close

Enter

Log in using OpenID

Ataması Uygun Görülmeyen Personel Listesi İçin Tıklayınız

embedDownload
Merhaba,
Avrupa Birli¤i Türkiye Delegasyonu, Diyarbak›r Ticaret ve Sanayi
Odas›(DTSO) AB Bilgi Merkezi ve Kayap›nar Belediyesi taraf›ndan
taraf›ndan organize edilen K›sa Dalga “AB-Türkiye: Diyarbak›r
K›sa Film Günleri” inde; Diyarbak›r, Türkiye, Avrupa ve dünyadan
seçkin filmleri bir araya getirerek Diyarbak›rl› sinemaseverlerle
buluflturdu¤umuz için son derece mutluyuz.
K›sa Dalga Film Günleri’nde son bir kaç y›l›n en iyi k›sa filmlerini ve Diyarbak›r’da Akademi Ö¤rencilerinin yapt›¤› k›sa filmleri
bir arada görecek ve yönetmenleriyle söylefli yapma f›rsat› bulacaks›n›z.
Film Günleri’nin ana program› olan K›sa Dalga Amed Seçkisi, son
y›llarda yap›lan filmleri Diyarbak›r penceresinden bakarak bir
araya getiren bir program oldu. Konusu ve baflar›lar›yla dikkat çeken bu 11 filmi severek izleyece¤inizi umuyoruz.
Akademi K›salar› ise Diyarbak›r’da yap›lan ö¤renci filmlerini bir
araya getiren bir bölüm olarak ilginizi çekecektir. Bu seçkide sadece Diyarbak›r akademilerinin de¤il, ‹stanbul’dan ö¤rencilerin de
filmleri yer al›yor.
Avrupa Birli¤i Türkiye Delegasyonu ‹nsan Haklar› K›sa Filmleri
bölümünde ise AB Türkiye Delegasyonu taraf›ndan yap›lan ‹nsan
Haklar› K›sa Film Yar›flmas›nda ilk üçe giren filmler yer al›yor.
Ayr›ca K›sa Film Günleri’ne iki adet uzun metraj da efllik ediyor.
Bunlardan biri Diyarbak›r’da yaflayan ve burada film yapan Ali Kemal Ç›nar’›n bir k›sa film yönetmeninin hikayesini anlatt›¤› “K›sa
Film”, di¤eri ise ünlü yazar Saroyan’›n Bitlis’e köklerine yapt›¤›
yolculu¤u anlatan Lusin Dink’in “Saroyan Ülkesi” isimli dramabelgeseli.
Aç›l›fl gecemizde, seçkide de yer alan Nazif Coflkun’un Welat (Ülke) isimli filminin galas›n› yapaca¤›z. Ard›ndan aç›l›fl filmimiz olan
Rêzan Yeflilbafl’›n Sessiz (Bêdeng) isimli filmini hep beraber izleyece¤iz.
Aç›l›fl gecemize ve festivalimize renk katacak olan aç›l›fl konserinde, baflar›l› film müzikleri ile tan›d›¤›m›z Mustafa Biber ve arkadafllar›, mbiber quintet’in film müzikleri canl› performans›n› izleme keyfini birlikte yaflayaca¤›z.
Bu güzel Nisan günlerinde, hepinize iyi seyirler diliyoruz.
2
Merheba,
Em gelek flad û bextewar in ku wek befla Delegasyona Turkiyeyê
a Yekitiya Avrupayê, Navenda Agahiyê ya Yekitiya Avrupayê, Odeya
Senayî û Bazirganiyê ya Amedê û fiaredariya Peyasê em di Rojên
Fîlman ên Pêla Kurt de ji Tirkiyê û cîhanê fîlmên bijarte tînin cem
hev û pêflkêflî we amediyan dikin.
Hûn ê di Rojên Fîlman ên Pêla Kurt de kurtefîlmên herî bafl ên ku
di salên dawî de hatine kiflandin û dîsa kurtefîlmên xwendekarên
ku ji akademiyên Amedê mezûn bûne temafle bikin û bi derhênerên wan re karibin sohbetan bikin.
Bijarteya Amedê ya Pêla Kurt a ku ji bo Rojên Fîlman bernameya
bingehîn e, bû bernameyeke ku em karibin ji paceya Amedê lê
binêrin. Em hêvî dikin ku van 14 fîlmên ku bi mijar û serketinên
xwe balê dikiflînin hûn ê bi kêfxweflî temafle bikin.
Kurteyên Akademiyan jî wek befleke ku ji fîlmên xwendekarên li
Amedê ne ew ê bala we bikiflîne. Di vê bijarteyê de tenê me cî neda xwendekarên Amedê, ji xwendekarên Stenbolê jî fîlm hene.
Di nav bijarteya kurtefîlmên mafên mirovan a YA de jî fîlmên ku di
pêflbaziya Delegasyona Yekitiya Avrupayê ya Turkiyeyê de xelat
standine hene.
Wekî din jî di Rojên Kurtefîlman de du heb fîlmên metrajdirêj jî dê
cihê xwe bigirin. Yek ji van ê Alî Kemal e ku li Amedê dijî û li vir
fîlm çêdike, bi navê Kurtefîlm çîroka derhênerek tîne ber çavê
me, ya din jî drama-belgefîlma Lûsîn Dînk e ya bi navê Welatê Saroyan. Di vir de jî nivîskarê namdar Saroyan derdikeve rêwitiyeke
ber bi Bedlîsê û li rehê xwe digere.
