Kompozit Restorasyon Uygulamalarında Estetik İllüzyon Teknikleri

ÖlmezMH,ArslanS
SAĞLIKBİLİMLERİDERGİSİ
JOURNALOFHEALTHSCIENCES
ErciyesÜniversitesiSağlıkBilimleriEnstitüsüYayınOrganıdır
Derleme
2014;23:22-27
KOMPOZİTRESTORASYONUYGULAMALARINDAESTETİKİLLÜZYONTEKNİKLERİ
ESTHETICILLUSIONTECHNIQUESINCOMPOSITERESTORATIONAPPLICATIONS
MelekHilalÖLMEZ1SoleyARSLAN1
1ErciyesÜniversitesiDişHekimliğiFakültesiRestoratifDişTedavisiAnabilimDalı,Kayseri
ÖZET:Estetikdişhekimliğ ininö nemigü ngeçtikçeartmaktadır. Estetik sorunların çö zü mü nde gü nü mü zde
daha konservatif tedavi seçenekleri tercih edilmektedir. Estetik açıdan beklentileri artan hastalara hayal
ettikleriestetiğ ikazandırmakiçindişhekimleribilimsel
açıdanolduğ ukadar,estetiksanatıyö nü ndendekendilerineyetiştirmelidirler.Estetiktedavilerdeillü zyonlar,
ışık, form ve konturlarını değ iştirerek gö z tarafından
istenilen şekilde algılanmasını sağ lama tekniğ idir. Dişlerdeolduğ undanfarklıgö rü nü mlereldeetmekiçindiş
hekimliğ indedesıklıklakullanılır.
Anahtar kelimeler: Estetik, illü zyon, kompozit restorasyon
GİRİŞ
Estetikvegü zellikeskiçağ lardanberiinsanoğ lunun en fazla ilgi duyduğ u alanlardan biri
yü zdü rveyü zü n‘gençvegü zelgö rü nmek’ü zerindekietkisitartışılamazbirgerçektir(1).Yü z;fasial
gö rü nü m, dental gö rü nü m ve dentofasial gö rü nü mden oluşur (2). Ayrıca dentofasial çekiciliğ in
bireyin psiko-sosyal mutluluğ u açısından ö nemi
ispatlanmışbirgerçektir(3).Dolayısıileçekicibir
gü lü ş estetik açıdan daima en çok dikkat edilen
noktaolduğ uiçin;dişhekimisadecehastanınestetikgö rü nü mü nü dü zeltmeklekalmazaynızamandahastanınpsiko-sosyalmutluluğ aulaşmasınada
yardımcı olur. Bu bağ lamda bir restorasyonun
hastanın gü lü şü nde, gö rü nü şü nde, kendine gü venindevegenelruhsağ lığ ındayaratabileceğ iolumEstetik diş hekimliğ inin popü laritesi art-
Makale Geliş Tarihi : 09.12.2013
Makale Kabul Tarihi: 12.03.2014
ABSTRACT: Theimportanceofaestheaticsdentistryis
increasingdaybyday.Atthepresentday,moreconservative treatment choices are preferred in the solution
to aestheatics problems. The dentists should improve
themselvesinaestheaticartaswellasscienceforpatients whose wishes growin terms ofaestheatics to obtain the aestheatic which they imagine. In aestheatics
themismatchbetweenteeth.Illusionisatechniquethat
providedetectionoftheobjectindesiredmannerwith
eyes by changing their surface, color, light, form and
contour.Toobtaindifferentviewsoftheteeth,itisalso
frequentlyusedindentistry.
