birden fazla merkez ilçe
seçim kurulu bulunan illerde olduğu gibi kıdem esasına göre ilçe seçim kurulu baĢkanlıkları
görevini yürütürler.
IV- Ġl ve ilçe seçim kurullarında görev alacak hâkimlerin saptanmasına iliĢkin
esaslar:
a) 298 sayılı Kanun'un 15 ve 18. maddelerinde yapılan düzenlemeyle; il ve ilçe seçim
kurullarında görev alacak hâkimlerin belirlenmesinde "kıdem" esası getirilmiĢtir.
Hâkimler arasındaki kıdem, 2802 sayılı Kanun'un 15. maddesinde yazılı esaslara göre
belirlenir. Ancak bu kıdemin belirlenmesinde, kınama veya daha ağır disiplin cezası almıĢ
olanlar diğerlerinden kıdemsiz sayılırlar.
b) 298 sayılı Kanun'un 15 ve 18. maddelerine göre; il ve ilçe seçim kurullarının
sürekliliği ve iki yılda bir yenilenmesi esası getirilmiĢtir. Ġl ve ilçe seçim kurullarının yeniden
oluĢturulmasında, hâkimlerin 2014 yılı Ocak ayının son haftasındaki kıdem durumları esas
alınmak suretiyle oluĢturulan il ve ilçe seçim kurulları iki yıl süre ile görev yapacaklardır.
Bu nedenle il ve ilçe seçim kurulları oluĢturulduktan sonra, terfi veya yer değiĢtirme
kararnameleri sonucunda o yer hâkimleri arasında meydana gelebilecek kıdem değiĢiklikleri,
seçim kurullarının yapısında iki yıl süre ile bir değiĢiklik yapılmasını gerektirmez.
Naklen atama, istifa veya emeklilik gibi nedenlerle il ve ilçe seçim kurullarında
meydana gelen boĢalmalarda ise, kurullarda görev almamıĢ en kıdemli hâkim il ve ilçe seçim
kurullarında boĢalan görevi üstlenir.
Bu temel kuralın tek istisnası il seçim kurulu baĢkanlığıdır. Ġl seçim kurulu
baĢkanlığının il merkezinde görevli hâkimlerden en kıdemli olan tarafından yürütülmesi hem
yasal zorunluluk, hem de hizmetin bir gereğidir. Herhangi bir sebeple il seçim kurulu
baĢkanlığının sürekli olarak boĢalması halinde, baĢka kurullarda görevli olup olmadığına
bakılmaksızın il merkezindeki en kıdemli hâkim il seçim kurulu baĢkanlığı görevini yürütür.
Eğer boĢalma nedeniyle il seçim kurulu baĢkanlığı görevini üstlenen kıdemli hâkim, il
veya ilçe seçim kurullarından ayrılarak bu göreve gelmiĢ ise, onun ayrılmasıyla boĢalan
göreve yukarda belirtilen asıl kural uyarınca kurullarda görev almamıĢ hâkimlerden en
kıdemlisi getirilir.
Kurullardaki her değiĢiklik 298 sayılı Kanun'un 27. maddesi hükmü gereği
tutanağa bağlanır ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir.
Örnek (1)
(A) Ġlinde, il seçim kurulu ile il merkezinde mevcut (3) adet merkez ilçe seçim kurulu
Ocak/2014 tarihinde oluĢturulmuĢ ve kuruluĢları kesinleĢmiĢ olsun. Sonradan çıkan ve bu
kurullarda görevli hâkimlerin yer almadığı bir atama kararnamesi ile o il merkezine,
kurullarda görevli hâkimlerden daha kıdemli iki hâkimin atanması halinde;
Bu durum, seçim kurullarının bünyesinde herhangi bir değiĢik yapılmasını
gerektirmeyecektir.
Örnek (2)
(B) Ġlinde, il ve merkez ilçe seçim kurulları kurulduktan bir süre sonra il seçim kurulu
baĢkanının baĢka bir yere atanması ya da emekli olması durumunda;
Ġl merkezinde, ondan sonra gelen en kıdemli hâkimin 2. merkez ilçe seçim kurulu
baĢkanı olması halinde, il seçim kurulu baĢkanlığını aynı yer 2. merkez ilçe seçim kurulu
baĢkanı üstlenecek, bu suretle boĢalan 2. merkez ilçe seçim kurulu baĢkanlığı ise ilde görevli
ve kurullarda görev almamıĢ en kıdemli hâkim tarafından yürütülecektir.
Örnek (3)
Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan (A) ilçesinde, 1. ilçe seçim kurulu baĢkanının
naklen baĢka bir yere atanması sonucu bu görevin boĢalması durumunda boĢalan bu görevi,
ilçenin diğer seçim kurullarında görev almamıĢ o yerde görevli en kıdemli hâkim
üstlenecektir.
c) Bir hâkimin, o yer hâkimi sıfatını kazanabilmesi için atanması yeterli olmayıp görev
yerine gelerek iĢe baĢlamıĢ olması gerekmektedir. Bu nedenle, önceden ataması yapıldığı
halde çeĢitli nedenlerle atandığı il veya ilçedeki görevlerine 2014 yılı Ocak ayı son haftasında
baĢlamamıĢ hâkimlerin, kurullar oluĢturulduktan sonra gelerek görevlerine baĢlamıĢ olmaları,
seçim kurullarında değiĢiklik yapılmasını gerektirmez.
ç) Seçim kurullarının oluĢumu sırasında; o yer kadrosunda yer alan hâkimlerden bir
kısmının izinli, raporlu veya baĢka yerde geçici yetkili olmaları, kurullarda görev almalarına
engel değildir.
Ġzinli, raporlu veya geçici yetki sonucu, görevi baĢında bulunamayan hâkim;
 Ġl seçim kurulu baĢkanı ise; il seçim kurulu baĢkanlığı görevini, il seçim kurulunun
en kıdemli üyesi,
 Ġlçe seçim kurulu baĢkanı ise; ilçe seçim kurulu baĢkanlığı görevini, kurullarda
görev almamıĢ hâkimlerin en kıdemlisi,
geçici olarak yürütecektir.
Kurullarda asıl görevli hâkimlerin izin, rapor ya da geçici yetki sürelerinin sona erip
görevlerine dönmeleri durumunda, kurullarda geçici olarak görev almıĢ olanlar yerlerini bu
hâkimlere bırakırlar.
Ancak, yukarıda belirtilen ilçe seçim kurulu baĢkanlığı görevini geçici görevle yürütme
süresi üç ayı geçtiği takdirde, geçici olarak bakan ilçe seçim kurulu baĢkanının bu görevi
sürekliliğe dönüĢür.
d) Kurulların oluĢumu sırasında o yerde geçici yetkili olarak görevli olan hâkimin il ve
ilçe seçim kurullarında görev almaması esastır. Ancak ilçede yetkili hâkimden baĢka hâkim
yoksa yetkili hâkim geçici olarak ilçe seçim kurulu baĢkanlığını üstlenir. Ġl seçim kurulu,
yetkili hâkim katılmadan oluĢamıyorsa yetkili hâkim geçici olarak il seçim kuruluna üye
olarak katılır. Bu görevler geçici durum sona erinceye kadar devam eder.
e) Ġl seçim kurulu baĢkanlığı, asıl ve yedek üyelikleri ile ilçe seçim kurulu baĢkanlığı
görevini yürütecek olan hâkimlerden biri, herhangi bir sebeple bu görevi yapamaz ve o yerde
bu görevi yapabilecek baĢka bir hâkim de bulunmazsa, o yerin bağlı olduğu ağır ceza
mahkemesinin yargı çevresi içerisinde bulunan ve görevinden ayrılmasında sakınca
görülmeyen bir hâkime, merciince bu yetki verilir.
Yukarıda belirtilen eksiklerin, ağır ceza mahkemesinin yargı çevresi içerisindeki
hâkimlerden tamamlanmasına imkân bulunmayan hâllerde, bu ağır ceza merkezine en yakın
ağır ceza mahkemesi yargı çevresi içerisindeki hâkimlerden biri, yukarıdaki usûle göre yetki
verilerek görevlendirilir.
f) Seçim iĢlerinin özellikle seçim dönemlerinde mesai saati gözetilmeksizin ve
gerektiğinde yirmi dört saat süre ile yürütülmesi gerektiğinden, seçim iĢ ve iĢlemlerinin
sağlıklı yürütülebilmesi için seçim kurulları oluĢturulmadan önce, sağlık durumu bu görevleri
yerine getirmeye uygun olmayan hâkimlerin, sağlık durumlarını belgelendirmeleri halinde
seçim kurullarında görev alıp alamayacaklarına Yüksek Seçim Kurulunca karar verilir.
Seçim kurullarında görev almama konusundaki mazereti Yüksek Seçim Kurulunca
kabul edilen hâkimler kurullarda görevlendirilmez.
V- Adli teĢkilatı olmayan veya ilçe statüsüne getirilmiĢ oldukları halde bugüne
kadar adli teĢkilatı hiç kurulmamıĢ olan ilçelerde ilçe seçim kurulu baĢkanının
belirlenmesi:
Adli teĢkilatı olmayan ilçelerdeki ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına; adli yönden
bağlanılan ve adli iĢlemlerin yürütüldüğü ilçedeki o yer ilçe seçim kurulu baĢkanından sonra
gelen en kıdemli hâkimin görevlendirilmesi gerekmektedir.
Ancak, bu kapsamda bulunan ilçeler birden fazla olduğu takdirde, bu ilçeler
12
Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde kesinleĢen seçmen sayısına göre
büyükten küçüğe doğru sıralamaya tabi tutulmak suretiyle bir liste düzenlenir. Her ilçenin
karĢısına numara yazılarak seçim kurullarının sayısı saptanır. Mevcut ilçe seçim kurulu
baĢkanından veya il seçim kurulu baĢkan ve üyeleri ile merkez ilçe seçim kurulu baĢkanından
sonra gelen hâkimlerden, toplam ilçe seçim kurulu sayısı kadar kıdem durumuna göre isimler
belirlenir. Bu listede yer alan hâkimler, seçmen sayısına göre sıralanmıĢ ilçelerin seçim kurulu
baĢkanlıklarını üstlenirler.
Ġlçe statüsüne getirilmiĢ olduğu halde adli teĢkilatı hiç kurulmamıĢ ve bu nedenle de
hâkim ataması hiç gerçekleĢtirilmemiĢ olan ilçelerde de yukarıda açıklanan usul uygulanır.
Örnek (1)
Çankırı Ġl Seçim Kuruluna, baĢkan ile iki (2) asıl ve iki (2) yedek hâkimin, Merkez Ġlçe
Seçim Kuruluna baĢkanlık etmesi için bir (1) hâkimin ve adli teĢkilatı olmayan Yapraklı,
Kızılırmak, Eldivan ve Korgun Ġlçe Seçim Kurullarına baĢkanlık etmesi için dört (4) hâkimin
görev alması gerekmektedir. Ancak, Çankırı Ġl merkezinde hâkim sayısının dokuz (9) olduğu
varsayıldığında, kurulların tamamının oluĢması için on (10) hâkime ihtiyaç duyulacağından,
Çankırı’da görevli hâkim sayısının ihtiyaca cevap vermeyeceği açıktır.
Bu durumda; adli teĢkilatı olmayan Yapraklı, Kızılırmak, Eldivan ve Korgun Ġlçe Seçim
Kurulu BaĢkanlıklarından merkez ilçeye en yakın mesafede olanının Çankırı merkez ilçe
seçim kurulu baĢkanınca, diğer üç ilçe seçim kurulu baĢkanlığının ise; bu ilçelerin 12 Haziran
2011 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde kesinleĢen seçmen sayısı esas alınarak
büyükten küçüğe doğru sıralamaya tabi tutularak, kurullarda görev almamıĢ hâkimler bu
sıralamaya göre ilçelerin seçim kurulu baĢkanlıkları belirlenir.
Örnek (2)
Adli teĢkilatı bulunmayan ilçenin, adli yönden bağlandığı ilçede sadece bir hâkimin
bulunduğunu varsayalım. Bu halde, adli teĢkilatı olmayan ilçenin seçim kurulu baĢkanlığı
görevinin de, yine bağlanılan ilçenin ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından müĢtereken
yürütülmesi gerekir.
VI- Ġlçe Seçim Kurulu üyelerinin belirlenmesi:
298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin birinci fıkrasında; ―Ġlçe seçim kurulunun dört asıl
ve dört yedek üyesi siyasi partilerden alınır... Ġlçe seçim kurulu baĢkanı bu kurulun yeniden
kurulması için 18. maddede öngörülen sürenin baĢında ilçede teĢkilatı bulunan ve son
milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almıĢ olan dört siyasi partiye birer asıl ve birer
yedek üye adını iki gün içinde bildirmelerini tebliğ eder‖ hükmü yer almıĢtır.
a) 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan son milletvekili genel seçimine katılan siyasi
partiler; Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat
Parti, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Hak ve EĢitlik Partisi, Halkın
Sesi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi ve
Muhafazakar Parti, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi’dir. ġu halde, ilçede teĢkilatı
bulunması koĢulu ile bu siyasi partilerden o ilçede en çok oyu almıĢ olan dört siyasi partiye,
iki gün içinde birer asıl ve birer yedek üye adının bildirilmesi için ilçe seçim kurulu baĢkanı
tarafından tebligat yapılacak ve böylece ilçe seçim kurulunun siyasi partili dört asıl ve dört
yedek üyesi belirlenmiĢ olacaktır.
Süresi içinde ad bildiren siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, eksik kalan
üyelikler aynı Ģartları taĢıyan diğer siyasi partilerden ve o ilçede aldıkları oyların büyüklük
sırasına göre aynı usulde tamamlanır.
Oylarda eĢitlik halinde ad çekilir.
b) Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen, dört asıl ve dört yedek üyenin tümü
belirlenemediği takdirde; 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 4. bendi gereğince Yüksek
Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/622 ve 16/1/2014 tarihli, 67 sayılı kararları ile
belirlenen siyasi partilerden (1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız
Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk
Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi,
11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkın
KurtuluĢ Partisi, 15- Halkın YükseliĢi Partisi, 16- Halkların Demokratik Partisi, 17- Hür Dava
Partisi, 18- ĠĢçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket
Partisi, 22- Muhafazakar YükseliĢ Partisi, 23- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi, 24- Saadet
Partisi, 25- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 26-Türkiye Komünist Partisi,
27- Yurt Partisi) o ilçede teĢkilatı bulunanlar saptandıktan sonra ilgili partilere ad çekmenin
yapılacağı gün ve saat tebliğ edilir ve bunlar arasında ad çekilir.
Ad çekme sonucuna göre belirlenen siyasi partilerin eksik üyelik sayısı kadar
bildireceği kimseler ilçe seçim kurulu üyesi olur. (a) bendinde belirtilen yazılı usullerle
kendilerinden ad istenmiĢ ve üye adı bildirmiĢ olan siyasi partiler bu ad çekmeye dâhil
edilmeyeceklerdir.
Mahalli idareler seçimlerinde alınan oylar ilçe seçim kurulu üyeliklerinin
belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Örnek;
Bir ilçede, Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen ve ilçede kuruluĢu bulunan A, B, C,
D, E adlarında beĢ siyasi partiden sadece A ve B siyasi partileri 12 Haziran 2011 günü yapılan
son milletvekili genel seçimine katılmıĢ ve bu iki siyasi parti yapılan tebligat üzerine ilçe
seçim kuruluna katılacak birer asıl ve birer yedek üyenin adını bildirmiĢlerdir.
Bu durumda, öncelikle kurulun eksik kalan diğer iki üyeliğinin hangi siyasi partilere ait
olacağının saptanması gerekir. Bunun için de C, D, E adlı siyasi partilere tebligat yapılarak,
belirlenen gün ve saatte bu üç siyasi parti arasında ad çekme iĢlemi yapılır. Ad çekmede C ve
E adlı siyasi partilerin adlarının çıktığını varsayalım. Bu durumda, bu iki siyasi partiye
tebligat yapılıp ilçe seçim kurulu asıl ve yedek üyeliği için birer isim bildirmeleri istenerek
kurulun eksik kalan iki üyeliği tamamlanır. Ad çekmede adı çıkmayan (D) adlı siyasi partiden
isim istenmesi söz konusu değildir.
Yukarıda belirtilen esas ve usullerin uygulanmasına rağmen ilçe seçim kurulunun siyasi
partili üyelerinden eksik kalanlar olursa, bu eksiklik 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca tamamlanır.
c) Ġlçe seçim kurulunun iki asıl ve iki yedek üyesinin ve siyasi partilerden eksik kalan
asıl ve yedek üyelerinin, ilçe merkezinde görev yapan ve 298 sayılı Kanun'un 19/2.
maddesinde nitelikleri yazılı Devlet memurları arasından ve aynı maddede gösterilen usulle
saptanması gerekmektedir. Söz konusu maddede öngörülen on yıllık görev süresinin
baĢlangıcı, memuriyete ilk giriĢ tarihidir. O ilçedeki hizmet süresi sadece ad çekmeye esas
olacak listenin düzenlenmesinde dikkate alınır.
ç) Adli teĢkilatı olmayan ilçelerin seçim iĢ ve iĢlemleri yargı alanı itibariyle
bağlandıkları ilçelerde, aynı ad ile faaliyet gösteren ilçe seçmen kütük büroları tarafından
yürütüldüğünden, söz konusu ilçelerde, ilçe seçim kurullarının kendi adlarıyla yeniden
oluĢturulması ve ilçe seçim kurullarına alınacak siyasi parti üye ve temsilcileri ile memur
üyelerinin, adli teĢkilatı bulunmayan ilçeden istenerek yukarıda belirlenen esaslara göre
oluĢumunun tamamlanması gerekir.
Örnek; Denizli Ġli Serinhisar Ġlçesinde adli teĢkilatın bulunmaması nedeniyle Serinhisar
Ġlçesinin adli iĢ ve iĢlemleri Acıpayam adli teĢkilatı tarafından yürütüldüğünden Serinhisar
Ġlçe Seçim Kurulu oluĢturulurken Serinhisar Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanı, Acıpayam
Adliyesinde görev yapan hâkimlerden kıdem sırasına ve bu Genelge'nin V/a maddesinde
yazılı esaslara göre Serinhisar Ġlçe Seçim Kurulunun siyasi parti üye ve temsilcileri ile memur
üyeleri ise Serinhisar Ġlçesindeki siyasi partiler ile aynı yerde görev yapan memurlar
arasından yukarıda belirtilen esaslara göre belirlenir.
d) Yeni kurulan ilçelerde kurulmuĢ olan ilçe seçim kurulları bu yerlerin ilçe olmadan
önceki yerleĢim birimleri dikkate alınarak 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan milletvekili
genel seçimindeki oyların partiler bazında birleĢtirilmesi suretiyle teĢkilatı bulunan siyasi
partiler arasından ilçe seçim kuruluna üye adı bildirecek siyasi partiler belirlenir.
VII- Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu üyelerinin belirlenmesi:
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan son milletvekili genel seçimine katılan siyasi partiler;
Adalet ve Kalkınma Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti,
Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Hak ve EĢitlik Partisi, Halkın Sesi
Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi ve
Muhafazakar Parti, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi’dir. Bu siyasi partilerden yurt
genelinde en çok oyu almıĢ olan dört siyasi partiye, iki gün içinde birer asıl ve birer yedek üye
adının bildirilmesi için yurt dıĢı ilçe seçim kurulu baĢkanı tarafından 298 sayılı Kanun'un 18.
maddesinde öngörülen sürenin baĢında, tebligat yapılacak ve böylece yurt dıĢı ilçe seçim
kurulunun siyasi partili dört asıl ve dört yedek üyesi belirlenmiĢ olacaktır.
Süresi içinde ad bildiren siyasi parti sayısı dörtten az olduğu takdirde, eksik kalan
üyelikler aynı Ģartları taĢıyan diğer siyasi partilerin aldıkları oyların büyüklük sırasına göre
aynı usulde tamamlanır.
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen, dört asıl ve dört yedek üyenin tümü
belirlenemediği takdirde; 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 4. bendi gereğince Yüksek
Seçim Kurulunun 31/12/2013 tarihli, 2013/622 ve 16/1/2014 tarihli, 67 sayılı kararları ile
belirlenen siyasi partilerden (1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız
Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk
Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi,
11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkın
KurtuluĢ Partisi, 15- Halkın YükseliĢi Partisi, 16- Halkların Demokratik Partisi, 17- Hür Dava
Partisi, 18- ĠĢçi Partisi, 19- Liberal Demokrat Parti, 20- Millet Partisi, 21- Milliyetçi Hareket
Partisi, 22- Muhafazakar YükseliĢ Partisi, 23- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi, 24- Saadet
Partisi, 25- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 26-Türkiye Komünist Partisi,
27- Yurt Partisi) Ankara Ġlinde teĢkilatı bulunanlar saptandıktan sonra ilgili partilere ad
çekmenin yapılacağı gün ve saat tebliğ edilir ve bunlar arasında ad çekilir.
Ad çekme sonucuna göre belirlenen siyasi partilerin bildireceği eksik üyelik sayısı
kadar belirtilen kimseler Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulu üyesi olur. Yukarıda yazılı usullerle
kendilerinden ad istenmiĢ ve üye adı bildirmiĢ olan siyasi partiler bu ad çekmeye dâhil
edilmeyeceklerdir.
Mahalli idareler seçimlerinde alınan oylar ilçe seçim kurulu üyeliklerinin
belirlenmesinde dikkate alınmaz.
Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunun iki asıl ve iki yedek üyesinin ve siyasi partilerden eksik
kalan asıl ve yedek üyelerinin, Ankara BüyükĢehir hudutları içinde görev yapan ve 298 sayılı
Kanun'un 19/2. maddesinde nitelikleri yazılı Devlet memurları arasından ve aynı maddede
gösterilen usulle saptanması gerekmektedir.
Söz konusu maddede öngörülen on yıllık görev süresinin baĢlangıcı, memuriyete ilk
giriĢ tarihidir. Bunlar arasından Ankara’daki hizmet süresi, ad çekmeye esas olacak listenin
düzenlenmesinde dikkate alınır.
VIII- Siyasi parti temsilcileri
Son milletvekili genel ve ara seçimlerinde kendi listesinden Türkiye Büyük Millet
Meclisine seçilmiĢ en az bir üyeye sahip olan veya 298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin
dördüncü bendi gereğince Yüksek Seçim Kurulunca tespit ve ilan edilen siyasi partilerden o il
ve ilçede teĢkilatı olanlar il ve ilçe seçim kurullarında birer temsilci bulundururlar (298/17).
IX- Ġki yıl süre ile kurulacak il ve ilçe seçim kurulları, bu süre içinde yapılacak tüm
seçimleri, halkoylamalarını, seçmen kütüklerinin yazımı, denetlenmesi ve güncelleĢtirme
iĢlemlerini yönetirler.
Ancak, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer seçim kanunları gereğince
yapılacak önseçimleri yönetecek önseçim ilçe seçim kurulları, bu kararda yer alan ilçe seçim
kurulları dıĢında olup, 2820 sayılı Kanun'un 41. maddesi uyarınca gerektiğinde ayrıca
kurulacaktır.
Gümrük kapılarında yurtdıĢında bulunan seçmenler için seçim zamanı kurulan seçim
kurulları ile geçici ilçe seçim kurulları bu karar kapsamında değildir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Ġl ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunun; 298 sayılı Seçimlerin
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 15, 18 ve 19. maddelerinde yazılı
usullere göre yukarıda açıklanan esaslar da gözetilerek, 2014 yılı Ocak ayının son haftasında,
diğer bir ifadeyle 25 – 31 Ocak 2014 tarihleri arasında ve iki yıl süre için yeniden
kurulmalarına,
2- Ġl ve ilçe seçim kurullarıyla Yurt DıĢı Ġlçe Seçim Kurulunun kuruluĢlarından itibaren
iki yıllık görev süreleri içinde yasalarda belirlenen görevlerle birlikte yapılacak tüm seçimleri,
halkoylamalarını, seçmen kütükleri yazımını, denetimini ve güncelleĢtirilmesi iĢlemlerini
yöneteceklerine,
3- Kurulların oluĢumu ile yapılabilecek her değiĢikliğin tutanağa bağlanarak yemin
tutanağı ile birlikte posta yoluyla BaĢkanlığımıza gönderilmesine,
4- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
5- Karar örneğinin siyasi partiler genel baĢkanlıklarına gönderilmesine,
6- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun
www.ysk.gov.tr internet sitesinde yayımlanmasına ve il ve ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarına
Kurum içi elektronik posta olarak gönderilmesine,
16/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi
GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Nilgün
ĠPEK
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Ünal
DEMĠRCĠ
Üye
Ġbrahim
ZENGĠN
Üye
Ali
KAYA
Üye
Zeki
YĠĞĠT
Üye
Mehmet
KÜRTÜL
Üye
Ġlhan
HANAĞASI
Üye
Hakkı
MANAV
[R.G. 18 Ocak 2014 – 28886 ]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/5714
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaĢmaların yürürlüğe girdiği
tarihlerin aynı listede belirtildiği Ģekilde tespit edilmesi; DıĢiĢleri Bakanlığının anılan listede
tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
ĠçiĢleri Bakanı
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı
ve
M. ġĠMġEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
Sağlık Bakanı
B. YILDIRIM
UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Liste için tıklayınız.
[R.G. 19 Ocak 2014 – 28887]
—— • ——
ATAMA KARARI
BaĢbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2014/28
1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli BaĢbakanlık
MüsteĢarlığına Fahri KASIRGA’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451
sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüĢtür.
2 – Bu Kararı BaĢbakan yürütür.
20/1/2014
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
[R.G. 20 Ocak 2014 – 28888 - Mükerrer]
—— • ——
MĠLLETLERARASI ANDLAġMA
Karar Sayısı : 2013/5369
7 Mart 2012 tarihinde Tahran’da imzalanan ekli ―Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasındaki Hukuki ve Adli YardımlaĢmaya Dair
Mutabakat Muhtırası‖ ile Mutabakat Muhtırasını tadil eden iliĢik Notaların onaylanması;
DıĢiĢleri Bakanlığının 28/8/2013 tarihli ve 709115 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/9/2013
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
C. YILMAZ
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. ARINÇ
N. ERGÜN
M. Z. ÇAĞLAYAN
N. ERGÜN
Adalet Bakanı V.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V.Avrupa Birliği Bakanı V. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
S. KILIÇ
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik Bakanı V.DıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı
Arasındaki Hukuki ve Adli YardımlaĢmaya Dair Mutabakat Muhtırası
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/5807
Edirne Ġli, LalapaĢa Ġlçesinde tesis edilecek Süloğlu Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı
amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; anılan
Bakanlığın 24/12/2013 tarihli ve 47455 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma
Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5810
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2014 tarihli ve 29 sayılı yazısı üzerine, 6415
sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
ve
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5811
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın
yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve 40 sayılı yazısı üzerine, 6415
sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5813
Ekli ―6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak
Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine ĠliĢkin Kararda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Karar‖ın
yürürlüğe konulması; BaĢbakan Yardımcılığının 30/12/2013 tarihli ve 20577 sayılı yazısı
üzerine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun 7 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan
ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ
YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 − 12/9/2010 tarihli ve 27697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik
HaberleĢme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ö) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢ, aynı fıkraya aĢağıdaki (t), (u), (ü) ve (v) bentleri
eklenmiĢtir.
―ö) Alt menüde geçen süre: Ana menüde temel baĢlıklardan birini seçen son
kullanıcının yaptığı tuĢlama ile baĢlayan ve gerçek kiĢiye bağlanma seçeneğinin sunulduğu
ana kadar sesli yanıt sisteminde geçen ve saniye cinsinden ölçülen süreyi,‖
―t) Engelli abone: Özür oranı %40 ve üzerinde olan ve iĢletmecinin sisteminde kayıtlı
aboneleri,
u) BaĢarısız eriĢim oranı (HTTP): Http hizmetine eriĢim için baĢarısız eriĢim teĢebbüsü
sayısının tüm eriĢim teĢebbüsü sayısına oranını,
ü) BaĢarısız veri indirme oranı (HTTP): Ġnternet sayfası içeriğinin baĢarılı bir Ģekilde
görüntülenmesi için; indirme iĢlemi baĢlatılan ancak tamamlanamayan veri indirme sayısının
toplam baĢarılı olarak baĢlatılan veri indirme sayısına oranını,
v) HTTP: Bağlantılı Metin Aktarım Protokolü (Hyper Text Transfer Protocol),‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(2) Evrensel hizmet yükümlüsü sabit telefon hizmeti sunan iĢletmeciler Ek-1’deki,
GSM mobil telefon hizmeti sunan iĢletmeciler Ek-2’deki, internet servis sağlayıcılığı hizmeti
sunan iĢletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-3’teki, son kullanıcılara
hizmet veren iĢletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-4’teki, IMT2000/UMTS mobil telefon hizmeti sunan iĢletmeciler Ek-5’teki ölçütlere iliĢkin hedeflere
uymakla ve verileri Kuruma göndermekle yükümlüdür.‖
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―(1) ĠĢletmecinin bir takvim yılı içindeki herhangi bir raporlama döneminde hizmet
kalitesi ölçütlerine iliĢkin bir veya daha fazla hedef değeri sağlayamaması durumunda Kurul
tarafından kabul edilen haklı nedenleri olmaması halinde iĢletmeci bir defaya mahsus yazılı
olarak uyarılır ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine
getirmediği Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.‖
―(3) ĠĢletmecinin bir takvim yılı içinde birden fazla aynı veya farklı hizmet kalitesi
ölçütlerine iliĢkin herhangi bir hedef değeri Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenler
olmaksızın sağlayamaması veya ikinci fıkraya göre Kurum tarafından verilen süre içerisinde
gerekli düzeltmeleri yapmaması veya bilgi ve belgeleri vermemesi durumunda 5/9/2004
tarihli ve 25574 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından
ĠĢletmecilere Uygulanacak Ġdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında
Yönetmelik hükümleri uygulanır.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmelikte yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢ ve sonuna Ek-5 eklenmiĢtir.
―EK-1
(Evrensel Hizmet Yükümlüsü Sabit Telefon Hizmeti Sunan ĠĢletmeciler)
ĠLGĠLĠ DÖNEM
:
ĠġLETMECĠNĠN ADI - ÜNVANI
:
ĠġLETMECĠNĠN YETKĠLENDĠRME TÜRÜ
Hizmet Kalitesi
Ölçütü
Bağlantı süresi
:
Ġlgili Veriler
Tüm taleplerin en hızlı karĢılanan
Ölçüm
Değeri
…Gün
Hedef
Değerler
≤6
Arıza bildirme
oranı
Arıza giderme
süresi
Engelli Abonelere
Yönelik Arıza
giderme süresi
Arama blokaj oranı
Aramanın kurulma
süresi
ÇalıĢır durumdaki
ankesörlü
telefonların oranı
Fatura Ģikâyeti
oranı
%95’inin yerine getirilmesinde geçen
süre
Geçerli arıza sayısının toplam
kullanılan abone hattı sayısına oranı
Tüm geçerli arızaların en hızlı
karĢılanan % 95’inin giderildiği süre
Engelli aboneler tarafından bildirilen
tüm geçerli arızaların en hızlı
karĢılanan % 95’inin giderildiği süre
Ulusal aramalarda arama blokaj oranı
Uluslararası aramalarda arama blokaj
oranı
Ulusal aramalar için ortalama kurulma
süresi
Uluslararası aramalar için ortalama
kurulma süresi
%...
≤ 2.2
…Saat
≤ 90
…Saat
≤ 48
%…
≤ 1.5
%...
≤ 2.5
… Saniye
≤3
… Saniye
≤7
ÇalıĢır durumdaki ankesörlü telefon
oranı
%...
≥ 95
Abone Ģikâyetlerinin olduğu fatura
sayısının toplam fatura sayısına oranı
%…
≤1
EK-2
(GSM Mobil Telefon Hizmeti Sunan ĠĢletmeciler)
ĠLGĠLĠ DÖNEM
:
ĠġLETMECĠNĠN ADI - ÜNVANI :
ĠġLETMECĠNĠN YETKĠLENDĠRME TÜRÜ
Hizmet Kalitesi
Ölçütü
Arama baĢarısızlık
oranı
Arama blokaj oranı
Arıza giderme süresi
Engelli Abonelere
Yönelik Arıza
giderme süresi
Aramanın kurulma
süresi
Ortalama kanaat
değeri
Fatura Ģikâyeti oranı
Ön ödemeli hatlarda
kredi Ģikayeti oranı
:
Ġlgili Veriler
Arama baĢarısızlık sayısının toplam
baĢarılı arama giriĢimi sayısına oranı
Bloke edilmiĢ aramaların, toplam
aramalara oranıdır
Tüm geçerli arızaların en hızlı
karĢılanan % 95’inin giderildiği süre
Engelli aboneler tarafından bildirilen
tüm geçerli arızaların en hızlı
karĢılanan % 95’inin giderildiği süre
En kısa sürede kurulan %95’lik
aramanın kurulum süresi
Kullanıcı tarafından algılanan ses
kalitesi değeri
Abone Ģikayetlerinin olduğu fatura
sayısının toplam fatura sayısına oranı
Abone Ģikayetlerinin olduğu ön
ödemeli abone sayısının toplam ön
Ölçüm
Değeri
Hedef
Değerler
%...
≤2
%...
≤5
…Saat
≤ 48
…Saat
≤ 24
… Saniye
≤ 10
MOS
≥ 3,5/5
%…
≤1
%…
≤1
KMH tamamlanma
oranı*
Uçtan uca KMH
teslim süresi*
ödemeli abone sayısına oranı
Uçtan uca kısa mesaj teslim süresi
içerisinde baĢarılı bir Ģekilde iletilen
KMH sayısının gönderilen toplam
KMH sayısına oranı
%…
≥ 95
KMH için yapılan gözlem sayısı ve
gözlemin yapıldığı zaman aralığı
… Adet
…
Dönem
Uçtan uca en kısa sürede gönderilen
%99’luk KMH’nin teslim süresi
… Saniye
≤ 15
EK-3
(Ġnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan ĠĢletmeciler)
ĠLGĠLĠ DÖNEM
:
ĠġLETMECĠNĠN ADI - ÜNVANI :
ĠġLETMECĠNĠN YETKĠLENDĠRME TÜRÜ
Hizmet Kalitesi
Ġlgili Veriler
Ölçütü
Veri aktarım
hızı
Bağlantı süresi
Fatura Ģikâyeti
oranı
Arıza giderme
süresi
Engelli
Abonelere
Yönelik Arıza
giderme süresi
:
Ortalama veri aktarım hızı
Tüm taleplerin en hızlı karĢılanan
%95’inin yerine getirilmesinde geçen
süre
Abone Ģikâyetlerinin olduğu fatura
sayısının toplam fatura sayısına oranı
Tüm geçerli arızaların en hızlı
karĢılanan % 95’inin giderildiği süre
Engelli aboneler tarafından bildirilen
tüm geçerli arızaların en hızlı
karĢılanan % 95’inin giderildiği süre
Ölçüm
Değeri
…(kbit/sn)
…Gün
Hedef
Değerler
≥
Duyurulan
Bağlantı
hızının
%75’i
≤ Taahhüt
edilen
bağlantı
süresi
%…
≤1
…Saat
…Saat
EK-4
(SON KULLANICILARA HĠZMET VEREN ĠġLETMECĠLER)
ĠLGĠLĠ DÖNEM
:
ĠġLETMECĠNĠN ADI :
ĠġLETMECĠNĠN ÜNVANI :
Hizmet Kalitesi
Ölçütü
Ana menüde
geçen süre1
Ġlgili Veriler
Ölçüm
Değeri
Hedef
Değerler
Sesli yanıt sistemi ana menüsünün
toplam süresi.
… Saniye
≤ 45
Alt menüde
geçen süre
MüĢteri
hizmetleri için
cevap verme
süresi
Tüketici
Ģikâyeti sıklığı
Tüketici
Ģikâyetleri
çözüm süresi
1
Alt menüde, çağrı merkezindeki gerçek
kiĢiye bağlanma seçeneğinin sunulduğu
ana kadar geçen süre.
… Saniye
≤ 20
20 saniye içinde cevaplanan aramaların
yüzdesi
%…
≥ 80
Aylık toplam Ģikâyet sayısının toplam
abone sayısına oranı
En kısa sürede sonuçlandırılan % 80’lik
dilim içerisindeki Ģikâyetlerin çözüm
süresi
… Adet
%…
… Saat
≤ 24
Sesli yanıt sistemi kullanan iĢletmeci için geçerli ölçüt ve değerdir.
EK-5
(IMT-2000/UMTS MOBĠL HABERLEġME HĠZMETĠ SUNAN ĠġLETMECĠLER)
ĠLGĠLĠ DÖNEM
:
ĠġLETMECĠNĠN ADI :
ĠġLETMECĠNĠN ÜNVANI :
Hizmet Kalitesi
Ġlgili Veriler
Ölçütü
Arama
Arama baĢarısızlık sayısının toplam
baĢarısızlık
baĢarılı arama giriĢimi sayısına oranı
oranı
Arama blokaj
Bloke edilmiĢ aramaların, toplam
oranı
aramalara oranı
Arıza giderme
Tüm geçerli arızaların en hızlı karĢılanan
süresi
% 95’inin giderildiği süre
Engelli
Engelli aboneler tarafından bildirilen tüm
Abonelere
geçerli arızaların en hızlı karĢılanan %
Yönelik Arıza
95’inin giderildiği süre
giderme süresi
Ortalama
Kullanıcı tarafından algılanan ses kalitesi
kanaat değeri
değeri
Uçtan uca kısa mesaj teslim süresi
içerisinde baĢarılı bir Ģekilde iletilen
KMH sayısının gönderilen toplam KMH
KMH
sayısına oranı
tamamlanma
oranı*
KMH için yapılan gözlem sayısı ve
gözlemin yapıldığı zaman aralığı
Uçtan uca
KMH teslim
süresi*
Uçtan uca en kısa sürede gönderilen
%99’luk KMH’nin teslim süresi
BaĢarısız eriĢim BaĢarısız eriĢim teĢebbüsü sayısının tüm
oranı (http)
eriĢim teĢebbüsü sayısına oranın
Ölçüm
Değeri
Hedef
Değerler
%...
≤2
%...
≤5
…Saat
≤ 48
…Saat
≤ 24
MOS
≥3,5/5
%…
≥95
… Adet
…
Dönem
… Saniye
≤15
%...
≤5
Ġnternet sayfası indirme iĢlemi baĢlatılan
ancak tamamlanamayan indirme
%...
≤5
sayısının, baĢarılı olarak baĢlatılan
toplam indirme sayısına oranı
Tüm baĢarılı indirme iĢlemlerinin en
Kbit/sn
≥768
hızlı %95’inin ortalama veri aktarım hızı
BaĢarılı indirme iĢlemlerinin %99’unun
Veri aktarım
her biri için ortalama asgari veri aktarım Kbit/sn
≥256
hızı (ftp)
hızı
Tüm baĢarılı gönderme iĢlemlerinin en
Kbit/sn
≥256
hızlı %95’inin ortalama veri aktarım hızı
Fatura Ģikâyeti Abone Ģikâyetlerinin olduğu fatura
%…
≤1
oranı
sayısının toplam fatura sayısına oranı
* Ek-2 ve Ek-5’te yer alan KMH tamamlanma oranı ve uçtan uca KMH teslim süresi
ölçütlerine iliĢkin hesaplama, bildirim ve değerlendirmeler GSM ve IMT-2000/UMTS
Ģebekeleri için tek veri grubu olarak dikkate alınacaktır.‖
BaĢarısız veri
indirme oranı
(http)
MADDE 6 – Bu Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan ―Arıza giderme süresi‖ ile ―Engelli
abonelere yönelik arıza giderme süresi‖ne iliĢkin hükümleri 31/12/2014 tarihinde, Ek-5’i
Yönetmeliğin yayımından 6 ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu
BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
12/9/2010
27697
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
115/4/2011
27906
211/3/2013
28584
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLĠĞĠ
(TAHSĠLAT ĠġLEMLERĠ)
(SERĠ NO: 2)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenen
gümrük vergilerinin tahakkuku ile para cezalarına iliĢkin kararların düzenlenmesi, bunların
tebliği, tahsili, tecili, taksitlendirilmesi ile geri verilmesi veya kaldırılması ve alacağın
terkinine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458
sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ile 7/10/2009
tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğine dayanılarak
hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Alacak: 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre gümrük idarelerince takip ve tahsili
gereken gümrük vergileri ile bunlara bağlı fer’i amme alacakları ve para cezalarını,
b) Asıl yükümlü: Doğrudan temsilde adına ve hesabına beyanda bulunulan, dolaylı
temsilde ise hesabına beyanda bulunulan kiĢiyi,
c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
ç) Genel Müdürlük: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
d) Gelir eksiği: Yapılan kontrol ve denetlemeler sonucunda hiç alınmadığı veya noksan
alındığı belirlenen gümrük vergileri ile bunların fer’ilerini,
e) Geri verme: ÖdenmiĢ olan gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen veya
kısmen yükümlüsüne geri ödenmesini,
f) Gümrük vergileri: Ġlgili mevzuat uyarınca gümrük idarelerince tahakkuk ve tahsil
edilen ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü,
g) Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezaları: Tutarının belirlenmesinde bir vergi
alacağının dayanak olarak alındığı para cezalarını,
ğ) Kaldırma: Henüz ödenmemiĢ olan gümrük vergilerinin ve para cezalarının tamamen
veya kısmen alınmamasına karar verilmesini,
h) Tahsil dairesi: Gümrük idarelerini,
ı) Para cezaları: Gümrük idarelerince verilip, takip ve tahsil edilen idari para cezalarını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Gümrük Vergilerinin Tahakkuku ile Para Cezalarına ĠliĢkin Kararların
Düzenlenmesi, Bunların Tebliği ve Tahsili
Tahakkukun yapılması
MADDE 4 – (1) Yapılan kontrol ve denetlemeler neticesinde hiç alınmadığı veya
noksan alındığı anlaĢılan gümrük vergileri için ek tahakkuk iĢlemleri, zamanaĢımı süreleri göz
önüne alınarak yapılır.
(2) Ek tahakkuka esas alacak aslının, 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinde
belirtilen tutarın altında kalması halinde ek tahakkuk yapılmaz ve vergi aslına bağlı olarak
ceza kararı da düzenlenmez.
(3) ġartlı muafiyet rejimlerine giriĢte veya nihai kullanım izni kapsamında, tahakkuku
yapılan ve teminata bağlanan gümrük vergilerine iliĢkin olarak, ilgili rejim hükümlerinin
ihlali halinde, alacak aslına iliĢkin ayrıca tahakkuk yapılmaz.
Tahakkukun tebliği
MADDE 5 – (1) Ek tahakkuku yapılan gümrük vergileri, zamanaĢımı hükümleri
dikkate alınarak 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ek-1’de
yer alan kararla asıl yükümlüye tebliğ edilir.
(2) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden birden çok yükümlünün müĢtereken ve
müteselsilen sorumlu olduğunun tespiti halinde, ek tahakkuk bu kiĢilerin her birine ayrı ayrı
tebliğ edilir. Gelir eksikliğinin oluĢmasında, 6 ncı maddede yer alan hükümler doğrultusunda
dolaylı temsilcinin sorumluluğunun tespiti halinde tebligatlar ilgililere aynı anda gönderilir.
(3) Ġkinci fıkra hükmü kapsamında dolaylı temsilcinin sorumluluğunun tespit edildiği
durumlarda, gümrük müĢavirinin bir tüzel kiĢilik bünyesinde faaliyet göstermesi halinde, gelir
eksiği ilgili tüzel kiĢiliğe de tebliğ edilir.
(4) Gelir eksiğinin yükümlülerden biri tarafından ödenmesi halinde, diğer yükümlüler
açısından da yükümlülük sona erer.
(5) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca uzlaĢmanın vaki olması durumunda
uzlaĢma tutanağının yükümlü tarafından imzalanması tebliğ hükmünde olup ayrıca bir tebligat
yapılmaz.
Dolaylı temsilde sorumluluk
MADDE 6 – (1) Gümrük Kanununun 181 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü
doğrultusunda dolaylı temsilcinin, beyanda kullanılan verilerin yanlıĢ olduğunu bildiği veya
mesleği icabı ve mutat olarak bilmesi gerektiği durumların tespitinde;
a) Gümrük beyannamelerinin beyanın hazırlanmasına esas alınan belge ve bilgilere
uygun olmaması,
b) Gümrük beyannamesi eki belgeler arasında çeliĢki bulunması halinde gümrük
müĢavirinin elindeki imkânlarla bu hususu araĢtırmamıĢ olması,
c) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin sahte, yanlıĢ veya hatalı olduğunun ayrıca
bir araĢtırmaya gerek duyulmaksızın anlaĢılabilecek olması,
ç) Gümrük beyannamesine eklenen belgelerin ulusal ve uluslararası mevzuatın ön
gördüğü formlara veya Ģartlara uygun olmaması,
d) Beyanname kapsamı eĢyanın cins, nevi ve niteliğinin herhangi bir tahlil veya detaylı
bir incelemeye gerek kalmaksızın yapılacak fiziki incelemeyle veya beyanname eki
belgelerde yer alan bilgilerden anlaĢılabilmesine karĢın, tarife yönüyle yapılan beyanın
gümrük vergilerini ödememe veya noksan ödeme veya vergi dıĢı önlemlere tabi olmama
sonucunu doğuracak nitelikte olması,
e) Vergi kaybına neden olan iĢleme iliĢkin olarak, sorumlulukları Gümrük Kanununun
181 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde ortaya konulmak Ģartıyla haklarında; Gümrük
Kanunu, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ceza koyan ilgili
diğer kanunlar kapsamında takibatta bulunulması talebiyle fezleke, rapor veya iddianame
düzenlenmiĢ olması,
hallerinin varlığı araĢtırılır. Bu hallerden herhangi biri mevcut ise dolaylı temsile yetkili
kiĢiler müĢtereken ve müteselsilen sorumludur.
(2) Dolaylı temsile yetkili kiĢilerin sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda, ek
tahakkuka iliĢkin olarak alınan kararlarda yapılan tespitler ispatlayıcı belgelerle birlikte
gerekçeli olarak belirtilir.
(3) Dolaylı temsile yetkili kiĢilerin sorumluluğunun tespit edildiği durumlarda;
a) Asıl yükümlünün onaylanmıĢ kiĢi statü belgesi veya yetkilendirilmiĢ yükümlü
sertifikasına sahip olması,
b) Asıl yükümlü adına gümrük idaresi nezdinde, alacağa yetecek miktarda teminatın
bulunması,
c) EĢyanın tesliminden önce ek tahakkukun asıl yükümlüye tebliğ edilmiĢ olması,
hallerinde dolaylı temsile yetkili kiĢilere ayrıca tebligat yapılmaz.
(4) Bu maddenin uygulanmasında, Posta ve Hızlı Kargo TaĢımacılığı yolu ile gelen
eĢyanın gümrük iĢlemlerine yönelik olarak yetkilendirilen dolaylı temsilciler için, 10/3/2013
tarihli ve 28583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı
Kargo TaĢımacılığı) (Seri No: 4)’nin 10 uncu maddesi hükümleri saklıdır.
Para cezası kararlarının düzenlenmesi ve tebliği
MADDE 7 – (1) Para cezaları gümrük idare amirleri veya yardımcıları tarafından karara
bağlanır. Söz konusu ceza kararı, ek-2’de yer alan örnek esas alınarak hazırlanır.
(2) Ceza kararları, 7201 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgilisine tebliğ edilir ve tebligat
metninde Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca bu karara karĢı baĢvurulabilecek
kanun yolu, mercii ve süresi açık bir Ģekilde belirtilir.
(3) Para cezasına konu fiilin bir tüzel kiĢilik bünyesinde faaliyet gösteren dolaylı
temsilci tarafından iĢlenmesi durumunda, para cezası ilgili tüzel kiĢiliğe de tebliğ edilir.
ĠĢtirak
MADDE 8 – (1) 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 14 üncü
maddesinin birinci fıkrası kapsamında iĢtirak hükümlerinin uygulanabilmesi için, para
cezasına konu kabahat fiilinin kasıtla yani bilerek ve istenilerek iĢlenmiĢ olması gerekir.
(2) ĠĢtirak halinin varlığı tespit edildiğinde, para cezaları ilgililere ayrı ayrı uygulanır ve
tebliğ edilir.
(3) Dolaylı temsilcilerin vergi aslına bağlı para cezalarına konu kabahat fiillerine iĢtirak
edip etmediklerine yönelik yapılacak değerlendirmede, bu Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci
fıkrasında sayılan hallere kasten sebep olunup olunmadığı göz önünde bulundurulur.
(4) Vergi aslına bağlı olmayan para cezalarında kabahatin iĢleniĢinde iĢtirak hallerinin
varlığı genel hükümlere göre belirlenir.
Tahakkuk zamanaĢımı
MADDE 9 – (1) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten itibaren üç yıl içinde
tahakkuk ettirilmeyen gümrük vergileri, bu süre dolduktan sonra ilgilisinden istenmez.
Tahakkuk zamanaĢımı süreleri gümrük idarelerince re’sen dikkate alınır.
(2) Gümrük vergilerinin, ceza gerektiren ve zamanaĢımı daha uzun olan bir fiile iliĢkin
olması ve 5607 sayılı Kanun ve diğer ceza kanunları uyarınca mahkemeye intikal ettirilmiĢ ve
bu fiil nedeniyle ceza davası açılmıĢ olması kaydıyla gelir eksiği, ceza davasının
sonuçlanması beklenilmeksizin, ilgili kanunlarda belirlenmiĢ olan zamanaĢımı süreleri
içerisinde takip ve tahsil edilir.
(3) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu olayla ilgili olarak dava açılması zamanaĢımını
durdurur.
(4) Tebliğ edilen gümrük vergilerine karĢı, ilk derece mahkemesinde dava açılması
tahsilât takibini durdurur. Ġlk derece mahkemesince yükümlü aleyhine verilen karara karĢı
itiraz veya temyize gidilmesi, yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece, tahsilâtı
durdurmaz.
Para cezalarında zamanaĢımı
MADDE 10 – (1) Gümrük vergileri alacağına bağlı para cezalarının zamanaĢımı, bu
para cezalarına iliĢkin gümrük vergilerinin zamanaĢımına tabidir.
(2) Gümrük vergileri alacağına bağlı olmayan maktu ve nispi idari para cezalarında
zamanaĢımı süreleri 5326 sayılı Kanunun 20 nci maddesi hükümleri uyarınca belirlenir.
Ek tahakkuk veya ceza kararlarının birleĢtirilmesi
MADDE 11 – (1) Konusu ve yükümlüsünün aynı olması, aralarında maddi veya hukuki
yönden bağlılık bulunması Ģartıyla; birden fazla iĢleme veya beyannameye iliĢkin gümrük
vergileri ve para cezalarına tek tahakkuk ve tek ceza kararı düzenlenebilir. Kararların ilgili
olduğu iĢlem veya beyanname bilgileri, ek yapılmaksızın kararın içinde belirtilir.
Ġtiraz
MADDE 12 – (1) Tebliğ edilen gelir eksiği ve para cezalarına karĢı kendisine tebligat
yapılan yükümlü tarafından, tebliğ tarihinden itibaren on beĢ gün içinde bir üst makama, üst
makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edilebilir.
(2) Aynı gümrük vergilerinin ödenmesinden asıl yükümlü ile birlikte dolaylı temsilcinin
müĢtereken ve müteselsilen sorumlu olması durumunda, taraflardan birinin uzlaĢma
baĢvurusunda bulunması, diğerinin ise Kanunun 242 nci maddesine göre itiraz etmesi halinde
itiraz, uzlaĢma talebi sonuçlandıktan sonra değerlendirmeye alınır.
(3) Alacağa iliĢkin olarak idare tarafından düzenlenerek ilgililere tebliğ edilen kararlara
karĢı ilgililerden birinin idari yargıya baĢvurması durumunda, aynı alacağa dair diğeri
hakkında yapılacak iĢlemler, tahsil zamanaĢımı süreleri dikkate alınarak, idari dava süreci
sonuçlarına göre değerlendirilir. Vergi aslına bağlı olmayan para cezalarına konu kabahat
fiilinin iĢtirak dahilinde iĢlenmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.
(4) Yapılan itiraz baĢvurularının, otuz gün içerisinde sonuçlandırılması gerekmekle
birlikte eğer bu süre zarfında karar alınamayacak ise sürenin dolmasından önce, süre aĢımını
gerekli kılan gerekçeler ve ek süre yükümlüye bildirilir.
Gümrük vergileri ile para cezalarının kesinleĢmesi
MADDE 13 – (1) Gümrük vergileri ve para cezalarına iliĢkin olarak tebliğ edilen
kararlar;
a) Ġtiraz edilmemesi halinde, tebliğ edildiği tarihten itibaren Gümrük Kanununun 242
nci maddesinde belirtilen 15 günlük idari itiraz süresinin bitiminde,
b) Gümrük Kanununun 242 nci maddesi uyarınca idari itirazda bulunulması halinde,
itirazın reddine iliĢkin kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bu karara karĢı idari yargıya
baĢvurma için 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununda belirtilen
sürenin bitiminde,
c) Ġdari itirazın reddedilmesi üzerine idari yargıya baĢvurulması halinde, nihai yargı
kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren, söz konusu yargı kararına bir üst mahkeme nezdinde
itiraz veya temyiz yoluna gidilmesi için gerekli olan otuz günlük süre içerisinde üst
mahkemeye baĢvurulmaması halinde, söz konusu sürenin bitiminde,
ç) Ġdari yargı kararına karĢı bir üst mahkeme nezdinde baĢvuru yapılmıĢsa baĢvuru
üzerine verilen kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren kararın düzeltilmesi talebinde
bulunulması için gerekli olan on beĢ günlük süre içerisinde kararın düzeltilmesi talebinde
bulunulmaması halinde, söz konusu sürenin bitiminde,
d) Süresi içinde idari yargı kararının düzeltilmesi talebinde bulunulması halinde, idare
lehine verilen kararın tebliğ edildiği tarihte,
kesinleĢir.
(2) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesi uyarınca baĢvuruda bulunulması ve
uzlaĢılması durumunda, gümrük vergileri ile para cezaları uzlaĢılan tutarlar üzerinden
kesinleĢir.
Gümrük vergileri ile para cezalarının takibi ve tahsili
MADDE 14 – (1) KesinleĢen ve 6183 sayılı Kanunun 55 ve müteakip maddeleri
gereğince takibi gereken alacaklara iliĢkin tebligatlar, mezkur Kanunun 8 inci maddesi
uyarınca 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun tebligat hükümlerine göre
yapılır.
(2) Düzenlenen gümrük vergileri ve para cezalarına iliĢkin kararlar, tarih sırasına göre
numara verilerek ilgili programlara kaydedilir.
(3) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında gümrük idaresince
yükümlüsüne, söz konusu alacağın, 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde belirtilen bir
aylık ödeme süresi içinde ödenmesi gerektiği hususu bildirilir.
(4) ZamanaĢımına uğramıĢ gümrük vergilerini ve para cezalarını yükümlünün ödemek
istemesi durumunda rızaen yapılacak ödemeler kabul olunur.
(5) 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca idarî para
cezalarının, ilk taksitinin peĢin ödenmesi koĢuluyla, bir yıl içinde ve dört eĢit taksit halinde
ödenmesine ceza kararını veren gümrük idaresince, bu konuda ödeme süresi içerisinde
yapılacak yazılı baĢvuru üzerine karar verilebilir.
Gecikme zammı ve gecikme zammı oranında faiz uygulanması
MADDE 15 – (1) Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine, gümrük
yükümlülüğünün baĢladığı tarihten, vergilerin kesinleĢtiği tarihe kadar olan süre için 6183
sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı oranında faiz uygulanır.
Söz konusu faiz, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen aylık gecikme zammı oranı on iki ile
çarpılmak suretiyle yıllık orana dönüĢtürülerek ve formül-1 kullanılarak hesaplanır.
Gecikme Zammı
=
Oranında Faiz
FORMÜL-1
Tutar X (Aylık Gecikme Zammı Oranı X 12) X Gün
Sayısı
36.000
(2) Hiç alınmayan veya eksik alınan gümrük vergilerine iliĢkin olarak ilgili gümrük
idaresince yapılan tebligata rağmen ödeme süresi içinde ödenmeyen vergiler için, vadenin
bitim tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı her ay için ayrı
ayrı uygulanır. Bu hesaplamada ödeme tarihi süreye dahil edilir, vade tarihi ise süreye dahil
edilmez.
(3) Gecikme zammı, aylık olarak formül-2 kullanılarak hesaplanır. Aylık esasa göre
gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içinde oran değiĢikliği yapılırsa söz konusu
bir aylık sürenin tamamına eski oran tatbik edilir.
Aylık esasa
göre gecikme
zammı tutarı
=
Aylık
gecikme
X
zammı oranı
Ay
sayısı
X
FORMÜL-2
Gecikme zammı
uygulanacak tutar
(4) Ay kesirleri için gecikme zammı, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda
DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği 2/1/2004 tarihinden itibaren
günlük esasa göre formül-3 kullanılarak hesaplanır. (Ek-10’da örnek verilmiĢtir).
FORMÜL-3
Günlük esasa
göre gecikme
zammı tutarı
=
(Aylık gecikme
zammı
X
oranı/30)
Gün sayısı X
Gecikme zammı
uygulanacak tutar
(5) 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda, gümrük
idarelerince verilen idari para cezalarına gecikme zammı oranında faiz ve gecikme zammı
uygulanmaz.
(6) Gümrük Kanununun 244 üncü maddesinin beĢinci fıkrası gereğince, uzlaĢılan
vergilerin alınması gerektiği tarihten itibaren uzlaĢma tutanağının imzalandığı tarihe kadar
geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre tespit edilen gecikme zammı
oranında faiz uygulanır.
Mahal tanımı
MADDE 16 – (1) 6183 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca takibat, alacaklı amme
idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır. Borçlu veya malları baĢka mahallerde bulunduğu
takdirde tahsil dairesi, borçlunun veya mallarının bulunduğu mahalde yapılacak takipleri o
mahaldeki aynı neviden amme idaresinin tahsil dairelerine niyabeten yaptırır.
(2) BüyükĢehir belediyesi sınırları içinde bulunan gümrük idareleri için mahal,
büyükĢehir belediyesi sınırı, illerde bulunan gümrük idareleri için mahal, merkez ilçe sınırları,
ilçelerde bulunan gümrük müdürlükleri içinse mahal, ilçe sınırlarıdır.
(3) BüyükĢehir ve ilçe belediye sınırları içinde birden fazla gümrük müdürlüğü olması
durumunda bu müdürlüklerin yetki mahalleri, gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri
tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tecil ve Taksitlendirme
Gümrük Kanununa göre ödemenin ertelenmesi
MADDE 17 – (1) Gümrük Kanununun 198 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca,
yükümlünün, gümrük vergilerinin tebliğinden itibaren tanınan on beĢ günlük ödeme süresi
içinde talep etmesi halinde ödeme, teminat alınmak Ģartıyla baĢvuru tarihinden itibaren otuz
güne kadar ertelenebilir.
(2) Ödemesi ertelenen gümrük vergileri ile birlikte, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre tecil faizi alınır. Söz konusu tecil faizinin hesaplanmasında 24 üncü maddede
yer alan formül-4 kullanılır.
6183 sayılı Kanun çerçevesinde ödemenin ertelenmesi
MADDE 18 – (1) 6183 sayılı Kanun çerçevesinde, zamanında alınmadığı veya noksan
alındığı için sonradan yükümlüden istenen gümrük vergileri ile bu vergilerden kaynaklanan
para cezaları için yapılan baĢvurunun ilgili gümrük idaresi tarafından uygun bulunması
halinde tecil ve taksitlendirme iĢlemi yapılır.
(2) Söz konusu baĢvurunun reddi durumunda ise 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca mezkûr alacağın, ret kararının tebliğinden itibaren azami
otuz gün içinde tecil faizi uygulanmak suretiyle ödenmesi mümkündür.
Tecil ve taksitlendirme yetkisi
MADDE 19 – (1) Ġdari para cezalarının taksitlendirilmesine iliĢkin 5326 sayılı Kanunun
17 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesi uyarınca yapılan, gümrük vergilerinin ve para cezalarının tecil ve taksitlendirme
taleplerinde;
a) 250.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük müdürlükleri,
b) 250.000 liradan - 1.000.000 liraya kadar olan tutarlar için gümrük ve ticaret bölge
müdürlükleri,
c) 1.000.000 lira ve üzerindeki tutarlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
yetkilidir.
Tecil ve taksitlendirme baĢvuru süresi, Ģekli ve yeri
MADDE 20 – (1) Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesine yönelik baĢvuru,
alacağın ilgilisine tebliğinden itibaren, haczedilen malların paraya çevrilmesi aĢamasına kadar
yapılabilir.
(2) Alacağın tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi talebinde bulunacak yükümlülerin
baĢvurularını, ek-3’te yer alan Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu, Taksitlendirilmesi
Ġstenilen Borç Bilgileri ve Mali Durum Bildirim Formunu doldurarak, ilgili gümrük
beyannamesi ve ekleri ile birlikte ilgili gümrük müdürlüklerine yapmaları gerekir.
(3) Ġlgili gümrük müdürlükleri tarafından söz konusu talebin ilk incelemesi yapılır,
varsa eksik bilgi ve belgelerin on beĢ gün içinde tamamlanması istenilir.
(4) Tecil ve taksitlendirmeye iliĢkin yazılı talebin ilgili gümrük idaresinin kaydına
girdiği tarih, bu konuda yapılacak süre ve tecil faizi hesaplamalarına esas alınır.
Çok zor durum halinin tespiti
MADDE 21 – (1) Çok zor durum halinin tespitinde yetkilendirilmiĢ gümrük
müĢavirlerince hazırlanan Çok Zor Durum Halinin Tespitine ĠliĢkin Rapor dikkate alınır.
(2) Çok Zor Durum Halinin Tespitine ĠliĢkin Rapor, yetkilendirilmiĢ gümrük müĢaviri
tarafından tespit iĢlemleri için gerekli inceleme ve araĢtırmanın tamamlanmasını müteakiben,
5/5/2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği
(YetkilendirilmiĢ Gümrük MüĢavirliği) (Seri No:2)’nin uygulanmasına iliĢkin yetkilendirilmiĢ
gümrük müĢavirliği rehberinin ilgili bölümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun Ģekilde
düzenlenir.
(3) Ġhbar, Ģikâyet veya bariz bir Ģüphe olması durumunda Genel Müdürlükçe Tecil ve
Taksitlendirme Talep Formu veya Çok Zor Durum Halinin Tespitine ĠliĢkin Raporda yer alan
bilgilerin doğru olup olmadığı yönünde gerekli inceleme yapılır. Yapılacak olan inceleme
sonucunda oranların hesaplanmasına esas olan bilgilerin doğru olmadığının anlaĢılması
halinde tecil ve taksitlendirme iĢlemi iptal edilir. Yanıltıcı rapor düzenlediğinin tespit edilmesi
halinde, ilgili yetkilendirilmiĢ gümrük müĢaviri hakkında Gümrük Kanununun geçici 6 ncı
maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde; “[Kasa+Banka+Kısa Vadeli
Alacaklar]/Kısa Vadeli Borçlar” formülü sonucu bulunacak oranın “1” ve altında olması
borçlu açısından “çok zor durum hali” olarak kabul edilir.
(5) Kamu kurum ve kuruluĢlarının çok zor durum hali tespitleri Genel Müdürlükçe
yapılır.
Teminat
MADDE 22 – (1) Tecil ve taksitlendirme iĢlemlerinde gümrük idarelerince kabul
edilecek teminatlar Ģunlardır:
a) Para,
b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
c) Hazine bonosu,
ç) Devlet tahvili,
d) Gümrük idarelerince haczedilmiĢ taĢınır ve taĢınmaz mallar.
(2) Gümrük idaresince haczedilmek suretiyle teminat olarak alınması mümkün olan
taĢınır ve taĢınmazların teminat olarak gösterilmesi halinde, bu nitelikteki malların durumu,
olayına münhasır olarak farklılık gösterebileceğinden, değer tespitine iliĢkin raporlar da
dikkate alınarak öncelikle satıĢ kabiliyeti yüksek olan, muhafazası kolay, zaman içinde değer
yitirmeyen ve alacağın tahsilini kolay kılan nitelikteki taĢınır ve taĢınmazların teminat olarak
alınmasına dikkat edilir.
(3) Tecil ve taksitlendirme iĢlemlerinde teminat olarak kara taĢıtları, deniz taĢıtları veya
gayrimenkuller gösterilmiĢ ise değer tespitlerinde;
a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiĢ değerleme uzmanları veya
değerleme Ģirketleri tarafından düzenlenen raporlar,
b) Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları ile Türk mühendis ve mimar odaları veya
bunların bağlı olduğu birlik yönetimlerince bilirkiĢilik, eksperlik ve hakemlik yapma yetkisi
verilenler tarafından düzenlenen raporlar,
c) Kara taĢıtlarında kasko değerini gösteren belgeler ile sigortalı diğer taĢıtlarda
sigortaya esas değeri gösteren ve sigorta Ģirketleri tarafından hazırlanmıĢ poliçe ve raporlar,
ç) Bankalar tarafından yaptırılan değer tespitine iliĢkin raporlar,
d) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiĢ bilirkiĢilerce düzenlenen raporlar,
esas alınır.
(4) Hukuk mahkemelerince tayin edilmiĢ bilirkiĢiler hariç olmak üzere değer tespitine
iliĢkin düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen bilirkiĢilere ait yetki veya ruhsat belgelerinin
eklenmesi zorunludur.
(5) Gösterilen teminat, kara taĢıtları ile menkul hükmünde olan deniz taĢıtları hariç
taĢınır ise öncelikle değer tespiti yapılır. TaĢınırın niteliğine göre gerek görülmesi halinde
bilirkiĢilere değer tespit ettirilir ya da ilgili meslek odalarından görüĢ alınır veya emsal mallar
için piyasa araĢtırmasına gidilerek değer tespiti yapılır veya yaptırılır.
(6) Değer tespitine iliĢkin bilirkiĢi raporlarında önerilen hususlarda tereddüde veya
Ģüpheye düĢülmesi halinde, baĢka bir bilirkiĢi raporu düzenlenmesi istenmek suretiyle iĢlem
yapılır.
(7) 6183 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre borçlu, maddi teminat gösteremediği
takdirde, muteber bir Ģahsı müteselsil kefil ve müĢterek müteselsil borçlu olarak gösterebilir.
ġahsi kefaleti ve gösterilen kefili veya kefilleri kabul edip etmemek hususu ile kefilin mali
durumu ve borç ödemedeki iyi niyeti konusundaki takdir hakkı gümrük idaresine aittir.
Gerektiğinde gümrük idaresi kefilden, borcu karĢılayacak miktarda mal varlığı olup
olmadığını belgelendirmesini isteyebilir ve kefil tarafından gösterilen mallar ile ilgili olarak
değer tespitleri yaptırabilir. ġahsi kefaletin, 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tahsilât Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’in ek-5’inde yer alan noter onaylı Tecil
Kefalet Senedi ile tesis edilmesi gerekir.
(8) Yükümlünün gümrük idaresine verdiği teminat, ödemedeki düzenliliği ve borcunun
azalmasına bağlı olarak yeni bir teminat ile değiĢtirilebilir.
Tecil ve taksitlendirmeye iliĢkin gümrük idarelerince yapılacak iĢlemler
MADDE 23 – (1) Tecil ve taksitlendirme baĢvurusunu alan gümrük idaresi ilk
incelemeleri yaparak yetkisini aĢan tutarlar için ilgili dosyayı kendi görüĢüne de yer vererek
yetki limitine göre bağlı bulunduğu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne veya bölge
müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderir.
(2) Gümrük müdürlüklerince tecil talebinde bulunanlara, ek-4’te gösterilen Ģekilde bir
yazı gönderilir ve teklif ettikleri taksit veya miktarları zamanında ödeyip ödemedikleri izlenir.
Tecil talebi hakkında karar verilirken, yükümlünün taksitleri zamanında ödeyip ödemediği
hususu değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulur.
(3) Gümrük müdürlükleri tarafından, tecil ve taksitlendirme kapsamına alınacak borç
tutarı, gümrük yükümlülüğünün doğmasından, tecil ve taksitlendirme talep tarihine kadar (bu
tarih hariç) geçen süre için 15 inci maddede belirtilen formüller kullanılarak belirlenir ve tecil
faizinin hesaplanmasından önce bu tutara, varsa para cezaları da eklenir.
(4) Azami tecil ve taksitlendirme süresi otuz altı aydır. Ġdarece yapılacak değerlendirme
neticesinde borcun daha az bir sürede ödenebileceğine kanaat getirilmesi halinde, daha az
süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilir.
(5) Borcunun tecilini talep eden, ancak talepleri uygun görülmeyerek reddedilen
yükümlülere bu durum bir yazı ile bildirilir.
(6) Tecil ve taksitlendirme talebinin uygun bulunması halinde ek-5’te yer alan örneğe
uygun Tecil ve Taksitlendirme Kararı düzenlenir. Yetki limitleri dâhilinde gümrük ve ticaret
bölge müdürlüğü veya Bakanlık tarafından düzenlenen Tecil ve Taksitlendirme Kararı,
baĢvurunun yapıldığı gümrük müdürlüğüne gönderilir.
(7) Ġlgili gümrük müdürlüğü tarafından Tecil ve Taksitlendirme Kararı, ek-6’daki
örneğe uygun bir yazı ile borçluya tebliğ edilir. Söz konusu yazıya, ek-7’de yer alan Ödeme
Planı da eklenir. Alınan kararlar gümrük idareleri tarafından derhal uygulanır.
(8) Ġdarece belirlenen Ģartların yükümlü tarafından kabul edilmesi esastır. Yükümlü tecil
ve taksitlendirme Ģartlarını kabul ettiğini yazılı olarak Bakanlığın ilgili birimine
bildirebileceği gibi, tecil ve taksitlendirmenin kabul edilmesine iliĢkin kararın müdürlükte
kalan nüshasını imzalamak suretiyle de beyan edebilir.
Tecil faizi hesaplanması
MADDE 24 – (1) Tecil faizi hesaplamalarında esas alınacak tutar, gümrük vergileri,
gecikme zammı oranında faiz ve/veya gecikme zammı ile para cezalarının toplamıdır.
(2) Gecikme zammı hesabında dikkate alınacak süre, vade gününü takip eden tarih ile
tecil ve taksitlendirme talebinin yapıldığı tarih (talep tarihi hariç) arasında kalan süredir.
(3) Tecil ve taksitlendirme talebi, borcun vadesinden önce veya vadesinde yapılmıĢ ise
vade gününü takip eden tarihten ödeme tarihine; vade tarihinden sonra yapılmıĢ ise tecil talep
tarihinden (bu tarih dâhil), ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için tecil faizi
uygulanır ve taksitlerle birlikte tahsil edilir. Tecil edilen borcun taksit sürelerinden önce bir
kerede ödenmesi mümkündür. Bu durumda tecil faizi, tecil talep tarihinden ödeme tarihi
arasında geçen süre için ödeme tutarı üzerinden hesaplanır.
(4) Tecil faizi, toplam borç tutarının taksitlendirme yapılan ay sayısına bölünmesi
suretiyle bulunan her bir taksit tutarı üzerinden ve tecil edilen süreler dikkate alınarak
aĢağıdaki formül kullanılarak hesaplanır (Ek-11’de örneği verilmiĢtir.).