Em ê di fleva xwe ya vekirinê de galaya fîlmê Nazîf Coflkûn bikin a
bi navê Welat ku di heman demê de di nava bijarteyê de jî cih digire. Wek fîlmê vekirinê jî emê bi hev re fîlmê Rêzan Yeflilbafl a bi
navê Bêdeng temafle bikin.
Di konsera vekirinê de em ê li Mûstafa Bîber û hevalên wî guhdar
bikin ku em wî bi muzîkên wî yên fîlman ên serketî nas dikin.
Di van rojên xwefl ên avrêlê de, em ji we hemûyan re temaflekirineke bi kêf dixwazin.
3
AÇILIfi KONSER‹
KONSERA VEKIRINÊ
F‹LM MÜZ‹KLER‹ CANLI
PERFORMANSI ‹LE;
mbiber quintet
Min Dit, Gelecek Uzun Sürer, ‹z/Reç filmlerinin ödüllü müzisyeninden, kendi ismini tafl›yan müzik toplulu¤u projesi, ait oldu¤u
düflünsel ve ruhsal yolculu¤unu, bat› sazlar› eflli¤inde, söyleyece¤i sözü, anlataca¤› hikayesi olan, kültürlerle buluflturuyor.
Muzîkjenê ji fîlmên Min Dît, Siberoj Dirêj Didome û Rêç xelat wergirtî, bi projeya xwe ya koma muzîkê ya ku navê wî li ser e, rêwîtiya xwe ya ruhî û ramanî, bi hevkariya sazên rojavayî, her kesê ku
çîrok û gotineke wî heye bi çandê re têne gel hev.
4
AÇILIfi F‹LMLER‹
FÎLMÊN VEKIRINÊ
Q WELAT (Ülke), Nazif Coflkun (GALA)
Q SESS‹Z (Bêdeng), Rêzan Yeflilbafl
KISA DALGA AMED SEÇK‹S‹
Diyarbak›rl› seyircinin ilgisini çekecek, evrensel sorunlara ve kad›n sorununa dikkat çeken, Türkiye’de yap›lm›fl son y›llardaki en
iyi filmlerden bir seçki.
Bu seçkiyi Diyarbak›r’da yapt›¤›m›z için burada yap›lm›fl veya buray› anlatan filmleri seçkiye özellikle dahil etmeye çal›flt›k.
BIJARTEYA AMEDÊ YA
PÊLA KURT
Bijarteyeke ku ji fîlmên herî bafl ên salên dawî ku li Tirkiyê hatine
kiflandin, bala bînerên amedî dê bikflîne ji ber ku li ser pirsgirêkên civakî û yên jinan disekine.
Ji ber ku em vê bijarteyê li Amedê dikin, heta ji me hat me cî da
fîlmên ku li vir hatine kiflandin an jî behsa vir dikin.
5
SESS‹Z / Bêdeng
2011, Türkiye, 14 dk.
Senaryo-Yönetmen /Senaryo-Derhêner: L. Rezan Yeflilbafl
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Türksoy Gölebeyi
Sanat Yönetmeni / Derhênerê Hûnerê: Tuba Ataç
Kurgu / Pêvbestîn: Bu¤ra Dedeo¤lu – Rezan Yeflilbafl
Yap›mc› / Çêker: L.Rezan Yeflilbafl
Oyuncular / Lîstikvan: Belçim Bilgin, Cem Bender
Y›llardan 1984, yer Diyarbak›r Cezaevi. Üç çocuk annesi Zeynep, ceza evinde yatan kocas›n› ziyarete gitmek ister
ama ana dili olan Kürtçe'den baflka dil konuflamaz; tek
kelime Türkçe bilmez. Cezaevi içinde Kürtçe konuflmak
kesinlikle yasakt›r. Di¤er yandan da kocas› için getirdi¤i
bir çift yeni ayakkab›y› kendisine yollamak ister ama bu da
yasakt›r...
Rezan Yeflilbafl'›n 65. Cannes Film Festivali'nde K›sa
Film dal›nda Alt›n Palmiye alan filmi yurt içi ve yurt d›fl›
festivallerden çok say›da birincilik ödülüne sahip.
Sal 1984, cî Girtîgeha Amedê. Zeyneba xwedî sê
zarokan e, dixwaze here hevdîtina hevserê xwe yê ku di
girtîgehê de ye. Lê ji bilî zimanê xwe yê zikmakî kurdî,
nizane bi tu zimanî biaxive. Peyvek jî tirkî nizane. Di
girtîgehê de jî axaftina bi kurdî ji binî ve qedexe ye. Ji aliyê
din ve cotek pêlav ji hevserê xwe re sendiye, dixwaze bide
wî lê ev jî qedexe ye…
Fîlmê Rezan Yeflîlbafl di befla kurtefîlman a 65’emîn
Mihrîcana Fîlman a Cannesê de xelata Palmiyeya Zêrîn
wergirt. Wekî din di gelek mihrîcanên derveyî welat û li
welat xelatên yekemîniyê wergirtiye.
6
PAT‹KA / fiiverê
2013, Türkiye-Fransa, 23 dk.
Senaryo –Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Onur Ya¤›z
Görüntü yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Lourent Navarri
Kurgu / Pêvbestîn: Xavier Sirven
Yap›mc› / Çêker: Pierre- Louis Garnon
Oyuncular / Lîstikvan: Hakan Karsak, Özgür Özil
Her sabah, 10 yafl›ndaki Yaflar ve babas› ayn› kasaba
yolunu teperler. Fakat, tek bisiklete sahip olduklar› için,
bisikleti nöbetlefle kullanmalar› gerekmektedir. Babas›ndan hep uzak kalan Yaflar, bir gün bu duruma son vermeye karar verir.
