close

Enter

Log in using OpenID

AYDIN ILIMiZ:N YATIRIMCILARINA MU』 DE YEREL URUN L!SttEM:Z

embedDownload
AYDIN ILIMiZ:N YATIRIMCILARINA MU』 DE
Avrupa BirliЁ i KonlisYOnunun Onav:i!ei‖ mize Ozgii bir,ok verei
50 hibe desteglnin Onti acildi...
tirune O/。
Avdln ilimiz icin verel urun‖ stesi kapsami genisletilerek′
″
Yerei Orlnlerin ve Mikro i51etmelerin
Ce:istirilmesi"tedbiri kapsaminda desteklenen lrunler artir:larak revize edilmistir.
Daha ёnce yerel lrunler kapsaminda sadece“
tahin helvasし
,ilek′
narencive′
Sefta‖ ′
pasa borettL prlna yaЁ
与kuru
nar′
indr′
zeytin,2eytinyaЁ tt kestane′ bal kaba首 しtahin,
cin msl口 {paJak mslr),cam iSt嗜
しkabak
taJlsし yuvalama′
p‖ na,p‖ na tozu ve suyu″ gibi Oranier yer almaktavdl AB Komisyonuna
sunulan Aydin iline at icengnde bircok yerel lrunun yer aldlЁ IllSte komisyon taraindan onaylanm15
ve destek kapsamlna alinm15tlr Bu konuyu oldukca Onemsedikleriniifade eden il KoordinatOrl Erhan
Cift,L5unlari soyledL"AB komisyonuna sunulan yere1 0「 On‖ stemizin onaylanmaslYla Aydln i‖ ne ait
bircok urun destek kapsamina alinm15tl「 Yerel」 run listesinin geni51etilmesi desteklenen urunlerinin
savisinln arttlrllmasし hem uretic‖ erimiz hem de ulke ekOnomisi adlna Onemli bir ge‖ 5medir Yerel
urun listesindeki urunler igin bitkisel ve havvansal uretimin destek kapsaml d151nda olduttu
unutulmamalldlr Tarlm ve Klrsal Kalkinmavl Destekleme Kurumu olarak yerel lrこ n listesi 19erisinde
i51enne ve
ver alan urunlerin i51enmesi ve paketlenmesi kapsaminda vapllacak olan in,aat i51erine′
anma
a,amaslnda
pakeJeme i51emle‖ nde kullan!lacak olan makine ve ekipmanlara,projelenn hazl‖
vapllacak olan hizmet allmlanna{mimarl cizimleら dan15manilk hizmeJe‖ vb}Ve g6rund‖ 」k
harcamalan kapsamlnda tabela/panO allmlna destek venlmektedir Yaunmcllanm曖 ′Kurumumuza
sunacaklarl projeler ve bi2den alacaklarl destekler ile yeni i5ietmeler kurarak veya i5ietmelerini
buvuterek
orunlerini
dunya
pazarlna
sunma
imkanlna
desteklerden faydalanmalar!i9in kurumumuza beklivoruz″
kavu,abilirier
Vatanda51arlmlzl
bu
dedi
YEREL URUN L!SttEM:Z
Cilek,V"ne,Seftan,incir′
(kuruSu′
marmelau′
uzじ m′
recelし
kavl,,elma′ enk,dut,karadut;ta2e paketienmi5 ve blenmi5 urOnlen
pekmezし meyve suvu′ sucuk,pesuL kOnsantreJ)
Domates,Kereviz,be2elye′ barnva,enginar,fasulye,patllcan,biber′ kabak,salatallk′ korni5on′ kapari,
borulce,bakla,msltt taZe pakeJenml ve iJenmi5 urunlen′ {kurusu,konservesL tur5usu)
Toz biber′ pul biber, karabiber ve benzeri kurutulmus baharatlar ile kekik,nane, papatya,lhiamur′
adacayし defne yapra首 しzencelL ardl,′ bibenye′ melに a ve benzen arOmatlk b■ k‖ er: "lenml
paketlenmi5 brunleri′ aromatik bitkisel yaЁ
じzum
pekmeJ′
larl′
bitki sularし bitki cavlarl ve sekerleri
しzlm]ra sし uzOm JrkesL uZum 5arabし koruk ekJJ′ kOruk suyu′ Ozlm cekirdetti tOZu′
kuruし zu m
Sade kuru incir′
kuru incir dolma割 ,cikolata kapll kuru incir,incirden mamu1 5eke‖ 1 1rOnler{recelし
marmela,′ dOnen,ezmeJ′ cezeryesり
Zeytin,cizik Sivah ve yesil zeytin′
,urutme siyah zeytin′ klrma 2eytin′ kokteyl zeytin,salamura zeytin′
zeytin ezmesi,2eytin tat1lsl′ zeytin receli
Tuke■ me haar,pakeJenmis yerel yemek ve taJllar(yuvanama′ keskek′ zeylnya薔 ll sarma ve dolma
ce5itlerち
su bOretti,asure)
Haz r gerezlik,pakeJenm、 urunler{ver is■ Ё
らceV屹 ′badem,indlk,paJamtt msr′
kabak ceklrdeЁ
i)
suzme yotturt,tu um peynri′ kesik,95keiek,tereya言 しk6y peynin′ yaylk ayran
