close

Enter

Log in using OpenID

18 Şubat 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30`da Yapılacak Mahkeme

embedDownload
18 Şubat 2015 Çarşamba Günü Saat 09.30’da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı EK Gündemi
Sıra
Esas Sayısı
No
1 2015/12
2
Şarkışla
Asliye Ceza
Mahkemesi
2015/14
3
İstanbul
61. Asliye Ceza
Mahkemesi
2015/19
4
Sivas
Çocuk
Mahkemesi
2015/13
5
Trabzon
Bölge İdare
Mahkemesi
2015/15
6
Ankara
3. Fikri ve Sınaî
Haklar Hukuk
Mahkemesi
2015/18
İstanbul
Milletvekili
M. Akif
HAMZAÇEBİ,
Sinop
Milletvekili
Engin ALTAY,
Ankara
Milletvekili
Levent GÖK ile
birlikte 120
milletvekili
7
2015/20
İstanbul
72. Asliye Ceza
Mahkemesi
Konusu
21.6.1927 günlü, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na, 10.12.2014 günlü,
6582 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen geçici 52. maddenin beşinci
fıkrasında yer alan “Bu madde hükümlerinden yararlanan yükümlüler
hakkında…” ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.
İnceleme
Evresi
İlk
Özelliği
İtiraz
31.3.2011 günlü, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun’un 18. maddesinin (1), (3) ve (8) numaralı
fıkralarının iptallerine karar verilmesi istemi.
İlk
İtiraz
31.3.2011 günlü, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin
Önlenmesine Dair Kanun’un 18. maddesinin (3) ve (9) numaralı fıkralarının
iptallerine karar verilmesi istemi.
İlk
İtiraz
10.2.1954 günlü, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33. maddesine,
21.4.2005 günlü, 5335 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen (d) fıkrasında
yer alan “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin iptaline
karar verilmesi istemi
İlk
İtiraz
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7. maddesinin birinci fıkrasının, 22.6.2004 günlü, 5194 sayılı
Kanun’un 13. maddesiyle değiştirilen (b) bendinin iptaline karar verilmesi
istemi.
İlk
İtiraz
2.12.2014 günlü, 6572 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun’un;
1- 8. maddesinin,
2- 10. maddesinde yer alan “2575 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin
ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan “Başkanlar” ibareleri “Başkanlık”
şeklinde değiştirilmiş,” ibaresinin,
3- 12. maddesiyle değiştirilen 2575 sayılı Kanun’un 17. maddesinin (1)
numaralı fıkrasının birinci, ikinci ve son cümlelerinin,
4- 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “…üçüncü fıkrasında yer
alan “Başkanlar” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir” ibaresinin,
5- 13. maddesiyle değiştirilen 2575 Kanun’un 26. maddesinin ikinci
fıkrasının,
6- 14. maddesiyle değiştirilen 2575 sayılı Kanun’un 27. maddesinin
ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…dava daireleri arasındaki iş
bölümü...” ve “…Başkanlık Kurulu tarafından belirlenir.” ibarelerinin,
7- 18. maddesiyle değiştirilen 2575 sayılı Kanun’un 52/A maddesinin;
a- (1) numaralı fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinin,
b- (2) numaralı fıkrasının,
8- 20. maddesiyle 2575 sayılı Kanun’a eklenen geçici 26. maddenin,
a- (3) numaralı fıkrasında yer alan “Başkanlık Kurulu, iş durumunu
dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü yeniden belirler…”
ibaresinin,
b- (4) numaralı fıkrasının,
9- 26. maddesinin,
10- 27. Maddesiyle, 4.2.1983 günlü, 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’na
eklenen geçici 14. maddenin;
a- Dördüncü fıkrasında yer alan “Yeni oluşan Birinci Başkanlık
Kurulu, iş durumunu dikkate alarak daireler arasındaki iş bölümünü
yeniden belirler…” ibaresinin,
b- Beşinci fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.
4.11.2004 günlü, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun, 23.1.2008 günlü,
5728 sayılı Kanun’un 558. maddesiyle değiştirilen 32. maddesinin birinci
fıkrasının (d) bendinin “Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları
tutmayan veya tasdiksiz defter tutan dernek yöneticileri üç aydan bir yıla
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.” biçimindeki birinci
cümlesinin iptaline karar verilmesi istemi.
İlk
İptal
İlk
İtiraz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
28 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content