Tecil Faizi =
FORMÜL-4
Taksit Tutarı X Yıllık Tecil Faizi Oranı X Gün Sayısı
36.000
Tecil ve taksitlendirme talebinin reddedilmesi
MADDE 25 – (1) Tecile yetkili makamlarca; borç tutarına, borçlunun zor durumuna,
gösterdiği teminatın miktar ve niteliğine, daha önce yapılan tecil ve taksitlendirmelerde
borcunu düzenli ödeyip ödemediği gibi hususlara bakılır. Yapılan değerlendirme neticesinde
uygun bulunmayan talepler kabul edilmez.
Taksitlerin süresinde ödenmemesi
MADDE 26 – (1) Aylık taksitlerin ve diğer Ģartların, yükümlülerce yerine
getirilmemesi durumunda muaccel hale gelen alacağın tahsili için 6183 sayılı Kanunun 56 ncı
maddesi uyarınca, borcun yedi gün içinde ödenmesi gerektiği, aksi halde teminatın paraya
çevrileceği veya diğer Ģekillerle cebren tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. Söz
konusu süre içerisinde borç ödenmediği takdirde teminat, söz konusu Kanun hükümlerine
göre paraya çevrilerek cebren tahsile devam edilir.
(2) Tecil Ģartlarına uyulmaması hallerinde tecil edilmiĢ borçların normal vade tarihinden
ödeme tarihine kadar gecikme zammı hesaplanır. Bu borçlar için daha önce ödenmiĢ olan tecil
faizleri, hesaplanan borçtan veya borçlardan mahsup edilir. Ancak tecil edilen alacağın
gecikme zammı uygulanamayan bir alacak olması halinde, bu alacaklar için ödenmiĢ olan
tecil faizi iade veya mahsup edilmez, hazineye irat olarak kaydedilir.
Tecilin geçerli sayılması
MADDE 27 – (1) Ödenmesi gereken taksit tutarlarının süresinde ödenmemesi tecil
ihlaline neden olmakla birlikte, yükümlülerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli
sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde, bu talep tecili yapan idarece değerlendirilerek
sonuçlandırılır.
(2) Tecilin geçerli sayılması, daha evvel tecil edilen bir borca karĢılık yapılan
ödemelerin geçerli sayılması ve kalan tutarın da belirlenen bir plan dahilinde ödenmesine izin
verilmesidir.
(3) Tecilin geçerli sayılması durumunda, tecil faizi hesaplanmasında ve taksitlendirme
süresinin belirlenmesinde ilk müracaat tarihi esas alınır.
(4) Tecilin ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde yükümlülerin tecilin
geçerli sayılmasına iliĢkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna
kadar yapmaları ve ihlal edilen taksit tutarı ile hesaplanan tecil faizini tecilin geçerli
sayıldığına iliĢkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren beĢ iĢ günü içinde ödemeleri gerekir.
Bu tarihten sonra yapılacak baĢvurular üzerine tecil geçerli sayılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Terkin
Terkin iĢlemleri
MADDE 28 – (1) 6183 sayılı Kanunun 102 nci maddesine göre zamanaĢımına uğramıĢ
alacakların terkin izninin alınması için, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanuna dayanılarak
hazırlanan ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ekinde yer alan “Bütçe Gelirleri
Tahakkuk Artıklarından ZamanaĢımına UğramıĢ Olanlara ĠliĢkin Ayrıntı Cetveli” kullanılır
(Ek-8).
(2) ZamanaĢımının 6183 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kesilmesi halinde,
amme alacağının zamanaĢımı süresinin hesabına daima zamanaĢımının kesildiği tarihin
rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı baĢı esas alınarak devam edilir. ZamanaĢımının
Kanunun 103 üncü maddesinde sayılan durumlardan herhangi birisinin tatbiki suretiyle
kesilmesi halinde, cetvelin, “ZamanaĢımını Tayine Esas Olan Tarih” sütununa amme
alacağının zamanaĢımı baĢlangıç tarihi yazılmakla beraber, ayrıca cetvelin “ZamanaĢımının
En Son Kesildiği Tarih” sütununda da zamanaĢımının en son kesildiği tarih gösterilir.
(3) ZamanaĢımının 6183 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi gereğince borçlunun
yabancı memlekette bulunması, hileli iflas etmesi veya terekenin tasfiyesi dolayısıyla durması
halinde, cetvelin “ZamanaĢımı Süresinin BaĢlangıç Tarihi” sütununda, yukarıda birinci
maddede açıklandığı Ģekilde amme alacağının normal zamanaĢımı baĢlangıç tarihi
gösterilmekle beraber, cetvelin açıklama sütununda ayrıca zamanaĢımını durduran sebep ile
süresi belirtilir. Bu durumdaki alacaklarda zamanaĢımının durmasından önce veya sonra
zamanaĢımı kesilmiĢse, cetvelin "ZamanaĢımının En Son Kesildiği Tarih" sütununda aynı
zamanda zamanaĢımının kesildiği tarih gösterilir.
(4) 6183 sayılı Kanunun 102, 103 ve 104 üncü maddeleri kapsamında değerlendirilerek
terkin edilmesi gereken amme alacaklarına iliĢkin olarak, gümrük idareleri tarafından
gerçekleĢtirilecek incelemeler sonucunda tespit edilecek terkine tabi amme alacaklarına dair
bilgiler, ek-8’de yer alan Bütçe Gelirleri Tahakkuk Artıklarından ZamanaĢımına UğramıĢ
Olanlara ĠliĢkin Ayrıntı Cetveline, söz konusu cetvelin ilgili tüm sütunları eksiksiz, doğru ve
okunaklı bir Ģekilde doldurularak kaydedildikten sonra, gerekli terkin izninin alınmasını
teminen Gelir Ġdaresi BaĢkanlığına iletilmek üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. Terkin
izninin alınmasını müteakip ilgili gümrük idaresi iĢlemleri sonuçlandırır.
Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin
MADDE 29 – (1) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 32 nci maddesinin on birinci fıkrası ile 6183 sayılı Kanunun
106 ncı maddesinde yapılan değiĢiklik uyarınca; amme idarelerince tahsil zamanaĢımı
beklenilmeksizin terkin olunabilecek amme alacağı 20 lira (bu tutar dahil) olarak belirlenmiĢ
olup, 6183 sayılı Kanunun 106 ncı maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,
tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaĢılan 20
liraya kadar olan amme alacağının terkin yetkisi gümrük müdürleri veya vekillerine aittir. Bu
kapsamda yapılacak terkin iĢleminde terkin cetveli düzenlenmez ve terkin izni alınmaz.
Gümrük müdürleri veya vekilleri tarafından verilecek “takipten vazgeçme onayı” takibat
dosyasında muhafaza edilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi veya Kaldırılması
Geri verme veya kaldırmanın kapsamı
MADDE 30 – (1) Kanunen ödenmemeleri veya tahakkuk ettirilmemeleri gereken
gümrük vergileri, söz konusu vergilerin yükümlüye tebliği ve ilgilinin bu tebliği izleyen üç yıl
içinde gümrük idaresine Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’inde yer alan form ile müracaatı
üzerine geri verilir veya kaldırılır.
(2) Geri verme veya kaldırma talebi, Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesindeki
limitlere göre ilgili gümrük idaresi tarafından incelenir ve yetkili idare amirince imzalanarak
karara bağlanır.
(3) Kontrol ve denetleme sonucunda, geri verme veya kaldırma hallerinden birinin
tespiti durumunda, gümrük vergilerinin yükümlüye tebliğinden itibaren üç yıl içinde geri
verme veya kaldırma iĢlemi doğrudan yapılır.
(4) Bir gümrük beyannamesine dayanılarak ödenmiĢ olan gümrük vergileri, bu
beyannamenin iptal edilmesi üzerine ilgilinin, Gümrük Kanununun 46 ve 70 inci
maddelerinin ikinci fıkralarında belirtilen süreler içerisinde geri verme talebinde bulunması
halinde verilir.
(5) Beyannamenin tescil tarihi itibariyle, kusurlu veya ithallerine esas teĢkil eden
sözleĢme hükümlerine aykırı olduklarından bahisle, ithalatçı tarafından kabul edilmeyen
eĢyaya ait ithalat vergilerinin geri verilebilmesi; buna iliĢkin baĢvurunun bir yıllık baĢvuru
süresi içinde yapılması, söz konusu eĢyanın ilk kullanım dıĢında kullanılmamıĢ olması (bir
kere kullanılarak tüketilen eĢya hariç) ve eĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesi dıĢına ihraç
edilmesi koĢullarına bağlıdır.
(6) Gümrük vergileri Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaĢma hükümleri
çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek hallerde geri verilir veya kaldırılır.
Geri verme veya kaldırma iĢlemlerine iliĢkin gümrük idaresince yapılacak iĢlemler
MADDE 31 – (1) Geri verme baĢvurusunun Ģeklen incelenmesi, gerekli bilgi ve
belgelerin veya noksanlıklarının tamamlattırılması sonucunda baĢvurunun kabul edilmesi,
alınan kararların talep sahibine ve adına talepte bulunulana tebliği, tutulacak kayıtlar ve
benzeri tamamlayıcı iĢlemler, baĢvurunun yapıldığı gümrük idaresince yerine getirilir.
(2) Geri verme veya kaldırma iĢleminin bölge müdürlükleri veya Bakanlıkça
sonuçlandırılacak olması halinde, ilgili gümrük idaresince baĢvuru formu ekine beyanname,
dolaĢım belgeleri ve ekleri, menĢe belgeleri ve ekleri ile geri verilmesi istenilen vergilerin
tahsiline iliĢkin vezne alındısı eklenir ve geri verilmesi veya kaldırılması talep edilen tutarın
doğruluğu kontrol edilerek ve görüĢ belirtilerek ilgili gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne
veya Bakanlığa gönderilir.
(3) Beyanın bağlayıcılığı, idareye karĢı beyannamede yer alan eĢyadan kaynaklanan
vergiler ve para cezaları açısından yükümlünün yaptığı beyanla sorumlu olduğunu ifade eder.
Bu durumun tersine söz konusu hükümler, yükümlüye karĢı vergilerin ve para cezalarının geri
verilmesi konusunda idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle,
beyanname ekinde yer alan belgelere aykırı olarak, beyanname üzerinde ağırlık, adet, ölçü,
kıymet veya döviz cinsinin yanlıĢ yazılması gibi nedenlerden ötürü fazla ödenen veya gümrük
idaresince fazla tahakkuk ettirilen gümrük vergilerinin, aynı Kanunun 211 inci maddesi
kapsamında geri verilmesi veya kaldırılması yönündeki talepler kabul edilerek değerlendirilir.
(4) Geri verme baĢvurularının, otuz günlük süre içerisinde sonuçlandırılması, eğer bu
süreye uyulamıyorsa, sürenin dolmasından önce, süre aĢımını gerekli kılan gerekçeler ile talep
hakkında karar vermek için gerekli görülen ek süreyi de belirterek yükümlüye bildirimde
bulunulması gerekir.
(5) Gümrük vergileri kapsamındaki Katma Değer Vergisinin geri verme baĢvurusu,
Gümrük Yönetmeliğinin ek-78’indeki Geri Verme veya Kaldırma BaĢvurusu Formu ile
yapılır. Gerekli değerlendirme sonucunda Katma Değer Vergisinin geri verilmesine veya
mahsuben geri verilmesine karar verilir.
a) Ġndirim hakkına sahip olmayanlarla ilgili olarak, geri vermenin yapılabilmesi için
yükümlülerin bağlı olduğu vergi dairesinden alınacak belgeye istinaden Gümrük
Yönetmeliğinin 506 ncı maddesine göre iĢlem yapılır.
b) Ġndirim hakkına sahip olanlarla ilgili olarak, gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil
ettiği vergi tutarını, indirim hakkına sahip yükümlünün vergi dairesine doğrudan göndereceği,
ekinde geri verme veya kaldırma baĢvurusu formu ile geri verme kararının onaylı birer örneği
yer alan bir yazı ile bildirir.
(6) Gümrük Yönetmeliğinin 180 inci maddesi uyarınca mavi ve yeĢil hat kontrol türleri
kapsamında iĢlem görmüĢ gümrük beyannamelerine iliĢkin geri verme veya kaldırma
baĢvurularının değerlendirilmesinde, yükümlü nezdinde ayrıca bir inceleme veya tespit
yapılmasına gerek bulunması durumunda, buna iliĢkin tespit iĢlemleri yetkilendirilmiĢ
gümrük müĢavirlerine yaptırılabilir.
Geri verme veya kaldırma iĢlemlerinde süreler
MADDE 32 – (1) Geri verme veya kaldırma taleplerine iliĢkin baĢvurunun Gümrük
Kanununun 211, 212, 213 ve 214 üncü maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin ilgili
maddelerinde belirlenen süreler içinde yapılması gerekir.
(2) Gümrük Kanununun 197 nci maddesi uyarınca, yapılan kontrol ve denetlemeler
sonucunda hiç alınmadığı veya noksan alındığı belirlenerek tahsil edilen gümrük vergilerine
iliĢkin bir geri verme talebi olması durumunda, buna iliĢkin baĢvurunun ek tahakkukun tebliği
tarihinden itibaren üç yıl içinde yapılması gerekir.
Telafi edici verginin geri verilmesi
MADDE 33 – (1) Gümrük Kanununun 212 nci maddesine göre, dahilde iĢleme rejimi
kapsamında iĢlem gören ihracat beyannamesinin iptali üzerine, bu beyannameyle ilgili
tahakkuk veya tahsil edilen telafi edici verginin geri verilmesi veya kaldırılması için, Gümrük
Yönetmeliğinin 417 nci maddesindeki beyanname iptali için belirlenen süre içerisinde talepte
bulunulması gerekir.
(2) Dahilde iĢleme izin belgesi ile irtibatlandırılarak ihraç edilen eĢyaya ait ihracat
beyannamesinin daha sonra ihracatçı birliklerince belge taahhüt hesabının kapatılmasında
kullanılmaması halinde, bu ihracat beyannamesiyle ilgili olarak ödenen telafi edici verginin
geri verilmesinin veya kaldırılmasının istenilmesi durumunda;
a) A.TR dolaĢım belgesi kapsamı eĢyanın serbest dolaĢımda bulunduğunun,
1) Belge kapsamı eĢyanın üretiminde kullanılan girdilerin temin ediliĢ belgeleri,
2) Üçüncü ülke menĢeli girdi kullanıldı ise giriĢ beyannameleri,
3) Üretici firmanın kapasite raporu,
4) Belge kapsamı eĢyanın çıkıĢ beyannamesi;
b) EUR.1 dolaĢım sertifikası kapsamı eĢyanın tercihli menĢe statüsüne sahip olduğunun,
1) Ġhracatçı tarafından düzenlenen "ihracatçı beyanı" eki tüm belgelerin,
2) Eğer belge kapsamı ürün tamamıyla Türkiye'de elde edilmiĢ ise temin ediliĢ faturaları
veya müstahsil makbuzları,
3) Ürün tamamıyla Türkiye'de elde edilmemiĢ ise ürünün bünyesine giren üçüncü ülke
menĢeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne gibi bir iĢlem ve iĢçilik yapıldığına
iliĢkin imalatçı beyanının,
4) Belge kapsamı eĢyanın üretiminde kullanılan girdilerin Avrupa Birliği, Avrupa
Serbest Ticaret Birliği üyesi ülkeler ve Serbest Ticaret AnlaĢması imzalanan ülkeler menĢeli
olması halinde bu durumları ispat eder belgeler (EUR.1, fatura beyanı ve tedarikçi beyanı)
esas alınmak ve gerekmesi halinde ek bilgi ve belge istemek suretiyle,
tespit edilmesini müteakip geri verilir veya kaldırılır.
(3) Dahilde iĢleme rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında yanlıĢlıkla (kur, vergi
oranının yanlıĢ hesaplanması ve benzeri nedenlerle) fazla alındığı anlaĢılan telafi edici vergi,
Gümrük Kanununun 211 inci maddesi ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde talepte
bulunulması halinde geri verilir.
(4) Dahilde ĠĢleme Rejimi kapsamında yapılan ihracat sırasında tahsil edilmiĢ telafi
edici verginin konusu olan üçüncü ülke menĢeli eĢya girdisinin gerçekte beyan edilenden daha
az miktarda kullanılmıĢ olması nedeniyle, ödenmesi gerekenden daha fazla ödenmiĢ olan
telafi edici verginin Gümrük Kanununun 211 inci maddesi uyarınca yapılacak geri verme
veya kaldırma baĢvurularının, telafi edici vergisi ödenmiĢ ihracat beyannamesi bünyesindeki
eĢyada üçüncü ülke menĢeli girdinin daha az miktarda kullanıldığı ve iĢlenmiĢ ürünün bir
kısmının serbest dolaĢımda bulunan eĢyadan üretildiğinin ispatlanmasına bağlı olarak geri
verilir veya kaldırılır.
(5) AB ile ticarette kullanılan A.TR DolaĢım Belgesi ve serbest ticaret anlaĢmaları
çerçevesinde kullanılan menĢe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED, fatura beyanı, menĢe
beyanı ve benzeri) usulüne uygun bir Ģekilde düzenlenmemesi ya da düzenlenmemesi
gerektiği halde düzenlenmesi nedeniyle telafi edici verginin geri verilmesi veya kaldırılması
için, Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde talep
edilmesinin yanında, bahse konu dolaĢım belgelerinin asıllarının ilgili gümrük idaresine iade
edilmiĢ olması veya ithalat sırasında kullanılmadığını belirten ithalatçı ülke gümrük
idaresinden temin edilecek resmi bir yazının ibrazı gerekir.
Para cezalarının geri verilmesi ve kaldırılması
MADDE 34 – (1) Gümrük vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına iliĢkin
hükümler, Gümrük Kanunu kapsamında tatbik edilen para cezaları için de uygulanır.
(2) Para cezalarının geri verme veya kaldırma talepleri, Gümrük Kanununda gümrük
vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına iliĢkin süreler içerisinde, Gümrük
Yönetmeliğinin ek-78’inde yer alan Geri Verme veya Kaldırma BaĢvurusu Formu ile para
cezasını veren gümrük müdürlüğüne yapılır. Geri verme veya kaldırma talebi ile re’sen geri
verme durumlarına iliĢkin gerekli değerlendirmeler, Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü
maddesindeki limitlere göre yetkili gümrük müdürlüğü, gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü
veya Bakanlık tarafından yapılır. Ġdari para cezalarının geri verilmesine veya kaldırılmasına
karar verilmesi durumunda düzenlenecek bir geri verme veya kaldırma kararı ile iĢlemler
sonuçlandırılır.
Re’sen geri verme veya kaldırma iĢlemleri
MADDE 35 – (1) Kontrol ve denetlemeler sonucunda fazla alındığı tespit edilen
gümrük vergileri veya para cezalarına iliĢkin olarak yapılacak re’sen geri verme veya
kaldırma iĢlemleri Gümrük Yönetmeliğinin 502 nci maddesi doğrultusunda gerçekleĢtirilir.
DolaĢım belgelerinin yanlıĢ düzenlenmesi durumunda yapılacak kaldırma iĢlemi
MADDE 36 – (1) Gümrük Kanununun 198 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü
uyarınca, Türkiye ile idari iĢ birliği anlaĢması bulunan bir ülkeden tercihli tarife kapsamında
ithal edilen eĢyaya ait dolaĢım belgesinin karĢı ülke idaresince yanlıĢlıkla onaylandığının
tespit edilmesi durumunda, yükümlünün, herhangi bir ihmalinin bulunmadığını ve gümrük
mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni gösterdiğini ispat
edebilmesi Ģartıyla, tercihli tarife uygulanması nedeniyle alınmayan veya tahakkuk
ettirilmeyen vergiler sonradan istenmez.
(2) Bu durumda yapılacak tespitlerde, karĢı gümrük idaresince yapılacak yazıĢmalar ile
dolaĢım belgesinin sehven onaylanmasının, ihracatçının verdiği yanlıĢ bilgilendirmeler hariç,
karĢı ülke gümrük idaresinin bir hatasından kaynakladığının belirlenmesi ve yükümlünün
gümrük iĢlemlerinin yürütülmesinde gerekli özeni gösterdiğinin ve herhangi bir ihmal veya
kusurunun bulunmadığına ilgili gümrük idaresi tarafından karar verilmesi gerekir.
MenĢe veya dolaĢım belgelerinin sonradan verilmesi durumunda yapılacak
iĢlemler
MADDE 37 – (1) MenĢe ve dolaĢım belgelerinin sonradan ibraz edilmesi sebebiyle geri
verme talep edilmesi halinde ilgili gümrük idaresi tarafından;
a) Geri verme veya kaldırma baĢvurusu formu ekinde yer alan dolaĢım veya menĢe
belgelerinin, geri vermeye konu eĢyaya ait serbest dolaĢıma giriĢ beyannamesinin tescil
edildiği tarihte söz konusu eĢyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanabilir durumda
olduğunu ispatlar nitelikte olup olmadığı,
b) DolaĢım veya menĢe belgelerinin özellikle geri vermeye konu eĢya için düzenlenip
düzenlenmediği,
c) Geri vermeye konu eĢyanın tercihli tarifeden yararlanabilmesi için gerekli tüm
Ģartların sağlanıp sağlanmadığı,
hususları kontrol edilir.
(2) Birinci fıkranın uygulanmasında, yükümlüden dolaĢım veya menĢe belgelerinde yer
alan eĢyanın geri vermeye konu eĢya ile aynı eĢya olup olmadığının ispatı amacıyla ilave bilgi
ve belgeler istenebilir.
Geri verme veya kaldırmaya konu edilemeyecek talepler
MADDE 38 – (1) Geri verme veya kaldırma talepleri;
a) MenĢe ve dolaĢım belgelerinin mahreç ülkeler nezdinde sonradan kontrole tabi
tutulmasına karĢın ilgili mevzuatında öngörülen süreler içinde sonuç alınamaması,
b) MenĢe ve dolaĢım belgelerinin sonradan ibrazının öngörüldüğü haller hariç,
vergilendirmeyi doğrudan etkileyen diğer belgelerin sonradan ibrazı,
c) Kıymet kriterli gözetim uygulamalarında, yükümlünün kendi isteğiyle ilgili gözetim
tebliğinde belirlenen eĢik kıymet üzerinden beyan yapılması,
hallerinde reddedilir.
Geri verilecek verginin muaccel hale gelen borçtan mahsup edilmesi
MADDE 39 – (1) 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası
doğrultusunda yapılacak iĢleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile
ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak baĢvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi
gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiĢ borçlarına mahsup edilmesi
talepli olması gerekir. Bu nedenle, geri verme baĢvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza
kesinleĢmiĢ borcu olup olmadığı hususunda ek-9’da yer alan örneğe uygun bir yazı ile
bildirimde bulunmaları istenir.
(2) Gümrük idaresince geri verme yapılabilmesi için, yükümlünün 6183 sayılı Kanun
kapsamında gümrük idarelerine muaccel hale gelmiĢ borcunun bulunmaması gerekir.
Geri verilecek tutarın yükümlüye ödenmesi
MADDE 40 – (1) Alınacak geri verme kararları ile ilgili olarak gümrük idarelerince
saymanlık müdürlüklerine yapılacak bildirim üzerine ödenecek tutarlar, 39 uncu maddedeki
mahsup halleri hariç, asıl yükümlüye ait olan banka hesap numarasına aktarılır.
Ġndirimli vergi oranının uygulanmasının talep edilmemesi
MADDE 41 – (1) Tarımsal mali yükler dıĢında kalan ithalat vergileri oranlarının serbest
dolaĢıma giriĢ beyannamesinin tescil tarihinden sonra, fakat eĢyaya iliĢkin gümrük
vergilerinin ödenmesinden veya teminata bağlanmasından önce indirilmesi ve indirimli oranın
uygulanmasının beyan sahibi tarafından talep edilmemesi halinde, indirimin talebe bağlı
olması ve zorunlu olmaması nedeniyle Gümrük Kanununun 211 inci maddesinin uygulanması
mümkün değildir.
Yargı kararlarının uygulanması
MADDE 42 – (1) 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre, idari yargı merci
kararlarının idareye tebliğinden itibaren otuz gün içinde idarece yerine getirilmesi
gerekmektedir. Buna göre, gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin veya para cezalarının
geri verilmesi veya kaldırılmasına iliĢkin olarak idare aleyhine açılan davalarda
mahkemelerce verilen kararlarda geri vermeyi gerektiren hüküm bulunması halinde, Gümrük
Yönetmeliğinin ek-78’indeki form ile müracaat edilmesi beklenilmeksizin ve Gümrük
Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınmaksızın, ilgili mahkeme
kararı gerekçe gösterilerek düzenlenecek bir karar ile otuz gün içerisinde geri verme veya
kaldırma iĢlemleri sonuçlandırılır.
Kanun veya BKK ile getirilen muafiyet hükümlerinin uygulanması
MADDE 43 – (1) Kanun veya Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen muafiyetlerin kanun
veya kararın yürürlük tarihinden önceki iĢlemleri kapsaması halinde, Gümrük Yönetmeliğinin
ek-78’indeki form ile müracaat edilmesi beklenilmeksizin ve Gümrük Yönetmeliğinin 500
üncü maddesinde belirtilen limitler dikkate alınmaksızın, ilgili yasal hükümler gerekçe
gösterilerek düzenlenecek bir karar ile geri verme veya kaldırma iĢlemleri sonuçlandırılır.
Fer’i alacakların geri verilmesi
MADDE 44 – (1) Tahsil edilen asli amme alacağının geri verilmesine karar verilirken
buna bağlı olarak tahsil edilmiĢ olan fer’ilerinin de geri verilmesi gerekmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Yetki
MADDE 45 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasını temin etmek amacıyla gerekli göreceği
her türlü tedbiri almaya, özel, istisnai ve zorunlu durumlar ile bu Tebliğde yer almayan
hususları inceleyip sonuçlandırmaya Bakanlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 46 – (1) 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tahsilat ĠĢlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 47 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tebliğin ekleri için tıklayınız
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
BĠLGĠ SUĠSTĠMALĠ VE PĠYASA DOLANDIRICILIĞI ĠNCELEMELERĠNDE
UYGULANACAK TEDBĠRLER TEBLĠĞĠ
(V-101.1)
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin iĢlendiğine dair makul Ģüphe
bulunan hallerde veya bu fiillerin iĢlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin
alınarak piyasanın etkin ve sağlıklı iĢleyiĢinin temin edilmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamını; Kanunun 101 inci maddesinin birinci
fıkrasında sayılan tedbirlerin uygulanmasına iliĢkin usûl ve esaslar oluĢturmaktadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak
düzenlenmiĢtir.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Borsa: Anonim Ģirket Ģeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve
kıymetli madenler ile kıymetli taĢların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleĢmelerin,
belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet Ģartları altında kolay ve güvenli bir Ģekilde alınıp
satılabilmesini sağlamak ve oluĢan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa
iĢleticisi tarafından iĢletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak Ģekilde
bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaĢtıran, Kanuna uygun olarak
yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,
b) Brüt takas: Aynı gün içinde, bir yatırımcı tarafından veya bir sermaye piyasası
aracında gerçekleĢtirilen tüm alıĢ ve satıĢ iĢlemlerine iliĢkin takas yükümlülüklerinin
netleĢtirmeye tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesini,
c) Depo Ģartı: Bir sermaye piyasası aracına iliĢkin alım veya satım emri verildiğinde,
emir konusu iĢleme iliĢkin nakit veya sermaye piyasası aracının, yatırımcının emri verdiği
yatırım kuruluĢu nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda yatırım
kuruluĢuna peĢinen tevdi edilmesi ve takas yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar söz
konusu nakit ya da sermaye piyasası aracının bu hesaplarda tutulması zorunluluğunu,
ç) Geçici iĢlem yapma yasağı: 6 aydan 2 yıla kadar olan iĢlem yapma yasağını,
d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Kamuyu Aydınlatma Platformu: Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan
bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi,
f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
g) Makul Ģüphe: Sermaye piyasalarında; iĢlem gerçekleĢtiren kiĢilerin veya onlarla
birlikte hareket edenlerin iĢlem kalıpları ve hesaplarında gerçekleĢtirilen transferler, sermaye
piyasası araçlarının geçmiĢ dönem fiyat miktar analizleri, fiili dolaĢım oranları, sermaye
piyasası araçları ile ilgili haber ve açıklamalar, ihbar veya Ģikâyetler ile bunları destekleyen
emareler dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda Kanunun 106 ncı ve 107 nci
maddelerinde sayılan fiillerin iĢlendiğine dair oluĢan Ģüpheyi,
ğ) MKK: Merkezi Kayıt KuruluĢu Anonim ġirketini,
h) ĠĢlem yapma yasağı: Bu Tebliğin Ġkinci Bölümünde düzenlenen yasağı,
ı) Piyasa bazında pozisyon limiti: Vadeli iĢlem ve opsiyon piyasalarında aynı dayanak
varlığa bağlı tüm sözleĢmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karĢılık gelebileceği
azami dayanak varlık sayısını,
i) Sürekli iĢlem yapma yasağı: 5 yıllık iĢlem yapma yasağını,
j) Yatırımcı bazında pozisyon limiti: Vadeli iĢlem ve opsiyon piyasalarında aynı
dayanak varlığa bağlı tüm sözleĢmeler için bir yatırımcının tüm hesaplarında alınabilecek aynı
yönlü pozisyonların sayısını veya bunlara karĢılık gelebilecek azami dayanak varlık sayısını
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
ĠĢlem Yapma Yasağı
ĠĢlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller
MADDE 5 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul Ģüphe bulunan
gerçek veya tüzel kiĢiler ile tüzel kiĢilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması
beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda iĢlem yapma yasağı kararı verilebilir.
(2) Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri iĢlemesi nedeniyle Kurulca
haklarında Cumhuriyet baĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen gerçek
veya tüzel kiĢilerin yetkilileri ile hesapları suça konu fiillerde kullanılan tüzel kiĢiler hakkında
Kurul tarafından borsalarda iĢlem yapma yasağı kararı verilebilir.
(3) Haklarında iĢlem yapma yasağı kararı verilen kiĢilerin, incelemeye konu fiilleri
baĢka kiĢiler adına açılmıĢ hesaplar üzerinden gerçekleĢtirmeleri halinde, hesapları kullanılan
kiĢiler hakkında da Kurul tarafından borsalarda iĢlem yapma yasağı kararı verilebilir.
Geçici iĢlem yapma yasağı
MADDE 6 – (1) Makul Ģüphe ile Kurul tarafından iĢlem yapma yasağı kararı verilmesi
durumunda geçici iĢlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6
ay daha uzatmaya yetkilidir.
(2) Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri iĢlemesi nedeniyle
Kanunun 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet baĢsavcılığına suç
duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda ilgili kiĢiler hakkında geçici iĢlem
yapma yasağı süresi 2 yıl olarak uygulanır.
(3) Ġkinci fıkra kapsamında iĢlem yasağı süresinin hesaplanmasında aynı fiil ile ilgili
olarak birinci fıkra kapsamında iĢlem yasaklı olarak kalınan süre 2 yıllık süreden indirilir.
Sürekli iĢlem yapma yasağı
MADDE 7 – (1) 6 ncı maddenin birinci veya ikinci fıkrası veyahut bu madde
kapsamında hakkında iĢlem yapma yasağı uygulanan kiĢinin iĢlem yapma yasağı süresinde
baĢka kiĢilerin hesaplarını kullanarak Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan
fiilleri iĢlemesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet
baĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda kiĢi hakkında
Kurul tarafından 5 yıllık sürekli iĢlem yapma yasağı kararı verilebilir.
ĠĢlem yapma yasağının sona ermesi
MADDE 8 – (1) ĠĢlem yapma yasağı süresinin tamamlanmasını müteakip, ilgili kiĢi
hakkındaki iĢlem yapma yasağı baĢka bir iĢleme gerek kalmaksızın kalkar.
(2) ĠĢlem yapma yasağı süresi tamamlanmadan önce, Kanunun 106 ncı ve 107 nci
maddelerinde sayılan fiillerden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen
kiĢilerin iĢlem yapma yasağı;
a) Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi halinde, varsa söz konusu karara
iliĢkin itirazın Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesine iliĢkin kararın,
b) Mahkeme tarafından verilen beraat kararının
Kurula tebliğinin ardından Kurul tarafından kaldırılır.
(3) Makul Ģüphe nedeniyle hakkında iĢlem yapma yasağı kararı verilen kiĢilere iliĢkin
olarak yapılan denetim çalıĢmaları neticesinde, suç duyurusunda bulunulmasını gerektirir bir
durumun bulunmadığı sonucuna varılması halinde, söz konusu iĢlem yapma yasağı Kurul
tarafından kaldırılır.
ĠĢlem yapma yasağı kapsamındaki sermaye piyasası araçları
MADDE 9 – (1) Haklarında Kurul kararıyla iĢlem yapma yasağı getirilen gerçek veya
tüzel kiĢiler ile tüzel kiĢilerin yetkilileri, iĢlem yapma yasağının geçerli olduğu süre boyunca
borsalarda iĢlem gören ve aĢağıda sayılan sermaye piyasası araçlarının alım satımını
yapamazlar ve bu araçlara iliĢkin emir iletemezler:
a) Paylar,
b) Borsa yatırım fonu katılma payları,
c) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere
vadeli iĢlem sözleĢmeleri,
ç) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere
opsiyon sözleĢmeleri,
d) Varantlar,
e) Dayanak varlığı borsa endeksi veya borsada iĢlem gören paylar olan sertifikalar,
f) Borsalarda iĢlem gören ve Kurulca belirlenecek diğer sermaye piyasası araçları.
(2) Kurul, gerçek veya tüzel kiĢiler ile tüzel kiĢilerin yetkililerine getirilecek iĢlem
yapma yasağının kapsamını belirli sermaye piyasası araçlarına yönelik olarak sınırlamaya
yetkilidir.
ĠĢlem yapma yasağı tedbiri kapsamı dıĢında kalan sermaye piyasası araçları ve
durumlar
MADDE 10 – (1) Hakkında Kurulca iĢlem yapma yasağı kararı verilen kiĢiler iĢlem
yapma yasağı süresi boyunca aĢağıda sayılan sermaye piyasası araçlarında iĢlem yapabilirler.
a) Yatırım fonu katılma payları,
b) Dövize, emtiaya veya kıymetli madene dayalı vadeli iĢlem veya opsiyon
sözleĢmeleri,
c) Borçlanma araçları.
(2) Hakkında Kurulca iĢlem yapma yasağı kararı verilen kiĢiler iĢlem yapma yasağı
süresi boyunca aĢağıda sayılan durumlarda iĢlem yapabilirler.
a) ĠĢlem yapma yasaklısı kiĢi tarafından alım öncesinde Kurula yazılı bildirim yapılması
kaydıyla, Borsa Toptan SatıĢlar Pazarında yapılan alım iĢlemleri,
b) Borsa dıĢında gerçekleĢtirilen alım veya satım iĢlemleri,
c) ĠĢlem yapma yasaklısının halka açık tüzel kiĢi olması halinde, sermaye artırım
iĢlemleriyle sınırlı olarak, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların borsalarda
gerçekleĢtirilen satıĢ iĢlemleri,
ç) ĠĢlem yapma yasaklısı kiĢinin yazılı onayı olması kaydı ile bedelli sermaye artırımı
sürecinde yeni pay alım hakkının kullanılması suretiyle gerçekleĢtirilen pay alım iĢlemleri,
d) Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda pay edinilmesi.
Vekâlet ve müĢterek hesap iliĢkisi
MADDE 11 – (1) Haklarında iĢlem yapma yasağı kararı verilen kiĢiler vekil sıfatıyla ya
da vekil aracılığıyla dahi borsalarda iĢlem yapamazlar.
(2) MüĢterek hesaplarda ortaklardan biri hakkında iĢlem yapma yasağı kararı verilmesi
durumunda, diğer hesap sahipleri de söz konusu müĢterek hesaplar üzerinden iĢlem
gerçekleĢtiremez.
(3) MüĢterek hesaplarda, hesap sahiplerinden biri hakkında iĢlem yapma yasağı kararı
verilmesi durumunda, müĢterek hesap açılmasının Kurul düzenlemelerini dolanma amacı
taĢımaması Ģartıyla haklarında iĢlem yapma yasağı kararı verilmemiĢ olan müĢterek hesap
sahipleri, müĢterek hesapta yer alan sermaye piyasası araçlarını payları oranında baĢka bir
hesaba aktararak müĢterek hesapta yer alan sermaye piyasası araçlarında iĢlem yapabilirler.
ĠĢlem yapma yasağı tedbirine aykırı davrananlar hakkında uygulanacak iĢlemler
MADDE 12 – (1) Yatırım kuruluĢları ile yatırım kuruluĢu çalıĢanları, yöneticileri ve
yönetim kurulu üyeleri iĢlem yapma yasaklısı olan kiĢilerin, iĢlem yapma yasaklısı oldukları
dönemde, kendilerinin veya baĢkalarının hesaplarını kullanarak alım veya satım iĢlemi
gerçekleĢtirmelerine ya da emir iletmelerine imkân veremez, göz yumamaz veya iĢlem
yapmalarını kolaylaĢtıramaz.
(2) Hesap sahipleri hesaplarını iĢlem yapma yasaklısı kiĢilere kullandıramaz.
MKK tarafından yapılacak iĢlemler
MADDE 13 – (1) Kurul tarafından iĢlem yapma yasağı kararlarının MKK'ya tebliği ile
birlikte MKK tarafından, haklarında iĢlem yapma yasağı kararı bulunan kiĢilere ait hesaplara
iĢlem yapma yasağı kaydı iĢlenir. Bu kiĢilere ait ve/veya iĢlem yapma yasağına iliĢkin Kurul
kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleĢmemiĢ olsa bile, borsalardaki emir kabul
esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiĢ bulunan alım emirleri sonucu yasaklının MKK
nezdindeki hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen:
a) Ġncelemeye konu edilmiĢ paylar, takas iĢlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini
teminen yasaklı paylar statüsünde izlenir.
b) Ġncelemeye konu edilmiĢ varantlar takas iĢlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini
teminen yasaklı varantlar statüsünde izlenir.
c) Dayanak göstergeye dayalı varantlar hariç olmak üzere, iĢlem yapma yasağına neden
olan iĢlemlerin varant piyasasında gerçekleĢtirilmesi durumunda söz konusu varanta dayanak
olan paylar da takas iĢlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen yasaklı paylar
statüsünde izlenir.
ç) ĠĢlem yapma yasağına neden olan iĢlemlerin pay piyasasında olması durumunda;
incelemeye konu edilmiĢ payların dayanak teĢkil ettiği varantlar takas iĢlemlerine konu
edilmelerinin önlenmesini teminen yasaklı varantlar statüsünde izlenir.
d) ĠĢlem yapma yasağına neden olan iĢlemlerin pay piyasasında olması durumunda
incelemeye konu edilmiĢ paylar, varantın dayanak endeksi içinde yer alsa dahi söz konusu
varant yasaklı varantlar statüsünde izlenmez.
e) Ġncelemeye konu edilmiĢ paylar dıĢındaki paylar borsada iĢlem görmeyen paylar
statüsünde izlenir.
f) Ġncelemeye konu edilmiĢ varantlar dıĢındaki varantların statüsünde Kurul tarafından
iĢlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iĢ günü sonuna kadar herhangi bir
değiĢiklik yapılmaz.
g) Kurul tarafından iĢlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iĢ günü
içerisinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemiĢ varantlar ve borsada iĢlem görmeyen
paylar, yasaklı statüsüne alınır.
ğ) Hakkında iĢlem yapma yasağı kararı bulunan Ģahsın MKK nezdindeki hesaplarında
bulunan ve iĢlem yapma yasağı süresi sona ermeden vadesi dolan varantların vade sonunda
tasfiyesi sağlanır.
h) Borsada iĢlem gören sertifikalar hakkında da bu maddenin varantlarla ilgili olan
bentlerindeki hükümler uygulanır.
ı) Ġncelemeye konu edilmiĢ borsa yatırım fonu katılma payları, yasaklı paylar statüsünde
izlenir.
i) Kurul tarafından iĢlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iĢ günü
içerisinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemiĢ borsa yatırım fonu katılma payları,
yasaklı statüsüne alınır.
(2) Ġncelemeye konu olan paylar, varantlar, sertifikalar, borsa yatırım fonu katılma
payları ve diğer sermaye piyasası araçları yasaklı statüsüne alındıktan sonra iĢlem yapma
yasağı süresince borsalarda alım veya satıma konu edilemezler. Söz konusu hususlara iliĢkin
açıklamalar MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulur.
(3) ĠĢlem yapma yasağının getirildiği tarihten sonra, birinci fıkrada sayılan haller
dıĢında, yasaklının MKK nezdindeki hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen sermaye
piyasası araçlarının kıymet kodları farklılaĢtırılmaz.
(4) ĠĢlem yapma yasağına iliĢkin Kurul kararının kamuya duyurulmasından önce, ilgili
kiĢilerin gerçekleĢtirmiĢ olduğu veya borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal
ettirmiĢ oldukları alım veya satım emirleri sonucunda gerçekleĢen iĢlemlere iliĢkin takas
yükümlülüklerinin ve Ġstanbul Takas ve Saklama Bankası A.ġ. nezdindeki ödünç pay piyasası
yükümlülüklerinin yerine getirilmesine izin verilir. Söz konusu nitelikteki iĢlemlerin takas
yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik olarak MKK tarafından gerekli kıymet tanım
değiĢiklikleri yapılır. Kıymet tanımı değiĢtirilen payların ve yasağa konu diğer sermaye
piyasası araçlarının yatırım kuruluĢlarınca virman ve iĢleme aracılık eden yatırım kuruluĢunca
takas kurumu nezdindeki hesaplar arası aktarımına izin verilir.
(5) Kıymet kodları farklılaĢtırılan sermaye piyasası araçlarının her bir Ģirkete ait pay
bazındaki kıymet kodu ve nominal tutar bilgileri MKK tarafından tespit edilerek Kurula
bildirilir.
Yasaklı sermaye piyasası araçları ile borsalarda iĢlem görmeyen sermaye piyasası
araçlarının satıĢı
MADDE 14 – (1) Yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçları, 15 inci maddede
belirtilen istisna dıĢında iĢlem yapma yasağı süresince hiçbir gerekçeyle borsalarda satılamaz.
(2) Yasaklı statüde izlenen paylar, iĢlem yapma yasağı süresinin dolması ile birlikte
re’sen borsada iĢlem görmeyen paylar statüsüne dönüĢür. Yasaklı statüde izlenen varantlar,
sertifikalar ve borsa yatırım fonları borsada iĢlem gören statüye dönüĢür.
(3) Borsada iĢlem görmeyen paylar statüsünde izlenen payların satıĢı 22/6/2013 tarihli
ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliğinin (VII-128.1) 15 inci maddesi
hükümleri kapsamında gerçekleĢtirilir.
Hakkında iĢlem yapma yasağı kararı verilen kiĢinin yatırım kuruluĢlarına olan
kredi borcunun kapatılması
MADDE 15 – (1) Kurul tarafından verilen iĢlem yapma yasağı kararının tebliği ile
birlikte MKK, yatırım kuruluĢlarına yapacağı bildirim sırasında, haklarında iĢlem yapma
yasağı getirilen kiĢilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibarıyla
kullandırılmıĢ bulunan sermaye piyasası aracı iĢlemleri ile ilgili kredi tutarlarına ve bu
kredilerin teminatı olarak yatırım kuruluĢları nezdinde tutulan ilgili kiĢilere ait sermaye
piyasası araçlarına iliĢkin bilgileri Kurula gönderilmek üzere kendisine iletilmesini talep eder.
(2) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kullandırdıkları kredilerin teminatı olan
sermaye piyasası araçlarını satarak kredi borcunu kapatmak isteyen yatırım kuruluĢları
MKK’ya yapılacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhütnameyi (Ek-1), yatırım kuruluĢu
imza sirkülerini ve taahhütnamede verilen bildirimlerini destekleyici belge ve kayıtları
gönderirler.
(3) Yatırım kuruluĢları, kendilerine sermaye piyasası aracı iĢlemleri ile ilgili nakit kredi
borcu olan müĢterilerine ait sermaye piyasası araçlarını Kurul Karar tarihinden itibaren 20 iĢ
günü içinde satabilirler. Söz konusu satıĢ iĢlemi, bir müĢteriye verilebilecek en yüksek kredi
tutarını aĢmamak kaydı ile iĢlem yapma yasaklısı kiĢinin borcu ile sınırlıdır.
(4) Üçüncü fıkrada belirtilen süre, borsalarda yapılacak satıĢlarda fiyatlarda ciddi
dalgalanma ve düĢüĢ ihtimalinin bulunması durumunda, ilgili yatırım kuruluĢunun talebi de
dikkate alınarak Kurulca uzatılabilir.
(5) Yatırım kuruluĢlarının bu madde uyarınca yapacakları satıĢ iĢlemleri Pay Tebliğinin
(VII-128.1) 15 inci maddesi kapsamında gerçekleĢtirilir.
(6) SatıĢ iĢlemlerine öncelikle incelemeye konu edilmemiĢ sermaye piyasası
araçlarından baĢlanır, söz konusu sermaye piyasası araçlarının satıĢından elde edilen tutarın
kredi borcunu karĢılamaması durumunda incelemeye konu sermaye piyasası araçlarının
satıĢına geçilir.
(7) SatıĢı gerçekleĢtirilecek sermaye piyasası araçlarının borsalarda satılabilir duruma
getirilmesinde yatırım kuruluĢlarınca MKK’ya gönderilen taahhütnameler dikkate alınır.
(8) Haklarında iĢlem yapma yasağı kararı alınmıĢ kiĢilerin takas süresi içinde
yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt ve takas borçlarının
kapatılması da kredi borçlarının kapatılması ile aynı usule tabidir. Temerrüt borçlarının
kapatılmasına yönelik yatırım kuruluĢlarınca sermaye piyasası aracı satıĢı yapılmak istenmesi
halinde de yukarıda belirtilen taahhütnamenin belirtilen sürede MKK’ya gönderilmesi gerekir.
(9) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamı dıĢında kullandırılan kredilerin teminatı olarak
alınan sermaye piyasası araçları, ancak iĢlem yasağı kararı verildiği anda MKK kayıtlarına
göre rehinli kıymetler arasında olması koĢuluyla bu madde kapsamında borsalarda satılabilir.
Bu fıkra kapsamında yapılacak satıĢlarda da ekte yer alan taahhütname (Ek-1), imza sirküleri
ve taahhütnamede verilen bildirimleri destekleyici belge ve kayıtlar MKK'ya gönderilir.
Vadeli iĢlem ve opsiyon sözleĢmelerine iliĢkin hususlar
MADDE 16 – (1) Haklarında iĢlem yapma yasağı kararı verilmiĢ kiĢiler, Vadeli ĠĢlem
ve Opsiyon Piyasasında iĢlem yapma yasağı getirilme tarihinden itibaren 20 iĢ günü içerisinde
sadece mevcut açık pozisyonlarını kapatma iĢlemlerini yapabilirler.
(2) Hakkında iĢlem yapma yasağı kararı verilmiĢ kiĢilerin Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon
Piyasasındaki açık pozisyonlarından, 20 iĢ günlük süre sona ermeden vadesi dolanların vade
sonunda merkezi takas kuruluĢları tarafından re’sen tasfiyesi sağlanır.
(3) Haklarında iĢlem yapma yasağı kararı verilmiĢ kiĢilerin Vadeli ĠĢlem ve Opsiyon
Piyasasındaki nakit uzlaĢı gerektiren pozisyonların iĢlem yapma yasağı getirilme tarihinden
itibaren 20 iĢ günü içerisinde kapatılmaması halinde açık olan pozisyonların merkezi takas
kuruluĢları tarafından tasfiyesi sağlanır.
(4) Haklarında iĢlem yapma yasağı kararı verilen kiĢilerin fiziki teslimatlı Vadeli ĠĢlem
ve Opsiyon Piyasasında ilgili sözleĢmelere iliĢkin teslimat yükümlülüklerini yerine getirmek
durumunda kalmaları halinde borsalarda alım gerçekleĢtirmelerine Kurulca izin verilebilir.
Sermaye piyasası lisanslarına sahip kiĢiler hakkında iĢlem yapma yasağı
getirilmesi
MADDE 17 – (1) Haklarında Kurulca Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerine aykırı
fiiller nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilerek iĢlem yapma yasağı getirilen
kiĢilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisansları, iĢlem yapma yasağı süresi boyunca iptal
edilir.
(2) Lisansları bu Tebliğ kapsamında iptal edilen kiĢiler iptal süresi boyunca yapılacak
hiçbir lisanslama sınavına katılamaz.
(3) Lisansları iptal olunan kiĢilerin kimlik bilgilerini ve lisans iptal sürelerini Sermaye
Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim KuruluĢu A.ġ. takip eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Ġncelemelerinde
Uygulanacak Diğer Tedbirler
Diğer tedbirler
MADDE 18 – (1) Kurulca yapılan incelemelerde, Kanunun 106 ncı ve 107 nci
maddelerinde sayılan fiillerin iĢlendiğine dair makûl Ģüphe bulunduğunun tespit edilmesi
halinde, ilgili gerçek veya tüzel kiĢiler ile tüzel kiĢilerin yetkilileri ve ilgili sermaye piyasası
araçlarına iliĢkin olarak;
a) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında brüt takas uygulamasına
geçilmesine,
b) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında kredili alım, açığa satıĢ, ödünç
alma ve verme iĢlemlerine iliĢkin sınırlamalar getirilmesine,
c) Yatırımcı ve/veya piyasa bazında iĢlem veya pozisyon limiti getirilmesine,
ç) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında teminat yükümlülüğü getirilmesine
veya mevcut yükümlülüklerinin değiĢtirilmesine,
d) Yatırımcılara ve/veya sermaye piyasası aracı bazında önceden depo Ģartı
getirilmesine,
e) Sermaye piyasası araçlarının iĢlem sıralarının geçici olarak durdurulmasına,
f) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanmasına,
g) Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar veya piyasalarda iĢlem görmesi veya bunlar
için farklı iĢlem esaslarının belirlenmesine,
ğ) Yatırımcı, yatırım kuruluĢu ve/veya sermaye piyasası aracı bazında emir iletim
kanallarının kısıtlanmasına,
Kurul tarafından karar verilebilir.
(2) Kurul tarafından alınan tedbir kapsamına giren sermaye piyasası araçları, ilgili
kiĢilerin ad-soyad veya unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresinin ilgili borsalara
bildirilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurulması sağlanır.
(3) Kurul gerekli gördüğü durumlarda piyasanın etkin ve sağlıklı iĢleyiĢini teminen
yukarıda sayılanlar dıĢında tedbirler almaya yetkilidir.
(4) Bu madde kapsamında belirtilen tedbirlerin alınması Kanuna aykırılık nedeniyle
inceleme yapılmasına engel teĢkil etmez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
EK-1
TAAHHÜTNAME
Sayı:…………….
…/…/……..
Sermaye Piyasası Kurulu’nun … sayı ve ……….. tarihli kararı uyarınca yatırım
kuruluĢumuz nezdinde ………. hesap numaralı müĢterimiz hakkında iĢlem yapma yasağı
getirildiği anlaĢılmıĢtır. Bu kapsamda söz konusu müĢterimizin Kurumumuza kredi borçları
ve takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan temerrüt borcu
dolayısıyla aĢağıda kodları ve miktarları belirtilen sermaye piyasası araçlarının borsalarda
satıĢının yapılması amacıyla MKK’ya gerekli iĢlemlerin baĢlatılması amacıyla
baĢvurulmuĢtur.
Kredi borcuna iliĢkin bilgiler ve dönüĢüm talebinde bulunulan sermaye piyasası
araçlarına iliĢkin bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
A- Kredi Borcu Tutarı:
B- Temerrüt Borcu Tutarı:
C- Satılması Talep Edilen Sermaye Piyasası Araçları:
Ç- Ġncelemeye Konu OlmamıĢ Sermaye Piyasası Araçları:
Hesap ,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım,Bakiye
D- Ġncelemeye Konu Sermaye Piyasası Araçları:
Hesap ,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım,Bakiye
Yukarıda satıĢı için sermaye piyasası aracı dönüĢümü talebinde bulunulan sermaye
piyasası araçları ilgili Ģahsın kredi borçlarının ve temerrüt borçlarının kapatılması amacıyla
satılacaktır. Söz konusu Ģahsa kullandırılan kredi, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım,
Açığa SatıĢ ve Ödünç Alma ve Verme ĠĢlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V No: 65)
hükümlerine uygun olarak kullandırılmıĢtır. Kredi alacağının tahsili amacıyla, borsalarda
iĢlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına çevrilecek yasaklı sermaye piyasası araçlarının
kredi alacağını aĢan kısmı, tekrar yasaklı sermaye piyasası araçlarına çevrilmelerini teminen,
yasaklı yatırımcı hesabında tutulacak olup, baĢka bir hesaba virmanlanmayacaktır. MüĢterinin
yatırım kuruluĢumuza olan borcundan fazla satıĢ yapılmayacağını ve satıĢa öncelikle
incelemeye konu olmayan sermaye piyasası araçlarından baĢlanacağını incelemeye konu
olmayan sermaye piyasası araçlarının satıĢı sonucu elde edilen tutarın müĢteri borcunu
kapatmaması durumunda incelemeye konu sermaye piyasası araçlarının satılacağını, Bilgi
Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Ġncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğini (V101.1) ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerini dolanma amacıyla iĢlem
gerçekleĢtirilmeyeceğini aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanacak tüm
yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
Ekler:
1- Yatırım KuruluĢu Ġmza Sirküleri
2- Kredili ĠĢlem SözleĢmeleri
3- Cari ve Kredili Hesap Ekstreleri
4- ĠĢlem yasağı getirilen kiĢilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine
getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarının tahsili kapsamındaki iĢlemler için Seri:
V No: 65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa SatıĢ ve Ödünç Alma ve Verme
ĠĢlemleri Hakkında Tebliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi çerçevesinde
kredili iĢleme dönüĢtürülebilmesi için kredili iĢlem sözleĢmesi bulunan müĢterinin yazılı
onayı.
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
BĠLGĠ SUĠSTĠMALĠ VEYA PĠYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇLARI
HAKKINDA BĠLDĠRĠM YÜKÜMLÜLÜĞÜ TEBLĠĞĠ
(V-102.1)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bir iĢlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı
suçlarından herhangi birini teĢkil ettiğine dair bir bilgi veya Ģüphenin bulunması halinde bu
durumun yatırım kuruluĢları tarafından Kurula bildirilerek söz konusu suçların önlenmesine
ve tespitine katkı sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, bir iĢlemin bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı
suçlarından herhangi birini teĢkil ettiğine dair bir bilgi veya Ģüphenin bulunması halinde
yatırım kuruluĢları tarafından Kurula yapılması gereken bildirimlerin usul ve esaslarını
düzenlemektedir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 102 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan
bankalardan Kanunun 39 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında belirtilen yatırım hizmetleri
ve faaliyetlerinde bulunan bankaları,
b) Bilgi suistimali: Kanunun 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan suçu,
c) Borsa Ġstanbul: Borsa Ġstanbul Anonim ġirketini,
ç) Ġçsel bilgi: Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve geliĢmeleri,
d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
e) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
f) Piyasa dolandırıcılığı: Kanunun 107 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında
tanımlanan suçları,
g) Sürekli bilgi: Ġçsel bilgi tanımı dıĢında kalan ve Kurulun özel durumların
açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca açıklanması gerekli tüm bilgileri,
ğ) ġüpheli iĢlem: Bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi birini
teĢkil ettiğine dair bir bilginin veya Ģüphenin bulunduğu iĢlemleri,
h) Yatırım kuruluĢu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere
kuruluĢ ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve
bankaları
ifade eder.
Bildirimde bulunması gerekenler
MADDE 5 – (1) Kanunun 102 nci maddesi kapsamında ve bu Tebliğin uygulanmasında
Ģüpheli iĢlemlerle karĢılaĢtıklarında bildirimde bulunması gerekenler yatırım kuruluĢlarıdır.
Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkında bildirim yükümlülüğü
MADDE 6 – (1) Yatırım kuruluĢları karĢılaĢtıkları Ģüpheli iĢlemleri en geç beĢ iĢ günü
içerisinde yazılı olarak Kurula bildirirler.
(2) Bilgi suistimali suçu iĢlendiğine iliĢkin bir bilginin veya Ģüphenin bulunduğu
hallerde yapılacak bildirimler, ihraççıya iliĢkin içsel bilgi, sürekli bilgi, bu bilgilere dayalı
olarak yapılan iĢlemler ve iĢlemlerle iliĢkili olan Ģahısları gösteren; her türlü bilgi, belge,
doküman, kimlik bilgisi mevzuat uyarınca tutulan ses kaydı ve diğer delillerle birlikte yapılır.
(3) Piyasa dolandırıcılığı suçu iĢlendiğine iliĢkin bir bilginin veya Ģüphenin bulunduğu
hallerde yapılacak bildirimler, gerçekleĢtirilen iĢlemler, iĢleme konu paylar, birlikte hareket
eden kiĢiler, kullanılan hesaplar, hesapları kullanan Ģahıslar ve bu kiĢilerin aralarındaki
iliĢkiyi gösteren; her türlü bilgi, belge, doküman, kimlik bilgisi, mevzuat uyarınca tutulan ses
kaydı ve diğer delillerle birlikte yapılır.
(4) ġüpheli iĢlem hakkında bildirimde bulunulması veya bulunulacak olması söz konusu
iĢlemlerin yerine getirilmesine engel teĢkil etmez.
(5) Kanun ve bu Tebliğ kapsamında bildirim yapılmıĢ olması, 5549 sayılı Kanun ve bu
kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuatla getirilen bildirim yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz.
(6) 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Mali Suçları AraĢtırma Kurulu
BaĢkanlığına Ģüpheli iĢlem bildirimi yapılmıĢ olması, Kanun ve bu Tebliğ kapsamında
yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Bildirimden doğan sorumluluk ve görevlilerin bildirimi
MADDE 7 – (1) Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçları hakkındaki Ģüpheli
iĢlemlerin bu Tebliğe uygun bir biçimde bildiriminden nihai olarak yatırım kuruluĢu
sorumludur. Yatırım kuruluĢlarının yönetim kurulu, bu bildirimleri yapmakla yükümlü olarak,
kendi mevzuatları uyarınca oluĢturulan iç denetim veya teftiĢ birimlerinin üst düzey
yöneticilerinden yeterli sayıda sermaye piyasası ileri düzey lisansına sahip personel
görevlendirir ve söz konusu personelin bu Tebliğle belirlenen görev ve sorumluluklarını etkin
bir Ģekilde yerine getirip getirmediklerini kontrol eder. Yönetim kurulu söz konusu kontrol
görevini, alacağı yazılı bir yönetim kurulu kararı ile açık bir Ģekilde bir veya birden fazla
yönetim kurulu üyesine devredebilir.
(2) Yatırım kuruluĢları Kanunun 102 nci maddesi ve bu Tebliğ kapsamındaki
bildirimleri yapmakla görevlendirdiği personeline iliĢkin bilgileri (adı, soyadı, göreve baĢlama
tarihi, unvanı, varsa diğer görevleri) ve bu bilgilerdeki değiĢiklikleri Kurula bildirir.
Bildirimlerin gizliliği ve bildirimde bulunanların korunması
MADDE 8 – (1) Kurula bildirimde bulunanlar, özel kanunlarda hüküm bulunsa dahi,
Kanunun 102 nci maddesi ve bu Tebliğ kapsamında yapılan bildirimler ve bildirimde
bulunulanlar hakkında, mahkeme, savcılık ve Mali Suçları AraĢtırma Kurulu BaĢkanlığı
dıĢında, iĢleme taraf olanlar dâhil, üçüncü kiĢiler ile kurum ve kuruluĢlara bilgi veremez.
(2) Kurula, Kurul BaĢkanlığı tarafından görevlendirilen meslek personeline, 5549 sayılı
Kanun kapsamında yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına, yatırım
kuruluĢunun yönetim kuruluna veya yönetim kurulu tarafından 7 nci maddenin birinci fıkrası
kapsamında görevlendirilen üyelerine bilgi verilmesi bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
yasağın ihlali sayılmaz.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasındaki yasak Ģüpheli iĢlem hakkında bildirimde bulunan
kiĢi, kurum ve kuruluĢlar veya bu kimselerin iĢlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya
bunların kanuni temsilcileri ve vekillerinin yanı sıra Ģüpheli iĢlem hakkında bildirimde
bulunulduğuna herhangi bir Ģekilde vakıf olan diğer personeli de kapsar. Yatırım kuruluĢunda
bildirimde bulunmakla görevlendirilen personele yapılan dâhili bildirimler de gizlilik
kapsamındadır. ġüpheli iĢlem hakkındaki bildirimler elektronik ortamda yapılacak olursa
bildirimi gerçekleĢtiren görevliler, sisteme eriĢimi sağlayan her türlü ortamdaki kart, Ģifre ve
sair bilgi ve araçları hiç kimseye veremez.
(4) Bildirimde bulunan görevlinin kimlik bilgileri saklı tutulur. Bildirimde bulunanlara
dair, bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında sayılanlar dıĢında, üçüncü kiĢi, kurum ve
kuruluĢlara bilgi verilemez. Söz konusu kiĢilerin kimlik bilgilerinin saklı tutulması ve
güvenliklerinin sağlanması için gerekli önlemler alınır.
(5) Bildirimde bulunanlar bildirim formlarının ve bu formlara iliĢkin destekleyici diğer
bilgi ve belgelerin gizliliğini sağlamak ve güvenli bir ortamda muhafaza edilmesi için gerekli
tedbirleri almak zorundadırlar.
ġüpheli iĢlem hakkındaki bildirimin Ģekli
MADDE 9 – (1) Yatırım kuruluĢları, Ģüpheli iĢlemle karĢılaĢtıklarında, iĢlem hakkında
yetki ve imkânları ölçüsünde araĢtırma yaptıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular
çerçevesinde Ek/1'de yer alan bildirim formunu doldurarak veya bu formda yer alan asgari
bilgileri içeren bir yazı ile Kurulun Ġstanbul Temsilciliği adresine Piyasa Gözetim ve Denetim
Dairesine hitaben bildirimde bulunurlar. Acil olarak bildirimde bulunulması gereken hallerde
bildirimler Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesinin (0212) 334 5603 numaralı faksına da
gönderilebilir. Faks yoluyla bildirim yapılmasının ardından aynı bildirim posta yoluyla da
yapılır.
(2) ġüpheyi destekleyen bilgi ve belgeler bildirim formuna veya yazısına ek yapılır.
Bildirimlerin gizliliğini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınır.
(3) Bildirimde bulunulan iĢlemle ilgili olarak yeni bilgi ve bulgular elde edilmesi
durumunda daha önce yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek ivedililikle bildirimde
bulunulur.
(4) Bildirimde bulunanlara bildirim formunda belirtilen e-posta üzerinden, söz konusu
bildirimin kayda alındığına dair elektronik ortamda bilgi verilir.
(5) Kurul, bildirim formlarının düzenlenmesine, bildirimlerin elektronik ortam ve bilgi
iletiĢim araçları kullanılarak yapılması zorunluluğu getirilmesine ve Ģüpheli iĢlem hakkındaki
bildirimlerde elektronik imza kullanılmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Muhafaza ve ibraz
MADDE 10 – (1) Yatırım kuruluĢları bu Tebliğ kapsamındaki bildirimlere iliĢkin her
türlü ortamdaki belgeleri düzenlenme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden
itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza etmek ve talep edilmesi halinde Kurula ibraz etmek
zorundadır.
(2) Kurul, bu Tebliğ kapsamında kendisine gönderilen bildirimleri ve buna iliĢkin her
türlü bilgi ve belgeyi, bildirimin ulaĢmasından itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza eder.
Diğer hükümler
MADDE 11 – (1) Bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçlarına iliĢkin olarak
Ģüpheli iĢlemlerin tespitinde yatırım kuruluĢlarına yardımcı olması için Ek/2'de yer alan
Ģüpheli iĢlem kalıpları belirlenmiĢtir. Bildirimde bulunmak için Ģüpheye konu olan hususun
burada belirtilen kalıplara uyması Ģartı aranmamalıdır. ġüphe doğuran hususlar, sayılan
kalıplardan farklı olsa dahi bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı suçunu teĢkil
edebileceğine dair bir bilgi edinilmesi veya Ģüphe duyulması durumunda bildirimde
bulunulması gerekmektedir.
(2) ĠĢlemlerin Ģüpheli iĢlem kalıplarına uygunluğu değerlendirilirken sermaye piyasası
mevzuatında yer alan müĢteri tanıma kuralı göz önünde bulundurulmalı ve değerlendirme
müĢteri ve iĢlem bazında yapılmalıdır. ġüphe veya Ģüpheyi gerektiren bir hususun olup
olmadığı, gerektiğinde birden çok iĢlem bir arada ele alınarak değerlendirilir.
(3) ĠĢlemin Ģüpheli olup olmadığı değerlendirilirken müĢterinin genel profili, geçmiĢ
yatırım karakteri ve tecrübesi gibi hususların da dikkate alınması gerekmektedir.
(4) Kurul kendisine ulaĢan bildirimleri güvenli ve tasnifli bir Ģekilde arĢivler.
(5) Kurul kendisine ulaĢan bildirimleri gizlilik kurallarına riayet etmek suretiyle
incelenmek üzere Borsa Ġstanbul’a iletebilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ 1/7/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
Ek/1:
BĠLDĠRĠM FORMU
A- FORMU DÜZENLEYEN YATIRIM KURULUġUNUN
Adı Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Sicil No/T.C. Kimlik No:
E-posta Adresi:
B- BĠLDĠRĠME ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
Bildirim Tarihi
Evrak Kayıt No
Yeni veya Ek
 Yeni  Ek Ek ise Önceki Bildirimin Tarihi: ../../....
Bildirimin Aciliyeti  Normal  Ġvedi  Çok Ġvedi
C- ġÜPHELĠ ĠġLEM BĠLGĠLERĠ
ĠĢlem Tarihi
 Tek iĢlemde
: ../../….
 Bağlantılı iĢlemlerde
: ../../…. - ../../….
ĠĢlemin Yapıldığı Yer
ĠĢlem Türü
ĠĢleme Konu Sermaye Piyasası
Aracı
ĠĢlem Tutarı
ĠĢlemin Yapılma Yer veya Yöntemi  Telefon
 Ġnternet
 ATM
 ġube
 Diğer
D- ġÜPHELĠ ĠġLEMĠ ĠLGĠLENDĠREN HESAP BĠLGĠLERĠ
Hesap Türü
 Vadeli
 Vadesiz
 Yatırım
 Kredili
 Diğer
Hesabın Bulunduğu Kurum
Hesap No
IBAN
Hesap Sahibi
Hesabın AçılıĢ Tarihi
Hesabın KapanıĢ Tarihi
../../….
../../….
ġÜPHELĠ ĠġLEM HAKKINDA AÇIKLAMA
Konunun Ģüpheli iĢlem olarak kabul edilmesine neden olan faktörler:
ġüpheli iĢlemle ilgili bilgiler:
Önemli olabilecek diğer bilgiler:
Bildirimi Yapan Görevlinin
Adı, Soyadı ve Ġmzası
Ek/2:
BĠLGĠ SUĠSTĠMALĠ VEYA PĠYASA DOLANDIRICILIĞINA ĠLĠġKĠN
ġÜPHELĠ ĠġLEM KALIPLARI
A) Bilgi suistimaline iliĢkin kalıplar:
1) Bir müĢterinin hesap açar açmaz veya uzun bir süredir iĢlemi olmadığı halde belirli bir
payda net alım yönünde iĢlemler gerçekleĢtirmesi, bu iĢlemlerin hızlı bir Ģekilde
tamamlanması için aceleci davranması, bu iĢlemler sonrasında söz konusu payla ilgili önemli
bir geliĢmenin yaĢanması ve fiyatın yükselmesinin ardından müĢterinin söz konusu payları
satarak kısa bir süre içerisinde normal olmayan bir kazanç elde etmesi.
2) Ġçsel bilgiye eriĢimi olabilecek bir kiĢinin, genel iĢlem karakterine uyumlu olmayan surette,
halka açık bir Ģirketi ilgilendiren önemli bir geliĢmenin öncesinde ve/veya sonrasında halka
açık Ģirket paylarında alım veya satım ağırlıklı iĢlem gerçekleĢtirerek menfaat elde etmesi.
3) Telefonla veya doğrudan müĢteri temsilcisine sözlü olarak emirlerin iletimi sırasında veya
iĢlemler gerçekleĢtikten sonraki süreçte yatırımcının söz, ifade, davranıĢ, tutum ve emirlerinin
zamanlamasından hareketle halka açık bir Ģirketi ilgilendiren içsel bilgiye veya sürekli bilgiye
diğer yatırımcılardan önce sahip olduğu yönünde izlenim edinilmesi.
B) ĠĢleme dayalı piyasa dolandırıcılığına iliĢkin kalıplar:
1) Bir kiĢi veya birlikte hareket eden kiĢiler tarafından belirli bir payın fiyatını sabit tutmaya
dönük pozisyon alınması, payın iĢlem miktarı ve emir büyüklüklerine göre arz ve talebine etki
edecek veya fiyatını değiĢtirecek büyüklükte emirler verilmesi veya iĢlemler
gerçekleĢtirilmesi sonucunda piyasanın yanıltılması.
2) Bir kiĢi veya birlikte hareket eden kiĢiler tarafından, piyasanın genel iĢlem karakterine
uyumlu olmayan surette, normal finansal gerekçelerle açıklanamayacak Ģekilde farklı
piyasalarda (korunma amacıyla açıklanamayacak aynı yönlü vadeli iĢlem sözleĢmesi, opsiyon
ve spot iĢlem alımı-satımı) büyük ölçekte iĢlemler gerçekleĢtirilerek piyasanın yanıltılması.
C) Bilgiye dayalı piyasa dolandırıcılığına iliĢkin kalıplar:
1) Belirli bir pay hakkında yatırımcıların kararlarını etkileyici nitelikte, herhangi bir dayanağı
olmayan yalan, yanlıĢ veya yanıltıcı bilgi vermek.
2) Belirli bir payda pozisyon alındıktan sonra piyasada yanıltıcı haberler yaymak suretiyle
yatırımcıların kararlarını ve dolayısıyla payların fiyatını etkilemeye dönük faaliyetlerde
bulunulması.
D) Diğer örnek teĢkil edebilecek Ģüpheli iĢlem kalıpları
1) MüĢteri hesabının gerek açılıĢından itibaren, gerekse sonradan vekaletsiz olarak bir baĢkası
tarafından kullanılması.
2) MüĢterinin daha önce Kurul kararı ile hakkında iĢlem yasağı uygulanan kiĢilerle irtibatlı
olması ve iĢlemlerin bu kiĢilerin yönlendirmesi ile yapılması.
3) Bir kiĢinin hesabından, o kiĢinin yaĢı, mesleki nitelikleri, mali durumu, sermaye
piyasalarındaki tecrübe ve bilgi birikimi gibi özelliklerine uygun olmayan Ģekilde yüksek
miktarlı yoğun iĢlemler gerçekleĢtirilmesi.
4) Aynı ikametgah veya iĢ adresine sahip olmayan iki veya daha fazla farklı müĢteri hesabı
için hesabın kısa bir zaman aralığı içinde aynı IP adresi üzerinden yatırım kuruluĢu sistemine
bağlanılması, emir iletilmesi veya iĢlem yapılması.