Keywords:Esthetic,illusion,compositerestoration
tıkça daha fazla sayıda hasta estetik olmayan ö n
bö lgedişdizisinindü zeltilmesiiçinçarearamaktadır (5). Çü rü k dişlerin basit biçimde restore edilmesi ü zerinde odaklanmış olan ilgi, sağ lıklı dişlerin gö rü nü mlerinin estetik yö nden daha iyi hale
getirilmesiiçintedaviedilmesineyö nlendirilmiştir
(6).
anomalileri hastalarda ö nemli estetik sorunlara
yol açmaktadır (7-9). Her birey tarafından gü zel
olarak algılanan restoratif bir değ işim yaratmak
içinoptikillü zyonlardan(yanılsamalardan)faydalanılabilir. Optik illü zyon ya da gö z yanılsaması, gö rsel olarak algılanan gö rü ntü ler ile nesnel
gerçekliğ in farklı olduğ u durumlar için kullanılan
terimdir (10) (Şekil 1). Adeziv diş hekimliğ inin
gelişimi, çeşitli renklerdeki kompozit rezinler ve
porselenlerin diş yü zeyine bağ lanabilmesini ve
estetikbirillü zyonyaratarakkusurludişleringizCorresponding Author:
versitesiRestoratifDişTedavisiA.D.
Erciye
ersitesi,DişHekimliğ iFakü lte
38039Kayseri,
K YE
Tel:+90(352)2076666Cep:05309684145
E-posta:e-mail:[email protected]
22
Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (1)
gazi,
KompozitRestorasyonUygulamalarındaEstetikİllüzyonTeknikleri
lenebilmesinimü mkü nhalegetirmiştir(11,12).
Şekil 1: Muller-Lyler yanılsaması. İki çizgi aynı uzunlukta
olduğuhaldefarklıgörünmektedir(32).
rindenolan;form,ışık,gö lgeveçizgilerinkullanılmasıylaalgıdeğ iştirilebilir.
Bunun yanında illü zyonlar ile hoş bir diş
dizisioluştururkenorantıanahtardırve buorantı
ister zayıf ister gü çlü olsun hastanın yü zü ndeki
karakteristik ö zellikler ile uyum içinde olmalıdır.
Diş hekimliğ inde bu orantı "Altın Oran" olarak
tanımlanmıştır. "Altın Oran" terimi, diş dizisinin
orantılarıileilgilibirmatematikteorisidir.Maksiller dişlerin frontal açıdan dü zenlenmesinde baskınlık ve orantının tespit edilmesi için tek matematikselaraçolarakkabulgö rmektedir.Lombardi
bu denklemi gerçek anlamda diş hekimliğ ine ilk
uyarlayan kişi olmuştur (14). Belirli oranların diğ erlerindendahafazlakabulgö rdü ğ ü vegü zelliğ in
buorantılariledenkhalegetirildiğ ibulunmuştur.
Birdereceyekadar, buoranlartanımlanabilir,ö ğ retilebilir ve diş hekiminin sanatsal planları için
temel olarak kullanılabilir. Bu kurala gö re, eğ er
her anterior dişin genişliğ i komşu anterior dişin
boyutununyaklaşık%60'ıkadarise,estetikaçıdan
memnun edici bir sonuç ortaya çıkar. Buna gö re,
eğ erlateralkesicidişingenişliğ i1ise,santralkesicidiş1.618kezdahagenişvekanindiş0.618kez
dahadarolmalıdır(2,15)(Resim1).
Resim1(16)
Dişlerarasındaorantısalbirilişkioluşturmak başarı için tek başına yeterli değ ildir, diş
ebatlarıileyü zarasındadadü zgü nbirorantıyara-
tılması gerekir. Genel olarak, doğ al anterior diş
dizisinebakıldığ ındalateralvesantralkesicidişlerin boyutları arasında belirgin bir kontrast gö rü lü r.Kontrast,budişlerinfasiyalyö ndenbakıldığ ında birbirlerine gö re konumları ve meziodistal genişlikleri arasındaki farklardan meydana gelir.
