close

Enter

Log in using OpenID

1 - Türk Üroloji Derneği

embedDownload
DŽB;ŽB?<?:uI5D5B<u<u;;EBE<E
! 4¬>5=C5BDu6u;1CI?>
C9>1F181J9B<9;;EBCE
45BC>?D<1B9;uD129
"#"&5[Y]" !$
3b_g^U@\QjQ8_dU\2U\WbQT
2Q•[Q^
WƌŽĨ͘ƌ͘7͘zĂƔĂƌP'P<
71D1Žb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
u[Y^SY 2Q•[Q^
WƌŽĨ͘ƌ͘DƵƚb&<
1^[QbQŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
7U^U\ CU[bUdUb
WƌŽĨ͘ƌ͘ZĂŵĂnjĂŶb/
?^T_[ej]QicŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYmƌŽůŽũŝŶĂďŝůŝŵĂůŦ
=eXQcY` ŽiU
WƌŽĨ͘ƌ͘ůŝ7ŚƐĂŶdb/͕
4bCQTY;_^e[5ÎYdY]1bQ•db]Q8QcdQ^UcYŽb_\_ZY;\Y^YÎY
ŽiU\Ub
WƌŽĨ͘ƌ͘ƌĚĂůWz/E
5WUŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
WƌŽĨ͘ƌ͘ƌĚĞŵ<z
=UbcY^Ž^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
WƌŽĨ͘ƌ͘,ĂůƵŬZK>
1T^Q^=U^TUbUcŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
WƌŽĨ͘ƌ͘PnjŬĂŶWK>d
1dQºb[Ž^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
WƌŽĨ͘ƌ͘DƵƐƚĂĨĂ&͘h^d
1[TU^YjŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
2
dmz<ϭϬ͘ƂŶĞŵ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ^ŦŶĂǀĂ,ĂnjŦƌůŦŬ<ƵƌƐƵͬϮϬϭϰ
2Q•[Q^
WƌŽĨ͘ƌ͘^ĞůĂŚŝƫŶzE
=UbcY^Ž^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
7U^U\ CU[bUdUb
WƌŽĨ͘ƌ͘7ůŬĞƌ^<7EZ
7QjYQ^dU`Ž^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
ŽiU\Ub
WƌŽĨ͘ƌ͘7ƐĂPz
1dQdºb[Ž^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
WƌŽĨ͘ƌ͘^ĞůĕƵŬzm>
1[TU^YjŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
WƌŽĨ͘ƌ͘>ƺƞŝdhE
7QjYŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
WƌŽĨ͘ƌ͘,ĂƐĂŶ</Zdb
;QV[QcŽ^YfUbcYdUcYD`6Q[º\dUcYŽb_\_ZY1^QRY\Y]4Q\
dmz<ϭϬ͘ƂŶĞŵ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ^ŦŶĂǀĂ,ĂnjŦƌůŦŬ<ƵƌƐƵͬϮϬϭϰ
3
1;145=u; ;1D9<9=
4b1RTebbQXY]u=1=?Í<E
Dr. Ali Serdar GÖZEN
Dr. 2ºle^d SE=EB3u
Dr. 3e^[ GŽB2ŽZ
Dr. 6are[ IAÍ39
Dr. 8a[a^ ;9<9¿ABS<AN
Dr. 8aca^ 2A;9BDA
Dr. ul[er SE¿;uNEB
Dr. ;e]al SAB93A
Dr. =. 6are[ ESDA
Dr. =erad 2?Z<E
Dr. ?[dai NAZ<9
Dr. Ö]er 2ar• IŽ3E<
Dr. Ö^der IA=AN
Dr. Ö^er AN<9
Dr. Ba]aja^ A39
Dr. B. 3a^[_^ GEB=uIAN?Í<E
Dr. BeSe` 2ŽIŽ;A<@E<<u
Dr. SelaXiddi^ ¿AIAN
Dr. SelÕe[ EBDE=
Dr. Ia•ar ÖZGÖ;
Dr. DaiVe^ ?;DAB
Dr. Il]aj A;S?I
Dr. EÎer 2?I<E
$
dmz<ϭϬ͘ƂŶĞŵ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ^ŦŶĂǀĂ,ĂnjŦƌůŦŬ<ƵƌƐƵͬϮϬϭϰ
EZa[ºlaci_^ 2_je[le[lar Dr. =. 6are[ ESDA ............................................................. 7
ƌĞŬƐŝLJŽŶ&ŝnjŽůŽũŝƐŝǀĞƌĞŬƟůŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶWĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝ Dr. =. 6are[ ESDA ......... 11
ƌĞŬƟůŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ;^ĞƌƚůĞƔŵĞŽnjƵŬůƵŒƵͿWĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝ;Dr. 2ºle^d SE=EB3u ....... 15
ƌĞŬƟůĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ;ͿĞƌƌĂŚŝƚĞĚĂǀŝƐŝ͕;Dr. Ade• ;AD9?Í<E ................................. 19
WĞLJƌŽŶŝĞŚĂƐƚĂůŦŒŦǀĞWĞŶŝůĚĞĨŽƌŵŝƚĞůĞƌ
ƌŬĞŬ7ŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞǀĞDĞĚŝŬĂůdĞĚĂǀŝ;Dr. SelaXiddi^ ¿AIAN ............... 23
ƌŬĞŬ7ŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝŶĚĞĞƌƌĂŚŝdĞĚĂǀŝůĞƌǀĞDr. SelaXiddi^ ¿AIAN ............................... 27
^ƉĞƌŵůĚĞƚŵĞzƂŶƚĞŵůĞƌŝ
ĞŶŝŐŶWƌŽƐƚĂƚ,ŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝͬůƚƌ^ŝƐƚĞŵ^ĞŵƉƚŽŵůĂƌŦDr. Ba]aja^ A39 ............. 31
WĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝ
W, DĞĚŝŬĂů ǀĞ ĞƌƌĂŚŝ dĞĚĂǀŝƐŝ Dr. Ö^der IA=AN ................................................. 47
ƂďƌĞŬ ǀĞ DĞƐĂŶĞŶŝȨŶ EŽŶƐƉĞƐŝĮŬ ŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ Dr. ?[dai NAZ<9 ......................... 51
ŽĐƵŬůĂƌĚĂ &ŽŶŬƐŝLJŽŶĞů 7ƔĞŵĞ ŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ǀĞ ŶƵƌĞnjŝƐ Dr. Il]aj A;S?I ............. 55
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐͲƉŝƐƉĂĚŝĂƐͲŬƚƌŽĮ sĞnjŝŬĂ Dr. B. 3a^[_^ GEB=uIAN?Í<E ................... 67
WŽƐƚĞƌŝŽƌ hƌĞƚƌĂů sĂůǀ ;WƵǀͿ Dr. Il]aj A;S?I .......................................................... 85
sĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ZĞŇƺ ;shZͿ Dr. DaiVe^ ?;DAB .......................................................... 93
7ŶŵĞŵŝƔ dĞƐƟƐ ;<ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵͿ Dr. Il]aj A;S?I ..................................................... 95
mƌŝŶĞƌ ^ŝƐƚĞŵ dĂƔ ,ĂƐƚĂůŦŒŦ WĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝ Dr. ;e]al SAB93A ............................... 103
mƌŝŶĞƌ ^ŝƐƚĞŵ dĂƔ ,ĂƐƚĂůŦŒŦŶĚĂ 'ŝƌŝƔŝŵƐĞů dĞĚĂǀŝůĞƌ Dr. ul[er SE¿;uNEB ................. 107
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝĚĞ <ƵůůĂŶŦůĂŶ ŶƐƚƌƺŵĂŶƚĂƐLJŽŶ͕ 'ƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ Dr. Ia•ar ÖZGÖ; ........ 111
zƂŶƚĞŵůĞƌŝ ǀĞ 'ŝƌŝƔ dĞŬŶŝŬůĞƌŝ
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ mƌŽůŽũŝŬ ĞƌƌĂŚŝ WƌŽƐĞĚƺƌůĞƌ Dr. Ali Serdar GÖZEN .......................... 119
dmz<ϭϬ͘ƂŶĞŵ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ^ŦŶĂǀĂ,ĂnjŦƌůŦŬ<ƵƌƐƵͬϮϬϭϰ
5
ZŽďŽƟŬ ůƚ mƌŝŶĞƌ ^ŝƐƚĞŵ ĞƌƌĂŚŝ Dr. EÎer 2?I<E................................................. 121
KůŐƵ dĂƌƨƔŵĂƐŦ Dr. Ia•ar ÖZGÖ; ........................................................................... 125
7ƔĞŵĞ &ŝnjLJŽůŽũŝƐŝ Dr. 3e^[ GŽB2ŽZ ........................................................................ 131
EƂƌŽũĞŶŝŬ DĞƐĂŶĞĚĞ dĂŶŦ ǀĞ ^ŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ Dr. 3e^[ GŽB2ŽZ ............................... 135
ƔŦƌŦ ŬƟĨ DĞƐĂŶĞ Dr. 3e^[ GŽB2ŽZ .................................................................... 141
<ĂĚŦŶĚĂ ^ƚƌĞƐ dŝƉŝ 7ĚƌĂƌ <ĂĕŦƌŵĂLJĂ zĂŬůĂƔŦŵ Dr. 8a[a^ ;9<9¿ABS<AN .................... 145
WƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ^ŽŶƌĂƐŦ 7ŶŬŽŶƟŶĂŶƐ Dr. ul[er SE¿;uNEB ........................................... 149
WĞůǀŝŬ ŒƌŦ ^ĞŶĚƌŽŵůĂƌŦ Dr. 3e^[ GŽB2ŽZ ............................................................ 155
WƌŽƐƚĂƚ <ĂŶƐĞƌŝ ;dĂƌĂŵĂ͕ PŶůĞŵĞ͕ dĂŶŦ ǀĞ ǀƌĞůĞŵĞͿ Dr. =erad 2?Z<E................. 161
WƌŽƐƚĂƚ <ĂŶƐĞƌŝ͗ >ŽŬĂůŝnjĞ ,ĂƐƚĂůŦŬƚĂ dĞĚĂǀŝ Dr. EÎer 2?I<E ................................... 169
WƌŽƐƚĂƚ <ĂŶƐĞƌŝ͗ >ŽŬĂů 7ůĞƌŝ ,ĂƐƚĂůŦŬƚĂ dĞĚĂǀŝ Dr. EÎer 2?I<E ................................ 173
WƌŽƐƚĂƚ <ĂŶƐĞƌŝ Dr. =erad 2?Z<E ........................................................................... 175
;,ŽƌŵŽŶĂů dĞĚĂǀŝ <ĂƐƚƌĂƐLJŽŶĂ ŝƌĞŶĕ DĞƚĂƐƚĂƟŬ ,ĂƐƚĂůŦŬͿ
<ĂƐĂ 7ŶǀĂnjŝǀ KůŵĂLJĂŶ DĞƐĂŶĞ <ĂŶƐĞƌŝ ǀĞ Dr. =erad 2?Z<E .................................. 181
mƐƚ mƌŝŶĞƌ ^ŝƐƚĞŵ ĞŒŝƔŝĐŝ ƉŝƚĞů <ĂŶƐĞƌŝ
<ĂƐĂ 7ŶǀĂnjŝǀ ǀĞ DĞƚĂƐƚĂƟŬ Dr. Ö^er AN<9 Dr. Ö]er 2ar• IŽ3E< ......................... 185
DĞƐĂŶĞ dƺŵƂƌůĞƌŝŶĚĞ dĞĚĂǀŝ
mƌŝŶĞƌ ŝǀĞƌƐŝLJŽŶůĂƌ Dr. SelÕe[ EBDE= Dr. Ö^er AN<9......................................... 193
ƂďƌĞŬ dƺŵƂƌůĞƌŝŶĚĞ dĂŶŦ͕ ^ŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ ǀĞ ǀƌĞůĞŵĞ Dr. 8aca^ 2A;9BDA .......... 197
ƂďƌĞŬ dƺŵƂƌůĞƌŝŶŝŶ dĞĚĂǀŝƐŝ Dr. BeSe` 2ŽIŽ;A<@E<<u ........................................ 205
'Ğƌŵ ,ƺĐƌĞůŝ dĞƐƟƐ dƺŵƂƌůĞƌŝŶŝŶ dĞĚĂǀŝƐŝ Dr. BeSe` 2ŽIŽ;A<@E<<u ..................... 215
dĞƐƟƐ dƺŵƂƌůĞƌŝ dĂŶŦ͕ ^ŦŶŦŇĂŵĂ ǀĞ ǀƌĞůĞŵĞ Dr. 6are[ IAÍ39 ................................ 227
6
dmz< 1Ϭ. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ ϮϬ1ϰ
ŒƒòŽƒ•›‘‘œ—Ž—Žƒ”Ç
ƌ. D. &ĂƌƵŬ h^d
A[de^ij Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili Dal A^dalia
ũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ͖ ĞŶ ƐŦŬ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůĂŶ ĞƌŬĞŬ ƐĞŬƐƺĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ŽůƵƉ͖ WƌĞŵĂƚƺƌ
ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶĚĂŶ ŐĞĕŝŬŵŝƔ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶĂ ŬĂĚĂƌ ŐĞŶŝƔ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬ ƐƉĞŬƚƌƵŵƵŶƵ ŬĂƉƐĂŵĂŬƚĂĚŦƌ ;1Ϳ.
ũĂŬƺůĂƚƵǀĂƌ zĂŶŦƨŶ ŶĂƚŽŵŝ ǀĞ &ŝnjLJŽůŽũŝƐŝ͗ ƵLJƐĂů ƐŝŶŝƌ ǀĞ ďƂůŐĞůĞƌ͕ ĂīĞƌĞŶƚ LJŽůůĂƌ͕ ƐĞƌĞďƌĂů ĚƵLJƐĂů
ĂůĂŶůĂƌ͕ ƐĞƌĞďƌĂů ŵŽƚŽƌ ĂůĂŶůĂƌ͕ ƐƉŝŶĂů ŵŽƚŽƌ ĂůĂŶ͕ ǀĞ ĞīĞƌĞŶƚ LJŽůůĂƌ ĞũĂŬƺůĂƚƵǀĂƌ ƌĞŇĞŬƐŝŶ ĮnjLJŽůŽũŝŬ
ďƂůƺŵůĞƌŝŶŝ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. EƂƌŽŬŝŵLJĂƐĂů ŽůĂƌĂŬ ĞůĞ ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ͖ ďƵ ƌĞŇĞŬƐŝŶ ƉƌŝŵĞƌ ŽůĂƌĂŬ ƐĂŶƚƌĂů
ƐĞƌŽƚŽŶŝŶĞƌũŝŬ ǀĞ ĚŽƉĂŵŝŶĞũŝŬ ŶƂƌŽŶůĂƌ ĂƌĂƐŦ ďŝƌ ŝůŝƔŬŝ ŝůĞ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ŬŽůŝŶĞƌũŝŬ͕ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ͕
ŽŬƐŝƚŽƐŝŶĞƌũŝŬ ǀĞ ŐĂŵĂ ĂŵŝŶŽďƵƟƌŝŬ ĂƐŝĚ ;'Ϳ ŶƂƌŽŶůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŬŽŵƉůĞŬƐ ĞƚŬŝůĞƔŝŵ ŝůĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟŒŝ
ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ ;1Ϳ.
ũĂŬƺůĂƚƵǀĂƌ ƌĞŇĞŬƐŝŶ͖ ĞŵŝƐLJŽŶ͕ ĞũĞŬƐŝLJŽŶ ;ƉĞŶŝů ĞŬƐƉƵůƐŝLJŽŶͿ ǀĞ ŽƌŐĂnjŵ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ 3 ĨĂnjŦ
ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŵŝƐLJŽŶ ĂŶŦŶĚĂ ƐĞŵŝŶĂů ǀĞnjŝŬƺůůĞƌ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ďĞnjŝŶĚĞ ƌŝƚŵŝŬ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŽůƵƔŵĂŬƚĂ͕
ĞŬƐƉƵůƐŝLJŽŶ ĂŶŦŶĚĂ ŝƐĞ ƐĞŵƉĂƟŬ ƐŝŶŝƌůĞƌ ;d1ϬͲ>ϮͿ ĂƌĂĐŦůŦŒŦLJůĂ ƐƉĞƌŵ ǀĞ ƐĞŵŝŶĂů Ɛŝǀŝ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƵƌĞƚƌĂLJĂ
ďŽƔĂůƨůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ͖ ĞũĞŬƐŝLJŽŶ ĂŶŦŶĚĂ ďƵůďŽŬĂǀĞƌŶƂnj ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬĂƐŦůŵĂŬƚĂ
ǀĞ ĞŬƚĞƌŶĂů ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌ ƌĞůĂŬƐĞ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ZĞŇĞŬƐŝŶ ďƵ ďƂůƺŵƺ ĚĞ ^ϮͲ^ϰ ƐŽŵĂƟŬ ƐŝŶŝƌ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝ
ĂƌĂĐŦůŦŒŦLJůĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. dƺŵ ďƵŶůĂƌŦŶ ĚŦƔŦŶĚĂ͕ ĞũĞŬƐŝLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ŬĂƉĂŶŵĂŬƚĂ
ǀĞ ĞũĂŬƺůĂƨŶ ƌĞƚƌŽŐƌĂĚ ŽůĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞLJĞ ŬĂĕŵĂƐŦ ĞŶŐĞůůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. KƌŐĂnjŵ ƐƺƌĞĐŝ ŝƐĞ͖ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
ƵƌĞƚƌĂĚĂ ĂƌƚŵŦƔ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ďĂƐŦŶĕ ŝůĞ ƵLJĂƌŦůĂŶ ƉƵĚĞŶƚĂů ƐŝŶŝƌ ǀĞ ďĞLJŝŶĚĞ ĚƺnjĞŶůĞŶĞŶ ŬĂƌŵĂƔŦŬ ďŝƌ ƐƺƌĞĐŝŶ
ƐŽŶƵĐƵĚƵƌ. ^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ LJƺƌƺƚƺůĞŶ ďŝůŝŵƐĞů ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ͖ ĚŽƉĂŵŝŶ͕ ƐĞƌŽƚŽŶŝŶ͕ ĂƐĞƟůŬŽůŝŶ͕
ŽŬƐŝƚŽƐŝŶ͕ ' ǀĞ ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ Őŝďŝ ĕŽŬ ĕĞƔŝƚůŝ ŶƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌůĞƌŝŶ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŬŽŶƚƌŽůƺŶĚĞ ƌŽů ŽLJŶĂĚŦŒŦŶŦ
ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJŵƵƔƚƵƌ. ŝƌŝŶĐŝů ŶƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌůĞƌĚĞŶ ŽůĂŶ ĚŽƉĂŵŝŶ Ϯ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ ĂƌĂĐŦůŦŒŦLJůĂ ƐĞŵŝŶĂů
ĞŵŝƐLJŽŶͬĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶƵ ŽůƵƔƵŵƵŶƵ ƵLJĂƌŦƌŬĞŶ͕ ƐĞƌŽƚŽŶŝŶ ďƵ ƌĞŇĞŬƐŝ ŝŶŚŝďĞ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ. ^ĞƌŽƚŽŶŝŶĞƌũŝŬ
ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ ďĞLJŝŶ ǀĞ ŵĞĚƵůůĂƐƉŝŶĂůŝƐ ŝůĞ ďĞLJŝŶ ƐĂƉŦ͕ ƌĂƉŚĞ ŶƵĐůĞŝ ǀĞ ƌĞƟŬƺůĞƌ ĨŽƌŵĂƐLJŽŶ
Őŝďŝ ůŽŬĂƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ LJĞƌ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ϱͲ,d1Ă͕ ϱͲ,d1ď͕ ϱͲ,dϮĂ͕ ϱͲ,dϮď ǀĞ ϱͲ,dϮĐ Őŝďŝ ĚĞŒŝƔŝŬ
ƐĞƌŽƚŽŶŝŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ǀĂƌůŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ĂŚĂ ƂŶĞŵůŝƐŝ͖ ϱͲ,dϮĐ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ƵLJĂƌŦůŵĂƐŦŶŦŶ
ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶƵ ŐĞĐŝŬƟƌĚŝŒŝ͕ ƉŽƐƚƐŝŶĂƉƟŬ ϱͲ,d1Ă ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ƵLJĂƌŦůŵĂƐŦŶŦŶ ŝƐĞ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ njĂŵĂŶŦŶŦŶ
ŬŦƐĂůƴŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ƐŽŶƵĕůĂƌĂĚŶ LJŽůĂ ĕŦŬĂŶ ďŝůŝŵ ĂĚĂŵůĂƌŦ͕ ƉƌĞŵĂƚƺƌ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ƔŝŬĂLJĞƟ ŽůĂŶ
ĞƌŬĞůĞƌĚĞ ĂƌƚŵŦƔ ϱͲ,d1Ă ǀĞ ĂnjĂůŵŦƔ ϱͲ,dϮĐ ƐĞŶƐŝƟǀĞƚĞƐŝŶŝŶ ƌŽů ŽLJŶĂĚŦŒŦŶŦ ƂŶĞ ƐƺƌŵƺƔůĞƌĚŝƌ ;Ϯ͕3Ϳ.
WƌĞŵĂƚƺƌũĂŬƺůĂƐLJŽŶ;WͿ͗
dĂŶŦŵ͗ũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŝĕŝŶĚĞ ĞŶ ƐŦŬ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůĂŶ ŬůŝŶŝŬ ĂŶƟƚĞ ͚WƌĞŵĂƚƺƌ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͛ ŽůƵƉ ƐŽŶ
LJŦůůĂƌĚĂ ŬŽŶƵ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ƉƌĞŬůŝŶŝŬ ǀĞ ŬůŝŶŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ LJƺƌƺƚĞŶ ĂƌĂƔƨƌŵĂĐŦůĂƌ͖ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚĂŶŦŵŦ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ
njĂŵĂŶ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ LJĞŶŝ ŬƌŝƚĞƌ ƌĞǀŝnjLJŽŶůĂƌŦ LJĂƉŵĂ ŐĞƌĞŒŝ ĚƵLJŵƵƔůĂƌĚŦƌ. ^ŽŶ ďŝůŝŵƐĞů LJĂLJŦŶůĂƌĂ ŐƂƌĞ W͖
Ă. 7ůŬ ŝůŝƔŬŝĚĞŶ ďĞƌŝ ŵĞǀĐƵƚ ŽůĂŶ ;,ĂLJĂƚ ďŽLJƵ WͿ ǀĞ ǀĂŐŝŶĂů ƉĞŶĞƚƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ŚĞƌ njĂŵĂŶͬĐŽŒƵ
njĂŵĂŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ďŝƌ ĚĂŬŝŬĂĚĂŶ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞůŝ LJĂ ĚĂ njĂŵĂŶ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ;<ĂnjĂŶŦůŵŦƔ
WͿ ǀĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ƺĕ ĚĂŬŝŬĂŶŦŶ ĂůƨŶĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ǀĂƌůŦŒŦ͕
ď. 7ůŝƔŬŝůĞƌŝŶ ƚĂŵĂŵŦ LJĂ ĚĂ ƚĂŵĂŵŦŶĂ LJĂŬŦŶŦŶĚĂ ĞƌƚĞůĞŶĞŵĞLJĞŶ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ǀĂƌůŦŒŦ͕
Đ. ^Ƃnjƺ ĞĚŝůĞŶ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͛ƵŶ͖ ^ƚƌĞƐ͕ ƐŦŬŦŶƨ ŚĂLJĂů ŬŦƌŦŬůŦŒŦ ǀĞͬǀĞLJĂ ĐŝŶƐĞů ŝůŝƔŬŝĚĞŶ ƵnjĂŬůĂƔŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ
ŽůŵĂƐŦ͕ ƔĞŬůŝŶĚĞ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ ;ϰͿ.
<ůĂƐŝĮŬĂƐLJŽŶ͗ 'ĞŶĞůůŝŬůĞ W͖ ͚,ĂLJĂƚ ŽLJƵ͛ ǀĞ ͚<ĂnjĂŶŦůŵŦƔ͛ W ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ŝŬŝ ĂŶĂ ŐƌƵďĂ ĂLJƌŦůŦLJŽƌ ŽůƐĂ
ĚĂ͖ ƐŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ĕŽŒƵ LJĂnjĂƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŬĂďƵů ŐƂƌĞŶ ǀĞ ŐĞůŝƔƟƌŝůĞŶ ƐŦŶŦŇĂŵĂLJĂ ŐƂƌĞ ŚĂƐƚĂůĂƌ͖ ͚,ĂLJĂƚ ŽLJƵ͛
ǀĞ ͚<ĂnjĂŶŦůŵŦƔ͛ ŐƌƵƉůĂƌŦŶĂ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ͖ ͚ŽŒĂů ĞŒŝƔŬĞŶ͛ ǀĞ ͚WƌĞŵĂƚƺƌĞ ĞŶnjĞƌŝ ũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŽnjƵŬůƵŒƵ͛
ŽůĂƌĂŬ ŝƐŝŵůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ŝŬŝ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵ ĚĂŚĂ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ ;1͕ϰͿ.
dmz< 1Ϭ. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ ϮϬ1ϰ
7
WƌĞǀĞůĂŶƐ͗ ĞŒŝƔŝŬ ŬŦƚĂ ǀĞ ƺůŬĞůĞƌĚĞ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ŐƂƌĞ ĐŝŶƐĞů ŽůĂƌĂŬ ĂŬƟĨ ŽůĂŶ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ й3Ͳ
3Ϭ͛ƵŶĚĂ W ƔŝŬĂLJĞƟŶŝŶ Ăůƚ ŐƌƵƉůĂƌŦŶĚĂŶ ĞŶ Ănj ďŝƌŝŶĞ ƌĂƐƚůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. dƺƌŬ ŶĚƌŽůŽũŝ ĞƌŶĞŒŝ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ
ƺůŬĞŵŝnjĚĞ LJĂŬŦŶ ƚĂƌŝŚƚĞ LJĂƉŦůŵŦƔ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂŶŦŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ͖ LJĂƔ ŽƌƚĂůĂŵĂƐŦ ϰ1.ϵц1Ϯ.ϳ ŽůĂŶ ĐŝŶƐĞů
ĂĕŦĚĂŶ ĂŬƟĨ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ йϮϬ͛ƐŝŶĚĞ W ƔŝŬĂLJĞƟŶŝŶ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ͕ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
W ƐŦŶŦŇĂŵĂƐŦ LJĂƉŦůĚŦŒŦŶĚĂ͖ йϮ.3͕ й3.ϵ͕ йϴ.ϱ ǀĞ йϱ.1͛ŝŶĚĞ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ͖ ͚,ĂLJĂƚ ŽLJƵ͕͛ ͚<ĂnjĂŶŦůŵŦƔ͕͛ ͚ŽŒĂů
ĞŒŝƔŬĞŶ͛ ǀĞ ͚WƌĞŵĂƚƺƌĞ ĞŶnjĞƌŝ ũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŽnjƵŬůƵŒƵ͛ ŽůĚƵŒƵ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ ;ϱͿ.
ƚLJŽůŽũŝ͚͗,ĂLJĂƚ ŽLJƵ͛ W ƔŝŬĂLJĞƟŶŝŶ ϱͲ,d1Ă ŚŝƉĞƌƐĞŶƟǀŝƚĞƐŝ ǀĞͬǀĞLJĂ ϱͲ,dϮĐ ŚŝƉŽƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞƐŝ ƐŽŶƵĐƵ
ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬƨŒŦ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵŶĂ ŬĂƌƔŦůŦŬ͕ ͚<ĂnjĂŶŦůŵŦƔ͛ W ƔŝŬĂLJĞƟŶŝŶ͖ ƌĞŬƟů ŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ;Ϳ͕
ƉƌŽƐƚĂƟƚ͕ ƟƌŽŝĚ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ LJĂ ĚĂ ƉƐŝŬŽůŽũŝŬ ŶĞĚĞŶůŝ ǀĞ ĞƔůĞƌ ĂƌĂƐŦ ŝůŝƔŬŝ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ
ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬƨŒŦ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ͕ dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶĞ ǀĞ WƌŽůĂŬƟŶ ŚŽƌŵŽŶ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝŶŝŶ ĚĞ ŬĂnjĂŶŦůŵŦƔ
ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶĚĂ ƌŽů ŽLJŶĂLJĂďŝůĞĐĞŒŝ ŝůĞƌŝ ƐƺƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ ;1͕ϮͿ.
dĂŶŦ͗ ,Ğƌ ŚĂƐƚĂĚĂ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ W ƔŝŬĂLJĞƟLJůĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƚĂŵ ďŝƌ ƨďďŝ ǀĞ ƐĞŬƐƺĞů ŚŝŬĂLJĞŶŝŶ
ĂůŦŶŵĂƐŦ͕ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞŶŝŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ǀĞ ĞƌĞŬƟů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ŽŒƌƵ ďŝƌ ƚĂŶŦ
ǀĞ ƚĂŬŝďŝŶ LJĂƉŦůĂďŝůŵĞƐŝ ĂĚŦŶĂ͖ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ njĂŵĂŶŦ ;/>dͲ/ŶƚƌĂǀĂŐŝŶĂů ũĂĐƵůĂƟŽŶ >ĂƚĞŶĐLJ dŝŵĞͿ ŚĂƐƚĂ ǀĞ
ĞƔŝ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŬƌŽŶŽŵĞƚƌĞ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ŽďũĞŬƟĨ ŽůĂƌĂŬ ƂůĕƺůŵĞůŝĚŝƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ ƐŽŶ njĂŵĂŶůĂƌĚĂ ǀĂůŝĚĂƐLJŽŶ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞůĞƌŝ LJĂƉŦůĂƌĂŬ ŐĞĕĞƌůŝůŝŒŝ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵƵƔ ŽůĂŶ W ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ĨŽƌŵůĂƌŦ ƚĂŶŦLJĂ ĚĞƐƚĞŬ
ĂŵĂĐŦLJůĂ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. <ŽŶƵ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ďĂƔƚĂ /^^D ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ^ŽĐŝĞƚLJ ĨŽƌ ^ĞdžƵĂů DĞĚŝĐŝŶĞͿ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ͖
ďŝůŝŵƐĞů ŬƵƌƵůƵƔůĂƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŚĂnjŦƌůĂŶĂŶ ŬŦůĂǀƵnjůĂƌĂ ŐƂƌĞ W ƚĂŶŦ ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝ ŐƂnj ƂŶƺŶĚĞ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂůŦĚŦƌ
;1͕ϲͿ.
dĞĚĂǀŝ͗W ƔŝŬĂLJĞƟLJůĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ ƚƺŵ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƉƐŝŬŽůŽũŝŬ ĚĞƐƚĞŬͬĞŒŝƟŵ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ƂŶĞƌŝůĞŶ ďŝƌ LJĂŬůĂƔŦŵĚŦƌ.
dĞĚĂǀŝ ďĂƔĂƌŦƐŦŶŦŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵĞƐŝŶĚĞ ĞƔůĞƌŝŶ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ďŝƌ ƉĂƌĕĂƐŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ŵƺŵŬƺŶƐĞ
ƚĞĚĂǀŝ ƐƺƌĞĐŝŶĞ ŬĂƨůŦŵůĂƌŦŶŦŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ ĞƐĂƐƨƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ͚zĂƔĂŵ ŽLJƵ͛ W ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ͚'ĞƌĞŬƟŒŝ
,ĂůůĞƌĚĞͬ^ĂĚĞĐĞ ŝŶƐĞů 7ůŝƔŬŝ PŶĐĞƐŝͲKŶ ĞŵĂŶĚ͛ ĚĂƉŽŬƐĞƟŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ͖ ƚĞĚĂǀŝ ŬŦůĂǀƵnjůĂƌŦŶĚĂ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶŦ
LJĞŐĂŶĞ ͚^ƉĞƐŝĮŬ͛ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵŶƵŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ŐƺŶůƺŬ ƉĂƌŽŬƐĞƟŶ͕ ƐĞƌƚƌĂůŝŶ͕
ĐŝƚĂůŽƉƌĂŵ͕ ŇƵŽŬƐĞƟŶ LJĂ ĚĂ ŬůŽŵŝƉƌĂŵŝŶ͕ ƐĂĚĞĐĞ ĐŝŶƐĞů ŝůŝƔŬŝ ƂŶĐĞƐŝ ŬůŽŵŝƉƌĂŵŝŶ ŝůĞ ƐĂĚĞĐĞ ĐŝŶĐĞů ŝůŝƔŬŝ
ƂŶĐĞƐŝ ƚŽƉŝŬĂů ĂŶƐƚĞƚĞnjŝŬ ŝůĂĕ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ĚĂ ŬŦůĂǀƵnjůĂƌĚĂ LJĞƌ ĂůĂŶ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝĚŝƌ. dƺŵ ďƵ ƚĞĚĂǀŝ
ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝŶŝŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ƉƐŝŬŽůŽũŝŬ ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ ǀĞ ĞƔůĞƌ ĂƌĂƐŦ ŝůŝƔŬŝŶŝŶ ĞůĞ ĂůŦŶĚŦŒŦ ƚĞĚĂǀŝ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌŦ ŝůĞ
ŚĂƐƚĂůĂƌ ĚĞƐƚĞŬůĞŶĞďŝůŝƌ.
ĚŝŶŝůŵŝƔ W ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ LJƵŬĂƌŦĚĂ ƐƂnjƺ ĞĚŝůĞŶ ƚĞĚĂǀŝůĞƌĞ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ ĂůƩĂ LJĂƚĂŶ ĞƚLJŽůŽũŝŬ
ĨĂŬƚƂƌĞ LJƂŶĞůŝŬ ŐĞƌĞŬůŝ ƚĞĚĂǀŝ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌŝĚĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
dĞĚĂǀŝ ĂůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŝůĂĕ ŬĞƐŝůŵĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦ LJŽŬƐƵŶůƵŬ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ďĂƔƚĂ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ŝůĂĕ LJĂŶ
ĞƚŬŝůĞƌŝ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ĂLJƌŦŶƨůŦ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ĚƺnjĞŶůŝ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŬŝƉůĞƌŝŶŝŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ.
&ŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnj dŝƉͲϱ ;WͲϱͿ ŝŶŚŝďŝƚƂƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ W ƔŝŬĂLJĞƟ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ƶ ƚĂƌnj ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŒŝ W ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĞƔ njĂŵĂŶůŦ ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ďƵůƵŶĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ.
^ĞůĞŬƟĨ ĚŽƌƐĂů ƐŝŶŝƌ ŬĞƐŝůŵĞƐŝ Őŝďŝ ŐĞĕŵŝƔ njĂŵĂŶůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵŦƔ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶ͕ W ƚĞĚĂǀƐŝŶĚĞ LJĞƌŝ
ďƵůƵŶŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ƚĂƌnj ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ŬĂůŦĐŦ ĚƵLJƐĂů ƐŝŶŝƌ ŚĂƐĂƌŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ W ŚĂƐƚĂƐŦŶĚĂ ƔŝŬĂLJĞƟŶŝŶ
ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ ;1͕ϳ͕ϴͿ.
'ĞĕũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͕ŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶǀĞŶŽƌŐĂnjŵŝ͗
ũĂŬƺůĂƐLJŽŶƵŶ ƐĂŶƚƌĂů ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺ LJĂ ĚĂ ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƐĞŵƉĂƟŬ ƐŝŶŝƌ ŝŶŶĞƌǀĂƐLJŽŶƵŶƵ͕
ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶŦŶ ĞīĞƌĞŶƚ ƐŝŶŝƌ ŬŽŶƚƌŽůƺ LJĂ ĚĂ ƉĞŶŝƐŝŶ ĂīĞƌĞŶƚ ƐŝŶŝƌ LJĂƉŦƐŦŶŦ ďŽnjĂŶ ƉƐŝŬŽũĞŶŝŬ ŶĞĚĞŶůĞƌ͕
ĐĞƌƌĂŚŝ ŐŝƌŝƔŝŵ LJĂ ĚĂ ŵĞĚŝŬĂů ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ŐĞĕ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͕ ĂŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ LJĂ ĚĂ ĂŶŽƌŐĂnjŦŵĂ ŶĞĚĞŶ
ŽůĂďŝůŝƌ. 'Ğĕ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͕ ĂŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ǀĞ ĂŶŽƌŐĂnjŵ ĞŶ Ănj ĂƌĂƔƨƌŦůŵŦƔ ǀĞ Ănj ŬĂƌƔŦůĂƔŦůĂŶ ŽůŐƵůĂƌ
ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͖ ďƵ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦŶ ǀĂƌůŦŒŦ ŚĂƐƚĂ ǀĞ ĞƔ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌĂ ŶĞĚĞŶ
8
dmz< 1Ϭ. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ ϮϬ1ϰ
ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƺŶLJĂ ^ĂŒůŦŬ PƌŐƺƚƺ Ϯ.^ĞŬƐƺĞů ŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ <ŽŶƐƺůƚĂƐLJŽŶ ƚŽƉůĂŶƨƐŦŶĚĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞ
ƵnjůĂƔŦůĂŶ ƚĂŶŦŵĂ ŐƂƌĞ͖ 'Ğĕ ũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͗ zĞƚĞƌůŝ ĐŝŶƐĞů ƵLJĂƌŦLJĂ ƌĂŒŵĞŶ ĚĞǀĂŵůŦ LJĂ ĚĂ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ƚĂƌnjĚĂ
ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ǀĞ ŚĂƐƚĂĚĂ ƐƚƌĞƐ ŽůƵƔƵŵƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ ŐĞĕ LJĂ ĚĂ Śŝĕ ŽůƵƔŵĂLJĂŶ ŽƌŐĂnjŵ ǀĂƌůŦŒŦ ŽůĂƌĂŬ
ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,ĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚĂŶŦŵŦ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ŶĞƚ ŬƌŝƚĞƌůĞƌ ďƵůƵŶŵĂŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŶŽƌŵĂů ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶƵŶ
ĐŝŶƐĞů ŝůŝƔŬŝ ďĂƔůĂŶŐŦĐŦŶĚĂŶ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŽůĂƌĂŬ ϰͲ1Ϭ ĚĂŬŝŬĂ ƐŽŶƌĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟŒŝ ŐƂnj ƂŶƺŶĞ ĂůŦŶĂƌĂŬ͖ ŝůŝƔŬŝ
ďĂƔůĂĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ϮϬͲϮϱ ĚĂŬŝŬĂLJŦ ĂƔĂŶ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞ ƐƺƌĞůĞƌŝŶŝŶ͕ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů
ĞĚŝůĞďŝůĞĐĞŒŝ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ ;1͕ϵ͕1ϬͿ.
'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŐĞĕŝŬŵŝƔ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ͚,ĂLJĂƚ ŽLJƵ͛ ǀĞ ͚ ͚ĚŝŶŝůŵŝƔ͛ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ŝůŝ ĂŶĂ ŐƌƵƉƚĂ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĞďŝůŝƌ. zĂŬŦŶ njĂŵĂŶĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂ͖ ƚƺŵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ йϮϱ͛ŝŶŝŶ ͚,ĂLJĂƚ ŽLJƵ͛
ŐĞƌŝ ŬĂůĂŶůĂƌŦŶŦŶ ĚĂ ͚ĚŝŶŝůŵŝƔ͛ ƟƉƚĞ ŐĞĕ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ƐŽƌƵŶƵ ďƵůƵŶĚƵŒƵŶƵ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJŵƵƔƚƵƌ ;11Ϳ.
WĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝŬ ĂĕŦĚĂŶ ĞůĞ ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů DƺůůĞƌŝĂŶ ǀĞ tŽůĨ ŬĂŶĂůŦ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝŶŝŶ͕ LJĂ ĚĂ WƌƵŶĞ
ĞůůLJ ƐĞŶĚƌŽŵƵ Őŝďŝ ŶĂĚŝƌ ŐƂƌƺůĞŶ ďĂnjŦ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝŶ͕ ŐĞĕ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶĚĂŶ ƐŽƌƵŵůƵ ŽůĂďŝůĚŝŒŝ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ,ŝƉŽŐŽŶĂĚĂů ǀĞ ŚŝƉŽƟƌŽŝĚŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ĚĞ ŐĞĕŝŬŵŝƔ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŐƂƌƺůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
dƌĂǀŵĂƟŬ ŶĞĚĞŶůĞƌĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ŐĞĕ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂ͖ ƉƌŽƐƚĂƚ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ǀĞ ĂŶƵƐ
ŝŵƉĞƌĨĞƌĂƚƵƐ ŬŽƌĞŬƐŝLJŽŶ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ Őŝďŝ ŶĞĚĞŶůĞƌĞ ƌĂƐƚůĂŶĂďŝůŝƌ. ĞƔŝƚůŝ ƉĞůǀŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝůĞƌ ŝůĞ ďƵ ĐĞƌƌĂŚŝůĞƌ
ƐŽŶƌĂƐŦ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝ ĚĞ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŐĞĐŝŬŵĞƐŝŶĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ^ĞƌŽƚŽŶŝŶ
ZĞͲƵƉƚĂŬĞ ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ ;^^Z/Ϳ ĂŶƟĚĞƉƌĞƐĂŶ ǀĞ ƚƌĂŶŬŝůŝnjĂŶ ŐƌƵďƵ ŝůĂĕůĂƌ ĚĂ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ďĂŒůŦ ŐĞĕŝŬŵŝƔ
ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ƐĞďĞďŝ ŽůĂďŝůŝƌ ;1Ϳ.
DƵůƟƉůĞ ƐĐůĞƌŽƐŝƐ͕ ĚŝĂďĞƟŬ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ŶƂƌŽƉĂƟ LJĂ ĚĂ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚ LJĂƌĂůĂŶŵĂůĂŦ ĚĂ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ŐĞĐŝŬƟƌĞďŝůŝƌ LJĂ ĚĂ ƚĂŵĂŵĞŶ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌĂďŝůŝƌ. mƐƚ ŵŽƚŽƌ ŶƂƌŽŶ ŚĂƐĂƌŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
LJĂŬůĂƔŦŬ йϮϬ͛ƐŝŶĚĞ͕ Ăůƚ ŵŽƚŽƌ ŶƂƌŽŶ ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŝƐĞ ƚĂŵĂŵŦŶĂ LJĂŬŦŶŦŶĚĂ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŐĞĕ LJĂ ĚĂ Śŝĕ ŽůƵƔĂŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. dƺŵ ďƵŶůĂƌŦŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĂƔŦƌŦ ĚŝŶĚĂƌ LJĂ ĚĂ KƌƚŽĚŽŬƐ
ƂŒƌĞƟůĞƌŝŶ ŚĂŬŝŵ ŽůĚƵŒƵ ĚŝŶŝ ŐƌƵƉůĂƌĚĂ ĚĂ ƉƐŝŬŽũĞŶŝŬ ŬƂŬĞŶůŝ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŐĞĐŝŬŵĞƐŝ LJĂ ĚĂ ŽůŵĂŵĂƐŦ
ƐŽƌƵŶƵLJůĂ ƐŦŬůŦŬůĂ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ ;1ϮͿ.
dĂŶŦ͗ 'ĞĐŝŬŵŝƔͬŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ƔŝŬĂLJĞƟLJůĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĂLJƌŦŶƨůŦ ďŝƌ ŵĞĚŝŬĂůͬƐĞŬƐƺĞů ĂŶĂŵŶĞnj ŝůĞ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝ͕ ĂLJƌŦŶƨůŦ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞůĞƌŝ LJĂƉŦůŵĂůŦ ǀĞ ŬĂŶ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƂůĕƺŵůĞƌŝ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. Ŭ
ŽůĂƌĂŬ͕ 'ĞĐŝŬŵŝƔͬŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂďŝůĞĐĞŬ ƚƺŵ ŬŽŶũĞŶŝƚĂůͬĞĚŝŶƐĞů ŶĞĚĞŶůĞƌ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂůŦĚŦƌ ;1Ϳ.
dĞĚĂǀŝ: 'ĞĐŝŬŵŝƔͬĂŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ƚĞĚĂǀŝ ŶĞĚĞŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƉůĂŶůĂŶŵĂůŦ͕ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ďƂůƺŵƺŶĚĞ ƉƐŝŬŽũĞŶŝŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶ ƌŽů ŽLJŶĂĚŦŒŦ ŐƂnj ƂŶƺŶĞ ĂůŦŶĂƌĂŬ͕ ďƵ ĂĕŦĚĂŶ ŐĞƌĞŬůŝ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ĂLJƌŦŶƨůŦ ŽůĂƌĂŬ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ ;11Ϳ. 'ĞƌĞŬƟŒŝŶĚĞ ŵĞĚŝŬĂů ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝ
ŚĂƐƚĂLJĂ ƂnjĞů ďŝƌ LJĂŬůĂƔŦŵůĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. WĞůǀŝŬ ǀĞ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ďƂůŐĞůĞƌĞ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞ ĞŬ
ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝŶ ŐĞĐŝŬŵŝƔ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ LJĂ ĚĂ ĂŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ǀĞ ƐŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
ŽůĂƐŦůŦŬůĂ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ƐŽƌƵŶƵ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ĂLJƌŦŶƨůŦ ŽůĂƌĂŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ĂŶůĂƨůŵĂůŦ͕ ŐĞƌĞŬŝLJŽƌƐĂ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ŝůĞƌŝLJĞ ĚƂŶƺŬ ͚^ƉĞƌŵ ŽŶĚƵƌŵĂ͛ ŝƔůĞŵŝŶŝŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ƉůĂŶůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
'ĞĐŝŬŵŝƔ LJĂ ĚĂ ĂŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝ ŬĂŶŦƚĂ ĚĂLJĂůŦ ƵLJŐƵůĂŵĂ ĂŶůĂŵŦŶĚĂ
LJĞƚĞƌůŝ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůĞ ŚĞŶƺnj ƐĂŚŝƉ ĚĞŒŝůĚŝƌ. 7ůĂĕ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ƐĂĚĞĐĞ ƚĞŽƌŝŬ ďĂnjŦ ďŝůŐŝůĞƌĚĞŶ LJŽůĂ ĕŦŬŦůĂƌĂŬ
ƐŦŶŦƌůŦ ĞƚŬŝŶůŝŬƚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ĂŵĂĕůĂ͖ ŝŵŝƉƌĂŵŝŶ͕ ĞĨĞĚƌŝŶ͕ ƉƐƂĚŽĞĨĞĚƌŝŶ ǀĞ ŵŝĚŽŬƌŝŶ Őŝďŝ ĂůĨĂͲ1
ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĂŐŽŶŝƐƚůĞƌŝ͕ ƐŝƉƌŽŚĞƉƚĂĚŝŶ Őŝďŝ ĂŶƟŚŝƐƚĂŵŝŶŝŬ ĂũĂŶůĂƌ͕ ĂŵĂŶƚĂĚŝŶ Őŝďŝ ĚŽƉĂŵŝŶĞƌũŝŬ
ŝůĂĕůĂƌ ĕĞƔŝƚůŝ ŬůŝŶŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ LJŽŚŝŵďŝŶ͕ ďƵƉƌĂƉŝŽŶ͕ ĂƉŽŵŽƌĮŶ͕ ƋƵŝŶĞůĂƌŽŶ
ǀĞ ŽŬƐŝƚŽƐŝŶ Őŝďŝ ĂũĂŶůĂƌ ĚĂ ƐŦŶŦƌůŦ ƐĂLJŦĚĂ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ ŐĞĐŝŬŵŝƔ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶƵ ƚĞĚĂǀŝ ĞƚŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ
ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ ;13͕1ϰͿ.
dmz< 1Ϭ. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ ϮϬ1ϰ
9
;Qi^Q[\Qb*
1. DĐDĂŚŽŶ '͕ :ĂŶŝŶŝ ͕ tĂůĚŝŶŐĞƌ D ĂŶĚ ZŽǁůĂŶĚ ͗ ^ƚĂŶĚĂƌƚ ŽƉĞƌĂƟŶŐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŽĨ ŽƌŐĂƐŵ ĂŶĚ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ. : ^Ğdž DĞĚ ϮϬ13͖ 1Ϭ͗ ϮϬϰͲϮϵ
Ϯ. tĂůĚŝŶŐĞƌ D͗ dŚĞ ŶĞƵƌŽďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ. : hƌŽů ϮϬϬϮ͖ 1ϲϴ͖ Ϯ3ϱϵͲϲϳ
3. tĂůĚŝŶŐĞƌ D ĂŶĚ KůŝǀĞƌ ͗ ŶŝŵĂů ŵŽĚĞůƐ ŽĨ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĂŶĚ ƌĞƚĂƌĚĞĚ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ. tŽƌůĚ : hƌŽů
ϮϬϬϱ͖ Ϯ3͗11ϱͲϴ
ϰ. ^ĞƌĞĨŽŐůƵ ͕ DĐDĂŚŽŶ '͕ tĂůĚŝŶŐĞƌ D Ğƚ Ăů͗ Ŷ ĞǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ƵŶŝĮĞĚ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ůŝĨĞůŽŶŐ
ĂŶĚ ĂĐƋƵŝƌĞĚ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ͗ ƌĞƉŽƌƚ ŽĨ ƚŚĞ ƐĞĐŽŶĚ ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƐŽĐŝĞƚLJ ĨŽƌ ƐĞdžƵĂů ŵĞĚŝĐŝŶĞ
ĂĚ ŚŽĐ ĐŽŵŵŝƩĞĞ ĨŽƌƚ ŚĞ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ. : ^Ğdž DĞĚ ϮϬ1ϰ͖11͗ 1ϰϮ3Ͳϰ1
ϱ. ^ĞƌĞĨŽŐůƵ ͕ zĂŵĂŶ K͕ ĂLJĂŶ ^ Ğƚ Ăů͗ WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽŵƉůĂŝŶƚ ŽĨ ĞũĂĐƵůĂƟŶŐ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞůLJ ĂŶĚ
ƚŚĞ ĨŽƵƌ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ ƐLJŶĚƌŽŵĞƐ͗ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ dƵƌŬŝƐŚ ƐŽĐŝĞƚLJ ŽĨ ĂŶĚƌŽůŽŐLJ ƐĞdžƵĂů
ŚĞĂůƚŚ ƐƵƌǀĞLJ. : ^Ğdž DĞĚ ϮϬ11͖ ϴ͗ϱϰϬͲϰϴ
ϲ. ůƚŚŽĨ ^͗ ǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞĚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ ƌĂƉŝĚ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ. /Ŷƚ : /ŵƉ ZĞƐ 1ϵϵϴ͖ 1Ϭ;Ϯ ƐƵƉƉůͿ͗^ϳϰͲϲ
ϳ. ůƚŚŽĨ ^͗ ^Ğdž ƚŚĞƌĂƉLJ ŝŶ ƚŚĞ ĂŐĞ ŽĨ ƉŚĂƌŵĂĐŽƚŚĞƌĂƉLJ. ŶŶƵ ZĞǀ ^Ğdž ZĞƐ ϮϬϬϲ͖ 1ϳ͗11ϲͲ3Ϯ
ϴ. tĂůĚŝŶŐĞƌ D͗ dŽǁĂƌĚƐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ďĂƐĞĚ ĚƌƵŐ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽŶ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ͗ Ă
ĐƌŝƟĐĂů ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐLJ. /Ŷƚ : /ŵƉ ZĞƐ ϮϬϬ3͖ 1ϱ͗3ϬϵͲ13
ϵ. ŵĞƌŝĐĂŶ WƐLJĐŚŝĂƚƌŝĐ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ. ŝĂŐŶŽƐƟĐ ĂŶĚ ƐƚĂƟƐƟĐĂů ŵĂŶƵĞů ŽĨ ŵĞŶƚĂů ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ. ^DͲ/sͲ
dZ. ϰƚŚ ĞĚŝƟŽŶ. ZĞǀŝƐĞĚ͕ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕ ͗ ŵĞƌŝĐĂŶ WƐLJĐŚŝĂƚƌŝĐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͖ ϮϬϬϬ
10. WĂƚƌŝĐŬ >͕ ůƚŚŽĨ ^͕ WƌLJŽƌ :> Ğƚ Ăů͗ WƌĞŵĂƚƵƌĞ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ͗ ĂŶ ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĂů ƐƚƵĚLJ ŽĨ ŵĞŶ ĂŶĚ
ƚŚĞŝƌ ƉĂƌƚŶĞƌƐ. : ^Ğdž DĞĚ Ϯ00ϱ͖ Ϯ͗3ϱϴͲϲϳ
11. WĞƌĞůŵĂŶ D͗ ZĞƚĂƌĚĞĚ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶ. Ƶƌƌ ^Ğdž ,ĞĂůƚŚ ZĞƉ Ϯ00ϰ͖ 1͗ϵϱͲ101
1Ϯ. ŽŵĂƌƌ ͗ ^ĞdžƵĂů ĨƵŶĐƟŽŶ ĂŵŽŶŐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƐƉŝŶĂů ĐŽƌĚ ŝŶũƵƌLJ. hƌŽů /Ŷƚ 1ϵϳ0͖Ϯϱ͗13ϰͲϲϴ
13. DĐŽƌŵŝĐŬ ^ ͕ KůŝŶ :͕ ƌŽƚŵĂŶ t͗ ZĞǀĞƌƐĂů ŽĨ ŇƵŽdžĞƟŶĞͲŝŶĚƵĐĞĚ ĂŶŽƌŐĂƐŵŝĂ ďLJ ĐLJƉƌŽŚĞƉƚĂĚŝŶĞ
ŝŶ ƚǁŽ ƉĂƟĞŶƚƐ. : ůŝŶ WƐLJĐŚŝĂƚƌLJ. 1ϵϵ0͖ ϱ1͗3ϴ3Ͳϰ
1ϰ. ƐŚƚŽŶ <͕ ,ĂŵĞƌ Z͕ ZŽƐĞŶ Z͗ ^ĞƌŽƚŽŶŝŶ ƌĞƵƉƚĂŬĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌͲŝŶĚƵĐĞĚ ƐĞdžƵĂů ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͗ ůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞ ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞ ƐƚƵĚLJ ŽĨ ϱϵϲ ƉƐLJĐŚŝĂƚƌŝĐ ŽƵƚƉĂƟĞŶƚƐ. : ^Ğdž DĂƌŝƚĂů dŚĞƌ
1ϵϵϳ͖ Ϯ3͗1ϲϱͲϳϱ
10
dmz< 1Ϭ. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ ϮϬ1ϰ
”‡•‹Ǚ›‘‹Ǚœ›‘Ž‘Œ‹Ǚ•‹Ǚ˜‡”‡–‹ǙŽ‹Ǚ•ˆ‘•‹Ǚ›‘ƒ–‘ϐ‹Ǚœ›‘Ž‘Œ‹•‹
ƌ. D. &ĂƌƵŬ h^d
A[de^ij Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili Dal A^dalia
5bU[cYi_^ 6Yji_\_ZYcY* WĞŶŝů ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ŶƂƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ďŝƌ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂ ŽůƵƉ͖ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ďŝƌ ǀĂƐŬƺůĞƌ ƐŝƐƚĞŵ͕
ďƺƚƺŶůƺŒƺ ďŽnjƵůŵĂŵŦƔ ŶƂƌŽũĞŶŝŬ ďŝƌ LJĂƉŦ ǀĞ ƐĂŒůĂŵ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů ĚŽŬƵLJĂ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵ ĚƵLJĂƌ ;1Ϳ. EŽƌŵĂů
ĞƌĞŬƟů LJĂŶŦƨŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůŵĞƐŝ ĂƌĚŦƔŦŬ ƺĕ ĂĚĞƚ ƐŝŶĞƌũŝƐƟŬ ǀĞ ĞƔ njĂŵĂŶůŦ ƉƌŽƐĞƐ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ͗
1ͿEƂƌŽũĞŶŝŬ ƵLJĂƌŦ ƐŽŶƌĂƐŦ ĂƌƚŵŦƔ ƉĞŶŝů ĂƌƚĞƌŝLJĞů ĂŬŦŵ
ϮͿ<ĂǀĞƌŶŽnjĂů Ěƺnj ŬĂƐůĂƌĚĂ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶ
3ͿWĞŶŝů ǀĞŶƂnj ĚƂŶƺƔƺŶ ŬŦƐŦƚůĂŶŵĂƐŦ
<ŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ŝĕ LJĂƉŦƐŦ͖ ďŝƌďŝƌŝ ŝůĞ LJĂŬŦŶ ŝůŝƔŬŝ ĂŒŦ ďƵůƵŶĂŶ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ŝůĞ ďƵ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ
ƺnjĞƌŝŶŝ ƂƌƚĞŶ ǀĂƐŬƺůĞƌ ĞŶĚŽƚĞů LJĂƉŦƐŦŶĚĂŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ĂǀĞƌŶŽnjĂů Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ŝůĞ ďƵŶůĂƌŦŶ ƺnjĞƌŝŶŝ
ƂƌƚĞŶ ĞŶĚŽƚĞů ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞŶ ŽůƵƔĂŶ ďƵ LJĂƉŦ͖ ƉĞŶŝƐ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŬĂŶ ĂŬŦŵŦŶŦ ƐĂŒůĂLJĂŶ ŚĞůŝĐŝĂů
ĂƌƚĞƌůĞƌŝŶ ĐŝĚĂƌŦŶĚĂ ĚĂ LJĞƌ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ ;1͕Ϯ͕3Ϳ.
WĞŶŝů ŝŶŶĞƌǀĂƐLJŽŶ͗ ƌĞŬƐŝLJŽŶƵŶ͕ ƐƉŝŶĂů ŵĞƌŬĞnjŝ͕ ŵĞĚƵůůĂ ƐƉŝŶĂůŝƐŝŶ ^ϮͲ^ϰ ǀĞ d1ϮͲ>Ϯ ĚƺnjĞLJŝŶĚĞ
ďƵůƵŶĂŶ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝŽůĂƚĞƌĂů ŚƺĐƌĞ ĕĞŬŝƌĚĞŬůĞƌŝĚŝƌ. dŽƌĂŬŽůŽŵďĞƌ ;ƐĞŵƉĂƟŬͿ ǀĞ ƐĂŬƌĂů ;ƉĂƌĂƐĞŵƉĂƟŬͿ
ƐƉŝŶĂů ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌĚĞŶ ĕŦŬĂŶ ƐŝŶŝƌ ƵĕůĂƌŦ͕ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ŚLJƉŽŐĂƐƚƌŝŬ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƉůĞŬƐƵƐƵ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬ ƺnjĞƌĞ
ďŝƌůĞƔŝƌůĞƌ. Ƶ ƉůĞŬƐƵƐůĂƌĚĂŶ ĕŦŬĂŶ ƐŝŶŝƌ ĚĂůůĂƌŦ ĚĂ ƉĞůǀŝŬ ŽƌŐĂŶůĂƌŦ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞƌůĞƌ. WĞŶŝƐŝ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞŶ
ƐŝŶŝƌ ĚĂůůĂƌŦ ǀĞnjŝŬƵůĂ ƐĞŵŝŶĂůŝƐ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƨŶ ƉŽƐƚĞƌŽůĂƚĞƌĂůŝŶĚĞŶ ƐĞLJƌĞĚĞƌ ǀĞ ŵĞŵƌĂŶƂnj ƵƌĞƚƌĂLJĂ ĞƔůŝŬ
ĞĚĞƌĞŬ ŐĞŶŝƚŽƺƌŝŶĞƌ ĚŝLJĂĨƌĂŵĚĂŶ ĕŦŬŦƔ LJĂƉĂƌ. ^ŝŶŝƌ ĚĂůůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦ ŬĂǀĞƌŶƂnj ǀĞ ďƵůďŽƵƌĞƚƌĂů ĂƌƚĞƌůĞƌĞ
ĞƔůŝŒŝŶĚĞ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ǀĞƌ ƐƉŽŶŐŝŽnjƵŵƵ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞƌůĞƌ. <ĂǀĞƌŶŽnjĂů ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶ ƚĞƌŵŝŶĂů ĚĂůůĂƌŦ͕
ŚĞůŝĐŝĂů ĂƌƚĞƌůĞƌ ŝůĞ ƚƌĂďĞŬƺůĞƌ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞƌĞŬ͖ ƚƵŵĞƐĂŶƐ ǀĞ ĚĞƚƵŵĞƐĂŶƐ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŽůĂLJůĂƌŦ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚĞƌ ;ϰͿ.
^ŽŵĂƟŬ ŵŽƚŽƌ ƐŝŶŝƌ ŵĞƌŬĞnjŝ͖ ^ϮͲ^ϰ ƐĞŐŵĞŶƟŶŝŶ ǀĞŶƚƌĂů ďŽLJŶƵnjƵŶĚĂ ůŽŬĂůŝnjĞĚŝƌ. DŽƚŽƌ ƐŝŶŝƌůĞƌ
ƉƵĚĞŶƚĂů ƐŝŶŝƌĞ ŬĂƨůĂƌĂŬ͕ ďƵůďŽŬĂǀĞƌŶƂnj ǀĞ ŝƐŬŝŽŬĂǀĞƌŶƂnj ŬĂƐůĂƌŦ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞƌůĞƌ. ^ŽŵĂƟŬ ĚƵLJƐĂů ƐŝŶŝƌ
ƵĕůĂƌŦ ŝƐĞ͖ ƉĞŶŝƐ ƺnjĞƌŝŶĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ LJƺnjĞLJƐĞů ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ŝůĞ ďĂƔůĂƌ ǀĞ ĂŒƌŦ͕ ƐŦĐĂŬůŦŬ͕ ĚŽŬƵŶŵĂ ǀĞ ǀŝďƌĂƐLJŽŶ
Őŝďŝ ƵLJĂƌŦůĂƌŦ ĂůŐŦůĂƌ. 'ĞŶŝƚĂů ƐƟŵƵůĂƐLJŽŶ ŝůĞ ďĂƔůĂLJĂŶ ƵLJĂƌŦůĂƌŦŶ͖ ĞƌŽƟŬ ĚƵLJƵ ŽůĂƌĂŬ ĂůŐŦůĂŶĚŦŒŦ ďĞLJŝŶ
ŵĞƌŬĞnjŝ ŶĞƚ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŵŦƔƨƌ. ƵŶĂ ŬĂƌƔŦůŦŬ͖ ďĞLJŝŶŝŶ ƐƉŝŶĂů ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝŶĞ ŵŽĚƺůĂƚƂƌ
ĞƚŬŝƐŝŶŝŶ ŽůĚƵŒƵ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƌĞŬƐŝLJŽŶĚĂ ĚĞŒŝƔŝŬ ƌŽůůĞƌŝ ŽůĚƵŒƵ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŶ ƐƵƉƌĂƐƉŝŶĂů
ďƂůŐĞůĞƌŝŶ ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĚĞŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝůĞƌŝ͖ ŚLJƉŽƚĂůĂŵƵƐ ǀĞ ůŝŵďŝŬ ƐŝƐƚĞŵ͕
ǀĞŶƚƌĂů ƚĂůĂŵƵƐ͕ ŽƌƚĂ ďĞLJŝŶĚĞ ƚĞŐŵĞŶƚƵŵ ǀĞ ůĂƚĞƌĂů ƐƵďƐƚĂŶƟĂ ŶŝŐƌĂ ǀĞ ǀĞŶƚƌŽůĂƚĞƌĂů ƉŽŶƐ ŽůĂƌĂŬ
ƐŦƌĂůĂŶĂďŝůŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ͖ ŵĞĚŝĂŶ ƉƌĞŽƉƟŬ ĂůĂŶ ǀĞ ŚŝƉŽƚĂůĂŵƵƐƵŶ ƉĂƌĂǀĞŶƚƌŝŬƺůĞƌ ŶƺŬůĞƵƐƵ͕ ŽƌƚĂ ďĞLJŝŶĚĞ
ƉĞƌŝĂƋƵĞĚƵĐƚĂů Őƌŝ ĂůĂŶ ǀĞ ŶƵŬůĞƵƐ ƉĂƌĂŐŝŐĂŶƚŽĐĞůůƵůĂƌŝƐ ĞƌĞŬƟů ŬŽŶƚƌŽůƺŶ ĞŶ ƐƉĞƐŝĮŬ ďƂůŐĞůĞƌŝ ŽůĂƌĂŬ
ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ ;ϰͿ.
WĞŶŝůŶĂƚŽŵŝͬ,ĞŵŽĚŝŶĂŵŝ͗<ŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵƵŶ ƺƐƚƺŶĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ ƚƵŶŝŬĂ ĂůďƵŐŝŶĞĂ ŝĕƚĞ ƐŝƌŬƺůĞƌ
ǀĞ ĚŦƔƚĂ ůŽŶŐŝƚƺĚŝŶĂů ĮďƌƂnj ůŝŇĞƌĚĞŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ. dĞƌƐŝŶĞ ŬŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽnjƵŵ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚŦƔ ĮďƌƂnj ƚĂďĂŬĂ
ďƵůƵŶŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. dƵŶŝŬĂů LJĂƉŦŶŦŶ ŝĕŝŶĚĞ ŚĞŵ ĞůĂƐƟŬ ŚĞŵ ĚĞ ŬŽůůĂŐĞŶ ůŝĨ LJĂƉŦůĂƌŦ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŝŌ ƚĂƌĂŇŦ ƉƵĚĞŶƚĂůŬ ĂƌƚĞƌ͕ ƉĞŶŝƐ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŬĂŶ ĂŬŦŵŦŶŦ ƐĂŒůĂLJĂŶ ŵĂũŽƌ ĂƌƚĞƌĚŝƌ. WƵĚĞŶƚĂů ĂƌƚĞƌ
ƚĞƌŵŝŶĂů ďƂůƺŵƺ͖ ďƵůďŽƵƌĞƚƌĂů͕ ĚŽƌƐĂů ǀĞ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ƺĕ ĚĂůĂ ĂLJƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,Ğƌ ƺĕ ĂƌƚĞƌ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŬŽůůĂƚĞƌĂů LJĂƉŦůĂƌ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂ ŽůƵƉ͖ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ŝůŝĂŬ ǀĞ ŽďƚƵƌĂƚƵǀĂƌ ĂƌƚĞƌĚĞŶ ŬƂŬĞŶ
ĂůĂŶ ĂŬƐĞƐƵĂƌ ƉƵĚĞŶƚĂů ĂƌƚĞƌ ǀĂƌůŦŒŦŶĂ ĚĂ ƌĂƐƚůĂŶĂďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. 'ůĂŶƐ ƉĞŶŝƐŝŶ ǀĞŶƂnj ĚƌĞŶĂũŦ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ
ĚĞƌŝŶ ĚŽƌƐĂů ǀĞŶ ĂƌĂĐŦůŦŒŦLJůĂ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽnjƵŵ ĚƌĞŶĂũŦ ƐŝƌŬƵŵŇĞŬƐ͕ ƵƌĞƚƌĂů ǀĞ ďƵůďĂƌ
ǀĞŶůĞƌ ŝůĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŝƌŬĞŶ͖ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ĚƌĞŶĂũŝ ĚĂŚĂ ŬĂƌŵĂƔŦŬ ŽůĂƌĂŬ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. KƌƚĂ ǀĞ
ĚŝƐƚĂů ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ĚĞƌŝŶ ĚŽƌƐĂů ǀĞŶ LJŽůƵLJůĂ ƉƌĞƉƌŽƐƚĂƟŬ ƉůĞŬƐƵƐĂ ĚƂŬƺůƺƌŬĞŶ͕ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ďƂůƺŵ
ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů ǀĞ ŬƌƵƌĂů ǀĞŶůĞƌ LJŽůƵLJůĂ ƉƌĞƉƌŽƐƚĂƟŬ ƉůĞŬƐƵƐ ǀĞ ŝŶƚĞƌŶĂů ƉƵĚĞŶƚĂů ǀĞŶĞ ĚƂŬƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dƺŵ
ǀĞŶƂnj ĚƂŶƺƔ ƐƵďƚƵŶŝŬĂů ǀĞŶƺůůĞƌ ŝůĞ ďĂƔůĂŵĂŬƚĂ ŽůƵƉ͖ ǀĞŶƺůůĞƌ ĞŵŝƐƐĞƌ ǀĞŶůĞƌĞ ĚƂŶƺƔƚƺŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ
ƚƵŶŝŬĂ ĂůďƵŐŝŶĞĂLJŦ ĚĞůĞƌĞŬ ĚĂŚĂ ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬ ĕĂƉůŦ ǀĞŶůĞƌĞ ŬĂƨůŵĂŬƚĂĚŦƌ ;ϱͿ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
11
ƌĞŬƐŝLJŽŶ DĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ͗ WĞŶŝů ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶŦŶ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůĚƵŒƵ 1ϵϴ0͛ůŝ LJŦůůĂƌĚĂ͖ ŇĂƐŝĚ
ƉĞŶŝƐƚĞ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ŬŽŶƚƌĂŬƚĞ ŚĂůĚĞ͕ ĂƌƚĞƌŝŽůůĞƌŝŶ ŝƐĞ ƌĞƐƚƌŝŬƐŝLJŽŶĂ ƵŒƌĂĚŦŒŦ
ďƵŶĂ ŬĂƌƔŦůŦŬ ǀĞŶƺůůĞƌĚĞ ĚƌĞŶĂũŦŶ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ƵŶĂ ŬĂƌƔŦůŦŬ͕ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ĂŶŦŶĚĂ ĂƌƚĞƌŝŽůĞƌ
LJĂƉŦŶŦŶ ĚŝůĂƚĞ͕ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶ ƌĞůĂŬƐĞ ǀĞ ǀĞŶƺůůĞƌŝŶ ŽŬůƺĚĞ ŽůĚƵŒƵ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. <ĂŶŦŶ ŐĞĕŝĐŝ ďŝƌ ƐƺƌĞ ŝůĞ
ŚĞƌ ŝŬŝ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ŝĕŝŶĚĞ ŚĂƉƐĞĚŝůŵĞƐŝ ƐŽŶƵĐƵ ƉĞŶŝƐƚĞ ĞŶŝŶĞ ďŽLJƵŶĂ ƵnjĂŵĂͲŐĞŶŝƔůĞŵĞ ǀĞ ƌŝŐŝĚ
ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ĂŶĂ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂŶŦŶ ŽůƵƔŵĂƐŦŶĂ ĂƌĂĐŦůŦŬ ĞĚĞŶ LJŽůĂŬůĂƌŦŶ͕ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ
ĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶŝŶ ƚĞŵĞůŝŶŝ ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ ;ϲͿ.
ƌĞŬƐŝLJŽŶDĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶĚĂƌŽůŽLJŶĂLJĂŶĨĂŬƚƂƌůĞƌ͗
ĂͿ,ŽƌŵŽŶůĂƌ͗ŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ĞƌŬĞŬ ƐĞŬƐƺĞů ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ
ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶ ƐĞŬƌĞƐLJŽŶƵ ǀĞ ŬĂƐ ŬŝƚůĞ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞŶ ƐŽƌƵŵůƵ ŝŬĞŶ͖ ĚŝŚŝĚƌŽƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƐĂĕ ŐĞůŝƔŝŵŝ ǀĞ
ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶĞƐŝƐ ŽůƵƔƵŵƵŶĚĂŶ ƐŽƌƵŵůƵĚƵƌ. zĞƟŬƐŝŶ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ͕ ĂŶĚƌŽũĞŶ ĞŬƐŝŬůŝŒŝ ĐŝŶƐĞů ŝƐƚĞŬƚĞ ĂnjĂůŵĂ͕
ŐĞĐĞ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ƐĂLJŦ ǀĞ ŶŝƚĞůŝŒŝŶĚĞ ĚƺƔŵĞ ǀĞ ĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚĂů ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ĚĞ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ŬŽƌƵŶĂďŝůĚŝŒŝŶŝŶ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵĂƐŦ͖
ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶƵŶ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶŦŶ ǀĂnjŐĞĕŝůŵĞnj ďŝƌ ƵŶƐƵƌƵ ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJŵĂŬƚĂĚŦƌ ;ϳͿ
ďͿEƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌůĞƌ͗WĞŶů ĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ŶƂƌĂů ŬŽŶƚƌŽůƺ͖ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ͕ ŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ǀĞ ŶŽŶͲĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ŶŽŶͲ
ŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ;EE<Ϳ ŶƂƌŽĞīĞŬƚƂƌ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ĂƌĂĐŦůŦŒŦLJůĂ ƐĂŒůĂŶŦƌ. ĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƐŝŶŝƌ ƵĕůĂƌŦ ŝŶƚƌĂŬĂǀĞƌŶŽnjĂů
Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬ ƐƵƌĞƟLJůĞ ƉĞŶŝƐŝŶ ŇĂƐŬ ŚĂůĚĞ ŬĂůŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
ƵŶĂ ŬĂƌƔŦůŦŬ͖ ŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ƐŝŶŝƌ ůŝŇĞƌŝ͕ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƐŝƐƚĞŵŝ ďĂƐŬŦůĂŵĂŬ LJŽůƵLJůĂ ǀĞ ĞŶĚŽƚĞůĚĞŶ ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ
;EKͿ ƐĂůŦŶŦŵŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂƌĂŬ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌůĂƌ. WĞŶŝů ĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ƉƌŝŵĞƌ
ŶƂƌŽŵĞĚŝĂƚƂƌƺ EE< ƐŝŶŝƌ ůŝŇĞƌŝŶĚĞŶ ƐĂůŦŶĂŶ EK͛ĚƵƌ. <ŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵĂ ĚŽůĂŶ ŬĂŶŦŶ ŶĞĚĞŶ ŽůĚƵŒƵ
͚ƐŚĞĂƌ ƐƚƌĞƐƐ͛ ĞƚŬŝƐŝ ĚĞ ĚĂŵĂƌ ĞŶĚŽƚĞůŝŶĚĞŶ ĞŬ EK ƐĂůŦŶŵĂƐŦŶĂ LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. dƺŵ ďƵŶůĂƌŦŶ ĚŦƔŦŶĚĂ
ĞŶĚŽƚĞůĚĞŶ ƐĂůŦŶĂŶ ƉƌŽƐƚŽŐůĂŶĚŝŶ͕ ĞŶĚŽƚĞůŝŶ ǀĞ ĂŶũŝŽƚĞŶƐŝŶ͕ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂLJĂŶ
ĚŝŒĞƌ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĚŝƌ ;ϮͿ.
^ĞŬƐƺĞů ƐƟŵƺůĂƐLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƐŝŶŝƌ ƵĕůĂƌŦŶĚĂŶ ǀĞ ĞŶĚŽƚĞůĚĞŶ ƐĂůŦŶĂŶ EK͖ ƚƌĂďĞŬƺůĞƌ ǀĞ ĂƌƚĞƌŝLJĞů
Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĞ ĚŝīƺnjĞ ŽůĂƌĂŬ ŐƵĂŶLJů ƐŝŬůĂnjŦ ĂŬƟǀĞ ĞĚĞƌ. 'ƵĂŶLJů ƐŝŬůĂnj ŝƐĞ 'ƵĂŶŽnjŝŶ ƚƌŝĨŽƐĨĂƨ ;'dWͿ͕
ƐŝŬůŝŬ ŐƵĂŶŽnjŝŶ ŵŽŶŽĨŽƐĨĂƚĂ ;Đ'DWͿ ĚƂŶƺƔƚƺƌƺƌ. Đ'DW ŝƐĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂnj '͛LJŝ ĂŬƟǀĞ ĞĚĞƌĞŬ ƉŽƚĂƐLJƵŵ
ǀĞ ŬĂůƐŝLJƵŵ ŬĂŶĂůůĂƌŦŶŦŶ ĨŽƐĨŽƌŝůŝnjĂƐLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. dƺŵ ďƵ ŵĂŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦŶŦŶ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŵĞLJĚĂŶĂ
ŐĞůĞŶ ŚŝƉĞƌƉŽůĂƌŝnjĂƐLJŽŶ ŝůĞ ŚƺĐƌĞ ŝĕŝ ŬĂůƐŝLJƵŵ ĚƺnjĞLJůĞƌŝ ĂnjĂůŦƌ ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ƌĞůĂŬƐĞ ŽůƵƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ͕
ǀĂnjŽŝŶƚĞƐŝŶĂů ƉŽůŝƉĞƉƟĚ ǀĞ ŬĂůƐŝƚŽŶŝŶͲŐĞŶĞ ƌĞůĂƚĞĚ ƉĞƉƟĚ Őŝďŝ ƐŝŬůŝŬ ĂĚĞŶŽnjŝŶ ŵŽŶŽĨŽƐĨĂƚ ;ĐDWͿ
LJŽůƵŶƵŶ ĂŬƟǀĂƚƂƌůĞƌŝ ĚĞ ŝLJŽŶ ŬĂŶĂůůĂƌŦŶŦ ĨŽƐĨŽƌŝůŝnjĞ ĞĚĞƌĞŬ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ.
Ƶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂŶŦŶ ŬĂƌƔŦƨ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ͖ ŶŽƌĞƉŝŶĞĨƌŝŶ͕ ĨĞŶŝůĞĨƌŝŶ ǀĞ ĞŶĚŽƚĞůŝŶ Őŝďŝ ŵŽůĞŬƺůůĞƌ ĨŽƐĨŽůŝƉĂnj
͛LJŝ ĂŬƟǀĞ ĞĚĞƌĞŬ ŝŶŽnjŝƚŽů ƚƌŝĨŽƐĨĂƚ ǀĞ ĚŝĂĐŝůŐůŝƐĞƌŽů ŽůƵƔƵŵƵ͕ ŚƺĐƌĞ ŝĕŝ ŬĂůƐŝLJƵŵ ĚƺnjĞLJŝŶŝŶ ĂƌƨƔŦ ǀĞ Ěƺnj
ŬĂƐ ŚƺĐƌĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ƐŽŶƵĕůĂŶĂŶ ďŝƌ ƐƺƌĞĐĞ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
ĞƚƵŵĞƐĂŶƐ͖ Đ'DW ǀĞ ĐDW͛ŶŝŶ ĚĞŐƌĂĚĂƐLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂ ŽůƵƉ͖ ĨŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnj ƟƉͲϱ
ĞŶnjŝŵŝ ďƵ ƐƺƌĞĐŝŶ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞŶ ƐŽƌƵŵůƵĚƵƌ ;ϮͿ.
5bU[dY\ 4YcV_^[cYi_^ @Qd_VYji_\_ZYcY* DŽůĞŬƺůĞƌ ĚƺnjĞLJĚĞ ĞƌĞŬƟů ĮnjLJŽůŽũŝŶŝŶ ďŽnjƵůŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ
ƂnjĞů ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌ͖ ƂnjĞůůŝŬůĞ ƐŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ LJŽŒƵŶ ƔĞŬŝůĚĞ LJĂƉŦůĂŶ ĚĞŶĞLJƐĞů ƚĞŵĞů ďŝůŝŵ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ƐŽŶƵĐƵ
ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵƵƔƚƵƌ.
ƌĂƔƨƌŵĂĐŦůĂƌŦŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚƵƌĚƵŒƵ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ďĂƔůŦŬůĂƌĚĂŶ ďŝƌ ƚĂŶĞƐŝ ŽŬƐŝĚĂƟĨ ƐƚƌĞƐ ƐŽŶƵĐƵ ŐĞůŝƔĞŶ
LJŦŬŦŵ ƺƌƺŶůĞƌŝŶŝŶ ĞƌĞŬƟů ĮnjLJŽůŽũŝ ƺnjĞƌŝŶĞ ŽůĂŶ ŽůƵŵƐƵnj ĞƚŬŝƐŝĚŝƌ. PnjĞƚ ŽůĂƌĂŬ ďĞůŝƌƚŵĞŬ ŐĞƌĞŬŝƌƐĞ͖ EK ǀĞ
ƐƺƉĞƌŽŬƐŝƚ ĂŶLJŽŶ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ƉĞƌŽŬƐŝŶŝƚƌŝƚ ďĞŶnjĞƌŝ ƐĞƌďĞƐƚ ŽŬƐŝũĞŶ ƌĂĚŝŬĂůůĞƌŝ
ĞŶĚŽƚĞůŝĂů ǀĞ ŶƂƌŽŶĂů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶͬĚĞũĞŶĞƌĂƐLJŽŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂƌĂŬ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ƌŽů ŽLJŶĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
Ƶ ƚĂƌnj ƌĞĂŬƐŝLJŽŶůĂƌƵŶ͖ ĚŝĂďĞƚ͕ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ͕ ĂƌƚĞƌŝŽƐŬůĞƌŽnj ǀĞ ŚŝƉĞƌŬŽůĞƐƚĞƌŽůĞŵŝ Őŝďŝ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦŶ
ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ͖ ƉĞŶŝƐ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ďĂnjŦ ŽƌŐĂŶůĂƌĚĂ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ĚƺnjĞLJĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬƨŒŦ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ ;Ϯ͕ϴͿ.
zĂƔůŦůŦŬ͕ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĞŶĚŽƚĞůŝĂů ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬƨŒŦ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ
ŽůŐƵůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝƐŝĚŝƌ. zĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶ ƐŽŶƵĐƵ LJĂƔůŦůŦŬ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƚƺŵ ĚĂŵĂƌůĂƌŦŶ ĞŶĚŽƚĞůŝŶĚĞ͕
ƐƵƉĞƌŽŬƐŝƚ ĂŶLJŽŶ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝŶ ĂŶůĂŵůŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĂƌƴŒŦŶŦ ǀĞ EK ŝůĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƵĐƵ ĚŽŬƵ
EK ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝ ĂŶůĂŵůŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĂnjĂůƴŒŦ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵƵƔƚƵƌ ;ϵͿ.
12
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŝĂďĞƚĞƐ ŵĞůůŝƚƵƐ ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂ ŐĞůŝƔĞŶ ǀĂƐŬƺůŽƉĂƟŶŝŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ŶƂƌŽƉĂƟ ĚĞ͖ ĞƌĞŬƟů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ
ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶŝŶ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝŬ LJŽůĂŬůĂƌĚĂŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝƐŝ͗ ĂnjĂůŵŦƔ ŶŝƚƌĞƌũŝŬ
ƐŝŶŝƌ ŝĕĞƌŝŒŝ͕ ĞEK^ ǀĞ ŶEK^ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŝůĞ ĞŶĚŽƚĞůŝĂůͲŶƂƌŽũĞŶŝŬ ŬĂLJŶĂŬůŦ Ěƺnj ŬĂƐ ƌĞůĞŬƐĂƐLJŽŶƵĚƵƌ ;Ϯ͕ϵͿ.
ŝĂďĞƚ ŝůŝƔŬŝůŝ ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ƐŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ EKͲZŚŽͬZŚŽ ŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ
ŝŶƚĞƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚƵƌƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶ ƐŽŶƵĐƵ ĚŝĂďĞƟŬ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂ
ĂƌƚŵŦƔ ZŚŽͬZŚŽ ŬŝŶĂnj ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵŶƵŶ͖ ĞEK^ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝ ĂnjĂůƚŵĂŬ ƐƵƌĞƟLJůĞ ĞƌĞŬƟƔů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĂ
ŶĞĚĞŶ ŽůĚƵŒƵ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵƵƔƚƵƌ ;Ϯ͕10Ϳ.
,ŝƉĞƌŐůŝƐĞŵŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĚŽŬƵůĂƌĚĂ ĂƌƚĂŶ ŐůƵŬŽnj ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ͖ ŐůƵŬŽnj ŝůĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ǀĞ ůŝƉŝĚ
ŵŽůĞŬƺůůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŶŽŶͲĞŶnjŝŵĂƟŬ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ďŝƌůĞƔŝŵŝ ƚĂŬŝďĞŶ ŽŬƐŝĚĂƟĨ
ǀĞ ŶŽŶͲŽŬƐŝĚĂƟĨ ŽůĂƌĂŬ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ ďŝƌ Ěŝnjŝ ĂƌĚŦƔŦŬ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶƵ ƚĂŬŝďĞŶ ĚǀĂŶĐĞĚ 'ůLJĐĂƟŽŶ ŶĚ WƌŽĚƵĐƚ
;'ƐͿ LJĂƉŦůĂƌŦ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. ' ŵŽůĞŬƺůůĞƌŝ ďŝƌ LJĂŶĚĂŶ ŽŬƐŝĚĂƟĨ ƐƚƌĞƐĞ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌŬĞŶ ďŝƌ
LJĂŶĚĂŶ ĚĂ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů ĚŽŬƵ ĞEK^ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶĚĞ ĂnjĂůŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ ;11Ϳ. dƺŵ ďƵ ďŝůŝŵƐĞů ǀĞƌŝůĞƌ
ďŝƌ ĂƌĂĚĂ ĞůĞ ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ͖ ĂƌƚŵŦƔ ĚŽŬƵ ' ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝŶ ĚŝĂďĞƚ ŝůŝƔŬŝůŝ ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů
ŽLJŶĂĚŦŒŦ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
;Qi^Q[\Qb*
1. 'ŝƵůŝĂŶŽ &͕ ZĂŵƉŝŶ K ĞŶŽŝƚ ' Ğƚ Ăů͗ EĞƵƌĂů ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƉĞŶŝůĞ ĞƌĞĐƟŽŶ. hƌŽů ůŝŶ EŽƌƚŚ ŵ 1ϵϵϱ͖
ϮϮ͗ϳϰϳͲϲϲ
Ϯ. ŝǀĂůĂĐƋƵĂ d:͕ hƐƚĂ D&͕ ŚĂŵƉŝŽŶ , Ğƚ Ăů͗ ŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ŝŶ ĞƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ͗ ƌŽůĞ ŽĨ
ƚŚĞ ĞŶĚŽƚŚĞůŝƵŵ ŝŶ ĞƌĞĐƟůĞ ƉŚLJƐŝŽůŽŐLJ. : ŶĚƌŽů Ϯ003͖ Ϯϰ;ϲͿ͗ ^1ϳͲ^3ϳ
3. DŽŶƚŽƌƐŝ &͕ ĚĂŝŬĂŶ '͕ ĞĐŚĞƌ Ğƚ Ăů͗ ^ƵŵŵĂƌLJ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ ŽŶ ƐĞdžƵĂů ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶƐ ŝŶ
ŵĞŶ. : ^Ğdž DĞĚ Ϯ010͖ ϳ;11Ϳ͗ 3ϱϳϮͲϴϴ
ϰ. DĐ <ĞŶŶĂ <͗ ĞŶƚƌĂů ĐŽŶƚƌŽů ŽĨ ƉĞŶŝůĞ ĞƌĞĐƟŽŶ /Ŷƚ : /ŵƉ ZĞƐ 1ϵϵϴ͖ ;^ƵƉƉů1Ϳ͗^ϮϱͲ3ϰ
ϱ. >ƵĞ d&͗ ƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ. E ŶŐ : DĞĚ Ϯ000͖ 3ϰϮ͗ 1ϴ0ϮͲ13
ϲ. ĂŶLJĂ z͕ hƐŚŝŬŝ d͕ dĂŬĂŐĂŶĞ , Ğƚ Ăů͗ dǁŽ ĐŝƌĐƵůĂƚŽƌLJ ƌŽƵƚĞƐ ǁŝƚŚŝŶ ƚŚĞ ŚƵŵĂŶ ĐŽƌƉƵƐ ĐĂǀĞƌŶŽƐƵŵ
ƉĞŶŝƐ͗ Ă ƐĐĂŶŶŝŶŐ ĞůĞĐƚƌŽŶ ŵŝĐƌŽƐĐŽƉŝĐ ƐƚƵĚLJ ŽĨ ĐŽƌƌŽƐŝŽŶ ĐĂƐƚƐ. : hƌŽů 1ϵϴϵ͖1ϰϮ;3Ϳ͗ϴϳϵͲϴ3
ϳ. ŚĞŶ t͕ >ŝƵ z͕ tĂŶŐ >, Ğƚ Ăů͗ ƌĞ ƚŚĞ ŐŝŶŐ DĂůĞ͛Ɛ ^LJŵƉƚŽŵƐ ;D^Ϳ ƐĐĂůĞ ĂŶĚ ƚŚĞ ŶĚƌŽŐĞŶ
ĞĮĐŝĞŶĐLJ ŝŶ ƚŚĞ ŐŝŶŐ DĂůĞ ;DͿ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ƐƵŝƚĂďůĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ ŽĨ ůĂƚĞͲŽŶƐĞƚ
ŚLJƉŽŐŽŶĂĚŝƐŵ ŝŶ ĂŐŝŶŐ ŚŝŶĞƐĞ ŵĞŶ͍ ŐŝŶŐ DĂůĞ Ϯ013͖ 1ϲ;3Ϳ͗ϵϮͲϲ
ϴ. ĂƌƚůĞĚŐĞ ::͕ ĂƌĚůĞLJ /͕ DŽƌƌŝƐŽŶ :& Ğƚ Ăů͗ ĚǀĂŶĐĞĚ ŐůLJĐĂƟŽŶ ĞŶĚͲƉƌŽĚƵĐƚƐ ĂƌĞ ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ ĨŽƌƚ
ŚĞ ŝŵƉĂŝƌĞŵĞŶƚ ŽĨ ĐŽƌƉƵƐ ĐĂǀĞƌŶŽƐĂů ƐŵŽŽƚŚ ŵƵƐĐůĞ ƌĞůĂdžĂƟŽŶ ƐĞĞŶ ŝŶ ĚŝĂďĞƚĞƐ. :h /Ŷƚ Ϯ000͖
ϴϳ͗ϰ0ϮͲϰ0ϳ
ϵ. ŝǀĂůĂĐƋƵĂ d:͕ ŚĂŵƉŝŽŶ ,͕ DĞŚƚĂ z^ Ğƚ Ăů͗ ĚĞŶŽǀŝƌĂů ŐĞŶĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌ ŽĨ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ŶŝƚƌŝĐ ŽdžŝĚĞ
ƐLJŶƚŚĂƐĞ ;ĞEK^Ϳ ƚŽ ƚŚĞ ƉĞŶŝƐ ŝŵƉƌŽǀĞƐ ĂŐĞ ƌĞůĂƚĞĚ ĞƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƌĂƚ. /Ŷƚ : /ŵƉ ZĞƐ
Ϯ000͖ 1Ϯ;^ƵƉƉů3Ϳ͗ ^ϴͲ^1ϳ
10. ŝǀĂůĂĐƋƵĂ d:͕ ŚĂŵƉŝŽŶ ,͕ hƐƚĂ D& Ğƚ Ăů͗ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂƐĞ ƐƵƉƉƌĞƐƐĞƐ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ŶŝƚƌŝĐ ŽdžŝĚĞ
ƐLJŶƚŚĂƐĞ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞŶŝƐ͗ Ă ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ĨŽƌ ĚŝĂďĞƚĞƐͲĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ĞƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ. WƌŽĐ EĂƚů ĐĂĚ ^Đŝ
h ^ . Ϯ00ϰ͖ 1ϱ͖101;ϮϰͿ͗ϵ1Ϯ1Ͳϲ
11. hƐƚĂ D&͕ ŝǀĂůĂĐƋƵĂ d:͕ zĂŶŐ : Ğƚ Ăů͗ dŚĞ ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ĂŵŝŶŝŐƵĂŶŝĚŝŶĞ ŽŶ ĞƌĞĐƟůĞ ĨƵŶĐƟŽŶ ŝŶ
ƐƚƌĞƉƚŽnjŽƚŽĐŝŶͲĚŝĂďĞƚĞƐ ƌĂƚƐ. : hƌŽů Ϯ003͗ 1ϳ0͖ 1ϰ3ϳͲϰϮ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
13
1$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‡–‹ǙŽ‹Ǚ•ˆ‘•‹Ǚ›‘ȋ‡”–Ž‡ç‡‘œ—Ž—º—Ȍƒ–‘ϐ‹Ǚœ›‘Ž‘Œ‹•‹
ƌ. ƺůĞŶƚ ^DZ7
EWe Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal uj]ir
ĂƔůŦŬƚĂ LJĞƌ ĂůĂŶ ƌĞŬƐŝLJŽŶ͕ ͚ĚŝŬůĞƔŵĞŬ͕͛ ͚ŬĂůŬŵĂŬ͛ ĂŶůĂŵŦŶĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƐůŦŶĚĂ ďŝƌĂnjĚĂŶ
ĂŶůĂƚĂĐĂŒŦŵŦnj ǀĞ ďŝƌ ĞƌŬĞŒŝŶ ĐŝŶƐĞů ďŝƌůĞƔŵĞ ŝĕŝŶ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJĚƵŒƵ ͞ƉĞŶĞƚƌĂƐLJŽŶ ŬĂďŝůŝLJĞƟŶŝ͟ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ
ĂŶůĂƚŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ͚ĞƌĞŬƟů ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͛ ĚĂ ĂLJŶŦ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŬƚĞŶ ŵƵnjĚĂƌŝƉ ŽůƐĂ ŐĞƌĞŬƟƌ. KLJƐĂ
ŚĂƐƚĂ ŚĞŬŝŵ ĞƚŬŝůĞƔŝŵŝŶĚĞ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶĚŦŒŦŵŦnjƐĂ ͞ƐĞƌƚůĞƔŵĞ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͟ ƚĞƌŝŵŝ͕ ďƵ ďŽƔůƵŒƵ ĚĂŚĂ ŝLJŝ
ĚŽůĚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
7ŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůĂŶ ƉĞŶĞƚƌĂƐLJŽŶ ŬĂďŝůŝLJĞƟ͕ ĞŶ ďĂƐŝƚ ƚĂƌŝĮ ŝůĞ ŬĂŶŦŶ ƉĞŶŝƐĞ XºSe] Ud]UcY ǀĞ ŽƌĂĚĂ
XQ`c_\QbQ[͕ ŐĞŶŝƔůĞŵĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ƐŦŶŦƌůŦ ŽůĂŶ ƉĞŶŝƐ ŝĕŝŶĚĞ RQc^Õ iº[cU\]UcY^U LJŽů ĂĕŵĂƐŦ ǀĞ ďƂLJůĞĐĞ
ƉĞŶŝƐŝŶcUbd\U•]UcY͖ ĂLJƌŦĐĂ ďƵŶƵŶůĂ ĞƔ njĂŵĂŶůŦ ŽůĂƌĂŬ ƉĞŶŝƐŝŶ ƵnjƵŶ ĞŬƐĞŶŝŶŝŶ͕ ƉĞŶŝƐŝ ƐĂďŝƚůĞLJĞŶ ďĂŒůĂƌ
ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ĚĂŚĂ TY[ ďŝƌ ƉŽnjŝƐLJŽŶĂ ŬĂǀƵƔŵĂƐŦŶŦ ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ.
