close

Enter

Log in using OpenID

C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

embedDownload
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU 1:
7,5 saat çalışılacak işler yönetmeliğine göre Cıva izabe fırınlarında görülen işler ile elementer cıva bulunan
ocaklarda görülen işlerde çalışma süresi en çok kaç saattir?
A.6
B.6,5
C.7
D.7,5
E.8
SORU 2:
Aşağıdakilerden hangisi bireysel kaynaklı tehlikelerdendir?
A- Acele iş yapmak
B- Koruyucusuz makinelerin kullanılması
C- İşe uygun olmayan kıyafet giyilmesi
D-Çalışma alanında saç açık olması
E.
SORU 3:
Yukarıdaki işaret neyi ifade etmektedir?
A. Patlayıcı madde
B. Parlayıcı madde ve yüksek ısı
C. Radyoaktif madde
D. Oksitleyici madde
E. Toksik (zehirleyici) madde
SORU 4: Aşağıda belirtilen işlerden hangisi 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu kapsamında değildir?
A-Sağlık İşleri
B- Kuaförlük İşleri
C-Gemi İşleri
D-Afet İşleri ve Müdahale Ekipleri
E-Maden Teknik Arama
SORU 5:
Yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre meskun mahallerdeki kazı işlerinin üzerinden geçilmesini
sağlamak için kullanılan ahşap veya metalden her iki tarafı korkuluklu geçitlerin asgari genişlikleri kaç cm
olmalıdır?
A-40
B-50
C-60
D-70
E-80
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:6
Mobil telefon ve baz istasyonlarıyla ilgili hangileri doğrudur?
I.Dalga boyu kısadır.
II. İyonize olmayan radyasyon
III. Alfa -Beta radyasyon
A- Yalnız I
B- Yalnız II
C- I-II
D- I-III
E- I-II-III
SORU:7
4857 sayılı iş kanununa göre saatlik fazla çalışma ücreti normal saatlik çalışma ücretinin yüzde kaç fazlası
eklenmesi sureti ile ödenir?
A-10
B-25
C-50
D-75
E-100
SORU:8
Aşağıdakilerden hangisi İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik' te belirtilen iş güvenliği uzmanının görevlerinden değildir?
a) İşverene rehberlik etme
b) Risk değerlendirmesi yapmak
c) Çalışma ortamı gözetimi
d) İşçilerin sağlık sorunlarıyla ilgilenmek
e) Diğer birimlerle işbirliği yapmak
SORU:9
Toplum içindeki davranış kurallarının örf ve adet kuralı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) eskilik
B) devamlılık
C) genel inanç
D) hukuk tarafından tanınma
E) yasama organınca çıkarılmış olma
SORU:10
Elle taşıma Yönetmeliği'ne göre;
I. Çalışanın fiziki yapısının işe uygun olmaması
II. Yeterli ve uygun eğitimin olmaması
III. Uygun giysi ve ayakkabılar giyilmemesi
IV. Çalışılan yerin yeterli genişlik ve yükseklikte olmaması
durumlarından hangisi bireysel risk faktörlerindendir?
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:11
Forklift ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Boşaltma
b) istifleme
c) yükleme
d) taşıma
e) itme-çekme
SORU:12
Maden İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre; işveren tarafından sağlanan donanım ve
ekipmanları, acil durumlarda kullanılması durumunda belirlenen işçi sayısının yüzde kaçı kadar fazla
olmalıdır?
A) 50
B) 40
C) 20
D) 10
E) 5
SORU:13
Aşağıdaki işlerden hangisi çok tehlikeli gruba girer?
I) orman ve tarım alanlarında yapılan .....
II)Haşhaş işleri
III)tarım ilaçları
IV) arıcılık ve bal peteği......
SORU:14
Gece vardiyasında kaç saatten fazla çalışma yapılmamalıdır?
A. 10
B. 11
C. 12
D. 14
E. 7,5
SORU:15
Ekranlı araçlarla çalışmada aşağıdakilerin hangisinde asgari gereklilik şartları uygulanmaz?
A) fare
B) klavye
C) monitor
D) çalışma masası ve çalışma yüzeyi
E) çalışma sandalyesi
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:16
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi/hangileri doğrudur?
I- mikroorganizmalar = biyolojik risk etmenleridir
II- organik tozlar = kimyasal risk etmenleridir
III- zehirli gazlar = fiziksel risk etmenleridir
SORU:17
Aşağıdakilerden hangisinde Biyolojik risk etmenlerine daha sık rastlanır?