5) Görünürde birbirinden bağımsız hareket eden müĢterilerin; aynı adres, telefon ve benzeri
iletiĢim bilgilerini vermesi, aynı lehtarlara havale göndermesi, aynı amirlerden havale alması
veya açtıkları hesaplarda aynı kiĢi ya da kiĢilere vekalet vermesi.
6) Büyük miktarlı para yatırma iĢlemlerinin havale veya EFT yoluyla yapılması yerine elden
yatırılmak istenmesi, havale mahiyetindeki para hareketlerinin kasa üzerinden nakit çekme ve
yatırma suretiyle gerçekleĢtirilmek istenmesi.
7) Bir yatırım kuruluĢu müĢterisinin telefonla emir iletimi kurallarına aykırı olarak emirlerini
ses kaydı yapılmayan telefonlar üzerinden iletmek istemesi, bu amaca yönelik olarak yatırım
kuruluĢu çalıĢan veya yöneticilerine teklifte bulunması.
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Sermaye Piyasası Kurulundan:
PĠYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLĠĞĠ
(VI-104.1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle
açıklanamayan, borsa ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde
çalıĢmasını bozacak nitelikteki eylem ve iĢlemlerin belirlenmesi ile bu eylem ve iĢlemleri
gerçekleĢtirenler hakkında uygulanacak yaptırımların belirtilmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun 104 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Birlikte hareket eden kiĢiler:
1) Bir ya da birden fazla kiĢinin emir veya iĢlemleri, emir veya iĢlem planları ya da
sahip oldukları sermaye piyasası araçları hakkında bilgi sahibi olarak,
2) Zımni, sözlü ya da yazılı bir anlaĢmaya dayanarak,
3) Aynı kiĢi ya da kiĢilerin yönlendirmesiyle hareket ederek,
4) Bir ya da birden fazla kiĢiyi yönlendirerek,
5) Vekâlet alarak ya da almaksızın baĢkalarının hesaplarını kullanarak,
6) Aynı mekânı veya sanal ortam, bilgisayar, telefon, internet bağlantısı ya da iletiĢim
kanallarından herhangi birini kullanarak
emir ileten, iĢlem gerçekleĢtiren, nakit, nakit benzeri ya da sermaye piyasası aracı
virmanı veya transferi yapan, hesap hareketi gerçekleĢtiren, bu fiilleri gerçekleĢtirenlere
hesaplar, emirler, iĢlemler ya da Ģirketler hakkındaki bilgileri hukuka aykırı olarak veren
kiĢileri veya her ne nam altında olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak, aralarında,
hesapları arasında veya yönettikleri ya da kullandıkları hesaplar arasında, nakit, nakit benzeri
veya sermaye piyasası aracı virmanı ya da transferi gerçekleĢen kiĢileri,
b) Borsa: Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan
borsayı,
c) Ġçsel bilgi: Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve geliĢmeleri,
ç) Ġçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kiĢiler:
1) Ġhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticilerini,
2) Ġhraççıların veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları
nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kiĢileri,
3) ĠĢ, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan
kiĢileri,
4) Ġçsel bilgi veya sürekli bilgileri suç iĢlemek suretiyle elde eden kiĢileri,
5) Sahip oldukları bilginin içsel bilgi veya sürekli bilgi niteliğinde olduğunu bilen veya
ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kiĢileri,
d) Ġhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula baĢvuruda
bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kiĢileri,
e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KarĢılıklı iĢlem: Birlikte hareket eden kiĢilerin borsa ve teĢkilatlanmıĢ diğer
piyasalarda iĢlemlerin hem alıcı hem de satıcı tarafında yer almak suretiyle kendi hesapları
arasında gerçekleĢtirdiği, sermaye piyasası aracının mülkiyetinin birlikte hareket eden kiĢiler
arasında el değiĢtirmesini sağlayan iĢlemleri,
g) Kendinden kendine iĢlem: Bir kiĢinin borsa ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda
iĢlemlerin hem alıcı hem de satıcı tarafında yer almak suretiyle kendi hesapları arasında
gerçekleĢtirdiği, sermaye piyasası aracının mülkiyetinde bir değiĢiklik meydana getirmeyen
iĢlemleri,
ğ) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
h) Özel durum açıklaması: Kanunun 14 üncü ve 15 inci maddeleri ile Kurulun özel
durumların açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri kapsamında yapılan açıklamaları,
ı) Piyasa bozucu eylem: Makul bir ekonomik veya finansal gerekçeyle açıklanamayan,
borsa ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalıĢmasını bozacak
nitelikte olan ve bir suç oluĢturmayan eylemi,
i) Sürekli bilgi: Ġçsel bilgi tanımı dıĢında kalan ve Kurulun özel durumların
açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri uyarınca açıklanması gerekli tüm bilgileri,
j) Yatırım kuruluĢu: Aracı kurumlar ile yatırım hizmeti ve faaliyetinde bulunmak üzere,
kuruluĢ ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarını ve
bankaları
ifade eder.
Ġçsel bilgi veya sürekli bilgilere iliĢkin piyasa bozucu eylemler
MADDE 4 – (1) Mevzuata uygun Ģekilde kamuya gerekli açıklamalar yapılmadan önce
içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kiĢilerin bu bilgilerin gizliliğini korumaları esastır.
(2) Ġçsel bilgi veya sürekli bilgileri, bu bilgiler mevzuata uygun Ģekilde kamuya
açıklanmadan önce bu bilgilere sahip olan kiĢilerden doğrudan ya da dolaylı olarak alan
kiĢiler tarafından ilgili sermaye piyasası aracında iĢlem yapılması durumunda;
a) Ġçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kiĢilerin bu bilgileri diğer kiĢilere
vermeleri,
b) Ġçsel bilgi veya sürekli bilgileri bu bilgilere sahip olan kiĢilerden doğrudan ya da
dolaylı olarak alan kiĢilerin ilgili sermaye piyasası aracında iĢlem yapmaları
piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.
(3) Ġhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim
raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve
raporların mevzuata uygun Ģekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel
bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kiĢilerin veya söz konusu kiĢilerin eĢleri, çocukları ya da
aynı evde yaĢadıkları kiĢilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında iĢlem yapmaları piyasa
bozucu eylem olarak değerlendirilir.
(4) Ġçsel bilgi veya sürekli bilgilerin kesinleĢmesinden mevzuata uygun Ģekilde kamuya
duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan
kiĢilerin veya söz konusu kiĢilerin eĢleri, çocukları ya da aynı evde yaĢadıkları kiĢilerin ilgili
sermaye piyasası araçlarında iĢlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.
Emir veya iĢlemlere iliĢkin piyasa bozucu eylemler
MADDE 5 – (1) Tek baĢına ya da birlikte hareket eden kiĢiler tarafından borsa ve
teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda gerçekleĢtirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat
değiĢimleri, iĢlem hacimleri, iĢlem miktarları, iĢlem oranları, emir miktarları, emir oranları,
emir iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleĢme oranları gibi sermaye
piyasalarının iĢleyiĢi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili
veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte;
a) Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleĢtirilmesi, emir verilmesi, emir
iptali veya emir değiĢtirilmesi,
b) Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi,
c) Bir dakikadan daha az zaman dilimlerinde piyasadaki en iyi alım fiyatına eĢit veya
piyasadaki en iyi alım fiyatından daha düĢük fiyatlı satım emri ya da piyasadaki en iyi satım
fiyatına eĢit veya piyasadaki en iyi satım fiyatından daha yüksek fiyatlı alım emri iletmek
Ģeklinde yön değiĢtiren emirler verilmesi,
ç) Kendinden kendine veya karĢılıklı iĢlemler gerçekleĢtirilmesi,
d) AçılıĢ veya kapanıĢ fiyatlarını etkilemeye yönelik iĢlemler yapılması,
e) Gün sonu veya vade sonu uzlaĢma fiyatlarını etkilemeye yönelik iĢlemler
gerçekleĢtirilmesi,
f) Fiyat yükseltici, fiyat düĢürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik iĢlemler yapılması,
g) Vadeli iĢlem ve opsiyon piyasasında bir sicile bağlı tüm hesaplar için ya da piyasa
bazında belirlenen pozisyon limitlerinin geçilmesi,
ğ) Vadeli iĢlem ve opsiyon piyasasında, ilgili dayanak varlık piyasasında
gerçekleĢtirilen iĢlemlerle aynı yönlü iĢlemler gerçekleĢtirilmesi
ve benzeri iĢlemler yapılması suretiyle borsa ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasaların güven,
açıklık ve istikrar içinde çalıĢmasını bozan ya da sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat
değiĢimleri, arz ve talepleri hakkında yanlıĢ veya yanıltıcı izlenim uyandıran veya adil ve
dürüst iĢlem yapılmasını, piyasanın rekabetçi bir ortamda iĢleyiĢini ya da fiyatın doğru ve
dürüst bir Ģekilde oluĢmasını zorlaĢtıran ya da engelleyen fiil ve davranıĢlar piyasa bozucu
eylem olarak değerlendirilir.
ĠletiĢim veya haberleĢme yoluyla iĢlenen piyasa bozucu eylemler
MADDE 6 – (1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatları, değerleri veya yatırımcıların
kararlarını etkileyebilecek nitelikte veya bunlara etki edebilecek piyasa göstergelerine iliĢkin
olarak yalan, yanlıĢ veya yanıltıcı bilgi vermek, söylenti çıkarmak, haber vermek, özel durum
açıklaması yapmak, yorum yapmak veya rapor hazırlamak, piyasa bozucu eylem olarak
değerlendirilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hususların yalan, yanlıĢ veya yanıltıcı olduğunu bilen yahut
bilmesi gerekenler tarafından yayılması piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.
(3) Kurulun özel durumların açıklanmasına iliĢkin düzenlemeleri kapsamında
açıklamakla yükümlü olunan, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya
yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilerin açıklanmaması piyasa bozucu
eylem olarak değerlendirilir.
(4) Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte
kitle iletiĢim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya
tavsiyesini değiĢtirinceye kadar veya her halükarda 5 iĢ günü içerisinde, alım veya tut
tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem
olarak değerlendirilir.
Diğer piyasa bozucu eylemler
MADDE 7 – (1) Sermaye piyasası araçlarının fiyatını veya değerini etkileyebilecek
büyüklükteki emirlerin yatırım kuruluĢlarına, ilgili borsaya ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalara
iletilmesinden önce, yatırımcıların emir bilgilerine vakıf olarak emre konu olan sermaye
piyasası aracında veya bu araçla ilgili diğer sermaye piyasası araçlarında emir verilmesi,
verilen emrin değiĢtirilmesi ya da iptal edilmesi veya söz konusu emirlere iliĢkin bilgilerin
üçüncü Ģahıslara aktarılması piyasa bozucu eylemdir.
(2) Noter marifetiyle düzenlenmiĢ bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın borsa
ve teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda;
a) Bir baĢkasının hesabını kullanmak suretiyle bu hesap üzerinden emir iletmek, iĢlem
yapmak veya hesap hareketi gerçekleĢtirmek,
b) Bir baĢkasına hesabını kullandırmak suretiyle bu hesap üzerinden emir iletilmesi,
iĢlem yapılması veya hesap hareketi gerçekleĢtirilmesine imkan sağlamak
piyasa bozucu eylemdir.
(3) 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII128.1)’nin 27 nci maddesine veya bu maddenin uygulanmasına iliĢkin Kurul Ġlke Kararlarına
aykırı hareket edilmesi piyasa bozucu eylemdir.
(4) Kurulca haklarında iĢlem yapma yasağı kararı alınmıĢ Ģahıslarca iĢlem yasaklısı
oldukları dönemde kendi hesaplarından ya da baĢkalarının hesaplarını kullanarak borsa ve
teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda iĢlem yapılması piyasa bozucu eylemdir.
Piyasa bozucu eylem sayılmayan haller
MADDE 8 – (1) Kanunun 108 inci maddesinde yer alan bilgi suistimali ve piyasa
dolandırıcılığı sayılmayan hâller piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.
(2) Gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki
faaliyetleri;
a) Haber veya yorumların yayımlanmıĢ olmasından dolayı doğrudan veya dolaylı olarak
haksız menfaat temin edilmemesi,
b) Haber veya yorumların bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı suçlarından herhangi
birini iĢleyen Ģahıslarla anlaĢmalı olarak ya da bu Ģahısların yönlendirmesiyle yayımlanmamıĢ
olması,
c) Haber veya yorumların yayımlanmasından önce ilgili sermaye piyasası aracında
iĢlem yapılmaması veya bu hususların baĢkalarına aktarılmaması
Ģartıyla piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmez.
Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
ÇEK DEFTERLERĠNĠN BASKI ġEKLĠNE, BANKALARIN HAMĠLE ÖDEMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUĞU MĠKTAR ĠLE ÇEK DÜZENLEME VE ÇEK HESABI
AÇMA YASAĞI KARARLARININ BĠLDĠRĠLMESĠNE VE DUYURULMASINA
ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (SAYI: 2010/2)’DE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SAYI: 2014/1)
MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek
Defterlerinin Baskı ġekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek
Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına
ĠliĢkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “binkırkbeĢ Türk Lirası” ibareleri
“binyüzyirmi Türk Lirası” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “altıyüzonbeĢ Türk
Lirası” ibareleri “altıyüzaltmıĢ Türk Lirası” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 27/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası BaĢkanı
yürütür.
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 13/1/2014
KARAR NO : 2014/01
KONU
: Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.ġ. ye ait taĢınmazın
özelleĢtirilmesi
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare)’nın 26/12/2013 tarih ve 10989 sayılı yazısına
istinaden;
ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret
A.ġ. (ġirket)’ye ait Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Fatih mahallesinde bulunan 422 ada, 1
parsel no.lu taĢınmazın “satıĢ” yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġdarece 4046 sayılı
Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden ġirkete verilen yetki çerçevesinde ġirket
tarafından oluĢturulan Ġhale Komisyonunca;
1. TaĢınmazın en yüksek teklifi veren Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.ġ. ye Ġhale
ġartnamesi çerçevesinde 6.050.000,- (Altımilyonellibin) TL bedelle satılmasına,
2. Yurtbay Seramik Sanayi ve Ticaret A.ġ. nin satıĢ sözleĢmesini imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat
kaydedilerek, taĢınmazın ikinci en yüksek teklifi veren Ġbrahim EMEKSĠZ’e Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde 6.000.000,- (Altımilyon) TL bedelle satılmasına,
3. Ġbrahim EMEKSĠZ’in satıĢ sözleĢmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek ihalenin
iptal edilmesine,
dair verilen nihai kararın onaylanmasına,
4. Bu karar çerçevesinde satıĢ sözleĢmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususunda ġirketin yetkili kılınmasına
karar verilmiĢtir.
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumundan
ELEKTRONĠK HABERLEġME SEKTÖRÜNDE HĠZMET KALĠTESĠ
YÖNETMELĠĞĠ EK-4’ÜN UYGULAMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 17/3/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik
HaberleĢme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Ek-4’ün Uygulamasına ĠliĢkin Tebliğ’in
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―l) ġikâyet: Son kullanıcı veya abone tarafından, yararlanılan elektronik haberleĢme
ürün veya hizmetleri için, düzeltici faaliyetlerin gerçekleĢtirilmesi beklentisi ile iĢletmecinin
telefonla eriĢilebilen müĢteri hizmetlerine iletilen (arızalar hariç) her türlü problemi,‖
MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 6 ncı maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
―(5) Herhangi bir günde iĢletmecinin müĢteri hizmetlerine gelen toplam çağrı sayısı,
ilgili aya ait toplam çağrı sayısının günlük ortalamasının %25 üzerinde ise, söz konusu
güne/günlere ait ölçümler ay ortalaması hesaplanırken, hesaplamaya katılmaz.‖
MADDE 3 – Aynı Tebliğin Ek-2’si ve Ek-3’ü aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―EK-2
En kısa sürede %” Ġfadesini Ġçeren Ölçüme ĠliĢkin Açıklama
Bu ek, Tebliğde tanımlamıĢ olan ―tüketici Ģikâyeti çözüm süresi‖ ölçümünde geçen “En
Kısa Sürede Sonuçlandırılan %” ifadesinin açıklanması amacıyla hazırlanmıĢtır.
Söz konusu ifadenin yer aldığı ölçümlerde, ilgili ölçütte gözlemlenen olaylar ile ölçülen
değerleri içeren ve küçükten büyüğe doğru sıralanan bir liste oluĢturulur.
Gözlem sayısının istenilen yüzdesi, diğer bir ifade ile % d’i belirlenir. Elde edilen
sonuçta tam sayı olmayan değerler bir üst sayıya tamamlanır.
Listede elde edilen sayı değerindeki sırada yer alan gözleme iliĢkin ölçüm değeri
hesaplanması istenilen değerdir.
Örnek: En hızlı sürede sonuçlandırılan % 80’lik dilim içerisindeki Ģikâyetlerin çözüm
süresine iliĢkin hesaplama
 Bir ölçüm periyodunda yapılan Ģikâyetler ve çözüm süresi Tablo 1’de verilmiĢtir.
Tablo 1: Ġlgili ölçüm periyodunda iletilen Ģikâyetler ve çözüm süreleri
Çözüm
Çözüm
Çözüm
ġikâyet
Süresi
ġikâyet
Süresi
ġikâyet
Süresi
(saat)
(saat)
(saat)
A
39
D
54
Ğ
22
B
53
E
17
H
15
C
23
F
29
I
19
Ç
11
G
36
Ġ
21

ġikâyetler çözüm sürelerine göre küçükten büyüğe Tablo 2’deki gibi sıralanır.
Tablo 2: SıralanmıĢ Ģikâyetler ve çözüm süreleri
Çözüm
Çözüm
Çözüm
Sıra ġikâyet
Süresi
Sıra ġikâyet
Süresi
Sıra ġikâyet
Süresi
(saat)
(saat)
(saat)
1.
Ç
11
5.
Ġ
21
9.
G
36
2.
H
15
6.
Ğ
22
10.
A
39
3.
E
17
7.
C
23
11.
B
53
4.
I
19
8.
F
29
12.
D
54

Gözlem sayısı olan 12’nin %80’i hesaplanır. 12x(0,80) = 9,6 ≈ 10 elde edilir.
Tablo 2’de 10 uncu sırada yer alan ―A‖ Ģikâyetine iliĢkin ―39‖ değeri hesaplanmak istenen
değerdir.
EK-3
Çağrı Merkezi Hizmetine ĠliĢkin Hizmet Kalitesi Ölçüm Sonuçları Tablosu
Yükümlü iĢletmecilere yönelik ölçüt ve hedef değerler.
Hizmet Kalitesi
Ölçüm
Hedef
Ġlgili Veriler
Ölçütü
Değeri
Değerler
Ana menüde
Sesli yanıt sistemi ana menüsünün
… Saniye
≤ 45
geçen süre1
Alt menüde
geçen süre
toplam süresi
Alt menüde, çağrı merkezindeki gerçek
kiĢiye bağlanma seçeneğinin sunulduğu
ana kadar geçen süre
… Saniye
MüĢteri
hizmetleri için
20 saniye içinde cevaplanan aramaların
%…
cevap verme
yüzdesi
süresi
Tüketici
Aylık toplam Ģikâyet sayısının toplam
…. Adet
Ģikâyeti sıklığı
abone sayısına oranı
%…
Tüketici
En kısa sürede sonuçlandırılan % 80’lik
Ģikâyetleri
dilim içerisindeki Ģikâyetlerin çözüm
… Saat
çözüm süresi
süresi
1
Sesli yanıt sistemi kullanan iĢletmeci için geçerli ölçüt ve değerdir.‖
≤ 20
≥ 80
≤ 24
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurulu BaĢkanı
yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
17/3/2012
28236
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
DANIġTAY KARARLARI
DanıĢtay Ġkinci Daire BaĢkanlığından:
Esas No: 2013/4215
Karar No: 2013/4759
Kanun Yararına Temyiz Ġsteminde Bulunan: DanıĢtay BaĢsavcılığı - ANKARA
Davacı: Gözde Mızrak Dönmez
Vekili: Av. Kerem Çavli
HalitpaĢa Cad. No:135/5 - KARS
Davalı: Kars Valiliği
Vekili: Av. Havva Önüt
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü - KARS
Ġsteğin Özeti: Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi'nin 31.12.2012 günlü, E:2012/854,
K:2012/831 sayılı kararının, DanıĢtay BaĢsavcılığı tarafından 2577 sayılı Ġdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
DanıĢtay Tetkik Hakimi: Özgür Metin
DüĢüncesi: DanıĢtay BaĢsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile
Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi'nce verilen kararın, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına
bozulması gerektiği düĢünülmektedir.
DanıĢtay BaĢsavcısı: Mevlüt Çetinkaya
DüĢüncesi: Yozgat Ġli, Yerköy Ġlçesi, Nurdoğdu Ġlköğretim Okulu'nda 657 sayılı
Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleĢmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken,
anılan Yasanın 4/A maddesi uyarınca Kars Ġli, Merkez Ġlçe, EĢmeyazı Ġlköğretim Okulu'na
kadrolu olarak atanan davacı tarafından, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğun ödenmesi
istemiyle 7.10.2012 tarihinde yaptığı baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemin iptali ve yolluğun
yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılan davanın; süre aĢımı
yönünden reddine dair Erzurum Birinci Ġdare Mahkemesinin 06.11.2012 gün ve E:2012/1357,
K:2012/1331 sayılı kararına yapılan itirazın reddine ve kararın onanmasına iliĢkin Erzurum
Bölge Ġdare Mahkemesince verilen 31.12.2012 gün ve E:2012/854, K:2012/831 sayılı kararın
yürürlükteki hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek davacı vekili tarafından kanun yararına
bozulmasının istenmesi üzerine konu incelendi:
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesinde, "niteliği bakımından
yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden" kararların kanun yararına temyiz
olunabileceği belirtilmiĢtir.
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, dava
açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde DanıĢtay'da ve idare
mahkemelerinde altmıĢ gün olduğu hükmü getirilmiĢ; 10'uncu maddesinde, "Ġlgililerin,
haklarında idari davaya konu olabilecek bir iĢlem veya eylemin yapılması için idari
makamlara baĢvurabilecekleri, altmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiĢ
sayılacağı, ilgililerin altmıĢ günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna
göre DanıĢtay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri''; 11'inci maddesinde de,
"Ġlgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari iĢlemin kaldırılması, geri alınması,
değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa iĢlemi
yapmıĢ olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu baĢvurmanın
iĢlemeye baĢlamıĢ olan idari dava açma süresini durduracağı, altmıĢ gün içinde bir cevap
verilmezse isteğin reddedilmiĢ sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiĢ sayılması
halinde dava açma süresinin yeniden iĢlemeye baĢlayacağı ve baĢvurma tarihine kadar geçmiĢ
sürenin de hesaba katılacağı" hükmüne yer verilmiĢtir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının atanması nedeniyle yolluk verilmesi istemiyle
yaptığı baĢvurunun reddi üzerine açılan davada, davacının 06.12.2010 tarihli iĢlemle atandığı
okulda göreve baĢladığı, harcırahının ödenmemesi üzerine sürekli görev yolluğuna iliĢkin
dava açması ya da 2577 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca idareye baĢvurması
gerekirken, bu süre geçirildikten çok sonra anılan atama iĢleminden kaynaklanan yolluğun
verilmesi istemiyle idareye yapılan 07.10.2012 tarihli baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemin
iptali istemiyle 22.10.2012 tarihinde açılan davanın süre aĢımı nedeniyle esasını inceleme
olanağı bulunmadığı gerekçesiyle, süre aĢımı yönünden reddine karar verildiği
anlaĢılmaktadır.
Yolluk ödenmesine neden olan iĢlemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya
geçici görevlendirme iĢlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun ödenmesi konusunda idari
dava konusu olabilecek bir uyuĢmazlığın doğması, yolluk konusunda bir iĢlemin tesis edilmiĢ
olması koĢuluna bağlıdır. Yolluk konusundaki iĢlem ise yolluğa hak kazandıran atama, nakil
veya geçici görevlendirme iĢlemiyle birlikte, atama, nakil veya görevlendirmenin "yolluklu
veya yolluksuz" olduğunun iĢlemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebileceği gibi yolluğa hak
kazandığı iddiasında olan kiĢinin yolluk talebiyle baĢvurusu üzerine de tesis edilebilir.
Atama, nakil veya geçici görevlendirme iĢlemiyle birlikte tesis edilmiĢ bir yolluk
iĢleminin varlığı halinde, dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer alan iĢlemin tebliğ tarihine
göre; yolluk konusunda asıl iĢlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare konulmamıĢ
ya da ayrı bir iĢlem kurulmamıĢ olması halinde dava açma süresi, 2577 sayılı Kanun'un 10.
maddesinde öngörüldüğü gibi ilgili tarafından yöneltilecek bir baĢvuru üzerine oluĢacak açık
veya zımni bir ret iĢlemine göre hesaplanacaktır.
Davacının, naklen atanmasına iliĢkin iĢlemde "yolluksuz" ibaresi bulunmadığına göre,
bu iĢlemden doğan yolluğunun tarafına ödenmesi için yaptığı baĢvuru 2577 sayılı Yasa'nın
10'uncu maddesi kapsamında olup, bu baĢvuru üzerine kurulan iĢlemin iptali istemiyle açılan
davanın süresinde olduğu açıktır.
Bu nedenle, Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesinin, yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar
ifade ettiği açık bulunan 31.12.2012 gün ve E:2012/854, K:2012/831 sayılı kararının, 2577
sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca, kanun yararına
bozulmasının uygun olacağı düĢünülmektedir.
TÜRK MĠLLETĠ ADINA
Hüküm veren DanıĢtay Ġkinci Dairesi'nce iĢin gereği düĢünüldü:
Dava; Yozgat Ġli, Yerköy Ġlçesi, Nurdoğdu Ġlköğretim Okulu'nda 657 sayılı Yasa'nın 4/B
maddesi uyarınca sözleĢmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta iken, anılan Yasanın
4/A maddesi uyarınca Kars Ġli, Merkez, EĢmeyazı Ġlköğretim Okulu'na kadrolu olarak atanan
davacının, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğunun ödenmesi istemiyle 7.10.2012 tarihinde
yaptığı baĢvurunun reddine iliĢkin 9.10.2012 günlü, 20363 sayılı iĢlemin iptali ve yolluğun
yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıĢtır.
Erzurum 1. Ġdare Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 6.11.2012 günlü, E:2012/1357,
K:2012/1331 sayılı kararla; davacı tarafından, 6.12.2010 tarihinde yapılan atama üzerine en
geç göreve baĢladığı tarihten itibaren yasal dava açma süresi olan altmıĢ gün içinde doğrudan
veya davalı idareye baĢvurarak tesis edilen iĢlem üzerine kalan yasal süre içerisinde dava
açılması gerekirken, bu sürenin geçirilmesinden uzun bir süre sonra davalı idareye yapılan
7.10.2012 tarihli baĢvurunun 9.10.2012 tarihli iĢlem ile reddi üzerine, 22.10.2012 havale
tarihli dilekçe ile açılan davanın esasının süre aĢımı nedeniyle incelenme olanağı bulunmadığı
gerekçesiyle davanın süre aĢımı nedeniyle reddine hükmedilmiĢ, itiraz üzerine davaya bakan
Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi'nin 31.12.2012 günlü, E:2012/854, K:2012/831 sayılı
kararıyla söz konusu Ġdare Mahkemesi kararı onanmıĢ, karar düzeltme istemi de aynı
Mahkeme'ce verilen 27.2.2013 günlü, E:2013/34, K:2013/35 sayılı kararla reddedilerek
Erzurum 1. Ġdare Mahkemesi Hakimi'nce verilen karar kesinleĢmiĢtir.
Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi'nin 31.12.2012 günlü, E:2012/854, K:2012/831 sayılı
kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine
DanıĢtay BaĢsavcılığı "yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden" söz konusu kararın,
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına
bozulmasını istemektedir.
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kanun Yararına Bozma" baĢlıklı 51.
maddesinde, "1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idari ve vergi mahkemelerince ve
DanıĢtayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleĢmiĢ
bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler,
ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden baĢsavcı tarafından kanun
yararına temyiz olunabilir.
2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma
kararı, daha önce kesinleĢmiĢ olan mahkeme veya DanıĢtay kararının hukuki sonuçlarını
kaldırmaz.
3. Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de
yayımlanır." hükmü yer yer almaktadır.
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, dava
açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde DanıĢtay'da ve idare
mahkemelerinde altmıĢ gün olduğu ve bu sürenin idari uyuĢmazlıklarda yazılı bildirimin
yapıldığı tarihi izleyen günden baĢlayacağı hükmü getirilmiĢ; 10'uncu maddesinde, ilgililerin,
haklarında idari davaya konu olabilecek bir iĢlem veya eylemin yapılması için idari
makamlara baĢvurabilecekleri, altmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiĢ
sayılacağı, ilgililerin altmıĢ günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna
göre DanıĢtay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri; 11'inci maddesinde de,
ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari iĢlemin kaldırılması, geri alınması,
değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa iĢlemi
yapmıĢ olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu baĢvurmanın
iĢlemeye baĢlamıĢ olan idari dava açma süresini durduracağı, altmıĢ gün içinde bir cevap
verilmezse isteğin reddedilmiĢ sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiĢ sayılması
halinde dava açma süresinin yeniden iĢlemeye baĢlayacağı ve baĢvurma tarihine kadar geçmiĢ
sürenin de hesaba katılacağı hükmüne yer verilmiĢtir.
Yolluk ödenmesine (hak kazanılmasına) neden olan iĢlemin hukuki sebebi genellikle
atama, nakil veya geçici görevlendirme iĢlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun
ödenmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyuĢmazlığın doğması, yolluk
konusunda bir iĢlemin tesis edilmiĢ olması koĢuluna bağlıdır. Yolluk konusundaki iĢlem ise
yolluğa hak kazandıran atama, nakil veya geçici görevlendirme iĢlemiyle birlikte, atama, nakil
veya görevlendirmenin "yolluklu veya yolluksuz" olduğunun iĢlemde belirtilmesi suretiyle
tesis edilebileceği gibi yolluğa hak kazandığı iddiasında olan kiĢinin yolluk talebiyle
baĢvurusu üzerine de tesis edilebilir. Doğal olarak sözü edilen asıl iĢlemle birlikte tesis
edilmiĢ bir yolluk iĢleminin varlığı halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin iĢlemde
yer alması halinde dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer alan iĢlemin tebliğ tarihine göre;
yolluk konusunda asıl iĢlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare konulmamıĢ ya da
ayrı bir iĢlem kurulmamıĢ olması halinde dava açma süresi, 2577 sayılı Kanun'un 10.
maddesinde öngörüldüğü gibi ilgili tarafından yöneltilecek bir baĢvuru üzerine oluĢacak açık
veya zımni bir ret iĢlemine göre hesaplanacaktır.
Dosyanın incelenmesinden; Yozgat Ġli, Yerköy Ġlçesi, Nurdoğdu Ġlköğretim Okulu'nda
657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleĢmeli statüde öğretmen olarak görev yapmakta
iken, anılan Yasanın 4/A maddesi uyarınca 6.12.2010 günlü iĢlemle Kars Ġli, Merkez,
EĢmeyazı Ġlköğretim Okulu'na kadrolu olarak atanarak yeni görev yerine 20.12.2010 tarihinde
baĢlayan davacının, bu atama iĢleminden dolayı alamadığı sürekli görev yolluğunun ödenmesi
için yaptığı 7.10.2012 günlü baĢvurusunun Kars Valiliği, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün
9.10.2012 günlü, 20363 sayılı iĢlemi ile reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı
anlaĢılmaktadır.
Her ne kadar Erzurum 1. Ġdare Mahkemesi'nce, 6.12.2010 günlü onayla atanan
davacının atandığı yerde göreve baĢladığı tarihin, kendisine yolluk ödenmediğini öğrendiği
son tarih olarak kabulünün gerekmekte olduğu belirtilerek ve yapılan hesaplama sonucu, dava
süre aĢımı yönünden reddedilmiĢ ise de, dava konusu olayda baĢvuru öncesinde davacıya
tebliğ edilmek suretiyle kendisine yolluk verilmeyeceğine iliĢkin bir iĢlemin mevcut
olmaması karĢısında; yolluk ödenmesi talebiyle sonradan yapılan baĢvuru, 2577 sayılı
Kanun'un 10. maddesi kapsamında yapılmıĢ bir baĢvuru niteliğini taĢıdığından, bu konuda
çıkan uyuĢmazlıkta atandığı yerde göreve baĢlama tarihinin dava açma süresi için baĢlangıç
olarak alınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır.
Kaldı ki, uyuĢmazlık konusu olayda, dava konusu iĢlemin yasal dayanaklarını oluĢturan
ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan
SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 4. maddesinde yer alan; "SözleĢmeli
personele geçici görev yolluğu dıĢında harcırah ödenemez." ibaresi ile buna paralel olarak
yürürlüğe sokulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11. maddesinde yer
alan; "SözleĢmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresinin DanıĢtay
Ġkinci Dairesi'nin 28.02.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmuĢ
olması nedeniyle oluĢan yeni hukuki durum karĢısında, davacının sürekli görev yolluğunu
alabilmek için,2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında
idareye her zaman baĢvurabileceği de açıktır.
Bu nedenle, Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesinin, yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar
ifade ettiği açık bulunan 31.12.2012 gün ve E:2012/854, K:2012/831 sayılı kararında hukuki
isabet görülmemiĢtir.
Açıklanan nedenlerle; DanıĢtay BaĢsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü
ile Erzurum Bölge Ġdare Mahkemesi'nce verilen 31.12.2012 günlü, E:2012/854, K:2012/831
sayılı kararın 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün
sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın birer suretinin
DanıĢtay BaĢsavcılığına, Kars Valiliği ile davacıya gönderilmesine ve bu kararın Resmi
Gazete'de yayımlanmasına, 17.9.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
—— • ——
DanıĢtay Ġkinci Daire BaĢkanlığından:
Esas No: 2013/9504
Karar No: 2013/6238
Kanun Yararına Temyiz Ġsteminde Bulunan : DanıĢtay BaĢsavcılığı -ANKARA
Davacı: Tülay Türkçüler adına Eğitimciler Birliği Sendikası
Vekilleri: Av. Kadriye Canyurt - Av. ġükrü Sungur
GMK Bulvarı, ġehit DaniĢ Tunalıgil Sk. No:3/13, Maltepe - ANKARA
Davalı: NevĢehir Valiliği
Ġsteğin Özeti: Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi'nin 23.1.2013 günlü, E:2013/26,
K:2013/71 sayılı kararının; DanıĢtay BaĢsavcılığı tarafından 2577 sayılı Ġdari Yargılama
Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
DanıĢtay Tetkik Hakimi: Mehmet Özyiğit
DüĢüncesi: DanıĢtay BaĢsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile
Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi'nce verilen kararın, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü
Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına
bozulması gerektiği düĢünülmektedir.
DanıĢtay BaĢsavcısı: Mevlüt Çetinkaya
DüĢüncesi: Hakkari Ġli, Durankaya Beldesi, Cumhuriyet Yatılı Ġlköğretim Bölge
Okulu'nda 657 sayılı Yasa'nın 4/B maddesi uyarınca sözleĢmeli statüde beden eğitimi
öğretmeni olarak görev yapmakta iken NevĢehir Ġli, Damat Ġbrahim PaĢa Ġlköğretim Okuluna
atanan davacı tarafından, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğun ödenmesi istemiyle yaptığı
baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemin iptali ve yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine
hükmedilmesi istemiyle açılan davada; dava konusu iĢlemin iptali ve sürekli görev
yolluğunun yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda Kayseri 2. Ġdare Mahkemesince verilen
03.07.2012 gün ve E: 2011/795, K: 2012/826 sayılı kararın bozulmasına ve davanın süre
yönünden reddine iliĢkin Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesinin 23.01.2013 gün ve E: 2013/26,
K: 2013/71 sayılı kararının yürürlükteki hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek kanun yararına
bozulması konusunda DanıĢtay BaĢsavcılığını bilgilendiren dilekçe üzerine konu incelendi.
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanununun 51'inci maddesinde, "niteliği
bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden" kararların kanun yararına
temyiz olunabileceği belirtilmiĢtir.
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesinin l'inci fıkrasında, dava
açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde DanıĢtay'da ve idare
mahkemelerinde altmıĢ gün olduğu hükmü getirilmiĢ; 10'uncu maddesinde, ilgililerin,
haklarında idari davaya konu olabilecek bir iĢlem veya eylemin yapılması için idari
makamlara baĢvurabilecekleri, altmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiĢ
sayılacağı, ilgililerin altmıĢ günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna
göre, DanıĢtay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri; 11'inci maddesinde de,
ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari iĢlemin kaldırılması, geri alınması,
değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa iĢlemi
yapmıĢ olan makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu baĢvurmanın,
iĢlemeye baĢlamıĢ olan idari dava açma süresini durduracağı, altmıĢ gün içinde bir cevap
verilmezse isteğin reddedilmiĢ sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiĢ sayılması
halinde dava açma süresinin yeniden iĢlemeye baĢlayacağı ve baĢvurma tarihine kadar geçmiĢ
sürenin de hesaba katılacağı hükmüne yer verilmiĢtir.
Dosyanın incelenmesinden; davacının naklen atanması nedeniyle yolluk verilmesi
istemiyle yaptığı baĢvurunun reddi üzerine açtığı davada, davacının 25.06.2010 tarihli iĢlemle
atandığı okulda göreve baĢladığı, harcırahının ödenmemesi üzerine sürekli görev yolluğuna
iliĢkin dava açması ya da 2577 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi uyarınca idareye baĢvurması
gerekirken, bu süre geçirildikten çok sonra anılan atama iĢleminden kaynaklanan yolluğun
verilmesi istemiyle idareye yaptığı 15.03.2011 tarihli baĢvurunun reddine iliĢkin iĢlemin iptali
istemiyle 20.05.2011 tarihinde açtığı davanın süre aĢımı nedeniyle esasını inceleme olanağı
bulunmadığı gerekçesiyle süre aĢımı yönünden reddine karar verildiği anlaĢılmaktadır
Yolluk ödenmesine neden olan iĢlemin hukuki sebebi genellikle atama, nakil veya
geçici görevlendirme iĢlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun ödenmesi konusunda idari
dava konusu olabilecek bir uyuĢmazlığın doğması, yolluk konusunda bir iĢlemin tesis edilmiĢ
olması koĢuluna bağlıdır. Yolluk konusundaki iĢlem ise yolluğa hak kazandıran atama, nakil
veya geçici görevlendirme iĢlemiyle birlikte, atama, nakil veya görevlendirmenin "yolluklu
veya yolluksuz" olduğunun iĢlemde belirtilmesi suretiyle tesis edilebileceği gibi yolluğa hak
kazandığı iddiasında olan kiĢinin yolluk talebiyle baĢvurusu üzerine de tesis edilebilir.
Atama, nakil veya geçici görevlendirme iĢlemiyle birlikte tesis edilmiĢ bir yolluk
iĢleminin varlığı halinde, dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer alan iĢlemin tebliğ tarihine
göre; yolluk konusunda asıl iĢlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare konulmamıĢ
ya da ayrı bir iĢlem kurulmamıĢ olması halinde dava açma süresi, 2577 sayılı Kanun'un 10.
maddesinde öngörüldüğü gibi ilgili tarafından yöneltilecek bir baĢvuru üzerine oluĢacak açık
veya zımni bir ret iĢlemine göre hesaplanacaktır.
Davacının, naklen atanmasına iliĢkin iĢlemde "yolluksuz" ibaresi bulunmadığına göre,
bu iĢlemden doğan yolluğunun tarafına ödenmesi için yaptığı baĢvuru 2577 sayılı Yasa'nın
10'uncu maddesi kapsamında olup, bu baĢvuru üzerine kurulan iĢlemin iptali istemiyle açılan
davanın süresinde olduğu açıktır.
Kaldı ki, uyuĢmazlık konusu olayda, dava konusu iĢlemin yasal dayanaklarını
oluĢturan ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 4. maddesinde yer alan;
"SözleĢmeli personele geçici görev yolluğu dıĢında harcırah ödenemez." ibaresi ile buna
paralel olarak yürürlüğe sokulan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11.
maddesinde yer alan; "SözleĢmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir."
ibaresinin DanıĢtay Ġkinci Dairesi'nin 28.02.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla
yürütmesinin durdurulmuĢ olması nedeniyle oluĢan yeni hukuki durum karĢısında, davacının
sürekli görev yolluğunu alabilmek için 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10.
maddesi kapsamında idareye her zaman baĢvurabileceği de açıktır.
Bu nedenle, Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesinin, yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar
ifade ettiği açık bulunan 23.01.2013 gün ve E:2013/26, K:2013/71 sayılı kararının, 2577 sayılı
Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51'inci maddesi uyarınca, kanun yararına bozulmasının
uygun olacağı düĢünülmektedir.
TÜRK MĠLLETĠ ADINA
Hüküm veren DanıĢtay Ġkinci Dairesi'nce iĢin gereği düĢünüldü:
Dava; Hakkari Ġli, Durankaya Beldesi, Cumhuriyet Yatılı Ġlköğretim Bölge Okulunda
sözleĢmeli statüde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev yapmakta iken, NevĢehir Ġli, Damat
Ġbrahim PaĢa Ġlköğretim Okuluna atanan davacının, söz konusu atama nedeniyle verilmeyen
yolluğunun ödenmesi amacıyla 15.3.2011 tarihinde yaptığı baĢvurunun reddine iliĢkin
29.3.2011 günlü, 236 sayılı iĢlemin iptali ile anılan yolluğun talep tarihinden itibaren
iĢletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıĢtır.
Kayseri 2. Ġdare Mahkemesi Hakimi tarafından verilen 3.7.2012 günlü,
E:2011/795, K:2012/826 sayılı kararla; uyuĢmazlık konusu olayda, her ne kadar SözleĢmeli
Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 4. maddesinde ve davacı ile imzalanan hizmet
sözleĢmesinde, sözleĢmeli personele geçici görev yolluğu dıĢında harcırah ödenemeyeceği
belirtilmiĢ ise de, SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar ile günün geliĢen
koĢullarına uygun olarak belirli durumlarda sözleĢmeli personele nakil olanağı tanınması
nedeniyle, görev yeri değiĢen personele bu esnada katlandığı zorunlu giderlerin karĢılığı
olarak yolluk ödenmesi gerektiği sonucuna varıldığından, davacının baĢvurusunun reddine
yönelik dava konusu iĢlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu iĢlemin
iptaline, sürekli görev yolluğunun davalı idareye baĢvuru ( 15.3.2011 ) tarihinden itibaren
iĢleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmedilmiĢ; bu karara yapılan itiraz
neticesinde, Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi'nin 23.1.2013 günlü, E:2013/26, K:2013/71
sayılı kararıyla; davacının, NevĢehir Damat Ġbrahim PaĢa Ġlköğretim Okuluna kadrolu olarak
naklen atanmasından dolayı harcırahın ödenmediğini en geç göreve baĢladığı 16.7.2010
tarihinde öğrendiği hususunda kuĢku bulunmadığı, bu tarihten itibaren dava açma süresi
içinde dava açmadığı, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 11. maddesine göre
baĢvuruda da bulunmadığı görüldüğünden, bu süreler geçirildikten çok sonra dava açma
süresini canlandırmayan 15.3.2011 tarihinde davalı idareye yaptığı baĢvurusunun
reddedilmesi üzerine 20.5.2011 tarihinde kayda giren dilekçe ile açtığı davanın süre aĢımı
nedeniyle esasını inceleme olanağı bulunmadığından iĢin esasına girmek suretiyle karar veren
mahkeme kararında yasal isabet görülmediği gerekçesiyle, anılan kararın bozulmasına, 2577
sayılı Yasa'nın 14/3-e ve 15/1-b maddeleri uyarınca davanın süre yönünden reddine karar
verilmiĢ; davalı idarenin karar düzeltme istemi de kabul edilerek aynı Mahkeme'nin
19.6.2013 günlü, E:2013/763, K:2013/672 sayılı kararıyla, söz konusu bozma kararı
"vekalet ücreti yönünden" düzeltilmiĢtir.
Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi'nin 23.1.2013 günlü, E:2013/26, K:2013/71 sayılı
kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine
DanıĢtay BaĢsavcılığı "yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade eden" sözkonusu kararın,
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi uyarınca kanun yararına
bozulmasını istemektedir.
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kanun Yararına Bozma" baĢlıklı 51.
maddesinde, "1. Bölge idare mahkemesi kararları ile idari ve vergi mahkemelerince ve
DanıĢtayca ilk derece mahkemesi olarak verilip temyiz incelemesinden geçmeden kesinleĢmiĢ
bulunan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler,
ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden baĢsavcı tarafından kanun
yararına temyiz olunabilir.
2. Temyiz isteği yerinde görüldüğü takdirde karar, kanun yararına bozulur. Bu bozma
kararı, daha önce kesinleĢmiĢ olan mahkeme veya DanıĢtay kararının hukuki sonuçlarını
kaldırmaz.
3. Bozma kararının bir örneği ilgili Bakanlığa gönderilir ve Resmi Gazete'de
yayımlanır." hükmü yer yer almaktadır.
2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında,
dava açma süresinin özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde DanıĢtay'da ve idare
mahkemelerinde altmıĢ gün olduğu ve bu sürenin idari uyuĢmazlıklarda yazılı bildirimin
yapıldığı tarihi izleyen günden baĢlayacağı hükmü getirilmiĢ; 10'uncu maddesinde, ilgililerin,
haklarında idari davaya konu olabilecek bir iĢlem veya eylemin yapılması için idari
makamlara baĢvurabilecekleri, altmıĢ gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiĢ
sayılacağı, ilgililerin altmıĢ günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde konusuna
göre DanıĢtay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilecekleri; 11'inci maddesinde de,
ilgililer tarafından idari dava açılmadan önce, idari iĢlemin kaldırılması, geri alınması,
değiĢtirilmesi veya yeni bir iĢlem yapılmasının üst makamdan, üst makam yoksa iĢlemi
yapmıĢ olan makamdan idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu baĢvurmanın
iĢlemeye baĢlamıĢ olan idari dava açma süresini durduracağı, altmıĢ gün içinde bir cevap
verilmezse isteğin reddedilmiĢ sayılacağı, isteğin reddedilmesi veya reddedilmiĢ sayılması
halinde dava açma süresinin yeniden iĢlemeye baĢlayacağı ve baĢvurma tarihine kadar geçmiĢ
sürenin de hesaba katılacağı hükmüne yer verilmiĢtir.
Yolluk ödenmesine (hak kazanılmasına) neden olan iĢlemin hukuki sebebi genellikle
atama, nakil veya geçici görevlendirme iĢlemlerinden biri olmakla birlikte, yolluğun
ödenmesi konusunda idari dava konusu olabilecek bir uyuĢmazlığın doğması, yolluk
konusunda bir iĢlemin tesis edilmiĢ olması koĢuluna bağlıdır. Yolluk konusundaki iĢlem ise
yolluğa hak kazandıran atama, nakil veya geçici görevlendirme iĢlemiyle birlikte, atama, nakil
veya görevlendirmenin "yolluklu veya yolluksuz" olduğunun iĢlemde belirtilmesi suretiyle
tesis edilebileceği gibi yolluğa hak kazandığı iddiasında olan kiĢinin yolluk talebiyle
baĢvurusu üzerine de tesis edilebilir. Doğal olarak sözü edilen asıl iĢlemle birlikte tesis
edilmiĢ bir yolluk iĢleminin varlığı halinde, yani yolluklu veya yolluksuz ibaresinin iĢlemde
yer alması halinde dava açma süresi, yolluksuz ibaresi yer alan iĢlemin tebliğ tarihine göre;
yolluk konusunda asıl iĢlemde ödenip ödenmeyeceği hususunda bir ibare konulmamıĢ ya da
ayrı bir iĢlem kurulmamıĢ olması halinde dava açma süresi, 2577 sayılı Kanun'un 10.
maddesinde öngörüldüğü gibi ilgili tarafından yöneltilecek bir baĢvuru üzerine oluĢacak açık
veya zımni bir ret iĢlemine göre hesaplanacaktır.
Dosyanın incelenmesinden; Hakkari Ġli, Durankaya Beldesi, Cumhuriyet Yatılı
Ġlköğretim Bölge Okulunda sözleĢmeli statüde Beden Eğitimi Öğretmeni olarak görev
yapmakta iken, 25.6.2010 günlü iĢlemle NevĢehir Ġli, Damat Ġbrahim PaĢa Ġlköğretim
Okuluna atanan davacının, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğunun ödenmesi amacıyla
15.3.2011 tarihli dilekçe ile yaptığı baĢvurunun 29.3.2011 günlü, 236 sayılı iĢlemle reddi
üzerine de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaĢılmaktadır.
Her ne kadar Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi'nce, davacının atandığı yerde göreve
baĢladığı 16.7.2010 tarihinin, kendisine yolluk ödenmediğini öğrendiği son tarih olarak
kabulünün gerekmekte olduğu belirtilerek ve yapılan hesaplama sonucu, dava süre aĢımı
yönünden reddedilmiĢ ise de, dava konusu olayda baĢvuru öncesinde davacıya tebliğ edilmek
suretiyle kendisine yolluk verilmeyeceğine iliĢkin bir iĢlemin mevcut olmaması karĢısında;
yolluk ödenmesi talebiyle sonradan yapılan baĢvuru, 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesi
kapsamında yapılmıĢ bir baĢvuru niteliğini taĢıdığından, bu konuda çıkan uyuĢmazlıkta
atandığı yerde göreve baĢlama tarihinin dava açma süresi için baĢlangıç olarak alınmasına
hukuken olanak bulunmamaktadır.
Kaldı ki, uyuĢmazlık konusu olayda, dava konusu iĢlemin yasal dayanaklarını
oluĢturan ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan
SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 4. maddesinde yer alan; "SözleĢmeli
personele geçici görev yolluğu dıĢında harcırah ödenemez." ibaresi ile buna paralel olarak
yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2006/58 sayılı Genelgesi'nin 11. maddesinde yer
alan; "SözleĢmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir." ibaresinin DanıĢtay
Ġkinci Dairesi'nin 28.2.2011 günlü, E:2010/5994 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmuĢ
olması nedeniyle oluĢan yeni hukuki durum karĢısında, davacının sürekli görev yolluğunu
alabilmek için,2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 10. maddesi kapsamında
idareye her zaman baĢvurabileceği de açıktır.
Bu nedenle, Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesinin, yürürlükteki hukuka aykırı sonuçlar
ifade ettiği açık bulunan 23.1.2013 günlü, E:2013/26, K:2013/71 sayılı kararında hukuki
isabet görülmemiĢtir.
Açıklanan nedenlerle; DanıĢtay BaĢsavcılığının kanun yararına temyiz isteminin
kabulü ile Kayseri Bölge Ġdare Mahkemesi'nce verilen 23.1.2013 günlü, E:2013/26,
K:2013/71 sayılı kararın, 2577 sayılı Ġdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 51. maddesi
uyarınca hükmün sonuçlarına etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına; kararın
birer suretinin DanıĢtay BaĢsavcılığına, Milli Eğitim Bakanlığına, NevĢehir Valiliğine ve
davacıya gönderilmesine ve bu kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına, 21.10.2013
tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.
[R.G. 21 Ocak 2014 – 28889]
—— • ——
KANUN
ESKĠġEHĠR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAġKENTĠ HAKKINDA
KANUNDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN
Kanun No. 6516
Kabul Tarihi: 15/1/2014
MADDE 1 – 3/5/2012 tarihli ve 6303 sayılı EskiĢehir 2013 Türk Dünyası Kültür
BaĢkenti Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan ―2012
ve 2013‖ ibaresi ―2012, 2013 ve 2014‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – 6303 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
―31/12/2013‖ ibaresi ―30/6/2014‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Bu Kanun 31/12/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
21/1/2014
[R.G. 22 Ocak 2014 – 28890]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5756
Bazı kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ve
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 22 Ocak 2014 – 28890]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5808
4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalıĢan iĢçilere 2014
yılında;
a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2014,
diğer yarısının 30/6/2014 tarihinde,
b) Kanunun 2 nci maddesine göre maden iĢletmelerinin münhasıran yer altı iĢlerinde
çalıĢanlara yapılacak ilave tediyenin tamamının 26/12/2014 tarihinde,
ödenmesi; Maliye Bakanlığının 26/12/2013 tarihli ve 13129 sayılı yazısı üzerine,
mezkur Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık Bakanı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
[R.G. 22 Ocak 2014 – 28890]
—— • ——
TEBLĠĞ
Ekonomi Bakanlığından:
ĠTHALATTA HAKSIZ REKABETĠN ÖNLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2014/5)
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı Ġthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999
tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelikten oluĢan Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat
hükümleri çerçevesinde, 2014 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karĢı
önlemlerin ilanını kapsamaktadır.
Yürürlük süresi sona erecek dampinge karĢı önlemler
MADDE 2 – (1) AĢağıdaki tabloda yer alan dampinge karĢı önlemlerin yürürlükte
kalma süreleri, karĢılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.
Önlemin
MenĢe veya Yayımlandığı
Önlemin
Tebliğ
G.T.Ġ.P. *
Ürün
Ġhracatçı
Resmî
BitiĢ
No
Ülke
Gazete Tarih
Tarihi
ve No’su
Destekli halkalı
7315.81
zincirler
Çin Halk
25/7/2009Cumhuriyeti
2009/25 25/7/2014
Diğerleri
27299
7315.82
(kaynaklı halkalı)
8301.40.11.00.00
8301.40.19.00.11
8301.40.19.00.19
Topuzlu kapı kilidi
(elektromekanik
olanlar hariç)
Diğer kapı kilitleri
(elektromekanik o
lanlar hariç)
Yalnız kapı kilitleri
8301.60.00.00.00 için silindir-bareller
ile kilit kasası
Motosikletlerde
kullanılan
4011.40
kauçuktan yeni dıĢ
lastikler
Çin Halk
Cumhuriyeti
Motosikletlerde
kullanılan
kauçuktan iç
lastikler
2009/21
30/7/2014
1/8/200927306
2009/28
1/8/2014
Endonezya
Malezya
Endonezya
4013.90.00.00.11
30/7/200927304
Malezya
Endonezya
Bisikletlerde
kullanılan
kauçuktan yeni dıĢ
4011.50.00.00.00
lastikler
(8714.92.10.0000
GTĠP’te yer alan
jantlara takılı olsun
olmasın, ancak jantı
hariç )
Malezya
Endonezya
Bisikletlerde
kullanılan
kauçuktan iç
4013.20.00.00.00
lastikler
(8714.92.10.0000
GTĠP’te yer alan
jantlara takılı olsun
olmasın, ancak jantı
hariç )
1/8/200927306
2009/27
1/8/2014
5/8/200927310
2009/29
5/8/2014
5/8/200927310
2009/30
5/8/2014
Malezya
Çin Halk
Cumhuriyeti
Bisikletlerde
kullanılan
Hindistan
kauçuktan yeni
4011.50.00.00.00
dış lastikler
(8714.92.10.00.00
GTİP’de yer alan
Tayland
jantlara takılı
olsun olmasın,
ancak jantı hariç)
Çin Halk
Cumhuriyeti
Bisikletlerde
kullanılan
Hindistan
kauçuktan iç
4013.20.00.00.00
lastikler
(8714.92.10.00.00
GTİP’de yer alan
Tayland
jantlara takılı
olsun olmasın,
ancak jantı hariç)
Çin Halk
Motosikletlerde
Cumhuriyeti
kullanılan
4011.40
kauçuktan yeni
Tayland
dış lastikler
Çin Halk
Motosikletlerde
Cumhuriyeti
kullanılan
4013.90.00.00.11
kauçuktan iç
Tayland
lastikler
9608.10.10.10.00
Plastik
Çin Halk
12/11/2009-
2009/35 12/11/2014
maddelerden olan Cumhuriyeti
27404
sıvı mürekkepli
bilyalı kalemler
Plastik
9608.50.00.10.00
maddelerden
olanlar
(*)Dampinge karĢı önlemlere konu olan eĢyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar
kapsamı madde tanımları ve/veya eĢya sınıflandırmalarına iliĢkin tarife tatbikatında meydana
gelen değiĢiklikler, ilgili Tebliğler ile Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.
Nihai gözden geçirme baĢvurusu ve iĢlemler
MADDE 3 – (1) Ġthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci
maddesi gereğince, yukarıda belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce
tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini
tevsik eden gerçek veya tüzel kiĢi ya da kuruluĢların ilgili üründeki önlemin sona ermesinin
dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı
iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruĢturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur.
Ġlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya
tüzel kiĢi ya da kuruluĢların baĢvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.
(2) Yeterli deliller ile desteklenmiĢ yazılı baĢvuruların, ilgili önlemin sona erme
tarihinden en geç üç ay önce;
T.C. Ekonomi Bakanlığı
Ġthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon AraĢtırma Dairesi
Ġnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,
Tel: 0.312.204 77 10 veya 212 87 52,
Faks: 0.312. 212 87 65,
adresine ulaĢtırılması gerekmektedir.
(3) BaĢvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai gözden
geçirme soruĢturması” baĢlatılır.
(4) Mevcut dampinge karĢı önlem, nihai gözden geçirme soruĢturması sonuçlanıncaya
kadar yürürlükte kalmaya devam eder.
(5) SoruĢturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam
etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit
edilmesi halinde, mevcut dampinge karĢı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek
veya değiĢtirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin
dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının
muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karĢı önlem/sübvansiyona
karĢı telafi edici önlem yürürlükten kaldırılır.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
[R.G. 22 Ocak 2014 – 28890]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No : 97
-KARARBaĢkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 20/1/2014 tarihli yazıda aynen; ―2972 sayılı
Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un
değiĢik 18 inci maddesinin (b) bendi hükmü ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen 07/12/2013
tarihli, 2013/576 sayılı karar metnine dahil bulunan seçim takvimi uyarınca;
21 Ocak 2014 Salı günü;
―1-Siyasi partilerin birleĢik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak
çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,
2-Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmesinin istenmesi.‖
27 Ocak 2014 Pazartesi günü;
―Siyasi partilerin birleĢik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak
Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı (2972/18-b),‖
olarak düzenlenmiĢtir.
Söz konusu ad çekme (kur’a) iĢleminin nerede ve saat kaçta yapılacağı ile sair
hususların belirlenmesi amacıyla bir karar alınmasını takdirlerinize arz ederim.‖ denilmiĢ
olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi
Hakkında Kanun’un değiĢik 18 inci maddesinin (b) bendinde;
―Belediye BaĢkanlığı seçiminde kullanılacak birleĢik oy pusulalarının en üstünde
"Siyasi Partiler" ve bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi
yazılır. Bu ibarenin altına seçime katılan siyasi partilerin temsilcileri huzurunda Yüksek
Seçim Kurulu tarafından kur'a esasına göre en baĢta ve ortada partinin özel iĢareti, özel
iĢaretin altında tam yazı halinde adı, belirli bir aralık veya çizgiden sonra, çapı 2 cm olan bir
boĢ daire basılır ve bütün bunların altı çizilir. Bu çizginin altına o partinin aday ad ve
soyadları konulur.‖
hükmü yer almaktadır.
Yüksek Seçim Kurulunca verilen 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı karar metnine
dahil bulunan seçim takvimi uyarınca;
21 Ocak 2014 Salı günü;
―1-Siyasi partilerin birleĢik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak
çekilecek kura tarih ve yerinin Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi,
2-Siyasi partilerden, kuraya katılacak temsilci adlarının Yüksek Seçim Kuruluna
bildirilmesinin istenmesi.‖
27 Ocak 2014 Pazartesi günü;
1- ―Siyasi partilerin birleĢik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak
Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilanı (2972/18-b),‖
düzenlemesine yer verilmiĢtir.
BaĢkanlık teklifinde de belirtildiği üzere 2972 sayılı Mahalli Ġdareler ile Mahalle
Muhtarlıkları ve Ġhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un değiĢik 18 inci maddesinin (b)
bendi hükmü ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı karar
metnine dahil bulunan seçim takvimi uyarınca; 27 Ocak 2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’da,
siyasi partilerin birleĢik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak siyasi parti
temsilcileri huzurunda ad çekme (kur’a) iĢlemi yapılacaktır.
Bu nedenle;
Ad çekme (kur’a) iĢleminin 27 Ocak 2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’da Yüksek Seçim
Kurulunun MithatpaĢa Caddesi No:12 KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan Konferans
Salonunda yapılacağına,
Yapılacak ad çekme (kur’a) iĢleminde, siyasi partileri ((1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük
Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve
Özgürlükler Partisi, 14- Halkın KurtuluĢ Partisi, 15- Halkların Demokratik Partisi, 16- Hür
Dava Partisi, 17- ĠĢçi Partisi, 18- Liberal Demokrat Parti, 19- Millet Partisi, 20- Milliyetçi
Hareket Partisi, 21- Muhafazakar YükseliĢ Partisi, 22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi, 23Saadet Partisi, 24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 25- Türkiye Komünist
Partisi, 26- Yurt Partisi) temsil edecek olan kiĢinin ad ve soyadının en geç 27 Ocak 2014
Pazartesi günü Saat: 11.00’e kadar Kurulumuz BaĢkanlığına bildirilmesi, bu bildirime;
ilgilinin temsil yetkisini gösteren belgenin eklenmesi ve siyasi parti temsilcilerinin aynı gün
Saat: 14.00’da belirtilen adreste hazır bulundurulmasına,
Kararın Resmî Gazete’de yayımlanması suretiyle seçime katılacak siyasi parti genel
baĢkanlıklarına tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Ad çekme (kur’a) iĢleminin 27 Ocak 2014 Pazartesi günü Saat: 14.00’da Yüksek
Seçim Kurulunun MithatpaĢa Caddesi No:12 KIZILAY/ANKARA adresinde bulunan
Konferans Salonunda yapılacağına,
2- Yapılacak ad çekme (kur’a) iĢleminde, siyasi partileri (1- Adalet ve Kalkınma Partisi,
2- Alternatif Parti, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- BarıĢ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük
Birlik Partisi, 6- Cumhuriyet Halk Partisi, 7- Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9Doğru Yol Partisi, 10- Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve EĢitlik Partisi, 13- Hak ve
Özgürlükler Partisi, 14- Halkın KurtuluĢ Partisi, 15- Halkların Demokratik Partisi, 16- Hür
Dava Partisi, 17- ĠĢçi Partisi, 18- Liberal Demokrat Parti, 19- Millet Partisi, 20- Milliyetçi
Hareket Partisi, 21- Muhafazakar YükseliĢ Partisi, 22- Özgürlük ve DayanıĢma Partisi, 23Saadet Partisi, 24- Toplumsal UzlaĢma Reform ve Kalkınma Partisi, 25- Türkiye Komünist
Partisi, 26- Yurt Partisi) temsil edecek olan kiĢinin ad ve soyadının en geç 27 Ocak 2014
Pazartesi günü Saat: 11.00’e kadar Kurulumuz BaĢkanlığına bildirilmesi, bu bildirime;
ilgilinin temsil yetkisini gösteren belgenin eklenmesi ve siyasi parti temsilcilerinin aynı gün
Saat: 14.00’da belirtilen adreste hazır bulundurulmasına,
3- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanması suretiyle seçime katılacak siyasi parti genel
baĢkanlıklarına tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
4- Karar örneğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
5- Karar özetinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda duyuru olarak
yayınlanmasına,
6-Kararın bir örneğinin seçime katılacak siyasi partiler genel baĢkanlıklarına
gönderilmesine,
7- Kararın bir örneğinin Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına gönderilmesine,
20/01/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Üye
Üye
Üye
Nilgün ĠPEK
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Ali KAYA
Üye
Zeki YĠĞĠT
Ġlhan HANAĞASI
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 22 Ocak 2014 – 28890]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Maliye Bakanlığından:
VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ
(SIRA NO: 434)
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanunu gereğince 2013 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun
280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit
olunan kurlar aĢağıda gösterilmiĢtir.
Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak
ve borçların değerlemesinde 2013 yılı sonu itibariyle bu kurlar uygulanacaktır.
Öte yandan, 20/4/1976 tarihli ve 15565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 130 Sıra
Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan 217 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtildiği üzere
değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez
Bankasınca ilan edilen kurların esas alınması gerekmektedir. Bu Ģekilde yapılacak
değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alıĢ kurunun (bulunmaması
halinde döviz alıĢ kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alıĢ kurunun
uygulanacağı tabiidir.
Ancak, vergi uygulamaları açısından, bankaların 31/12/2013 tarihi itibariyle yapacakları
değerleme sırasında bu Tebliğ ile belirlenen kurlar yerine, T.C. Merkez Bankasınca belirlenen
esaslara uygun olarak tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alıĢ kurlarını esas almaları
gerekmektedir.
Tebliğ olunur.
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
DÖVĠZLER
1 ABD Doları
1 Arjantin Pesosu
1 Arnavutluk Leki
1 Avustralya Doları
1 Azerbaycan Yeni Manatı
1 B.A.E. Dirhemi
1 Bahama Doları
1 Bahreyn Dinarı
1 BangladeĢ Takası
1 Barbados Doları
1 Belarus Rublesi
1 Bolivya Boliviyanosu
1 Bosna Hersek Markı
KUR (TL)
2,1343
0,32913
0,02099
1,8886
2,7270
0,58161
2,1362
5,6658
0,02749
1,0681
0,00022
0,30915
1,5073
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
1 Botsvana Pulası
1 Brezilya Reali
1 Bulgar Levası
1 Burundi Frangı
1 Cezayir Dinarı
1 Çek Korunası
1 Çin Yuanı
1 Danimarka Kronu
1 Dominik Pesosu
1 Endonezya Rupisi
1 Etiyopya Birri
1 Fas Dirhemi
1 Filipin Pesosu
1 Gana Yeni Sedisi
1 Guatemala Quetzali
1 Guyana Doları
1 Güney Afrika Randı
1 Güney Kore Wonu
1 Güney Sudan Lirası
1 Gürcistan Larisi
1 Haiti Gourdesi
1 Hırvatistan Kunası
1 Hindistan Rupisi
1 Honduras Lempirası
1 Hong Kong Doları
1 Irak Dinarı
1 Ġngiliz Sterlini
100 Ġran Riyali
1 Ġsveç Kronu
1 Ġsviçre Frangı
1 Ġzlanda Kronu
100 Japon Yeni
1 Kanada Doları
1 Katar Riyali
1 Kazakistan Tengesi
1 Kolombiya Pesosu
1 Kosta Rika Kolonu
1 Kuveyt Dinarı
1 Laos Yeni Kipi
1 Latviya Latsı
1 Lesotho Lotisi
1 Liberya Doları
1 Libya Dinarı
1 Litvanya Litası
1 Lübnan Lirası
1 Macar Forinti
1 Makedonya Dinarı
1 Malezya Ringgiti
1 Meksika Pesosu
1 Mısır Lirası
0,24406
0,91351
1,4929
0,00138
0,02735
0,10732
0,35011
0,39303
0,05020
0,00017
0,11205
0,26194
0,04811
0,90326
0,27263
0,01037
0,20421
0,00202
0,61034
1,2313
0,04893
0,38606
0,03452
0,10534
0,27546
0,00184
3,5114
0,00857
0,32779
2,3899
0,01853
2,0231
1,9898
0,58665
0,01387
0,00111
0,00427
7,5182
0,00027
4,1911
0,20421
0,02670
1,7321
0,85279
0,00142
0,00992
0,04778
0,64841
0,16334
0,30787
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Moldova Leyi
1 Nepal Rupisi
1 Nijerya Nayrası
1 Nikaragua Kordobası
1 Norveç Kronu
1 Özbekistan Somu
1 Pakistan Rupisi
1 Panama Balboası
1 Paraguay Guaranisi
1 Peru Yeni Solu
1 Polonya Zlotisi
1 Rumen Leyi
1 Rus Rublesi
1 Sırbistan Dinarı
1 Singapur Doları
1 Somali ġilini
1 Srilanka Rupisi
1 Sudan Lirası
1 Suriye Lirası
1 Suudi Arabistan Riyali
1 ġili Pesosu
1 Tayland Bahtı
1 Tayvan Doları
1 Tunus Dinarı
1 Türkmenistan Manatı
1 Ukrayna Hryvnası
1 Umman Riyali
1 Uruguay Pesosu
1 Ürdün Dinarı
1 Venezuela Bolivarı
1 Yemen Riyali
1 Yeni Ġsrail ġekeli
1 Yeni Zelanda Doları
1 Zambiya Kvaçası
1 Euro
EFEKTĠFLER
1 ABD Doları
1 Avustralya Doları
1 Danimarka Kronu
1 Ġngiliz Sterlini
1 Ġsveç Kronu
1 Ġsviçre Frangı
100 Japon Yeni
1 Kanada Doları
1 Kuveyt Dinarı
1 Norveç Kronu
1 Suudi Arabistan Riyali
1 Euro
0,16358
0,02156
0,01326
0,08427
0,34759
0,00095
0,02010
2,1362
0,00047
0,76394
0,70972
0,65397
0,06478
0,02571
1,6846
0,00192
0,01633
0,37477
0,01507
0,56906
0,00408
0,06511
0,07116
1,2996
0,74954
0,25925
5,5486
0,10091
3,0176
0,33951
0,00994
0,61433
1,7464
0,38699
2,9365
KUR (TL)
2,1328
1,8799
0,39275
3,5089
0,32756
2,3863
2,0156
1,9824
7,4054
0,34735
0,56479
2,9344
[R.G. 23 Ocak 2014 – 28891]
—— • ——
DÜZELTME
22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
20/12/2013 tarihli ve 2013/5756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına, Kararname suretinden sonra
gelmek üzere aĢağıdaki “Kararnamenin Eki Karar” eklenerek düzeltilmiĢtir.
“20/12/2013 TARĠHLĠ VE 2013/5756 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluĢlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boĢ
kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar, Kararname tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”
[R.G. 23 Ocak 2014 – 28891]
—— • ——
KANUN
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE MOLDOVA CUMHURĠYETĠ
HÜKÜMETĠ ARASINDA GERĠ KABUL ANLAġMASI ĠLE
NOTALARIN ONAYLANMASININ UYGUN
BULUNDUĞUNA DAĠR KANUN
Kanun No. 6517
Kabul Tarihi: 15/1/2014
MADDE 1 – (1) 1 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan ―Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geri Kabul AnlaĢması‖ ile Notaların
onaylanması uygun bulunmuĢtur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
23/1/2014
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/5712
BirleĢmiĢ Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kiĢi, kuruluĢ veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede değiĢiklik yapılmasına iliĢkin ekli Kararın yürürlüğe
konulması; Maliye Bakanlığının 9/12/2013 tarihli ve 6913 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki için tıklayınız
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
ATAMA KARARI
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu BaĢkanlığından:
GENEL KURULU KARARI: 18.12.2013/982
Bazı yer hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulu Kanunu’nun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi uyarınca Hâkimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu müfettiĢliğine atanmalarına iliĢkin karar aĢağıda gösterilmiĢtir.