Onur Ya¤›z’›n ilk filmi olan Patika, Antalya Alt›n Portakal Film Festivali dahil bir çok festivalin birincisi.
Her sibe Yaflarê deh salî û bavê xwe di heman riya bajarokê de diçin û tên. Lê ji ber ku tenê duçerxeyeke wan
heye, divê bi dorê duçerxeyê bajon. Yaflarê ku her gavê ji
bavê xwe dûr maye, rojekê dixwaze dawî li vê rewflê bîne.
fiiverê, fîlmê Onûr Yagiz ê yekemîn e. Di Mihrîcana Fîlman a Altin Portakal a Antalyayê û gelekên din de bûye
yekemîn.
7
KÜÇÜK PENCEREL‹ EVLER
Xaniyên Pace Biçûk
2013, Belçika, 16 dk.
Yönetmen / Derhêner: Bülent Öztürk
Senaryo: Bülent Öztürk, Mizgin Müjde Arslan
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Hadenych Logqvyt
Kurgu / Pêvbestîn: Bert Jalobs, Pleter Sitet, Jan Haneevw
Müzik / Muzîk: Sad Henaren
Yap›mc› / Çêker: Anto›ine Verneesch, Hanne Phlydo
(Glin D’oeil Films)
Oyuncular / Lîstikvan: Mizgin Müjde Arslan,
Seyithan Alt›parmak, Emine Korkmaz
22 yafl›nda evli bir kad›n olan Dilan, komflu köydeki
genç bir adama duydu¤u yasak aflk›n›n bedelini can›yla
öder. Kat› töreyi yerine getirmek ve kan davas›n›n önüne
geçmek için Dilan’›n ak›t›lan “kan›”na karfl›l›k, bir baflka
kurban seçilecektir.
Dünya prömiyerini Venedik’te yaparak oradan ödülle
dönen “Küçük Pencereli Evler” çok say›da festival dolafl›yor.
Dîlan 22 salî ye û jineke zewicî ye. Li zilamekî ciwan
ku ji gundê cîran e evîndar dikeve. Berdêla vê evîna qedexe bi canê xwe dide. Ji bo ku gerdîfla hiflk bi cî bîne û pêfliya neyartiyê bigirin ji bo xwîna rijiyayî ya Dîlanê dê qurbaneke din were hilbijartin.
“Xaniyên Pace Biçûk” promiyera xwe ya cîhanê li Venedîkê kir û ji wir dest vala venegeriya. Vê gavê li gelek
mihrîcanan digere.
8
PEPÛK
2013, Türkiye, 18 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Özkan Küçük
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Cemil K›z›lda¤
Sanat Yönetmeni: Garip Siyabend Dünen
Ses / Deng: Mîr Mustafa Baydemir, Mahmud Berazî
Kurgu / Pêvbestîn: Özkan Küçük, Ekrem Heydo
Müzik / Muzîk: Mustafa Biber
Yap›mc› / Çêker: Özkan Küçük, Serra Bucak (cinamed films)
Oyuncular / Lîstikvan: Onur Kepenek, Gülistan Samur,
Baran Bozbo¤a, Haliya Atilla, Hakim fiahin
Diyarbak›r Suriçi’inde yoksul bir evde yaflayan fiilan, erkek kardefli Azad ve anneleri ile, cezaevinde olan babalar›n›n
bir günlük hikayesinin anlat›ld›¤› filmde, herkes ve özellikle
kad›nlar çok yaln›zlar ve yard›m edecek kimseler yok.
2. At›f Y›lmaz K›sa Film Yar›flmas›’ndan üçüncülük, 10.
Akbank K›sa Film Festivali’nde Mansiyon ve 14. Nürnberg
Türkiye Almanya Film Festivali’nde ikincilik ödülü alan, dünya prömiyerini Kanada’da Montreal Film Festivali’nde yapan
Pepûk, çok say›da festivalde yar›flma seçkilerinde yer ald›.
fiîlan li Sûra Amedê di xaniyeke biçûk de dijî. Di fîlmê de
çîroka rojeke fiîlan, birayê wê Azad, diya wê û bavê wê di girtîgehê de tê vegotin. Her kes, bi taybet jî jin gelek tenê ne û
kesekî wan tune ye ku alîkariyê bike.
Pepûk di 2’yemîn Pêflbaziya KurtefÎlman a Atif Yilmaz de
xelata sêyemînî, di 10’emîn Mihrîcana Kurtefîlman a Akbankê de xelata mansiyonê û di 14’emîn Mihrîcana Fîlman a
Tirkiye Almanya ya Nurnbergê de xelata duyemînî wergirt.
Promiyera xwe ya cîhanê li Kanadayê di Mihrîcana Fîlman a
Montrealê de kir û di gelek mihrîcanan de di beflên pêflbaziyan de cih girt.
9
WELAT / Ülke
2014, Türkiye, 14 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Nazif Coflkun
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Ali Kemal Ç›nar
Ses / Deng: Mahmud Berazî
Kurgu / Pêvbestîn: Ali Kemal Ç›nar, M. Salih Demir, Nazif Coflkun
Oyuncular / Lîstikvan: fiivanê Derikê, Eser Çetîn,
Cahîde Ozbey, Mustafa Çetîn
Boflalt›lm›fl bir köy geçmiflin sesleriyle yeniden hayat
buluyor. Kurumufl bir çeflme yeniden akmaya bafll›yor. Olmayan insanlar, olmayan canl›lar seslerle yeniden hayat
buluyor. Bir köyün boflalt›lmadan önceki bir günü.
Yolculu¤una yeni bafllayan Welat, bu y›lki ‹stanbul
Film Festivali bünyesinde, Hisar Seçkisi içerisinde gösteriliyor.