ŝƌĞLJƐĞů ĂůŐŦ ǀĞ ĨĂŶƚĞnjŝůĞƌ ĨĂƌŬůŦ ŽůƐĂ ĚĂ ƐƺƌĞĐŝŶ ŵĞŬĂŶŝŬ ŐĞƌĞŬůŝůŝŬůĞƌŝ ŝůŬ ďĂŬŦƔƚĂ ŽůĚƵŬĕĂ ďĂƐŝƫƌ͗ <ĂŶŦŶ
ĚŽůĂĐĂŒŦ ďŝƌ ďŽƔůƵŬ͕ ďƵ ďŽƔůƵŒƵ ĕĞǀƌĞůĞLJĞŶ ǀĞ ďĞůůŝ ďŝƌ ůŝŵŝƚĞ ŬĂĚĂƌ ĞƐŶĞŵĞ ŬĂďŝůŝLJĞƟ ŽůĂŶ ĚƵǀĂƌůĂƌ͕ ƚĂďŝŝ
Ŭŝ ŬĂŶ͕ ďƵ ŬĂŶŦ ŝůĞƚĞĐĞŬ LJŽůůĂƌ ǀĞ ďƵ ŬĂŶŦ ŚĂƌĞŬĞƚůĞŶĚŝƌĞĐĞŬ ďŝƌ ƉŽŵƉĂ ŵƵƚůĂŬ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ŝŒĞƌďŝƌŝĨĂĚĞ
ŝůĞƉĞŶŝƐŝŶŝĕLJĂƉŦƐŦŶŦŽůƵƔƚƵƌĂŶƐŝŶƺƐŽŝĚůĞƌǀĞďƵŶůĂƌŦĕĞǀƌĞůĞLJĞŶƚƌĂďĞŬƺůĞƌ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌ ǀĞ ŬĂǀĞƌŶƂnj
ĐŝƐŝŵůĞƌŝŶ ĚŦƔŦŶŦ ƐŦŶŦƌůĂLJĂŶ ƚƵŶŝĐĂĂůďƵŐŝŶĞĂ͕ ŬĂŶ͕ ĂƌƚĞƌŝLJĞů ĚŽůĂƔŦŵ ǀĞ ŬĂůƉ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ƵŶůĂƌŦŶ
LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ŐĞƌĞŬƟŒŝŶĚĞ ďƵ ƐƺƌĞĐŝ ďĂƔůĂƚĂĐĂŬ ǀĞ ŐƺĕůĞŶĞƌĞŬ ƐƺƌĚƺƌĞĐĞŬ ďŝƌ ŬŽŽƌĚŝŶĂƚƂƌ ǀĞ ďƵ ĞƚŬŝŶŝŶ
ƉĂLJĚĂƔůĂƌĂ ƵůĂƔĂĐĂŒŦ ŝůĞƟƔŝŵ LJŽůůĂƌŦ ĚĂ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ Ŭŝ ďƵŶůĂƌĚĂ ƐĂŶƚƌĂůƐŝŶŝƌƐŝƐƚĞŵŝǀĞƉĞƌŝĨĞƌŝŬƐŝŶŝƌůĞƌ
ŽůĂƌĂŬƐƺƌĞĐĞŬĂƨůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽůĂŶ ďŽƔůƵŒƵ͕ ĕĞƉĞƌŝ ĞƐŶĞŬ ďŝƌ ƌĞnjĞƌǀƵĂƌĂ ďĞŶnjĞƚĞĐĞŬ ŽůƵƌƐĂŬ͕ ĂƐůŦŶĚĂ ďƵ
ĚĞƉŽLJƵ ĚŽůĚƵƌĂŶ ŵƵƐůƵŬůĂƌ ŬĂĚĂƌ͕ ďŝƌŝŬĞŶ ŬĂŶŦ ƐƺƌĞĕ ƐŽŶƵŶĚĂ ƚĂŚůŝLJĞ ĞĚĞĐĞŬ ďŝƌ ŐŝĚĞƌĞ ĚĞ ŝŚƟLJĂĕ ǀĂƌĚŦƌ
Ŭŝ ďƵ ŐŝĚĞƌ ŐĞƌĞŒŝŶĚĞ ŬŦƐŦůĂďŝůŵĞůŝ ŚĂƩĂ ŬĂƉĂŶĂďŝůŵĞůŝĚŝƌ. ƂLJůĞĐĞ ĞƐŶĞŬůŝŒŝŶ ƐŦŶŦƌŦŶĂ ĚĂLJĂŶĚŦŒŦŶĚĂ
ƉŽŵƉĂůĂŶĂŶ ŬĂŶ ĚĞƉŽ ŝĕŝŶĚĞ ďĂƐŦŶĕ LJƺŬƐĞůŵĞƐŝŶĞ ƐĞďĞƉ ŽůƐƵŶ. ƵŶůĂƌ ĚĂ de^YSQQ\ReWY^UQ^^ Uc^U[\YÎY
fU [_]`\YQ^c ŝůĞ ǀĞŶƂnj ĚƂŶƺƔƺ ƐŦŶŦƌůĂLJĂŶ fU^__[\ºjYf ]U[Q^Yj]QTb ;ŬŦƐĂĐĂ ŬŽƌƉŽƌĂͲǀĞŶŽͲŽŬůƺnjŝǀ
ŵĞŬĂŶŝnjŵĂͿ. 7ĕŝŶĚĞŬŝ ďĂƐŦŶĕ ĂƌƴŬĕĂ ĚĂŚĂ ƐĞƌƚ ďŝƌ ŚĂůĞ ŐĞůĞŶ ďƵ ĚĞƉŽ͕ ŬĞŶĚŝƐŝŶŝ ƐĂďŝƚůĞLJĞŶ ďĂŒůĂƌ
ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ĞŬƐĞŶ ĚĞŒŝƔƟƌĞƌĞŬ ƵnjƵŶ ĞŬƐĞŶŝ ĚĂŚĂ ďƺŬƺůŵĞnj ďŝƌ ŬĂƌĂŬƚĞƌ ŬĂnjĂŶĂĐĂŬƨƌ. ƵŶƵŶůĂ ŬĂƐƚĞĚŝůĞŶ
ĚĞ ;ĂŬƐŝLJĂůͿ bYZYTYdU ǀĞ Yc[Y_^`eRYcU cQRYd\U^]Y• _\Q^ [ebec\Qb fU cec`Q^ceQb\YWQ]Q^ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ `U^YcY^
UbU[cYi_^ XQ\Y^U WUÕ]UcYTYb [Q\[]Qc.
ƵƌĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ƐƂnjƺ ĞĚŝůĞŶ EdKD7<͕ s^<m>Z s EPZ> LJĂƉŦůĂƌŦŶ ĚŦƔŦŶĚĂ͕ ƚƺŵ ďƵŶůĂƌŦŶ ŽůƵƔŵĂƐŦ͕
ŬŽƌƵŶŵĂƐŦ ǀĞ ĚĂŚĂ LJĂǀĂƔ ĚĂ ŽůƐĂ ďƵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŚƺŵŽƌĂů ŝůĞƟƔŝŵŝŶ ĚĞ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞƐŝ ŝĕŝŶ
,KZDKE> ďŝƌ ŽƌƚĂŵ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. Ŷ ŶŝŚĂLJĞƚ͕ ƚƺŵ ďƵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌŝ ƵLJƵŵ ŝĕŝŶĚĞ ǀĞ ďŝƌ ͚ƐŽƐLJĂůůĞƔŵĞ͛
ĕĞƌĕĞǀĞƐŝŶĚĞ LJƂŶĞƚĞĐĞŬ ŽůĂŶ ŽƌŬĞƐƚƌĂ ƔĞĮ͕ W^7<K>K:7͕ ĚĞ ŽůŵĂůŦĚŦƌ.
7ƔƚĞ ͚ƉĞŶĞƚƌĂƐLJŽŶ ŬĂďŝůŝLJĞƟ͛ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŽůĂŶ ďƵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌŝŶ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌŝŶĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůĞĐĞŬ
ĂŬƐĂŬůŦŬůĂƌŦŶ ƚƺŵƺŶƺŶ ƐŽŶƵĐƵ ͞ƐĞƌƚůĞƔŵĞ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͟ ŽůĂƌĂŬ ĂůŐŦůĂŶĂĐĂŬƨƌ. 7ůŐŝůŝ ůŝƚĞƌĂƚƺƌ ŝĕŝŶ ͚ƚĂƚŵŝŶ
ĞĚŝĐŝ ĐŝŶƐĞů ĂŬƟǀŝƚĞ ŝĕŝŶ LJĞƚĞƌůŝ ƉĞŶŝůĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ƐĂŒůĂŶĂŵĂĚŦŒŦ ǀĞLJĂ ƐƺƌĚƺƌƺůĞŵĞĚŝŒŝ ŬĂůŦĐŦ ďŝƌ ƨďďŝ
ǀĞͬǀĞLJĂ ƉƐŝŬŽůŽũŝŬ ďŽnjƵŬůƵŬ͛ ƚĂŶŦŵŦŶŦ LJĂƉŵĂŬƚĂĚŦƌ. EƂƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ďŝƌ ďŽnjƵŬůƵŬƚƵƌ ǀĞ ŚŽƌŵŽŶĂů͕ ůŽŬĂů͕
ďŝŽŬŝŵLJĂƐĂů ǀĞ LJĂƉŦƐĂů ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞĚŝƌ.
WĂƚŽͲĮnjLJŽůŽũŝLJŝ ƚĂƌŝĨ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ƂŶĐĞůŝŬůĞ ŶŽƌŵŽͲĮnjLJŽůŽũŝĚĞŶ ƐƂnj ĞƚŵĞŬ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. zƵŬĂƌŦĚĂ
ƐĂĚĞůĞƔƟƌŵĞLJĞ ĕĂůŦƔƨŒŦŵŦnj Őŝďŝ͕ ďĂƐŝƚ ŚŝĚƌŽƐƚĂƟŬ ƉƌĞŶƐŝƉůĞƌĞ ĚĂLJĂŶĂŶ ďƵ ŚĞŵŽĚŝŶĂŵŝŬ ŵƵĐŝnjĞŶŝŶ ĂƌŬĂ
ƉůĂŶŦŶĚĂ LJĂƔĂŶĂŶ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ŐĞƌĕĞŬůĞƌ ǀĞ ƚƺŵ ďƵŶůĂƌŦŶ ŚĂƌŵŽŶŝƐŝ ĂŶůĂƨůĂĐĂŬ͖ ďƵ ŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐŝ ďŽnjĂŶ
ƐŽŵƵƚ ƚĂďůŽůĂƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚĞ ƉĂƚŽŐĞŶĞnj ĂĕŦŬůĂŶŵĂLJĂ ĕĂůŦƔŦůĂĐĂŬƨƌ.
'ƂnjůĞŶĞŶ ŝůŬ ĂƔĂŵĂ dº]UcQ^cĂƔĂŵĂƐŦĚŦƌ. EŽƌŵĂůĚĞ ŬŽŶƚƌĂŬƚĞ ŽůĂŶ ŚĞůŝĐŝŶĂƌƚĞƌŝŽůůĞƌĚĞ ǀĞ ďƵŶůĂƌŦŶ
ĂĕŦůĚŦŒŦ ƐŝŶƵƐŽŝĚůĞƌŝŶƚƌĂďĞŬƺůĞƌ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶĚĂ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ŐĞǀƔĞŵĞ ŝůĞ ďĂƔůĂLJĂŶ ĂŶŐŽƌũŵĂŶ ŽůĂƌĂŬ
ƚĂŶŦŵůĂŶĂŶ ďƵ ĂƔĂŵĂŶŦŶ ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ ŬƵƔŬƵƐƵnj ďŝƌ ƵLJĂƌŦůŵĂ ĂƔĂŵĂƐŦ ďƵůƵŶƵƌ. ZĞŇĞŬƐ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ďƵ
ƵLJĂƌŦůŵĂ͕ ƵLJĂƌŦLJŦ ĂůŐŦůĂŵĂ ǀĞ LJĂŶŦƚůĂŵĂ ĂƔĂŵĂůĂƌŦŶŦŶ ƐĂŒůŦŬůŦ ŽůĂƌĂŬ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞƐŝ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ĂƌƚĞƌŝŽů
ǀĞ ƐŝŶƵƐŽŝĚůĞƌŝŶ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶĚĂ ŽůƵƔĂŶ ͞ŐĞǀƔĞŵĞ͟ LJĂŶŦƨŶŦŶ ĂƌŬĂƐŦŶĚĂ ŝƐĞ ďŝƌ Ěŝnjŝ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ƐƺƌĞĕ
LJĂƔĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
15
Ƶ ƐƺƌĞĐŝŶ ďŝůŝŶĞŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĂŬƚƂƌƺ NO͛ĚƵƌ. <ĞǀĞƌŶƂnj ƐŝŶŝƌŝŶ `QbQcU]`QdY[ ůŝŇĞƌŝŶĚĞŶ ƐĂůŦŶĂŶ
ĂƐĞƟůŬŽůŝŶŝŶĞŶĚŽƚĞů ŚƺĐƌĞƐŝŶĚĞ UNOC ŝůĞ ŽůƵƔĂŶ ǀĞ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ŐĞŶĞ ŬĂǀĞƌŶƂnj ƐŝŶŝƌŝŶ
^_^[_\Y^UbZY[^_^QTbU^UbZY[ ƐŝŶŝƌ ƵĕůĂƌŦŶĚĂŶ ĚĂ ƐĂůŦŶĂŶ ŐĂnj ŚĂůŝŶĚĞŬŝ ďƵ ŵŽůĞŬƺů͕ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞƐŝŶĞ
ƌĂŚĂƚůŦŬůĂ ĚŝīƺnjĞ ŽůĂƌĂŬ ƐŽůƵďůĞŐƵĂŶŝůĂƚƐŝŬůĂnjŦ ĂŬƟŇĞƌ ǀĞ ďƂLJůĞĐĞ 'dW͛ĚĞŶS7=@͛ŶŝŶ ŽůƵƔŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂƌ.
7ŬŝŶĐŝ ŵĞƐĂũĐŦ ŽůĂŶ Đ'DW ŝƐĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂnj '͛ŝ ;PK-GͿ ĂŬƟŇĞƔƟƌĞĐĞŬƟƌ. 'ĞƌĞŬ ĂƌƚĞƌŝŽů ŐĞƌĞŬƐĞ ƐŝŶƺƐŽŝĚ
Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞƐŝŶĚĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ EKͬĐ'DWŬĂƐŬĂĚŦ Őŝďŝ͕ ƂƌŶĞŒŝŶ PG51ƚĞƟŬůĞŵĞƐŝ ŝůĞ S1=P ǀĞ PK-1 ŝůĞ
ŝƔůĞLJĞŶ ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ŬĂƐŬĂĚ ĚĂ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵĚƵƌ.
W<Ͳ' ǀĞ W<Ͳ͛ŶŦŶ ŝƔůĞǀŝ ŝƐĞ Ěƺnj ŬĂƐ ŝĕŝŶĚĞ ŬĂůƐŝLJƵŵ ŵŝŬƚĂƌŦŶŦ ĂnjĂůƚŵĂŬ ǀĞ ŚƺĐƌĞŶŝŶ XY`Ub`_\QbYjU
ŽůŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ ŽůĂƌĂŬ ƂnjĞƚůĞŶĞďŝůŝƌ. Ca2+ ŵŝŬƚĂƌŦŶŦŶ ĂnjĂůŵĂƐŦŶŦ͕ ǀŽůƚĂũ ďĂŒŦŵůŦ ĂϮн ŬĂŶĂůůĂƌŦŶĚĂŶ
ǀĞ ŬŽŵƔƵ ŚƺĐƌĞůĞƌĚĞŶ ŐĂƉũƵŶĐƟŽŶ LJŽůƵ ŝůĞ ŐĞĕŝƔŝ ĞŶŐĞůůĞLJĞƌĞŬ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝƌůĞƌ. ŝŒĞƌ LJĂŶĚĂŶ ŵĂdžŝͲ<
ŬĂŶĂůůĂƌŦŶĚĂŶ <н͛ŶŦŶ ŚƺĐƌĞ ĚŦƔŦŶĂ ĕŦŬŦƔŦŶĂ ŝŵŬĂŶ ǀĞƌĞƌĞŬ ŚŝƉĞƌƉŽůĂƌŝnjĂƐLJŽŶƵ ƐĂŒůĂƌůĂƌ.
ƌĞŬƐŝLJŽŶ ŚĂůŝŶĚĞ ŬĂůŵĂŵĂŵŦnj ;ƉƌŝĂƉŝƐŵͿ ŝĕŝŶ ŚŽŵĞŽƐƚĂnjŝƐŝ ƐĂŒůĂŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ͞ĮnjũŽůŽũŝŬ͟ ŽůĂƌĂŬ ĚĞŶŐĞ
ƐĂŒůĂLJĂŶ ŬĂƐŬĂĚůĂƌ ĚĂ ŽůŵĂůŦĚŦƌ Ŭŝ ďƵŶůĂƌŦŶ ďĂƔ ĂŬƚƂƌƺ ĚĞ ƐĞŵƉĂƟŬ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ƚĞŵƐŝůĐŝƐŝ ŽůĂŶ N1͛Ěŝƌ. Ƶ
ŵŽůĞŬƺůƺŶ ŚƺĐƌĞ ŝĕŝŶĚĞ Y^_cYd_\-RYV_cVadƚĂŶ͕ Y^_cYd_\-dbYV_cVad ǀĞ ĚŝĂĕŝůŐůŝƐĞƌŽů ;41GͿ ŽůƵƔƚƵƌŵĂƐŦ ŝůĞ
ďĂƔůĂLJĂŶ ƐƺƌĞĕ͕'͛ŦŶPK-C͛ŝ ĂŬƟŇĞŵĞƐŝ ŝůĞ ĚĞǀĂŵ ĞĚĞƌ. W<Ͳ ŝƐĞ ĚŝŒĞƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂnjůĂƌŦŶ ; ǀĞ 'Ϳ ƚĂŵ
ĂŬƐŝ ďŝƌ ŵŝƐLJŽŶ ƺƐƚůĞŶŵŝƔƟƌ. zĂŶŝ ŚƺĐƌĞ ŝĕŝ ĂϮнĂƌƨƔŦ ǀĞ ƉŽůĂƌŝnjĂƐLJŽŶƵŶ ĂnjĂůŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂƌ. 7ŶŽƐŝƚŽůƚƌŝĨŽƐĨĂƚ
ĚĂ Ěƺnj ĞŶĚŽƉůĂnjŵŝŬƌĞƟŬƵůƵŵĚĂŶ ĂϮн ĂƌƨƔŦŶĂ ĚĞƐƚĞŬ ǀĞƌŝƌ. ,ĂƨƌůĂŵĂŬƚĂ LJĂƌĂƌ ǀĂƌĚŦƌ Ŭŝ ĚƂƌƚ ĂϮн
ŵŽůĞŬƺůƺ Sa\]_Tº\Y^ ŝůĞ ďŝƌůĞƔĞƌĞŬ ŽŶƵ ĂŬƟŇĞLJĞĐĞŬ ǀĞ ďƵ ĚĂ ŵŝLJŽƐŝŶ ŚĂĮĨ njŝŶĐŝƌŝŶŝŶ ĨŽƐĨŽƌŝůůĞŶŵĞƐŝ ŝĕŝŶ
=<C-[Y^ajĂŬƟŇĞLJĞĐĞŬƟƌ. Ƶ ŚĂůŝLJůĞ ŵŝLJŽƐŝŶ͕ ĂŬƟŶ ŝůĞ ĞƚŬŝůĞƔĞƌĞŬ [ac\]ai ƐĂŒůĂLJĂĐĂŬƨƌ Ŭŝ ƐŝŶƺƐŽŝĚ
Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ŬĂƐŦůŵĂƐŦ ŬĂǀĞƌŶ ŚĂǀƵnjĐƵŒƵŶƵŶ ŬƺĕƺůŵĞƐŝŶĞ͕ ĂƌƚĞƌŝŽůůĞƌĚĞŬŝ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶ ŬĂƐŦůŵĂƐŦ ŝƐĞ ďƵ
ŚĂǀƵnjůĂƌŦ ĚŽůĚƵƌĂŶ ŵƵƐůƵŬůĂƌŦŶ ŬĂƉĂŶŵĂƐŦŶĂ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ ͞TUdº]Uca^c͟Ŧ ŝĚƌĂŬ ĞƚŵĞŵŝnjŝ ƐĂŒůĂLJĂĐĂŬƨƌ.
^ĂĚĞĐĞ ĞƌĞŬƟů ŚĂnjůĂƌŦŶ LJĂƔĂŶŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ĚĞŒŝů͕ ŚĂLJĂƟ ďŝƌĕŽŬ ŝƔůĞǀŝŶ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞƐŝŶĚĞ ƌŽůƺ ŽůĂŶ ďƵ
ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦŶ ĚĞƔŝĨƌĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ ďŝƌ ƐŽŶƌĂŬŝ ĚĞƌƐƚĞ ĂĕŦŬůĂŶĂĐĂŬ ŽůĂŶ ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ĚĞ
ŽůĂŶĂŬ ǀĞƌŵŝƔƟƌ. ĞƌƐŝŵŝnjŝŶ ŬŽŶƵƐƵ ƉĂƚŽŐĞŶĞnj ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ƔŝŵĚŝ ĚĞ ďƵ ŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐŝ ďŽnjĂŶ ƐŽŵƵƚ
ŬůŝŶŝŬ ƚĂďůŽůĂƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ƉĂƚŽͲĮnjLJŽůŽũŝLJŝ ƚĂƌŝĨ ĞƚŵĞLJĞ ĕĂůŦƔĂĐĂŒŦnj.
ĂƐŝƚ ďŝƌ ŝĨĂĚĞ ŝůĞ EK͛ŶƵŶǀĂƌŽůŵĂƐŦŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ƵŶƵŶ ŝĕŝŶ EK͛ŶƵŶ ŽůƵƔĂďŝůŵĞƐŝ LJĞƚĞƌůŝ ĚĞŒŝůĚŝƌ͕
ŝŶĂŬƟǀĞ ĞĚŝůŵĞŵĞůŝĚŝƌ. Ƶ ĚĂ RYi_-iabab\a^\aRY\Yb NO ŬĂǀƌĂŵŦ ŝůĞ ŝĨĂĚĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ƵƔŬƵƐƵnj͕ EK
ŽůƵƔŵĂ ĂƔĂŵĂůĂƌŦŶŦ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌĞĐĞŬ ŶƂƌĂů LJĂƉŦůĂƌŦŶ͕ U^T_dU\ŝŶ ǀĞ ŶŝŚĂLJĞƚ ĞĨĞŬƚƂƌ ŽůĂŶ Tºj [acŦŶ
ǀĂƌ ǀĞ ŝŶƚĂŬƚŽůŵĂƐŦ ĚĂ ƔĂƌƴƌ. ƵƌĂĚĂ ĂLJƌŦ ĂLJƌŦ ƐŦƌĂůĂŶƐĂůĂƌ ĚĂ ĂƐůŦŶĚĂ ƚƺŵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌŝŶǀĂƌ ŽůŵĂ
ŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂ ďŝƌďŝƌůĞƌŝŶĞ ďĂŒŦŵůŦůŦŬůĂƌŦ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵĚƵƌ. ^ŽŵƵƚ ƂƌŶĞŬ ŽůĂƌĂŬ͕ ƐŝŶŝƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ŽůŵĂLJĂŶ ƌĂĚŝŬĂů
ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŽůƵƔĂŶ ŶƂƌĂů LJŽŬƐƵŶůƵŬ ǀĞ ƚĂŬŝďĞŶ ŐĞůŝƔĞŶ ĞŶĚŽƚĞů ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐ ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŒƵ ǀĞ
ŚĂƩĂ LJĂƉŦƐĂů ŽůĂƌĂŬ Ěƺnj ŬĂƐŦŶ ĮďƌŽƟŬ ĚŽŬƵ ŝůĞ ƌĞƉůĂƐŵĂŶŦ ŚĂƨƌůĂƨůĂďŝůŝƌ.
Ƶ ĂƔĂŵĂĚĂ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ĚƺnjĞLJŝŶĚĞ LJĂƔĂŶĂŶ ͞ďŽnjƵůŵĂLJŦ͕͟ ďƵŶĂ ĞŶ ĕŽŬ LJŽů ĂĕĂŶ ĚŝLJĂďĞƚ
ƂƌŶĞŒŝ ŝůĞ ǀĞ ĞŶĚŽƚĞů ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŒƵ ŬĂƉƐĂŵŦŶĚĂ ĂĕŦŬůĂŵĂLJĂ ĕĂůŦƔĂĐĂŒŦnj.
7ĕŝ ŬĂŶůĂ ĚŽůƵ ďŝƌ ŽƌŐĂŶ ŽůĂŶ ǀĞ ďŝƌ ŐƂƌƺƔĞ ŐƂƌĞ ŬĂƌĚŝŽͲǀĂƐŬƺůĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ďŝƌ ƉĂƌĕĂƐŦ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů
ĞĚŝůĞďŝůĞŶ ƉĞŶŝƐŝŶ ƐŝŶƺƐŽŝĚůĞƌŝŶŝ ŬĂƉůĂLJĂŶ ĞŶĚŽƚĞů͕ ďĂƐŝƚ ǀĞ ƉĂƐŝĨ ďŝƌ ďĂƌŝLJĞƌ ŽůŵĂŶŦŶ ĕŽŬ ƂƚĞƐŝŶĚĞ
ŝƔůĞǀƐĞů ďŝƌ ŽƌŐĂŶ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌƺůŵĞůŝĚŝƌ. KƚŽŬƌŝŶ͕ ƉĂƌĂŬƌŝŶ ǀĞ ĞŶĚŽŬƌŝŶ ŝƔůĞǀůĞƌĞ ƐĂŚŝƉƟƌ. sĞ ďƵ ĕŽŬ
LJƂŶůƺůƺŒƺŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ƚƺŵ ďƵ ŝƔůĞǀůĞƌĚĞ ĚĞŶŐĞ ƐĂŒůĂLJĂďŝůŵĞƐŝ͕ĞŶĚŽƚĞůŝŶ ƂŶĞŵŝŶŝ ĚĂŚĂ ĚĂ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
7ĕŝŶŝ ĚƂƔĞĚŝŒŝ ĚĂŵĂƌĚĂ faj_TY\adaci_^ fU faj_[_^cdbY[i_^ LJĂƉĂďŝůŵĞƐŝ͕ ďƵ ƐĂLJĞĚĞ ǀĂƐŬƺůĞƌ da^cYi_^e
ǀĞ `Ub]UaRY\YdUiY LJƂŶĞƚĞďŝůŵĞƐŝ ŵƺŵŬƺŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵŶƵŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ĚĂŵĂƌ ŝĕŝŶĚĞ aWWbUWaci_^
[_aWº\aci_^ fU VYRbY^_\YcYc Őŝďŝ [_aWº\aci_^\a ŝůŐŝůŝ ƐƺƌĞĕůĞƌ ĚĞ LJŝŶĞ ďŝƌďŝƌŝŶĞ jd a]a TU^WU ŝĕŝŶĚĞ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. EŝŚĂLJĞƚ Y^V\a]aci_^ ůĞŚŝŶĞ ǀĞ ĂůĞLJŚŝŶĞ ĨĂĂůŝLJĞƚůĞƌ ĚĞ LJŝŶĞ ĞŶĚŽƚĞůŝŶ ŬŽŶƚƌŽůƺ
ĂůƨŶĚĂ ŚĂLJĂƚ ďƵůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ Ŭŝ ďƵ ƐŽŶ ƂnjĞůůŝŬ adUb_c[\Ub_j ŝĕŝŶ ĚĞ͕ĚĂŵĂƌƐĂů Rºiº]U Va[db\UbY fU
bU]_TU\Y^W ŬĂǀƌĂŵŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ŬƌŝƟŬ ďŝƌ ĂƔĂŵĂ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
Ƶ ƉĂƌĂŐƌĂķ ƚĞŬ ďŝƌ ĐƺŵůĞ ŝůĞ ƂnjĞƚůĞLJĞĐĞŬ ŽůƐĂŬ͗ ŽŬ LJƂŶůƺ ǀĞ ďŝƌďŝƌŝŶĞ njŦƚ ƐƺƌĞĕůĞƌŝ ĚĞŶŐĞůĞLJĞŶ
ďŝƌ ŝƔůĞǀĞ ƐĂŚŝƉ ŽůĂŶ ĞŶĚŽƚĞůŝŶ ŝƔůĞǀůĞƌŝŶĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ďŽnjƵůŵĂ͕ ĂƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnjƵŶ ďĂƔůĂŵĂƐŦŶĂ ĚĂ LJŽů
ĂĕĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ Ŭŝ ďƵ ƐƺƌĞĕ͕ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŬƂŬĞŶůŝ ƐĞƌƚůĞƔŵĞ ďŽnjƵŬůƵŒƵŶƵŶ ĞŶ ŝLJŝ ďŝůŝŶĞŶ ƐĞďĞƉůĞƌŝŶĚĞŶ
ďŝƌŝĚŝƌ.
4YiaRUdUc]U\\Ydec XY`Ubda^cYi_^ TYc\Y`YTU]Y ǀĞ ďƵŶůĂƌŦ ďŝƌ ĂƌĂĚĂ Re\e^Teba^ ]UdaR_\Y[ cU^Tb_]
16
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ia•\a^]ai ĚĂ ĞŬůĞĚŝŒŝŵŝnjĚĞ U^T_dU\ ŝƔůĞǀŝŶŝ ďŽnjĂŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŬůŝŶŝŬ ƐƺƌĞĕůĞƌĚŝƌ. D͕ ŚĂŶŐŝ ŵŽůĞŬƺůĞƌ
ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌůĂ ďƵ ŝƔůĞǀŝ ďŽnjĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ͍ 7ŶƐƺůŝŶĞEK^͛ƵƌĞŐƺůĞ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ ǀĞ ŚŝƉĞƌŝŶƐƺůŝŶĞŵŝ
EK ŽůƵƔŵĂƐŦŶŦ ďŽnjŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵŶƵŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ŚŝƉĞƌŐůŝƐĞŵŝŶŝŶ ďŝƌ ƐŽŶƵĐƵ ŽůĂƌĂŬ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ŝůĞƌŝ
ŐůŝŬŽnjŝůĂƐLJŽŶ ƐŽŶ ƺƌƺŶůĞƌŝ ;1G5cͿ ĚĞ \Y`YT`Ub_[cYTaci_^e͕ ǀĞ ƐƵƉĞƌŽdžŝĚ ĂŶLJŽŶƵŶƵŶ ƵƉƌĞŐƺůƐĂLJŽŶƵ
ǀĞ ŚĂƩĂ a^dY_[cYTa^ cUfYiUcY^Y^ aja\]ac ŝůĞ _[cYTadYV cdbUcU LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. ^ĞƌďĞƐƚ O2- baTY[a\Y͕
ĞEKďŝLJŽLJĂƌĂƌůŦůŦŒŦŶŦ ĂnjĂůƚŵĂŬƚĂĚŦƌ.'Ɛ͛ŶŝŶBOC _\e•e]eŶƵŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ĞEK^ĨŽƌĨŽƌŝůĂƐLJŽŶƵŶƵ ďŽnjĚƵŒƵ
ǀĞ ŚĂƩĂ ĞŶĚŽƚĞůLJĂů ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵ ĞƚŬŝůĞĚŝŒŝ ĚĞ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. EŝŚĂLJĞƚ ĚŝLJĂďĞƟŬ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚŽůĂƔŦŵĚĂ ĂƌƚĂŶ ŵŽŶŽƐŝƚůĞƌŝŶ ĚĞ ZK^ ŽůƵƔƵŵƵŶĂ ŬĂƚŬŦ LJĂƉƨŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ďƵůŐƵůĂƌŦ
ĚĞƐƚĞŬůĞƌ ŶŝƚĞůŝŬƚĞ͕ ĚŝLJĂďĞƟŬ ŽůŐƵůĂƌĂ ĂŶƟŽŬƐŝĚĂŶ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ͛ŶŝŶ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůĚŝŒŝ ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
'ĞǀƔĞŵĞŶŝŶ ŽůƵŵƐƵnj ĞƚŬŝůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ďŝƌ ŬĂƚŬŦ ĚĂ ŬƌŽŶŝŬ XY`UbW\YcU]YŶŝŶ͕ W<Ͳ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ LJĂƉĂďŝůŵĞƐŝ
ŝůĞĚŝƌ. zƵŬĂƌŦĚĂ ĂŶůĂƨůĚŦŒŦ Őŝďŝ W<Ͳ ŬĂƐŬĂĚŦ ' ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ ƚĞƟŬůĞŶŝƉ ǀĂnjŽŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŝƌĕŽŬ ŚĂLJǀĂŶ ĕĂůŦƔŵĂƐŦ ŝůĞ ĚŝLJĂďĞƩĞ cU]`adY[ a[dYfYdU^Y^ iº[cU[\YÎY ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ ŇĂƐŬ
ƉĞŶŝƐŝŶ ƚŽŶƵƐƵŶĚĂŶ ƐŽƌƵŵůƵ ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ŬĂƐŬĂĚŦ ĚĂ ĂŶŵĂŬ ůĂnjŦŵ ŐĞůŝƌ͗ BX_BX_-[Y^aj
Ƶ ƐŝƐƚĞŵ ŵŝLJŽƐŝŶͲĂŬƟŶ ĞƚŬŝůĞƔŝŵŝŶŝŶ ǀĞ ďƵŶƵŶ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŽůƵƔĂŶ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵŶ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůŬŦƔŦŶŦ
ĞŶŐĞůůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ĂŚĂ ĂĕŦŬ ďŝƌ ĂŶůĂƨŵůĂ͗ ŵŝLJŽƐŝŶ ŚĂĮĨ njŝŶĐŝƌŝŶŝŶ ĨŽƐĨŽƌŝůůĞŶŵĞƐŝ ;ǀĞ ďƂLJůĞĐĞ ĂŬƟŶůĞ
ĞƚŬŝůĞƔĞƌĞŬ ŬĂƐŦůŵĂƐŦͿ D>ͲŬŝŶĂnj ŝůĞ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽŒĂŶŦŶ ĚĞŶŐĞůĞŵĞ ŬƵƌŐƵƐƵ ŐĞƌĞŒŝ͕ ďƵ ŵŽůĞŬƺů D>Ͳ
ĨŽƐĨĂƚĂnj ŵĂƌŝĨĞƟ ŝůĞ ŝŶĂŬƟĨ ŚĂůĞ ŐĞƟƌŝůŝƌŬĞŶ͕ ZŚŽͲŬŝŶĂnj ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ =<C-V_cVadajŝŶĂŬƟǀĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ƂLJůĞĐĞ D> ĚĞ ĨŽƌĨŽƌŝůĞ ŬĂůĂƌĂŬ ƚŽŶƵƐƵŶƵ ƐƺƌĚƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ZŚŽͲŬŝŶĂnjŦĂŬƟŇĞLJĞŶ ĂƌĂĐŦ ŝƐĞ ZŚŽ
ƉƌŽƚĞŝŶŝĚŝƌ. Ƶ ƉƌŽƚĞŝŶŝ ĂŬƟŇĞLJĞŶ ŵŽůĞŬƺůůĞƌ͕ Ěƺnj ŬĂƐ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶďĂƔ ŽLJƵŶĐƵůĂƌŦ ŽůĂƌĂŬ ĞŶĚŽƚĞůŝŶͲ1
5D-1Ϳ͕ ĂŶũŝŽƚĞŶƐŝŶͲ// ;1NG-99Ϳ ǀĞ ƐĞƌŽƚŽŶŝŶ Őŝďŝ ŵŽůĞŬƺůůĞƌĚŝƌ Ŭŝ dͲ1͕ EK͛Ƶ ĚĂ ƺƌĞƚĞŶ ĞŶĚŽƚĞů ŚƺĐƌĞƐŝŶŝŶ
ƺƌĞƫŒŝ ďŝůŝŶĞŶ ĞŶ Őƺĕůƺ ǀĂnjŽŬŽŶƐƚƌƺŬƚƂƌĚƺƌ. ŽŒĂŶŦŶ ĚĞŶŐĞůĞŵĞ ͚ƚĂŬŦŶƨƐŦ͛ ďŝƌ ďĂƔŬĂ ďŽLJƵƚƵLJůĂ LJĞŶŝĚĞŶ
ŬĂƌƔŦŵŦnjĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ͗ EK ͬ Đ'DW ͬ W<Ͳ' ŬĂƐŬĂĚŦ͕ ZŚŽ ƉƌŽƚĞŝŶŝŶŝŶ ĨŽƐĨŽƌŝůůĞŶĞƌĞŬŝŶĂŬƟŇĞƔŵĞƐŝŶŝ ĚĞ
ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. zĂŶŝ ĚŽůĂLJůŦ ŽůĂƌĂŬ ǀĂnjŽĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ LJĂƉŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŝLJĂďĞƟŬ ĚĞŶĞŬůĞƌŝŶ ŬĂǀĞƌŶƂnj ĐŝƐŝŵůĞƌŝŶĚĞ ZŚŽͲŬŝŶĂnj ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵŶ ĂƌƴŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ŝLJĂďĞƟŬ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŐƂƌƺůĞŶ ͛ŶŝŶďŝƌ ĚŝŒĞƌ ďŽLJƵƚƵ S_b`_ba-fU^_-_[\ºcYV ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŒƵĚƵƌ. ĞŶĞLJƐĞů
ŽůĂƌĂŬ ĚŝLJĂďĞƟŬ ƐŦĕĂŶůĂƌĚĂ ƉĞŶŝůŝŶĨƺnjLJŽŶƵŶ ŬĞƐŝůŵĞƐŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ŬŽƌƉŽƌĂů ďĂƐŦŶĐŦŶ ŬŽƌƵŶĂŵĂŵĂƐŦ
ďƵŶƵ ĚĞƐƚĞŬůĞƌŬĞŶ͖ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ĚƺnjĞLJĚĞŬŝ ĚĞƐƚĞŬ ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂ abd]• U^T_dU\ia\a`_`d_dY[ ŚƺĐƌĞ
LJŽŒƵŶůƵŒƵŶƵŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ F5G6 ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝ ŝůĞ ĚŝLJĂďĞƟŬ ŵŽĚĞůůĞƌĚĞ ŝŶƐƵůŝŶͲůŝŬĞ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ
ĚƺnjĞůƟůĞƌĞŬ [afUb^_ca\a`_`d_cYcŝŶ ĂnjĂůƨůĂďŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. s'&͕ ĞŶĚŽƚĞůLJĂůŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐ
ŝĕŝŶ ĞƐĂŶƐŝLJĞů ďŝƌ ŵŽůĞŬƺůĚƺƌ ǀĞ ĚŝLJĂďĞƩĞ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ ĂnjĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
8Y`Ubda^cYi_^ TYc\Y`YTU]Y fU ]UdaR_\Y[ cU^Tb_]e^ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ ŽůĂŶ _RUcYdU ŝůĞ
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝůŝƔŬŝLJŝ͕ ďƵ ŝůŝƔŬŝŶŝŶ ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝŶŝ͕ ŝŶĐĞůĞĚŝŒŝŵŝnjĚĞ LJƵŬĂƌŦĚĂ ĂŶůĂƴŬůĂƌŦŵŦnjĂ ďĞŶnjĞƌ
ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌ ŬĂƌƔŦŵŦnjĂ ĕŦŬĂĐĂŬƐĂ ĚĂ LJĞŶŝ ďĂnjŦ ƐƺƌĞĕůĞƌ ǀĞ ŽƌƚĂŬ LJŽůĂ ĨĂƌŬůŦ ŬĂƉŦůĂƌĚĂŶ ĚĂŚŝů ŽůƵƔ͕ ďƵ
LJĂnjŦLJŦ ďŝƌĂnj ĚĂŚĂ ƵnjĂƚŵĂLJŦ ŚĂŬůŦ ŐƂƐƚĞƌĞďŝůĞĐĞŬƟƌ.
,ŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ͕ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŦƔ ƐĞďĞƉůĞƌŝŶĚĞŶ ďŝƌŝ njĂƚĞŶ ĂƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnj ŽůƐĂ ĚĂ͕ƉĞŶŝů LJĂƚĂŬƚĂ ƐĞďĞƉ ŽůĚƵŒƵ
ŵŽƌĨŽůŽũŝŬ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ĚĞ ͛LJĞ LJŽů ĂĕĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. DĞŬĂŶŝŬ ŚĂƐĂƌ ǀĞ ĂƌƚŵŦƔ ŽŬƐŝĚĂƟĨ ƐƚƌĞƐ͕ ĞŶĚŽƚĞů
ŚƺĐƌĞƐŝŶŝŶ ŵŝƚŽŬŽŶĚƌŝ ǀĞ ĞŶĚŽƉůĂƐŵŝŬƌĞƟŬƵůƵŵ Őŝďŝ ƂnjŐƺŶ ŽƌŐĂŶĞůůĞƌŝŶŝ ŽůƵŵƐƵnj ĞƚŬŝůĞLJĞƌĞŬ ĞŶĚŽƚĞů
ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŒƵ LJĂƉĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶũŝŽƚĞŶƐŝŶ // ;1D-99Ϳ ŝůĞ ĂŬƟǀĞ ŽůĂŶ EW, ŽdžŝĚĂƐĞ ĞƚŬŝƐŝLJůĞ ĂƌƚĂŶ
ƐƵƉĞƌŽdžŝĚ ĂŶLJŽŶƵ͕ ͲŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ ŝůŝƔŬŝƐŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝĚŝƌ.
Ƶ ĂƔĂŵĂĚĂ ŚĂnjŦƌ ǀĂnjŽŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ŬŽŶƵƐƵ ŵĂƐĂLJĂ LJĂƨƌŦůŵŦƔŬĞŶ ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞŶ͕ ZĞŶŝŶ ŶũŝŽƚĞŶƐŝŶ
^ŝƐƚĞŵŝŶĚĞŶ ĚĞ ;B1CͿ ŬŦƐĂĐĂ ƐƂnj ĞƚŵĞŬ ƵLJŐƵŶ ŽůĂĐĂŬƨƌ. Ƶ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ŬĂƌĚŝŽǀĂƐŬƺůĞƌŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐƚĞ ŝLJŝ
ďŝůŝŶĞŶ ŵŽĚƺůĂƚƂƌ ƌŽůƺŶĞ ƉĂƌĂůĞů͕ ĞƌĞŬƟů ŝƔůĞǀĚĞ ĚĞ ŬƌŝƟŬ ƌŽůƺ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ŶũŝŽƚĞŶƐŝŶ // ;1NG99Ϳ͛ŶŝŶĞƌĞŬƟů ĚŽŬƵĚĂ ƺƌĞƟůĚŝŒŝ ǀĞ ƐŝƐƚĞŵŝŬ ĚŽůĂƔŦŵĚĂŶ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ĚƺnjĞLJůĞƌĚĞ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůĞƌĞŬ
ďƵ ĚŽŬƵĚĂ ƉĂƌĂŬƌŝŶ ďŝƌ ĞƚŬŝƐŝ ŽůĚƵŒƵ ŝůĞƌŝ ƐƺƌƺůŵƺƔƚƺƌ. EŽƌŵĂů ŬĂƐŬĂĚĚĂĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶŽũĞŶĚĞŶ͕ ƌĞŶŝŶ
ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ ŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶ / ǀĞ ďƵŶĚĂŶ ĚĂ ĐŽŶǀĞƌƟŶŐ ĞŶnjŝŵ ;1C5Ϳ ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ E' // ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ ǀĞ ďƵ
Őƺĕůƺ ǀĂnjŽŬŽŶƐƚƌƺŬƚƂƌĚĞŶ ďĞŬůĞŶĞŶ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞƐŝŶĚĞ ĚĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ƚŽŶƵƐƵŶ
ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞƐŝĚŝƌ.
^ŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ E'Ͳ//͛ŶŝŶ ͲϮ ŝůĞ 1NG 1-7 ŵŽůĞŬƺůƺŶĞ ĚƂŶƺƔƚƺŒƺ ǀĞ ďƵŶƵŶ ĚĂ =1C ƌĞƐĞƉƚƂƌƺ
ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ďŝLJŽůŽũŝŬ ĂŬƟǀĞƚĞ ŐƂƐƚĞƌĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. 7ůŐŝŶĕ ŽůĂŶ͕ LJŝŶĞ ĚŽŒĂŶŦŶ ĚĞŶŐĞůĞŵĞ ƚƵƚŬƵƐƵLJůĂ͕
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
17
ďƵ ďŝLJŽůŽũŝŬ ĂŬƟǀŝƚĞŶŝŶ ǀĂƐŽĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ͕ EK ƐĂůŦŶŦŵŦ͕ ĂŶƟͲƉƌŽůŝĨĞƌĂƟĨ͕ ĂŶƟͲŝŶŇĂŵĂƚƵǀĂƌ ǀĞ ĂŶƟͲĮďƌŽƟŬ
LJƂŶĚĞ ŽůŵĂƐŦĚŦƌ. zĂŶŝ dͲ1 ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ĞƚŬŝ ĞĚĞŶ E'Ͳ//͛ŶŝŶ ƚĂŵ njŦƴ͕ ŽŶƵ ĂŶƚĂŐŽŶŝnjĞ ĞĚĞŶ
ďŝƌ ĞƚŬŝĚŝƌ ;ǀĂƐŽŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ͕ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶ͕ ĮďƌŽƐŝƐ ǀĞ ŽŬƐŝĚĂƟĨ ƐƚƌĞƐͿ. ƐůŦŶĚĂ dͲ1 ƵLJĂƌŦůŵĂƐŦ ĂLJŶŦ
njĂŵĂŶĚĂ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj LJŽůƵŶƵ ĚĂ ƵLJĂƌĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dƺŵ ďƵ ƐĂƉƚĂŵĂůĂƌ͕ ŬůŝŶŝŬƚĞ E' // ƟƉ 1 ƌĞƐĞƉƚƂƌ
ďůŽŬĞƌůĞƌŝ ǀĞ ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ĞƌĞŬƟů ŝƔůĞǀŝ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ĞƚŬŝůĞƌŝ ŝůĞ ĚĞƐƚĞŬ ďƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
8Y`Ub[_\UcdUb_\U]Y͕ ͛ŶŝŶ ďĂŒŦŵƐŦnj ďŝƌ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ĞEK^ͬEK
ďŝLJŽLJĂƌĂƌůĂŶŦŵŦŶĚĂŬŝ ŽůƵŵƐƵnj ĞƚŬŝƐŝŶŝ ďĂƔůŦĐĂ EW, ŽdžŝĚĂƐĞ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶ ǀĞ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ĂƌƨƌĂƌĂŬ
LJŽů ĂĕƨŒŦ KϮͲ ƺƌĞƟŵŝ ŝůĞ ǀĞ <4< _hYTaci_^e ŝůĞ LJĂƉŵĂŬƚĂĚŦƌ. LJƌŦĐĂ s'&͕ ĂŶŐŝŽƉŽŝĞƟŶͲ1 ;1^W-1Ϳ ǀĞ
ͲϮ Őŝďŝ ŚŽŵĞŽƐƚĂƟŬ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ĚĞ ŬŽƌƉŽƌĂů ĚŽŬƵůĂƌĚĂ ĚŽǁŶƌĞŐƺůĞ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
EŝŚĂLJĞƚ ďƵ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĂƐŝŵĞƚƌŝŬ ĚŝŵĞƟůĂƌŐŝŶŝŶ ;14=1Ϳ͕ ĞŶĚŽũĞŶ ďŝƌ EK^ ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ͕ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶŝŶ ĂƌƴŒŦ
ĚĂ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ͕ ŶŐͲ1͛ŝŶ ĂŶƟͲŝŶŇĂŵĂƚƵĂƌ ǀĞ ĂŶũŝŽŐĞŶĞƐŝnj ĞƚŬŝƐŝŶŝ ƌĞƐƚŽƌĞ ĞĚŝĐŝ ǀĞ ZK^͛ƵŶ
ƐĞďĞƉ ŽůĚƵŒƵ ĂƉŽƉƚŽƐŝƐĞ ŬĂƌƔŦ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ĞƚŬŝƐŝ ŽůĚƵŒƵ ĚĂ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
DĞƚĂďŽůŝŬ ƐĞŶĚƌŽŵƵŶ ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ ŽůĂŶ ŽďĞƐŝƚĞ ǀĞ ǀŝƐĐĞƌĂů LJĂŒůĂŶŵĂLJŦ͕ Ŭŝŵŝ ŽƚƂƌůĞƌŝŶ ďƵ
ƐĞŶĚƌŽŵĂ ĚĂŚŝů ĞƚŵĞLJĞ ĕĂůŦƔƨŒŦ XY`_W_^aTYj] ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĞůĞ ĂůĂƌĂŬ ďƵ ĚĞƌƐ ƐŽŶůĂŶĚŦƌŦůĂĐĂŬƨƌ.
KďĞƐŝƚĞŶŝŶ͕ ŚĂŶŐŝ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂ ŝůĞ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵĞ LJŽů ĂĕƨŒŦ͕ ĂƐůŦŶĚĂ ŚĂŶŐŝƐŝŶŝŶ ĚŝŒĞƌŝŶŝŶ ƐĞďĞďŝ͕
ŚĂŶŐŝƐŝŶŝŶ ƐŽŶƵĐƵ ŽůĚƵŒƵ ŶĞƚ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶŵĞŵĞŬůĞ ďĞƌĂďĞƌ͖ ƂŶĞƌŝůĞŶ ďŝƌ ŚŝƉŽƚĞnjĞ ŐƂƌĞ ŽďĞƐ ŽůŐƵůĂƌĚĂŬŝ
ĂƌƚŵŦƔ ůĞƉƟŶ ƐĞǀŝLJĞƐŝ >,ͬŚ'ƵLJĂƌŦŵůŦĂŶĚƌŽũĞŶ ƺƌĞƟŵŝŶŝ ďĂƐŬŦůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. zĂŒ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶƵŶ
ab_]adYjaci_^Ƶ ĚĂ ďƵ ƚĂďůŽLJƵ ƉĞŬŝƔƟƌŝƌ ŵĂŚŝLJĞƩĞĚŝƌ. zƺŬƐĞůĞŶ ĞƐƚƌĂĚŝŽůƺŶ ŶĞŐĂƟĨ ĨĞĞĚďĂĐŬ ĞƚŬŝƐŝ͕
ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ĂĕŦŬůĂŵĂ ŽůĂĐĂŬƨƌ. ^ĞďĞďŝ ǀĞ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ ŶĞ ŽůƵƌƐĂ ŽůƐƵŶ dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺƔƺŬůƺŒƺŶƺŶ ƟƉϮ
D ŝĕŝŶ ĚĞ D^ ŝĕŝŶ ĚĞ ŐůƵŬŽnjŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐŝŶĚĞ ĞƚŬŝůŝ ďŝƌ ĨĂŬƚƂƌ ŽůĚƵŒƵ͖ ŝŶƐƵůŝŶƌĞƐŝƐƚĂŶƐŦ ǀĞ ĞŶĚŽƚĞů ŝƔůĞǀ
ďŽnjƵŬůƵŒƵ LJƂŶĞƟŵŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦŵ ĂůĂŶŦ ďƵůĂďŝůĞĐĞŒŝ ĂŬŦůĚĂ ƚƵƚƵůŵĂůŦĚŦƌ. ƵŶƵŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶƵŶ
ĞƌĞŬƟů ŝƔůĞǀĚĞŬŝ LJĂƉŦƐĂů ǀĞ EK^ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ Őŝďŝ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ǀĞ ŶŝŚĂLJĞƚ ůŝďŝĚŽ Őŝďŝ ĞƚŬŝůĞƌŝ ĚŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ
ĞŬƐŝŬůŝŒŝŶĚĞ ƐĞƌƚůĞƔŵĞ ďŽnjƵŬůƵŒƵŶƵŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůŵĞƐŝ ƐƺƌƉƌŝnj ŽůŵĂLJĂĐĂŬƨƌ. ƐůŦŶĚĂ ďƵ ŬŽŶƵĚĂŬŝ
ƐƺƌƉƌŝnj͕ ͛ŶŝŶŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵĚĞ ŐƂƌƺůŵĞ ƐŦŬůŦŒŦŶŦŶ ďĞŬůĞŶŝŶ ĂůƨŶĚĂ ŽůŵĂƐŦŶĚĂ LJĂƔĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
Ƶ ŬŽŶƵ ǀĞ ƐĞƌƚůĞƔŵĞ ďŽnjƵŬůƵŒƵŶƵŶ ĞƚLJŽƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝŶĚĞ ƌŽůƺ ŽůĂŶ ƐĂŶƚƌĂů ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞ
ŶƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌůĞƌŝŶŝŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕ ŝůĂĕůĂƌŦŶ LJĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝ͕ ĚĞƉƌĞƐLJŽŶƵŶ ŶĂƐŦů ŽůƵŵƐƵnj ďŝƌ ĞƚŬŝLJĞ ƐĞďĞƉ
ŽůĂďŝůĚŝŒŝ Őŝďŝ ďŝƌĕŽŬ ŬŽŶƵ ďƵ ĚĞƌƐĞ ŬĂƨůĂŶ ƂŒƌĞŶĐŝŶŝŶ ĂƌĂƔƨƌŵĂƐŦŶĂ ĞŵĂŶĞƚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
^ŽŶ ƐƂnj ŽůĂƌĂŬ ƂŒƌĞŶĐŝůĞƌŝŶ͕ ďƵ ĚĞƌƐŝŶ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂƐŦŶĚĂ LJĂƌĂƌůĂŶŦůĂŶ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ŬĂLJŶĂŬůĂƌĂ ƵůĂƔŵĂƐŦ
ƚĂǀƐŝLJĞ ŽůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
Kai^a[\ab*
1. ŶĂƚŽŵLJ͕ WŚLJƐŝŽůŽŐLJ͕ ĂŶĚ WĂƚŚŽƉŚLJƐŝŽůŽŐLJ ŽĨ ƌĞĐƟůĞ LJƐĨƵŶĐƟŽŶ. ŚƌŝƐƟĂŶ 'ƌĂƚnjŬĞ ǀĞ ĂƌŬ. ;:
^ĞdžDĞĚ Ϯ010͖ϳ͗ϰϰϱʹϰϳϱ.Ϳ
Ϯ. dŚĞŶĚŽƚŚĞůŝĂůʹƌĞĐƟůĞLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ŽŶŶĞĐƟŽŶ͗ Ŷ ƐƐĞŶƟĂů hƉĚĂƚĞ. ĂƌůĂ ŽƐƚĂ ǀĞ ĂƌŬ ;: ^ĞdžDĞĚ
Ϯ00ϵ͖ϲ͗Ϯ3ϵ0ʹϮϰ0ϰ.Ϳ
3. ƌĞĐƟůĞ ,LJĚƌĂƵůŝĐƐ͗ DĂdžŝŵŝnjŝŶŐ/ŶŇŽǁ tŚŝůĞ DŝŶŝŵŝnjŝŶŐ KƵƚ ŇŽǁ. ĂǀŝĚ Z. DĞůĚƌƵŵ ǀĞ ĂƌŬ. ;:
^ĞdžDĞĚ Ϯ01ϰ͖11͗1Ϯ0ϴʹ1ϮϮ0.Ϳ
ϰ. ƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ŝƚƐ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ƐLJŶĚƌŽŵĞ ĂŶĚ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ĨƵŶĐƟŽŶ
ĂŵŽŶŐ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƚLJƉĞ Ϯ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŵĞůůŝƚƵƐ. :ŽŚŶ '. ZLJĂŶĂ ǀĞ ĂƌŬ ;:ŽƵƌŶĂů ŽĨ ŝĂďĞƚĞƐ ĂŶĚ /ƚƐ
ŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐϮ01Ϯ͖ Ϯϲ͗1ϰ1ʹ1ϰϳͿ
ϱ. ^LJƐƚĞŵĂƟĐ ZĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ĞƚǁĞĞŶ ƌĞĐƟůĞ LJƐĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂƌ ŝƐĞĂƐĞ.
'ŝŽƌŐŝŽ 'ĂŶĚĂŐůŝĂ ǀĞ ĂƌŬ. ;ƵƌhƌŽů Ϯ01ϰ͖ ϲϱ͗ ϵϲϴͲϵϳϴ.Ϳ
ϲ. WĂƚŚŽƉŚLJƐŝŽůŽŐŝĐĂů ƌŽůĞ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞŶŝŶʹĂŶŐŝŽƚĞŶƐŝŶƐLJƐƚĞŵŽŶ ĞƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ. ZŽĚƌŝŐŽ . &ƌĂŐĂͲ
^ŝůǀĂ ǀĞ ĂƌŬ. ;Ƶƌ : ůŝŶ/ŶǀĞƐƚ Ϯ013͖ ϰ3;ϵͿ͗ ϵϳϴʹϵϴϱͿ
18
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‡–‹Ž†‹•ˆ‘•‹›‘ȋȌ‡””ƒŠ‹–‡†ƒ˜‹•‹ǡ‡›”‘‹‡Šƒ•–ƒŽÇºÇ˜‡
‡‹Ž†‡ˆ‘”‹–‡Ž‡”
ƌ. ƚĞƔ </K)>h
ucda^Rel Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal ucda^Rel
54 CUbbaXY DUTafY* DĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĐĞǀĂƉ ǀĞƌŵĞLJĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝĚŝƌ. ŝůĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ й1ϱ͛ŝ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĐĞǀĂƉƐŝnj ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj ĂĚĂLJŦĚŦƌ. WĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj
ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ йϵϮͲ100͕ ƉĂƌƚŶĞƌůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŝƐĞ й ϵ1Ͳϵϱ ŽƌĂŶŦŶĚĂ
ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƚ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
WĞŶŝů ƉƌŽƚĞnjůĞƌ ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŝŬŝ ŐƌƵďĂ ĂLJƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
1Ͳ DĂůůĞĂďůĞ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj
ϮͲ 7ŶŇĂƚĂďůĞ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ĮnjLJŽůŽũŝŬ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ƐĂŒůĂŵĂƐŦ͕ LJƺŬƐĞŬ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŝŶŇĂƚĂďůĞ ƉĞŶŝů
ƉƌŽƚĞnj ĚĂŚĂ ƐŦŬ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. WĞŶŝů ƉƌŽƚĞnjůĞƌ ŝŬŝ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞŬŶŝŬ ŝůĞ ŬŽŶƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ. WĞŶŽͲƐŬƌŽƚĂů
LJĂŬůĂƔŦŵ ƐŝůŝĚŝƌ ǀĞ ƉŽŵƉĂ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ǀŝnjƵĂůŝnjĂƐLJŽŶ ƐĂŒůĂƌŬĞŶ ƌĞnjĞƌǀƵĂƌŦŶ ŬƂƌ ŽůĂƌĂŬ
LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ĐĞƌƌĂŚŝ ƂLJŬƺƐƺ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ďƺLJƺŬ ŽƌŐĂŶ ǀĞ ĚĂŵĂƌ LJĂƌĂůĂŶŵĂƐŦŶĂ
ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. &ĂŬĂƚ LJĂŬŦŶ njĂŵĂŶĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ƌĞnjĞƌǀƵĂƌŦŶ ƚƌĂŶǀĞƌƐ ĨĂƐLJĂŶŦŶ
ƺƐƚƺŶĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ǀĞ ŚĂƐƚĂ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƟ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŬůĂƐŝŬ LJƂŶƚĞŵ ŝůĞ ďĞŶnjĞƌ ŽůĚƵŒƵ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ƔĞŬŝůĚĞ ďĞƌĂďĞƌ ŝŶƚƌĂͲŽƉĞƌĂƟĨ ĚĂŵĂƌ ǀĞ ŽƌŐĂŶ LJĂƌĂůĂŶŵĂƐŦ ďƵ LJƂŶƚĞŵůĞ ĞŶŐĞůůĞŶŵŝƔ
ŽůƵƌ. WƵďŝŬ LJĂŬůĂƔŦŵ ŝƐĞ ƉŽŵƉĂŶŦŶ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĚŽƌƐĂů ƐŝŶŝƌŝ LJĂƌĂůĂŵĂ ŝŚƟŵĂůŝ ďƵůƵŶƵƌŬĞŶ
ƌĞnjĞƌǀƵĂƌ LJĞƌůĞƔƟƌŵĞŬ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŽůĚƵŬĕĂ ŝLJŝ ďŝƌ ŐƂƌƺŶƚƺ ƐĂŚĂƐŦ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ LJƂŶƚĞŵŝŶ ďĂƔĂƌŦ͕
ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ǀĞ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ ďĞŶnjĞƌ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. LJƌŦĐĂ ĨĂƌŬůŦ ƉƌŽƚĞnj ĕĞƔŝƚůĞƌŝ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĂ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ďĞŶnjĞƌ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. zĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ D^ ǀĞ ŽůŽƉůĂƐƚ d7dE ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ŚĂƐƚĂ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƟ ǀĞ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĨĂƌŬ ŐƂƌƺůŵĞnjŬĞŶ ŚĞƌ ŝŬŝ ƉƌŽƚĞnj ĕĞƔŝĚŝŶĚĞ ĚĞ йϵ0͛ŶŦŶ
ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŚĂƐƚĂͲƉĂƌƚŶĞƌ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƟ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ.
PU^Y\ `b_dUj Y]`\a^daci_^e U^TY[aci_^\ab*
1Ͳ KƌŐĂŶŝŬ ŬĂLJŶĂŬůŦ ǀĞ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝůĞƌĞ LJĂŶŦƚƐŦnj
ϮͲ ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ 3Ͳ WĞLJƌŽŶŝĞ ,ĂƐƚĂůŦŒŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ϰͲ hnjĂŵŦƔ ŝƐŬĞŵŝŬ ƉƌŝĂƉŝnjŵ ƐŽŶƌĂƐŦ ObWa^Y[ [ai^a[\ 54* Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŬĂƌĚŝLJŽͲǀĂƐŬƺůĞƌ ŬĂLJŶĂŬůŦ ƂŶ ƉůĂŶĚĂĚŦƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ĚŝLJĂďĞƚ͕
ŬŽƌŽŶĞƌ ĂƌƚĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŒŦ͕ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ͕ ĚŝƐůŝƉŝĚĞŵŝ ǀĞ ŵĞƚĂďŽůŝŬ ƐĞŶĚƌŽŵ Őŝďŝ ĞƔůŝŬ ĞĚĞŶ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦŶ
ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ĂƌƚĞƌŝŽͲǀĞŶƂnj LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŬůĞƌ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ. LJƌŦĐĂ ͚ŶŝŶ ŬĂƌĚŝLJŽ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ
ďĂŒŦŵƐŦnj ďŝƌ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ŝLJĂďĞƚ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ ǀĞ ĞŶ ƐŦŬ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂŶ ƐŝƐƚĞŵŝŬ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬƨƌ. ŝLJĂďĞƟŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ͕ ĚŝLJĂďĞƟŬ
ŽůŵĂLJĂŶůĂƌĂ ŐƂƌĞ 3 ŬĂƚ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. zĂƉŦůĂŶ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ĚŝLJĂďĞƟŬ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ йϱ0Ͳ
ϳϱ͛ŝŶĚĞ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. LJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ďŝůŝŶĞŶ ĚŝLJĂďĞƚ ƂLJŬƺƐƺ ŽůŵĂLJĂŶ ǀĞ ŶĞĚĞŶŝ ŝůĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ
ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ й11 ͚ŝŶŝŶ ĚŝLJĂďĞƟŬ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
WĞŶŝů ƉƌŽƚĞnjůĞƌŝŶ ĞŶ ƐŦŬ ŐƂƌƺůĞŶ ŝŬŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶƵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ŵĂůĨŽŶŬƐŝLJŽŶĚƵƌ. DĞŬĂŶŝŬ ďŽnjƵŬůƵŬ
ŽƌĂŶůĂƌŦ ƂnjĞůůŝŬůĞ ƚĞŬŶŽůŽũŝŬ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƉƌŽƚĞnj ĕĞƔŝƚůĞƌŝŶĚĞ ŵĞŬĂŶŝŬ ďŽnjƵŬůƵŬ
ŽƌĂŶŦŶŦŶ ƐŽŶ ϱ LJŦůĚĂ йϱ ͚ŝŶ ĂůƨŶĂ ŝŶĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŝƐĞ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnjůĞƌŝŶ ĞŶ ŬŽƌŬƵůĂŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶƵĚƵƌ.ŶƟďŝLJŽƟŬ ŬĂƉůŦ ƉƌŽƚĞnj ǀĞ ŐĞůŝƔƟƌŝůĞŶ
ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞŬŶŝŬůĞƌůĞ ďĞƌĂďĞƌ ĚƺƔƺŬ ƌŝƐŬ ŐƌƵďƵŶĚĂ Ŭŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ й1 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
zƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬ ŐƌƵďƵ ŝƐĞ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚ ŚĂƐĂƌůŦ ǀĞ ŝŵŵƵŶƐƵƉƌĞƐŝĨ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĐĂŬ ĚŝLJĂďĞƟŶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
19
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦ ĂƌƨƌŵĂĚŦŒŦ LJĂŬŦŶ njĂŵĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ^ƉŝŶĂů ŬŽƌĚ ŚĂƐĂƌůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ŝƐĞ ŚĞŵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŚĞŵ ĚĞ ĞƌŽnjLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŽůĚƵŬĕĂ LJƺŬƐĞŬƟƌ;йϵ Ϳ.ŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƉĞŶŝů
ƉƌŽƚĞnjůĞƌŝŶ ĕŦŬĂƌŦůŵĂƐŦ ĂŶƟďŝLJŽƟŬ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.&ĂŬĂƚ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝ ŽůĂƌĂŬ ĞŶĨĞŬƚĞ ƉƌŽƚĞnjŝŶ
ĕŦŬĂƌŦůŵĂƐŦ ǀĞ LJĞƌŝŶĞ LJĞŶŝ ƉƌŽƚĞnjŝŶ ŬŽŶƵůŵĂƐŦ ŽůĂƌĂŬ ƚĂƌŝĨ ĞĚŝůĞŶ ƐĂůǀĂŐĞ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ ŝůĞ йϴ0 ƺnjĞƌŝŶĚĞ
ďĂƔĂƌŦ ƐĂŒůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ^ŽŶ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĂŶĐĂŬ й1ϳ Ɛŝ ƐĂůǀĂŐĞ ƉƌŽƐĞĚƺƌ ĂĚĂLJŦ
ŽůĂďŝůĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
BaTY[a\ `b_cdadU[d_]Y c_^bac `U^Y\ `b_dUj Y]`\a^daci_^e* ZW ƐŽŶƌĂƐŝ ŚĞƌ ŚĂŶŐŝ ďŝƌ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ŝŶƐŝĚĂŶƐŝ йϵ0 ĐŝǀĂƌŝŶĚĂĚŦƌ.ŝůĂƚĞƌĂů ƐŝŶŝƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ;Ŷ^ZWͿ ďŝůĞ ŽƌĂŶŝ йϮ0 ŝůĞ ϵ0 ĂƌĂƐŝŶĚĂ
ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŐƂƌƺůŵĞ ĂƌĂůŦŒŦŶŦŶ ďƵ ŬĂĚĂƌ ŐĞŶŝƔ ŽůŵĂƐŝ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƚĞŬŶŝŬ͕ LJƂŶƚĞŵ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĐƌƺďĞ
ǀĞ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ĚƵƌƵŵƵŶĂ ŐƂƌĞ ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ
ƉĞŶŝů ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƐLJŽŶĂ Ϯϰ ĂLJ ĚĞǀĂŵ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ƐŝŶŝƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂƉŦůĂŶ ǀĞ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟǀĞ
ƉŽƚĞŶƚ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ďƵ ƐƺƌĞ ŐĞĕŵĞĚĞŶ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵ LJĂƉŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ. ^ZͲDĞĚŝĐĂƌĞ
ĚĂƚĂƐŦŶĂ ŐƂƌĞ ZW ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĂŶĐĂŬ йϮ.3͛ŶĞ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵ LJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. zĂƉŦůĂŶ
ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŚĂƐƚĂ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƚ ŽƌĂŶŦ 3ͲƉĂƌĕĂůŦ ƉƌŽƚĞnj ŝĕŝŶ ϵϳй ŝŬĞŶ ϮͲƉĂƌĕĂůŦ ƉƌŽƚĞnjĚĞ йϴ1ŽůĂƌĂŬ
ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. sĂƐŬƺůĞƌ ŬĂLJŶĂŬůŦ ŶĞĚĞŶŝ ŝůĞ ƉƌŽƚĞnj ƚĂŬŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌůĂ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚĞŬƚŽŵŝ
ƐŽŶƌĂƐŦ ƉƌŽƚĞnj ƚĂŬŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌůŦĚŒŦ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŚĞƌ ŝŬŝ ŐƌƵƉƚĂ ďĞŶnjĞƌ ďĂƔĂƌŦ ǀĞ ŚĂƐƚĂ
ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƚ ŽƌĂŶůĂƌŦ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. LJƌŦĐĂ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ŵĞŬĂŶŝŬ
ƐŽƌƵŶ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŚĞƌ ŝŬŝ ŐƌƵƉ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĨĂƌŬ ŽůŵĂĚŦŒŦ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
PUib_^YU Xacda\Î +PU^Y\ `b_dUj Y]`\a^daci_^e* DĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝLJĞ LJĂŶŦƚƐŦnj ŽůĂŶ WĞLJƌŽŶŝĞ
ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. WĞLJƌŽŶŝĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ƉƌŽƚĞnj ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ йϴϰͲ
100 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. WƌŽƚĞnj ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϮϵͲϲ1͛ŦŶĚĂ х30Σ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĞŒƌŝůŝŬ
ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ. WƌŽƚĞnj ƐŽŶƌĂƐŦ х30Σ ŽůĂŶ ĞŒƌŝůŝŬůĞƌĚĞ ƂŶĐĞůŝŬůĞ tŝůƐŽŶ ŵĂŶĞǀƌĂƐŦ ĚĞŶĞŶŵĞůŝĚŝƌ.
>ŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ t7ůƐŽŶ ŵĂŶĞǀƌĂƐŦ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ йϱϰͲ100 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. tŝůƐŽŶ ŵĂŶĞǀƌĂƐŦ ƐŽŶƌĂƐŦ
ĚƺnjĞůŵĞLJĞŶ ĞŒƌŝůŝŬůĞƌĚĞ ƉĞŶŝƐ ďŽLJƵ LJĞƚĞƌůŝ ŝƐĞ EĞƐďŝƚͬƉůŝŬĂƐLJŽŶ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. WƌŽƚĞnj ƐŽŶƌĂƐŦ EĞƐďŝƚ ďĂƔĂƌŦ
ŽƌĂŶŦ й100 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. WĞŶŝƐ ďŽLJƵŶƵŶ LJĞƚĞƌůŝ ŽůŵĂĚŦŒŦ LJĂŬůĂƔŦŬ йϱ.ϱͲϮ0 ŚĂƐƚĂĚĂ ŝƐĞ ŐƌĂŌ
ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ нͬͲ ƉĂƚĐŚ ĚĞŶĞŶŵĞůŝĚŝƌ. 7ŶƐŝnjLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ƚƵŶŝŬĂů ĚĞĨĞŬƚ х ϮĐŵ ƺƐƚƺŶĚĞ ŝƐĞ ŐƌĞŌůĞŵĞ ŵƵƚůĂŬĂ
LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. 7ŶƐŝnjLJŽŶн ŐƌĞŌ ƐŽŶƌĂƐŦ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŚĂƐƚĂ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƟ йϴ0͛ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞĚŝƌ. ŶĐĂŬ ƐĞŶƚĞƟŬ
ŐƌĞŌůĞƌ LJƺŬƐĞŬ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ.
PbYa`Yj] fU PU^Y\ `b_dUj Y]`\a^daci_^e* WĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵ ƵnjĂŵŦƔ ŝƐŬĞŵŝŬ ƉƌŝĂƉŝnjŵ
ĂƚĂŬůĂƌŦŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŐĞĕ ĚƂŶĞŵĚĞ ŐĞůŝƔĞŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ LJĂĚĂ ƵnjĂŵŦƔ ƉƌŝĂƉŝnjŵ ĂƚĂŒŦ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŬŽŶƐĞƌǀĂƟĨ
ƚĞĚĂǀŝůĞƌĞ ǀĞ ƐŚƵŶƚ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ ĚƺnjĞůŵĞLJĞŶ ƉƌŝĂƉŝnjŵ ĞƉŝnjŽĚƵŶƵ ĕƂnjŵĞŬ ǀĞ ƐŽŶƌĂĚĂŶ ŽůƵƔĂĐĂŬ
ĞƌĞŬƟů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ƚĞĚĂǀŝ ĞƚŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. 7ƐŬĞŵŝŬ ƉƌŝĂƉŝnjŵ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ ϰϴ ƐĂĂƟ
ŐĞĕŵĞƐŝ ŚĂůŝŶĚĞ ĞƌĞŬƟů ĨŽŬƐŝLJŽŶƵŶ ƚĂŵĂŵĞŶ ŬĂLJďŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ϰϴͲϳϮ ƐĂĂƩĞŶ
ƵnjƵŶ ƐƺƌĞŶ ƉƌŝĂƉŝnjŵ ǀĂŬĂůĂƌŦŶĚĂ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵ ƉƌŽƚĞnj ƚĂŬŦůŵĂƐŦ ĚƺƔƺŶƺůŵĞůŝĚŝƌ. ƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵ ƉƌŽƚĞnj
ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦŶŦŶ ŐĞĕ ĚƂŶĞŵĞ ŐƂƌĞ ƉĞŶŝƐ ďŽLJƵŶƵ ŬŽƌƵŵĂ ǀĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ƂŶůĞŵĞ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƺƐƚƺŶ
ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
PUib_^YU 8acda\Î* WĞLJƌŽŶŝĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶŦŶ ŬƌŽŶŝŬ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ ŽůƵƉ͕ ƉĞŶŝů ŬƵƌǀĂƚƺƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĐŝŶƐĞů
ŝůŝƔŬŝĚĞ ŐƺĕůƺŬ ĕĞŬĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ĂůƚĞƌŶĂƟŇĞƌŝ͖ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĞƌĞŬƟů
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĂƌĂŬ͕ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵнͬͲ ƌĞŵŽĚĞůŝŶŐ ŽůŵĂŬ
ƺnjĞƌĞ ŝŬŝLJĞ ĂLJƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵŶĂ ŐƂƌĞ͕ ŝLJŝ ĞƌĞŬƟů ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ŽůĂŶ͕ ϲ0Σ͛ŶŝŶ ĂůƨŶĚĂ ďĂƐŝƚ ŬƵƌǀĂƚƺƌĞ ƐĂŚŝƉ
ǀĞ ŬƵŵ ƐĂĂƟ Őŝďŝ ŬŽŵƉůĞŬƐ ĚĞĨŽƌŵŝƚĞƐŝ ŽůŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ ƚƵŶŝŬĂŶŦŶ ŬŦƐĂůƨůĚŦŒŦ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌ ƚĞƌĐŝŚ
ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. ŝŒĞƌ ƚĂƌĂŌĂŶ͕ LJĞƚĞƌůŝ ĞƌĞŬƟů ŬĂƉĂƐŝƚĞLJĞ ƐĂŚŝƉ͕ ŬƵŵ ƐĂĂƟ ǀĞLJĂ ĚŝŒĞƌ ŬŽŵƉůĞŬƐ ĚĞĨŽƌŵŝƚĞƐŝ
ŽůĂŶ ǀĞLJĂ ϲ0Σ͛ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŬƵƌǀĂƚƵƌƵ ďƵůƵŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƚƵŶŝŬĂŶŦŶ ƵnjĂƨůĚŦŒŦ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝŶ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦ
ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƌĞŬƟů ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ LJĞƚĞƌƐŝnj ŽůĂŶ WĞLJƌŽŶŝĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĂ ŝƐĞ ƉĞŶŝů ƉƌŽƚĞnj ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵ
ƂŶĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
20
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
BU[_^cdbº[dYV CUbbaXY
1 K_^fU[c dabaV^ [ca\d\]ac ;EĞƐďŝƚ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ͕ zĂĐŚŝĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ͕WĞŶŝů ƉůŝŬĂƐLJŽŶͿ͗
EĞƐďŝƚ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ ͗Ƶ ƉƌŽƐĞĚƺƌ͕ ŬƵƌǀĂƚƺƌƺŶ ĞŶ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůĚƵŒƵ ďƂůƺŵĚĞŶ ĞůŝƉƐ ƔĞŬͲ ůŝŶĚĞ ƉĂƌĕĂ
ĕŦŬĂƌƨůĂƌĂŬ ƉĞŶŝƐŝŶ ƵnjƵŶ ŬĞŶĂƌŦŶŦŶ ŬŦƐĂůƨůŵĂƐŦ ĞƐĂƐŦŶĂ ĚĂLJĂŶŦƌ.EĞƐďŝƚ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĚŝŒŝ ƐĞƌŝůĞƌĚĞ ƉĞŶŝƐ ĚƺnjĞůƟůŵĞƐŝŶĚĞ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ й ϳϲͲ100 ǀĞ ŚĂƐƚĂ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƟ йϲϳͲ100
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ.LJƌŦĐĂ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϴϱ͛ŝŶĚĞ 1 ŝůĞ 1.ϱ Đŵ ĂƌĂƐŦ ƉĞŶŝƐƚĞ ŬŦƐĂůŵĂ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
KƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŝƐĞ ŶŝƐƉĞƚĞŶ Ănj ŐƂƌƺůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ й0Ͳ13͛ƺ ŚĞƌ ŚĂŶŐŝ ďŝƌ ĚĞƌĞĐĞ
ďŝůĚŝƌŵŝƔƟƌ. EĞƐďŝƚ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ƐŽŶƌĂ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŶƺŬƐ ;х30ΣͿ ŽƌĂŶŦ ͗йϳ.ϳʹ10.ϲ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
2 K_^[af dabaV^ ejad\]ac* dƵŶŝŬĂů ƵnjĂƚŵĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝ ŬŽŶŬĂǀ ƚĂƌĂŌĂ ďƵůƵŶĂŶ ƉůĂŒŦŶ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ
ƐŽŶƵĐƵ ŽůƵƔĂŶ ƚƵŶŝŬĂů ĚĞĨĞŬƟŶ ŐƌĂŌ ŵĂƚĞƌLJĂůůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ŬĂƉĂƨůŵĂƐŦ ĞƐĂƐŦŶĂ ĚĂLJĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
hnjĂƚŵĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝŶŝŶ ďĂƔůŦĐĂ ĞŶĚŝŬĞ ŽůĚƵŒƵ ŚĂƐƚĂůĂƌ͖ ĂŒŦƌ ƉĞŶŝů ŬƵƌǀĂƚƺƌƺ ǀĞͬǀĞLJĂ ŬƵŵ ƐĂĂƟ
ĚĞĨŽƌŵŝƚĞƐŝ ďƵůƵŶĂŶ͕ ƉĞŶŝƐ ďŽLJƵ ŬŦƐĂ ǀĞ ͬǀĞLJĂ хϲ0Σ ŬƵƌǀĂƚƺƌƺ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚŦƌ.
dƵŶŝŬĂů ƵnjĂƚŵĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝŶĚĞ ŐƌĂŌ ŵĂƚĞƌLJĂůŝ ĚĞ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŽŶƵĚƵƌ. 7ĚĞĂů ďŝƌ ŐƌĞŌ ŵĂƚĞƌLJĂůŝ͖ ĕĂďƵŬ
ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ͕ ŬŽůĂLJ ƐƺƚƵƌĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ͕ ĞƐŶĞŬ ǀĞ ƵĐƵnj ŽůŵĂůŦ͕ ĂŶƟũĞŶŝƚĞƐŝ ǀĞ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ƌŝƐŬŝ ĚƺƔƺŬ ŽůŵĂůŦ͕
ŝLJŝ ƚŽůĞƌĞ ĞĚŝůĞďŝůŵĞůŝ͕ ŵŽƌďŝĚŝƚĞƐŝ ĚƺƔƺŬ ŽůŵĂůŦ ǀĞ ŵŝŶŝŵĂů ĚŽŬƵ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶƵ ŽůƵƔƚƵƌŵĂůŦĚŦƌ. WĞLJƌŽŶŝĞ
ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶŦŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŐƌĞŌ ŵĂƚĞƌLJĂůůĞƌŝ ŝŬŝ ĂŶĂ ƐŦŶŦŌĂ ŝŶĐĞůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
a-Od_\_W WbUVd\Ub* dƵŶŝŬĂ ǀĂũŝŶĂůŝƐ ŇĞďŝ͕ ŽƚŽůŽŐ ĨĂƐLJĂ ůĂƚĂ͕ ƚĞŵƉŽƌĂů ĨĂƐLJĂ͕ ŵƵƐŬƵůĞƌ ĂƉŽŶĞǀƌŽnj͕ ďƵŬŬĂů
ŵƵŬŽnjĂ͕ ƚƵŶŝŬĂ ĂůďƵŐŝŶĞĂ ǀĞ ǀĞŶ ŐƌĞŌůĞƌŝ ĞŶ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶůĂƌĚŦƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ͕ ǀĞŶ ŐƌĞŌůĞƌŝ ƚƵŶŝŬĂŶŦŶ
ƵnjĂƨůĚŦŒŦ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌĚĞ ĞŶ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŽƚŽůŽŐ ŐƌĞŌ ŵĂƚĞƌLJĂůŝĚŝƌ. sĞŶ ŐƌĞŌŝŶŝŶ ƺƐƚƺŶůƺŬůĞƌŝ͖ ŬĂƐ
ƚĂďĂŬĂƐŦ ǀĞ ĞůĂƐƟŬ ůŝŇĞƌĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ĞƐŶĞŬ ŽůŵĂƐŦ͕ ƵĐƵnj ŽůŵĂƐŦ ǀĞ LJĂďĂŶĐŦ ĐŝƐŝŵ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶƵ ƌŝƐŬŝ
ŽůƵƔƚƵƌŵĂŵĂƐŦĚŦƌ. ĞƔŝƚůŝ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ƉĞŶŝƐƚĞ ĚƺnjĞůŵĞ ǀĞ ŚĂƐƚĂ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƟ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ йϳϱͲ100 ǀĞ йϴϴͲ
100 ĂƌĂƐŦŶĚĂ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.LJƌŦĐĂ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ й0Ͳ1ϱ͛ŝŶĚĞ ĞƌĞŬƟů ĚŝƐĨŽŶŬƐLJŽŶ ŐƂƌƺůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.Ƶ
ƉƌŽƐĞĚƺƌƺŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũŦ ǀĞŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůŝƌŬĞŶ ŝŬŝŶĐŝ ďŝƌ ŝŶƐŝnjLJŽŶ ŐĞƌĞŬƟƌŵĞƐŝĚŝƌ.
R-1\\_WbUVd T_[e\ab fU cU^dUdY[ ]aTTU\Ub* Ƶ ŐƌĞŌ ŵĂƚĞƌLJĂůůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂŶ ĂůůŽŐƌĞŌ ŽůĂƌĂŬ ŬĂĚĂǀĞƌŝŬ
ƉĞƌŝŬĂƌĚ͕ ĨĂƐŝĂ ůĂƚĂ͕ ĚƵƌĂŵĂƚĞƌ ǀĞ ĚĞƌŵŝƐ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.yĞŶŽŐƌĞŌ ŽůĂƌĂŬ ŝƐĞ ƐŦŒŦƌ ƉĞƌŝŬĂƌĚŦ͕ ƉŽƌĐŝŶĞ
ƐŵĂůů ŝŶƚĞƐƟŶĞ ƐƵďŵƵŬŽƐĂƐŦ ĞŶ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŐƌĞŌůĞƌĚĞŶĚŝƌ. ůůŽŐƌĞŌůĞƌ ŝůĞ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŽƌƚĂůĂŵĂ
ĂŶĂƚŽŵŝŬ ďĂƔĂƌŦ йϴϰ͕ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ďĂƔĂƌŦ йϳϰ͕ĞƌĞŬƟů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶŦ ŝƐĞ йϮϲ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
'ƌĞŌ ŵĂĚĚĞƐŝ ŽůĂƌĂŬ͕ ƐĞŶƚĞƟŬ ŵĂĚĚĞůĞƌĚĞŶ ĂĐƌŽŶ ǀĞ ƉŽůŝƚĞƚƌĂŇƵƌŽĞƟůĞŶ ;'ŽƌĞͲdĞdžͿ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ.
^ĞŶƚĞƌŝŬ ŐƌĞŌůĞƌ ĞƚƌĂķŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ŽƌĂŶĚĂ ĮďŽnjŝƐĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŬ ĂŵĞůŝLJĂƚ ƐŽŶƌĂƐŦ ĞŶŇĂŵĂƚƵĂƌ
ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌĞ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŶŦŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ĂƌƚŵŦƔ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ƌŝƐŬŝ ŝůĞ ĚĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ.