Lateralkesicidişlerindistalyü zeyiarkü zerindeki
rotasyonlarındandolayıdahaazgö rü nü rbiçimdedir,ancakdişarkındakienbaskınanteriordişolan
maksillersantralkesicidişlertamolarakgö rü nü rler. Bu orantılar dişlerin gerçek boyutlarına gö re
değ il, anterior yö nden bakıldığ ında algılanan boyutlarınagö reoluşturulmaktadır(15).
Bunun yanında dental ark şekillerindeki
farklılıklardandolayıaltınoranındiş-hekimliğ inde
tam olarak uygulanması sınırlı olabilmekte ve bu
nedenlegü nü mü zde%60oranıilesınırlıolmayan
ancak dişlerin yan yana dizilimi boyunca dişler
arasındatekraredenbirorankullanılmasıö nerilmektedir(17).
kullanılarak uygulanabilir; 1-Şekillendirme ve
konturlama,2-Dişlerindü zenlenmesi,3-Renklendirme(18).
1.ŞEKİLLENDİRMEVEKONTURLAMA
Ençokkullanılanillü zyondişişekillendire-
illü zyonu yaratmak için diş yapısındaki şekillendirmelerleformdeğ iştirilebilir. Başarılı bir illü zyonyaratmakiçinö ncedenplanlamayapılmalıdır.
Amaçlanan restorasyon için, kaç dişe uygulama
yapılacağ ı, boyutta değ işiklik gereksinimi belirlenerek planlamaya başlanmalıdır (18). Tek bir diş
veya daha fazla diş restore edilirken dişin doğ al
formuna bağ lı kalınması ö nemlidir. Eğ er simetrik
dişler referans olarak kullanılamıyor ise restore
edilecek dişin genel şekli için diğ er gruplardaki
dişlerden yararlanılabilir. Cinsiyet ve yaş ile ilgili
karakteristik ö zellikler dahil olmak ü zere, yü zü n
morfolojik şekli de diş formunu geliştirilmesinde
kullanılabilir(19).
Şekillendirmeyleilgiligenelprensiplerşunlardır: Vertikal çizgiler yü ksekliğ i vurgularken genişliğ in daha az algılanmasını sağ lar, horizontal
çizgiler ise genişliğ i vurgular. Gö lgelerin varlığ ı
derinlikkatar.Açılarıkesişençizgileralgıyıetkiler.
Yuvarlak çizgiler ve yü zeyler keskin hatlara gö re
dahayumuşakvefeminenbirifadeverir(20).
2.DİŞLERİNDÜZENLENMESİ
yö ntemlerdenbiridişlerindü zenlenmesidir.Dişin
Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (1)
23
ÖlmezMH,ArslanS
labio-lingualvemesio-distalekseneğ imleriö nemli ö lçü de değ iştirilebilir. Dişlerin pozisyonunun
dü zenlenmesiyledegenişlikazaltılabiliryadaartırılabilir. Dişin normal labiolingual pozisyonundan rotasyonu illü zyon oluşturacaktır. Rotasyon
sayesinde dişin normal algısı değ işir ve bazı karakterö zelliklerinikaybeder.Rotasyonderecesine
bağ lıolarakdişingenişliğ idahaazyadadahaçok
gö sterilebilir(18).
3.RENKLENDİRME
Renklendirme; dental estetiğ in kazandırılmasında kullanılabilecek en ö nemli illü zyon tek-
koyu bir gö vde rengi seçilmesi bü yü k olan dişin
dahaazbelirgingö rü nmesinisağ lar.Bukkalyü zeyin mesial ve distal ü çlü sü orta ü çlü ye gö re daha
griboyanabilir.Grirenkağ ızdakaybolurveboyutun gö rü nü mü normal renkli alanlar tarafından
gö zeiletilir.Buteknikkullanılarakdişolduğ undan
ince gö rü nebilir (18). Gelişimsel oluklar ve yü zey
karakterizasyonu gri boyama ile vurgulanabilir.