Gundekî hatiye valakirin bi dengên rabirduyê ji nû ve
hiflyar dibe. Kaniyeke zuha ji nû ve diherike. Mirovên tune,
candarên tune bi dengan ji nû ve hiflyar dibin. Roja gundekî ya beriya ku bê valakirin.
Welatê ku nû dest bi rêwitiya xwe kiriye, di Mihrîcana
Fîlman a Stenbolê de di nava Bijarteya Hîsarê de tê nîflandan.
10
DIYARÊ DILfiAD
Mutluluk Diyar›
2012, Türkiye, 9 dk.
Yönetmen/Derhêner: Dilflad Bayram, Diyar Bayram
Senaryo: Diyar Bayram
Sanat Yönetmeni / Derhênerê Hûnerê: Necvan Bayram
Kurgu / Pêvbestîn: Dilflad Bayram ,Diyar Bayram
Müzik / Muzîk: Ömer Çakan
Oyuncular / Lîstikvan: Vedia Bayram,F›rat Bayram
Bir çocu¤un hayallerinin ve rüyalar›n›n yaflam
koflullar› ile flekillendi¤ini anlatan deneysel bir k›sa film.
Kurtefîlmeke cerb e û xeyal û xewnên zarokekî bi
mercên jiyanê tefle digire vedibêje.
11
NOLYA
2012, Türkiye, 26 dk.
Yönetmen / Derhêner: M. Cem Öztüfekçi
Senaryo: Cemil Kavukçu, M. Cem Öztüfekçi
Oyuncular / Lîstikvan: Ahmet Özarslan, Volga Sorgu Tekino¤lu,
Nihat ‹leri, Hikmet Karagöz, Saadet Ifl›l Aksoy
Dostlar›n Yeri’nin flimdilik tek müflterisi olan “O”, garson Arif’le karfl›l›kl› s›k›lman›n keyfini ç›kard›klar› bir günde, d›flar›dan geçen güzel k›z›n peflinden gider, mekan›n
yeni müdavimi Sami Abi de ayn› k›z› seviyordur.
Dünya prömiyerini Fransa’daki Premiers Plans Angers Film Festivali’nde yapan Nolya, Drama Film Festivali’nden büyük ödül sahibi.
“Ew” ê ku vê gavê kiryarê tekane yê Dostlarin Yerî ye,
di rojeke ku bi berkar Arif re kêfa aciziyê dikin de, dide pê
keçikeke xweflik a ku ji derve diçe. Mudawîmê nû yê mekanê Kekê Samî jî ji keçikê hez dike.
Nolyaya ku promiyera xwe ya cîhanê di Mihrîcana Fîlman a Premîers Plans Angers li Fransayê de kir, xwediyê
xelata mezin e ji Mihrîcana Fîlman a Drama.
12
SALINCAK/Hêlekan
2013, Türkiye, 12 dk.
Yönetmen/Derhêner: Nazan Kesal, Senaryo: Ercan Kesal
Kurgu / Pêvbestîn: Ali Aga, Ses / Deng: Ali Aga
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: ‹lker Berke
Sanat Yönetmeni / Derhênerê Hûnerê: Murat Güney
Yap›mc› / Çêker: Ercan Kesal (Poyraz Film)
Oyuncular / Lîstikvan: fiebnem Hassanioughi, Ahmet Mekin, Ercan Kesal
fiehrin ortas›nda duran, ama flehrin hiç fark etmedi¤i bir
ev buras›. Evde, tek çocuklu genç bir kad›n töre, namus ve
baflka toplumsal dayatmalar›n alt›nda hayat›n› sürdürmeye
çal›fl›yor. Kocas›ndan gördü¤ü fliddete toplumsal bask›lar da
eklenmifl. Genç kad›n, en son yaflad›¤› fliddetli bir daya¤›n ard›ndan, radikal bir karar haz›rl›¤›ndad›r.
Ev mal di nava bajêr de ye lê haya bajêr qet jê tune ye. Di
mal de jineke xwedî zarokek bi bin nîrê gerdîfl, namûs û ferzkirinên civakî de jiyana xwe didomîne. Pifltî ku ji hevserê xwe
flidetê dibîne zordestiya civakî jî zêde dibe. Jina ciwan, pifltî
lêdaneke biflid di amadekariya biryareke radîkal de ye.
13
BÊDENGÎ / Sessizlik
2010, Türkiye, 14 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Aziz Çapkurt
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Serdar Güz
Ses / Deng: Memet Dalmaz
Kurgu / Pêvbestîn: Aziz Çapkurt
Sanat Yönetmeni / Derhênerê Hûnerê: Cihan Yüksel
Müzik / Muzîk: Mehmet Atl›
Yap›mc› / Çêker: Mezopotamya Sinema
Oyuncular / Lîstikvan: ‹lker K›zmaz, Saadet Çaçan, F›rat Aksan,
Musa Karagöz, Mehmet Hadi Sümer, Hêvîdar Bak›r
Hasan babas›n›n camc› dükkan›nda çal›flmaktad›r. Bir
gün yafll› bir kad›n cam› k›r›lm›fl b›r resim getirir. Hasan
yafll› kad›n› tan›r ve takip etmeye bafllar. Asl›nda takip etti¤i kendi geçmiflidir.
Askerli¤ini Türkiye’nin do¤usunda yapm›fl bir genç ile
bir Cumartesi Annesinin karfl›laflmas›n›n hikayesini anlatan Bêdengî, çok say›da yut içi ve yurt d›fl› festival dolaflan
bir ilk film.
Hesen di dikana camkariyê ya bavê xwe de dixebite.