Kai^a[\ab*
1. h͗'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ DĂůĞ ^ĞdžƵĂů LJƐĨƵŶĐƟŽŶ͗ ƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ƉƌĞŵĂƚƵƌĞ ĞũĂĐƵůĂƟŽŶͲϮ01ϰ
Ϯ. h 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ͗ WĞŶŝůĞ ĐƵƌǀĂƚƵƌĞͲϮ01Ϯ
3. WŽƌƐƚ ,͕ ƵƌŶĞƩ ͕ ƌŽĐŬ '͕ 'ŚĂŶĞŵ ,͕ 'ŝƵůŝĂŶŽ &͕ 'ůŝŶĂ ^͕ ,ĞůůƐƚƌŽŵ t͕ DĂƌƟŶͲDŽƌĂůĞƐ ͕ ^ĂůŽŶŝĂ
͕ ^ŚĂƌůŝƉ /͖ /^^D ^ƚĂŶĚĂƌĚƐ ŽŵŵŝƩĞĞ ĨŽƌ ^ĞdžƵĂů DĞĚŝĐŝŶĞ. ^KW ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ ;ŵĞĚŝĐĂů ĂŶĚ
ŵĞĐŚĂŶŝĐĂůͿ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĞƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ. : ^Ğdž DĞĚ. Ϯ013 :ĂŶ͖10;1Ϳ͗130Ͳϳ1. ĚŽŝ͗ 10.1111ͬ
ũƐŵ.1Ϯ0Ϯ3.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
21
22
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‡Gˆ‡”–‹ǙŽ‹Ǚ–‡•‹Ǚ‡º‡”Ž‡†‹Ǚ”‡˜‡‡†‹ǙƒŽ‡†ƒ˜‹
ƌ. ^ĞůĂŚŝƫŶ zE
=erci^ Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal =erci^
45Í5B<5N4uB=5*
^ƵďĨĞƌƟůŝƚĞ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ ĕŝŌůĞƌŝŶ й 30Ͳϰ0͛ŦŶĚĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂƌĂŬ ĞƌŬĞŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ƌŽů ŽLJŶĂƌ. ƌŬĞŬ
ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝŶĞ LJŽů ĂĕĂŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ďĂƔůŦĐĂ ϰ ďĂƔůŦŬ ĂůƨŶĚĂ ƚŽƉůĂŶŦƌ͗
1. ,ŝƉŽƚĂůŽŵŽͲŚŝƉŽĮnjĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ;ƐĞŬŽŶĚĞƌ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵͿ ;й 1ͲϮͿ
Ϯ. dĞƐƟŬƺůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ;ƉƌŝŵĞƌ ƚĞƐƟŬƺůĞƌ LJĞƚŵĞnjůŝŬ ǀĞ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵͿ ;й 30Ͳϰ0Ϳ
3. WŽƐƚͲƚĞƐƟŬƺůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ;й 10ͲϮ0Ϳ
ϰ. ĕŦŬůĂŶĂŵĂLJĂŶ ;й ϰ0Ͳϱ0Ϳ
ƌŬĞŬ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝŶŝŶ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ͖ ĚŝŬŬĂƚůŝ ďŝƌ ĂŶĂŵŶĞnj ǀĞ ƺŶLJĂ ^ĂŒůŦŬ PƌŐƺƚƺ
ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶĞ ƵLJŐƵŶ ŽůĂƌĂŬ ďŝƌĞƌ ĂLJ ĂƌĂLJůĂ LJĂƉŦůŵŦƔ ŝŬŝ ĂĚĞƚ ƐĞŵĞŶ ĂŶĂůŝnjŝŶŝ ŝĕĞƌŵĞůŝĚŝƌ. ŝŬŬĂƚůŝ ďŝƌ
ĂŶĂŵŶĞnjĚĞ ĐŝŶƐĞů ƂLJŬƺ͕ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ĕŽĐƵŬůƵŬ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ ǀĞ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌ͕ ĂŝůĞ ĨĞƌƟůŝƚĞ ƂLJŬƺƐƺ͕ ŽůĂƐŦ
ŐŽŶĂĚŽƚŽŬƐŝŶůĞƌĞ ŵĂƌƵnj ŬĂůŦŶŦŵŦ͕ ŐĞĕŝƌŝůĞŶ ĐŝŶƐĞů LJŽůůĂ ďƵůĂƔĂŶ ŐĞŶŝƚĂů ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ͕ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŝůĂĕůĂƌ ǀĞ
LJĂƔĂŵ ƚĂƌnjŦ ƐŽƌŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. ƔŝŶ ĨĞƌƟůŝƚĞƐŝ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ĂƌĂƔƨƌŵĂůĂƌ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ŐĞŶĞů ďŝůŐŝ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ.
&ŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ ŐĞŶŝƚĂů ŽƌŐĂŶůĂƌŦŶ ŝŶƐƉĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ƉĂůƉĂƐLJŽŶƵŶƵ ŝĕĞƌŵĞůŝĚŝƌ. ŶĂƚŽŵŝŬ ǀĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů
ƉĞŶŝů ǀĞ ƺƌĞƚƌĂů ƐŽƌƵŶůĂƌ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂďŝůŝƌ. dĞƐƟƐ ŬŦǀĂŵŦ ǀĞ ǀŽůƺŵ Ƃůĕƺŵƺ͕ ĞƉŝĚŝĚŝŵĚĞŬŝ ƉĂƚŽůŽũŝ
ǀĂƌůŦŒŦ͕ ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐ ǀĂƌůŦŒŦ ǀĞ ǀĂƌŝŬŽƐĞů ŝĕŝŶ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ ĕŽŬ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŽůĂƌĂŬ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ZĞŬƚĂů ƚƵƔĞ ŝůĞ
ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ǀĞnjŝŬƵůĂ ƐĞŵŝŶĂůŝƐůĞƌŝŶ ƚĞƚŬŝŬŝ ĚĞ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝ͕ ĚƺƔƺŬ ĞũĂŬƺůĂƚ ǀŽůƺŵƺ͕ ĂŒŦƌ ŵŽƟůŝƚĞ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕
ƉŝLJŽƐƉĞƌŵŝ ƐĂƉƚĂŶĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝůŐŝůĞƌ ƐĂŒůĂLJĂďŝůŝƌ.
ƺŶLJĂ ^ĂŒůŦŬ PƌŐƺƚƺ ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶĞ ƵLJŐƵŶ ŽůĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂŶ ďŝƌ ƐĞŵĞŶ ĂŶĂůŝnjŝ ŝŬŝ ǀĞLJĂ ƺĕ ŐƺŶůƺŬ ďŝƌ
ĐŝŶƐĞů ŝůŝƔŬŝ ǀĞLJĂ ŵĂƐƚƵƌďĂƐLJŽŶ LJŽŬůƵŒƵ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ ǀĞ ĞũĂŬƺůĂƚ ƂƌŶĞŒŝ ĂŶĂůŝnj ŝĕŝŶ ŽĚĂ ŦƐŦŶĚĂ
ŬŽƌƵŶƵƌ. ,ŝĕ ƐƉĞƌŵ ŽůŵĂŵĂƐŦ ĚƵƌƵŵƵ ŽůĂŶ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ĞũĂŬƺůĂƚ ƂƌŶĞŒŝ 3000ͬĚĂŬŝŬĂ ŚŦnjĚĂ
1ϱ ĚĂŬŝŬĂ ďŽLJƵŶĐĂ ƐĂŶƚƌŝĨƺũ ĞĚŝůŝƌ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ƐƉĞƌŵ ǀĂƌůŦŒŦŶĂ ďĂŬŦůŦƌ. ^ĞŵĞŶ ĂŶĂůŝnjŝ ĞƌŬĞŒŝŶ ĨĞƌƟůŝƚĞ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĚĞ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƚĞƚŬŝŬ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝ ŚĂůŝ ĚĂŚŝů͕ ƐĞŵĞŶ ĂŶĂůŝnjŝ ŝůĞ ŬŝƔŝůĞƌ
ĨĞƌƟů ǀĞLJĂ ŝŶĨĞƌƟů ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶĂŵĂnj.
^ƉĞƌŵ ƐĂLJŦƐŦŶŦŶ ϱͲ10 ŵŝůLJŽŶͬŵů ǀĞ ĂůƨŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ŐĞŶĞƟŬ ƚĞƐƚůĞƌ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. ƌŬĞŬ
ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝLJůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĂƌĂŬ 3 ŐĞŶĞƟŬ ĨĂŬƚƂƌ ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͗
Ă. <ŽŶũĞŶŝƚĂů ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐ ĂŐĞŶĞnjŝ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂŶ ŬŝƐƟŬ ĮďƌŽnjŝƐ ŐĞŶ ŵƵƚĂƐLJŽŶůĂƌŦ͕
ď. dĞƐƟƐ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦ ďŽnjĂŶ ŬƌŽŵŽnjŽŵ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝ͕
Đ. 7njŽůĞ ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶĞnj ĚĞĨĞŬƟ LJĂƉĂďŝůĞŶ zͲŬƌŽŵŽnjŽŵ ŵŝŬƌŽĚĞůĞƐLJŽŶůĂƌŦ.
=54uK1< D541Fu
ƌŬĞŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ĞƚŬĞŶůĞƌŝŶŝŶ ĕŽŒƵŶůƵŒƵ ŵĞĚŝŬĂů ǀĞLJĂ ĐĞƌƌĂŚŝ LJŽůůĂ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dĞĚĂǀŝŶŝŶ
ďĂƔĂƌŦƐŦnj ǀĞLJĂ ŵƺŵŬƺŶ ŽůŵĂĚŦŒŦ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƺƌĞŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. ƌŬĞŬ
ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝŶĚĞ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ŶĞĚĞŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ;ƐƉĞƐŝĮŬͿ ǀĞ ĂŵƉŝƌŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ.
CP5Cu6uK D541Fu
ƔĂŒŦĚĂ ďĞůŝƌƟůĞŶ ĚƵƌƵŵůĂƌ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ŶĞĚĞŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ͗ ŶĚŽŬƌŝŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌ͕
ůƂŬŽƐƉĞƌŵŝ͕ ŝŵŵƺŶŽůŽũŝŬ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ǀĞ ŐŽŶĂĚŽƚŽŬƐŝŶůĞƌ.
5^T_[bY^ R_je[\e[\ab*
,ŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵŝŶ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ ǀĞ ŚŝƉĞƌŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ŝŬŝ ƟƉŝ ǀĂƌĚŦƌ. ,ŝƉŽŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ
ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵ ŶĞĚĞŶůĞƌŝ͖ ŝĚŝLJŽƉĂƟŬ͕ <ĂůůŵĂŶŶ ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕ WƌĂĚĞƌͲtŝůůŝ ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕ >ĂƵƌĞŶĐĞͲDŽŽŶͲ
ĂƌĚĞƚͲŝĞĚůĞ ƐĞŶĚƌŽŵƵ Őŝďŝ ĚŽŒƵŵƐĂů ŶĞĚĞŶůĞƌ͕ ƉƵďĞƌƚĞ ŐĞĐŝŬŵĞƐŝ͕ ĂƔŦƌŦ ĞŐnjĞƌƐŝnj͕ ƚƌĂǀŵĂ͕ ŐƌĂŶƺůĂŵĂƚƂnj
ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ͕ LJĞƌ ŬĂƉůĂLJĂŶ ƚƺŵƂƌůĞƌ ǀĞ ŚŝƉŽĮnj ĂĚĞŶŽŵƵ ǀĞ ƉƐŝŬŽũĞŶŝŬ ƐƚƌĞƐ Őŝďŝ ĞĚŝŶƐĞů ŶĞĚĞŶůĞƌĚŝƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
23
,ŝƉĞƌŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵ ŶĞĚĞŶůĞƌŝ ĂŶŽƌƔŝ ǀĞLJĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ŬĂƐƚƌĂƐLJŽŶ͕ <ůŝŶĞĨĞůƚĞƌ ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕
ƚĞƐƟƐ ƚƺŵƂƌůĞƌŝ͕ ŽƐƚĞŽƉŽƌŽnj ǀĞ ŬĂƌĂĐŝŒĞƌ ƐŝƌŽnjƵ Őŝďŝ ƐŝƐƚĞŵŝŬ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌĚŦƌ. LJƌŦĐĂ ĂŶĚƌŽũĞŶĞ ĚƵLJĂƌƐŦnjůŦŬ
ĚƵƌƵŵůĂƌŦŶĚĂ ƚĞƐƟŬƺůĞƌ ĨĞŵŝŶŝnjĂƐLJŽŶ ǀĞ ZĞŝĨĞŶƐƚĞŝŶ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ĚƺƔƺŶƺůŵĞůŝĚŝƌ. ,ŝƉŽŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ
ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵŝŶ ŝůŬ ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŝŶƐĂŶ ŬŽƌLJŽŶŝŬ ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶ ;Ś'Ϳ ǀĞ ŐĞƌĞŒŝŶĚĞ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ ŝŶƐĂŶ
ŵĞŶŽƉŽnjĂů ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶ ;ŚD'Ϳ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ,ŝƉŽƚĂůĂŵŝŬ ŽƌŝũŝŶůŝ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵ
ĚƵƌƵŵůĂƌŦŶĚĂ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞůŝ ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶ ƐĂůŐŦůĂƨĐŦ ŚŽƌŵŽŶ ;'ŶZ,Ϳ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶĞnjŝŶ
ŝŶĚƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝĕŝŶ ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶůĞƌ ŬĂĚĂƌ ĞƚŬŝŶĚŝƌ. 'ĞŶĞůĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ 1ϱ00ͲϮ000
/.h. Ś'͛ŶŝŶ ŚĂŌĂĚĂ ϮͲ3 ŬĞnj ŝŶƚƌĂŵƵƐŬƵůĞƌ LJĂ ĚĂ ƐƵďŬƵƚĂŶ LJŽůůĂ 1 LJŦůĂ ŬĂĚĂƌ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ƔĞŬůŝŶĚĞĚŝƌ.
^ŽŶ njĂŵĂŶůĂƌĚĂ Ś'͛LJĞ ďĂŒůŦ ŽƚŽĂŶƟŬŽƌ ŐĞůŝƔĞŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƌĞŬŽŵďŝŶĂŶƚ Ś' ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝůĞ ;ŚĂŌĂĚĂ Ϯ ŬĞnj
1ϮϱͲϮϱ ŵ/hͿ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺnjĞLJŝ ĂƌƨƌŦůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƔĞŬŝůĚĞ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶƵŶ LJĞƚĞƌůŝ ĂƌƨƔŦ ƐŽŶƌĂƐŦ Ś'
ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶ ϰͲϲ. ĂLJŦŶĚĂ Ś' ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ ƺƌŝŶĞƌ ǀĞLJĂ ƌĞŬŽŵďŝŶĂŶƚ ĨŽůŝŬƺů ƵLJĂƌŦĐŦ ŚŽƌŵŽŶ ;&^,Ϳ
ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĞŬůĞŶŝƌ. ZĞŬŽŵďŝŶĂŶƚ &^,͕ ŚĂŌĂĚĂ ϮͲ3 ŬĞnj ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ƐƵďŬƵƚĂŶ LJŽůůĂ 100Ͳ1ϱ0 /.h. ŽůĂƌĂŬ ϲͲ1ϴ
ĂLJ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. Ƶ ƚĞĚĂǀŝ ŝůĞ ƐƉŽŶƚĂŶ ŐĞďĞůŝŬ ŽůƵƔĂďŝůĞĐĞŒŝ Őŝďŝ ŐĞďĞůŝŒĞ ƵůĂƔŦůĂŵĂLJĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƐƉĞƌŵ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶĚĞŬŝ ŝLJŝůĞƔŵĞ ŝůĞ ĞũĂŬƺůĂƩĂŬŝ ƐƉĞƌŵ ƐĂLJŦƐŦŶĂ ŐƂƌĞ ƺƌĞŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ
ƵLJŐƵůĂŶŦƌ. ,ŝƉĞƌŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵŝŶ ƚĂŶŦƐŦ ƐĞƌƵŵ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺnjĞLJŝŶŝŶ ĚƺƔƺŬůƺŒƺ ǀĞ &^,
ǀĞ >, ĚƺnjĞLJŝŶŝŶ LJƺŬƐĞŬůŝŒŝ ŝůĞ ŬŽŶƵůƵƌ ǀĞ ƐĞƌƵŵ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺnjĞLJŝŶŝŶ 300 ŶŐͬĚů͛ĚĞŶ ĚĂŚĂ Ănj ŽůĚƵŒƵ
ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ƚĞƐƟƐƚĞŶ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞƚŵĞ ďĂƔĂƌŦƐŦ ĂnjĂůĂĐĂŒŦŶĚĂŶ ƐĞƌƵŵ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺnjĞLJŝŶŝ 300 ŶŐͬŵů
ƺnjĞƌŝŶĞ LJƺŬƐĞůƚŵĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
,ŝƉĞƌƉƌŽůĂŬƟŶĞŵŝŶŝŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ĚŽƉĂŵŝŶ ĂŐŽŶŝƐƚůĞƌŝŶĚĞŶ ŬŦƐĂ ĞƚŬŝůŝ ŽůĂŶ ďƌŽŵŽŬƌŝƉƟŶ ;Ϯ.ϱͲ10 ŵŐ͕
ϮͲϰ ĚŽnjĂ ďƂůƺŶŵĞͿ ǀĞ ƵnjƵŶ ĞƚŬŝůŝ ƐĞŶƚĞƟŬ ĂũĂŶ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďĞƌŐŽůŝŶ ;0.ϱ ŵŐ͕ ŚĂŌĂĚĂ Ϯ ŬĞnjͿ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
,ŝƉĞƌƉƌŽůĂŬƟŶĞŵŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐĞƌƵŵ ƉƌŽůĂŬƟŶ ǀĞ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ŵƵƚůĂŬĂ ŝnjůĞŶŵĞůŝĚŝƌ.
^ĞŵĞŶ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ ŶŽƌŵĂůĞ ĚƂŶŵĞLJĞŶ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞŶŝŶ ĚŝŒĞƌ ŶĞĚĞŶůĞƌŝ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂůŦĚŦƌ.
<[_c`Ub]Y*
ƌŬĞŬ ŝŶĨĞƌƟů ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ й 10ͲϮ0͛ƐŝŶĚĞ ůƂŬŽƐƉĞƌŵŝ ǀĂƌĚŦƌ. 'ĞŶŝƚĂů ƐŝƐƚĞŵ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶĂ Ăŝƚ ƐĞŵƉƚŽŵƵ
ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. 3ϱ LJĂƔŦŶ ĂůƨŶĚĂŬŝ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ
ĞƉŝĚŝĚŝŵŝƟŶ ĞŶ ƐŦŬ ŶĞĚĞŶŝ ͞ĐŚůĂŵLJĚŝĂ ƚƌĂĐŚŽŵĂƟƐ͟ ǀĞ ͞ŶĞŝƐƐĞƌŝĂ ŐŽŶŽƌƌŚĞĂ͟Ěŝƌ. 'ŽŶŽƌĞ͛ĚĞ ƚĞĚĂǀŝ
ƐĞĕĞŶĞŒŝ ƚĞŬ ĚŽnj ŝŶƚƌĂŵƵƐŬƵůĞƌ Ϯϱ0 ŵŐ. ƐĞŌƌŝĂŬƐŽŶ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĞƔůŝŬ ĞĚĞďŝůĞŶ ͞ƺƌĞŽƉůĂnjŵĂ͟ ĞƚŬĞŶŝ ŝĕŝŶ
10 ŐƺŶ ďŽLJƵŶĐĂ ŽƌĂů LJŽůůĂ ŐƺŶĚĞ Ϯ ŬĞnj 100 ŵŐ. ĚŽŬƐŝƐŝŬůŝŶĚŝƌ. ^ĂĚĞĐĞ ͞ŚůĂŵLJĚŝĂ ƚƌĂĐŚŽŵĂƟƐ͟ ĞƚŬĞŶ ŝƐĞ
10 ŐƺŶ ďŽLJƵŶĐĂ ŽƌĂů ŽůĂƌĂŬ ŐƺŶĚĞ Ϯ ŬĞnj 100 ŵŐ. ĚŽŬƐŝƐŝŬůŝŶ LJĞƚĞƌůŝĚŝƌ.
G_^aT_d_[cY^\Ub*
ĞŒŝƔŝŬ ŵĞƐůĞŬůĞƌĞ ƂnjŐƺ ƐƉĞƐŝĮŬ ŐŽŶĂĚŽƚŽŬƐŝŶůĞƌ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔƨƌ. ƵŶůĂƌ ĚĞŒŝƔŝŬ ƉĞƐƟƐŝƚůĞƌ͕
ŽƌŐĂŶŽĨŽƐĨĂƚůĂƌ͕ ŽƌŐĂŶŽŬůŽƌŝŶůĞƌ ;ƂƌŶĞŒŝŶ dͿ͕ ŬĂƌďĂŵĂƚůĂƌ ;ƂƌŶĞŒŝŶ ŬĂƌďĂƌŝůͿ͕ ĨƵŵŝŐĂŶƚůĂƌ͕ ŚĞƌďŝƐŝƚůĞƌ
ǀĞ ĨƵŶŐŝƐŝƚůĞƌĚŝƌ. dĞĚĂǀŝ ƐƚƌĂƚĞũŝƐŝ ďƵ ĞƚŬĞŶůĞƌĚĞŶ ƵnjĂŬ ŬĂůŵĂ LJĂ ĚĂ ŬŽƌƵŶŵĂĚŦƌ. ƌŬĞŬ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝŶĚĞ
ĞŶĚƺƐƚƌŝLJĞů ǀĞ ƚĂƌŦŵƐĂů ŐŽŶĂĚŽƚŽŬƐŝŶůĞƌĞ ŵĂƌƵnj ŬĂůŦŵŦŶ ĞŶ ĂnjĂ ŝŶĚŝƌŐĞŶŵĞƐŝLJůĞ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ƌŝƐŬŝ
ĂnjĂůƨůĂďŝůŝƌ.
1=PuBuK D541Fu
7ŶĨĞƌƟůŝƚĞ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŚĞŬŝŵĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ ĕŝŌůĞƌĚĞ ĕĞƔŝƚůŝ ŶĞĚĞŶůĞƌůĞ ;ĚŽŬƚŽƌ ǀĞLJĂ ŚĂƐƚĂ ŝƐƚĞŒŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞͿ
ĂŵƉŝƌŝŬ ƚĞĚĂǀŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŵĞƌŝŬĂ ŝƌůĞƔŝŬ ĞǀůĞƚůĞƌŝŶĚĞ й Ϯϵ͕ <ĂŶĂĚĂ͛ĚĂ й 31͕ 7ŶŐŝƚĞƌĞ͛ĚĞ й
ϰ0 ǀĞ dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ й ϲϮ͛Ěŝƌ.
ĞůŝƌŐŝŶ ƉĂƚŽůŽũŝŶŝŶ ƐĂƉƚĂŶĂŵĂĚŦŒŦ ŽůŝŐŽƐƉĞƌŵŝ ǀĞ ĂĕŦŬůĂŶĂŵĂLJĂŶ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ĕŽŬ ƐŦŬ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂŬůĂ ǀĞ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ƚĂƌƨƔŵĂůŦ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ĂŵƉŝƌŝŬ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ,ĂƐƚĂ
ƐĞĕŝŵŝŶĚĞŬŝ ďƺLJƺŬ ĚĞŒŝƔŬĞŶůŝŬ͕ ƚĞĚĂǀŝ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞ ĞĚŝůĞŵĞŵĞƐŝ͕ LJĞƚĞƌƐŝnj
ŚĂƐƚĂ ǀĞ ƉĂƌƚŶĞƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ͕ ƚĞĚĂǀŝ ĚŽnjƵŶƵŶ ǀĞ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ ĚĞŒŝƔŬĞŶůŝŒŝ͕ ŬŽŶƚƌŽů ŐƌƵƉ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒŝ ǀĞ
LJĞƚĞƌƐŝnj ƚĂŬŝƉ ƐƺƌĞƐŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĂŵƉŝƌŝŬ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ ŽůĚƵŬĕĂ njŽƌĚƵƌ.
ŵƉŝƌŝŬ ƚĞĚĂǀŝ ŚŽƌŵŽŶĂů ǀĞ ŶŽŶŚŽƌŵŽŶĂů ŽůĂƌĂŬ ŝŬŝLJĞ ĂLJƌŦůŦƌ. ,ŽƌŵŽŶĂů ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ŝĕŝŶĚĞ
'ŶZ, ƚĞĚĂǀŝƐŝ͕ ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶůĞƌ͕ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ͕ ĂŶƟƂƐƚƌŽũĞŶ ƚĞĚĂǀŝ͕ ƐĞůĞŬƟĨ ƂƐƚƌŽũĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌ
2$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŵŽĚƺůĂƚƂƌůĞƌŝ ŽůĂƌĂŬ ŬůŽŵŝĨĞŶ ƐŝƚƌĂƚ ǀĞ ƚĂŵŽŬƐŝĨĞŶ ƐŝƚƌĂƚ͕ ĂƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ͕ ďƺLJƺŵĞ ŚŽƌŵŽŶƵ ǀĞ
ŬůŽŶŝĚŝŶ ƐĂLJŦůĂďŝůŝƌ. ,ŽƌŵŽŶĂů ŽůŵĂLJĂŶ ĂŵƉŝƌŝŬ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ŝƐĞ͖ ŬĂƌŶŝƟŶ͕ ŽƌĂů ŬĂůůŝŬƌĞŝŶ͕ ĨŽůĂƚ͕ ŬŽĞŶnjŝŵ Y10͕
ĕŝŶŬŽ͕ ŶŽŶƐƚĞƌŽŝĚĂů ĂŶƟŶŇĂŵĂƚƵǀĂƌ ĂũĂŶůĂƌ͕ ƉĞŶƚŽŬƐŝĮůŝŶ͕ ĂŶƟŽŬƐŝĚĂŶůĂƌ͕ ĂůĨĂ ďůŽŬĞƌůĞƌ ǀĞ ŵĂƐƚ ŚƺĐƌĞ
ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝĚŝƌ.
'ƺŶĐĞů ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ĨĞƌƟů ĞƌŬĞŬůĞƌĞ ŐƂƌĞ ŝŶĨĞƌƟů ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ƐĞŵĞŶůĞƌŝŶĚĞ ŬĂƌŶŝƟŶ͕ >ͲĂƐĞƟů
ŬĂƌŶŝƟŶ͕ ĨŽůĂƚ͕ ĕŝŶŬŽ ǀĞ ŬŽĞŶnjŝŵ Y10 ĚƺnjĞLJŝŶŝŶ ĂŶůĂŵůŦ ŽƌĂŶĚĂ ĚƺƔƺŬ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
LJƌŦĐĂ ƐĞŵĞŶĚĞ ĨŽůĂƚ ƐĞǀŝLJĞƐŝ ĚƺƔƺŬůƺŒƺŶĚĞ ĂƌƚŵŦƔ ƐƉĞƌŵ E ŚĂƐĂƌŦ ƐĂƉƚĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. &ŽůĂƚ ƐĞǀŝLJĞƐŝ
LJƺŬƐĞůĚŝŬĕĞ E ĨƌĂŐŵĂŶƚĂƐLJŽŶ ŝŶĚĞŬƐŝŶĚĞ ĂnjĂůŵĂ ĨĞƌƟůŝnjĂƐLJŽŶ ǀĞ ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
LJĂƉŦůĂŶ ƉůĂƐĞďŽ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŶ ŽůƵƔĂŶ ŵĞƚĂĂŶĂůŝnjĚĞ >ͲŬĂƌŶŝƟŶ ǀĞ >ͲĂƐĞƟů ŬĂƌŶŝƟŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶ
ƐƉŽŶƚĂŶ ŐĞďĞůŝŒŝ ϰ.1 ŬĂƚ ĂƌƨƌĚŦŒŦ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. DĞƚĂĂŶĂůŝnjĚĞ ƐĂƉƚĂŶĂŶ ďƵ ŝLJŝůĞƔŵĞ ƐŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ŬĂƌŶŝƟŶ
ǀĞ >ͲĂƐĞƟů ŬĂƌŶŝƟŶ Őŝďŝ ƐƉĞƌŵ ĐĂŶůĂŶĚŦƌŦĐŦůĂƌŦŶ ƐĞƌďĞƐƚ ŽŬƐŝũĞŶ ƐƺƉƺƌƺĐƺůĞƌŝŶŝ ĂnjĂůƚĂƌĂŬ ƐƉĞƌŵ E
ŚĂƐĂƌŦŶŦ ĂnjĂůƚŵĂƐŦ ďƵ ƚĞĚĂǀŝLJŝ ƐŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ĕŽŬ ƉŽƉƺůĂƌŝnjĞ ĞƚŵŝƔƟƌ.
ĂůŦƔŵĂůĂƌ ƚĂŵŽŬƐŝĨĞŶŝŶ ƐƉĞƌŵ ŵŽƟůŝƚĞ ǀĞLJĂ ŵŽƌĨŽůŽũŝƐŝ ƺnjĞƌŝŶĞ ĞƚŬŝƐŝ ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦ͕ ƐƉĞƌŵ
ƐĂLJŦƐŦŶĚĂ ŝƐĞ ĂƌƨƌŦĐŦ ĞƚŬŝƐŝ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJŵƵƔƚƵƌ. dĂŵŽŬƐŝĨĞŶ ŝůĞ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ й 0Ͳϰ0
ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶŦ ďŝůĚŝƌŝůŝƌŬĞŶ͕ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦ ĂƌƨƌŵĂĚŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ. dĂŵŽŬƐŝĨĞŶ
ǀĞ ĚƺƔƺŬ ĚŽnj ĂŶĚƌŽũĞŶŝŶ ŬŽŵďŝŶĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ƐŝŶĞƌũŝƐƟŬ ĞƚŬŝ ŝůĞ ƐƉĞƌŵ ŵŽƟůŝƚĞ ǀĞ ĚĂŶƐŝƚĞƐŝŶĚĞ ĚƺnjĞůŵĞ
ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. dĂŵŽŬƐŝĨĞŶŝŶ ƐƉĞƌŵ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶĚĞ ǀĞ ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂ ĂŶůĂŵůŦ ĚƺnjĞůŵĞ
LJĂƉƨŒŦŶŦ ǀĞLJĂ LJĂƉŵĂĚŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ďŝƌĕŽŬ ĕĂůŦƔŵĂŶŦŶ ďƵůƵŶŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƐĞĕŝůŵŝƔ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞƚŬŝůŝ
ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ƉŽƉƺůĞƌ ŽůĂŶ ƚĞŽƌŝ ƂƐƚƌŽũĞŶ ͬ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ŽƌĂŶŦŶĚĂŬŝ ĚĞŶŐĞƐŝnjůŝŒŝŶ ;ĂƌƨƔͿ ƐƉĞƌŵ
ƺƌĞƟŵŝŶĚĞ ďŽnjƵůŵĂLJĂ LJŽů ĂĕŵĂƐŦĚŦƌ. ƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶƵŶ ƂƐƚƌŽũĞŶĞ ĚƂŶƺƔƺŵƺŶƺ
ĞŶŐĞůůĞLJĞƌĞŬ ƐĞƌƵŵ ǀĞ ŝŶƚƌĂƚĞƐƟŬƺůĞƌ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶŝ ĂƌƨƌŦƌůĂƌ ǀĞ ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶĞnjŝ ĚƺnjĞůƟƌůĞƌ.
můŬĞŵŝnjĚĞ ƉŝLJĂƐĂĚĂ ŽůŵĂLJĂŶ ƚĞƐƚŽůĂŬƚŽŶ ŵĞŵĞ ŬĂŶƐĞƌŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ďŝƌ ĂƌŽŵĂƚĂnj
ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺĚƺƌ. 7ĚŝLJŽƉĂƟŬ ŽůŝŐŽƐƉĞƌŵŝĚĞ ŐƺŶůƺŬ 100 ŵŐ.Ͳ Ϯ Őƌ. ĚŽnjůĂƌŦŶĚĂ͕ ŽƌĂů͕ ϲͲ1Ϯ ƐĂĂƩĞ ďŝƌ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
^ƉĞƌŵ ŵŽƟůŝƚĞƐŝ ǀĞ ƐĞŵĞŶ ǀŽůƺŵƺ ƺnjĞƌŝŶĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ĞƚŬŝƐŝ ďƵůƵŶŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. PŶĞŵůŝ ďŝƌ LJĂŶ ĞƚŬŝƐŝ LJŽŬƚƵƌ.
můŬĞŵŝnjĚĞ ƉŝLJĂƐĂĚĂ ďƵůƵŶĂŶ ĂƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ ŝƐĞ ĂŶĂƐƚƌŽnjŽů ǀĞ ůĞƚƌŽnjŽů͛ Ěƺƌ. PƐƚƌŽũĞŶͬƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ
ŽƌĂŶŦ ĂƌƚĂŶ͕ ďŝƌ ďĂƔŬĂ ĚĞLJŝƔůĞ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶͬƂƐƚƌĂĚŝŽů ŽƌĂŶŦŶŦŶ 10͛ƵŶ ĂůƨŶĚĂ ;EŽƌŵĂůŝ х 1ϱͿ ŽůĚƵŒƵ
ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. KůŝŐŽƐƉĞƌŵŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŝLJŝ ƚŽůĞƌĞ ĞĚŝůĞŶ ǀĞ ŐƺǀĞŶŝůŝƌ ďƵ ŝůĂĕůĂƌĚĂŶ ĂŶĂƐƚƌŽnjŽů͛ƺŶ
ŐƺŶůƺŬ ƚĞĚĂǀŝ ĚŽnjƵ 1 ŵŐ͕ ůĞƚƌŽnjŽů͛ƺŶ ŐƺŶůƺŬ ƚĞĚĂǀŝ ĚŽnjƵ Ϯ.ϱ ŵŐ͛ĚŦƌ. dĞĚĂǀŝ ƐƺƌĞƐŝŶĐĞ ƐĞƌƵŵ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ͕
ƂƐƚƌŽũĞŶ͕ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶͬƂƐƚƌĂĚŝŽů ŽƌĂŶŦ͕ ŬĂƌĂĐŝŒĞƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ƚĞƐƚůĞƌŝ ǀĞ ƐĞŵĞŶ ĂŶĂůŝnjŝ ƚĂŬŝďŝ LJĂƉŦůŦƌ.
ĂůŦƔŵĂůĂƌ͕ ƂŶĐĞĚĞŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnj d^͛LJĞ ƐĂŚŝƉ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĂƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦŵŦLJůĂ ƐƉĞƌŵ ďƵůŵĂ
ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂ͕ ĨĞƌƟůŝnjĂƐLJŽŶ ǀĞ ŐĞďĞůŝŬ ĞůĚĞ ĞƚŵĞ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂ ĂŶůĂŵůŦ ĂƌƨƔ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ LJƂŶƺŶĚĞĚŝƌ.
1N5:1KŽ<1CION D541FuCu
ũĂŬƺůĂƐLJŽŶƵŶ ŽůŵĂŵĂƐŦ ŽůĂŶ ĞũĂŬƺůĂƚƂƌ LJĞƚŵĞnjůŝŬ ǀĞLJĂ ĂŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͕ ĚŝLJĂďĞƚ͕ ŵƵůƟƉů
ƐŬůĞƌŽnj͕ ĂďĚŽŵŝŶĂůͲƉĞůǀŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚŽŶ LJĂƌĂůĂŶŵĂƐŦŶĂ ďĂŒůŦ ƉĞůǀŝŬ ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶ ŚĂƐĂƌŦ ƐŽŶƵĐƵ
ǀĞLJĂ ƉƐŝŬŽũĞŶŝŬ ŶĞĚĞŶůĞƌĚĞŶ ĚŽůĂLJŦ ŽůƵƔĂďŝůŝƌ. WĞŶŝů ƟƚƌĞƔŝŵůŝ ƐƟŵƵůĂƐLJŽŶ ǀĞ ƌĞŬƚĂů ƉƌŽď LJĂƌĚŦŵŦLJůĂ
ĞůĞŬƚƌŽĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶ͕ ĂŶĞũĂŬƺůĂƐLJŽŶƵŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƐŦŬůŦŬůĂ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ LJƂŶƚĞŵůĞƌĚŝƌ.
Kai^a[\ab*
1. tŽƐŶŝƚnjĞƌ D^. 'ĞŶĞƟĐ ĞǀĂůƵĂƟŽŶ ŽĨ ŵĂůĞ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ. dƌĂŶƐů ŶĚƌŽů hƌŽů 3;1Ϳ͗1ϳͲϮϲ͕ Ϯ01ϰ.
Ϯ. ĂďĂũĂ ͕ ^ĐŚůĞŐĞů WE. DĞĚŝĐĂů ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŵĂůĞ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ. 3;1Ϳ͗ ϵͲ1ϲ͕ Ϯ01ϰ.
3. tĂŶŐ ͕ ^ǁĞƌĚůŽī Z^. dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŵĂůĞ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ. ǁǁǁ.hƉdŽĂƚĞ.ĐŽŵ
ϰ. ĂLJĂŶ ^͕ >ĞĞ ͕ ůĂĐŬ >͕ Ğƚ Ăů͗ ZĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞĐƚŽŵLJ ŝŶ ŽůŝŐŽƐƉĞƌŵŝĐ ŵĞŶ ǁŝƚŚ ĂŶĚ ǁŝƚŚŽƵƚ
ĚĞĮŶĞĚ ŐĞŶĞƟĐ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ. hƌŽůŽŐLJ ϱϳ͗ϱ30Ͳϱ3ϱ͕ Ϯ001.
ϱ. &ƌĞƚnj W͕ ^ĂŶĚůŽǁ :/͗ sĂƌŝĐŽĐĞůĞ͗ ĐƵƌƌĞŶƚ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŝŶ ƉĂƚŚŽƉŚLJƐŝŽůŽŐLJ͕ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ. hƌŽů
ůŝŶ EŽƌƚŚ ŵ Ϯϵ;ϰͿ͗ϵϮ1Ͳϵ3ϳ͕ Ϯ00Ϯ.
ϲ. dĞŬ D͕ ĂLJĂŶ ^͗ njŽŽƐƉĞƌŵŝŬ ŽůŐƵŶƵŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ. ͞ƌŬĞŬ ZĞƉƌŽĚƺŬƟĨ ^ŝƐƚĞŵ ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ
ǀĞ dĞĚĂǀŝƐŝ͟ ;ĚŝƚƂƌůĞƌ͗ <ĂĚŦŽŒůƵ ͕ ĂLJĂŶ ^͕ ^ĞŵĞƌĐŝ ǀĞ ĂƌŬͿ. dƺƌŬ ŶĚƌŽůŽũŝ ĞƌŶĞŒŝ LJĂLJŦŶŦ͕ ĐĂƌ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
25
DĂƚďĂĂĐŦůŦŬ͕ 7ƐƚĂŶďƵů͕ ƐĂLJĨĂ Ϯ3ϮͲϮ3ϳ͕ Ϯ00ϰ.
ϳ. ^ĂLJůĂŵ ͕ ĨĞƐŽLJ K͕ ĂLJĂŶ ^. dŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ĂƌŽŵĂƚĂƐĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ ůĞƚƌŽnjŽůĞ ŽŶ ďŽĚLJ ŵĂƐƐ ŝŶĚĞdž͕ ƐĞƌƵŵ
ŚŽƌŵŽŶĞƐ͕ ĂŶĚ ƐƉĞƌŵ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŝŶ ŝŶĨĞƌƟůĞ ŵĞŶ. &ĞƌƟů ^ƚĞƌŝů ϵϱ͗ ϴ0ϵͲϴ11͕ Ϯ011.
ϴ. ĨĞƐŽLJ K͕ ĂLJĂŶ ^͕ ŬďĂLJ . dŚĞ ĞĸĐĂĐLJ ŽĨ ƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ ŚƵŵĂŶ ĨŽůůŝĐůĞͲƐƟŵƵůĂƟŶŐ ŚŽƌŵŽŶĞ ŝŶ ƚŚĞ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚLJƉĞƐ ŽĨ ŵĂůĞ ĨĂĐƚŽƌ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ Ăƚ Ă ƐŝŶŐůĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚLJ ŚŽƐƉŝƚĂů. : ŶĚƌŽů 30;ϲͿ͗ϲϳϵͲ
ϲϴϰ͕ Ϯ00ϵ.
ϵ. ZŽƐƐ ͕ DŽƌƌŝƐƐ ͕ <ŚĂŝƌLJ D͕ Ğƚ Ăů. ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ŽƌĂů ĂŶƟŽdžŝĚĂŶƚƐ ŽŶ ŵĂůĞ
ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ. ZĞƉƌŽĚ ŝŽŵĞĚ KŶůŝŶĞ Ϯ0͗ϳ11Ͳϳ13͕ Ϯ010.
26
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‡Gˆ‡”–‹ǙŽ‹Ǚ–‡•‹Ǚ†‡‡””ƒŠ‹Ǚ‡†ƒ˜‹ǙŽ‡”˜‡
’‡”Ž†‡–‡Ú–‡Ž‡”‹
ƌ. ^ĞůĂŚŝƫŶ zE
=erci^ Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal =erci^
5BK5K uN65BDu<uD5CuN45 C5BB18u D541Fu 1<D5BN1Du6<5Bu*
FabY[_cU\ dUTafYcY* sĂƌŝŬŽƐĞů LJĂƔůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŝůĞƌůĞLJŝĐŝ ƚĞƐƟƐ ŚĂƐĂƌŦ ŝůĞ ƐĞLJƌĞĚĞŶ͕ ĞƌŬĞŬ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞƐŝŶŝŶ ĞŶ
ƐŦŬ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂŶ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ŝůĞ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůĞŶ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬƨƌ. sĂƌŝŬŽƐĞů͕ ƚĞƐƟƐ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ŐĞƌŝůĞŵĞ ǀĞ
ĂƚƌŽĮ͕ ƚĞƐƟƐ ĂŒƌŦƐŦ ǀĞ ƐƉĞƌŵ ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶŝ ďŽnjĂƌĂŬ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂďŝůŝƌ. sĂƌŝŬŽƐĞůŝŶ ĨĞƌƟůŝƚĞ ƺnjĞƌŝŶĞ
ĞƚŬŝůĞƌŝ ƐĞŵĞŶ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝ ;ƐƉĞƌŵ ƐĂLJŦƐŦ͕ ŵŽƟůŝƚĞ ǀĞ ŵŽƌĨŽůŽũŝĚĞ ďŽnjƵůŵĂͿ͕ ƚĞƐƟŬƺůĞƌ ǀŽůƺŵĚĞ ĂnjĂůŵĂ
ǀĞ >ĞLJĚŝŐ ŚƺĐƌĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂ ĂnjĂůŵĂLJůĂ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ. 'ƺŶĐĞů ŵĞƚĂͲĂŶĂůŝnjůĞƌĚĞ ǀĂƌŝŬŽƐĞů ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŐƂƌĞŶ
ŐƌƵƉůĂƌĚĂ ;й 33Ϳ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞLJĞŶ ŬŽŶƚƌŽů ŐƌƵďƵŶĂ ;й 1ϱ.ϱͿ ŽƌĂŶůĂ ĂŶůĂŵůŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ LJƺŬƐĞŬ ƐƉŽŶƚĂŶ
ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ ƐĂƉƚĂŶŵĂƐŦ ǀĂƌŝŬŽƐĞů ǀĂƌůŦŒŦŶŦŶ ĨĞƌƟůŝƚĞ ƺnjĞƌŝŶĞ ŽůƵŵƐƵnj ĞƚŬŝƐŝŶŝ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJŵĂŬƚĂĚŦƌ.
sĂƌŝŬŽƐĞůůŝ ŝŶĨĞƌƟů ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ďĂƔĂƌŦ ŽůŐƵĚĂŶ ŽůŐƵLJĂ ĚĞŒŝƔŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ďƵůŐƵůĂƌĂ ƐĂŚŝƉ ŽůŐƵůĂƌ
ǀĂƌŝŬŽƐĞů ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞŶ ĚĂŚĂ ĕŽŬ LJĂƌĂƌůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ͗
Ͳ 7ůĞƌŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ŬůŝŶŝŬ ǀĂƌŝŬŽƐĞů ǀĂƌůŦŒŦ
Ͳ EŽƌŵĂůͬŶŽƌŵĂůĞ LJĂŬŦŶ ƚĞƐƟƐ ǀŽůƺŵůĞƌŝ
Ͳ EŽƌŵĂů &^,ͬƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ͕ ĚƺƔƺŬ ŝŶŚŝďŝŶ ĚƺnjĞLJůĞƌŝ
Ͳ dŽƉůĂŵ ŵŽƟů ƐƉĞƌŵ ƐĂLJŦƐŦ х ϱ ŵŝůLJŽŶ
Ͳ EŽƌŵĂů ŐĞŶĞƟŬ ƚĞƐƚůĞƌ
Ͳ <ŦƐĂ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ƐƺƌĞƐŝ
Ͳ DŽůĞŬƺůĞƌ ďŽnjƵŬůƵŬ ƐĂƉƚĂŶŵĂŵĂƐŦ.
ORcdbº[dYV aj_c`Ub]Y^Y^ dUTafYcY* ƉŝĚŝĚŝŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝůĞƌŝŶ й Ϯ0Ͳ30͛ƵŶƵ
ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. KďƐƚƌƺŬƟĨ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝŬ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƚĞĚĂǀŝ ĞƚŬĞŶĞ ŐƂƌĞ ĚĞŒŝƐŵĞŬƚĞĚŝƌ. WƌŽŬƐŝŵĂů
ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĚĂ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ LJĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ǀĂnjŽǀĂnjŽƐƚŽŵŝ ǀĞLJĂ ĞƉŝĚŝĚŝŵŽͲǀĂnjŽƐƚŽŵŝ͕ ĚŝƐƚĂů
ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ LJŽů ĂĕĂŶ ĞũĂŬƺůĂƚƂƌ ŬĂŶĂů ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌŝŶĚĞ ƚƌĂŶƐƺƌĞƚƌĂů LJŽůůĂ ĞũĂŬƺůĂƚƂƌ ŬĂŶĂůŦŶ ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶƵ
ƐĞĕŬŝŶ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝŶŝ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. WƌŽŬƐŝŵĂů ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝĚĞŶ ƐƺƉŚĞůĞŶŝůĞŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƐŬƌŽƚĂů
ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. dĞƐƟƐƚĞŶ ŚĞŵ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞ ŝĕŝŶ͕ ŚĞŵ ĚĞ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ƺƌĞŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ
ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ƚĞƐƟƐ ĚŽŬƵ ƂƌŶĞŬůĞƌŝ ĂůŦŶŦƌ. dƺŵ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌ ƐŽŶƌĂƐŦ ďĂƔĂƌŦ
ŽƌĂŶůĂƌŦ ƉĂƚĞŶƐŝĚĞ LJĂŬůĂƔŦŬ й ϰ0Ͳϵ0 ǀĞ ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŝƐĞ LJĂŬůĂƔŦŬ й 30 ĐŝǀĂƌŦŶĚĂĚŦƌ.
KďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ŵƺŵŬƺŶ ŽůŵĂĚŦŒŦ ǀĞLJĂ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůŐƵůĂƌĚĂ
ǀĞLJĂ ŬĂĚŦŶ ƉĂƌƚŶĞƌŝŶ ŝůĞƌŝ LJĂƔ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ƺƌĞŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŝĕŝŶ ƐƉĞƌŵ͕ ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐ͕
ĞƉŝĚŝĚŝŵ͕ ƚĞƐƟƐ ǀĞ ǀĞnjŝŬƺůĂ ƐĞŵŝŶĂůŝƐƚĞŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. Ƶ LJŽůůĂƌůĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ƐƉĞƌŵ͖ ƐƉĞƌŵŝŶ
ŬĂůŝƚĞƐŝŶĞ ǀĞ ƚŽƚĂů ŵŽƟů ƐƉĞƌŵ ƐĂLJŦƐŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŝŶƚƌĂƐĞƌǀŝŬĂů ǀĞLJĂ ŝŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶ ŝŶƐĞŵŝŶĂƐLJŽŶ͕ /s&
ǀĞ /^/ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶĚĞ ƚĞŽƌŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞƚŵĞ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ
ĐĞƌƌĂŚŝ ŝƔůĞŵ ŐĞƌĞŬƟƌŵĞƐŝ ǀĞ ďƵ ŝƔůĞŵůĞƌŝŶ Ănj ĚĂ ŽůƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ
ĨĞƌƟůŝnjĂƐLJŽŶ ǀĞ ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ /^/ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŝƐƚĂů ĞũĂŬƺůĂƚƂƌ ŬĂŶĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƚƌĂŶƐƺƌĞƚƌĂů ĞũĂŬƺůĂƚƂƌ ŬĂŶĂů ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶƵ
;dhZͲͿ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝĚŝƌ. ĞƔŝƚůŝ ƐĞƌŝůĞƌĚĞ ĞũĂŬƺůĂƚƂƌ ŬĂŶĂůůĂƌŦŶ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌŝŶŝŶ
dhZͲ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƐƉĞƌŵ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶĚĞ й ϲ0ʹϳ0 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĚƺnjĞůŵĞ ǀĞ й Ϯ0 ʹ30 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ŐĞďĞůŝŬ
ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. LJƌŦĐĂ dhZͲ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐƉŽŶƚĂŶ ŐĞďĞůŝŬ ƐĂŒůĂŶĂŵĂLJĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ĂƌƚŵŦƔ ƐƉĞƌŵ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ͕ ƺƌĞŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŶ /s&ͬ/^/ LJĞƌŝŶĞ ĚĂŚĂ ďĂƐŝƚ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůĞŶ /h/
ŝůĞ ŐĞďĞůŝŬ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ƐĂŒůĂƌ.
CP5B= 5<45 5D=5 I¬ND5=<5Bu*
^ƵďĨĞƌƟůŝƚĞLJůĞ ďĂƔǀƵƌĂŶ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ LJĂŬůĂƔŦŬ йϰͲ10͛ƵŶĚĂ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. njŽƐƉĞƌŵŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ďŝƌ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
27
ŬŦƐŵŦ ŵĞĚŝŬĂů ǀĞLJĂ ĐĞƌƌĂŚŝ LJŽůůĂ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞďŝůŵĞƐŝŶĞ ŬĂƌƔŦŶ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ǀĞLJĂ ŵƺŵŬƺŶ ŽůŵĂĚŦŒŦ
ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƺƌĞŵĞ ŬĂŶĂůŦŶĚĂŶ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ƺƌĞŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
njŽƐƉĞƌŵŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ƺĕƚĞ ďŝƌŝŶĚĞ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ŶĞĚĞŶůĞƌ͕ ƺĕƚĞ ŝŬŝƐŝŶĚĞ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ĚŦƔŦ ŶĞĚĞŶůĞƌ
ƐĂƉƚĂŶŦƌ. KďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ŵƺŵŬƺŶ ŽůŵĂĚŦŒŦ ǀĞLJĂ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůŐƵůĂƌĚĂ
ǀĞLJĂ ŬĂĚŦŶ ƉĂƌƚŶĞƌŝŶ ŝůĞƌŝ LJĂƔ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ƺƌĞŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŝĕŝŶ ƐƉĞƌŵ͕ ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐ͕
ĞƉŝĚŝĚŝŵ͕ ƚĞƐƟƐ ǀĞ ǀĞnjŝŬƺůĂ ƐĞŵŝŶĂůŝƐƚĞŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. Ƶ LJŽůůĂƌůĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ƐƉĞƌŵ͖ ƐƉĞƌŵŝŶ ŬĂůŝƚĞƐŝŶĞ
ǀĞ ƚŽƚĂů ŵŽƟů ƐƉĞƌŵ ƐĂLJŦƐŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŝŶƚƌĂƐĞƌǀŝŬĂů ǀĞLJĂ ŝŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶ ŝŶƐĞŵŝŶĂƐLJŽŶ͕ ŝŶǀŝƚƌŽ ĨĞƌƟůŝnjĂƐLJŽŶ
;/s&Ϳ ǀĞ ŝŶƚƌĂƐŝƚŽƉůĂnjŵŝŬ ƐƉĞƌŵ ŝŶũĞŬƐŝLJŽŶƵ ;/^/Ϳ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶĚĞ ƚĞŽƌŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ
ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞƚŵĞ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ŝƔůĞŵ ŐĞƌĞŬƟƌŵĞƐŝ ǀĞ ďƵ ŝƔůĞŵůĞƌŝŶ Ănj ĚĂ ŽůƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ
ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ĨĞƌƟůŝnjĂƐLJŽŶ ǀĞ ŐĞďĞůŝŬ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ /^/ ƚĞƌĐŝŚ
ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. KďƐƚƌƺŬƟĨ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƐƉĞƌŵ ƂŶĐĞůŝŬůĞ ĞƉŝĚŝĚŝŵĚĞŶ ŵŝŬƌŽĐĞƌƌĂŚŝ LJŽůůĂ ƐƉĞƌŵ ĂƐƉŝƌĂƐLJŽŶƵ
;D^Ϳ ƔĞŬůŝŶĚĞ ĞůĚĞ ĞĚŝůŝƌ. Ƶ LJŽůůĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ƐƉĞƌŵ /^/ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶŦŶ LJĂŶŦŶĚĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ
ĨĂnjůĂ ƐƉĞƌŵ ĚŽŶĚƵƌƵůĂďŝůŝƌ. ƉŝĚŝĚŝŵĚĞŶ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŵĞLJĞŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƚĞƐƟƐƚĞŶ ƉĞƌŬƺƚĂŶ ǀĞLJĂ ĂĕŦŬ
;d^͕ ŵŝŬƌŽͲd^Ϳ ƔĞŬůŝŶĚĞ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ.
njŽƐƉĞƌŵŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ďƺLJƺŬ ĕŽŒƵŶůƵŒƵŶĚĂ ;Ϯͬ3Ϳ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ŽůŵĂLJĂŶ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. Ƶ
ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŬĂƌLJŽƟƉ ĂŶŽŵĂůŝƐŝ ǀĞ & ĚĞůĞƐLJŽŶůĂƌŦ Őŝďŝ z ŬƌŽŵŽnjŽŵƵŶĚĂ ŽůƵƔĂŶ ŐĞŶĞƟŬ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶ
й 1ϱ ĐŝǀĂƌŦŶĚĂ ƐĂƉƚĂŶŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŐĞŶĞƟŬ ƚĞƐƚůĞƌ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ ŐĞŶĞƟŬ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ͕
/^/ Őŝďŝ ƚĞŬŶŽůŽũŝ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ƐĂŒůĂŶĂŶ ŐĞďĞůŝŬůĞƌůĞ ďĂďĂĚĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶĂ ŐĞĕĞďŝůĞĐĞŒŝ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ĕŝŌůĞƌ
ŵƵƚůĂŬĂ ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. KďƐƚƌƺŬƟĨ ŽůŵĂLJĂŶ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ƐƉĞƌŵ ƚĞƐƟƐƚĞŶ ŵĂŬƌŽƐŬŽƉŝŬ
ǀĞLJĂ ŵŝŬƌŽƐŬŽƉŝŬ LJŽůůĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦLJůĂ ŶŽŶͲŽďƐƚƌƺŬƟĨ ĂnjŽŽƐƉĞƌŵŝŬ ŽůŐƵůĂƌŦŶ
й ϰϳͲϲϱ͛ŝŶĚĞ ƚĞƐƟƐƚĞ ƐƉĞƌŵ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. /s&ͬ/^/ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ďƵ ŽůŐƵůĂƌŦŶ й ϲ1Ͳϲϳ͛ƐŝŶĚĞ ĨĞƌƟůŝnjĂƐLJŽŶ͕
й ϱϮͲϱϱ͛ŝŶĚĞ ŬůŝŶŝŬ ŐĞďĞůŝŬ ƐĂŒůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĐĂŬ ŵŝŬƌŽͲd^ ĞŶ LJƺŬƐĞŬ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞƚŵĞ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŝůĞ
ďƵŐƺŶ ŝĕŝŶ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŽůĂƌĂŬ LJĞƌŝŶŝ ĂůŵŦƔƨƌ.
KďƐƚƌƺŬƟĨ ŽůŵĂLJĂŶ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝŬ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞƚŵĞĚĞ ƉƌĞĚŝŬƟĨ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĞ ďĂŬŦůĚŦŒŦŶĚĂ
ƚĞƐƟƐ ŚĂĐŵŝ͕ ƐĞƌƵŵ &^,͕ ŝŶŚŝďŝŶ ǀĞ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺnjĞLJŝ͕ ŐĞŶĞƟŬ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ǀĂƌůŦŒŦ͕ ƚĞƐƟƐ ŚŝƐƚŽͲƉĂƚŽůŽũŝƐŝ
ĂƌĂƔƨƌŦůĂŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĚŝƌ. ^ĞƌƵŵ &^, ĚƺnjĞLJŝ ĂƌƨŬĕĂ ƚĞƐƟŬƺůĞƌ ƐƉĞƌŵ ďƵůŵĂ ŽƌĂŶŦ ĚƺƔŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ
ŚĞƌ ŚĂŶŐŝ ďŝƌ ƐĞƌƵŵ &^, ĚƺnjĞLJŝ ƐƉĞƌŵ ǀĂƌůŦŒŦ ǀĞLJĂ LJŽŬůƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵĞnj. ^ĞƌƵŵ &^, ĚƺnjĞLJŝ ĕŽŬ
LJƺŬƐĞŬ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĚĂŚŝ d^ ŝůĞ ƐƉĞƌŵĂƚŽnjŽĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ ǀĞ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ &^, LJƺŬƐĞŬůŝŒŝ
ĂnjŽƐƉĞƌŵŝŬ ŽůŐƵůĂƌĚĂ d^ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ďŝƌ ŬŽŶƚƌͲĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. z ŬƌŽŵŽnjŽŵƵ
ƵnjƵŶ ŬŽůƵ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ďƵůƵŶĂŶ & ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ Ă͕ ď ǀĞ Đ ůŽŬƵƐůĂƌŦ ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶĞnjŝŶ ŶŽƌŵĂů
ŽůĂƌĂŬ ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞƐŝŶŝ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚĞƌ ǀĞ ďƵ ďƂůŐĞůĞƌĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ĚĞĨĞŬƚůĞƌ ĚĞŒŝƔŝŬ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ƐƉĞƌŵ
LJĂƉŦŵŦŶĚĂ ďŽnjƵŬůƵŒĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌůĂƌ. &Ă ďƂůŐĞƐŝŶŝ ŝĕĞƌĞŶ z ŬƌŽŵŽnjŽŵ ĚĞůĞƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝŬ
ŽůĂƌĂŬ ͞^ĞƌƚŽůŝ ĐĞůů ŽŶůLJ͟ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ďƵůƵŶƵƌŬĞŶ͕ &ď ǀĞ &Đ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞŬŝ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌĚĂ ĞƌŬĞŶ ǀĞ
ŐĞĕ ŵĂƚƵƌĂƐLJŽŶ ĂƌƌĞƐƟ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dĞƐƟƐƚĞŶ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞƚŵĞ ŽƌĂŶŦ ƂnjĞůůŝŬůĞ &Đ ĚĞůĞƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ
йϱ0͛LJĞ ŬĂĚĂƌ ĕŦŬĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶĐĂŬ & ŬŽŵƉůĞƚ ĚĞůĞƐLJŽŶƵ ƐĂƉƚĂŶĂŶůĂƌĚĂ ďƵŐƺŶĞ ŬĂĚĂƌ ƐƉĞƌŵĞ
ƌĂƐƚůĂŶŵĂŵŦƔƨƌ.
^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ƉŽƉƺůĞƌ ŽůĂŶ ƚĞŽƌŝ ƂƐƚƌŽũĞŶ ͬ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ŽƌĂŶŦŶĚĂŬŝ ĚĞŶŐĞƐŝnjůŝŒŝŶ ;ĂƌƨƔͿ ƐƉĞƌŵ
ƺƌĞƟŵŝŶĚĞ ďŽnjƵůŵĂLJĂ LJŽů ĂĕŵĂƐŦĚŦƌ. ƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶƵŶ ƂƐƚƌŽũĞŶĞ ĚƂŶƺƔƺŵƺŶƺ
ĞŶŐĞůůĞLJĞƌĞŬ ƐĞƌƵŵ ǀĞ ŝŶƚƌĂƚĞƐƟŬƺůĞƌ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶŝ ĂƌƨƌŦƌůĂƌ ǀĞ ƐƉĞƌŵĂƚŽŐĞŶĞnjŝ ĚƺnjĞůƟƌůĞƌ.
můŬĞŵŝnjĚĞ ƉŝLJĂƐĂĚĂ ďƵůƵŶĂŶ ĂƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ ĂŶĂƐƚƌŽnjŽů ǀĞ ůĞƚƌŽnjŽů͛ Ěƺƌ. PƐƚƌŽũĞŶͬƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ
ŽƌĂŶŦ ĂƌƚĂŶ͕ ďŝƌ ďĂƔŬĂ ĚĞLJŝƔůĞ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶͬƂƐƚƌĂĚŝŽů ŽƌĂŶŦŶŦŶ 10͛ƵŶ ĂůƨŶĚĂ ;EŽƌŵĂůŝ х 1ϱͿ ŽůĚƵŒƵ
ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. njŽƐƉĞƌŵŝŬ ǀĞ ŽůŝŐŽƐƉĞƌŵŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŝLJŝ ƚŽůĞƌĞ ĞĚŝůĞŶ ǀĞ ŐƺǀĞŶŝůŝƌ ďƵ ŝůĂĕůĂƌĚĂŶ
ĂŶĂƐƚƌŽnjŽů͛ƺŶ ŐƺŶůƺŬ ƚĞĚĂǀŝ ĚŽnjƵ 1 ŵŐ͕ ůĞƚƌŽnjŽů͛ƺŶ ŐƺŶůƺŬ ƚĞĚĂǀŝ ĚŽnjƵ Ϯ.ϱ ŵŐ͛ĚŦƌ. dĞĚĂǀŝ ƐƺƌĞƐŝŶĐĞ ƐĞƌƵŵ
ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ͕ ƂƐƚƌŽũĞŶ͕ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶͬƂƐƚƌĂĚŝŽů ŽƌĂŶŦ͕ ŬĂƌĂĐŝŒĞƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ƚĞƐƚůĞƌŝ ǀĞ ƐĞŵĞŶ ĂŶĂůŝnjŝ ƚĂŬŝďŝ
LJĂƉŦůŦƌ. ĂůŦƔŵĂůĂƌ͕ ƂŶĐĞĚĞŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnj d^͛LJĞ ƐĂŚŝƉ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĂƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦŵŦLJůĂ ƐƉĞƌŵ
ďƵůŵĂ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂ͕ ĨĞƌƟůŝnjĂƐLJŽŶ ǀĞ ŐĞďĞůŝŬ ĞůĚĞ ĞƚŵĞ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂ ĂŶůĂŵůŦ ĂƌƨƔ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦ LJƂŶƺŶĚĞĚŝƌ.
^ŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ͖
• KďƐƚƌƺŬƟĨ ŽůŵĂLJĂŶ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝĚĞ ƐƉĞƌŵ ƚĞƐƟƐƚĞŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
• ŝŒĞƌ LJƂŶƚĞŵůĞƌůĞ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ͕ ďƵ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŵŝŬƌŽͲd^ ŝůĞ ƐƉĞƌŵ ďƵůŵĂ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĚĂŚĂ
28
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
•
•
•
•
•
LJƺŬƐĞŬƟƌ.
KďƐƚƌƺŬƟĨ ŽůŵĂLJĂŶ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝĚĞ ƚĞƐƟƐ ŚĂĐŵŝ͕ &^, ǀĞ ŝŶŚŝďŝŶ ĚƺnjĞLJůĞƌŝ ŝůĞ ƐƉĞƌŵ ďƵůŵĂ ŽƌĂŶůĂƌŦ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŝůŝƔŬŝ LJŽŬƚƵƌ. ^ƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞƚŵĞĚĞ ƚĞŬ ƉƌĞĚŝŬƟĨ ĨĂŬƚƂƌ ƚĞƐƟƐ ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝƐŝĚŝƌ.
<ůŝŶĞĨĞůƚĞƌ ƐĞŶĚƌŽŵůƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ LJĂƔ ǀĞ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺnjĞLJŝ ƉƌĞĚŝŬƟŌŝƌ.
<ŽŵƉůĞƚ &Ă ǀĞ &ď ĚĞůĞƐLJŽŶƵ ďƵůƵŶĚƵŒƵŶĚĂ ƚĞƐƟƐƚĞŶ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. &Đ
ĚĞůĞƐLJŽŶƵ ŽůĂŶ ĂnjŽƐƉĞƌŵŝŬ ŐƌƵƉƚĂ ŝƐĞ d^ ŝůĞ ƐƉĞƌŵ ďƵůƵŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ ;йϳϱͿ.
WĂƌƐŝLJĞů & Ă ǀĞ WĂƌƐŝLJĞů & ď ĚĞůĞƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ d^ ŝůĞ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. WĂƌƐŝLJĞů & Đ
ĚĞůĞƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ ĞũĂŬƵůĂƩĂŶ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞƐŝ ;нͿ͕ ĞũĂŬƵůĂƩĂ ŽůŵĂLJĂŶůĂƌĚĂ d^ ŝůĞ ƐƉĞƌŵ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ.
7ŵŵƵŶĨůŽƌĂƐĂŶ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶ LJĞŶŝ ǀĞ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ LJƂŶƚĞŵ ŽůĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĚŝŒĞƌ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ŝŚƟLJĂĕ
ǀĂƌĚŦƌ.
Kai^a[\ab*
1. sĞůĂƐƋƵĞnj D͕ dĂŶƌŦŬƵƚ . ^ƵƌŐŝĐĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ŵĂůĞ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ͗ ĂŶ ƵƉĚĂƚĞ. dƌĂŶƐů ŶĚƌŽů hƌŽů
3;1Ϳ͗ϲϰͲϳϲ͕ Ϯ01ϰ.
Ϯ. tĂŶŐ ͕ ^ǁĞƌĚůŽī Z^. dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŵĂůĞ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ. ǁǁǁ.hƉdŽĂƚĞ.ĐŽŵ
3. <ĂĚŦŽŒůƵ ͕ ĂLJĂŶ ^͕ LJĚŽƐ <͕ ƔĕŦ Z͕ ůŦĐŦ ͗ dƺƌŬ ŶĚƌŽůŽũŝ ĞƌŶĞŒŝ sĂƌŝŬŽƐĞů ŬŦůĂǀƵnjƵ. dƺƌŬ ŶĚƌŽůŽũŝ
ĞƌŶĞŒŝ LJĂLJŦŶŦ͕ 7ƐƚĂŶďƵů͕ ƐĂLJĨĂ 1Ͳ1ϱ͕ Ϯ00ϰ.
ϰ. ĂLJĂŶ ^͕ >ĞĞ ͕ ůĂĐŬ >͕ Ğƚ Ăů͗ ZĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞĐƚŽŵLJ ŝŶ ŽůŝŐŽƐƉĞƌŵŝĐ ŵĞŶ ǁŝƚŚ ĂŶĚ ǁŝƚŚŽƵƚ
ĚĞĮŶĞĚ ŐĞŶĞƟĐ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ. hƌŽůŽŐLJ ϱϳ͗ϱ30Ͳϱ3ϱ͕ Ϯ001.
ϱ. ĂLJĂŶ ^͕ <ĂĚŦŽŒůƵ d͕ dĞĨĞŬůŝ ͕ <ĂĚŦŽŒůƵ ͕ dĞůůĂůŽŒůƵ ^͗ ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ŽĨ
ŚŝŐŚ ůŝŐĂƟŽŶ ƐƵƌŐĞƌLJ ĂŶĚ ŵŝĐƌŽƐƵƌŐŝĐĂů ŚŝŐŚ ŝŶŐƵŝŶĂů ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞĐƚŽŵLJ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞ.
hƌŽůŽŐLJ ϱϱ;ϱͿ͗ϳϱ0Ͳϳϱϰ͕ Ϯ000.
ϲ. ĂLJĂŶ ^͕ ƌĚĞŵŝƌ &͕ PnjďĞLJ 7͕ Ğƚ Ăů͗ ĂŶ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞĐƚŽŵLJ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůLJ ĐŚĂŶŐĞ ƚŚĞ ǁĂLJ ĐŽƵƉůĞƐ ƵƐĞ
ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͍ : hƌŽů 1ϲϳ;ϰͿ͗ 1ϳϰϵͲ1ϳϱϮ͕ Ϯ00Ϯ.
ϳ. ƌŽŵĂŐĞ ^:͕ &ĂůĐŽŶĞƌ ͕ >ŝĞďĞƌŵĂŶ ͕ Ğƚ Ăů. ^ƉĞƌŵ ƌĞƚƌŝĞǀĂů ƌĂƚĞƐ ŝŶ ƐƵďŐƌŽƵƉƐ ŽĨ ƉƌŝŵĂƌLJ
ĂnjŽŽƐƉĞƌŵŝĐ ŵĂůĞƐ. Ƶƌ hƌŽů ϱ1͗ϱ3ϰͲϱϱ0͕ Ϯ00ϳ.
ϴ. <ĂĚŦŽŒůƵ ͕ dĞĨĞŬůŝ ͕ ĂLJĂŶ ^͕ Ğƚ Ăů͗ DŝĐƌŽƐƵƌŐŝĐĂů ŝŶŐƵŝŶĂů ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞ ƌĞƉĂŝƌ ŝŶ ĂnjŽŽƐƉĞƌŵŝĐ ŵĞŶ.
hƌŽůŽŐLJ ϱϳ͗ 3ϮϴͲ333͕ Ϯ001.
ϵ. &ƌĞƚnj W͕ ^ĂŶĚůŽǁ :/͗ sĂƌŝĐŽĐĞůĞ͗ ĐƵƌƌĞŶƚ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ŝŶ ƉĂƚŚŽƉŚLJƐŝŽůŽŐLJ͕ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ͕ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ.
hƌŽů ůŝŶ EŽƌƚŚ ŵ Ϯϵ;ϰͿ͗ϵϮ1Ͳϵ3ϳ͕ Ϯ00Ϯ.
10. ĂLJĂŶ ^͕ <ĂĚŦŽŒůƵ ͕ KƌŚĂŶ 7͕ Ğƚ Ăů͗ dŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ŵŝĐƌŽƐƵƌŐŝĐĂů ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞĐƚŽŵLJ ŽŶ ƐĞƌƵŵ ĨŽůůŝĐůĞ
ƐƟŵƵůĂƟŶŐ ŚŽƌŵŽŶĞ͕ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶĞ ĂŶĚ ĨƌĞĞ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶĞ ůĞǀĞůƐ ŝŶ ŝŶĨĞƌƟůĞ ŵĞŶ ǁŝƚŚ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞ.
:h /Ŷƚ ϴϰ;ϵͿ͗ 10ϰϲͲ10ϰϵ͕ 1ϵϵϵ.
11. ĂLJĂŶ ^͕ ŬďĂLJ ͕ ŽnjůƵ D͕ Ğƚ Ăů͗ dŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞ ƌĞƉĂŝƌ ŽŶ ƚĞƐƟĐƵůĂƌ ǀŽůƵŵĞ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞ. : hƌŽů 1ϲϴ͗ ϳ31Ͳϳ3ϰ͕ Ϯ00Ϯ.
1Ϯ. ĂƔĂƌ D. d^ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŽůŐƵŶ ƐƉĞƌŵĂƚŽnjŽĂ ƐĂƉƚĂŵĂLJĂ LJƂŶĞůŝŬ LJĞŶŝ ƚĂŶŦƐĂů ĨĂŬƚƂƌůĞƌ. ŶĚƌŽůŽũŝ
ƺůƚĞŶŝ͕ Ϯ010͕ ƐĂLJĨĂ Ϯ0ϲͲϮ11.
13. ĂLJĂŶ ^͕ ĐĂƌ ͕ můŐĞƌ ^͕ ŬďĂLJ ͗ ĚŽůĞƐĐĞŶƚ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞ ƌĞƉĂŝƌ͗ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƌĞƐƵůƚƐ ĂŶĚ ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ŽĨ ƐƵƌŐŝĐĂů ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ŽƉƟĐĂů ŵĂŐŶŝĮĐĂƟŽŶ ƵƐĞ ŝŶ 100 ĐĂƐĞƐ Ăƚ Ă ƐŝŶŐůĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚLJ
ŚŽƐƉŝƚĂů. : hƌŽů 1ϳϰ͗ Ϯ003Ͳϲ͕ Ϯ00ϱ.
1ϰ. dĞŬ D͕ ĂLJĂŶ ^͗ njŽŽƐƉĞƌŵŝŬ ŽůŐƵŶƵŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ. ͞ƌŬĞŬ ZĞƉƌŽĚƺŬƟĨ ^ŝƐƚĞŵ ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ
ǀĞ dĞĚĂǀŝƐŝ͟ ;ĚŝƚƂƌůĞƌ͗ <ĂĚŦŽŒůƵ ͕ ĂLJĂŶ ^͕ ^ĞŵĞƌĐŝ ǀĞ ĂƌŬͿ. dƺƌŬ ŶĚƌŽůŽũŝ ĞƌŶĞŒŝ LJĂLJŦŶŦ͕ ĐĂƌ
DĂƚďĂĂĐŦůŦŬ͕ 7ƐƚĂŶďƵů͕ ƐĂLJĨĂ Ϯ3ϮͲϮ3ϳ͕ Ϯ00ϰ.
1ϱ. ĂLJĂŶ ^͕ ŽŶĂŐŚĂŶ :͕ ^ĐŚƌŝŽĐŬ Ğƚ Ăů. ŝƌƚŚ ǁŝƚŚ ŝŶƚƌĂĐLJƚŽƉůĂƐŵŝĐ ƐƉĞƌŵ ŝŶũĞĐƟŽŶ ĂŶĚ ƚĞƐƟĐƵůĂƌ
ƐƉĞƌŵ ĨƌŽŵ ŵĞŶ ǁŝƚŚ <ĂƌƚĂŐĞŶĞƌͬ ŝŵŵŽƟůĞ ĐŝůŝĂ ƐLJŶĚƌŽŵĞ. &ĞƌƟů ^ƚĞƌŝů Ϯ001͖ ϳϲ͗ ϲ1ϮͲϰ.
1ϲ. dƵƌĞŬ W:͕ 'ŝǀĞŶƐ ͕ ^ĐŚƌŝŽĐŬ Ğƚ Ăů. dĞƐƟƐ ƐƉĞƌŵ ĞdžƚƌĂĐƟŽŶ ĂŶĚ ŝŶƚƌĂĐLJƚŽƉůĂƐŵŝĐ ƐƉĞƌŵ ŝŶũĞĐƟŽŶ
ŐƵŝĚĞĚ ďLJ ƉƌŝŽƌ ĮŶĞ ŶĞĞĚůĞ ĂƐƉŝƌĂƟŽŶ ŵĂƉƉŝŶŐ ŝŶ ŶŽŶŽďƐƚƌƵĐƟǀĞ ĂnjŽŽƐƉĞƌŵŝĂ. &ĞƌƟů ^ƚĞƌŝů 1ϵϵϵ͖
ϳ1͗ ϱϱϮͲϱ.
1ϳ. ĂLJĂŶ ^͕ >ĞĞ ͕ ŽŶĂŐŚĂŶ : Ğƚ Ăů. ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ŽĨ /^/ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ǁŝƚŚ ĨƌĞƐŚ ĂŶĚ ĐƌLJŽƉƌĞƐĞƌǀĞĚ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
29
1ϴ.
1ϵ.
Ϯ0.
Ϯ1.
ϮϮ.
Ϯ3.
Ϯϰ.
30
ĞƉŝĚŝĚLJŵĂů ƐƉĞƌŵĂƚŽnjŽĂ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ƐĂŵĞ ĐŽƵƉůĞƐ. ,Ƶŵ ZĞƉƌŽĚ Ϯ001͖ 1ϲ͗ ϰϵϱͲϵ.
KƌŚĂŶ 7͕ KŶƵƌ Z͗ ŝƐƚĂů ĞũĂŬƺůĂƚƂƌ ŬĂŶĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝ. ͞ƌŬĞŬ
ZĞƉƌŽĚƺŬƟĨ ^ŝƐƚĞŵ ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ ǀĞ dĞĚĂǀŝƐŝ͟ ;ĚŝƚƂƌůĞƌ͗ <ĂĚŦŽŒůƵ ͕ ĂLJĂŶ ^͕ ^ĞŵĞƌĐŝ ǀĞ ĂƌŬͿ. dƺƌŬ
ŶĚƌŽůŽũŝ ĞƌŶĞŒŝ LJĂLJŦŶŦ͕ ĐĂƌ DĂƚďĂĂĐŦůŦŬ͕ 7ƐƚĂŶďƵů͕ ƐĂLJĨĂ 3ϴϴͲ3ϵϱ͕ Ϯ00ϰ.
KƌŚĂŶ /͕ KŶƵƌ Z͕ ĂLJĂŶ ^͕ <ŽŬƐĂů /d͕ <ĂĚŦŽŒůƵ . ^ĞŵŝŶĂů ǀĞƐŝĐůĞ ƐƉĞƌŵ ĂƐƉŝƌĂƟŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ŽĨ
ĞũĂĐƵůĂƚŽƌLJ ĚƵĐƚ ŽďƐƚƌƵĐƟŽŶ. :h /Ŷƚ 1ϵϵϵ͖ ϴϰ͗ 10ϱ0Ͳ3.
<ĂĚŦŽŒůƵ ͕ ĂLJĂŶ ^͕ dĞĨĞŬůŝ Ğƚ Ăů. ŽĞƐ ƌĞƐƉŽŶƐĞ ƚŽ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĞũĂĐƵůĂƚŽƌLJ ĚƵĐƚ ŽďƐƚƌƵĐƟŽŶ ŝŶ
ŝŶĨĞƌƟůĞ ŵĞŶ ǀĂƌLJ ǁŝƚŚ ƉĂƚŚŽůŽŐLJ͍ &ĞƌƟů ^ƚĞƌŝů ϳϲ͗ 13ϴͲ1ϰϮ͕ Ϯ001.
^ĂLJůĂŵ ͕ ĨĞƐŽLJ K͕ ĂLJĂŶ ^. dŚĞ ĞīĞĐƚ ŽĨ ĂƌŽŵĂƚĂƐĞ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ ůĞƚƌŽnjŽůĞ ŽŶ ďŽĚLJ ŵĂƐƐ ŝŶĚĞdž͕ ƐĞƌƵŵ
ŚŽƌŵŽŶĞƐ͕ ĂŶĚ ƐƉĞƌŵ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ŝŶ ŝŶĨĞƌƟůĞ ŵĞŶ. &ĞƌƟů ^ƚĞƌŝů ϵϱ͗ ϴ0ϵͲϴ11͕ Ϯ011.
ĨĞƐŽLJ K͕ ĂLJĂŶ ^͕ ŬďĂLJ . dŚĞ ĞĸĐĂĐLJ ŽĨ ƌĞĐŽŵďŝŶĂŶƚ ŚƵŵĂŶ ĨŽůůŝĐůĞͲƐƟŵƵůĂƟŶŐ ŚŽƌŵŽŶĞ ŝŶ
ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ǀĂƌŝŽƵƐ ƚLJƉĞƐ ŽĨ ŵĂůĞ ĨĂĐƚŽƌ ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ Ăƚ Ă ƐŝŶŐůĞ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚLJ ŚŽƐƉŝƚĂů. : ŶĚƌŽů
30;ϲͿ͗ϲϳϵͲϲϴϰ͕ Ϯ00ϵ.
ĂLJĂŶ ^͕ ^ŚĂǀĂŬŚĂďŽǀ ^͕ <ĂĚŦŽŒůƵ . dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂůƉĂďůĞ ǀĂƌŝĐŽĐĞůĞ ŝŶ ŝŶĨĞƌƟůĞ ŵĞŶ͗ ŵĞƚĂͲ
ĂŶĂůLJƐŝƐ ƚŽ ĚĞĮŶĞ ƚŚĞ ďĞƐƚ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ. : ŶĚƌŽů Ϯ00ϵ͖ 30;1Ϳ͗ 33Ͳϰ0.
:ƵŶŐǁŝƌƚŚ ͕ 'ŝǁĞƌĐŵĂŶ ͕ dŽƵƌŶĂLJĞ ,͕ Ğƚ Ăů. ƵƌŽƉĞĂŶ ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŽĨ hƌŽůŽŐLJ ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ DĂůĞ
ŝŶĨĞƌƟůŝƚLJ͗ ƚŚĞ Ϯ01Ϯ ƵƉĚĂƚĞ. Ƶƌ hƌŽů ϲϮ͗3ϮϰͲ33Ϯ͕ Ϯ01Ϯ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‡‹Ǚ‰”‘•–ƒ–‹Ǚ’‡”’Žƒœ‹Ǚ•‹ǙȀŽ–”‹•–‡‡’–‘Žƒ”Ç
ƒ–‘ϐ‹Ǚœ›‘Ž‘Œ‹Ǚ
ƌ. ZĂŵĂnjĂŶ b/
?^d_[ej =aic Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal Sa]ce^
ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ;m^^Ϳ ĚĞƉŽůĂŵĂ͕ ďŽƔĂůƚŵĂ ǀĞ ŝƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ ŽůĂƌĂŬ ƺĕ
ŐƌƵďĂ ĂLJƌŦůŦƌ. m^^ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ;ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞͿ ǀĞ ŝŶĨƌĂǀĞnjŝŬĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůĂƌĂ ;W,Ϳ
ďĂŒůŦ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ Őŝďŝ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ŶƂƌŽƉĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦŶĂ ďĂŒůŦ ĚĂ ŐĞůŝƔŝƌ. 7ĚƌĂƌ ƺƌĞƟŵŝŶŝŶ ĂƌƴŒŦ
ĚƵƌƵŵůĂƌ ;ĚŝƺƌĞnjͿ͕ ƺƌŽƚĞůLJĂů ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌ ;ƐŝƐƟƚ͕ ƚĂƔ͕ ŬĂŶƐĞƌͿ͕ ƉĞůǀŝŬ ĂŒƌŦͬŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ƐŝƐƟƚ ƐĞŶĚƌŽŵůĂƌŦ ĚĂ
m^^͛LJĞ LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ m^^ ŽƌŐĂŶ ƐƉĞƐŝĮŬ ĚĞŒŝůĚŝƌ ;bĞŬŝů 1Ϳ.
ĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝ ;W,Ϳ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ďŝƌ ƚĂŶŦŵĚŦƌ ǀĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞŬŝ W,͛LJĞ ďĂŒůŦ m^^͛LJŝ
ƚĂŶŦŵůĂŵĂĚĂ ĚŝŒĞƌ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌĚĞŶ ĂLJŦƌŦŵ ŝĕŝŶ [\Y^Y[ 2P8 ĚĞLJŝŵŝ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. ĞŶĞLJƐĞů͕ ĞƉŝĚĞŵŝLJŽůŽũŝŬ
ǀĞ ŬůŝŶŝŬ ǀĞƌŝůĞƌ m^^͛ŶŝŶͲƂnjĞůůŝŬůĞ ĚĞƉŽůĂŵĂ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶŦŶ ŵƵůƟĨĂŬƚƂƌLJĞů ŬĂLJŶĂŬůŦ ŽůĚƵŒƵŶƵ
ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
,ŝƐƚŽůŽũŝŬ W, ϱ0Ͳϱϵ LJĂƔ ŐƌƵďƵ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ йϰϮ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ŐƂƌƺůƺƌŬĞŶ͕ ϴ0 LJĂƔ ƺnjĞƌŝ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ йϴϴ
ŽƌĂŶŦŶĚĂ ƐĂƉƚĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,ŝƐƚŽůŽũŝŬ W,͛ůŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ LJĂŬůĂƔŦŬ LJĂƌŦƐŦŶĚĂ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ďƺLJƺŵĞƐŝ ;WͿ
ŐĞůŝƔŝƌŬĞŶ͕ ďƵ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ƐĂĚĞĐĞ йϮϱͲϱ0͛ƐŝŶĚĞ m^^ ǀĂƌĚŦƌ ;bĞŬŝů ϮͿ. ĂƔŬĂ ďŝƌ ĚĞLJŝƔ ŝůĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ m^^
ǀĂƌůŦŒŦ W ǀĞLJĂ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ƨŬĂŶŦŬůŦŒŦ ;DdͿ ƚĂŶŦƐŦ ŝĕŝŶ LJĞƚĞƌůŝ ĚĞŒŝůĚŝƌ. m^^͛ůŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ƐĂĚĞĐĞ
LJĂƌŦƐŦŶĚĂ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŽůĂƌĂŬ Dd ďƵůƵŶƵƌ ;bĞŬŝů ϮͿ. DĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ƨŬĂŶŦŬůŦŒŦŶŦ ĂŬůĂ ŐĞƟƌĞŶ m^^͕ Dd
ŽůƐƵŶ ŽůŵĂƐŦŶ ŐĞƌĕĞŬƚĞ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŚŝƉŽĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦ ŽůĂďŝůŝƌ. 'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ m^^ ŝůĞ W,͕ W ǀĞ Dd
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚŽŒƌƵĚĂŶ ŬŽƌĞůĂƐLJŽŶ ŬƵƌŵĂŬ Őƺĕƚƺƌ. ^ŦŬŦƔŵĂ͕ ƐŦŬŦƔŵĂ ƟƉŝ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ ǀĂƌ ǀĞLJĂ LJŽŬ͕ ƐŦŬ ŝĚƌĂƌĂ
ŐŝƚŵĞ ǀĞ ŶŽŬƚƺƌŝĚĞŶ ŽůƵƔĂŶ ĚĞƉŽůĂŵĂ ƐĞŵƉƚŽŵ ŬŽŵƉůĞŬƐŝ ;ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞͲDͿ ƂŶĐĞůĞƌŝ ďŝƌ ŬĂĚŦŶ
ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůŝƌŬĞŶ͕ 1ϴ LJĂƔ ƺƐƚƺ ŬĂĚŦŶ ǀĞ ĞƌĞŬůĞƌĚĞ ŐƂƌƺůŵĞ ƐŦŬůŦŒŦ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ й1Ϯ.ϴ ǀĞ й10.ϴ
ŽůĂƌĂŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ.
m^^͛ŶŝŶ ŽůƵƔŵĂƐŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ ŝůĞ ďƵ ŽƌŐĂŶůĂƌŦŶ ŝŶĞƌǀĂƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ ŽůƵƔĂŶ ŚƺĐƌĞƐĞů
ǀĞ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ĮnjLJŽƉĂƚŽůŽũŝŬ ĚƺnjĞŶĞŬůĞƌ ĂƔĂŒŦĚĂ ƂnjĞƚůĞŶŵŝƔƟƌ.
PBOCD1D 4OKECENEN I5Nu45N 5Ku<<5N=5Cu F5 25NuGN PBOCD1D 8uP5BP<1JuCu
8Y`Ub`\ajY
,ŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ W,͕ ƉƌŽƐƚĂƨŶ ƉĞƌŝƺƌĞƚƌĂů ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ ;ƚƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶͿ ĞƉŝƚĞů ǀĞ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞ
ƐĂLJŦƐŦŶŦŶ ĂƌƨƔŦ ŝůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞĚŝƌ ǀĞ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮ ĚĞŒŝů͕ XY`Ub`\ajY ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶŦƌ. WƌŽƐƚĂƟŬ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ
ŐĞůŝƔŵĞƐŝ ŝĕŝŶ 1Ϳ ia•\a^]a ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĨĞƚĂů LJĂƔĂŵĚĂ͕ ƉƵďĞƌƚĞ ǀĞ ĚĂŚĂ ŝůĞƌŝ LJĂƔůĂƌĚĂ ϮͿ dUcdY[º\Ub
a^Tb_ZU^\UbĞ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵ ǀĂƌĚŦƌ. PeRUbdU ^SUcY [acdUbU UTY\]Y• Y^ca^\abTa 2P8 WU\Y•]U]U[dUTYb
^ĂĚĞĐĞ ĨĞƚĂů ŐĞůŝƔŝŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƉƌŽƐƚĂƩĂ LJĞŶŝ ďĞnj ŐĞůŝƔŝŵŝ ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝŶŝŶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƐƚƌŽŵĂů
ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶ U]RbYi_\_ZY[ iU^YTU^ eia^]ac ƐŽŶƵĐƵ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ƂŶĞ ƐƺƌƺůŵƺƔƚƺƌ.
DŽůĞŬƺůĞƌ ĚƺnjĞŶĞŒŝ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ĂŶůĂƔŦůĂŵĂŵŦƔ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ XºSbU RYbY[]UcY XY`Ub`\ajY
U`YdU\ia\ fU cdb_]a\ XºSbU\UbTU abd]• `b_\YVUbaci_^ fU aja\]• `b_Wba]\ XºSbU \º]º^U
a`_`d_jYc RaÎ\ _\aRY\Yb 1^Tb_ZU^\Ub cdb_ZU^\Ub cdb_]a\-U`YdU\ia\ Ud[Y\U•Y] Rºiº]U Va[db\UbY fU
^b_dba^c]YddUb\Ub dU[ fUia [_]RY^U •U[Y\TU Re XY`Ub`\acdY[ WU\Y•Y]TU b_\ a\aRY\Yb 2Yb _bWa^^ XºSbU
caic fU f_\ƺ]º ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦ ŝůĞ ŚƺĐƌĞ Ƃůƺŵƺ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ Vab[ Y\U _\e•eb ĞŶĞLJƐĞů ŵŽĚĞůůĞƌĚĞ
ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌ ǀĞ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦŶŦ ĂƌƨƌŦƌŬĞŶ͕ ŝŶƐĂŶůĂƌĚĂ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝŶĚĞ
ĂŬƟĨ ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦ ĂĕŦŬ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƐƚĞƌŝůĞŵĞŵŝƔƟƌ. W,͛ŶŝŶ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ ŚŦnjůŦ ďŝƌ ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦ
ŝůĞ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ ŐƂƌƺŶƺƌ ŚĂůĞ ŐĞůŝƌ ǀĞ ƐŽŶƌĂĚĂŶ ĂŬƟĨ ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦ ŐƂƌƺůŵĞnj ŝƐĞ ĚĞ ƂůƺŵƺŶƺŶ ĂnjĂůŵĂƐŦ
;ĂƉŽƉŝƚŽnjŝƐͿ ŝůĞ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ ĚĞŶŐĞůĞŶŝƌ. 'ĞƌĕĞŬƚĞŶ ĚĞ ŚŝƉĞƌƉůĂƐƟŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ĂƉŽƉŝƚŽnjŝƐŝ ƂŶůĞLJĞŶ
ĐůͲϮ ŐĞŶ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵŶ ĂƌƴŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
1^Tb_ZU^\Ub `b_cdadda caTUSU ^_b]a\ XºSbU Õ_Îa\]ac fU Vab[\\a•]ac YÕY^ TUÎY\ XºSbU \º]º^º^
a[dYV Y^XRYci_^e YÕY^ TU WUbU[\YTYb EƂƌĂů͕ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĂůĨĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƵLJĂƌŦŵůĂƌ ĚĂ ŚƺĐƌĞ Ƃůƺŵƺ ǀĞ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
31
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵ ĚĞŶŐĞƐŝŶĚĞ ƌŽů ŽLJŶĂLJĂďŝůŝƌ.