41950
42594
47712
98112
98114
Mustafa
KurtuluĢ
DEPREM
Faruk ERDOĞAN
Muhammet Ali KAġIKÇI
Selim KÖKLEN
Mustafa ÖZTÜRK
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
Yargıtay
Hopa
Nazilli
Gemlik
Tetkik Hâkimi
Cumhuriyet Savcısı
Hâkim
Cumhuriyet Savcısı
101202
101224
101278
101369
101633
101669
104742
107533
107616
107617
107670
109451
109495
109740
109814
118859
Sezgin SARI
Beypazarı Cumhuriyet Savcısı
Selim ÖZEN
Çubuk
Cumhuriyet Savcısı
Yasin EMRE
Marmaris
Cumhuriyet Savcısı
Eyüphan TOPRAK
Bingöl
Cumhuriyet Savcısı
Nurhan ÖZDURAN
Bartın
Hâkim
Yusuf SEZER
GülĢehir
Cumhuriyet Savcısı
Ömer KARABULUT
Milas
Cumhuriyet Savcısı
Bilal ERKOÇ
Van
Cumhuriyet Savcısı
KürĢat DURGUN
Karaman
Cumhuriyet Savcısı
Veysel ERTARĞIN
ġuhut
Cumhuriyet Savcısı
Rıdvan YÜKSEL
Kula
Cumhuriyet Savcısı
Tevfik GÜL
KırĢehir
Cumhuriyet Savcısı
Harun GÜVEN
Göksun
Cumhuriyet Savcısı
Metin AKDEMĠR
Kilis
Cumhuriyet Savcısı
Abdullah ÇAKIR
Kars
Hâkim
Mehmet
Gökhan Mudanya
Hâkim
PEHLĠVAN
119205
Fatma ATEġ
Yargıtay
Tetkik Hâkimi
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu müfettiĢi olarak atanmalarına,
Karar verildi.
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 22/11/2012 Tarihli ve E: 2011/107, K: 2012/184
Sayılı Karar, 24 Ocak 2014 Tarihli ve 28892 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 31/10/2013 Tarihli ve E: 2013/72, K: 2013/126
Sayılı Karar, 24 Ocak 2014 Tarihli ve 28892 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2008/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/134
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Bizim Parti 2007 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde ilk inceleme toplantısı yapılmıĢtır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73. maddesi, il örgütlerinden gönderilen kesin
hesaplar ile parti genel merkezine iliĢkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca
incelenerek karara bağlanacağını ve birleĢtirileceğini hükme bağlamıĢ; 74. maddesi de, bu
Ģekilde karara bağlanan kesin hesabın parti genel baĢkanınca Haziran ayı sonuna kadar
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmesi zorunluluğunu getirmiĢtir.
Partinin 2007 yılı kesin hesabına iliĢkin dosya, 25.11.2008 tarihli ve 52 sayılı Genel
BaĢkan Ahmet YILMAZ imzalı yazı ile Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmiĢ ve anılan
dosya 26.11.2008 tarih ve 1176/197 sayı ile kayıt altına alınmıĢtır.
Buna göre, Bizim Parti 2007 yılı kesin hesabının, parti genel baĢkanı tarafından, takip
eden yılın Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına sunulması gerektiği
yönündeki 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesi ile getirilen kurala uyulmamıĢtır.
2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendinde, ―Siyasi partilerin 74 üncü madde
hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve
onbeş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verilir.‖ hükmü yer almıĢtır.
Parti, 2007 yılı kesin hesabının süresinde ibraz edilmemesi nedeniyle 2820 sayılı
Kanun’un 74. ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli iĢlemlerin
yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.
Diğer yandan, Bizim Parti yetkilileri, sadece Parti Genel Merkezinin 2007 yılı
bilançosunu sunmuĢ, partinin ayni yardım olarak kendisine verilen Ergin Sokak No:47/4
adresinde faaliyet gösterdiği, anılan yer için herhangi bir giderin yapılmadığı, herhangi bir
teĢkilat giderinin bulunmadığı ve yüz lira ve üzeri demirbaĢ alımı yapılmadığını bildirmiĢtir.
Partinin 2007 yılı hesaplarının kabul edilip onaylandığına dair Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu Kararı ile diğer bilgi ve belgeler bulunmamaktadır.
Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarına
ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. ġayet,
parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette
bulunuyor ise bu takdirde kira sözleĢmesi düzenlenerek isabet eden tutar partiye bağıĢ geliri
ve karĢılığı da kira gideri olarak kaydedilmelidir.
Ayrıca, partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarının hayatın olağan akıĢı
gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterlerin satın alınması vb. bir
takım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 69. maddesinde, bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi
partinin tüzelkiĢiliği adına elde edileceği; 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin
amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti
tüzelkiĢiliği adına yapılacağı; 75. maddesinde, Anayasa Mahkemesinin kesin hesaplara ait
bilgilerin belgelendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebileceği ve denetimini evrak
üzerinde yapacağı, denetim sonunda da o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve
kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların
Hazineye gelir kaydedilmesine karar vereceği; 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
de yapılan inceleme ve araĢtırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti
sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmıĢ milyon liradan az olmamak
üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıĢtır. Bu hükümlere göre, parti
yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karĢılamaları mümkün değildir.
Parti yetkililerinin, bu Ģekilde yapmıĢ oldukları gider bedellerini partiye bağıĢ geliri olarak,
karĢılığını da genel yönetim gideri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzelkiĢiliği adına
hesaplara dâhil etmesi gerekir.
Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dıĢı gelir ve gider oluĢturulmuĢ
olduğunu göstermektedir. Bu durumda, 2820 sayılı Kanun’un 69. ve 70. maddelerine aykırı
davranılmıĢ olmaktadır.
Öte yandan, Bizim Parti kesin hesabı ile eki belgelerinin Anayasa Mahkemesi
BaĢkanlığına sunulduktan sonra gerekli inceleme yapılmıĢ olup 2007 yılı kesin hesabında yer
alan eksiklikler Partiye Mahkeme BaĢkanlığı’nın 9.6.2009 tarihli ve C.01.0.KAM-103/181820 sayısına kayıtlı yazı ile;
―2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu’nun açık kurallarına karşılık, Anayasa
Mahkemesi’ne üst yazı ekinde sadece Partinin 2007 yılında herhangi bir teşkilat gideri
olmadığı ile değeri 100.- YTL.sının üzerinde demirbaş alımı yapılmadığı hususlarını da
içeren 2007 genel merkez kesinhesap bilançosu sunulmuştur.
Oysa;
1- Parti genel merkezi ile bağlı ilçeleri de kapsayan il örgütleri kesinhesaplarının ayrı
ayrı düzenlenmiş ve daha sonra da birleştirilerek onaylanmış (imza-mühür) olarak;
2- 2007 yılı kesinhesabının birleştirilerek Partinin Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu’nca kabul edilip onaylandığına dair (2820 sayılı Yasa ve Parti Tüzüğü’ne uygun
şekilde alınmış) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Kararı’nın onaylı (parti mührü ve yetkili
kişinin ad-soyad, görev ve imzasını içerir) örneğinin;
3- 2007 yılında Partinizin taşınmaz edinimi varsa, değeri ile edinim tarihlerini ve
şekillerini belirten listenin; böyle bir edinim yoksa, olmadığına dair yazının da;
Anayasa Mahkemesi’ne verilmesi;
4- Parti Genel Merkezinizin “Ergin Sok. No: 47/4 Mebusevleri/ANKARA” adresinde
olduğu ve buranın ayni yardım olarak edinildiğini belirtmekte iseniz de; bu edinimin kimden,
ne şekilde, nasıl ve hangi koşullarla yapıldığı, bu adresin diğer giderlerinin nasıl karşılandığı
ile değeri;
konularının kanıtlayıcı belgeleriyle açıklanması;
Gerektiğinden, istenen belgelerin ve açıklamaların, iş bu yazının tarafınıza tebliğinden
itibaren 20 gün içinde gönderilmesi‖
istenmiĢ olup bahis mevzu yazı 15.6.2009 tarihinde muhataplarına tebliğ edilmiĢtir.
Söz konusu yazıya ise Parti yetkililerince bugüne kadar herhangi bir cevap
verilmemiĢtir.
Mahkemeye bilgilerin istendiği Ģekliyle verilmemesi, hesap verilebilir Ģekilde kayıt ve
belge düzeninin oluĢturulmaması, hesabın dıĢında gelir ve gider oluĢturulması, inceleme ve
araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu ve Mahkemenin resmi yazısına cevap
verilmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (c) fıkrasına istinaden gerekli
iĢlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulması gerekir.
III- SONUÇ
Bizim Partinin 2007 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Gelir ve gideri olmadığı beyan edilerek herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmeyen
parti hesabının denetimi gerçekleĢtirilemediğinden, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na
uygun olarak sunulmadığına ve kabul edilmesinin mümkün olmadığına,
2- Partinin 2007 yılı kesin hesabını 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesinde öngörülen
sürede Anayasa Mahkemesine vermeyen Parti sorumluları hakkında aynı Kanun’un 111.
maddesinin (b) bendi uyarınca yasal iĢlem yapılabilmesi için Ankara Cumhuriyet
BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
3- Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği Ģekliyle verilmemesi, hesap
verilebilir Ģekilde kayıt ve belge düzeninin oluĢturulmaması, hesabın dıĢında gelir ve gider
yapılması, inceleme ve araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu ve Mahkemenin
resmi yazısına cevap verilmediğinden, Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun’un 75.
ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal iĢlem yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2009/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/135
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Bizim Parti 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde ilk inceleme toplantısı yapılmıĢtır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73. maddesi, il örgütlerinden gönderilen kesin
hesaplar ile parti genel merkezine iliĢkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca
incelenerek karara bağlanacağını ve birleĢtirileceğini hükme bağlamıĢ; 74. maddesi de, bu
Ģekilde karara bağlanan kesin hesabın parti genel baĢkanınca Haziran ayı sonuna kadar
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmesi zorunluluğunu getirmiĢtir.
Partinin 2008 yılı kesin hesabına iliĢkin dosya, 5.6.2009 tarihli ve 57 sayılı Genel
BaĢkan Ahmet YILMAZ imzalı yazı Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmiĢ ve anılan
dosya 5.6.2009 tarih ve 758/175 sayı ile kayıt altına alınmıĢtır.
Bizim Parti yetkilileri; Parti Genel Merkezi ve teĢkilatlarının partili bir kiĢiye ait Ergin
Sokak No:47/4 adresinde faaliyet gösterdiğini, anılan yer için herhangi bir kira veya diğer
giderin yapılmadığını, herhangi bir teĢkilat giderinin bulunmadığını ve demirbaĢ alımı
yapılmadığını bildirmiĢlerdir. 2008 yılına ait kesin hesaplara ait bilançosunun da yazı ekinde
olduğu belirtilmiĢ olmasına rağmen dosyada söz konusu bilanço sunulmamıĢ sadece
Mahkeme tarafından gönderilen tablolar herhangi bir gelir-gider kaydı yapılmaksızın sadece
çizgiler çekilerek doldurulmak suretiyle sunulmuĢtur.
Partinin 2008 yılı hesaplarının kabul edilip onaylandığına dair Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu Kararı ile diğer bilgi ve belgeler bulunmamaktadır.
Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarına
ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. ġayet,
parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette
bulunuyor ise bu takdirde kira sözleĢmesi düzenlenerek isabet eden tutar partiye bağıĢ geliri
ve karĢılığı da kira gideri olarak kaydedilmelidir.
Ayrıca, partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarının hayatın olağan akıĢı
gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterlerin satın alınması vb. bir
takım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 69. maddesinde, bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi
partinin tüzelkiĢiliği adına elde edileceği; 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin
amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti
tüzelkiĢiliği adına yapılacağı; 75. maddesinde, Anayasa Mahkemesinin kesin hesaplara ait
bilgilerin belgelendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebileceği ve denetimini evrak
üzerinde yapacağı, denetim sonunda da o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve
kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların
Hazineye gelir kaydedilmesine karar vereceği; 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
de yapılan inceleme ve araĢtırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti
sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmıĢ milyon liradan az olmamak
üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıĢtır. Bu hükümlere göre, parti
yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karĢılamaları mümkün değildir.
Parti yetkililerinin, bu Ģekilde yapmıĢ oldukları gider bedellerini partiye bağıĢ geliri olarak,
karĢılığını da genel yönetim gideri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzelkiĢiliği adına
hesaplara dâhil etmesi gerekir.
Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dıĢı gelir ve gider oluĢturulmuĢ
olduğunu göstermektedir. Bu durumda, 2820 sayılı Kanun’un 69. ve 70. maddelerine aykırı
davranılmıĢ olmaktadır.
Diğer yandan, Parti kesin hesabı ile eki belgelerinin Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı’na
sunulduktan sonra gerekli inceleme yapılmıĢ olup 2008 yılı kesin hesabında yer alan
eksiklikler Partiye Mahkeme BaĢkanlığı’nın 25.7.2012 tarihli ve C.0.10.YĠM.0.107.02/5671835 sayısına kayıtlı yazı ile;
―Bizim Parti 2008 yılı kesinhesabı 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 73 ve 74 üncü
maddeleri uyarınca, 5/06/2009 günlü yazı ekinde Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmiştir.
2820 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde, parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak
üzere iller teşkilatının, her bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait
uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlayacakları, iller teşkilatından
gönderilenler ve parti merkezine ait olan hesapların, merkez karar ve yönetim kurulunca
incelenerek karara bağlanacağı ve birleştirileceği belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 12.8.1999 gün ve 4445 sayılı Yasayla değişik 74 üncü maddesinde de,
“Siyasî partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhesap ile
parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilâtının kesinhesaplarının onaylı birer
örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasî partinin aynı hesap
döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul
kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten
listeleri eklenir.” denilmiştir.
Partinizin kesinhesabı üzerinde yapılan incelemede kesinhesapların incelenip kabul
edildiği ve birleştirildiğine ilişkin parti yetkili organı kararının gönderilmediği görülmüştür.
Söz konusu eksikliğin giderilmesi bakımından partinizin yetkili organı tarafından onaylanmış
olan kesinhesapların incelenip kabul edildiği ve birleştirildiğine ilişkin kararın, bu yazının
tarafınıza tebliğinden itibaren ivedilikle ve en geç 5 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne
gönderilmesi‖
istenmiĢ olup söz konusu yazı 21.8.2012 tarihinde muhataplarına tebliğ edilmiĢtir.
Söz konusu yazıya ise Parti yetkililerince bugüne kadar herhangi bir cevap
verilmemiĢtir.
Mahkemeye bilgilerin istendiği Ģekliyle verilmemesi, hesap verilebilir Ģekilde kayıt ve
belge düzeninin oluĢturulmaması, hesabın dıĢında gelir ve gider oluĢturulması, inceleme ve
araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu ve Mahkemenin resmi yazısına cevap
verilmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (c) fıkrasına istinaden gerekli
iĢlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulması gerekir.
III- SONUÇ
Bizim Partinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Gelir ve gideri olmadığı beyan edilerek herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmeyen
parti hesabının denetimi gerçekleĢtirilemediğinden, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na
uygun olarak sunulmadığına ve kabul edilmesinin mümkün olmadığına,
2- Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği Ģekliyle verilmemesi, hesap
verilebilir Ģekilde kayıt ve belge düzeninin oluĢturulmaması, hesabın dıĢında gelir ve gider
yapılması, inceleme ve araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu ve Mahkemenin
resmi yazısına cevap verilmediğinden, Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun’un 75.
ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal iĢlem yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2010/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/136
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Bizim Parti 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde ilk inceleme toplantısı yapılmıĢtır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73. maddesi, il örgütlerinden gönderilen kesin
hesaplar ile parti genel merkezine iliĢkin kesin hesabın Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca
incelenerek karara bağlanacağını ve birleĢtirileceğini hükme bağlamıĢ; 74. maddesi de, bu
Ģekilde karara bağlanan kesin hesabın parti genel baĢkanınca Haziran ayı sonuna kadar
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmesi zorunluluğunu getirmiĢtir.
Partinin 2009 yılı kesin hesabına iliĢkin dosya, 29.6.2010 tarihli ve 59 sayılı Genel
BaĢkan Ahmet YILMAZ imzalı yazı Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmiĢ ve anılan
dosya 29.6.2010 tarih ve 136/1960 sayı ile kayıt altına alınmıĢtır.
Parti yetkilileri; Parti Genel Merkezi ve teĢkilatlarının partili bir kiĢiye ait bir ofiste
(ayni yardım olarak) kira bedeli ödemeksizin faaliyette bulunduğunu, Genel Merkezin, il ve
ilçe teĢkilatlarının herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığını ve demirbaĢ alımı
yapılmadığı bildirilmiĢtir. 2009 yılına ait kesin hesaplara ait bilançosunun da yazı ekinde
olduğu belirtilmiĢ olmasına rağmen dosyada söz konusu bilanço sunulmamıĢ sadece
Mahkeme tarafından gönderilen tablolar sunulmuĢtur.
Partinin 2009 yılı hesaplarının kabul edilip onaylandığına dair Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu Kararı ile diğer bilgi ve belgeler bulunmamaktadır.
Parti tarafından teĢkilata dair her hangi bir gelir ve gider bildirilmemiĢtir.
Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarına
ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. ġayet,
parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette
bulunuyor ise bu takdirde kira sözleĢmesi düzenlenerek isabet eden tutar partiye bağıĢ geliri
ve karĢılığı da kira gideri olarak kaydedilmelidir.
Ayrıca, partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarının hayatın olağan akıĢı
gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterlerin satın alınması vb. bir
takım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 69. maddesinde, bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi
partinin tüzelkiĢiliği adına elde edileceği; 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin
amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti
tüzelkiĢiliği adına yapılacağı; 75. maddesinde, Anayasa Mahkemesinin kesin hesaplara ait
bilgilerin belgelendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebileceği ve denetimini evrak
üzerinde yapacağı, denetim sonunda da o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve
kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların
Hazineye gelir kaydedilmesine karar vereceği; 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
de yapılan inceleme ve araĢtırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti
sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmıĢ milyon liradan az olmamak
üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıĢtır. Bu hükümlere göre, parti
yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karĢılamaları mümkün değildir.
Parti yetkililerinin, bu Ģekilde yapmıĢ oldukları gider bedellerini partiye bağıĢ geliri olarak,
karĢılığını da genel yönetim gideri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzelkiĢiliği adına
hesaplara dâhil etmesi gerekir.
Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dıĢı gelir ve gider oluĢturulmuĢ
olduğunu göstermektedir. Bu durumda, 2820 sayılı Kanun’un 69. ve 70. maddelerine aykırı
davranılmıĢ olmaktadır.
Diğer yandan, Parti kesin hesabı ile eki belgelerinin Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı’na
sunulduktan sonra gerekli inceleme yapılmıĢ olup 2009 yılı kesin hesabında yer alan
eksiklikler Partiye Mahkeme BaĢkanlığı’nın 25.7.2012 tarihli ve C.0.10.YĠM.0.107.02/5661834 sayısına kayıtlı yazı ile;
―Bizim Parti 2009 yılı kesinhesabı 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 73 ve 74 üncü
maddeleri uyarınca, 29.06.2010 günlü yazı ekinde Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmiştir.
2820 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde, parti merkezi ve bağlı ilçeleri de kapsamak
üzere iller teşkilatının, her bütçe yılını izleyen nisan ayı sonuna kadar, bir evvelki yıla ait
uygulama sonuçlarını gösteren kesin hesaplarını hazırlayacakları, iller teşkilatından
gönderilenler ve parti merkezine ait olan hesapların, merkez karar ve yönetim kurulunca
incelenerek karara bağlanacağı ve birleştirileceği belirtilmiştir.
Aynı Kanunun 12.8.1999 gün ve 4445 sayılı Yasayla değişik 74 üncü maddesinde de,
“Siyasî partilerin genel başkanları, karara bağlanarak birleştirilmiş bulunan kesinhesap ile
parti merkez ve bağlı ilçeleri de kapsayan iller teşkilâtının kesinhesaplarının onaylı birer
örneğini Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesine ve bilgi için Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcılığına vermek zorundadırlar. Bu belgelere, ilgili siyasî partinin aynı hesap
döneminde edindiği taşınmaz ve değeri yüz milyon lirayı aşan taşınır malların, menkul
kıymetlerin ve her türlü hakların değerleri ile edinim tarihlerini ve şekillerini de belirten
listeleri eklenir.” denilmiştir.
Partinizin kesinhesabı üzerinde yapılan incelemede kesinhesapların incelenip kabul
edildiği ve birleştirildiğine ilişkin parti yetkili organı kararının gönderilmediği görülmüştür.
Söz konusu eksikliğin giderilmesi bakımından partinizin yetkili organı tarafından onaylanmış
olan kesinhesapların incelenip kabul edildiği ve birleştirildiğine ilişkin kararın, bu yazının
tarafınıza tebliğinden itibaren ivedilikle ve en geç 5 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne
gönderilmesi‖
istenmiĢ olup bahis mevzu yazı 21.8.2012 tarihinde muhataplarına tebliğ edilmiĢtir.
Söz konusu yazıya ise Parti yetkililerince bugüne kadar herhangi bir cevap
verilmemiĢtir.
Mahkemeye bilgilerin istendiği Ģekliyle verilmemesi, hesap verilebilir Ģekilde kayıt ve
belge düzeninin oluĢturulmaması, hesabın dıĢında gelir ve gider oluĢturulması, inceleme ve
araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu ve Mahkemenin resmi yazısına cevap
verilmediğinden 2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (c) fıkrasına istinaden gerekli
iĢlemlerin yapılmasını temin için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulması gerekir.
III- SONUÇ
Bizim Partinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Gelir ve gideri olmadığı beyan edilerek herhangi bir bilgi ve belge ibraz edilmeyen
parti hesabının denetimi gerçekleĢtirilemediğinden, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na
uygun olarak sunulmadığına ve kabul edilmesinin mümkün olmadığına,
2- Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği Ģekliyle verilmemesi, hesap
verilebilir Ģekilde kayıt ve belge düzeninin oluĢturulmaması, hesabın dıĢında gelir ve gider
yapılması, inceleme ve araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğu ve Mahkemenin
resmi yazısına cevap verilmediğinden, Parti sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun’un 75.
ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca yasal iĢlem yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2008/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/137
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Emekçi Hareket Partisi 2007 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Emekçi Hareket Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2007 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren ve Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il
örgütlerinin 2007 yılı gelirlerinin 17.900,00 TL, giderlerinin 17.775,00 TL olduğu, 674,26 TL
önceki yıldan devreden kasa bakiyesi ve 799,26 TL’nin nakit mevcudu olarak 2008 yılına
devredildiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2007 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Komitesinin 14.6.2012 günlü kararı ile
kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Partinin 2007 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan
tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle 2007 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a
uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Partinin Genel Merkez gelirleri 6.799,26 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 3.500,00 TL’si aylık aidatlar, 2.625,00 TL’si EskiĢehir il örgütünden aktarılan
nakit ve 674,26 TL’si de önceki yıldan devreden kasa fazlasından oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin gelirleri 14.400,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirlerin tamamı toplanan aidatlardan oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Partinin Genel Merkez giderleri 6.799,26 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 6.000,00 TL’si kira gideri olup kalan 799,26 TL’si de sonraki yıla devreden
nakit mevcudundan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 11.775,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu giderin tamamı kira giderlerinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Malları
Partinin 2007 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taĢınmaz
mal ve değeri yüz lirayı aĢan taĢınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaĢılmıĢtır.
IV- SONUÇ
Emekçi Hareket Partisinin 2007 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
Partinin 2007 yılı kesin hesabında gösterilen 17.900,00 TL gelir ve 17.775,00 TL gider
ile 674,26 TL önceki yıldan devreden kasa bakiyesi ve 799,26 TL nakit devrinin eldeki bilgi
ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2009/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/138
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Emekçi Hareket Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Emekçi Hareket Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren ve Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il
örgütlerinin 2008 yılı gelirlerinin 21.150,00 TL, giderlerinin 19.470,00 TL olduğu, 799,26 TL
önceki yıldan devreden kasa bakiyesi ve 2.479,26 TL’nin nakit mevcudu olarak 2009 yılına
devredildiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2008 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Komitesinin 14.6.2012 günlü kararı ile
kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Partinin 2008 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan
tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle 2008 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a
uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Partinin Genel Merkez gelirleri 6.469,26 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 5.450,00 TL’si aylık aidatlar, 170,00 TL’si EskiĢehir il örgütünden, 50,00 TL’si
Ġstanbul il örgütünden aktarılan nakit ve 799,26 TL’si de önceki yıldan devreden kasa
fazlasından oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin gelirleri 15.700,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirlerin tamamı toplanan aidatlardan oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Partinin Genel Merkez giderleri 6.469,26 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 3.990,00 TL’si kira gideri olup kalan 2.479,26 TL’si de sonraki yıla devreden
nakit mevcudundan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 15.700,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu giderin 15.480,00 TL’si kira giderleri 220,00 TL’si de genel merkeze
aktarılan tutardan oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Malları
Partinin 2008 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taĢınmaz
mal ve değeri yüz lirayı aĢan taĢınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaĢılmıĢtır.
IV- SONUÇ
Emekçi Hareket Partisinin 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
Partinin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 21.150,00 TL gelir ve 19.470,00 TL gider
ile 799,26 TL önceki yıldan devreden kasa bakiyesi ve 2.479,26 TL nakit devrinin eldeki bilgi
ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2010/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/139
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Emekçi Hareket Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Emekçi Hareket Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren ve Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il
örgütlerinin 2009 yılı gelirlerinin 30.060,00 TL, giderlerinin 31.900,00 TL olduğu, 2.479,26
TL önceki yıldan devreden kasa bakiyesi ve 639,26 TL’nin nakit mevcudu olarak 2010 yılına
devredildiği anlaĢılmaktadır.
Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Komitesinin 14.6.2012 günlü kararı ile
kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Partinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan
tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a
uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Partinin Genel Merkez gelirleri 14.159,26 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 2.800,00 TL’si aylık aidatlar, 700,00 TL’si giriĢ aidatları, 3.600,00 TL’si
EskiĢehir il örgütünden, 4.580,00 TL’si Ġstanbul il örgütünden aktarılan nakit ve 2.479,26
TL’si de önceki yıldan devreden kasa fazlasından oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin gelirleri 29.530,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirlerin 26.560,00 TL’si toplanan aidatlardan, 2.970,00 TL’si de genel
merkezden aktarılan tutardan oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Partinin Genel Merkez giderleri 14.159,26 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 10.550,00 TL si kira gideri, 2.970,00 TL si Ankara il teĢkilatına aktarılan tutar
ve 639,26 TL’si de sonraki yıla devreden nakit mevcudundan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 29.530,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu giderin 21.350,00 TL’si kira giderleri, 8.180,00 TL’si de genel merkeze
aktarılan tutardan oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Malları
Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taĢınmaz
mal ve değeri yüz lirayı aĢan taĢınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaĢılmıĢtır.
IV- SONUÇ
Emekçi Hareket Partisinin 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 30.060,00 TL gelir ve 31.900,00 TL gider
ile 2.479,26 TL önceki yıldan devreden kasa bakiyesi ve 639,26 TL nakit devrinin eldeki bilgi
ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2009/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/140
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
BarıĢ ve Demokrasi Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
BarıĢ ve Demokrasi Partisi 2008 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda, dosyada
eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine 11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE
karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
BarıĢ ve Demokrasi Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2008 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216
sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820
sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2008 yılı gelirleri
toplamının 84.529,00 TL, giderleri toplamının 82.871,10 TL olduğu ve 2009 yılına devreden
nakit mevcudunun da 1.657,90 TL olduğu anlaĢılmaktadır.
Partinin 2008 yılı kesin hesabının, Parti Meclisinin 27.06.2009 tarih ve 7 sayılı kararı ile
kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Bu itibarla, BarıĢ ve Demokrasi Partisinin 2008 yılı kesin hesabının gelir ve gider
rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2008 yılı kesin
hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 30.762,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirin tamamı toplanan bağıĢ ve aidatlardan oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu iĢletme defteri
Çankaya Ġlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.
BarıĢ ve Demokrasi Partisi 2008 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Partinin 42 il örgütünün 2008 yılı gelirleri 53.767,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirin tamamı toplanan bağıĢ ve aidatlardan oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2008 yılı giderleri 30.044,15 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu giderlerin 7.190,00 TL’si temsil ve ağırlama gideri, 6.830,00 TL’si kırtasiye
ve büro gideri, 2.430,00 TL’si haberleĢme gideri, 949,15 TL’si taĢıma gideri, 505,00 TL’si
seyahat gideri, 6.275,00 TL’si kira gideri, 1.975,00 TL’si bakım onarım gideri, 1.710,00 TL’si
ısıtma, aydınlatma ve temizlik gideri, 50,00 TL’si vergi, sigorta ve noter gideri ve 2.130,00
TL’si de demirbaĢ giderinden oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılına devreden kasa ve banka mevcudu 717,85 TL’dir.
Genel Merkezin 2008 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, aĢağıda belirtilen konular dıĢındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak
gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
1- Parti yetkililerinden, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen belgeler olmadan
yapılan ve aĢağıda ayrıntısı gösterilen ödemeler ile ilgili olarak açıklamaları istenmiĢtir.
Yevmiye
Tarih ve
No’su
5.5.2008/2
10.6.2008/38
Belge Türü
A4 kağıdına
yazılmıĢ beyan.
Yarım A4
kağıdına yazılmıĢ
tutanak
Belge Ġçeriği
Tutar
Genel saymanlıkça tadilatı
yaptırılması istenen, Genel
merkez dairesini 210 TL’ye
malzeme artı iĢçilik olarak
yaptım ve paramı nakit olarak
aldım.
Doğalgaz
tesisatı
ve
malzemeleri için 30 TL iĢçilik
için nakliye dâhil 90 TL olmak
210,00
120,00
26.7.2008/159
A4 kağıdına
yazılmıĢ beyan.
8.10.2008/353
Yarım
A4
kağıdına yazılmıĢ
tutanak
11.11.2008/388 A4
kağıdına
yazılmıĢ tutanak.
20.12.2008/400 Yarım
A4
kağıdına yazılmıĢ
tutanak
üzere
toplam
120
TL
karĢılığında iĢ yapılarak iĢ bu
tutanak tutulmuĢtur.
Buca Kapağı
2 Ad- 3.
= 6,00 TL
Buat Kapağı
20 ― 10.
=2,00 TL
Anahtar ve Pirizler 33 ― 3,5.
=115,00 TL
Mutfak için Lamba 1 ― 10. =
10,00 TL
4 x 20 W. Florasan Lamba
2. ― 48. =96,00 TL
WC için Lamba
1 ― 12. =
12,00 TL
Antre için Lamba
1 ― 12. =
12,00 TL
Aspratör ve camı
1 ― 50. =
50,00 TL
ĠĢçilik
150,00 TL
BarıĢ ve Demokrasi Partisi
Genel Merkezini 4 hafta yani
ayda 4 defa temizledim. 120
TL aldım.
BarıĢ ve Demokrasi Partisinin
1 aylık temizliği (Hafta bir
defa)
karĢılığı
Genel
Saymanlıktan 120 TL aldım.
BarıĢ ve Demokrasi Partisinin
4 temizliğini yapıp 120 TL
aldım.
TOPLAM
453,00
120,00
120,00
120,00
1.143,00
Parti yetkilileri, söz konusu yazıya bugüne kadar herhangi bir cevap vermemiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci fıkrasında, ―Siyasi partilerin giderleri
amaçlarına aykırı olamaz.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında ise “Anayasa Mahkemesi
denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna
veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verir.” hükümleri yer almıĢtır.
Muhasebenin genel kabul görmüĢ temel kavramlarından biri ―Belgelendirme‖
kavramıdır. 213 sayılı Kanun’un 229. maddesinde ―Fatura, satılan emtia veya yapılan iş
karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan
tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır‖ Ģeklinde tarif yapılmıĢ ve ―Fatura
Kullanma Mecburiyeti‖ baĢlıklı 232. maddesindeki hükmüne göre de, faturanın hangi hâllerde
ve kimler tarafından alınması ve verilmesinin gerektiği ifade edilmiĢtir. Bu bağlamda mal ve
hizmet alımlarında bu iĢlemlerin fatura ile belgelendirilmesi zorunlu tutulmuĢ ve gerekli
muhasebe kayıtlarının tutulmasında da faturanın tevsik edici belge olarak kullanılması
gerektiği ifade edilmiĢtir. Buna göre, fatura ya da fatura yerine geçen belgelerin kullanılması,
satın alınan mal ya da hizmetin bedelini ortaya koymak ve ödemenin usulüne uygun olarak
yapılması ve kaydedilmesi için Ģarttır.
2820 sayılı Kanun’un 74. maddesinin altıncı fıkrasında, ―Siyasi partiler harcamalarını
fatura, fatura yerine geçen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı
hallerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer
belgelerle tevsik ederler. Ancak kaybolma, yırtılma ve yanma gibi mücbir sebeplerle aslının
temin edilemediği hallerde, fatura ve fatura yerine geçen belgeler yerine bu belgeleri
düzenleyenlerden alınacak tasdikli örnekleri kullanılabilir.‖ hükmüne yer verilmiĢtir.
Buna göre, siyasi partilerin harcamaları kural olarak fatura ya da fatura yerine geçen
belgeler ile ispatlanmak durumunda ancak, bu belgelerin temin edilmesinin mümkün olmadığı
hâllerde harcamanın doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak Ģartıyla diğer belgelerle
ispat yoluna gidilebilmektedir. Yukarıda yer alan ve Parti yetkililerinden cevaplandırılması
istenilen ödemeler ise fatura ya da fatura yerine geçen belgeler eliyle gerçekleĢtirilmemiĢ
sadece ve sadece boĢ bir kâğıt tutanak olarak kullanılmak suretiyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Kanun
koyucunun fatura ya da fatura yerine geçen belgeler yerine kanıtlayıcı diğer belgelerin
kullanılabilmesi için öngörmüĢ olduğu Ģart söz konusu belgelerin temin edilememesi hâlidir.
Söz konusu belgeler açısından ise bu belgeler zaten alınmamıĢ ve düzenlenmemiĢ olduğu için
―temin edilememe‖ Ģartı gerçekleĢmemiĢtir. Ayrıca, anılan Ģartın gerçekleĢtirilmiĢ olduğu
kabul edilecek olsa dahi harcamaların kabul edilebilmesi için yinede ―harcamanın
doğruluğunu gösterecek muhtevaya sahip olmak şartıyla diğer belgelerle ispat yoluna‖
gidilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan, boĢ bir kâğıt tutanak olarak kullanılmak suretiyle
gerçekleĢtirilen harcamaların siyasi parti harcaması olarak kabul edilmesi ya da 2820 sayılı
Kanun’a uygun olduğu kabul edilemez.
Bu nedenle söz konusu giderlerin Parti adına yapılmıĢ bir gider olarak kabul edilmesi
mümkün değildir. 1.143,00 TL’nin Hazineye irad kaydedilmesi gerekir.
2- Parti yetkililerinden, Öz AltınbaĢak Otel’e konaklama ücreti olarak toplam 7 adet
yazarkasa fiĢi karĢılığı ödenen ve ĠĢletme Hesabı Defterine 28.4.2008 tarih ve 4 nolu yevmiye
ile kaydedilen diğer yandan kendileri için konaklama bedeli ödenen kiĢi ya da kiĢilerin kim ya
da kimler olduğu bilgisini ihtiva etmeyen 90,00 TL ödeme ile ilgili olarak açıklamaları
istenmiĢtir.
Parti yetkilileri, söz konusu yazıya bugüne kadar herhangi bir cevap vermemiĢtir.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci fıkrasında, ―Siyasi partilerin giderleri
amaçlarına aykırı olamaz.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında ise “Anayasa Mahkemesi
denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna
veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verir.” hükümleri yer almıĢtır.
Yukarıda belirtilen harcama ile ilgili olarak yazarkasa fiĢi dıĢında kanıtlayıcı baĢka bir
belgeye yer verilmediği gibi anılan harcamanın ne maksatla yapıldığı ya da konaklayan
kiĢilerin kimlik bilgileri ve parti mensubu olup olmadıkları ile parti içerisinde resmi bir
görevlerinin bulunup bulunmadığı da anlaĢılamamıĢtır. Öte yandan, söz konusu kiĢiler parti
mensubu ya da partinin resmi görevlileri olsa dahi yapılan seyahat ve gerçekleĢtirilen
konaklamanın partiye ait bir görev ifası için mi veya baĢka bir nedenle mi olduğu da belli
değildir.
Siyasi parti bütçesinden bir harcamanın yapılabilmesi; harcamanın siyasi parti tüzel
kiĢiliği adına olması ve bununla birlikte partiye ait siyasi bir faaliyetin icrası nedeni ile
gerçekleĢmesine bağlıdır. Partiye sorulan ve gerekli açıklamanın yapılması istenen 90,00 TL
ile ilgili olarak sayılan koĢulların gerçekleĢtiği anlaĢılamadığından yapılan harcamanın kabulü
mümkün değildir. 90,00 TL’nin Hazineye irad kaydedilmesi gerekir.
3- Parti yetkililerinden, Parti ĠĢletme Hesabı Defterine ―Elmadağ gidildi Taksi benzin‖
açıklamasıyla 23.9.2008 tarih ve 343 nolu yevmiye ile kaydedilen 59 TE 8968 plakalı araç
için alınan 30,00 TL’lik kurĢunsuz benzin harcamasının; söz konusu aracın kimin adına
kayıtlı olduğunu da içerecek Ģekilde açıklanması, Ģayet anılan araç o dönemde parti adına
kayıtlı değil ise kimin üzerine kayıtlı olduğu, parti adına kayıtlı olmamakla beraber parti adına
kullanılma durumu var ise parti adına kullanılma durumunu gösteren belge ile o tarihte
düzenlenmiĢ olan görevlendirme yazısının gönderilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilileri, söz konusu yazıya herhangi bir cevap vermemiĢtir.
Yukarıda ifade edilen harcama ile ilgili olarak bir önceki maddede belirtilen hususlar
aynen geçerlidir. Buna göre, siyasi parti bütçesinden bir harcamanın yapılabilmesi;
harcamanın siyasi parti tüzel kiĢiliği adına olması ve bununla birlikte partiye ait siyasi bir
faaliyetin icrası nedeni ile olması gerekmektedir. Parti yetkililerince yapılan harcama ile ilgili
olarak yöneltilen ve yukarıda aynen yer verilen sorularımıza herhangi bir cevap verilmemiĢ
olmakla gerçekleĢtirilen harcamanın parti adına ve siyasi bir faaliyetin icrası için yapıldığı
ortaya konulmamıĢtır. Dolayısıyla bu haliyle yapılan harcamanın kabulü mümkün değildir.
30,00 TL’nin Hazineye irad kaydedilmesi gerekir.
Diğer yandan, Parti kesin hesabı ile eki belgelerinin Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığı’na
sunulduktan sonra gerekli inceleme yapılmıĢ olup 2008 yılı kesin hesabında yer alan
eksiklikler Partiden Mahkeme BaĢkanlığı’nın 16.2.2012 tarihli ve C.0.10.YĠM.0.107.02/157408 sayısına kayıtlı yazı ile istenmiĢ olup bahis mevzu yazı 20.2.2012 tarihinde muhataplarına
tebliğ edilmiĢtir.
Söz konusu yazıya ise Parti yetkililerince bugüne kadar herhangi bir cevap
verilmemiĢtir. 2820 sayılı Kanun’un ―Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa Mahkemesine
gerekli bilgilerin verilmemesi‖ baĢlıklı 111 inci maddesinin (c) bendinde ―75 inci madde
gereğince yapılan inceleme ve araştırmaları engelleyen sorumluları ile aynı madde gereğince
istenen bilgileri vermeyen sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmış
milyon liradan az olmamak üzere ağır para cezası… verilir.‖ hükmüne yer verilmiĢ olup 2008
yılı parti kesin hesabı ve eki belgeleri ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgeleri vermeyen
sorumlular hakkında 2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
gereğince iĢlem yapılmasının temini açısından Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç
duyurusunda bulunulması gerekir.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Partinin 42 il örgütünün 2008 yılı giderleri 52.826,95 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 37.187,00 TL’si büro giderleri ve 15.639,95 TL’si de yol, kongre ve propaganda
giderinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin 2009 yılına devreden nakit mevcudu 940,05 TL’dir.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
BarıĢ ve Demokrasi Partisi 2008 yılı içinde 1.714,00 TL tutarında taĢınır malı satın alma
yoluyla edinmiĢtir.
Partinin 2008 yılı kesin hesabının ve eklerinin incelenmesinde, Partinin 2008 yılında
edindiği değeri yüz lirayı aĢan taĢınır mal ve hak edinimlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun
olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
IV- SONUÇ
BarıĢ ve Demokrasi Partisi 2008 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2008 yılı kesin hesabında gösterilen 84.529,00 TL gelir, 82.871,10 TL gider
ile 1.657,90 TL devreden nakit mevcudunun Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında kalan
bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’na uygun olduğuna,
2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak Parti amaçlarına uygun olmayan
ve Parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 1.263,00
TL karĢılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesi gereğince
Hazineye gelir kaydedilmesine,
3- Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin verilmemesi nedeniyle, parti sorumluları
hakkında 2820 sayılı Kanun’un 75. ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca
yasal iĢlem yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2012/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/141
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Güçlenen Türkiye Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN,
Serdar ÖZGÜLDÜR, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep
KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Engin YILDIRIM, Nuri NECĠPOĞLU, Hicabi DURSUN,
Celal Mümtaz AKINCI, Erdal TERCAN, Muammer TOPAL, Zühtü ARSLAN ve M. Emin
KUZ’un katılımlarıyla 11.12.2013 gününde ilk inceleme toplantısı yapılmıĢtır.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 73. maddesi, il örgütlerinden gönderilen kesin
hesaplar ile parti genel merkezine iliĢkin kesin hesabın merkez karar ve yönetim kurulunca
incelenerek karara bağlanacağını ve birleĢtirileceğini hükme bağlamıĢ; 74. maddesi de, bu
Ģekilde karara bağlanan kesin hesabın parti genel baĢkanınca Haziran ayı sonuna kadar
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmesi zorunluluğunu getirmiĢtir.
Partinin 2009 yılı kesin hesabına iliĢkin dosya, imzalı 9.4.2012 tarih ve 2012/006 sayılı
Genel Sekreter Erkan DOĞU imzalı yazı ile Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına verilmiĢ ve
anılan dosya 10.4.2012 tarih ve 1337/257 sayı ile kayıt altına alınmıĢtır.
Buna göre, Partinin 2009 yılı kesin hesabının Parti Genel BaĢkanı tarafından takip eden
yılın Haziran ayı sonuna kadar Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığına sunulması gerektiği
yönündeki 2820 sayılı Kanun’un 74.maddesi ile getirilen kurala uyulmamıĢtır.
2820 sayılı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendinde, ―Siyasi partilerin 74 üncü madde
hükümlerine aykırı hareket eden sorumluları hakkında, üç aydan altı aya kadar hafif hapis ve
onbeş milyon liradan otuz milyon liraya kadar hafif para cezası verilir.‖ hükmü yer almıĢtır.
Parti, 2009 yılı kesin hesabının süresinde ibraz edilmemesi nedeniyle 2820 sayılı
Kanun’un 74. ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca gerekli iĢlemlerin
yapılmasını temin için suç duyurusunda bulunulması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.
Güçlenen Türkiye Partisinin 2009 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda
1- Dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine,
2- Partinin 2009 yılı kesin hesabını, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 74.
maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesi’ne vermeyen Parti sorumluları hakkında,
aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal iĢlem yapılabilmesi için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına,
OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Güçlenen Türkiye Partisinin, Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren ve Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ve diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde Partinin Genel Merkezi ile il
örgütlerinin 2009 yılı gelirleri ve giderleri toplamının 2.200,00 TL olduğu, gelir ve gider
rakamlarının toplamının birbirine denk olduğu ayrıca nakit devrinin bulunmadığı
anlaĢılmaktadır.
Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Parti Merkez Yönetim Kurulunun 22.7.2012 günlü
kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Partinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda açıklanan
tutarlardan oluĢtuğu, bu haliyle 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a
uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin 2009 yılında herhangi bir gelirinin olmadığı beyan edilmiĢtir.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
beyan edilen durumun 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Parti il örgütlerinin gelirleri 2.200,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirin tamamı Gaziantep Ġl Örgütü tarafından kiralanmak suretiyle
faaliyette bulunan il sosyal tesisinin iĢletilmesinden elde edilen gelirlerden oluĢmaktadır. Öte
yandan söz konusu gelirin bir kısmı ise 2009 yılı içerisinde peĢin tahsil edilmiĢ olup 2010
yılının ilk aylarını da içermektedir.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2009 yılında herhangi bir giderinin olmadığı beyan edilmiĢtir.
Parti Genel Merkezinin kira giderleri ile cari harcamalarının nasıl ve ne Ģekilde
karĢılandığı sorulmuĢ oluptur. Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları yazıda ise ―Gazi Osman
Paşa Mah. 378. Sk. No: 15/2 adresindeki, parti binamız, kurucu üyelerimizden Erkan
DOĞU’nun tasarrufunda iken (kira bedeli daha önceden ödenmiş olup) 15.09.2011 tarihine
kadar kullanılmıştır. Binanın bir odası Erkan DOĞU tarafından kullanılmış olup, elektrik su
vs. giderler Erkan DOĞU tarafından ödenmiştir. 15.09.2011 tarihinde kiralamış olduğumuz
parti binamızın elektrik su vs. giderleri mülk sahibine ait olup, kira ödeme tarihimiz
(15.09.2011) henüz başlamamıştır.‖ biçiminde cevap vermiĢlerdir.
Parti Genel Merkezinin defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
beyan edilen durumun 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Parti il örgütlerinin giderleri 2.200,00 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu giderin tamamı Gaziantep Ġl Örgütü tarafından kiralanmak suretiyle
faaliyette bulunan il sosyal tesisinin kira giderinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Malları
Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, herhangi bir taĢınmaz
mal ve değeri yüz lirayı aĢan taĢınır mal ve menkul kıymet ediniminin olmadığı anlaĢılmıĢtır.
IV- SONUÇ
Güçlenen Türkiye Partisinin 2009 yılı hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 2.200,00 TL gelir ve giderin eldeki bilgi
ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna,
2- Ġlk Ġnceleme toplantısında verilen karar gereğince, Partinin 2009 yılı kesin hesabını
2820 sayılı Kanun’un 74. maddesinde öngörülen sürede Anayasa Mahkemesine vermeyen
Parti sorumluları hakkında aynı Kanun’un 111. maddesinin (b) bendi uyarınca yasal iĢlem
yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
11.12.2013 gününde OYBĠRLĠĞĠYLE karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2010/5 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/142
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Milli Demokrat Halkın Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Milli Demokrat Halkın Partisi 2009 yılı kesin hesabının ilk incelemesi sonucunda,
dosyada eksiklik bulunmadığından iĢin esasının incelenmesine 11.12.2013 gününde
OYBĠRLĠĞĠYLE karar verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Milli Demokrat Halkın Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216
sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820
sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı gelirleri
toplamının 13.215,94 TL, giderleri toplamının 12.880,00 TL olduğu ve geçen yıldan devreden
nakit mevcudunun da 335,94 TL olduğu anlaĢılmaktadır.
Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Merkez Karar Yürütme Kurulunun tarihsiz ve sayısız
kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Bu itibarla, Partinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider rakamlarının yukarıda
açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2009 yılı kesin hesabının doğru, denk ve
2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 13.215,94 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 12.880,00 TL’si bağıĢ, 335,94 TL’si 2008 yılından devreden kasa bakiyesinden
oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu iĢletme defteri
Çankaya Ġlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.
Partinin 2009 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde yapılan incelemede,
gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Partinin sadece 13 il örgütünün bulunduğu ve söz konusu iller teĢkilatlarının da
herhangi bir gelir ve gider gerçekleĢmesinin bulunmadığı beyan edilmiĢtir.
Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarına
ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. ġayet,
parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette
bulunuyor ise bu takdirde kira sözleĢmesi düzenlenerek isabet eden tutar partiye bağıĢ geliri
ve karĢılığı da kira gideri olarak kaydedilmelidir.
Ayrıca, partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarının hayatın olağan akıĢı
gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterlerin satın alınması vb. bir
takım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 69. maddesinde, bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi
partinin tüzelkiĢiliği adına elde edileceği; 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin
amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti
tüzelkiĢiliği adına yapılacağı; 75. maddesinde, Anayasa Mahkemesinin kesin hesaplara ait
bilgilerin belgelendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebileceği ve denetimini evrak
üzerinde yapacağı, denetim sonunda da o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve
kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların
Hazineye gelir kaydedilmesine karar vereceği; 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
de yapılan inceleme ve araĢtırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti
sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmıĢ milyon liradan az olmamak
üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıĢtır. Bu hükümlere göre, parti
yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karĢılamaları mümkün değildir.
Parti yetkililerinin, bu Ģekilde yapmıĢ oldukları gider bedellerini partiye bağıĢ geliri olarak,
karĢılığını da genel yönetim gideri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzelkiĢiliği adına
hesaplara dâhil etmesi gerekir.
Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dıĢı gelir ve gider oluĢturulmuĢ
olduğunu göstermektedir. Bu durumda, 2820 sayılı Kanun’un 69. ve 70. maddelerine aykırı
davranılmıĢ olmaktadır. Parti il teĢkilatlarının herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı
Ģeklindeki beyanları karĢısında sorumluları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri 12.840,90 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 7.500,00 TL’si kira gideri, 4.509,92 TL’si ısıtma, aydınlatma ve temizlik gideri,
796,71 TL’si haberleĢme gideri ve 34,27 TL’si de taĢıma giderinden oluĢmaktadır.
Genel Merkezin 2009 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, aĢağıda belirtilen konular dıĢındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak
gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci fıkrasında, ―Siyasi partilerin giderleri
amaçlarına aykırı olamaz.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında ise “Anayasa Mahkemesi
denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna
veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verir.” hükümleri yer almıĢtır.
1- Fatura aslı olmadan fotokopi banka dekontu ile mükerrer ödemede bulunulmasının
nedeni sorulmuĢtur.
Yapılan incelemede, 2009 yılında banka dekont fotokopisine dayanılarak gider
gösterilen 120,77 TL’lik TEDAġ fatura ödemesinin, aynı banka dekontunun aslı ile ilgili
olduğu 2008 yılında gider gösterilerek ödendiği, Parti defterinin 2008 yılı kayıtlarından
anlaĢılmaktadır.
Söz konusu banka dekontu fotokopisine iliĢkin 2009 yılı defter kayıtlarında ise aynı
tarih ve aynı tutar ile ancak baĢka seri numarası ile kayıt yapıldığı görülmüĢtür.
2008 Yılı Defter Kayıtları
2009 Yılı Defter Kayıtları
Gider Bölümü
Gider Bölümü
Sıra Evrak
Evrak
Açıklama Toplam Sıra Evrak
Evrak
Açıklama Toplam
No Tarihi
No
Tutar
No Tarihi
No
Tutar
(TL)
(TL)
37 18.06.2008 5345920 TEDAġ
120,77
28 18.06.2009 Z3564885 TEDAġ
120,77
Parti yetkilileri, ―Tedaş ödemelerine ait belirttiğiniz giderlerle ilgili konuda ki
sorularınızı muhasebecimize sorduk. Hiçbir kötü niyeti olmadan istemeyerek sehven hata
yaptığını yüksek makamınıza iletmemizi arz etmiştir.‖ Ģeklinde cevap vermiĢlerdir.
Parti yetkilileri tarafından da parti tüzel kiĢiliğinin giderlerinin mükerrer olarak
kaydedilmiĢ olduğu teyit edilmekte olup sorumlular göndermiĢ oldukları cevap yazılarında
hatayı kabul etmiĢ ve fakat herhangi bir düzeltici iĢlem yapma yoluna gitmemiĢlerdir. Bu
nedenle söz konusu mükerrer giderin parti adına yapılmıĢ bir gider olarak kabul edilmesi
mümkün değildir. Bu ödemelerin kiĢisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Bu nedenle
120,77 TL’nin Hazineye irad kaydedilmesi gerekir.
2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci fıkrasında, ―Siyasi partilerin giderleri
amaçlarına aykırı olamaz.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında ise “Anayasa Mahkemesi
denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna
veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verir.” hükümleri yer almıĢtır.
Parti görevlilerinden tahsilât makbuzlarında gecikme bedellerinin de Parti bütçesinden
ödenme nedeni sorulmuĢtur.
Düzenleyeni
Tarihi
TürkTelekom
10.2.2009
―
―
―
―
―
―
14.4.2009
16.6.2009
16.6.2009
21.7.2009
18.9.2009
20.11.2009
Tahsilât Makbuzunun
Makbuzdaki
No.su
Abone Adı
Soyadı
394010740
Hüseyin
Bilge
GÖNENDĠ
409408456
―
425134884
―
425134883
―
434151545
―
448306398
―
462960878
―
Toplam
Abone
Hizmet No
1806193893
―
―
―
―
―
―
Gecikme
bedeli
(TL)
-
1,87
4,34
13,39
19,60
Parti yetkilileri, ―Kişi adına tahsilat makbuzları söz konusu makbuzlar partimizin o
zaman ki adsl ve telefon giderleri olup, o tarihlerde partimiz çalışanlarından Hüseyin Bilge
GÖNENDĠ bu işle görevlendirildiğinden faturalar onun adına gelse de, ödemeler partimiz
kasasından yapılmıştır. Ayrıca makbuzlarda ki bazı gecikme bedelinin nedeni ise, kasamızda
bazen para olmadığından dolayı fatura ödemeleri yapılamadığından, geç ödemelerde ki
gecikme bedelleridir.‖ Ģeklinde cevap vermiĢlerdir.
Parti yetkililerinin ödemelerin zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almaları
gerekir. Parti görevlilerinin yükümlülüklerini zamanında yapmamaları sonucu oluĢan gecikme
zammından Parti tüzel kiĢiliğini sorumlu tutma imkânı bulunmamaktadır. Bu ödemelerin
kiĢisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Bu nedenle 19,60 TL’nin Hazineye irad
kaydedilmesi gerekir.
M. Emin KUZ bu görüĢe katılmamıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Partinin sadece 13 il örgütünün bulunduğu ve söz konusu iller teĢkilatlarının da
herhangi bir gelir ve gider gerçekleĢmesinin bulunmadığı beyan edilmiĢtir.
Siyasi partilerin faaliyetlerini yürüttükleri genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarına
ait yerler partilerin kendilerine ait olabileceği gibi kiralık olarak da kullanılabilecektir. ġayet,
parti yetkililerine ait veya bunların kendilerinin kullandıkları yerlerde siyasi parti faaliyette
bulunuyor ise bu takdirde kira sözleĢmesi düzenlenerek isabet eden tutar partiye bağıĢ geliri
ve karĢılığı da kira gideri olarak kaydedilmelidir.
Ayrıca, partilerin genel merkez, il, ilçe ve belde baĢkanlıklarının hayatın olağan akıĢı
gereği kira, su, elektrik, posta, telefon, kırtasiye, tutulacak defterlerin satın alınması vb. bir
takım genel yönetim giderlerini de yapması gerekir.
2820 sayılı Kanun’un 69. maddesinde, bir siyasi partinin bütün gelirlerinin, o siyasi
partinin tüzelkiĢiliği adına elde edileceği; 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin
amaçlarına aykırı olamayacağı ve bir siyasi partinin bütün giderlerinin, o siyasi parti
tüzelkiĢiliği adına yapılacağı; 75. maddesinde, Anayasa Mahkemesinin kesin hesaplara ait
bilgilerin belgelendirilmesini siyasi partilerden her zaman isteyebileceği ve denetimini evrak
üzerinde yapacağı, denetim sonunda da o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve
kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların
Hazineye gelir kaydedilmesine karar vereceği; 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
de yapılan inceleme ve araĢtırmaları engelleyen ve istenen bilgileri vermeyen parti
sorumluları hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve altmıĢ milyon liradan az olmamak
üzere ağır para cezası verileceği hüküm altına alınmıĢtır. Bu hükümlere göre, parti
yetkililerinin genel yönetim giderlerini kendi imkânlarıyla karĢılamaları mümkün değildir.
Parti yetkililerinin, bu Ģekilde yapmıĢ oldukları gider bedellerini partiye bağıĢ geliri olarak,
karĢılığını da genel yönetim gideri olarak kaydetmek suretiyle parti tüzelkiĢiliği adına
hesaplara dâhil etmesi gerekir.
Yönetim giderlerinin hesaplarda görülmemesi kayıt dıĢı gelir ve gider oluĢturulmuĢ
olduğunu göstermektedir. Bu durumda, 2820 sayılı Kanun’un 69. ve 70. maddelerine aykırı
davranılmıĢ olmaktadır. Parti il teĢkilatlarının herhangi bir gelir ve giderinin bulunmadığı
Ģeklindeki beyanları karĢısında sorumluları hakkında gerekli iĢlemlerin yapılması için Ankara
Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekir.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Partinin 2009 yılı defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede, taĢınmaz mal ile
değeri yüz Türk Lirasını aĢan taĢınır mal, menkul kıymet ve hak edinilmediği anlaĢılmaktadır.
IV- SONUÇ
Milli Demokrat Halkın Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 13.215,94 TL gelir, 12.880,00 TL gider
ile 335,94 TL geçen yıldan devreden nakit mevcudunun Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında
kalan bölümünün eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’na uygun olduğuna OYBĠRLĠĞĠYLE,
2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak Parti amaçlarına uygun olmayan
ve Parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 120,77 TL
karĢılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesi gereğince
Hazineye gelir kaydedilmesine OYBĠRLĠĞĠYLE,
3- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak Parti amaçlarına uygun olmayan
ve Parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 19,60 TL
karĢılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesi gereğince
Hazineye gelir kaydedilmesine M. Emin KUZ’un karĢıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
4- Anayasa Mahkemesine istenen bilgilerin istendiği Ģekliyle verilmemesi, hesap
verilebilir Ģekilde kayıt ve belge düzeninin oluĢturulmaması, hesabın dıĢında gelir ve gider
yapılması, inceleme ve araĢtırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, Parti
sorumluları hakkında 2820 sayılı Kanun’un 75. ve 111. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
uyarınca yasal iĢlem yapılması için Ankara Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına OYBĠRLĠĞĠYLE,
11.12.2013 gününde karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Muammer TOPAL
Üye
Zühtü ARSLAN
Üye
M. Emin KUZ
KARġIOY GEREKÇESĠ
Milli Demokrat Halkın Partisi’nin 2009 Yılı Kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
Kesinhesapta gösterilen giderlerden 19,60 TL gecikme bedelinin Parti tüzel kiĢiliği adına
yapılmıĢ harcama olarak kabulünün mümkün görülmediği gerekçesiyle Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verilmiĢtir.
Kararın bu kısmına iliĢkin gerekçede ―…Parti görevlilerinin yükümlülüklerini
zamanında yapmamaları sonucu oluĢan gecikme zammından Parti tüzel kiĢiliğini sorumlu
tutma imkanı bulunmadığı‖ ve ―Bu ödemelerin kiĢisel sorumluluk kapsamında olduğu‖
belirtilmiĢtir.
Siyasî partiler de dahil olmak üzere her tüzel kiĢinin, kendisini oluĢturan, temsil eden ve
yöneten gerçek kiĢilerden ayrı bir kiĢiliği bulunmakta ve bunun sonucu olarak tüzel kiĢilerin
ayrı hakları, yükümlülükleri ve sorumlulukları söz konusu olmaktadır. 2820 sayılı Kanunun
70. maddesinde de bir siyasî partinin bütün giderlerinin, o siyasî parti tüzelkiĢiliği adına
yapılacağı hükme bağlanmaktadır.
Siyasî partilerin borçlarını zamanında ödememelerinden kaynaklanan gecikme bedeli
gibi giderlerden Parti tüzel kiĢiliğini sorumlu tutma imkânının bulunmadığının ve bu
ödemelerin Parti görevlilerinin kiĢisel sorumlulukları kapsamında olduğunun kabulü hâlinde,
siyasî partilerin bu fer’i borçları ödemelerinin gerekmediği sonucuna varılır. Böyle bir sonuca
varılması, baĢka bir ifadeyle söz konusu ödemelerin borçlu olmayan gerçek kiĢiler adına
ödenmesi, belgelendirilmesi ve Parti kayıtlarında gider olarak gösterilememesi kanunlar
açısından da, muhasebe ilkeleri açısından da isabetli görünmemektedir.
Diğer taraftan, bu sonuç, Parti tüzel kiĢiliğinin borçlu olduğu bedellerden kaynaklanan
gecikme bedellerini ödemesinin, aynı miktarda Parti malvarlığının Hazineye gelir
kaydedilmesi suretiyle ikinci defa Parti tüzel kiĢiliğinden tahsil edilmesini gerektirdiği
anlamına gelmektedir.Varılan bu sonuç, Parti tüzel kiĢiliğinin malî yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmemesinden kaynaklanan borçlarını ödememesi gerektiği; ödediği
takdirde 2820 sayılı Kanuna göre bu miktarda mal varlığının Hazineye gelir kaydedileceği
anlamına gelir. KuĢkusuz kanun koyucunun böyle bir sonucu amaçladığı söylenemez.
Söz konusu gecikmenin Partinin malî imkânsızlıklarından mı, Parti görevlilerinin
ihmalinden mi kaynaklandığı ve bir ihmal söz konusu ise Parti tarafından bunların
sorumlularına rücu edilip edilmediği hususları Anayasa Mahkemesince yapılacak malî
denetimin kapsamı dıĢında olmalıdır. Anayasanın 69. maddesi ile 2820 sayılı Kanunun 74. ve
75. maddelerine göre Anayasa Mahkemesinin bu denetimi kanuna uygunluk denetimidir ve
siyasî partilerin gelir ve giderleri yönünden yapılacak denetimin yerindelik denetimini
içerecek Ģekilde yapılmaması gerekir. Ayrıca 75. madde, kanuna uygunluk denetiminde,
kanuna uygun olmayan gelir ve giderlerin Hazineye gelir kaydedileceğini hükme
bağladığından, kanunen ödenmesi gereken gecikme bedeli gibi giderlerin Hazineye gelir
kaydedilmesi mümkün değildir.
Bu sebeplerle, Kararın 19,60 TL karĢılığı Parti malvarlığının Hazineye gelir
kaydedilmesine iliĢkin bölümüne katılmıyorum.
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
Anayasa Mahkemesi BaĢkanlığından:
Esas Sayısı: 2010/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi)
Karar Sayısı: 2013/143
Karar Günü: 11.12.2013
I- MALĠ DENETĠMĠN KONUSU
Adalet ve Kalkınma Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesidir.
II- ĠLK ĠNCELEME
Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü hükümleri uyarınca HaĢim KILIÇ, Osman Alifeyyaz
PAKSÜT, Serruh KALELĠ, Fulya KANTARCIOĞLU, Ahmet AKYALÇIN, Mehmet
ERTEN, Fettah OTO, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAġ, Recep KÖMÜRCÜ,
Alparslan ALTAN, Burhan ÜSTÜN, Hicabi DURSUN, Celal Mümtaz AKINCI ve Erdal
TERCAN’ın katılımlarıyla 13.7.2011 gününde yapılan ilk inceleme toplantısında;
―Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2009 yılı kesinhesabının incelenmesi sonucunda;
1- Dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,
2- Genel Merkez kesinhesabının dayanağını oluşturan gelir-gider belgeleri ile defter
kayıtlarının gönderilmesi için Anayasa Mahkemesi Ġçtüzüğü’nün 16. maddesi uyarınca
Parti’ye bu kararın tebliğinden itibaren 30 gün süre verilmesine, OYBĠRLĠĞĠYLE‖ karar
verilmiĢtir.
III- ESASIN ĠNCELENMESĠ
Adalet ve Kalkınma Partisinin Anayasa Mahkemesine verdiği 2009 yılı kesin hesap
çizelgeleri ile dayanağını oluĢturan defter ve belgeler üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını
içeren Raportör Ömer DURAN tarafından hazırlanan esas inceleme raporu, Anayasa ve 6216
sayılı Anayasa Mahkemesinin KuruluĢu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile 2820
sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun ilgili kuralları, bunların gerekçeleri ile diğer yasama
belgeleri okunup incelendikten sonra gereği görüĢülüp düĢünüldü:
Denetimin maddi öğelerini oluĢturan defter ve belgelerde, Partinin 2009 yılı gelirleri
toplamının 151.403.101,49 TL, borçlarının 8.909.168,47 TL, giderleri toplamının
138.932.813,96 TL olduğu, alacaklarının 22.404.734,55 TL ve 2010 yılına devreden nakit
mevcudunun da 1.025.278,55 TL olduğu anlaĢılmaktadır.
Partinin 2009 yılı kesin hesabının, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 21.6.2010
tarih ve 148 sayılı kararı ile kabul edilerek onaylandığı görülmüĢtür.
Bu itibarla, Adalet ve Kalkınma Partisinin 2009 yılı kesin hesabının gelir ve gider
rakamlarının yukarıda açıklanan tutarlardan oluĢtuğu, bu hâliyle Partinin 2009 yılı kesin
hesabının doğru, denk ve 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
A- Gelirlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Gelirleri
Parti Genel Merkezinin gelirleri 95.488.862,07 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirin 1.991.324,02 TL’si satıĢ gelirleri, 4.070.698,71 TL’si mal varlığı
gelirleri, 88.489.059,00 TL’si devletçe yapılan yardımlar, 97.306,34 TL’si sair gelirler ve
840.474,00 TL’si de bağıĢ ve yardım gelirlerinden oluĢmaktadır.
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı muhasebe kayıtlarının tutulduğu yevmiye defteri
Çankaya Ġlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanmıĢtır.
Adalet ve Kalkınma Partisi 2009 yılı defter kayıtları ve gelir belgeleri üzerinde
yapılan incelemede, gelirlerinin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna
varılmıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Gelirleri
Partinin 81 il örgütünün 2009 yılı gelirleri 55.914.239,42 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu gelirin 139.570,95 TL’si üye giriĢ aidatı, 2.036.148,93 TL’si yıllık üye
aidatı, 35.050,00 TL’si milletvekili aidatı, 9.872.480,48 TL’si aday adaylığı özel aidatı,
136.809,21 TL’si satıĢ gelirleri, 20.266.430,98 TL’si genel merkez yardımları, 13.566,07
TL’si parti mal varlığı gelirleri, 1.729.003,79 TL’si sair gelirler ve 21.685.179,01 TL’si de
bağıĢ ve yardım gelirlerinden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gelir bölümünde yapılan incelemede,
gelirlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
B- Giderlerin Ġncelenmesi
1- Genel Merkez Giderleri
Parti Genel Merkezinin 2009 yılı giderleri 74.447.898,68 TL olarak gösterilmiĢtir.
Söz konusu giderlerin 6.031.067,57 TL’si personel giderleri, 107.897,65 TL’si kira
giderleri, 887.251,80 TL’si haberleĢme giderleri, 139.164,59 TL’si basılı kağıt ve kırtasiye
gideri, 2.334.915,68 TL’si ısıtma, aydınlatma ve teĢkilat gideri, 144.871,91 TL’si temsil
ağırlama giderleri, 20.266.702,47 TL’si teĢkilatlara yapılan yardımlar, 449.449,79 TL’si
seyahat gideri, 527.148,71 TL’si taĢıma ve vasıta giderleri, 7.034.316,92 TL’si basın yayın ve
tanıtım giderleri, 262.006,50 TL’si vergi, noter, sigorta ve mahkeme masrafları, 44.296,93
TL’si gelir getirici malzeme giderleri, 32.662.270,03 TL’si seçim giderleri, 426.813,83 TL’si
demirbaĢ alım giderleri, 39.226,70 TL’si hak alım giderleri, 1.568.233,61 TL’si araĢtırma ve
geliĢtirme gideri, 637.494,42 TL’si yemekhane giderleri, 387.680,75 TL’si güvenlik hizmet
gideri, 241.289,86 TL’si bilgi iĢlem giderleri ve 255.798,96 TL’si de diğer çeĢitli giderlerden
oluĢmaktadır.
Genel Merkezin 2009 yılı defter kayıtları ve gider belgeleri üzerinde yapılan
incelemede, aĢağıda belirtilen konular dıĢındaki giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olarak
gerçekleĢtirildiği sonucuna varılmıĢtır.
1- Parti yetkililerinden, 11.3.2009 tarihli ve 521 numaralı Mahsup FiĢi ile Yerel
Yönetimler BaĢkanı’nın oğlu sıfatıyla Furkan TANRIVERDĠ’ye ait 342,00 TL uçak biletinin
Parti bütçesinden ödenmesi nedeninin açıklanması ile adı geçenin Partide resmi bir görevi
varsa belgeleriyle birlikte bildirilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamada, ―Bu maddede sorulan 342,00 TL
tutarındaki uçak bileti, o tarihte Partimizin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan
Yardımcılığı görevini yürüten Sn. Hüseyin TANRIVERDĠ'nin oğlu Furkan TANRIVERDĠ’ye
aittir, ancak o dönemde Furkan Tanrıverdi Genel Merkez Gençlik Kollarında Yerel
Yönetimler Başkanlığında komisyon üyesi olarak görevli olduğundan Parti faaliyeti nedeni ile
yapmış olduğu seyahate ait harcama Parti bütçesinden karşılanmıştır.‖ demiĢlerdir.
Siyasi partilerin bütçelerinden yapabilecekleri harcamalar parti siyasi amaçlarının
gerçekleĢtirilmesi için yapılması gerekli harcamalardır. Dolayısıyla partiler, bu amaçla
gerçekleĢtirilecek harcamalar dolayısıyla mal ve hizmet alımı yapabileceği gibi diğer
harcamaları da gerçekleĢtirilebilir. Ancak, doğal olarak bu harcamaların gerçekleĢtirilmesi
için harcamanın yapıldığı hizmet ve kiĢi ile siyasi parti arasında bir illiyet bağının bulunması
gerekmektedir.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında; ―Siyasi partilerin
giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Bir siyasî partinin bütün giderleri, o siyasi parti
tüzelkişiliği adına yapılır.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında ise ―Anayasa Mahkemesi
denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna
veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verir.‖ hükümleri yer almaktadır.
Gönderilen açıklamada, gerçekleĢtirilen hizmetin ne olduğu ve Partinin hangi
amacına hizmet ettiği ortaya konulmadığı gibi anılan kiĢinin Partide resmi bir görevi varsa
belgeleriyle birlikte bildirilmesi istenmiĢ olmasına rağmen bu konuda herhangi bir belge
sunulmamıĢtır. Bu nedenle, söz konusu giderin Parti adına yapılmıĢ bir gider olarak kabul
edilmesi mümkün değildir. 342,00 TL’nin Hazineye irad kaydedilmesi gerekir.
2- Parti yetkililerinden, personel için düzenlenen kartvizit bedeli olarak 2.230,20
TL’nin Parti bütçesinden ödenmesi nedenlerinin bildirilmesi istenmiĢtir.
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamada, ―Partimizin kurumsal kimliği adı
altında çeşitli kademeleri tarafından iç ve dış yazışmalarında kullandığı, Parti yöneticilerimiz
tarafından kullanılan kırtasiye masraflarına ait olması nedeni ile Parti bütçesinden
ödenmiştir.‖ demiĢlerdir.
Siyasi partilerin bütçelerinden yapılacak harcamaların siyasi faaliyetler için olması
gerektiği ve harcamaların tamamının parti tüzel kiĢiliği adına yapılacağı tartıĢmadan uzaktır.
Nitekim 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, ―Siyasi partilerin
giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti
tüzelkişiliği adına yapılır.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında ise ―Anayasa Mahkemesi
denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna
veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verir.‖ hükümleri yer almaktadır.