Rojekê jineke temendar fotografeke cama wê flikestiye
tîne. Hesen jina temendar nas dike û wê diflopîne. Di eslê
xwe de dide dû rabirduya xwe.
Bêdengî çîroka leqayîhatina ciwanek leflkeriya xwe li
rojhilatê welat kiriye û Dayika fiemiyê vedibêje. Li gelek
mihrîcanên welat û derveyî welat geriyaye.
14
AÇIK YARA / Birîna Vekirî
2010, Türkiye, 23 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Ahu Öztürk
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Özgür Eken
Ses / Deng: ‹smail Karadafl
Kurgu / Pêvbestîn: Çiçek Kahraman, Ulafl Cihan fiimflek
Müzik / Muzîk: Engin Arslan
Oyuncular / Lîstikvan: Ozan Bilen, Nihal Menzil, Necmettin
Çobano¤lu, Aygül Koçak, Remzi Bozkufl
Üniversitede okuyan Ozan, babaannesinin ölümü üzerine köyüne gider. Köyde, içten içe kavgal› oldu¤u babas›n›n geçmifliyle ilgili birçok fley ö¤renir. Ama o da gerçeklerden kaçmay› seçer.
Gezici Festival’in yürüttü¤ü Kars Hikayeleri kapsam›nda çekilen 5 k›sa filmden biri olan Aç›k Yara, Ahu Öztürk’ün çok say›da festival dolaflan ilk k›sa filmi.
Ozanê ku di zanîngehê de dixwîne, ji ber mirina pîra
xwe diçe gundê xwe. Li gund di derbarê rabirduya bavê
xwe yê ku navbera wan ne bafl e de gelek tiflt hîn dibe. Lê
ew ê jî ji rastiyan bireve.
Birîna Vekirî, yek ji pênc fîlmên ku di çarçoveya Çîrokên Qersê de ji aliyê Mihrîcana Gerok ve hatiye kiflandin.
Kurtefîlma yekemîn a Ahû Ozturk e û li gelek mihrîcanan
digere.
15
GERAYÎfi
2012, Türkiye, 16 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Çetin Bask›n
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Abdurrahman Öner
Ses / Deng: Mehmet Çelik
Kurgu / Pêvbestîn: Abdurrahman Öner
Müzik / Muzîk: Ciwan Haco (Destana Egîdekî, 1998)
Yap›mc› / Çêker Rahmi Oruç, Çetin Bask›n
Oyuncular / Lîstikvan: Halil Bask›n, Çetin Bask›n, Remzi Bask›n
O¤lunu aramak için da¤da at›yla dolaflan baba, at›n›
da kaybeder. Da¤›n ya da kendinin derinliklerinde arad›¤›
bir o¤ul mu, at› m› yoksa kendisi midir?
2012 Batman Y›lmaz Güney Film Festivali ikincisi...
Bavê ku li çiyê bi hespê li kurê xwe digere, hespê xwe
jî wenda dike. Di kûrahiya çiyê yan a xwe de ya ku lê
digere kurek e, hesp e yan ew bi xwe ye?
Di Mihrîcana Fîlman a Yilmaz Guney a 2012’an de
xelata duyemîn wergirtiye...
16
AKADEM‹ KISALARI
KURTEFÎLMÊN
AKADEMIYAN
Diyarbak›r ve ‹stanbul’daki sinema akademilerinden mezun olan ö¤rencilerin
filmlerinden seçilen k›salar...
Kurtefîlmên ku ji fîlmên xwendekarên
mezûn ên akademiyên Amed û Stenbolê
hatine hilbijartin...
17
KARPUZ CENNET‹
Bihuflta Zebeflan
2013, Türkiye, 12 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Gülistan Acet
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Semih Y›ld›z
Kurgu / Pêvbestîn: Erhan Örs, Mehmet Dalmaz.
Müzik / Muzîk: Stephan Micus
Yap›mc› / Çêker: Meral Bal›k
Yap›mc› firma: Yap›m 13 Film Production
Oyuncular / Lîstikvan: Helin Erdem, P›nar Tutal, Mizgin Tutal
90’l› y›llarda Batman'da yaflayan Mizgin (7), din ad›na
insan öldüren Hizbullah'›n cinayetlerinden ve arkadafl› Sümeyye'nin ona anlatt›klar›ndan fazlas›yla etkilenmektedir.
Sümeyye'den çocuk yaflta ölenlerin cennete gideceklerini
ve cennette en sevdi¤i fleyleri yiyebilece¤ini ö¤renen Mizgin, intihar giriflimlerine bafllar. Onun için cennet, huzurlu
ve karpuzla dolu bir yerdir.
Antalya Alt›n Portakal Film Festivali de dahil bir çok
festivalden ödülle dönen bir ilk film.
Mizgîna(7) ku di salên 90’î de li Êlihê dijî, ji kufltinên
Hizbullaha ku li ser navê olê mirovan dikujin û vegotinên
hevala xwe Sumeyye bandor dibe. Mizgîn ji Sumeyye hîn
dibe ku kesên ku di zarokatiyê de dimirin diçin bihufltê û li
bihufltê her tifltên ku bixwazin dikarin bixwin, dest bi teflebusên xwekufltinê dike. Ji bo bihuflt ciheke aramî û tije zebefl e.
Ji Mihrîcana Fîlman a Altin Portakal a Antalya jî tê de
ji gelek mihrîcanan xelat wergirtiye.
