close

Enter

Log in using OpenID

43. İKYD

embedDownload
43. İleri
Kardiyak
Yaşam Desteği
Kursu
31 Mayıs - 1 Haziran 2014
İSTANBUL
Kongremiz çerçevesinde 31 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde
43. ‹leri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu düzenlenecektir. Kurs kay›t koşullar›n›
www.tkd.org.tr adresinden takip edebilirsiniz. Bu kursumuza ayr› kay›t bedeli ödenmesi
gerekmektedir. 2 tam gün sürecek ve her gün öğleye kadar kurumsal, öğleden sonra
maketler üzerinde cihazlarla bire bir uygulamal› eğitim yap›lacak olan bu kursa devam
zorunludur ve kurs sonunda yap›lacak olan s›navda başar›l› olacak kat›l›mc›lara
3 yıl geçerli “başarı sertifikası” verilecektir.
Nish ‹stanbul A-Blok K:8 No:47-48 Çobançeşme, Bahçelievler 34196, ‹STANBUL
T: +90 212 221 17 30/38 F: +90 212 221 17 54 [email protected] www.tkd.org.tr
PROGRAM
31 MAYIS 2014
08:00 - 08:45 Kay›t
08:45 - 09:15 Kursun gözden geçirilmesi ve amaçlar
09:15 - 10:00 S›nav
10:00 - 11:15 Temel yaşam deste€i teorik ve pratik e€itimi
11:15 - 11:45 Hava yolu kontrolü
11:45 - 12:00 Kahve arası
12:00 - 12:30 Kardiyak protokollerin gözden geçirilmesi ve
2010 CPR/ECC K›lavuz de€işiklikleri
12:30 - 13:30 Ö€le yeme€i
13:30 - 14:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar - I
(‹nmede, Donmada, Gebelikte kardiyak arrest)
14:00 - 14:30 Kardiyovasküler farmakoloji
14:30 - 15:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar- II
(Travmada ve Toksikolojik acillerde kardiyak arrest)
15:00 - 15:15 Kahve arası
15:15 - 18:30 ‹lk gün uygulamal› e€itim (maketler eşli€inde)
‹lk gün uygulamal› e€itimde gruplar›n da€›l›m›
3. Oda
4. Oda
15:15 - 16:00
1. Oda
A
2. Oda
B
C
D
16:00 - 16:45
B
C
D
A
16:45 - 17:00
ARA
17:00 - 17:45
C
D
A
B
17:45 - 18:30
D
A
B
C
1. Oda: Havayolu, entübasyon
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi
3. Oda: Ritim tan›ma
4. Oda: Senaryolar
PROGRAM
01 HAZİRAN 2014
09:00 - 09:45 Disritmiler, ölümcül disritmiler ve elektriksel tedavileri
09:45 - 10:15 Miyokard enfarktüsü
10:15 - 10:30 Kahve aras›
10:30 - 11:00 Yeniden canland›rmada Özel durumlar- III
Elektrik ve y›ld›r›m çarpmas›nda kardiyak arrest
11:00 - 11:30 Resüsitasyon aç›s›ndan asit-baz dengesi ve
kan gaz› analizi
11:30 - 12:00 Yeniden canland›rmada özel durumlar- IV
12:00 - 13:30 Ö€le yeme€i
13:30 - 14:00 Resusitasyonun Etik ve Yasal yönü
14:00 - 17:15 ‹kinci gün uygulamal› e€itim (maketler eşli€inde) ve s›nav
‹kinci gün uygulamal› e€itimde gruplar›n da€›l›m›
1. Oda
2. Oda
3. Oda
4. Oda
14:00 - 14:45
A
B
C
D
14:45 - 15:30
B
C
D
A
15:30 - 15:45
ARA
15:45 - 16:30
C
D
A
B
16:30 - 17:15
D
A
B
C
1. Oda: Havayolu, entübasyon
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi
1. Oda: Havayolu, entübasyon:
2. Oda: Dinamik disritmi ve elektriksel tedavi:
3. Oda: Ritim tan›ma:
4. Oda: Senaryolar:
17:30 - 18:15
Teorik S›nav
18:15 - 18:45
S›nav kağ›tlar›n›n değerlendirilmesi
3. Oda: Ritim tan›ma
4. Oda: Senaryolar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content