KiĢilerin kendilerini tanıtıcı kartvizit bedelleri özel giderler olup harcama belgeleri
üzerinden bu kartvizitlerin Parti ile ilgisi kurulamamıĢtır. Bu ve benzeri giderler, Parti
tarafından karĢılanacak yönetim gideri olmadığı gibi siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan
harcamalardan da değildir. Zira kartvizitler, kiĢilere özgü tanıtım yapmakta yani Ģahsi ihtiyaç
niteliğini haiz olmaktadır. Dolayısıyla, özel gider olarak kabul edilen kartvizit bedelinin parti
amacına yönelik harcama olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. 2.230,20 TL’nin Hazineye
irad kaydedilmesi gerekir.
M. Emin KUZ bu görüĢe katılmamıĢtır.
3- Parti yetkililerinden, 24.11.2009 tarihli ve 2727 numaralı Mahsup FiĢi ile 14.
ĠstiĢare Toplantısı’na katılım nedeniyle Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üye çocuklarının
1.678,00 TL tutarındaki uçak yolcu bilet bedellerinin Parti bütçesinden ödenmesi nedeninin
açıklanması istenmiĢtir.
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamada, ―Partimizin her yıl düzenli olarak
yılda iki kez düzenlediği istişare toplantılarına, Kurucu üyelerimizin, MKYK ve MYK
üyelerimizin ve milletvekillerimizin aileleri ile birlikte davet edilmeleri nedeni ile bu maddede
sorulan Merkez Karar Yürütme Kurulu üye çocuklarının 1.678,00 TL tutarındaki uçak yolcu
bilet bedelleri Parti bütçesinden ödenmiştir.‖ demiĢlerdir.
Siyasi partilerin bütçelerinden yapılacak harcamaların siyasi faaliyetler için olması
gerektiği ve harcamaların tamamının parti tüzel kiĢiliği adına yapılacağı tartıĢmadan uzaktır.
Nitekim, 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, ―Siyasi partilerin
giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Bir siyasi partinin bütün giderleri, o siyasi parti
tüzelkişiliği adına yapılır.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında ise ―Anayasa Mahkemesi
denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna
veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler dolayısıyla da bunların Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verir.‖ hükümleri yer almaktadır.
Buna göre, yalnızca parti tüzel kiĢiliği adına olan giderler parti bütçesinden
karĢılanabilmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen giderler tamamıyla Ģahsi nitelikteki
harcamalardır. Zira, siyasal partilerin kendi tüzel kiĢilikleri dıĢında Merkez Karar Yürütme
Kurulu üyelerinin çocuklarının yapılacak herhangi bir toplantı için gerçekleĢtireceği tüm
harcamalar tamamıyla kendilerini ilgilendirmekte olup parti ya da siyasal faaliyetle ilgileri
bulunmadığından bu harcamalar özel gider olarak kabul edilmektedirler.
Dolayısıyla, anılan giderler, Parti tarafından karĢılanacak yönetim gideri değildir. Bu
giderlerin kiĢisel olması nedeniyle Parti amacına yönelik harcama olarak kabulü de mümkün
değildir.. Bu giderlerin kiĢisel nitelikte olması nedeniyle Parti amacına yönelik harcama
olarak değerlendirilemeyeceği açıktır. 1.678,00 TL’nin Hazineye irad kaydedilmesi gerekir.
4- Parti yetkililerinden, 20.11.2009 tarihli ve 2701 numaralı Mahsup FiĢi ile Bakan
DanıĢmanları Değerlendirme Toplantısında, bakan danıĢmanları ve görevlilerine Kurban
Bayramı hediyesi olarak verilmek üzere hediyelik paketli çikolata alınması sonucu 739,40
TL’nin parti bütçesinden ödenmesi nedeninin açıklanması istenmiĢtir.
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamada, ―Bu maddede sorulan 739,40 TL
tutarındaki çikolata bedeli, Halkla Ġlişkiler Başkanlığımızın Genel Merkez’de düzenlemiş
olduğu Kurban bayramı bayramlaşma töreninde kullanılması nedeni ile Parti bütçesinden
ödenmiştir.‖ demiĢlerdir.
Parti yetkilileri açıklamalarında çikolataların her ne kadar Parti Genel Merkezinde
düzenlenen Kurban Bayramı bayramlaĢma töreninde kullanılması nedeni ile Parti bütçesinden
ödendiğini ifade etmiĢ olsalar da yukarıda da belirtildiği üzere söz konusu çikolata
bayramlaĢma törenlerinde geleneksel olarak gelen misafir ve ziyaretçilere sunulan ikramlık
çikolatalar değil, bakan danıĢmanlarına verilmek üzere alınmıĢ olan hediyelik paketli
çikolatalardır. Nitekim, bu husus Parti yetkililerince onaylı olan ve 20.11.2009 tarihli ve 2701
numaralı Mahsup FiĢine ekli harcama talep formu ile de sabittir.
Siyasi partilerin bütçelerinden yapılacak harcamaların siyasi faaliyetler için olması
gerektiği ve harcamaların tamamının parti tüzel kiĢiliği adına yapılacağı yukarıdaki
maddelerde değerlendirilmiĢti. Nitekim, 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinin birinci ve
ikinci fıkralarında, ―Siyasi partilerin giderleri amaçlarına aykırı olamaz. Bir siyasi partinin
bütün giderleri, o siyasi parti tüzelkişiliği adına yapılır.‖; 75. maddesinin dördüncü fıkrasında
ise ―Anayasa Mahkemesi denetimi sonunda, o siyasi partinin gelir ve giderlerinin
doğruluğuna ve kanuna uygunluğuna veya kanuna uygun olmayan gelirler ile giderler
dolayısıyla da bunların Hazineye gelir kaydedilmesine karar verir.‖ hükümleri yer
almaktadır.
Buna göre, yalnızca parti tüzel kiĢiliği adına olan giderler parti bütçesinden
karĢılanabildiğinden, bir değerlendirme toplantısında, siyasi partilerin, bu nevi bir hediye
takdiminde bulunması siyasal faaliyet olarak kabul edilemez.
Dolayısıyla, anılan giderler, Parti tarafından karĢılanacak yönetim gideri değildir.
Bununla birlikte siyasi faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan olmadıkları gibi bu
giderlerin kiĢisel olması nedeniyle Parti amacına yönelik harcama olarak
değerlendirilemeyeceği açıktır. 739,40 TL’nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.
5- Parti yetkililerinden, 14.8.2009 tarihli ve 1774 numaralı Mahsup FiĢi ile Partide
DanıĢman olarak görev yapan AyĢe Hilal Sayan KOYTAK’a ait ―Bucerius Summer School
Katılım‖ nedeniyle 1.136,88 TL’lik Ankara-Ġstanbul, Ġstanbul-Hamburg, Hamburg- Ġstanbul
ve Ġstanbul-Ankara aktarmalı uçak yolcu bilet bedelinin ve 8.9.2009 tarihli ve 1906 numaralı
Mahsup FiĢi ile 387,00 TL’lik Hamburg-Ġstanbul, Ġstanbul-Ġzmir aktarmalı uçak yolcu bilet
bedelinin parti bütçesinden ödenmesi nedeninin ve ayrıca görülen mükerrerliğin açıklanması
istenmiĢtir.
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamada, ―Bu maddede sorulan 1.523,88 TL
tutarındaki harcama, Partimizde Danışman olarak görev yapan şahsın Bucerius Yaz
Okulu’nda partimizin siyasi ve ekonomik düşüncelerinin tanıtımı için yapılan bir seyahat
olması nedeni ile Parti bütçesinden ödenmiştir.‖ demiĢlerdir.
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamalarında, Partide danıĢman olarak görev
yapan ilgilinin, Bucerius Yaz Okulu’nda Partinin siyasi ve ekonomik düĢüncelerinin tanıtımı
için yapılan bir seyahat olması nedeni ile ulaĢım masraflarının Parti bütçesinden ödendiğini
ifade edip ilgili toplantıya dair davetiyeyi açıklamalarına eklemiĢ, ancak mükerrerliğe iliĢkin
herhangi bir açıklama yapmamıĢlardır.
Söz konusu programa katılım nedeniyle ilk önce 1.136,88 TL’lik uçak bileti ile
16.8.2009 tarihinde Ankara-Ġstanbul, Ġstanbul-Hamburg ve 29.8.2009 tarihinde HamburgĠstanbul ve Ġstanbul-Ankara aktarmalı uçak yolcu bilet bedeli ödenmiĢtir. Ardından yine
387,00 TL’lik uçak bileti ile 29.8.2009 tarihinde Hamburg-Ġstanbul ve Ġstanbul-Ġzmir
aktarmalı uçak yolcu bilet bedeli daha ödenmiĢtir.
Mevcut biletlerin yapılan incelemesinden, anılan kiĢinin, 29.8.2009 tarihinde önce
Hamburg-Ġstanbul ve Ġstanbul-Ankara aktarmalı uçuĢu gerçekleĢtirmesi sonrasında da aynı
gün Hamburg-Ġstanbul ve Ġstanbul-Ġzmir aktarmalı uçuĢu gerçekleĢtirmesi hususu hayatın
olağan akıĢına aykırı olduğu anlaĢılmaktadır. Nitekim, yukarıda da ifade edildiği üzere Parti
yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamalarında bu durumu açıklayan herhangi bir beyanda
bulunmamıĢlardır. Söz konusu harcamanın bu hâli ile kabulü mümkün değildir. 387,00
TL’nin Hazine’ye irad kaydedilmesi gerekir.
6- Parti yetkililerinden, Parti ile doğrudan ilgisi bulunmayan gazeteci, yazar, misafir,
eğitimci ve diğer kiĢilere ve ait uçak bilet bedeli olarak ayrıntısı aĢağıdaki tabloda gösterilen
toplam 3.344,00 TL’nin Parti bütçesinden ödenmesi nedeninin açıklanması ve sayılan
isimlerin varsa Parti ile ilgili görevlerinin bildirilmesi istenmiĢtir.
Mahsup FiĢinin
Tarihi
No’su
30.4.2009
939
8.5.2009
1033
15.5.2009
1112
20.5.2009
1135
10.7.2009
1575
14.8.2009
1774
9.12.2009
2831
Kendisi Adına
Ödeme Yapılan
KiĢilerin Adı
Soyadı ve Unvanı
(Unvanlar Ödeme
Belgelerinden
AlınmıĢtır.)
Özlem ALBAYRAK
(Gazeteci)
Özlem ALBAYRAK
(Gazeteci)
Sibel ERARSLAN
(Gazeteci)
Naci BOSTANCI
(Eğitimci)
Yasin AKTAY
(Eğitimci)
Ece TEMELKURAN
(Yazar)
Yasin AKTAY
(KonuĢmacı)
Funda AKYOL
(YeĢilay Uzmanı)
Havva SULA
(YeĢilay Uzmanı)
Bejan MATUR
(Yazar)
Yolculuk
Nedeni
Tutar
MDK
Toplantısı
MDK
Toplantısı
MYK
Toplantısına
Katılım
Gençlik ġöleni
Katılım
Gençlik ġöleni
Katılım
MYK
Toplantısına
Katılım
Geçlik Kampı
219,00
MKYK
Toplantısı
MKYK
Toplantısı
MYK
Toplantısına
Katılım
273,00
70,00
403,00
189,00
233,00
243,00
363,00
323,00
70,00
31.12.2009
3005
Çiğdem BĠNBAY
(Misafir)
Hamide SÜRÜCÜ
(Misafir)
Seylan MUNGAN
(Misafir)
Emine
UÇAKERDOĞAN
(Misafir)
Kadın Kolları
Toplantısı
Kadın Kolları
Toplantısı
Kadın Kolları
Toplantısı
Kadın Kolları
Toplantısı
Toplam
238,00
238,00
263,00
219,00
3.344,00 TL
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamada, ―Bu maddede sorulan toplam
3.344,00 TL tutarındaki harcama Partimizin Kadın Kolları Başkanlığı ile Gençlik Kolları
Başkanlığının düzenlemiş olduğu MYK, MKYK ve Çalıştaylarında işlenen konuya ilişkin
davet edilen kişilere ait olması nedeni ile Parti bütçesinden ödenmiştir.‖ demiĢlerdir.
Parti yetkililerince uçak bilet bedeli ödemeleri için ileri sürülen, toplantıların Parti
tarafından gerçekleĢtirilmesi ve ilgili kiĢilerin davet üzerine toplantılara katılımı nedeniyle
ödeme yapılması karĢısında yapılan harcamaların usulüne uygun olduğunun kabulü gerekir.
Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla
PERKTAġ ve Recep KÖMÜRCÜ bu görüĢe katılmamıĢtır.
7- Parti yetkililerinden, 3.6.2009 tarihli ve 1304 numaralı Mahsup FiĢi ile gazeteci
Mehmet ALTAN’ın Ankara Hilton SA’da bir gecelik konaklama bedeli tutarı olan 404,13
TL’nin ve 9.7.2009 tarihli ve 1556 numaralı Mahsup FiĢi ile Ali Atıf BĠR’in Ankara Aktif
Metropolitan Oteli’nde bir gecelik konaklama bedeli tutarı olan 100,00 TL’nin parti
bütçesinden ödenmesi nedenlerinin açıklanması istenmiĢtir.
Parti yetkilileri göndermiĢ oldukları açıklamada, ―Partimizin daveti üzerine
Ġstanbul'daki Siyaset Akademisi faaliyetlerimiz için Gazeteci Sn. Mehmet ALTAN ve Sn. Ali
Atıf BĠR eğitimci olarak katılmıştır. Bu maddede sorulan 404,13 TL ve 100,00 TL tutarındaki
konaklama giderleri bu nedenle Parti bütçesinden ödenmiştir.‖ demiĢlerdir.
Parti yetkililerince yapılan açıklama ve anılan ödemelerin Parti tarafından düzenlenen
siyaset akademisi faaliyetleri için gerçekleĢmiĢ olması, ilgili kiĢilerin de davet üzerine bu
toplantılara eğitimci olarak katılımı nedeniyle yapılması karĢısında harcamaların usulüne
uygun olduğunun kabulü gerekir.
Serruh KALELĠ, Mehmet ERTEN, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla
PERKTAġ ve Recep KÖMÜRCÜ bu görüĢe katılmamıĢtır.
2- Ġl Örgütleri Giderleri
Partinin 81 ili kapsayan 2009 yılı giderleri 64.484.915,28 TL olarak gösterilmiĢtir.
Bunun 3.366.533,90 TL’si personel giderleri, 5.267.070,15 TL’si kira giderleri,
4.627.472,43 TL’si haberleĢme giderleri, 2.031.958,11 TL’si basılı kağıt ve kırtasiye gideri,
3.325.866,89 TL’si ısıtma, aydınlatma ve teĢkilat gideri, 10.279.644,11 TL’si temsil ağırlama
giderleri, 1.197.391,90 TL’si teĢkilatlara yapılan yardımlar, 941.078,76 TL’si seyahat gideri,
2.267.459,40 TL’si taĢıma ve vasıta giderleri, 6.094.982,99 TL’si basın yayın ve tanıtım
giderleri, 2.023.721,61 TL’si vergi, noter, sigorta ve mahkeme masrafları, 2.594.061,84 TL’si
gelir getirici malzeme giderleri, 15.165.937,10 TL’si seçim giderleri, 333.420,26 TL’si taĢıt
alım giderleri, 1.621.711,14 TL’si demirbaĢ alım giderleri, 1.595,00 TL’si hak alım giderleri,
518.435,49 TL’si özel maliyetler, 399.666,25 TL’si araĢtırma ve geliĢtirme gideri ve
2.426.907,95 TL’si de diğer çeĢitli giderlerden oluĢmaktadır.
Parti il örgütlerinin kesin hesap çizelgelerinin gider bölümleri üzerinde yapılan
incelemede, giderlerin 2820 sayılı Kanun’a uygun olduğu sonucuna varılmıĢtır.
C- Parti Mallarının Ġncelenmesi
Parti, 2009 yılında 2820 sayılı Kanun’un 74. maddesi uyarınca değeri yüz lirayı aĢan
toplam 466.040,53 TL değerinde demirbaĢ eĢya niteliğinde taĢınır mal ve hak ediniminin
olduğu, taĢınmaz mal ediniminin bulunmadığı anlaĢılmıĢtır.
Parti tarafından 2009 yılında edinilen, değerleri toplamı 466.040,53 TL olan taĢınır
mallar ve diğer program ve hakların tamamı satın alma suretiyle edinilmiĢtir. Bu mallar,
çoğunluğu itibariyle muhtelif büro malzemelerinden (toplantı masa ve sandalyeleri, kitap,
projeksiyon cihazı, yazıcı, ısıtıcı, fax makinesi, bilgisayar, televizyon, klima, turnike, dolap,
halı, kilim, Ģifreli kasa, hard disk, mutfak eĢyaları, elektrik sobası, el telsizi vb.) oluĢmaktadır.
Parti tarafından sayılan mallar dıĢında edinilmiĢ bulunan çeĢitli bilgi sistem
yazılımları, mevzuat ve içtihat programları, kütüphane otomasyon programları ve virüs
yazılım lisansları da kullanılmaktadır.
Adalet ve Kalkınma Partisinin 2009 yılı kesin hesabının ve eklerinin incelenmesinde,
Parti’nin 2009 yılında edindiği değeri yüz lirayı aĢan taĢınır mal ve hak edinimlerinin 2820
sayılı Kanun’a uygun olarak sağlandığı sonucuna varılmıĢtır.
IV- SONUÇ
Adalet ve Kalkınma Partisi 2009 yılı kesin hesabının incelenmesi sonucunda;
1- Partinin 2009 yılı kesin hesabında gösterilen 151.403.101,49 TL gelir,
8.909.168,47 TL borç, 138.932.813,96 TL gider, 22.404.734,55 TL alacak ile 1.025.278,55
TL devreden nakit mevcudunun Hazineye gelir kaydedilenler dıĢında kalan bölümünün eldeki
bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna
OYBĠRLĠĞĠYLE,
2- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak Parti amaçlarına uygun olmayan
ve Parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 3.146,40
TL karĢılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Kanun’un 75. maddesi gereğince Hazineye irad
kaydedilmesine OYBĠRLĠĞĠYLE,
3- 2820 sayılı Kanun’un 70. maddesine aykırı olarak Parti amaçlarına uygun olmayan
ve Parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ harcama olarak kabulü mümkün görülmeyen 2.230,20
TL karĢılığı Parti malvarlığının 2820 sayılı Kanun’un 75. maddesi gereğince Hazineye irad
kaydedilmesine, M. Emin KUZ’un karĢıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,
4- Parti tarafından gerçekleĢtirilen bazı toplantı ve organizasyonlara katılan gazeteci,
yazar, misafir, eğitimci ve diğer kiĢilere ait 3.344,00 TL uçak bilet bedelleri ile 504,13 TL
otel konaklama giderlerinin Hazineye irad kaydedilmemesine, Serruh KALELĠ, Mehmet
ERTEN, Osman Alifeyyaz PAKSÜT, Zehra Ayla PERKTAġ ve Recep KÖMÜRCÜ’nün
karĢıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA
11.12.2013 gününde karar verildi.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
Üye
Mehmet ERTEN
Üye
Serdar ÖZGÜLDÜR
Üye
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
Üye
Burhan ÜSTÜN
Üye
Engin YILDIRIM
Üye
Nuri NECĠPOĞLU
Üye
Hicabi DURSUN
Üye
Celal Mümtaz AKINCI
Üye
Erdal TERCAN
Üye
Üye
Üye
Muammer TOPAL
Zühtü ARSLAN
M. Emin KUZ
KARġIOY
Adalet ve Kalkınma Partisinin 2009 yılı kesin hesabı incelemesinde, partinin
düzenlediği ileri sürülen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez karar Yönetim Kurulu ve
ÇalıĢtaylarda da iĢlenen konular için davetlilere yönelik parti bütçesinden yapılan
harcamaların yasaya uygunluk denetiminde; 3.344 TL uçak bedeli ile 504.13 TL otel
konaklama gideri gibi bazı harcamaların yasaya uygun kabul edilmesi gerektiği yönündeki
mahkememiz çoğunluk görüĢüne katılınmamıĢtır.
Siyasi parti mali denetiminde, parti giderlerinin amaca uygun harcandığının aranması
asıl kuraldır. Harcamanın nitelenmesine yardımcı olacak kriterler kapsamında olmayan
giderlerin uygun kabul edilmesinin mümkün olmayacağı düĢünüldüğünde, yapılan tespitte
anılan harcamaların parti görevlilerine ait olmadığı, adına harcama yapılanların davetli
üçüncü kiĢiler olduğu ancak siyasi partinin bu kiĢilerin emek ve hizmetlerinden ne Ģekilde
yararlanıldığına iliĢkin bir bilgiye ulaĢılmadığı, harcamaların anılan kiĢiler adına yapılmasına
iliĢkin parti organlarınca alınmıĢ bir harcama kararı da bulunmadığı anlaĢılmaktadır.
2820 sayılı Yasa’nın 70. maddesi giderin siyasi parti tüzel kiĢiliği adına yapılacağına
amir olup parti amacına da aykırı olmaması gerektiğini ifade etmektedir.
Her türlü belirsizliği içinde barındıran, bu nedenle siyasi parti amacına uygun
harcanmadığına iliĢkin Ģüpheyi ortadan kaldırmaya yönelik inandırıcı bilgi ve uygun belgeye
de dayanmayan harcamaların, yasanın aradığı koĢullara uygun olduğunun kabulü mümkün
değildir.
Devletten yardım alan veya almayan demokratik devletin vazgeçilmez kurumları
siyasi partilerin bu konuda özenli davranmasının beklenilmesi hukuk devletinde bir
zorunluluktur.
Anılan nedenler ile karĢı çıkılan parti harcamalarının yasanın aradığı Ģartları
içermediğinden 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 75. maddesi gereği (bir çok
mahkememiz kararında olduğu gibi) Hazineye iradına karar vermek gerekir iken uygun
harcama kalemi olarak kabulü düĢüncesine katılmak mümkün olmamıĢtır.
BaĢkanvekili
Serruh KALELĠ
KARġIOY GEREKÇESĠ
Adalet ve Kalkınma Partisi 2009 yılında gazeteci, yazar, misafir, eğitimci ve diğer
kiĢiler için uçak bilet bedeli olarak 3.344.00 TL, yine gazeteci ve eğitimci olan kiĢiler için
konaklama gideri olarak 404.13+100.00 TL ödeme yapmıĢtır.
3.344.00 TL’nin, MYK ve MKYK çalıĢtaylarında iĢlenen konuyla ilgili davet edilen
kiĢiler olmaları nedeniyle 404.13+100.00 TL’nin ise Partinin Siyaset Akademisi faaliyetlerine
katılan kiĢiler olmaları nedeniyle Parti bütçesinden yapılan ödemeler olduğu, Parti yetkilisi
tarafından verilen yanıttan anlaĢılmıĢtır.
2820 sayılı Kanun’un 70. maddesinde, siyasi partilerin giderlerinin amaçlarına aykırı
olamayacağı ve bütün giderlerin o siyasi parti tüzelkiĢiliği adına yapılacağı, 75. maddesinde
de buna uygun olmayan giderlerin hazineye gelir kaydedileceği öngörülmektedir.
Ġlgili Parti tarafından verilen yanıttan, yukarıda miktarları belirtilen ödemelerin, Parti
adına ve amaçlarına uygun olarak yapılmıĢ harcamalar olarak kabul edilmesine imkân
bulunmamaktadır.
Anayasa Mahkemesinin 11.07.2012 günlü, E.2010/51(SPMD) ve K.2012/13 sayılı
20.09.2012 günlü Resmî Gazete’de, yine 28.09.2011 günlü, E.2010/44 ve K.2011/26 sayılı
27.10.2011 günlü Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarında da belirtildiği üzere, gazeteci,
yazar, misafir, eğitimci ve diğer kiĢiler için yapılan söz konusu harcamaların Parti tüzel
kiĢiliği adına yapılmıĢ bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün görülmemektedir.
Yukarda miktarları belirtilen ödemelerin, 2820 sayılı Kanun’un 75. maddesi
gereğince hazineye gelir kaydedilmesine karar verilmesi gerekir.
Açıklanan nedenle çoğunluğun aksi yöndeki görüĢüne katılmadım.
Üye
Mehmet ERTEN
KARġIOY YAZISI
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin denetin dönemine iliĢkin olup parti ile doğrudan ilgisi
bulunmayan gazeteci, yazar, misafir, eğitimci ve diğer kiĢilere ait uçak bileti olarak toplam
3,344.00 TL tutarında masrafın parti bütçesinden karĢılandığı anlaĢılmakla:
Ödemenin nedeninin parti yetkililerinden sorulması ve yanıt olarak, ödeme yapılan
kiĢilerin Kadın Kolları BaĢkanlığı ve Gençlik Kolları BaĢkanlığının düzenlemiĢ olduğu
MYK, MKYK ve çalıĢtaylarında iĢlenen konuya iliĢkin davet edilen kiĢiler olası nedeni ile
parti bütçesinden ödendiği Ģeklinde açıklamada bulunulduğu;
Her ne kadar siyasi partiler kendi alanlarında yetkin kiĢi ve kurumlardan araĢtırma ve
inceleme raporlarıyla da analiz çalıĢmaları yapmalarını isteyebilecekleri, ancak gazetecilik
mesleğinin aslında kamusal bir hizmet olduğu gerçeği göz önüne alındığında siyasi partiler ile
bu kiĢilerin uçak bileti, otel parası gibi bir maddi iliĢki içinde bulunmasının hem yürütülen
gazetecilik faaliyetinin tarafsızlığı, hem de kamunun nesnel ve sağlıklı bilgi alma hakkı
yönünden ciddi soru iĢaretlerine yol açacağı nedeniyle etik olmadığı, etik olmayan bir
harcamanın siyasi parti amaçlarına uygun olarak yapılmıĢ sayılamayacağı,
Öte yandan davet masrafları parti tarafından karĢılanan gazeteciler dıĢındaki kiĢilerin
de hangi amaçla toplantılara davet edildikleri, toplantılarda kendileri tarafından bir faaliyet
yürütülüp yürütülmediği (konuĢmacı, panelist, oturum yönetmekle görevli, eleĢtirmen gibi)
hususunda bir açılama yapılamadığı, bu nedenle masrafların siyasi parti ile iliĢkisinin
belgelerle kanıtlanamadığı dikkate alınarak, bahse konu 3,344.00 TL’lık meblağın hazineye
irat kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu harcamanın siyasi partiler kanununa uygun
harcama olarak kabul edilmesine katılmamaktayım.
Üye
Osman Alifeyyaz
PAKSÜT
KARġIOY GEREKÇESĠ
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 70. maddesi hükmüne göre siyasi partilerin
giderlerinin amaçlarına aykırı olmayacağı ve bütün giderlerinin siyasi partinin tüzel kiĢiliği
adına yapılacağı belirtilmiĢ olup, 75. maddesinde ise siyasi partinin amacına uygun olarak
yapılmayan harcamaların hazineye irat kaydedileceği hükme bağlanmıĢtır.
Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelen benzer konularda da parti adına ve parti
amaçlarına uygun olarak yapılmayan giderlerin parti tüzel kiĢiliği adına yapılmıĢ bir harcama
olarak kabul edilmediği ve hazineye irat kaydedilmesi yolunda karar verildiği bilinmektedir.
Dosyanın incelenmesinden partiye ait kesin hesaplarda parti ile doğrudan ilgisi
bulunmayan gazeteci, yazar, misafir, eğitimci ve diğer kiĢilere ait uçak biletleri toplamı
3.344.00 TL’nin ve konaklama bedeli olarak 404.13 TL ve 100.00 TL’nin parti gideri olarak
gösterildiği anlaĢılmıĢtır.
Açıklanan nedenlerle yukarıda belirtilen madde hükümleri uyarınca Siyasi Partiler
Kanununa uygun bir harcama olarak kabul edilmesi mümkün olmayan bu harcamaların
Hazineye irat kaydedilmesi gerektiğinden çoğunluk görüĢüne katılmıyoruz.
Üye
Zehra Ayla PERKTAġ
Üye
Recep KÖMÜRCÜ
KARġIOY GEREKÇESĠ
Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 2009 Yılı Kesinhesabının incelenmesi sonucunda,
Kesinhesapta gösterilen giderlerden 2.230,20 TL kartvizit bedelinin Parti tüzel kiĢiliği adına
yapılmıĢ harcama olarak kabulünün mümkün görülmediği gerekçesiyle Hazineye gelir
kaydedilmesine karar verilmiĢtir.
Kararın gerekçesinde, söz konusu harcamanın Parti tarafından karĢılanacak yönetim
gideri olmadığı, siyasî faaliyetin icrası sebebiyle yapılan harcamalardan kabul edilemeyeceği
ve kiĢisel harcama olduğu belirtilmiĢtir.
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 6111 sayılı Kanunla değiĢik 74. maddesinde,
Anayasa Mahkemesi tarafından siyasî partilerin gelir ve giderlerine iliĢkin olarak yapılacak
kanuna uygunluk denetiminin, siyasî partilerin amaçlarına ulaĢmak için yapılmasında fayda
görülen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin yerindeliğini içerecek Ģekilde
yapılamayacağı, denetimde harcamaların gerçek mahiyetinin esas alınacağı ve siyasî partilerin
amaçlarına ulaĢmak için gerekli gördükleri siyasî faaliyetleri kapsamında her türlü harcamayı
yapabilecekleri hükme bağlanmıĢtır.
Yapılan denetimde Parti tarafından açıklanması istenen ―Kartvizit‖ harcamalarının,
niteliği itibariyle, ―Unutmayınız Kartı‖, ―Antetli Kağıt‖, ―Buklet Zarf‖ gibi kurumsal kimlikle
ilgili kalemler için yapılan ve Parti tarafından karĢılanacak yönetim giderleri kapsamında
kanuna uygun bulunan harcamalardan bir farkı bulunmamaktadır. Parti yöneticilerinin ve
Parti tarafından uygun görülen görevlilerin kartvizitlerinin Parti tarafından bastırılmasının,
yukarıda belirtilen diğer malzemelerin bastırılmasından farkı bulunmadığı gibi, buna iliĢkin
giderlerin özel harcama olarak görülmesi de mümkün değildir.
Kartvizit bedellerinin ve benzeri giderlerin Parti tarafından karĢılanacak yönetim
gideri olmadığının veya siyasî faaliyetin icrası sebebiyle yapılan harcamalardan
sayılamayacağının belirtilmesi, 2820 sayılı Kanunun 74. maddesinde yapılan değiĢiklikle de
bağdaĢmaz.
Nitekim, anılan değiĢikliğe iliĢkin Komisyon raporunda da, ―siyasî partilerin malî
denetiminde; siyasî faaliyetler kapsamında… hizmet binalarının kira, ısınma, aydınlatma,
büro, kırtasiye ve personel giderleri gibi harcamaları gider olarak gösterebilmelerine… imkân
sağlayan bir düzenleme‖ yapıldığı belirtilmiĢtir.
Bu sebeple, kartvizit harcamalarının Partiye değil, kiĢilere özgü, yani Ģahsî ihtiyaçlara
iliĢkin özel giderler olduğu; Parti tarafından karĢılanacak yönetim gideri olmadığı gibi siyasî
faaliyetin icrası nedeniyle yapılan harcamalardan da olmadığı yönündeki tespitler, Kanunun
74. maddesiyle de siyasî faaliyetin anlam ve kapsamıyla da bağdaĢmamaktadır.
Bu sebeplerle, Kararın 2.230,20 TL karĢılığı Parti malvarlığının Hazineye gelir
kaydedilmesine iliĢkin bölümüne katılmıyorum.
Üye
M. Emin KUZ
[R.G. 24 Ocak 2014 – 28892]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5742
Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi
Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 29/11/2013 tarihli ve
125963 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki liste
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5826
Artvin Ġlinde tesis edilecek Susuz Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı
amacıyla, ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların
Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; anılan
Bakanlığın 2/1/2014 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun
27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki Liste
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5832
―Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere
Dair Karar‖ ile ―YurtdıĢı Gündeliklerine Dair Karar‖ın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 27/12/2013 tarihli ve 13159 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı
Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki Karar
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Karar Sayısı : 2013/5728
Ekli ―Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik‖in yürürlüğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 18/11/2013 tarihli ve
3107 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
TÜRK SĠLAHLI KUVVETLERĠ SAĞLIK YETENEĞĠ YÖNETMELĠĞĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 8/10/1986 tarihli ve 86/11092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci
fıkrasının (11) numaralı bendinde yer alan ―sakatlanmaları‖ ibaresi ―engelli hale gelmeleri‖
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı
bendinde yer alan ―özürlülük‖ ibaresi ―engellilik‖ Ģeklinde ve ―16/7/2006 tarihli ve 26230
sayılı‖ ibaresi ―30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ―özür‖
ibaresi ―engellilik‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢ ve ―14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan‖ ibaresi yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
―sakat‖ ibaresi ―engelli‖ Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve ĠçiĢleri Bakanları yürütür.
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
BaĢbakanlık (Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı)’tan:
633 SAYILI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI KURULUġ VE GÖREVLERĠ
HAKKINDA KANUNUN EK 4 ÜNCÜ MADDESĠNĠN UYGULANMASINA
ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk
tüzel kiĢilerine ait olanlar hariç olmak üzere, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluĢları ile
hazineye ait taĢınmazların üzerinde dernek veya vakıflarca kendi kaynaklarından ve/veya
toplanan bağıĢ ve yardımlarla yaptırılan cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında
veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması
öngörülen ve ilgili dernek veya vakfın tasarrufuna bırakılan kısımlarının ilgili dernek veya
vakıflar,
b) Mülkiyeti mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve
özel hukuk tüzel kiĢilerine ait olanlar dıĢında kalanlar ile mülkiyeti kamu kurum ve
kuruluĢları ile hazineye ait taĢınmazların üzerinde dernek veya vakıflarca kendi kaynaklarıyla
ve/veya toplanan bağıĢ ve yardımlarla yaptırılanların dıĢında kalan cami ve mescitler ile
Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari
faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımların Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı,
tarafından iĢletilmesine, iĢlettirilmesine, kiralanmasına, elde edilen gelirlerin
dağıtılmasına, harcanmasına ve denetimine iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet ĠĢleri
BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 4 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) BaĢkan: Diyanet ĠĢleri BaĢkanını,
b) BaĢkanlık: Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığını,
c) Dernek/vakıf: Cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının dernek veya vakıflarını,
ç) Kamu kurum ve kuruluĢları: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli
idareler ve bunlara bağlı kuruluĢlar, il özel idareleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve
bunlara bağlı iktisadi müesseseler, iĢletmeler, iktisadi devlet teĢekkülleri, kamu iktisadi
kuruluĢları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iĢtiraklerini,
d) Müftü: Ġl veya ilçe müftüsünü,
e) Müftülük: Ġl veya ilçe müftülüğünü,
f) SözleĢme: Bu Yönetmelik kapsamında kalan taĢınmazların üzerinde bulunan cami ve
mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında, eklentisinde ya da bütünleyici parçasında
bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlarla ilgili yapılan her tür
sözleĢmeyi,
g) TaĢınmaz: Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından; mazbut ve mülhak vakıflar ile
Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢilerine ait olanlar hariç olmak
üzere, mülkiyeti kamu kurum ve kuruluĢları ile hazineye ait taĢınmazların üzerinde bulunan
cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında, eklentisinde ya da bütünleyici
parçasında bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlarını,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
TaĢınmazlarla Ġlgili Esaslar, TaĢınmaz Tipleri, Komisyon ve Görevleri
TaĢınmazlarla ilgili genel esaslar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kalan ve mülkiyeti kamu kurum ve
kuruluĢları ile hazineye ait taĢınmazların üzerinde bulunan cami ve mescitler ile Kur’an
kurslarının bir kısmında, eklentisinde ya da bütünleyici parçasında bulunan kısımların ticari
veya dini faaliyetlerde kullanılmasını belirleme ve bu kısımları zorunlu hallerde BaĢkanlık
hizmetlerine tahsis etme yetkisi müftülüklerde kurulacak komisyonlara aittir.
(2) Birinci fıkra kapsamında kalan taĢınmazların ticari faaliyetlerde kullandırılması
öngörülen kısımlarının iĢlettirilmesi ve kiralanması ile ilgili yapılacak sözleĢmelere bu
Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.
(3) Yapılan denetimler sonucunda birinci fıkra kapsamında kalan taĢınmazların ticari
faaliyetlerde kullanılan kısımlarının cemaati rahatsız edici, ibadetin huzur ve huĢuunu bozucu,
ibadethanenin ruhuna aykırı olarak kullanımının tespiti halinde sözleĢme feshedilir.
TaĢınmaz tipleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki taĢınmazlar aĢağıdaki Ģekilde tasnif
edilmiĢtir:
a) Birinci grup taĢınmaz; Mülkiyeti mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢilerine ait olanlar hariç olmak üzere, mülkiyeti
kamu kurum ve kuruluĢları ile hazineye ait taĢınmazlar üzerinde dernek veya vakıflarca kendi
kaynaklarından ve/veya toplanan bağıĢ ve yardımlarla yaptırılan cami ve mescitler ile Kur’an
kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında bulunan ve ticari
faaliyetlerde kullandırılması öngörülen ve ilgili dernek veya vakfın tasarrufuna bırakılan
kısımlar.
b) Ġkinci grup taĢınmaz; Mülkiyeti mazbut ve mülhak vakıflar ile Vakıflar Genel
Müdürlüğüne ve gerçek ve özel hukuk tüzel kiĢilerine ait olanlar dıĢında kalanlar ile mülkiyeti
kamu kurum ve kuruluĢları ile hazineye ait taĢınmazlar üzerinde dernek veya vakıflarca kendi
kaynaklarından ve/veya toplanan bağıĢ ve yardımlarla yaptırılanların dıĢında kalan cami ve
mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında veya eklentisi ya da bütünleyici parçasında
bulunan ve ticari faaliyetlerde kullandırılması öngörülen kısımlar.
Birinci grup taĢınmazlarla ilgili esaslar
MADDE 6 – (1) Birinci grup taĢınmazlar hakkında aĢağıdaki hükümler uygulanır.
a) Birinci grup taĢınmazlar, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek Ģartıyla, komisyon
kararı doğrultusunda yetkili dernek veya vakıflarca iĢletilebilir veya yazılı sözleĢme yapılarak
iĢlettirilebilir ya da kiraya verilebilir.
b) Bu taĢınmazların iĢletilmesinden, iĢlettirilmesinden veya kiraya verilmesinden elde
edilen gelirlerin yüzde onu BaĢkanlık payı olarak BaĢkanlığa aktarılır. Kalan kısmın en az
üçte ikisi öncelikle gelirlerin elde edildiği cami, mescit ve Kur’an kurslarının münhasıran
yapımı, bakımı, onarımı ve iĢletilmesine (ısınma ve aydınlatma gibi) iliĢkin giderlerde, kalanı
ise tüzüklerinde veya vakfiye ya da vakıf senedinde belirtilen amaçlarda kullanılmak Ģartıyla
ilgili dernek veya vakfa bırakılır. Ġlgili dernek veya vakfa bırakılacak pay, dernek veya vakıf
tarafından açılarak müftülüğe bildirilecek ayrı bir banka hesabında toplanır.
c) BaĢkanlığa aktarılacak payın hesabında; taĢınmazların üçüncü kiĢilere iĢlettirilmesi
veya kiralanması suretiyle elde edilen brüt hasılat tutarının, ilgili dernek veya vakıf tarafından
iktisadi iĢletme oluĢturulmak suretiyle iĢletilmesi halinde ise elde edilen kurum kazancının
yüzde onu esas alınır.
ç) BaĢkanlığa aktarılacak olan pay, ilgili dernek veya vakıf tarafından; taĢınmazların
üçüncü kiĢilere iĢlettirilmesi veya kiraya verilmesi hâlinde payın hesaplanmasına esas gelirin
tahsilini takip eden ayın sonuna kadar, taĢınmazın ilgili dernek veya vakıf tarafından iktisadi
iĢletme oluĢturmak suretiyle iĢletilmesi hâlinde ise geçici vergi beyannamesinin verildiği ayı
takip eden ayın sonuna kadar ilgili müftülüklere bildirilir ve müftülüklerce yapılan tahakkuk
üzerine aynı süre içinde özel gelir kaydedilmek üzere genel bütçe muhasebe birimlerine
ödenerek BaĢkanlığın bağlı bulunduğu Merkez Saymanlık Müdürlüğüne mal edilir.
Ġkinci grup taĢınmazlarla ilgili esaslar
MADDE 7 – (1) Ġkinci grup taĢınmazlar hakkında aĢağıdaki hükümler uygulanır.
a) Ġkinci grup taĢınmazlar, irtifak hakkı tesisine konu edilmemek Ģartıyla, BaĢkanlık
tarafından iĢletilebilir veya 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca pazarlık usulüyle yapılacak ihaleyle ve yazılı
sözleĢme yapılarak iĢlettirilebilir ya da kiraya verilebilir.
b) Bu taĢınmazların iĢletilmesinden, iĢlettirilmesinden veya kiraya verilmesinden elde
edilen gelirler, özel gelir kaydedilmek üzere BaĢkanlığın bağlı bulunduğu Merkez Saymanlık
Müdürlüğüne yatırılır.
Komisyonun kurulması ve görevleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak üzere; BaĢkanlık taĢra
teĢkilatındaki il ve ilçelerde mülki amirin onayı ile; müftünün baĢkanlığında, bir vaiz, bir
murakıp, bir imam-hatip ve bir dernek baĢkanı veya vakıf temsilcisinden oluĢan beĢ kiĢilik bir
komisyon kurulur. Komisyonda görev alacak vaiz veya murakıp olmaması halinde, bunların
yerine geçecek üye din görevlileri arasından belirlenir.
(2) Komisyon, aĢağıdaki görevleri yapar.
a) Bu Yönetmelik kapsamında kalan ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluĢları ile
hazineye ait taĢınmazların üzerinde bulunan cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir
kısmının, eklentisinin ya da bütünleyici parçasının ticari faaliyetlerde veya dini faaliyetlerde
kullanılmasını belirlemek.
b) Bu kısımları zorunlu hallerde BaĢkanlık hizmetlerine tahsis etmek, bu kısımların
hangi amaçlarla ve hangi usul ve esaslara göre iĢletileceğine, iĢlettirileceğine ya da kiraya
verileceğine karar vermek.
(3) Komisyon, salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını üye sayının oy çokluğu ile alır.
(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri müftülükçe yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Pay ve gelirlerin tahsili
MADDE 9 – (1) Birinci grup taĢınmazların ilgili dernek veya vakıf tarafından
iĢletilmesinden, iĢlettirilmesinden veya kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerden süresi
içinde bildirildiği halde ödenmeyen veya eksik ödenen BaĢkanlık payı müftülüklerce,
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte takip ve tahsil edilmek üzere ilgili vergi
dairelerine bildirilir.
(2) Süresi içinde bildirilmediği veya eksik bildirildiği tespit edilen paylara, bildirimin
yapılması gereken son günden tahakkuk ettirildiği güne kadar geçen süre için 6183 sayılı
Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında zam uygulanır ve bir
ay içinde ödenmesi için ilgili müftülükçe bir yazı tebliğ edilir. Bu süre içinde de ödenmeyen
paylar müftülüğün bildirimi üzerine ilgili vergi dairesi tarafından 6183 sayılı Kanun
hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Gelirlerin kaydı ve kullanılması
MADDE 10 – (1) BaĢkanlığa aktarılacak olan paylar ile BaĢkanlık tarafından iĢletilen,
iĢlettirilen veya kiraya verilen yerlerden elde edilen gelirleri; bir yandan genel bütçenin (B)
iĢaretli cetveline özel gelir, diğer yandan BaĢkanlık bütçesinin mevcut veya yeni açılacak
tertiplerine özel ödenek kaydetmeye ve bu suretle ödenek kaydedilen tutarlardan yılı içinde
harcanmayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren özel gelir ve özel ödenek kaydetmeye,
BaĢkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir.
(2) Birinci fıkraya göre kaydedilen ödenekler; cami, mescit ve Kur’an kursları ile
bunların eklentisi ve bütünleyici parçalarının yapımı, bakımı, onarımı ve iĢletilmesine iliĢkin
giderler ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29
uncu maddesi çerçevesinde aynı amaçlarla kullanılmak üzere dernek ve vakıflara yardım
yapılmasına iliĢkin giderlerin karĢılanmasında kullanılır.
Denetim
MADDE 11 – (1) Birinci grup taĢınmazların ilgili dernek veya vakıf tarafından
iĢletilmesine, iĢlettirilmesine veya kiraya verilmesine iliĢkin iĢ ve iĢlemler, bu yerlerden elde
edilen gelirler ve yapılan harcamalar ile müftülüklere yapılan bildirimlerin ve tahakkuk
ettirilen paylara iliĢkin ödemelerin zamanında yapılıp yapılmadığı, elde edilen gelirlerin
amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığı BaĢkanlıkça denetlenir ve takip edilir.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 2/8/2013 tarihinden önce bu Yönetmelik kapsamındaki
taĢınmazlardan BaĢkanlıkça elde edilen ve banka hesaplarında tutulan gelirler, 10 uncu madde
çerçevesinde BaĢkanlığın bütçesi ile iliĢkilendirilerek kullanılır.
(2) 2/8/2013 tarihinden önce mülkiyeti kamu kurum ve kuruluĢları ile hazineye ait
taĢınmazların üzerinde yer alan cami, mescit ve Kur’an kurslarını kendi kaynaklarından
ve/veya toplanan bağıĢ ve yardımlarla yaptıran dernek veya vakıflar komisyonca belirlenir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığının bağlı
olduğu Bakan yürütür.
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ĠġKOLU TESPĠT KARARI
Karar No.
ĠĢyeri
: 2014/4
: TaĢbey Turizm ve Sanayi Tesisleri ĠĢletmeleri Taah. ve Tic. Ltd. ġti.
Atatürk Bulvarı 5. Km. Art Craft Gürallar Cam Fabrikası Ġçi
KÜTAHYA
SGK Sicil No. : 1051500.043-101501.043
Tespiti Ġsteyen :
Tümtis Sendikası
Ġnceleme
: TaĢbey Turizm ve Sanayi Tesisleri ĠĢletmeleri Taah. ve Tic. Ltd. ġti.’nde
Bakanlığımızca yapılan incelemede; adı geçen Ģirket tarafından hizmet alım sözleĢmesi ile
Gürallar Art Crafta ait Atatürk Bulvarı 5. Km. KÜTAHYA ve Organize Sanayi Bölgesi 1.
Cad. No: 1 KÜTAHYA adreslerinde bulunan cam fabrikası iĢyerlerinde, cam ürünlerinin
paketlemesi ve kontrol iĢlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan iĢlerin ĠĢkolları Yönetmeliğinin
10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iĢkolunda yer aldığı tespit edilmiĢtir.
Karar: TaĢbey Turizm ve Sanayi Tesisleri ĠĢletmeleri Taah. ve Tic. Ltd. ġti. ve bağlı
iĢyerlerinde yapılan iĢlerin niteliği itibariyle ĠĢkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı
“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” iĢkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanununun 5'inci
maddesi gereğince karar verilmiĢtir.
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
MÜNFESĠH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFĠYE EDĠLMEMĠġ
ANONĠM VE LĠMĠTED ġĠRKETLER ĠLE KOOPERATĠFLERĠN
TASFĠYELERĠNE VE TĠCARET SĠCĠLĠ KAYITLARININ
SĠLĠNMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 30/12/2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Münfesih
Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye EdilmemiĢ Anonim ve Limited ġirketler ile
Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine ĠliĢkin Tebliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“b) Kanunun yürürlük tarihinden önce münfesih olan veya sayılanlar ile Bakanlığın
baĢvurusu üzerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmamıĢ olan
anonim ve limited Ģirketler.”
MADDE 2 – Tebliğin 14 üncü maddesine aĢağıdaki fıkra eklenmiĢtir.
“(4) Bakanlığın baĢvurusu üzerine mahkemece feshine karar verilen ve tasfiye memuru
atanan Ģirketlerin tasfiyesi aĢağıdaki Ģekilde yapılır.
a) Tasfiye memurunca yapılan çağrıya rağmen alacaklıların bir bildirimde bulunmaması
ve Ģirketin herhangi bir mal varlığının olmaması ya da Ģirketin bilgi ve belgelerinin tasfiye
memuruna verilmemesi veya bunlara tasfiye memurunca eriĢilememesi hallerinde, 12 nci
maddenin onuncu fıkrasındaki usule göre hareket edilir.
b) Tasfiye memurunca hazırlanan bilançoya göre Ģirket borçlarının varlığından fazla
olması halinde, durum tasfiye memuru tarafından derhal alacaklılara bildirilir. Yapılacak
bildirimde, Ģirketin iflas yoluyla tasfiyesine karar verilmesi için bildirim tarihinden itibaren üç
ay içinde alacaklıların mahkemeye baĢvurmaları ve bu baĢvurunun yapıldığının kendisine
bildirilmesi istenir. Bu süre içinde mahkemeye müracaat edildiğinin bildirilmemesi halinde,12
nci maddenin dokuzuncu fıkrasındaki usule göre hareket edilir.”
MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
Maliye Bakanlığından:
PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLĠĞ
(SAYI: 2014/1)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal
sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 30/12/2006 tarihli ve 26392 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12, 27, 524 ve 528 inci,
31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe
Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve ÇalıĢma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci, 8/6/1988 tarihli ve 19836 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile Sattırılmasına
ve Bayilere SatıĢ Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci, 30/12/2005 tarihli ve
2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi
Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı, 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü mükerrer sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci,
28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan TaĢınır
Mal Yönetmeliğinin 39 uncu, 30/12/2005 tarihli ve 2005/9913 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddelerine
dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Kasa iĢlemleri
MADDE 3 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi
gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı; Tablo I’in kasa iĢlemleri
bölümünde gösterilmiĢtir.
(2) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 ve 27 nci maddeleri gereğince,
ertesi gün yapılacak ödemeleri karĢılamak üzere ve kiĢi malı emanet dövizlerden kasada
bulundurulacak miktarlar ile T.C. Ziraat Bankası Ģubesi bulunmayan ilçelerde gerekli
güvenlik önlemleri alınmak Ģartıyla veznede bulundurulacak azami miktar Tablo I’in kasa
iĢlemleri bölümünde gösterilmiĢtir.
(3) Tebliğ eki tabloda kasa iĢlemleri bölümünde gösterilen parasal sınırların yetersiz
kalması durumunda, muhasebe birimlerinin gerekçeli baĢvuruları üzerine Bakanlıkça
(Muhasebat Genel Müdürlüğü) tespit edilen sınırlar uygulanır. Daha önce bu kapsamda
Bakanlıkça yeniden artırılmasına izin verilen limitlerin, bu Tebliğle belirlenen limitlerin
üzerinde olması halinde özel olarak verilmiĢ limitlerin uygulanmasına devam edilir.
Banka iĢlemleri
MADDE 4 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 524 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, Tek Hazine Hesabı sistemine tabi olan muhasebe
birimlerinin toplu ödemelerde bankaya önceden haber vermeleri gereken tutar Tablo I’in
banka iĢlemleri bölümünde gösterilmiĢtir.
(2) Bu tutarın altındaki ödemeler için bankanın önceden haberdar edilmesi ve mutabakat
sağlanması zorunlu değildir.
Kaybedilen alındılara iliĢkin iĢlemler
MADDE 5 – (1) Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 528 inci maddesi
gereğince, muhasebe birimlerince, her ne suretle olursa olsun alınan para ve değerlere karĢılık
verilmiĢ olan alındılardan kaybedilmiĢ olanlar için ilan verilmesine gerek görülmeyen tutar,
Tablo I’in kaybedilen alındılara iliĢkin iĢlemler bölümünde gösterilmiĢtir.
Muhasebe yetkilisi mutemedi iĢlemleri
MADDE 6 – (1) Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri,
Denetimi ve ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince,
muhasebe birimleri dıĢında görev yapan muhasebe yetkilisi mutemetleri tarafından yedi
günlük süre beklenilmeksizin muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat
tutarı ile mahkeme baĢkanlıkları, icra ve iflas daireleri ve izale-i Ģüyu memurluklarındaki
muhasebe yetkilisi mutemetlerince, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun eki (1)
ve (3) sayılı tarifelere göre makbuz karĢılığı tahsil edilip, yedi günlük süre beklenilmeksizin
muhasebe birimi veznesine teslim edilmesi gereken tahsilat tutarı, Tablo I’in muhasebe
yetkilisi mutemedi iĢlemleri bölümünde gösterilmiĢtir.
(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde görev yapan muhasebe yetkilisi
mutemetleri için yukarıda belirtilen sınırın yetersiz kalması durumunda, gerekçeli tekliflerle
Bakanlığa baĢvurularak alınacak izne göre iĢlem yapılır. Bu teklif yazısında muhasebe
yetkilisi mutemedinin son iki ayda muhasebe veznesine yatırdığı tutarlar ve yatırılma tarihleri
de belirtilir. Daha önce bu kapsamda Bakanlıkça yeniden artırılmasına izin verilen limitlerin,
bu Tebliğle belirlenen limitlerin üzerinde olması halinde özel olarak verilmiĢ limitlerin
uygulanmasına devam edilir.
Yetkili memurlarla ilgili iĢlemler
MADDE 7 – (1) Pul ve Değerli Kağıtların Bayiler ve Yetkili Memurlar Vasıtası ile
Sattırılmasına ve Bayilere SatıĢ Aidatı Verilmesine Dair Yönetmeliğin 12 nci maddesi
gereğince, değerli kağıt verilen yetkili memurlar tarafından on beĢ günlük süre
beklenilmeksizin muhasebe biriminin veznesine teslim edilmesi gereken satıĢ hasılatı tutarı
Tablo I’in yetkili memurlarla ilgili iĢlemler bölümünde gösterilmiĢtir.
Muhasebe yetkilisi yardımcılarına devredilecek görev ve yetkiler
MADDE 8 – (1) Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile
Muhasebe Yetkililerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi
gereğince, görev, yetki ve sorumlulukların yardımcılara devredilmesinde Tablo I’in C
bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır.
Kaybolan faturalarla ilgili iĢlemler
MADDE 9 – (1) Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesi
gereğince, kamu idarelerince alınan mal, hizmet ve yapım iĢleri karĢılığında özel kiĢiler
tarafından düzenlenen faturaların kaybedilmesi halinde, noter onaylı fatura örneklerinin kabul
edileceği fatura tutarı Tablo I’in Ç bölümünde gösterilmiĢtir.
TaĢınırların kayıtlardan çıkarılması
MADDE 10 – (1) TaĢınır Mal Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi gereğince, taĢınırların
devir, imha, hurdaya ayırma, satıĢ ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında Tablo I’in D
bölümünde gösterilen parasal sınırlar dikkate alınır. TaĢınırların kayıtlardan çıkarılması,
belirlenen limitler dâhilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst
yöneticinin onayı ile yapılır.
(2) Devir, satıĢ, imha, hurdaya ayırma ve terkin iĢlemlerinin birden fazla taĢınırı ihtiva
etmesi halinde söz konusu limitler taĢınır bazında değil, iĢlem bazında uygulanır.
Ön ödeme iĢlemleri
MADDE 11 – (1) Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi
gereğince merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerince harcama yetkilisi mutemetlerine
verilebilecek avans sınırı Tablo II’nin A bölümünde gösterilmiĢtir.
(2) Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden Tablo II’nin B bölümünde
gösterilenler, kendileri için belirlenen sınır dâhilinde avans verebilirler.
(3) Milli Ġstihbarat TeĢkilatı mutemetleri ile dıĢ temsilcilikler emrine ve askerî daireler
mutemetlerine verilecek avans sınırları Tablo II’nin C, Ç ve D bölümlerinde gösterilmiĢtir.
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda gösterilen sınırlar aĢılmamak
kaydıyla, belirlenen sınırların üzerinde avans verilmesine ihtiyaç duyulması halinde,
gerekçeleriyle birlikte Bakanlığa baĢvurularak izin alınır.
(4) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince açılacak krediler ile yurt dıĢından
yapılacak alımlar için açtırılacak akreditif karĢılığı krediler için Maliye Bakanlığından izin
alınmaz.
(5) Milli Savunma Bakanlığına bağlı birlik ve kurumlardan “Tümen ve daha üst birlikler
ile eĢiti kurum ve kuruluĢlar” kapsamına giren askerî birimler Tablo III’te gösterilmiĢtir.
Bunların dıĢında kalan birlikler, “Tugay ve eĢitine kadar olan askerî kurum ve kuruluĢlar”
kapsamında sayılır.
Muhasebe kayıtlarından çıkarılacak alacaklar
MADDE 12 – (1) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince, yapılacak takip sonunda tahsili imkansız veya
tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaĢılan 4/1/1961 tarihli ve 213
sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile diğer amme alacaklarından,
amme idarelerinde terkin yetkisini haiz olanlar tarafından tahsil zamanaĢımı süresi
beklenilmeksizin terkin olunabilecek miktarlar Tablo IV’te gösterilmiĢtir.
(2) 5018 sayılı Kanunun 79 uncu maddesi hükmü gereğince, kayıtlardan çıkarılacak
tutarlar Tablo IV’te gösterilmiĢtir.
Faiz oranları
MADDE 13 – (1) Genel hükümlere göre takip edilerek tahsil olunacak kiĢilerden
alacaklara 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ĠliĢkin Kanun
hükümlerine göre uygulanacak kanuni faiz oranları ile temerrüt faizi oranları, yıllar itibarıyla
Tablo V’te gösterilmiĢtir.
Alındılar ve alındı birim fiyatları
MADDE 14 – (1) Bakanlıkça bastırılan ve genel bütçe kapsamı dıĢındaki idareler ile
döner sermaye ve fonlar tarafından mevzuatları gereğince kullanılması gereken alındıların
birim satıĢ fiyatları Tablo VI’da gösterilmiĢtir.
Yürürlükten kaldırılan Tebliğ
MADDE 15 – (1) 23/3/2013 tarihli ve 28596 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tebliğin eki için tıklayınız
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1530 uncu maddesinin yedinci
fıkrası uyarınca mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere iliĢkin temerrüt
faiz oranının sözleĢmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde
uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 12,75, alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek
asgari giderim tutarı 120,00 Türk lirası olarak tespit edilmiĢtir.
Belirlenen bu oran ve tutar 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
ANAYASA MAHKEMESĠ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 28/3/2013 Tarihli ve E: 2011/65, K: 2013/49 Sayılı
Karar, 25 Ocak 2014 Tarihli ve 28893 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 10/7/2013 Tarihli ve E: 2012/94, K: 2013/89 Sayılı
Karar, 25 Ocak 2014 Tarihli ve 28893 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
YÜKSEK SEÇĠM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu BaĢkanlığından:
Karar No: 142
-KARARAtaĢehir Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığı tarafından Kurulumuz BaĢkanlığına gönderilen
23/1/2014 tarihli, 32 sayılı yazıda; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli Ġdareler
Genel Seçimleri için güncelleĢtirme amacıyla askıya çıkartılan listelere bazı seçmenlerle ilgili
muhtarlık bünyesinde oturmadıkları iddiasıyla 600 adedi 22/01/2014 saat 17.00 itibariyle
olmak üzere 1000’den fazla, 23/01/2014 saat 14.00 itibari ile de 100 kadar itiraz dilekçesi
verildiği, bu seçmenlerle ilgili emniyet araĢtırması istenmekte olup, bu araĢtırmaların kesin
kararının verilmesi gereken 25/01/2014 tarihinden önce bitirilmesinin mümkün olmadığı
belirtilerek, bu sürenin 27/01/2014 tarihine kadar uzatılması hususunda görüĢ bildirilmesi
istenilmiĢ olmakla, konu incelenerek;
GEREĞĠ GÖRÜġÜLÜP DÜġÜNÜLDÜ:
Ġstem; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Mahalli Ġdareler Genel Seçimleri için
güncelleĢtirme amacıyla askıya çıkartılan listelere bazı seçmenlerle ilgili muhtarlık
bünyesinde oturmadıkları iddiasıyla 600 adedi 22/01/2014 saat 17.00 itibariyle olmak üzere
1000’den fazla, 23/01/2014 saat 14.00 itibari ile de 100 kadar itiraz dilekçesi verildiği, bu
seçmenlerle ilgili emniyet araĢtırması istenmekte olup, bu araĢtırmaların kesin kararının
verilmesi gereken 25/01/2014 tarihinden önce bitirilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek, bu
sürenin 27/01/2014 tarihine kadar uzatılmasına iliĢkindir.
Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde;
25 Ocak 2014 Cumartesi günü;
―1-Muhtarlık bölgesi askı listelerine,
……..
yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),‖
Ģeklinde düzenlenmiĢtir.
AtaĢehir Ġlçe Seçim Kurulu BaĢkanlığının 23/01/2014 tarihli yazısında, itiraz
dilekçelerinin ve itiraz edilen seçmen sayısının çokluğu ve bu seçmenlerle ilgili yapılacak
olan araĢtırmanın Seçim Takviminde belirtilen 25/01/2014 Cumartesi günü saat 17.00’ye
kadar bitirilmesinin mümkün olmamasının bildirilmesi karĢısında; Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası’nın 79. maddesinde seçimlerin baĢlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde
yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün iĢlemleri yapma ve yaptırma görevi Yüksek Seçim
Kuruluna verildiği, siyasi haklar ve ödevlerin Anayasa’nın ―Temel Hak ve Ödevler‖ baĢlıklı
ikinci kısmında düzenlenmiĢ olması karĢısında, vatandaĢların Anayasa’nın 67. maddesinde
belirtilen seçme ve seçilme ve siyasi faaliyette bulunma haklarını kullanabilmelerini temin
için;
a) Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak olan itirazların karara
bağlanmasının son gününün 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmasına,
b) 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarınca
verilen kararların, nüfus müdürlüklerince 29 Ocak 2014 ÇarĢamba günü saat 17.00’ye kadar
iĢlenmesinin bitirilmesine,
karar verilmesi gerekmiĢtir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli, 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen
Seçim Takviminde muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak olan itirazların karara
bağlanmasının son gününün 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatılmasına,
2- 27 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar ilçe seçim kurulu baĢkanlıklarınca
verilen kararların, nüfus müdürlüklerince 29 Ocak 2014 ÇarĢamba günü saat 17.00’ye kadar
iĢlenmesinin bitirilmesine,
3- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
4- Karar özetinin Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda duyuru olarak
yayınlanmasına,
5- Kararın bir örneğinin Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğüne
gönderilmesine,
6- Karar örneği ve eki Genelge’nin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun
internet sitesi www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu
baĢkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
24/1/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BaĢkan
Sadi GÜVEN
BaĢkanvekili
Turan
KARAKAYA
Üye
Muharrem
COġKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün ĠPEK
Üye
Ünal DEMĠRCĠ
Üye
Ali KAYA
Üye
Ġbrahim ZENGĠN
Üye
Zeki YĠĞĠT
Üye
Hakkı MANAV
[R.G. 25 Ocak 2014 – 28893]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2013/5733
24/7/1996 tarihli ve 96/8438 sayılı Kararnameye ektir.
6245 sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca
yurtdıĢı yer değiĢtirme giderinin mesafeye göre değiĢen kısmının hesaplanmasında esas alınan
cetvellere, ekli cetvellerin ilave edilmesi; Maliye Bakanlığının 15/11/2013 tarihli ve 10094
sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 47 nci maddesinin (b) bendine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 6/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eklerini için tıklayınız
[R.G. 26 Ocak 2014 – 28894]
—— • ——
Adalet Bakanlığından :
Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2010/287 Esas sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
648/1-1
—————
Tefenni Ġcra Müdürlüğünün 1987/197 Talimat sayılı dosyasının zayi olduğu
anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme
ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
649/1-1
—————
Bodrum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/29 Esas ve 2011/357 Karar sayılı
dosyasının zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsmtısı, Seylâp veya
Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
650/1-1
—————
Silifke 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin (ĠĢ Mahkemesi Sıfatıyla) 2009/330 Esas sayılı
dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya
Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında
Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve
anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.
651/1-1
[R.G. 26 Ocak 2014 – 28894]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5848
Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait bazı kadrolarda düzenleme
yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
9/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. BOZDAĞ
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
H. YAZICI
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
9/12/2013 TARĠHLĠ VE 2013/5848 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait tutulan kadrolardan
ekli (2) sayılı cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıĢtır.
MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli
(4) sayılı cetvellerde yer alan boĢ kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde
belirtildiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – (1) Bu Kararın;
a) 1 inci maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kararın eki cetveller
[R.G. 27 Ocak 2014 – 28895]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5849
Yükseköğretim kurumlarına ait idari kadrolarda düzenleme yapılması hakkındaki ekli
Kararın yürürlüğe konulması; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu
maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. BOZDAĞ
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
H. YAZICI
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
9/12/2013 TARĠHLĠ VE 2013/5849 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
MADDE 1 – (1) Yükseköğretim kurumlarına ait tutulan idari kadrolardan ekli (2) sayılı
cetvellerde belirtilen kadrolar serbest bırakılmıĢtır.
MADDE 2 – (1) Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ile ekli
(4) sayılı cetvellerde yer alan tutulan ve boĢ kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı
cetvellerde belirtildiği Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – (1) Bu Kararın;
a) 1 inci maddesi 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri Kararname tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kararın eki cetveller
[R.G. 27 Ocak 2014 – 28895]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5831
Bazı kamu iktisadi teĢebbüslerine ait;
1 - Ekli (I) sayılı listede yer alan kadrolardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile (B)
sütununda gösterilen kadroların ihdası ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I)
sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değiĢiklik yapılması,
2 - Ekli (II) sayılı listede yer alan pozisyonlardan (A) sütununda belirtilenlerin iptali ile
(B) sütununda gösterilen pozisyonların ihdası ve (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde
değiĢiklik yapılması;
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31/12/2013 tarihli ve 24754 sayılı yazısı
üzerine, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanıGençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma BakanıKültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki cetveller
[R.G. 27 Ocak 2014 – 28895]
—— • ——
MĠLLETLERARASI SÖZLEġME
Karar Sayısı : 2013/5711
―ĠĢkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya
KarĢı BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi’ne Ek Ġhtiyari Protokol‖ uyarınca ulusal önleme
mekanizmasının
belirlenmesine
iliĢkin
ekli
Kararın
yürürlüğe
konulması;
Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. BOZDAĞ
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
H. YAZICI
V. EROĞLU
Millî Eğitim BakanıMillî Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
9/12/2013 TARĠHLĠ VE 2013/5711 SAYILI
KARARNAMENĠN EKĠ
KARAR
Ulusal önleme mekanizması
MADDE 1 – (1) Türkiye Ġnsan Hakları Kurumu, 23/2/2011 tarihli ve 6167 sayılı
Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 15/6/2011 tarihli ve 2011/1962 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile onaylanan ―ĠĢkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü
Muamele veya Cezaya KarĢı BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi’ne Ek Ġhtiyari Protokol‖de
öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere ulusal önleme mekanizması
olarak belirlenmiĢtir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2013/5732
2013 Yılı Yatırım Programında 1977A010320 proje numarasıyla yer alan Küçük Su
ĠĢleri Projesi kapsamında Niğde-Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulamasının yapımı amacıyla ekli
haritada gösterilen taĢınmazların Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından acele
kamulaĢtırılması; Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının 27/11/2013 tarihli ve 3338 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
6/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki harita
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5736
Bursa Ġli, MustafakemalpaĢa Ġlçesinde tesis edilecek Poyrazgölü RES üretim tesisinin
yapımı amacıyla, ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen
taĢınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından acele kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 28/11/2013 tarihli
ve 1686 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2013 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. BOZDAĞ
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
H. YAZICI
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki liste
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5737
Adana Ġli, Pozantı Ġlçesi ile Niğde Ġli, Çamardı Ġlçesinde tesis edilecek Damla
Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel
numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası
Düzenleme
Kurumu
tarafından
acele
kamulaĢtırılması;
Enerji
ve
Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 28/11/2013 tarihli ve 1695 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/12/2013 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. BOZDAĞ
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı V.BaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
M. Z. ÇAĞLAYAN
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı V.Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
H. YAZICI
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı V.Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki liste
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Karar Sayısı : 2013/5759
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV Elif Havza
TM-Tortum TM Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha
isabet eden taĢınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım gabarisinin ise
irtifak hakkı kurulmak suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından acele kamulaĢtırılması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 5/11/2013 tarihli ve 1736 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/12/2013
tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
B. BOZDAĞ
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
S. ERGĠN
F. ġAHĠN
E. BAĞIġ
N. ERGÜN
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
E. BAYRAKTAR
A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
S. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
M. GÜLER
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
B. YILDIRIM
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ve
Kararın eki harita
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5825
Sivas Ġlinde tesis edilecek Kangal Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla ekli
listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taĢınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaĢtırılması; anılan Bakanlığın
27/12/2013 tarihli ve 47917 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki liste
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Karar Sayısı : 2014/5834
Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketi Genel Müdürlüğüne ait ―154 kV Çayseka
(Afyon 2)-Çölovası-Keçiborlu Enerji Ġletim Hattı Projesi‖ kapsamında ekli haritada gösterilen
güzergâha isabet eden taĢınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet Ģeklinde, iletken salınım
gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle anılan Genel Müdürlük tarafından acele
kamulaĢtırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 31/12/2013 tarihli ve 1887 sayılı
yazısı üzerine, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 13/1/2014 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU
N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda, Tarım ve Hayvancılık
BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma BakanıOrman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
Kararın eki harita
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
GENEL AYDINLATMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel
Aydınlatma Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, geçici 2 nci
maddesinin birinci fıkrasında, geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve geçici 6 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2013” ibaresi “30/6/2014” olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 1/1/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
27/7/2013
28720
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġLARINCA GERÇEKLEġTĠRĠLECEK BANKA
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE BANKACILIK SÜREÇLERĠNĠN DENETĠMĠ
HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim KuruluĢlarınca GerçekleĢtirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin
Denetimi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aĢağıdaki
Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“f) COBIT: Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) Bilgi Teknolojileri
YönetiĢim Enstitüsü (ITGI) tarafından yayınlanmıĢ olan Bilgi Teknolojilerine ĠliĢkin Kontrol
Hedefleri’nin (COBIT) denetim döneminin baĢlangıcı itibariyle Kurumca uygun görülen
versiyonunu,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu BaĢkanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/1/2010
27461
Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
26/7/2011
28006
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRĠK PĠYASASI BAĞLANTI VE SĠSTEM KULLANIM YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek ve tüzel kiĢilerin elektrik iletim veya dağıtım
sistemine bağlanmaları ile bu sistemleri ve enterkonneksiyon hatlarını kullanmalarına iliĢkin
usul ve esasları düzenler.