18
KÊLIYA MÊfiAN
Sinekler
2013, Türkiye, 20 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Mehmet Salih Demir
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Mehmet Salih Demir
Ses / Deng: Katya Bulut, Berat Yaman, Mir Mustafa Baydemir
Sanat Yönetmeni / Derhênerê Hûnerê: Servet Tüt
Kurgu / Pêvbestîn: Mehmet Kamik, Mehmet Salih Demir
Yap›mc› / Çêker: Akademiya Sinemayê Ya Cegerxwîn
Oyuncular / Lîstikvan: Mazlum Demir, Ezgi Koçak, Kemal Ulusoy,
Kas›m Bilici, Fehime Demir, Cengiz Karhan
Diyarbak›r Suriçi’nde lastikçilik yapan Mahmut, kafas› kar›fl›k Mahmut. Bir boyac› çocu¤a k›zar ve tafl atar. Bu att›¤›
tafl ona tekrar geri döner. Ancak bu iki tafl aras›nda hesaplanmayan bir çok olay gerçekleflir.
Mehmûdê ku li Sûra Amedê karê lastîkan dike, serê wî
tevlihev e. Bi zarokekî pêlavan direngîne re dixeyide û kevir
davêjê. Ev kevirê ku davêje dîsa li wî vedigere. Lê di nava van
her du keviran de gelek bûyerên ne di hesab de rû didin.
19
DEFTER/Lênûsk
2012, Türkiye, 13 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Roza Erîzîn
Kamera: Ekrem Heydo
Kurgu / Pêvbestîn: Zeynel Do¤an-Hamdi Akyol
Yap›mc› / Çêker: Aram Tigran Konservatuar›
Babas› köy korucusu olan Elif bir gün arkadafllar›yla
oyun oynarken yerin alt›nda tesadüfen bir defter bulur.
Defter toplu mezarda gömülü bulunan Jinda isimli bir kad›n gerillaya aittir. Film bir yandan Elif’in yaflad›¤› ruhsal
durumu, di¤er yandan Jinda’n›n trajik öyküsünü paralel
bir anlat›mla izleyiciye sunmaktad›r.
Bir toplu mezar hikayesinin anlat›ld›¤› bu film ayr›ca
çocuklar›n›n mezarlar›n› arayan analar›n yaflad›klar›na da
bir pencere açmaktad›r.
Elîfa ku bavê wê cerdevanê gund e rojekê gava ku bi
hevalên xwe re dilîze di binê erdê de lênûskekê dibîne.
Lênûsk ayidî gerîlaya jin a bi navê Jînda ye ku di gora komî de veflartiye. Fîlm ji hêlekê ve rewfla Elîf, ji hêla din ve
jî çîroka trajîk a Jîndayê vedibêje.
20
BÊ RE DENG
Renksiz ve Sessiz
2013, Türkiye, 14 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Mazlum Demir
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: M. Salih Demir
Ses / Deng: Ezgi Koçak, Kurgu / Pêvbestîn: Mazlum Demir
Yap›mc› / Çêker: Akademiya Sinemayê Ya Cegerxwîn
Oyuncular / Lîstikvan: Özgür Ad›güzel, Ömer fiahin, Mehmet
Musao¤lu, Cengiz Karhan, Servet Asan, Y›ld›r›m Aslan, ‹brahim Çiçek
Derdi insanlar›n olay ve olgulara karfl› duyars›zl›¤›n›
anlatmak isteyen bir yazar›n bir süre sonra istemeden de
olsa yazd›¤› hikayenin içerisine dahil olmas›yla yazd›¤› hikayeyi yaflamaya bafllar. Fakat bu duyars›zl›k sessizli¤ini
korumaktad›r.
Batman Y›lmaz Güney Film Festivali ikincisi.
Nivîskar dixwaze bêhiflyariya mirovan a li hember bûyeran vebêje, bêhemdê xwe dikeve nava çîroka xwe. Lê
bêhiflyarbûn bêdengiya xwe diparêze.
Di Mihrîcana Fîlman a Yilmaz Guney de xelata duyemîn wergirtiye.
21
QAPSUL / Kapsül
2013, Türkiye, 22 dk.
Yönetmen / Derhêner: Yakup Tekintangaç
Senaryo: Yakup Tekintangaç
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Semih Y›ld›z
Kurgu / Pêvbestîn: Erhan Örs, Mehmet Dalmaz
Müzik / Muzîk: Tara Jaff
Yap›mc› / Çêker: Meral Bal›k, Yap›mc› firma: Yap›m 13 Production
Oyuncular / Lîstikvan: Hasan Karatafl, ‹brahim Asena, Gülistan Samur
Polisin kitlesel eylemlerde eylemcileri da¤›tmak amac›yla kulland›¤› gaz bombalar›n›n kapsüllerini toplay›p satan iki kardefl, para biriktirmeye çal›fl›rlar.
Çok say›da festival dolaflan bir ilk film. Alt›n Portakal
Film Festivali’nde yar›flan Kapsül, çeflitli festivallerin yan›
s›ra, bu y›lki ‹stanbul Film Festivali bünyesinde, Hisar
Seçkisi’ne seçildi.
Du bira qapsulên bombeyên gazê yên ku polês li hember girseyê bi kar tînin didin hev û wan difiroflin da ku hinek pere bidin hev.
Fîlm li gelek mihrîcanan geriyaye. Qapsula ku di Mihrîcana Fîlman a Alt›n Portakalê de ket nava pêflbaziyê, di
Mihrîcana Fîlman a Stenbolê de ket nava Bijarteya Hîsarê.