Belirsiz, zorlukla algılanabilen dikey çizgiler dişin
dikey boyutunun vurgulanması için dahil edilebilarakyapılır.Ayrıcaopakbeyaz,sarı,turuncu,kah-
çatlakgibidoğ algö rü nü mlereldeetmekiçinkullanılabilir(20).
ÇEŞİTLİ PROBLEMLERDE OPTİK İLLÜZYONLARINKULLANILMASI
YüzŞeklininEtkisi
Dişlerin şekli genel gö rü nü mde anahtar rol
oynar. Yü z şekli ile dişlerin şeklinin de uyumlu
olmasıestetikaçıdanö nemlidir(31).Genelolarak
oval yü z ideal yü z şekli olarak kabul edilir. Eğ er
birey yuvarlak bir yü ze ve yuvarlak hatlı dişlere
sahipseyü zü gerçekteolduğ undançokdahageniş
algılanacaktır.Dişlerinuzatılmasıyladahaincebir
yü z gö rü nü mü elde edilebilir. Aynı şekilde uzun
dişleruzunbiryü zü vurgularken,karedişlerkö şeliyü zü vurgulayacaktır.Yü zçokuzuniseuzundişlerin kısaltılması dişlerin genişliğ inin daha fazla
gö rü nmesineyardımcıolur(31).Santraldişlerçok
uzun ise horizontal çizgiler de eklenebilir yada
vurgulanabilir. Bu uygulamanın tersinde de vertikal çizgilerin kullanılmasıyla yuvarlak yü zlerde
dişlerinuzungö rü nmesisağ lanabilir(13).
(biryü zeydendiğ erinegeçiş)ortahattayakınlaştırılmasıyla daha dar bir labial yü zey elde edilir
(21).Labialyü zeydeyapılansığ vertikalgelişimsel
oluklar dişin daha dar gö rü nmesini sağ lar. Dikey
gelişimsel oluklar birbirine yaklaştırılabilir (15).
Gelişimseloluklarındahaservikaleyerleştirilmesi
de dişi daha dar gö rü nmesine sebep olur. Minesement eğ risi restorasyonda daha belirgin yapılabilir (18). Eğ er diş geniş gö rü nü yorsa, gingival
kısımdaki mesio distal kenar açıları kırılarak gingensibirgö rü ntü yaratarakdahadarbirdişillü zyonuoluşturur(22).
Renkü zerindeyapılabilecekdeğ işikliklerde
yanılsamalaroluşturur.Kronbü yü klü ğ ü aynıolan
açıkvekoyurenklidişlerfarklıgenişliktegö rü nü r.
Koyu renk dişin daha dar algılanmasını sağ lar
(23).
Gö zhorizontalhattagezinmeeğ ilimindedir.
değ iştirerekhemdahadoğ albirgö rü nü msağ layacak hem de dişin daha dar algılanmasını sağ laya-
likler de genişlik algısını değ iştirebilir. Mesioinsizal ve disto-insizal kö şeler yuvarlatılarak lingualedoğ rutaşındığ ındadişindahadaralgılanması sağ lanabilir. Dişlerin belirgin insizal boşluklar
ile dizilmesi neticesinde, yani bü yü k embraşü rler
varlığ ındaanteriorbö lü mdahadargö rü nü r(24).
Genişliğ in azaltılması için uygulanabilecek
başka bir illü zyon tekniğ i de dişlerin linguale taşınmasıdır. Aynı boyutlara sahip iki yapı farklı
mesafelere yerleştirildiğ inde yakın olan daha bü yü k gö rü nü r (13). Normal arka gö re linguale yer
alan diş olduğ undan daha dar algılanır. Dişin lingualerotasyonudadişindahaazgenişalgılanmasınısağ lar(18).