(2) Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri
kapsamındaki üretim tesisleri ile Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası
Faaliyetlerine ĠliĢkin Yönetmelik hükümleri kapsamındaki OSB katılımcılarının sisteme
bağlantısı ve sistem kullanımına iliĢkin hususlar bu Yönetmeliğin kapsamı dıĢındadır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası
Kanununa dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bağlantı anlaĢması: Bir üretim Ģirketi, dağıtım Ģirketi ya da tüketicinin iletim
sistemine ya da dağıtım sistemine bağlantı yapması için yapılan genel ve özel hükümleri
içeren anlaĢmayı,
b) Bağlantı hattı: Bağlantı noktasından kullanım yerine kadar olan hattı,
c) Bağlantı noktası: Ġletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve
tüketim tesislerine ait Ģalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğini ve alçak
gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriĢ noktasını,
ç) Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden
naklini,
d) Dağıtım Ģirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iĢtigal eden tüzel kiĢiyi,
e) Dağıtım tesisi: Ġletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim ve
tüketim tesislerine ait Ģalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak
gerilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriĢ noktalarına kadar, bina giriĢ ve sayaç
arası hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiĢ tesis ve teçhizat ile dağıtım Ģirketince teçhiz
edilen ya da devralınan sayaçları,
f) Enterkonneksiyon: Ġletim ve dağıtım sistemlerinin toplamından oluĢan ulusal elektrik
sisteminin diğer bir ülkeye ait elektrik sistemine bağlanmasını,
g) Enterkonneksiyon kullanım anlaĢması: Uluslararası enterkonneksiyon hatlarını
kullanan üretim Ģirketleri ve tedarik Ģirketleri ile bu hatları iĢleten iletim veya dağıtım
Ģirketleri arasında yapılan ve enterkonneksiyon hatlarının kullanımı ile ilgili esas ve usulleri
içeren anlaĢmayı,
ğ) Ġletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden
naklini,
h) Ġletim tesisi: Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı
olduğu üretim veya tüketim tesisi Ģalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim
Ģalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı
noktalarına kadar olan tesisleri,
ı) Ġlgili mevzuat: Elektrik piyasasına iliĢkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve
Kurul kararlarını,
i) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
j) Kullanıcı: Ġletim veya dağıtım sistemine bağlanan ya da bu sistemleri veya
enterkonneksiyon hatlarını kullanan gerçek veya tüzel kiĢiyi,
k) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
l) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
m) Lisans: Tüzel kiĢilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca verilen
izni,
n) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kiĢilere, üretim tesisi
yatırımlarına baĢlamaları için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için
belirli süreli verilen izni,
o) OSB: Kurumdan lisans almak suretiyle dağıtım veya üretim faaliyetlerinde bulunma
hakkı elde eden organize sanayi bölgesi tüzel kiĢiliğini,
ö) Özel direkt hat: Yapılacak sistem kontrol anlaĢması hükümlerine göre üretim lisansı
sahibi bir tüzel kiĢinin üretim tesisi ile müĢterileri ve/veya iĢtirakleri arasında elektrik enerjisi
naklinin sağlanabilmesi veya üretim lisansı sahibinin sınırda yer alan illerde kurduğu üretim
tesisinde ürettiği elektriği iletim veya dağıtım sistemine bağlantı tesis etmeden ihraç
edebilmesi amacıyla, iletim veya dağıtım Ģebekesi dıĢında ulusal iletim veya dağıtım sistemi
için geçerli standartlara uygun olarak tesis edilerek iĢletilen hattı,
p) Sistem kontrol anlaĢması: TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi ile özel direkt hattın mülkiyet
sahibi veya iĢletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kiĢi arasında, iletim ve dağıtım
sistemlerinin kararlılığının ve iĢletme bütünlüğünün korunmasını sağlayan hükümleri içeren
ve özel hukuk hükümlerine göre yapılan anlaĢmayı,
r) Sistem kullanım anlaĢması: Bir üretim Ģirketi, tedarik lisansı sahibi Ģirket veya
tüketicinin iletim sistemini ya da dağıtım sistemini kullanımına iliĢkin genel hükümleri ve
ilgili kullanıcıya özgü koĢul ve hükümleri içeren anlaĢmayı,
s) Tedarikçi: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim Ģirketleri ile tedarik
lisansına sahip Ģirketi,
Ģ) Tedarik Ģirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin toptan ve/veya perakende
satılması, ithalatı, ihracatı ve ticareti faaliyetleri ile iĢtigal edebilen tüzel kiĢiyi,
t) TEĠAġ: Türkiye Elektrik Ġletim Anonim ġirketini,
u) Tüketici: Elektriği kendi kullanımı için alan kiĢiyi,
ü) Üretim Ģirketi: Sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama yoluyla edindiği veya
iĢletme hakkını devraldığı üretim tesisi ya da tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ve ürettiği
elektriğin satıĢıyla iĢtigal eden özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kiĢiyi,
ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavram ve kısaltmalar, ilgili mevzuattaki anlam ve
kapsama sahiptir.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Genel Esaslar
Bağlantı ve sistem kullanım hakları
MADDE 4 – (1) Gerçek veya tüzel kiĢilerin, iletim ve dağıtım sistemine bağlantı ve
sistem kullanım talepleri, TEĠAġ ve dağıtım Ģirketi tarafından eĢit taraflar arasında ayrım
gözetilmeksizin karĢılanır.
(2) Serbest tüketici niteliği kazanmıĢ bir tüketicinin tedarikçisini seçme serbestisine
hiçbir surette müdahale edilemez ve serbest tüketicilerin sisteme bağlantı ve sistem kullanım
hakları engellenemez.
(3) Gerçek veya tüzel kiĢilerin, TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından iĢletilmekte olan
iletim veya dağıtım sistemlerine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında;
a) Bağlantı yapılması öngörülen tarihte, bağlantı yapılmak istenen noktada Ģebekenin
teknik özelliklerinin yetersiz olması,
b) Bağlantı yapılması öngörülen tesisin projesinde, sisteme bağlantıyla ilgili olarak
Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği ve ilgili diğer
mevzuatta yer alan standartların sağlanamaması,
c) Yapılması istenilen bağlantı ve elektrik enerjisi nakil iĢleminin kamu hizmeti
yükümlülüklerini engellediğinin, TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından gerekçeleriyle
belgelenmesi,
ç) Bağlantı yapılması öngörülen tesisin projesi için gerekli olması durumunda, gerilim
düĢümü, harmonik, elektromanyetik giriĢim, fliker seviyesi gibi değerlerin, Ģebekeye giriĢ
veya çıkıĢ noktasında ve iletim ve dağıtım kademelerinde, ilgili mevzuatta belirlenen sınırları
karĢılamaması durumu,
d) Bağlantı yapılması öngörülen tesisin, sistem elektrik enerjisinin kalitesini, ilgili
mevzuatta yer alan standartların dıĢına çıkarması durumu,
e) Rüzgar veya güneĢ enerjisine dayalı üretim tesisi bağlantı taleplerinde, talep edilen
bağlantı noktasına oranla ekonomik açıdan daha uygun ve daha düĢük sistem kaybı sağlayan
bağlantı noktasının varlığı durumu,
hariç olumsuz görüĢ verilemez.
(4) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketinin sisteme bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki
olumsuz görüĢlerinin gerekçelendirilmesi zorunludur. Sisteme bağlantı ve sistem kullanımı
hakkındaki olumsuz görüĢ gerekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme
sonucunda Kurul tarafından uygun bulunmaması halinde, TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi,
baĢvuru sahibi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarını imzalamakla yükümlüdür.
(5) Sisteme bağlantının, bağlantı yapılması talep edilen nokta itibarıyla bu maddede yer
alan koĢullardan herhangi biri nedeniyle mümkün olmaması durumunda, TEĠAġ veya dağıtım
Ģirketi tarafından bir baĢka bağlantı noktası teklif edilebilir.
(6) Ġletim veya dağıtım sistemine bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢilerin,
TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından kendilerine iletim veya dağıtım sistemine bağlantı ve
sistem kullanımı konusunda;
a) Adil koĢulların teklif edilmediği,
b) Ayrımcılık yapıldığı,
c) Gösterilen gerekçelerin yetersiz olduğu,
gibi hususlardaki itirazları Kurum tarafından incelenerek, baĢvuru tarihinden itibaren
azami altmıĢ gün içerisinde sonuca bağlanır. Üretim tesislerine iliĢkin itirazlar Kurul kararıyla
sonuçlandırılır.
Üretim tesisleri için verilen bağlantı görüĢleri
MADDE 5 – (1) TEĠAġ veya dağıtım Ģirketleri tarafından, üretim tesislerinin iletim
veya dağıtım sistemlerine bağlantısı hakkında bu Yönetmelik kapsamında verilen görüĢler,
Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde verilmiĢ kabul edilir.
(2) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketleri, her yıl takip eden beĢ ve on yıl için olmak üzere
sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerini 1 Nisan tarihine kadar kendi
internet sayfalarında yayımlar. Bu Ģekilde yayımlanan bölgesel kapasiteler dıĢında üretim
tesislerine bağlantı görüĢü verilmez. Arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı ve piyasada rekabetin geliĢtirilmesi amacıyla Kurum tarafından talep
edilmesi hâlinde, TEĠAġ ve dağıtım Ģirketleri, belirledikleri kapasiteleri ve bağlantı
noktalarının sayısını sistem koĢullarını dikkate alarak artırmakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ġletim Sistemine Bağlantı ve Sistem Kullanımı
Bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları
MADDE 6 – (1) Ġletim sistemine bağlanmak ve iletim sistemini kullanmak isteyen
dağıtım Ģirketleri, OSB’ler ve tüketiciler TEĠAġ’a baĢvurur. TEĠAġ bağlantı baĢvurusunu bu
Yönetmelik ve Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre
inceler ve bağlantı baĢvurusu hakkındaki görüĢünü baĢvuru tarihinden itibaren kırk beĢ gün
içerisinde gerekçeleri ile birlikte baĢvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
(2) Üretim tesislerinin iletim sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı hakkındaki
baĢvurular Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 15 inci maddesi çerçevesinde yapılır.
TEĠAġ baĢvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlanması talep edilen trafo merkezi ile
bağlantı kapasitesine iliĢkin bu Yönetmelik ve Elektrik Piyasası ġebeke Yönetmeliği
kapsamında oluĢturulan görüĢünü, bildirim tarihinden itibaren kırk beĢ gün içerisinde
sonuçlandırarak Kuruma sunar.
(3) Ġletim sistemine aynı bağlantı noktasından bağlanmak üzere birden fazla baĢvuru
olması ve baĢvuruların tümünün karĢılanmasının mümkün olmaması halinde tüm baĢvuru
sahipleri durum hakkında bilgilendirilir ve bu kapsamda sırasıyla;
a) Dağıtım Ģirketi tarafından yapılan baĢvuruya,
b) OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kiĢi tarafından yapılan baĢvuruya,
c) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerine iliĢkin baĢvuruya,
ç) Yerli doğal kaynaklara dayalı üretim tesislerine iliĢkin baĢvuruya,
öncelik tanınır. Diğer hallerde, baĢvuru sırasına göre iĢlem yapılır.
(4) Ġletim sistemine bağlanması uygun görülen üretim tesislerine iliĢkin baĢvurularda
baĢvuru sahibi, üretim lisansına baĢvurmadan evvel önlisans süresi içerisinde bağlantı ve
sistem kullanım anlaĢmaları için TEĠAġ’a baĢvurmak zorundadır.
(5) TEĠAġ, iletim sistemine bağlanması uygun bulunan baĢvuru sahibi ile EK-1’de
gösterildiği Ģekilde bağlantı anlaĢmasını ve sistem kullanım anlaĢmasını yapar. Bağlantı ve
sistem kullanımına iliĢkin olarak TEĠAġ ve kullanıcı arasında bu Yönetmelik uyarınca TEĠAġ
tarafından hazırlanan ve Kurul tarafından onaylanan standart nitelikteki bağlantı ve sistem
kullanım anlaĢmaları kullanılır. Bu anlaĢmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın
değiĢiklik yapılamaz. Kurul, gerektiğinde bu anlaĢmaların genel hükümlerinde değiĢiklik
yapabilir.
(6) Ġletim sistemine bağlı olduğu halde TEĠAġ ile bağlantı ve sistem kullanım anlaĢması
imzalamayan gerçek ve tüzel kiĢiler, Kurul tarafından onaylanan sistem kullanım ve sistem
iĢletim bedelini TEĠAġ’a ödemekle yükümlüdür. TEĠAġ’ın bildirimine rağmen bağlantı ve
sistem kullanım anlaĢmalarını imzalamak üzere baĢvuruda bulunmayan gerçek ve tüzel
kiĢilere ait üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemi ile irtibatı TEĠAġ tarafından beĢ iĢ
günü öncesinde bildirim yapılmak suretiyle kesilir.
AnlaĢma gücü
MADDE 7 – (1) Kullanıcıya bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarında tahsis edilen
kapasite, kullanıcının anlaĢma gücünü oluĢturur. Ġletim sistemine bağlantı noktasından alınan
veya verilen elektrik enerjisi kapasitesinin azami değeri, bağlantı ve sistem kullanım
anlaĢmalarında belirtilen anlaĢma gücünü aĢamaz.
(2) Kullanıcının anlaĢma gücünü ihlal etmesi halinde sistem kullanım anlaĢmasında
düzenlenmiĢ bulunan yaptırımlar uygulanır. Üretim tesisinin TEĠAġ tarafından verilen acil
durum talimatı nedeniyle anlaĢma gücünü ihlal etmesi halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
(3) TEĠAġ, iletim sisteminin güvenliği üzerinde risk oluĢturacak Ģekilde anlaĢma
gücünü aĢan kullanıcıyı, ihlalin sonlandırılması için uyarır. Üretim Ģirketleri, uyarı bildirimini
aldığı tarih itibarıyla, diğer kullanıcılar ise uyarı bildiriminin alınmasından itibaren otuz gün
içerisinde anlaĢma gücü ihlalini sonlandırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine
getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin
kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluĢan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından
karĢılanır.
(4) TEĠAġ, iletim sistemini olumsuz yönde etkileyecek Ģekilde anlaĢma gücünün
üzerinde elektrik enerjisi alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme sistemlerini
devreye alabilir.
(5) TEĠAġ’ın kullanıcıyla yaptığı sistem kullanım anlaĢmasında taahhüt ettiği kapasiteyi
sağlayamaması durumunda, oluĢacak zararların tazminine iliĢkin hükümler sistem kullanım
anlaĢmasında düzenlenir.
(6) Kullanıcı, anlaĢma gücünü artırmak üzere, aynı fiyatlandırma yılı içerisinde dörder
aylık eĢit dönemlerde ve her dönemde bir defa olmak üzere en fazla üç defa sistem kullanım
anlaĢmasında değiĢiklik yapılmasını talep edebilir. Kullanıcı, sistem kullanım anlaĢması
değiĢtirilmeden anlaĢma gücünü aĢamaz. TEĠAġ, kullanıcının anlaĢma gücünü artırmaya
iliĢkin talebi hakkındaki görüĢünü, baĢvurunun alındığı tarihten itibaren kırk beĢ gün
içerisinde kullanıcıya bildirir. Bu sürenin sonuna kadar herhangi bir görüĢ verilmemesi
halinde kullanıcının talebi kabul edilmiĢ sayılır.
(7) Kullanıcının anlaĢma gücünü düĢürmeye yönelik talebi; bu talebin, ancak ilgili
olduğu yıldan bir önceki yılın Eylül ayının ilk gününe kadar yapılmıĢ olması halinde
değerlendirmeye alınır.
(8) Üretim tesisinin kurulu gücünün değiĢtirilmesine bağlı olarak yapılan anlaĢma gücü
değiĢikliği talepleri hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Ġletim sistemi mülkiyet sınırları
MADDE 8 – (1) Üretim veya tüketim tesislerinin 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı
olduğu üretim veya tüketim tesisi Ģalt sahasından sonraki nihayet direğinden itibaren iletim
Ģalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dâhil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı
noktalarına kadar olan tesisler iletim sistemi mülkiyet sınırını oluĢturur.
(2) Üretim veya tüketim tesisinin iletim sistemine bağlantısının, bir baĢka üretim veya
tüketim tesisine ait Ģalt sahası üzerinden yapılması hâlinde bağlantı yapılan fiderin kullanım
hakkı, iĢletme ve bakımı TEĠAġ’a aittir. Ancak, TEĠAġ bu tür teçhizatların iĢletme ve
bakımını ilgili üretim veya tüketim sahibi kiĢilere bedeli karĢılığında gördürebilir.
Ġletim sisteminden ayrılma
MADDE 9 – (1) Kullanıcı, iletim sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırmak
suretiyle iletim sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde, en az iki ay önceden TEĠAġ’a
yazılı bildirimde bulunur.
(2) TEĠAġ ile kullanıcı, farklı bir süre için mutabık kalmadıkları takdirde, sistemle
bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden altı ay içerisinde birbirlerinin arazisinde
bulunan varlıklarını kaldırır.
(3) Ġletim sisteminden ayrılma talebinde bulunan kullanıcının, ayrılma tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde aynı noktadan iletim sistemine yeniden bağlanma talebinde
bulunması durumunda; bu kullanıcı, ayrılma tarihinden yeniden bağlanma tarihine kadar olan
süreyi kapsayan zaman dilimi için önceki anlaĢma gücü üzerinden ilgili dönemin sistem
kullanım ve sistem iĢletim fiyatlarına göre hesaplanan bedeli, sisteme yeniden bağlanma
bedeli olarak ödemekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dağıtım Sistemine Bağlantı ve Sistem Kullanımı
Bağlantı baĢvurusu
MADDE 10 – (1) Dağıtım sistemine bağlantı baĢvurusunda bulunmak isteyen gerçek ve
tüzel kiĢiler, bulundukları dağıtım bölgesindeki dağıtım Ģirketine müracaat eder.
(2) Birinci fıkra kapsamında bağlantı talebinde bulunan baĢvuru sahibi;
a) Tapu kaydını ve onaylı elektrik projesini,
b) Ġmar alanı içerisinde bulunanlar, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 30
ve 31 inci maddelerine göre yapı kullanma iznini,
c) Köy yerleĢik alanları ve civarı ile mezralarda bulunanlar, 3194 sayılı Ġmar
Kanununun 27 ve 30 uncu maddelerine göre yapı kullanma iznini,
ç) Ġmar ve köy yerleĢim alanları dıĢında bulunanlar, Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüklerinden verilecek yapı kullanma iznine iliĢkin belgeyi,
d) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden
alınacak izin belgesini,
e) 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi
ve Hazine Adına Orman Sınırları DıĢına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye
Ait Tarım Arazilerinin SatıĢı Hakkında Kanun hükümleri kapsamındaki yerler için alınan izin
belgesini,
f) ĠnĢa halindeki yapılar için 3194 sayılı Ġmar Kanunu hükümleri uyarınca alınan yapı
ruhsatını,
g) Ġlgili mevzuatın zorunlu kılması halinde istenecek diğer belgeleri,
dağıtım Ģirketine ibraz eder.
(3) Dağıtım sistemine bağlanmak ve dağıtım sistemini kullanmak suretiyle elektrik
enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kiĢinin dağıtım sistemine bağlantısı
hakkında bu Yönetmelik, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Dağıtım
Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Dağıtım Ģirketi tarafından bağlantı görüĢünün
oluĢturulması ve sisteme bağlantı yapılmasında sırasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisleri ile yerli doğal kaynaklara dayalı üretim tesislerine öncelik tanınır.
(4) Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak
elektrik enerjisi temin etmek isteyen gerçek veya tüzel kiĢiler, elektrik projesini ve kullanım
amacının gerektirdiği izin belgesini ibraz etmek kaydıyla baĢvuruda bulunur.
BaĢka bir dağıtım bölgesine yapılan bağlantı baĢvurusu
MADDE 11 – (1) Dağıtım sistemine bağlanmak isteyen üretim veya tüketim tesislerine
iliĢkin bağlantı baĢvurularının, bu tesislerin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım Ģirketine
yapılması esastır.
(2) Dağıtım Ģirketi, lisansına kayıtlı olan dağıtım bölgesinde kurulmak istenen üretim
veya tüketim tesislerinin bağlantı taleplerini, kendi dağıtım bölgesi sınırları içerisinde
karĢılamayı teknik veya ekonomik olarak uygun bulmaması halinde, bu durumu gerekçeleri
ile birlikte yazılı olarak baĢvuru sahibi gerçek veya tüzel kiĢilere ve Kuruma, tüketim
tesislerine iliĢkin baĢvurularda saha etüdü gerektirmeyen hallerde baĢvuru tarihinden itibaren
on iĢ günü, saha etüdü gerektiren hallerde ise baĢvuru tarihinden itibaren yirmi iĢ günü; üretim
tesislerine iliĢkin baĢvurularda ise her durumda baĢvuru tarihinden itibaren kırkbeĢ gün
içerisinde bildirir.
(3) Bağlantı talebi ikinci fıkra kapsamında uygun bulunmayan baĢvuru sahibi gerçek
veya tüzel kiĢiler, bildirim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde, sisteme bağlantının teknik
veya ekonomik olarak uygun olduğunu düĢündükleri bağlantı noktasının bulunduğu baĢka bir
dağıtım bölgesine bağlantı yapılması için Kuruma baĢvuruda bulunabilirler. Kurum, bu
kapsamdaki bağlantı baĢvurularını ilgili dağıtım Ģirketine bildirir. Bağlantı baĢvurusu, söz
konusu dağıtım Ģirketi tarafından değerlendirilerek, alınan karar baĢvuru sahibi gerçek veya
tüzel kiĢiye ve Kuruma ikinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde bildirilir:
a) Bağlantı baĢvurusunun karĢılanmasının kabul edilmesi halinde, baĢvuru sahibi üretim
veya tüketim tesisinin bağlantısı bu dağıtım Ģirketi tarafından yapılır.
b) Bağlantı baĢvurusunun, teknik veya ekonomik olarak uygun bulunmaması halinde
ilgili dağıtım Ģirketi, bu durumu ikinci fıkrada belirtilen süreler içerisinde ilgili gerçek veya
tüzel kiĢilere ve Kuruma bildirir.
(4) Üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamındaki bağlantı baĢvuruları bu Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde tüketim tesisleri açısından, ilgili dağıtım Ģirketi tarafından; üretim
tesisleri açısından Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Önlisans baĢvurusunda bulunan veya
önlisans sahibi tüzel kiĢilerin bu madde kapsamındaki bağlantıları, Kurul tarafından uygun
bulunması halinde mümkündür.
Bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları
MADDE 12 – (1) Gerçek veya tüzel kiĢilerin, dağıtım sistemine bağlantı talebinin
dağıtım Ģirketi tarafından bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde
karĢılanması ve bağlantı anlaĢması yapılarak hizmet verilmesi esastır.
(2) Bağlantı için yapılan baĢvuru, dağıtım Ģirketi tarafından, dağıtım sisteminin mevcut
durumu çerçevesinde geniĢleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da
dikkate alınarak değerlendirilir.
(3) Bağlantı talebinde bulunulan tüketim tesisleri açısından;
a) Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karĢılanması için uygun
olması halinde, dağıtım Ģirketi ile baĢvuru sahibi arasında bağlantı anlaĢması imzalanır.
b) Dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karĢılanması için uygun
olmaması ve geniĢleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü
gerektirmeyen hallerde baĢvuru tarihinden itibaren on iĢ günü, saha etüdü gerektiren hallerde
ise baĢvuru tarihinden itibaren yirmi iĢ günü içerisinde, bağlantı talebinin karĢılanabileceği
makul bir süre, gerekçeleri ile birlikte baĢvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. BaĢvuru
sahibinin söz konusu süreye itiraz hakkı saklı olup, bu konuda Kuruma baĢvurabilir. BaĢvuru,
bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından değerlendirilir. Dağıtım Ģirketi
tarafından verilen görüĢe iliĢkin gerekçelerin Kurum tarafından uygun görülmemesi halinde,
dağıtım Ģirketi ile baĢvuru sahibi arasında Kurum tarafından öngörülen süre içerisinde
bağlantı anlaĢması imzalanır.
c) BaĢvuru sahibinin (b) bendi kapsamında haksız bulunması veya bağlantı talebinin
karĢılanabilmesi için dağıtım Ģirketi tarafından bildirilen sürenin baĢvuru sahibi tarafından
uzun bulunması ve bağlantı talebinin dağıtım tesisi yapılarak karĢılanabilir olması halinde
gerekli yatırım baĢvuru sahibi tarafından üstlenilebilir. Bu durumda dağıtım tesisinin
projesinin hazırlanması baĢvuru sahibinin sorumluluğunda olup, projenin hazırlanabilmesine
iliĢkin etüt için gerekli olan tüm bilgiler dağıtım Ģirketi tarafından sağlanır. Dağıtım tesisinin
projesinin, tamamlanmasını müteakip onay iĢlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında yapılması
sağlanır. Projenin onaylanması durumunda, dağıtım Ģirketi ile baĢvuru sahibi arasında,
dağıtım tesisine iliĢkin finansman ve bağlantı koĢulları gibi hususların düzenlendiği tesis
yapım sözleĢmesi imzalanır. Yapılan sözleĢme hükümleri, 21 inci madde çerçevesinde
onaylanan metodolojiye aykırı olamaz.
(4) Dağıtım sistemine bağlanması uygun görülen üretim tesislerine iliĢkin baĢvurularda
baĢvuru sahibi, üretim lisansına baĢvurmadan evvel önlisans süresi içerisinde bağlantı ve
sistem kullanım anlaĢmaları için dağıtım Ģirketine baĢvurmak zorundadır.
(5) Dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen
gerçek veya tüzel kiĢi ile dağıtım Ģirketi arasında kullanım amacıyla sınırlı bir süreyi içeren
bağlantı anlaĢması imzalanır.
(6) Dağıtım Ģirketi, bu Yönetmelik ve Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği hükümleri
uyarınca dağıtım sistemine bağlanması uygun bulunan baĢvuru sahibi ile EK-1’de gösterildiği
Ģekilde bağlantı anlaĢmasını ve sistem kullanım anlaĢmasını yapar. Dağıtım sistemine
bağlanması uygun bulunan tüketicilere iliĢkin sistem kullanım anlaĢması, bu tüketicilerin
tedarikçileri ile yapılır. Bağlantı ve sistem kullanımına iliĢkin olarak dağıtım Ģirketi ve
kullanıcı arasında bu Yönetmelik uyarınca dağıtım Ģirketleri tarafından hazırlanan ve Kurul
tarafından onaylanan standart nitelikteki bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları kullanılır.
Bu anlaĢmaların genel hükümlerinde, Kurul onayı olmaksızın değiĢiklik yapılamaz. Kurul,
gerektiğinde bu anlaĢmaların genel hükümlerinde değiĢiklik yapabilir.
(7) Tüketicilere elektrik enerjisi veya kapasitesi temin etmek üzere tedarikçiler
tarafından yapılan sistem kullanım anlaĢması baĢvurularında aĢağıdaki hükümler uygulanır:
a) Elektrik enerjisi veya kapasite satıĢının yapılacağı tüketicilerin yer aldığı her bir
dağıtım bölgesi için ayrı baĢvuruda bulunulur.
b) Dağıtım Ģirketinin, yapılan baĢvuruların değerlendirilmesi sırasında talep edebileceği
ilave bilgiler, talebin tebliğ edildiği tarihi izleyen beĢ gün içerisinde dağıtım Ģirketine verilir.
c) Dağıtım Ģirketi, baĢvuru tarihinden itibaren on iĢ günü veya ek bilgi talep edilmesi
halinde yirmi gün içerisinde, sistem kullanım anlaĢması için öngörebileceği özel hükümleri
hazırlar ve baĢvuru sahibi tüzel kiĢiye gönderir.
ç) BaĢvuru sahibi tüzel kiĢiler, talep edilen özel hükümlere iliĢkin görüĢlerini, tebliğ
tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde dağıtım Ģirketine yazılı olarak bildirir.
d) Tarafların mutabakatı halinde, sistem kullanım anlaĢması imzalanır ve imzalanan
anlaĢmanın bir örneği kullanıcıya verilir.
(8) Kurul onayı alınmak koĢuluyla, görevli tedarik Ģirketi ve dağıtım Ģirketi arasında
farklı bir sistem kullanım anlaĢması düzenlenebilir.
Sisteme bağlantı yapılması
MADDE 13 – (1) Bağlantı anlaĢması yapmıĢ olan kullanıcının tüketici olması halinde
dağıtım sistemine bağlantının yapılabilmesi için, tüketicinin tedarik Ģirketi ile perakende satıĢ
sözleĢmesi veya ikili anlaĢma yaptığının dağıtım Ģirketine tevsik edilmesi gereklidir.
(2) Bağlantı anlaĢmasının imzalanmasını takiben ve anlaĢmada yer alan süre içerisinde
gerekli bağlantı varlıkları tesis edilir.
(3) Gerekli bağlantı varlıklarının tesisinin tamamlandığı tarihten itibaren;
a) Ġmar yerleĢim alanında üç iĢ günü içerisinde,
b) Ġmar yerleĢim alanı dıĢında beĢ iĢ günü içerisinde,
kullanıcı tarafından tesis edilen ölçü cihazları ve devrelerinin ilgili bölümleri dağıtım
Ģirketince mühürlenir ve dağıtım Ģirketi tarafından tesis edilen sayacın okuması yapılarak
tespit edilen ilk endeks değeri alınarak sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak
düzenlenmek suretiyle kullanıcının dağıtım sistemine bağlantısı gerçekleĢtirilir.
AnlaĢma gücü
MADDE 14 – (1) Kullanıcıya bağlantı anlaĢmasında tahsis edilen kapasite, kullanıcının
anlaĢma gücünü oluĢturur. Dağıtım sistemine bağlantı noktasından alınan veya verilen
elektrik enerjisi kapasitesinin azami değeri, bağlantı anlaĢmasında belirtilen anlaĢma gücünü
aĢamaz.
(2) Kullanıcının anlaĢma gücünü ihlal etmesi halinde bağlantı anlaĢmasında
düzenlenmiĢ bulunan yaptırımlar uygulanır. Üretim tesisinin TEĠAġ tarafından verilen acil
durum talimatı nedeniyle anlaĢma gücünü ihlal etmesi halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.
(3) Dağıtım Ģirketi, dağıtım sisteminin güvenliği üzerinde risk oluĢturacak Ģekilde
anlaĢma gücünü aĢan kullanıcıyı, ihlalin sonlandırılması için uyarır. Üretim Ģirketleri, uyarı
bildirimini aldığı tarih itibarıyla, diğer kullanıcılar ise uyarı bildiriminin alınmasından itibaren
otuz gün içerisinde anlaĢma gücü ihlalini sonlandırmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesi halinde ilgili kullanıcının elektrik enerjisi kesilebilir. Elektrik enerjisinin
kesilmesi ve tekrar verilmesi durumunda oluĢan maliyetler, ilgili kullanıcı tarafından
karĢılanır.
(4) Dağıtım Ģirketi, elektrik dağıtımını olumsuz yönde etkileyecek Ģekilde anlaĢma
gücünün üzerinde elektrik enerjisi alınmaması ve verilmemesi için otomatik enerji kesme
sistemlerini devreye alabilir.
(5) Dağıtım Ģirketinin, kullanıcılarla yaptığı bağlantı anlaĢmalarında taahhüt ettiği
kapasiteyi sağlayamaması durumunda oluĢacak zararların tazminine iliĢkin hükümler bağlantı
anlaĢmasında düzenlenir.
(6) Tüketici anlaĢma gücünü artırmak üzere, bir tadilat projesiyle birlikte bağlantı
anlaĢmasında değiĢiklik yapılmasını talep edebilir. Dağıtım Ģirketi, tüketicinin sunduğu tadilat
projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını onbeĢ gün içerisinde
kullanıcıya yazılı olarak bildirir. AnlaĢma gücünün artırılmasının uygun bulunması halinde,
bağlantı anlaĢması yapılan iĢlemleri içerecek Ģekilde tadil edilir. Bu yükümlülüğünü yerine
getirmeyen tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine iliĢkin ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa güç artıĢı yapılabilir.
(7) Bağlantı gücündeki artıĢın herhangi bir maliyet getirmesi halinde, 26 ncı madde
çerçevesinde iĢlem yapılır.
(8) Bu madde kapsamında tüketicilere iliĢkin olarak yapılan anlaĢma gücü değiĢiklikleri
hakkında, dağıtım Ģirketi tarafından anlaĢma gücü değiĢikliğini takip eden beĢ iĢ günü
içerisinde ilgili tüketicinin tedarikçisine yazılı olarak bilgi verilir.
(9) Üretim tesisinin kurulu gücünün değiĢtirilmesine bağlı olarak yapılan anlaĢma gücü
değiĢikliği talepleri hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.
Dağıtım tesisi sınırları
MADDE 15 – (1) Dağıtım Ģirketi ile kullanıcı arasındaki tesis ve teçhizatın mülkiyet
sınırları aĢağıda belirtildiği Ģekildedir:
a) Dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinde, üretim tesisi Ģalt sahasından sonraki
nihayet direği ile üretim tesisi Ģalt sahası arasındaki gevĢek bağlantı hariç, enerji dağıtım
hatları ile üretim tesisi Ģalt sahasına irtibatlı yer altı kablo tesisi dağıtım tesisidir.
b) Dağıtım sistemine bağlı tüketiciler açısından, bağlantı noktasından kullanım yerine
kadar olan tesis ve teçhizat tüketicinin mülkiyetindedir. Bağlantı noktası dahil olmak üzere
bağlantı noktasından itibaren hattın geri kalan kısmı dağıtım tesisidir. Ölçü tesisi ve sayaçlar;
trafolu tüketiciler için tüketim trafosu 630 kVA altında olan trafoların sekonder ana barasının
giriĢ tarafında, trafo gücü 630 kVA ve üzerinde olan tüketiciler için tüketici tesislerindeki
indirici trafonun giriĢ tarafında, alçak gerilim tüketicileri için tüketimin baĢladığı anahtarlama
teçhizatının giriĢ kısmında (kofre ve benzeri) yer alır.
(2) Üretim veya tüketim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısının; bir baĢka üretim veya
tüketim tesisine ait Ģalt sahası üzerinden veya bir dağıtım hattına girdi-çıktı Ģeklinde
yapılması hâlinde, müĢtereken kullanılan veya girdi-çıktı yapılan Ģalt sahası veya iki ayrı
dağıtım tesisine iki ayrı hat ile bağlanan üretim veya tüketim tesisine ait Ģalt sahası dağıtım
sisteminin bir parçasıdır. Ancak, bu fıkra kapsamındaki dağıtım tesislerinin iĢletme ve bakımı,
ilgili üretim veya tüketim tesisi sahibi kiĢilere gördürülebilir.
(3) Dağıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere, dağıtım Ģirketi tarafından sorumlu olduğu
dağıtım bölgesinde, TEĠAġ’tan uygun görüĢ alınarak ve Kurulca onaylanan yatırım planında
ayrıca belirtilerek yapılan 154 kV gerilim seviyesindeki tesisler dağıtım tesisidir. Bu tesislerin
kurulumu ve iĢletilmesi ile ilgili usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenir.
Dağıtım sisteminden ayrılma
MADDE 16 – (1) Bağlantı anlaĢmasında yer alan adresteki dağıtım sistemine bağlı tesis
ve teçhizat var olduğu sürece, bağlantı anlaĢması yürürlükte kalır ve bu tesisteki kullanıcı
değiĢikliği halinde yeni bir bağlantı anlaĢması yapılması talep edilmez. Kullanıcının dağıtım
sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırma ve dağıtım sistemini kullanımını sona
erdirme hakkı saklıdır.
(2) Kullanıcı, dağıtım sistemine bağlı tesis ve teçhizatını sistemden ayırmak istediğinde
en az dört ay, dağıtım sistemi kullanımını sona erdirmek istediğinde ise en az iki ay önceden
dağıtım Ģirketine yazılı bildirimde bulunur. Bu hüküm, elektrik enerjisi veya kapasitesi tedarik
ettiği tüketiciler adına sistem kullanım anlaĢması imzalayan tedarikçilerle bu amaçla
imzalanan sistem kullanım anlaĢmalarına uygulanmaz.
(3) Dağıtım Ģirketi ile kullanıcı, farklı bir sürenin uygulanması için mutabık
kalmadıkları takdirde, sistemle bağlantının fiziki olarak kesilmesini takip eden dört ay
içerisinde birbirlerinin arazisinde bulunan varlıklarını kaldırır.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Enterkonneksiyon Kullanımı ve Özel Direkt Hat Tesisi
Enterkonneksiyon kullanım anlaĢması
MADDE 17 – (1) Enterkonneksiyon hatlarıyla elektrik enerjisi veya kapasitesi ihracatı
faaliyetinde bulunmak isteyen üretim Ģirketleri ve tedarik Ģirketleri ile elektrik enerjisi veya
kapasitesi ithalatı faaliyetinde bulunmak isteyen tedarik Ģirketleri Elektrik Piyasası Ġthalat ve
Ġhracat Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre enterkonneksiyon hatlarını iĢleten
TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketine baĢvurur.
(2) TEĠAġ ve ilgili dağıtım Ģirketi, baĢvuru sahibinin baĢvurusunu, Elektrik Piyasası
Ġthalat ve Ġhracat Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre değerlendirir ve gerekli
Ģartları sağlayan baĢvuru sahibi ile EK-1’de gösterildiği Ģekilde enterkonneksiyon kullanım
anlaĢması imzalar.
Özel direkt hat tesisi
MADDE 18 – (1) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢi, lisansı kapsamındaki üretim tesisi
ile müĢterileri, iĢtirakleri veya serbest tüketiciler arasında özel direkt hat tesis etmeyi talep
edebilir.
(2) Özel direkt hat tesis edilmesi, üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢi ile TEĠAġ veya
dağıtım Ģirketi arasında yapılacak sistem kontrol anlaĢması ile mümkündür. Sistem kontrol
anlaĢması, üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢinin bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarını
imzaladığı tüzel kiĢi ile yapılır.
(3) Dağıtım Ģirketiyle yapılan sistem kontrol anlaĢması kapsamındaki özel direkt hat,
ancak üretim tesisi ile özel direkt hattan yararlanacak tüketicinin mülkiyetindeki saha
üzerinde kurulabilir. TEĠAġ ile yapılan sistem kontrol anlaĢması kapsamındaki özel direkt
hattın tesisinde bu Ģart aranmaz.
(4) Özel direkt hattın, ulusal iletim ve dağıtım Ģebekesi dıĢında ve bu Ģebekeler için
geçerli standartlara uygun olarak tesis edilmesi zorunludur. Özel direkt hattın kurulması ve
iĢletilmesi için gerekli olan her türlü tesis, teçhizat ve taĢınmaz baĢvuru sahibi tarafından
edinilir.
(5) Özel direkt hat tesis edilmesi halinde, tüketicinin üretim tesisinin barasından
ayrılması durumunda gerekli olacak kapasite, sistem kontrol anlaĢmasının tarafı olan TEĠAġ
veya dağıtım Ģirketi tarafından emreamade tutulur.
(6) Özel direkt hat tesis edilmesi, serbest tüketicilerin tedarikçilerini seçebilmelerine
engel teĢkil etmez. Özel direkt hatla bağlı olan bir serbest tüketicinin tedarikçisini değiĢtirmek
istemesi durumunda, tüketim tesisinin bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iletim veya
dağıtım sistemine bağlantısı yapılır ve özel direkt hat ile olan bağlantısı kesilir.
(7) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢinin üretim tesisinde ürettiği elektrik enerjisini
iletim veya dağıtım sistemine çıkmamak kaydıyla sahip olduğu, kiraladığı, finansal kiralama
yoluyla edindiği veya iĢletme hakkını devraldığı tüketim tesisinin ihtiyacını karĢılamak üzere
kurulan tesis ve teçhizat özel direkt hat sayılmaz. Bu kapsamdaki tesis ve teçhizat için sistem
kontrol anlaĢması imzalanmaz ve emreamade kapasite tutulmaz.
Sistem kontrol anlaĢması
MADDE 19 – (1) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢinin özel direkt hat tesis etme
talebi, TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından talebin alındığı tarihten itibaren otuz gün
içerisinde değerlendirilir. Özel direkt hat tesisi talebinin olumlu değerlendirilmesi halinde,
üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢi ile TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi arasında sistem kontrol
anlaĢması imzalanır.
(2) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢi ile TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi arasında
imzalanan sistem kontrol anlaĢmasında, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve
iĢletme bütünlüğünün korunmasını sağlayan hükümlere yer verilir. Üretim faaliyeti gösteren
tüzel kiĢi ile TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi arasında imzalanan bağlantı ve sistem kullanım
anlaĢmalarında yer alan hükümlerin, iletim ve dağıtım sistemlerinin kararlılığının ve iĢletme
bütünlüğünün korunması için TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından yeterli görülmesi halinde
sistem kontrol anlaĢmasına iliĢkin hükümler bağlantı anlaĢmasına ek olarak düzenlenebilir.
(3) Özel direkt hat tesis edilmesi halinde TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından
tüketicinin üretim tesisinin barasından ayrılması durumunda gerekli olacak emreamade
tutulan kapasite için üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢi tarafından TEĠAġ veya dağıtım
Ģirketine aĢağıda belirtilen esaslar çerçevesinde bir bedel ödenir:
a) Emreamade tutulan kapasite için dağıtım Ģirketine ödenecek bedelin hesaplanmasına
iliĢkin fiyatlar ile usul ve esaslar, dağıtım Ģirketi tarafından belirlenerek her tarife dönemine
iliĢkin tarife önerileriyle birlikte Kuruma sunulur ve Kurul onayı ile uygulamaya konulur.
Emreamade tutulan kapasite bedelinin ödenmesine iliĢkin usul ve esaslar bu Yönetmelik
hükümleri çerçevesinde sistem kontrol anlaĢması ve/veya bağlantı anlaĢmasında düzenlenir.
b) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢinin TEĠAġ ile imzaladığı veya imzalayacağı
sistem kullanım anlaĢmasında yer alan anlaĢma gücü, tutulması gereken emreamade kapasite
miktarı dikkate alınarak belirlenir ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢi için aylık olarak
hesaplanacak iletim sistemi sistem kullanım ve sistem iĢletim bedelleri emreamade kapasite
bedelini de içerir.
ALTINCI BÖLÜM
Kullanıcı Tarafından Tesis Edilen Ġletim ve Dağıtım Varlıkları
Ġletim varlıkları
MADDE 20 – (1) Üretim ve tüketim tesislerinin iletim sistemine bağlanabilmesi için
yeni iletim tesisi ve bu tesisin sisteme bağlanabilmesi için yeni iletim hatlarının yapılmasının
gerekli olduğu hâllerde; bu tesislerin yapımı için TEĠAġ’ın yeterli finansmanının olmaması
veya zamanında yatırım planlaması yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımlar, bu
tesise bağlantı talebinde bulunan tüzel kiĢi veya kiĢilerce müĢtereken yapılabilir veya finanse
edilebilir. Bu kapsamda yapılan tesis ve hatların mülkiyeti ve iĢletme sorumluluğu TEĠAġ’a
aittir.
(2) MüĢtereken yapılacak iletim tesislerinin yatırımları, ilgili tüzel kiĢiler tarafından, bu
kiĢilerin bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmalarında belirtilen anlaĢma güçleri oranında
paylaĢılarak karĢılanır. Konuya iliĢkin usul ve esaslar TEĠAġ tarafından belirlenir.
(3) MüĢtereken veya münferiden yapılacak iletim tesisine iliĢkin geri ödemeye esas
yatırım tutarı, TEĠAġ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan metodolojiye göre
hesaplanır.
(4) Metodoloji çerçevesinde hesaplanan tutar, ilgili tüzel kiĢi veya kiĢiler ile TEĠAġ
arasında yapılacak bir tesis sözleĢmesi ile bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları
çerçevesinde geri ödenir. Hesaplanan tutara iliĢkin geri ödemeler, aylık eĢit taksitler halinde
yapılır. Geri ödemeler, yapılan iletim tesis ve hatlarına iliĢkin geçici kabul tutanağının TEĠAġ
tarafından onaylandığı ayı takip eden aydan itibaren baĢlar ve bu tarihten itibaren en fazla on
yıl içerisinde tamamlanır.
(5) Vadesinde geri ödenmeyen aylık taksitlere iliĢkin tutara, vade tarihinden itibaren
4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ĠliĢkin Kanun hükümlerine
göre belirlenen kanuni faiz oranı uygulanır.
Dağıtım varlıkları
MADDE 21 – (1) Üretim ve tüketim tesislerinin dağıtım sistemine bağlanabilmesi için,
sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, geniĢleme yatırımı veya
yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde,
söz konusu yatırım dağıtım Ģirketi adına, bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢi
tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak yapılabilir veya finanse
edilebilir.
(2) Dağıtım Ģirketi talebin karĢılanabileceği tarihi, talebin yapıldığı tarihten itibaren beĢ
yılı geçmemek üzere bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢiye bildirir.
(3) Bu durumda gerçekleĢen yatırıma ait bedel, dağıtım Ģirketi tarafından bağlantı
görüĢünde verilen bağlantı talebinin karĢılanabileceği tarihteki yıl içerisinde en fazla oniki
aylık taksitte, yatırımı yapan veya finanse eden gerçek veya tüzel kiĢiye, muhataba
ulaĢılamaması halinde tesisin bulunduğu yerdeki en yakın banka ya da PTT Ģubesine, hak
sahip veya sahipleri adına yatırılarak ödenir. Dağıtım tesisinin geçici kabulünün, dağıtım
Ģirketinin bağlantıyı karĢılayabileceğini öngördüğü tarihten sonra yapılması halinde ödeme
geçici kabülün yapıldığı tarihi takip eden yıl baĢlar. Dağıtım Ģirketi ilgili dağıtım tesisini,
varlık kayıtlarına ödemenin yapıldığı tarihte ekler.
(4) Yapılacak olan yatırımla ilgili iĢin baĢlangıcından kesin kabulünün yapılmasına
kadar gerçekleĢtirilecek iĢ ve iĢlemler, alınabilecek avanslar, yatırım bedelinin hesaplanması,
ödenmesi ve alınacak teminatlar ile ilgili olarak dağıtım Ģirketleri tarafından teklif edilen ve
Kurul tarafından onaylanan metodoloji kullanılır.
(5) Bu madde hükümleri uyarınca yapılan dağıtım tesisinin dağıtım Ģirketi tarafından
geçici kabulünün yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, geri ödemenin yapılacağı ilk taksit
tarihine kadar geri ödemesi yapılmamıĢ tutar Tüketici Fiyat Endeksi oranında güncellenir.
Vadesinde geri ödemesi yapılmamıĢ taksitlere iliĢkin tutara, vade tarihinden itibaren 3095
sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ĠliĢkin Kanun hükümlerine göre belirlenen kanuni faiz
oranı uygulanır.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Ödeme yükümlülüğü
MADDE 22 – (1) Kullanıcı, Kurum tarafından iletim, dağıtım, ithalat veya ihracat
faaliyetine iliĢkin olarak onaylanan tarifeler üzerinden hesaplanan bedeller ile ithalat ve
ihracat faaliyetine iliĢkin Elektrik Piyasası Ġthalat ve Ġhracat Yönetmeliğinde öngörülen diğer
bedelleri TEĠAġ ve dağıtım Ģirketine ödemekle yükümlüdür. Dağıtım sistemine bağlanan
kullanıcılardan onaylanan tarifeler kapsamında alınan bağlantı bedeli, bir defaya mahsus
olmak üzere ve ilk bağlantı anlaĢması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.
(2) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketi, kullanıcıya tahmini bir bedel tahakkuk ettirdiği takdirde,
kesinleĢen bedel üzerinden gerekli düzeltmeleri yapar.
(3) Bağlantı varlıklarının iĢletme ve bakım masrafları, bağlantı sınırları dahilinde ilgili
taraflarca karĢılanır.
(4) Zamanında ödenmeyen borçların tahsiline iliĢkin hususlar, bağlantı anlaĢması,
sistem kullanım anlaĢması ve enterkonneksiyon kullanım anlaĢması kapsamında düzenlenir.
Veri sağlama yükümlülüğü
MADDE 23 – (1) Kullanıcı, Kurum onayına sunulacak bağlantı, sistem kullanım ve
sistem iĢletim bedelleri ile ilgili mevzuat kapsamında tahsil edilen diğer bedellerin
hesaplanabilmesi için TEĠAġ ve dağıtım Ģirketi tarafından talep edilen verileri sağlamakla
yükümlüdür.
(2) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketi, bu kapsamda edindikleri veriler ile görevlerini yürütürken
sahip oldukları diğer her türlü veriyi amacına uygun olarak kullanmak zorundadır.
Teminatlar
MADDE 24 – (1) Ġletim ve dağıtım sistemlerine bağlantı, sistem kullanımı ve
enterkonneksiyon kullanımı kapsamında kullanıcılardan aĢağıdaki teminatlar alınır:
a) Bağlantı anlaĢmaları kapsamında; sisteme bağlantı yapılmasının TEĠAġ veya dağıtım
Ģirketi tarafından ilave yatırım gerektirdiği hallerde ya da sistem kullanımı açısından
kapasitenin yetersiz olması nedeniyle geniĢleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının
gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmaması veya zamanında yatırım planlaması
yapılamaması durumlarında, söz konusu yatırımların, bağlantı talebinde bulunan tüzel kiĢi
veya kiĢilerce münferiden veya müĢtereken yapıldığı veya finanse edildiği hallerde mali
yükümlülüklerin gerçekleĢtirilmesi için gereken teminatlar.
b) Sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaĢmaları kapsamında; 22 nci
maddede tanımlanmıĢ olan ödeme yükümlülüklerinin teminat altına alınabilmesini teminen,
sistem kullanım anlaĢması ve enterkonneksiyon kullanım anlaĢmasında belirlenen teminatlar.
(2) Teminata iliĢkin belgeler, bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım
anlaĢmalarının imzalanması aĢamasında diğer belgelerle birlikte kullanıcı tarafından TEĠAġ
veya dağıtım Ģirketine sunulur.
Ödeme prosedürü
MADDE 25 – (1) TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi, her türlü vergi ve yükümlülükler de ilave
edilmiĢ olan ayrıntılı ödeme bildirimini, takip eden ay içerisinde sistem kullanım anlaĢması
veya enterkonneksiyon kullanım anlaĢmasının tarafı olan kullanıcıya gönderir.
(2) Kullanıcı, ödeme bildiriminin tebliğ edildiği günü izleyen onbeĢ gün içerisinde
bildirimde yer alan tutarı, TEĠAġ veya dağıtım Ģirketine öder. Ödemede gecikilen süre için
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde öngörülen gecikme zammı uygulanır.
(3) Maddi hatalar dıĢında, ödeme bildirimi içeriğine yapılan itiraz ödemeyi durdurmaz.
TEĠAġ veya dağıtım Ģirketinin hatası nedeniyle fazla ödenmiĢ olan tutara, ödeme bildiriminin
tebliğ edildiği tarihten itibaren onbeĢ gün içerisinde itirazda bulunulabilir. Ġtirazın kısmen
veya tamamen haklı bulunması halinde fazla ödenen tutar, ödeme tarihinden itibaren 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre
hesaplanan gecikme zammı ile birlikte kullanıcıya iade edilir.
Tadilat
MADDE 26 – (1) Bağlantı anlaĢmasında belirlenen sahaya özgü teknik ve fiziki
Ģartlarda iĢletme esnasında herhangi bir değiĢiklik veya yenilemenin, anlaĢmanın her iki
tarafını da etkilemesi durumunda, değiĢiklik ya da yenileme iĢlemi tadilat olarak kabul edilir.
(2) TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi ya da kullanıcı, tadilatın gerekli olduğu durumlarda
bağlantı anlaĢmasının diğer tarafına tadilat talebinde bulunur.
(3) Tadilat talebinin TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından yapılması halinde:
a) TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve tadilatın
gerçekleĢtirilmesi için öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini ilgili kullanıcılara
eĢzamanlı olarak gönderir.
b) Kullanıcı, tadilat teklifine iliĢkin görüĢlerini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği tarihten
itibaren onbeĢ gün içerisinde TEĠAġ veya dağıtım Ģirketine bildirir.
c) TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi, kullanıcının görüĢlerini de dikkate alarak otuz gün
içerisinde tadilat kapsamını belirler ve ilgili kullanıcıya tebliğ eder. TEĠAġ veya dağıtım
Ģirketi ile kullanıcı arasındaki tadilat kapsamına iliĢkin anlaĢmazlıklarda bu Yönetmeliğin 35
inci maddesi hükümleri uygulanır.
(4) Tadilat talebinin iletim veya dağıtım sistemine bağlı kullanıcı tarafından yapılması
halinde:
a) Kullanıcı, yapılması önerilen tadilatın ayrıntılarını ve tadilatın gerçekleĢtirilmesi için
öngörülen tarihi ve süreyi içeren tadilat teklifini TEĠAġ veya dağıtım Ģirketine gönderir.
b) TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi; tadilat talebinden etkilenmesi muhtemel diğer
kullanıcıların da görüĢlerini almak suretiyle tadilat teklifini, tadilat teklifinin tebliğ edildiği
tarihten itibaren altmıĢ gün içerisinde karara bağlar ve kullanıcıya tebliğ eder. TEĠAġ veya
dağıtım Ģirketi ile kullanıcı arasındaki tadilat kapsamına iliĢkin anlaĢmazlıklarda 35 inci
madde hükümleri uygulanır.
(5) Tadilat talebinin kullanıcı tarafından yapılması halinde, iletim veya dağıtım
sisteminde kapasite artıĢı yatırımı gerektiren tadilatlarda, bağlantı noktasına kadar olan kısmın
maliyeti TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından, bağlantı noktasından itibaren kullanım yerine
kadar olan kısmın maliyeti ise kullanıcı tarafından karĢılanır. Diğer hallerde oluĢan maliyetler
kullanıcı tarafından karĢılanır.
(6) Tadilat talebinin TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından yapılması halinde bağlantı
hattı ve kullanıcı tesisleri dahil olmak üzere tüm maliyetler TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi
tarafından karĢılanır.
Kullanıcı bağlantısının veya enerjisinin kesilmesi
MADDE 27 – (1) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketi, aĢağıda belirtilen Ģartların gerçekleĢmesi
durumunda, kullanıcının tesis ve teçhizatının bağlantısını veya kullanıcının enerjisini
kesebilir:
a) Bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaĢmaları ile ilgili
mevzuat hükümleri gereğince enerji kesilmesini gerektiren durumlar.
b) Ġletim veya dağıtım sisteminin herhangi bir bölümünün veya enterkonneksiyon
hattının TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından test ve kontrolünün, tadilatının, bakımının,
onarımının ya da geniĢletilmesinin gerektirdiği durumlar.
c) Mücbir sebep hallerinden birine bağlı durumlar.
ç) Can ve mal emniyetinin sağlanmasının gerektirdiği durumlar.
d) Ġletim veya dağıtım sistemini ya da enerji alınan veya verilen baĢka bir sistemi
etkileyen veya etkileme ihtimali olan kaza, sistem arızası ya da acil durumlar.
e) Ġletim sistemine bağlı üretim Ģirketleri ve tüketiciler ile dağıtım sistemine bağlı
üretim Ģirketlerinin sistem kullanım ve/veya sistem iĢletim bedellerine iliĢkin ödeme
yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlar.
(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde, TEĠAġ ve dağıtım
Ģirketi kullanıcıya en az beĢ gün önceden; birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yapılacak
kesintilerde TEĠAġ kullanıcıya en az beĢ gün önceden, dağıtım Ģirketi ise, dağıtım sistemine
bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢiye en az beĢ gün önceden, dağıtım sistemine
alçak ve yüksek gerilim seviyesinden bağlanan tüketicilere de en az iki gün önceden, birinci
fıkranın (e) bendi kapsamında yapılacak kesintilerde TEĠAġ ve dağıtım Ģirketi kullanıcıya en
az yedi gün önceden bildirimde bulunur. Diğer bentler kapsamında enerji kesintisinin
gerekmesi durumunda ise mümkün olması halinde kullanıcının kesinti yapılmadan önce
bilgilendirilmesi zorunludur.
(3) Enerji kesintisine neden olan durum ortadan kalktıktan sonra kullanıcıya ait tesis ve
teçhizat mümkün olan en kısa sürede yeniden enerjilendirilir.
(4) Kullanıcının bir bağlantı noktasında enerjisinin kesilmesini yazılı olarak talep etmesi
halinde, söz konusu talep, kullanıcıyla varılan mutabakata göre TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi
tarafından yerine getirilir.
(5) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketinin, kullanıcının yazılı isteği üzerine veya kullanıcıdan
kaynaklanan nedenlere dayalı enerjiyi kesme ve tekrar verme iĢlemleri ile ilgili olarak yaptığı
harcamalar, kullanıcı tarafından karĢılanır.
EriĢim ve müdahale hakkı
MADDE 28 – (1) Kullanıcı, mülkiyetin gayri ayni haklar da dahil olmak üzere;
bağlantı, iletim ve dağıtım sistemi varlıklarının tesisi, iĢletmesi, bakımı, kontrolü, test
edilmesi, sökülmesi ve sayaçlara zaman sınırlaması olmaksızın eriĢim amacıyla TEĠAġ ve
dağıtım Ģirketine gerekli izni sağlar.
(2) Kullanıcı yukarıda sayılan hakları tapu siciline masraflarını kendisi karĢılayarak
TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi lehine tescil ettirebilir. Bağlantı anlaĢmasında bir hüküm yoksa
kira için bedel alınmaz.
(3) Bir bağlantı anlaĢması tarafı, temsilcileri, çalıĢanları ve davet ettiği sair kimseler
hiçbir Ģekilde bağlantı anlaĢmasının diğer tarafının tesis ve teçhizatına, aĢağıdaki haller
dıĢında, ilgili tarafın izni olmaksızın müdahalede bulunamaz:
a) Can ve mal emniyetinin sağlanması için yapılması gereken acil durum müdahaleleri,
b) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketinin, iletim ve dağıtım sistemini ilgili mevzuat uyarınca
iĢletebilmek amacıyla yapacağı müdahaleler.
(4) Ġlgili mevzuat uyarınca TEĠAġ'a ait trafo merkezlerinde dağıtım Ģirketi tarafından
yapılacak enerji analizörü ve kompanzasyon tesisleri için TEĠAġ tarafından uygun bulunması
koĢuluyla tesislere eriĢim için gerekli izin verilir.
(5) TEĠAġ’a ait trafo merkezlerinde bulunan dağıtım fiderlerinde arıza durumlarına
münhasır olmak üzere dağıtım Ģirketince açma kapama talep edilmesi halinde, bu talep Ģebeke
güvenliğini sekteye uğratmayacak Ģekilde yazılı, elektronik imza, faks gibi yöntemlerden
herhangi biriyle karĢılanabilir.
Devir, temlik ve rehin
MADDE 29 – (1) Kullanıcıların bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon
kullanım anlaĢmaları kapsamındaki haklarının veya yükümlülüklerinin, baĢkalarına devir,
temlik ve rehnine iliĢkin hususlar ilgili anlaĢmalarda düzenlenir.
Hizmet alımı
MADDE 30 – (1) TEĠAġ ve dağıtım Ģirketi ile kullanıcı, önceden birbirlerinin yazılı
onayını almaksızın, tarafı oldukları bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları kapsamındaki
yükümlülüklerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak hizmet alımı yoluyla baĢkalarına
gördürebilir. Hizmet alımı yoluna gidilmesi, bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları ile bu
Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerin devri anlamına gelmez. Hizmet alımı yapan
kullanıcı, bu durumu uygulamanın baĢlamasından en az üç iĢ günü önceden TEĠAġ veya
dağıtım Ģirketine yazılı olarak bildirir.
Gizlilik
MADDE 31 – (1) Bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım
anlaĢmalarının tarafları, bu Yönetmeliğin uygulanması sonucu ya da piyasa faaliyetleri veya
baĢka bir yolla sahip oldukları ve açıklandığı takdirde ticari iliĢkilere zarar verebilecek
bilgilerin gizli tutulması için gerekli tedbirleri almak ve bu bilgileri kendi iĢtirakleri veya
hissedarları olan tüzel kiĢiler dâhil üçüncü Ģahıslara açıklamamak ve ilgili mevzuatı ile
öngörülen hususlar dıĢında kullanmamakla yükümlüdür.
Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 32 – (1) Bağlantı yapılacak tesisin mülkiyetine iliĢkin olarak gerçeğe aykırı
beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, TEĠAġ veya dağıtım Ģirketi tarafından talep
sahibinden bağlantı anlaĢması yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı belgeleri üç iĢ günü
içerisinde sunması istenir. Bağlantı anlaĢması yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı bir
belgeyi sunmayan talep sahibine, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında
yapılacak iĢlemler uygulanır.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen talep sahibinin bağlantı anlaĢması
ve varsa sistem kullanım anlaĢması iptal edilir.
(3) Talep sahibinin bağlantı anlaĢmasında mülkiyet durumunu gerçeğe aykırı olarak
beyan etmesi sonucu TEĠAġ veya dağıtım Ģirketinin uğradığı zararlar talep sahibi tarafından
karĢılanır.
(4) Bu madde hükümleri, mahiyetine uygun olduğu ölçüde, gerçeğe aykırı beyanda
bulunarak TEĠAġ veya ilgili dağıtım Ģirketi ile enterkonneksiyon kullanım anlaĢması
imzalayanlar hakkında da uygulanır.
Mücbir sebepler
MADDE 33 – (1) Bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım
anlaĢmalarının tarafları; anlaĢmalar ve bu Yönetmelik kapsamındaki herhangi bir
yükümlülüğü Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35 inci maddesinde belirtilen mücbir
sebep olayları sonucunda yerine getiremediği takdirde, mücbir sebep olayının ya da
etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesini engellediği süre boyunca,
etkilenen yükümlülükler ertelenir veya askıya alınır.
(2) Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen kullanıcı, mücbir
sebebe yol açan koĢulları, olayın oluĢumunu ve tahmini süresini açıklayan mücbir sebep
bildirim raporunu, mücbir sebebin süresi boyunca yükümlülüklerini yerine getirememe
durumunu ortadan kaldırmak için aldığı önlemleri ve güncel bilgileri içeren düzenli raporları
TEĠAġ veya dağıtım Ģirketine göndermek zorundadır.
Feragat
MADDE 34 – (1) Kullanıcılar yazılı olarak haklarından feragat etmedikleri sürece, bu
Yönetmelik ile bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaĢmaları
kapsamındaki hakların kullanılmasındaki gecikme bu haklara herhangi bir Ģekilde zarar
vermez ve bu haklardan feragat edildiği anlamına gelmez. Bir hakkın kısmen kullanılması, bu
hakkın veya baĢka bir hakkın ileride kullanımını engellemez.
AnlaĢmazlıkların çözümü
MADDE 35 – (1) TEĠAġ, dağıtım Ģirketi ve lisans sahibi kullanıcılar; bağlantı, sistem
kullanım ve enterkonneksiyon kullanım anlaĢmalarının hükümleri veya anlaĢma
hükümlerinde yapılacak değiĢiklikler üzerinde mutabakata varamamaları halinde, oluĢan
ihtilafların çözümü için öncelikle Kuruma baĢvuruda bulunabilirler. Söz konusu baĢvuru,
Kurul tarafından ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve baĢvuru tarihinden itibaren altmıĢ
gün içerisinde sonuçlandırılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında, bağlantı, sistem kullanım ve enterkonneksiyon kullanım
anlaĢmalarının uygulamasından doğan anlaĢmazlıklar görevli ve yetkili mahkemelerde
çözülür.
Bildirimler
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca Kurum tarafından yapılan bildirimler,
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Tüketici mülkiyetindeki dağıtım tesisleri
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki dönemde tesis edilmiĢ
olup, bir veya daha fazla tüketicinin kullanımında bulunan dağıtım tesisleri Kurul tarafından
belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde dağıtım
Ģirketleri tarafından devralınır.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren önceki dönemde tüketici tarafından tesis
edilmiĢ olan dağıtım tesislerinin iĢletme, bakım, onarımı dağıtım Ģirketince yapılır. Bu hüküm
kapsamındaki tesislerde iyileĢtirme ve yenileme yatırımı gerekmesi halinde dağıtım Ģirketi
devir alma iĢlemlerinin baĢlatılması ile birlikte yatırımı gerçekleĢtirir.
Üretim tesislerinin bağlantısını sağlayan hatların dağıtım Ģirketine devri
MADDE 38 – (1) Herhangi bir dağıtım merkezine bağlanmadan doğrudan iletim tesisi
Ģalt sahalarının dağıtım gerilimi seviyesindeki fiderlerine bağlanması Kurul tarafından uygun
görülerek sadece ilgili üretim tesisinin Ģebekeye bağlanması amacıyla tesis edilmiĢ olan
hatlar, bu hatlar üretim faaliyeti gösteren baĢka bir tüzel kiĢi tarafından da kullanılana ya da
dağıtım sistemi ile irtibatlanana kadar, bu hatları tesis eden tüzel kiĢi tarafından iĢletilir.
(2) Tesis edilen hatların üretim faaliyeti gösteren baĢka bir tüzel kiĢi tarafından
kullanılması veya dağıtım sistemi ile irtibatlanması halinde bu hatlar, bedeli mukabilinde ilgili
bölgede sorumlu olan dağıtım Ģirketine devredilir. Bu madde kapsamında tesis edilen hatların
bedelleri, 37 nci madde kapsamında belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilir. Dağıtım
Ģirketi ile bu hatları devreden tüzel kiĢi arasında bağlantı ve sistem kullanım anlaĢmaları
imzalanır. Tespit edilen bedel ile kamulaĢtırma için yapılan harcamalar sistem kullanım
anlaĢması çerçevesinde dağıtım tarifesi bedelinden düĢülerek ilgili tüzel kiĢiye geri ödenir.
(3) Hatların karakteristiğinin belirlenmesi, proje onayı, etüt ve kontrolü, geçici kabulü
ve benzeri hizmetler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yerine getirilir. Bu hizmetlerin
bedelleri üretim faaliyeti gösteren tüzel kiĢiler tarafından karĢılanır.
(4) Bu madde kapsamındaki hatlar için kamulaĢtırma yapılmıĢ ise Kurum, devir
gerçekleĢtirilmeden önce kamulaĢtırılan taĢınmazların devri konusunda Maliye Bakanlığının
görüĢünü alır.
Atıflar
MADDE 39 – (1) 27/3/2003 tarihli ve 25061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektrik Piyasasında Ġletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında
Tebliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmıĢ sayılır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Kullanıcı tarafından tesis edilen iletim ve dağıtım varlıklarına iliĢkin metodoloji
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 20 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca TEĠAġ tarafından
hazırlanacak olan kullanıcı tarafından tesis edilen iletim varlıklarının geri ödemelerine iliĢkin
metodoloji, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Kuruma sunulur.
(2) 21 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca dağıtım Ģirketleri tarafından teklif
edilecek olan kullanıcı tarafından tesis edilen dağıtım varlıklarının geri ödemelerine iliĢkin
metodoloji, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde Kuruma sunulur.
Mahsup yöntemiyle geri ödeme
GEÇĠCĠ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki dönemde; üretim
ve tüketim tesislerinin iletim veya dağıtım sistemine bağlanabilmesi için, sistem kullanımı
açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle, geniĢleme yatırımı veya yeni yatırım
yapılmasının gerekli olması ve yeterli finansmanın mevcut olmaması dolayısıyla TEĠAġ veya
dağıtım Ģirketi adına, bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kiĢi tarafından yapılmıĢ veya
finanse edilmiĢ olup da, buna iliĢkin gerçekleĢen yatırıma iliĢkin toplam harcama tutarı, iletim
veya dağıtım tarifesinden mahsup edilmek suretiyle karĢılanan yatırımların geri ödemesine,
gerçekleĢen yatırıma iliĢkin toplam harcama tutarının tamamı karĢılanana kadar aynı yöntem
ile devam edilir.
(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on yıl içerisinde bu madde
kapsamındaki gerçekleĢen yatırıma iliĢkin toplam harcama tutarlarının geri ödemesi
tamamlanamadığı takdirde, bakiye tutar ilgili gerçek veya tüzel kiĢilere onuncu yılın sonunda
defaten ödenir.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
BaĢkanı yürütür.
EK-1 Bağlantı, Sistem Kullanım ve Enterkonneksiyon Kullanım AnlaĢmaları
Bağlantı AnlaĢması
AnlaĢma Tarafları
TEĠAġ ve Dağıtım ġirketine
Yapılacak
Ödemelerin
Niteliği
TEĠAġ – Ġletim Sistemine
Doğrudan Bağlı Üretim ġirketi
TEĠAġ – Ġletim Sistemine
Doğrudan Bağlı Tüketici
TEĠAġ – Dağıtım ġirketi
TEĠAġ – Ġletim Sistemine
Doğrudan Bağlı OSB
Dağıtım ġirketi – Dağıtım Dağıtım Bağlantı Bedeli
Sistemine Bağlı Üretim ġirketi
Dağıtım ġirketi – Tüketici
Dağıtım Bağlantı Bedeli
Dağıtım ġirketi – Dağıtım Dağıtım Bağlantı Bedeli
Sistemine Doğrudan Bağlı OSB
Sistem Kullanım AnlaĢması
TEĠAġ – Dağıtım ġirketi
Ġletim
Sistemi
Kullanım
Bedeli
Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli
TEĠAġ – Ġletim Sistemine Ġletim
Sistemi
Kullanım
Doğrudan Bağlı Üretim ġirketi
Bedeli
Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli
TEĠAġ – Ġletim Sistemine Ġletim
Sistemi
Kullanım
Doğrudan Bağlı Tüketici
Bedeli
Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli
TEĠAġ – Ġletim Sistemine Ġletim
Sistemi
Kullanım
Doğrudan Bağlı OSB
Bedeli
Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli
Dağıtım ġirketi – Dağıtım Dağıtım Sistemi Kullanım
Sistemine Bağlı Üretim ġirketi
Bedeli
Enterkonneksiyon
Kullanım AnlaĢması
Dağıtım
ġirketi
ġirketi
–
Tedarik Dağıtım Sistemi Kullanım
Bedeli
(Ġletim Sistemi Kullanım
Bedeli)
(Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli)
Dağıtım ġirketi – Dağıtım Dağıtım Sistemi Kullanım
Sistemine
Bağlı
Serbest Bedeli
Tüketiciye Doğrudan SatıĢ (Ġletim Sistemi Kullanım
Yapan Üretim ġirketi
Bedeli)
(Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli)
TEĠAġ – Ġletim Sistemini Ġletim
Sistemi
Kullanım
Kullanarak Elektrik Enerjisi Bedeli
Ġthal veya Ġhraç Eden Tedarik Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli
ġirketi
TEĠAġ - Ġletim Sistemini Ġletim
Sistemi
Kullanım
Kullanarak Elektrik Enerjisi Bedeli
Ġhraç Eden Üretim ġirketi
Ġletim Sistemi ĠĢletim Bedeli
Dağıtım ġirketi – Dağıtım Dağıtım Sistemi Kullanım
Sistemini Kullanarak Elektrik Bedeli
Enerjisi Ġthal veya Ġhraç Eden
Tedarik ġirketi
Dağıtım ġirketi – Dağıtım Dağıtım Sistemi Kullanım
Sistemini Kullanarak Elektrik Bedeli
Enerjisi Ġhraç Eden Üretim
ġirketi
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
5627 SAYILI ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNUNUN 10 UNCU MADDESĠNE
GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN ĠDARĠ PARA
CEZALARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(SIRA NUMARASI: 2014/2)
5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiĢ olan idari
para cezaları, 2013 yılı yeniden değerleme oranı olan %3,93 (üç virgül doksan üç) oranında
artırılarak 1/1/2014 tarihinden itibaren aĢağıdaki tabloda hesaplandığı gibi uygulanacaktır.