22
AVRUPA B‹RL‹⁄‹
TÜRK‹YE DELEGASYONU
‹NSAN HAKLARI
KISA F‹LMLER‹
JI DELEGASYONA
TURKIYEYÊ
A YEKITIYA AVRUPAYÊ
KURTE FILMÊN
MAFÊ MIROVAN
23
AVRUPA B‹RL‹⁄‹
TÜRK‹YE DELEGASYONU
‹NSAN HAKLARI KISA F‹LMLER‹
JI DELEGASYONA TURKIYEYÊ
A YEKITIYA AVRUPAYÊ
KURTE FILMÊN MAFÊ MIROVAN
Xpression
2 dk.
Joel Moriasi, Ramazan Akk›l›ç
Videomuz en temel insan haklar›ndan biri olan
düflünme ve ifade özgürlü¤ü üzerine.
Sanal ‹nsan Haklar›
1 dk.
Koray Sö¤üt
‹nsan haklar›n›n uygulanmas›n›n asl›nda ne kadar
kolay oldu¤unu anlatan bir animasyon.
7’den 70’e
2 dk.
Nüket Gölcük
7 yafl›nki çocuktan bafllay›p 70 yafl›ndaki insana kadar
70 insan›n nas›l bir dünya istedi¤ine dair bir film.
24
UZUN F‹LMLER
FÎLMÊN METRAJ
DIRÊJ
25
SAROYAN ÜLKES‹
Welatê Saroyan
2013, Türkiye-Ermenistan-Fransa,
75 dk. Biyografi – Dram
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Lusin Dink
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Thomas Mauch,
Emre Basaran (Dekor)
Kurgu / Pêvbestîn: Eytan ‹peker, Umut Sakall›o¤lu, Ali Aga
Sanat Yönetmeni / Derhênerê Hûnerê: Hülya Karakafl
Yap›mc› / Çêker: Soner Alper, Lusin Dink, Gorune Aprikian
Oyuncular / Lîstikvan: Kevork Malikyan, Artür Norigyan,
Osin Çilingir, Sevinç Erol, Elmon Hayran
Yazar William Saroyan sürgün bir Ermeni ailenin çocu¤u olarak 1908'de ABD'de do¤ar. Kendisini her zaman Ermeni, Amerikal› ve Bitlistsi (Ermenice: Bitlisli) olarak tan›mlar. 1964'te uzun
bir Anadolu yolculu¤una ç›kar.
49 y›l sonra Saroyan'›n yolculu¤unun izinde, atalar›n›n peflinden giden bir adam›n kendisini keflfedifline tan›kl›k ederiz.
Dünya promiyerini 32. Istanbul Film Festivalinde gerçeklefltiren, Malatya Uluslararas› Film Festivali’nde Senaryo ödülü alan
Saroyan Ülkesi, S‹YAD En ‹yi Belgesel ödülüne de sahiptir.
Nivîskar Wîllîam Saroyan di sala 1908’an de li Amerîkayê wek
zarokê malbateke ermen tê cîhanê. Xwe her gavê wek ermen,
amerîkayî û Bedlîsî dide nasîn. Di sala 1964’an de derdikeve
rêwîtiyeke dirêj a Anatolyayê.
Em li ser flopa rêwîtiya Saroyan a 49 sal paflê, flahidiya zilamekî dikin bê çawa dide pê qewmê xwe.
Promiyera xwe ya cîhanê li 32’yemîn Mihrîcana Fîlman a
Stenbolê pêk anî, di Mihrîcana Fîlman a Navnetewî ya Meletî de
Xelata senaryoyê wergirt. Di heman demê de xwediyê xelata belgefîlma serketî ya SIYADê.
26
KISA F‹LM
2013, Türkiye, 62 dk.
Senaryo-Yönetmen / Senaryo-Derhêner: Ali Kemal Ç›nar
Görüntü Yönetmeni / Derhênerê Dîmenê: Ali Kemal Ç›nar
Kurgu / Pêvbestîn: Ali Kemal Ç›nar
Sanat Yönetmeni / Derhênerê Hûnerê: Ali Kemal Ç›nar
Yap›mc› / Çêker: Çekdar Erk›ran (Layen Film)
Oyuncular / Lîstikvan: Ali Kemal Ç›nar, Seyithan Ç›nar, Nazif
Coflkun, Atilla Demir, Rabia Ç›nar, Osman Ç›nar, ‹shak Bingöl,
Aybar ‹lyas Dinçer, Gülbin Bozan
Ali Kemal k›sa film yönetmenidir. Ailesiyle birlikte yaflamaktad›r. Ö¤retmen olabilme flans› varken, ö¤retmenli¤i tercih etmez. Ailesi ondan ö¤retmen olmas›n› bekler.
Ali Kemal’de basur/hemoroid ç›kar. Ameliyat olmas› gerekmektedir. Babas› ameliyat paras›n› vermeyi reddedince, Ali Kemal’in s›k›nt›s› büyür.
K›sa Film, 50. Alt›n Portakal Film Festivali’nde yar›flma bölümünde yer alarak yolculu¤una bafllad›.
Alî Kemal derhênerê kurtefîlmê ye. Bi malbata xwe re
dijî. Li gel ku dikarîbû bibe mamoste, wî bi xwe nexwest.
Malbata wî li bendê ye ku ew bibe mamoste. Bi Alî Kemal
re nexwefliya basûrê peyde dibe. Divê emeliyet bibe. Bavê
wî pereyên emeliyetê nadê û rewfla Alî Kemal xerabtir
dibe.
27
25 Nisan Cuma
19:00
PROGRAM
Q Aç›l›fl Konseri, mbiber quintet
Q Gala: WELAT/Ülke, Nazif Coflkun
Q Aç›l›fl Filmi: Sessiz (Bêdeng), Rêzan Yeflilbafl
26 Nisan Cumartesi
14:00
16:30
Akademi K›salar›
Q Defter, Roza Erizîn 13’
Q Kapsül, Yakup Tekintangaç 22’51 dk.