Kenarların dü zgü n gö rü nü mü bozulursa
dişin gingival ü çlü sü daha dar gö rü nü r (15). Eğ er
Tablo1.Dişingenişlikalgısınınetkilenmesi(31)
Genişliğin Azaltılması için Yapılacak İllüzyonlar
Ekstra genişlik; dişin kontakt alanlarına,
servikal ve lingual kısımlara gizlenebilir. Labial
yü zeyden daha az ışık yansıması sağ lanarak dar
24
krongenişliğ içokfazlagibigö rü nü yorsadişindisdahakü çü kgö rü nmesisağ lanabilir(Tablo1)(15).
Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (1)
KompozitRestorasyonUygulamalarındaEstetikİllüzyonTeknikleri
Genişliğin Artırılması için Yapılacak İllüzyonlar
Restorasyonunolduğ undandahagenişalgı-
nılmalıvemü mkü nolduğ uncayatayçizgilerrestorasyona dahil edilmelidir. Labial ve insizal kenarlarınkonturudeğ iştirilerekgerçekdişdarolsabile
genişlikileilgiliillü zyonlaroluşturulabilir.Labialdeki açısal çizgiler orta hattan uzaklaştırıldığ ında
ışığ ıyansıtandahagenişbirlabialyü zeyeldeedilecektir.Bö ylecedişolduğ undandahagenişalgılanabilir(18).Kontaktalanlarıhemlabialeheminsizaledoğ rugenişletildiğ indedegenişlikalgısıartacaktır.Kullanılanaçık renklerdedişindahageniş
algılanmasınısağ lar(25,26).
Dar olan kesici diş ü zerinde daha geniş bir
gö rü nü m elde etmek için, distal kenar açısında
luklarınolmadığ ıbirinsizaldizilimdedü zbirçizgi
ortayaçıkacakveanteriorbö lgeninbelirginbiçimde geniş gö rü nmesine yol açacaktır. Dişleri geniş
gö stermekiçininsizalembraşü rlermü mkü nolduğ uncadartutulmalıdır(Tablo1)(24).
UzunlukAlgısınıDeğiştirecekİllüzyonlar
Birgü lü şü nyaratılmasındaenö nemlibelirleyici faktö r maksiler santral kesici dişin insizal
kenar uzunluğ udur. Hastanın yaşı ve cinsiyeti ü st
dudağ ın uzunluğ u ve eğ imi ile birlikte insizal ke-
narın uzatılması genellikle inzisal aşınma, kısa
kron boyu durumlarında endikedir. Aşırı uzun
kronboylarındainsizalkenarınkısaltılmasıdasö z
konusuolabilir.
Dişlerçokuzunolduğ undakısagö rü nmesini sağ layan illü zyonlar oluşturulabilir. Embraşü r-
lerinenkü çü kvekeskinolduğ uyersantralkesici
dişler arasındadır. Posteriora doğ ru gidildikçe
embraşü rlerin genişliğ i artar. Bü yü k embraşü rler
dişinkü çü kalgılanmasınısağ larkenkü çü kembraşü rlerbü yü kalgılamayısağ lar(28).Eğ ermesioinsizalvedistoinsizalkö şelerolmalarıgerektiğ inden
daha yuvarlak ise dişler olduğ undan daha uzun
algılanacaktır.Dikeymesafedekayıpolanvakalarda, embraşü rler kü çü lü r. Eğ er dişler fonksiyonel
engellerveyahastanınisteklerindendolayıinsizal
yö nde uzatılamıyor ise insizal emraşü rler ve temas noktaları apikale doğ ru taşınarak dişlerin
insizal ü çlü sü daha dar hale getirilirse dişin daha
uzun gö rü nmesi sağ lanmış olur (15). Mevcut mesial ve distal kenar açılarının değ iştirilmesi de
uzunluk algısını değ iştirir. Eğ er mesial ve distal
kenaraçılarıfasialyü zeyinortasınadoğ rukaydırılırisedişdahauzunalgılanabilir(15).