A)tekstil
B)inşaat
C)ulaştırma
D)kimya
E)tarım
SORU:18
Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin tamamen ya da kısmen yenilenmesi için gerekli
nedenlerden birisi değildir?
A.
B.
C.
D.
E.
işverenin değişmesi
iş kazası olması
iş yerinin değişmesi
teknolojinin değişmesi
SORU:19
El titreşim maruziyeti kaç saatlik ölçüm sonucu bulunur?
A. 6
B. 8
C. 10
D. 11
E. 12
SORU: 20
6331 sayılı İSG Kanununa göre işyeri tehlike sınıfı hangi kriterlere göre belirlenir?
A.
B.
C.
D.
E.
Asıl iş koluna göre
O iş yerinde yapılan işe göre
İş yerinin açılmasındaki izin ve ruhsata göre
Ortam ölçümlerine göre
Çalışma ortamına göre
SORU: 21
Alçak gerilim en fazla kaç volttur?
A- 46
B- 220
A. 1000
B. 420
SORU:22
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
Solunum yoluyla vücuda alındığında hangisi kimyasal tehlikeli değildir?
I. CO
II. amonyak
III. azot
A.
B.
C.
D.
E.
Yalnız I
Yalnız III
II ve III
Yalnız II
I ve II
SORU:23
Aşındırıcı ve sıvı kimyasal tankların periyodik kontrolleri hangi aralıktadır?
A-1
B-4
C-5
D-10
E-15
SORU:24
Maden İşleri Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre, kapalı alanlarda bulunması gereken oksijen miktarı
yüzde kaçtır?
A-19
B-20
C-15
D-30
E-40
SORU:25
Isık akısı , aydınlanma sıddeti ve birim alanı ölcü birimleri nedir?
A. Lümen ,lüks, metrekare
SORU:26
Yangın ve söndürme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A- A sınıfı su
B- b sınıfı köpük
C- d sınıfı kuru kimyevi toz
D- b sınıfı CO2
E- c sınıfı köpük
SORU:27
4857 sayılı iş kanununa göre aşağıdakilerden hangisinde genç işçi tanımı doğru verilmiştir?
A)15 yaşını tamamlamış 18 yaşını tamamlamamış işçi
B)14 yaşını tamamlamış 18 yaşını tamamlamamış işçi
C)18 yaşını tamamlamış 25 yaşını tamamlamamış işçi
D)18 yaşını tamamlamış 24 yaşını tamamlamamış işçi
E)14 yaşını tamamlamış 24 yaşını tamamlamamış işçi
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:28
Termal konfor ölçümlerinde hangisi kullanılmaz?
A.
B.
C.
D.
E.
Dozimetre
Termometre
Higrometre
Anometre
Kuru termometre
SORU:29
El ……….. maruziyet eylem değeri nedir?
A. 1
B. 6
C. 8
D. 80
SORU:30
I- en düşük maruziyet değeri 80
II- en yüksek 85
III- sınır değeri 87
Titreşimle ilgili hangileri doğrudur?
A. I, II, III
SORU:31
Gebeler için hangisi yanlıştır?
A. günde 7,5 saatten fazla çalıştırılmaz
B. doğum öncesi 8 sonrası 8 toplam 16 hafta izin vardır
C. doğumdan önce gebelikle ilgili periyodik muayenelere gidiş ücretli izin sayılır
D. doğum sonrası 6 ay süreyle günlük 1,5 saat emzirme izni verilir
E. gece vardiyasında çalıştırılmazlar
SORU:32
Hangisi risk değerlendirmesi yenilenmesi yenilenmesini gerektirmez?
A. İş yeri değişikliği,
B. işveren değişikliği,
C. üretim değişikliği,
D. teknoloji değisikliği,
E. ramak kala olay
SORU:33
Asfalt ve yol işinde akciğer kanseri yapma ihtimali olmayan kimyasal hangisidir? ??
A.
B.
C.
D.
E.
Aromatik aminler
Nitrodifenil
Asbest
Benzen
Naftalin
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:34
Aşağıda belirtilen işlerden hangisinde tahlil sonucunda benzen çıkması beklenmez?
A.
B.
C.
D.
E.
Boya işleri
tekstil işleri
petro kimya
taş ocakları
su arıtma
SORU:35
İşletme basıncı Po olan basınçlı kaplardaki hidrostatik test basıncın Po ın kaç katıdır?