Mantar ve ce5itleri,taze paketlenmi5,kurutulmu5 urunleri′ tursusu,salatasl ve konserveleri
Narenciye,taze pakeJenmi5′ i51enmi5由 runlen{recelし
suvu′
kOnsantrest kuruSu)
Tatl mava ekmeЁ L taJl mava simidL baZlama′ gozleme,96rek ekmetti
Prina Ya首 しKuru Prina,Prina Tozu ve suyu′
pelet prina,cekirdek prina
Kestane,kestaneden mamu1 5ekerlemeler′ kestane unu
Cine kё ftesL deve Sucuttu′ cop 515,kuyu tandlr kebab
Pide cesllen{klymalし ka5a‖ しkusbas:│し tahinli vb)
Tarhana′ eri5te,kuru Yuvarlama′ yufka
Nar′ nar suyu′ nar ek5isし nar cekirdeЁ
i
Tahin,tahin helvasl,susam helvasl
DoЁ al
kaynak suyu
Maden suYu
K6y yumurtasI
Cam iStl首 1(kanar)
51ra Sucuttu
Bozdogan tatl:sucuttu
Ba kaba首
i
Lokum ce51tlen,Sabunive okumu
Asma vapraЁ I SalamuraЫ
Pamuk,pamuk ya首 l
Cin ms r(paJak ms r)
Kestane bah
Cam ball
Haylt ba h
Karaba5 ba11
Domates sosu ve salca創 ′
Biber sosu ve salcasI
cemen′
Pa5a bё
Kahva‖ 111k
reЁ
sos
i
Kabak taJ嘔
Zeyunya首 l ce5■ len
Zeylnva首 ll Sabun
│
DESttEK ALANLARIM!Z
― Operasyonel binalar ve uretim tesislerinin insasl′ modernizasyonu veya geni51etilmesi′
― Yerel lrunlerin ve tarimsal urunlerin uretim ve paketlenmesine Ozel ekipman satln ahnrnasl′
― Paketleme tesislerinde fiziksel yatlrlmlar ve ekipman aliml′
― Fab● ka
sa● 5 mattazaSI Veya tantlm stanJa口 kurulmatt da dah‖
pazarlamaslna yё nelik yatlrlmlaL
ёresel urunlenn tanttm ve
′γ
DESTEK MiKTARIMIZ
y6nelik alt ve Ust limitler atatrdaki seklldedir:
Her bir prore igin uygun yatrnmlarrn toplam degerine
. Enaz :10.0o0Avro
. En ,azla : 400.000 Avro
Toplam yatlnmrn %50'si hibe olarak verilecektir'
KiMLER BASVURABILIR
Bu tedbirin favdalanlc lari′
ki,‖
・
kamu tuzel ki,liklert haric, ulusal kanunlarca tanlnmll ge"ek ve tuzel
erdir Faydalanlc lar;
50 k',iden a2 ,all,anl istihdam eden veya y‖ 1:k cirosu veya b‖ ancosu 8 milyon TL′ vi a,mavan
mikro ve kOcOk OI,ek i zanaatkartar ve t,letmelerdir
・
UluSal vergi sistemine kav tl olmandir
ik 。
!mas
・ Ba,vuru Sunu duこ unda favdaanciar 65 yas u2ennde O mamaldr (■ IZe kis‖
durumunda bu tuze k、 1lgi
tems‖
etme ve‖ zama vetkll kttivi‖ gi end“ r)
ONEMLI HUSUSLAR
o
Verel lrun listesindeki urOnler i,in bitkiSei ve havvansal 17etinin destek kapsami dl,lnda
Oiduこ u unutulmama"dr
● Listede yazan urunler,tesis erde uretilecek/paket enecek nihai lrun olmal:dlr
● Listedeki彙 lda urunlerinin uretimi/paketlenmes sOz konusu olduttunda yattr mln sonunda
Gda guVem増 ″el」 ‖Onav/ka,t betde“ Jmabtt gerekece」 nOktaЫ nda btiに nd“ meに r
yapllmaldtr
・
Vatlr m veri kl「 sal alanda ver almaldlr
・
Perakende dlzevinde vap lan vatir mlar destek kapsaml dl,Indadir
SORU CEVAP
Bu tedbirin amaci nedir,
Vere mikro bletmelere Tlrk Patent Ensutusu taranndan venlen cOttra“
i,aret Sertrikattna sahip
urunに re oncdk tamnarak,geに neksd ve 0281n verd tanm(gda Ve gda olmayan)urunに n le
ge enekse e sanat attn n deЁ enend"‖ me● ve/Veya uenmes,icin destek saこ
anmas d「
Bu vat[r[mlarda uvgun harcamalarin tutar[ne kadar olma1ld:r,
10 000 avrodan az 400 000 av「 odan fazla olamaz SOzlesme tarihiitibarivle,toplam uygun ha「
miktar 400 0CXl avronun ustunde。 lan
vat〔
cama
r mlarda,bu ust hmiti gecen klslm desteklenmevecek olup′
bu miktar ba,vuru Sahibitaraflndan kar,lanacaktlr
Bu vatnm!ar icin hibe deste言 i miktan ne kadardr'
Uygun harcamalann%50 ntpeundekik嘔 lm icin gen odemeJz hibe destettiSatlanmaktadlr
Bu vat:rimlarda alinacak hibe!erde taksit vapma imkanl var mid:r?