Gingivalden insizale doğ ru olan vertikal
çizgiler yü ksekliğ i etkiler (21). Dişler çok kısa ise
gingival ü çlü nü n daraltılmasıyla dişin daha uzun
eğ imlendirilebilir(18).Kontakalanlarınınyü zeyinin artırılması da uzun diş illü zyonu oluşturacaktır(Tablo2)(28).
Tablo2.DişinUzunlukAlgısınınEtkilenmesi
YaşEtkisininAzaltılması
Dişler arası insizal kenar ilişkisi yaşlara
gö re çeşitlilik gö sterir (29). Yaşlanma ile insizal
kenarlardaaşınmameydanagelirvegenelliklebu
aşınmasantraldişlerdedahaçokgö zlenir.Santral
dişlerin boyunun laterallerden daha uzun olması
sağ lanarak insizal kenarlar arası mesafe artırılır
vebuşekildedahagençbirgö rü ntü kazandırılmış
gö rü nü mde istenilen değ işiklikler oluşturabilir
ser dişlerde kozmetik şekillendirme veya bizotaj
turulmasıdadahagençbirgö rü nü mkazandırmayayardımcıolur.
Yaş etkisinin azaltılması ve dişe doğ al bir
gö rü ntü kazandırmak için, mine aşınmasının olduğ umesialvedistalkenarlardamavimsitranslü sensgö rü ntü oluşturulabilir.Mavimsiinsizalkenarın açık opak turuncuyla çevrelenmesi , insizal
kenardarenklibirhaloetkisioluşturmayavedaha
genç bir gö rü nü m kazandırmaya yardımcı olur
oluşturulmasıdadahadoğ alvegençbirgö rü nü m
eldeedilmesineyardımcıolur. CinsiyetÖzelliklerinYansıtılması
ö zelliklerinin ortadan kaldırmaktadır. Kronda
aşındırma veya konturlama yapılırken, kadınsı
veyaerkeksiö zelliklerinkullanımınaihtiyaçduyulabilir. Yuvarlanan kenar ve kö şelerle daha feminen bir gö rü ntü elde edilmektedir (31). Kadınsı
dişyapısıeldeetmekdeinsizalkenarınamavibir
dokunuşeklemeklemü mkü ndü r.
Keskin kö şe ve kenarlar ise erkeksi bir gö -
Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (1)
25
ÖlmezMH,ArslanS
rü lmü ştü r. Tü tü n, kahve veya çay lekelenmelerini
elde etmek için yapılan boyamalar da erkeksi gö rü nü meldeedilmesineyardımcıolmaktadır(18).
SONUÇ
Optikillü zyonuygulamalarıhastalaragü zel
bir gü lü ş kazandırarak onların gö rü nü mlerini değ iştirebilir. Bu uygulamalarla hasta olumlu yö nde
değ işmiş bir gö rü nü m kazanmakla kalmaz, aynı
zamanda ruh sağ lığ ı ve kendine gü veni ü zerinde
olumlu etki yaratan potansiyel bir motivasyon
eldeeder.
KAYNAKLAR
1.
AhmedI.Anteriordentalaeshetics:Facial
2.
Levin JB. Esthetic diagnosis. Curr Opin
CosmetDent1995;4:9-17.
BaydaŞS.Yapayö ndişlerdeestetiksorun-
3.
4.
5.
6.
7.
8.
perspective.BrDentJ2005;199:15-21.
1996;1:43-50.
Renner RP. An Introduction to Dental
Anatomy and Esthetics. Quintessence,
Chicago,USA,1985;pp241-272.
PeumansM,vanMeerbeekB,Lambrechts
P,VanherleG.Porcelainveneers:areview
oftheliterature.JProsthetDent2000;28:
163-177.
Reinhart JW, Capiulonto ML. Composite
resin esthetic dentistry survey in New
England.JAmDentAssoc1990;120:541544.
ZorbaYO,ErcanE.Direktuygulanankompozit laminate veneerlerin klinik değ er-135.