,ŝƉĞƌƉůĂnjŝ ƂŶĐĞĚĞŶ ǀĂƌ ŽůĂŶ ďĞnj ŬĂŶĂůůĂƌŦŶĚĂ ƚŽŵƵƌĐƵŬůĂŶŵĂ͕ Ěƺnj ŬĂƐ ǀĞ ďĂŒ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ĂƌƨƔ ŝůĞ
ŬĞŶĚŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ŵĞnjĞŶƔŝŵĂů ŶŽĚƺůůĞƌ Őŝďŝ ďŝƌĕŽŬ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ƉĂƚĞƌŶŝ ŝĕĞƌŝƌ.
W, ďŝƌ ŬƂŬ ŚƺĐƌĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. EŽƌŵĂů ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ƵLJŬƵĚĂŬŝ ŬƂŬ ŚƺĐƌĞůĞƌ
ŶĂĚŝƌĞŶ ďƂůƺŶĞƌĞŬ ĕŽŒĂůŵĂ LJĞƚĞŶĞŒŝ ŽůĂŶ ǀĞ E ƐĞŶƚĞnjŝ LJĂƉĂŶ ŐĞĕŝĐŝ ďŝƌ ŚƺĐƌĞůĞƌ ƚŽƉůƵůƵŒƵŶƵŶ
ŽůƵƔŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂLJĂƌĂŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚƺĐƌĞ ƐĂLJŦƐŦŶŦŶ ƐƚĂďŝů ŬĂůŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂƌ. Ƶ ĕŽŒĂůĂďŝůĞŶ ŚƺĐƌĞůĞƌ ďĞůŝƌůŝ ďŝƌ
LJĂƔĂŵ ƐƺƌĞƐŝŶĞ ƐĂŚŝƉƟƌůĞƌ ǀĞ ĂƉŽƉŝƚŽnjůĂƌŦŶĚĂŶ ƂŶĐĞ ƐŽŶ ďŝƌ ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂ ŝůĞ ŵĂƚƺƌ ŚĂůĞ ŐĞůŝƌůĞƌ. Ia•\a^]a
Re XºSbU\UbY^ ]adºbaci_^e^e U^WU\\UiUbU[ `b_Wba]\ XºSbU \º]º^TU^ [aÕ]a\ab^a iabT] UTUb
ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ĚĞŶĞƚůĞŶĞŵĞLJĞŶ ďŝƌ ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ.
,ĂLJǀĂŶ ŵŽĚĞůůĞƌŝŶĚĞ ƉŽƐƚŶĂƚĂů ĂŶĚƌŽũĞŶ ŵĂƌƵnjŝLJĞƟŶŝŶ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ ŚŽƌŵŽŶĂ ďĂŒůŦ ƉƌŽƐƚĂƚ
ďƺLJƺŵĞƐŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
1^Tb_ZU^\Ub fU cdb_ZU^Y^ b_\º
Pb_cdad^ Rºiº]U fU WU\Y•]UcY^TU _\TeÎe [aTab 2P8 _\e•e]e^Ta Ta a^Tb_ZU^\Ub a^aXdab b_\º
_i^ab DUcd_cdUb_^ D jU\\Y[\U `b_cdad^ cdb_]a\ T_[ece^Ta U[c`bUcU UTY\U^ 5 a\Va bUTº[daj 5-ɲB
U^jY]Y Y\U 100 [ad TaXa `_dU^d a^Tb_ZU^ _\a^ TYXYTb_dUcd_cdUb_^a 48D T^º•dºbº\ºb <ĂƌĂĐŝŒĞƌ ǀĞ
ĚĞƌŝ Őŝďŝ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŦƔŦ ĚŽŬƵůĂƌĚĂ ĚĂŚĂ LJŽŒƵŶ ďƵůƵŶĂŶ ƟƉ 1 ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ĚĂŚĂ LJŽŒƵŶ ďƵůƵŶĂŶ ƟƉ Ϯ ŽůŵĂŬ
ƺnjĞƌĞ ŝŬŝ ƟƉ ϱͲɲZ ĞŶnjŝŵŝ ŝnjŽůĞ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. DU]U\ _\aba[ `b_cdad cdb_]a XºSbU\UbY^TU \_[a\YjU dY` 2 5-ɲR
U^jY]Y `b_cdad WU\Y•Y]Y fU `b_cdadY[ XY`Ub`\ajY YÕY^ [bYdY[ b_\U caXY`dYb ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƐƚƌŽŵĂů
ŚƺĐƌĞůĞƌ ĂŶĚƌŽũĞŶŝŬ ĞƚŬŝLJŝ ;,d ŽůƵƔƚƵƌĂƌĂŬͿ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ĂŶĚƌŽũĞŶ ďĂŒŦŵůŦ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝĚĞ ĂŶĂŚƚĂƌ
ƌŽů ŽLJŶĂƌůĂƌ ;bĞŬŝů 3Ϳ. <ĂƌĂĐŝŒĞƌ ǀĞ ĚĞƌŝĚĞ ƟƉ 1 ϱͲɲZ ĞŶnjŝŵŝ ŝůĞ ƺƌĞƟůĞŶ ,d ƉƌŽƐƚĂƚ ĞƉŝƚĞůLJƵŵ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ
ŝĕŝŶ ĞŶĚŽŬƌŝŶ ŽƌƚĂŵ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. 48D a^Tb_ZU^ bUcU`db\UbY^U 1R D¯iU WbU TaXa iº[cU[ aVY^YdU Y\U
RaÎ\a^b fU cUbe] D Tº•º[ _\ca Ta `b_cdad YÕY^TU RYbY[Yb ^ĞƌƵŵ d ĚƺnjĞLJůĞƌŝ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵ ďĞůŝƌƟƐŝ
ǀĞƌĞĐĞŬ ŬĂĚĂƌ ĚƺƔƺŬ ;ϲ0Ͳϵ0 ŶŐͬĚůͿ ŽůƐĂ ĚĂ ƉƌŽƐƚĂƩĂŬŝ ƚƺŵ ĂŶĚƌŽũĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌůĞ ĚŽLJŵƵƔ
ŚĂůĚĞ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ ;ƐĂƚƵƌĂƐLJŽŶ ƚĞŽƌŝƐŝͿ. ŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ďĂŒůĂŶŵĂƐŦ ŝůĞ ŚƺĐƌĞ ŝĕŝ Z͛ůĞƌŝ ĂŬƟǀĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ
ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ĚĞ ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦ ŝůĞ ƉƌŽƚĞŝŶ ƐĞŶƚĞnjŝͲĂŶĚƌŽũĞŶŝŬ ĞƚŬŝͲ ƵLJĂƌŦůŦƌ. ŝƌ
LJŦůůŦŬ ϱͲɲZ ĞŶnjŝŵ ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ;ĮŶĂƐƚĞƌŝĚ ƐĂĚĞĐĞ ƟƉ 1͕ ĚƵƚĂƐƚĞƌŝĚ ƟƉ 1 ǀĞ ƟƉ Ϯ ϱͲɲZ͛ůĞƌŝ ďůŽŬĞ ĞĚĞƌͿ ƉƌŽƐƚĂƚ
ǀŽůƺŵƺŶƺ LJĂŬůĂƔŦŬ йϮ0 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĂnjĂůƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. LJƌŦĐĂ ĚĞŶĞLJƐĞů ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ŬĂƐƚĂƌĂƐLJŽŶƵŶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ
ǀĂƐŬƺůĞƌ LJĂƉŦĚĂ ĐŝĚĚŝ ǀĂnjŽŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ LJŽů ĂĕƨŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. KůĂƐŦůŦŬůĂ ϱͲɲZ ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ĚĂ
ǀĂƐŬƺůĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ĞƚŬŝůĞLJĞƌĞŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ LJĞŶŝĚĞŶ ŵŽĚĞůůĞŵĞLJĞ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ
zĞŶŝ ŬůŝŶŝŬ ǀĞƌŝůĞƌ ĚƺƔƺŬ ƐĞƌƵŵ ĂŶĚƌŽũĞŶ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝŶŝŶ ƺƌŝŶĞƌ ŝƔůĞǀůĞƌŝ ďŽnjĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. 'Ğĕ
ďĂƔůĂŶŐŦĕůŦ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ĞƌĞŬƟů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ;Ϳ Őŝďŝ ĐŝŶƐĞů ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ m^^
ĚĞ ƐŦŬ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. 1^Tb_ZU^ aj\Î Y\U 1ŽCC abac^Ta[Y Y\Y•[Y [UcY^ _\aba[ aÕ[\a^a]a]•db 1^Sa[ Re
Y\Y•[Y a\d ºbY^Ub cYcdU]TU 1R TaÎ\]^a a^Tb_ZU^\UbY^ _d_^_] cY^Yb cYcdU]Y ºjUbY^U _\a^ Ud[Y\UbY^U
^YdbY[ _[cYd cU^dUjY^TU[Y aja\]aia V_cV_TYUcdUbaj dY` 5 U^jY] fU RX_1RX_ [Y^aj a[dYfYdUcY^TU[Y
abd•a fU `U\fY[ [a^ a[]^Ta[Y TUÎY•Y]U RaÎ\ _\aRY\Yb ƉŝĚĞŵŝLJŽůŽũŝŬ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŽƌƚĂ LJĂƔůĂƌŦŶĚĂ d͕
,d ǀĞ ďŝLJŽLJĂƌĂƌůŦ d ŽƌĂŶŦ LJƺŬƐĞŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ LJŝƌŵŝ LJŦů ƐŽŶƌĂ ďƵ ŽƌĂŶůĂƌŦŶ ĚƺƔĞƌĞŬ m^^ ƌŝƐŬŝŶŝŶ ĂƌƴŒŦ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŵĞƚĂďŽůŝŬ ƐĞŶĚƌŽŵ ;DĞ^Ϳ͕ ĂƌŽŵĂƚĂnj ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŬ
ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵĞ ǀĞ ŚŝƉŽƚĂůĂŵŽŚŝƉŽĮnjĞƌ ĂĚƌĞŶĂů ĂŬƐŦŶ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵĞ LJŽů ĂĕĂďŝůŝƌ.
PƐƚƌŽũĞŶ ǀĞ ƂƐƚƌŽũĞŶ ďĞŶnjĞƌŝ ŵĂĚĚĞůĞƌŝŶ ĚĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ďŝLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ LJĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ. WƌŽƐƚĂƟŬ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞůĞƌĚĞ
ƺƌĞƟůĞŶ ƂƐƚƌŽũĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌƺ ĂůĨĂ ;ZͲɲͿ͛ŶŦŶ ƵƉƌĞŐƺůĞƐLJŽŶƵ ĮďƌŽďůĂƐƚ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ Ϯ ǀĞ ϳ͛ŶŝŶ ;&'&Ϯ ǀĞ
&'&ϳͿ ĂƌƨƔŦŶĂ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ďĞnj LJĂƉŦůĂƌŦŶŦŶ ĞƉŝƚĞůŝŶĚĞ ƺƌĞƟůĞŶ
ƂƐƚƌŽũĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌƺ ďĞƚĂ ;ZͲɴͿ ĚĂ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶ ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ĂƉŽƉŝƚŽnjƵŶ ŝŶĚƺŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂ ƌŽů
ĂůŦƌ. Ia•\a^a^ Ub[U[dU T_\a•]Ta[Y a^Tb_ZU^\UbY^ cdb_ZU^\UbU _ba^ `b_WbUcYV _\aba[ aja\]a[daTb
1bd]• cdb_ZU^Y[ a[dYfYdU 5R-ɲ ºjUbY^U ]edaZU^Y[ Ud[Y _\e•debaba[ 2P8 WU\Y•Y]Y^U [ad[Ta Re\e^eb
LJƌŦĐĂ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƐƚƌŽŵĂĚĂ ĂŶĚƌŽũĞŶ ƉƌŽŬƺƌƐƂƌůĞƌŝŶŝ ĂƌŽŵĂƟŬ ƂƐƚƌŽũĞŶĞ ĚƂŶƺƔƚƺƌĞŶ ĂƌŽŵĂƚĂnj ĞŶnjŝŵŝ
ĚĞ ďƵůƵŶƵƌ. ĞŶĞLJƐĞů ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ĂƌŽŵĂƚĂnj ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ŝůĂĐĂ ďĂŒůŦ ŚŝƉĞƌƉůĂƐƟŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶƵ
ŬƺĕƺůƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
1^Tb_ZU^ RUcU`db\UbY
Pb_cdad TYÎUb a^Tb_ZU^ RaÎ]\ _bWa^\abTa^ Vab[\ _\aba[ ia•a] R_ie a^Tb_ZU^\UbY^ Ud[YcY^U
32
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
aÕ[db fU RºiºiURY\Yb PƌŶĞŒŝŶ ƉĞŶŝƐƚĞ ĂŶĚƌŽũĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ;ZͿ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ ƉƵďĞƌƚĞ ƐŽŶƌĂƐŦ LJĂƔůĂƌĚĂ
ƐŽŶĂ ĞƌĚŝŒŝŶĚĞŶ ŬĂŶĚĂ ĕŽŬ LJƺŬƐĞŬ ŬŽŶƐĂŶƚƌĂƐLJŽŶĚĂ ĚŽůĂƔĂŶ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌĞ ďĂŒůŦ ŽƌŐĂŶ ďƺLJƺŵĞƐŝ
ŽůŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵŶĂ ŬĂƌƔŦŶ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ŝůĞƌŝ LJĂƔůĂƌĚĂ ĚĂ LJƺŬƐĞŬ ŽƌĂŶĚĂ Z ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůŝƌ. ,ŝƉĞƌƉůĂƐƟŬ
ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ŚƺĐƌĞ ĕĞŬŝƌĚĞŬůĞƌŝŶĚĞ Z ƐĞǀŝLJĞƐŝ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬƟƌ. zĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ ĂƌƚĂŶ ƂƐƚƌĂĚŝŽů ǀĞ
ĚŝŒĞƌ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ͕ ƉĞƌŝĨĞƌĂů ĂŶĚƌŽũĞŶ ǀĞ ,d ŬŽŶƐĂŶƚƌĂƐLJŽŶƵ ĂnjĂůŵŦƔ ŽůƐĂ ĚĂ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ďƺLJƺŵĞƐŝŶŝ ŝŶĚƺŬůĞƌ.
Z ŵƵƚĂƐLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ W, ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞŬŝ ƌŽůůĞƌŝ ĂĕŦŬ ĚĞŒŝůĚŝƌ.
Pb_Wba]\a^]• 8ºSbU ¬\º]º^º^ RUWº\aci_^e
WƌŽŐƌĂŵůĂŶŵŦƔ ŚƺĐƌĞ Ƃůƺŵƺ ;ĂƉŽƉŝƚŽnjŝƐͿ͕ ŶŽƌŵĂů ďĞnj LJĂƉŦƐŦŶŦŶ ŚĞŵŽƐƚĂnjŦ ŝĕŝŶ ƚĞŵĞů ĮnjLJŽůŽũŝŬ
ďŝƌ ĚƺnjĞŶĞŬƟƌ. &ab[\\a•]ac^ da]a]\aiaba[ ]adºbU _\]e• XºSbU\Ub ÕUfbUTU[Y VaW_cYdY[ XºSbU\Ub
dabaV^Ta^ _bdaTa^ [a\Tb\b 2e caÎ\[\ XºSbU\UbTU^ _\e•a^ RYb _bWa^ YÕY^ ]ed\a[a WUbU[\YTYb ƉŽƉŝƚŽnjŝƐ
ƉƌŽƐƚĂƩĂ ĚĂ ŝŵŵƺŶ ƐŝƐƚĞŵĚĞŶ ďĂŒŦŵƐŦnjĚŦƌ ǀĞ ĂƉŽƉŝƚŽnj ŽůĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ŝŵŵƺŶ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵŶĂ
ŐĞƌĞŬ LJŽŬƚƵƌ. &ĂƌĞ ƉƌŽƐƚĂƨŶĚĂ ŶŽƌŵĂů ŬŽŶƐĂŶƚƌĂƐLJŽŶĚĂ d ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ŽůŐƵŶ ďĞnj ŬĂŶĂůůĂƌŦŶŦŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂůŝŶĚĞ
ĂŬƟĨ ŚƺĐƌĞ Ƃůƺŵƺ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ŶĚƌŽũĞŶůĞƌ ;d ǀĞ ,dͿ ƉƌŽƐƚĂƨŶ ďĂnjŦ ďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞ ĂƉŽƉŝƚŽnjŝƐŝ ďĂƐŬŦůĂƌ.
<ĂƐƚĂƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ŚĞƌ ďĞnj ŬĂŶĂůŦŶŦŶ ĚŝƐƚĂůŝŶĚĞ ůƺŵŝŶĂů ĞƉŝƚĞů ŚƺĐƌĞ ƉŽƉƺůĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ĂŬƟĨ ŚƺĐƌĞ Ƃůƺŵƺ
ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ďƂůŐĞƐĞů ŽůĂƌĂŬ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ďĞƚĂ
;d'&ͲɴͿ Őŝďŝ ďĂnjŦ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦŶŦ ŝŶĚƺŬůĞLJĞƌĞŬ ĂƉŽƉŝƚŽnjŝƐŝ ƂŶůĞĚŝŒŝ ƂŶĞ ƐƺƌƺůŵƺƔƚƺƌ.
Cdb_]a\-U`YdU\ia\ Ud[Y\U•Y]
WƌŽƐƚĂƚ ƐƚƌŽŵĂ ǀĞ ďĞnj ĞƉŝƚĞůLJƵŵ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƂnjĞů ƉĂƌĂŬƌŝŶ ďŝƌ ŝůŝƔŬŝ ǀĂƌĚŦƌ. <ƂƉĞŬůĞƌĚĞ ƉƌŽƐƚĂƚ
ďĞnj ĞƉŝƚĞůŝŶŝŶ ďĂnjĂů ŵĞŵĞďƌĂŶ ǀĞ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞůĞƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƌĞŐƺůĞ ĞĚŝůĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Cdb_]a\
XºSbU\Ub dabaV^Ta^ ca\W\a^a^ U[cdbacU\º\Ub ]adbY[c 5C= WYRY `b_dUY^\Ub U`YdU\ia\ XºSbU\UbY^ `abcYiU\
_\aba[ Vab[\\a•]ac^ caÎ\ab ĞůŬŝ W,͕ ŶŽƌŵĂůĚĞ ŚƺĐƌĞ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞŶ ǀĞLJĂ ĚƵƌĚƵƌĂŶ
ƐƚƌŽŵĂů LJĂƉŦĚĂŬŝ ďŝƌ ĚĞĨĞŬƚ ƐŽŶƵĐƵ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. WƌŽƐƚĂƨŶ ĞŵďƌŝLJŽůŽũŝŬ ŐĞůŝƔŝŵŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
ĞŵďƌŝLJŽŶŝŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ŵĞnjĞŶƔŝŵŝŶŝŶ ƺƌŽŐĞŶŝƚĂů ƐŝŶƺƐ ĞƉŝƚĞůŝŶĚĞŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ďĞnj LJĂƉŦůĂƌŦŶŦŶ ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂƐŦŶŦ
ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ,ŝƉĞƌƉůĂƐƟŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ LJĞŶŝ ďĞnj ŐĞůŝƔŝŵŝŶŝŶ ŽůŵĂƐŦ͕ ĞƉŝƚĞůLJƵŵ ŚƺĐƌĞ
ŐĞůŝƔŝŵŝŶŝ ŝŶĚƺŬůĞLJĞŶ ĞŵďƌŝLJŽůŽũŝŬ ƐƚƌŽŵĂŶŦŶ ͞LJĞŶŝĚĞŶ ƵLJĂŶŵĂƐŦ͟ ŚŝƉŽƚĞnjŝŶŝ ĚŽŒƌƵůĂLJĂďŝůŝƌ. Pb_cdad^
^_b]a\ WU\Y•Y]Y^TU fU 2P8¯TU cdb_]a\-U`YdU\ Ud[Y\U•Y]Y^Y UbYiURY\Yb Rºiº]U Va[db\UbY fUia Rºiº]U
Va[dbº^U RU^jUb jU\\Y[\UbY _\a^ 5C= dabaV^Ta^ caÎ\a^TÎ^ WcdUbU^ [a^d\ab Re\e^]a[daTb
^ƚƌŽŵĂͲ^DͲĞƉŝƚĞů ĞƚŬŝůĞƔŝŵŝ͕ ^DͲďĂŒŦŵůŦ ďŝƌ ƉƌŽƚĞŝŶ ŽůĂŶ Zzϲ1͛ŶŝŶ ĞƉŝƚĞůLJĂů ǀĞ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶ
ĂĚĞnjLJŽŶ͕ ŵŝŐƌĂƐLJŽŶ ǀĞ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ĂƌƨƌŵĂƐŦ ŝůĞ ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
2ºiº]U Va[db\UbY
2ºiº]U Va[db\UbY XºSbU R\º^]UcY fU Vab[\\a•]ac^ eiaba^ fU Raj Tebe]\abTa Ta Y^XYRU
UTU^ [ºÕº[ `U`dYd ia`Ta ]_\U[º\\UbTYb ,ƺĐƌĞ LJƺnjĞLJŝŶĚĞ LJĞƌ ĂůĂŶ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶĞ ƂnjŐƺ
ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌĞ ďĂŒůĂŶĂŶ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ͕ ƚƌĂŶƐŵĞŵďƌĂŶ ǀĞ ŝŶƚƌĂƐĞůůƺůĞƌ ŝůĞƟ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦŶŦ ƵLJĂƌŦƌůĂƌ.
ƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ ǀĞ ƐƚĞƌŽŝĚ ŚŽƌŵŽŶůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ĞƚŬŝůĞƔŝŵ ŚƺĐƌĞ ƂůƺŵƺŶĞ ŬĂƌƔŦ ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦŶŦ
ŝŶĚƺŬůĞLJĞƌĞŬ W, ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. Pb_cdad Rºiº]UcY^TU Y\[ da^]\a^ Rºiº]U Va[dbº RajY[ VYRb_R\acdY[
Rºiº]U Va[dbº R6G6¯Tºb ^ŽŶƌĂůĂƌŦ ĂƐŝĚŝŬ &'& ;&'&Ͳ1Ϳ͕ /ŶƚͲϮ ;&'&Ͳ3Ϳ͕ ŬĞƌĂƟŶŽƐŝƚ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ
;<'&͕ &'&ͲϳͿ͕ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺͲɴ ;d'&ͲɴͿ ǀĞ ĞƉŝĚĞƌŵĂů ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ;'&Ϳ Őŝďŝ ďŝƌĕŽŬ
ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ŶŽƌŵĂů͕ ŚŝƉĞƌƉůĂƐƟŬ ǀĞ ŵĂůŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂŶ ŝnjŽůĞ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. DG6-ɴ RYbÕ_[
T_[eTa ^_b]a\ U`YdU\ia\ XºSbU `b_\YVUbaci_^e^e Y^XYRU Ud]U[dUTYb WƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ŵŽĚĞůŝŶĚĞ ŵĂůŝŐŶ
ƉƌŽƐƚĂƚ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ d'&Ͳɴ ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵŶĚĂŶ ŬĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĞůŬŝ W,͛ĚĞ ĚĞ ĂLJŶŦ ƔĞLJ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ͕ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ ǀĞ ƐƚĞƌŽŝĚ ŚŽƌŵŽŶůĂƌ ďŝƌ ďƺƚƺŶ ŽůĂƌĂŬ ƉƌŽƐƚĂƚ
ĚŽŬƵƐƵŶƵŶ ƔĞŬŝůůĞŶŵĞƐŝŶŝ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. 2P8 WU\Y•Y]Y [_]`_^U^d\UbY^TU^ XºSbU Õ_Îa\]ac^Ta
48D¯^Y^ TU Ud[Y\UbY^Y `_da^cYiU\YjU UddYÎY 6G6-1 6G6-2 6G6-7 fU 6G6-17 aY\UcY fac[º\Ub U^T_dU\
Rºiº]U Va[dbº F5G6 Y^cº\Y^ RU^jUbY Rºiº]U Va[dbº 9G6 WYRY RYbÕ_[ Rºiº]U Va[dbº WbUf a\b
d'&Ͳɴ ĞƉŝƚĞůLJĂů ŚƺĐƌĞ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞƌ. 2P8 WU\Y•Y]Y^TU TYÎUb [_]`_^U^d _\a^ jU\\Y[\U
U`YdU\ia\ XºSbU `b_\YVUbaci_^e^e^ ^\U^]UcY^TU TU DG6-ɴ¯^^ [aiR fUia aj ºbUdY\]UcY^Y^ ŐƂƌĞǀY
_\aRY\Yb Cdb_]a\ XºSbU RaÎ]\ `b_cdad U`YdU\Y^Y^ X_b]_^a\ bUWº\aci_^e^a abaS\[ ia`a^ U^ ^U]\Y
Rºiº]U Va[dbº 6G6-7 aY\UcY^TU^ KG6¯TYb
4YÎUb eiab i_\a[\ab
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
33
^ĞŵƉĂƟŬ ƵLJĂƌŦ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ W,ͬm^^ ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽůƺ ǀĂƌĚŦƌ. LJƌŦĐĂ ĂůĨĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƵLJĂƌŦŵ
ƉƌŽƐƚĂƚ ďĞnjŝ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝŶĚĞ ŐƂƌĞǀ ĂůŦƌ. ůĨĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƵLJĂƌŦŵ ƉƌŽƐƚĂƚ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞ ĨĞŶŽƟƉŝŶŝ ;ŬĂƐŦůŵĂ
ŐƺĐƺ ǀĞ LJŽŒƵŶůƵŒƵͿ ĞƚŬŝůĞƌŬĞŶ͕ ĂůĨĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ďůŽŬĂũ ĂƉŽƉŝƚŽnjŝƐŝ ƵLJĂƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ZĞŶŝŶͲĂŶũŝLJŽƚĞŶƐŝŶ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ ;Z^Ϳ ƚƺŵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌŝ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ďƵůƵŶƵƌ ǀĞ W,͛ĚĞ ĂŬƟǀĞ
ĞĚŝůŝƌ. ^ĞŵƉĂƟŬ ŵŽĚƺůĂƐLJŽŶ ŽůƐƵŶ ŽůŵĂƐŦŶ ůŽŬĂů Z^ ƵLJĂƌŦŵŦ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ŚƺĐƌĞ ĕŽŒĂůŵĂƐŦ ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐ
ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. WƌŽƐƚĂƚ ŚƺĐƌĞ ŬƺůƚƺƌůĞƌŝŶĚĞ ĞƌŬĞŶ ďƺLJƺŵĞ LJĂŶŦƚ ŐĞŶŝͲ1 ;'Z1Ϳ ĂŬƟĨ
ŽůĂƌĂŬ ďƵůƵŶƵƌ. W^ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶĞ ďĂŒůĂŶĂŶ ɲϮͲŵĂŬƌŽŐůŽďƵůŝŶ ŝŶƐĂŶ ƉƌŽƐƚĂƨ ǀĞ W,͛ĚĞ
LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ ƺƌĞƟůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
5^V\a]aci_^ fU cYd_[Y^\Ub
WĂƚŽůŽũŝ ƐƉĞƐŵĞŶůĞƌŝŶĚĞ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬƌŽŶŝŬ ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶƵŶ ŐƂƌƺůŵĞƐŝ
ƉƌŽƐƚĂƚ ďƺLJƺŵĞƐŝ ǀĞ m^^ͬW, ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶƵŶ ƌŽůƺŶƺ ĂŬůĂ ŐĞƟƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. Kb_^Y[
U^V\a]aci_^ fU `b_cdad f_\º]º abac^Ta [_bU\aci_^ fabTb Pb_cdadY[ U^V\a]aci_^ a[ed YTbab
bUda^cYi_^e WYRY 2P8¯^Y^ dº] [\Y^Y[ `b_WbUci_^e^a ĞƔůŝŬ ĞĚĞn ƂŶĞŵůŝ bYc[ Va[dbºTºb ^ĞƌƵŵ ͲƌĞĂŬƟĨ
ƉƌŽƚĞŝŶ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ŝůĞ ŽƌƚĂ ǀĞ ƔŝĚĚĞƚůŝ m^^ ;/W^^хϴͿ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƉŽnjŝƟĨ ŬŽƌĞůĂƐLJŽŶ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
WƌŽƐƚĂƩĂ ǀŝƌĂů ǀĞLJĂ ďĂŬƚĞƌŝLJĞů ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŝůĞ ƚĞƟŬůĞŶĞŶ ůŽŬĂů ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ƐŝƚŽŬŝŶ͕ ŬĞŵŽŬŝŶ ǀĞ
ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦŶĂ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ ĕĞǀƌĞĚĞŬŝ ĞƉŝƚĞů ǀĞ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞůĞƌĚĞ ĕŽŒĂůŵĂLJĂ
LJŽů ĂĕĂŶ ĞŶŇĂŵĂƚƵǀĂƌ LJĂŶŦƚ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. ŽŬƵ ŚĂƌĂďŝLJĞƟ ƐŽŶƌĂƐŦ ŝŵŵƺŶ ƐŝƐƚĞŵŝ ĚƵLJĂƌůŦ ŚĂůĞ ŐĞƟƌĞŶ ǀĞ
ŽƚŽŝŵŵƺŶ LJĂŶŦƚůĂƌŦ ďĂƔůĂƚĂŶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƐĞůĨ ĂŶƟũĞŶůĞƌŝŶ ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦ ĞŶŇĂŵĂƚƵǀĂƌ LJĂŶŦƨŶ ŬĂůŦĐŦůĂƔŵĂƐŦŶĂ
LJŽů ĂĕĂƌ.
7ŶƐĂŶ W, ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ ĂŬƟǀĞ ŽůŵƵƔ d ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ŐƂƌƺůƺƌ. WĞƌŝĨĞƌŝŬ ŬĂŶ ǀĞ ƚƺŵƂƌ ŝŶĮůƚƌĂƐLJŽŶƵ
LJĂƉĂŶ d ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ƉŽƚĞŶƚ ĞƉŝƚĞůLJƵŵ ŵŝƚŽũĞŶŝ ŽůĂŶ s'& ƺƌĞƟƌůĞƌ. LJƌŦĐĂ d ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ,Ͳ'& ǀĞ ď&'&ͬ
&'&ͲϮ Őŝďŝ ĚŝŒĞƌ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝ ƺƌĞƫŒŝ ǀĞ ƐĂůŐŦůĂĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
W, ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝŶĚĞ ĞŶŇĂŵĂƚƵǀĂƌ ŵĞĚŝLJĂƚƂƌůĞƌŝŶ ƌŽůƺ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ ĂƌĂƔƨƌŦůŵŦƔ͕ W, ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ
/>ͲϮ͕ />Ͳϰ͕ />Ͳϳ͕ />Ͳ1ϳ͕ ŝŶƚĞƌĨĞƌŽŶͲŐĂŵĂ ;/&EͲɶͿ ǀĞ ďƵŶůĂƌĂ Ăŝƚ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ LJƺŬƐĞŬ ŽƌĂŶĚĂ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
7ŶǀŝƚƌŽ ŽůĂƌĂŬ />ͲϮ͕ />Ͳϳ ǀĞ /&EͲɶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ƵLJĂƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. zĂƔůŦ ĞƉŝƚĞůLJĂů
ŚƺĐƌĞůĞƌĚĞŶ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůĞŶ />Ͳϴ ŝƐĞ ŐĞŶĕ ĞƉŝƚĞů ǀĞ ƐƚƌŽŵĂů ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
EŽƌŵĂů ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůĞŶ ŵĂŬƌŽĨĂũ ŝŶŚŝďŝƚŽƌ ƐŝƚŽŬŝŶͲ1 ;D/Ͳ1Ϳ͕ W, ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ
ŽƌĂŶĚĂ ĚƺƔƺŬƚƺƌ.
W,͛ĚĞ ŬƌŽŶŝŬ ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ŐůĂŶĚƺůĞƌ ĞƉŝƚĞůĚĞ ĨŽŬĂů ƐŝŬůŽŽŬƐŝũĞŶĂnj Ϯ ;KyͲϮͿ ĂƌƨƔŦŶĂ LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. dƺŵ
ďƵ ďƵůŐƵůĂƌĂ ƌĂŒŵĞŶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ǀĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ƐŝƚŽŬŝŶ LJŽůĂŬůĂƌŦ ŝůĞ ƐƚƌŽŵĂůͲĞƉŝƚĞůLJĂů ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŝůŝƔŬŝ ĂĕŦŬ ƐĞĕŝŬ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůĂŵĂŵŦƔƨƌ.
W, ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ƌŽů ĂůĂŶ ďŝLJŽŵŽůĞŬƺůĞƌ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ bĞŬŝů ϰ͛ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
GUnUdY[ fU aY\UcU\ Va[db\Ub
W, ŬĂůŦƚƐĂů ŬŽŵƉŽŶĞŶĞƚůĞƌŝ ŽůĂŶ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬƨƌ. ĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵŝƔ W,͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌŦŶ ďŝƌŝŶĐŝ ĚĞƌĞĐĞ
LJĂŬŦŶůĂƌŦŶĚĂ ŬŽŶƚƌŽů ŐƌƵďƵŶĂ ŐƂƌĞ ϰ.Ϯ ŬĂƚ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ŽƌĂŶĚĂ W, ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. KƚŽnjŽŵĂů ĚŽŵŝŶĂŶƚ
ŐĞĕŝƔ ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ ŐƂƐƚĞƌĞďŝůŝƌ. 2P8 nUTUnYi\U `b_cdadU[d_]Y ia`\an 60 ia• a\d Ub[U[\UbYn 50¯cYnTU
Xacda\În [a\dca\ _\TeÎe 60 ia• ºjUbY `b_cdadU[d_]Y ia`\an Ub[U[\UbYn ia[\a•[ 9¯enTa aY\UcU\ bYc[
Re\enTeÎe XUca`\an]•db W,͕ ŵŽŶŽnjŝŐŽƚ ŝŬŝnjůĞƌĚĞ ĚŝnjŝŐŽƚ ŝŬŝnjůĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŐƂƌƺůƺƌ.
ŝůĞƐĞů W, ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ďŽLJƵƚůĂƌŦ ŝůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞĚŝƌ. WƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ŚĞƌĞĚŝƚĞƌ W,͛ůŝ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ
ϴϮ.ϳ ŵů ďƵůƵŶƵƌŬĞŶ͕ ƐƉŽƌĂĚŝŬ W,͛ůŝ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ϱϱ.ϱ ŵů ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. ŝůĞƐĞů W,͛ĚĞ E ŵƵƚĂƐLJŽŶůĂƌŦ͕
E ŚŝƉŽŵĞƟůĂƐLJŽŶƵ ǀĞ ďŝƌĕŽŬ ŐĞŶ ƉŽůŝŵŽƌĮnjŵŝ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
1ŽCC2P8 P1DO6uJIO<O:uCu
m^^ͬW, ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝŬ ŬŽŵƉůĞŬƐ ďŝƌ ŽůĂLJĚŦƌ ;bĞŬŝů ϮͿ. WƌŽƐƚĂƟŬ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ ƺƌĞƚƌĂů ĚŝƌĞŶĐŝ ĂƌƨƌĂƌĂŬ
ŵĞƐĞŶĞ ŝƔůĞǀŝŶĚĞ ŬŽŵƉĂŶƐĂƚƌŝƐ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌĞ LJŽů ĂĕĂƌ. DĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ĚŝƌĞŶĐŝ ĂƌƴŒŦŶĚĂ ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵŦ ŝĕŝŶ
ĚĞƚƌŝƐƂƌ ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ ĚĂ ĂƌƚŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝƌ. ƌƚŵŦƔ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ĚŝƌĞŶĐŝ ŵĞƐĂŶĞ ĚĞƉŽůĂŵĂ ŝƔůĞǀŝŶŝ ĚĞ ĞƚŬŝůĞLJĞĐĞŬƟƌ.
dŦŬĂŶŦŬůŦŒĂ ďĂŒůŦ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŝƔůĞǀŝŶĚĞŬŝ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌĞ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ LJĂƔůĂŶŵĂLJĂ ďĂŒůŦ ŐĞůŝƔĞŶ
ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝŶ ĚĞ ĞƚŬŝůĞŶŵĞƐŝ ŝůĞ ƐŦŬ ŝƔĞŵĞ͕ ƐŦŬŦƔĂƌĂŬ ŝƔĞŵĞ ǀĞ ŶŽŬƚƺƌŝ Őŝďŝ W,͛LJĞ ďĂŒůŦ ĐŝĚĚŝ ƐŽƌƵŶůĂƌ
ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ ;bĞŬŝů ϱͿ. zƵŬĂƌŦĚĂ W,͛ŶŝŶ ŐĞůŝƔŝŵ ĚƺnjĞŶĞŬůĞƌŝ ĂŶůĂƨůŵŦƔƨ. ƵŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ m^^͛LJĞ LJŽů ĂĕĂŶ
W,͛ŶŝŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ǀĞ ĚŝŶĂŵŝŬ ŬŽŵƉŽŶĞŶĞƚůĞƌŝ ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ĂŶůĂƨůĂĐĂŬƨƌ.
3$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
1ŽCC2P8-1nad_]Y[ [_]`_nUnd
DĐEĞĂů 1ϵϳϴ͛ĚĞ ƉƌŽƐƚĂƨŶ njŽŶĂů ĂŶĂƚŽŵŝƐŝŶŝ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ W,͛ŶŝŶ ƉĞƌŝƺƌĞƚƌĂů ƚƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů
njŽŶƵŶĚĂŶ ŐĞůŝƔƟŒŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ ;bĞŬŝů ϲͿ. dƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶ ƉƌĞƉƌŽƐƚĂƟŬ ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ŚĞŵĞŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ŝŬŝ
ĨĂƌŬůŦ ďĞnj LJĂƉŦƐŦ ŝĕĞƌŝƌ. dƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶƵŶ ĂŶĂ ďĞnj ŬĂŶĂůůĂƌŦ ǀĞƌƵŵŽŶƚĂŶƵŵƵŶ ŚĞŵĞŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂůŝŶĚĞŬŝ
ƺƌĞƚƌĂů ĂĕŦůĂƔŵĂ ŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂ ƺƌĞƚƌĂů ĚƵǀĂƌĂ ƉĂƌĂůĞů ƐĞLJƌĞĚĞƌ. Dº] 2P8 n_Tº\\UbY dbancYji_nU\ j_nen
`b_[cY]a\YnTU `bU`b_cdadY[ cVYn[dUb YÕYnTU iUb a\an `UbYºbUdba\ R\WUTU WU\Y•Yb DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĂ ĚŽŒƌƵ
ƉĞƌŝƺƌĞƚƌĂů ďƂůŐĞĚĞŶ ŐĞůŝƔĞŶ ďƵ ŶŽĚƺůĞƌ LJĂƉŦ ŽƌƚĂ ůŽď ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŦƌ. Obda \_R `UbYºbUdba\ j_nTan
WU\Y•Yb fU dbancYji_nU\ j_n T_[ece YÕUb]Uj zĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ ŶŽĚƺů ŐĞůŝƔŵĞĚĞŶ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶ ŐĞŶŝƔůĞƌ.
7ŶƐĂŶ ƉƌŽƐƚĂƨŶĂ ƂnjŐƺŶ ŽůĂƌĂŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂƉƐƺůƺŶƺŶ ǀĂƌůŦŒŦ m^^ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂƌ. <ƂƉĞŬ
ǀĞ ďĂnjŦ ĚŝŒĞƌ ƚƺƌůĞƌĚĞ ĚŽŒĂů W, ŐĞůŝƔŵĞƐŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂƉƐƺůƺ ŽůŵĂĚŦŒŦ ŝĕŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ
ƨŬĂŶŦŬůŦŒŦ ǀĞ m^^ ŶĂĚŝƌĞŶ ŐĞůŝƔŝƌ. 7ŶƐĂŶůĂƌĚĂ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂƉƐƺůƺ W,͛ŶŝŶ ĚŦƔĂƌŦLJĂ ĚŽŒƌƵ ŐĞŶŝƔůĞŵĞƐŝŶĞ
ĚŝƌĞŶĕ ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ƺƌĞƚƌĂ ůƺŵĞŶŝ ĚĂƌĂůĂĐĂŬƨƌ. W,͛ŶŝŶ ŬůŝŶŝŬ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ;m^^Ϳ ƐĂĚĞĐĞ
LJĂƔůĂŶŵĂLJĂ ďĂŒůŦ ĂƌƚĂŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ĚĞŒŝů͕ ŝŶƐĂŶ ƉƌŽƐƚĂƨŶŦŶ LJĂƉŦƐŦŶĚĂŶ ĚĂ ŬĂLJŶĂŬůĂŶŦƌ.
Pb_cdad f_\º]º aja\d\]aTan caTUSU `b_cdad [a`cº\ºnºn YncYji_ne ]UcanU Õ[] d[an[\În nU]\Y
_banTa TºjU\d]U[dUTYb Pb_cdad f_\º]º Y\U d[an[\[ TUbUSUcY abacnTa [_bU\aci_n i_[deb ŽůĂLJŦƐŦ
ŝůĞ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ƐĂĚĞĐĞ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ;ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ ǀĞ ŬĂƉƐƺůͿ ĚĞŒŝů͕ ĚŝŶĂŵŝŬ ƺƌĞƚƌĂů ĚŝƌĞŶĕ ĂƌƨƔŦŶĂ ďĂŒůŦ ĚĂ
ŐĞůŝƔŝƌ.
WƌŽƐƚĂƨŶ ďĞŶŝŐŶ ďƺLJƺŵĞƐŝ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚƺĐƌĞ ďƺLJƺŬůƺŒƺŶĞ ĚĞŒŝů͕ ŚƺĐƌĞ ƐĂLJŦƐŦŶĚĂŬŝ ĂƌƨƔĂ ďĂŒůŦĚŦƌ.
W,͛ĚĞ E ƐĞŶƚĞnjŝ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮƐŝ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚŽŒƌƵ ĚĞŒŝůĚŝƌ͕
ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ ŽůŵĂůŦĚŦƌ. 5b[Un `UbYºbUdba\ n_Tº\\Ub da]a]Un cdb_]a\ n_Tº\ ƂnjĞůůŝŒŝŶTU fU U]RbYi_nY[
]UjUn•Y]Y da[\Yd Ud]U[dUTYb ƌŬĞŶ ŶŽĚƺůůĞƌ ĚĂŚĂ ĕŽŬ Ěƺnj ŬĂƐĂ ĨĂƌŬůŦůĂƔĂĐĂŬ ĮďƌŽďůĂƐƚ ďĞŶnjĞƌŝ ŚƺĐƌĞ
ŝĕĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ. ƵŶĂ ŬĂƌƔŦŶ ĞƌŬĞŶ ƚƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶ ŶŽĚƺůůĞƌŝ ĚĂŚĂ ĕŽŬ ďĞnj ĚŽŬƵƐƵ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ
ŝĕĞƌŝƌůĞƌ ǀĞ ƐƚƌŽŵĂů ĕŽŒĂůŵĂ ĚĂŚĂ ĂnjĚŦƌ. dƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶ ŶŽĚƺůůĞƌŝ ǀĂƌ ŽůĂŶ ďĞnj ŬĂŶĂůůĂƌŦŶŦŶ
ƚŽŵƵƌĐƵŬůĂŶŵĂƐŦ ŝůĞ LJĞŶŝĚĞŶ ŽůƵƔĂŶ ŐůĂŶĚƺůĞƌ LJĂƉŦůĂƌĚĂŶ ŽůƵƔƵƌ. ŵďƌŝLJŽŶŝŬ ŐĞůŝƔŝŵ ĚŦƔŦŶĚĂ ďƵ ƟƉ
ŐůĂŶĚƺůĞƌ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶ ŽůĚƵŬĕĂ ĂnjĚŦƌ. zĞŶŝ ŽůƵƔŵƵƔ ŐůĂŶĚƺůĞƌ LJĂƉŦůĂƌ ƺƌĞƚƌĂ ŵƵŬŽnjĂƐŦ ĂůƨŶĚĂ ƐŦƌƚ ƐŦƌƚĂ
ǀĞƌĞƌĞŬ ƉĂŬĞƚůĞƌ ŚĂůŝŶĚĞ ƵnjĂŶŦƌůĂƌ. dĞŬ ƚĞŬ ŐůĂŶĚƺůĞƌ ĞƉŝƚĞů ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮ ĚĞ ŝnjůĞŶĞďŝůŝƌ. ŽůĂLJŦƐŦ
ŝůĞ ƚƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶ ǀŽůƺŵƺ ƐĂĚĞĐĞ ŶŽĚƺůůĞƌŝŶ ĂƌƨƔŦ ŝůĞ ĚĞŒŝů͕ LJĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ ĚĞ ĂƌƚĂƌ.
W, ŐĞůŝƔŝŵŝŶŝŶ ŝůŬ Ϯ0 LJŦůŦŶĚĂ ƂŶĐĞ ŶŽĚƺů ƐĂLJŦƐŦŶĚĂ ĂƌƨƔ ŽůƵƌ ǀĞ ŚĞƌ ŶŽĚƺůƺŶ ďƺLJƺŵĞƐŝ ŽůĚƵŬĕĂ
LJĂǀĂƔƨƌ. 7ŬŝŶĐŝ ĨĂnjĚĂ ŶŽĚƺůůĞƌ ďƺLJƺƌ. 7ůŬ ĨĂnjĚĂ ŐůĂŶĚƺůĞƌ ŶŽĚƺůůĞƌ ƐƚƌŽŵĂů ŶŽĚƺůůĞƌĚĞŶ ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬƚƺƌ.
W, ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůĂŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂ ƐƚƌŽŵĂůͲĞƉŝƚĞů ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ƉůĞŽŵŽƌĮnjŵ
ǀĂƌĚŦƌ. ZĞnjĞŬĞ ĞĚŝůĞŶ ŬƺĕƺŬ ƉƌŽƐƚĂƚůĂƌĚĂ ĮďƌŽŵƵƐŬƺůĞƌ ƐƚƌŽŵĂ ĚĂŚĂ ďĞůŝƌŐŝŶĚŝƌ.
1ŽCC2P8-4Yna]Y[ [_]`_nUnd
WƌŽƐƚĂƚ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺŶƺŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶŦ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. ^ƚƌŽŵĂ ǀĞ ďĞnj LJĂƉŦůĂƌŦŶ ĕĞǀƌĞƐŝŶĚĞ
LJĞƌůĞƔŝŬ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ŬĂƐŦůŵĂůĂƌŦ ƐŽŶƵĐƵ ŽůƵƔĂŶ ŐƺĐƺŶ ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ ŬŽůĂLJĐĂ LJĂƉŦůĂŵĂnj. ŶĐĂŬ
`b_cdad T_[ecenen a[dYV fU `acYV [effUd\UbYnYn 2P8 `ad_VYji_\_ZYcYnTU Rºiº[ b_\\UbYnYn _\TeÎe
aÕ[db PacYV [effUd\UbYnY U`YdU\ia\ fU cdb_]a\ U\U]Und\Ub Y\U Tºj [ac [ac\]acnTan RaÎ]cj cdb_]a\
U[cdbacU\\º\Ub ]adbY[c _\e•debeb WƌŽƐƚĂƨŶ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƵLJĂƌŦŵŦ ƺƌĞƚƌĂů ĚŝƌĞŶĐŝŶ ĚŝŶĂŵŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĂƌƚŵĂƐŦŶŦ
ƐĂŒůĂƌ. ĚƌĞŶĞƌũŝŬ ďůŽŬĂũ͕ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƵLJĂƌŦ ŝůĞ ĂƌƚŵŦƔ ĚŝŶĂŵŝŬ ƺƌĞƚƌĂů ĚŝƌĞŶĐŝ ĚƺƔƺƌƺƌŬĞŶ͕ ƉƌŽƐƚĂƟŬ
ƉĂƐŝĨ ĚŝƌĞŶĐŝ ĚƺƔƺƌŵĞnj. N_b]a\TU `b_cdad T_[ecenTa cdb_]aU`YdU\ _ban 21 Y[Un RUnYWn `b_cdad
XY`Ub`\ajYcYnTU Re _ban 51¯TYb N_b]a\ `b_cdad T_[ecenTa 63 _bannTa a\Va 11 31 _bannTa a\Va
14 fU 6 _bannTa a\Va 12 Re\eneb[Un RUnYWn XY`Ub`\ajY[ `b_cdad T_[ecenTa Re _ban\ab cbaci\a
85 1$ 1 _\aba[ ca`dan]•db ;bĞŬŝů ϳͿ.
WƌŽƐƚĂƚ Ěƺnj ŬĂƐ ŝĕĞƌŝŒŝŶŝ ǀĞ ƚŽŶƵƐƵŶƵ ĂƌƨƌĂŶ ĚƺnjĞŶĞŬůĞƌ ƔƂLJůĞ ƐŦƌĂůĂŶĂďŝůŝƌ. ƌƚŵŦƔ ƐĞŵƉĂƟŬ ƚŽŶƵƐ͕
ĞŶĚŽƚĞůŝŶ ǀĞ ĞŶĚŽƚĞůŝŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ ĂƌƨƔŦ͕ ŬĂůůŝŬƌĞŝŶͲŬŝŶŝŶ ƐŝƐƚĞŵŝ ĞůĂŵĂŶůĂƌŦ ;ďƌĂĚŝŬŝŶŝŶͿ
ĚĞŒŝƔŝŵŝ͕ EKͬĐ'D LJŽůĂŒŦ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͕ ZŚŽͬZŚŽ ŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦŶŦŶ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ͕ ĂŶĚƌŽũĞŶ ƵLJĂƌŦŵ
ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝ ;d͕ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵ ĚƺnjĞŶůĞƌͿ͕ ŝƐŬĞŵŝ ǀĞ ďƵŶůĂƌŦŶ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ ƉƌŽƐƚĂƚ
Ěƺnj ŬĂƐ ƌĞŐƺůĂƐLJŽŶƵŶƵ ĞƚŬŝůĞƌ.
W,͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵŦŶĚĂŬŝ ƚŽƚĂů ƺƌĞƚƌĂ ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ йϰ0͛ŶŦ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƚŽŶƵƐ ;ĚŝŶĂŵŝŬͿ ǀĞ
йϱ3͛Ŷƺ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵ ;ƐƚĂƚŝŬͿ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ ;bĞŬŝů ϱͿ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
35
WƌŽƐƚĂƟŬ ;DĞƐĂŶĞ ŦŬŦŵŦͿ dŦŬĂŶŦŬůŦŒĂ DĞƐĂŶĞ zĂŶŦƨ
KďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ ďĂŒůŦ ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ŝŬŝ ƟƉƟƌ. ŝƌŝŶĐŝƐŝ TUdbYcb YncdaRY\YdUcY ǀĞLJĂ aja\]•
[_]`\Yianc ;ŬŽŵƉĂŶƐĞͿ ǀĞ ŬůŝŶŝŬƚĞ LJŽů ĂĕƨŒŦ ƐŦŬ ŝƔĞŵĞ ǀĞ ƐŦŬŦƔŵĂĚŦƌ. 7ŬŝŶĐŝƐŝ aja\]• TUdbYcb
[_ndba[dY\YdUcY ǀĞ ŬůŝŶŝŬƚĞ LJŽů ĂĕƨŒŦ ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵ ŐƺĐƺŶĚĞ ĂnjĂůŵĂ͕ ŝƔĞŵĞLJĞ ďĂƔůĂŵĂŬƚĂ ŐƺĕůƺŬ ;ŚĞƐŝƚĞŶƐŝͿ͕
ŬĞƐŝŬ ŬĞƐŝŬ ŝƔĞŵĞ͕ ĂƌƚŵŦƔ ĂƌƨŬ ŝĚƌĂƌ ǀĞ ĕŽŬ Ănj ŬŝƔŝĚĞ ĚĞƚƌŝƐƂƌ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝĚŝƌ ;ŬƌŽŶŝŬ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶͿ. 2P8¯iU
RaÎ\ a[ed YTbab bUdancYi_ne TUdbYcb iUd]Uj\YÎYnTUn TaXa Õ_[ UnVU[cYi_n WYRY _Rcdbº[cYi_ne a[ed
_\aba[ abdŦƌĂŶ ŶĞĚĞŶůĞƌĞ ďĂŒůŦ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ. =UcanU Õ[] d[an[\ÎnTa Y\[ nSU TUdbYcb Tºj [ac
XY`Ubdb_VYcY WU\Y•Yb. 5nT_c[_`Y[ _\aba[ TUdbYcbTU [_\\aZUn abd•na RaÎ\ _\e•an dbaRU[º\aci_n Yj\UnYb.
bŝĚĚĞƚůŝ ƚƌĂďĞŬƺůĂƐLJŽŶ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŽůĂŶ ƂŶĞŵůŝ ĂƌƨŬ ŝĚƌĂƌ͕ ƚƌĂďĞŬƺůĂƐLJŽŶƵŶ ďŽnjƵůŵƵƔ Ěƺnj ŬĂƐ ŝƔůĞǀŝŶĚĞŶ
ĚĂŚĂ ĕŽŬ͕ ĂƌƚŵŦƔ ŬŽůůĂũĞŶ ŵŝŬƚĂƌŦŶĂ ďĂŒůŦ ŐĞůŝƔƟŒŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. dŦŬĂŶŦŬůŦŒĂ ďĂŒůŦ ĂƌƚĂŶ ŬĂƐ ŬŝƚůĞƐŝ ŝŶƚƌĂǀĞnjŝŬĂů
ďĂƐŦŶĐŦ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵŦŶŦ ƐĂŒůĂƌ. ƌƚŵŦƔ ŝŶƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ďĂƐŦŶĕ ƺƌŽƚĞůLJƵŵ ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌĚĂ ŝŶƚƌĂƐĞůƺůĞƌ ǀĞ
ĞŬƐƚƌĂƐĞůƺůĞƌ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ŽůƵƔƚƵƌĂƌĂŬ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞƐŝŶĞ ǀĞ ďĂnjŦ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞ ďŽnjƵŬůƵŒƵŶĂ
LJŽů ĂĕĂƌ.
DĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ƨŬĂŶŦŬůŦŒŦ Ěƺnj ŬĂƐ ŬŽŶƚƌĂŬƟů ƉƌŽƚĞŝŶ ƺƌĞƟŵŝŶĚĞ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ͕ ďŽnjƵůŵƵƔ ĞŶĞƌũŝ ƺƌĞƟŵŝ
;ŵŝƚŽŬŽŶĚƌŝĂů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶͿ͕ ŬĂůƐŝLJƵŵ ƵLJĂƌŦŵŦ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝ͕ ďŽnjƵůŵƵƔ ŚƺĐƌĞͲŚƺĐƌĞ ŝůĞƟƔŝŵŝ Őŝďŝ ďŝƌĕŽŬ
ďŝLJŽŵŽůĞŬƺůĞƌ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌĞ LJŽů ĂĕĂƌ. Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ǀĞ Dd͛ůŝ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ĚĞƐŵŝŶ͕ ĂŬƟŶ
ǀĞ ŵŝLJŽnjŝŶ Őŝďŝ ŬŽŶƚƌĂŬƟů ƉƌŽƚĞŝŶůĞƌĚĞ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝŶ ŽůƵƔƚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. LJƌŦĐĂ ĮďƌŽďůĂƐƚ ďƺLJƺŵĞ
ĨĂŬƚƂƌƺ ;&'&Ϳ͕ ŚĞƉĂƌŝŶ ďĂŒůŦ '&ͲďĞŶnjĞƌŝ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ͕ ŝŶƐƺůŝŶͲďĞŶnjĞƌŝ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ;/'&Ϳ͕ ƐŝŶŝƌ
ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ;E'&Ϳ ǀĞ ďĂŒ ĚŽŬƵƐƵ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝŶĚĞ ĂƌƨƔůĂƌ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ĞŶĞLJƐĞů
ŚĂLJǀĂŶ ŵŽĚĞůůĞƌŝŶĚĞ ŐŝĚĞƌŝůŵĞŵŝƔ ƨŬĂŶŦŬůŦŬ ĚĞƚƌŝƐƂƌĚĞ ƂŶĞŵůŝ ŽƌĂŶĚĂ D ;ŬŽůůĂũĞŶͿ ĂƌƨƔŦŶĂ LJŽů
ĂĕĂƌ. ,ŝƉĞƌƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞůĞƌĚĞ E'& ŝůĞ ďĂŒůĂŶƨůŦ ŽůĂƌĂŬ ĚƵLJƵƐĂů ĂīĞƌĞŶƚůĞƌ ǀĞ ƐĞŵƉĂƟŬ ĞīĞƌĞŶƚůĞƌŝŶ
ďƺLJƺŵĞ ǀĞ ĨĞŶŽƟƉŝŬ ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂƐŦ ƐƉŝŶĂů ŝƔĞŵĞ ĚƂŶŐƺƐƺŶƺ ĞƚŬŝůĞƌ͕ ŝƔĞŵĞ ƌĞŇĞŬƐŝŶŝ ǀĞ ĕĞƔŝƚůŝ ƉĂƚŽůŽũŝŬ
ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ĂŒƌŦ ĚƵLJƵƐƵŶƵ ŵŽĚƺůĞ ĞĚĞƌ.
DĞƐĂŶĞ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮƐŝŶĚĞ ŝƐŬĞŵŝŶŝŶ ĚĞ ƌŽůƺ ǀĂƌĚŦƌ. Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶ ĂŬŦŵŦŶŦŶ
ĂnjĂůĚŦŒŦ ǀĞ ŝƐŬĞŵŝŶŝŶ ƂŶůĞŶŵĞƐŝ ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮƐŝŶŝŶ ĂnjĂůĚŦŒŦ ǀĞ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞƐŝŶŝŶ ĚƺnjĞůĚŝŒŝ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ZŚŽͬZK< ŵŝLJŽnjŝŶ ŚĂĮĨ njŝŶĐŝƌ ĨŽƐĨĂƚĂnjŦ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞƌ ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐŦŶ ĂϮн ĚƵLJĂƌůŦůŦŒŦŶŦ ĂƌƨƌĂƌĂŬ
ŬĂƐŦůŵĂLJĂ LJŽů ĂĕĂƌ. Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮƐŝ LJƺŬƐĞŬ ZŚŽ ǀĞ ZK< ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ͕
ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŵŝLJŽnjŝŶ ĨŽƐĨĂƚĂnj ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ǀĞ ZK< ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ ŽůĂŶ zϮϳϲ3Ϯ͛ŶŝŶ ĂƌƚŵŦƔ ƌĞůĂŬƐĂŶ ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ
ďŝƌůŝŬƚĞůŝŬ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ. WĞůǀŝŬ ŝƐŬĞŵŝ ǀĞͬǀĞLJĂ ĂƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnj ĚĂ ZK< LJŽůĂŒŦŶŦŶ ƵƉƌĞŐƺůĂƐLJŽŶƵŶĂ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ
Ěƺnj ŬĂƐ ƚŽŶƵƐƵŶƵ ĂƌƨƌŦƌ.
DĞƐĂŶĞĚĞ ŶŽƌŵĂůĚĞ ĂůĨĂ 1 ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵ͕ ĂůĨĂ 1 ǀĞ 1͛ĚĞŶ ĨĂnjůĂĚŦƌ. Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ
ĨĂƌĞůĞƌĚĞ ĂůĨĂ 1 ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵ ĚĂŚĂ ĚĂ ĂƌƚĂƌĂŬ LJƺnjĚĞ ϳ0͛ůĞƌŝŶ ƺnjĞƌŝŶĞ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. mƌĞƚƌĂĚĂ LJŽŒƵŶ
ŽůĂƌĂŬ ĂůĨĂ 1 ƌĞƐĞƉƚƂƌ ďƵůƵŶƵƌŬĞŶ͕ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚĚĂ ĂůĨĂ 1 ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ĞŶĞLJƐĞů Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ
ŵŽĚĞůůĞƌĚĞ ĂůĨĂ 1 ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ ƐƵďƟƉůĞƌŝŶŝŶ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĚĞŒŝƔŝŵ ŽůŵĂĚĂŶ͕ ĂůĨĂ
ĂŐŽŶŝƐƚůĞƌŝŶ ĂůĨĂ 1 ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĂĮŶŝƚĞƐŝŶŝŶ ĂƌƴŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. DĞƐĂŶĞĚĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŵĞƐĂŶĞ ŐƂǀĚĞƐŝ ǀĞ
ĕĂƨĚĂ ďĞƚĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵ ĂůĨĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵŶĚĂŶ ĨĂnjůĂĚŦƌ. EŽƌŵĂů
ĚĞƚƌŝƐƂƌƺŶ ŶŽƌĞƉŝŶĞĨƌŝŶĞ LJĂŶŦƨ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶĚƵƌ. 7ŶƐĂŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ Ěƺnj ŬĂƐŦŶĚĂ ďĞƚĂͲ3 ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ
ďĂƐŬŦŶ LJŽŒƵŶůƵŬƚĂĚŦƌ. Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ƐĂŶƚƌĂů ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ ĚĞ ďĞƚĂͲ3 ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ
ƵƉƌĞŐƺůĂƐLJŽŶĂ ƵŒƌĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
mƌŽƚĞůLJƵŵ
mƌŽƚĞůLJƵŵƵŶ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ďŝƌ ďĂƌŝLJĞƌĚĞŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŐƂƌĞǀŝ ǀĂƌĚŦƌ. mƌŽƚĞůLJĂů ŚƺĐƌĞůĞƌ ŶŽƐŝƐĞƉƚƂƌ ǀĞ
ŵĞŬĂŶŽƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚĞƌůĞƌ ǀĞ ďƵŶůĂƌ ƵLJĂƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ ĂĚĞŶŽƐŝŶ ƚƌŝĨŽƐĨĂƚ ;dWͿ͕ ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ ;EKͿ͕
ĂƐĞƟů ŬŽůŝŶ ;ĐŚͿ͕ ƐŝƚŽŬŝŶůĞƌ͕ ƉƌŽƐƚĂŶŽŝĚůĞƌ ǀĞ ƐŝŶŝƌ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ;E'&Ϳ Őŝďŝ ďŝƌĕŽŬ ŵĂĚĚĞ ƐĂůŐŦůĂƌůĂƌ.
ĞƚƌŝƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚĞƉŽůĂŵĂ ĨĂnjŦŶĚĂ ƺƌŽƚĞůLJƵŵĚĂŶ ŽůĂƐŦ ĐŚ ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦ ĚĞƚƌŝƐƂƌƺŶ
ůŽŬĂůŝnjĞ ƐƉŽŶƚĂŶ ŬŽŶƚƌĂŬƟů ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ďĂƔůĂƚĂďŝůŝƌ ǀĞ ĂīĞƌĞŶƚ ƵLJĂƌŦŵŦ ;ĂīĞƌĞŶƚ ŶŽŝƐĞͿ ƚĞƟŬůĞƌ. dW
ƉƺƌŝŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ;WϮy͗ ůŝŐĂŶĚͲŬĂƉĂŬůŦ ŬĂƚLJŽŶ ŬĂŶĂůůĂƌŦ ǀĞ WϮz͗ ' ƉƌŽƚĞŝŶͲďĂŒůŦͿ ƺnjĞƌŝŶĞ ĞƚŬŝůŝĚŝƌ.
WϮy ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ LJĞĚŝ ĂĚĞƚ ƐƵďƟƉŝŶŝŶ ƚƺŵƺ ŝůĞ WϮz ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ 1͕ Ϯ ǀĞ ϰ.ƐƵďƟƉůĞƌŝ ƺƌŽƚĞůLJƵŵĚĂ
ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůŝƌ. WĞůǀŝŬ ĂīĞƌĞŶƚ ƐŝŶŝƌůĞƌĚĞ͕ ĚŽƌƐĂů ŬƂŬ ŐĂŶŐůŝLJŽŶƵŶĚĂ͕ ŵĞƐĂŶĞ ĚƵǀĂƌŦŶĚĂ ǀĞ ĂīĞƌĞŶƚ
ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶ ƐƵďƺƌŽƚĞůLJĂů ƉůĞŬƐƵƐƵŶĚĂ WϮy3 ƌĞƐĞƉƚƂƌƺŶ ǀĂƌůŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
36
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
9ndUbcdYciU\ XºSbU\Ub
/ŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŚƺĐƌĞůĞƌ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ůĂŵŝŶĂ ƉƌŽƉƌŝĂ ǀĞ ůĂŵŝŶĂ ƉƌŽƉƌŝĂLJĂ LJĂŬŦŶ Ěƺnj ŬĂƐ ĮďƌŝůůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ďƵůƵŶƵƌ. >ĂŵŝŶĂ ƉƌŽƉƌŝĂĚĂŬŝ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶ dW͛LJĞ ĂϮн ŐĞĕŝƔŝŶŝ ďĂƔůĂƚĂƌĂŬ LJĂŶŦƚ ǀĞƌŵĞƐŝ ďŝƌ
ĚƵLJƵͲƵLJĂƌŦ ĚƂŶƺƔƺŵ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ ǀĂƌůŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. ĞƚƌŝƐƂƌĚĞ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŚƺĐƌĞůĞƌ ŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ĂŐŽŶŝƐƚůĞƌĞ
D3 ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĂƌĂĐŦůŦŒŦ ŝůĞ LJĂŶŦƚ ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŽůƵŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŚƺĐƌĞůĞƌ ĚŽŒƌƵĚĂŶ ĚĞƚƌŝƐƂƌ
ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ ŽůƵƔƚƵƌĂďŝůŝƌ ǀĞ ĐŚͲĂƌĂĐŦůŦŬůŦ ŝƔĞŵĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĂ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ. WĂƌƐŝLJĞů
ƺƌĞƚƌĂů ƨŬĂŶŦŬůŦŬ ;WhdͿ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ĞŶĚŽƚĞůLJĂů ǀĞ ŶƂƌŽŶĂů ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ ƐĞŶƚĂnj ;EK^Ϳ ƺƌĞƚĞŶ
ƐƵďƺƌŽƚĞůLJĂů ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌĚĂ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŚƺĐƌĞ ƐĂLJŦƐŦŶĚĂ ĂƌƨƔ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ^ĞůĞŬƟĨ ĐͲŬŝƚ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ƟƌŽnjŝŶ
ŬŝŶĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ ŽůĂŶ ŝŵĂƟŶŝď ŵĞƐŝůĂƚ ŝŶƐĂŶ D͛ĚĞ ƵLJĂƌŦůŵŦƔ Ěƺnj ŬĂƐ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ǀĞ ƐƉŽŶƚĂŶ
ĂŬƟǀŝƚĞLJŝ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞƌŬĞŶ͕ ŶŽƌŵĂů ĚĞƚƌŝƐƂƌƺ ĞƚŬŝůĞŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ^ŝƐƚĞŵŝŬ ŝŵĂƟŶŝď ŵĞƐŝůĂƚ ŐƵŝŶĞĂ ƉŝŐůĞƌĚĞ
ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝ͕ ŬŽŵƉůŝLJĂŶƐŦŶŦ͕ ŝƔĞŵĞ ǀŽůƺŵƺŶƺ͕ ŝƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦŶŦ ĚƺnjĞůƚŵĞŬƚĞ ǀĞ ƐŝƐƚŽŵĞƚƌŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶ ŐƺĐƺŶƺ ǀĞ ƐƉŽŶƚĂŶ ĂŬƟǀŝƚĞLJŝ ĂnjĂůƚŵĂŬƚĂĚŦƌ.
1ŽCC2P8¯TU a\d ºbYnUb cYcdU]TU nƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌůĞƌ͕ ŶƂƌŽŵŽĚƺůĂƚƂƌůĞƌ͕ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ǀĞ ŶƂƌĂů LJŽůĂŬůĂƌ
Ă͘ EŽƌĞƉŝŶĞĨƌŝŶ ǀĞ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ͗ ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ
ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůŝƌ. ůĨĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ 1͕ 1 ǀĞ 1 ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ƺĕ ƟƉƟƌ. WƌŽƐƚĂƟŬ ƐƚƌŽŵĂů
ŚƺĐƌĞůĞƌ ĂůĨĂͲ1 ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ͕ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĂůĨĂ 1 ƌĞƐĞƉƚƂƌƺ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚĞƌ. N_b]a\ `b_cdad
T_[ecenTa 63 _bannTa a\Va 11 31 _bannTa a\Va 14 fU 6 _bannTa a\Va 12 Re\eneb[Un RUnYWn
XY`Ub`\ajY[ `b_cdad T_[ecenTa Re _ban\ab cbaci\a 85 1$ 1 _\aba[ ca`dan]•db. DĞƐĂŶĞĚĞ
ŶŽƌŵĂůĚĞ ĂůĨĂ 1 ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵ͕ ĂůĨĂ 1 ǀĞ 1͛ĚĞŶ ĨĂnjůĂĚŦƌ. Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ĂůĨĂ 1
ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵ ĚĂŚĂ ĚĂ ĂƌƚĂƌĂŬ LJƺnjĚĞ ϳ0͛ůĞƌŝŶ ƺnjĞƌŝŶĞ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. mƌĞƚƌĂĚĂ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ ĂůĨĂ 1
ƌĞƐĞƉƚƂƌ ďƵůƵŶƵƌŬĞŶ͕ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚĚĂ ĂůĨĂ 1 ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ĞŶĞLJƐĞů Dd ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ŵŽĚĞůůĞƌĚĞ ĂůĨĂ
1 ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ ƐƵďƟƉůĞƌŝŶŝŶ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĚĞŒŝƔŝŵ ŽůŵĂĚĂŶ͕ ĂůĨĂ ĂŐŽŶŝƐƚůĞƌŝŶ ĂůĨĂ 1
ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĂĮŶŝƚĞƐŝŶŝŶ ĂƌƴŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. DĞƐĂŶĞĚĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŵĞƐĂŶĞ ŐƂǀĚĞƐŝ ǀĞ ĕĂƨĚĂ ďĞƚĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ
ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵ ĂůĨĂ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵŶĚĂŶ ĨĂnjůĂĚŦƌ. EŽƌŵĂů ĚĞƚƌŝƐƂƌƺŶ ŶŽƌĞƉŝŶĞĨƌŝŶĞ
LJĂŶŦƨ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶĚƵƌ. 7ŶƐĂŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ Ěƺnj ŬĂƐŦŶĚĂ ďĞƚĂͲ3 ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ ďĂƐŬŦŶ LJŽŒƵŶůƵŬƚĂĚŦƌ. Dd
ŽůƵƔƚƵƌƵůŵƵƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ƐĂŶƚƌĂů ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ ĚĞ ďĞƚĂͲ3 ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ ƵƉƌĞŐƺůĂƐLJŽŶĂ ƵŒƌĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ď͘ƐĞƟůŬŽůŝŶǀĞŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ͗ ĞƚƌŝƐƂƌ ŬĂƐŦŶĚĂ ƚĞŵĞů ŽůĂƌĂŬ DϮ ǀĞ D3 ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ ďƵůƵŶƵƌ.
EŽƌŵĂů ŝƔĞŵĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ ƚĞŵĞů ŽůĂƌĂŬ D3 ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ ƐŽƌƵŵůƵĚƵƌ. &ŽƐĨŽůŝƉĂnj ͲŝŶŽƐŝƚŽů
ƚƌŝĨŽƐĨĂƚ ;W>Ͳ/W3Ϳ LJŽůĂŒŦ ĂƌĂĐŦůŦŒŦ ŝůĞ ŵŽďŝůŝnjĞ ŽůĂŶ ĂϮн ŶŝĨĞĚŝƉŝŶ ĚƵLJĂƌůŦ ŬĂŶĂůůĂƌĚĂŶ ŐĞĕĞƌĞŬ ZK<
LJŽůĂŒŦŶŦŶ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵŶƵ ƐĂŒůĂƌ. DĞƐĂŶĞ ĂīĞƌĞŶƚ ƐŝŶŝůĞƌŝ͕ ƺƌŽƚĞůLJƵŵͬƐƵďƺƌŽƚĞůLJƵŵĚĂ D3 ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ
LJĞƌ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ. EŽŶͲŶƂƌŽŶĂů ŬĂLJŶĂŬůŦ ;ƺƌŽƚĞůLJĂů ǀĞLJĂ ƐƵďƺƌŽƚĞůLJĂůͿ ĐŚ͛ŶŝŶ ĚŽůƵŵ ĨĂnjŦŶĚĂ ĂŶŽƌŵĂů
ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦ ůŽŬĂů ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŵŝLJŽũĞŶŝŬ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶĞ ǀĞLJĂ ƺƌŽƚĞůLJĂů ĚƵLJƵ ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶŝŶ ƵLJĂƌŦŵŦŶĂ LJŽů ĂĕĂďŝůŝƌ.
Đ͘ 'ĞĕŝĐŝ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞů ŬĂŶĂů ƐƺƉĞƌ ĂŝůĞƐŝ͗ 'ĞĕŝĐŝ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞů ĂŝůĞƐŝ ;dZWͿ ƺLJĞůĞƌŝ
ŐĞƌŝůŵĞ ǀĞͬǀĞLJĂ ŬŝŵLJĂƐĂů ŝƌƌŝƚĂƐLJŽŶĂ ĚĞƚƌŝƐƂƌƺŶ ǀĞƌĚŝŒŝ LJĂŶŦƩĂŶ ƐŽƌƵŵůƵĚƵƌ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĚƵLJƵƐĂů
ƉĞƌƐĞƉƐŝLJŽŶƵŶƵ ƐĂŒůĂLJĂŶ ƺƌŽƚĞůLJĂů ĂīĞƌĞŶƚůĞƌůĞ ĞƚŬŝůĞƔŝƌ. ƌƚŵŦƔ ĚŽůŵĂ ĚƵLJƵƐƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ dZWͲ
ǀĂůŝŶŽŝĚ 1 ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ ĂƌƚŵŦƔ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. mƌŽƚĞůLJĂů dZWs1 ǀĞ dZWsϰ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ dW ƐĂůŐŦƐŦŶŦ ĂƌƨƌŦƌ
ǀĞ ĂƌƚŵŦƔ dW ĚĞƚƌƵƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ǀĞ D ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝŶĞ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶƵƌ.
Ě͘ĂŶŶĂďŝŶŽŝĚůĞƌǀĞĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ;ƌĞƐĞƉƚƂƌͿ͗DĞƐĂŶĞŶŝŶ ƺƌŽƚĞůLJƵŵ ǀĞ ĚƵLJƵ ĮďƌŝůůĞƌŝŶĚĞ
1 ǀĞ Ϯ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ĞŶ Ănj ŝŬŝ ƟƉ ĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ŝůĞ ĚƵLJĂƌůŦ ŚĂůĞ
ŐĞůĞŶ ŵĞƐĂŶĞ ĂīĞƌĞŶƚůĞƌŝ͕ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ;ƂnjĞůůŝŬůĞ 1͛ŝŶͿ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ŬŦƐŵĞŶ ƐƺƉƌĞƐĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ.
ŶĚŽũĞŶ ĐĂŶŶĂďŝŶŽŝĚ ĂŐŽŶŝƐƚ ĂŶĂŶĚĂŵŝĚ͛ŝ ƉĂƌĕĂůĂLJĂŶ ĂŶĂŚƚĂƌ ĞŶnjŝŵ ŽůĂŶ LJĂŒ ĂƐŝĚ ĂŵŝĚ ŚŝĚƌŽůĂnj ;ĨĂƩLJ
ĂĐŝĚ ĂŵŝĚĞ ŚLJĚƌŽůĂƐĞͲ&,Ϳ ŝŶƐĂŶ͕ ĨĂƌĞ ǀĞ ƌĂƚ ŵĞƐĂŶĞ ŵƵŬŽnjĂƐŦŶĚĂ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. &,
ŵĞƐĂŶĞ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ĂŶĂŶĚĂŵŝĚŝ ĂƌƨƌŦƌ ǀĞ ƺƌŽƚĞůLJƵŵ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ĂīĞƌĞŶƚůĞƌŝŶĚĞ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůĞŶ Ϯ
ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝ ĂŬƟǀĞ ĞĚĞƌ. LJƌŦĐĂ ĂīĞƌĞŶƚ ƵLJĂƌŦŵŦŶ ŵŽĚƺůĂƐLJŽŶƵŶĂ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ Ϯ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝ ŬŽůŝŶĞƌũŝŬ
ƐŝŶŝƌ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ĞƚŬŝůĞƌ ŐƂnjƺŬŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ğ͘ ĚĞŶŽnjŝŶ ƚƌŝĨŽƐĨĂƚ ǀĞ ƉƺƌŝŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ͗ EŽƌŵĂů ŝŶƐĂŶůĂƌĚĂ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŶƂƌŽŵƵƐŬƵůĞƌ ƵLJĂƌŦŵĚĂ
ŝŚŵĂů ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ dW͕ ĚŝŒĞƌ ƚƺƌůĞƌĚĞ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝ ŽůĂƌĂŬ ǀĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ
Őŝďŝ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ĚƵƌƵŵůƵ ŝŶƐĂŶůĂƌĚĂ ĚĂ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĂ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶƵƌ. EŽƌŵĂů ŵĞƐĂŶĞůĞƌĞ
ŐƂƌĞ͕ D ǀĞ Dd͛ůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ƐƚƌŝƉůĞƌŝ dW͛LJĞ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ŽƌĂŶĚĂ ŬĂƐŦůŵĂ LJĂŶŦƨ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. Ŭ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
37
ŽůĂƌĂŬ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞůĞƌĚĞ ĞŬƚŽͲĂĚĞŶŽnjŝŶ ƚƌŝĨŽƐĨĂƚĂnj ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŽůŵĂƐŦ͕ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ĂƔŦƌŦ
ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶĂŶ ĂƌƚŵŦƔ ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞŶŝŶ ŽůƵƔŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŵŝŬƚĂƌĚĂ dW͛ŶŝŶ ŽƌƚĂLJĂ
ĕŦŬŵĂƐŦŶĂ LJŽů ĂĕĂƌ. 7ŶƐĂŶĚĂ WϮy1 ƚĞŵĞů ƉƺƌŝŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌĚƺƌ ǀĞ Dd͛ĚĞ WϮy1ͲŵZE ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ
ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽŵƵnj ŵĞƐĂŶĞ ƐƚƌŝƉůĞƌŝŶŝŶ ŵƵƐŬƺůĞƌ WϮy1͛ŝŶ ƵLJĂƌŦůŵĂƐŦ ǀĞ ĐŚ ŝůĞ ŶƂƌĂů WϮy3 ƐƵďƺŶŝƚĞůĞƌŝŶ
ƵLJĂƌŦůŵĂƐŦ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŵŽƚŽƌ ŐƺĐƺŶƺ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĞŶĞLJƐĞů ŽůĂƌĂŬ ƉƺƌŝŶ LJŦŬŦŵŦŶŦŶ ĂnjĂůƨůŵĂƐŦ ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ
ĕŦŬĂŶ Ěƺnj ŬĂƐ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞƐŝ WϮy1 ǀĞ WϮy3 ďůŽŬĂũŦ ŝůĞ ĂnjĂůƨůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ĩ͘ EKͬĐ'DW ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ͗ EK ŶŽŶĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ŶŽŶŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ŝŶŚŝďŝƚƂƌ ĨĂŬƚƂƌ ŽůĂƌĂŬ ŝƔĞŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
ƺƌĞƚƌĂĚĂ ǀĞ ŽůĂƐŦůŦŬůĂ ĚŽůƵŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶĂ LJŽů ĂĕĂƌ. EK ĂLJƌŦĐĂ ĂīĞƌĞŶƚ ƐŝŶŝƌ
ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞƌ. EKͬĐ'DW ƵLJĂƌŦƐŦŶĚĂ ƌŽů ĂůĂŶ ƚƺŵ ƂŶĞŵůŝ ĞŶnjŝŵůĞƌ ŝŶƐĂŶ ƉƌŽƐƚĂƨŶĚĂ ĞŬƐƉƌĞƐĞ
ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ďƵ ŽƌŐĂŶůĂƌŦ ďĞƐůĞLJĞŶ ǀĂƐŬƺůĞƌ LJĂƉŦůĂƌĚĂ ĨŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnj ƟƉ ϱ
;WϱͿ ŝnjŽĞŶnjŝŵůĞƌŝ LJƺŬƐĞŬ ŽƌĂŶĚĂ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚŝůŝƌ. LJƌŦĐĂ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ ƐĞŶƚĂnj ;EK^Ϳ ŝĕĞƌĞŶ
ŶŝƚƌŝŶĞƌũŝŬ ƐŝŶŝƌůĞƌ ǀĂƌĚŦƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ EKͬĐ'DW LJŽůĂŒŦ͕ ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂnj ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ĂƌĂĐŦůŦŒŦ ŝůĞ Ěƺnj ŬĂƐ
ŚƺĐƌĞ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ŚĂĮŇĞƟƌ.
^ŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ W,͛ŶŝŶ ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ;ŬŝƚůĞͿ ǀĞ ĚŝŶĂŵŝŬ ;Ěƺnj ŬĂƐ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵͿ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůŝ
ŝŶĨƌĂǀĞnjŝŬĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ŝƔůĞǀƐĞů ǀĞ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌĞ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ m^^͛LJĞ LJŽů ĂĕĂƌ.
m^^͕ ĚĞƉŽůĂŵĂ ;ƐŦŬŦƔŵĂ͕ ƐŦŬůŦŬ͕ ŶŽŬƚƺƌŝ͕ ƐŦŬŦƔŵĂ ƟƉŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ͕ ĚŝŒĞƌ ƟƉ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐͿ͕ ďŽƔĂůƚŵĂ
;ĚƺƔƺŬ ĂŬŦŵ͕ ŬĞƐŝŬ ŬĞƐŝŬ ŝĚƌĂƌ LJĂƉŵĂ͕ ŦŬŦŶĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌ LJĂƉŵĂ͕ ŝƔĞŵĞŶŝŶ ƐŽŶƵŶĂ ĚŽŒƌƵ ĚĂŵůĂƚŵĂͿ ǀĞ ŝƔĞŵĞ
ƐŽŶƌĂƐŦ ;ĚĂŵůĂƚŵĂ ǀĞ ĂƌƨŬ ŝĚƌĂƌ ŚŝƐƐŝͿ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌĚĂŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ.
2P81ŽCC 54 fU 5Z4 2uR<uKD5<uÍu 5RK5K P5<FuK 4uC6ONKCuION P1DO6uJIO<O:uCu
W,ͬm^^͕ ǀĞ ũ ďŝƌůŝŬƚĞůŝŒŝŶŝŶ ĂůƨŶĚĂ LJĂƚĂŶ ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝŬ ĚƺnjĞŶĞŬůĞƌ ŬĞƐŝŶ ŽůĂƌĂŬ
ĂLJĚŦŶůĂƨůĂŵĂŵŦƔ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ĚƂƌƚ ĂŶĂ ĚƺnjĞŶĞŬ ƂŶĞ ƐƺƌƺůŵƺƔƚƺƌ. ƵŶůĂƌ ĂͲ ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ ;EKͿͲƐŝŬůŝŬ
ŐƵĂŶŽnjŝŶ ŵŽŶŽĨŽƐĨĂƚ ;Đ'DWͿ LJŽůĂŒŦŶĚĂŬŝ ĚĞŒŝƔŝŵ͕ ďͲ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞ͕ ĐͲ ĂƌƚŵŦƔ ZŚŽͲZŚŽͲŬŝŶĂnj
ƵLJĂƌŦŵŦ ǀĞ ĚͲ ƉĞůǀŝŬ ĂƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnjͬƉĞůǀŝŬ ŝƐŬĞŵŝ͛Ěŝƌ.
EKͲĐ'DWLJŽůĂŒŦŶĚĂŬŝĚĞŒŝƔŝŵ
EKͲĐ'DW LJŽůĂŒŦŶŦŶ ƉĞŶŝƐ Ěƺnj ŬĂƐ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶƵ ǀĞ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶĚĂŬŝ ƌŽůƺ ĕŽŬ ŝLJŝ ĂĕŦŬůĂŶŵŦƔƨƌ. DĞƐĂŶĞ͕
ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ Ěƺnj ŬĂƐ ƚŽŶƵƐƵŶƵŶ ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞƐŝŶĚĞŬŝ ƌŽůƺ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ĚĂ ŬĂŶŦƚůĂƌ ďŝƌŝŬƟƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŝƌŬĂĕ ƐĂŶŝLJĞ LJĂƌŦ Ƃŵƌƺ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ EK͕ ŬŽůĂLJĐĂ ŚƺĐƌĞ ŵĞŵďƌĂŶůĂƌŦŶĚĂŶ ĚŝĨƺnjĞ ŽůĂƌĂŬ ŚƺĐƌĞ
ŝĕŝŶĚĞŬŝ ŽƚŽŬƌŝŶ ǀĞ ƉĂƌĂŬƌŝŶ ŝƔůĞǀůĞƌŝ ƵLJĂƌŦƌ. EK ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦ ŝůĞ ĞƌŝLJĞďŝůŝƌ ;ƐŽůƵďůĞͿ ŐƵĂŶŝůĂƚ ƐŝŬůĂnj ĂŬƟǀĞ
ĞĚŝůŝƌ ǀĞ 'dW͛ĚĞŶ Đ'DW ƺƌĞƟŵŝ ƵLJĂƌŦůŦƌ. Đ'DW ƉƌŽƚĞŝŶ ĨŽƐĨŽƌŝůĂƐLJŽŶƵŶƵ ;ƉƌŽƚĞŝŶ ŬŝŶĂnj 1͕ W<'Ͳ1Ϳ͕ ŝLJŽŶ
ŬĂŶĂů ŝůĞƟŵŝŶŝ ǀĞ W ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ĚƺnjĞŶůĞƌ. Đ'DW ĂƌƨƔŦŶĂ ďĂŒůŦ ĂnjĂůĂŶ ŚƺĐƌĞ ŝĕŝ ŬĂůƐŝLJƵŵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ
Ěƺnj ŬĂƐ ŐĞǀƔĞƌ. WĞŶŝƐ ǀĞ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ŬĂůƐŝLJƵŵ ďĂŒŦŵůŦ ŶEK^ ǀĞ ĞEK^ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ
ďƵůƵŶĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ŶEK^͕ ƉƌŽƐƚĂƨŶ ƉĞƌŝĨĞƌĂů ǀĞ ƚƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶůĂƌŦŶĚĂ ƐƚƌŽŵĂ ǀĞ ŐůĂŶĚƺůĞƌ
ĞƉŝƚĞůŝŶĚĞ ĚĂŒŦůŵŦƔ ƐŝŶŝƌ ƵĕůĂƌŦŶĚĂ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. mƌĞƚƌĂ ĚĂ EK^ ĞŬƐƉƌĞƐĞ ĞĚĞƌ ǀĞ ďŝƌĕŽŬ ƵLJĂƌĂŶĂ LJĂŶŦƚ
ŽůĂƌĂŬ EK ƐĂůŐŦůĂƌ. WƌŽƐƚĂƩĂ ƐƚƌŽŵĂů Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞ ŶEK^͕ ǀĂƐŬƺůĞƌ ĞŶĚŽƚĞů ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞ ĞEK^
ĚĂŚĂ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ ďƵůƵŶƵƌ. WƌŽƐƚĂƨŶ ůŽŬĂů ƉĞƌĨƺnjLJŽŶƵŶĂ ĞEK^͕ ƉƌŽƐƚĂƟŬ Ěƺnj ŬĂƐ ƚŽŶƵƐƵŶ ǀĞ ŐůĂŶĚƺůĞƌ
ƐĂůŐŦŶŦŶ ŽůƵƔŵĂƐŦŶĂ ŶEK^ LJĂƌĚŦŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
DĞƐĂŶĞĚĞ ƺƌŽƚĞůLJƵŵ͕ Ěƺnj ŬĂƐ͕ ŬĂŶ ĚĂŵĂƌůĂƌŦ ǀĞ ƐŝŶŝƌůĞƌĚĞ͕ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵŦŶĚĂ ĚĂŚĂ LJŽŒƵŶ ŽůŵĂŬ
ƺnjĞƌĞ EK^ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ǀĂƌĚŦƌ. <ƺůƚƺƌĞ ĞĚŝůŵŝƔ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ƺnjĞƌŝŶĞ EK
ĚŽŶƂƌůĞƌŝŶŝŶ ĂŶƟƉƌŽůŝĨĞƌĂƟĨ ǀĞ ƉƌŽͲĂƉŽƉƚŽƟŬ ĞƚŬŝůĞƌŝ W,͛LJĞ ďĂŒůŦ m^^͛ŶŝŶ ŽůƵƔƵŵƵŶĚĂ ŶŝƚƌŝŶĞƌũŝŬ
ƐŝƐƚĞŵŝŶ ƌŽůƺŶƺ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. ŶĚŽƚĞůLJĂů ǀĞ ƐŝŶŝƌ ƵĕůĂƌŦŶĚĂ EK ƺƌĞƟŵŝŶŝŶ ďŽnjƵůĚƵŒƵ DĞ^ ǀĞ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ
Őŝďŝ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ǀĞ m^^ ďŝƌůŝŬƚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ ;bĞŬŝů ϰͿ. LJƌŦĐĂ EK ƵLJĂƌŦŵŦŶĂ ďĂŒůŦ
ĂƌƚĂŶ Đ'DW͛LJŝ ĂnjĂůƚĂŶ ĨŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnj ĞŶnjŝŵůĞƌŝ ƐĂĚĞĐĞ ƉĞŶŝƐƚĞ ĚĞŒŝů͕ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂ
;ƉƌŽƐƚĂƚ͕ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂͿ ĚĂ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ƉĞŶŝƐ ǀĞ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞ Ěƺnj ŬĂƐ ƚŽŶƵƐƵŶƵŶ
ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ĨŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnjůĂƌŦŶ ƌĞŐƺůĞ ĞƫŒŝ EKͲĐ'DW LJŽůĂŒŦŶŦŶ ƂŶĞŵůŝ ƌŽůƺ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. EKͲ
Đ'DW LJŽůĂŒŦŶŦ ĞƚŬŝůĞLJĞŶͲďŽnjĂŶ ƚƺŵ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌ m^^ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ǀĞ ũ ŽůƵƔƚƵƌĂďŝůĞĐĞŬƟƌ.