0-250 000 avro araslnda ise tek Odeme 250 001-400 000 avro arasinda ise bir veya lkitaksit sek‖ nde
Odeme vapllmaktadir(cattn dOnemiennde takJt saylsl ve tutanan dett15iklik gosterebillr)
Yatirimlar her yerde yap:labilir mi?
Yainmin Klrsal Alanda yapJmatt gerekmektedir Klrsal alan‖
stesinin tamamlicin burava uklavln
Yat:rim yaparken vergi Odlγ or muvuz?
Ba5vuru Sahibi aldl薔 l hibelerde ge‖「 vergヽ L kurumlar vergLive KDV den muaftlr Tedank9ilede
ya pti首
lsOJe5melerde Damga Vergislnden muaf de薔
ild「
Yatirimda hangi harcamalari vaparak hibe destettinden favdalanabi!iriz?
Yaplm i51eri′
makine ekipman ahml′
gё runurllk
ve dan15manllk hiZmetlerilcin%50 geri 5demesiz hibe
verilmektedir
Yere1 0rln:er ve Mikro isletmelerin Ce‖
5tir‖
mesi A!t Tedbiri kapsannlnda bitkisel lrln Jret‖
mesine
v6nelik destek veri:mekte midir?
Bu tedbir kapsamlnda bahsed‖ en bitkisel ve havvansa:uretim destek kapsaml d151nda olup′ bu
lrunlerin satl,amach i51enmeSi,paketlenmesi ve pazarlanmasiile ilgili yatl「
lmlara destek
verilrnektedir
Yere!Orunler ve Mikro i,letmelerin Ge‖
stir‖
mesi Alt Tedbiri kapsaminda,avnlisletmede birden
fa2!a verel glda lrlnl icin basvuru vap::abilir mi?
Ayni151etmede ilgilillde yerel urunlerlistesinde ver alan birden fazla verel urun icin ba5vuru
yapllab‖ ir
Yat:rim Kapsam:nda Uvgun Olmavan Harcamalar nelerdir?
Asa首 lda bel「 tlien kalemler uygun olmavan harcamalar olarak kabul ed‖ mekte olup′ bu harcamalar
igin destek talebinde bulunulamaz
§Arazi ve mevcut binalarln satln al nmasし
§lkinci el makine ve eklpman a1lmし
§Canh hayvan satln ahnmasし
§Ziral
urun haklarlnln,yllllk bitkilerin ve onlarln ekimlerinin satln allnmasl′
§KDV ve OTv dah‖ 。lmak
Ozere vergiler ve har91ar′
§Gumrak resmive thalat verg‖ en,
§i51etme
giderleri′
§Baklm ve amortisman gideden′
§Her
turlu kira gideri,
§Kiralayanln marjし faizin yeniden inansman rnaliveJerL i51etme gide‖ erl
masra■ att gibi kira saln alma ile ba薔 lantl!ma‖ yeJer′
§Banka ocretleri,teminat rnasraflari ve benzeri Ocretler′
ve sigOrta
§Dё viz― TL
§Para
ile‖
gili dOn05um masraflarし
Ocretleri ve kambivO kavlplarl,
Cezalarl′ mali Cezalar ve dava masraflarl,
§Favdalanicl taraflndan vapllan avni katkllar
Vatirim vapmak icin nereve ne 2aman ba5Vuru vapma:lv:2?
Kurumumuza ba,Vurular dOnemse1 01arak yapllmaktadlr Cattn DOnemi kurumumuzun internet
じ
薔lmuze yapllmaktadlr
stesinde nan edilmektedir Ba5vurularil KoordinatO‖
‖こ umuzden detav1l b‖ gi
Yaunm haコ ‖lklanna baJamadan onCe muJaka ll Koordinatё 薔
Tel:444 8535 veya 0 256 231 09 81
allnに
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content