close

Enter

Log in using OpenID

2k-onarım dolgu macunu rsm

embedDownload
t
Avantajýnýz:
Sertlik ve dayanýklýlýk bakýmýndan
ahþaba karþýlýk gelir ve açýk hava
þartlarýna karþý dayanýklýdýr.
t
2K-ONARIM DOLGU
MACUNU RSM
Yüklenme kabiliyeti çok iyi.
Donma hýzý.
t
Avantajýnýz:
Birkaç dakika içinde çeker, akmaz
ve ortam sýcaklýðýna baðlý olarak
20–40 dakika içinde yüklenmeye
dayanıklı hale gelir.
Boyanabilirlik.
Avantajýnýz:
Dolgu macununun üstüne çok
sayýda boya sistemleri sürülebilir.
RSM - Ahþap
RSM - Beyaz
Ahþap ve ahþap benzeri bütün
yüzeyler için
Ahþap ve plastik tek renkli,
gözenekleri kapalý bütün
yüzeyler için.
l
l
l
l
Ahþap malzemeler üzerine çok yüksek yapýþma kabiliyeti.
Üzeri çok iyi boyanabilir.
Çok iyi zýmparalanabilir.
Renk: Açýk meþe.
l
l
l
l
MWF - 07/99 - 00996_TR - ©
Amb./ Ad.
Ýçerik
Art.-Nr.
150 g
10 g Sertleþme 0890 302 1 1
+ Aksesuar
Gözeneksiz ince macun.
Yüksek doldurma kabiliyetli.
Tek renkli tabakalý levhalar ve
vernikli/boyalı yüzeyler
için özellikle elveriþlidir.
Renk: Beyaz.
Amb./ Ad.
Ýçerik
Art.-Nr.
180 g
10 g Sertleþme 0890 302 2 1
+ Aksesuar
Uygulama alanları:
Bilgi:
Kapatma, dolgu ve tamirat yerleri
için: Çizikler, çatlaklar, açýk derzler,
delikler, ezilmiþ yerler, deðiþtirilmiþ ve
kýrýlmýþ kenarlar.
Saðlamlaþtýrýlacak yerler: Kýrýlmýþ
vidalar, menteþeler, aksesuarlar ve
armatürler.
l
Bu bilgiler sadece bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta olup, tavsiye niteliði taþýmaktadýr. Kullaným,
depolama ve iþleme çeþitliliðinden ötürü eþdeðer
çalýþma sonuçlarý, garanti kapsamý dýþýnda kalmaktadýr. Ayný durum teknik ve satýþ ekibimiz için de
l
l
Sertleþme katkýsý ilavesinden sonra
açýk kalma süresi yakl. 5 dakika.
Baz: Polyester reçine.
10°C'de depolama süresi: 1 yýl.
geçerlidir. Her zaman ön deneme yapmanýzý tavsiye
ederiz. Ürünlerimizin ayný kalan kalitesi daima teminatýmýz altýndadýr.Teknik deðiþiklik ve geliþtirme
hakký tarafýmýzca saklýdýr.
05 2150
!
Şeffaf vernik spreyi
(püskürtme serpintisiz)
Mat
Art.-Nr. 0893 188 2
Ýpek matý
Art.-Nr. 0893 188 3
Rötuþ kutusu
Art.-Nr. 0890 305 1
Aksesuar seti
Art.-Nr. 0890 305 0
Yüzey eczanesi
Art.-Nr. 0964 258 900
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
45
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content