KƚŽŶŽŵŝŬƐŝŶŝƌƐŝƐƚĞŵŝŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞƐŝ
KƚŽŶŽŵŝŬ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞ ƉĂƌĂƐĞŵƉĂƟŬ ǀĞ ƐĞŵƉĂƟŬ ƚŽŶƵƐƵŶ ĚŝƐƌĞŐƺůĂƐLJŽŶƵŶĂ LJŽů ĂĕĂƌ. ƌƚŵŦƔ
ƐĞŵƉĂƟŬ ĂŬƟǀŝƚĞ ŝůĞ ĂůĨĂͲĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞ W,͛LJĞ ďĂŒůŦ m^^ ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů
ŽLJŶĂƌ. WĞŶŝƐƚĞ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵůĂƌ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĚĂ ĂůĨĂͲ1 Z͛ůĞƌ LJŽŒƵŶ ŽůĂƌĂŬ
38
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĞƉŽůĂŵĂ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶŦŶ ŽůƵƔŵĂƐŦŶĂ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶĂŶ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮŬ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŬĂƐŦŶĚĂ
LJŽŒƵŶůƵŒƵ ĂƌƚŵŦƔ ĂůĨĂͲ1 ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌůĞƌ͕ ĚĂŚĂ Ănj ŽůĂƌĂŬ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů Ěƺnj ŬĂƐůĂƌĚĂ ĚĂ ďƵůƵŶƵƌ.
,ĂLJǀĂŶ ŵŽĚĞůůĞƌŝŶĚĞ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞ ǀĞ m^^Ͳ ďŝƌůŝŬƚĞůŝŒŝ ĂƌĂƔƨƌŦůŵŦƔƨƌ. zĂŒ ŽƌĂŶŦ LJƺŬƐĞŬ
ĚŝLJĞƚ ŝůĞ ďĞƐůĞŶŵĞ ƐŽŶƵĐƵ ŚŝƉĞƌůŝƉŝĚĞŵŝ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ƌĂƚůĂƌĚĂ ƐƉŽŶƚĂŶ ŽůĂƌĂŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ďƺLJƺŵĞƐŝ͕ ŵĞƐĂŶĞ
ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ǀĞ ŐĞůŝƔŵŝƔƟƌ. ĂƔŬĂ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ LJĂŒ ŽƌĂŶŦ LJƺŬƐĞŬ ĚŝLJĞƚ ŝůĞ ďĞƐůĞŶĞŶ ƌĂƚůĂƌĚĂ
ŚŝƉĞƌŐůŝƐĞŵŝ ǀĞ ŚŝƉĞƌŝŶƐƺůŝŶĞŵŝLJĞ ĞƔůŝŬ ĞĚĞŶ ĂƌƚŵŦƔ ŚƺĐƌĞƐĞů ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶ͕ ĂƌƚŵŦƔ ĂůĨĂ ĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌ
ĂƌĂĐŦůŦŬůŦ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶ ǀĞ W, ŐĞůŝƔŵŝƔƟƌ. Ƶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌĂ ŝůĂǀĞ ŽůĂƌĂŬ ĂƌƚŵŦƔ ŝůĞƌŝ ŐůŝŬĂƐLJŽŶ ƐŽŶ
ƺƌƺŶůĞƌŝ ;'Ϳ ǀĞLJĂ ƌĞĂŬƟĨ ŽŬƐŝũĞŶ ƚƺƌůĞƌŝ ;ZK^Ϳ ĚĞ m^^ ǀĞ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĞ ĞƚŬŝ ĞĚĞďŝůŝƌůĞƌ. ZĂƚůĂƌĂ ďŝƌ
ŝŶƐƺůŝŶ ĚƵLJĂƌůĂƔƨƌŦĐŦ ŝůĂĕ ŽůĂŶ ƉŝŽŐůŝƚŽnjŽŶ͛ƵŶ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ƉƌŽƐƚĂƚ ďƺLJƺŵĞƐŝŶŝ ĚƵƌĚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. dƺŵ ďƵŶůĂƌ
ĚĞŒŝƔĞŶ ŵĞƚĂďŽůŝŬ ĚƵƌƵŵůĂƌŦŶ W, ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ĞƚŬŝůŝ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
^ƉŽŶƚĂŶ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝĨ ƌĂƚůĂƌĚĂ ;^,ZͿ ĂƌƚŵŦƔ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ĂŬƟǀŝƚĞ͕ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ͕ m^^ ǀĞ ͛ŶŝŶ
ďƵůƵŶŵĂƐŦ͕ W,Ͳm^^ ǀĞ ͛ŶŝŶ ŽƌƚĂŬ ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ŽƚŽŶŽŵ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ ƂŶĞŵůŝ ƌŽůƺŶƺŶ
ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. ^,Z͛ůĞƌŝŶ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ƉĞŶŝƐůĞƌŝŶĚĞ ĂƔŦƌŦ ďŽů ƐĞŵƉĂƟŬ ŝŶŶĞƌǀĂƐLJŽŶ ǀĂƌĚŦƌ ǀĞ
ĂŶƟŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝĨ ƚĞĚĂǀŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ĞƌĞŬƟů ŝƔůĞǀĚĞ ĚƺnjĞůŵĞ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. 7ŶƐĂŶůĂƌĚĂ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝ
ŚŝƉĞƌĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ W,͛LJĞ ďĂŒůŦ m^^ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞůŝŬ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. DdKW^͛ƵŶ ďŝƌ ƉĂƌĕĂƐŦ ŽůĂƌĂŬ 3ϴ ĞƌŬĞŒŝŶ
ŽƚŽŶŽŵŝŬ ƚŽŶƵƐ ǀĞ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ƚĂŚƚĞƌĞǀĂůůŝ ŵĂƐĂƐŦŶĚĂ ;dŝůƚͲƚĂďůĞͿ ƚĞƐƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. <ĂŶ ďĂƐŦŶĐŦ͕ ŬĂůƉ ŚŦnjŦ͕
ŝĚƌĂƌ ǀĞ ƐĞƌƵŵ ŬĂƚĞŬŽůĂŵŝŶ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ƂůĕƺůĞƌĞŬ ƐĂƉƚĂŶĂŶ ĂƌƚŵŦƔ ƐĞŵƉĂƟŬ ƚŽŶƵƐƵŶ ƂŶĞŵůŝ ŽƌĂŶĚĂ
m^^͛LJĞ LJŽů ĂĕƨŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. dĞƐƚ ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ m^^ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ƐĞŵƉĂƟŬ ƚŽŶƵƐƵŶ ŬŽͲĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ
ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶĞŶ LJĂƔůĂŶŵĂ͕ <7͕ ĂďĚŽŵŝŶĂů ŽďĞnjŝƚĞ͕ ͲƉĞƉƟƚ ǀĞ ŝŶƐƺůŝŶ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ǀĞ ĮnjŝŬƐĞů ŝŶĂŬƟǀŝƚĞ
ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ƐĞŵƉĂƟŬ ƚŽŶƵƐƵŶ ŶĞĚĞŶ ŽůĚƵŒƵ m^^ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ŝůĞ ďĞŶnjĞƌ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. KƚŽŶŽŵŝŬ
ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞ ƚŽƚĂů /W^^͕ W, ĞƚŬŝ ŝŶĚĞŬƐŝ ǀĞ ƐŦŬŦŶƨ ƐŬŽƌƵ ŝůĞ LJĂŬŦŶ ŽůĂƌĂŬ ŝůŝƔŬŝůĞŶĚŝƌŝůŝƌŬĞŶ͖ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ
ƚƌĂƐŝnjLJŽŶĞů njŽŶ ǀŽůƺŵůĞƌŝ ŝůĞ ĚĂŚĂ Ănj ŝůŝƔŬŝůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ƌƚŵŦƔ ƐĞŵƉĂƟŬ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞ m^^ ŝůĞ ŽůĚƵŒƵ
Őŝďŝ͕ ŝůĞ ĚĞ ƐŦŬŦ ďŝƌůŝŬƚĞůŝŬ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. EŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶ ǀĞ ĂůĨĂ 1ͲĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚƂƌůĞƌ ƉƌŽƐƚĂƚ͕ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽLJŶƵ͕ ƺƌĞƚƌĂ ǀĞ ŬĂǀĞƌŶƂnj ĐŝƐŝŵůĞƌŝŶ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĂ ĂƌĂĐŦůŦŬ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ.
ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj ŬĂůƐŝLJƵŵ ĚƵLJĂƌůĂƔƨƌŵĂ LJŽůĂŒŦ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ
ƺnj ŬĂƐ ƚŽŶƵƐƵ ƐĂĚĞĐĞ ŬĂůƐŝLJƵŵͲďĂŒŦŵůŦ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌ ŝůĞ ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞnj͕ ZŚŽͲZK< ŬĂůƐŝLJƵŵ
ĚƵLJĂƌůĂƔƨƌŵĂ LJŽůĂŒŦŶŦŶ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŝůĞ ĚĞ ĚƺnjĞŶůĞŶŝƌ. ŬƟǀŝƚĞƐŝ ĂƌƚŵŦƔ ZŚŽͲZK< LJŽůĂŒŦ Ěƺnj ŬĂƐ
ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶƵŶƵ ďŽnjĂƌĂŬ m^^ ǀĞ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂďŝůŝƌ. ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŽůĂŶ ĚŝLJĂďĞƚ Őŝďŝ ƉĂƚŽůŽũŝŬ
ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ƉĞŶŝů ZŚŽͲZK< ƵLJĂƌŦŵŦ ĂƌƚĂƌ ǀĞ ŝƐƚĞŵƐŝnj ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌƺŶ
ĂŬƟǀĞ ĞƫŒŝ ZŚŽͲZK< LJŽůĂŒŦŶŦŶ ĂƔŦƌŦ ƵLJĂƌŦŵŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞĚŝƌ. 'ĞŶĞƟŬ ŽůĂƌĂŬ W, ǀĞ D ŐĞůŝƔŵĞLJĞ
ŵĞLJŝůůŝ ^,Z͛ůĂƌŝŶ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝŶĚĞ ZŚŽͲZK< ƵLJĂƌŦŵŦŶŦŶ ĂƌƴŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ZK< ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ŵĞƐĂŶĞ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ƐŦŶŦƌůĂƌ͕ ^,Z͛ĚĞŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵŝƔ ŵĞƐĂŶĞ Ɛƺnj ŬĂƐ ƔĞƌŝƚůĞƌŝŶŝŶ
ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦ ĂnjĂůƨƌ ǀĞ ĞƌĞŬƟů ŝƔůĞǀŝ ĚƺnjĞůƟƌ. ^,Z͛ůĞƌĚĞ ZK<͛Ă ďĂŒůŦ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂ
Wϱ7͛ůĞƌŝŶ ƌŽůƺ ĂƌĂƔƨƌŦůŵŦƔ ǀĞ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ƐƺƌĞŶŝŶ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ
ĂnjĂůĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ^,Z͛ůĞƌŝŶ ŝŬŝ ŚĂŌĂůŦŬ ǀĂƌĚĞŶĂĮů ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ďŽnjƵŬ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ƂůĕƺŵůĞƌŝ ĚƺnjĞůƚŵŝƔ͕
ZŚŽ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵŶƵ ƂŶůĞŵŝƔ ǀĞ Đ'DW͛ŶŝŶ ĂƌĂĐŦůŦŬ ĞƫŒŝ ĚƺnjĞŶĞŬ ŝůĞ ZK< ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ĂnjĂůƚŵŦƔƨƌ.
ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦ m^^ͬW, ŐĞůŝƔŝŵŝŶĞ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶƵƌ. ZŚŽͲŬŝŶĂnjŦŶ ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ƉƌŽƐƚĂƚ
Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶĚĂŬŝ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵ ǀĞ ŶŽƌĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƵLJĂƌŦŵĂ ďĂŒůŦ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ƂŶůĞƌ. ƺnj ŬĂƐ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ŶĞĚĞŶ ŽůĚƵŒƵ Dd ŵĞƐĂŶĞ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮƐŝŶĞ ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ ŬƂƚƺůĞƔŵĞƐŝŶĞ
ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ. ,ŝƉĞƌƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞůĞƌĚĞ ĂƌƚŵŦƔ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj ĞŬƉƌĞƐLJŽŶƵ ǀĞ ĂnjĂůŵŦƔ D>W ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ
ďƵ ŐƂƌƺƔƺ ĚĞƐƚĞŬůĞƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ ŽďƐƚƌƺŬƚĞ ŽůŵĂLJĂŶ͕ ĚĞŶĞƌǀĞ ĞĚŝůŵŝƔ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮŬ ƌĂƚ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝŶĚĞ
ŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ĂŐŽŶŝƐƚůĞƌŝŶ ĞƚŬŝƐŝ ZŚŽͲŬŝŶĂnj ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ŝůĞ ĂnjĂůƨůŵŦƔƨƌ. EŽƌŵĂů ŵĞƐĂŶĞůĞƌĚĞ ZŚŽͲŬŝŶĂnj
ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ŬĂƌďĂŬŽů ĞƚŬŝƐŝŶŝ ĂnjĂůƨƌ͕ ĂŶĐĂŬ ŵĂŬƐŝŵĂů ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ ĞƚŬŝůĞŵĞnj. ŝLJĂďĞƚ ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ
ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦŶŦ ĞƚŬŝůĞƌ. ŝLJĂďĞƟŬ ƚĂǀƔĂŶůĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝŶĚĞ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ŽƌĂŶĚĂ ZŚŽͲŬŝŶĂnj
ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵ͕ ĂƌƚŵŦƔ D> ĨŽƐĨŽƌŝůĂƐLJŽŶƵ͕ D> ĨŽƐĨŽƌŝůĂƐLJŽŶ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ƺnjĞƌŝŶĞ ZŚŽͲŬŝŶĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ
zͲϮϳϲ3Ϯ͛ŶŝŶ ĂnjĂůŵŦƔ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. dƺŵ ďƵ ǀĞƌŝůĞƌ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦŶĚĂŬŝ ĚĞŶŐĞƐŝnjůŝŒŝŶ
m^^͛ŶŝŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂƐŦŶĂ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. EŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĞŶĚŽƚĞůŝŶͲ1 ǀĞ
ĂŶũŝŽƚĞŶƐŝŶ //͛ŶŝŶ ĚĞ W,ͬm^^͛LJĞ LJŽů ĂĕĂŶ Ěƺnj ŬĂƐ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ĂƌƨƔŦŶĂ LJŽů ĂĕĂďŝůĞĐĞŒŝ͕ ďƵŶƵŶ ĚĂ ZŚŽͲ
ŬŝŶĂnj ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
39
WĞůǀŝŬ ĂƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnj ǀĞ ŝƐŬĞŵŝ
WĞůǀŝŬ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ǀĞ Dd͛ĚĞ ŵĞƐĂŶĞĚĞ Ěƺnj ŬĂƐ ŬĂLJďŦ͕ ŬŽůůĂũĞŶ ĚĞƉŽůĂŶŵĂƐŦ ǀĞ ĮďƌŽnjŝƐ
ŐĞůŝƔĞƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŽůĂƌĂŬ ĂnjĂůŵŦƔ ŬŽŵƉůŝLJĂŶƐ͕ ŚŝƉĞƌŬĂƟǀŝƚĞ ǀĞ ďŽnjƵůŵƵƔ ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ.
WĞůǀŝŬ ĂƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnj ;ƉƌŽƐƚĂƚ͕ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƉĞŶŝƐͿ ŵĞƚĂďŽůŝŬ ƐĞŶĚƌŽŵ ǀĞ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞŶŝŶ ďŝƌ
ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ ŽůĂƌĂŬ EK ƵLJĂƌŦŵŦŶŦ ĂnjĂůƨƌ ǀĞ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦŶŦ ĂŬƟǀĞ ĞĚĞƌ. ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ŝĕŝŶ ƌŝƐŬ
ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ ŽůĂŶ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ͕ ŚŝƉĞƌŬŽůĞƐƚĞƌŽůĞŵŝ͕ ƐŝŐĂƌĂ ǀĞ ĚŝLJĂďĞƚ W, ǀĞ m^^ ŝĕŝŶ ĚĞ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺĚƺƌ.
<ůŝŶŝŬ ǀĞ ƉƌĞŬůŝŶŝŬ ǀĞƌŝůĞƌ ƉĞůǀŝŬ ŝƐŬĞŵŝ ǀĞ ŚŝƉĞƌŬŽůĞƐƚĞƌŽůĞŵŝŶŝŶ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ǀĞ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů Ěƺnj ŬĂƐůĂƌĚĂ
EK^͛ƵŶ ĂnjĂůŵĂƐŦ ǀĞ ĮďƌŽnjŝƐŝŶĞ ŝŶĚƺŬůĞŶŵĞƐŝ Őŝďŝ ďĞŶnjĞƌ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnj ǀĞ ŬƌŽŶŝŬ ŝƐŬĞŵŝ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ƐƚƌŽŵĂů ĮďƌŽnjŝƐ͕ ŐůĂŶĚƺůĞƌ ŬŝƐƟŬ ĂƚƌŽĮ ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐ
ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞƐŝŶĚĞ ĂƌƨƔ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ƌŽŶŝŬ ŝƐŬĞŵŝ ĚŽŬƵĚĂ d'&Ͳɴ1 ƺƌĞƟŵŝŶŝ ǀĞ ĚŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ĮďƌŽnjŝƐŝ
ƔŝĚĚĞƚůĞŶĚŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. LJƌŦĐĂ EK LJŽůƵŶƵ ĞƚŬŝůĞLJĞƌĞŬ ƉƌŽƐƚĂƨŶ ŶƂƌŽũĞŶŝŬ ƌĞůĂŬƐĂƐLJŽŶƵŶƵ ďŽnjŵĂŬƚĂ͕
ƐŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ ƉƌŽƐƚĂƨŶ Ěƺnj ŬĂƐ ƚŽŶƵƐƵŶƵ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ĞůĂƐƟƐŝƚĞƐŝŶŝ ĂnjĂůƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. 7ŵŵƺŶ ďŽLJĂŵĂ ŝůĞ
W,͛ůŝ ĞƌŬĞŒŝŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ ŚŝƉŽŬƐŝLJĞ ďĂŒůŦ ŝŶĚƺŬůĞŶĞďŝůŝƌ ĨĂŬƚƂƌͲ 1 ĂůĨĂ ;,/&Ͳ1ĂͿ ƉŽnjŝƟĨ ŽůĂƌĂŬ
ƐĂƉƚĂŶŵŦƔŬĞŶ͕ ƐĂŒůŦŬůŦ ŬŽŶƚƌŽů ƉƌŽƐƚĂƨŶĚĂ ƐĂƉƚĂŶŵĂŵŦƔƨƌ. ,ŝƉŽŬƐŝLJĞ ďĂŒůŦ d'&Ͳɴ1͛ŝŶ ĂƔŦƌŦ ƺƌĞƟŵŝ ǀĞ
ƉƌŽƐƚĂŶŽŝĚ ƺƌĞƟŵŝŶĚĞŬŝ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ĮďƌŽnjŝƐŝ ďĂƔůĂƚĂďŝůŝƌ. ĞƔ ĂůĨĂ ƌĞĚƺŬƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ ;ϱͲZ7Ϳ ƚĞĚĂǀŝƐŝ
ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ƉƌŽƐƚĂƚ ďƺLJƺŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦ ǀĞƌĞŶ ,/&Ͳ1Ă ǀĞ ĚŝŒĞƌ ŚŝƉŽŬƐŝLJĞ ďĂŒůŦ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ
ĚƺnjĞLJŝŶŝ ĂnjĂůƚĂƌĂŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ďŽLJƵƚůĂƌŦŶŦ ŬƺĕƺůƚĞďŝůŝƌ. ^,Z͛ůĂƌĚĂ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞ ŵĞƐĂŶĞ
ƉĞƌĨƺnjLJŽŶƵŶƵ ƐŦŶŦƌůĂLJĂďŝůŝƌ. ŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ^,Z͛ůĂƌĚĂ ĂůĨĂ 1ͲZ ďůŽŬĞƌůĞƌŝ ŝƔĞŵĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶŝ ĚƺnjĞůƟƌ.
ĂŚĂƐŦ͕ ŶŽƌŵŽƚĂŶƐŝĨ ƌĂƚůĂƌĂ ŐƂƌĞ ^,Z͛ůĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ƺƌĞŽƚĞůLJƵŵ ǀĞ ŵƵƐŬƵůĞƌ ĚƵǀĂƌ ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂ LJƺŬƐĞŬ
LJŽŒƵŶůƵŬƚĂ ŚŝƉŽŬƐŝŬ ŚƺĐƌĞ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ^,Z͛ůĞƌŝŶ Wϱ7 ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŵĞƐĂŶĞ ǀĂƐŬƺůĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞŬŝ ǀĞ
Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶĚĂŬŝ W͛LJŝ ďůŽŬĞ ĞĚĞƌĞŬ ŵĞƐĂŶĞ ŚŝƉŽŬƐŝƐŝŶŝ ĂnjĂůƨƌ ǀĞ ŚŝƉŽŬƐŝLJĞ ďĂŒůŦ ŝƔůĞǀƐĞů ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝ
ĚƺnjĞůƟƌ. ^ŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ ĂƚĞƌŽƐŬůĞƌŽnjĂ ďĂŒůŦ ƉĞůǀŝŬ ŝƐŬĞŵŝ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ͕ EK^
ƺƌĞƟŵŝŶĚĞ ĂnjĂůŵĂ ǀĞ ZŚŽͲŬŝŶĂnj ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵŶĂ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ m^^͛ůĞƌĞ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ ;bĞŬŝů ϮͿ.
,ŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵ
ŝLJĂďĞƚĞ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵ͕ EK LJŽůĂŒŦŶŦŶ ĚŝƐƌĞŐƺůĂƐLJŽŶƵŶĂ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĞ ŶĞĚĞŶ
ŽůƵƌ. ĞŶĞLJƐĞů ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ŬĂƐƚĞƌĞ ĞĚŝůŵŝƔ ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝŬ ƌĂƚůĂƌĚĂ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů Ěƺnj ŬĂƐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ LJĞƌŝŶŝ LJĂŒ
ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ĂůĚŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ŭ ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ;dͿ ǀĞ ĚĞŚŝĚƌŽƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ;,dͿ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů
ĚŽŬƵĚĂ EK^ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵ ĚŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵ ŝŶĚƺŬůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ĂƐƚĂƌĂƐLJŽŶ ƵLJŐƵůĂŶŵŦƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ
d ƌĞƉůĂƐŵĂŶŦ EK^ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶŝ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶƵ ŝLJŝůĞƔƟƌĞďŝůŵŝƔƟƌ. ŶĚƌŽũĞŶůĞƌ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů ĚŽŬƵĚĂ
ĨŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnj ƟƉ ϱ ĞŶnjŝŵŝ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵ ĚĂ ĚƺnjĞŶůĞƌ. <ĂƐƚĂƌĂƐLJŽŶ LJĂƉŦůŵŦƔ ŚĂLJǀĂŶůĂƌŦŶ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů
ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂ ĂnjĂůŵŦƔ ĨŽƐĨŽĚŝĞƐƚĞƌĂnj ƟƉ ϱ ĞŶnjŝŵŝ ĚƺnjĞLJŝ d ƌĞƉůĂƐŵĂŶŦ ŝůĞ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ĂƐƚĞƌĞ
ĞĚŝůŵŝƔ ƌĂƚůĂƌĚĂ ƉĞůǀŝŬ ƐŝŶŝƌ ƵLJĂƌŦŵŦŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ Wϱ7 ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝůĞ ŝŶƚƌĂŬĂǀĞƌŶŽnjĂů ďĂƐŦŶĕ ĂƌƨƔŦ
ƐĂƉƚĂŶĂŵĂŵŦƔƨƌ. ŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ŚĞŵ EK^ ŚĞŵ ĚĞ Wϱ ĞŶnjŝŵ ƵƉƌĞŐƺůƐLJŽŶƵ LJĂƉĂŶ ďƵ ĚƵĂů ĞƚŬŝƐŝ͕ EK
LJŽůĂŒŦŶĚĂŬŝ ŚĞŵŽƐƚĂƟŬ ŐƂƌĞǀŝ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔƨƌ.
<ĂƐƚĞƌĞ ĞĚŝůŵŝƔ ƌĂƚůĂƌŦŶ ƉĞŶŝƐ ĚŽŬƵůĂƌŦŶĚĂ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ĂƌƴŒŦ ǀĞ ĂƌƚŵŦƔ
ĨĞŶŝůĞĨƌŝŶĞ ŬŽŶƚƌĂŬƟů ĐĞǀĂďŦŶ ZŚŽͲŬŝŶĂnj ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ŝůĞ ĚƺnjĞůƟůĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ƉƌŽƐƚĂƚ͕ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂĚĂ EK^ ƺƌĞƟŵŝŶŝ ŝŶĚƺŬůĞĚŝŒŝ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. LJƌŦĐĂ
ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĞŬƐŝŬůŝŒŝ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj ƵƉƌĞŐƺůĂƐLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ZĂƚůĂƌĚĂ
ŚŝƉŽŐŽŶĂĚŝnjŵŝŶ ŵĞƐĂŶĞĚĞ d'&Ͳ1ď͛LJŝ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ĮďƌŽnjŝƐ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
DĞƐĂŶĞĚĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ ƺƌŽƚĞůLJƵŵƵŶĚĂ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƐŝŶŝƌ ŐĂŶŐůŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ ĂŶĚƌŽũĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ďƵůƵŶĚƵŒƵ
ŚĂLJǀĂŶ ŵŽĚĞůůĞƌŝŶĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂLJŦ ŝŶĞƌǀĞ ĞĚĞŶ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ƐŝŶŝƌ
ŐĂŶŐůŝLJŽŶůĂƌŦŶŦ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĂnjůŦŒŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ ĂůĨĂ 1 ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ
ǀĞ ŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ŝƔůĞǀŝŶĚĞ ďŽnjƵŬůƵŬ͕ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƌĞƉůĂƐŵĂŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ;dZdͿ ŝůĞ ĚƺnjĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
LJƌŦĐĂ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌ ƐƚƌŽŵĂů ƉƌĞŬƺƌƐƂƌ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶ Ěƺnj ŬĂƐ LJƂŶƺŶĚĞ ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ZĂƚůĂƌĚĂ dZd ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ Ěƺnj ŬĂƐͬŬŽůůĂũĞŶ ŽƌĂŶŦ ŬŽŶƚƌŽů ŐƌƵďƵŶĂ ŐƂƌĞ ĂƌƚŵŦƔ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. <ĂƐƚĞƌĞ
ƌĂƚůĂƌĂ dZd ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ǀĂƐŬƺůĞƌ LJĂƉŦůĂƌŦ͕ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƐ Įďƌŝů ƐĂLJŦƐŦŶŦ ǀĞ ƺƌŽƚĞůLJƵŵ ŬĂůŦŶůŦŒŦŶŦ
ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj LJŽůĂŒŦŶŦ ĚĂ ĞƚŬŝůĞLJĞƌĞŬ Ěƺnj ŬĂƐ ŬŽŶƌĂŬƟůŝƚĞƐŝŶĞ
ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶƵƌ. dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĂnjůŦŒŦŶĚĂ ĂƌƚŵŦƔ ZŚŽͬZŚŽͲŬŝŶĂnj ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ŬĂƐŦůŵĂLJĂ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ
Ěƺnj ŬĂƐ ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶĂ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƨŶ ĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƵLJĂƌŦLJĂ ŬĂƐŦůŵĂ LJĂŶŦƨŶĚĂ ĂƌƨƔĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
$0
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƩĂ EK^ ĞŶnjŝŵŝŶŝŶ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĚŽůĂƌŬĞŶ ŵĞƐĂŶĞ
ŐƂǀĚĞƐŝŶĚĞ ǀĞ ŝƔĞƌŬĞŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ŐĞǀƔĞŵĞƐŝŶĞ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶƵƌ.
dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ͛ƵŶ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶĚĂ W ĞŶnjŝŵŝ ĞŬƐƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵ ĂƌƨƌĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
Ia•\an]a =UC fU =¿D¯cY _\an Ub[U[\UbTU `U\fY[ ]UcanU `b_cdad fU `UnY\ Yc[U]Y c_neSe TUdbYcb
a•b a[dYfYdUcY fU 1ŽCC _bdaia Õ[ab. DUcd_cdUb_n dUTafYcY Y\U ]UcanU fU `b_cdadn fac[º\Ub ia`\abnTa
UNOC U[c`bUci_ne fU T_\aic Y\U `U\fY[ [an a[] abd]a[daTb. ,ŝƉŽŐŽŶĂĚŝŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ dZd ŝůĞ EK^
ǀĞ ŬĂŶ ĂŬŦŵŦ ĂƌƨƌŦůĂƌĂŬ m^^ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůŝƌ. 1ibSa DRD Y\U abdan P45 U[c`bUci_ne P455u dUTafYcYnYn
Ud[Yn\YÎYnY fU T_\aic Y\U `U\fY[ [an a[]n abdb\aRY\Yb.
I1<1N=1 P5<FuK 4uC6ONKCuION P1DO6uJIO<O:uCu
,ŝƐƚŽůŽũŝŬ W,͕ ϱ0 LJĂƔ ǀĞ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ йϱ0͛ƐŝŶĚĞ ǀĞ ϴ0 LJĂƔ ǀĞ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ŝƐĞ
йϵ0͛ŶŦŶĚĂ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. W,͛LJĞ ďĂŒůŦ m^^ ĚĞƉŽůĂŵĂ͕ ďŽƔĂůƚŵĂ ǀĞ ŝƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ
ŬĂƉƐĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ŦƌŬͲϱ0 LJĂƔ ŐƌƵďƵ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ йϮϲ͛ƐŦŶĚĂ ǀĞ ϳ0 LJĂƔ ƺnjĞƌŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ĚĞ йϳϵ͛ƵŶĚĂ ŐƂƌƺůĞŶ
m^^͕ LJĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ia•\an]a Y\U 1ŽCC2P8 Y\Y•[YcY da] _\aba[ an\a•\a]a]• _\]acna
baÎ]Un =UC fU _d_n_]Y[ XY`Uba[dYfYdU WYRY ia•\an]aia Y[YnSY\ nb_na\ Y•\UfTU[Y TUÎY•Y[\Y[\Ub Y\U NO
fU RX_1RX_-[Ynaj WYRY nb_bUWº\adb cYcdU]TU[Y TUÎY•Y[\Y[\Ub c_be]\e _\aRY\Yb.
zĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ ĂƌƚĂŶ ďŝƌůŝŬƚĞůŝŒŝ ĞƉŝĚĞŵŝLJŽůŽũŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ͛ĚĞ DD^ ŝůĞ ϰ0Ͳϳ0
LJĂƔ ŐƌƵďƵ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ йϱϮ͛ƐŝŶĚĞ ǀĞ ϳ0 LJĂƔ ƺnjĞƌŝ ĞƌŬůĞƌŝŶ йϳ0͛ŝŶĚĞ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝŶĚĞ
LJĂƔůĂŶŵĂŶŦŶ ƉĞŶŝƐ ŝƔůĞǀŝŶĞ ĞƚŬŝƐŝ ŬŽůĂLJĐĂ ŐƂƐƚĞƌŝůĞďŝůŝƌ. WƐŝŬŽũĞŶŝŬ͕ ĞŶĚŽŬƌŝŶ͕ ǀĂƐŬƺůĞƌ ǀĞ ŶƂƌŽũĞŶŝŬ
ŶĞĚĞŶůĞƌ ŝůĞ ŝůĂĕůĂƌŦŶ ͛LJĞ ŶĂƐŦů LJŽů ĂĕƨŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. WĂƌŬŝŶƐŽŶ͕ ŝŶŵĞ ǀĞ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚ LJĂƌĂůĂŶŵĂƐŦ
Őŝďŝ ďŝƌĕŽŬ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ŶĞĚĞŶ LJĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. 1ibSa ia•\an]a Y\U abdan =UC _d_n_]Y[
XY`Uba[dYfYdU NO bUWº\aci_nenTa[Y TUÎY•Y[\Y[\Ub XY`_W_naTYj] fU RX_1RX_-[Ynaj i_\aÎnTa[Y
TUÎY•Y[\Y[\Ub 54 fU 5Z4 WU\Y•Y]YnU i_\ aÕab ;bĞŬŝů ϱͿ.
2P8¯NuN KO=P<uK1CION<1R9
mƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ͕ ƌĞnjŝĚƺĞů ŝĚƌĂƌ ŵŝŬƚĂƌŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌƺůŵĞ ƐŦŬůŦŒŦ ĂƌƚĂƌ. ƐŬŝ ĐĞƌƌĂŚŝ
ƐĞƌŝůĞƌĚĞ й1Ϯ͛ůĞƌĞ ŬĂĚĂƌ ĕŦŬĂƌŬĞŶ͕ LJĞŶŝ ƐĞƌŝůĞƌĚĞ йϱ͕Ϯ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
DĞƐĂŶĞ ƚĂƔŦ ŐĞŶŝƔ ŽƚŽƉƐŝ ƐĞƌŝůĞƌŝŶĚĞ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ W,͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ƚĂƔŦ ŐƂƌƺůŵĞ ŽƌĂŶŦ;й3͕ϰͿ
ŬŽŶƚƌŽů ŐƌƵďƵŶĂ ;й0͕ϰͿ ŐƂƌĞ ϴ ŬĂƚ ĨĂnjůĂĚŦƌ. mƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƚĂƔŦ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ƚĂƔŦ ŐƂƌƺůŵĞ ŽůĂƐŦůŦŒŦ
ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬƟƌ.
,ĞŵĂƚƺƌŝ W,͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŵĂŬƌŽƐŬŽƉŝŬ ŚĞŵĂƚƺƌŝ ǀĞ ƉŦŚƨ ŐĞůŝƔŵĞ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ. ,ĞŵĂƚƺƌŝLJĞ
ŵĞLJŝůůŝ W͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ŵŝŬƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ LJŽŒƵŶůƵŬ ĂƌƚŵŦƔƨƌ.
ŬƵƚ ŝĚƌĂƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶƵ W,͛ŶŝŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶƵĚƵƌ. 7Z͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŝĕŝŶ ƂŶĚĞ ŐĞůĞŶ
ďŝƌ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶĚƵƌ ǀĞ ĞƐŬŝ ƐĞƌŝůĞƌĚĞ 7Z͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϮϱͲ30͛Ƶ dhZW ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ŝƐĞ
7Z͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌŦŶ ĕŽŒƵ͕ ŵĞĚŝŬĂů ƂŶůĞŵůĞƌ ŝůĞ ƐŽŶĚĂ ĕŦŬĂƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ ŝƔĞLJĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
DĞƐĂŶĞ ĚĞŬŽŵƉĂŶƐĂƐLJŽŶƵ W,͛ŶŝŶ LJŽů ĂĕƨŒŦ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ
ƐƺƌĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŝƔůĞǀŝ ďŽnjƵůƵƌ. ĞƚƌŝƐƂƌĚĞ ĞŬƐƚƌĂƐĞůůƺůĞƌ ŵĂƚƌŝŬƐ ďŝƌŝŬŝƌ ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐŦŶ LJĞƌŝŶŝ
ĮďƌŽƟŬ ĚŽŬƵ ĂůŦƌ. LJŶŦ ďƵůŐƵůĂƌ LJĂƔůĂŶŵĂ ƐŽŶƵĐƵ ĚĂ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ.
7ĚƌĂƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ W,͛ŶŝŶ ĞŶ ĕŽŬ ŬŽƌŬƵůĂŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ ďŝƌŝĚŝƌ. dĂƔŵĂ ;ŽǀĞƌŇŽǁͿ ƔĞŬůŝŶĚĞ
ŽůĂďŝůĚŝŒŝ Őŝďŝ͕ ĚĞƚƌŝƐƂƌ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦ ƐŦŬŦƔŵĂ ;ƵƌŐĞͿ ƔĞŬůŝŶĚĞ ĚĞ ŽůĂďŝůŝƌ. W,͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϰ ŝůĞ
ϲ͛ƐŦŶĚĂ ŐĞůŝƔƟŒŝ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
ƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ ĐĞƌƌĂŚŝ ƂŶĐĞƐŝ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŶĚŝŒŝ ϲ10Ϯ ŽůŐƵŶƵŶ йϳ͕ϲ͛ƐŦŶĚĂ
ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnj ǀĞ ďƵŶůĂƌŦŶ ĚĂ ƺĕƚĞ ďŝƌŝŶĚĞ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
ŝŶƐĞů ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŒƵ LJĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ W,ͬm^^ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ŝƔůĞǀ ďŽnjƵŬůƵŒƵ ;7Ϳ ŐƂƌƺůŵĞ ƐŦŬůŦŬůĂƌŦ
ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ůůŝ LJĂƔ ƺƐƚƺ 1Ϯ000͛ĚĞŶ ĨĂnjůĂ ĞƌŬĞŒŝ ŬĂƉƐĂLJĂŶ ďŝƌ ĞƉŝĚĞŵŝLJŽůŽũŝŬ ĂƌĂƔƨƌŵĂĚĂ ;D^DͲϳͿ
1ŽCC 54 fU 5Z4 Wbº\]U _ban\ab cbaci\a 90 $9 fU $6 _\aba[ ca`dan]•db. W,ͬm^^͕ ǀĞ ũ
ŝĕŝŶ ďĂŒŦŵƐŦnj ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺĚƺƌ.
2P81ŽCC 4OÍ1< C5IuR
ŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĚŽŒĂů ƐĞLJƌŝ͕ Ž ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ njĂŵĂŶ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ƉƌŽŐŶŽnjƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. dĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵŝƔ ǀĞLJĂ
ĞĚŝůŵĞŵŝƔ W,ͬm^^͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ďŝLJŽůŽũŝŬ ǀĞ ƐĞŵƉƚŽŵĂƚŽůŽũŝŬ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌĞ ďĂŬŦůĂƌĂŬ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĚŽŒĂů
ƐĞLJƌŝ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌŦůĂďŝůŝƌ. ŽŒĂů ƐĞLJƌŝŶ ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶ ŝnjůĞŶŵĞ ƐƺƌĞƐŝ͕ ŚĂŶŐŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
$1
ŝnjůĞŶĞĐĞŒŝ ǀĞ ŚĂŶŐŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶ ŝnjůĞŶĞĐĞŒŝ ŵĞƚĂͲĂŶĂůŝnj ŝĕŝŶ ƐŽƌƵŶ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
W,͕ ĚĂŝŵĂ m^^ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĚĞŒŝůĚŝƌ ǀĞ ŚĞƌ ŽůŐƵĚĂ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ŐƂƐƚĞƌŵĞnj. 7ůŬ ŬĞnj ϰͲϳ LJŦů ŝnjůĞŶĞŶ
ŽƌƚĂůĂŵĂ LJĂƔŦ ϳ0 LJŦů ŽůĂŶ W, ůŝ Ϯ1Ϯ ŽůŐƵŶƵŶ LJĂƌŦƐŦŶĚĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬŵĞĚŝŒŝ ǀĞ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ
ŝůĞƌůĞŵĞĚŝŒŝŶŝ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. m^^ ůŝ 10ϳ ŽůŐƵŶƵŶ ϱ LJŦů ƐƺƌĞLJůĞ ŝnjůĞŶĚŝŒŝ ďĂƔŬĂ ďŝƌ ĂƌĂƔƨƌŵĂĚĂ 10
ŽůŐƵŶƵŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ŐĞƌĞŬƟƌĚŝŒŝ͕ ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϱϮ ƐŝŶĚĞ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌĚĂ ĚĞŒŝƔŵĞ ŽůŵĂĚŦŒŦ ǀĞ й3Ϯ ƐŝŶĚĞ
ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ ĚƺnjĞůĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ĂůƟŵŽƌĞ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ŝƐĞ͕ ĂŬƵƚ ŝĚƌĂƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶƵ ;7ZͿ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬƟƌĞŶ W,͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ
3 ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔƨƌ. ƵŶůĂƌ ĂͿ aja\]• YTbab a[] Xj fU [effUdY͖ ďͿ abd[ YTbab XYccY ǀĞ ĐͿ
`ab]a[ Y\U bU[da\ ]eaiUnUTU Rºiº[ Re\enan `b_cdad͛ƨƌ. ŝƌĚĞŶ ĨĂnjůĂ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ƚĂƔŦLJĂŶ ŽůŐƵůĂƌŦŶ 7Z
LJĞ ŐŝƌŵĞ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵ ĚƵLJŵĂ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬƟƌ. 7Z ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝ ŽƌĂŶŦ ƐĂĚĞĐĞ
ďŝƌ ĂĚĞƚ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ǀĂƌ ŝƐĞ йϵ͕ ŝŬŝ ĂĚĞƚ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ й1ϲ ǀĞ ƺĕ ĂĚĞƚ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺŶƺŶ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ
ŝƐĞ й3ϳ ŽůĂƌĂŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. zĂƔ͕ 7Z ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝ ŝĕŝŶ ďĂŒŦŵƐŦnj ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺĚƺƌ. mĕ
ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺ ƚĂƔŦLJĂŶ ϳ0 LJĂƔ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ W,͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ 7Z ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝ ŽƌĂŶŦ͕ ƺĕ ƌŝƐŬ
ĨĂŬƚƂƌƺ ƚĂƔŦLJĂŶ ϰ0 LJĂƔŦŶĚĂŬŝ ŽůŐƵůĂƌĂ ŐƂƌĞ 11 ŬĂƚ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬƟƌ.
KůŵƐƚĞĚ ĕĂůŦƔŵĂƐŦ͕ W, ŶŝŶ ĚŽŒĂů ƐĞLJƌŝ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ƚŽƉůƵŵ ƚĞŵĞůůŝ ƵnjƵŶůĂŵĂƐŦŶĂ LJĂƉŦůŵŦƔ ƂŶĞŵůŝ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝĚŝƌ. ĂŚĂ ƂŶĐĞ ƺƌŝŶĞƌ ŝƔůĞǀŝŶŝ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ŚĂƐƚĂůŦŬ ŐĞĕŝƌŵĞLJĞŶ ϰ0Ͳϳ0 LJĂƔůĂƌŦŶĚĂ Ϯ000
ĞƌŬĞŒŝ ŬĂƉƐĂLJĂŶ ďƵ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ƉŝŬ ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵ ŚŦnjŦŶŦŶ ;YŵĂdžͿ ŚĞƌ 10 LJŦůůŦŬ LJĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ Ϯ ŵůͬƐŶ ĂnjĂůĚŦŒŦ
ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺŶƺŶ ĚĞ LJŦůĚĂ 0͕ϲ ŵů ĂƌƴŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. WƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ϰ0 ŵů͛ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŽůĂŶ
ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ h^ ^ŬŽƌƵŶĚĂŬŝ ĂƌƨƔ ŽƌĂŶŦ͕ ƉƌŽƐƚĂƨ ŬƺĕƺŬ ŽůĂŶůĂƌĂ ŐƂƌĞ 3 ŬĂƚ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. LJƌŦĐĂ
ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ 30 ŵů͛ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŽůĂŶ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ 7Z ŐĞůŝƔŵĞ ƌŝƐŬŝ͕ ƉƌŽƐƚĂƨ ĚĂŚĂ ŬƺĕƺŬ ŽůĂŶůĂƌĂ ŐƂƌĞ
3 ŬĂƚ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬƟƌ. KůŵƐƚĞĚ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂŶ m^^ ŶŝŶ ĮnjŝŬƐĞů ǀĞ ŵĞŶƚĂů ƐĂŒůŦŒŦ ƂŶĞŵůŝ ŽƌĂŶĚĂ ďŽnjĚƵŒƵ
ĂŶůĂƔŦůŵŦƔƨƌ.
Ƃƌƚ LJŦů ŝnjůĞŵ ƐƺƌĞůŝ WƌŽƐĐĂƌ >ŽŶŐͲƚĞƌŵ ĸĐĂĐLJ ĂŶĚ ^ĂĨĞƚLJ ^ƚƵĚLJ ;W>^^Ϳ ĚĞ 1ϱ1ϲ ŽůŐƵLJƵ ŬĂƉƐĂLJĂŶ
ƉůĂƐĞďŽ ŐƌƵďƵŶĚĂ 7Z ŽƌĂŶŦ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ 1ϰͲϰ1 ŵů ŽůĂŶůĂƌĚĂ йϴ.ϵ ŝŬĞŶ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ϱϴͲ1ϱ0
ŵů ŽůĂŶůĂƌĚĂ йϮϮ LJĞ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. ^ĞƌƵŵ W^ ĚĞŒĞƌŝ 1͕ϰ ŶŐͬŵů ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ϰ0 ŵů͛ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ
ŽůĂŶůĂƌĚĂ 7Z ŐĞůŝƔŵĞ ƌŝƐŬŝ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. 7Z ŐĞůŝƔŵĞ ŽůĂƐŦůŦŒŦ LJƺŬƐĞŬ W^ ĚƺnjĞLJůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ
;й3͕ϵͿ͕ ŶŽƌŵĂů W^ ĚƺnjĞLJůŝ ŽůŐƵůĂƌĂ ;й0͕ϱͿ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ. zƺŬƐĞŬ ƐĞŵƉƚŽŵ ƐŬŽƌůƵ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĐĞƌƌĂŚŝ
ƚĞĚĂǀŝ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ.
m^^ ǀĞ W,͛ůŝ 30ϰϳ ŽůŐƵŶƵŶ ŬĂƨůĚŦŒŦ ǀĞ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŝnjůĞŵ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ ϰ͕ϱ LJŦů ŽůĚƵŒƵ dŚĞ DĞĚŝĐĂů
dŚĞƌĂƉLJ KĨ WƌŽƐƚĂƟĐ ^LJŵƉƚŽŵƐ ;DdKW^Ϳ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ƉůĂƐĞďŽ ;ϳ3ϳͿ͕ ĚŽŬƐĂnjŽƐŝŶ ;ϳϱϲͿ͕ ĮŶĂƐƚĞƌŝĚĞ
;ϳϲϴͿ ǀĞ ĚŽŬƐĂnjŽƐŝŶнĮŶĂƐƚĞƌŝĚĞ ;ϳϴϲͿ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůŵŦƔƨƌ. KůŐƵůĂƌ ƚŽƚĂů /W^^ ĚĞ ϰ ƉƵĂŶůŦŬ ĂƌƨƔ͕ 7Z͕
ŝĚƌĂƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ͕ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ͕ ƺƌŝŶĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ƺƌŽƐĞƉƐŝƐ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶĞ ďĂŬŦůĂƌĂŬ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. WůĂƐĞďŽ ŐƌƵďƵŶĚĂ ŽůŐƵůĂƌŦŶ й1ϳ͛Ɛŝ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ. WƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ŐƂƐƚĞƌĞŶ
ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϴ0͛ŝŶĚĞ /W^^ ϰ ƉƵĂŶ ĂƌƚĂƌŬĞŶ͕ й1ϱ͛ŝŶĚĞ 7Z͕ йϱ͛ŝŶĚĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ͕ й0͕ϴ͛ŝŶĚĞ ƺƌŽƐĞƉƐŝƐ
ŐĞůŝƔŵŝƔƟƌ. Ƶ ŽůŐƵůĂƌŦŶ ŚŝĕďŝƌŝŶĚĞ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ ŐĞůŝƔŵĞŵŝƔƟƌ.
dŽƉůƵŵ ƚĂďĂŶůŦ ƵnjƵŶůĂŵĂƐŦŶĂ ďŝƌ ĂƌĂƔƨƌŵĂ ŽůĂŶ KůŵƐƚĞĚ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĂ ŬĂƨůĂŶ ƐĞŵƉƚŽŵ ƐŬŽƌƵ хϳ
ǀĞ YŵĂdž͛Ŧ ф1ϱ ŵůͬƐŶ ŽůĂŶ m^^ ůŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŝůĞ DdKW^ ƵŶ ƉůĂƐĞďŽ ŐƌƵďƵŶƵ
ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůŵŦƔƨƌ. ŝŶ ŽůŐƵ ŐƂnj ƂŶƺŶĞ ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ KůŵƐƚĞĚ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ĂŬƵƚ ŝĚƌĂƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶƵ 1ϵ͕Ϯ LJĞ
ŬĂƌƔŦůŦŬ ϲ͕ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ŝůĞƌůĞŵĞ ϴϵ͕Ϯ͛LJĞ ŬĂƌƔŦ 3ϵ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞLJĂ ŵŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝĨ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝ 1ϳ͕ϳ͛LJĞ
ŬĂƌƔŦ 13 ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. Ƶ ĂƌĂƔƨƌŵĂ ƚŽƉůƵŵ ƚĂďĂŶůŦ ĚŽŒĂů ƐĞLJŝƌ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ŝůĞ ƉůĂƐĞďŽ
ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŬŝ ĨĂƌŬŦ ŐƂƐƚĞƌŵĞƐŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. Ƶ ĨĂƌŬŦŶ ƉůĂƐĞďŽ ĞƚŬŝƐŝŶĚĞŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶĚŦŒŦ
ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
2P81ŽCC T_Îa\ cUibY Y\U Y\WY\Y ƂŶĞŵůŝ n_[da\ab
W,ͬm^^ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ W,͛ŶŝŶ ĚŽŒĂů ƐĞLJƌŝŶŝ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
KƌƚĂ ǀĞ ƔŝĚĚĞƚůŝ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ŽůĂŶ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ƐĞŵƉƚŽŵ ƐŬŽƌůĂƌŦ LJĂƔůĂŶŵĂ ŝůĞ ĂƌƚĂƌ.
dZh^ ŝůĞ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůĞŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ĕŽŬ LJĂǀĂƔ ĂƌƚĂƌ͕ ĂŶĐĂŬ ŝůĞƌŝ LJĂƔůĂƌĚĂ ŝƐƟŬƌĂƌůŦ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ďƺLJƺƌ.
ŝŶ͕ ƐŽƐLJŽĞŬŽŶŽŵŝŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ͕ ĐŝŶƐĞů ĂŬƟǀŝƚĞ͕ ĂůŬŽů͕ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ͕ ĚŝLJĞƚ ǀĞ ĚŝŒĞƌůĞƌŝŶŝŶ W, ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ
ƐŦŶŦƌůŦ ƌŽůůĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ. ^ŝŐĂƌĂ͕ ďĂnjŦ LJŝLJĞĐĞŬůĞƌ͕ ŽďĞnjŝƚĞ ǀĞ ĂƌƚŵŦƔ <7͛ŶŝŶ W, ƔŝĚĚĞƟ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůĞƌŝ ƚĂƌƨƔŵĂůŦĚŦƌ.
^ĞŵƉƚŽŵ ƔŝĚĚĞƟ ǀĞ ƐŦŬůŦŬ͕ ƐŦŬŦŶƨ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ƂnjŐƺ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ͕ ŵĂŬƐŝŵƵŵ ĂŬŦŵ ŚŦnjŦ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ
$2
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Őŝďŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ LJĂƔŦŶ ŝůĞƌůĞŵĞƐŝ ŝůĞ ŬƂƚƺůĞƔŵĞ ĞŒŝůŝŵŝŶĚĞĚŝƌ. /W^^͕ ƐŦŬŦŶƨ ǀĞ YŽ> ŝůĞ ƐŦŬŦ ŬŽƌĞůĂƐLJŽŶ
ŐƂƐƚĞƌŝƌ.
W,ͬm^^ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ƌŝƐŬŝŶŝ ďĞůŝƌůĞŵĞĚĞ LJĂƔ͕ ƐĞŵƉƚŽŵ ƔŝĚĚĞƟ͕ ĂŬŦŵ ŚŦnjŦ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ǀĞ ƐĞƌƵŵ
W^ ĚĞŒĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦƔůŦ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌĚŝƌ.
7njůĞŶĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵŽƌƚĂůŝƚĞ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ͕ ŵĞƐĂŶĞ ĚĞŬŽŵƉĞŶnjĂƐLJŽŶƵ͕ ŵĞƐĂŶĞ ƚĂƔŦ͕ ŚĞŵĂƚƺƌŝ͕
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ǀĞ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ Őŝďŝ W,ͬm^^ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ŶĂĚŝƌĞŶ ŐĞůŝƔŝƌ.
7Ŭŝ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ŽůĂLJŦ 7Z ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝĚŝƌ. ŽŬ ƐŦŬ ŽůŵĂƐĂ ĚĂ ŝnjůĞŵĞ ƐƺƌĞƐŝŶĞ
ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ďƵ ŝŬŝ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ŽůĂLJŦŶŦŶ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ ĚŽŒƌƵƐĂů ŽůĂƌĂŬ ĂƌƚĂƌ.
ĂnjĂů ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚĞ ŝůĞƌŝ LJĂƔ͕ ĂƌƚŵŦƔ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ ǀĞ LJƺŬƐĞŬ W^ ƐĞǀŝLJĞƐŝ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶͲ hZ ǀĞ
ĐĞƌƌĂŚŝ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝͲŝĕŝŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝĚŝƌ.
Kaina[\ab*
1. ZŽĞŚƌďŽƌŶ '. ĞŶŝŐŶ WƌŽƐƚĂƟĐ ,LJƉĞƌƉůĂƐŝĂ͗ ƟŽůŽŐLJ͕ WĂƚŚŽƉŚLJƐŝŽůŽŐLJ͕ ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐLJ͕ ĂŶĚ EĂƚƵƌĂů
,ŝƐƚŽƌLJ. /Ŷ ĂŵƉďĞůůͲtĂůƐŚ hƌŽůŽŐLJ ;ĚŝƚŽƌƐ͗ tĞŝŶ :͕ <ĂǀŽƵƐƐŝ >Z͕ EŽǀŝĐŬ ͕ WĂƌƟŶ t͕ WĞƚĞƌƐ
Ϳ͕ 10ƚŚ ĚŝƟŽŶ͕ ůƐĞǀŝĞƌ͕ WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ Ϯ01Ϯ͕ ŚĂƉ ϵ1͕ Ϯϱϲ0ͲϮϲ10
Ϯ. ZŽĞŚƌďŽƌŶ '. WĂƚŚŽůŽŐLJ ŽĨ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƟĐ ŚLJƉĞƌƉůĂƐŝĂ. /Ŷƚ : /ŵƉŽƚ ZĞƐ Ϯ00ϴ͖ Ϯ0;^ƵƉƉů. 3Ϳ͗^11ʹ1ϴ
3. DĂnjƵƌ :͕ ,ĞůĨĂŶĚ d͕ DĐsĂƌLJ <d. /ŶŇƵĞŶĐĞƐ ŽĨ ŶĞƵƌŽƌĞŐƵůĂƚŽƌLJ ĨĂĐƚŽƌƐ ŽŶ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ŽĨ
ůŽǁĞƌ ƵƌŝŶĂƌLJ ƚƌĂĐƚ ƐLJŵƉƚŽŵƐͬďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƟĐ ŚLJƉĞƌƉůĂƐŝĂ ĂŶĚ ĞƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ŝŶ ĂŐŝŶŐ ŵĞŶ.
hƌŽů ůŝŶ EŽƌƚŚ ŵ Ϯ01Ϯ͖ 3ϵ;1Ϳ͗ϳϳͲϴϴ.
ϰ. DĐsĂƌLJ <. >ŽǁĞƌ ƵƌŝŶĂƌLJ ƚƌĂĐƚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ƐĞdžƵĂů ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ͗ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐLJ ĂŶĚ ƉĂƚŚŽƉŚLJƐŝŽůŽŐLJ.
:h /Ŷƚ Ϯ00ϲ͖ ϵϳ ;^ƵƉƉů ϮͿ͗Ϯ3Ͳϴ.
ϱ. <ƂŚůĞƌ d^͕ DĐsĂƌLJ <d. dŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ĞƌĞĐƟůĞ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ƵƌŝŶĂƌLJ ƚƌĂĐƚ
ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĂŶĚ ƚŚĞ ƌŽůĞ ŽĨ ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ ƚLJƉĞ ϱ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ00ϵ͖ ϱϱ;1Ϳ͗3ϴͲϰϴ.
ϲ. ,ĂŵŵĂƌƐƚĞŶ :͕ WĞĞŬĞƌ Z. hƌŽůŽŐŝĐĂů ĂƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ƚŚĞ ŵĞƚĂďŽůŝĐ ƐLJŶĚƌŽŵĞ. EĂƚ ZĞǀ hƌŽů Ϯ011͖
ϴ;ϵͿ͗ϰϴ3Ͳϵϰ.
ϳ. 'ĂĐĐŝ D͕ ĂƌĚůĞLJ /͕ 'ŝƵůŝĂŶŽ &͕ ,ĂƚnjŝĐŚƌŝƐƚŽƵ ͕ <ĂƉůĂŶ ^͕ DĂŐŐŝ D͕ DĐsĂƌLJ <d͕ DŝƌŽŶĞ s͕ WŽƌƐƚ ,͕
ZŽĞŚƌďŽƌŶ '. ƌŝƟĐĂů ĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ ďĞƚǁĞĞŶ ƐĞdžƵĂů ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶƐ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ƵƌŝŶĂƌLJ
ƚƌĂĐƚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ĚƵĞ ƚŽ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƟĐ ŚLJƉĞƌƉůĂƐŝĂ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ011͖ ϲ0;ϰͿ͗ϴ0ϵͲϮϱ.
ϴ. ƌƵnj & ĂŶĚ ĞƐŐƌĂŶĚĐŚĂŵƉƐ &. EĞǁ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ĂŶĚ ƉĂƚŚŽƉŚLJƐŝŽůŽŐLJ ŽĨ ůŽǁĞƌ ƵƌŝŶĂƌLJ ƚƌĂĐƚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ
ŝŶ ŵĞŶ. Ƶƌ hƌŽů ^ƵƉƉů Ϯ010͖ ϵ͗ϰϳϮͲϳϲ.
ϵ. DŝƌŽŶĞ s͕ ^ĞƐƐĂ ͕ 'ŝƵůŝĂŶŽ &͕ ĞƌŐĞƐ Z͕ <ŝƌďLJ D͕ DŽŶĐĂĚĂ /. ƵƌƌĞŶƚ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƟĐ ŚLJƉĞƌƉůĂƐŝĂ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͗ ŝŵƉĂĐƚ ŽŶ ƐĞdžƵĂů ĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞůĂƚĞĚ ƐĞdžƵĂů ĂĚǀĞƌƐĞ ĞǀĞŶƚƐ. /Ŷƚ : ůŝŶ
WƌĂĐƚ Ϯ011͖ ϲϱ;ϵͿ͗100ϱͲ13.
10. ŶĚĞƌƐƐŽŶ <͕ hĐŬĞƌƚ ^͕ ^ƟĞĨ ͕ ,ĞĚůƵŶĚ W. WŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞƐ ;WƐͿ ĂŶĚ W ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ĨŽƌ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ >hd^. EĞƵƌŽƵƌŽů hƌŽĚLJŶ Ϯ00ϳ͖ Ϯϲ;ϲ ^ƵƉƉůͿ͗ϵϮϴͲ33.
11. Ğůů :Z͕ >ĂďŽƌĚĞ . hƉĚĂƚĞ ŽŶ ƚŚĞ ƐĞdžƵĂů ŝŵƉĂĐƚ ŽĨ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƟĐ ŚLJƉĞƌƉůĂƐŝĂ. Ƶƌƌ
hƌŽů ZĞƉ Ϯ01Ϯ͖ 13;ϲͿ͗ϰ33Ͳϰ0.
1Ϯ. &ƵƐĐŽ &͕ ͛ŶnjĞŽ '͕ ^ĞƐƐĂ ͕ WĂĐĞ '͕ ZŽƐƐŝ Ğƚ Ăů. W,ͬ>hd^ ĂŶĚ ͗ ŽŵŵŽŶ ƉŚĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĐĂů
ƉĂƚŚǁĂLJƐ ĨŽƌ Ă ĐŽŵŵŽŶ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ. : ^Ğdž DĞĚ Ϯ013͖ K/͗ 10.1111ͬũƐŵ.1ϮϮϲ1
13. 'ĂĐĐŝ D͕ ^ĞďĂƐƟĂŶĞůůŝ ͕ ^Ăůǀŝ D͕ sŝŐŶŽnjnjŝ >͕ ŽƌŽŶĂ '͕ DĐsĂƌLJ <d͕ <ĂƉůĂŶ ^͕ KĞůŬĞ D͕ DĂŐŐŝ D͕
ĂƌŝŶŝ D. WϱͲ/Ɛ ĨŽƌ ƚŚĞ dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚ ĂŶĚ >hd^ͬW,. Ƶƌƌ ůĂĚĚĞƌ LJƐĨƵŶĐƚ ZĞƉ
Ϯ013͖ ϴ;ϮͿ͗1ϱ0Ͳ1ϱϵ.
1ϰ. 'ŝƵůŝĂŶŽ &͕ mĐŬĞƌƚ ^͕ DĂŐŐŝ D͕ ŝƌĚĞƌ >͕ <ŝƐƐĞů :͕ sŝŬƚƌƵƉ >. dŚĞ ŵĞĐŚĂŶŝƐŵ ŽĨ ĂĐƟŽŶ ŽĨ
ƉŚŽƐƉŚŽĚŝĞƐƚĞƌĂƐĞ ƚLJƉĞ ϱ ŝŶŚŝďŝƚŽƌƐ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ůŽǁĞƌ ƵƌŝŶĂƌLJ ƚƌĂĐƚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ
ďĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƟĐ ŚLJƉĞƌƉůĂƐŝĂ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ013͖ ϲ3;3Ϳ͗ϱ0ϲͲ1ϲ.
1ϱ. <ĂƐƐŝ ͕ WĞƌǀĂŶŝĚŽƵ W͕ <ĂůƚƐĂƐ '͕ ŚƌŽƵƐŽƐ '. DĞƚĂďŽůŝĐ ƐLJŶĚƌŽŵĞ͗ ĚĞĮŶŝƟŽŶƐ ĂŶĚ ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐŝĞƐ.
D DĞĚ Ϯ011͖ ϵ͗ϰϴͲϲ0.
1ϲ. ^ŚŝŐĞŚĂƌĂ <͕ EĂŵŝŬŝ D. >ĂƚĞͲŽŶƐĞƚ ŚLJƉŽŐŽŶĂĚŝƐŵ ƐLJŶĚƌŽŵĞ ĂŶĚ ůŽǁĞƌ ƵƌŝŶĂƌLJ ƚƌĂĐƚ ƐLJŵƉƚŽŵƐ.
<ŽƌĞĂŶ : hƌŽů Ϯ011͖ ϱϮ;10Ϳ͗ϲϱϳͲϲ3.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
$3
1ϳ. ^. 'ƌĂǀĂƐ ;ĐŚĂŝƌͿ͕ . ĂĐŚŵĂŶŶ͕ . ĞƐĐĂnjĞĂƵĚ͕ D. ƌĂŬĞ͕ . 'ƌĂƚnjŬĞ͕ ^. DĂĚĞƌƐďĂĐŚĞƌ͕ . DĂŵŽƵůĂŬŝƐ͕
D. KĞůŬĞ͕ <..K. dŝŬŬŝŶĞŶ. 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ ƚŚĞ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ EŽŶͲEĞƵƌŽŐĞŶŝĐ DĂůĞ >ŽǁĞƌ hƌŝŶĂƌLJ
dƌĂĐƚ ^LJŵƉƚŽŵƐ ;>hd^Ϳ͕ ŝŶĐů. ĞŶŝŐŶ WƌŽƐƚĂƟĐ KďƐƚƌƵĐƟŽŶ ;WKͿ. hƌŽǁĞď Ϯ01ϰ. ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ.ƵƌŽǁĞď.ŽƌŐͬŐůƐͬƉĚĨͬEŽŶͲEĞƵƌŽŐĞŶŝĐйϮ0DĂůĞйϮ0>hd^ͺ;Ϯϳ0ϱͿ.ƉĚĨ ĐĐĞƐƐĞĚ :ƵůLJ 13͕ Ϯ01ϰ
1ϴ. <ĞŶĚŝƌĐŝ D͕ ƐĐŝ Z͕ zĂŵĂŶ K͕ ĂLJĂŶ ^͕ KƌŚĂŶ /͕ hƐƚĂ D&͕ ŬŵĞŬĐŝŽŐůƵ K͕ <ĂĚŝŽŐůƵ . WƌĞǀĂůĞŶĐĞ ŽĨ
ŵĂůĞ ƉĞůǀŝĐ ĚLJƐĨƵŶĐƟŽŶ͗ ƌĞƐƵůƚƐ ĨƌŽŵ ƚŚĞ dƵƌŬŝƐŚ ƐŽĐŝĞƚLJ ŽĨ ĂŶĚƌŽůŽŐLJ ŵĂůĞ ƐĞdžƵĂů ŚĞĂůƚŚ ƐƚƵĚLJ
ŐƌŽƵƉ. ŶĚƌŽůŽŐLJ Ϯ01ϰ͖ Ϯ;ϮͿ͗Ϯ1ϵͲϮϰ.
U[Y\ 1. ƌŬĞŬůĞƌĚĞ m^^ ĞƟLJŽůŽũŝƐŝ ;1ϳͿ
bU[Y\ 2. ƌŬĞŬůĞƌĚĞ m^^ͬW, ĮnjLJŽƉĂƚŽůŽũŝƐŝ ;ϮͿ
$$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
U[Y\ 3. W, ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ƌŽůƺ ;1Ϳ
U[Y\ $. WƌŽƐƚĂƟŬ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝĚĞ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶ ƌŽůƺ ;ZŽĞŚƌďŽƌŶ '. ĂŵƉďĞůůͲtĂůƐŚ
hƌŽůŽŐLJ Ϯ01Ϯ͕ ĐŚĂƉƚĞƌ ϵ1͕ Ϯϱϳ0ͲϮϲ10͛ĚĞŶ ƵLJĂƌůĂŶŵŦƔƨƌͿ
U[Y\ 5. W,ͬm^^ ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
$5
U[Y\ 6. WƌŽƐƚĂƨŶ njŽŶĂů ĂŶĂƚŽŵŝƐŝ ;ƐĐŝ Z͕ WƌŽƐƚĂƨŶ ĞŶŝŐŶ ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ Ϯ010͕ d zĂLJŦŶŦͿ
U[Y\ 7. ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ĂĚƌĞŶĞũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĚĞŒŝƔŝŵŝ
$6
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‡†‹ƒŽ˜‡‡””ƒŠ‹‡†ƒ˜‹•‹
ƌ. PŶĚĞƌ zDE
A^[ara Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal Erjere]
GYbY•
ĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝ ;W,Ϳ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ Ăůƚ ƵƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ;h^^Ϳ ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůĂŶ
ŽůĚƵŬĐĂ ŐĞŶŝƔ ďŝƌ ƐĞŵƉƚŽŵ ŬŽŵƉůĞŬƐŝ ŝůĞ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ůĂƐŝŬ ŽůĂƌĂŬ ďƵ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ďŽƔĂůƨŵ
ĨĂnjŦ ǀĞ ĚĞƉŽůĂŵĂ ĨĂnjŦ ďƵůŐƵůĂƌŦ ŽůĂƌĂŬ ŝŬŝ ĂŶĂ ŐƌƵƉƚĂ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂŬ ŵƵŵŬƵŶĚƵƌ
W, ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞŬŝ ĂŵĂĕůĂƌ͕ ƐĞŵƉƚŽŵ ƐŬŽƌůĂƌŦŶĚĂ ŝLJŝůĞƔŵĞ͕ ŚĂƐƚĂůŦŬ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶƵŶƵŶ ĞŶŐĞůůĞŶŵĞƐŝ͕ ǀĞ
LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦĚŦƌ. dĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝ ƚĞŵĞů ŽůĂƌĂŬ ŵĞĚŝŬĂů ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ŝŬŝLJĞ
ĂLJƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
DĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ W, ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂ ĐĞƌĂŚŝ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ ŽůŵĂĚŦŒŦŶĚĂ ŝůŬ ƐĞĕĞŶĞŬ ƚĞĚĂǀŝĚŝƌ.
DĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ďĂƔůĂŶĂĐĂŬ ŝĚĞĂů ŚĂƐƚĂŶŦŶ ƵnjƵŶ ƐƵƌĞůLJ ƚĞĚĂĐŝLJĞ ƵLJƵŵ ŐƂƐƚĞƌĞĐĞŬ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ǀĞ
ĐĞƌƌĂŚŝ ŐŝƌŝƔŝŵ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ ďƵůƵŶŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŽůĚƵŒƵ ƐƂLJůĞŶĞďŝůŝƌ.
W, ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝĞĐĞŬ ŝůĂĕůĂƌ ƔƵŶůĂƌĚŦƌ͗
•
•
•
•
•
•
&ŝƚŽƚĞƌĂƉŝ
ĂͲĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ďůŽŬƂƌůĞƌ
ϱĂͲƌĞĚƺŬƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚb\UbY
Wϱ /͛Ɛ
ŶƟŬŽůŝŶĞƌũŝŬůĞƌ
ĞƐŵŽƉƌĞƐƐŝŶ
6Yd_dUba`Y
W, ƚĞĚĂǀƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ƉƌŬĕŽŬ ĮƚŽƚĞƌĂƉƂƟŬ ŵĂĚĚĞ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔƨƌ. Ƶ ŝůĂƔĕůĂƌŦŶ ĨĂƌŬůŦ ĞƚŬŝ
ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦ ǀĂƌĚŦƌ. 'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ĂŶƟŝŶŇĂŵĂƚƵǀĂƌ ĞƚŬŝ ŐƂƐƚĞƌŝƌůĞƌ ĂŶĐĂŬ ĨĂƌŬůŦ ĞƚŬŝ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦ ĚĂ
ǀĂƌĚŦƌ.
^ŦŬ ŬƵůůĂŶƵŦůĂŶ ĮƚŽƚĞƌĂƉƂƟŬůĞƌ͖ WĞƌŵŝdžŽŶ ;ƐĞƌĞŶŽĂ ƌĞƉĞŶƐͿ͕ WLJŐĞƵŵ ĨƌŝĐĂŶƵŵ͕ ŵĞƌŝĐĂŶ ĚǁĂƌĨ ƉĂůŵͬ
;ĨƌƵŝƚƐͿ͕ ^ŽƵƚŚ ĨƌŝĐĂŶ ƐƚĂƌ ŐƌĂƐƐ ;,LJƉŽdžŝƐ ƌŽŽƉĞƌŝͿ͕ WŝŶĞ ^ƉƌƵĐĞ ;WŝŶƵƐ͕ WŝĐĞĂͿ͕ ^ƟŶŐŝŶŐ ŶĞƩůĞ ;ƌŽŽƚƐͿ
;hƌƟĐĂ ĚŝŽŝĐĂͿ͕ ZLJĞ ;ƉŽůůĞŶͿ ;^ĞĐĂůĞ ĐĞƌĞĂůĞͿ͕ WƵŵƉŬŝŶ ;ƐĞĞĚƐͿ ;ƵĐƵƌďŝƚĂ ƉĞƉŽƚŽͿ ŽůĂƌĂŬ ƐŦƌĂůĂŶĂďŝůŝƌ.
Ƶ ŬŽŶƵ ƺnjĞƌŝŶĞ ŬĂŶŦƚ ĚƺnjĞLJŝ LJƺŬƐĞŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ŽůĚƵŬĕĂ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ. ¿a\•]a\abn [a\YUcYnYn Tº•º[
_\]ac fU [e\\an\an aZan\abn XUdUb_ZUn _\]ac nUTUnYi\U 51E [\afej\abnTa RYb nUd RYb nUbYTU
Re\ene\a]a]a[daTb.
-2\_[b\Ub
ĞŶŝŐŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝŶĞ ŝŬŝŶĐŝů ŽůĂƌĂŬ ŐĞůŝƔĞŶ m^^ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĐŝŶ ĂůĨĂ ďůŽŬĞƌůĞƌ͕ ŝŶƐĂŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚƵnj
ŬĂƐŦŶĚĂ ĂĚƌĞŶŽƌĞƐĞƉƚŽƌůĞƌŝŶ ĐŽŒƵŶůƵŬƚĂ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐŽƐƚĞƌĞŶ ĚĞŶĞLJƐĞů ĕĂůŦƔŵĂLJŦ ƚĂŬŝďĞŶ ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ
1ϵϳϴ͛ĚĞ ŬůŝŶŝŬ ŬƵůůĂŶŦŵĂ ŐŝƌŵŝƔƟƌ.
ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ͕ ŶŽŶͲƐĞůĞŬƟĨ ĂůĨĂ ďůŽŬĞƌ ŽůĂŶ ĨĞŶŽŬƐŝďĞŶnjĂŵŝŶ ĂƌĂƔƨƌŦůŵŦƔƨƌ. ŶĐĂŬ ƐĞůĞŬƟĨ ŽůŵĂLJĂŶ LJĂƉŦƐŦŶĂ
ďĂŒůŦ LJĂŶ ĞƚŬŝ ƉƌŽĮůŝ͕ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĐŝŶ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ĚĞŒŝůĚŝ. ƌĚŦŶĚĂŶ͕ ĂůĨĂ1ͲĂĚƌĞŶŽƐĞƉƚŽƌůĞƌ ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔ
ǀĞ ƐĞůĞŬƟĨ͕ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƚŽůĞƌĞ ĞĚŝůĞďŝůĞŶ ĂůĨĂ ďůŽŬĞƌůĞƌ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ. ŽŬ ƐĂLJŦĚĂ ĂůĨĂ1ͲƐĞůĞŬƟĨ ĂůĨĂ ďůŽŬĞƌ
ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ ;ƚĂŵƐƵůŽƐŝŶ͕ ĂůĨƵnjŽƐŝŶ͕ ĚŽŬƐĂnjŽƐŝŶ͕ ŝŶĚŽƌĂŵŝŶ͕ ƉƌĂnjŽƐŝŶ͕ ƚĞƌĂnjŽƐŝŶͿ. 'ĞŶĞů ĂŶůĂŵĚĂ
ŚĞƉƐŝ ďĞŶnjĞƌ ĞƚŬŝŶůŝŒĞ ǀĞ LJĂŶ ĞƚŬŝ ƉƌŽĮůŝŶĞ ƐĂŚŝƉƟƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
$7
5-a\Va bUTº[daj YnXYRYdb\UbY
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ͕ ďŝƌĕŽŬ ĕĂůŦƔůŵĂŶŦŶ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂƐŦŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ϱͲĂůĨĂ ƌĞĚƺŬƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ĞƚŬŝŶůŝÎŝ
ƚĂƌƚ•\]ajTb ǀĞ ŐĞŶŝ• [\YnY[ Õa\•ŵĂůĂƌ ŝůĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝŇƟƌ. WƌŽƐƚĂƚ ďĞnjŝŶŝŶ ďŽLJƵƚƵŶƵ LJĂŬůÕ[ йϮ0
Ͳ30 ĂnjĂůƚĂďŝůŝƌ͕ ƐĞŵƉƚŽŵ ƐŬŽƌůĂƌŦŶŦ LJĂŬůÕŬ й1ϱ ŝLJŝůĞ•dYbYb fU YTbab a[] XjŶĚĂ 1.3Ͳ1.ϲ ŵ>ͬƐ Őŝďŝ ŽƌƚĂ
ĚĞƌĞĐĞĚĞ ŝLJŝůĞ•ůŵĞ ƐĂÎ\aiaRY\Yb. &ĂƌŬůŦ ĕĂůŦƔůŵĂůĂƌ͕ ĮŶĂƐƚĞƌŝĚŝŶ W,͛ůŝ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ĂŬƵƚ ƺƌŝŶĞƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶƵ
ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŝŚƟLJĂĐŦŶŦ ĂŶůĂŵůŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĂnjĂůƩÎ c_neSena fab]•db. 3͕0ϰ0 ĞƌŬĞŒŝ ŬĂƉƐĂLJĂŶ
ďƺLJƺŬ ďŝƌ ƉůĂƐĞďŽ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂů•]aTa ĮŶĂƐƚĞƌŝĚ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƌĂŚĂƚƐj\[ TºjUiY a[dYfYdU
Ud[Y\U•Y]\UbY ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌĂ ďĂŒůŦ ĞŶĚŝƔĞĚĞ ĂŶůĂŵůŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ Ěƺ•º[ _\TeÎe Re\en]e•deb.
'ƺŶůƺŬ ƺƌŽůŽũŝŬ ƵLJŐƵůĂŵĂĚĂ͕ ĮŶĂƐƚĞƌŝĚŝŶ ĚŝÎĞƌ ďŝƌ ƂŶĞŵůŝ LJĂƌĂƌ ĚĂ W, ŝůĞ ŝůŝ•Ŭŝůŝ ŚĞŵĂƚƺƌŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ
ŬƵůůĂŶůĂďŝůŵĞƐŝĚŝƌ. ŝƌĕŽŬ ĕĂů•ŵĂ W,͛Ğ ďĂÎ\ XU]adºbY\Y fU ain ja]anTa an\a]\ ƚ[an[\Ŭ ǀĞLJĂ
ƉƌŽƐƚĂƚ ĂĚĞŶŽŬĂƌƐŝŶŽŵƵ ďƵůƵŶŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ ďƵ ĂůƚĞƌŶĂƟĮ ĚŽÎbe\a]•db.
ƵƚĂƐƚĞƌŝĚ ƟƉ 1 ǀĞ ƟƉ Ϯ ŝnjŽĞŶnjŝůĞƌŝŶŝŶ ŝŬŝƐŝŶŝ ĚĞ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞŶ ĚĂŚĂ LJĞŶŝ ďŝƌ ŝůĂĕƨƌ ǀĞ ďƵŶƵŶ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ
ƐĞƌƵŵ ,d ĚƺnjĞLJŝ LJĂŬůĂƔŦŬ йϵ0 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĂnjĂůŦƌ 3ϵϵ ŚĂƐƚĂLJŦ ŝĕĞƌĞŶ ďŝƌ ĨĂnj // ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ĚƵƚĂƐƚĞƌŝĚŝŶ
,d͛LJŝ ĮŶĂƐƚĞƌŝĚĚĞŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ďĂƐŬŦůĂĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
6_V_TYUcdUbaj dY` 5 YnXYRYdƂƌůĞƌŝ
Wϱ ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝ ŶŽƌŵĂůĚĞ ĞƌĞŬƟů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ŵĞĚŝĐĂů ƚĞĚĂǀƐŝƐŶĚĞ ŝůŬ ƐĞĕĞŶĞŬ ƚĞĚĂǀŝ
ŽůĂƌĂŬŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĐĂŬ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ͕ ƺƌĞƚƌĂ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ĚĂ Ěƺnj ŬĂƐ ŐĞǀĞƔĞƟĐŝ ĞƚŬŝƐŝǀĂƌĚŦƌ. Ƶ
ŶĞĚĞŶůĞ m^^ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ĚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
Wϱ ŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ŝůĞ /W^^ ĚĞ ĂŶůĂŵůŦ ĚƺnjĞůŵĞ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞ ĂŶĐĂŬ Y ŵĂdž ĚĂ ĂŶůĂŵůŦ ďŝƌ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬ
ŽůŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.ŽƌƚĂ ǀĞ ƔŝĚĚĞƚůŝ m^^ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ĞƚŬŝůŝ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ ĂŶĐĂŬ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ĞƌĞŬƟů
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ m^^ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
1ndY-[_\YnUbZY[ Y\aÕ\ab
ĞƉŽůĂŵĂ ƟƉ ŝƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ ďŽƔĂůƨŵ ƟƉŝ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌĂ ŐŽƌĞ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ
ŶĞĚĞŶůĞ ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ĂũĂŶůĂƌŦŶ ĚĞƉŽůĂŵĂ ƟƉŝ m^^ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ LJĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ. ŶĐĂŬ ŵĞƐĂŶĞ
ĕŦŬŦŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ.
4Uc]_`bUccYn
ĞƐŵŽƉƌĞƐƐŝŶ sW ŶŝŶ ƐĞŶƚĞƟŬ ďŝƌ ĂŶĂůŽŒƵĚƵƌ. ,ŝƉĞƌƚĂŶƐŝĨ ĞƚŬŝƐŝ LJŽŬƚƵƌ ǀĞ /s͕ ŶĂnjĂů͕ ƐƉƌĞLJ ǀĞ D>d
ĨŽƌŵƺůĂƐLJŽŶůĂƌŦ ǀĂƌĚŦƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ŶŽĐƚƵƌŶĂů ƉŽůŝƺƌŝ ƚĞĚĂǀƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŵŦ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
CUbbaXY dUTafY
dƌĂŶƐƵƌĞƚƌĂů ƉƌŽƐƚĂƚ ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶƵ ;dhZWͿ͕ ƚƌĂŶƐƵƌĞƚƌĂů ƉƌŽƐƚĂƚ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ;dh/WͿ ǀĞ ĂĕŦŬ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ
ŬŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů ĐĞƌƌĂŚŝ ƐĞĐĞŶĞŬůĞƌĚŝƌ.
3erraXi Wiri•i] iÕi^ e^di[aci_^lar
ĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ĞŶ ƐŦŬ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ͕ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĚŝƌĞŶĐ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ƌĂŚĂƚƐŦnj ĞĚŝĐŝ m^^͛Ěŝƌ. LJƌŦĐĂ͖
• ZĞĨƌĂŬƚĞƌ ƵƌŝŶĞƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶ
• dĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ƵƌŝŶĞƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶ
• ϱͲĂůĨĂ ƌĞĚƵŬƚĂnj ŝŶŚŝďŝƚŽƌůĞƌŝ ŝůĞ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĚŝƌĞŶĐůŝ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ŚĞŵĂƚƵƌŝ
• ZĞŶĂů LJĞƚŵĞnjůŝŬ
• DĞƐĂŶĞ ƚĂƔůĂƌŦ
dh/W ƂnjĞůůŝŬůĞ ŬƺĕƺŬ ƉƌŽƐƚĂƨ ŽůĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ LJƺŬƐĞŬůŝŒŝ ŽůĂŶ ŬŝƔŝůĞƌĚĞ m^^ ĚĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ƺĚnjĞůŵĞ
ƐĂŒůĂLJĂŶ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝĚŝƌ. dhZW LJĞ ŐƂƌĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬƚƺƌ. ,ĂƐƚĂŶĞĚĞ ŬĂůŦƔ
ƐƺƌĞƐŝ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂĚŦƌ ǀĞ ŬĂŶĂŵĂ ĚĂŚĂ Ănj ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
$8
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
dhZW͕ ďƺƚƺŶ ĐĞƌƌĂŚŝ LJŽŶƚĞŵůĞƌŝŶ йϵϱ͛ŝŶŝ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ ǀĞ 30Ͳϴ0 ŵ> ďƺLJƺŬůƺŒƺŶĚĞŬŝ ƉƌŽƐƚĂƚůĂƌĚĂ ƚĞƌĐŝŚ
ĞĚŝůĞŶ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĐĞŶĞŒŝĚŝƌ. KƉĞƌĂƐLJŽŶ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂŬŝ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ďƵLJƵŬůƺŒƺ
ǀĞ ŝƔůĞŵ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ ƵnjƵŶůƵŒƵ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ. ƺLJƺŬ ƉƌŽƐƚĂƚůĂƌĚĂ ;х ϴ0Ͳ100 ŵ>Ϳ͕ ďƵLJƵŬ ŵĞƐĂŶĞ ƚĂƔůĂƌŦ Őŝďŝ
ŝůŐŝůŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ǀĞLJĂ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝǀĞƌƟŬƵůƵ ŝĐŝŶ ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ ďƵůƵŶĚƵŒƵŶĚĂ͕ ƚĞƌĐŝŚ
ĞĚŝůĞŶ ƚĞĚĂǀŝ ĂĐŦŬ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚŝƌ. zĂŬŦŶ njĂŵĂŶĚĂ ŐĞƌĐĞŬůĞƔƟƌŝůĞŶ ďŝƌ Z<͕ďƺLJƺŬ ƉƌŽƐƚĂƚůŦ ;х 100 ŵ>Ϳ
ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ,ŽůŵŝLJƵŵ ůĂnjĞƌ ĞŶƵŬůĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ĂŶůĂŵůŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĚƺƔƺŬ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŝůĞ͕ ĂĐŦŬ
ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝLJĞ ďĞŶnjĞƌ ƐŽŶƵĐůĂƌ ǀĞƌĚŝŒŝŶŝ ŐŽƐƚĞƌŵŝƔƟƌ
,ŽůŵŝLJƵŵ ůĂnjĞƌ ;Ϯ1ϰ0 ŶŵͿ͕ ƵƌŽůŽũŝĚĞ LJƵŵƵƔĂŬ ĚŽŬƵůĂƌĚĂŬŝ ďŝƌĐŽŬ ĞŶĚŽƵƌŽůŽũŝŬ ƵLJŐƵůĂŵĂ ǀĞ ƵƌŝŶĞƌ
ƚĂƔůĂƌŦŶ ĚŝƐŝŶƚĞŐƌĂƐLJŽŶƵ ŝĐŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĚĂƌďĞůŝ ďŝƌ ŬĂƨ ŚĂů ůĂnjĞƌĚŝƌ. Ƶ ĞŶĞƌũŝ ŬĂLJŶĂŒŦŶŦ ŬƵůůĂŶĂŶ
ƉƌŽƐƚĞŬƚŽŵŝ ŶŝƐƉĞƚĞŶ LJĞŶŝ ďŝƌ ƚĞŬŶŝŬƟƌ ǀĞ ŝůŬ ŽůŐƵ ďŝůĚŝƌŝŵůĞƌŝ 1ϵϵϱ͛ĚĞ ďĂƔůĂŵŦƔƨƌ. ,Ž͗z' ĚĂůŐĂ ďŽLJƵ
ƐƵ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŬƵǀǀĞƚůĞ ĂďƐŽƌďĞ ĞĚŝůŝƌ ǀĞ ĚŽŬƵĚĂŬŝ ŬŽĂŐƵůĂƐLJŽŶ ŶĞŬƌŽnj ĂůĂŶŦ ƵLJŐƵŶ ŚĞŵŽƐƚĂnj ƐĂŒůĂŵĂLJĂ
LJĞƚĞĐĞŬ ŬĂĚĂƌ͕ 3Ͳϰŵŵ ŝůĞ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ. ůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ŵĂŬƐŝŵƵŵ Őƺĕ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂ LJŽŒƵŶ ĚŽŬƵ
ǀĂƉŽƌŝnjĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ŚĂƐƐĂƐ ǀĞ ĞƚŬŝůŝ ŬĞƐŵĞ ŝŵŬĂŶŦ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ.
<dW ϱ3Ϯ ůĂnjĞƌŝŶ ĚĂůŐĂďŽLJƵ ϱ3Ϯ Ŷŵ Ěŝƌ. ,ĞŵŽŐůŽďŝŶ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƐĞůĞŬƟĨ ŽůĂƌĂŬ ĂďƐŽƌďĞ ĞĚŝůŝƌ.WĞŶĞƚƌĂƐLJŽŶ
ĚĞƌŝŶůŝŒŝ 1ͲϮ ŵŵ Ěŝƌ. 7ůŬ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ϴ0 ǁĂƩ ĐŝŚĂnjůĂƌůĂ ŬŦƐĂ ǀĞ ƵnjƵŶ ĚŽŶĞŵĚĞ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĐůĂƌ
ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
KƌƚĂůĂŵĂ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƵŵƵ 13ϱ ŵů ŽůĂŶ ϱϰ ŚĂƐƚĂ WsW ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ Ϯ LJŦů ƚĂŬŝƉ ĞĚŝůŵŝƔ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟǀĞ
ŽƌƚĂůĂŵĂ ϴŵůͬƐŶ ŽůĂŶ Y ŵĂdž ĚĞŒĞƌŝŶŝŶ Ϯϰ ĂLJŦŶ ƐŽŶƵŶĚĂ 1ϵ.3 ŵůͬƐŶ ŽůĂƌĂŬ ĚĞǀĂŵ ĞƫŒŝ ŐŽƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ĞƔ LJŦůůŦŬ ƚĂŬŝďŝ ŝĐĞƌĞŶ ďŝƌ ĐĂůŦƔŵĂĚĂ ƌĞŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦ Ϯϰϵ ŚĂƐƚĂĚĂ Ϯ1; йϴ.ϰϵͿ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ŬŽŶƚƌĂŬƚƵƌƵ 3 ŚĂƐƚĂĚĂ ŐĞůŝƔŵŝƔƟƌ.
ŶƟŬŽĂŐƵůĂŶ ĂůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚĂ WsW ŶŝŶ ŐƵǀĞŶůŝ ǀĞ ĞƚŬŝŶ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐŽƐƚĞƌĞŶ ĐĂůŦƔŵĂůĂƌǀĂƌĚŦƌ.
ŶƟŬŽĂŐƵůĂŶ ĂůĂŶ ϰϱ ŚĂƐƚĂ ŝůĞ ĂůŵĂLJĂŶ ϰϳ ŚĂƐƚĂLJĂ <dWϱ3Ϯ ϴ0 t WsW LJĂƉŦůĚŦŒŦŶĚĂ ƉŽƐƚŽƉ ŝƌƌŝŐĂƐLJŽŶ
ƐƵƌĞƐŝ ĂĐŦƐŦŶĚĂŶ ĂŶůĂŵůŦ ĂƌƨƔĂ ƌĂŒŵĞŶ ,ď ĚƵƔƵƔƵ ĂĐŦƐŦŶĚĂŶ ŝŬŝ ŐƌƵƉ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĂŶůĂŵůŦ ĨĂƌŬ ƐĂƉƚĂŶŵĂŵŦƔƨƌ
;йϴ.ϰ͛ Ğ ŬĂƌƔŦ йϲ.ϰϴͿ. ŶƟŬŽĂŐƵůĂŶ ĂůĂŶ ďĂƔŬĂ ďŝƌ ŐƌƵƉ ŚĂƐƚĂĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ĐĂůŦƔŵĂĚĂ ;Ŷ͗1ϲϮͿ͕
ϴ0 t WsW ƐŽŶƌĂƐŦ͖ ϲ ŚĂƐƚĂ ;й3.ϳϵͿ ƵnjĂŵŦƔ ŵĞƐĂŶĞ ŝƌƌŝŐĂƐLJŽŶƵŶĂ ŝŚƟLJĂĐ ĚƵLJĂƌŬĞŶ͕ 3 ŚĂƐƚĂĚĂ ŝƐĞ
;й1.ϵͿ ŬĂŶ ƚƌĂŶƐĨƵnjLJŽŶƵ ŐĞƌĞŬŵŝƔƟƌ. WŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ŬĂŶĂŵĂ ĂĐŦƐŦŶĚĂŶ WsW ;Ŷ͗ϱϵ0Ϳ ǀĞ dhZW͛Ƶ ;Ŷ͗ϰ3ϳͿ
ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌĂŶ ďŝƌ ĐĂůŦƔŵĂĚĂ dhZW ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ 1ϵ͛ƵŶĚĂ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ŬĂŶĂŵĂ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĞŶĚŽƐŬŽƉŝŬ͕
1͛ŝŶĚĞ ĂĐŦŬ ŵƵĚĂŚĂůĞ ŐĞƌĞŬŵŝƔ ;йϮ0Ϳ͕ WsW ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂŶ Ϯ͛ƐŝŶĚĞ ĞŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ŵƵĚĂŚĞůĞ͕ 1͛ŝŶĚĞ ŝƐĞ ĂĐŦŬ
ĐĞƌƌĂŚŝ ;ƚĂŵƉŽŶͿŐĞƌĞŬŵŝƔƟƌ ;ƐŦƌĂƐŦ ŝůĞ йϰ.ϲ ǀĞ й0.ϱͿ
,W^ ;,ŝŐŚ WŽǁĞƌ ^LJƐƚĞŵͿ 1Ϯ0 ǁĂƩ͗ >ĂnjĞƌŝŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝ ĂƌƴƌŵĂŬ ŝĐŝŶ ŐƵĐ 1Ϯ0 ǁĂƩ͛Ă LJƵŬƐĞůƟůŵŝƔƟƌ.
