close

Enter

Log in using OpenID

Anayasa Mahkemesinin 30/12/2014 Tarihli ve 2013

embedDownload
 
 
  
-mekansal bilginin maksimum kullan   
    
      
       
      
     
    
      
  
       
    
       
     
      
 
   
     
  
      
 
  
   
  
      
     
       
       
    
     
         
     
    
    


Proje kapsam nda
öncelikle co ra veri taban n olu
mak gereklili i göz önüne al arak,
kurumun veri taban nda
bulunan Excel ve
t
ortam ndaki
da
nn
hangi sokaklardan ve o
sokaklardaki hangi kap
numaralar an sorumlu
olduklar
belirten cihet
rehberleri say l hale
ge ildi. Bu rehberlerdeki
sokak ve kap numaralar bilgileri, elimizde olan harita veri taban ndaki sokak ve kap numaralar ile e
lerek, her bir cihe n harita üzerinde tan mlanm alanlar olu ruldu.
Olu
ulan her cihet alan n n A3
al arak illerdeki da m
merkezlerine gidildi ve da
a n gezdikleri da m güzergahlar n bu haritalar üzerine çizmeleri sa land . Çizilen bu güzergahlar daha sonra o te,
MapInfo ortam nda say ll
ld
Bu
lemler ildeki Taahhüt
ehir içi da m),
Tebligat, APS (Acil
Posta
Servisi),
KKTS (Kap dan Kap Teslim Servisi)
ve Koli Da m
servisleri için ayr
yap ld
Haz rlanm olan bu co ra
veri taban n n kullan lar tara ndan
kolayl kla d i
lebilmesi, görüntülenebilmesi ve sorgulanabilmesi için kuruma ay
bir 
haz land


www.basarso .com.tr
www.yolbil.com.tr

 
 


CBS Web uygulam
PTT’deki
yöne
in yetkilerine göre intranet ya
da internet üzerinden sisteme kullan
ad ve releri ile giri yapabildikleri, kendi sorumluluk alanlar ndaki da
lar ve
da m alanlar n harita üzerinde görmeye ve istedikleri raporla lmala na, do
yla denetleme yapmala na yard m olan bir uygulamad .
Harita uygulama nda yakl ma, uzakla ma, kayd ma gibi genel harita fonksiyonlar n n yan
a, kuruma
özel obje düzenlemeye yönelik fonksiyonlar da bulunmaktad r. Bu fonksiyonlar sayesinde, illerde cihet alanlar n
olu
n ve denetleyen kontrolörler say sal ortamda kendilerine teslim edilen cihet alanlar nda kolayl kla d i ik
yapabilmekte, yeni cihetleri ve onlara ba l olan öznitelik verilerini ekleyip, var olan cihetleri silebilmektedirler. Ayharita penceresinde da
lar konumlar n görmek de mümkündür. Da
lar geçm günlerdeki GPS
loglar na göre o ine veya online olarak izlenebilmektedir. Buradaki amaç, posta n n güzergah bilgisinin incelenmesi, nerede hangi gönderiyi kabul ve/veya teslim e inin ve nerede ne kadar bekledi inin harita üzerinde gösterilmesini sa lamak Sistem sayesinde da
ya anl k mesaj gönderilebilmekte, o anda kaç gönderisinin bulu
nun ve ka n eslim e inin sorgulamala da yap labilmektedir.
Web uygulama nda harita fonksiyonlar n n yan
raporla al abilecek Böylelikle kurumda, verimlili i
dirmeleri objek olarak yap labilecek .
a kurumun ih y olan raporlama fonksiyonlar da bulunmaktad r. Mesela, bilgisi incelenmek
istenen cihet alan seçildikten sonra bu
alan harita üzerinde gösterildi i gibi, o
cihe e da m yapan po
ad
soyad /sicil numaras , cihe n alan cihe n içinde kalan önemli noktalar ve
yollar, isimleri, kap numarala ve uzunluklar ile listelenebilir.
Haz lanan raporlama ekranlar
ile cihet veya da m grubu baz nda
hangi cihe e toplam ne kadar kay
gönderi old
,
n n teslim edilip
n n teslim edilemedi i, posta a n
cihete giri
zamanla ile cihe e
kald r zaman ve bekleme sürelerinin
ay sa lamak üzere da
lar performans de erlen-
  
 
 
Ehlibeyt Mh. Ceyhun A f Kansu Cd. 6.
Sk. No:17 Bayraktar Plaza A Blok Kat: 12
Balgat-Çankaya ANKARA
Tel: (312) 473 70 80 (pbx)
Faks: (312) 473 91 80
ODTÜ Teknokent Gümü Bloklar A Blok
Zemin Kat No: 4
ODTÜ-Çankaya ANKARA
Tel: (312) 210 00 02
www.basarso .com.tr
Sahray edit Mh. Derya Sk.
No: 3/2 34734
Kozyat -Kad öy STANBUL
Tel: (216) 355 79 42
Faks: (216) 355 79 43
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
467 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content