close

Enter

Log in using OpenID

"*AL

embedDownload
MARMARA UNiVERSITESi REttORLUこ U
AC:LDURUM B:LDIRIM PLANi
Asa薔 :daki durumlardan b「 i‖ e kar5‖ a5tl薔 :nlZda 6nce kendi gOven‖
着intti
d由
5unerek ttrasly!a′
ASAYiS SORUNU iCiN
l.Glven‖ k
Komuta MerkeJ:0(216)3375252-0{216)3455433中
2 Po‖ simdat
155
3 BIim Yetk‖ iAmri… …… (Dekan,Mこ dlL Daire 35k vs.)
HASTAL:K VE YARALANMAiCiN
l Ambulans Sen′ isi: 112
2 Ulusa:Zehir Danttma Merke21 114{Gerekliyse}
3 Glvenlik Komuta Merke2i:0(216)3375252-0(216)3455433中
4 Blrim Vetki‖
Amin:… …… (Dekan,Mldlら Daire B5k.vs)
CEVRESEL ZARARLAR VE MILK HASARl
lに faive servLi:110
2 Doこ algaZ Ar12a:187(Gerek!lyse)
3[lektrik Ariza:186{Gerekliyse)
4 60venlik Komuta Merke2i: 0(216)3375252-0{216)3455433Ⅲ
5Bキ im
Yetk‖
iAmin… … … {Dekan,Mじ d由 ら Dalre B5k.vs)
Numarala rr arayrnrz.
rGuvenlik xomuta Merkezi Gaiztepe Yerletkesi RektdrlUk Binasrnda
7/24 hizmet vermektedir.
Tiim yerletkelerle iltili acil durumlarda, yardrmrn kolay ve hrzh bir tekilde iletilmesi igin:
52 52 ve 0 (215) 345 54 33 numaralan cep telefonunuza kaydediniz.
O
(216)337
"k^
"*AL
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content