ŽLJůĞĐĞ ŝŶͲǀŝǀŽ ǀĞ ĞdžǀŝǀŽ ŚĂLJǀĂŶ ĐĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶĚĂ йϱ0 ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ĚŽŬƵ ǀĂƉŽƌŝnjĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌŬĞŶ͕ ŬŽĂŐƵůĂƐLJŽŶ
ĚĞƌŝŶůŝŒŝŶŝŶ 1ͲϮ ŵŵ ŽůĂƌĂŬ ŵƵŚĂĨĂnjĂ ĞĚŝůĚŝŒŝ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
yW^ ;yĐĞůĞƌĂƚĞĚ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƐLJƐƚĞŵͿ͗1ϴ0 ǁĂƩ ^ŽŶ ŽůĂƌĂŬ LJĂŶƐŦLJĂŶ ŦƔŦŶůĂƌĚĂŶ ĞŶ Ănj ĞƚŬŝůĞŶĞĐĞŒŝ
ĚƵƔƵŶƵůĞŶ DŽyz ĮďĞƌ ǀĞ 1ϴ0 ǁĂƩ ŐƵĐƚĞŬŝ yW^ ƐŝƐƚĞŵ ƵƌĞƟůŵŝƔƟƌ. DŽyz ĮďĞƌ ŬĞŶĚŝŶŝ ƐŽŒƵƚĂŶ ďŝƌ ƐƵ
ƐŝƌŬƵůĂƐLJŽŶƵŶĂ ƐĂŚŝƉƟƌ ;ĂĐƟǀĞ ĐŽŽůŝŶŐ ĐĂƉ ƚĞĐŚŶŽůŽŐLJͿ. 'ƵĐƵŶ йϱ0 ĂƌƨƔŦ LJĂŶŦŶĚĂ͕ ůĂnjĞƌ ƐƉŽƚ ĂůĂŶŦŶĚĂ
йϱ0 ĂƌƨƔ ƐĂŒůĂŶŵŦƔƨƌ ǀĞ ŬŽĂŐƵůĂƐLJŽŶ ĚĞƌŝŶůŝŒŝ ĂLJŶŦ ŬĂůŵŦƔƨƌ ;1ͲϮ ŵŵͿ. ,ĂLJǀĂŶ ĐĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶĚĂ yW^͛ŝŶ
,W^͛ LJĞ ŐŽƌĞ йϳϲ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ǀĂƉŽƌŝnjĂƐLJŽŶ ŬĂǀŝƚĞƐŝŶĞ LJŽů ĂĐƨŒŦ͕ ǀĂƉŽƌŝnjĂƐLJŽŶ ŚŦnjŦŶŦŶ йϳϳ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ
ŽůĚƵŒƵ ǀĞ ŬŽĂŐƵůĂƐLJŽŶ njŽŶƵŶƵŶ й33 ĚĂŚĂ ŐĞŶŝƔ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
$9
50
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ڄ”‡˜‡‡•ƒ‡‹Ǚ‘•’‡•‹Ǚϐ‹Ǚˆ‡•‹Ǚ›‘Žƒ”Ç
ƌ. KŬƚĂLJ E>/
ŐĞ mŶŝǀĞƌƐŝƚĞƐŝ dŦƉ &ĂŬƺůƚĞƐŝ mƌŽůŽũŝ ŶĂďŝůŝŵ ĂůŦ
;ad[lar^da^ d_lai Dr. ?[dai Najl¯ia de•e[[ºr ederij.
1KED PI5<ON56RuD
ƂďƌĞŒŝŶ ŚĞŵ ƉĂƌĂŶŬŝŵ͕ ŚĞŵ ĚĞ ƉĞůǀŝƐŝŶŝŶ ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶƵ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶŦƌ. ƚŬĞŶ ďĂƔƚĂ . Žůŝ
ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ŐƌĂŵ ;ͲͿ ďĂŬƚĞƌŝůĞƌĚŝƌ. ƂďƌЌРŐĞůŝƔ LJŽůƵ йϴϱͲϵ0 ŽůŐƵĚĂ ĂƐĞŶĚĂŶĚŦƌ ďĂnjĞŶ ŚĞŵĂƚŽũĞŶ LJĂ
ĚĂ ůĞŶĨŽũĞŶ ĚĞ ŽůĂďŝůŝƌ ;й10Ͳ1ϱͿ.
Dan* ƌŝƔŬŝŶĚĞ͖ ůŽŵďĞƌ ĂŒƌŦ͕ ƺƔƺŵĞ ǀĞ ƟƚƌĞŵĞ ŝůĞ LJƺŬƐĞůĞŶ ĂƚĞƔ ;3ϴͲϰ0ǑͿ͕ ŐĞŶĞů ĚƵƌƵŵ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕ ďƵůĂŶƨ͕
ŬƵƐŵĂ͕ ƐŝƐƟnjŵ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌŦ ǀĂƌĚŦƌ. ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĂŒƌŦ͕ ŬĂƌŦŶĚĂ ďĞůŝƌƐŝnj ĚƵLJĂƌůŦŬ ǀĞ ĂŒƌŦ ƔĞŬůŝŶĚĞĚŝƌ.
>ƂŬŽƐŝƚŽnj ǀĞ ĞƌŝƚƌŽƐŝƚ ƐĞĚŝŵĂŶƚĂƐLJŽŶ ŚŦnjŦ ĂƌƚŵŦƔ ďƵůƵŶƵƌ. 7ĚƌĂƌ ƐĞĚŝŵĞŶƟŶĚĞ ůƂŬŽƐŝƚ͕ ĞƌŝƚƌŽƐŝƚ͕ ƉƌŽƚĞŝŶ
ŐƂƌƺůƺƌ. 7ĚƌĂƌ Ŭƺůƚƺƌƺ ƂƌŶĞŬůĞƌŝ ǀĞ ĂƚĞƔůŝ ĚƵƌƵŵĚĂ ĂůŦŶĂŶ ŬĂŶ ŬƺůƚƺƌůĞƌŝ ƉŽnjŝƟŌŝƌ.
ŝƌĞŬƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ŐƌĂĮƐŝŶĚĞ ;m^'Ϳ ďƂďƌĞŬ ŬŽŶƚƵƌƵ͕ ƉĞƌŝŶĞĨƌŝŬ ĂůĂŶ͕ ŽůĂƐŦ ƚĂƔůĂƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ
ŝŶĐĞůĞŶŝƌ. /sh͛ĚĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŚĂƐƚĂůŦŬƐŦnj ƚĂƌĂĨĂ ŐƂƌĞ ŐĞĕ ŽůĂďŝůŝƌ͕ ŬĂůŝƐĞĂů LJĂƉŦůĂƌ ĕŽŬ ďĞůŝƌŐŝŶ ĚĞŒŝůĚŝƌ.
ŝůŐŝƐĂLJĂƌůŦ dŽŵŽŐƌĂĮ ;dͿ ǀĞ DĂŐŶĞƟŬ ZĞnjŽŶĂŶƐ ;DZͿ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ.
1ibS Dan* ĂnjĂů ƉŶƂŵŽŶŝ͕ ĂŬƵƚ ƉĂŶŬƌĞĂƟƚ͕ ĂŬƵƚ ĂƉĂŶĚŝƐŝƚ͕ ŬŽůĞƐŝƐƟƚ͕ ĚŝǀĞƌƟŬƺůŝƚ͕ ĂŬƵƚ ƉĞůǀŝŬ
ŝŶŇĂŵĂƚƵǀĂƌ ŚĂƐƚĂůŦŬ ŝůĞ ŬĂƌŦƔĂďŝůŝƌ.
K_]`\Y[aci_n\ab* ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƐŬĂƌůĂƔŵĂ ďƂďƌĞŬ ŐĞůŝƔŝŵŝŶŝ ǀĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ďŽnjĂďŝůŝƌ. ƌŝƔŬŝŶůĞƌĚĞ͕
ŬƌŽŶŝŬ ƉLJĞůŽŶĞĨƌŝƚ͕ ƐĞƉƟŬ ƔŽŬ͕ ĂŵĮnjĞŵĂƚƂnj ƉLJĞůŽŶĞĨƌŝƚ Őŝďŝ ĐŝĚĚŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŽůƵƔĂďŝůŝƌ.
DUTafY* ŬƵƚ ƉLJĞůŽŶĞĨƌŝƟŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ƔŝĚĚĞƟŶĞ ďĂŒůŦĚŦƌ. ƌŝƔŬŝŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ й10Ͳ
30͛ Ƶ ŚĂƐƚĂŶĞĚĞ LJĂƚĂƌĂŬ ƚĞĚĂǀŝLJŝ ŐĞƌĞŬƟƌŝƌ. <ƺůƚƺƌ ǀĞ ĂŶƟďŝLJŽŐƌĂŵ ŝĕŝŶ ƂƌŶĞŬ ĂůŦŶŦƉ ƐŽŶƵĕ ĕŦŬĂŶĂ ĚĞŬ
ĂŵƉŝƌŝŬ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ďĂƔůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. ŵŝŶŽŐůŝŬŽnjŝƚůĞƌ͖ ƉĞŶŝƐŝůŝŶ LJĂ ĚĂ ƐĞĨĂůŽƐƉŽƌŝŶůĞƌůĞ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ.
Ƶ ƚĞĚĂǀŝ ƉĂƌĞŶƚĞƌĂů ŽůĂƌĂŬ ďŝƌ ŚĂŌĂ ƐƺƌĚƺƌƺůĚƺŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ͕ Ϯ ŚĂŌĂ ĚĂŚĂ ƵLJŐƵŶ ŽƌĂů ĂŶƟďŝLJŽƟŬůĞ
ƚĞĚĂǀŝ ƐƺƌĚƺƌƺůŵĞůŝĚŝƌ. dĞĚĂǀŝĚĞŶ ϰϴͲϳϮ ƐĂĂƚ ƐŽŶƌĂ ŚĂůĂ ĚƺnjĞůŵĞ ŽůŵĂĚŦLJƐĂ͕ ŬŽŵƉůŝŬĞ ĞĚŝĐŝ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ
;ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ͕ ƚĂƔͿ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂůŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ƵLJŐƵŶůƵŒƵ ǀĞ LJĞƚĞƌůŝůŝŒŝ ŐƂnjĚĞŶ ŐĞĕŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
1=6uJ5=1D¬J PI5<ON56RuD
ŵĮnjĞŵĂƚƂnj ƉLJĞůŽŶĞĨƌŝƚ ƌĞŶĂů ƉĂƌĂŶŬŝŵ ǀĞLJĂ ƉĞƌŝŶĞĨƌŝŬ ĚŽŬƵĚĂ ŐĂnj ǀĂƌůŦŒŦ ŝůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞ ďŝƌ ŶĞŬƌŽƟnjĂŶ
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶĚƵƌ. KůŐƵůĂƌŦŶ йϴ0Ͳϵ0 ŦŶĚĂ D ƂLJŬƺƐƺ ǀĂƌĚŦƌ. <ĂůĂŶŦ ĚĂ ƚĂƔĂ ďĂŒůŦ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ
ǀĞLJĂ ƉĂƉŝůůĞƌ ŶĞŬƌŽnjůĂ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ.
,ĂƐƚĂůĂƌ ĂƚĞƔ͕ ůŽŵďĞƌ ĂŒƌŦ ŝůĞ ŚĞŬŝŵĞ ďĂƔǀƵƌƵƌ. WŶƂŵĂƚƺƌŝ ŽůĂďŝůŝƌ. ƚŬĞŶ . Žůŝ͕ <. WŶĞƵŵŽŶŝĂĞ ǀĞ
ŶƚĞƌŽďĂŬƚĞƌĚŝƌ.
dĂŶŦĚĂ ĞƚŬŝůĞŶĞŶ ďƂďƌĞŒŝŶ ƺƐƚƺŶƺ ŬĂƉůĂLJĂŶ ŐĂnj m^' ĚĞ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. 'Ănj ǀĂƌůŦŒŦŶŦŶ ƐĂƉƚĂŶŵĂƐŦŶĚĂ
d͕ h^' ĚĞŶ ĚĂŚĂ ĚƵLJĂƌůŦĚŦƌ.
dĞĚĂǀŝĚĞ ƐŦǀŦ ĚĞƐƚĞŒŝ ǀĞ ƉĂƌĞŶƚĞƌĂů ĂŶƟďŝLJŽƟŬůĞƌĞ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ D ŶŝŶ ŬŽŶƚƌŽůƺ ǀĞ ǀĂƌƐĂ ƺƌŝŶĞƌ
ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ŐŝĚĞƌŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. DŽƌƚĂůŝƚĞ й 10Ͳϱ0 ĂƌĂƐŦŶĚĂĚŦƌ. 'ĞŶĞůůŝŬůĞ 3Ͳϰ ŚĂŌĂůŦŬ ƉĂƌĞŶƚĞƌĂů
ĂŶƟďŝLJŽƟŬ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ ŐĞƌĞŬ ĚƵLJƵůƵƌ. ƚŬŝůĞŶĞŶ ďƂďƌĞŬ ŶŽŶĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞ ŝƐĞ ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ.
KRONuK PI5<ON56RuD
ƂďƌĞŬƚĞ ƐŬĂƌůĂƔŵĂ͕ ĂƚƌŽĮ ǀĞ ƚĂŬŝďĞŶ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝŶĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ƌĞŶĂů ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ
ŬƌŽŶŝŬ ƉLJĞůŽŶĞĨƌŝƚĞ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
Dan* PnjĞůůŝŬůĞ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĂŬƵƚ ĂƚĂŬ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĂƚĞƔ ŐƂƌƺůƺƌ. ƵŶƵŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ĂƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬƟƌ. <ůŝŶŝŬ
ďƵůŐƵ ĚĂ LJŽŬƚƵƌ. hnjƵŶ ƐƺƌĞůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ ƐĂƉƚĂŶĂďŝůŝƌ.
ŬƵƚ ĂƚĂŬ ĚŦƔŦŶĚĂ ŬĂŶ ƚĂďůŽƐƵ ŶŽƌŵĂůĚŝƌ. ĂŬƚĞƌŝƺƌŝ ǀĂƌƐĂ ŝĚƌĂƌ Ŭƺůƚƺƌƺ ƉŽnjŝƟŌŝƌ. ŝůĂƚĞƌĂů ŽůŐƵůĂƌĚĂ͕
<z ŐĞůŝƔƟŒŝŶĚĞ ŝĚƌĂƌ ĚĂŶƐŝƚĞƐŝ ĚƺƔĞƌ͕ ŬƌĞĂƟŶŝŶ ŬůŝƌĞŶƐŝ ďŽnjƵůƵƌ͕ ƐĞƌƵŵ ŬƌĞĂƟŶŝŶŝ ĂƌƚĂƌ.
m^'͛ĚĞ ďƂďƌĞŬ ŬƺĕƺŬ ǀĞ ĂƚƌŽĮŬƟƌ. /sh͛ĚĞ ĨŽŬĂů ƐŬĂƌůĂƌĂ ďĂŒůŦ ŬĂůŝƐĞĂů ĚĞĨŽƌŵĂƐLJŽŶ ǀĂƌĚŦƌ. <ŽŶƚƌĂƐƚ
ŵĂĚĚĞ ĂƨůŦŵŦ ŐĞĐŝŬŵŝƔ ǀĞ ŬŽŶƐĂŶƚƌĂƐLJŽŶƵ ĂnjĂůŵŦƔƨƌ. h^'͛ĚĞ ĂƚƌŽĮŬ ďƂďƌĞŬ ƐĂƉƚĂŶŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
51
DUTafY* sĂƌ ŽůĂŶ ƺƌŝŶĞƌ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞůŝ͕ ŐĞƌĞŬƟŒŝŶĚĞ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ĞƌĂĚŝŬĂƐLJŽŶƵ ǀĞ
ƌĞĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ƂŶůĞŶŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞůŝ ƐƺƉƌĞƐŝĨ ƚĞĚĂǀŝ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ. 7ŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ LJŝŶĞůĞŵĞƐŝŶĞ ŶĞĚĞŶ
ŽůĂŶ ǀĞ ĞƌĂĚŝŬĂƐLJŽŶƵŶƵ ŐƺĕůĞƔƟƌĞŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ĚĞĨĞŬƚůĞƌ ǀĞ ƚĂƔůĂƌ͕ ĚƵƌƵŵĂ ŐƂƌĞ ĚĞ shZ ĐĞƌƌĂŚŝ ŽůĂƌĂŬ
ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
KC1NDOGR1NŽ<O=1D¬J PI5<ON56RuD
hnjƵŶ ƐƺƌĞůŝ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƵĐƵ ďƂďƌĞŬƚĞ ŐƂƌƺůĞŶ ŶĂĚŝƌ ďŝƌ ŬƌŽŶŝŬ ďĂŬƚĞƌŝLJĞů
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ƚƺƌƺĚƺƌ. ^Ğƌƚ͕ ůŽďƺůĞ͕ ƐĂƌŦ ƌĞŶŬůŝ ďŝƌ ŬŝƚůĞ ŽůƵƔƵƌ. Ƶ ŬŝƚůĞ ƚƺŵƂƌ ŝůĞ ŬĂƌŦƔƨƌŦůĂďŝůŝƌ.
KůŐƵůĂƌŦŶ й ϳ0͛ĚĞŶ ĕŽŒƵŶĚĂ͕ D͕ ƚĂƔ͕ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ƺƌŽƉĂƟ ƂLJŬƺƐƺ ǀĂƌĚŦƌ. й ϳ0 ŽůŐƵŶƵŶ ŝĚƌĂƌ Ŭƺůƚƺƌƺ
ƉŽnjŝƟŌŝƌ. WƌŽƚĞƵƐ͕ . ĐŽůŝ͕ ďĂnjŦ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĚĂ ďŝƌĚĞŶ ĕŽŬ ŵŝŬƌŽŽƌŐĂŶŝnjŵĂ ƺƌĞƌ. KůŐƵůĂƌŦŶ й ϲϳ͛ƐŝŶĚĞ ĂŶĞŵŝ͕
й ϰϲ͛ƐŦŶĚĂ ůƂŬŽƐŝƚŽnj ƐĂƉƚĂŶŦƌ.
/sh͛ĚĞ͖ ƚĂƔůŦ ŶŽŶĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞ ďƂďƌĞŬ͕ ƉĂƌĂŶŬŝŵĂů ŬĂůƐŝĮŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŐƂƌƺůƺƌ. dŽŵŽŐƌĂĮ͕ ƂnjĞůůŝŬůĞ
ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ LJĂLJŐŦŶůŦŒŦŶŦ ƐĂƉƚĂŵĂĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
<ƐĂŶƚĂŐƌĂŶƺůŽŵĂƚƂnj ƉLJĞůŽŶĞĨƌŝƚ ƚĂŶŦƐŦŶŦ ŬŽLJŵĂŬ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ŬŝƚůĞůĞƌĚĞŶ ĂLJŦƌŵĂŬ ŚĂLJůŝ njŽƌĚƵƌ. dĂŶŦ ǀĞ
ƚĞĚĂǀŝ ŝĕŝŶ ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ ŐĞƌĞŬŝƌ.
uND5RCDuCI5< N56RuD F5 P1Pu<<5R N5KROJ
7ŶƚĞƌƐƟƐLJƵŵƵŶ ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ŬĂƌĞŬƚĞƌŝnjĞ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŶĞĨƌŝƚ͖ ƐŦŬĕĂ ŝůĂĕ ǀĞ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŝůĞ͕ ĚĂŚĂ
Ănj ĚĂ ƚŽŬƐŝŶůĞƌ͕ ŝŵŵƺŶŽůŽũŝŬ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌ ǀĞ ŬŝŵLJĂƐĂů ŵĂĚĚĞůĞƌůĞ ŽůƵƔĂŶ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬƨƌ.
ŬƵƚ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŶĞĨƌŝƚ ŬůŝŶŝŒŝ ĕŽŬ ŚŦnjůŦ ƐĞLJƌĞĚĞƌ. ŬƵƚ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ͕ ŚŝƉĞƌƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞ ďƵůŐƵůĂƌŦ ŝůĞ
ƐĞLJƌĞĚĞƌ. <ĞƐŝŶ ƚĂŶŦ͕ ďŝLJŽƉƐŝ ŝůĞ ŬŽŶƵƌ. ůƩĂ LJĂƚĂŶ ŶĞĚĞŶ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞůŝ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĂƌƐĂ ŐŝĚĞƌŝůŵĞůŝ͕
ŶĞĚĞŶ ŝůĂĕƐĂ ŬĞƐŝůŵĞůŝĚŝƌ. dĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞnjƐĞ͕ ĞŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ŬƌŽŶŝŬůĞƔĞƌĞŬ͕ ŬƌŽŶŝŬ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŶĞĨƌŝƚ ŽůƵƔƵƌ.
<ƌŽŶŝŬ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŶĞĨƌŝƚ͖ ŶĞĚĞŶŝŶ ƵnjƵŶ ƐƺƌĚƺŒƺ ǀĞ ŝŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ĮďƌŽnjŝƐŝŶ ŐĞůŝƔƟŒŝ ŚĂůĚŝƌ. ZĞŶĂů ŚĂƐĂƌ
ŬĂůŦĐŦĚŦƌ.
WĂƉŝůůĞƌ EĞŬƌŽnj͗ 7ŶƚĞƌƐƟƐLJĞů ŶĞĨƌŝƚůĞ ƐŦŬĕĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŐƂƌƺůƺƌ. WĂƉŝůůĞƌ ŶĞŬƌŽnjůƵ ŽůŐƵůĂƌ͖ D͕ ƺƌŝŶĞƌ
ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ͕ ĂƔŦƌŦ ĂŶĂůũĞnjŝŬ ŬƵůůĂŶŦŵŦ͕ ŽƌĂŬ ŚƺĐƌĞůŝ ĂŶĞŵŝ͕ ĂŬƵƚ ƉLJĞůŽŶĞĨƌŝƚ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. ZĞŶĂů
ƉĂƉŝůůĂĚĂŬŝ ŵŝŬƌŽƐŝƌŬƺůĂƐLJŽŶƵŶ ďŽnjƵůŵĂƐŦ ŝůĞ ŶĞŬƌŽnj ŽůƵƔƵƌ.
Dan* KůŐƵůĂƌŦŶ Ϯͬ3 Ɛŝ ďŝůĂƚĞƌĂůĚŝƌ. ^ĞƉƐŝƐ͕ ĂƚĞƔ͕ ŚĞŵĂƚƺƌŝ͕ ůŽŵďĞƌ LJĂ ĚĂ ŬĂƌŦŶ ĂŒƌŦƐŦ͕ ďĂnjĞŶ ƔŽŬ ŝůĞ
ƐĞLJƌĞĚĞƌ. KůŐƵůĂƌŦŶ йϱ0͛ƐŝŶĚĞ ƐƚĞƌŝů ƉLJƺƌŝ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. WƌŽŐƌĞƐŝĨ ƌĞŶĂů LJĞƚŵĞnjůŝŬ͕ ĂnjŽƚĞŵŝ ǀĞ ĂŶĞŵŝ
ƐĂƉƚĂŶĂďŝůŝƌ./sh ŝĕŝŶ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŽůƵŶŵĂůŦĚŦƌ. <ŽŶƚƌĂƐƚ ŵĂĚĚĞ ŶĞĨƌŽƚŽŬƐŝƐŝƚĞƐŝ ĂŬŦůĚĂ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂůŦĚŦƌ. h^'
ǀĞ d ƚĂŶŦĚĂ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůĂďŝůŝƌ.
DUTafY* ŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĂƌƐĂ LJŽŒƵŶ ĂŶƟďŝLJŽƚĞƌĂƉŝ ǀĞ ŐĞŶĞů ƂŶůĞŵůĞƌ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. dĞŬ LJĂŶůŦ ĨƵůŵŝŶĂŶ
ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ. D ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝ͕ ĂŶĂůũĞnjŝŬ ĂůŦŵŦ ĚƵƌĚƵƌƵůŵĂůŦĚŦƌ.
R5N1< 1PC5
ƂďƌĞŬ ƉĂƌĂŶŬŝŵŝ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ƐŦŶŦƌůŦ ƉƺƌƺůĂŶ ŵĂƚĞƌLJĂů ƚŽƉůĂŶŵĂƐŦĚŦƌ. ƐŬŝĚĞŶ ƌĞŶĂů ĂƉƐĞůĞƌŝŶ й ϴ0͛ ŝŶŝŶ
ƐƚĂĮůŽŬŽŬůĂƌŦŶ ŚĞŵĂƚŽũĞŶ LJĂLJŦůŦŵŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůƺƌĚƺ͕ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ŐƌĂŵ ;ͲͿ ŽƌŐĂŶŝnjŵĂůĂƌŦŶ
ĞƌŝƔŬŝŶůĞƌĚĞŬŝ ƌĞŶĂů ĂƉƐĞůĞƌŝŶ ĕŽŒƵŶĚĂŶ ƐŽƌƵŵůƵ ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Dan* ƚĞƔ͕ ƟƚƌĞŵĞ͕ LJĂŶ ĂŒƌŦƐŦ͕ ŚĂůƐŝnjůŝŬ ǀĂƌĚŦƌ. PLJŬƺĚĞ 1Ͳϴ ŚĂŌĂ ƂŶĐĞ ŐƌĂŵ ;нͿĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ;ƂnjĞůůŝŬůĞ
ĐŝůƚͿ ƂLJŬƺƐƺ ǀĂƌĚŦƌ. ƚŬŝůĞŶĞŶ ƚĂƌĂŌĂ ůŽŵďĞƌ ĚƵLJĂƌůŦůŦŬ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. >ƂŬŽƐŝƚŽnj ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ďƵůŐƵĚƵƌ. mƌŝŶĞƌ
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ LJŽŬ LJĂ ĚĂ ĂƉƐĞ ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƚĂ ĂĕŦůŵĂŵŦƔƐĂ ŝĚƌĂƌ ďƵůŐƵƐƵ LJŽŬƚƵƌ.
/sh͛ĚĞ͖ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĚĂ ŐĞĐŝŬŵĞ͕ ƌĞĂŬƟĨ ƐŬŽůLJŽnj͕ ďƂďƌĞŬ ŬŽŶƚƵƌƵŶĚĂ ďƺLJƺŵĞ Őŝďŝ ďƵůŐƵůĂƌ ŽůĂďŝůŝƌ. h^'
ǀĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ d ƚĂŶŦ ŬŽLJĚƵƌƵĐƵĚƵƌ.
DUTafY* ƉƐĞ ŚĞŵĂƚŽũĞŶ ŬƂŬĞŶůŝ ŝƐĞ͖ ƉĞŶŝƐŝůŝŶĂnj ĚŝƌĞŶĕůŝ ƉĞŶŝƐŝůŝŶůĞƌ͕ ǀĂŶŬŽŵŝƐŝŶ͕ ƐĞĨĂůŽƐƉŽƌŝŶůĞƌ
ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. shZ͕ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ Őŝďŝ ŬŽƌƟŬŽŵĞĚƵůůĞƌ ĂƉƐĞ ŽůƵƔƚƵƌĂďŝůĞĐĞŬ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌ ǀĂƌƐĂ͕ ŐƌĂŵ ;ͲͿ
ďĂŬƚĞƌŝůĞƌĞ ĞƚŬŝůŝ 3. ŬƵƔĂŬ ƐĞĨĂůŽƐƉŽƌŝŶůĞƌ ǀĞ ĂŵŝŶŽŐůŝŬŽnjŝƚůĞƌ ƚĞŬ LJĂ ĚĂ ŬŽŵďŝŶĞ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. dĞĚĂǀŝ ĂƉƐĞ
ŬĂLJďŽůĂŶĂ ĚĞŬ ƐƺƌĚƺƌƺůƺƌ. WĞƌŬƵƚĂŶ LJĂ ĚĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ŽůĂƌĂŬ ĂƉƐĞ ĚƌĞŶĂũŦ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ.
52
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
P5RuN56RuK 1PC5
Ŷ ƐŦŬ ŽůĂƌĂŬ ŝŶƚƌĂƌĞŶĂů ĂƉƐĞŶŝŶ ƉĞƌŝŶĞĨƌŝŬ ĂůĂŶĂ LJĂLJŦůŵĂƐŦ ŝůĞ ŽůƵƔƵƌ. ƉƐĞ 'ĞƌŽƚĂ ĨĂƐLJĂƐŦ ŝůĞ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ.
ƚŬĞŶ ŽůĂƌĂŬ ^ƚĂĮůŽŬŽŬůĂƌ ;ŽƌĂŶůĂƌ ĞƐŬŝĚĞŶ й ϰϱ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ й ϲͿ͕ . Žůŝ ;й ϴ ĚĞŶ й 30 ĂͿ͕ WƌŽƚĞƵƐ ;й
ϰ ĚĞŶ й ϰϰ ĞͿ ƐŽƌƵŵůƵĚƵƌ.
KůŐƵůĂƌŦŶ 1ͬ3͛ŝŶĚĞ D͕ 1ͬϱ͛ŝŶĚĞ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔŦ ǀĂƌĚŦƌ. ĂnjŦ ƐĞƌŝůĞƌĚĞ Ƃůƺŵ ŽƌĂŶŦ й ϱϲ ůĂƌĂ ƵůĂƔŵĂŬƚĂĚŦƌ.
DŽƌƚĂůŝƚĞ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŐĞĐŝŬŵŝƔ ƚĂŶŦ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ.
Dan* ƚĞƔ͕ Ěŝnjƺƌŝ͕ LJĂŶ ĂŒƌŦƐŦ͕ ŬĂƌŦŶ ĂŒƌŦƐŦ ǀĞ ůŽŵďĞƌ ŬŝƚůĞ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. >ƂŬŽƐŝƚŽnj͕ ƐĞĚŝŵĂŶƚĂƐLJŽŶ ĂƌƨƔŦ͕
ƉLJƺƌŝ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƺƌŝ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. й 30͛ƵŶĚĂ ŝĚƌĂƌ ŶŽƌŵĂů͕ й ϰ0͛ŦŶĚĂ ŝĚƌĂƌ Ŭƺůƚƺƌƺ ƐƚĞƌŝůĚŝƌ. й ϰ0 ŽůŐƵĚĂ ŬĂŶ
Ŭƺůƚƺƌƺ ƉŽnjŝƟŌŝƌ.
ŬĐŝŒĞƌ ĮůŵŝŶĚĞ͖ LJƺŬƐĞůŵŝƔ͕ ĮŬƐĞ ŚĞŵŝĚŝĂĨƌĂŵ͕ ƉůƂƌĂů ĞīƺnjLJŽŶ͕ ĂŵƉŝLJĞŵ͕ ĂŬĐŝŒĞƌ ĂƉƐĞƐŝ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ.
<ĂƌŦŶ ŐƌĂĮƐŝŶĚĞ͖ ƐŬŽůLJŽnj͕ ŬŝƚůĞ͕ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔŦ ƐĂƉƚĂŶĂďŝůŝƌ.. h^' ǀĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ d ƚĂŶŦ ŝĕŝŶ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.
DUTafY* ĞƌƌĂŚŝ ĚƌĞŶĂũ LJĂ ĚĂ ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ͕ ďƂďƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŐƂƐƚĞƌŵŝLJŽƌƐĂ LJĂ ĚĂ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ
ƔŝĚĚĞƚůŝLJƐĞ͕ ƉĞƌŝŶĞĨƌŝŬ ĂƉƐĞůĞƌĚĞŬŝ ŬůĂƐŝŬ ƚĞĚĂǀŝ LJĂŬůĂƔŦŵŦ ŝŬĞŶ͕ h^' ǀĞ d ĞƔůŝŒŝŶĚĞ ŬƺĕƺŬ ĂƉƐĞůĞƌŝŶ
ƉĞƌŬƺƚĂŶ ĂƐƉŝƌĂƐLJŽŶůĂƌŦ ŵƺŵŬƺŶ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶƟŵŝŬƌŽďŝLJĞů ĂũĂŶůĂƌ ƐĞƉƐŝƐŝŶ ŬŽŶƚƌŽů ĂůŦŶŵĂƐŦŶĚĂ ǀĞ
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ LJĂLJŦůŦŵŦŶŦŶ ĞŶŐĞůůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ĨĂLJĚĂůŦĚŦƌ.
PION56ROJ
WLJŽŶĞĨƌŽnj ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽƟŬ͕ ŽďƐƚƌƺŬƚĞ ďƂďƌĞŒŝŶ͕ ďƂďƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ŬĂLJďŦŶĂ ĚĞŬ ŐŝĚĞŶ ďĂŬƚĞƌŝLJĞů
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵĚƵƌ.
Dan* zƺŬƐĞŬ ĂƚĞƔ͕ LJĂŶ ĂŒƌŦƐŦ ǀĞ ůŽŵďĞƌ ĚƵLJĂƌůŦŬ͕ ƚĂƔ LJĂ ĚĂ ƌĞŶĂů ĐĞƌƌƌĂŚŝ ƂLJŬƺƐƺ ǀĂƌĚŦƌ. dĂŵ
ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ǀĂƌƐĂ ŝĚƌĂƌĚĂ ůƂŬŽƐŝƚ LJŽŬƚƵƌ. WĂƌƐŝLJĞů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ĚĂ ŝƐĞ ŝĚƌĂƌ ďƵůŐƵůĂƌŦ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. ƂďƌĞŬ
LJĂ ŶŽŶĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞĚŝƌ LJĂ ĚĂ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞƌŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĂnjĂůŵŦƔƨƌ. h^'͕ d ǀĞ Z'W ƚĂŶŦ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ.
DUTafY*WĂƌĞŶƚĞƌĂů ĂŶƟďŝLJŽƟŬ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ŐŝĚĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. dĞĚĂǀŝ ƌĞƚƌŽŐƌĂĚ
ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ͕ ƉĞƌŬƵƚĂŶ LJĂ ĚĂ ĂĕŦŬ ŶĞĨƌŽƐƚŽŵŝ ŝůĞ ƐĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ.
D^EE7E EKE^W^7&7< 7E&<^7zKE>Z/
1KED CuCDuD
<ĂĚŦŶůĂƌĚĂ ĞƌŬĞŬůĞƌĞ ŽƌĂŶůĂ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŐĞůŝƔĞŶ ďƵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶĂ ĞŶ ƐŦŬ . ĐŽůŝ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. ƵŶƵŶ ĚŦƔŦŶĚĂ͖
WƌŽƚĞƵƐ͕ WƐĞƵĚŽŵŽŶĂƐ͕ <ůĞďƐŝĞůůĂ͕ ^ƚĂĮůŽŬŽŬůĂƌ ǀĞ ŶƚĞƌŽďĂŬƚĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ĂũĂŶŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ
ƚĞŵĞů LJĂLJŦůŦŵ LJŽůƵ ƉĞƌŝƺƌĞƚƌĂůͬǀĂũŝŶĂů ǀĞLJĂ ĨĞŬĂů ŇŽƌĂĚĂŶ LJƵŬĂƌŦ ĚŽŒƌƵ ĕŦŬŦƔƨƌ.
DĞƐĂŶĞ ŵƵŬŽnjĂƐŦ ŚŝƉĞƌĞŵŝŬ ǀĞ ƂĚĞŵůŝĚŝƌ. <ĂƐ ƚĂďĂŬĂƐŦ ŽůĂLJĂ ŬĂƨůŵĂnj.
Dan* WŽůůĂŬƺƌŝ͕ Ěŝnjƺƌŝ͕ ŶŽŬƚƺƌŝ ǀĞ ƵƌŐĞŶĐLJ ďĂƔůŦĐĂ ŝƌƌŝƚĂƟĨ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌĚŦƌ. ĂnjĞŶ ƵƌŐĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽůƵƌ.
,ĞŵĂƚƺƌŝ ĕŽŬ ŬĞnj ƚĞƌŵŝŶĂů ŶŝƚĞůŝŬƚĞĚŝƌ. ^ƵƉƌĂƉƵďŝŬ ĂŒƌŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĞŶƵƌĞƐŝƐ ŶŽŬƚƵƌŶĂ ƐŦŬƨƌ. ^ƵƉƌĂƉƵďŝŬ
ĚƵLJĂƌůŦŬ ƐĂƉƚĂŶĂďŝůŝƌ. ^ŝƐƚŽƐĞů ǀĞ ǀĂŐŝŶĂů ĂŬŦŶƨůĂƌ Őŝďŝ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ ĂƌƨƌĂŶ ŶĞĚĞŶůĞƌ ĚĞ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂůŦĚŦƌ.
>ĂďŽƌĂƚƵǀĂƌ ďƵůŐƵůĂƌŦŶĚĂ ƉLJƺƌŝ ǀĞ ďĂŬƚĞƌŝƺƌŝ ƟƉŝŬƟƌ. ĂnjĞŶ ŵĂŬƌŽƐŬŽƉŝŬ ŚĞŵĂƚƺƌŝ ƐĂƉƚĂŶŦƌ. 7ĚƌĂƌ
Ŭƺůƚƺƌƺ ƉŽnjŝƟŌŝƌ. <ĂŶ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ ĕŽŬ ŬĞnj ŶŽƌŵĂůĚŝƌ.
RaTi_\_ZY* <ŽŵƉůŝŬĞ ŽůŵĂLJĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂ ƌĂĚLJŽůŽũŝŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ
ŐĞƌĞŬŵĞnj.
1ibS dan* <ĂĚŦŶůĂƌĚĂ ďĞŶnjĞƌ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ŽůĂŶ͖ ŶŽŶďĂŬƚĞƌŝLJĞů ƐŝƐƟƚůĞƌ͕ ǀƵůǀŽǀĂŐŝŶŝƚůĞƌ͕ ƵƌĞƚƌĂů
ƐĞŶĚƌŽŵ͕ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŝƐĞ͖ ƉƌŽƐƚĂƟƚ ǀĞ W,͛ĚĞŶ ĂLJŦƌŦĐŦ ƚĂŶŦƐŦ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ ĐŝŶƐƚĞ ĚĞ ŬĂƌƐŝŶŽŵĂ
ŝŶƐŝƚƵŶƵŶ ĂLJŶŦ ƐĞŵƉƚŽŵĂƚŽůŽũŝLJŝ ǀĞƌĞĐĞŒŝ ĚƺƔƺŶƺůĞƌĞŬ ĂŬŦůĚĂ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝƌ.
K_]`\Y[aci_n* Ŷ ƂŶĞŵůŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĞ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦĚŦƌ. ,ĂŵŝůĞ
ŬĂĚŦŶůĂƌ ǀĞ ƌĞŇƺůƺ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ďƵ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŐƂƌƺůƺƌ.
DUTafY* <ĂĚŦŶůĂƌŦŶ ŬŽŵƉůŝŬĞ ŽůŵĂLJĂŶ ƐŝƐƟƟŶ ŽƉƟŵĂů ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝ ďĞůŝƌůĞŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ďŝƌĕŽŬ ĕĂůŦƔŵĂ
LJĂƉŦůŵŦƔƨƌ. ŶƟŵŝŬƌŽďŝLJĂůůĞƌŝŶ ĕŽŒƵ ŝůĞ 3 ŐƺŶůƺŬ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ͕ ϳ ŐƺŶůƺŬ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ŐƂƌĞ ŬŦLJĂƐůĂŶĂďŝůŝƌ
ĞƚŬŝŶůŝŬ ǀĞ ĚĂŚĂ Ănj LJĂŶ ĞƚŬŝLJůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŽƉƟŵĂů ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. zŬŦŶŵĂůĂƌŦ ϳ ŐƺŶĚĞŶ ĨĂnjůĂ ƐƺƌĞŶ͕
ϲϱ LJĂƔ ƺƐƚƺ ŽůĂŶ ǀĞ D ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƚĞĚĂǀŝ ϳ ŐƺŶ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dƌŝŵĞƚŽƉƌŝŵͲƐƵůĨĂŵĞƚŽŬƐĂnjŽů
;dDWͲ^DyͿͿ ŬƵůůĂŶŦŵŦ͕ ƐŝƐƟƚĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ . Žůŝ ƚƺƌůĞƌŝŶŝŶ ďƵ ŝůĂĕůĂƌĂ ĚŝƌĞŶĕ ƉƌĞǀĂůĂŶƐŦŶŦŶ й Ϯ0 ͚ ŶŝŶ
ĂůƨŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ ďƂůŐĞůĞƌĚĞ ƂŶĞƌŝůŝƌ. &ůŽƌŽŬŝŶŽůŽŶůĂƌĂ ŬĂƌƔŦ ĚŝƌĞŶĕ ŝƐĞ ŽƌƚĂůĂŵĂ й ϱ ůĞƌ ĚƺnjĞLJŝŶĚĞĚŝƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
53
R5KŽRR5N u4R1R IO<<1R9 5N65KCuION<1R9
ZĞŬƺƌƌĞŶ 7z ĞŶ ƐŦŬ͕ ŝĚƌĂƌ LJŽůƵ ĚŦƔŦŶĚĂŬŝ ďĂŬƚĞƌŝůĞƌůĞ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ ;ZĞĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶͿ. 7ĚƌĂƌ LJŽůƵ
ŝĕŝŶĚĞŬŝ ďĂŬƚĞƌŝůĞƌŝŶ LJĞŶŝĚĞŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂƐŦŶĂ ;ďĂŬƚĞƌŝLJĞů ƉĞƌƐŝƐƚĂŶƐͿ ďĂŒůŦ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌ
ŶĂĚŝƌĚŝƌ. ZĞĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌ͕ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ďŝƌďŝƌŝŶĚĞŶ ĨĂƌŬůŦ ǀĞ ďĂnjĞŶ ƵnjƵŶ ĂƌĂůŦŬůĂƌůĂ ǀĞ ƐŦŬůŦŬůĂ ĚĞŒŝƔŝŬ ƚƺƌůĞƌĞ
ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ. ƵŶƵŶ ĂŬƐŝŶĞ͕ ďĂŬƚĞƌŝLJĞů ƉĞƌƐŝƐƚĂŶƐ ĂLJŶŦ ŽƌŐĂŶŝnjŵĂLJĂ ďĂŒůŦ ŽůŵĂůŦĚŦƌ ǀĞ
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ LJĂŬŦŶ ĂƌĂůŦŬůĂƌůĂ ŐƂƌƺůƺƌ. ZĞĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĂůƩĂ LJĂƚĂŶ
ŐŝĚĞƌŝůĞďŝůŝƌ ďŝƌ ƺƌŽůŽũŝŬ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬ ďƵůƵŶŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ ǀĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬƟŒŝ ŝĕŝŶ͕
ƚĞĚĂǀŝĚĞ ƌĞĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ďĂŬƚĞƌŝLJĞů ƉĞƌƐŝƐƚĂŶƐŦŶ ĂLJŦƌŦŵŦ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.
<ĂĚŦŶůĂƌĚĂ ĚŝLJĂĨƌĂŵͲƐƉĞƌŵŝƐŝĚ ǀĞ ƚĂŵƉŽŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ĂƌƚŵŦƔ 7z ƌŝƐŬŝ ǀĞ ǀĂũŝŶĂů . <Žůŝ
ŬŽůŽŶŝnjĂƐLJŽŶƵLJůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ƐĞLJƌĞƫŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ZĞŬƺƌƌĞŶ 7z ďƵůƵŶĂŶ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ͕ ŬŽŶƚƌĂƐĞƉƐŝLJŽŶƵŶƵŶ
ďĂƔŬĂ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ.
PRO6u<1KCu
WƌŽĮůĂŬƟŬ ƚĞĚĂǀŝ ƌĞĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ ƂŶůĞŶŵĞƐŝ ĂŵĂĐŦLJůĂ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. &ĞŬĂů ǀĞ ǀĂũŝŶĂů ŇŽƌĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞ
ŵŝŶŝŵĂů LJĂŶ ĞƚŬŝůŝ ŽƌĂů ĂŶƟŵŝŬƌŽďŝLJĂů ĂũĂŶůĂƌ dDWͲ^Dy͕ ŶŝƚƌŽĨƵƌĂŶƚŽŝŶ͕ ƐĞĨĂůĞŬƐŝŶ ǀĞ ŇŽƌŽŬŝŶŽůŽŶĚƵƌ.
WƌŽĮůĂŬƟŬ ƚĞĚĂǀŝ͕ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ϲ ŝůĞ 1Ϯ ĂLJ ƐƺƌĞƐŝŶĐĞ LJĂƚĂƌŬĞŶ ǀĞƌŝůĞŶ͕ ĚƺƔƺŬ ĚŽnj ĂŶƟŵŝŬƌŽďŝLJĂů ĂũĂŶ ŝůĞ
LJĂƉŦůŦƌ. ŒĞƌ ƉƌŽĮůĂŬƟŬ ƚĞĚĂǀŝ ĂŶŦŶĚĂ ŬĂĚŦŶĚĂ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ƌĞĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŐƂƌƺůƺƌƐĞ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ ƚĞĚĂǀŝ
ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ƉƌŽĮůĂŬƟŬ ĂũĂŶŦŶ ƚĂŵ ƚĞƌĂƉŽƟŬ ĚŽnjƵ LJĂ ĚĂ ďĂƔŬĂ ďŝƌ ĂŶƟŵŝŬƌŽďŝLJĂů ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ĂŚĂ ƐŽŶƌĂ
ĂŶƟŵŝŬƌŽďŝLJĂů ƉƌŽĮůĂŬƐŝLJĞ LJĞŶŝĚĞŶ ďĂƔůĂŶĂďŝůŝƌ.
ŝŶƐĞů ŝůŝƔŬŝ͕ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ ƐŝƐƟƚ ŐĞůŝƔŝŵŝ ŝĕŝŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌƺĚƺƌ. 7ůŝƔŬŝ ƐŽŶƌĂƐŦ͕ ŶŝƚƌŽĨƵƌĂŶƚŽŝŶ͕
ƐĞĨĂůĞŬƐŝŶ ͕ ŇŽƌŽŬŝŶŽůŽŶ LJĂ ĚĂ dDWͲ^Dy Őŝďŝ ĂŶƟďŝLJŽƟŬůĞƌ ƚĞŬ ĚŽnj ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
5$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
.‘…—Žƒ”†ƒ‘•‹›‘‡ŽG燏‡‘œ—Ž—Žƒ”ǘ‡—”‡œ‹•
ƌ. zŦůŵĂnj <^Kz
Adadºr[ Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci ¿_Se[ Žr_l_Zici 2ili] Dal Erjere]
unVand fU Õ_Se[\abTa n_b]a\ ]UcanU V_n[cYi_ne
DĞƐĂŶĞŶŝŶ ĚĞƉŽůĂŵĂ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬĂƐŦ ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵŦŶŦŶ ŬŽŽƌĚŝŶĞ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĂ ďĂŒůŦĚŦƌ.
ŬƐƚĞƌŶĂů ǀĞ ŝŶƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚƌĂLJŦ ŬĂƉĂƚĂƌĂŬ ŬŽŶƟŶĂŶƐƚĂ ƉƌŝŵĞƌ
ƌŽů ŽLJŶĂƌůĂƌ. ŬƐƚĞƌŶĂů ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ LJĂƉŦƐŦ ƐŝůŝŶĚŝƌŝŬƟƌ ǀĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌĚĂ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůƵƉ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂ
njĂLJŦŌŦƌ LJĂ ĚĂ Śŝĕ LJŽŬƚƵƌ. ŶŝŶĞ ŬĞƐŝƚůĞƌĚĞ cVYn[dUbYn ad na\ LJĂ ĚĂ _]UWa •U[\YnTU Wbº\]UcY ďƵŶĚĂŶ
ŬĂLJŶĂŬůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
=UcanUnYn YnnUbfaci_ne
DĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌ ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶŝŶ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ͕ ŬŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶƵ ǀĞ ĞŶƚĞŐƌĂƐLJŽŶƵ ƐĂŶƚƌĂů͕ ƐŽŵĂƟŬ ǀĞ ŽƚŽŶŽŵ
ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ 3 ƟƉ ƉĞƌŝĨĞƌŝŬ ƐŝŶŝƌŝ ŝůĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŝƌ. ƵŶůĂƌ͗
^ĂŬƌĂů ƉĂƌĂƐĞŵƉĂƟŬ ;ƉĞůǀŝŬ ƐŝŶŝƌͿ
dŽƌĂŬŽůŽŵďĞƌ ƐĞŵƉĂƟŬ ƐŝŶŝƌ ;ŚŝƉŽŐĂƐƚƌŝŬ ƐŝŶŝƌͿ ǀĞ ƐĞŵƉĂƟŬ njŝŶĐŝƌ
^ĂŬƌĂů ƐŽŵĂƟŬ ƐŝŶŝƌůĞƌ ;ƉƌŝŵĞƌ ŽůĂƌĂŬ ƉƵĚĞŶƚĂů ƐŝŶŝƌͿ
WĂƌĂƐĞŵƉĂƟŬ ƐŝŶŝƌ ůŝŇĞƌŝ ƉĞůǀŝŬ ƐŝŶŝƌĚĞŶ ;^ϮͲ^ϰͿ ĕŦŬĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞLJĞ ŐŝƌŵĞĚĞŶ ƂŶĐĞ ƉĞůǀŝŬ ǀĞ ǀĞnjŝŬĂů
ƉůĞŬƐƵƐĂ ƵŒƌĂƌůĂƌ. ^ĞŵƉĂƟŬ ƐŝŶŝƌůĞƌ ŝƐĞ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚƵŶ d10Ͳ>Ϯ ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌŝŶĚĞŶ ĕŦŬĂƌ ǀĞ ƐĞŵƉĂƟŬ ƚƌƵŶŬƵƐ
ďŽLJƵŶĐĂ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ŵĞnjĞŶƚĞƌŝŬ ŐĂŶŐůŝŽŶĂ ŐĞůŝƌ. ^ŝŶŝƌ ůŝŇĞƌŝ ďƵƌĂĚĂŶ ƉĞůǀŝŬ ƉůĞŬƐƵƐĂ ǀĞ ŽƌĂĚĂŶ ĚĂ ŚŝƉŽŐĂƐƚƌŝŬ
ƐŝŶŝƌůĞ ŵĞƐĂŶĞLJĞ ƵůĂƔŦƌ. ^ĞŵƉĂƟŬ ƐŝŶŝƌ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌŝ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞƌ. ^ŽŵĂƟŬ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝ
;ƉƵĚĞŶƚĂů ƐŝŶŝƌͿ ƉĞƌŝƺƌĞƚƌĂů ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞƌ.
=UcanU V_n[cYi_ne WU\Y•Y]Y fU Y•U]UnYn [_ndb_\º
zĂƔĂŵŦŶ ŝůŬ ϮͲ3. LJŦůůĂƌŦŶĚĂ ŝŶĨĂŶƟů ŝƔĞŵĞ ƉĂƚĞƌŶŝŶĚĞŶ ƐŽƐLJĂů ŚĂLJĂƚĂ ƵLJƵŵƵ ƐĂŒůĂLJĂŶ ŝƐƚĞŵůŝ ŝƔĞŵĞ
ƉĂƚĞƌŶŝŶĞ ;ĞƌŝƔŬŝŶ ƟƉͿ ĚŽŒƌƵ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ ďŝƌ ŐĞůŝƔŵĞ ŽůƵƌ. Ƶ ĚŽŒĂů ŐĞůŝƔŝŵ ŝŶƚĂŬƚ ďŝƌ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ LJĂŶŦ
ƐŦƌĂ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ĨĂŬƚƂƌůĞƌůĞ ĚĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ͗
1. DĞƐĂŶĞŶŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ĚĞƉŽůĂŵĂ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĚĞŬŝ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ ĂƌƨƔ
Ϯ. mƌĞƚƌĂů ĕŝnjŐŝůŝ ŬĂƐ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŝƐƚĞŵůŝ ŬŽŶƚƌŽůƺŶ ŵĂƚƺƌĂƐLJŽŶƵ ;ďĞůŬŝĚĞ ĞŶ ƂŶĞŵůŝƐŝͿ
3. ŽĐƵŒƵŶ ŝƐƚĞŵůŝ ŽůĂƌĂŬ ŝƔĞŵĞ ƌĞŇĞŬƐŝŶŝ ďĂƔůĂƚŵĂ ǀĞLJĂ ŝŶŚŝďĞ ĞƚŵĞƐŝ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ďŝůŝŶĞŶ ŵĞƐĂŶĞͲ
ƐĮŶŬƚĞƌ ƺŶŝƚĞƐŝ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚŝƌĞŬƚ ŝƐƚĞŵůŝ ŬŽŶƚƌŽůƺŶ ŐĞůŝƔŵĞƐŝ.
=UcanUnYn V_n[cYi_nU\ `aba]UdbU\UbYnTU[Y TUÎY•Y]\Ub
u•U]U c[\Î
'ĞďĞůŝŒŝŶ ƐŽŶ ƚƌŝŵĞƐƚĞƌŝŶĚĞ ĨĞƚƺƐ Ϯϰ ƐĂĂƩĞ 30 ŬĞnj ŝƔĞƌŬĞŶ͕ LJĂƔĂŵŦŶ ŝůŬ ŚĂŌĂƐŦŶĚĂ ďƵ ƐĂLJŦ ĚƌĂŵĂƟŬ
ŽůĂƌĂŬ ĂnjĂůŦƌ. 7ůŬ ŚĂŌĂĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ƚĞŬƌĂƌ ĂƌƚĂƌĂŬ ϮͲϰ ŚĂŌĂĚĂ ƉŝŬ ƐĞǀŝLJĞLJĞ ĕŦŬĂƌ ;Ϯϰ ŬĞnjͬŐƺŶͿ. ^ŽŶƌĂ ϲͲ1Ϯ.
ĂLJůĂƌĚĂ ĂnjĂůĂƌĂŬ ŐƺŶĚĞ LJĂŬůĂƔŦŬ 10Ͳ1ϱ ŬĞƌĞLJĞ ŬĂĚĂƌ ĂnjĂůŦƌ. ϮͲ3. LJŦůůĂƌĚĂ ŝƐĞ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŽůĂƌĂŬ ŐƺŶĚĞ ϴͲ10͛Ă
ŬĂĚĂƌ ĚƺƔĞƌ. 7ƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦŶĚĂŬŝ ĂnjĂůŵĂŶŦŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŶĞĚĞŶŝ͕ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ ĕŽĐƵŒƵŶ ďƺLJƺŵĞƐŝŶĞ
ƉĂƌĂůĞů ŽůĂƌĂŬ ĂƌƚŵĂƐŦĚŦƌ. 1Ϯ LJĂƔŦŶĚĂ ŝƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦ ŐƺŶĚĞ ϰͲϲ͛LJĂ ŬĂĚĂƌ ĂnjĂůŦƌ.
=UcanU [a`acYdUcY Y•U]U f_\º]ƺ fU Ud[Yn R_•a\d]a
ƺLJƺLJĞŶ ĕŽĐƵŬƚĂ ŝĚƌĂƌ ƺƌĞƟŵŝŶĚĞŬŝ ĂƌƨƔ ǀĞ ŝƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦŶĚĂŬŝ ĂnjĂůŵĂ͕ ŝĚƌĂƌŦŶ ĞƚŬŝŶ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ
ĚĞƉŽůĂŶĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ LJĞƚĞƌůŝ ďŝƌ ƌĞnjĞƌǀƵĂƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŐĞƌĞŬƟƌŝƌ. Ğůůŝ LJĂƔůĂƌĚĂŬŝ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŵĞƐĂŶĞ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ĐŝŶƐŝLJĞƩĞŶ ďĂŒŦŵƐŦnj LJĂƔŦŶ ďŝƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂƌĂŬ ĕĞƔŝƚůŝ ĨŽƌŵƺůůĞƌůĞ ŚĞƐĂƉ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ.
ŽŬ ŬƺĕƺŬ ŝŶĨĂŶƚůĂƌĚĂ ]UcanU [a`acYdUcY ]<-38+2.5 H Ia• ai ;,ŽůŵĚĂŚů Ğƚ Ăů͕ 1ϵϵϲͿ
ĂŚĂ ďƺLJƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ]UcanU [a`acYdUcY ]<-Kia• i\+2M H30 ;<Žī͕ 1ϵϴ3Ϳ
=UcanU [a`acYdUcY ]<-30 +KIa• i\ H 30M ;,ũĂůŵĂƐ͕ 1ϵϴϴͿ
zĂƉŦůĂŶ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ 1 LJĂƔŦŶĚĂŶ ƂŶĐĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌͲƐĮŶŬƚĞƌ ŬŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ŵĂƚƺƌĂƐLJŽŶ ƚĂŵ
ƐĂŒůĂŶŵĂŵŦƔ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϴ0͛ĚĞŶ ĨĂnjůĂƐŦŶŦŶ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝŶŝ ĞƚŬŝŶ ƔĞŬŝůĚĞ ďŽƔĂůƚĂďŝůĚŝŒŝ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
55
N_b]a\ Y•U]U [_ndb_\ºnºn WU\Y•]UcY
'ĞĕŵŝƔƚĞ ŝŶĨĂŶƚůĂƌŦŶ͕ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ĚŽůŵĂƐŦ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŐĞůŝƔĞŶ ďĂƐŝƚ ďŝƌ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚ ƌĞŇĞŬƐŝ
ŝůĞ ŝƔĞĚŝŒŝŶĞ ŝŶĂŶŦůŵĂŬƚĂLJĚŦ. ŶĐĂŬ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ƚĞƌŵĚĞŬŝ ĨĞƚƵƐ ǀĞ LJĞŶŝĚŽŒĂŶůĂƌĚĂ ŝƔĞŵĞŶŝŶ LJƺŬƐĞŬ
ŵĞƌŬĞnjůĞƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ĚƺnjĞŶůĞŶĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. zĞƵŶŐ ǀĞ ĂƌŬ. ĂŵďƵůĂƚƵĂƌ ŵĞƐĂŶĞ ŵŽŶŝƚƂƌ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶŝ
ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ LJĞŶŝĚŽŒĂŶůĂƌĚĂ ŝƔĞŵĞŶŝŶ ƵLJŬƵĚĂ ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦ ďƵůŵƵƔůĂƌĚŦƌ. zĂƔĂŵŦŶ Ϯ. ǀĞ 3. LJŦůůĂƌŦŶĚĂ ĕŽĐƵŬ͕
ƐŽƐLJĂů ĕĞǀƌĞLJĞ ĂĚĂƉƚĂƐLJŽŶƵŶƵ ŚŦnjůŦ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ƚĂŵĂŵůĂLJĂƌĂŬ͕ ŝƐƚĞŵůŝ ŝƔĞŵĞLJŝ͕ ƐŽƐLJĂů ŽůĂƌĂŬ ƵLJŐƵŶ
ďŝƌ ŽƌƚĂŵ ďƵůĂŶĂ ŬĂĚĂƌ ŝƔĞŵĞLJŝ ŐĞĐŝŬƟƌŵĞLJŝ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞƐŝŶŝ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ďŽƔĂůƚŵĂLJŦ ƂŒƌĞŶŝƌ. 7ƔĞŵĞ
ŬŽŶƚƌŽůƺŶĚĞŬŝ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦŶ ĚŽŒĂů ŐĞůŝƔŝŵŝ ƔƵ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĞ ďĂŒŦĚŦƌ͗
1.
Ϯ.
3.
ϰ.
ϱ.
7ŶƚĂŬƚ ŶƂƌĂů LJŽůůĂƌŦŶ ǀĂƌůŦŒŦŶĂ
^ŽƐLJĂů ŶŽƌŵůĂƌŦŶ ĨĂƌŬŦŶĚĂ ŽůŵĂLJĂ
DĞƐĂŶĞŶŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĚĞŬŝ ƂŶĞŵůŝ ĂƌƨƔĂ
ĞƚƌƺƐƂƌͲƐĮŶŬƚĞƌ ŬŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ŵĂƚƺƌĂƐLJŽŶƵŶĂ
DĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌͲƉĞƌŝŶĞĂů ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶ ŝƐƚĞŵůŝ ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺŶ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ŐĞůŝƔŵĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦĚŦƌ.
3Ͳϰ LJĂƔůĂƌŦŶĚĂ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ĕŽŒƵŶĚĂ ŝĚƌĂƌ ŬŽŶƚƌŽůƺ ĞƌŝƔŬŝŶĚĞŬŝ Őŝďŝ ƐĂŒůĂŶŵŦƔ ŽůƵƌ. dƺŵ ďƵ ŬŽŵƉůĞŬƐ
ŽůĂLJůĂƌŦŶ ŐĞůŝƔŝŵŝ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ŝƔĞŵĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶŦŶ ŐĞůŝƔĞďŝůĞĐĞŒŝ ŬĂĕŦŶŦůŵĂnj ďŝƌ ŐĞƌĕĞŬƟƌ.
unVand\abTa[Y WUÕYSY TUdbºcb-cVYn[dUb [__bTYnaci_n R_je[\eÎe
7ƔĞŵĞ ŬŽŶƚƌŽůƺ ŝŶĨĂŶƟů ƉĂƚĞƌŶĚĞŶ ĞƌŝƔŬŝŶĚĞŬŝ ƔĞŬůĞ ŐĞĕĞƌŬĞŶ͕ ƚƺŵ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬůĞƌ ŐĞĕŝĐŝ ďŝƌ ƐƺƌĞ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. PƌŶĞŒŝŶ͕ LJĂƔĂŵŦŶ ŝůŬ ŝŬŝ LJŦůŦŶĚĂ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ
ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĚĂ ďĂƌŝnj ĚĞƚƌƺƐƂƌͲƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐŬŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶƵ ǀĞ ŬĞƐŝŬ ŬĞƐŝŬ ŝƔĞŵĞ ƉĂƚĞƌŶŝ ŐƂnjůĞŶŵĞƐŝŶĞ
ƌĂŒŵĞŶ͕ ďƵ ĕŽĐƵŬůĂƌ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝŶŝ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ďŽƔĂůƚĂďŝůŝƌůĞƌ. ƂLJůĞ ďŝƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ͕ ďĂƔĂƌŦůŦ ƚƵǀĂůĞƚ
ĞŒŝƟŵŝ ŝůĞ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞĚĞ ĕƂnjƺůĞďŝůŝƌ.
¿_Se[\abTa[Y nb_`adY[ _\]aian ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_nenen U`YTU]Yi_\_ZYcY fU
cnV\anTb\]ac
Ƶ ƉĂƚŽůŽũŝ ŬůŝŶŝŬƚĞ ŐƂƌĚƺŒƺŵƺnjĚĞŶ ĚĂŚĂ LJĂLJŐŦŶ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚƵƌ. KůŐƵůĂƌ ďŝnjĞ ĕŽŒƵŶůƵŬůĂ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ ;hd/Ϳ͕ ǀĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺ ;shZͿ ǀĞLJĂ ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƔŝŬĂLJĞƟ ŝůĞ ŐĞůŝƌůĞƌ. 6 ia•nTa[Y
Õ_Se[\abn 15¯YnTU nb_`adY[ _\]aian Y•U]U TYcV_n[cYi_ne ]UfSeddeb.
¿_Se[\abTa[Y nb_`adY[ _\]aian ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_nenen [adUW_bYjaci_ne
Ƶ ĚƵƌƵŵůĂƌŦ ŝnjŽůĞ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌ ŽůĂƌĂŬ ŬĞƐŝŶ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ĂLJŦƌƚ ĞƚŵĞŬ ŵƺŵŬƺŶ ŽůŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ͕ ŬŽŵƉůĞŬƐ
ďŝƌ ŽůĂLJůĂƌ njŝŶĐŝƌŝŶŝŶ ĂƌĂ ŐĞĕŝƔ ĨĂnjůĂƌŦŶĚĂŶ ďŝƌŝ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌŵĞŬ ĚĂŚĂ ĂŶůĂŵůŦ ďŝƌ LJĂŬůĂƔŦŵĚŦƌ. PƌŶĞŒŝŶ͕
ŝƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ ďŝƌ ŬŦnj ĕŽĐƵŒƵŶĚĂ͕ ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ
ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞƐŝ ƔĞŬůŝŶĚĞ ďĂƔůĂLJĂŶ ƚĂďůŽ͕ ĂƌƚŵŦƔ ƉŽƐƚŵŝŬƐŝLJŽŶĞů ƌĞnjŝĚƺ ŝůĞ ĨƌĂŬƐŝLJŽŶĞ ŝƔĞŵĞ ƔĞŬůŝŶĚĞ ƐƺƌĞƌ ǀĞ
ƐŽŶƵĕƚĂ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ĚĞŬŽŵƉĞŶnjĂƐLJŽŶ ŝůĞ ƚĞŵďĞů ŵĞƐĂŶĞ ŽůƵƔƵƌ. zƵŬĂƌŦĚĂ ĂŶůĂƨůĚŦŒŦ Őŝďŝ Ìn_n-nb_`adY[Ê
dUbY]YnYn [e\\an] da]a]Un aÕ[ fU dan]\anaRY\Yb XYÕRYb nb_\_ZY[ \Uji_n dUc`Yd UTY\U]U]UcY
Tebe]enTa ]USRebUn [e\\anTÎ]j RYb dUbY]TYb. hƌŽĨĂƐŝĂů ƐĞŶĚƌŽŵ ŬŽŵƉůĞŬƐŝ ;KĐŚŽĂ ^ĞŶĚƌŽŵƵͿ ǀĞ
,ŝŶŵĂŶ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ŚĞŵĞŶ ŚĞŵĞŶ ƟƉŝŬ ŶƂƌŽƉĂƟŬ ŵĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ƚĂďůŽƐƵ ƐĞƌŐŝůĞŵĞƐŝŶĞ
ƌĂŒŵĞŶ͕ ďƵ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌĚĞ ŐĞƌĕĞŬ ŶƂƌŽĂŶĂƚŽŵŝŬ ůĞnjLJŽŶ ǀĂƌůŦŒŦ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůĞŵĞŵŝƔƟƌ. ƌŝƔŬŝŶůĞƌĚĞ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ
ƚƌĂŬƚ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ĂŶůĂƔŦůŵŦƔ ǀĞ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŶƟŶĞŶĐĞ ^ŽĐŝĞƚLJ ;/^Ϳ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƚĞƌŵŝŶŽůŽũŝ
ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĂƐLJŽŶƵ LJĂƉŦůŵŦƔ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂŬŝ ŶŽƌŵĂů ǀĞLJĂ ĂŶŽƌŵĂů Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƚ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ƚĂŶŦŵůĂŵĂŬ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞ ŽůŵĂŬƚĂŶ ĕŽŬ ƵnjĂŬƨƌ. ŝƌĕŽŬ ƐŦŶŦŇĂŵĂ LJĂƉŦůŵŦƔ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ
ŬĂƌŦƔŦŬůŦŬƚĂŶ ŬĂĕŦŶŵĂŬ ŝĕŝŶ Ϯ00ϳ LJŦůŦŶĚĂ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ ŽŶƟŶĞŶĐĞ ^ŽĐŝĞƚLJ͛ŶŝŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞ
ĞƫŒŝ ǀĞ ĨĂƌŬůŦ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŝĕŝŶ ŚĂnjŦƌůĂŶĂŶ ƚĞƌŵŝŶŽůŽũŝ ǀĞ ƚĂŶŦŵůĂƌ ůŝƐƚĞƐŝ
ďĞŶŝŵƐĞŶŵŝƔƟƌ ;EĞǀĞƵƐ ǀĞ ĂƌŬ.͕ Ϯ00ϳͿ.
=UcanU TYcV_n[cYi_nenen UdYi_\_ZY[ cnV\a]ac
ŽĐƵŬůĂƌĚĂ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͕ ƐŝŶŝƌ ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺŶ ĚƺnjĞŶƐŝnjůŝŒŝŶĞ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶĂ͕
ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ŬĂƐ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŬŝ ďŽnjƵŬůƵŒĂ͕ LJĂƉŦƐĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌĞ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŦůŵĂŵŦƔ ĚƵƌƵŵůĂƌĂ
ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŽůƵƔĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
1.CYnYb [_ndb_\ºnTU[Y TUnWUcYj\Y[\Ub
1.^ĂŶƚƌĂů ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ;^^^Ϳ͛ŶŝŶ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ŵĂůĨŽƌŵĂƐLJŽŶůĂƌŦ ;ŵĞŶŝŶŐŽŵLJĞůŽƐĞů͕ ƐƉŝŶĂ ďŝĮĚĂ ŽŬŬƺůƚĂ͕
ŬĂƵĚĂů ƌĞŐƌĞƐLJŽŶ ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕ ŐĞƌŐŝŶ ŽŵƵƌŝůŝŬ ƐĞŶĚƌŽŵƵͿ
56
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Ϯ. 'ĞůŝƔŝŵƐĞů ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌ ;ŵĞŶƚĂů ƌĞƚĂƌĚĂƐLJŽŶ͕ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŝƔĞŵĞ͕ ƐŦŬŦƔŵĂ ƐĞŶĚƌŽŵƵͿ
3. ĚŝŶƐĞů ĚƵƌƵŵůĂƌ ;ƐĞƌĞďƌĂů ƉĂůƐLJ͕ ƐƉĂƐƟƐŝƚĞ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ^^^͛ŶŝŶ ŝůĞƌůĞLJŝĐŝ ĚĞũĞŶĞƌĂƟĨ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ͕
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ ŵLJĞůŝƚ͕ ŵƵůƟƉů ƐŬůĞƌŽnj͕ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŵĂůĨŽƌŵĂƐLJŽŶůĂƌ ǀĞ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚ ƚƌĂǀŵĂƐŦͿ
2. 4Udbºcb fU cVYn[dUbY[ [ac V_n[cYi_nenTa[Y R_je[\e[\ab
1. <ŽŶũĞŶŝƚĂů ĚƵƌƵŵůĂƌ ;ŵƺƐŬƺůĞƌ ĚŝƐƚƌŽĮ͕ ŶƂƌŽŶĂů ĚŝƐƉůĂnjŝ͕ ŵĞŐĂŬŽůŽŶͲŵĞŐĂƐŝƐƟ ƐĞŶĚƌŽŵƵͿ
Ϯ. ĚŝŶƐĞů ĚƵƌƵŵůĂƌ ;ŬƌŽŶŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐƚĂŶƐŝLJŽŶƵ͕ ŵĞƐĂŶĞ ĚƵǀĂƌŦŶĚĂ ĮďƌŽnjŝƐͿ
C. Ia`ca\ an_]a\Y\Ub
1. <ŽŶũĞŶŝƚĂů ĚƵƌƵŵůĂƌ ;ŵĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮƐŝ͕ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ͕ ŬůŽĂŬĂů ĂŶŽŵĂůŝ͕ ƺƌĞƚĞƌŽƐĞů͕ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂů
ǀĂůǀ͕ ĚŝŒĞƌ ƺƌĞƚĞƌĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ͕ WƌƵŶĞͲďĞůůLJ ƐĞŶĚƌŽŵƵͿ
Ϯ. ĚŝŶƐĞů ĚƵƌƵŵůĂƌ ;ƚƌĂǀŵĂƟŬ ĚĂƌůŦŬůĂƌ ǀĞLJĂ ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞLJĂ ƺƌĞƚƌĂĚĂ ŚĂƐĂƌͿ.
4. 4YÎUb cnV\anTb\]a]• Tebe]\ab
1. 'ŝŐŐůĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ
Ϯ. ,ŝŶŵĂŶ ƐĞŶĚƌŽŵƵ
3. KĐŚŽĂ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ;hƌŽĨĂƐŝĂů ƐĞŶĚƌŽŵͿ
=UcanU TYcV_n[cYi_nenen V_n[cYi_nU\ cnV\anTb\]ac
4U`_\a]a Vaj UcnacnTa
4Udbºcb a[dYfYdUcY* DĞƐĂŶĞ͕ ĚŽůƵŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ďĂƐŦŶĐŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĂƌƨƔ ŽůŵĂŬƐŦnjŦŶ ǀĞLJĂ
ƉƌŽǀŽŬĂƐLJŽŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ŝƐƚĞŵƐŝnj ĨĂnjŝŬ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŽůŵĂŬƐŦnjŦŶ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĞ ŬĂĚĂƌ ĚŽůĂƌ. ƔŦƌŦ ĂŬƟĨ
ŵĞƐĂŶĞ ŝƐĞ͕ ƐƉŽŶƚĂŶ ǀĞLJĂ ƵLJĂƌŦ ŝůĞ ŽůƵƔĂŶ ĨĂnjŝŬ ŝƐƚĞŵƐŝnj ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŝůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞ ďŝƌ
ĚƵƌƵŵĚƵƌ. ƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ŐĞƌĕĞŬ ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ĂŶůĂƔŦůĂŵĂŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ
ƐĞďĞƉůĞƌĚĞŶ ƔƺƉŚĞůĞŶŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
1. ^^^ ŬŽŶƚƌŽů ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶŦŶ ŵĂƚƺƌĂƐLJŽŶƵŶĚĂŬŝ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŬ
Ϯ. 7ŶŚŝďŝƚƂƌ ǀĂnjŽĂŬƟĨ ŝŶƚĞƐƟŶĂů ƉĞƉƟĚŝŶ ĚĞƚƌƺƐƂƌĚĞŬŝ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝŶ ĚƺƔƺŬ ŽůŵĂƐŦ
3. ŶŬĞĨĂůŝŶ ĂƌĂĐŦůŦ ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶĚĂ ďŽnjƵůŵĂ
ϰ. ĞŶĞƌǀĂƐLJŽŶ ŚŝƉĞƌƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞƐŝ
ϱ. ĞƚƌƺƐƂƌ ŵLJŽƐŝƚůĞƌŝŶŝŶ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝŶĚĞ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ.
hŶƐƚĂďŝů ŵĞƐĂŶĞƐŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŝƔĞŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĂŶŝ ƵƌŐĞ ŐĞůŝƔŝƌ ǀĞ ĕŽĐƵŬ ďƵŶƵ ĂŶĐĂŬ
ŬŦƐŵĞŶ ďĂƐŬŦůĂLJĂďŝůŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ŬŦnj ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶĚĂ ƵŶƐƚĂďŝů ŵĞƐĂŶĞ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦ
ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞLJĞ LJƂŶĞůŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƚĞŬ ĂLJĂŒŦŶŦŶ ƚŽƉƵŒƵ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĕƂŬĞƌĞŬ ƉĂƚŽŐŶƂŵŽŶŝŬ ďŝƌ ŝƔĂƌĞƚ ŽůĂŶ
͞sŝŶĐĞŶƚ ƵƌƚƐLJ͟ ďƵůŐƵƐƵ ŐƂƌƺůƺƌ.
=UcanU XYccY* EŽƌŵĂů͕ ĂƌƚŵŦƔ ;ŚŝƉĞƌƐĞŶƐŝƟĨͿ͕ ĂnjĂůŵŦƔ ǀĞLJĂ ƚĂŵĂŵĞŶ LJŽŬ ;ŶŽ ƐĞŶƐĂƟŽŶͿ ŽůĂďŝůŝƌ.
=UcanU [a`acYdUcY* EŽƌŵĂů͕ ĂƌƚŵŦƔ ǀĞLJĂ ĚƺƔƺŬ ŽůĂďŝůŝƌ.
K_]`\Yanc* EŽƌŵĂů͕ LJƺŬƐĞŬ ǀĞLJĂ ĚƺƔƺŬ ŽůĂďŝůŝƌ. EŽƌŵĂů ŵĞƐĂŶĞ ĚŽůƵŵƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ĕŽŬ Ănj
LJĂ ĚĂ Śŝĕ ďĂƐŦŶĕ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŒŝ ŽůŵĂnj. &ĂŬĂƚ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŬŽŵƉůŝĂŶƐĂ Ăŝƚ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƌĞĨĞƌĂŶƐ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ ŵĞǀĐƵƚ
ĚĞŒŝůĚŝƌ.
ŽbUdba\ V_n[cYi_n* EŽƌŵĂůĚĞ ĚŽůƵŵ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ŶŽƌŵĂů ƉŽnjŝƟĨ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƉĂŶŵĂ ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ
ƐƺƌĚƺƌƺůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. 7ƔĞŵĞĚĞŶ ŚĞŵĞŶ ƂŶĐĞ ĂŬŦŵĂ ŵƺƐĂĂĚĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ďƵ ďĂƐŦŶĕ ĂnjĂůŦƌ.
7ƔĞŵĞ ;ďŽƔĂůƚŵĂͿ ĨĂnjŦ UcnacnTa
4Udbºcb a[dYfYdUcY
EŽƌŵĂů͗ 7ƔĞŵĞ ŝƐƚĞŵůŝ ŽůĂƌĂŬ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ďĂƔůĂƨůŵĂƐŦLJůĂ ďĂƔĂƌŦůŦƌ. 'ĞŶĞůůŝŬůĞ ϰ LJĂƔ
ƐŽŶƌĂƐŦŶĂ ŬĂĚĂƌ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŝƐƚĞŵůŝ ŽůĂƌĂŬ ďĂƐŬŦůĂŶĂŵĂnj.
hŶĚĞƌĂĐƟǀĞ ;'ĞƌĞŒŝŶĚĞŶ ĚĂŚĂ Ănj ĂŬƟĨͿ͗ ĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ LJĞƚĞƌƐŝnjĚŝƌ ǀĞͬǀĞLJĂ ĞƚŬŝŶ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽƔĂůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ LJĞƚĞƌůŝ ƐƺƌĞ ŬĂƐŦůĂŵĂnj.
ŬŽŶƚƌĂŬƟů͗ ^ŝŶŝƌ ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺŶ ĂŶŽƌŵĂůůŝŒŝŶĞ ďĂŒůŦĚŦƌ ǀĞ ŵĞƌŬĞnj ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŬŽŽƌĚŝŶĞ ĞĚŝůĞŶ
ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ ƚĂŵĂŵĞŶ LJŽŬ ŽůĚƵŒƵ ĂŶůĂŵŦŶĂ ŐĞůŝƌ.
ŽbUdba\ V_n[cYi_n
EŽƌŵĂů͗ DĞƐĂŶĞ ďŽƔĂůƨŵŦ ŝĕŝŶ ƺƌĞƚƌĂ ĂĕŦůŦƌ.
KďƐƚƌƺŬƟĨ͗ Ƶ ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞLJĞ ǀĞLJĂ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂů ŵĞŵďƌĂŶ ǀĞLJĂ
ƐŝƌŝŶŐŽƐĞů Őŝďŝ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ƺƌĞƚƌĂů ůĞnjLJŽŶůĂƌĂ ďĂŒůŦĚŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
57
4YcV_n[cYi_nU\ U\Y]Ynaci_n cUnTb_]e
mƌŽůŽũŝŬ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌ ŝůĞ ŬŽŶƐƟƉĂƐLJŽŶ ŝůŝƔŬŝƐŝ 1ϵϱ0͛ůĞƌĚĞŶ ďĞƌŝ ůŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ ƚĂƌŝĨ ĞĚŝůŵĞƐŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ
ƐŽŶ 10 LJŦů ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ŬůŝŶŝƐLJĞŶůĞƌ ďƵ ĚƵƌƵŵĂ ĚĂŚĂ ĕŽŬ ĚŝŬŬĂƚ ĕĞŬŵŝƔůĞƌ ǀĞ ͞ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ĞůŝŵŝŶĂƐLJŽŶ
ƐĞŶĚƌŽŵƵ͟ ;^Ϳ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŵŦƔůĂƌĚŦƌ. Ƶ ƚĞƌŝŵ ŐĞŶŝƔ ďŝƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌ LJĞůƉĂnjĞƐŝŶŝ
ĂŶůĂƚŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
ŽůƵŵĚĂŬŝ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͗ ƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĂƔŦƌŦ ŐĞŶŝƔůĞŵĞƐŝ ǀĞLJĂ ŵĞƐĂŶĞ
ŚŝƐƐŝnjůŝŒŝ ĚƵƌƵŵƵĚƵƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ ĨĞŬĂů ŝŵƉĂŬƐŝLJŽŶ ǀĞLJĂ ŶĂĚŝƌ ĚĞĨĞŬĂƐLJŽŶĂ ďĂŒůŦ ƌĞŬƚĂů ĚŝƐƚĂŶƐŝLJŽŶĂ ďĂŒůŦ
ŽůĂďŝůŝƌ.
ŽƔĂůŵĂŶŦŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ďŽnjƵŬůƵŒƵ͗ 7ƔĞŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝŶ ĂƌƚŵĂƐŦ͕ ĂƌĂůŦŬůŦ ŝƔĞŵĞ
ǀĞͬǀĞLJĂ ŵĞƐĂŶĞĚĞ LJĞƚĞƌƐŝnj ďŽƔĂůŵĂ ŐƂƌƺůƺƌ.
=UcanU T_\e]e cbacnTa ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_ne
1•b a[dYV ]UcanU EbWU cUnTb_]e fU EbWU Yn[_ndYnanc
ƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ ;DͿ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌ ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶŝ ƚĂŶŦŵůĂŵĂŬ
ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĞŶ LJĂLJŐŦŶ ƚĞƌŝŵůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝƐŝĚŝƌ. ƐŬŝ ŝŶĂŶŦƔŦŶ ĂŬƐŝŶĞ ŝŶĨĂŶƚ ŵĞƐĂŶĞƐŝ ƵŶƐƚĂďŝů ŽůŵĂLJŦƉ͕
ŶŽƌŵĂů ǀĞ ƐƚĂďŝůĚŝƌ.
<ůŝŶŝŬ ŽůĂƌĂŬ D ĞŶ ŝLJŝ ƵƌŐĞ ƐĞŶĚƌŽŵƵŶĚĂ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. Ƶ ƐĞŶĚƌŽŵ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĚŽůƵŵ ĨĂnjŦŶĚĂ
ĚĞƚƌƺƐƂƌƺŶ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ƐŦŬŦƔŵĂŶŦŶ ĂƔŦƌŦ ŚŝƐƐĞĚŝůŵĞƐŝ ƐŽŶƵĐƵ͕ ĂŶŝ ǀĞ ƐŦŬ ĂƚĂŬůĂƌůĂ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚƵƌ ǀĞ ŬŦnjůĂƌĚĂ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŐƂƌƺůƺƌ. ^ƚĂďŝů ŽůŵĂLJĂŶ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ĕŽŒƵ ǀĂŬĂĚĂ
ŬĞŶĚŝŶŝ sŝŶĐĞŶƚ ƵƌƚƐLJ ďƵůŐƵƐƵ ƔĞŬůŝŶĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. hƌŐĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĕŽŬ ŬƺĕƺŬ ŵŝŬƚĂƌůĂƌĚĂ
ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ ŝůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞĚŝƌ ǀĞ ƐŦŬůŦŬůĂ ƂŒůĞĚĞŶ ƐŽŶƌĂůĂƌŦ ŽůƵƔƵƌ. ŽĐƵŬ ŽLJƵŶĂ ĚĂůĚŦŒŦŶĚĂ ƉĞůǀŝŬ
ƚĂďĂŶŦ LJĞƚĞƌŝŶĐĞ ŬŽŶƚƌĂŬƚĞ ĞĚĞďŝůĞĐĞŬ ƵLJĂŶŦŬůŦŬƚĂ ĚĞŒŝůĚŝƌ. hƌŐĞ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌ LJĂƔůĂƌŦŶĂ
ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĞ ƐĂŚŝƉƟƌůĞƌ ǀĞ ŝůŐŝŶĕ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ƐŽƐLJĂů ƵLJƵŵ ŝĕŝŶ ŽůĂďŝůĚŝŒŝŶĐĞ Ănj
ƐŦǀŦ ƚƺŬĞƟƌůĞƌ. ,Ğƌ ƐŦŬŦƔŵĂ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ĂůŦƔŬĂŶůŦŬ ŽůĂƌĂŬ ŚĂƐƚĂĚĂ͕ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ͕
ĚĞĨĞŬĂƐLJŽŶƵŶ ƵLJŐƵŶƐƵnj ĞƌƚĞůĞŶŵĞƐŝ͕ ŬĂďŦnjůŦŬ ǀĞ ŝƐƚĞŵƐŝnj ŐĂŝƚĂ ĚĞƔĂƌũŦ ŽůƵƔĂďŝůŝƌ.
6_n[cYi_nU\ ºbYnUb Yn[_ndYnanc
Ƶ ĚƵƌƵŵ͕ ŵĞƐĂŶĞ ƐĮŶŬƚĞƌ ƺŶŝƚĞƐŝŶŝŶ ŬŽŶƚƌŽůƺŶĚĞŬŝ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌŦŶ ŝƐƚĞŵƐŝnj ďŝƌ
ƔĞŬŝůĚĞ ŬĂĕŦƌŦůŵĂƐŦĚŦƌ. hƌŐĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌƺŶ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŝůĞ ŽůƵƔƵƌ ǀĞ ƐŽƐLJĂů LJĂƔĂŵŦ ŽůƵŵƐƵnj
LJƂŶĚĞ ĞƚŬŝůĞƌ. &ŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ĚŝŒĞƌ ĨŽƌŵůĂƌŦ ŵĞƐĂŶĞ ĚĞƉŽůĂŵĂ ǀĞͬǀĞLJĂ ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ
ŬŽŶƚƌŽů ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶĚĂ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŬƚĞŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶĂďŝůŝƌ.
^ƚƌĞƐƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ͕ ŝŶƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ďĂƐŦŶĐŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ǀĞLJĂ ƺƌĞƚƌĂů ƌĞnjŝƐƚĂŶƐ ďĂƐŦŶĐŦŶŦ ĂƔŵĂƐŦ ŝůĞ ŝƐƚĞŵƐŝnj
ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŦůŵĂƐŦ ĚƵƌƵŵƵĚƵƌ. 'ĞƌĕĞŬ ƐƚƌĞƐƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŶƂƌŽũĞŶŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŶŽƌŵĂů ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƐŽŶ
ĚĞƌĞĐĞ ŶĂĚŝƌĚŝƌ. ¿_Îen\e[\a ºb_TYna]Y[ RYb an_]a\Y Re\ena]aj Re nUTUn\U ebWU Yn[_ndYnancdan fU
TUdbºcb a•b a[dYfYdUcYnTUn Vab[\Tb. ŽŒƵ ŚĂƐƚĂĚĂ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕĂŒŦ ĕŽŬ ĂnjĚŦƌ.
GYWW\U Yn[_ndYnanc
^ŦŬůŦŬůĂ ŬŦnjůĂƌĚĂ ŐƂƌƺůƺƌ. 'ƺůŵĞ LJĂ ĚĂ ŬŦŬŦƌĚĂŵĂ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŝƐƚĞŵƐŝnj ŦƐůĂƚŵĂĚŦƌ. ^ƚƌĞƐƐ
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ĂŬƐŝŶĞ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕĂŒŦ ŽůĚƵŬĕĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ďŽƔĂůŦƌ. ^ƚƌĞƐƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ
ďĞŶnjĞƌ ƔĞŬŝůĚĞ ƐŝƐƚŽŵĞƚƌŝ ŶŽƌŵĂů ŽůĂďŝůŝƌ ǀĞLJĂ ďĂnjĞŶ ĚĞƚƌƺƐƂƌĚĞ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞ ƐĂƉƚĂŶĂďŝůŝƌ. dĞĚĂǀŝƐŝ
ŽůĂďŝůĚŝŒŝŶĐĞ njŽƌĚƵƌ͕ ĨĂŬĂƚ ďĂnjĞŶ ĂŶƟŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ŝůĂĕůĂƌ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ŝLJŝůĞƔƟƌŵĞĚĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůĂďŝůŝƌůĞƌ.
=UcanUiY R_•a\d]a cbacnTa ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_ne
4YcV_n[cYi_nU\ Y•U]U
ŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŝƔĞŵĞ͕ ŝƔĞŵĞ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ǀĞLJĂ ŝŶŬŽŵƉůĞƚ
ŐĞǀƔĞŵĞƐŝ ŝůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚƵƌ. &ŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ĕŦŬŦŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ĚĞƌĞĐĞƐŝŶĞ ŐƂƌĞ ŬůŝŶŝŬ
ƚĂďůŽůĂƌ ŽůƵƔĂďŝůŝƌ.
CdaSSad_ fU Vba[cYi_nU ŝƔĞŵĞ
^ƚĂĐĐĂƚŽ ŝƔĞŵĞ ƉĂƚĞƌŶŝŶĚĞ ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵŦ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ďĂƔůĂŵĂƐŦŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ƐŦŬůŦŬůĂ ŐĞĐŝŬŝƌ
ǀĞ Y•U]U `adUbnY dY`Y[ _\aba[ [UcY[ [UcY[ ŝƔĞŵĞ ƔĞŬůŝŶĚĞĚŝƌ. ^ƚĂĐĐĂƚŽ ŝƔĞŵĞĚĞ͕ ŝƔĞŵĞ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ƉĞůǀŝŬ
ƚĂďĂŶ ŬĂƐ ĂŬƟǀŝƚĞůĞƌŝŶĚĞ ƉĞƌLJŽĚŝŬ ŬĂƐŦůŵĂůĂƌ ŽůƵƔƵƉ͕ ƐŽŶƵĕƚĂ ŝƔĞŵĞ ďĂƐŦŶĕůĂƌŦŶĚĂ ĂŶŝ ĂƌƨƔůĂƌůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ
ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵŦŶĚĂ ƉĂƌĂĚŽŬƐĂů ŬĞƐŝůŵĞůĞƌ ŽůƵƔƵƌ. ŬŦŵ ƐƺƌĞƐŝ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ƵnjĂŵŦƔƨƌ͕ ƐŦŬůŦŬůĂ ŵĞƐĂŶĞ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ
ďŽƔĂůƨůĂŵĂnj ǀĞ ƐŽŶƵĕƚĂ ĂƌƚŵŦƔ ƉŽƐƚŵŝŬƐŝLJŽŶĞů ƌĞnjŝĚƺ ŝĚƌĂƌ ǀĞ ďƵŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ hd/ ƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĚĂ
ĂƌƨƔ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ.
