close

Enter

Log in using OpenID

AlcoQuant 6020plus katalog - Alkolmetre

embedDownload
AlcoQuant 6020 plus
R
Kompakt alkolmetre
Güvenilir ve kesin sonuç
Kolay ve hijyenik kullaným
Diðer
Teknik Özellikler
0 - 5,5 ‰ BAC
E100 elektrokimyasal ölçüm hücresi
Etanol standartlarýna göre maksimum ölçüm hatalarý
Aseton, CO vb maddeler gözardý edilir
3 tuþ ile çalýþma. Arka aydýnlatmalý membran tuþ takýmý
ölçülen deger üzerinden
Ayarlanabilir otomatik kapanma süresi (0-9 dak.)
ölçülen deger üzerinden
Otomatik olarak kapanabilen arka aydýnlatma
Ortam koþullarý
Çalýþma Sýcaklýðý Aralýðý
Depolama Sýcaklýðý Aralýðý
Tek kullanýmlýk, tek yönde geçirgen EnviteC aðýzlýk
Optimum Dep. Sýcaklýðý (sensör)
Ortam Basýncý
% 20-98 nispi nem
Nem
Minimum Nefes Verme Hacmi
4xLR6 (AA) alkalin Mignon tipi veya þarj edilebilir batarya
Tam Dolu Batarya ile Yapýlan Ölçüm
Cihaz Ara Birimi
Rahat Kullaným
Hem sað hem sol elle kullanýlabilen ergonomik tasarým
Dil Seçenekleri
Türkçe, Ýngilizce ve Almanca (diðer diller eklenebilir)
Yazdýrma
Çýktý alabilme ve geçmiþe dönük ölçümleri yazdýrabilme
Uyarý ve Ýkaz Sistemi
Üçlü LED (kýrmýzý-sarý-yeþil) ve sesli sinyal verme özelliði
USB ve Rs232 (ara birimi) veriler PC ve yazýcýya aktarýlabilir
Koruma Sýnýfý
195 mm x 60 mm x 47 mm
Darbe Direnci
275 gr (bataryalar dahil)
‰, mg/l, % (diðer birimler eklenebilir)
Standart
PC Baðlantýsý
Sezgisel Çalýþma
Onaylý
Aydýnlatmalý Tuþ Takýmý
Gün Iþýðýnda Rahat Okuma
Hýzlý Veri Transferi
Opsiyonel GPS
Darbeye Dayanýklýlýk
Su/Toza Dayanýklý
Opsiyonel Þarj Edilebilir Pil
Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr
AlcoQuant 6020 Plus
Alkolmetre, çantasý, 4 adet AA-Alkalin batarya, 25 adet aðýzlýk, kullanma kýlavuzu
R
Aksesuarlar
Taþýma çantasý
275mm x 230mm x 83mm
Aðýzlýk S Tipi
Geri nefes almayý önleyen çek valfli, tek tek hijyenik olarak paketlenmiþ, 25 adet aðýzlýk
Nokta VuruþluYazýcý
Nokta vuruþlu yazýcý, þarjedilebilir batarya paketi, þarj cihazý ve 1 rulo yazýcý kaðýdý ile birlikte
Yazýcý kaðýdý
Nokta vuruþlu yazýcý kaðýdý. 1. Hamur, tek nüsha
Yazýcý mürekkebi
Nokta vuruþlu yazýcý þeridi
Yazýcý kablosu
AlcoQuant 6020 plus ’ ý yazýcýya baðlamak için gerekli kablo
Yazýlým “Datamanager”
AlcoQuant 6020 plus ’ dan PC’ye veri aktarýmý için gerekli yazýlým
PC kablosu
AlcoQuant 6020 plus ’ ý PC ‘ye baðlamak için gerekli kablo ( USB ve ya RS232)
Termal yazýcý
1 rulo termal yazýcý kaðýdý ile birlikte
Termal yazýcý kablosu
AlcoQuant 6020 plus ’ ý yazýcýya baðlamak için gerekli kablo, araç þarj kiti
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
2 327 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content