5627 sayılı Enerji
Verimliliği
Kanununun 10 uncu
Maddesinin;
(a) bendinin 2 numaralı
alt bendindeki ceza
miktarları:
Kanunda
Öngörülen Para
Cezaları (TL)
2013 Yılında
Uygulanan Para
Cezaları (TL)
2014 Yılında
Uygulanacak Para
Cezaları (TL)
10.000
50.000
15.705
78.537
16.322
81.623
(a) bendinin 3 numaralı
alt bendindeki ceza
miktarı:
(a) bendinin 7 numaralı
alt bendindeki ceza
miktarı:
(a) bendinin 8 numaralı
alt bendindeki ceza
miktarı:
(a) bendinin 9 numaralı
alt bendindeki ceza
miktarı:
500
783
813
5.000
7.852
8.160
20.000
31.412
32.646
20.000
31.412
32.646
13/2/2013 tarihli ve 28558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5627 sayılı Enerji
Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan Ġdarî Para
Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Tebliğ olunur.
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġLARINCA GERÇEKLEġTĠRĠLECEK BANKA
BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ VE BANKACILIK SÜREÇLERĠNĠN DENETĠMĠNE
ĠLĠġKĠN RAPOR HAKKINDA TEBLĠĞDE DEĞĠġĠKLĠK
YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 13/1/2010 tarihli ve 27461 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız
Denetim KuruluĢlarınca GerçekleĢtirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin
Denetimine ĠliĢkin Rapor Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
“ç) COBIT: Bilgi Sistemleri Denetim ve Kontrol Birliği (ISACA) Bilgi Teknolojileri
YönetiĢim Enstitüsü (ITGI) tarafından yayınlanmıĢ olan Bilgi Teknolojilerine ĠliĢkin Kontrol
Hedefleri’nin (COBIT) denetim döneminin baĢlangıcı itibariyle Kurumca uygun görülen
versiyonunu,”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BaĢkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
13/1/2010
27461
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ELEKTRĠK PĠYASASINDA ĠLETĠM VE DAĞITIM SĠSTEMLERĠNE
BAĞLANTI VE SĠSTEM KULLANIMI HAKKINDA TEBLĠĞĠN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAĠR TEBLĠĞ
MADDE 1 – 27/3/2003 tarihli ve 25061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Piyasasında Ġletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu BaĢkanı
yürütür.
[R.G. 28 Ocak 2014 – 28896]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Karar Sayısı : 2014/5764
Ekli ―ĠĢsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‖in yürürlüğe konulması;
BaĢbakan Yardımcılığının 5/11/2013 tarihli ve 17343 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı ĠĢsizlik
Sigortası Kanununun 53 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2014 tarihinde
kararlaĢtırılmıĢtır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAġKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
BaĢbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. ĠġLER
BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan Yardımcısı BaĢbakan YardımcısıBaĢbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. ĠSLAM
M. ÇAVUġOĞLU
F. IġIK
Adalet BakanıAile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği BakanıBilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı
F. ÇELĠK
Ġ. GÜLLÜCE
A. DAVUTOĞLU N. ZEYBEKCĠ
ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve ġehircilik BakanıDıĢiĢleri
Bakanı
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor BakanıGıda,
Tarım
ve
Hayvancılık BakanıGümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELĠK
M. ġĠMġEK
ĠçiĢleri Bakanı
Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
N. AVCI
Ġ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı Millî Savunma Bakanı Orman ve Su ĠĢleri Bakanı
M. MÜEZZĠNOĞLU
L. ELVAN
Sağlık BakanıUlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanı
ĠĢsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine ĠliĢkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERĠLECEK
ĠDARĠ PARA CEZALARINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ
(TEBLĠĞ NO: 2014/1)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık
halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiĢtir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci
fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı baĢından geçerli olmak üzere o yıl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve
bu Ģekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı
hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan, 430 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013
yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak tespit ve ilan edilmiĢtir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para
cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aĢağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek Ġdari Para Cezalarına ĠliĢkin Tebliğ
(2013/1) yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre
Kanununun
20 nci maddesinin
(a) bendindeki ceza miktarları
(b) bendindeki ceza miktarı
(c) bendindeki ceza miktarları
(d) bendindeki ceza miktarları
(e) bendindeki ceza miktarı
(f) bendindeki ceza miktarı
Kanundaki ceza
miktarı
500 TL
1.000 TL
24.000 TL
48.000 TL
6.000 TL
2.000 TL
300 TL
(b) bendi için iki kat:
48.000 TL
96.000 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL
4.000 TL
600 TL
(d) bendinin ikinci
cümlesindeki konutlarla
ilgili olarak:
600 TL
10.000 TL
60.000 TL
1/1/2014-31/12/2014
tarihleri arasında
uygulanacak ceza
875 TL
1.755 TL
42.232 TL
84.468 TL
10.553 TL
3.515 TL
523 TL
84.468 TL
168.940 TL
21.115 TL
7.035 TL
1.051 TL
1.051 TL
17.594 TL
105.587 TL
(g) bendindeki ceza miktarı
(h) bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin; 1 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin; 2 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin; 3 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin; 4 no’lu alt
bendindeki ceza miktarları
(ı) bendinin altıncı
paragrafındaki ceza miktarları
(i) bendindeki ceza miktarı
(j) bendindeki ceza miktarları
(k) bendindeki ceza miktarları
(l) bendindeki ceza miktarları
(m) bendindeki ceza
miktarları
(n) bendindeki ceza miktarları
(o) bendindeki ceza miktarı
(p) bendindeki ceza miktarı
(r) bendindeki ceza miktarları
(s) bendindeki ceza miktarı
(t) bendindeki ceza miktarı
(u) bendindeki ceza miktarı
(v) bendindeki ceza miktarı
6.000 TL
400 TL
1.200 TL
4.000 TL
12.000 TL
Ton baĢına*:
40 TL
10 TL
100 KR
Ton BaĢına*:
30 TL
6 TL
100 KR
Ton BaĢına*:
20 TL
4 TL
100 KR
Ton baĢına*:
10 TL
2 TL
40 KR
24.000 TL
600 TL
1.000 TL
24.000 TL
600 TL
20.000 TL
100.000 TL
Dekar baĢına*:
20 TL
Metkreküp baĢına*:
120 TL
6.000 TL
4.000 TL
48.000 TL
1.200 TL
12.000 TL
24.000 TL
24.000 TL
60.000 TL
100 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
10.553 TL
700 TL
2.108 TL
7.035 TL
21.115 TL
211,15 TL
10.553 TL
7.035 TL
84.468 TL
2.108 TL
21.115 TL
42.232 TL
42.232 TL
105.587 TL
169 TL
3.519.697 TL
3.519.697 TL
100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar
175.981 TL'den
1.759.846 TL'ye kadar
100.000 TL den
175.981 TL'den
70,35 TL
17,55 TL
169 KR
52,75 TL
10,52 TL
169 KR
35,16 TL
7,00 TL
169 KR
17,55 TL
3,47 TL
67 KR
42.232 TL
1.051 TL
1.755 TL
42.232 TL
1.051 TL
35.193 TL
175.981 TL
35,16 TL
(y) bendindeki ceza miktarı
1.000.000 TL’ye kadar
1.759.846 TL'ye kadar
Belediyelerde;
Belediyelerde;
·
Nüfusu
·
Nüfusu
100.000’den fazla
100.000’den fazla
olanlarda:
olanlarda:
50.000 TL
87.987 TL
·
Nüfusu 100.000
·
Nüfusu 100.000 –
– 50.000 arasında
50.000 arasında olanlarda:
olanlarda:
30.000 TL
52.792 TL
·
Nüfusu 50.000 –
·
Nüfusu 50.000 –
10.000 arasında
Geçici 4 üncü maddesinin 5
10.000 arasında olanlarda:
olanlarda:
inci fıkrasındaki ceza
miktarları
20.000 TL
35.193 TL
·
Nüfusu 10.000 –
·
Nüfusu 10.000 –
2.000 arasında olanlarda: 2.000 arasında olanlarda:
10.000 TL
17.594 TL
·
Organize Sanayi
·
Organize Sanayi
Bölgelerinde:
Bölgelerinde:
100.000 TL
175.981 TL
·
Bunların dıĢında
·
Bunların dıĢında
kalan endüstri ve atıksu
kalan endüstri ve atıksu
üreten her türlü tesiste:
üreten her türlü tesiste:
60.000 TL
105.587 TL
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat
kısmı dikkate alınmayacaktır.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-07
KONU
: TCDD adına kayıtlı Isparta/Eğirdir, Yazla Mahallesi, 415 ada, 2, 3
ve 15 parsellerde bulunan taĢınmazın özelleĢtirilmesi.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 12/9/2011 tarih, 2011/81 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve
programına alınan T.C Devlet Demir Yolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) adına
kayıtlı Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Yazla Mahallesi, 415 ada, 2, 3 ve 15 no.lu parsellerde bulunan
toplam 1.037,78 m2 yüzölçümlü arsaların “satıĢ” yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale
Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda Ġhale
Komisyonunca;
“TCDD adına kayıtlı Isparta ili, Eğirdir ilçesi, Yazla Mahallesi, 415 ada, 2, 3 ve 15
parsel no.lu TaĢınmazın 344.000.- (üçyüzkırkdörtbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi
veren Özgür KOLANCI’ya Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özgür KOLANCI’nın
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-08
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya ili,
Meram ilçesindeki TaĢınmazın özelleĢtirilmesi.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya ili, Meram ilçesi, KaĢınhanı Köyü,
31783 ada, 1 no.lu parselde bulunan 95.547,22 m2 yüzölçümlü arsanın “satıĢ” yöntemiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
“Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya ili, Meram ilçesi, KaĢınhanı Köyü TaĢınmazının
1.920.000.- (birmilyondokuzyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Panagro
Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketine Ġhale ġartnamesi çerçevesinde
satılmasına, Panagro Tarım Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketinin
sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin ihale
Ģartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-09
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya/Karatay/Tatlıcak
Mahallesi 5755 ada 240, 241, 242 parsel no.lu taĢınmazların satıĢı.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 5755 ada,
240, 241, 242 no.lu parsellerde bulunan 36.188,15 m2 yüzölçümlü taĢınmazın “satıĢ”
yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar
kapsamında yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 5755 ada, 240, 241, 242
no.lu parsellerde bulunan 36.188,15 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 839.000.(sekizyüzotuzdokuzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri
Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine, 838.000.-(sekizyüzotuzsekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren
Vedat DUYSAK’a Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Vedat DUYSAK’ın sözleĢmeyi
imzalamaktan imtina etmesi ve diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-10
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya/Karatay/Tatlıcak
Mahallesi 5755 ada 243 ve 244 parsel no.lu taĢınmazın satıĢı.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 5755 ada,
243, 244 no.lu parsellerde bulunan 18.855,65 m2 yüzölçümlü taĢınmazın “satıĢ” yöntemiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 5755 ada, 243, 244 no.lu
parsellerde bulunan 18.855,65 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 449.000.- (dörtyüzkırkdokuzbin)
Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketine Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketinin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-11
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya/Karatay/Tatlıcak
Mahallesi 32328 ada 1, 2, 3, 4 parsel numaralı taĢınmazın satıĢı.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32328 ada,
1, 2, 3, 4 no.lu parsellerde bulunan 63.587,96 m2 yüzölçümlü taĢınmazın “satıĢ” yöntemiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32328 ada, 1, 2, 3, 4 no.lu
parsellerde
bulunan
63.587,96
m2
yüzölçümlü
taĢınmazın
1.282.000.(birmilyonikiyüzseksenikibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım
Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketinin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-12
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya/Karatay/Tatlıcak
Mahallesi 32329 ada, 1 parsel no.lu taĢınmazın satıĢı.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32329 ada,
1 no.lu parselde bulunan 38.649,50 m2 yüzölçümlü taĢınmazın “satıĢ” yöntemiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32329 ada, 1 no.lu parselde
bulunan 38.649,50 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 633.000.- (altıyüzotuzüçbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketinin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 632.000.-
(altıyüzotuzikibin) Türk lirası bedelle ikinci teklifi veren Vedat DUYSAK’a Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Vedat DUYSAK’ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-13
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya/Karatay/Tatlıcak
Mahallesi 32329 ada 2, 3, 4 parsel no.lu taĢınmazın satıĢı.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32329 ada,
2, 3, 4 no.lu parsellerde bulunan 37.807,86 m2 yüzölçümlü taĢınmazın “satıĢ” yöntemiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32329 ada, 2, 3, 4 no.lu
parsellerde bulunan 37.807,86 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 651.000.- (altıyüzellibirbin) Türk
Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketine Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketinin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
KARAR
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO : 2014/ÖĠB-K-14
KONU
: Maliye Hazinesi adına kayıtlı Konya/Karatay/Tatlıcak
Mahallesi 32329 ada, 5 parsel no.lu taĢınmazın satıĢı.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı yetki devrine
istinaden ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığınca,
1. ÖYK’nın 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararı ile özelleĢtirme kapsam ve programına
alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32329 ada,
5 no.lu parselde bulunan 37.277,90 m2 yüzölçümlü taĢınmazın “satıĢ” yöntemiyle
özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında
yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
• “Hazine adına kayıtlı, Konya/Karatay, Tatlıcak Mahallesi 32329 ada, 5 no.lu parselde
bulunan 37.277,90 m2 yüzölçümlü taĢınmazın 618.000.- (altıyüzonsekizbin) Türk Lirası
bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketine
Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketinin sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine, 617.000.(altıyüzonsekizbin) Türk lirası bedelle ikinci teklifi veren Vedat DUYSAK’a Ġhale ġartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Vedat DUYSAK’ın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine
ve ihalenin iptaline”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. ĠĢbu Karar gereklerinin ve satıĢa konu taĢınmazın devir iĢlemlerinin Ġhale
ġartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
karar verilmiĢtir.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
ĠLK BAĞIMSIZ DENETĠMLER – AÇILIġ BAKĠYELERĠ
(BDS 510)
HAKKINDA TEBLĠĞ
TÜRKĠYE DENETĠM STANDARTLARI TEBLĠĞĠ NO: 19
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ġlk Bağımsız
Denetimler – AçılıĢ Bakiyeleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 510 metninde belirlenmiĢtir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BaĢkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BaĢkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
yürütülmüĢ kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında baĢlayacak hesap
dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum BaĢkanı yürütür.
Tebliğin eki için tıklayınız
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
ĠLĠġKĠLĠ TARAFLAR
(BDS 550)
HAKKINDA TEBLĠĞ
TÜRKĠYE DENETĠM STANDARTLARI TEBLĠĞĠ NO: 23
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan ĠliĢkili Taraflar
Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 550 metninde belirlenmiĢtir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BaĢkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BaĢkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
yürütülmüĢ kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında baĢlayacak hesap
dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum BaĢkanı yürütür.
Tebliğin eki için tıklayınız
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
YAZILI AÇIKLAMALAR (BDS 580)
HAKKINDA TEBLĠĞ
TÜRKĠYE DENETĠM STANDARTLARI TEBLĠĞĠ NO: 26
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Yazılı Açıklamalar
Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 580 metninde belirlenmiĢtir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BaĢkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BaĢkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
yürütülmüĢ kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında baĢlayacak hesap
dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum BaĢkanı yürütür.
Tebliğin eki için tıklayınız
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/276 BaĢvuru Numaralı
Kararı,
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/695 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 9/1/2014 Tarihli ve 2013/1999 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/2420 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Anayasa Mahkemesinin 14/1/2014 Tarihli ve 2013/5062 BaĢvuru Numaralı
Kararı, 29 Ocak 2014 Tarihli ve 28897 Sayılı Resmi Gazetede
YayınlanmıĢtır.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
YARGITAY KARARI
Yargıtay BaĢkanlığından:
Sayı: 2014 / 1
Karar Günü: 24 / 01 / 2014
YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI
14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
09.02.2011 gün ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 8.
maddesi ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası’nın 14. maddesinde yapılan değiĢiklik uyarınca;
Yargıtay BaĢkanlar Kurulunun 27.12.2013 tarih, 38 sayılı kararı ile hazırlanan Yargıtay
ĠĢbölümü karar tasarısını görüĢmek üzere Yargıtay Büyük Genel Kurulu önceden belli edilen
24.01.2014 Cuma günü saat: 09.00’da 306 Üyenin katılımıyla Konferans Salonunda Birinci
BaĢkan Ali Alkan’ın BaĢkanlığında toplandı.
A)
B)
Hukuk Dairelerinin ĠĢ Durum Çizelgesi;
2012'den
2013'de
HUKUK
Devreden
Gelen Dosya
DAĠRELERĠ
Dosya Sayısı
Sayısı
Hukuk Genel
652
2.463
Kurulu
3.069
22.478
1.Hukuk Dairesi
11.031
26.927
2.Hukuk Dairesi
1.465
21.402
3.Hukuk Dairesi
7.703
19.329
4.Hukuk Dairesi
4.388
30.760
5.Hukuk Dairesi
4.722
17.054
6.Hukuk Dairesi
3.252
27.744
7.Hukuk Dairesi
4.722
24.314
8.Hukuk Dairesi
44.021
17.150
9.Hukuk Dairesi
10.376
25.510
10.Hukuk Dairesi
11.608
18.758
11.Hukuk Dairesi
6.631
36.438
12.Hukuk Dairesi
5.100
33.736
13.Hukuk Dairesi
1.804
16.882
14.Hukuk Dairesi
3.641
7.100
15.Hukuk Dairesi
775
14.632
16.Hukuk Dairesi
6.420
21.500
17.Hukuk Dairesi
2.399
21.082
18.Hukuk Dairesi
4.001
19.423
19.Hukuk Dairesi
4.238
11.249
20.Hukuk Dairesi
12.222
22.700
21.Hukuk Dairesi
10.089
38.310
22.Hukuk Dairesi
1.251
9.540
23.Hukuk Dairesi
Hukuk Daireleri
Toplam Dosya
Sayısı
165.580
506.481
2013'de Çıkan
Dosya
Sayısı
2014'e
Devreden
Dosya Sayısı
1.801
1.314
18.639
30.788
18.437
20.855
24.368
17.493
24.274
20.434
35.271
26.183
23.808
40.968
33.340
16.035
7.174
13.807
18.485
18.456
20.000
12.349
25.165
31.021
8.374
6.908
7.170
4.430
6.177
10.780
4.283
6.722
8.602
25.900
9.703
6.558
2.101
5.495
2.651
3.567
1.600
9.435
5.025
3.424
3.138
9.757
17.378
2.417
507.525
164.535
Ceza Dairelerinin ĠĢ Durum Çizelgesi;
CEZA DAĠRELERĠ
Ceza Genel Kurulu
1.Ceza Dairesi
2012'den
2013'de
Devreden
Gelen Dosya
Dosya Sayısı
Sayısı
355
5.050
841
6.344
2013'de
Çıkan
Dosya
Sayısı
644
8.245
2014'e
Devreden
Dosya
Sayısı
552
3.149
2.Ceza Dairesi
3.Ceza Dairesi
4.Ceza Dairesi
5.Ceza Dairesi
6.Ceza Dairesi
7.Ceza Dairesi
8.Ceza Dairesi
9.Ceza Dairesi
10.Ceza Dairesi
11.Ceza Dairesi
12.Ceza Dairesi
13.Ceza Dairesi
14.Ceza Dairesi
15.Ceza Dairesi
Toplam Ceza Daireleri
14.893
32.350
38.425
8.205
48.959
19.997
21.778
5.748
38.197
24.556
19.092
25.113
18.690
20.056
341.464
37.257
32.691
42.450
17.315
35.827
23.635
20.178
18.503
14.247
27.439
30.410
36.593
11.896
33.295
388.921
31.392
49.006
34.112
12.667
25.795
25.316
30.206
17.505
11.725
20.262
31.316
41.808
14.143
21.108
375.250
20.758
16.035
46.763
12.853
58.991
18.315
11.750
6.746
40.719
31.733
18.186
19.898
16.443
32.243
355.134
Yargıtay Genel Toplam
507.044
895.402
882.775
519.669
Hukuk ve Ceza Dairelerinin ĠĢ durum çizelgeleri incelendi.
GEREĞĠ GÖRÜġÜLDÜ:
I) YARGITAY HUKUK DAĠRELERĠ ĠġBÖLÜMÜ
A) ĠġBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE ĠLKELERĠ
1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında iĢbölümü, temyiz incelemesinin
sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaĢmayı, akademik çalıĢma ve
iĢbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici
olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aĢağıda yer
alan "ihtisas alanı ve temel görev esasları" çerçevesinde yapılır.
2) Ġhtisas Alanı;
2.1) Yargıtay Hukuk Daireleri, ―Medeni Hukuk Daireleri‖, ―Gayrimenkul Hukuku
Daireleri‖, ―Ticaret ve Borçlar Hukuku Daireleri‖, ―ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku Daireleri‖
olmak üzere dört ―ihtisas alanı‖ altında toplanır.
2.2) Her Hukuk Dairesi, kural olarak yalnızca bir ihtisas alanı altında yer alır.
2.3) Zaruret bulunması halinde bir hukuk dairesi, iki ihtisas alanı altında yer alabilir.
3) Temel Görev;
3.1) Her Hukuk Dairesi, ihtisas alanına giren temel görev ya da görevlere sahiptir.
3.2) Hukuk Dairelerine, kural olarak, temel görevi ile bağdaĢmayan görevler verilmez.
3.3) Zorunluluk bulunması halinde bir daireye, bu durum ortadan kalkıncaya kadar,
ihtisas alanı ve temel görevi dıĢında da görev verilebilir.
B) ORTAK HÜKÜMLER
1) Bu iĢbölümüne iliĢkin kararların yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, 21/01/2013 tarihli
Yargıtay Büyük Genel Kurulu kararı uyarınca dairelerin görevinde olup henüz temyiz
incelemesi sonuçlanmayan dosyaların temyiz incelemeleri aynı daireler tarafından
tamamlanır. Ancak 7.Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu kadastro hukukundan kaynaklanan
dava dosyaları 16.Hukuk Dairesine devredilir; kadastro dosyalarından geri çevirme yapılan
dosyalar ile 7.Hukuk Dairesinin 2013 yılı iĢ bölümünde 3.Hukuk Dairesine devrettiği iĢlere
iliĢkin dosyalar ve geri çevirmelerin temyiz incelemesi devredilen dairece yapılır.
2) Bu iĢbölümü kararına göre görevli hale gelen daire, iĢbölümü kararının alındığı
tarihte esasına kayıtlı bulunan ve görevli hale geldiği dosyaların temyiz incelemesini yapar;
dosyanın ilk geliĢ tarihinde görevli bulunmadığından bahisle görevsizlik kararı veremez.
3) Dosyanın, eksiklikleri nedeniyle geri çevrilmiĢ olması, temyiz inceleme görevinin
benimsendiği anlamına gelmez. Ancak, geri çevirme kararını veren daire, dosyanın Yargıtay'a
ilk geliĢ tarihinde ya da geri çevirme sonrası geldiği tarihte temyiz incelemesiyle görevli daire
ise, görevsizlik kararı veremez.
4) Temyiz incelemesi tamamlanarak mahalline gönderilen dosyalara iliĢkin karar
düzeltme istemlerinin incelemesi aynı daire tarafından tamamlanır.
5) Dairelerin, ihtisas alanları ve temel görevleri ile bağlantılı ve/veya fer'isi durumunda
bulunan davalar hakkında görevsizlik kararı verebilmesi, sözkonusu davanın baĢka bir
dairenin görevleri arasında açıkça yazılı olması Ģartına bağlıdır.
6) Daireler, öninceleme yapmadan duruĢma günü veremezler. Dairenin ihtisas alanı ile
ilgili bir konuda duruĢma günü vermiĢ olması halinde görevsizlik kararı verilmez. Daire,
ihtisas alanı ile ilgili bulunmayan bir konuda duruĢma günü vermiĢ ise, duruĢma gününün
verilmiĢ olması görevsizlik kararı verilmesine engel teĢkil etmez. Bu durumda, duruĢma
gününden önce dosyanın görevli daireye ulaĢması temin edilir ve duruĢma günü gelecek
tarafların mağdur edilmemesi için gerekli tedbirler alınır. Ancak, duruĢma yapılmıĢ ve
taraflarca iĢbölümüne yönelik bir itirazda bulunulmamıĢsa görevsizlik kararı verilmez.
7) Asıl davayla ilgili ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir taleplerine iliĢkin kararların temyiz
inceleme görevi, asıl davaya bakacak olan daireye aittir.
8) Temyize konu davada eski yasa maddelerinin uygulanmıĢ bulunması halinde görevin
belirlenmesinde, bu maddelerde yazılı müesseselerin düzenlendiği yeni yasa maddeleri esas
alınır. Bu iĢbölümü ile atıf yapılan yasa maddelerinin değiĢmesi halinde, yeni yasanın karĢılık
gelen maddelerine atıf yapılmıĢ sayılır.
9) Bir davada, bir kaç hukuk dairesinin görevine giren uyuĢmazlık söz konusu ise,
temyiz incelemesi, uyuĢmazlığı doğuran asıl hukuki iliĢkiye ait hüküm ve kararları inceleyen
daire tarafından yapılır. UyuĢmazlık konusu hukuki iliĢki bir kaç dairenin görev alanına giren
karma sözleĢmeye yahut birden ziyade sözleĢme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz
incelemesi, bunlardan Türk Borçlar Kanunundaki özel sözleĢme türüne iliĢkin davalara ait
hüküm ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
10) Bir davada, uyuĢmazlık konusu hukuki iliĢki Türk Borçlar Kanununda yazılı özel
sözleĢme türleri arasındaki karma bir sözleĢmeye ya da TBK'da düzenlenen birden fazla özel
sözleĢme türüne ayrı ayrı dayanıyorsa, temyiz incelemesi, özel sözleĢme türlerinin yasada yer
aldığı sıralama dikkate alınarak önce düzenlenen sözleĢme türüne iliĢkin davalara ait hüküm
ve kararları incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
11) Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi istemli davalar sonucu verilen
kararlar ile hakemlerce ve hakemlere iliĢkin her türlü iĢlerle ilgili hüküm ve kararların
incelenmesi, esas davaya ait hükmü incelemekle görevli daire tarafından yapılır.
12) Ebniye Kanunu, 2510 sayılı Ġskan Kanunu ve 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma
Kanunu gibi kanunlardan doğan ve ayın davası açılması imkanı bulunmayan durumlarda
açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı HMK'nın 125. maddesi hükmünden yararlanılmak
suretiyle tazminata dönüĢtürülen davalara iliĢkin olarak verilen hüküm ve kararların temyiz
incelemesi, ayın uyuĢmazlığını inceleyecek daire tarafından yapılır.
13) ĠĢbölümünde 1/2 paylaĢım esası getirilen daireler arasında iĢ paylaĢımı:
13.1) O gün ya da hafta içinde gelen ve 1/2 paylaĢıma konu dosyalar esasa
kaydedilmeksizin nöbetçi olan dairede toplanır ve eĢit iki gruba ayrıldıktan sonra kura
çekilmesi suretiyle bölüĢtürülüp diğer daireye liste halinde teslim edilir.
13.2) Bu dairelerce daha önce bozulan dosyalarda, bozmaya uyularak yeniden yapılan
yargılama üzerine verilen kararların temyiz incelemesi bozma kararını veren daire tarafından
yapılır; bu dosyalar paylaĢıma dâhil edilmez.
13.3) PaylaĢıma dâhil iĢlerden olmadığı halde, paylaĢıma dâhil gibi müstakilen görevli
olmayan daireye gönderilen dosyalar, esasa kaydedilmeksizin bir liste ekinde müstakilen
görevli daireye teslim edilir.
14) Yargıtay 5. ve 18. Hukuk Daireleri arasında kamulaĢtırma davalarına iliĢkin
dosyaların paylaĢımı:
14.1) Ġki daire arasında görev bölüĢümüne esas olan iller aĢağıda sıralandığı Ģekilde iki
grup halinde belirlenmiĢtir:
Birinci Grup: Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman,
Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum,
Gaziantep, Giresun, GümüĢhane, Hakkari, Iğdır, Ġstanbul, Karabük, Kars, Kastamonu,
Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, MuĢ, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop,
Sivas, ġanlıurfa, ġırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak.
Ġkinci Grup: Adana, Antalya, Afyon, Aydın, Aksaray, Balıkesir, Bilecik, Bursa,
Burdur, Çanakkale, Denizli, Elazığ, EskiĢehir, Hatay, Isparta, Ġzmir, Ġçel (Mersin), Kayseri,
Karaman, Konya, Kütahya, KahramanmaraĢ, KırĢehir, Malatya, Manisa, Muğla, NevĢehir,
Niğde, Osmaniye, UĢak.
14.2) Dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar
ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin dairesine
bir liste ekinde teslim edilir.
15) Yargıtay 7 nci, 9 uncu ve 22. Hukuk Daireleri arasında iĢ hukuku temel görevine
iliĢkin dosyaların paylaĢımı:
15.1) Dosyaların paylaĢımına esas olan iller aĢağıda üç grup halinde gösterilmiĢtir:
Birinci Grup: Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa,
Çorum, Düzce, Giresun, GümüĢhane, Hatay, Isparta, KahramanmaraĢ, Karabük, Kastamonu,
Konya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon, Zonguldak.
Ġkinci Grup: Adıyaman, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep,
Ġstanbul, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Siirt, ġanlıurfa, Tekirdağ, Yalova.
Üçüncü Grup: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Ardahan, Aydın, Bilecik.
Bingöl, Bitlis, Çankırı, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, EskiĢehir, Hakkâri, Iğdır, Ġzmir,
Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, KırĢehir, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, MuĢ,
NevĢehir, Niğde, Sivas, ġırnak, Tunceli, UĢak, Van, Yozgat.
15.2) Dairelerin görevli bulunduğu gruba dâhil olmayan mahkemelerden gelen dosyalar
ile müstakilen görevli bulunmayan daireye gelen dosyalar esasa kaydedilmeksizin dairesine
bir liste ekinde teslim edilir.
15.3) Bozma, geri çevirme, maddi hatanın düzeltilmesi ve direnme kararı üzerine gelen
dosyaların incelenmesi aynı daire tarafından yapılır; bu dosyalar yanlıĢ daireye gönderilmiĢ
ise esasa kaydedilmeksizin görevli dairesine liste ekinde teslim edilir.
16) 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 47. maddesi uyarınca, hâkimlerin fiil
ve kararlarından dolayı Devlet aleyhine açılan tazminat davalarının ilk derece yargılaması asıl
davanın temyiz incelemesini yapmakla görevli ilgili Hukuk Dairesi tarafından yapılır.
▪
Hukuk dairelerinin görevleri altında yer alan "hatırlatma"ların amacı, temyiz
incelemesi ile görevli hukuk dairesinin belirlenmesinde sıklıkla karĢılaĢılabilecek yanılmaları
önlemek ve gözden kaçabilecek farklılıklara dikkat çekmektir.
▪
ĠĢ bölümü değerlendirmesinde, aksine açıkça hüküm bulunmadığı sürece kararı
veren mahkemenin sıfatı dikkate alınmaz.
C) HUKUK DAĠRELERĠNĠN GÖREVLERĠ
BĠRĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Gayrimenkul Mülkiyeti – Tapu Sicili
1) TaĢınmaz mallara iliĢkin, tapu kaydına ve mülkiyet hakkına dayalı tapu iptal, tescil,
elatmanın önlenmesi, yıkım (kal) istemli davalar ile haksız iĢgal tazminatı (ecrimisil) istemli
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
Hatırlatma:
 Kadastro sonucu oluşan tapu kaydının, kadastro öncesi nedenlere dayalı iptal ve
tescili (KK m.12) istemli davalar ile mükerrer kadastrodan kaynaklanan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne,
 Hazine tarafından açılan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer ya da zilyetlikle
iktisap koşullarının oluşmadığı iddiasına dayalı davalar sonucu verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi 8. HD'ne,
 Münhasıran açılan ecrimisil davaları sonucu verilen kararlardan zilyetliğe dayalı
olanların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne, kişisel hakka dayalı olanların temyiz inceleme
görevi ise 14. HD'ne ait bulunmaktadır.
2) 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay Ġçtihatları BirleĢtirme Kararına konu edilen ve
uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil
istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 TBK'nın 19. maddesine dayalı (genel muvazaa) davalar sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 17. HD'ne ait bulunmaktadır.
3) Mülkiyet hakkına dayanılarak açılmıĢ ve bu hakkın gerçek sahibine hükmen
nakledilmesini amaçlayan tapu iptal davaları ( (TMK m. 705 ve 716) sonucu verilen hüküm
ve kararlar,
4) Batıl ve geçerli olmayan nedenlerle (sahtecilik, ehliyetsizlik vb) yok hükmünde
olduğu ileri sürülen temliki tasarruflar hakkında açılmıĢ davalar (TMK m. 1025, TMK m. 15
vd) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) AĢırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere
(TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılmıĢ tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
6) Tapuda bağıĢ suretiyle gerçekleĢtirilen temliki tasarruflar hakkında; TBK'nın 290,
291, 292, 293, 294 ve 295. maddelerine dayanılarak (bağıĢlamadan rücu koĢullarının
gerçekleĢtiği, koĢullu bağıĢtan koĢulun yerine getirilmemesi nedeniyle rücu, rücu koĢuluyla
bağıĢtan vazgeçme) açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleĢmesine bağlanarak yapılan temliki
tasarruflar hakkında "sözleĢmeye aykırılık" ya da "geçersizlik" iddiasıyla (TBK m. 611 vd)
açılan tapu iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
8) Tapuda vekil eliyle gerçekleĢtirilen temliki tasarruflar hakkında, vekaletin hile ile
alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) Hazine tarafından açılan, TMK'nın 588. maddesine dayalı gaiplik ve buna bağlı tapu
iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
10) Cemaat Vakıflarınca açılan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar
Hatırlatma:
 Kadasro öncesi nedenlere dayalı olarak açılan tapu iptal ve tescil davalarının temyiz
inceleme görevi 16. HD'ne ait bulunmaktadır.
11) Vakıfların, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17 ve 30. maddeleri uyarınca açmıĢ
oldukları tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12) Tapu kayıt maliki ile davacının aynı kiĢi olduklarının tespitine iliĢkin davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
13) 4721 sayılı TMK'nın 1027. maddesine dayanılarak tapu sicilindeki yanlıĢlığın
düzeltilmesi istemiyle (ad ve soyadı düzeltilmesi istemleri dâhil) açılan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
ĠKĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Medeni Hukuk
Temel Görev : Aile Hukuku (Evlilik Hukuku)
1) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" baĢlıklı Ġkinci Kitabının, "Evlilik Hukuku"
baĢlıklı 1. Kısmında yer alan hükümlerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
Hatırlatma:
 Nişan bozmadan kaynaklanan davalar ile münhasıran açılan nafaka ve eşya davaları
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,
 Mal rejiminden (TMK 202-281) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne ait bulunmaktadır .
2) 4721 sayılı TMK'nın "Aile Hukuku" baĢlıklı Ġkinci Kitabının, "Hısımlık" baĢlıklı 2.
Kısmında yer alan, "Soybağının Kurulması" baĢlıklı 1. Bölümünün 5, 6 ve 7. ayrımları ile
"Aile" baĢlıklı 2. Bölümünde yer alan hükümlerden (TMK m. 321 ila 395) kaynaklanan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Hısımlık kısmının 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayırımlarında yer alan ( m. 282 ila 320:
Kocanın babalığı, tanıma ve babalık, evlat edinme) hükümlerden kayanaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne,
 Ev başkanının sorumluluğundan (TMK m.369) kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi ise 3. HD'ne ait bulunmaktadır.
3) 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarĢı ġiddetin Önlenmesine Dair Kanuna
dayanılarak alınan tedbirler,
4) Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair SözleĢmeye ve 5717
Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanuna göre açılan
(çocukların mutad meskeni olan ülkeye iadesi) davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı
Çocuk Koruma Kanundan kaynaklanan (korunmaya muhtaç çocuklar hakkında alınacak karar
ve tedbirlere iliĢkin) dava ve talepler hakkında verilen hüküm ve kararlar,
ÜÇÜNCÜ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Sebepsiz ZenginleĢme, Kusursuz Sorumluluk, Abonelik
SözleĢmeleri, Adi Ortaklık, Aile Hukuku (Nafaka, tazminat)
1) Kararı veren mahkemenin sıfatına ve arada sözleĢme iliĢkisi bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın sebepsiz zenginleĢmeden (TBK m. 77 ila 82) kaynaklanan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda düzenlenen sözleşmelerden
(devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satış gibi) kaynaklanan sebepsiz zenginleşme
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait
bulunmaktadır.
2) Kusursuz sorumluluktan kaynaklanan davalar (TBK'nın 65 vd maddeleri, TMK m.
369 vb) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Noterlerin hukuki sorumluluğuna iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Estetik amaçlı ameliyatlar ile diĢ tedavi, protez vb yapımından kaynaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) Araç tamirine iliĢkin davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
6) Fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
7) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın kaçak elektrik, kaçak
su ve kaçak doğalgaz kullanma nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
8) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın su, elektrik, doğalgaz,
telefon ve internet aboneliği sözleĢmelerinden ve bu sözleĢmelerin kurulmasına iliĢkin
uyuĢmazlıklardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın atık su bedelinden
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.
10) Kararı veren mahkemenin ve tarafların sıfatına bakılmaksızın adi ortaklıktan
kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
11) 4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" BaĢlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname"
hükümlerinden (TMK m. 520-526, 542-544, 550-556, 557-559, 600-604 ve 595-597)
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar.
12) BoĢanma davasından bağımsız olarak açılan, her çeĢit nafakaya iliĢkin davalar ile
karı-koca arasında Türk Borçlar Kanunundan kaynaklanan eĢya davaları sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
13) NiĢan bozma nedeniyle hediyelerin geri alınması ve tazminat istemli davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
DÖRDÜNCÜ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Haksız Fiil Tazminatı
1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın (tacirler dâhil), haksız eylemden kaynaklanan (suç
teĢkil eden eylemler, haksız haciz, haksız ihtiyati tedbir, haksız Ģikâyet vb dâhil) davalar
nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Trafik kazalarından kaynaklanan davalar (bedensel zararlar dâhil) sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 17. HD'ne,
 Kaçak elektrik, su ve doğalgaz kullanımdan kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,
 Taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunup, bu sözleşmeden kaynaklanan haksız
eylem nedeniyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi
13. HD'ne ait bulunmaktadır.
2) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, TMK'nın 24 ve TBK'nın 58. maddeleri gereğince
kiĢilik haklarına saldırı nedeniyle (basın yoluyla saldırı dâhil) açılan tazminat davaları sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
3) Menkul eĢyalara iliĢkin alacak ve tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Taraflar arasında sözleĢme iliĢkisi bulunmayan araç mülkiyetinin tespiti davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) Çevre kirlenmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) ĠĢ akdi ile çalıĢmayan kamu görevlilerinin, çalıĢtığı kuruma karĢı verdikleri
zararlardan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Özel yasalardan kaynaklanıp (Maden Kanunu, TaĢ Ocakları Nizamnamesi, Milli
Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu gibi) diğer hukuk dairelerinin görevi dıĢında kalan davalar
nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Özel yasalara göre yapılan sözleşmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.
8) Orman Kanunundan kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
9) 3530 sayılı Tahkim Kanunundan kaynaklanan uyuĢmazlıklar nedeniyle verilen
hüküm ve kararlar,
10) Tarafların tacir ve iĢin ticari iĢletmeyle ilgili bulunmadığı Ġcra ve Ġflas Kanununun
89. maddesinden kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma
 Tarafları tacir olup, ĠĠK'nın 89. maddesi uyarınca açılmış menfi tespit davaları
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne ait bulunmaktadır.
11) Tarafların tacir ve iĢin ticari iĢletmeyle ilgili olmadığı, gemi siciline kayıtsız deniz
araçlarının çarpıĢmasından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12) Ġdari yargı kararlarının uygulanmamasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat
davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
13) Hâkimlerin sorumluluğundan kaynaklanıp Devlet aleyhine açılan davalar ile buna
iliĢkin rücu davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Ortak hükümler bölümünün 16. maddesinde yazılı davalar ayrıktır.
14) Yedieminlerin sorumluluğuna iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
15) Ġcra ve Ġflas Kanununun 5. maddesi gereğince icra memurlarının eylemi nedeniyle
Adalet Bakanlığı aleyhine açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
16) 2330 sayılı Nakdi Tazminat Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
BEġĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Gayri Menkul Hukuku
Temel Görev : KamulaĢtırma, Devlet Tarafından Mülkiyet Hakkının Ġhlalinden
Kaynaklanan Tazminat
1) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı ―Birinci Grup‖ta yer alan illerin
merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunundan
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde
bulunan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne,
 Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde
bulunan mahkemeler tarafından 2942 sayılı yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne ait bulunmaktadır.
2) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı ―Birinci Grup‖ta yer alan illerin
merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, kamulaĢtırmasız el atmadan
kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taĢınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Ortak hükümler bölümünün ikinci grubunda yer alan illerin merkez ve ilçelerinde
bulunan mahkemeler tarafından kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 18. HD'ne ait bulunmaktadır.
3) Ġmar uygulaması sonucu bedele dönüĢtürülen taĢınmaz bedelleri ile imar uygulaması
sebebi ile oluĢturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
4) Tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan tazminat davaları (TMK m. 1007) sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
5) Tapu kaydının mahkeme kararıyla iptalinden kaynaklanan ve Devlet aleyhine açılan
tazminat davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) 775 sayılı Gecekondu Kanunundan Kaynaklanan tazminat davaları sonucu verilen
hüküm ve kararlar.
ALTINCI HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Kira Hukuku
1) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, kira iliĢkisinden kaynaklanan davalar (kira tespiti
ve uyarlama dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Finansal kiralama sözleşmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm
ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne ait bulunmaktadır.
2) 2004 sayılı ĠĠK'nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye)
kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye iliĢkin olup Ġcra Mahkemelerince verilen
hüküm ve kararlar,
3) Kira alacağı nedeniyle baĢlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın
kaldırılması kararları,
YEDĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : ĠĢ Hukuku
1) AĢağıda yazılı davalar hakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan ve iĢ
hukuku dairelerine özgü birinci grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce
verilen hüküm ve kararlar:
1.1) 4857 sayılı ĠĢ Kanunundan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:
 4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iĢ kazası ve meslek hastalığından doğan
maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan iĢçilik alacaklarına iliĢkin
davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan iĢçilik alacaklarına iliĢkin davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine ait bulunmaktadır.
1.2) 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre iĢçi sayılan kimselerle iĢverenler arasında, 818 sayılı
Borçlar Kanunundan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda
öngörülen ilave tediye alacağından ve iĢ sözleĢmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,
1.3) 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre iĢçi sayılan kimselerle iĢverenler arasında Ġcra ve
Ġflas Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan
menfi tespit davaları ve istirdat davaları ile iĢ sözleĢmesinin yapılması veya devamı sırasında
iĢçiden alınan senedin iptali davaları,
1.4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde ÇalıĢanlarla ÇalıĢtıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,
1.5) 854 sayılı Deniz ĠĢ Kanunundan kaynaklanan davalar,
1.6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında ĠĢ Kanunu ve iĢ sözleĢmesinden
kaynaklanan davalar,
1.7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822
sayılı Kanunlar) ve toplu iĢ sözleĢmesinden kaynaklanan davalar,
1.8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,
1.9) 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,
1.10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları
Hakkında Kanunun 21. maddesi kapsamında iĢ kaybı tazminatından kaynaklanan
uyuĢmazlıklara iliĢkin davalar,
SEKĠZĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk
Temel Görev : Zilyetlik Hukuku, Miras Hukuku, Ġcra ve Ġflas Hukuku
1) Kadastro çalıĢması yapılmayan alanlarda, tapusuz taĢınmazlar hakkında kazandırıcı
zamanaĢımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1., 3402 sayılı Yasa m. 14, 17) açılan
tescil davaları ile mülkiyetinin ve zilyetliğin tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Kadastro sırasında, kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında açılan tescil
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait
bulunmaktadır.
2) Tapulu taĢınmazlar hakkında, TMK'nın 713/2. maddesine dayanılarak açılan tapu
iptal ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) TMK'nın 981 vd maddelerinde düzenlenen, yalnızca zilyetliğin korunmasına iliĢkin
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Hazine tarafından, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taĢınmazlardan olduğu
iddiası ile açılan tapu iptal, tescil, meni müdahale, ecrimisil ve kal davaları sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Kadastro sonucu oluşan tapu kayıtlarının, kadastro öncesi nedenlere dayanılarak
iptal ve tescili istemiyle açılan davalar ile kadastro harici bırakılan taşınmazlar hakkında
açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne
ait bulunmaktadır.
5) Toprak Komisyonlarınca yapılan belirtmeye dayanılarak kesinleĢmiĢ sicillere karĢı
açılan (TMK m.713/1, 3402 sayılı Kanun m. 14) tapu iptal ve tescil istekli davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
6) TaĢınmaz üzerinde bulunan yapı, ağaç ve benzeri muhtesatın aidiyetinin tespiti
istemiyle açılan her türlü davalar sonucunda genel mahkemelerce verilen hüküm ve kararlar,
7) 4721 sayılı TMK'nın ―Miras Hukuku‖ (TMK 3. Kitap) hükümlerinden kaynaklanan
ve diğer dairelerin görevine girmeyen davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil
istemli davalar ile tenkis davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi
1. HD'ne ait bulunmaktadır.
 4721 sayılı TMK'nın "Miras Hukuku" Başlıklı 3. Kitabında yer alan "Vasiyetname"
hükümlerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 3. HD'ne,
 Miras ilişkisinden kaynaklanan paylaşma ve ortaklığın giderilmesi (TMK m. 642)
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 14. HD'ne ait
bulunmaktadır.
8) 4721 sayılı TMK'nın 598. maddesi hükmüne dayanılarak açılmıĢ mirasçılık belgesi,
atanmıĢ mirasçı belgesi veya vasiyet alacaklısı belgesi verilmesi ya da mirasçılık belgesinin
iptali istemiyle açılmıĢ davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
9) 4721 sayılı TMK'nın 676, 677 ve 678 maddelerinden kaynaklanan miras taksim
sözleĢmesi ve miras payının devri sözleĢmesine dayanan tapu iptal ve tescil davaları ile aynı
yasanın 527 ve 528. maddelerinde yer alan miras sözleĢmesinden kaynaklanan tapu iptal ve
tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
10) EĢler arasında mal rejimlerinden kaynaklanan (TMK m.202-281) davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
11) 2004 sayılı ĠĠK'nın 24 vd maddelerinde düzenlenen ilamların icrası yolu ile yapılan
takiplerle ilgili itiraz ve Ģikâyetler üzerine Ġcra Mahkemesince verilen hüküm ve kararlar,
12) ĠĠK'nın 96 vd maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünün
haczin uygulanması iĢlemlerine yönelik Ģikâyetler üzerine (ĠĠK 96, 97, 99) verilen hüküm ve
kararlar
13) Ġcra mahkemeleri tarafından genel hükümler çerçevesinde görülen istihkak davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
DOKUZUNCU HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : ĠĢ Hukuku
AĢağıda yazılı davalar hakkında, Ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, ĠĢ Hukuku
Dairelerine özgü 2. Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm
ve kararlar:
1) 4857 sayılı ĠĢ Kanunundan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:
 4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan
maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin
davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine aittir.
2) 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre iĢçi sayılan kimselerle iĢverenler arasında, 818 sayılı
Borçlar Kanunundan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda
öngörülen ilave tediye alacağından ve iĢ sözleĢmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,
3) 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre iĢçi sayılan kimselerle iĢverenler arasında Ġcra ve Ġflas
Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi
tespit davaları ve istirdat davaları ile iĢ sözleĢmesinin yapılması veya devamı sırasında iĢçiden
alınan senedin iptali davaları,
4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde ÇalıĢanlarla ÇalıĢtıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,
5) 854 sayılı Deniz ĠĢ Kanunundan kaynaklanan davalar,
6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında ĠĢ Kanunu ve iĢ sözleĢmesinden
kaynaklanan davalar,
7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822
sayılı Kanunlar) ve toplu iĢ sözleĢmesinden kaynaklanan davalar,
8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,
9) 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,
10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 21. maddesi kapsamında iĢ kaybı tazminatından kaynaklanan uyuĢmazlıklara iliĢkin
davalar,
ONUNCU HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : ĠĢ ve Sosyal Gavenlik Hukuku
Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku
1) 1.1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sosyal güvenlik mevzuatına göre açılan
rücu davalar,
1.2) Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tesbit
davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2) AĢağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi
Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eĢit olarak paylaĢılmak suretiyle yapılır:
2.1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan
davalar,
2.2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
2.3) 5454 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan kaynaklanan
davalar,
2.4) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunundan kaynaklanan davalar,
2.5) 2925 sayılı Tarım ĠĢçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
2.6) 2926 sayılı "Tarımda Kendi Adına ve Hesabına ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar
Kanunu" ndan kaynaklanan davalar,
2.7) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,
2.8) 2829 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
BirleĢtirilmesi Hakkında Kanun" dan kaynaklanan davalar,
2.9) 2147 sayılı Yurt DıĢında ÇalıĢan Türk VatandaĢlarının, Yurt DıĢında ÇalıĢma
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan
kaynaklanan davalar,
2.10) 3201 sayılı Yurt DıĢında Bulunan Türk VatandaĢlarının Yurt DıĢında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan
kaynaklanan davalar,
2.11) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunu uyarınca yapılan
takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer
alacaklarının tahsiline iliĢkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi
tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
2.12) Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına iliĢkin
kanunlardan kaynaklanan davalar.
ONBĠRĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku / Sigorta Hukuku
1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan Ticari ĠĢletme, Ticaret Sicili ve Unvanı,
Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Acente, ġirketler (Anonim, Limited, Kollektif ve
Komandit), Kıymetli Evrak (Poliçe, Bono, Çek ve diğerleri), Yolcu ve EĢya TaĢıma, Deniz
Ticareti (Gemi, Donatma ĠĢtiraki, Deniz Kazaları, Deniz TaĢımaları), Sigorta (Hayat, Mal,
Sorumluluk ve Deniz Sigortaları) ve iliĢkilerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm
ve kararlar,
Hatırlatma;
 6098 sayılı TBK'nın 502 vd maddelerinde düzenlenen simsarlık (tellallık)
sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 13. HD'ne,
 Konut ve işyeri sigortası sözleşmeleri ile can-hayat sigortası (taşıma hukukundan
doğup doğmadığına bakılmaksızın) sözleşmelerinden kaynaklanan davalar (rücu davaları
dâhil) ile TTK'nın 1301. maddesinden kaynaklanan Sigortalının kendi trafik kasko
sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına karşı açtığı tazminat davaları ile yolcu
taşıma ilişkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü cismani ve maddi zararlı trafik
kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi 17.
HD'ne,
 Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar (rücu dâhil) sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır
2) TTK'nın 4. maddesi atfıyla, Türk Medeni Kanununda yer alan, rehin karĢılığında
ikraz ile meĢgul olma (TMK m. 962-969, TTK 4/1)) iĢlerinden kaynaklanan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
3) TTK'nın 4. maddesinin atfıyla, Türk Borçlar Kanununda yer alan, iĢletmenin satılma
ve değiĢtirilmesi (TBK. m. 202-203), yayım sözleĢmesi (TBK m. 487-501), kredi mektubu ve
kredi emri (TBK m. 515-519), ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları
(TBK m. 547-554), ticari nitelikli havale (TBK m. 555-560), saklama sözleĢmeleri (TBK m.
561 vd) iliĢkilerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Bankacılık Kanunu, Ticari ĠĢletme Rehni Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, 5684
sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5941 sayılı Çek Kanunu'ndan kaynaklanan alacak davaları,
Hatırlatma:
 Bu yasalardan kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne,
 Tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 13. HD'ne ait bulunmaktadır.
4) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1521. maddesinden kaynaklanan (Ticaret
Ģirketlerinde, ortakların veya pay sahiplerinin Ģirketle veya birbirleriyle Ģirket ortaklığından
veya pay sahipliğinden kaynaklanan davalarda veya Ģirketin yönetim kurulu üyeleri,
yöneticileri, müdürleri, tasfiye memurları ya da denetçilerine karĢı açılacak davalar) davalar
ile taĢıma (kara, hava, deniz ve uluslararası sözleĢmeler dâhil) ve sigorta hukukundan
kaynaklanan alacak davaları yanında ĠĠK'nın 67. maddesine dayalı itirazın iptali ve ĠĠK'nın 72.
maddesinden kaynaklanan borçlu olmadığının tespiti davaları sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
5) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 556 sayılı Markaların Korunması, 551 sayılı Patent
Haklarının Korunması, 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması ve 555 sayılı Coğrafi
ĠĢaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnameler Ġle 5846 Sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
ONĠKĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ġcra ve Ġflas Hukuku
1) 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu uyarınca yapılan icra ve iflas takiplerinden
kaynaklanan Ģikâyet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında Ġcra Mahkemelerince
verilen hüküm ve kararlar;
Hatırlatma:
 Kira alacaklarının tahsili ve tahliye amacıyla yapılan takiplerden kaynaklanan
itirazın kaldırılması ve tahliye talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 6. HD'ne,
 Ġlamlı icra yoluyla yapılan takiplerden kaynaklanan şikayet, itiraz ve icranın geri
bırakılması talepleri sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 8.H.D.’ne,
 Ġlamlı icra ile ilgili haczedilemezlik şikayetleri üzerine verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi 8.H.D.’ne,
 ĠĠK'nın 96 vd maddeleri uyarınca açılan istihkak davaları ile icra müdürlüğünce
haczin uygulanması işlemlerine yönelik şikâyetler üzerine (ĠĠK 96, 97, 99) verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 8. HD'ne,
 ĠĠK uyarınca düzenlenen sıra cetveline itiraz ve şikâyetler hakkında verilen hüküm ve
kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne,
 ĠĠK'dan kaynaklanan suçlar hakkında verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 11.CD'ne ait bulunmaktadır.
2) ĠĠK uyarınca yapılan icra takipleri sonucu icra müdürlükleri tarafından cebri icra yolu
ile satılan menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili satıĢlar ve satıĢa hazırlık iĢlemleri nedeniyle
icra mahkemelerine yapılacak Ģikâyetler üzerine verilen hüküm ve kararlar,
3) Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen ortaklığın satılarak giderilmesine dair kararlar
nedeniyle satıĢ memurluklarınca yapılacak satıĢlar ve satıĢa hazırlık iĢlemlerine iliĢkin
Ģikâyetler ve ihalenin feshi talepleri hakkında Sulh Hukuk Mahkemelerince verilen hüküm ve
kararlar,
4) 6183 sayılı Yasanın 99. maddesi uyarınca yapılan Ģikâyet sonucu Ġcra Mahkemesince
verilen taĢınmaz ihalesinin feshi ile ilgili hüküm ve kararlar,
5) TaĢınmazın ihalesi üzerine ĠĠK'nın 135/2. maddesine göre borçluya, taĢınmaz
baĢkaları tarafından iĢgal edilmekte ise, bu kiĢilere çıkarılan tahliye emrine yönelik Ģikâyetler
ile ĠĠK'nın 276. maddesinin uygulanması hakkında icra mahkemelerince verilen hüküm ve
kararlar,
6) Alacaklıların ĠĠK'nın 89. maddesi uyarınca borçluların üçüncü kiĢilerdeki alacakları
ile ilgili 1. ve 2. haciz ihbarnamelerine karĢılık üçüncü kiĢilerin Ġcra Mahkemelerine vaki
Ģikâyetleri üzerine icra mahkemesince verilen hüküm ve kararlar ile sözü edilen maddenin 4.
fıkrası uyarınca üçüncü kiĢinin tazminata mahkum edilmesi isteği üzerine icra mahkemesince
verilen hüküm ve kararlar,
ONÜÇÜNCÜ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : SözleĢme Hukuku, Tüketici Hukuku
1) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun ikinci kısmında yer alan ve diğer dairelerin
görevine girmeyen sözleĢmeler ile özel kanunlara göre yapılıp diğer dairelerin görevine
girmeyen sözleĢmelerden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar,
sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan davalar ile estetik amaçlı ameliyatlardan, diş tedavi,
protez vb yapımından, araç tamirinden, fotoğraf ve video çekiminden kaynaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne,
 6102 sayılı TTK'nın 4. maddesinde sözü edilen ve ticari dava sayılan davalar (rehin
karşılığı ikraz, yayım sözleşmesi, kredi mektubu ve kredi emri, ticari temsilci, vekil ve diğer
tacir yardımcıları ilişkisi, ticari nitelikli havale, saklama sözleşmesinden kaynaklanan)
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 11. HD'ne,
 Eser sözleşmesinden kaynaklanan davaların (yukarıda yazılı ve 3. HD.nin görevi
dışında kalan)sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 15. HD'ne,
 Okutma, eğitim-öğretim ve yetiştirme giderleri ile ilgili olarak yasadan veya
sözleşmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 18. HD'ne,
 Ticari nitelikteki alım-satım, finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinden
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 19. HD'ne,
 Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden ve arsa, arsa payı-kat karşılığı inşaat
sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.
2) 4077 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunlarda
düzenlenen abonelik, eser, taĢıma, sigorta, bankacılık sözleĢmeleri dıĢındaki sözleĢmelerden
(devre mülk, devre tatil, paket tur, kapıdan satıĢ gibi) kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin tesisinden kaynaklanan davalar
nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne ait bulunmaktadır.
 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla getirilen eser , taĢıma,
sigorta ve bankacılık iĢlem ve/veya sözleĢmelerinden kaynaklanan davalara görevli
dairelerinde bakılmaya devam edilecektir.
3) Ġmalatçının sorumluluğuna iliĢkin davalar (Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 4. maddesine göre sorumlu olan ve sorumlu olmasına rağmen tüketici ile akdi
iliĢkisi bulunmayan imalatçı, ithalatçı, bayi ve acente arasında doğan davalar dâhil) sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
4) Alacağın temliki ve borcun naklinden doğan ve 11 nci, 15 nci ve 19. Hukuk
Dairelerinin görevleri dıĢında kalan davalara iliĢkin olarak verilen hüküm ve kararlar,
5) 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca tüketici
mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bankalarca genel
mahkemelerde açılan davalar ile üye işyerleri ve bankalar arasında açılan davalar sonucu
verilen kararlar 19. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır,
ONDÖRDÜNCÜ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : ġahsi Haklar, Sınırlı Ayni Haklar, Kamu Orta Malları,
Gayrimenkul Mülkiyetinin sınırları, Ortaklığın Giderilmesi
1) Sınırlı ayni haklara (TMK 779 vd) iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2) TaĢınmaz mülkiyetini devir hakkının kısıtlamalarından (TMK m. 732-736: Önalım
hakkı, sözleĢmeden doğan önalım hakkı ve alım-geri alım hakları) kaynaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Kamu orta mallarından mera, yaylak, kıĢlak iddiası ile açılan davalar sonucu genel
mahkemelerden verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma ;
 Kadastro sonucu oluşan sicile karşı, kadastrodan önceki nedenlerle açılan iptal ve
tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait
bulunmaktadır.
4) AĢağıda yazılı davalar gibi Ģahsi haklara dayalı ve taĢınmaz mallarla ilgili davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar:
 Satış vaadi sözleşmelerine dayalı tapu iptali ve elatmanın önlenmesi davaları,
 Yükleniciden haricen satın alınan bağımsız bölüme ilişkin olup, 30.09.1988 tarihli
1987/2 E. 1988/2 K. sayılı Yargıtay Ġçtihadı Birleştirme Kararına dayalı tapu iptali ve tescil
davaları,
 Tahsis kararlarına dayalı elatmanın önlenmesi ve tapu iptali ve tescil davaları,
 Ġnanç sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil davaları (05.02.1947 tarihli 20/65
sayılı Yargıtay Ġçtihadı Birleştirme Kararı),
Hatırlatma:
 Mülkiyet hakkından kaynaklanan ve inanç sözleşmesine dayalı tapu iptal ve tescil
davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevii 1. HD'ne ait
bulunmaktadır.
 Ölünceye kadar bakma aktine dayalı tapu iptali ve tescil davaları.
5) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 724, 725 ve 729. maddelerine dayalı (temliken
tescil) tapu iptali ve tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) Ferman ve hüccet gibi tasarruf belgelerinin sahteliği nedeniyle açılan iptal davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Karz (ödünç) ipoteklerinin kaldırılması ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
8) Geçit ve mecra hakkı ile ilgili davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
9) Su yoluna vaki müdahalenin meni ve iptal davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
10) Kaynaklara, özel ve genel sulara iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
11) Mülkiyet hakkına dayalı olup, mülkiyeti uyuĢmazlık konusu olmayan tapuda yazılı
Ģerhin ve ipoteğin kaldırılmasına iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
12) 5520 sayılı Kanunla değiĢik Tapu Kanununun 31. maddesi uyarınca açılan tapuda
sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Kadastro sonucu oluşan sicil hakkında açılan sınır ve yüzölçümü düzeltilmesine
ilişkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. HD'ne ait
bulunmaktadır.
13) Tapu kaydına bağlı taĢınmazlarda, TMK'nın 737. maddesine dayalı komĢuluk
hukukuna aykırı davranıĢın giderilmesine iliĢkin davalar (komĢuluk hukukundan kaynaklanan
tazminat davaları dâhil) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
14) PaydaĢlar veya mirasçılar arasında taĢınır ve taĢınmaz malların taksimi ve Ģüyuunun
giderilmesi (TMK m. 642, 696-699) davaları (paydaĢlıktan çıkarma dâhil) sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
15) Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüĢtürülmesi istemli davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
16) Ġmar mevzuatından kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Ġmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması
sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 3194 sayılı Ġmar Kanununun, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı
uyarınca yapılan kadastro çalışmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 16. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
ONBEġĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Eser SözleĢmeleri
ĠĢin niteliği ve tarafların sıfatına bakılmaksızın eser (istisna) sözleĢmelerinden
kaynaklanan davalar sonucu verilen (TBK m. 470-486) hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Arsa, arsa payı ya da kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne,
 Diş tedavi, protez v.s, estetik amaçlı ameliyatlar, araç tamiri ile fotoğraf ve video
çekiminden kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi
ise 3. HD'ne ait bulunmaktadır.
ONALTINCI HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev : Kadastro Hukuku,
1) 2613, 5602 ve 766 sayılı kanunlar ile 3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılan
ilk tesis kadastrosundan kaynaklanan davalar sonucu Kadastro Mahkemelerince verilen
hüküm ve kararlar
Hatırlatma:
 Hazinenin ya da Orman Ġdaresinin taraf olup, çekişmeli taşınmazın orman olduğu
iddiasında bulunduğu davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 20.
HD'ne,
2) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan "Afet Kadastrosu"ndan
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Kadastro öncesi nedenlere (zilyetlik, kamu orta malı iddiası dâhil) dayanılarak genel
mahkemelerde açılan (3402 Kadastro Kanunu m. 12) tapu iptal ve tescil davaları,
4) Kadastro sırasında tespit harici bırakılan ve hakkında kadastro tutanağı
düzenlenmeyen taĢınmazlar hakkında açılan tescil davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) Hazine tarafından, kadastro sırasında tespit harici bırakılan taĢınmazlar hakkında,
3402 sayılı Kadastro Kanununun 18. maddesi uyarınca, Hazine adına tescil istemiyle açılan
davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) Kadastro sonucu tescil edilen taĢınmazlar hakkında sınır ve yüzölçümünün
düzeltilmesi istemiyle açılan davalar (KK. m. 41) sonucu verilen hüküm ve kararlar,
7) Tarafların sıfatına ve iddianın mahiyetine bakılmaksızın, 2859 sayılı Tapulama ve
Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca yapılan yenileme kadastrosu
ile 3402 sayılı yasanın 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosundan
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
8) Tarafların sıfatına ve talebin mahiyetine bakılmaksızın 2924 sayılı kanun ya da 3402
sayılı Kadastro Kanununun (5831 sayılı yasanın 8. maddesi ile eklenen) Ek-4. maddesi
uyarınca 2/B alanlarında yapılan kullanım kadastrosundan veya kesinleĢmiĢ 2/B alanları
hakkında zilyetlik ve muhdesat Ģerhi verilmesi isteminden kaynaklanan davalar nedeniyle
verilen hüküm ve kararlar,
9) 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 2981 sayılı Kanun ve ilgili diğer imar mevzuatı uyarınca
yapılan kadastro çalıĢmalarından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Ġmar uygulaması sonucu bedele dönüştürülen taşınmaz bedelleri ile imar uygulaması
sebebi ile oluşturulan ipotek bedellerinin artırılması ve eksiltilmesi ile ilgili davalar sonucu
verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 5. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
 Ġmar mevzuatından kaynaklanan diğer davalar sonucu verilen hüküm ve kararların
temyiz inceleme görevi 14. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
10) Mükerrer kadastrodan kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları
ONYEDĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Trafik Kazalarından Kaynaklanan tazminat, Sigorta Hukuku,
Merci Tayini
1) Trafik kazasından kaynaklanan tazminat davaları (bedensel zarar ile ölümden
kaynaklanan tazminatlar dâhil) sonucu verilen hüküm ve karar,
2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1472. maddesinden (6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununun 1301. maddesi) kaynaklanan ve kasko sigortası ile ilgili rücuan tazminat davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Sigortalının kendi trafik kasko sigortasına, trafik sigortasının da kendi sigortalısına
karĢı açtığı tazminat davaları ile yolcu taĢıma iliĢkisi dâhil sigortanın taraf olduğu her türlü
cismani ve maddi zararlı trafik kazalarından doğan davalar nedeniyle verilen hüküm ve
kararlar,
4) Adli Yargı içinde, yargı yeri belirlenmesine iliĢkin ihtilaflar nedeniyle yargı yerinin
belirlenmesi (merci tayini),
5) Ġcra Ġflas Kanunu ve 6183 sayılı kanundan kaynaklanan tasarrufun iptali davaları
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
6) TBK'nın 19. maddesi gereğince muvazaa iddiasına iliĢkin davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Muris muvazaasından kaynaklanan tapu iptal ve tescil davaları sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 1. HD'ne ait bulunmaktadır.
7) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanundan doğan ve
diğer dairelerin görev alanına girmeyen her türlü davalara iliĢkin hüküm ve kararlar,
8) Konut ve iĢyeri sigortası sözleĢmeleri ile taĢıma hukukundan doğup doğmadığına
bakılmaksızın can-hayat sigortası sözleĢmelerinden kaynaklanan davalar sonucu (rücu dâhil)
verilen hüküm ve kararlar,
ONSEKĠZĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku, Medeni Hukuk
Temel Görev : Kat Mülkiyeti, KamulaĢtırma, KiĢiler Hukuku, Hısımlık, Vesayet
1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanan uyuĢmazlıklarla
ilgili davalara iliĢkin hüküm ve kararlar,
2) Paylı mülkiyete ya da elbirliği mülkiyetine tabi taĢınmazlarda paydaĢlardan veya
birlikte malik olanlardan birinin, taĢınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine çevrilmesini istediği
ortaklığın giderilmesi davaları (634 sayılı Yasanın 12. maddesi) sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
3) Birden çok parsel üzerinde yer alan toplu konut ve diğer yapıların ortak
yönetiminden kaynaklanan uyuĢmazlıklara iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
4) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı ―Ġkinci Grup‖ta yer alan illerin
merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, 2942 sayılı KamulaĢtırma Kanunundan
kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından
kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 5. HD'ne,
 Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından 2942
sayılı yasadan kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme
görevi 5. HD'ne ait bulunmaktadır.
5) Ortak hükümler bölümünün 14. maddesinde yazılı ―Ġkinci Grup‖ta yer alan illerin
merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemeler tarafından, kamulaĢtırmasız el atmadan
kaynaklanan el atmanın önlenmesi, taĢınmaz ve muhtesat bedellerinin tahsili davaları sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma;
 Ortak hükümler bölümünün birinci grubunda yer alan mahkemeler tarafından
kamulaştırmasız elatmadan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 5. HD'ne ait bulunmaktadır.
6) 4721 sayılı TMK'nın KiĢiler Hukuku baĢlıklı 1. Kitabının "Gerçek KiĢiler" baĢlıklı 1.
Kısmında yer alan maddelerden (TMK m. 8-46) kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm
ve kararlar,
7) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca nüfus kayıtlarının düzeltilmesine
iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar ile vatandaĢlığın tespitine iliĢkin hüküm ve
kararlar,
8) 4721 sayılı TMK'nın "KiĢiler Hukuku" baĢlıklı 1. Kitabının "Tüzel KiĢiler" baĢlıklı 2.
Kısmında yer alan hükümlerden (TMK m. 47-117) kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
9) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ila 100. maddeleri ile 5253 sayılı Dernekler
Kanunu hükümlerine göre açılmıĢ derneklerin feshi, derneğin sona erdiğinin tespiti gibi
dernekler hukukundan kaynaklanan her türlü dava sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
10) Siyasi partilere, meslek kuruluĢlarına (Esnaf Odaları, Ticaret Borsaları gibi) ve bu
kuruluĢlarla üyeleri arasında çıkan uyuĢmazlıklara iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve
kararlar,
11) 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101 vd maddeleri kapsamında kalan vakıfların
kuruluĢ ve tescil iĢlemleri, vakıf senedinin düzenlenmesi ve değiĢtirilmesi, vakfın teĢkilatı
(örgütü), denetimi, yöneticilerin azli, vakıf yönetiminin amacının ve mallarının değiĢtirilmesi,
vakfın sona ermesi ve tasfiyesi; ayrıca, Osmanlı döneminde kurulan ve 5737 sayılı Vakıflar
Yasasına tabi olan vakıflarda, vakfiye Ģartı gereği vakıf evladı veya ilgilisi olduğunun ya da
tevliyete hak kazandığının tespiti ile vakfın gelir fazlasından yararlanma (intifa) haklarıyla
ilgili olarak açılan davalara iliĢkin hüküm ve kararlar,
12) 4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Hısımlık" baĢlıklı 2. Kısmında yer alan
"Soybağının Kurulması" baĢlıklı 1. Bölümünün 1, 2, 3 ve 4. ayrımlarında yer alan
maddelerden (TMK m.282 ila 320: Soybağı, tanıma, babalık, evlat edinme vb) kaynaklanan
davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
13) 4721 sayılı TMK'nın 2. Kitabının, "Vesayet" baĢlıklı 3. Kısmında yer alan
maddelerden (TMK m. 396-494) kaynaklanan davalar nedeniyle verilen hüküm ve kararlar,
14) 3561 sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesine Dair Kanuna göre verilen
kayyım atanması ile ilgili davalar ile kayyımlık kararlarının kaldırılmasına iliĢkin davalar
sonucu verilen hüküm ve kararlar,
15) Taraflarının sıfatına bakılmaksızın, okutma, eğitim-öğretim ve yetiĢtirme giderleri
ile ilgili olarak yasadan (657, 1416, 5535, 3466, 926, 5401, 4652, 2330, 2547, 3580 ve 3269
sayılı kanunlar ve benzerleri) veya sözleĢmeden doğan her türlü davalar sonucu verilen
hüküm ve kararlar,
ONDOKUZUNCU HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku, Bankalar Hukuku
1) Ticari nitelikteki alım-satım sözleĢmesinden kaynaklanan her türlü davalar (ihtiyati
haciz talebine ve ihtiyati hacze itiraza iliĢkin davalar dâhil) sonunda verilen hüküm ve
kararlar,
Hatırlatma ;
 Taraflarının sıfatına bakılmaksızın abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 3. HD'ne ait bulunmaktadır.