&ƌĂŬƐŝLJŽŶĞ ŝƔĞŵĞ ŝƐĞ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŝŶĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ LJĞƚĞƌƐŝnj ďŽƔĂůŵĂƐŦĚŦƌ. ^ŦŬůŦŬůĂ ŬƂƚƺ
58
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ǀĞ LJĞƚĞƌƐŝnj ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŝƔĞŵĞ aj fU cºbU[\Y _\]aian Vba[cYi_n\ab •U[\YnTU
ŽůƵƔƵƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ƂŶĞŵůŝ ŵŝŬƚĂƌĚĂ ƌĞnjŝĚƺ ŝĚƌĂƌůĂƌŦŶŦŶ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ƐŦŬ ŝƔĞŵĞnjůĞƌ. ďĚŽŵŝŶĂů
ŦŬŦŶŵĂ͕ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŵĞƐĂŶĞLJŝ ďŽƔĂůƚŵĂŬ ŝĕŝŶ ƐĂƌĨ ĞĚŝůĞŶ ĕĂďĂŶŦŶ ŐƂƐƚĞƌŐĞƐŝĚŝƌ. ŶĐĂŬ ďƵ ŝƔůĞŵ ƐŦŬůŦŬůĂ
ƉĂƌĂĚŽŬƐĂů ďŝƌ ĞƚŬŝ ŝůĞ ŝŶƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ďĂƐŦŶĐŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦŶŦ ƚĞƟŬůĞƌ ǀĞ ƌĞŇĞŬƐ LJŽůůĂ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ
ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶĚĞ ĂƌƚŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. ^ŽŶƵĕƚĂ ĚŽůƵƉ ƚĂƔŵĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
C[ _\]aian Y•U]U fU enTUbaSdYfU ]UcanU cUnTb_]e Ì<aji 2\aTTUbÊ
Ƶ ŝŬŝ ĚƵƌƵŵ ĚĂŚĂ ĕŽŬ ŬŦnjůĂƌĚĂ ŐƂƌƺůĞŶ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬ ƐƉĞŬƚƌƵŵƵŶƵ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. ƐŬŝĚĞŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ͞>ĂnjLJ
ďůĂĚĚĞƌс ƚĞŵďĞů ŵĞƐĂŶĞ͟ ƚĞƌŝŵŝ LJĞƌŝŶĞ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ÌenTUbaSdYfU ]UcanUÊ ƚĞƌŝŵŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ
ƐƉĞŬƚƌƵŵƵŶ ĞŶ ƐŽŶƵŶĚĂ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞŶ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŝƔĞŵĞLJĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĞŬŽŵƉĂŶƐĞ ďŝƌ ƐŝƐƚĞŵ ŽůƵƔƵƌ.
7ƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ŵĞƐĂŶĞ ǀŽůƺŵƺ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ ŽůĂƌĂŬ ĂƌƚĂƌĂŬ͕ ŽůĚƵŬĕĂ ŐĞŶŝƔ ǀĞ LJĞƚĞƌŝŶĐĞ ďŽƔĂůĂŵĂLJĂŶ ƐĂƌŬŦŬ
ďŝƌ ŵĞƐĂŶĞ ŽůƵƔƵƌ. ĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ĕŽŬ LJĞƚĞƌƐŝnj ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ĚŽůĂLJŦ ĕŽĐƵŬ ŬĂƌŦŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦ
ŬĂƐĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞƐŝŶŝ ďŽƔĂůƚŵĂLJĂ ĕĂůŦƔŦƌ. ^ŦŬŦƔŵĂ ĚƵLJƵƐƵ ŽůŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ ŝƔĞŵĞ ƐĂLJŦƐŦ ϴͲ10 ƐĂĂƩĞ ďŝƌ
ŽůĂĐĂŬ ƔĞŬŝůĚĞĚŝƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ ŝŶĨƌĞƋƵĞŶƚ ǀŽŝĚŝŶŐ ƐĞŶĚƌŽŵƵсƐŦŬ ŝƔĞŵĞŵĞ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ďŝůŝŶŝƌ
ǀĞ ĞďĞǀĞLJŝŶ ƵLJĂƌŵĂĚŦŬĕĂ ĕŽĐƵŬ ŝĚƌĂƌŦŶŦ LJĂƉŵĂnj. 7ůĞƌŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĂƌƚŵŦƔ ƌĞnjŝĚƺ ŝĚƌĂƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĚŽůƵƉ
ƚĂƔŵĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ͕ hd/ ƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĚĂ ĂƌƨƔ͕ ŬŽŶƐƟƉĂƐLJŽŶ ǀĞ ŐĂŝƚĂ ŬĂĕŦƌŵĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ.
Žb_TYna]YTU T_\e] cbacnTa iº[cU[ [_]`\Yanc Y\U WUnY• [a`acYdU\Y ]UcanU fab\Î dY`Y[ Re\WeceTeb.
4Udbºcb [_ndba[cYi_n\ab TY[[ad ÕU[USU[ •U[Y\TU i_[deb Y•U]U abd]• YndbaaRT_]Yna\ RacnÕ\a
RYb\Y[dU _\an Vba[cYi_nU ŝƔĞŵĞ ƚĂƌnjŦŶĚĂĚŦƌ ǀĞ D'͛ĚĞ ĂƌƚŵŦƔ `U\fY[ daRan [ac a[dYfYdUcY fabTb.
8Yn]an CUnTb_]e fU OSSe\d Nb_`adY[ =UcanU
RU[ºbbUn ED9 ]UcanUiY [dº R_•a\d]a Yn[_ndYnanc Y\U ]UcanU TU[_]`Unjaci_ne fU ]UcanUcVYn[dUb TYcV_n[cYi_nenen [ajan\]• V_b]enTan _\e•an daR\_ia Ì8Yn]an cUnTb_]eÊ TUnYb.
ŽĐƵŬůĂƌŦŶ ĕŽŒƵŶĚĂ ĞŶŬŽƉƌĞnjŝƐ͕ ŬŽŶƐƟƉĂƐLJŽŶ ǀĞ ĨĞŬĂů ŝŵƉĂŬƐŝLJŽŶƵ ŝĕĞƌĞŶ ƂŶĞŵůŝ ďĂƌƐĂŬ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ
ďŝƌůŝŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƐĞŶĚƌŽŵĂ Ì_SSe\d nb_`adY[ ]UcanUÊĚĞ ĚĞŶŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ĕŽĐƵŬƚĂ͕
ďĂƐŬŦůĂŶĂŵĂLJĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶĂŶ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƂŶůĞŵĞŬ ŝĕŝŶ ƐĮŶŬƚĞƌĚĞ ĂƔŦƌŦ
ĂŬƟǀŝƚĞ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶĚĂ ĂƌƚŵŦƔ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŽůƵƔƵƌ. ŒŦƌ ĨŽƌŵƵŶĚĂ͕ ŵĞƐĂŶĞ ƐĮŶŬƚĞƌ
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͕ ŐƺŶĚƺnj ǀĞ ŐĞĐĞ ŦƐůĂƚŵĂ͕ ŝůĞƌŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĂƌƚŵŦƔ ƉŽƐƚŵŝŬƐŝLJŽŶĞů ƌĞnjŝĚƺĞů ŝĚƌĂƌ͕ ƌĞŬƺƌƌĞŶ
hd/ ǀĞ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ƂŶĞŵůŝ ŚĂƐĂƌůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŵĞƐĂŶĞ ĚĞŬŽŵƉĞŶnjĂƐLJŽŶƵ ŽůƵƔƵƌ. KůŐƵůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ
Ϯͬ3͛ƺŶĚĞ ŚŝĚƌŽƺƌĞƚĞƌŽŶĞĨƌŽnj ǀĞ LJĂƌŦƐŦŶĚĂŶ ĨĂnjůĂƐŦŶĚĂ shZ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dĞĚĂǀŝĚĞ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶ
ŬŽŶƚƌŽů ĂůƨŶĂ ĂůŦŶŵĂƐŦ͕ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĚĞƉŽůĂŵĂ ǀĞ ďŽƔĂůƨŵ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦ ƌĞƐƚŽƌĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ƚĞĚďŝƌůĞƌ
ĂůŦŶŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ.
OSX_a Eb_VaSYa\ cUnTb_]enTa YcU ĕŽĐƵŬůĂƌ; ƺƌŝŶĞƌ Yn[_ndYnanc bU[ºbbUn ED9 [aRj\[ bUV\º fU
ºcd ºbYnUb cYcdU] Xacab WYRY Rºdºn TYcV_n[cYi_nU\ ŝƔĞŵĞŶŝŶ ŬůĂƐŝŬ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝŶŝ ŐƂcdUb]U\UbYnYn ian cba
Re Õ_Se[\abn Wº\Ub[Un iºj\UbYnTU aÎ\a]ai ia Ta aÎb\ RYb Tebe]Ta iºjºn a\TÎ •U[\Y anTban dY`Y[
RYb YVaTU TU ]UfSeddeb. Ƶ ƐĞŶĚƌŽŵ ŽƚŽnjŽŵĂů ƌĞƐĞƐŝĨ ŬĂůŦƨŵ ŐƂƐƚĞƌŝƌ ǀĞ ŐĞŶŝ 10. ŬƌŽŵŽnjŽŵƵŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ
LJĞƌůĞƔŝŬƟƌ. mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ ŝƔĞŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌĚĞŬŝ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬƟƌ.
zƺnj ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ƐŝŶŝƌ ŐĂŶŐůŝŽŶůĂƌŦ ƉŽŶƟŶ ŝƔĞŵĞ ŵĞƌŬĞnjŝŶĞ LJĂŬŦŶ ŽůĂƌĂŬ LJĞƌůĞƔƟŒŝŶĚĞŶ ĚŽůĂLJŦ͕ ďƵ ďƂůŐĞĚĞŬŝ
ŶƂƌŽůŽũŝŬ ůĞnjLJŽŶůĂƌ ŚĞŵ ďƵ ƂnjĞů LJƺnj ŐƂƌƺŶƺŵƺŶĚĞŶ ŚĞŵ ĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂŶ ƐŽƌƵŵůƵĚƵƌ.
u•U]U c_nbac Ta]\a]a\ab
7ƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĂŵůĂŵĂůĂƌ͕ ŝƔĞŵĞĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ŝĚƌĂƌŦŶ ĂŶŝ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ŝƐƚĞŵƐŝnj ŽůĂƌĂŬ ŬĂĕŦƌŦůŵĂƐŦ ĂŶůĂŵŦŶĂ
ŐĞůŝƌ. dŝƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƚƵǀĂůĞƚ ĞŒŝƟŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŬŦnjůĂƌĚĂ ŐƂƌƺůƺƌ. 7ƔĞĚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ĕŽĐƵŬ ĂLJĂŒĂ ŬĂůŬƨŒŦŶĚĂ
ĚĂŵůĂŵĂůĂƌ ŽůƵƌ͕ ĚŝŒĞƌ ďƵůŐƵůĂƌ ŝƐĞ ŶŽƌŵĂůĚŝƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ ǀĞnjŝŬŽǀĂŐŝŶĂů ƌĞŇƺ ƐŽŶƵĐƵ ŽůƵƔĂďŝůŝƌ ǀĞ
ŝĚƌĂƌ ŝƔĞŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ǀĂũĞŶĞ ŬĂĕĂƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵĚĂŶ ƔƺƉŚĞůĞŶŝůĚŝŒŝŶĚĞ ŝƔĞŵĞ ƐŝƐƚŽƺƌĞƚƌŽŐƌĂĮƐŝ ;sh'Ϳ
LJĂƉƨƌŦůĂƌĂŬ ƚĂŶŦ ŬŽŶƵůĂďŝůŝƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ njĂƌĂƌƐŦnj ŽůƵƉ͕ ĕŽĐƵŒƵŶ ďƺLJƺŵĞƐŝ ŝůĞ ŬĂLJďŽůƵƌ.
4YcV_[cYi_nU\ U\Y]Ynaci_n cUnTb_]e 45C [aRj\[ fU ]UcanU TYcV_n[cYi_ne
ŽbYnUb UnVU[cYi_ne fU TYcV_n[cYi_nU\ Y•U]UcY _\an Õ_Se[\abTa [aRj\[ VU[a\ RYbY[Y] fU WaYda [aÕb]ai
Ta YÕUbUn Rabca[ TYcV_n[cYi_ne RYb\Y[dU\YÎYnU 45C aT fUbY\Yb. ZĞŬƚƵŵ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĚƵǀĂƌŦŶŦŶ
LJĂŬŦŶ ŬŽŵƔƵůƵŒƵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƌĞŬƚƵŵĚĂ ďŝƌŝŬŵŝƔ ŽůĂŶ ŐĂŝƚĂ͕ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĂ ďĂƐŦ LJĂƉŦƉ
ƺƌŝŶĞƌ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. ĞƚƌƺƐƂƌ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞƐŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬĂďŦnjůŦŒŦ ŽůĂŶ ĞŶƺƌĞƟŬ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ͕
ŬĂďŦnjůŦŬůĂƌŦŶŦŶ ĞƔ njĂŵĂŶůŦ ŽůĂƌĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ĞŶƺƌĞnjŝƐůĞƌŝŶĚĞ ĚƺnjĞůŵĞ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
=UcanU cVYn[dUb TYcV_n[cYi_ne FER fU bU[ºbbUn ED9 abacnTa[Y Y\Y•[Y
ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŬŝ ďŽnjƵůŵĂ ƐŦŬůŦŬůĂ ƚĞŬƚƌĂƌůĂLJĂŶ hd/ ǀĞ ƌĞŇƺLJĞ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. shZ͛Ƶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
59
ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĚĂ LJƺŬƐĞŬ ŵĞƐĂŶĞ ŝĕŝ ďĂƐŦŶĕůĂƌŦ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ
ƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐƐŝŶĞƌũŝƐŝ ǀĞLJĂ ŝĚƌĂƌŦ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ďŽƔĂůƚĂŵĂŵĂ ĚƵƌƵŵƵ ŵĞǀĐƵƩƵƌ.
¿_Se[\abTa[Y n_n-nb_`adY[ ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_nenen cnV\anTb\]ac fU
U`YTU]Yi_\_ZYcY Y\U Y\WY\Y anaXdab n_[da\ab*
ŽůƵŵ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂŬŝ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͗ ƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƵƌŐĞ ;ƐŦŬŦƔŵĂͿ ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŝĚƌĂƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ǀĞ ŐŝŐŐůĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ďƵ ŐƌƵďĂ ŐŝƌĞƌ.
ŽƔĂůƨŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͗ ŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŝƔĞŵĞ͕ ƐƚĂĐĐĂƚŽ ;ŬĞƐŝŬ ŬĞƐŝŬͿ ŝƔĞŵĞ͕
ƐĞLJƌĞŬ ;ŝŶĨƌĞƋƵĞŶƚͿ ŝƔĞŵĞ͕ ,ŝŶŵĂŶ ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕ KĐŚŽĂ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ǀĞ ŝƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĂŵůĂŵĂůĂƌ
ďƵ ŐƌƵďĂ ŐŝƌĞƌ.
7ƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ƐŦŬůŦŬůĂ ďĂƌƐĂŬ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŽůĚƵŒƵ ƔŝŵĚŝ ĕŽŬ ĚĂŚĂ ŝLJŝ
ĂŶůĂƔŦůŵŦƔƨƌ ǀĞ ďƵ ĚƵƌƵŵ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ĞůŝŵŝŶĂƐLJŽŶ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ;^Ϳ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
shZ͕ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŬŦnjůĂƌĚĂ ĂůƩĂ LJĂƚĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ŐĞůŝƔŵŝƔ ŽůĂďŝůŝƌ. dĞĚĂǀŝĚĞ
ĂŵĂĕ͖ ĐĞƌƌĂŚŝLJŝ ƚĂƐĂƌůĂŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ŝƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ĚƺnjĞůƚŵĞŬ ŽůŵĂůŦĚŦƌ.
N_nnb_ZUnY[ ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_nenen TUÎUb\UnTYbY\]UcY
¬i[º
EŽŶŶƂƌŽũĞŶŝŬ ŵĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ĕŽŒƵ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƚƵǀĂůĞƚ ĞŒŝƟŵŝŶĚĞŶ
ƐŽŶƌĂ ŐĞĐĞ LJĂ ĚĂ ŐƺŶĚƺnj ďĂnjĞŶ ĚĞ ŚĞƌ ŝŬŝƐŝŶĚĞ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŦƌůĂƌ. ,Ğƌ ĚƵƌƵŵĚĂ ĕŽĐƵŬƚĂŶ ǀĞ ǀĞůŝƐŝŶĚĞŶ
ĚĞƚĂLJůŦ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬ ƂLJŬƺƐƺ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ. 7ƔĞŵĞ ƂLJŬƺƐƺ͕ ŝĚƌĂƌŦŶ ŚĞŵ ĚĞƉŽůĂŶŵĂƐŦ ŚĞŵ ĚĞ ďŽƔĂůƨůŵĂƐŦŶĂ
ŝůŝƔŬŝŶ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŽĚĂŬůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. ŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŝƔĞŵĞ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ƐŬŽƌůĂŵĂ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ĚĂŚĂ ŽďũĞŬƟĨ ďŝůŐŝ ǀĞƌĞďŝůŝƌ.
u•U]U Wºn\ºÎº
7ƔĞŵĞ ŐƺŶůƺŒƺ ŶŽƌŵĂů ƔĂƌƚůĂƌĚĂ ĞǀĚĞŬŝ ŐƺŶůƺŬ ƐŦǀŦ ĂůŦŵŦ ǀĞ ŝĚƌĂƌ ĕŦŬŦƔŦŶŦ ŬĂLJĚĞĚĞƌ. 'ƺŶůƺŬ ďŽƔĂůƨŵ
ƐĂLJŦƐŦ͕ ďŽƔĂůƨŵŦŶ ŐƺŶ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ĚĂŒŦůŦŵŦ ǀĞ ŚĞƌ ďŝƌ ďŽƔĂůƨŵĚĂŬŝ ŝĚƌĂƌ ŚĂĐŵŝ ŬĂLJĚĞĚŝůŝƌ. ,ĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ
ƐŦŬŦƔŵĂ ǀĞ ƐŦnjŦŶƨ ĞƉŝnjŽĚƵ ĚĂ ŬĂLJĚĞĚŝůŝƌ. ĂŚĂ ĨĂnjůĂ ĂƌĂƔƨƌŵĂ LJĂƉŵĂŬ ŝƐƚĞLJĞĐĞŬůĞƌ ǀĞ ŚĂƐƚĂ ƚĂŬŝďŝ ŝĕŝŶ
ŬƵůůĂŶŦƔůŦ ďŝƌ ĂƌĂĕƨƌ.
6YjY[ ]eaiUnU
&ŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ͕ ŶŽŶŶƂƌŽũĞŶŝŬ ŵĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŶŽƌŵĂůĚŝƌ͕
ĨĂŬĂƚ ŚĞƌ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĚŝŬŬĂƚůŝ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞůĞƌŝŶŝŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝƌ. EĂĚŝƌ ŽůĂƌĂŬ ĚĞŬŽŵƉĂŶƐĞ
ŵĞƐĂŶĞůĞƌĚĞ ĂďĚŽŵŝŶĂů ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ƉĂůƉĂďů ŵĞƐĂŶĞ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ. ůƚ ƐƉŝŶĂů ǀĞƌƚĞďƌĂĚĂŬŝ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬůĞƌ
ƂnjĞůůŝŬůĞ ŽŬŬƺůƚ ƐƉŝŶĂů ĚŝƐƌĂĮnjŵ ŝŚƟŵĂůŝŶŝ ĞŬĂƌƚĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ĚŝŬŬĂƚůĞ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂůŦĚŦƌ. ƐŝŵĞƚƌŝŬ ŐůƵƚĞĂů
ŬŦǀƌŦŵ͕ ŬŦůůŦ LJĂŵĂ ;ŚĂŝƌ ƉĂƚĐŚͿ͕ ĚĞƌŵŽǀĂƐŬƺůĞƌ ŵĂůĨŽƌŵĂƐLJŽŶ ǀĞ ƐĂŬƌĂů ďƂůŐĞĚĞŬŝ ůŝƉŽŵĂƚƂnj ĂŶŽƌŵĂůůŝŬ
ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ŝůĞƌŝ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĞ ďĂƔǀƵƌƵůĂƌĂŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞůĞƌ LJĂƉŵĂŬ ŐĞƌĞŬŝƌ. mƌŝŶĞƌ
ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ĂĕŦŬůĂLJĂďŝůĞĐĞŬ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ďŝƌ ƉƌŽďůĞŵŝ ĚŦƔůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ŐĞŶŝƚĂů ŵƵĂLJĞŶĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
<ƌŽŶŝŬ ŬĂďŦnjůŦŒŦ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ƌĞŬƚĂů ŵƵĂLJĞŶĞ ŝůĞ ĨĞŬĂů ŝŵƉĂŬƐŝLJŽŶ LJĂ ĚĂ ĚŝƐƚĂŶĚƺ ƌĞŬƚƵŵ ďĞůŝƌůĞŶĞďŝůŝƌ.
<aRabadeab YnSU\U]U\UbY
hd/ Őŝďŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵ ĚĞŒŝůƐĞ͕ ůĂďĂƌĂƚƵĂƌ ŝŶĐĞůĞŵĞƐŝŶĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŐĞƌĞŬ ĚƵLJƵůŵĂnj.
&ĂŬĂƚ LJŝŶĞ ĚĞ ďĂŬƚĞƌŝƺƌŝ ǀĞ ŐůƵŬŽnjƺƌŝ ŝŚƟŵĂůŝŶŝ ĚŦƔůĂŵĂŬ ĂĚŦŶĂ ŝĚƌĂƌ ĂŶĂůŝnjŝ LJĂƉŵĂŬƚĂ ĨĂLJĚĂ ǀĂƌĚŦƌ.
EŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐ ǀĂŬĂůĂƌŦŶĚĂ ďƂďƌĞŬ ŬŽŶƐĂŶƚƌĂƐLJŽŶ LJĞƚĞŶĞŒŝŶŝ ƂůĕŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ƐĞƌƵŵ ǀĞ ŝĚƌĂƌ
ŽƐŵŽůĂƌŝƚĞƐŝŶĞ ďĂŬŦůĂďŝůŝƌ.
E\dbac_n_WbaVY
h^'͕ ŶŽŶŶƂƌŽũĞŶŝŬ ŵĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶůƵ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŝůŬ ďĂƐĂŵĂŬƚĂ LJĂƉŦůŵĂƐŦ
ŐĞƌĞŬĞŶ ďŝƌ ƚĞƚŬŝŬƟƌ͕ ĕƺŶŬƺ ďĂƐŝƚ͕ ŝŶǀĂnjŝĨ ŽůŵĂLJĂŶ ǀĞ ĚĞŶĞLJŝŵůŝ ƉĞĚŝĂƚƌŝŬ ƌĂĚLJŽůŽŐůĂƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ
ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝůŐŝůĞƌ ƐĂŒůĂLJĂďŝůŝƌ.
EŽŶŶƂƌŽũĞŶŝŬ ŵĞƐĂŶĞͲƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ
ǀĂŬĂůĂƌĚĂ͕ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ 1Ͱ3͛ ƺŶƺŶ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŚĂƌĞŬĞƟ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌĞŵĞĚŝŒŝ LJĂ ĚĂ ƉĂƌĂĚŽŬƐĂů ďŝƌ
ŚĂƌĞŬĞƚ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌĚŝŒŝ ŐƂnjůĞŵůĞŶŵŝƔƟƌ.
4YÎUb Wbºndº\U]U Õa\•]a\ab
sĞƌƚĞďƌĂŶŦŶ ƌĂĚLJŽůŽũŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞƐŝ ǀĞ ŝƔĞŵĞ ƐŝƐƚŽƺƌĞƚƌŽŐƌĂĮƐŝ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
Žb_TYna]Y[ Õa\•]a\ab*
mƌŽŇŽǁŵĞƚƌŝ
60
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
mƌŽŇŽǁŵĞƚƌŝ͕ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĂƌĂƔƨƌŵĂůĂƌĚĂŶ ƂŶĐĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůŵĞůŝ LJĂ ĚĂ ĞƔ njĂŵĂŶůŦ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
mƌŽŇŽǁŵĞƚƌŝŶŝŶ ƐĂŒůŦŬůŦ ƐŽŶƵĕ ǀĞƌŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĕŽĐƵŬ ŝƔĞŵĞLJĞ ŝƐƚĞŬ ĚƵLJŵĂůŦ ǀĞ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ŬĂLJŦƚůĂƌ
ƚƵƚƵůŵĂůŦĚŦƌ. dĞƌĐŝŚĞŶ ďŽƔĂůƨŵ ďŝnjnjĂƚ ŐƂnjůĞŶŵĞůŝ ǀĞ ĚŽŒƌƵ ŽƚƵƌŵĂ ǀĞ ĚŝŬŝůŵĞ ƉŽnjŝƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ ĞŵŝŶ
ŽůƵŶŵĂůŦĚŦƌ. ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĂŬŦŵ ŚŦnjŦŶĂ ŝůĂǀĞƚĞŶ ĂŬŦŵ ĞŒƌŝƐŝŶŝŶ ƉĂƚĞƌŶŝ ĚĂŚĂ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. EŽƌŵĂů ƉĂƚĞƌŶ
LJƵŵƵƔĂŬ ŝƌŝ ĕĂŶ ƔĞŬůŝŶĞ ďĞŶnjĞƌ. WĂƚůĂŵĂůŦ ďŝƌ ďŽƔĂůƨŵ ŬĂƐŦůŵĂƐŦŶŦŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌĚŦŒŦ ŬƵůĞ ƔĞŬůŝŶĚĞŬŝ ĕĂŶ͕
ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞůĞƌĚĞ ŐƂƌƺůƺƌ. ůĕĂŬ ƉůĂƚŽ ƔĞŬůŝŶĚĞŬŝ ĕĂŶ ŝƐĞ ĕŦŬŦƔ ŽďƐƚƌƵŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ƚĞŵƐŝů ĞĚĞƌ. ^ƚĂĐĐĂƚŽ
ƉĂƚĞƌŶŝ͕ ďŽƔĂůƨŵ ďŽLJƵŶĐĂ ƚĞƉĞůĞƌŝ ǀĞ ĚŝƉůĞƌŝ ŽůĂŶ ďŝƌ ďŽƔĂůƨŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ͕
ĂƌĂůŦŬůŦ ĂŬŦŵ ŝƐĞ ĂŬŽŶƚƌĂŬƟů LJĂ ĚĂ LJĞƚĞƌŝ ŬĂĚĂƌ ĂŬƟĨ ŽůŵĂLJĂŶ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝ ŐƂƐƚĞƌĞďŝůŝƌ. ^ŝƐƚŽŵĞƚƌŝ ǀĞ
ƉĞƌŝŶĞĂů D' ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ŝůĞ ďŝƌůĞƔƟƌŝůĚŝŒŝŶĚĞ ƺƌŽŇŽǁŵĞƚƌŝ ŝůĞ ĚĂŚĂ ĚĞƚĂLJůŦ ďŝůŐŝůĞƌĞ ƵůĂƔŦůĂďŝůŝŶŝƌ.
<ŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů ĚŽůƵŵ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ
Ƶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ LJĂŶŦƚ ĂůŦŶĂŵĂĚŦŒŦŶĚĂ͕ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĚŝƌĞŶĕůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ LJĞŶŝĚĞŶ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŐĞƌĞŬ ĚƵLJƵůƵƌ. ŽůƵŵ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ĚĂŚĂ ƐŽĮƐƟŬĞ ŝƔůĞŵůĞƌĚŝƌ. dƌĂŶƐƺƌĞƚƌĂů ǀĞLJĂ
ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƚĞƚĞƌŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŝƔůĞŵ ŚĂƐƚĂ ŝĕŝŶ ĚĂŚĂ ŝŶǀĂnjŝǀĚŝƌ. ^ƵƉƌĂƉƵďŝŬ
ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶƵŶ ƚƌĂŶƐƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶĂ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ďŝƌ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ŽůĚƵŒƵ ƂŶĞ ƐƺƌƺůŵƺƔƚƺƌ.
ĂŚĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůƐĞ ĚĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ͕ ƺƌĞƚƌĂ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ďŝƌ ŬĂƚĞƚĞƌůĞ ďŽƔĂůƨŵ LJĂƉŵĂLJĂ
ĕĂůŦƔŵĂŬƚĂŶ ĕŽŬ ĚĂŚĂ ĮnjLJŽůŽũŝŬƟƌ.
^ŝƐƚŽŵĞƚƌŝLJŝ ŇŽƌŽƐŬŽƉŝLJůĞ ďŝƌůĞƔƟƌŵĞŬ LJŽůƵLJůĂ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŇŽƌŽƐŬŽƉŝŬ
ŐƂƌƺŶƚƺƐƺŶĞ ƐĂŚŝƉ ďŝƌ ǀŝĚĞŽͲƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞďŝůŝƌ. &ůŽƌŽƐŬŽƉŝŬ ŐƂƌƺŶƚƺůĞƌ ŚĞŵ
ĚŽůƵŵĚĂ ŚĞŵ ĚĞ ďŽƔĂůƨŵĚĂ ĂůŦŶŦƌ. ƵŶƵŶ ĂǀĂŶƚĂũŦ ƺƌĞƚƌĂ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶŦ ŐƂnjůĞŵůĞLJĞďŝůŵĞŬ ŽůĚƵŒƵ
ŬĂĚĂƌ ĚŽůƵŵ ǀĞ ďŽƔĂůƨŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ shZ ŽůƵƉ ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦ ĚĂ ŝnjůĞLJĞďŝůŵĞŬƟƌ.
ŽŒĂů ĚŽůƵŵ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ
^ŽŶ njĂŵĂŶůĂƌĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ͕ ŬŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů ĚŽůƵŵ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝƐŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĮnjLJŽůŽũŝŬ
ŽůŵĂLJĂŶ ĚŽůƵŵƵŶƵŶ͕ ŶŽƌŵĂů ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂŬŝ ŐĞƌĕĞŬ ŵĞƐĂŶĞ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝŶ LJĂŶůŦƔ LJĂŶƐŦƨůŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ
ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŵďƵůĂƚƵǀĂƌ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ
mƌŽĚŝŶĂŵŝ LJĂƉĂŶ ĂƌĂƔƨƌŵĂĐŦŶŦŶ ǀĂƌůŦŒŦŶŦŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ LJĂďĂŶĐŦ ďŝƌ ŽƌƚĂŵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂŶĞ ǀĞ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝ
ůĂďŽƌĂƚƵǀĂƌŦ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŬƺĕƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌ ŝĕŝŶ ďĂnjĞŶ ĐŝĚĚŝ ďŝƌ ƐŦŬŦŶƨ ŬĂLJŶĂŒŦ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵŶƵŶ ƺƐƚĞƐŝŶĚĞŶ
ŐĞůŵĞŬ ŝĕŝŶ ĂŵďƵůĂƚƵǀĂƌ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ.
1naXdab n_[da\ab* ¿_Se[\abTa n_nnb_ZUnY[ ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_nenen
TUÎUb\UnTYbY\]UcY
zĞƚĞƌůŝ ďŝƌ ŚĂƐƚĂ ƂLJŬƺƐƺ͖ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝŶ͕ ďŽƔĂůƨŵ ǀĞ ŦƐůĂƚŵĂ ƉĂƚĞƌŶůĞƌŝŶŝŶ ;ŝƔĞŵĞ ŐƺŶůƺŒƺ
ĚĂŚŝůͿ ǀĞ ďĂŒŦƌƐĂŬ ŝƔůĞǀŝŶŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ.
KĐĐƵůƚ ƐƉŝŶĂů ĚŝƐƌĂĮnjŵ ŝŚƟŵĂůŝŶŝ ĞŬĂƌƚĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ƂnjĞůůŝŬůĞ Ăůƚ ǀĞƌƚĞďƌĂ ĂŶŽƌŵĂůůŝŬůĞƌŝŶĞ
ďĂŬŦůŵĂůŦĚŦƌ.
h^'͕ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ŵĞƐĂŶĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ĚƵǀĂƌ ŬĂůŦŶůŦŒŦŶŦ ŝŶĐĞůĞŵĞŬ ŝĕŝŶ
LJĂƌĂƌůŦĚŦƌ.
ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŶŽƌŵĂů ĂŬŦŵ ŚŦnjůĂƌŦ LJĞƟƔŬŝŶůĞƌĚĞŶ ĨĂƌŬůŦĚŦƌ ǀĞ ŵĂŬƐŝŵĂů ĂŬŦŵ ŚŦnjŦ ;YŵĂdžͿ ǀĞ ĕŦŬŦƔ
ĚŝƌĞŶĐŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŬŽƌĞůĂƐLJŽŶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ njĂLJŦŌŦƌ.
mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌůĂ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ŚĞŵ ĚŽůƵŵ ŚĞŵ ĚĞ ďŽƔĂůƨŵ ĂƔĂŵĂůĂƌŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƌ.
zĂƉĂLJ ĚŽůƵŵ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ƚĞƉŬŝƐŝŶŝ ĞŶŐĞůůĞƌ ǀĞ ŵĂŬƐŝŵƵŵ ŬŽŶƚƌĂŬƟů ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝŶŝ ĚƺƔƺƌƺƉ ĚĞƚƌƺƐƂƌ
ŬĂƌĂƌƐŦnjůŦŒŦŶŦ ĚĂŚĂ Ănj ďĞůŝƌŐŝŶ ŬŦůĂƌ ǀĞ ĨĂƌŬ ĞĚŝůŵĞƐŝŶŝ njŽƌůĂƔƨƌŦƌ.
N_nnb_ZUnY[ ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_nen dUTafYcY
4afban• ]_TYVY[aci_ne fU cdanTabd ƺb_dUba`Y
mƌŽƚĞƌĂƉŝ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞ ĨĂƌŵĂŬŽůŽũŝŬ ŽůŵĂLJĂŶ ŬŽŐŶŝƟĨ͕ ĚĂǀƌĂŶŦƔƐĂů ǀĞ ĮnjŝŬƐĞů ƚĞƌĂƉŝůĞƌŝŶ ďŝƌ
ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ ŽůƵƉ͕ ŵŝŬƐŝLJŽŶ ƉĂƚĞƌŶŝŶŝ ŶŽƌŵĂůŝnjĞ ĞƚŵĞLJŝ ǀĞ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞŬŝ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů
ƌĂŚĂƚƐŦnjůŦŬůĂƌŦ ƂŶůĞŵĞLJŝ ĂŵĂĕůĂƌ. ŽĐƵŬ ǀĞ ĞďĞǀĞLJŶ ĚŽŒƌƵ ďŽƔĂůƨŵŦŶ ŝƔůĞLJŝƔŝ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ĞŒŝƟůŝƌůĞƌ. ĂƌƐĂŬ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ĚŽŒƌƵ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ďĂƔĂƌŦůŦ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ ŝĕŝŶ ƔĂƌƴƌ. mƌŽƚĞƌĂƉŝ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦŶŦŶ ďĂƔĂƌŦ
ŽƌĂŶĂƌŦ йϴ0͛ůĞƌ ĐŝǀĂƌŦŶĚĂĚŦƌ. 7LJŝ ƐŽŶƵĕůĂƌ ĂůŵĂŬ ŝĕŝŶ ŚĞŵ ĕŽĐƵŒƵŶ ŚĞŵ ĚĞ ĞďĞǀĞLJŶŝŶ LJĞƚĞƌŝ ŬĂĚĂƌ
ŵŽƟǀĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ ǀĞ Őƺĕůƺ ďŝƌ ŚĂƐƚĂ ĚĞƐƚĞŒŝ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ ;PŶĞƌŝ ĚƺnjĞLJŝ͗ϮͿ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
61
2Y_VUUTRaS[ fU `U\fY[ daRan bUXaRY\Ydaci_ne
ŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŐĞǀƔĞƟůŵĞƐŝ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ŬĞŶĚŝŶŝŶ
ĨĂƌŬŦŶĚĂůŦŒŦŶŦŶ ƐĂŒůĂŵĂƐŦ ŬĂǀƌĂŵŦŶĂ ĚĂLJĂŶŦƌ. ŽĐƵŬ ƺƌŽŇŽǁŵĞƚƌŝLJŝ ŐĞƌĕĞŬͲnjĂŵĂŶůŦ ŐƂnjĞƟŵůĞ
ďŝƌůĞƔƟƌĞƌĞŬ ŶĞ ŬĂĚĂƌ ŝLJŝ ďŽƔĂůƨŵ LJĂƉƨŒŦŶŦ ŐƂƌĞďŝůŝƌ. LJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ĕŽĐƵŒƵŶ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶŦŶŦ ŐĞǀƔĞƚŵĞƐŝ
ǀĞ ŝƐƚĞŵůŝ ŬŽŶƚƌŽůƺ ƐĂŒůĂŵĂƐŦ ŝůĞ ŶĞůĞƌŝ ĚĞŒŝƔƟƌĞďŝůĞĐĞŒŝ ŬĞŶĚŝƐŝŶĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŝƌ.
Nb_]_Tº\aci_n a[e`en[deb fU TYÎUb dUTafY indU]\UbY
dƌĂŶƐŬƵƚĂŶƂnj ĞůĞŬƟƌŝŬƐĞů ƐŝŶŝƌ ƐƟŵƺůĂƐLJŽŶƵ ;dE^Ϳ ŝůĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŝŶŚŝďĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ
ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌŽůƺ ƐĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ. 'ĞůĞŶĞŬƐĞů ĂŬƵƉƵŶŬƚƵƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝůĞ ĚƺƔƺŬ ŶƺŬƐ ĞƚŵĞ ŽƌĂŶŦŶĂ ƐĂŚŝƉ
ŶŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐƚĞ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĕůĂƌ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. &ĂŬĂƚ ƉĞĚŝĂƚƌŝŬ ƉŽƉƺůĂƐLJŽŶĚĂŬŝ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ƂnjĞůůŝŬůĞ
ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ŝŒŶĞ ŬŽƌŬƵƐƵ LJƺnjƺŶĚĞŶ ǀĞ ĚŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ŝƔďŝƌůŝŒŝ LJĂƉŵĂĚŦŬůĂƌŦŶĚĂŶ ĚŽůĂLJŦ ƐŦŶŦƌůŦ ŬĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
2abca[ UÎYdY]Y
ĂƌƐĂŬ LJƂŶĞƟŵŝ ƉƌĞŶƐŝƉůĞƌŝ͕ ŝŵƉĂŬƚĞ ĚŦƔŬŦŶŦŶ ƌĞŬƚĂů ďŽƔĂůƨŵŦŶŦ ǀĞ ĚƺnjĞŶůŝ LJƵŵƵƔĂŬ ĚŦƔŬŦŶŦŶ
ŝĚĂŵĞ ĞƫƌŝůŵĞƐŝŶŝ ŝĕĞƌŝƌ. 'ƺǀĞŶŝůŝƌ ďĂƌƐĂŬ ĂůŦƔŬĂŶůŦŒŦ ƉĂƚĞƌŶŝ͕ ĕŽĐƵŒƵŶ ĂĐŦƐŦnj ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ LJƵŵƵƔĂŬ ĚŦƔŬŦ
ĕŦŬĂƌŵĂƐŦŶŦŶ ďĂƔĂƌŦůŵĂƐŦLJůĂ ƐĂŒůĂŶŦƌ.
u\aÕ dUTafYcY
ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ĨĂƌŵĂŬŽůŽũŝŬ ŬŽŶƚƌŽůƺ LJĂ ^^^ LJŽůƵLJůĂ LJĂ ĚĂ ƉĞƌŝĨĞƌĂů ŽůĂƌĂŬ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŝƌ. DŝŬƐŝLJŽŶ
ŬŽŶƚƌŽůƺŶĚĞ ŬŽƌƚĞŬƐ͕ ƉŽŶƟŶ͕ ƚĞŐŵĞŶƚƵŵ͕ ŵĞĚƵůůĂ ǀĞ ƐƉŝŶĂů LJĂƉŦůĂƌ ĚĂ ƌŽů ĂůŦƌ. 7ůĂĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶ ĂŶĂ ŚĞĚĞĮ
ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ŬĂƌŦƔƨŒŦ ďŝůŝŶĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ǀĞ ŝLJŽŶ ŬĂŶĂůůĂƌŦĚŦƌ ;ŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ͕ >ͲƟƉŝ
ŬĂůƐŝLJƵŵ ŬĂŶĂůůĂƌŦͿ.
1ndY]ec[abYnY[\Ub
1ndY]ec[abYnY[\Ub a•b a[dYV ]UcanU\UbYn dUTafYcYnTU a\dn cdanTabddb. DƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ
ŝŶƐĂŶĚĂ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬĂƐŦŶĚĂ ďƵůƵŶƵƌůĂƌ. DĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ͕ ŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ƐŝŶŝƌůĞƌĚĞŶ ĂƐĞƟůŬŽůŝŶ
ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦ ƐŽŶƵĐƵ ŝůŐŝůŝ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶ ƐƟŵƺůĂƐLJŽŶƵLJůĂ ďĂƔůĂƨůŦƌ. ŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬůĞƌ ĂŶĂ ĞƚŬŝůĞƌŝŶŝ
D1 ǀĞ D3 ƌĞƐĞƉƚƂƌ Ăůƚ ƟƉůĞƌŝ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ŐƂƐƚĞƌŝƌůĞƌ. KŬƐŝďƵƟŶŝŶ Őŝďŝ ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬůĞƌ͕ ŝƐƚĞŵƐŝnj
ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ ƐŦŬůŦŒŦŶŦ ǀĞ ƔŝĚĚĞƟŶŝ ĚƺƔƺƌĞƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĚĞ ĂƌƨƔĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌůĂƌ
;PŶĞƌŝ ĚƺnjĞLJŝ͗1Ϳ
-1TbUnUbZY[ R\_[Ub\Ub
PnjĞůůŝŬůĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŶŽƌĂĚƌĞŶĞƌũŝŬ ƐŝŶŝƌ LJŽŒƵŶůƵŒƵ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĂ ĚŽŒƌƵ ďĞůŝƌŐŝŶ ƔĞŬŝůĚĞ ĂƌƚĂƌ.
EŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶĞ ǀĞƌŝůĞŶ ŶŽƌŵĂů ƚĞƉŬŝ ĚĞƚƌƺƐƂƌƺŶ ŐĞǀƔĞŵĞƐŝ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵĚƵƌ.
ŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ɲͲďůŽŬĞƌůĞƌ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ďĞůŝƌƟƐŝ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ
ŐĞǀƔĞƟůŵĞƐŝ ĂŵĂĐŦLJůĂ ŬƵůůĂŶŦůŦƌůĂƌ.
4YÎUb Y\aÕ\ab
7ŵŝƉƌĂŵŝŶ Őŝďŝ ƚƌŝƐŝŬůŝŬ ĂŶƟĚĞƉƌĞƐĂŶůĂƌŦŶ ŚĞŵ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞƐŝŶŝ ĂnjĂůƚĂƌĂŬ ŚĞŵ ĚĞ ĕŦŬŦƔ
ĚŝƌĞŶĐŝŶŝ ĂƌƨƌĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌ ĚĞƉŽůĂŵĂ ǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŶŝ ĂƌƨƌĚŦŒŦ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ.
DU]Yj aba\[\ [adUdUbYjaci_n
ůĞĂŶ ŝŶƚĞƌŵŝƩĞŶƚ ĐĂƚŚĞƚĞƌŝnjĂƟŽŶ ;/Ϳ͕ ĚĞŬŽŵƉĂŶƐĞ ŵĞƐĂŶĞůŝ LJĂ ĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ďŽƔĂůƨŵŦ ǀĞƌŝŵůŝůŝŒŝŶŝŶ
ƌŝƐŬĞ ŐŝƌĚŝŒŝ LJĂ ĚĂ LJƵŬĂƌŦ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ŽůĚƵŒƵ ƚĞŵďĞů ŵĞƐĂŶĞ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ
ŐĞƌĞŬůŝ ŽůĂďŝůŝƌ. ƺƔƺŬ ďĂƐŦŶĕůŦ ďŽƔĂůƨŵŦ ďĂƔĂƌŵĂŬ ŝĕŝŶ LJĂƉŦůĂŶ ĚƺnjĞŶůŝ ŵĞƐĂŶĞ ďŽƔĂůƨŵŦ ĚĞƚƌƺƐƂƌ
ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞƐŝŶŝ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽƔĂůƨŵ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ĚƺnjĞůƟƌ.
1]U\Yiad
'ĞůĞŶĞŬƐĞů ŶŽŶĨĂƌŵĂŬŽůŽũŝŬ ǀĞ ĨĂƌŵĂŬŽůŽũŝŬ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ŝƔĞ LJĂƌĂŵĂĚŦŒŦŶĚĂ ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌ
ĚƺƔƺŶƺůŵĞůŝĚŝƌ. DĞƐĂŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬͲďĂƐŦŶĕůŦ ǀĞ LJƺŬƐĞŬ ŬĂƉĂƐŝƚĞůŝ ďŝƌ ŵĞƐĂŶĞ
ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵŐŵĞŶƚĂƐLJŽŶ ŬŽůŽŶ͕ ŝůĞƵŵ LJĂ ĚĂ ŵŝĚĞ Őŝďŝ ŝŶƚĞƐƟŶĂů ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌ ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞďŝůŝƌ.
ĞƌƌĂŚŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ĂůĨĂ ďůŽŬĞƌůĞƌĞ ďŝƌ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ŽůĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂůͰƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ďĂƐŦŶĐŦ
ĚƺƔƺƌŵĞŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔůĂƌĚŦƌ.
1naXdab n_[da\ab* ŽĐƵŬůĂƌĚĂ n_nnb_ZUnY[ ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_nen dUTafYcY
mƌŽƚĞƌĂƉŝ͖ ŬŽŐŶŝƟĨ ǀĞ ĮnjŝŬƐĞů ƚĞƌĂƉŝ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ ŽůƵƉ͕ ŝƔĞŵĞ ƉĂƚĞƌŶŝŶŝ ŶŽƌŵĂůŝnjĞ ĞƚŵĞLJŝ ǀĞ
ŝůĞƌŝĚĞ ĕŦŬĂĐĂŬ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ƌĂŚĂƚƐŦnjůŦŬůĂƌŦŶŦ ƂŶůĞŵĞLJŝ ĂŵĂĕůĂƌ.
62
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŐĞǀƔĞŵĞƐŝ ŬŽŶƵůĂƌŦŶĚĂ
ĨĂƌŬŦŶĚĂůŦŬ ŽůƵƔƚƵƌŵĂƐŦ ŬŽŶƐĞƉƟŶĞ ĚĂLJĂŶŦƌ.
zĞƟƔŬŝŶůĞƌĚĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝŶ ŝŶŚŝďĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĚƺƔƺŬ ĨƌĞŬĂŶƐƚĂ ĞůĞŬƚƌŝŬ ĂŬŦŵŦ ;dE^Ϳ
ŬƵůůĂŶŦŵŦ LJĂLJŐŦŶĚŦƌ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺŶ ĞŬƐŝƚĂƚƂƌ ǀĞ ŝŶŚŝďŝƚƂƌ ďŝůĞƔĞŶůĞƌŝŶŝ ĚƺnjĞŶůĞĚŝŒŝŶĞ
ŝŶĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ĂƌƐĂŬ ĞŒŝƟŵŝŶĚĞ͕ ŝŵƉĂŬƚĞ ŽůŵƵƔ ĚŦƔŬŦŶŦŶ ƌĞŬƚĂů ďŽƔĂůƨŵŦ ǀĞ ŶŽƌŵĂů LJƵŵƵƔĂŬ ĚŦƔŬŦLJŦ ŝĚĂŵĞ
ĞƫƌŵĞ ĞƐĂƐƨƌ.
1ndY]ec[abYnY[\Ub a•b-a[dYV ]UcanU dUTafYcYnTU a\dn cdanTabddb.
DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ŐĞǀƔĞŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ɲͲďůŽŬĞƌůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
NOKDERN1< 5NŽR5JuC
N_[debna\ 5nºbUjYc YÕYn 5dYi_\_ZY[ 6a[db\Ub
WƌŝŵĞƌ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐ ;WEͿ ĕŽĐƵŬůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ LJĂLJŐŦŶ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚƵƌ. ƟLJŽůŽũŝƐŝ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŚĂůĂ ĐŝĚĚŝ
ďŝƌ ĂŶůĂƔŵĂnjůŦŬ ǀĂƌĚŦƌ. ŶƺƌĞƟŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƐŦŬ ŐƂƌƺůĞŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝƐŝ ŐĞĐĞ ƵLJŬƵƐƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŶŽŬƚƺƌŶĂů
ŝĚƌĂƌ ƺƌĞƟŵŝŶŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ĚĞƉŽůĂŵĂ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝ ĂƔŵĂƐŦĚŦƌ. EŽŬƚƵƌŶĂů ƉŽůŝƺƌŝ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ƐŝƌŬĂĚŝLJĞŶ
ĂŶƟĚŝƺƌĞƟŬ ŚŽƌŵŽŶ ;,Ϳ ƌŝƚŵŝŶŝŶ ďŽnjƵůŵĂƐŦŶĂ ďĂŒůŦĚŦƌ. LJƌŦĐĂ ƵLJŬƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĂnjĂůŵŦƔ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů
ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ĚĞ ƐƵĕůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĐĂŬ͕ ŶĞĚĞŶŝ ŶĞ ŽůƵƌƐĂ ŽůƐƵŶ LJĂƚĂŬ ŦƐůĂƚŵĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞĚĞŶ
ƂŶĐĞ ŵĞƐĂŶĞ ĚŽůƵůƵŒƵŶĂ ƚĞƉŬŝ ǀĞƌŵĞĚĞ ĞƔnjĂŵĂŶůŦ ďŝƌ ƵLJĂƌŦůŵĂ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŒŦ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵĚƵƌ.
N_[debna\ UnºbUjYcdU ]UcanU-cVYn[dUb TYcV_n[cYi_ne
ĞƐŵŽƉƌĞƐƐŝŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ LJĂŶŦƚ ǀĞƌŵĞLJĞŶ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĚĂ͕ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŵĞƐĂŶĞ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĚĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ĂnjĂůŵĂ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
N_debna\ UnºbUjYcdU ei[eTa eiab\]a baXadcj\Î fU RUiYn ca` TYcV_n[cYi_ne
zĂŬŦŶ njĂŵĂŶůĂƌĚĂ͕ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐŝŶŝŶ ĞƚLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ^^^͛ŶŝŶ ĚĞ ĚĂŚŝů ŽůĚƵŒƵ ŽůĂLJůĂƌŦŶ ƌŽůƺ
ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ŶƺƌĞƟŬ ĞƌŬĞŬ ĕŽĐƵŬůĂƌŦ ƵLJĂƌŵĂ͕ ŶŽƌŵĂů ĕŽĐƵŬůĂƌĂ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ njŽƌĚƵƌ.
LJƌŦĐĂ͕ ŬƺĕƺŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ǀĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ǀĂƌůŦŒŦ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐ
ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ƌŽů ŽLJŶĂLJĂďŝůŝƌ. Ɣ njĂŵĂŶůŦ ŽůĂƌĂŬ ƵLJŬƵ '͛Ɛŝ ǀĞ ƐŝƐƚŽŵĞƚƌŝ LJĂƉŦůĂŶ ĞŶƺƌĞƟŬ
ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ͕ ŐĞĐĞ ƵLJŬƵƐƵŶĚĂ ďĞůŝƌŐŝŶ ďŝƌ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞƐŝ ǀĂƌůŦŒŦ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵƵƔ ĨĂŬĂƚ ŐƺŶĚƺnj
ƵLJŬƵůĂƌŦŶĚĂ ďƂLJůĞ ďŝƌ ĚƵƌƵŵ ŽůŵĂŵŦƔƨƌ.
=UcanU fU RUiYn TYcV_n[cYi_n\ab abacnTa Y\Y•[Y =UcanU-2UiYn 4Yia\_Îe
ŬƐŝŬ ƉƌĞƉƵůƐĞ ŝŶŚŝďŝƟŽŶ ;WW/Ϳ͛ƵŶ ǀĞ ƵLJŬƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŵŝŬƐŝLJŽŶƵ ĞŶŐĞůůĞŵĞĚĞŬŝ ĚƺƔƺŬ ďĞĐĞƌŝŶŝŶ
ŚĞƌ ŝŬŝƐŝŶŝŶ ĚĞ ƉŽŶƟŶ ƚĞŐŵĞŶƚƵŵĚĂŬŝ ŽƌƚĂŬ ďŝƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĚĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶĚŦŒŦ ŝůĞƌŝ ƐƺƌƺůŵƺƔƚƺƌ. Ƶ
ĚĂ ŝŶƐĂŶůĂƌĚĂ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ŵĞƐĂŶĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ďĞLJŝŶ ƐĂƉŦ ŝƔůĞǀŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ďŝƌ ŝůŝƔŬŝ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ ŽƌƚĂLJĂ
ŬŽLJŵĂŬƚĂĚŦƌ.
DUTafY
ϭ͘ ĞƐƚĞŬůĞLJŝĐŝ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ͗ hLJŬƵĚĂŶ ƂŶĐĞŬŝ ƐĂĂƚůĞƌĚĞ ƐŦǀŦ ĂůŦŵŦ ĂnjĂůƨůŵĂůŦĚŦƌ. <ƵƌƵ ǀĞ ŦƐůĂŬ ŬĂůĚŦŒŦ
ŐƺŶůĞƌŝŶ ŝƔĂƌĞƚůĞŶĚŝŒŝ ƚĂŬǀŝŵ LJƂŶƚĞŵŝŶĚĞ ĕŽĐƵŒƵŶ ŵŽƟǀĂƐLJŽŶƵ ƐĂŒůĂŶĂƌĂŬ ďĂƔĂƌŦ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ĞƐƚĞŬůĞLJŝĐŝ ƂŶůĞŵůĞƌ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ ĚĞŒŝů ĚĞ ĚŝŒĞƌ ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞůĞƌŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ.
=_n_cU]`d_]adY[ UnebUjYc dUTafYcYnTU Y\aÕ fU a\ab] dUTafYcY Y[Y Un nU]\Y indU]TYb.
Ϯ͘ ůĂƌŵ ƚĞĚĂǀŝƐŝ͗ Eiab\]a R_je[\eÎe _\an Xacda\ab YÕYn Un YiY dUTafY •U[\YTYb. ĂƔůĂŶŐŦĕ ďĂƔĂƌŦ
ŽƌĂŶŦ йϴ0͛Ěŝƌ ǀĞ ƌĞůĂƉƐ ŽƌĂŶŦ ĚƺƔƺŬƚƺƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ƉŽůŝƺƌŝƐŝ ŽůŵĂLJĂŶ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
ŶŽƌŵĂů ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ LJƺŬƐĞŬƟƌ.
ϯ͘7ůĂĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝ͗ 'ĞĐĞůĞƌŝ ŝĚƌĂƌ ƺƌĞƟŵŝ ĂƌƚŵŦƔ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĚĞƐŵŽƉƌĞƐƐŝŶ ;sWͿ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝůĞ
ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ йϳ0 ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. WŝLJĂƐĂĚĂ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŬŽůĂLJ ŽůĂŶ Ěŝů Ăůƨ ĨŽƌŵƵ ŵĞǀĐƵƚ ŽůƵƉ͕ ŐĞĐĞ LJĂƚŵĂĚĂŶ
ŚĞŵĞŶ ƂŶĐĞ ;DŦŶŦƌŦŶ ŵĞůƚ ƚĂďůĞƚ 1Ϯ0 ŵŝŬƌŽŐƌĂŵͿ® 1Ϯ0ͲϮϰ0 ŵŝŬƌŽŐƌĂŵ ĚŽnjůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƚŬŝůŝ
ďŝƌ ŝůĂĕ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ŬĞƐŝůŵĞƐŝ ŝůĞ LJƺŬƐĞŬ ƌĞůĂƉƐ ŽƌĂŶůĂƌŦ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
ƺƔƺŬ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĂŶƟƐƉĂnjŵŽƟŬ ǀĞLJĂ ĂŶƟŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ƚĞĚĂǀŝ ǀĞƌŝůĞďŝůŝƌ. ŶĐĂŬ ďƵ
ŝůĂĕůĂƌ ŝĕŝŶ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶ ŬŽŶƵůĚƵŒƵŶĚĂ ĞŶƵƌĞnjŝƐ ŵŽŶŽƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ŽůŵĂŬƚĂŶ ƵnjĂŬůĂƔŵŦƔƨƌ.
ŶƵƌĞnjŝƐ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĕŝŶ ŐĞĕŵŝƔƚĞ ƉŽƉƺůĞƌ ŽůĂŶ ŝŵŝƉƌĂŵŝŶ͕ йϱ0 Őŝďŝ ŽƌƚĂ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĂ ǀĞ
LJƺŬƐĞŬ ƌĞůĂƉƐ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĂ ƐĂŚŝƉƟƌ. mƐƚĞůŝŬ ŬĂƌĚŝLJŽƚŽŬƐŝƐŝƚĞ ǀĞ LJƺŬƐĞŬ ĚŽnjůĂƌĚĂ Ƃůƺŵ Őŝďŝ ĐŝĚĚŝ LJĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝ
ǀĂƌĚŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ĕŽŬ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŶƺƌĞnjŝƐ ŶŽŬƚƵƌŶĂŶŦŶ ƚĂŶŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ bĞŬŝůĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
63
U[Y\* EŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƵƌĞnjŝƐƚĞ ƚĂŶŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ
Nokturnal Enürezis
Bal+( !!
Nokturnal enurezis
))ü veya
! "
+++
!&+
%+
E!
&
!%!#
))&(+
"
#% !) ! %"
Enfeksiyon......Dier
Islak
) $!
Uyku bozukluunu ara!+
#)) !!%
Mesane a++!#! !+
'!
Antibiyotik
"&" )"%+)ün
%!# %
Antikolinerjik
!# ;'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ WĂĞĚŝĂƚƌŝĐ hƌŽůŽŐLJ. hƉĚĂƚĞ DĂƌĐŚ Ϯ013͛ĚĞŶ ĂůŦŶŵŦƔƨƌ.Ϳ
1naXdab n_[da\ab* N_[debna\ UnºbUjYc
bŝĚĚĞƚůŝ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ďƺLJƺŬ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĚĂ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĚĞ
ďĞůŝƌŐŝŶ ďŝƌ ĂnjĂůŵĂ ŽůĚƵŒƵ ŬĂLJĚĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
EŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐŝ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĕŽŒƵŶĚĂ ĂůƩĂ LJĂƚĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĚƵŒƵ
ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ.
ĂůŦƔŵĂůĂƌ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ĞŶƺƌĞnjŝƐůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďĞLJŝŶ ƐĂƉŦ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵLJůĂ
ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ǀĞ ďƵŶĂ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ŽůƵƔĂďŝůĞĐĞŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
dĞĚĂǀŝĚĞ ĚĂǀƌĂŶŦƔ ŵŽĚŝĮŬĂƐLJŽŶƵ͕ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƺƌŽƚĞƌĂƉŝ͕ ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ͕ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƐLJŽŶƵ͕
ďĂƌƐĂŬ ĂůŦƔŬĂŶůŦŬůĂƌŦŶŦŶ ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞƐŝ͕ ŶƂƌŽŵŽĚƺůĂƐLJŽŶ͕ ŝůĂĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ǀĞͬǀĞLJĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ŽůĂďŝůŝƌ.
=_n_cU]`d_]adY[ UnºbUjYc ŝĕŝŶ ƚĞĚĂǀŝ ŬŦůĂǀƵnjƵ
ϱ LJĂƔŦŶĚĂŶ ŬƺĕƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ LJƺŬƐĞŬ ƐƉŽŶƚĂŶ Ŭƺƌ ƔĂŶƐŦŶĚĂŶ ĚŽůĂLJŦ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞƌĞŬƐŝnjĚŝƌ
7ƔĞŵĞ ŐƺŶůƺŒƺ ǀĞLJĂ ƐĞŵƉƚŽŵ ƐŽƌŐƵůĂŵĂƐŦ ŐƺŶĚƺnj ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶŦ ĚŦƔůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ.
7ĚƌĂƌ ƚĞƚŬŝŬŝ ƺƌŝŶĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĂƌůŦŒŦŶŦ ǀĞLJĂ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝŶƐŝƉŝĚƵƐƵ ĚŦƔůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
ĞƐƚĞŬůĞLJŝĐŝ ƂŶůĞŵůĞƌ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ďĂƔĂƌŦƐŦ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ͕ ĂŶĐĂŬ ĚŝŒĞƌ ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞůĞƌŝ
ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. &ĂƌŵĂŬŽůŽũŝŬ ƚĞĚĂǀŝ ǀĞ ĂůĂƌŵ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝŬŝ ƂŶĞŵůŝ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝĚŝƌ.
1\ab] dUTafYcY jU\\Y[\U eiab\]a R_je[\eÎe _\an Xacda\abTa Tº•º[ bU\a`c _ban\ab Y\U Un
Ra•ab\ dUTafY indU]YTYb.
GUSU TYºbUjYnYn dUTafYcY YÕYn 4Uc]_`bUccYn [e\\an] Ud[Yn RYb cUÕUnU[dYb. Iand _ban ia[\a•[
70 _\]acna baÎ]Un bU\a`c _ban iº[cU[dYb.
dĞĚĂǀŝĚĞŶ ƂŶĐĞ ŵƵƚůĂŬĂ ĞďĞǀĞLJŶůĞƌ ŝůĞ ŐƂƌƺƔƺůŵĞůŝ͕ ƉƌŽďůĞŵ ŚĂŬŬŬŦŶĚĂ ďŝůŐŝ ǀĞƌŝůŵĞůŝ͕ ŚĞƌ ďŝƌ
ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ ĂǀĂŶƚĂũ ǀĞ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ ĂŶůĂƨůŵĂůŦ ǀĞ ŽƌƚĂŬ ďŝƌ ŬĂƌĂƌ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ.
6$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Kaina[\ab*
1. zĞƵŶŐ < ĂŶĚ ^ŝŚŽĞ :z. EŽŶͲEĞƵƌŽƉĂƚŚŝĐ LJƐĨƵŶĐƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ >ŽǁĞƌ hƌŝŶĂƌLJ dƌĂĐƚ ŝŶ ŚŝůĚƌĞŶ. /Ŷ͗
tĞŝŶ :͕ <ĂǀŽƵƐƐŝ >Z͕ EŽǀŝĐŬ ͕ WĂƌƟŶ t͕ WĞƚĞƌƐ ;ĞĚƐͿ. ĂŵƉďĞůů͛Ɛ hƌŽůŽŐLJ. dĞŶƚŚ ĞĚ. WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗
t ^ĂƵŶĚĞƌƐ͖ Ϯ01Ϯ. Ɖ.3ϰ11Ͳ3ϰ30.
Ϯ. dĞŬŐƺů ^͕ ŽŐĂŶ ,^͕ ,ŽĞďĞŬĞ W͕ <ŽĐǀĂƌĂ Z͕ EŝũŵĂŶ :D͕ ZĂĚŵĂLJƌ Śƌ͕ ^ƚĞŝŶ Z. 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ WĂĞĚŝĂƚƌŝĐ
hƌŽůŽŐLJ͕ Ϯ013. W.ϰϳͲϱ3.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
65
66
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‹Ǚ’‘•’ƒ†‹Ǚƒ•Ǧ’‹Ǚ•’ƒ†‹Ǚƒ•Ǧ–”‘ϐ‹Ǚ‡œ‹ƒ
ƌ. Z. ĂŶŬŽŶ 'ZD7zEK)>h
?^d_[ej =aic Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal ¿_Se[ Žr_l_Zici 2ili] Dal Sa]ce^
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ͕ ƉĞŶŝƐŝŶ ŶŽƌŵĂů ŐĞůŝƔŝŶĚĞŬŝ ĂŶŽŵĂůŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŵĞĂŶŦŶ ŶŽƌŵĂů ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬĞŶ
ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ŽůŵĂLJŦƉ͕ ŐůĂŶƐ ĂůƨŶĚĂ͕ ƉĞŶŝƐ ŐƂǀĚĞƐŝ͕ ƐŬƌŽƚƵŵĚĂ ǀĞLJĂ ƉĞƌŝŶĞƵŵ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ
LJĞƌĚĞ ŽůƵƔŵĂƐŦĚŦƌ. WĞŶŝƐŝŶ ǀĞŶƚƌĂů ŬƵƌǀĂƚƺƌƺ ;<ŽƌĚŝͿ͕ ƉƌĞƉƺƐLJƵŵ ĐŝůĚŝŶĚĞŬŝ ĚĞĨĞŬƚ ǀĞ ŬŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽƐƵŵ
ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞŬŝ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŬ Őŝďŝ ďŝƌ ŬŦƐŦŵ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ ĕŽŒƵŶůƵŬůĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ.
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐƚĂ ĞƚLJŽůŽũŝŶŝŶ ĂŶůĂƔŦůŵĂƐŦ ǀĞ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶĞ ĚŽŒƌƵ LJĂŬůĂƔŦŵ ŬŽnjŵĞƟŬ ǀĞ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŽůĂƌĂŬ LJĞƚĞƌůŝ ƉĞŶŝů ŽŶĂƌŦŵŦŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ƂŶĞŵůŝ ĞƚŬĞŶůĞƌĚŝƌ. ,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶŝŶ
ďĂƔĂƌŦƐŦŶŦŶ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂƐŦ ŝŬŝ LJƺnjLJŦůĚĂŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĚĂŚĂ ĕŽŬ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐŦŶ ŐĞŶĞƟŬ͕ ĕĞǀƌĞƐĞů ǀĞ ŚŽƌŵŽŶĂů ĞƚLJŽůŽũŝƐŝŶŝ ĂƌĂƔƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
5DIO<O:u
mƌŽŐĞŶŝƚĂů ƐŝƐƚĞŵŝŵ ŶŽƌŵĂů ĞŵƌŝLJŽůŽũŝŬ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ƺƌŽŐĞŶŝƚĂů ŬĂƚůĂŶƨůĂƌ ƉĞŶŝů ƺƌĞƚƌĂLJŦ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬ
ŝĕŝŶ ďŝƌďŝƌŝ ƺnjĞƌŝŶĞ ŬĂLJŶĂƔŦƌ. 'ůĂŶƐ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦ LJƺnjĞLJĞů ĞƉŝƚĞůŝŶ ŝŶǀĂũŝŶĂƐLJŽŶƵ
ƐŽŶƵĐƵ ŽůƵƔƵƌ. mƌŽŐĞŶŝƚĂů ŬĂƚůĂŶƨůĂƌŦŶ ŽůƵƔƵŵ ďĂƐĂŵĂŬůĂƌŦŶĚĂŬŝ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ƚĂŵ LJĂ ĚĂ ƉĂƌƐŝLJĞů ĞŬƐŝŬůŝŬ
ŽůŵĂƐŦ LJĂ ĚĂ ŬĂƚůĂŶƨůĂƌŦŶ ŝŶǀĂũŝŶĂƐLJŽŶƵŶĚĂŬŝ ďŝƌ ŬƵƐƵƌ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŝůĞ ƐŽŶƵĕůĂŶŦƌ.
mƌĞƚƌĂLJŦ ŽůƵƔƚƵƌĂĐĂŬ ŬĂƚůĂŶƨůĂƌŦŶ ƚĂŵ ŬĂƉĂŶŵĂLJĂƌĂŬ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂƐŦŶĚĂ ďŝƌĚĞŶ ĕŽŬ
ĨĂŬƚƂƌƺŶ ĞƚŬŝƐŝ ŽůĂďŝůŝƌ͗
&ĞƚĂů ƚĞƐƟƐŝŶ ĂŶŽƌŵĂů ĂŶĚƌŽũĞŶ ƺƌĞƟŵŝ
,ĞĚĞĨ ŽƌŐĂŶĚĂ ĂŶĚƌŽũĞŶ ĚƵLJĂƌůŦůŦŒŦŶŦŶ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒŝ
&ĞƚĂů ƚĞƐƟƐƚĞŬŝ >ĞLJĚŝŐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ĞƌŬĞŶ ŐĞƌŝůĞŵĞƐŝ ƐŽŶƵĐƵ ĂŶĚƌŽũĞŶŝŬ ƵLJĂƌŦůŵĂŶŦŶ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵĚĞ
ĚƵƌŵĂƐŦ
ŶĚŽŬƌŝŶ &ĂŬƚƂƌůĞƌ
ŶĚƌŽũĞŶ ƐĞŶƚĞnjŝŶĚĞŬŝ ďŝƌ ŬĞƐŝŶƟ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ. ŶĚƌŽũĞŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ĂŶŽŵĂůŝƐŝ
ǀĞLJĂ ƉŽƐƚƌĞƐĞƉƚƂƌ ƐĞǀŝLJĞĚĞŬŝ ďŝƌ ĞŬƐŝŬůŝŬ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĚĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŶĞĚĞŶŝŶŝ ĂĕŦŬůĂLJĂďŝůŝƌ.
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ďŝƌĕŽŒƵŶĚĂ Ś' ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ĐĞǀĂďŦŶ ĂnjĂůŵŦƔ ŽůŵĂƐŦ ƚĞƐƟƐƚĞŬŝ ůƵƚĞŶŝnjĞ
ŚŽƌŵŽŶ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶĚĞ ŵƵƚĂƐLJŽŶ ŽůĚƵŒƵŶƵ ǀĞLJĂ ƌĞƐĞƉƚƂƌ ƐĂLJŦƐŦŶĚĂ ĂƌƨƔ ŽůĚƵŒƵŶƵ ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
'ĞŶĞƟŬ &ĂŬƚƂƌůĞƌ
ŝůĞƐĞů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŐƂƌƺůŵĞƐŝ ƐŦŬůŦŒŦ ŽƌƚĂůĂŵĂ йϳ ŝŬĞŶ ƐƉŽƌĂĚŝŬ ŐƂƌƺůŵĞ ďŝƌĕŽŬ ǀĂŬĂĚĂ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŽůĂƌĂŬ
ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. ^ŽŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ DƺůůĞƌŝĂŶ ŝŶŚŝďĞ ĞĚŝĐŝ ĨĂŬƚƂƌƺŶ ;DƺůůĞƌŝĂŶ ŝŶŚŝďŝƟŶŐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞͲD/^Ϳ
ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ĞƚLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ƌŽů ŽLJŶĂĚŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. D/^ ĚŝƌĞŬƚ ŽůĂƌĂŬ ƐŝƚŽŬƌŽŵ Wϰϱ0Đ1ϳ;ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ
ƐĞŶƚĞnjŝŶĚĞ ŬĂƚĂůŝƚƂƌ ĞŶnjŝŵͿ ŝŶŚŝďŝƐLJŽŶƵ ŝůĞ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƺƌĞƟŵŝŶŝ ďĂƐŬŦůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŝƌ ŬŦƐŦŵ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐƚĂ
ĮďƌŽďůĂƐƚ ďƺLJƺŵĞ ĨĂŬƚƂƌƺ ŐĞŶŝŶĚĞ ďŽnjƵŬůƵŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ŶĚƌŽũĞŶ ŵĞƚĂďŽůŝnjŵĂƐŦ ŝůĞ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ŬŽƌĞůĂƐLJŽŶ ĕŽŬ ĂĕŦŬ ŽůŵĂŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĚĂ ϱ ĂůĨĂ ƌĞĚƺŬƚĂnj
ĞŬƐŝŬůŝŒŝŶŝŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝ ŐĞŶĞƟŬ ĂƌĂƔƨƌŵĂůĂƌŦŶ ƂŶĞŵŝŶŝ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ĞǀƌĞƐĞů &ĂŬƚƂƌůĞƌ
ƌĂƔƨƌŵĂĐŦůĂƌĚĂŶ ďĂnjŦůĂƌŦ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ƐŦŬůŦŒŦŶŦŶ ŐĞůŝƔŵĞŬƚĞ ŽůĂŶ ƺůŬĞůĞƌĚĞ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŽůĚƵŒƵŶĂ
ŝŶĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. 7ŶƐĞŬƟƐŝƚůĞƌ͕ ĨĂƌŵĂŬŽůŽũŝŬ ŵĂĚĚĞůĞƌ͕ ďŝƚŬŝ ƂƐƌŽũĞŶůĞƌŝ ǀĞ ŬŽŶƐĞƌǀĞ ŬƵƚƵůĂƌŦŶŦŶ ŝĕŝŶĚĞ
ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƉůĂƐƟŬ ŵĂƚĞƌLJĂů ƂƐƚƌŽũĞŶŝŬ ŵĂƚĞƌLJĂů ŝĕĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŬŽůŽũŝŬ ďĂƐĂŵĂŬƚĂ ƐŽŶ ŶŽŬƚĂĚĂ ďƵůƵŶĂŶ
ŝŶƐĂŶ ďƵ ŵĂƚĞƌLJĂůůĞƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ďŝƌŝŬŝŵ ŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂ ĞŶ ĨĂnjůĂ ƌŝƐŬ ŐƌƵďƵ ŝĕŝŶĚĞĚŝƌ. ŝƌŝŬĞŶ ƂƐƚƌŽũĞŶ
ŵĂƚĞƌLJĂůůĞƌŝ ĞŶĚŽŬƌŝŶ ďĂƐĂŵĂŬůĂƌŦŶĚĂ ĂŬƐĂŵĂůĂƌĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
DĂƚĞƌŶĂů &ĂŬƚƂƌůĞƌ
DĂƚĞƌŶĂů ƉƌŽŐĞƐƟŶ ŵĂƌƵnj ŬĂůĂŶ ĂŶŶĞůĞƌĚĞ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŐĞůŝƔŝŵŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ,ĂLJǀĂŶ ŵŽĚĞůůĞƌŝŶĚĞ
LJĂƉŦůĂŶ ĂƌĂƔƨƌŵĂůĂƌĚĂ ƉƌŽŐĞƐƟŶ ŵĂƌƵnjŝLJĞƟŶĚĞ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ĂĚƌĞŶĂů ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝ ŝnjůĞŶŵŝƔƟƌ. ƺƔƺŬ ĚŽŒƵŵ
ĂŒŦƌůŦŬůŦ ďĞďĞŬůĞƌĚĞ ǀĞ ŵŽŶŽnjŝŐŽƚ ĞƌŬĞŬ ŝŬŝnjůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝŶĚĞ ƚĞŬ ĕŽĐƵŒĂ ŽƌĂŶůĂ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ
ŐƂƌƺůĚƺŒƺŶĞ ŝůŝƔŬŝŶ LJĂLJŦŶůĂƌĚĂ ǀĂƌĚŦƌ. ŝĞƩĞ Ğƚ ǀĞ ďĂůŦŬ ĞŬƐŝŬůŝŒŝ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ϰ ŬĂƚ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ
ŐƂƌƺůĚƺŒƺ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. LJƌŦĐĂ ŝůĞƌŝ ĂŶŶĞ LJĂƔŦĚĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐĂ LJĂƚŬŦŶůŦŒŦ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
67
5Pu45=uIO<O:u
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŐƂƌƺůŵĞ ŽƌĂŶůĂƌŦ ďƂůŐĞƐĞů ĚĞŒŝƔŵĞŬůĞ ďĞƌĂďĞƌ ƐŦŬůŦŒŦ ŐƺŶ ŐĞĕƟŬĕĞ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĂnjŦ
ďƂůŐĞůĞƌĚĞ ŐƂƌƺůŵĞ ƐŦŬůŦŒŦ ƂŶĐĞŬŝ LJŦůůĂƌĂ ŐƂƌĞ Ăůƨ ŬĂƚ ĂƌƚŵŦƔƨƌ. 1ϵϵϳ ĚĞ ĚĞ hůƵƐĂů ŽŒƵŵƐĂů
ĞĨĞŬƚůĞƌ ƌĂƔƨƌŵĂ ƉƌŽŐƌĂŵůĂƌŦ ǀĞƌŝůĞƌŝ͕ ŐƂƌƺůŵĞ ƐŦŬůŦŒŦŶŦŶ ƂŶĐĞŬŝ 10 LJŦůĂ ŐƂƌĞ͕ ŝŬŝLJĞ ŬĂƚůĂŶĚŦŒŦŶŦ ǀĞ
ĐŝĚĚŝ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂŬŝ ƐŦŬůŦŒŦŶ 3Ͳϱ ŬĂƚ ĂƌƴŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ.
KOR4u
sĞŶƚƌĂů ƉĞŶŝů ŬƵƌǀĂƚƺƌ ;ŬŽƌĚŝͿ ďĂnjŦ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂ ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. dĞŬ ďĂƔŦŶĂ ŐƂƌƺůĞďŝůƐĞĚĞ
ĐŝĚĚŝ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽůŐƵůĂƌŦŶĚĂ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. sĞŶƚƌĂů ƉĞŶŝů ŬƵƌǀĂƚƺƌ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ
ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƉĞŶŝƐŝŶ ĂƔĂŒŦ ĚŽŒƌƵ ďƺŬƺůŵĞƐŝŶĞ ǀĞ ĚŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ĐŝŶƐĞů ďŝƌůĞƔŵĞĚĞ ŐƺĕůƺŒĞ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
u<uKu<u 2E<GE<1R
<ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ ǀĞ 7ŶŐƵŝŶĂů ,ĞƌŶŝ
ϴͲ10й ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŝƌŬĞŶ͕ ϵͲ1ϱй ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŝŶŐƵŝŶĂů ŚĞƌŶŝ
ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ŽƌĂŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůŦ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ 3Ϯй LJĞ ŬĂĚĂƌ LJƺŬƐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ
ŝůŝƔŬŝ ĞŶĚŽŬƌŝŶ ĂŬƐĂŬůŦŒŦ ĚĞƐƚĞŬůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. 1ibSa XY`_c`aTYac fU [bY`d_b•YTYj]Yn RYb\Y[dU Wbº\TºÎº
fa[a\abTa [b_]_j_]a\ an_]a\Y Wbº\]U c[\Î dU[ Ra•\abna Wbº\Un\UbU WbU TaXa Vaj\aTb.
^ĞŬƐ <ĂƌĂŬƚĞƌ 'ĞůŝƔŝŵŝŶĚĞŬŝ ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌ
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ǀĞ ƐĞŬƐ ŬĂƌĂŬƚĞƌ ŐĞůŝƔŝŵ ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ;ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŽĨ ƐĞdž ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͲ^Ϳ ďŝƌ ĂƌĂĚĂ ŽůƵƔƵŵƵ
ďŝƌ ƐƉĞŬƚƌƵŵƵŶ ŝŬŝ ƐŽŶƵĐƵ ŐŝďŝĚŝƌ. ŝĚĚŝ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůĂƌĚĂ ^ ŽƌĂŶŦ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬƟƌ.
WĂƌƐŝLJĞů ĂŶĚƌŽũĞŶ ĚƵLJĂƌƐŦnjůŦŒŦ͕ ŬƌŽŵŽnjŽŵĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ͕ ^ŵŝƚŚͲ>ĞŵůŝͲKƉŝƚnj ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕ ϱ ĂůĨĂ ƌĞĚƺŬƚĂnj
ĞŬƐŝŬůŝŒŝ͕ ĞŶLJƐͲƌĂƐŚ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ǀĞ ďĂnjŦ ĚŝŒĞƌ ĚƵƌƵŵůĂƌ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůĂ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ.
WƌŽƐƚĂƟŬ mƚƌŝŬƺů
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƺƚƌŝŬƺůĚĞ ŐĞŶŝƔůŝŬ ƐŦŬůŦŬůĂ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ŐĞŶŝƔůŝŬ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ
ŝĚƌĂƌ LJŽůƵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵŶĂ͕ ƚĂƔ ŽůƵƔƵŵƵŶĂ͕ ƉƐƂĚŽŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ǀĞ ƐŦŬĕĂ ŐƂƌƺůĞŶ ŬĂƚĂƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶĚĂ ŐƺĕůƺŒĞ
ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
D1N9
zĞŶŝĚŽŒĂŶĚĂ ĂŶŽƌŵĂů ĚŽƌƐĂů ƉƌĞƉƵƐLJƵŵ ǀĞ ǀĞŶƚƌĂů ŐůĂŶƐ ĞŒŝŬůŝŒŝŶŝŶ ŽůŵĂƐŦ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ LJƂŶƺŶĚĞŶ
ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ďŝƌ ƵLJĂƌŦĚŦƌ. WƌĞƉƵƐLJƵŵ ŐĞƌŝLJĞ ĕĞŬŝůĞƌĞŬ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŐƂnjůĞŵ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝƌ. mƌĞƚƌĂů ŽƌŝĮƐĞ
ƐŦŬůŦŬůĂ ĚĂƌŬĞŶ ŶĂĚŝƌĞŶ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ŬĂƉĂůŦĚŦƌ. ϲй ĚŝƐƚĂů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐƚĂ ŵĞŐĂŵĞĂƚƵƐ ŐƂƌƺůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
zĂƉŦůĂŶ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ŵĞĂŶŦŶ LJĞƌŝ ǀĞ ǀĞŶƚƌĂů ƉĞŶŝů ŬƵƌǀĂƚƺƌ;ŬŽƌĚŝͿ ŽůƵƉ ŽůŵĂĚŦŒŦ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
DĞĂƚĂů ƉŽnjŝƐLJŽŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ;ĚŝƐƚĂůͿ͕ ŽƌƚĂ ǀĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ;ƉƌŽŬƐŝŵĂůͿ ŽůĂƌĂŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůŦ
ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ϳ0Ͳϴ0й ŶŝŶĚĞ ŵĞĂƚƵƐ LJĂ ŐůĂŶƐ ƺnjĞƌŝŶĚĞ LJĂĚĂ ĚŝƐƚĂů ƉĞŶŝů ŐƂǀĚĞƐŝŶĚĞ LJĞƌ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ϯ0Ͳ30й
ŽƌĂŶŦŶĚĂ ŵĞĂƚƵƐ ŽƌƚĂ ŬŦƐŦŵĚĂ ƵůƵŶƵƌŬĞŶ ŬĂůĂŶ ŬŦƐŵŦ ĚĂŚĂ ĐŝĚĚŝ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůĂƌ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŝĚĚŝ
ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ǀĞ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŬĂƌƚŽƟƉůĞ LJĂƉŦůŵĂůŦ ǀĞ ^ ĂƌĂƔƨƌůŵĂůŦĚŦƌ.
ŶĚƌŽũĞŶ ƐƟŵƺůĂƐLJŽŶƵ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ƂŶĐĞƐŝ ĚƺƔƺŶƺůĞďŝůŝƌ. WĞŶŝů ďŽLJƵƚƵŶĚĂ ĂƌƨƔ ǀĞ ŵĞĂƚƵƐƵŶ ŬŦƐŵŝ
ŽůĂƌĂŬ ĚŝƐƚĂů ƉŽnjŝƐLJŽŶĂ ŚĂƌĞŬĞƟ Ś'͛ LJĞ ĐĞǀĂƉ ŽůĂƌĂŬ ŝnjůĞŶĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
C5RR18u ON1R9=
ĞƌƌĂŚŝ ŽŶĂƌŦŵĚĂ ĂŵĂĕ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ƐĞŬƐƺĞů ŽƌŐĂŶ ĞůĚĞ ĞƚŵĞŬƟƌ. LJŶŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ƂŶĞŵůŝ ŽůĂŶ ďŝƌ
ďĂƔŬĂ ŬŽŶƵĚĂ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĂLJĂŬƚĂLJŬĞŶ ĚƺnjŐƺŶ ĂŬŦƔŦŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦĚŦƌ. <ŽnjŵĞƟŬ ŽůĂƌĂŬ ƉĞŶŝƐŝŶ ŬŽŶŝ ƔĞŬůŝŶĚĞ
ŐůĂŶƐŦ ǀĞ LJĞƚĞƌůŝ ĐŝůĚŝŶŝŶ ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝƌ. WĞĚŝĂƚƌŝŬ ŵĞƌŝŬĂŶ ŬĂĚĞŵŝŶŝŶ ƂŶĞƌŝƐŝŶĞ ŐƂƌĞ ϲͲ1Ϯ ĂLJůŦŬŬĞŶ
ĐĞƌƌĂŚŝ ŽŶĂƌŦŵ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
8uPOCP14u1C ON1R9= DuP<5Ru
1.4uCD1< 8uPOCP14u1C
D'W7;ŵĞĂƚĂů ĂĚǀĞŶĐĞŵĞŶƚ͕ŐůĂŶƵůŽƉůĂƐƚLJͿ
Ƶ LJƂŶƚĞŵ ĐŽƌŽŶĂů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐĚĂ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŝƌ. ŝĚĚŝ ŬŽƌĚŝƐŝ ŽůŵĂLJĂŶ͕ ƺƌĞƚƌĂů ŚĂƌĞŬĞƚůŝůŝŒŝ ŵĞǀĐƵƚ
ŽůĂŶ ǀĞ LJƵǀĂƌůĂŬ ŐůĂŶƐŦ ďƵůƵŶĂŶůĂƌĚĂ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĕůĂƌ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ LJƺŬƐĞŬƟƌ. D'W7 ĐŽƌŽŶĂĚĂŶ ϲͲϴ
ŵŵ ƉƌŽŬƐŝŵĂůĞ ĕĞƉĞĕĞǀƌĞ ŝŶƐŝnjLJŽŶ LJĂƉŦůŦƌ. WĞŶŝů ĐŝůĚŝ ĚŝŬŬĂƚůŝĐĞ ŬŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽƐƵŵĂ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂůĞ njĂƌĂƌ
ǀĞƌŵĞĚĞŶ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ƐŦLJƌŦůŦƌ. <ŽƌĚŝ ǀĞLJĂ ƉĞŶŝů ƚŽƌƐŝLJŽŶ ďƵ ĂƔĂŵĂĚĂ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůŝŶŝƌ. ŝƐƚĂů ŵĞĂƚĂů
ƵĕƚĂŶ ĚŝƐƚĂů ŐůĂŶƐ ĕƵŬƵƌƵŶĂ ĚŽŒƌƵ ďŽLJůĂŵĂƐŦŶĂ ŝŶƐŝnjLJŽŶ LJĂƉŦůŦƌ. 7ŶƐŝnjLJŽŶ ŚĂƴŶŦŶ ŬĞŶĂƌůĂƌŦ ƚƌĂŶǀĞƌƐ
ŽůĂƌĂŬ ĂďƐŽƌďĞ ŽůĂďŝůĞŶ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ ,ĞŝŶĞŬĞͲDŝŬƵůŝĐnj LJƂŶƚĞŵŝLJůĞ LJĂŬůĂƔƨƌŦůŦƌ. DĞĂ ǀĞŶƚƌĂů ŬĞŶĂƌŦ ĚŝƐƚĂůĞ
68
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ĕĞŬŝůŝƌ ^ŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŐůĂŶƐ ĚĞƌŝŶ ǀĞ LJƺnjĞLJĞů ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ ďŝƌďŝƌŝŶĞ LJĂŬůĂƔƨƌŦůŦƌ. Ƶ ŝƔůĞŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĚŽƌƐĂů ƐƺŶŶĞƚ
ĚĞƌŝƐŝ LJĂƌƐ ŇĞƉƚĞ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ƚƌĂƔůĂŶĂƌĂŬ LJĞƚĞƌůŝ Đŝůƚ ĚŽŬƵƐƵ ĞůĚĞ ĞĚŝůŝƌ.
mƌĞƚƌĂů WůĂƚĞ͛ŝŶ 7Ŷ ^ŝƚƺ dƺďƺůĂƌŝnjĂƐLJŽŶƵ
mƌĞƚƌĂů ƉůĂƚĞ͛ ŝŶ Ɛŝƚƺ ƚƺďƺůĂƌŝnjĂƐLJŽŶƵ ZŝĐŚ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƂŶĐƺůƺŒƺŶĚĞ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔ ŽůƵƉ ŚŽƌŝnjŽŶƚĂů
ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ŇĞƉ ŝůĞ ŬĂƉĂƨůŵĂLJĂ ĚĂLJĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ LJƺŬƐĞŬƟƌ. ^ŶŽĚŐƌĂƐƐ ďƵ ƚĞŬŶŝŒŝ
ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŒŦŶ ŬŽƌƉŽƌĂů ĐŝƐŝŵůĞƌŝŶĞ ĚŽŒƌƵ ĚĞƌŝŶ ƉůĂŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ŝůĞ dƌŝĞƌƐĐŚͲƵƉůĂLJ ƚƺďƺůĞƌŝnjĂƐLJŽŶƵ ŽůĂƌĂŬ
ŵŽĚŝĮLJĞ ĞƚŵŝƔƟƌ. ŝƌĕŽŬ ŵĞƌŬĞnj ĚĞŶĞLJŝŵůĞƌŝ ďƵ ŬŽŶƐĞƉƟ ĚĞŶĞLJŝŵůĞƌŝ ŝůĞ ĚĞƐƚĞŬůĞŵŝƔƟƌ.
sĞŶƚƌĂů ŽůĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂů ŵĞĂƚƵƐƚĂŶ 1ͲϮ ŵŵ ƉƌŽŬƐŝŵĂůĞ ƐŝƌŬƵŵĨĞƌĞŶƐŝLJĂů ŝŶƐŝnjLJŽŶ LJĂƉŦůĂƌĂŬ Đŝůƚ ƉĞŶŽƐŬƌŽƚĂů
ďŝƌůĞƔŝŵĚĞŶ ĂLJƌŦůŦƌ. WĞŶŝů ŬƵƌǀĂƚƺƌ ͕ŐĞƌĞŬůŝ ŝƐĞ ĚŽƌƐĂů ŽƌƚĂ ŚĂƚ ƉůŝŬĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ďƵ ĂƔĂŵĂĚĂ ĚƺnjĞůƟůŝƌ. mƌĞƚƌĂ
ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ŐĞĕĞĐĞŬ ǀĞ ƉĂƌĂůĞů ŝŶƐŝnjLJŽŶůĂƌŦ ďŝƌůĞƔƟƌĞĐĞŬ ƔĞŬŝůĚĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ ŝŶƐŝnjLJŽŶ LJĂƉŦůĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂů
ƉůĂƚĞ͛ŝ ƐŦŶŦƌůĂLJĂŶ ŝŶƐŝnjLJŽŶ LJĂƉŦůŦƌ. Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ ŬƌŝƟŬ ŶŽŬƚĂ ƉĞŶŝƐ ƵĐƵŶĚĂŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŽůĚƵŒƵŶĚĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂŬ
ŵĞĂƚƵƐĂ ŬĂĚĂƌ LJĂƉŦůĂŶ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ŽƌƚĂ ŚĂƚ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵĚƵƌ. DĞĂƚĂů ĚĂƌůŦŬ ƐŦŬůŦŒŦ LJĂƉŦůĂŶ ƉůĂƚĞ ƺnjĞƌŝŶĚĞ
ĚŝƐƚĂů ŬŦƐŦŵĚĂ ŐĞƌĕĞŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶ LJĂƉŦůŵĂLJĂƌĂŬ͕ ďƵ ĂůĂŶĚĂŬŝ ďƵ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵŶ ůŝŵŝƚůĞŶŵĞƐŝ ŝůĞ ĂnjĂůƨůŦƌ. mƌĞƚƌĂů
ƉůĂƚĞ͛ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵŶƵŶ ĚĞƌŝŶůŝŒŝ ƉƌŝŵĞƌ ŽůĂƌĂŬ ŐůĂŶƐ ǀĞ ŐůĂŶƺůĞƌ LJĂƌŦŒŦŶ ŬŽŶĮŐƺƌĂƐLJŽŶƵŶĂ ďĂŒůŦĚŦƌ. <ĂƚĂƚĞƌ
ŵĞƐĂŶĞLJĞ ŬĂĚĂƌ ŐĞĕŝƌŝůŝƌ. Ϯ ŬĂƚůŦ ĚĞǀĂŵůŦ ƐƵďĞƉŝƚĞůLJĂů ŬĂƉĂƚŵĂ ŝůĞ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ƉůĂŬ ŬĂƉĂƨůŦƌ ǀĞ LJĞŶŝ ƺƌĞƚƌĂ
ŽůƵƔƚƵƌƵůƵƌ. ^ƵďĞƉŝƚĞůLJĂů ϲͲ0 ƉŽůŝŐůĂŬƟŶ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ ŐůĂŶƐ ŬĂŶĂƚůĂƌŦ ĐŽƌŽŶĂĚĂŶ ŝƟďĂƌĞŶ ďŝƌďŝƌŝŶĞ LJĂŬůĂƔƨƌŦůŦƌ.
