close

Enter

Log in using OpenID

42. İKYD (CPR

embedDownload
42. İleri
Kardiyak
Yaşam Desteği
Kursu
05-06 Nisan 2014
Erzurum
Kongremiz çerçevesinde 05-06 Nisan 2014 tarihlerinde
42. ‹leri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu düzenlenecektir. Kurs kay›t koşullar›n›
www.tkd.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. Bu kursumuza ayr› kay›t bedeli ödenmesi
gerekmektedir. 2 tam gün sürecek ve her gün öğleye kadar kurumsal, öğleden sonra
maketler üzerinde cihazlarla bire bir uygulamal› eğitim yap›lacak olan bu kursa devam
zorunludur ve kurs sonunda yap›lacak olan s›navda başar›l› olacak kat›l›mc›lara
3 yıl geçerli “başarı sertifikası” verilecektir.
Nish ‹stanbul A-Blok K:8 No:47-48 Çobançeşme, Bahçelievler 34196, ‹STANBUL
T: +90 212 221 17 30/38 F: +90 212 221 17 54 [email protected] www.tkd.org.tr
PROGRAM
05 NİSAN 2014
08:00 - 08:45 Kay›t
Başar CANDER, Zeynep ÇAKIR
08:45 - 09:15 Kursun gözden geçirilmesi ve amaçlar
09:15 - 10:00 S›nav
10:00 - 11:15 Temel yaşam deste€i teorik ve pratik e€itimi
Tarık BALCI
11:15 - 11:45 Hava yolu kontrolü
Mustafa UZKESER
11:45 - 12:00 Kahve arası
12:00 - 12:30 Kardiyak protokollerin gözden geçirilmesi ve
Başar CANDER
2010 CPR/ECC K›lavuz de€işiklikleri
12:30 - 13:30 Ö€le yeme€i
13:30 - 14:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar - I
Atıf BAYRAMOĞLU
(‹nmede, Donmada, Gebelikte kardiyak arrest)
Ayhan SARITAŞ
14:00 - 14:30 Kardiyovasküler farmakoloji
14:30 - 15:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar- II
(Travmada ve Toksikolojik acillerde kardiyak arrest)
Mustafa UZKESER
15:00 - 15:15 Kahve arası
15:15 - 18:30 ‹lk gün uygulamal› e€itim (maketler eşli€inde)
‹lk gün uygulamal› e€itimde gruplar›n da€›l›m›
3. Oda
4. Oda
15:15 - 16:00
1. Oda
A
2. Oda
B
C
D
16:00 - 16:45
B
C
D
A
16:45 - 17:00
ARA
17:00 - 17:45
C
D
A
B
17:45 - 18:30
D
A
B
C
1. Oda: Havayolu, entübasyon
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi
3. Oda: Ritim tan›ma
4. Oda: Senaryolar
PROGRAM
06 NİSAN 2014
09:00 - 09:45 Disritmiler, ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri
Selim TOPÇU
09:45 - 10:15 Miyokard enfarktüsü
Selim TOPÇU
10:15 - 10:30 Kahve aras›
10:30 - 11:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar- III
Hayati KANDİŞ
Elektrik ve y›ld›r›m çarpmas›nda kardiyak arrest
11:00 - 11:30 Resüsitasyon aç›s›ndan asit-baz dengesi ve
Atıf BAYRAMOĞLU
kan gaz› analizi
11:30 - 12:00 Yeniden canland›rmada özel durumlar- IV
Mehmet ERGİN
12:00 - 13:30 Ö€le yeme€i
Zeynep ÇAKIR
13:30 - 14:00 Resusitasyonun Etik ve Yasal yönü
14:00 - 17:15 ‹kinci gün uygulamal› e€itim (maketler eşli€inde) ve s›nav
‹kinci gün uygulamal› e€itimde gruplar›n da€›l›m›
1. Oda
2. Oda
3. Oda
4. Oda
14:00 - 14:45
A
B
C
D
14:45 - 15:30
B
C
D
A
15:30 - 15:45
ARA
15:45 - 16:30
C
D
A
B
16:30 - 17:15
D
A
B
C
1. Oda: Havayolu, entübasyon
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi
1. Oda: Havayolu, entübasyon: Zeynep ÇAKIR, Mustafa UZKESER
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi: Hayati KANDİŞ, Tarık BALCI
3. Oda: Ritim tan›ma: Atıf BAYRAMOĞLU, Mehmet ERGİN
4. Oda: Senaryolar: Beytullah KULAÇ, Ayhan SARITAŞ
17:30 - 18:15
Teorik S›nav
18:15 - 18:45
S›nav kağ›tlar›n›n değerlendirilmesi
3. Oda: Ritim tan›ma
4. Oda: Senaryolar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
182 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content