A.1,5
B.2
C.1
D.1,15
E.5
SORU:36
Kare dikdörtgen seklinde yeşil beyaz renklerin kullanıldığı sağlık güvenlik işareti hangisidir?
A- acil çıkış
B- ilkyardm
C- yasak
D- yangın
E- uyarı
SORU:37
Bir işçi fesih bildirim süresinden önce işten çıkartılırsa hangi tazminata girer?
A.
B.
C.
D.
İhbar
Kidem
Ayrımcılık
İş güvencesinden dolayı
SORU:38
Ulusal İSG Konseyi başkanı kimdir?
C. Bakan
D. İSG Müdürü
E. Bakanlık Müsteşarı
SORU:39
İSG Uzmanı sertifikasını neresi verir?
A. İSGÜM
B. ÇASGEM
C. İş Sağlığı Genel Müdürlüğü
D. Eğitim kurumları
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:40
Hangileri oksi asetilen gaz kaynağında geri tepme önleme tertibatı arasında sayılır?
I)üfleç
ıı)alev koruma sistemi
ııı)çek valf
SORU:41
Nemi ölçen alete ne denir?
A- higrometre
B- anemometre
C- kuru termometre
D- globtermometre
E- katametre
SORU:45
Meslek hastalığı için hangisi ön tanıdır?
A-Meslek öyküsü
B-Lab. Sonucu
C-Maruziyet değerleri
D-Yapılan iş
E-Maruziyet türü
SORU:46
Tam olarak yanmasını tamamlamamış ve kandaki hemoglabin ile birleşerek zehirleyen gazın adı nedir?
A. Karbonmonoksit
B. Metan
SORU:47
Aşındırıcı madde tanımı nedir?
SORU:48
İşverenle ilgi hangisi doğrudur?
A) işyeri eklentilerde aydınlatmadan sorumlu
B) işyeri kaldırma aleti periyodik muayene yapılmasından sorunlu
C) defteri il müdürlüğü isgüm veya noterde onaylanmalı
D) deftere yazılan tedbir ve çözümleri is güvenliği uzmanı tarafından benimsenmiş sayılır
SORU:49
I- bulaşıcı meslek hastalığı olmamalı
II-daimi çalışan
III- en az ortaokul mezunu olmalı
çalışan temsilcisi seçimi için hangi özelliklere sahip olunmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.
1,2,3
2,3
Yalnız 2
Yalnız 3
1,3
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:50
İnşaatlarda indirme kaldırma yükleme yapılan platform genişliği kaç cm dir?
A. 60
B. 70
C. 80
D. 40
E. 50
SORU:51
Stresle ilgili kişisel nedenlerden değildir?
A) ücret
B) basa Çıkamama
C) yas
D) cinsiyet
E)
SORU:52
Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmeliğe göre, çalışanların risklerle
karşılaşma olasılığında risklerin önlenmesi için aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmayabilir ?
a) maruziyet süresi
b) maruziyet türü
c) maruziyet düzeyi
d) çalışanların yaşı ve cinsiyeti
e) ilgili mevzuat
SORU:53
İş ekipmanlarının yazılı talimatında en az hangileri bulunmalıdır ?
1) İş ekipmanının kullanım koşulları
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar
3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen bilgiler
SORU:54
Hangisi İşe giriş muayenesinin amaçlarından değildir ?
1- çalışanın işe uygunluğunu belirlemek
2- ikincil koruma sağlar
3- meslek hastalığının tanısını sağlar
SORU:55
Tespit ve öneriler defteri hangi makam tarafından onaylanır?
SORU:56
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Oparatör sadece işaretçinin dur komutunu uygular
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
POZİTİF İŞ GÜVENLİĞİ
SORU:57
I.Metal dumanı ateşi (kaynakçı)
II.Kronik toksit ense flopati (boyacılar, mobilyacılar)
III.Şarbon (Veteriner hekim çiftçiler
Yukarıdaki meslek hastalıkları ve meslek hastalıkları ve meslek grupları eşleşmelerinden hangileri doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.
I, II,III
I
II
I,II
I,III
SORU:58
Acil durum aydınlatmasının normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde en az ne kadar süreyle sağlanması
şarttır?
A. 60
B. 80
C. 120
D. 40
Aksu Caddesi 9/9 Shhiye/ANKARA
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
160 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content