Q Karpuz Cenneti, Gülisten Acet 12 ‘
Q Sineklerin Zaman›, M.Salih Demir 20’
Q Bê Re Deng, Mazlum Demir 14 ‘
K›sa Dalga Amed Seçkisi 1
Q Nolya, M Cem Öztüfekçi 26’
Q Aç›k Yara, Ahu Öztürk 21’
Q Sessizlik, Aziz Çapkurt 13’
Q Sal›ncak, Nazan Kesal 12’
Q Sessiz , Rêzan Yeflilbafl 14’
19:00
21:30
Uzun metraj gösterimi, Q ‘K›sa Film’
Sülüklü Han K›sas›
27 Nisan Pazar
14:00
16:30
K›sa Dalga Amed Seçkisi 1
Q Nolya, M Cem Öztüfekçi 26’
Q Aç›k Yara, Ahu Öztürk 21’
Q Sessizlik, Aziz Çapkurt 13’
Q Sal›ncak, Nazan Kesal 12’
Q Sessiz , Rêzan Yeflilbafl 14’
K›sa Dalga Amed Seçkisi 2
Q Patika, Onur Ya¤›z 23’
Q Pepûk, Özkan Küçük 18’
Q Gerayifl, Çetin Bask›n 16’
Q Mutluluk Diyar›, Dilflad Bayram, Diyar Bayram 9’
Q Küçük Pencereli Evler, Bülent Öztürk 15’
Q Ülke, Nazif Coflkun 15‘
19:00
21:30
Uzun Metraj Gösterimi, Q ‘Saroyan Ülkesi’
Sülüklü Han K›sas›
Saat 14.00’teki seanslar, Avrupa Birli¤i Türkiye Delegasyonu
‹nsan Haklar› K›sa Filmleri ile bafllayacakt›r
28
Avrupa Birli¤i Türkiye Delegasyonu
‹nsan Haklar› K›sa Filmleri
Q Xpression, 2 dk.
Q Sanal ‹nsan Haklar›, 1 dk.
Q 7’den 70’e, 2 dk.
25 Avrêl În
19:00
BERNAME
Q Konsera vekirinê, mbiber quintet
Q Gala: WELAT/Ülke, Nazif Coflkun
Q Fîlmê Vekirinê Sessiz (Bêdeng), Rêzan Yeflilbafl
26 Avrêl fiemî
14:00
16:30
Kurtefîlmên Akademiyan
Q Lênûsk, Roza Erizîn 13’
Q Qapsul, Yakup Tekintangaç 22’51 dk.
Q Bihuflta Zebeflan, Gülisten Acet 12 ‘
Q Kêliya Mêflan, M.Salih Demir 20’
Q Bê Re Deng, Mazlum Demir 14 ‘
Bijarteya Amedê ya Pêla Kurt 1
Q Nolya, M Cem Öztüfekçi 26’
Q Birîna Vekirî , Ahu Öztürk 21’
Q Bêdengi, Aziz Çapkurt 13’
Q Hêlekan, Nazan Kesal 12’
Q Bêdeng, Rêzan Yeflilbafl 14’
19:00
21:30
Nîflandana Metraj Dirêj, Q ‘Kurtefîlm’
Kurtefîlma Xana Suluklu
27 Avrêl Yekflem
14:00
16:30
Bijarteya Amedê ya Pêla Kurt 1
Q Nolya, M Cem Öztüfekçi 26’
Q Birîna Vekirî , Ahu Öztürk 21’
Q Bêdengi, Aziz Çapkurt 13’
Q Hêlekan, Nazan Kesal 12’
Q Bêdeng, Rêzan Yeflilbafl 14’
Bijarteya Amedê ya Pêla Kurt 2
Q fiiverê, Onur Ya¤›z 23’
Q Pepûk, Özkan Küçük 18’
Q Gerayifl, Çetin Bask›n 16’
Q Diyare Dilflad, Dilflad Bayram, Diyar Bayram 9’
Q Xaniyên Pace Biçûk, Bülent Öztürk 15’
Q Welat, Nazif Coflkun 15‘
19:00
21:30
Nîflandana Metraj Dirêj, Q ‘Welatê Saroyan’
Kurtefîlma Xana Suluklu
ETK‹NL‹K YERLER‹
CIHÊN ÇALAKIYAN
CEGERXW‹N KÜLTÜR MERKEZ‹
Gösterimler, Diyarbak›r’da kültürel etkinliklerin
merkezi konumunda olan Cegerxwîn Kültür Merkezi’nin
büyük salonu ve küçük çok amaçl› salonunda
gerçeklefltirilecektir.
Pêflandan dê li salonên mezin û biçûk ên Navenda
Çand û Hunerê ya Cegerxwînê were kirin. Di heman demê
de dê wek navenda mihrîcanê were bikaranîn.
SURP G‹RAGOS K‹L‹SES‹
SAROYAN ÜLKES‹ filminin gösterimi Surp Giragos’ta
yap›lacak.
Dê fîlmê WELATÊ SAROYAN li Dêra Surp Gîragos
were pêflandan.
SÜLÜKLÜ HAN
Diyarbak›r’›n tarihi mekanlar›ndan olan Sülüklü
Han’da Cumartesi ve Pazar akflamlar›, 21:30’da birer k›sa
film gösterimi yap›lacak.
Dê flevên flemî û yekflemê li Xana Sulukê ku ciheke
dîrokî ye saet di 21:30’î de kurtefîlmek were pêflandan.
30
Tüm gösterimler ücretsizdir
31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
5 885 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content