close

Enter

Log in using OpenID

19 Mart 2015 Perşembe Günü Saat 09.30`da Yapılacak Mahkeme

embedDownload
19 Mart 2015 Perşembe Günü Saat 09.30’da Yapılacak
Mahkeme Toplantısı Gündemi
Sıra
No
1
Esas Sayısı
2015/27
2
Görele Sulh Ceza
Hâkimliği
2015/28
3
Giresun 2. Asliye
Hukuk (İcra Hukuk)
Mahkemesi
2015/29
4
Ankara 7. İdare
Mahkemesi
2014/144
5
6
7
Konusu
21.6.1927 günlü, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun, 5.2.2009
günlü, 5837 sayılı Kanun’un 8. ve 22.5.2012 günlü, 6318 sayılı
Kanun’un 22. maddeleriyle değiştirilen 25. maddesinin iptaline
karar verilmesi istemi.
16.5.2006 günlü, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu
Kanunu’nun, 10.9.2014 günlü, 6552 sayılı Kanun’un 38.
maddesiyle değiştirilen 36. maddesinin ikinci fıkrasının iptaline
karar verilmesi istemi.
6.12.2012 günlü, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 13.
maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptaline karar verilmesi istemi.
21.7.1953 günlü, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un mükerrer 35. maddesine, 4.6.2008 günlü, 5766
Danıştay Dördüncü
sayılı Kanun’un 4. maddesiyle eklenen beşinci ve altıncı fıkraların
Dairesi
iptallerine karar verilmesi istemi.
2014/146
18.6.2014 günlü, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un:
İstanbul Milletvekili
A- 15. maddesiyle değiştirilen, 6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari
M. Akif HAMZAÇEBİ, Yargılama Usulü Kanunu’nun 15. maddesinin (4) numaralı
Sinop Milletvekili
fıkrasında yer alan “ilgisine göre istinaf ya da temyiz yoluna…”
Engin ALTAY ile
ibaresinin,
birlikte 122
B- 18. maddesiyle 2577 sayılı Kanun’a eklenen 20/A
milletvekili
maddesinin,
C- 19. maddesiyle 2577 sayılı Kanun’un başlığıyla birlikte
değiştirilen 45. maddesinin (8) numaralı fıkrasının,
D- 26. maddesiyle 2577 sayılı Kanun’un 55. maddesinin;
Birleşen
1- “Yargılamanın yenilenmesi usulü:” şeklinde değiştirilen
E.2014/159
başlığının,
2- (3) ve (4) numaralı fıkralarında yer alan “ve kararın
düzeltilmesi” ibarelerinin madde metninden çıkarılmasının,
3- (5) numaralı fırkasında yer alan “ve kararın
düzeltilmesinde” ibaresinin madde metninden çıkarılmasının,
4- (5) numaralı fıkrasının “Bu madde ile 53 üncü…”
şeklinde değiştirilen ibaresinin,
E- 40. maddesiyle, 22.4.1983 günlü, 2820 sayılı Siyasi Partiler
Kanunu’nun başlığıyla birlikte değiştirilen 114. maddesinde yer
alan “…bir aydan üç aya kadar hapis ve elli günden iki yüz güne
kadar adli para cezasına hükmolunur.” ibaresinin,
F- 69. maddesiyle, 26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu’nun 277. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan
“veya yapılmakta olan bir soruşturmada,” ve “şüpheli veya”
ibarelerinin madde metninden çıkarılmasının,
G- 71. maddesiyle değiştirilen, 4.12.2004 günlü, 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 173. maddesinin;
1- (1) numaralı fıkrasında yer alan “…ağır ceza
mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine…”
ibaresinin,
2- (3) numaralı fıkrasının,
3- (4) numaralı fıkrasında yer alan “Sulh ceza hâkimliği”
ibaresinin,
4- (6) numaralı fıkrasında yer alan“sulh ceza hâkimliğinin”
ibaresinin,
H- 80. maddesiyle değiştirilen, 13.12.2004 günlü, 5275 sayılı
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A
maddesinin (4) numaralı fıkrasının,
I- 103. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan
“…ve 54 üncü…” ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi
istemi.
2014/189
6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’na,
10.9.2014 günlü, 6552 sayılı Kanun’un 96. maddesiyle eklenen
Danıştay
Onikinci 20/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinin iptaline karar
Dairesi
verilmesi istemi.
2014/180
31.5.2006 günlü, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu’nun 67. maddesinin üçüncü fıkrasına, 1.3.2012
Danıştay Onbeşinci günlü, 6283 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle eklenen “…biyometrik
Dairesi
yöntemlerle kimlik doğrulamasının yapılması ve/veya…”
ibaresinin iptaline karar verilmesi istemi.
İnceleme
Evresi
İlk
Özelliği
İtiraz
İlk
İtiraz
İlk
İtiraz
Esas
İtiraz
Esas
İptal
Esas
İtiraz
Esas
İtiraz
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
28 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content