Yü zü gü llü B,TezcanS.Renkdeğ işimineve
mine erozyonuna uğ ramış dişlerde laminatveneerrestorasyonseçeneklerinendikasyon bakımından karşılaştırılması.
8:133–137.
9. AschheimKA,DaleBG.EstheticDentistry:
A Clinical Approach to Techniques and
Materials. Lea and Febiger, Philadelphia
1993;11:140-150.
10. PilkingtonEL.Estheticsandopticalillusi-
26
11.
12.
13.
14.
15.
ons in dentistry. J Am Dent Assoc 1936;
23:641-651.
Tao S, Lowental U. Some personality determinantsofdenturepreference.JProsthetDent1980;44:10-12.
Geller W. A timeworn concept: reality or
utopia? Pract Periodont Aesthet Dent
1998;10:542-544.
ElAskaryAelS.FundamentalsofEsthetic
ImplantDentistry,BlackwellPublications,
Munksgaard,2007;pp101-103.
LombardiRE.Theprinciplesofvisualperception and their clinical application to
denture esthetics. J Prosthet Dent 1973;
29:358-382.
Gü rel G. Porselen Laminat Venerler Bilim
bul2004;ss40-44,71-95.
16. SnowSR.Estheticsmileanalysisofmaxillaryanteriortoothwidth:Thegoldenprecentage.JEsheticDent1999;11:177-184.
17. WardDH.Proportionalsmiledesignusing
the recurring esthetic dental proportion.
DentClinNorthAm2001;45:143-154.
18. Goldstein R.E. Esthetics in Dentistry. 2nd
ed,BCDeckerInc,Hamilton1998;pp134
-182.
19. HeymannHO.Theartistryofconservative
estheticdentistry.JAmDentAssoc1987;
(specialissue):14E-23E.
20. RenierL,BruyerR,DeVolderAG.Verticalhorizontalillusionpresentforsightedbut
not early blind humans using auditory
substitution of vision. Perception & Psychophysics2006;68:535–542.
21. http://www.scielo.org.ve/scielo.php?
pid=S0001-63651999000300009
&script=sci_arttext (Erişim tarihi: 10.10
2013.)
22. Goldstein RE. Esthetics in Dentistry. 2nd
ed,Hamilton,BCDeckerInc,1998;pp133
-186.
23. Dayangaç B. Kompozit Restorasyonlar.
Quintessence Yayıncılık, Ankara, 2011; ss
59-83.
24. RufenachtCR.PrinciplesofEstheticIntegration. Quintessence Publishing Co Ltd;
Chicago,USA,2000;pp63-168.
Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (1)
KompozitRestorasyonUygulamalarındaEstetikİllüzyonTeknikleri
25. Goldstein,R.E.ChangeYourSmile.4thed.
Quintesence, Chicago, USA, 1998; pp 2267.
26.
Yayınevi,Ankara2004;ss399-414.
27. Chiche GJ, Pinault A. Esthetics of anterior
go,USA,1994;pp13-32,53-74.
28. SulimanAH,QaisiRH.Smileperceptionin
dentistry.CairoDentalJournal2009;25:
53-60.
29. Wagner IV, Carlsson GE, Ekstrand K, A
comparative study of assessment of dental appearance by dentists, dental technicians, and laymen using computer-aided
image manipulation. J Esthet Dent. 1996;
8:199-205.
30. LombardiRE.Theprinciplesofvisualperception and their clinical application to
dentureesthetics.JProsthetDent1973;9:
358-382.
31. Hugo B. Esthetics with resin composite,
Basic and Techniques, Quintessence PublishingCoLtd,Berlin2008;pp15-19.
32. Woloszyn MR. Contrasting three popular
explanations for the Muller-Lyer Illusion,
Current Research in Psychology 2010; 2:
102-107.
Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences) 2014 ; 23 (1)
27