 Tacirler arası hizmet alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.
2) Tarafları tacir olup, ĠĠK'nın 89. maddesi uyarınca açılmıĢ menfi tespit davaları,
Hatırlatma:
 Tarafların tacir ve işin ticari işletmeyle ilgili bulunmadığı ĠĠK'nın 89. maddesinden
kaynaklanan menfi tespit davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi
4. HD'ne ait bulunmaktadır.
3) Deniz Hukuku, Kooperatifler Hukuku, TaĢıma Hukuku ve Sigorta Hukuku
uygulamasından ve istisna sözleĢmelerinden doğan davalar hariç olmak üzere;
3.1) ĠĠK'nın 67. maddesine göre açılan ticari dava niteliğindeki itirazın iptali davaları
sonunda verilen hüküm ve kararlar,
3.2) ĠĠK'nın 69. maddesinden kaynaklanan borçtan kurtulma davaları sonunda verilen
hüküm ve kararlar,
3.3) ĠĠK'nın 72. maddesine dayanan ticari dava niteliğindeki menfi tespit ve istirdat
davaları sonunda verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 Tacirler arası kira sözleşmelerinden kaynaklanan davaların temyiz inceleme görevi
6. HD'ne,
 Tacirler arası hizmet alım sözleşmelerinden kaynaklanan davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır.
4) Banka ve finans kuruluĢlarından kullandırılan genel veya ticari kredi
sözleĢmelerinden kaynaklanan itirazın iptali ve menfi tespit davaları sonunda verilen hüküm
ve kararlar,
Hatırlatma:
 Deniz hukuku, taşıma ve sigorta hukukundan kaynaklanan tüm davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar ile banka ve finans kurumlarınca kullandırılan genel ve ticari kredi
sözleşmelerinden kaynaklanan alacak davaları sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 11. HD'ne,
 Tüketici kredisinden kaynaklanan davalar ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi
Kartları Kanunundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararların temyiz
inceleme görevi 13. HD'ne,
 Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm vekararların
temyiz inceleme görevi 23. HD'ne ait bulunmaktadır
5) Finansal Kiralama SözleĢmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm
ve kararlar,
6) Faktoring SözleĢmesinden kaynaklanan her tür dava sonunda verilen hüküm ve
kararlar,
7) 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca bankalarca genel
mahkemelerde açılan davalar ile üye iĢyerleri ve bankalar arasında açılan davalar sonucu
verilen hüküm ve kararlar,
Hatırlatma:
 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu uyarınca tüketici
mahkemelerince verilen kararlar 13. Hukuk Dairesine ait bulunmaktadır.
YĠRMĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Gayrimenkul Hukuku
Temel Görev :Orman Hukuku, Hâkimin reddi
1) Orman Kadastro Komisyonlarınca yapılan orman kadastrosu, 2/B (orman rejimi
dıĢına çıkarma) uygulaması, aplikasyon ve maddi hataların düzeltilmesi (6831 sayılı yasanın
4999 sayılı yasanın 4. maddesi ile değiĢik 9/son maddesi uyarınca) iĢlemlerinden kaynaklanan
davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
2) Orman Ġdaresi ya da Hazinenin taraf olup orman iddiasında bulunmaları nedeniyle
orman yönünden araĢtırması yapılması gerekli olan kadastro tespitine itiraz, tapu iptal, tescil
ve elatmanın önlenmesi istemiyle açılan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
3) Orman idaresi ya da Hazine taraf olmasa dahi, 3402 sayılı yasanın 30/2. maddesi
uyarınca re'sen araĢtırma yapılması zorunlu olup sınırlarında orman bulunması veya
taĢınmazın orman niteliği göstermesi nedeniyle orman tahdit, 2/B ve aplikasyon haritaları ile
bu haritalardaki maddi hataların düzeltilmesine iliĢkin haritaların uygulanması gereken ya da
6831 sayılı yasanın 1. maddesi uyarınca orman sayılıp sayılmadığı yönünden inceleme
yapılması gerekli bulunan davalar sonucu kadastro mahkemelerinden verilen hüküm ve
kararlar,
4) Hâkimin reddi talebi üzerine verilen kararlar,
YĠRMĠBĠRĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : ĠĢ ve sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : Sosyal Güvenlik Hukuku
1) Hizmet tespiti ve birlikte iĢçilik hakları istemiyle Sosyal Güvenlik Kurumu
BaĢkanlığı ve iĢveren hakkında açılan davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
2) 3417, 4853 ve 5568 sayılı Kanunlar uyarınca iĢçi tarafından tasarrufu teĢvik ve nema
alacağı ile ilgili iĢveren, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Hazine aleyhine açılan davalar
sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
3) 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair
Kanun kapsamındaki uyuĢmazlıklara iliĢkin davalar sonucunda verilen hüküm ve kararlar,
4) ĠĢ kazası ve meslek hastalığından doğan maddi ve manevi tazminat davaları (iĢçi ve
iĢveren arasındaki rücu davaları dâhil) ile bu davalarla birlikte açılan iĢçilik alacaklarına
iliĢkin davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
5) AĢağıda yazılı davalarla ilgili verilen hüküm ve kararların temyiz incelemesi
Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Daireleri arasında eĢit olarak paylaĢılmak suretiyle yapılır:
5.1) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan kaynaklanan
davalar,
5.2) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
5.3) 5454 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunundan kaynaklanan
davalar,
5.4) 1479 sayılı (Bağ-Kur) Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız ÇalıĢanlar Sosyal
Sigortalar Kurumu Kanunundan kaynaklanan davalar,
5.5) 2925 sayılı Tarım ĠĢçileri Sosyal Sigortalar Kanunundan kaynaklanan davalar,
5.6) 2926 sayılı "Tarımda Kendi Adına ve Hesabına ÇalıĢanlar Sosyal Sigortalar
Kanunu" ndan kaynaklanan davalar,
5.7) 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunundan kaynaklanan davalar,
5.8) 2829 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
BirleĢtirilmesi Hakkında Kanun" dan kaynaklanan davalar,
5.9) 2147 sayılı Yurt DıĢında ÇalıĢan Türk VatandaĢlarının, Yurt DıĢında ÇalıĢma
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan
kaynaklanan davalar,
5.10) 3201 sayılı Yurt DıĢında Bulunan Türk VatandaĢlarının Yurt DıĢında Geçen
Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanundan
kaynaklanan davalar,
5.11) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanunu uyarınca yapılan
takiplerden (Sosyal Güvenlik Kurumunun süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer
alacaklarının tahsiline iliĢkin olarak) kaynaklanan tüm davalar (ödeme emrine itiraz, menfi
tespit, haczin kaldırılması, haczedilemezlik),
5.12) Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına iliĢkin
kanunlardan kaynaklanan davalar,
5.13) Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamında kurum aleyhine açılan alacak ve tesbit
davaları sonucu verilen hüküm ve kararlar,
YĠRMĠĠKĠNCĠ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Temel Görev : ĠĢ Hukuku
AĢağıda yazılı davalar hakkında, ortak hükümlerin 15. maddesinde yer alan, ĠĢ Hukuku
Dairelerine özgü 3. Grup illerin merkez ve ilçelerinde bulunan mahkemelerce verilen hüküm
ve kararlar:
1) 4857 sayılı ĠĢ Kanunundan kaynaklanan davalar,
Hatırlatma:
 4857 sayılı Kanunun 77. maddesine dayalı iş kazası ve meslek hastalığından doğan
maddi ve manevi tazminat davaları ile bunlarla birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin
davalar ve hizmet tespiti ile birlikte açılan işçilik alacaklarına ilişkin davalar sonucu verilen
hüküm ve kararların temyiz inceleme görevi 21. HD'sine aittir.
2) 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre iĢçi sayılan kimselerle iĢverenler arasında, 818 sayılı
Borçlar Kanunundan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunundan, 6772 sayılı Kanunda
öngörülen ilave tediye alacağından ve iĢ sözleĢmesi kapsamında 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanundan kaynaklanan davalar,
3) 4857 sayılı ĠĢ Kanununa göre iĢçi sayılan kimselerle iĢverenler arasında Ġcra ve Ġflas
Kanununun 67. maddesi gereğince açılan itirazın iptali davaları, m.72 gereğince açılan menfi
tespit davaları ve istirdat davaları ile iĢ sözleĢmesinin yapılması veya devamı sırasında iĢçiden
alınan senedin iptali davaları,
4) 5953 sayılı Basın Mesleğinde ÇalıĢanlarla ÇalıĢtıranlar Arasındaki Münasebetlerin
Tanzimi Hakkında Kanundan kaynaklanan davalar,
5) 854 sayılı Deniz ĠĢ Kanunundan kaynaklanan davalar,
6) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Ek 2. maddesi gereğince kurulan vakıf
üniversitelerinin öğretim elemanları ile üniversite arasında ĠĢ Kanunu ve iĢ sözleĢmesinden
kaynaklanan davalar,
7) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu ĠĢ SözleĢmesi Kanunundan (mülga 2821 ve 2822
sayılı Kanunlar) ve toplu iĢ sözleĢmesinden kaynaklanan davalar,
8) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunundan kaynaklanan davalar,
9) 4447 sayılı ĠĢsizlik Sigortası Kanunundan kaynaklanan davalar,
10) Tarafların sıfatına bakılmaksızın, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 21. maddesi kapsamında iĢ kaybı tazminatından kaynaklanan uyuĢmazlıklara iliĢkin
davalar,
YĠRMĠÜÇÜNCÜ HUKUK DAĠRESĠ
Ġhtisas Alanı : Borçlar-Ticaret Hukuku
Temel Görev : Ticaret Hukuku, Kooperatifler Hukuku
1) Kooperatifler hukukundan kaynaklanan davalar sonucu verilen hüküm ve kararlar,
2) Sermaye Ģirketleri ve kooperatiflerin uzlaĢma yoluyla yeniden yapılandırılması
talebine iliĢkin hüküm ve kararlar,
3) Genel mahkemelerden verilmiĢ (adi ve malvarlığının terki suretiyle) konkordatoya
iliĢkin hüküm ve kararlar,
4) Tacirler arası hizmet alım sözleĢmesinden kaynaklanan her türlü davalar (rücu dâhil)
sonucu verilen hüküm ve kararlar.
5) Arsa, arsa payı ya da kat karĢılığı inĢaat sözleĢmelerinden kaynaklanan davalar
nedeniyle verilen hüküm ve kararlar.
6) Genel mahkemelerden verilmiĢ iflas ve iflasın ertelenmesine iliĢkin hüküm ve
kararlar,
7) 2004 sayılı ĠĠK uyarınca icra mahkemeleri ile genel mahkemelerde görülen sıra
cetveline iliĢkin Ģikâyet ve davalar sonunda verilen hüküm ve kararlar,
8) 2004 sayılı ĠĠK'nın 235. maddesi uyarınca iflas tasfiyesinde düzenlenen sıra cetveline
yönelik Ģikâyet ve davalar (kayıt kabul, kayıt terkini davaları ile sıraya yönelik Ģikâyetler)
sonunda verilen hüküm ve kararlar,
9) 2004 sayılı ĠĠK'nın 94. maddesine göre alınan yetkiye dayalı davalar nedeniyle
verilen hüküm ve kararlar.
II) YARGITAY CEZA DAĠRELERĠ Ġġ BÖLÜMÜ
A) ORTAK HÜKÜMLER
1) Bu iĢ bölümündeki düzenlemeler, yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerlidir.
2) ĠĢ bölümünün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle düzenlenen tebliğnameler, iĢ
bölümündeki düzenlemeler esas alınarak görevli Ceza Dairesine gönderilir.
3) Ceza Daireleri yürürlük tarihinden önce esasına kayıtlı bulunan iĢleri kendisi
sonuçlandırır.
4) Ceza Daireleri yürürlük tarihinden önce kendisine gelip bozma veya baĢka
nedenlerle Daire dıĢına gönderdiği iĢlerden kendisine geri gelenlere bakar.
5) Ceza Daireleriyle ilgili görevlendirmede, eylemlerin nitelendirilmesi ve suç
unsurlarının değiĢtirilerek baĢka bir suça dönüĢtürülmesi halinde, görevin belirlenmesinde
yeni düzenlemedeki suç vasfına bakılır.
6) Kaçakçılık ve buna bağlı olarak iĢlenen evrakta sahtecilik suçlarından birlikte dava
açılmıĢ olması halinde, temyiz incelemesi 7. C.D. Tarafından yapılır.
B) CEZA DAĠRELERĠNĠN GÖREVLERĠ
BĠRĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Madde 81......Kasten öldürme
Madde 82......Nitelikli haller
Madde 83......Kasten öldürmenin ihmali davranıĢla iĢlenmesi
Madde 84......Ġntihara yönlendirme
Madde 87/4...Kasten yaralama sonucu ölüm meydana gelmesi
ĠKĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Madde 141 ila 147 .....Hırsızlık(ikide biri 2014 yılı için)
Madde 165...Suç eĢyasının satın alınması veya kabul edilmesi, (Tamamı)
Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler
ÜÇÜNCÜ CEZA DAĠRESĠ
Madde 86...Kasten yaralama
Madde 87...Neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ yaralama (Dördüncü fıkra hariç)
Madde 88...Kasten yaralamanın ihmali davranıĢla iĢlenmesi
6831 sayılı Yasaya aykırılıktan kaynaklanan iĢler
DÖRDÜNCÜ CEZA DAĠRESĠ
Madde 97...Terk
Madde 98...Yardım ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi
Madde 106...Tehdit
Madde 107...ġantaj
Madde 108..Cebir
Madde 111...Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 112...Eğitim ve öğretimin engellenmesi
Madde 113...Kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢlarının
faaliyetlerinin engellenmesi
Madde 114...Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi
Madde 115...Ġnanç, düĢünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
Madde 116..Konut dokunulmazlığını bozmak
Madde 117...ĠĢ ve çalıĢma hürriyetinin ihlali,
Madde 118...Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
Madde 119...Ortak hüküm
Madde 120...Haksız arama
Madde 121...Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi
Madde 122...Ayırımcılık,
Madde 123..KiĢilerin huzur ve sükununu bozma
Madde 124...HaberleĢmenin engellenmesi
Madde 125..Hakaret
Madde 126..Mağdurun belirlenmesi
Madde 127..Ġsnadın ispatı
Madde 128..Ġddia ve savunma dokunulmazlığı
Madde 129..Haksız fiil nedeniyle veya karĢılıklı hakaret
Madde 130..KiĢinin hatırasına hakaret
Madde 131..SoruĢturma ve kovuĢturma koĢulu
Madde 181...Çevrenin kasten kirletilmesi
Madde 182...Çevrenin taksirle kirletilmesi
Madde 183...Gürültüye neden olma
Madde 184...Ġmar kirliliğine neden olma
BEġĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Madde 235...Ġhaleye fesat karıĢtırma
Madde 236...Edimin ifasına fesat karıĢtırma
Madde 237...Fiyatları etkileme,
Madde 238...Kamuya gerekli Ģeylerin yokluğuna neden olma,
Madde 239...Ticari sır, bankacılık sırrı veya müĢteri sırrı niteliğindeki bilge ve belgelerin
açıklanması,
Madde 240...Mal veya hizmet satımından kaçınma,
Madde 241...Tefecilik,
Madde 242...Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması,
Madde 247...Zimmet
Madde 248...Etkin piĢmanlık
Madde 249...Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 250...Ġrtikap
Madde 251...Denetim görevinin ihmali
Madde 252...RüĢvet
Madde 253...Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 254...Etkin piĢmanlık
Madde 255...Yetkili olmadığı iĢ için yarar sağlama
Madde 256...Zor kullanma yetkisine iliĢkin sınırın aĢılması,
Madde 257...Görevi kötüye kullanma,
Madde 258...Göreve iliĢkin sırrın açıklanması,
Madde 259...Kamu görevlisinin ticareti,
Madde 260...Kamu görevinin terki veya yapılmaması,
Madde 261...KiĢilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf ,
Madde 262...Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,
Madde 263...Kanuna aykırı eğitim kurumu,
Madde 264...Özel iĢaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,
Madde 265...Görevi yaptırmamak için direnme,
Madde 266...Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,
Yargı yeri belirlemeleri,
Dava Nakli
ALTINCI CEZA DAĠRESĠ
Madde 141 ila 142 (Önceki yıllardan derdest olan dosyalar)
Madde 148...Yağma (Tamamı)
Madde 149....Nitelikli yağma (Tamamı)
Madde 150....Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler
YEDĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Özel Ceza Yasalarından veya Kabahatler Yasası'ndan doğan ve baĢka dairelerin görev
alanına girmeyen suçlar ve kararlar
SEKĠZĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Madde 94....ĠĢkence,
Madde 95....Neticesi sebebiyle ağırlaĢmıĢ iĢkence,
Madde 96....Eziyet ,
Madde 154..Hakkı olmayan yere tecavüz ,
Madde 163..KarĢılıksız Yararlanma
Madde 170.....Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,
Madde 171.....Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması,
Madde 172.....Radyasyon yayma,
Madde 173.....Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,
Madde 174.....Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiĢtirmesi,
Madde 175...Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali,
Madde 176....ĠnĢaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,
Madde 177...Hayvanın tehlike yaratabilecek Ģekilde serbest bırakılması,
Madde 178....ĠĢaret ve engel koymama,
Madde 199...Kıymetli damgada sahtecilik,
Madde 200...Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar,
Madde 201....Etkin piĢmanlık,
Madde 202....Mühürde sahtecilik ,
Madde 213...Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit ,
Madde 214....Suç iĢlemeye tahrik,
Madde 215....Suçu ve suçluyu övme,
Madde 216....Halkı kin ve düĢmanlığa tahrik veya aĢağılama,
Madde 217....Kanunlara uymamaya tahrik,
Madde 218...Ortak hüküm,
Madde 243..BiliĢim sistemine girme
Madde 244..Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiĢtirme
Madde 245..Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması
Madde 246..Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
3091 sayılı TaĢınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki Yasaya
iliĢkin iĢler
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasasına iliĢkin iĢler
6136 sayılı AteĢli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasaya iliĢkin iĢler
Bu iĢbölümüne göre ceza dairelerinden herhangi birinin görevine girmeyen ve Türk Ceza
Yasasından kaynaklanan tüm diğer suçlar
DOKUZUNCU CEZA DAĠRESĠ
Madde 76....Soykırım
Madde 77....Ġnsanlığa karĢı suçlar
Madde 78....Örgüt
Madde 79....Göçmen kaçakçılığı
Madde 80....Ġnsan ticareti
Madde 219..Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma
Madde 220..Suç iĢlemek amacıyla örgüt kurma
Madde 221..Etkin piĢmanlık
Madde 222..ġapka ve Türk harfleri
Madde 267...Ġftira
Madde 268...BaĢkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması
Madde 269...Etkin piĢmanlık
Madde 270...Suçu üstlenme
Madde 271...Suç uydurma
Madde 272...Yalan tanıklık,
Madde 273...ġahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasına gerektiren sebepler,
Madde 274...Etkin piĢmanlık
Madde 275...Yalan yere yemin
Madde 276...Gerçeğe aykırı bilirkiĢilik veya tercümanlık
Madde 277...Yargı görevi yapanı etkileme,
Madde 278...Suçu bildirmeme,
Madde 279...Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
Madde 280...Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi,
Madde 281...Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiĢtirme
Madde 282...Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
Madde 283...Suçluyu kayırma,
Madde 284...Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme,
Madde 285...Gizliliğin ihlali,
Madde 286...Ses ve görüntülerin kayda alınması
Madde 287...Genital muayene,
Madde 288...Adil yargılamayı etkilemeye teĢebbüs
Madde 289...Muhafaza görevini kötüye kullanma
Madde 290...Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması
Madde 291...BaĢkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme,
Madde 292...Hükümlü veya tutuklunun kaçması
Madde 293...Etkin piĢmanlık
Madde 294...Kaçmaya imkan sağlama,
Madde 295...Muhafızın görevini kötüye kullanması
Madde 296...Hükümlü veya tutukluların ayaklanması
Madde 297...Ġnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eĢya sokmak
Madde 298...Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme
Madde 299..CumhurbaĢkanına hakaret
Madde 300..Devletin egemenlik alametlerini aĢağılama
Madde 301..Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını
aĢağılama
Madde 302...Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak
Madde 303...DüĢmanla iĢbirliği yapmak,
Madde 304...Devlete karĢı savaĢa tahrik
Madde 305...Temel milli yararlara karĢı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
Madde 306...Yabancı devlet aleyhine asker toplama,
Madde 307...Askeri tesisleri tahrip ve düĢman askeri hareketleri yararına anlaĢma,
Madde 308...DüĢman devlete maddi ve mali yardım
Madde 309..Anayasayı ihlal
Madde 310..CumhurbaĢkanına suikast ve fiili saldırı
Madde 311..Yasama organına karĢı suç
Madde 312..Hükümete karĢı suç
Madde 313..Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karĢı silahlı isyan
Madde 314..Silahlı örgüt
Madde 315..Silah sağlama
Madde 316..Suç için anlaĢma
Madde 317..Askeri komutanlıkların gaspı
Madde 318..Halkı askerlikten soğutma
Madde 319..Askerleri itaatsizliğe teĢvik
Madde 320..Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
Madde 321..SavaĢ zamanında emirlere uymama
Madde 322..SavaĢ zamanında yükümlülükler
Madde 323..SavaĢta yalan haber yayma
Madde 324..Seferberlikle ilgili görevin ihmali
Madde 325..DüĢmandan ünvan ve benzeri payeler kabulü
Madde 326..Devletin güvenliğine iliĢkin belgeler
Madde 327..Devletin güvenliğine iliĢkin bilgileri temin etme
Madde 328..Siyasal veya askeri casusluk
Madde 329..Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına iliĢkin bilgileri açıklama
Madde 330..Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Madde 331..Uluslararası casusluk
Madde 332..Askeri yasak bölgelere girme
Madde 333..Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Madde 334..Yasaklanan bilgileri temin
Madde 335..Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini
Madde 336..Yasaklanan bilgileri açıklama
Madde 337..Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama
Madde 338..Taksir sonucu casusluk fiilerinin iĢlenmesi
Madde 339..Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma
Madde 340..Yabancı devlet baĢkanına karĢı suç
Madde 341..Yabancı devlet bayrağına karĢı hakaret
Madde 342..Yabancı devlet temsilcilerine karĢı suç
Madde 343..KarĢılıklılık koĢulu
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Yasaya iliĢkin
iĢler
2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yasasından kaynaklanan suçlar
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri Hakkındaki Yasa
2937 sayılı Devlet Ġstihbarat Hizmetleri ve Milli Ġstihbarat TeĢkilat Yasası
3713 sayılı Terörle Mücadele Yasası
4959 sayılı Topluma Kazandırma Yasası
5253 sayılı Dernekler Yasası
5816 sayılı Atatürk Aleyhine ĠĢlenen Suçlar Hakkında Yasaya iliĢkin iĢler
07.12.1994 gün ve 4053 sayılı Yasa ile 2797 sayılı Yargıtay Yasası'nın 14. maddesine
eklenen fıkra gereğince, 3953 sayılı Yasaya göre ve Askeri Yargıtay'dan gönderilen dava ve
iĢler ile aynı yasa uyarınca adli yargı mercilerine devredilen dava ve iĢlerden temyizen
intikal edecek olan iĢler
ONUNCU CEZA DAĠRESĠ
Madde 185..Zehirli madde katma
Madde 186..BozulmuĢ veya değiĢtirilmiĢ gıda veya ilaçların ticareti
Madde 187..KiĢilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
Madde 188..UyuĢturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
Madde 189..Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 190..UyuĢturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaĢtırma
Madde 191..Kullanmak için uyuĢturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak
Madde 192..Etkin piĢmanlık
Madde 193..Zehirli madde imal ve ticareti
Madde 194..Sağlık için tehlikeli madde temini
Madde 195..BulaĢıcı hastalıklara iliĢkin tedbirlere aykırı davranma
Madde 196..Usulsüz ölü gömülmesi
2313 sayılı UyuĢturucu Maddelerin Murakabesi Hakkındaki Yasaya iliĢkin iĢler
3298 sayılı UyuĢturucu Maddelerle ilgili Yasaya iliĢkin iĢler
5898 sayılı Uçucu Maddelerin Zararlarından Ġnsan Sağlığının Korunmasına Dair Yasaya
iliĢkin iĢler
6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan iĢler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)
ONBĠRĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Madde 203...Mühür bozma
Madde 204..Resmi belgede sahtecilik
Madde 205..Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 206..Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan
Madde 207..Özel belgede sahtecilik
Madde 208..Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek
Madde 209..Açığa imzanın kötüye kullanılması
Madde 210..Resmi belge hükmünde belgeler
Madde 211..Daha az cezayı gerektiren hal
Madde 212..Ġçtima
213 sayılı Vergi Usul Yasasından kaynaklanan iĢler
2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu'ndan kaynaklanan suçlar
ONĠKĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Madde 85..Taksirle öldürme
Madde 89..Taksirle yaralama
Madde 90..Ġnsan üzerinde deney
Madde 91..Organ ve doku ticareti
Madde 92..Zorunluluk hali
Madde 93..Etkin piĢmanlık
Madde 132..HaberleĢmenin gizliliğini ihlal
Madde 133..KiĢiler arasındaki konuĢmaların dinlenmesi ve kayda alınması
Madde 134..Özel hayatın gizliliğini ihlal
Madde 135..KiĢisel verilerin kaydedilmesi
Madde 136..Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme
Madde 137..Nitelikli haller
Madde 138..Verileri yok etmeme,
Madde 139..ġikâyet
Madde 140..Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 179..Trafik güvenliğini tehlikeye sokma
Madde 180..Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma
2863 sayılı Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Yasasından kaynaklanan iĢler,
5271 sayılı CMK'nun 141-144 maddelerinde düzenlenen koruma tedbirleri nedeniyle
tazminat
6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan iĢler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)
ONÜÇÜNCÜ CEZA DAĠRESĠ
Madde 141 ila 147 .....Hırsızlık(ikide biri, 2014 yılı için)
Madde 160....KaybolmuĢ veya hata sonucu ele geçmiĢ eĢya üzerinde tasarruf (Tamamı)
Madde 167, 168, 169...Ortak hükümler
ONDÖRDÜNCÜ CEZA DAĠRESĠ
Madde 99..Çocuk düĢürtme
Madde 100..Çocuk düĢürme
Madde 101..KısırlaĢtırma
Madde 102..Cinsel saldırı
Madde 103..Çocukların cinsel istismarı
Madde 104..ReĢit olmayanla cinsel iliĢki
Madde 105..Cinsel taciz
Madde 109..KiĢiyi hürriyetinden yoksun kılma
Madde 110..Etkin piĢmanlık
Madde 111..Tüzel kiĢiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması
Madde 223..UlaĢım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması
Madde 224..Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların iĢgali
Madde 225..Hayasızca hareketler
Madde 226..Müstehcenlik
Madde 227..FuhuĢ
Madde 228..Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
Madde 229..Dilencilik
Madde 230..Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören
Madde 231..Çocuğun soybağını değiĢtirme
Madde 232..Kötü muamele
Madde 233..Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
Madde 234..Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan iĢler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)
ONBEġĠNCĠ CEZA DAĠRESĠ
Madde 151...Mala zarar verme,
Madde 152..Mala zarar vermenin nitelikli halleri,
Madde 153..Ġbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme,
Madde 155..Güveni kötüye kullanma,
Madde 156..Bedelsiz senedi kullanma,
Madde 157..Dolandırıcılık,
Madde 158..Nitelikli dolandırıcılık,
Madde 159..Daha az cezayı gerektiren hal,
Madde 161..Hileli iflas,
Madde 162..Taksirli iflas,
Madde 164..ġirket veya kooperatifler hakkında yanlıĢ bilgi,
Madde 166..Bilgi vermeme,
Madde 167, 168, 169..Ortak hükümler,
6273 sayılı Çek Yasasından kaynaklanan iĢler (3167-5941 sayılı Yasa 1/4 oranında)
III) 1- Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen iĢbölümü kararının 01.02.2014
tarihinde yürürlüğe girebilmesi için 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 6110 sayılı yasayla
değiĢik 14/son maddesi uyarınca Ocak ayı içinde Resmi Gazete de yayımlanmasının
sağlanmasına;
2- Kabul edilen iĢ bölümü kararının;
a) Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurulları BaĢkanlıklarına, Daire BaĢkanlıklarına ve
Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığına ile Yargıtay kararları dergisinde yayınlanmak üzere
Yayın ĠĢleri Müdürlüğüne,
b) Barolara ve avukatlara duyurulmasını sağlamak üzere Türkiye Barolar Birliği
BaĢkanlığına,
c) Kararın elektronik ortamda hazırlanan bir örneğinin UYAP dosya gönderme formu
ekranında yapılacak düzenlemelerde esas alınmak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi
BaĢkanlığına gönderilmesine,
3- Kararın kitapçık halinde basılıp mahkemelere gönderilmek, Yargıtay, HSYK ve
Adalet Bakanlığı internet sitelerinde yayımlanmak suretiyle uygulayıcıların zamanında bilgi
edinmelerinin sağlanmasına,
24/01/2014 tarihinde, oyçokluğuyla karar verildi.
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden Ġhalelere
Katılmaktan Yasaklama Kararı
[R.G. 29 Ocak 2014 – 28897]
—— • ——
YÖNETMELĠKLER
Kalkınma Bakanlığı (Türkiye Ġstatistik Kurumu)’ndan:
TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMU BAġKANLIĞI PERSONELĠNĠN
YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA DAĠR
YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK
MADDE 1 – 6/12/2007 tarihli ve 26722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığı Personelinin Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına Dair
Yönetmeliğin 1 inci maddesi aĢağıdaki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
―MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye
Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığında, Türkiye Ġstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye Ġstatistik
Kurumu Uzman Yardımcısı, ġube Müdürü, Ġstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Sosyolog ve
Programcı kadrolarındaki personelin yer değiĢtirme suretiyle atanmalarına iliĢkin usul ve
esasları belirlemektir.‖
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan ―Ancak‖ ibaresinden sonra gelen ―bir üst‖ ibaresi ―gideceği‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aĢağıdaki Ģekilde
değiĢtirilmiĢtir.
―(2) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarının Yer DeğiĢtirme Suretiyle Atanmalarına ĠliĢkin Yönetmelikte belirtilen
sağlık ve eĢ durumuna iliĢkin özürlerini belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı
olmaksızın yer değiĢtirme baĢvurusunda bulunabilirler.‖
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde
yer alan ―hizmetin gereği‖ ibaresinden sonra gelmek üzere ―, norm kadro durumu, iĢ yükü, iĢ
verimliliği‖ ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aĢağıdaki cümleler ile aynı maddeye aĢağıdaki
ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralar eklenmiĢtir.
―Bu durumdaki personelin atanmasında; gün, ay ve yıl bazında çalıĢtığı bölge hizmeti dikkate
alınarak, bölge hizmet süresi en fazla olandan baĢlanmak suretiyle atama yapılır. Hizmetlerin
eĢit olması durumunda ise EK-3’te yer alan değerlendirme formundaki toplam puana bakılır
ve en az puana sahip olandan baĢlanarak atama yapılır.‖
―(2) Bu Yönetmeliğe tabi personelin, EK-1’de belirtilen hizmet bölgelerinin her birinde,
en az bir kere bölge hizmet süresi kadar çalıĢmıĢ olması zorunludur.
(3) Personelin bölge hizmet süresi hesaplamasında her yılın 1 Mayıs tarihi esas alınır.
(4) Personelin aynı hizmet bölgesi içerisinde yer değiĢikliği talebinde bulunabilmesi
için, bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalıĢma süresinin en az yarısını tamamlaması
zorunludur. Bu durumdaki personelin yer değiĢtirme talepleri kamu yararı, hizmetin gereği,
norm kadro durumu ve iĢ yükü gözetilerek personelin bölgelerarası adil ve dengeli dağılımı
dikkate alınmak suretiyle Yer DeğiĢtirme Kurulunca değerlendirilir.‖
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ―Devlet
Bakanı‖ ibaresi ―Bakan‖ olarak değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Yer DeğiĢtirme Değerlendirme
Formu ekteki Ģekilde değiĢtirilmiĢtir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ġstatistik Kurumu BaĢkanlığının
bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi
Sayısı
6/12/2007
26722
―EK-3
YER DEĞĠġTĠRME DEĞERLENDĠRME FORMU
Adı ve Soyadı
Görev Yeri ve
Unvanı
Atanmak Ġstediği1-Yer
(5 tercih yapılacak)
32-
54-
DEĞERLENDĠRME KISTASLARI
1-
2-
3-
4-
a) 3’üncü hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 3 ile
çarpımından elde
edilen puan
b) 2’inci hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 2 ile
çarpımından elde edilen puan
c) 1’inci hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 1 ile
çarpımından elde
edilen puan
Memuriyet süresi içinde; (Aynı yılda verilmiĢ birden
fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye
alınacaktır.)
a) Her takdirname / baĢarı belgesi için
b) Her üstün baĢarı belgesi için
c) Her ödül için
Eğitim ve AraĢtırma Merkezi tarafından memuriyet
süresi içinde yapılan sınavlardan aldığı notların
aritmetik ortalamasının 1/20’i
Son beĢ yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve buna denk kabul edilen
ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan
aldığı en yüksek puanın 1/20’i
Puan
Değeri
Adayın
Puanı
2
4
6
Son beĢ yıl içinde aldığı her disiplin cezasından;
5-
a) Her uyarma cezası için,
b) Her kınama cezası için,
c) Her aylıktan kesme cezası için,
d) Her kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için
TOPLAM
-1
-2
-4
-6
[R.G. 30 Ocak 2014 – 28898]
—— • ——
TEBLĠĞLER
Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME
VE UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde,
hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Sosyal Güvenlik Kurumunda görev
yapan personelin görevde yükselme ve unvan değiĢikliğine iliĢkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taĢra teĢkilatında
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan
personelden, görevde yükselme ve unvan değiĢikliği suretiyle atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 16/5/2006
tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde
Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarĢik kademeler
çerçevesinde daha alt hiyerarĢi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: HiyerarĢi, görev, yetki ve sorumluluk açısından; aynı grupta ya da
grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) BaĢkan: Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanını,
ç) BaĢkan yardımcısı: Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkan Yardımcısını,
d) Görev unvanı: 5 inci maddede sayılan hizmet grupları içinde belirtilen unvanları,
e) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya baĢka hizmet
gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,
f) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre Ģube müdürü ve sosyal
güvenlik merkezi müdürü görevlerine görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi
amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı; diğer görevlere görevde yükselme suretiyle
atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,
g) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluĢan grupları,
ğ) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç muvazzaf askerlikte geçen
süreler dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B)
bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,
h) ĠĢ günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,
ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
i) Unvan değiĢikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim
sonucu ihraz edilen unvanlara iliĢkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliğine ĠliĢkin Esaslar
Hizmet grupları ve unvan değiĢikliğine tabi kadrolar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme ve unvan
değiĢikliğine tabi kadrolar aĢağıda belirtilmiĢtir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) ġube müdürü, sosyal güvenlik merkezi müdürü,
2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı,
3) ġef,
b) AraĢtırma ve planlama hizmetleri grubu;
1) Uzman
c) Savunma hizmetleri grubu;
1) Sivil savunma uzmanı,
ç) Ġdari hizmetler grubu;
1) Memur, veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni,
d) Destek hizmetleri grubu;
1) Hizmetli, aĢçı, teknisyen yardımcısı, bekçi, dağıtıcı,
(3) Unvan değiĢikliğine tabi kadrolar;
a) Avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk geliĢimcisi, diyetisyen, hemĢire, istatistikçi,
mimar, mühendis, mütercim, çözümleyici, programcı, sağlık memuru, sağlık teknikeri, sağlık
teknisyeni, sosyal çalıĢmacı, tekniker, teknisyen.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel Ģartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolara
atanabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen atanabilme
Ģartlarını taĢımak,
b) Görevde yükselme sınavında baĢarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel Ģartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aĢağıda belirtilen özel
Ģartlar aranır:
a) ġube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı, uzman tabip, daire tabibi, tabip, diĢ
tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı, araĢtırmacı, uzman, eğitim uzmanı, sivil
savunma uzmanı, muhasebeci, Ģef, istatistikçi, çözümleyici, programcı, matematikçi,
kimyager, tekniker, diyetisyen, sosyal çalıĢmacı veya çocuk geliĢimcisi kadrolarında en az iki
yıl hizmeti bulunmak,
3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi
müdürü kadrosuna atanabilmek için; mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür
yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen
Ģartları taĢımak,
b) Sosyal güvenlik merkezi müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Uzman tabip, daire tabibi, tabip, diĢ tabibi, eczacı, mühendis, mimar, APK uzmanı,
araĢtırmacı, eğitim uzmanı, muhasebeci, matematikçi, kimyager, uzman, Ģef, koruma ve
güvenlik Ģefi, sosyal güvenlik kontrol memuru veya icra memuru kadrolarında en az iki yıl
hizmeti bulunmak,
3) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki sosyal güvenlik merkezi
müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; bu bendin (1) numaralı alt bendine ilave olarak
araĢtırmacı, uzman, muhasebeci veya Ģef unvanında en az iki yıl, kamu idarelerinin muhasebe
hizmetlerinde en az dört yıl çalıĢmıĢ olmak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde
belirtilen Ģartları taĢımak,
c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) ġef kadrosunda en az iki yıl hizmeti bulunmak veya memur, veri hazırlama ve
kontrol iĢletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru,
hemĢire, Ģoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan kadrolarında en az beĢ yıl hizmeti
bulunmak,
ç) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
d) ġef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık eğitim ve öğretim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
2) Memur, veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni, icra memuru, mütercim, teknisyen,
sağlık teknisyeni, sağlık memuru, hemĢire, Ģoför, ebe, laborant, teknik ressam, sürveyan
kadrolarında en az iki yıl hizmeti bulunmak,
e) Memur ve veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Veri hazırlama ve kontrol iĢletmeni kadrosuna atanabilmek için, Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders
müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve
kuruluĢlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta baĢarılı olmak,
gerekir.
Unvan değiĢikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel Ģartlar
MADDE 8 – (1) Unvan değiĢikliğine tabi kadrolara atanabilmek için unvan değiĢikliği
sınavında baĢarılı olmak Ģartı aranır.
Unvan değiĢikliği sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel Ģartlar
MADDE 9 – (1) Unvan değiĢikliği sınavı sonucu atanacaklarda aĢağıdaki özel Ģartlar
aranır:
a) Avukat kadrosuna atanabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
b) Mühendis, mimar, istatistikçi kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin ilgili veya
dengi bölümünden mezun olmak,
c) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branĢı belirtilen
filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun
olmak,
2) Sınav duyurusunda belirtilen diller için alınacak mütercimler açısından Yabancı Dil
Sınavı (YDS)’ndan en az 80 puan veya bu sınava denk sayılan uluslararası sınavlardan bu
puana tekabül eden puanı almıĢ olmak,
3) Eski eser ve el yazmalarının çevirisi için alınacak mütercimler açısından Arapça,
Farsça ve Osmanlıca dillerinden birini bildiklerini belgelendirmek,
ç) Biyolog, sosyal çalıĢmacı, diyetisyen, çocuk geliĢimcisi kadrolarına atanabilmek için;
fakülte veya yüksekokulların ilgili veya dengi bölümünden mezun olmak,
d) Tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarına atanabilmek için; en az iki yıllık mesleki
veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,
e) Teknisyen, sağlık teknisyeni, sağlık memuru, çocuk eğiticisi kadrolarına atanabilmek
için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili veya dengi
bölümlerinden mezun olmak,
f) HemĢire kadrosuna atanabilmek için; fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık
meslek liselerinin hemĢirelik bölümünden mezun olmak,
g) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, istatistikçi veya programcı kadrolarında en az iki yıl fiilen görev yapmıĢ
olmak,
3) En az bir iĢletim sisteminin uygulaması ile Kurumca belirlenecek en az bir
programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı özel bilgisayar kursları programcılık sertifikası ya da üniversitelerden alınmıĢ onaylı
programcılık sertifikası) belgelemek.
ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Kurumca belirlenecek en az bir programlama dilini bildiğini (Transkript ve ders
açılım belgesi veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel bilgisayar kursları programcılık
sertifikası ya da üniversitelerden alınmıĢ onaylı programcılık sertifikası) belgelemek,
gerekir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınav Esasları
Duyuru ve baĢvuru
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değiĢikliği için açılacak sınavlar,
Kurumun merkez ve taĢra teĢkilatındaki kadro durumu ile ihtiyaçları göz önüne alınarak,
Kurumca uygun görülen tarihlerde yapılır.
(2) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az 45
gün önce duyurulur. Ġlan edilen kadrolar için belirlenen baĢvuru tarihinin son günü itibarıyla
aranan nitelikleri taĢıyan personel, baĢvuru Ģartlarını taĢıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece
biri için duyuruda belirtilen Ģekilde baĢvuruda bulunabilir.
(3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen
izinleri kullanmakta olanlar da baĢvuruda bulunabilir.
(4) Diğer kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için
baĢvuruda bulunamazlar.
(5) Yapılan baĢvurular, Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığınca incelenerek aranan
Ģartları taĢıyanların listesi Kurumun internet/intranet sitelerinde ilan edilir.
Yazılı sınav
MADDE 11 – (1) Yazılı sınava iliĢkin belirlenen konu baĢlıklarına duyuruda yer verilir.
Yazılı sınav, Kurumca yapılabilir veya Ölçme, Seçme ve YerleĢtirme Merkezi BaĢkanlığına,
Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme Ġdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne
ya da yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.
(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda gereken baĢarı
puanı, altmıĢ puandan az olmamak üzere duyuruda belirtilir.
Sözlü sınav
MADDE 12 – (1) ġube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi müdürü görevlerine
atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan baĢlamak üzere ilan edilen kadro
sayısının beĢ katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan
personelin tamamı sözlü sınava alınır.
(2) Ġlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına iliĢkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranıĢlarının göreve uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik geliĢmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiĢ olduğu
puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü
sınavda yüz üzerinden en az yetmiĢ puan alanlar baĢarılı sayılır.
BaĢarı sıralaması
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boĢ kadro sayısı kadar atama
yapılmasında baĢarı puanı esas alınır. BaĢarı puanı, Ģube müdürü ve sosyal güvenlik merkezi
müdürü kadrolarına atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav
puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurumun resmî internet/intranet sitesinde ilan
edilir.
(2) BaĢarı sıralamasında, sınav puanının eĢit olması durumunda sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiĢ olanlara,
c) Kurumda geçen fiili hizmet süresi fazla olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(3) Görevde yükselme sınavında baĢarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel,
Kurumca ihtiyaç duyulması halinde baĢarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.
Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 14 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, baĢarı sıralaması listesinin
kesinleĢmesini müteakip baĢarı puanlarına göre atanır.
(2) Kurumca tercih alınması durumunda ise baĢarı puanları esas alınarak ilgili
personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma Ģartlarını taĢımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple
atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde
baĢlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, baĢka unvanlı kadrolara ya da
baĢka bir kuruma naklen atanma,
sebepleriyle boĢ kalan veya boĢalanlara, baĢarı sıralamasının ilan edildiği tarihten
itibaren altı aylık süreyi aĢmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava
iliĢkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre yedekler arasından baĢarı sıralamasına göre
atama yapılabilir.
(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile baĢarısız olan
veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava iliĢkin duyuruya kadar atanmamıĢ olanlar
ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara
yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.
Sınav kurulu ve görevleri
MADDE 15 – (1) Kurumca yapılacak/yaptırılacak sınavlara iliĢkin görevde yükselme
iĢlemlerini yürütmek üzere sınav kurulu teĢkil edilir.
(2) Sınav kurulu; BaĢkan veya görevlendireceği bir BaĢkan Yardımcısı veya Genel
Müdürün baĢkanlığında, aralarında Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanının da bulunduğu toplam
beĢ asıl ve üç yedek üyeden oluĢur.
(3) Sınav kurulunu teĢkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değiĢikliği
sınavlarına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düĢük
seviyede olamazlar.
(4) Sınav kurulunun baĢkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eĢlerinin, ikinci
dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde,
bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya
üyeler görevlendirilir.
(5) Sınav kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların
sonuçlandırılması ve sınavlara iliĢkin diğer iĢleri yürütür.
(6) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
(7) Unvan değiĢikliğine tabi kadroların sınavlarında sınav kuruluna üniversitelerden üye
iĢtirak ettirilebilir.
(8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanlığınca
yürütülür.
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün
içinde sınav kurulu tarafından Kurumun internet/intranet sitesinde ilan edilir. Ġlgililer, ilan
tarihinden itibaren beĢ iĢ günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Ġnsan Kaynakları
Daire BaĢkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz baĢvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca
incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. Ġnceleme sonuçları en geç on iĢ günü
içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. Ġtiraz üzerine verilen karar kesindir.
(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu, sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan
sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmıĢ kabul edilir.
Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere
teĢebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici iĢaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve
düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine
göre iĢlem yapılır.
(2) Sınava girecek adayın yerine baĢka bir kiĢinin sınava girdiğinin anlaĢılması halinde,
ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kiĢiler hakkında
adli ve disiplin hükümlerine göre iĢlem yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Sınava katılan personelin sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında,
diğer belgeler ise sınav tarihinden itibaren beĢ yıl süreyle Ġnsan Kaynakları Daire
BaĢkanlığında saklanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Hizmet grupları arasındaki geçiĢler
MADDE 19 – (1) Hizmet grupları arasındaki geçiĢler aĢağıdaki esaslar çerçevesinde
yapılır.
a) Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun kendi içerisinde kalmak kaydıyla, sınav
yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taĢımak
Ģartıyla Kurumun ihtiyaç duyması halinde diğer görevlere atanmak mümkündür.
b) Kurumda veya diğer kamu kurum ve kuruluĢlarında daha önce bulunulan görevler ile
bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma
Ģartlarını taĢımaları kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) Unvan değiĢikliğine tabi kadrolar ile bu kadrolar arasındaki geçiĢler, ilgili kadro için
düzenlenen unvan değiĢikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Ancak, Kurum veya diğer kamu
kurum ve kuruluĢlarında daha önce bulunulan görevlere, bu Yönetmelikte belirlenen atanma
Ģartlarını taĢımaları kaydıyla unvan değiĢikliği sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiĢ olanlar,
unvan değiĢikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
ÖzelleĢtirilen kurumlardan atama
MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları
Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik
hükümleri uygulanmaz.
Engellilerin sınavları
MADDE 21 – (1) Kurum, gerekli Ģartları taĢıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek
durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Görevde Yükselme ve Unvan
DeğiĢikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 14/8/2010 tarihli ve 27672 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan DeğiĢikliği Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıĢtır.
GeçiĢ hükmü
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdürlüklerindeki
sosyal güvenlik merkezi müdürü ve müdür yardımcılığı için Kurumca yapılacak ilk sınava
müracaatta ve buna bağlı olarak yapılacak atamalarla sınırlı olmak Ģartıyla;
a) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğünde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen, mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi müdür
yardımcısı kadrosunda en az bir yıl hizmeti bulunmak Ģartı aranmaz.
b) Sosyal güvenlik merkezi müdürlüğü müdür yardımcılığında, 7 nci maddenin birinci
fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendinde belirtilen, fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul
mezunu olmak Ģartı, fakülte veya en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak olarak uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanı
yürütür.
[R.G. 30 Ocak 2014 – 28898]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 27/1/2014
Karar No : 2014/02
Konu
: Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Güllük Beldesi
618 nolu parsel ve devletin hüküm ve tasarrufundaki alanlar
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 6/1/2014 tarih ve 117 sayılı yazısına istinaden;
1- ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Denizcilik
ĠĢletmeleri A.ġ. adına kayıtlı Muğla Ġli, Milas Ġlçesi, Güllük Beldesi sınırları içerisinde yer
alan 5.975,00 m² yüzölçümlü 618 no’lu parsel ile devletin hüküm ve tasarrufundaki alanları
içeren toplam 142.879,05 m²’lik alana “Yat Limanı Alanı (E=0,20; hmax=6,50 m) fonksiyonu
önerilmesine iliĢkin Kurulumuzun 21/8/2013 tarih ve 2013/137 sayılı Kararı ile onaylanan
1/5.000 ölçekli Nazım Ġmar Planı DeğiĢikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı
DeğiĢikliğine askı sürecinde yapılan itirazların reddedilmesine,
2- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Güllük
Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
[R.G. 30 Ocak 2014 – 28898]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 27/1/2014
Karar No : 2014/03
Konu
: Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi,
EmiĢbeleni köyü, 109 ada 10 no.lu parselin özelleĢtirilmesi.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı (Ġdare)’nın 6/1/2014 tarih, 114 sayılı yazısına istinaden;
1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih, 2010/31 sayılı Kararıyla özelleĢtirme kapsam ve
programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi,
EmiĢbeleni köyü, 109 ada, 10 no.lu parselde bulunan 237.679 m2 yüzölçümlü taĢınmazın
“satıĢ” yöntemiyle özelleĢtirilmesini teminen Ġhale Ġlanı ve Ġhale ġartnamesinde belirtilen
hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda Ġhale Komisyonunca;
“Hazine adına kayıtlı Antalya ili, Alanya ilçesi, EmiĢbeleni köyü, 109 ada, 10 parsel
no.lu taĢınmazın; 5.950.000.- (beĢmilyondokuzyüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek
teklifi veren Ali Rıza KAYACI’ya Ġhale ġartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ali Rıza
KAYACI’nın sözleĢmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, teminatının Ġdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal
edilmesine”
dair verilen Kararın onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde satıĢ sözleĢmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine
getirilmesi hususlarında Ġdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiĢtir.
[R.G. 30 Ocak 2014 – 28898]
—— • ——
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
Tarih : 27/1/2014
Karar No : 2014/05
Konu
: Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Ece Mah. (326 ada 191 nolu parsel)
Ġmar Planı DeğiĢikliği
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 3/1/2014 tarih ve 63 sayılı yazısına istinaden;
1- ÖzelleĢtirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye ġeker Fabrikaları
A.ġ. adına kayıtlı Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Ece Mahallesi sınırları içerisinde yer
alan 5.429,76 m2 yüzölçümlü 326 ada, 191 no’lu parsele “Konut Alanı ” (A iĢaretli alanda
yapılaĢma koĢulları; emsal:1.50 hmax: 6 kat, B iĢaretli alanda yapılaĢma koĢulları ise, ayrık
nizam 6 kat) ve “Yol” kararı getirilmesine dair Kurulumuzun 4/10/2013 tarih ve 2013/164
sayılı Kararı ile onaylanan imar planı değiĢikliğine askı sürecinde yapılan itirazların
değerlendirilmesi sonucunda; uygun görülen bazı itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen
1/5.000 ölçekli nazım imar planı değiĢikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı
değiĢikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve
gereği için Sandıklı Belediye BaĢkanlığına gönderilmesine karar verilmiĢtir.
Ġmar Planı DeğiĢikliği
[R.G. 30 Ocak 2014 – 28898]
—— • ——
Kamu Ġhale Kurumundan:
KAMU ĠHALE TEBLĠĞĠ
(TEBLĠĞ NO: 2014/1)
MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 67 nci
maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eĢik değerler ve parasal
limitler Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan EĢya Fiyat
Endeksi (Toptan EĢya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın
Aralık ayına göre değiĢim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiĢ olup Kanunun ilgili
maddeleri bazında aĢağıda belirtilmiĢtir:
a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.791.568,- TL (Altımilyon
yediyüzdoksanbirbin beĢyüzaltmıĢsekiz Türk Lirası), 7.264.940,- TL (Yedimilyon
ikiyüzaltmıĢdörtbin dokuzyüzkırk Türk Lirası).
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;
1) (a) bendinde belirtilen 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk
Lirası), 868.486,- TL (SekizyüzaltmıĢsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası).
2) (b) bendinde belirtilen 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmıĢdört Türk
Lirası), 1.447.479,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmiĢdokuz Türk Lirası).
3) (c) bendinde belirtilen 29.769.751,-TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmıĢdokuzbin
yediyüzellibir Türk Lirası), 31.844.702,-TL (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki
Türk Lirası).
c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beĢyüzyetmiĢsekiz
Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL
(YüzyetmiĢyedibin yüzaltmıĢüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beĢyüzonbir
Türk Lirası).
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beĢyüzyetmiĢsekiz
Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL
(YüzyetmiĢyedibin yüzaltmıĢüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beĢyüzonbir
Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmiĢaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası),
1.579.327,- TL (Birmilyon beĢyüzyetmiĢdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).
3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 177.163,- TL (YüzyetmiĢyedibin yüzaltmıĢüç
Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beĢyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL
(Birmilyon dörtyüzyetmiĢaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon
beĢyüzyetmiĢdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).
ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 147.633,- TL
(Yüzkırkyedibin altıyüzotuzüç Türk Lirası), 157.923,- TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç
Türk Lirası).
d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 44.287,- TL (Kırkdörtbin
ikiyüzseksenyedi Türk Lirası), 47.373,- TL (Kırkyedibin üçyüzyetmiĢüç Türk Lirası),
14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeĢ Türk Lirası), 15.783,- TL (OnbeĢbin yediyüzseksenüç
Türk Lirası).
e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;
1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 295.276,- TL (ĠkiyüzdoksanbeĢbin
ikiyüzyetmiĢaltı Türk Lirası), 315.856,- TL (ÜçyüzonbeĢbin sekizyüzellialtı Türk Lirası).
2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 669.503,- TL (AltıyüzaltmıĢdokuzbin beĢyüzüç
Türk Lirası), 716.167,- TL (Yediyüzonaltıbin yüzaltmıĢyedi Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin
üçyüzotuzaltı Türk Lirası), 1.429,- TL (Bin dörtyüzyirmidokuz Türk Lirası), 1.339.009,- TL
(Birmilyon üçyüzotuzdokuzbin dokuz Türk Lirası), 1.432.337,- TL (Birmilyon
dörtyüzotuzikibin üçyüzotuzyedi Türk Lirası), 2.675,- TL (Ġkibin altıyüzyetmiĢbeĢ Türk
Lirası), 2.861,- TL (Ġkibin sekizyüzaltmıĢbir Türk Lirası), 4.013,- TL (Dörtbin onüç Türk
Lirası), 4.292,- TL (Dörtbin ikiyüzdoksaniki Türk Lirası), 13.390.106,- TL (Onüçmilyon
üçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Lirası), 14.323.396,- TL (Ondörtmilyon üçyüzyirmiüçbin
üçyüzdoksanaltı Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmialtımilyon yediyüzseksenbin
ikiyüzoniki Türk Lirası), 28.646.792,- TL (Yirmisekizmilyon altıyüzkırkaltıbin
yediyüzdoksaniki Türk Lirası), 5.354,- TL (BeĢbin üçyüzellidört Türk Lirası), 5.727,- TL
(BeĢbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası).
f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 163.875,- TL (YüzaltmıĢ
üçbin sekizyüzyetmiĢbeĢ Türk Lirası), 175.297,- TL (YüzyetmiĢbeĢbin ikiyüzdoksanyedi
Türk Lirası).
(2) 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen EĢik Değerler ve
Parasal Limitlere iliĢkin, bir önceki dönem ile karĢılaĢtırmalı değerler, ayrıca tablo halinde
ekte yer almaktadır.
MADDE 2 – (1) Ġdarelerin tabi oldukları eĢik değer ve parasal limitlerin
belirlenmesinde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Ġhale Kurumu BaĢkanı yürütür.
EK-1
4734 SAYILI KANUN’DA YER ALAN EġĠK DEĞERLER VE PARASAL
LĠMĠTLERĠN BĠR ÖNCEKĠ DÖNEM ĠLE KARġILAġTIRMALI DEĞERLERĠNE
ĠLĠġKĠN TABLO
EġĠK DEĞERLER
1/2/2014 – 31/1/2015 DÖNEMĠNDE
UYGULANACAK EġĠK DEĞERLER
ĠLE
PARASAL LĠMĠTLER VE
TUTARLAR
EġĠK DEĞERLER
TL
TL
31/1/2014 TARĠHĠNE KADAR
UYGULANAN
EġĠK DEĞERLER ĠLE PARASAL
LĠMĠTLER VE TUTARLAR
MADDE 8
811.897
1.353.164
29.769.751
PARASAL LĠMĠTLER VE TUTARLAR
868.486
1.447.479
31.844.702
PARASAL LĠMĠTLER VE
TUTARLAR
MADDE 3 (g)
TL
TL
6.791.568
7.264.940
88.578
177.163
1.476.421
94.751
189.511
1.579.327
147.633
157.923
44.287
47.373
MADDE 13 (b)
MADDE 21 (f)
MADDE 22 (d)
14.755
15.783
295.276
315.856
669.503
1.336
1.339.009
2.675
4.013
13.390.106
26.780.212
5.354
716.167
1.429
1.432.337
2.861
4.292
14.323.396
28.646.792
5.727
163.875
175.297
MADDE 53 (j)/1
MADDE 53 (j)/2
MADDE 62 (h)
[R.G. 30 Ocak 2014 – 28898]
—— • ——
YÖNETMELĠK
Sermaye Piyasası Kurulundan:
SERMAYE PĠYASASI KURULU ĠÇ DENETĠM USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunun hesap, iĢlem ve
faaliyetlerinin iç denetimine iliĢkin usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulunun iç denetim faaliyetinin amacı,
BaĢkanın sorumluluğu, iç denetçiler, iç denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ile iç
denetim esaslarını kapsar. Personel hakkındaki idari soruĢturmalar bu Yönetmelik
kapsamında değildir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanununun 130 uncu maddesinin
altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,
a) BaĢkan: Sermaye Piyasası Kurulu BaĢkanını,
b) Ġç denetçi: BaĢkan tarafından görevlendirilen, Kurulun iç denetim görevini yürüten
meslek personelini,
c) Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
d) Kurul Karar Organı: Kurul BaĢkan ve üyelerinden oluĢan Kurulu,
e) Meslek personeli: Kanunun 127 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan
personeli,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Ġç Denetim Faaliyeti
Ġç denetim faaliyetinin amacı
MADDE 4 – (1) Ġç denetim faaliyeti, Kurul çalıĢmalarına değer katmak ve geliĢtirmek
için kaynakların ekonomiklik, etkinlik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip
yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel
güvence sağlama ve danıĢmanlık faaliyetidir.
(2) Ġç denetim, özellikle risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerini geliĢtirmede
Kurula yardımcı olmak üzere bir danıĢmanlık hizmeti sağlar. DanıĢmanlık hizmeti, Kurulun
hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik faaliyetlerinin ve iĢlem süreçlerinin sistemli ve düzenli
bir biçimde değerlendirilmesi ve geliĢtirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır.
BaĢkanın sorumluluğu
MADDE 5 – (1) BaĢkan, iç denetim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde:
a) Ġç denetçileri seçer ve görevlendirir.
b) Ġç denetçilerin görevlerini bağımsız ve tarafsız bir Ģekilde yerine getirmeleri için
gereken tüm önlemleri alır.
c) Ġç denetim kapsamına giren konularda, iç denetçilere gerekli bilgi ve belgelerin
sağlanması amacıyla, birimler arasında etkin iletiĢim kurulmasını sağlar. Ġç denetim
raporlarında düzeltilmesi ve iyileĢtirilmesi önerilen konuları değerlendirir ve gerekli önlemleri
alır.
ç) Ġç denetçilerin mesleki yeterliliğinin geliĢtirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ġç Denetçiler, Ġç Denetçinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve ÇalıĢma Esasları
Ġç denetçi
MADDE 6 – (1) Ġç denetçiler, BaĢkan tarafından görevlendirilen iki veya daha fazla
meslek personelinden oluĢur.
(2) Ġç denetim süresi ve raporun teslim tarihi denetim alanı ve konularının çokluğu,
ağırlığı, görevlendirilen meslek personeli sayısı dikkate alınarak iç denetçilerin görevlendirme
onaylarında belirtilir. Ġç denetim süreci içerisinde iç denetim kapsamında değiĢiklik
yapılabilmesi için BaĢkanın yazılı onayı gereklidir. Ġç denetim kapsamının geniĢletilmesi
durumunda iç denetim süresi veya görevlendirilen iç denetçi sayısı yeniden gözden
geçirilebilir.
(3) Ġç denetçiler mazeretlerini BaĢkana bildirmek kaydıyla iç denetim görevinden
ayrılabilir. Bu durumda ivedilikle yeni görevlendirme yapılır.
Ġç denetçinin görevleri
MADDE 7 – (1) Ġç denetim sırasında iç denetçi aĢağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Kurulun hesap, iĢlem ve muhasebe kayıtlarının doğruluk ve tamlığını incelemek,
b) Kurulun harcamalarının, malî iĢlemlere iliĢkin karar ve tasarruflarının, Kurul amaç ve
politikalarına, programlarına ve stratejik planlarına uygunluğunu denetlemek ve
değerlendirmek,
c) Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini incelemek, kontrolü ve
geliĢtirilmesi konusunda öneriler sunmak,
ç) BaĢkan tarafından gerekli görülen hallerde iĢ süreçlerine iliĢkin incelemeler yaparak
Kurulun hizmet kalitesinin artırılmasına iliĢkin önerilerde bulunmak,
d) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruĢturma açılmasını gerektirecek
bir duruma rastlandığında, BaĢkana yazılı olarak bildirmek.
(2) Ġç denetim, birinci fıkrada belirtilen denetim alanlarından bir veya birkaçını
kapsayacak Ģekilde yapılır. Ġç denetimin hangi alanlarda uygulanacağı görevlendirmede
belirtilir.
Ġç denetçinin yetkileri
MADDE 8 – (1) Ġç denetçi, görevinde bağımsızdır ve iç denetçiye, iç denetim görevi
sürecinde, baĢka yeni bir görev verilemez ve yaptırılamaz.
(2) Ġç denetçi, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak aĢağıdaki yetkilere sahiptir:
a) Ġç denetim konusuyla ilgili elektronik ortamdakiler dâhil her türlü bilgi ve belgenin
ibrazını talep etmek, gerekli durumlarda ilgili belgelerin bir örneğini almak,
b) Ġç denetim faaliyetlerinin gereği olarak Kurul personelinden yardım almak, yazılı ve
sözlü bilgi istemek, BaĢkanın onayı ile Kurul dıĢından bilgi temin etmek,
c) Ġç denetim faaliyetinin gerektirdiği araç, gereç ve elektronik donanımlar ile diğer
imkânlardan yararlanmak.
ç) Ġç denetimi engelleyici tutum, davranıĢ ve hareketleri BaĢkana yazılı olarak
bildirmek.
d) Kurul içi yazıĢma yapmak.
Ġç denetçinin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Ġç denetçi, görevlerini yerine getirirken aĢağıdaki hususlara riayet
eder:
a) Mevzuata ve Kurulun etik kurallarına uygun hareket etmek,
b) Ġç denetim faaliyeti kapsamında olmamakla birlikte tespit edilen aykırılıkları BaĢkana
yazılı olarak bildirmek,
c) Verilen görevin tarafsız ve bağımsız olarak yapılmasına engel olan durumların
bulunması halinde, durumu BaĢkana yazılı olarak bildirmek,
ç) Ġç denetim raporlarında kanıtlara dayanmak ve değerlendirmelerinde objektif olmak,
d) Ġç denetim esnasında elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak.
Ġç denetim esasları
MADDE 10 – (1) Kurulun iç denetimi yıllık olarak yapılır. Ġç denetime iliĢkin
görevlendirme, denetimi yapılacak ilgili yılın Ocak ayı içinde Kurul Özel Bürosu tarafından
hazırlanarak BaĢkanın onayına sunulur. Görevlendirmede BaĢkanın denetlenmesini istediği
konular da belirtilir.
(2) Ġç denetçiler iç denetim sonucunda ulaĢtıkları tespit, değerlendirme ve önerilerini iç
denetim raporu düzenleyerek doğrudan BaĢkana sunulmak üzere ilgili yılı izleyen ġubat ayı
sonuna kadar Kurul Özel Bürosuna teslim ederler. Rapor ve ekleri Kurul Özel Bürosunda
saklanır. Rapor Kurul Karar Organınca karar alınmasını gerektiren bir hususu içermesi
halinde BaĢkan tarafından görüĢülmek üzere Kurul Karar Organına sunulur ve gereği için
ilgili birimlere gönderilir.
(3) Raporun tesliminde karĢılaĢılabilecek gecikmeye karĢı BaĢkan oluru ile üç aya kadar
ek süre verilebilir. Yıllık raporlarda önceki yıla iliĢkin raporlarda yer alan öneri ve eleĢtirilerin
gereklerinin yerine getirilip getirilmediğine de yer verilir.
(4) Ġç denetçilerin hazırlayacakları rapor tamamlanıncaya kadar BaĢkan hariç hiç kimse
raporun içeriği hakkında bilgi sahibi olmak isteyemez, raporla ilgili emir veya telkinde
bulunamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda,
genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye BaĢkan
yetkilidir.
Düzenleyici ĠĢlemler
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) 2014 yılına yönelik iç denetime iliĢkin görevlendirme bu
Yönetmeliğin yayımından itibaren 1 ay içinde yapılır.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini BaĢkan yürütür.
[R.G. 31 Ocak 2014 – 28899]
—— • ——
ĠLKE KARARI
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından:
Toplantı No. ve Tarihi:
20-28/11/2013
Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi:
56-28/11/2013
ANKARA
TABĠAT VARLIKLARINI KORUMA MERKEZ KOMĠSYONU
ĠLKE KARARI
Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik
çerçevesinde ve Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine ĠliĢkin Teknik Esaslar
çerçevesinde Doğal Sit Alanlarının Ön Değerlendirme ve Ekolojik Temelli Bilimsel
AraĢtırma Raporlarının hazırlanması ve incelenmesi esnasında aĢağıdaki ilke kararı
oluĢturulmuĢtur.
Ön Değerlendirme Raporları ve Ekolojik Temelli Bilimsel AraĢtırma Raporlarının,
Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine ĠliĢkin Teknik Esaslara uygun olarak hazırlanması,
AraĢtırma alanı sınırlarının ise;
a) Ekolojik değerlendirmelerde, kritik tür veya türler ile habitatların, ekosistemin
mevcut durumu bir bütün olarak irdelenmeli, alanın sınırları ise, kritik türlerin yayılım
sınırları da dikkate alınarak (alansal ve zamansal boyutta) belirlenmesi,
b) Alanın konumu, büyüklüğü ve doğal ve yapay eĢiklerle iliĢkisi ve ayırıcı unsurlar
otoban, karayolu, tren yolu, kanal, coğrafi sınırlar (sırt, tepe, orman sınırı, nehir, göl, deniz)
vb. göz önüne alınarak belirlenmesi,
c) Öncelikle varsa güncel hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri ile daha önceden elde
edilmiĢ envanter bilgilerinden faydalanılarak, alanda mutlak korunması gereken tür ve
habitatlar var ise bunların yayılım alanları, ekolojik koridorlar ve yaĢayan popülasyonları
barındıracak yeterli büyüklüğü dikkate alınarak belirlenmesi,
d) Alanda var olan herhangi bir organizmanın beslenme, yuvalama ve üreme gibi
yaĢamsal faaliyetlerini sürdürdüğü alanların bütünlük durumunun dikkate alınarak
belirlenmesi,
e) Jeolojik ve jeomorfolojik açıdan istisnai ve ilginç özellik barındırması halinde ise
kaynak değerin sınırları dikkate alınarak belirlenmesi,
Hazırlanan ve hazırlanacak olan Ön Değerlendirme Raporu ve Ekolojik Temelli
Bilimsel AraĢtırma Raporu alan sınırlarının, alanda bulunan diğer koruma statüleri de dikkate
alınarak yukarıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
[R.G. 31 Ocak 2014 – 28899]
—— • ——
TEBLĠĞLER
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığından:
ÖZELLEġTĠRME YÜKSEK KURULU KARARI
TARĠH
: 27/1/2014
KARAR NO
: 2014/04
KONU
: Maliye Hazinesi ve ESK Genel Müdürlüğü’ne ait bazı
taĢınmazların özelleĢtirme kapsam ve programına alınması.
ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulunca;
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığının 27/12/2013 tarih ve 11073 sayılı yazısına istinaden;
1. Kastamonu iline bağlı Ġnebolu ilçesinde bulunan ve Ġnebolu liman sahasında kalan;
- Mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait 29 ada 3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17 no.lu
parseller ve 30 ada 2,3,4,5,6,7 no.lu olmak üzere 19 adet parselde toplam 53.521,10 m2
yüzölçümlü alan,
- Mülkiyeti Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürlüğüne ait 30 ada, 1 parsel numaralı
160 m2 yüzölçümlü alan,
- Ekli krokide sınırları belirtilen devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 69.161 m2
yüzölçümlü dolgu alanı ve yaklaĢık 261.540 m2 yüzölçümlü deniz yüzeyi
olmak üzere toplam 384.382,10 m2 yüzölçümlü liman ve tersane alanının özelleĢtirme
kapsam ve programına alınmasına,
2. ÖzelleĢtirme yöntemi olarak iĢletme hakkının verilmesi yönteminin uygulanmasına,
3. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye
Bakanlığı ve ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı arasında yapılacak protokol/protokollerle
belirlenmesine,
4. ÖzelleĢtirme iĢlemlerinin 31/12/2016 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiĢtir.
Tebliğin eki için tıklayınız
[R.G. 31 Ocak 2014 – 28899]
—— • ——
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
UZMAN ÇALIġMALARININ KULLANILMASI
(BDS 620)
HAKKINDA TEBLĠĞ
TÜRKĠYE DENETĠM STANDARTLARI TEBLĠĞĠ NO: 29
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Uzman ÇalıĢmalarının
Kullanılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 620 metninde belirlenmiĢtir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumunun TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıĢtır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) BaĢkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu BaĢkanını,
b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,
c) Denetim: Bağımsız denetimi,
ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,
ifade eder.
GeçiĢ hükümleri
GEÇĠCĠ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri
çerçevesinde yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde
yürütülmüĢ kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında baĢlayacak hesap
dönemlerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum BaĢkanı yürütür.
Tebliğin ekleri için tıklayınız
[R.G. 31 Ocak 2014 – 28899]
—— • ——
2014 OCAK AYINDA ĠSTĠFA EDEN VEYA MALÜLEN AYRILAN VE YAġ
HADDĠNDEN, ĠSTEĞĠ ÜZERĠNE EMEKLĠYE AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILARI
BELĠRTĠR LĠSTE
OCAK / 2 0 14
A) ĠSTĠFA EDEN VEYA MALÜLEN AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILAR
1-
32685
Metin Güven GÖKÇEK
Trabzon Vergi Mahkemesi Üyesi
B) YAġ HADDĠNDEN EMEKLĠYE AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILAR
123456-
20604
21754
21755
21860
21930
23943
Dr. Zülfü KUZU
Sami DÜNDAR
CoĢkun MUTLUER
Saadettin CĠVAN
Emin ÖZLER
Bekir Sıtkı Sezer
Ġstanbul Hâkimi
Ġzmir Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Bursa Cumhuriyet Savcısı
Kocaeli Cumhuriyet BaĢsavcısı
Ġstanbul Hâkimi
C) ĠSTEĞĠ ÜZERĠNE EMEKLĠYE AYRILAN HÂKĠM VE SAVCILAR
12-
22117
29858
Adnan TAMÇAKIR
Yüksel BĠNĠCĠ
Kocaeli Hâkimi
Bakırköy Hâkimi
[31 Ocak 2014 ]
—— • ——
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
138
File Size
3 610 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content