close

Enter

Log in using OpenID

2014 FİYAT LisTEsi

embedDownload
www.microcent.com.tr [email protected] +90 372 316 32 00 05309650334
Plaka Tanıma S stem ?
Plaka Tanma S stem Ned r ?
Plaka Tanma S stem (PTS);
Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle
beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde,
b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma yazılım
sayes nde plaka karakterler n tanmlama, tanmlana
n
karakterler n, ASCII karakter kodlaryla ver taban
nda
yedeklenmes ve sten len zaman d l m nde, plakas stemde
okunan araçlarn plaka b lg ler ve araçlarn sayısal
Fotograflarıyla beraber sorgulanması esasına dayanan
b r görüntü letme teknoloj s d r.
Bu teknoloj , kayıp-çalıntı- hbarlı araçların bulunması,
yetk l g r ş-çıkış s stemler , güvenl k uygulamalar,
trafik projeler ve b rçok değ ş k amaçla kullanalab lmekted r.
Neden Plaka Tanıma ?
• Otoyol, köprü ve g şelerden geçen araçların çalıntı veya
hlal b lg ler ne ulaab lmek ve anal zler n yapab lmek
• Otopark, s te, n zam ye ve buna benzer kontrollü geç ş
M crocent Plaka Tanıma S stem
noktalarının g r ve çıkılarında nsan gücünü hafifletmek,
kolay, hızlı, güvenl g r ş ve çıkılarını saglamak
• Kantar, araç muayene stasyonları ve buna benzer
yerlerde plaka b lg ler ne otomat k olarak ulaşab lmek
Plaka Tanımlama Adımları
Görüntünün Algılanması
Plaka Yer n n Saptanması
Karakterler n Bölümlenmes
Tanıma ve Do rulama
50 EC 178
Microcent
Tanımlama
Sistemi
alfa–PPlaka
laka
Tanıma
S stem
www.microcent.com.tr [email protected] +90 372 316 32 00 05309650334
Plaka Tanıma S stem ?
Uygulama Alanlar
• Otoyol Şeh rler n G r ş & Çıkış Noktalar
• Köprüler ve G şeler
• Sınır Kapılar
• Otoyol Kontrol Noktalar
• Otoparklar
• S teler
• N zam yeler
• Depolar ve Antrepolar
• Ün vers teler
• Hastaneler
• Oteller
• Kantarlar
• Fabr kalar ve Sanay Tes sler
• Otogar ve Term naller
• Hava Alanlar
• Okullar
• Al Ver Merkezler
• Kontrollü Araç Geç ş nht yaç Duyulduğu Yerler
M crocent PTS Genel Özell kler
• Araç plakalarını % 98 oranında tesp t etme % 96 oranında dogru b r şek lde tanımlama
• Plakayı 10-20 m l san ye çer s nde tanımlama süres
• k satırlı ve tek satırlı plakaları okuyab lmekted r.
• 200 km/saat hızla geçen araç Plakasını tanıma
• Arda arda gelen araçların plakalarını hızlı b r şek lde tanıma
• Gece ve gündüz farklı ışık koşullarında çalışab lme
• EGM-POLNET ve yerel ver tabanından otomat k olarak sorgulama ve buna baglı olarak görüntülü ve sesl uyarı
• S stemden geçen tüm araç plakalarını kayıt etme (Plaka, Saat, Tar h ve Güzergah)
• Kayıt ed len plakaların sorgulanması ve raporlanması
• Kullanıcı yetk lend r lmes ve uzaktan yönet m
• Otomat k bar yer tet kleme ve kontrollü
• Araç altı zleme s stem
• Otomat k fiş ve et ket basma
• z nl ve abone araçların otomat k geç ş n saglama
• Otomat k olarak araçların park alanına g r ş çıkışlarının kontrolü
• Arabaların park alanını kullanımları hakkında b lg ed n m
• Kırmızı ışık hlal tesp t s stem
• Hız hlal tesp t s stem
• Her türlü ver tabanı le entegrasyon
• Kolay kullanım ara yüzü
• Server Cl ent m mar s mantıgında çalışma
• F rma otomasyonlarına b lg gönderme ve alma
• Kolay kurulum
• sten len ver tabanı ve s stemlerle entegrasyon,Analog ve IP kameralar le çalışab lme
Microcent Plaka Tanımlama Sistemi
www.microcent.com.tr [email protected] +90 372 316 32 00 05309650334
Plaka Tanıma S stem Faydaları
M crocent PTS Faydalar (Otoyollar ç n)
• Otoyola kurulan kameralardan geçen araçların EGM ver tabanı (POLNET) veya yerel ver tabanından
sorguları yapılarak çalıntı veya aranıp aranmadıgına yönel k şlemler n otomat k yapılması
• Bu sorgulamalara baglı olarak aranan b r aracın merkezde görüntülü ve sesl olarak uyaı vermes
• Kameralardan geçen bütün araçların kayıtlarının tutulması (Plaka, Tar h, Geçt g Nokta)
• Karayollarının araç yogunluk ölçümler
• l n veya lçen n karayolu bakımından stratej k ulaşım anal zler n n yapılması ve buna baglı olarak gerekl
degerlend r lmeler n yapılması
• Akıllı trafik s stemler n n kurulması
M crocent PTS Faydaları (Otopark ve Kontrollü Geç ş Noktaları ç n)
• G r ş / bekleme / çıkış süreler n azaltır
• Trafik sıkışıklıgını önler
• G r ş ve çıkışlar da güvenl g saglar
• G r ş kartları, araç et ketler , uzaktan kumanda v.s. kullanım ht yacı ortadan kaldırır
• şlet m mal yet yoktur
• S stem kamerasından geçen araç b lg ler kayıt ed lmekted r. (Plaka, tar h, saat, geçt g kapı)
• Gerekt g nde bar yer ve buna benzer geç kontrol s stemler le entegre ed l r.
• S steme kayıtlı olan araç, geç noktasına yaklaştıgında, bar yer otomat k olarak araç geç ş ne
olanak tanır.(S steme kayıtlı olmayan ve geç ş yetk s kısıtlanan araçlar ç n bar yer devreye
g rmez)
• Yasaklı b r araç s stemden geçt g nde operatöre otomat k olarak görüntülü ve sesl olarak
uyarı ver r.
• Çeş tl rapor, sorgulama ve anal zler n alınmasını saglar.
• Kullanıcı yetk lend rmes yapılab l r. Operatör kend s ne a t kullanıcı adı ve ş fres le s stem
çalıştırır.
Microcent Plaka Tanımlama Sistemi
www.microcent.com.tr [email protected] +90 372 316 32 00 05309650334
Plaka Tanıma S stem Faydaları
Fabr ka ve g b benzer yerlerde plaka ve araç altı zleme
G r ş / bekleme / çıkış süreler n azaltır
Otomat k Tanımlama ve yetk l plaka g r ş zn
Microcent Plaka Tanımlama Sistemi
www.microcent.com.tr [email protected] +90 372 316 32 00 05309650334
e
n
t
c
o
r
c
M
Microcent Elektronik Bilgi İşlemleri Sistemleri San.Dış Tic.LTD.ŞTİ
.
Sarıkorkmaz mah.Şehit Kudret Özcan Sok No:54 Kdz.ereğli
Tel
Faks
: 0 372 316 32 00
: 0 372 322 24 00
Web
E ma l
: www.m crocent.com.tr
: [email protected] crocent.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
4 039 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content