close

Enter

Log in using OpenID

44.İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu

embedDownload
44. İleri
Kardiyak
Yaşam Desteği
Kursu
15-16 Kasım 2014
Prof. Dr. Siyami Ersek
Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Merkezi
İstanbul
Kongremiz çerçevesinde 15-16 Kasım 2014 tarihlerinde
44. ‹leri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu düzenlenecektir. Kurs kay›t koşullar›n›
www.tkd.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. Bu kursumuza ayr› kay›t bedeli ödenmesi
gerekmektedir. 2 tam gün sürecek ve her gün öğleye kadar kurumsal, öğleden sonra
maketler üzerinde cihazlarla bire bir uygulamal› eğitim yap›lacak olan bu kursa devam
zorunludur ve kurs sonunda yap›lacak olan s›navda başar›l› olacak kat›l›mc›lara
3 yıl geçerli “başarı sertifikası” verilecektir.
Nish ‹stanbul A-Blok K:8 No:47-48 Çobançeşme, Bahçelievler 34196, ‹STANBUL
T: +90 212 221 17 30/38 F: +90 212 221 17 54 [email protected] www.tkd.org.tr
PROGRAM
15 KASIM 2014
08:00 - 08:30 Kay›t
Başar CANDER, Zeynep ÇAKIR
08:30 - 09:15 Kursun gözden geçirilmesi ve amaçlar
09:15 - 10:00 S›nav
10:00 - 11:15 Temel yaşam deste€i teorik ve pratik e€itimi
Fisun Şenuzun AYKAR
11:15 - 11:45 Hava yolu kontrolü
Tarık BALCI
11:45 - 12:00 Kahve arası
12:00 - 12:30 Kardiyak protokollerin gözden geçirilmesi ve
Başar CANDER
2010 CPR/ECC K›lavuz de€işiklikleri
12:30 - 13:30 Ö€le yeme€i
13:30 - 14:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar - I
Şahin ÇOLAK
(‹nmede, Donmada, Gebelikte kardiyak arrest)
Ayhan SARITAŞ
14:00 - 14:30 Kardiyovasküler farmakoloji
14:30 - 15:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar- II
(Travmada ve Toksikolojik acillerde kardiyak arrest)
Hayati KANDİŞ
15:00 - 15:15 Kahve arası
15:15 - 18:30 ‹lk gün uygulamal› e€itim (maketler eşli€inde)
‹lk gün uygulamal› e€itimde gruplar›n da€›l›m›
3. Oda
4. Oda
15:15 - 16:00
1. Oda
A
2. Oda
B
C
D
16:00 - 16:45
B
C
D
A
16:45 - 17:00
ARA
17:00 - 17:45
C
D
A
B
17:45 - 18:30
D
A
B
C
1. Oda: Havayolu, entübasyon
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi
3. Oda: Ritim tan›ma
4. Oda: Senaryolar
PROGRAM
16 KASIM 2014
09:00 - 09:45 Disritmiler, ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri
Nazmiye ÖZBİLGİN
09:45 - 10:15 Miyokard enfarktüsü
Özlem YILDIRIMTÜRK
10:15 - 10:30 Kahve aras›
10:30 - 11:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar- III
Mehmet GÜL
Elektrik ve y›ld›r›m çarpmas›nda kardiyak arrest
11:00 - 11:30 Resüsitasyon aç›s›ndan asit-baz dengesi ve
Tarık OCAK
kan gaz› analizi
11:30 - 12:00 Yeniden canland›rmada özel durumlar- IV
Mehmet AYRANCI
12:00 - 13:30 Ö€le yeme€i
Zeynep ÇAKIR
13:30 - 14:00 Resusitasyonun Etik ve Yasal yönü
14:00 - 17:15 ‹kinci gün uygulamal› e€itim (maketler eşli€inde) ve s›nav
‹kinci gün uygulamal› e€itimde gruplar›n da€›l›m›
1. Oda
2. Oda
3. Oda
4. Oda
14:00 - 14:45
A
B
C
D
14:45 - 15:30
B
C
D
A
15:30 - 15:45
ARA
15:45 - 16:30
C
D
A
B
16:30 - 17:15
D
A
B
C
1. Oda: Havayolu, entübasyon
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi
3. Oda: Ritim tan›ma
1. Oda: Havayolu, entübasyon: Mehmet GÜL, Beytullah KULAÇ
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi: Tarık BALCI, Şahin ÇOLAK, Fisun Şenuzun AYKAR
3. Oda: Ritim tan›ma: Ayhan SARITAŞ, Mehmet AYRANCI, Zeynep ÇAKIR
4. Oda: Senaryolar: Hayati KANDİŞ, Tarık OCAK
17:30 - 18:15
Teorik S›nav
18:15 - 18:45
S›nav kağ›tlar›n›n değerlendirilmesi
4. Oda: Senaryolar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content