'ůĂŶƐ ŬĂŶĂƚůĂƌŦ ͕ŵƵŬŽƐĂů LJĂƉŦůĂƌ ǀĞ ǀĞŶƚƌĂů ƔĂŌ ĐŝůĚŝ ďŝƌďŝƌŝŶĞ LJĂŬůĂƔƨƌŦůŦƌ. Ƶ LJĂŬůĂƔƨƌŵĂŶŦŶ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ
ŶĞŽƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ĚŽƌƐĂů ƉƌĞƉƺƐLJĂů ǀĞ ƔĂŌ ĐŝůĚŝŶĚĞŶ ŚĂnjŦƌůĂŶĂŶ ŝLJŝ ŬĂŶůĂŶĂŶ ƐƵďŬƺƚĂŶƂnj;ĚĂƌƚŽƐͿ ĚŽŬƵ ŇĞďŝ
ŝůĞ ŝŬŝŶĐŝ ŬĂƚ ŽůĂƌĂŬ ƂƌƚƺůŵĞƐŝ ŝůĞ ĂnjĂůƨůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ĂŚĂ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ŽŶĂƌŦŵůĂƌĚĂ ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƉůĂŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ LJĞƚĞƌůŝ LJƺŬƐĞŬůŝŬ ǀĞ
ŐĞŶŝƔůŝŬƚĞ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵŝƔƐĞ ĚŝƐƚĂů ƉůĂŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ŝůĞ ŽŶĂƌŦŵĂ ĚĞǀĂŵ ĞĚŝůŝƌ. ϮͲŬĂƚůŦ ƉŽůŝŐůĂŬƟŶ
ƐƵďĞƉŝƚĞůLJĂů ŬĂƉĂƨŵ ŝůĞ ďĂƔĂƌŦůŦ d/Wh ŽŶĂƌŦŵůĂƌŦ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. <ŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦ ƚŽƉůĂŵĚĂ йϮϱ͕ ǀĞ
ĮƐƚƺů ĨŽƌŵĂƐLJŽŶ ƐŦŬůŦŒŦ 10й͛ĚƵƌ.
2.ORD1 F5 PROKCu=1< 8uPOCP14u1C F5I1 KOR4u u<5 2uR<uKD5 O<1N 4uCD1< 8uPOCP14u1C
KŶůĂLJ ĚĂ ,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ KŶĂŦŵŦ;KŶůĂLJ &ůĞƉͿ
sĂŶ ,ŽŽŬ 1ϵϴϲ͛ĚĂ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ ǀĂƐŬƺůĞƌ ƉĞĚŝŬƺů ƚĂďĂŶůŦ ƉƌĞƉƺƐLJĞů ŇĞƉ
ŬŽŶƐĞƉƟŶŝ ƚĂŶŦŵůĂŵŦƔƨƌ. ƐŽƉĂ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ďƵ ƚĞŬŶŝŒŝ ŐĞůŝƔƟƌĞƌĞŬ ƉƌĞƉƺƐLJĞů ĚĞƌŝŶŝŶ ŝĕ ŬŦƐŵŦŶŦ
ƺƌĞƚƌŽƉůĂƐƟĚĞ ŬƵůůĂŶŵŦƔůĂƌĚŦƌ. ƵĐŬĞƩ 1ϵϴ0͛ĚĞ ĚĂŚĂ ŝůĞƌŝ ďŝƌ ŐĞůŝƔƟƌŵĞ ŝůĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ ĂĚĂ ŇĞƉ ŽŶĂƌŦŵŦŶŦ
ƚĂŶŦŵůĂŵŦƔƨƌ. ĚĂ ŽŶůĂLJ ŇĞƉ ƚƌĂŶǀĞƌƐ ƉƌĞƉƺƐLJĞů ĂĚĂ ŇĞƉĚĞŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ŽƌĚŝ ŵĞǀĐƵƚ ŽůŵĂƐŦ
ŚĂůŝŶĚĞ ŽŶĂƌŦŵ ƐƵďŬƺƚĂŶ ĚŽŬƵ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ĚŽƌƐĂů ŽƌƚĂ ŚĂƚ ƉůŝŬĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ŽŶĂƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ
ŽŶĂƌŦŵĚĂ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ďƂůƺŶŵĞƐŝ ƐĂĚĞĐĞ 10й ǀĂŬĂĚĂ ŐĞƌĞŬůŝ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ
1ϵϴ0͛ůĞƌĚĞ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ĚĞŶĞLJŝŵůĞƌĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ǀĂƐŬƺůĞƌ ĚŽŬƵ ǀĞ Ěƺnj ŬĂƐ ůŝŇĞƌŝ ŝĕĞƌĞŶ ƐƉŽŶŐŝŽƵƐ ĚŽŬƵ
ŬŽŶƐĞƉƟ ŬƵůůĂŶŦůŵĂLJĂ ďĂƔůĂŶŵŦƔƨƌ.
'ƺŶƺŵƺnjĞ ŬĂĚĂƌ ϵ0й ŚĂƐƚĂĚĂ ƐƵďŬŽƌŽŶĂů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ ŽŶůĂLJ ĂĚĂ ŇĞďŝ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ. d/W
ŽŶĂƌŦŵŦ ƐŽŶƌĂƐŦ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ĂnjĂůƐĂĚĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŬŦƐŵŦ ƚƵƚŵĂŬƚĂĚŦƌ.
^ŝƌŬƺŵĨĞƌĞŶƐŝLJĂů ŝŶƐŝnjLJŽŶ ŬŽƌŽŶĂŶŦŶ ϲͲϴ ŵŵ ƉƌŽŬƐŝŵĂůŝŶĚĞŶ ĚŽƌƐĂů ŽůĂƌĂŬ ďĂƔůĂŶĂƌĂŬ ǀĞŶƚƌĂůĚĞ
ŵĞĂƚƵƐƵŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂůŝŶĞ ŬĂĚĂƌ ĚĞǀĂŵ ĞĚŝůŝƌ. 7ŶƐŝnjLJŽŶĂ ǀĞŶƚƌĂů ƔĂŌ ĐŝůĚŝŶŝŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂůŝŶĚĞŶ ƉĞŶŽƐŬƌŽƚĂů
ďŝƌůĞƔŝŵ ŶŽŬƚĂƐŦŶĚĂ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂ ŬĂĚĂƌ ĚĞǀĂŵ Ğƫƌŝůŝƌ. mƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŐůĂŶƐĂ ĚŽŒƌƵ ƉĂƌĂůĞů ϱŵŵ
ŐĞŶŝƔůŝŒŝŶĚĞ ǀĞLJĂ ĚĂŚĂ ĚĂƌ ŝŶƐŝnjLJŽŶůĂƌ LJĂƉŦůŦƌ. Ƶ ŽůƵƔƵŵ ŵĞĂƚĂů ŽůƵŬ ĕĞǀƌĞƐŝŶĚĞ ŐůĂŶƐ ǀĞŶƚƌĂůŝŶĚĞ
ŬŦǀƌŦŵ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ ĂůƩĂŬŝ ƐƉŽŶŐŝŽƵƐ ĚŽŬƵLJĂ njĂƌĂƌ ǀĞƌŵĞŵĞŬ ĞƐĂƐ ŽůŵĂůŦĚŦƌ. ŝůƚ ǀĞ ĚĂƌƚŽƐ
ĨĂƐLJĂ ŬĂůĂŶ ŬŽƌĚŝŶŝ ĚƺnjĞůƟůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĚƺƔƺůƺƌ. &ůĞƉ ŝĕŝŶ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůĞŶ ĐŝůĚŝŶ ŬĂŶůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ ďŽnjƵůŵĂŵĂƐŦŶĂ
ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚƌŝ. mƌĞƚĂů ƉůĂŬ ŬĂůŦŶůŦŒŦ Ϯ ŵŵ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŽůŵĂƐŦŶĂ ŐĞƌĞŬ LJŽŬƚƵƌ.
ĚĂ ŽŶůĂLJ ŇĞď ϱͲ0 ĂƐŬŦ ƐƺƚƺƌůĞƌŝ ŝůĞ ƉƌĞƉƺƐLJĞů ĐŝůĚŝŶ ŝĕ ŬŦƐŵŦŶĚĂŶ ĂLJƌŦůŦƌ͕ ďƵ ƐƺƚƺƌůĞƌ ŝůĞ ĚŽŬƵŶƵŶ
ƉƌĞƉƺƐLJƵŵƵŶ ŝĕ ǀĞ ĚŦƔŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƚƵƚƵůƵŵƵ ƐĂŒůĂŶŦƌ. Ƶ ĞƉŝƚĞůLJƵŵ ĚŽŬƵĚĂŶ ϴͲ10 ŵŵ͛ůŝŬ ŬŦƐŵŦ ƉƌĞƉƺƐLJƵŵ ŝĕ
ǀĞ ĚŦƔŦŶŦŶ ďŝƌůĞƔŝŵ LJĞƌŝŶĚĞŬŝ ĐŝůĚŝŶ ĂůƨŶĚĂŶ ŬĞƐŬŝŶĐĞ ďƂůƺŶƺƌ. &ůĞƉ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂƚĞŝŶ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵŶĚĂŬŝ
ƵnjƵŶůƵŬ LJĂŬůĂƔŦŬ 10 ŵŵ ŽůŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ ŐĞŶŝƔůŝŬ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj ŚĂƴŶĚĂ ƺƌĞƚƌĂů ŵĞĂƚƵƐƵŶĚĂŶ ĚĂŚĂ ŐĞŶŝƔ
ŽůŵĂŵĂůŦĚŦƌ.
sĂƐŬƺůĞƌ ƉĞĚŝŬƺůƺŶ ƐĞƌďĞƐƚůĞŶŵĞƐŝ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂŶ ďĂƔůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ ĂLJƌŦŵ ĚŽƌƐĂů ƉĞŶŝů ƔĂŌ ĐŝůĚŝŶĞ ŐŝĚĞŶ
ŬĂŶůĂŶŵĂĚĂŶ ŬŽůĂLJůŦŬůĂ ŽůƵƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŬůĞ ŇĞďŝŶ ŬĂŶůĂŶŵĂƐŦ ǀĞ ĚƺnjŐƺŶ ŚĂƴ ƐĂŒůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. sĞŶƚƌĂů
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
69
ƐƺŶŶĞƚ ĐŝůĚŝŶŝŶ ĂLJƌŦŵŦŶŦŶ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ƐŝƌŬƺŵĨĞƌĂŶƐŝLJĂů ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂƐŦ ĚŽƌƐĂů ǀĂƐŬƺůĞƌ
ƉĞĚŝŬƺů ƚĂďĂŶŦŶŦŶ ƐĞƌďĞƐƚůĞƌ. ƂLJůĞĐĞ ŇĞƉ ŝnjŽůĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ƉƌĞƉƺƐLJĞů ĐŝůĚŝŶ ŵŽďŝůŝnjĂƐLJŽŶƵ ŐĞŶŝƔůĞŵŝƔ ŽůƵƌ.
^ŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ďƵ ŇĞƉ ǀĞŶƚƌĂůĞ ĚƂŶĚƺƌƺůƺƌ. ĂnjĞŶĚĞ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŵĞnjĞŶƚĞƌĚĞŶ ŐůĂŶƐŦŶ ŝĕŝŶĚĞŶ ŐĞĕĞďŝůĞĐĞŒŝ ǀĞ
ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ƉƌŽŬƐŝŵĂůĚĞŶ ǀĞ ĚŝƐƚĂůĚĞŶ ŐůĂŶƐŦ ŬĂƉůĂLJĂĐĂŬ ďŝƌ ƉĞŶĐĞƌĞ ĂĕŦůŦƌ. ĞŶĞLJŝŵůĞƌĚĞ ĕŽŬ ŐĞŶŝƔ
ďŝƌ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ ŬŝŶŐ ŽůƵƔƵŵƵŶĂ ǀĞLJĂ ĚŝǀĞƌƟŬƺů ŽůƵƔƵŵƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. KůƵƔƚƵƌƵůĂŶ
ŇĞƉ ƉůĞLJƟŶ ŬĞŶĂƌŦŶĚĂŶ ϳͲ0 ƉŽůŝŐůĂŬƟŬ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ ƚĞŬ ƚĞŬ ďĂŒůĂŶŦůŦƌ. ϴĨ ĨĞĞĚŝŶŐ ƚƺƉ ŐůĂŶƐƉůĂƐƟĚĞ ǀĞ
ƺƌĞƚƌĂ ŽůƵƔƵŵƵŶĚĂ ƺƌĞƚƌĂ ŝĕŝŶĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. 'ůĂŶƺůŽƉůĂƐƟ ϲͲ0 ƉŽůŝŐůŝŬŽŶĂƚ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ LJĂƉŦůŦƌ.ϲĨ <ĞŶĚĂůů
ƺƌĞƚƌĂů ƐƚĞŶƚ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. ŽƌƐĂů ƉƌĞƉƺƐLJĞů Đŝůƚ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂ ĂLJŦƌŦůŦƌ ǀĞ ǀĞŶƚĂů ŽůĂƌĂŬ ĚƂŶĚƺƌƺůĞƌĞŬ LJĞƚĞƌůŝ
ƐŝƌŬƺŵĨĞƌĞŶƐŝLJĂů Đŝůƚ ƐĂŒůĂŶŦůŦƌ.
dƌĂŶƐǀĞƌƐ ĚĂ dƺƉ &ůĞďŝ
dƌĂŶƐǀĞƐƌƐ ĂĚĂ ƚƺƉ ŽŶĂƌŦŵŦ ƚĞŬ ďĂƐĂŵĂŬƚĂ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůĞĐĞŬ ĐŝĚĚŝ ŬŽƌĚŝ ŝůĞ ďĞƌĂďĞƌ ƉƌŽŬƐŝŵĂů
ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐƚĂ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞ ǀĞ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŬƚĞ ŽŶůĂLJ ƚĞŬŶŝŒŝŶĚĞ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ŝĕ ƉƌĞƉƺƐLJĞů
Đŝůƚ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. &ĂŬĂƚ LJĞŶŝ ƺƌĞƚƌĂ LJĂƉŦŵŦ ŝĕŝŶ ǀĂƐŬƺůĂƌŝnjĞ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĞLJƚ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƺLJƺŬ
ŐůĂŶƐƉůĂƐƟ͕ ƉĞŶŝů ĞŒƌŝůŝŬ ǀĞ LJĂƌŦŬ ƔĞŬůŝŶĚĞ ŐƂnjƺŬĞŶ ŵĞĂƚƵƐ ŽůŵĂƐŦ ĂĚĂ ƚƺƉ ŽŶĂƌŦŵŦŶŦŶ ƉŽƉƺůĞƌ ŽůŵĂƐŦŶŦ
ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. LJƌŦĐĂ LJĞŶŝ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ďŽů ŵŝŬƚĂƌĚĂ ƉƌĞƉƺƐLJĞů Đŝůƚ ŝĕĞƌŵĞƐŝ ƺƌĞƚƌĂů ĚŝǀĞƌƟŬƺů ŽůƵƔƵŵƵŶĂ͕
ƚƺƌďƺůĂŶƐůŦ ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ŵŽĚŝĮLJĞ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŝůƚ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ƉĞŶŝƐŝŶ ƉĞŶŽƉƵďŝŬ ďĂŒůĂŶƨĚĂ ĚŽƌƐĂů ǀĞ ƉĞŶŽƐŬƌŽƚĂů ďĂŒůĂŶƨĚĂ ǀĞŶƚƌĂů LJƂŶĚĞ ŐƂŵƺůŵĞƐŝŶŝ
ŚŦnjůĂŶĚŦƌŦƌ. mƌĞƚƌĂ ŽŶůĂLJ ŽŶĂƌŦŵĚĂ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ŽůĂƌĂŬ ǀĂƐŬƺůĂƌŝnjĞ ƐƉŽŶŐŝŽƐ ĚŽŬƵLJĂ ĂĕŦůŦƌ.
mƌĞƚƌĂů ƉůĂƚĞ ĐŽƌŽŶĂĚĂ ƚĂƔŦŶŦƌ ǀĞ ĐŽƌƉŽƌĂů ĚŽŬƵ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůŝƌ. zĂƉĂLJ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶ ƐĂŒůĂŶĂƌĂŬ ŬĂůĂŶ ĚŽŬƵĚĂŬŝ
ŬƵƌǀĂƚƺƌ ŐƂnjůĞŶŝƌ͕ ĞƔŝƚůŝ ƚĞŬŶŝŬůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ƉĞŶŝƐ ĚŽŒƌƵůƚƵůƵƌ.
ĚĂ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ ƚĂŶŦŵůĂŶĚŦŒŦ Őŝďŝ ďŝƌ ŬŦƐŦŵ ŝĕ ƉƌĞƉƺƐLJĞů Đŝůƚ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůŝƌ. WĞĚŝŬƺů ŇĞƉ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌŦůŦƌ
ǀĞ ǀĞŶƚƌĂůĞ ĕĞŬŝůŝƌ. Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ ĚŽŬƵ ƚƺƉ ƔĞŬůŝŶĚĞ ŬŦǀƌŦůŦƌ. 7ůŬ ŽůĂƌĂŬ ŵĞĚŝĂů ŬĞŶĂƌ ƺƌĞƚƌĂLJĂ ďĂŒůĂŶŦƌ. Ƶ
ŵĂŶĞǀƌĂ ŇĞďŝŶ ŽƉƟŵĂů ŽůĂƌĂŬ ŬĂƌƔŦ ƚĂƌĂŌĂŶ ŐĞƌŝůŵŝƔ ŽůĂŶ ĐŝůƚĚĞŶ ĕĞŬŝůĞďŝůŵĞƐŝŶŝ ƐĂŒůĂƌ. Ƶ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ
LJĞŶŝ ƚƺƉ ĚŽŒĂů ƺƌĞƚƌĂLJĂ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj LJĂƉŦůŦƌ. 7ŬŝŶĐŝ ƚĞŬ ƚĞŬ ĂƨůĂŶ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ ƚƺƉ ŐůĂŶƐ ŝĕŝŶĞ ŐƂŵƺůƺƌ.
'ůĂŶƐƉůĂƐƟ ϲͲ0 ƉŽůŝŐůŝŬŽŶĂƚ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ ŐůĂŶƐ ŬĞƐŝŬ ƵĕůĂƌŦŶĂ ƉĂƌĂůĞů ĂƨůŦƌ. mƌĞƚƌĂů ƐƚĞŶƚ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ͕ ĚŽƌƐĂů
ƉƌĞƉƺƐLJĞů Đŝůƚ ďƺƚƺŶ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽŶĂƌŦŵ ďƂůŐĞƐŝŶŝ ŬĂƉůĂƌ.
7Ŭŝ ĂƐĂŵĂŬůŦ KŶĂƌŦŵ
dĞŬ ďĂƐĂŵĂŬƚĂ ŽŶĂƌŦŵŦŶ Őƺĕ ŽůĂĐĂŒŦ͕ ĐŝĚĚŝ ŬƵƌǀĂƚƺƌ ďƵůƵŶĂŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůĂƌĚĂ ŝŬŝ ďĂƐĂŵĂŬůŦ
ŽŶĂƌŦŵ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŝƌ. sĂƐŬƺůĞƌ ƉĞĚŝŬƺůƺŶ ŽŶůĂLJ ƚƺƉ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ njĂƌĂƌ ŐƂƌŵƺƔ Ănj ďŝƌ ǀĂŬĂĚĂ ďƵ ŽŶĂƌŦŵ
ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ. ŝůĚŝƌŝůĞŶ ǀĂŬĂůĂƌĚĂ ďƵ ƚƺƌ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ƚĞŬ ďĂƐĂŵŬůŦ ŽŶĂƌŦŵĂ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĕůĂƌ
ĞůĚĞ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. KŶĂƌŦŵĚĂ ďŝƌ ĮƐƚƺů ďŦƌĂŬŦůŦƌ͕ ďƵ Įƚƺů ŝŬŝŶĐŝ ŬŦƐŦŵĚĂ ŽŶůĂLJ ŽŶĂƌŦŵ ǀĞLJĂ ƚƺƉ ŽŶĂƌŦŵ ŝůĞ
ĂƉĂƨůŦƌ.
7Ŭŝ ďĂƐĂŵĂŬůŦ ŽŶĂƌŦŵ ƐŦŬůŦŬůĂ ƐŬƌŽƚŽƉůĂƐƟ ŐĞƌĞŬƟƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƺŶŬƺ ďƵ ǀĂŬĂůĂƌĚĂ ĐŝĚĚŝ ŬƵƌǀĂƚƺƌ
ŵĞǀĐƵƚ ŽůƵƉ͕ ƉůĂƚĞ͛ŝŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂůĞ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶĂĚŝƌĞŶĚĞ ŽůƐĂ ĚĞƌŵĂů ŐƌĞŌ ǀĞLJĂ ƚƵŶŝŬĂ
ǀĂũŝŶĂů ŇĞďŝŶ ǀĞŶƚƌĂů ƚƵŶŝŬĂ ĂůďƵŐŝŶĂĚĂŬŝ ĚĞĨĞŬƚĞ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ ŐĞƌĞďŝůŝƌ. ŽƌƐƵŵĚĂŬŝ ƉƌĞƉƺƐLJĞů Đŝůƚ ǀĞŶƚƌĂů
ŇĞƉ ŝĕŝŶ ďƂůƺŶĞƌĞŬ ĚƂŶĚƺƌƺůƺƌ. Ƶ ŇĞƉ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂƚĞ LJĞƌŝŶŝ ĂůŦƌ.
7ŬŝŶĐŝ ďĂƐĂŵĂŬ ϲ ĂLJ ƐŽŶƌĂƐŦŶĂ ƉůĂŶůĂŶŦůŦƌ. Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ ŵĞĂƚƵƐƚĂŶ ǀĞ ŐůĂŶƐƚĂŶ ďĂƔůĂLJĂŶ 1ϮͲ1ϱ ŵŵ
ƉĂƌĂůĞů ǀĞƌƟŬĂů ŝŶƐŝnjLJŽŶůĂƌ ƉůĂŶůĂŶŦůŦƌ. 'ůĂŶƐ ŬĂŶĂƚůĂƌŦ dŚŝĞƌƐĐŚͲƵƉůĂLJ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂŬŝ Őŝďŝ ŵŽďŝůŝnjĞ ĞĚŝůŝƌ.
LJƌŦĐĂ ŐůĂŶƐ d/W ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂŶ ŬĞƐŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ. 7ŶƐŝnjLJŽŶůĂƌ ƚĂŵĂŵůĂŶŦƌŝ LJĞŶŝ
ƺƌĞƚƌĂ dŚŝĞƌƐĐŚͲƵƉůĂLJ ƚĞŬŶŝŒŝ ŝůĞ ŽŶĂƌŦůŦƌ. Ƶ ŽŶĂƌŦŵ ĚĂƌƚŽƐ ĚŽŬƵ ŝůĞ ŬĂƉůĂŶŦƌ. ŝƌ ŬŦƐŦŵ ǀĂŬĂĚĂ ŝƐĞ ĚŝŒĞƌ
ƚĂƌĂķŶ ƐƉĞƌŵĂƟŬ ŬŽƌĚƵŶĚĂŶ ĂůŦŶĂŶ ǀĂũŝŶĂů ƉƌŽƐĞƐ ŇĞƉ ŝůĞ ŬĂƉůĂŶŦƌ.
ĂnjŦ ǀĂŬĂůĂƌĚĂ ƐŬƌŽƚƵŵĂ Ɛƺƚƺƌ ŚĂƴŶŦŶ ŬŽŶƵůŵĂƐŦ ŝLJŝůĞƔŵĞLJŝ ŚŦnjůĂŶĚŦƌŦƌ. mĕƺŶĐƺ ďŝƌ ďĂƐĂŵĂŬƚĂ ďƵ
ƉĞŶŝƐ ƐŬƌŽƚĂů ŇĞďůĞƌĚĞŶ 3Ͳ1Ϯ ĂLJ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŵŽďŝůŝnjĞ ĞĚŝůŝƌ
^ĞƌďĞƐƚ 'ƌĞŌ
ŝĚĚŝ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůĂƌĚĂ ǀĞ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽŶĂƌŦŵůĂƌŦŶĚĂ LJĞŶŝ ƺƌĞƚƌĂ LJĂƉŦŵŦŶĚĂ
ǀĞLJĂ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂƚĞ͛ŝ ƵnjĂƚŵĂŬ ŝĕŝŶ ƐĞƌďĞƐƚ ŐƌĞŌůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. WƌŝŵĞƌ ŽŶĂƌŦŵĚĂ ƉƌĞƉƺƐLJĞů Đŝůƚ ŬƵůůĂŶŦŵŦ
ǀĞLJĂ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂƚĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ƐĞƌďĞƐƚ ŐƌĞŌ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶĂ ŝŚƟLJĂĕ ďŦƌĂŬŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. DĞƐĂŶĞ ŵŽŬŽnjĂƐŦ͕
ƚƵŶŝŬĂ ǀĂũŝŶĂůŝƐ ǀĞ ďƵŬŬĂů ŵƵŬŽnjĂ ƐĞƌďĞƐƚ ŐƌĞŌ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĚŽŬƵůĂƌĚŦƌ.
ĞŶĞLJŝŵůĞƌĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ŵƵŬŽnjĂƐŦ ďƵŬŬĂů ŵƵŬŽnjĂLJĂ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ƐĞƌƚ ďŝƌ ĚŽŬƵĚƵƌ. ƐŶĞŵĞ ƉĂLJŦ ĚĂŚĂ
70
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ĂnjĚŦƌ. ƵŬŬĂů ŵƵŬŽnjĂ ŬĂůŦŶ ĞƉŝƚĞůLJƵŵĂ͕ ŬƵǀǀĞƚůŝ ŐĞƌŐŝŶůŝŒĞ ǀĞ ƟƉ ϰ ŬŽůůŽũĞŶĞ ƐĂŚŝƉ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ
ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ƵŬŬĂů ŵƵŬŽnjĂ Ăůƚ ĚƵĚĂŬƚĂŶ ǀĞLJĂ ŝĕ LJĂŶĂŬƚĂŶ ^ƚĞŶŽŶ ŬĂŶĂůŦŶĂ njĂƌĂƌ ǀĞƌŵĞĚĞŶ ĂůŦŶŦƌ. Ƶ ŐƌĞŌ
ŽŶůĂLJ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ ŝƐŬĞůĞ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. Ƶ LJĂƉŦŵĚĂ ŐƌĞŌ 1ϴ ŐĂƵŐĞ ŝŒŶĞ ŝůĞ ĚĞůŝŬůĞƌĞ ĂLJƌŦůĂƌĂŬ ďƺƚƺŶ
ĂĚŝƉŽnj ĚŽŬƵLJĂ LJĂLJŦůŵĂƐŦ ƐĂŒůĂŶŦůŦƌ. ƂLJůĞĐĞ ƐŦǀŦ ǀĞ ŬĂŶ ďĞƐůĞŶŵĞƐŝŶŝ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂ͕ ŚĞŵĂƚŽŵ ŽůƵƔƵŵƵŶƵ
ĞŶŐĞůůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. 'ƌĞŌ ĞƉŝƚĞůŝŶŝŶ ŬĞŶĂƌůĂƌŦ ĕĞǀƌĞ ƔĂŌ ĐŝůĚŝŶĞ ƐƺƚƺƌůĞŶŝƌ. ŝƌĕŽŬ ƉůŝŬĂƐLJŽŶ Ɛƺƚƺƌƺ ŝůĞ
ŬĂŶůĂŶŵĂƐŦ ƐĂŒůĂŶŦůŦƌ. KŶĂƌŦŵ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐƚĞŶƚ ŬĂůŵĂ ƐƺƌĞƐŝ 10 ŝůĞ Ϯ1 ŐƺŶ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŝƌ. ŝƌŝŶĐŝ ďĂƐĂŵĂŬ
ŽŶĂƌŦŵůĂƌĚĂ ŐůŝƐĞƌŝŶůŝ ƉĂŵƵŬ ƐƺƚƺƌůĞƌ ŝůĞ ŐƌĞŌ ďƂůŐĞ ƺnjĞƌŝŶĞ ŬĂƉĂƨůŦƌ. ŝƌĕŽŬ ǀĂŬĂĚĂ ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ŬĂƚĂƚĞƌ
ŵĞƐĂŶĞLJĞ ƐŝƐƚŽƐŬŽƉŝ ĞƔůŝŒŝŶĚĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. ƂLJůĞĐĞ LJĞŶŝ ŐƌĞŌ ƺƌŝŶĞƌ ĂŬŦŵĚĂŶ ŬŽƌƵŶƵƌ.
DĞƚƌŽ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ŝůĞ ,ĞŶƐůĞ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵůŝ ďƵŬŬĂů ŵƵŬŽnjĂ ŽŶĂƌŦŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦ
ďŝůĚŝƌŵŝƔůĞƌĚŝƌ. 3Ϯй ǀĞ ϱϳй ŽƌĂŶŦŶĚĂ ŵĞĂƚĂů ƐƚĞŶŽnj ǀĞ ŐƌĞŌ ƐƚƌŝŬƚƺƌƺ 11 ĂLJůŦŬ ĚƂŶĞŵĚĞ ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ.
KO=P<uK1CION<1R
mƌĞƚƌŽŬƺƚĞŶƂnj &ŝƐƚƺů
,ŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶĚĞ njŽƌůƵŬ ŽůĂƌĂŬ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ƺƌŽŬƺƚĞŶŽnj ĮƐƚƺů ŽůƵƔƵŵƵ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ
ĚƂŶĞŵĚĞ ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. dĞŬŶŝŒĞ ĂĚĂƉƚĂƐLJŽŶ͕ ƉůĂƐƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ƉƌĞŶƐŝƉůĞƌŝŶĚĞ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ĚŽŬƵ ďĂŒůĂƌŦŶŦŶ
ĚĂŚĂ ƐŦŬŦ LJĂƉŦůŵĂƐŦ͕ Ɛƺƚƺƌ ŚĂƴŶŦŶ ƺƐƚ ƺƐƚĞ ŐĞůŵĞƐŝŶĚĞ ƵnjĂŬ ĚƵƌĂƌĂŬ ǀĞ ĞŬ ĚŽŬƵůĂƌŦŶ ďƂůŐĞLJĞ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ
ŝůĞ ĮƐƚƺů ŽůƵƔƵŵƵ ĞŶ ĂnjĂ ŝŶĚŝƌŝůŝƌ. ĚĂ ŽŶůĂLJ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂ ĮƐƚƺů ŽůƵƔƵŵƵ ϱй ͚ĚĞŶ ĚĂŚĂ Ănj
ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůĞŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ǀĂƌĚŦƌ.
ŒĞƌ ĮƐƚƺů ŽůƵƔƵŵƵ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƐĞ ϲ ĂLJůŦŬ ďŝƌ ĚƂŶĞŵ LJĞŶŝ ŽŶĂƌŦŵ ŝĕŝŶ ďĞŬůĞŶŝůŵĞůŝĚŝƌ. Ƶ ĚƂŶĞŵ
ŝŶŇŵĂƐLJŽŶƵŶ ǀĞ ƂĚĞŵŝŶ ĕƂnjƺůŵĞƐŝ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ƺĕƺŬ ďŝƌ Įƚƺů ƐĂĚĞĐĞ Ž ĂůĂŶŦŶ ĕŦŬƌŦůŵĂƐŦLJůĂ
ĚƺnjĞůƟůĞďŝůŝƌŬĞŶ͕ ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬ ǀĞLJĂ ŬŽŵƉůĞŬƐ ďŝƌ ĮƐƚƺů ŽŶĂƌŦŵŦ ƉƌĞƉƺƐLJĞů ǀĞLJĂ ĚĂƌƚŽƐ ƚĂďĂŶůŦ Đŝůƚ ŇĞďŝ
ŽŶůĂLJ ŬĂƉĂŵĂƐŦLJůĂ ƐĂŒůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ĂnjĞŶ ĚŽƌƐĂů ĚŽŬƵ ƚƌĂŶƐ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ĞŶĞLJŝŵůĞƌĚĞ
ĚŝƐƚĂůĚĞ ďƵůƵŶĂŶ ŬƺĕƺŬ ŬŽŵƉůĞŬƐ ĮƐƚƺů ŽŶĂƌŦŵŦ ĚĂŚĂ njŽƌ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƌƺůŵƺƔƚƺƌ.
mƌĞŬƺƚĞŶŽnj ĮƐƚƺůůƺ ĐŝĚĚŝ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐůĂƌĚĂ ǀĞLJĂ ĐŝĚĚŝ ƐƚƌŝŬƚƺƌ ŐĞůŝƔĞŶůĞƌĚĞ ĂŶŽƌŵĂů ĚŽŬƵ ĕŦŬĂƌŦůŦƉ
ďƵŬŬĂů ŵƵŬŽnjĂ ŐƌĞŌ ŝůĞ ŝŬŝ ďĂƐĂŵĂŬůŦ ŽŶĂƌŦŵ ƐĂŒůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. йϴ.ϲ Őŝďŝ LJƺŬƐĞŬ ďĂƔĂƌŦůĂƌ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ƵŬŬĂů ŵƵŬŽnjĂ ŐƌĞŌŝŶŝŶ ŬŽŵƉůĞŬƐ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌĂ ŶĞĚĞŶ
ŽůĂďŝůŝƌ. 1Ϯ͕ϱй ŵĞĂƚĂů ƐƚĞŶŽnj͕ 31й ŽƌĂŶŦŶĚĂ ƺƌĞƚƌĂů ƐƚƌŝŬƚƺƌ ǀĞ Ϯϱй ŽƌĂŶŦŶĚĂ ƺƌŽŬƺƚĞŶŽnj ĮƐƚƺů
ŽůƵƔƵŵƵ ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƐŽŶƵĕůĂƌ ŬŦƐĂ ĚƂŶĞŵůŝ ƚĂŬŝƉůĞƌĚĞ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵŝƔ ŽůƵƉ͕ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ
ŝĕĞƌŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
mƌĞƚƌĂů ŝǀĞƌƟŬƺů ǀĞ DĞĂƚĂů ĂƌůŦŬ
mƌĞƚƌĂů ĚŝǀĞƌƟŬƺů ďĂŒŦŵƐŦnj ďŝƌ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽůĂƌĂŬ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůĚŝŒŝ Őŝďŝ ŵĞĂƚĂů ĚĂƌůŦŒĂ ƐĞŬŽŶĚĞƌ
ŽůĂƌĂŬƚĂ ĕŦŬĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. zĞƚĞƌůŝ ĚŽŬƵŶƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ŽŶĂƌŦŵĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂƐŦ ǀĞLJĂ ŽŶůĂLJ ŽŶĂƌŦŵĚĂ
ƚĂŵ ŬĂƉĂƨůŵĂŵĂ ĚŝǀĞƌƟŬƺů ŽůƵƔƵŵƵŶƵ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ĚŝǀĞƌƟŬƺů ůŽŬĂů ĚŽŬƵŶƵŶ ĕŦŬĂƌƨůŦƉ ĂĕŦŬůŦŒŦŶ
ŬĂƉĂƨůŵĂƐŦLJůĂ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůŝƌ. ƔŦƌŦ ĚŝǀĞƌƟƺůĚĞŬŝ ĚĂƌĂůŵĂLJĂ ĐĞƌƌĂŚůĂƌ ĚŝŬŬĂƚ ĕĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. mƌĞƚƌŽƉůĂƐƟĚĞŬŝ
ĨĂnjůĂ ĚĂƌůŦŬ ĚĞĨĞŬƚĞ ƵnjƵŶůƵŬ ĨĂnjůĂ ŝƐĞ LJƺŬƐĞŬ ŚŦnjůŦ ŝƔĞŵĞ ǀĞ LJĂƐƐŦ ĕŦŬŦƔĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĞƌƌĂŚŝ ƂŶĞƌŝůĞƌ
ĚŝǀĞƌƟŬƺů ŽŶĂƌŦŵŦ ŝĕŝŶ ďŝƌ LJŦů ďĞŬůĞŶŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬƟŒŝĚŝƌ. ŝƌ LJŦů ŽŶůĂLJ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚĂŶ ǀĞLJĂ ƚƺƉ ŽŶĂƌŦŵŦŶĚŶ
ƐŽŶƌĂ LJĞŶŝĚĞŶ ŬĂŶůĂŶŵĂ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝ ŽůĂŶ ďŝƌ njĂŵĂŶĚŦƌ.
mƌĞƚƌĂů ŵĞĂƚĂů ĚĂƌůŦŬ ŬĂŶ ďĞƐůĞŶŵĞƐŝŶŝŶ ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚƌĂĚĂ LJĞƚĞƌůŝ ŽůŵĂŵĂƐŦ ƐŽŶƵĐƵ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůŝƌ.
ŝƌĕŽŬ ƚĞŬŶŝŬůĞ ďƵ ĚƵƌƵŵ ĂnjĂůƨůŵŦƔƨƌ. d/W ǀĞLJĂ D'W/ ƚĞŬŶŝŒŝŶĚĞ ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚƌĂů ƉůĞLJƟŶ ůŝŵŝƚůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ
ŐĞƌŐŝŶ ŐůĂŶƐƉůĂƐƟĚĞŶ ƵnjĂŬ ĚƵƌƵůŵĂƐŦ ŝůĞ ŵĞĂƚĂů ĚĂƌůŦŬ ĚĂŚĂ Ănj ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŬƐƚƌŽĮ ǀĞ ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŶŽŵĂůŝůĞƌŝ
ŬƐƚƌŽĮ ǀĞ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŬŽŵƉůĞŬƐŝ ĕŽĐƵŬ ƺƌŽůŽũŝƐŝŶŝŶ ĞŶ njŽƌ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ ďŝƌŝƐŝŶŝ ƚĞƔŬŝů ĞĚĞƌ.
Ƶ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌĚĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ǀĞͬǀĞLJĂ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŬŦƐŵŦ ǀĞ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌ ŬĂƐůĂƌŦ ĚĞĨĞŬƚůŝ
ŽůƵƉ ƐŝŵĮnjŝƐ ƉƵďŝƐ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂ ŐĞŶŝƔ ŽůĂƌĂŬ ĂLJƌŦůŵŦƔƨƌ. 7ůŐŝŶĕ ŽůĂƌĂŬ ďƵ ĚĞĨĞŬƚ ŝnjŽůĞ ŝnjůĞŶŝƌ͕ ĚŝŒĞƌ ŽƌŐĂŶ
ǀĞ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ŶĂĚŝƌĞŶ ĞƚŬŝůĞŶŝƌ. ŬƐƚƌŽĮ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŬŽŵƉůĞŬƐŝ ŽůĂƌĂŬ ŝƐŝŵůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ďƵ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ŝĕŝŶĚĞ
ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ͕ ŬůĂƐŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮƐŝ͕ ŬůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮ ǀĞ ƐƺƉĞƌŝŽƌ ǀĞnjŝŬĂů ĮƐƐƺƌ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŵďƌŝLJŽůŽũŝ ǀĞ WĂƚŽũĞŶĞnj
ŵďƌŝLJŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŐĞůŝƔŵĞŶŝŶ 3. ŚĂŌĂƐŦŶĚĂ ŬůŽĂŬĂů ŵĞŵďƌĂŶ ĕƂůŽŵŝŬ ďŽƔůƵŒƵ ĂŵŶŝLJŽƟŬ ďŽƔůƵŬƚĂŶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
71
ĂLJŦƌŦƌ. ƵŶƵ ĨĞƚĂů ŐĞůŝƔŝŵŝŶ ϰ. ŚĂŌĂƐŦŶĚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƺƌŽŐĞŶŝƚĂů ƐŝŶƺƐĚĞŶ ŵĞƐĂŶĞ ƚĂŵĂŵĞŶ ŽůƵƔŵĂĚĂŶ
ƂŶĐĞ ƺƌĞƚĞƌĂů ƚŽŵƵƌĐƵŬ Őŝďŝ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌŝŶ ďĞůŝƌŵĞůĞƌŝ͕ ŬůŽĂŬĂů ŵĞŵďƌĂŶŦŶ ĂůůĂŶƚŽŝƐ
ŬƂŬƺŶĚĞ ƺƌŽŐĞŶŝƚĂů ƐŝŶƺƐƺŶ ǀĞŶƚƌĂů ĚƵǀĂƌŦŶŦ ŽůƵƔƚƵƌŵĂƐŦ ŝnjůĞƌ. DĞƐĂŶĞŶŝŶ ƚĂŵĂŵĞŶ ŽůƵƔŵĂƐŦŶĚĂŶ ƂŶĐĞ
ŵĞnjĞŶƔŦŵ ŬůŽĂŬĂů ŵĞŵďƌĂŶŦŶ ďŝůĂŵŝŶĂƌ ƚĂďĂŬĂůĂƌŦŶŦŶ ĂƌĂƐŦŶĂ ĚŽŒƌƵ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂ ŝůĞƌůĞƌ. DĞnjĞŶƔŦŵŦŶ ďƵ
ŝůĞƌŝ ĚŽŒƌƵ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌ ŬĂƐůĂƌŦ ǀĞ ĨĂƐLJĂƐŦŶĂ ĨĂƌŬůŦůĂƔĂĐĂŬƨƌ. ƵŶƵ ƚĂŬŝďĞŶ
ƺƌŽƌĞŬƚĂů ƐĞƉƚƵŵ ĂƌĂůĂƌŦŶĚĂŶ ĂƔĂŒŦLJĂ ĚŽŒƌƵ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞLJůĞ ƌĞŬƚƵŵƵ ďŝƌďŝƌŝŶĚĞŶ ĂLJŦƌĂƌĂŬ ƉƌŝŵŝƟĨ
ƉĞƌŝŶĞƵŵĚĂ ŬůŽĂŬĂů ŵĞŵďƌĂŶĂ ŬĂƨůŦƌ. DĞƐĂŶĞ ĨĞƚĂů ŐĞůŝƔŝŵŝŶ ϴ. ŚĂŌĂƐŦŶĚĂ ƺƌŽŐĞŶŝƚĂů ƐŝŶƺƐƺŶ ǀĞŶƚƌĂů
ŬŦƐŵŦŶŦŶ ŐĞŶŝƔůĞŵĞLJĞ ďĂƔůĂŵĂƐŦ ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ.
DĞƐĂŶĞŶŝŶ ŽůƵƔƵŵƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŽŶƵ ĕĞǀƌĞůĞLJĞŶ ŵĞnjĞŶƔŝŵĂů ĚŽŬƵ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ĚĞƚƌƺƐƐŽƌ ŬĂƐŦ ŚĂůŝŶĞ
ŐĞůĞĐĞŬ ŽůĂŶ LJƵŵƵƔĂŬ ĚŽŬƵLJĂ ĚĞŒŝƔŝƌ. DŽƚŽƌ ƺŶŝƚĞLJŝ ŽůƵƔƚƵƌĂĐĂŬ ŽůĂŶ ŶƂƌŽŶĂů ĚŽŬƵŶƵŶ ďƵ ŬĂƐ
ŝĕŝŶĞ ĚŽŒƌƵ ďƺLJƺŵĞƐŝ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ďŝƌ ŵĞƐĂŶĞ ŽůƵƔĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĂƔĂŵĂĚŦƌ. WĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶŦŶ
ĞŵďƌŝLJŽŐĞŶĞnjŝĚĞ ŶŽƌŵĂů ĨĞƚĂů ŵĞƐĂŶĞ ŐĞůŝƔŝŵŝ ǀĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ͕ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŵĞƐĂŶĞ
ŝĕŝŶ ĚŝŶĂŵŝŬ ďŝƌ ĚĞƐƚĞŬ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ ǀĞ ďƵ ĚĂ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŝůĞ ŝƐƚĞŵůŝ ďŽƔĂůƨŵĚĂ LJĂƌĚŦŵĐŦĚŦƌ.
ŬƐƚƌŽĮ ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝ
7ůŬ ƚĞŽƌŝůĞƌ ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ĂůƨŶĚĂ LJĂƚĂŶ ŶĞĚĞŶ ŽůĂƌĂŬ ĚŽŒƵŵ ƂŶĐĞƐŝ ƚƌĂǀŵĂ LJĂ ĚĂ ŚĂLJĂƨŶ Ϯ. ǀĞ 3.
ĂLJůĂƌŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌ ƺůƐĞƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ƂŶĞ ĕŦŬĂƌŵĂŬƚĂLJĚŦ.
DŽĚĞƌŶ ƚĞŽƌŝůĞƌŝŶ ŚĞƉƐŝ ŐĞůŝƔŵĞŶŝŶ ĚƵƌĂŬůĂŵĂƐŦŶĚĂŶ ĕŽŬ ĞŵďƌŝLJŽŐĞŶĞnjŝƐƚĞ ďŝƌ ŚĂƚĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞ
ĚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ƚĞŽƌŝůĞƌĚĞ ŝŶƐĂŶ ĞŵďƌŝLJŽƐƵ ŶŽƌŵĂů ŐĞůŝƔŝŵ ĂƔĂŵĂůĂƌŦŶŦ ƚĂŬŝƉ ĞƚŵĞLJĞƌĞŬ ĞŬƐƚƌŽĮŬ
ĂƔĂŵĂLJĂ LJƂŶĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ŬůŽĂŬĂů ŵĞŵďƌĂŶŦŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂƐŦ͕ njĂŵĂŶůĂŵĂƐŦ ǀĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂŬŝ
ĂŶŽƌŵĂůůŝŬůĞƌŝŶ ĞŬƐƚƌŽĮ ŽůƵƔƵŵƵŶĂ njĞŵŝŶ ŚĂnjŦƌůĂĚŦŒŦŶĂ ŝŶĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŝůŝŶĚŝŒŝ Őŝďŝ ďƵ ŵĞŵďƌĂŶ
ĕƂůŽŵŝŬ ďŽƔůƵŬ ŝůĞ ĂŵŶŝLJŽƟŬ ďŽƔůƵŒƵ ďŝƌďŝƌŝŶĚĞŶ ĂLJŦƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŬƐƚƌŽĮ͕ ŬůŽĂŬĂů ŵĞŵďƌĂŶŦŶ ĨĞƚĂů ŐĞůŝƔŝŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶƐŦŶĂ ďĂŒůĂŶŵŦƔƨƌ͕ ďƵ ŵĞŵďƌĂŶŦŶ
ŬĂůŦƔŦ ŵĞnjŽĚĞƌŵŝŶ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂ ďŝƌůĞƔŵĞƐŝŶŝ ĞŶŐĞůůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ůŽĂŬĂů ŵĞŵďƌĂŶ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŬĞŶĚŝ
ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞƐŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĞŬƐƚƌŽĮŬ ĚƵƌƵŵƵŶ ŽůƵƔƵŵƵ ŝĕŝŶ ƌƺƉƚƺƌĞ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. dŚĂŵĂůůŽ ǀĞ DŝƚĐŚĞůů͛ŝŶ
ŐĞůŝƔƟƌĚŝŒŝ ŚĂLJǀĂŶ ŵŽĚĞůŝŶĚĞ ŽŵĨŽůŽŵĞnjĞŶƚĞƌŝŬ ĚĂŵĂƌůĂƌĂ ŬĂƌďŽŶĚŝŽŬƐŝƚ ůĂƐĞƌ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ŬĂƵĚĂů
ƚŽŵƵƌĐƵŬƚĂ ĞƌŬĞŶ LJĂƌŦůŵĂ ƐĂŒůĂŶŵŦƔƨƌ ďƵŶƵŶůĂ ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ĞŬƚŽĚĞƌŵ ŝůĞ ĞŶĚŽĚĞƌŵ ĂƌĂƐŦŶĂ ŵĞnjŽĚĞƌŵ
ďƺLJƺŵĞƐŝŶĚĞŬŝ ŚĂƚĂĚĂŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ĂƐŝƚ ŽůĂƌĂŬ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌĚĂŬŝ ďŝƌ ĚĞůŝŬ
ŵĞƐĂŶĞ ŚĞƌŶŝĂƐLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂ ǀĞ ďƵ ŽůƵƔƵŵƵŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌĂ ŚĂƌĞŬĞƟ ǀĞŶƚƌĂů ŬĂƉĂŶŵĂĚĂ ĂƌŦnjĂ ŝůĞ
ƐŽŶůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŝŒĞƌ ďŝƌ ƚĞŽƌŝ ŝƐĞ ŐĞŶŝƚĂů ƚƺďĞƌŬƺůůĞƌŝŶ ƂŶĐƺ ĕŝŌůĞƌŝŶŝŶ LJĞƌůĞƔŵĞŵĞƐŝĚŝƌ. Ƶ ƚĞŽƌŝĚĞ ĞŬƐƚƌŽĮͲĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ
ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶĚĞ ŐƂnjůĞŶĞŶ ĚĞŒŝƔŬĞŶůŝŒŝŶ ƐƉĞŬƚƌƵŵƵŶƵ ĂĕŦŬůĂLJĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ĂƵĚĂů LJĞƌůĞƔĞŵĞŵĞ ŵŝŶŝŵĂů
ŽůƵƌƐĂ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐŦ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ͕ ďĞůŝƌŐŝŶ ďŝƌ ŬĂƵĚĂů LJĞƌůĞƔĞŵĞŵĞ ĞŬƐƚƌŽĮ ŝůĞ ƐŽŶůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĐĂŬ ďƵ
ƚĞŽƌŝĚĞ ĞŬƐƚƌŽĮ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ LJƺŬƐĞŬůŝŒŝŶŝ ĂĕŦŬůĂLJĂŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ŚŝƉŽƚĞnjĞ ŐƂƌĞ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦŶŦŶ
LJƺŬƐĞŬ ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞLJĚŝ.
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ĂůƨŶĚĂ LJĂƚĂŶ ƐƉĞƐŝĮŬ ŶĞĚĞŶ ďŝůŝŶŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ ĞŶĚĞƌ ƌĂƐƚůĂŶĂŶ ďŝƌ ĚŽŒƵŵƐĂů
ĚĞĨĞŬƫƌ͕ ŚĂLJǀĂŶ ŵŽĚĞůůĞƌŝ ǀĞ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ŝůĞ ƐŽŶƵĕ ĂůŵĂLJĂ LJƂŶĞůŝŬ ĕĂďĂůĂƌ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŶĂƚŽŵŝŬ WĂƚŽůŽũŝ͗
Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝ ĚĞŒŝƔŬĞŶĚŝƌ. 'ĞŶŝƚŽƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĚĞŒŝƔŬĞŶ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ĞƚŬŝůĞŶŝƌ.
ŝŒĞƌ ŽƌŐĂŶ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ĚĞ ŽůĂLJĂ ĚĂŚŝů ŽůĂďŝůŝƌ.
=UcanU 5[cdb_VYcY
ŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ďŝƌŝŶĐŝů ƂnjĞůůŝŒŝ ŵĞƐĂŶĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚƵǀĂƌŦ ǀĞ ĚŽƌƐĂů ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ LJŽŬůƵŒƵĚƵƌ. Ƶ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌĞ
ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌ LJŽŬůƵŒƵ ĚĂ ĞŬůĞŶĞďŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ ƺƌŽƚĞůLJƵŵƵ ďƵ ŶĞĚĞŶůĞ ĕĞǀƌĞLJĞ LJĂƉŦƔŦƌ.
ĂnjŦ ŵĞƐĂŶĞůĞƌ ŬƺĕƺŬ ǀĞ ĞůĂƐƟƐŝƚĞƐŝŶŝ LJŝƟƌŵŝƔ ŽůĂďŝůŝƌŬĞŶ ďĂnjŦůĂƌŦ ŝƐĞ ďƺLJƺŬ ǀĞ ŐĞǀƔĞŬ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŽŒƵŵĚĂ ƺƌŽƚĞůLJƵŵ ŐĞŶĞůĚĞ ŶŽƌŵĂů ŐƂƌƺŶƺŵĚĞĚŝƌ. ŒĞƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝnj ďŦƌĂŬŦůŦƌ ǀĞLJĂ ĚŽŒƵŵĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ĐŝĚĚŝ
ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ŬŽƌƵŶŵĂnjƐĂ ƺƌŽƚĞůLJƵŵ ĂŬƵƚ ǀĞ ŬƌŽŶŝŬ ŝŶŇĂŵĂƐLJŽŶĂ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ƐƋƵĂŵƂnj ŵĞƚĂƉůĂnjŝ ŐƂƐƚĞƌŝƌ.
<ƌŽŶŝŬ ƐƺƌĞĕƚĞ ďƵ ŵĂůŝŐŶ ĚĞũĞŶĞƌĂƐLJŽŶĂ ŝůĞƌůĞLJĞďŝůŝƌ.
u\Y•[Y\Y 1n_]a\Y\Ub
<ůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮ Ͳ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŬĞŵŝŬ ƉĞůǀŝƐ ǀĞ ŐĞŶŝƚŽƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ŽƌŐĂŶůĂƌŦ ĚŦƔŦŶĚĂ ďŝƌ ŽƌŐĂŶ ƚƵƚƵůƵŵƵ
ŐƂƌƺůŵĞ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ ĚƺƔƺŬƚƺƌ. <ůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŝƐĞ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ. Ƶ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ
72
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ͕ ŝŶƚĞƐƟŶĂů ƐŝƐƚĞŵ͕ ŝƐŬĞůĞƚ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ƐŝƐƚĞŵŝ ĞƚŬŝůĞLJĞďŝůŝƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵƵŶ ŽůĂƐŦ
ŶĞĚĞŶŝ ŬůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮ ĚĞĨĞŬƟŶŝŶ ŐĞůŝƔŵĞĚĞ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂƐŦŶĚĂŶĚŦƌ.
Žcd ŽbYnUb CYcdU]
DĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮƐŝŶĚĞ ƌĞŶĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ ŬĂƌĞŬƚĞƌŝƐƟŬ ŽůŵĂŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬŝƐƟŬ ĚŝƐƉůĂnjŝ͕ ƺƌĞƚĞƌŽƉĞůǀŝŬ
ďŝůĞƔŬĞ ĚĂƌůŦŒŦ͕ ƉĞůǀŝŬ ďƂďƌĞŬ͕ ŵĞŐĂƺƌĞƚĞƌ͕ ƌĞŶĂů ŚŝƉŽƉůĂnjŝ ǀĞ ĂƚŶĂůŦ ďƂďƌĞŬ ŐƂnjůĞŶĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŬƐƚƌŽĮ
ŬĂƉĂƨůŵĂƐŦ ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ǀĂƌŽůŵĂLJĂŶ ǀĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
GUnYda\ CYcdU]
ƌŬĞŬ ĞŬƐƚƌŽĮ ŚĂƐƚĂůĂƌŦ ŐĞŶŝƔ ǀĞ ŬŦƐĂ ďŝƌ ƉĞŶŝƐĞ ƐĂŚŝƉƟƌůĞƌ. WĞŶŝƐ ĚŽƌƐĂůĞ ĚĞǀŝLJĞĚŝƌ ǀĞ ŐĞƌĕĞŬ ŝŶƚƌŝŶƐŝŬ
ĚŽƌƐĂů ŬŽƌĚŝůĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ. LJƌŦŬ ƉƵďŝŬ ŬĞŵŝŬůĞƌůĞ ŽůĂŶ ďĂŒůĂŶƨƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞŶŽƐƵŵůĂƌ ůĂƚĞƌĂůĞ
ĞŒŝŵůŝĚŝƌůĞƌ. ŬƐƚƌŽĮĚĞŬŝ ƉĞŶŝƐ ŬŦƐĂůŦŒŦ ƉƵďŝŬ ĚŝĂƐƚĂnj ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŽůƵƉ ĚĞŒŝƔŬĞŶůŝŬ ŐƂƐƚĞƌŝƌ.
<ŦƐĂ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ǀĞ ĚŽƌƐĂů ŬŽƌĚŝ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ ŐůĂŶƐ ƉĞŶŝƐŝŶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ďƂůŐĞLJĞ LJĂŬŦŶ ďŝƌ ŐƂƌƺŶƚƺ
ŽůƵƔŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. LJƌŦĐĂ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚĂ ƚĂŵĂŵĞŶ ŽůƵƔŵĂŵŦƔƨƌ.
7LJĂƚƌŽũĞŶŝŬ ďŝƌ ŚĂƐĂƌ ŽůƵƔŵĂĚŦŬĕĂ ŬůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮĚĞ ǀĂƐ ĚĞĨĞƌĞŶƐ ǀĞ ĞũĞŬƵůĂƚƵĂƌ ŬĂŶĂůůĂƌ ĞƚŬŝůĞŶŵĞnj.
ƵŶƵŶůĂ ďĞƌĂďĞƌ ĂůƩĂ LJĂƚĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ĂŶĂŵŽůŝƐŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĨĞƌƟůŝƚĞ ĂnjĂůŵŦƔ ŽůĂďŝůŝƌ.
ŒĞƌ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ƚĂŬŝďĞŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƚĂŵĂŵĞŶ ŬĂƉĂƨůŵĂnj ŝƐĞ ŽůĂLJĂ
ƌĞƚƌŽŐƌĂĚ ĞũĞŬƺůĂƐLJŽŶ ƉƌŽďůĞŵŝ ĞŬůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
WĞŶŝƐ ŝŶŶĞƌǀĂƐLJŽŶƵ ŬŽƌƵŶƵƌŬĞŶ ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶůĂƌŦ ĞƚŬŝůĞŶŵŝƔƟƌ. EŽƌŵĂů ďŝƌ ŐĞůŝƔŝŵ
ƐƺƌĞĐŝŶĚĞ ƐŝŶŝƌůĞƌ ŵĞŵďƌĂŶƂnj ƺƌĞƚƌĂ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƨŶ ƉŽƐƚĞƌŽůĂƚĞƌĂů LJƺnjĞLJŝŶĚĞŶ ŐĞĕƟŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ƉĞŶŝƐŝŶ
ĚŽƌƐĂů LJƺnjĞLJŝŶĚĞ ďƵůƵŶƵƌůĂƌ. ŬƐƚƌŽĮĚĞ ŝƐĞ ŬĂǀĞƌŶŽnjĂů ƐŝŶŝƌůĞƌ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵƵŶ ůĂƚĞƌĂů LJƺnjƺŶĚĞ
ůŽŬĂůŝnjĞ ŽůŵƵƔƚƵƌ.
^ŬƌŽƚƵŵ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĞƚŬŝůĞŶŵĞŵŝƔƟƌ ĂŶĐĂŬ ƉĞŶŝƐ ŬƂŬƺ ŝůĞ ƐŬƌŽƚƵŵ ĂƌĂƐŦ ŵĞƐĂĨĞ ĂƌƚŵŦƔƨƌ. ŬƐƚƌŽĮĚĞ
ƚĞƐƟƐůĞƌ ŝŶŵĞŵŝƔ ŽůĂďŝůŝƌ.
ŬƐƚƌŽĮŬ ĚŝƔŝůĞƌĚĞ ŐĞŶŝƚĂů ƐŝƐƚĞŵŝŶ ĞƚŬŝůĞŶĚŝŒŝ ŶĂĚŝƌ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ƂnjĞůůŝŬůĞƌĞ ƐĂŚŝƉƟƌ. DŽŶƐ ƉƵďŝƐ
LJŽŬƚƵƌ. ŝĮĚ ŬůŝƚŽƌŝƐůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĂƌĂŬ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĚĂ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂ ďŝƌůĞƔŵŝƔ ŽůĂŶ ůĂďŝĂůĂƌ ĂŶƚĞƌŝŽƌĚĂ ůĂƚĞƌĂůĞ
ŬĂLJŵŦƔƨƌ. sĂũĞŶ ǀĞ ŝŶƚƌĂŽŝƚƵƐĚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌĂ ĚŽŒƌƵ LJĞƌ ĚĞŒŝƔƟƌŵŝƔ ŽůƵƉ ŝŶƚƌĂŽŝƚƵƐ LJƵŬĂƌŦ ĚŽŒƌƵ ĞŒŝŵůŝĚŝƌ.
Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ǀĂũĞŶ ĂĕŦŬůŦŒŦ ƐƚĞŶŽƟŬ ŽůĂďŝůŝƌ ĨĂŬĂƚ ŬĂƌĞŬƚĞƌŝƐƟŬ ďŝƌ ƂnjĞůůŝŬ ĚĞŒŝůĚŝƌ. sĂũŝŶĂů ƐƚĞŶŽnj ĂƌĂLJĂ
ŐŝƌĞŶ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŶĞĚĞŶŝ ŽůĂďŝůŝƌ.
7ĕ ŐĞŶŝƚĂůůĞƌ ŬůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮĚĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĞƚŬŝůĞŶŵĞnjůĞƌ. 7ůĞƌŝ LJĂƔůĂƌĚĂ ĞŬƐƚƌŽĮ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ
ĚĞƐƚĞŒŝŶĚĞŬŝ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒĞ ďĂŒůŦ ƵƚĞƌŝŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ŚĂŵŝůĞůŝŬƚĞ ƉƌŽďůĞŵůĞƌĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ. ƌŬĞŶ ƉƌŝŵĞƌ
ŵĞƐĂŶĞ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ƌŝƐŬŝŶŝ ĂnjĂůƚĂďŝůŝƌ. hƚĞƌŝŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƐĂŬƌŽŬŽůƉŽƉĞŬƐŝ
Őŝďŝ ƵƚĞƌƵƐ ĂƐŵĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ.
1n_bU[da\ fU undUcdYna\ 1n_]a\Y\Ub
ŬƐƚƌŽĮ ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶĚĞ ĂŶƺƐ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌĂ LJĞƌ ĚĞŒŝƔƟƌŵŝƔƟƌ. >ĞǀĂƚŽƌ ĂŶŝ ǀĞ ƉƵďŽƌĞŬƚĂů ŬĂƐůĂƌ
Őŝďŝ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĚĞƐƚĞŬ ŽůƵƔƵŵƵŶƵŶ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ďĂnjŦ ĞŬƐƚƌŽĮŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĂŶĂů ŬŽŶƟŶĂŶƐ
LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒŝ ǀĂƌĚŦƌ. ŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒŝ LJĂůŶŦnj ĨĞŬĂů ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ĞƚŬŝůĞŵĞŬůĞ ŬĂůŵĂnj ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ
ƺƌĞƚĞƌŽƐŝŐŵŽŝĚŽƐƚŽŵŝ ǀĞ ǀĂƌLJĂŶƚůĂƌŦŶŦŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦ ƐŦŶŦƌůĂŶĚŦƌŦƌ. dĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞLJĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
LJĞƚĞƌƐŝnj ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƌĞŬƚĂů ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉĞůǀŝŬ ĚĞƐƚĞŬ
ĞŬƐŝŬůŝŒŝŶŝ ĚƺnjĞůƚĞĐĞŬ ĨŽƌŵĂů ĞŬƐƚƌŽĮ ƚĂŵŝƌŝ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. ZĞŬƚĂů ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵŶ ĕŽŒƵ ŝŶƚĞƌŵŝƚĂŶƚ ǀĞ
ĚƺnjĞůƟůĞďŝůŝƌĚŝƌ.
uc[U\Ud 1n_]a\Y\UbY
^ŝŵĮnjŝƐ ƉƵďŝƐ ĚŝĂƐƚĂnjŦ ĞŬƐƚƌŽĮ ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶŝŶ ďŝƌ ƉĂƌĕĂƐŦĚŦƌ. WĞůǀŝƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĚĂ ĂĕŦŬ ǀĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌͲ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ LJƂŶƺŶĚĞ ĚƺnjůĞƔŵŝƔƟƌ. Ƶ ŚĞƌ ŝŬŝ ƐĂŬƌŽŝůŝĂŬ ĞŬůĞŵ ďŽLJƵŶĐĂ ŬĂůĕĂ ŬĞŵŝŒŝŶŝŶ ĚŦƔĂ ƌŽƚĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ
ƐŽŶƵĕůĂŶŦƌ. WƵďŝŬ ƌĂŵƵƐƵŶ ŝůŝĂŬ ǀĞ ŝƐŬŝĂŬ ĞŬůĞŵĚĞ ĚŦƔĂ ƌŽƚĂƐLJŽŶƵ ĚĂ ŐƂnjůĞŶŝƌ. Ƶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂŬŝ LJƺƌƺLJƺƔ
ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦĚĂ ďƵ ŬĞŵŝŬ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝŶĚĞŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶŦƌ.
WĞůǀŝŬ ŬĞŵŝŬ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝ ĞŬƐƚƌŽĮ ǀĞ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ƉĞŶŝƐ ĞŒŝŵŝŶĞ LJŽů ĂĕĂƌ ǀĞ ƉĞŶŝƐ ŬŦƐĂůŦŒŦŶĂ
ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
6acia\ 1n_]a\Y\Ub
ŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂŬŝ ĨĂLJƐĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ ďŝƌĕŽŬ ĨĂŬƚƂƌůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ. ZĞŬƚƵƐ ĨĂƐLJĂƐŦ ĚĞĨĞŬƟ ĚŦƔŦŶĚĂ ŝŬŝŶĐŝů
ŽůĂƌĂŬ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĚĞƐƚĞŬ ŽůƵƔƵŵůĂƌŦ ƐŽƌŐƵůĂŶŵŦƔƨƌ. WĞůǀŝŬ ĚŝĂĨƌĂŵŦŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŬŦƐŵŦ ĞŬƐƚƌŽĮŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
73
ŬĂůŦŶůĂƔŵŦƔƨƌ. Ƶ ŬĂůŦŶůĂƔĂŶ ƐĞŐŵĞŶƚ ƐŝŵĮnjŝƐ ƉƵďŝƐŝŶ ŽůŵĂĚŦŒŦ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ĚĞƐƚĞŒŝ ƐĂŒůĂƌ
ǀĞ ĕŽŒƵ njĂŵĂŶ ŝŶƚĞƌƐŝŵĮnjŝĂů ďĂŶĚ ǀĞLJĂ ůŝŐĂŵĂŶ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶŝƌ. WĞůǀŝŬ ĚŝĂĨƌĂŵŦŶ ŬĂůĂŶ ŬŦƐŵŦ ĞŬƐƚƌŽĮŬ
ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƵŶĂ ƵnjĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ZĞŬƚƵƐ ŬĂƐůĂƌŦ ŐĞŶŝƔůĞLJĞŶ ƉƵďŝƐ ƐŝŵĮnjŝƐŝŶĚĞ ůĂƚĞƌĂů
ŽůĂƌĂŬ ĂLJƌŦůŦƌůĂƌ.
<ůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮĚĞ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚĞĨĞŬƚůĞƌ ĚĂŚĂ ĐŝĚĚŝĚŝƌ. 7ŶŐƵŝŶĂů ŚĞƌŶŝ ŚĞƌ ŝŬŝ ĐŝŶƐĚĞŬŝ ĞŬƐƚƌŽĮ
ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ƐŦŬůŦŬůĂ ŵĞǀĐƵƩƵƌ ǀĞ ĕŽŒƵ ŝŶĚŝƌĞŬƟƌ. Ƶ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂů ŽďůŝŬůŝŒŝŶŝŶ ŬĂLJďŽůŵĂƐŦ ǀĞ ŝĕ ŝůĞ
ĚŦƔ ŝŶŐƵŝŶĂů ŚĂůŬĂŶŦŶ ŐĞŶŝƔůĞŵĞƐŝŶŝŶ ďŝƌ ƐŽŶƵĐƵĚƵƌ. Ƶ ŚĞƌŶŝůĞƌŝŶ ŽŶĂƌŦŵŦ ƉƌŝŵĞƌ ŬĂƉĂƚŵĂ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ ; ŝůŬ ŝŬŝ LJŦů ŝĕŝŶĚĞ ŐĞůŝƔĞďŝůĞĐĞŬ ŝŶŬĂƌƐĞƌĞ ŚĞƌŶŝĚĞŶ ŬŽƌƵŶƵůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞͿ. ,ĞƌŶŝ ŽŶĂƌŦŵŦ
ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ ǀĞ ŝŶƚĞƌŶĂů ŽďůŝŬ ĨĂƐLJĂŶŦŶ ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŽůƵƔŵĂƐŦ ŵƵŚƚĞŵĞů ĚŝƌĞŬ
ŚĞƌŶŝ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ ĂnjĂůƨůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
<ůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮĚĞ ĕŽŬ ƐĞLJƌĞŬ ŽůƐĂ ĚĂ ŽŵĨŽůŽƐĞů ĚĞ ŐƂnjůĞŶĞďŝůŝƌ. Ƶ ĚĞĨĞŬƚ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŬůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮ
ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ.
Nb_\_ZY[ CYcdU]
^ƉŝŶĂů ŬŽƌĚ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝ ŶĂĚŝƌ ŽůĂƌĂŬ ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. 'ŝnjůŝ ƐƉŝŶĂ ďŝĮĚĂ ǀĞ ŵĞŶŝŶŐŽŵLJĞůŽƐĞů ǀĞLJĂ
ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ ŐƂƌƺůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
5`Yc`aTYac
ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ďƵ ŚĂƐƚĂůŦŬ ŐƌƵďƵŶĚĂŬŝ ĚĞĨĞŬůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝĚŝƌ. ƉŝƐƉĂĚŝĂƐĚĂŬŝ ĚĞĨĞŬƚ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ĚŽƌƐĂů
LJƺnjƺŶĚĞŬŝ ĞŬƐŝŬůŝŬ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ. ŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƚĂƌŝĨ ĞĚŝůĞŶ ĚŦƔ ŐĞŶŝƚĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐůŦ
ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶĚĞ ŐĞĕĞƌůŝĚŝƌ. ƚŬŝůĞŶĞŶ ŬŦnjůĂƌĚĂ ŬůŝƚŽƌŝƐ ďŝĮĚ͕ ƉĞƌŝŶĞĂů ĐŝƐŝŵ ŐĞŶŝƔůĞŵŝƔ͕ ǀĂũĞŶ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ
ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ǀĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌĚĂĚŦƌ. <ůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮĚĞ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ĕŽŬ ĐŝĚĚŝ ŽůŵĂƐĂ ĚĂ ƉƵďŝŬ ĚŝĂƐƚĂnjŝƐĚĞ
ŐĞŶŝƔůĞŵĞ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƐŦŬůŦŬůĂ ŽůĂLJŦŶ ŝĕŝŶĚĞĚŝƌ͕ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŐĞŶŝƔ ǀĞ LJĞƚĞƌƐŝnjĚŝƌ. Ƶ ĚŝƌĞŬ
ŽůĂƌĂŬ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶŦ ĞƚŬŝůĞƌ. dĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞŵŝƔ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐůŦ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĞŒĞƌ
ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ĚŝƐƚĂůĞ ůŽŬĂůŝnjĞ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ĚĞŒŝůƐĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŵƺŵŬƺŶĚƺƌ. <Ŧnj ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶĚĂ
ŝƐĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ĚĞŒŝƔŝŬ ĚĞƌĞĐĞůĞƌĚĞ ŽůƐĂ ĚĂ ŚĞƌ njĂŵĂŶ ĞƚŬŝůĞŶŝƌ.
ŬƐƚƌŽĮ sĂƌLJĂŶƚůĂƌŦ
ƟƉŝŬ ĮnjŝŬƐĞů ďƵůŐƵůĂƌŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĞŬƐƚƌŽĮ ǀĂƌLJĂŶƚ ŚĂƐƚĂůĂƌŦ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵŝƔůĞƌĚŝƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌ
ŵĞƐĂŶĞ ǀĞLJĂ ŬůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ƟƉŝŬ ďƵůŐƵůĂƌŦŶŦŶ ďĂnjŦůĂƌŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌĚŝŬůĞƌŝ Őŝďŝ ŬůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ŝůƔŬŝůŝ
ŽůŵĂĚŦŒŦ ďĂnjŦ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝ ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝƌůĞƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŬůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ĨĂƐLJĂů ǀĞͬǀĞLJĂ ƐŝŵĮnjŝLJĂů ĂŶĂƚŽŵŝŬ
ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵůĞ ŝůŐŝůŝ ďĞůŝƌŐŝŶ ĂŶŽŵĂůŝ ŐƂƐƚĞƌŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ.
^ƺƉĞƌŝŽƌ ǀĞnjŝŬĂů ĮƐƐƺƌƺ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮƐŝ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĂƌĂŬ ŬĂƐ ǀĞ ŝƐŬĞůĞƚ ĚĞĨĞŬƚůĞƌŝ ŽůĂďŝůŝƌ
ĂŵĂ ƐĂĚĞĐĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ƺƐƚ ƚĂƌĂķ ĞƚŬŝůĞŶŵŝƔƟƌ͕ ďƵ ŶĞĚĞŶůĞ ƺƌĞƚƌĂ ŝŶƚĂŬ ŽůĂďŝůŝƌ ǀĞ ŬůĂƐŝŬ ƟƉĞ ŐƂƌĞ
ŐĞŶŝƚĂůLJĂ ĚĂŚĂ Ănj ĞƚŬŝůĞŶŵŝƔƟƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŵĂũŽƌ ďŝƌ ƉƌŽďůĞŵ ĚĞŒŝůĚŝƌ.
7ŶƐŝĚĂŶƐ
DĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮƐŝŶŝŶ ŐƂƌƺůŵĞ ŽƌĂŶŦ 1ͬ10.000 ŝůĞ 1ͬϱ0.000 ĐĂŶůŦ ĚŽŒƵŵ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŝƌ. >ŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ
ďƵ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ Ϯ.3Ͳϰ͗1 Őŝďŝ ďŝƌ ŽƌĂŶĚĂ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ ďĞůŝƌƟůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮ
1ͬϮ00.000 ŝůĞ 1ͬϰ00.000 ĐĂŶůŦ ĚŽŒƵŵ Őŝďŝ ĚĂŚĂ ƐĞLJƌĞŬ ďŝƌ ŽƌĂŶĚĂ ŐƂƌƺůƺƌ.
ŬƐƚƌŽĮĚĞ ŐĞŶĞƟŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶ ƌŽůƺ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ĂĕŦŬůĂŶĂŵĂŵŦƔƨƌ. ƵŐƺŶĞ ŬĂĚĂƌ 1ϴ ĂŝůĞƐĞů ŵĞƐĂŶĞ
ĞŬƐƚƌŽĮƐŝ ǀĂŬĂƐŦ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ŐĞŶĞƟŬ ƚĂďĂŶĚĂŶ ĕŽŬ ŵƵůƟĨĂŬƚŽƌŝLJĞů ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ
ƐƂLJůĞŶĞďŝůŝƌ.
ŶƚĞŶĂƚĂů dĂŶŦ
ŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ƉƌĞŶĂƚĂů ƚĂŶŦŶŵĂƐŦ ŵƺŵŬƺŶĚƺƌ. DĞƐĂŶĞ ŐĞďĞůŝŒŝŶ 11Ͳ1Ϯ. ŚĂŌĂůĂƌŦŶĚĂ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŶĞďŝůŝƌŬĞŶ
ďƂďƌĞŬůĞƌ 1ϰͲ1ϱ. ŚĂŌĂĚĂ ŐƂnjůĞŶĞďŝůŝƌ. 'ĞďĞůŝŬ LJĂƔŦ ŝůĞƌůĞĚŝůĕĞ ŚĞƌ ŝŬŝƐŝ ĚĞ ďĞůŝƌŐŝŶůĞƔŝƌ ǀĞ h^' ŝůĞ ĞŬƐƚƌŽĮ
Ϯ0. ŚĂŌĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞŶŝŶ ŽůŵĂŵĂƐŦ ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ĂŶĂ ďĞůŝƌƟƐŝĚŝƌ ĨĂŬĂƚ ďŝƌ ĕŽŬ ďƵůŐƵ ƚĂŶŦLJŦ
ĚĞƐƚĞŬůĞƌ. ƵŶůĂƌŦŶ ŝĕŝŶĚĞ ŶŽƌŵĂů ďƂďƌĞŬůĞƌŝŶ ǀĂƌůŦŒŦ ŝůĞ ďĞƌĂďĞƌ ĂůĕĂŬ LJĞƌůĞƔŝŵůŝ ƵŵďůŝŬĂů ŬŽƌĚ ǀĂƌĚŦƌ.
ƵŶůĂƌĂ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ ƐŽŶŽŐƌĂĮĚĞ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌĚĂ ĚŦƔĂƌŦ ĚŽŒƌƵ ƐĞŵŝƐŽůŝĚ ďŝƌ ŬŝƚůĞ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ. 'ĞĂƌŚĂƌƚ
ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ĂŶƚĞŶĂƚĂů h^'͛ĚĞ ƔƵ ďƵůŐƵůĂƌůĂ ŬĂƌƔŦůĂƔŵŦƔůĂƌĚŦƌ͖
71 ]UcanU i_[\eÎ
$7 a\d aRT_]Yna\ `b_dbºji_n
57 andUbY_ba WU\Un c[b_de]\a RYb\Y[dU [ºÕº[ Va\\ec
7$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
29 a\Õa[ iUb\U•Y]\Y e]R\Y[a\ [_bT
й 1ϴ ĂŶŽƌŵĂů ŝůŝĂŬ ĕŦŬŦŶƨ ŐĞŶŝƔůĞŵĞƐŝ ;ŝůŝĂŬ ĂĕŦ ŶŽƌŵĂů ŽůĂŶ ϵ0 ĚĞƌĞĐĞ LJĞƌŝŶĞ 110 ĚĞƌĞĐĞĚŝƌͿ
Ƶ ĨĞƚƺƐůĞƌĚĞ ŝĚƌĂƌ LJĂƉŦŵŦ ŶŽƌŵĂů ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ĂŵŶŝLJŽƟŬ ƐǀŦ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝ ŶŽƌŵĂů ŽůĂĐĂŬƨƌ. WƌĞŶĂƚĂů
ƚĂŶŦ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŽƉƟŵĂů ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ ŽůĂŶĂŬ ƐĂŒůĂƌ.
ŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ŽŒĂů dĂƌŝŚĕĞƐŝ
ŬƐƚƌŽĮͲĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŬŽŵƉůĞŬƐŝ ƂůƺŵůĞ ƐŽŶƵĕůĂŶĂŶ ďŝƌ ĚƵƌƵŵ ŽůŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝnj ĚĞ
ŚĂLJĂƚůĂƌŦŶŦ ƐƺƌĚƺƌĞďŝůŝƌůĞƌ. zĞŶŝ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞ ĂŶĞƐƚĞnjŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĚĂŶ ƂŶĐĞ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌ LJĞƟƔŬŝŶůŝŬ
ĕĂŒůĂƌŦŶĂ ŬĂĚĂƌ ƚĞĚĂǀŝƐŝnj ďĞŬůĞƟůŵĞŬƚĞLJĚŝůĞƌ. ϴ. ĚĞŬĂƚĂ ŬĂĚĂƌ LJĂƔĂŵŦƔ ŬůĂƐŝŬ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌ
ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬůŽĂŬĂů ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĞůĞŬƚƌŽůŝƚ ĚĞŶŐĞƐŝnjůŝŒŝ ǀĞ ŵĂůŶƵƚƌŝƐLJŽŶ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ
ĚŽŒƵŵĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ƂůŵĞŬƚĞLJĚŝůĞƌ. DĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵŽƌďŝĚŝƚĞ ŶĞĚĞŶŝ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ďƂďƌĞŬ
ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ͕ ĚĞƌŝ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕ ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦŶĚĂ ƚƺŵƂƌ ŽůƵƔƵŵƵĚƵƌ. dĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞLJĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĞŬƐƉŽnjĞ
ŵĞƐĂŶĞLJŝ ĚĞŒŝƔŝŬ ŝĕ ĕĂŵĂƔŦƌůĂƌŦ͕ ďĞnj ƉĂƌĕĂůĂƌŦ͕ ƉĂŵƵŬ Őŝďŝ ŵĂĚĚĞůĞƌůĞ ƂƌƚŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ ďƵ ĚĂ ŬƌŽŶŝŬ
ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŬ ŝƌƌŝƚĂƐLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. ŬƐƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞ ĕĞǀƌĞƐŝŶĚĞŬŝ ĚĞƌŝ ĚĞ ŝĚƌĂƌĂ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ŬŽŶƚĂŬ
ĚĞƌŵĂƟƚ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŐĞŶĞůĚĞ ŝŶŇĂŵĞĚŝƌ. ^Ăďŝƚ ŦƐůĂŬůŦŬ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĚĞƌŝ ďƺƚƺŶůƺŒƺ ŬĂLJďŦ ǀĞ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ
ŐĞůŝƔŝƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝƌƌŝƚĂďŦůĚŦƌ ǀĞ ĂŒůĂŵĂůĂƌŦ ƵŵďůŝŬĂů ǀĞ ŝŶŐƵŝŶĂů ŚĞƌŶŝůĞƌ ŝůĞ ƌĞŬƚĂů ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵ ĂƌƴƌŦƌ.
,ĂƐƚĂůĂƌ LJĂƔĂĚŦŬůĂƌŦ ŚŝũLJĞŶŝŬ ƉƌŽďůĞŵůĞƌ ǀĞ ŬŽŬƵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĂŶƟƐŽƐLJĂůĚŝƌůĞƌ.
ĞƌƌĂŚŝ ZĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ
ŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ŵŽƌďŝĚŝƚĞƐŝ ĐĞƌƌĂŚůĂƌŦ ďƵ ĂŶŽŵĂůŝŶŝŶ ŽƉĞƌĂƟĨ ĚƺnjĞůƟůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĂŵƉŝƌŝŬ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌĂ
LJƂŶůĞŶĚŝƌŵŝƔƟƌ. 1ϵ. zLJ͛ĚĂ ĐĞƌƌĂŚůĂƌ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦ ƚĞĚĂǀŝ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ƺƌŝŶĞƌ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ǀĞLJĂ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ
ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝŶŝ ŬƵůůĂŶŵŦƔůĂƌĚŦƌ. 7ůŬ ŐŝƌŝƔŝŵ ŝĚƌĂƌ ƚŽƉůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƺnjĞƌŝŶĞ
LJŽŒƵŶůĂƔŵŦƔƨƌ. Ƶ ƚĂŵŝƌŝŶ ŝůŬ ďĂƔĂƌŦůŦ ďŝůĚŝƌŝŵŝ 1ϴϱϵ͛ĚĂ WĂŶĐŽĂƐƚ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ LJĂLJŦŶůĂŶŵŦƔƨƌ. ďĚŽŵŝŶĂů
ĚƵǀĂƌĚĂŶ ĚĞƌŝ ŇĞďŝ ŬƵůůĂŶŵŦƔƨƌ. Ƶ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ŬĂƉĂƚŵĂŶŦŶ ĂƌŬĞŶ LJĂŬůĂƔŦŵŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬůĂ
ďŝƌůŝŬƚĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ĚƺnjĞůƟůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ LJĂƌĚŦŵ ĞĚŝĐŝ ĚĞŒŝůĚŝƌ.
^ŝŵŽŶ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ƺƌĞƚĞƌŽƐŝŐŵŽŝĚ ĮƐƚƺů ĂĕĂƌĂŬ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƐĂŒůĂŵĂLJĂ ĕĂůŦƔŵŦƔůĂƌ ĂŶĐĂŬ
ďĂƔĂƌŦůŦ ŽůĂŵĂŵŦƔůĂƌĚŦƌ. Ƶ ĞƌŬĞŶ ĕĂďĂůĂƌŦŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůŵĂƐŦŶŦŶ ŶĞĚĞŶŝ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ŝĚƌĂƌ
LJŽůůĂƌŦŶŦŶ ĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶŝŶ LJĞƚĞƌŝŶĐĞ ĂŶůĂƔŦůĂŵĂŵŦƔ ŽůŵĂƐŦŶĚĂŶ ǀĞ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ĚĂ ďƵ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌŦŶ ŝĚƌĂƌ
ĚĞƉŽůĂŵĂ ǀĞ ďŽƔĂůƚŵĂ͕ ďƂďƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ͕ ĞůĞŬƚƌŽůŝƚ ĚĞŶŐĞƐŝ͕ ĨĞƌƟůŝƚĞ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŶĂƐŦů
ĞƚŬŝůĞLJĞĐĞŒŝŶŝŶ ďŝůŝŶŵĞŵĞƐŝŶĚĞŶ ŬĂLJŶĂŬůĂŶŵĂŬƚĂLJĚŦ.
ŬƐƚƌŽĮĚĞ DŽĚĞƌŶ ĞƌƌĂŚŝ zĂŬůĂƔŦŵůĂƌ
ŬƐƚƌŽĮ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƐĂLJŦƐŦnj ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌĂ ƌĂŒŵĞŶ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĞŬƐƚƌŽĮ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌŦ
ŐĞŶŝƔ ŽůĂƌĂŬ ŝŬŝ ƐƚƌĂƚĞũŝLJĞ ĂLJƌŦůŵŦƔƨƌ. ŝƌŝŶĐŝƐŝ ĞŬƐƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ƵnjĂŬůĂƔƨƌŦůŵĂƐŦ ǀĞ LJĞŶŝ ŝĚƌĂƌ LJŽůƵ ŝůĞ
LJĞƌŝŶĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝŶŝ ŝĕĞƌŝƌ. 7ŬŝŶĐŝƐŝ ŝƐĞ ďŝƌ ǀĞLJĂ ďŝƌĕŽŬ ďĂƐĂŵĂŬƚĂ ŵĞƐĂŶĞ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ŝĕĞƌĞŶ
ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝ ŬĂƉƐĂƌ. ĞƌƌĂŚŦŶ ƚĞƌĐŝŚŝ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĂŶĂƚŽŵŝƐŝ͕ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌ͕
ďĂŬŦŵ ƔĂƌƚůĂƌŦ ŚĂŶŐŝ ŽƉĞƌĂƟĨ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺŶ ƔĞĕŝůĞĐĞŒŝŶĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůĂŶ ŬŽŶƵůĂƌĚŦƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵ ŝĕŝŶ
ƐƚĂŶĚĂƌƚ ďŝƌ ďĂŬŦŵ LJŽŬƚƵƌ. ŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ŬŽŵƉůĞŬƐ ďŝƌ ĚƵƌƵŵ ŽůŵĂƐŦ ĞŬƐƚƌŽĮͲĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶĚĞ
ƵnjŵĂŶůĂƔĂŶ ĚŽŬƚŽƌƵ ŚĞƌ ŚĂƐƚĂ ŝĕŝŶ ĂLJƌŦ ďŝƌ ďĂŬŦŵ ƔĞŵĂƐŦ ĕŦŬĂƌŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
WĞƌŝŽƉĞƌĂƟĨ ĂŬŦŵ
PbU_`UbadYV 2a[]
ŽŒƵŵĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ĞŬƐƉŽnjĞ ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦŶĂ ƚƌĂǀŵĂĚĂŶ ŬŽƌƵŵĂŬ ŝĕŝŶ ƵŵďůŝŬĂů ŬŽƌĚƵ ƉůĂƐƟŬ ǀĞLJĂ ŵĞƚĂů
ďŝƌ ŬůĞŵƉ LJĞƌŝŶĞ ŝƉĞŬ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ ůŝŐĂƚĞ ĞƚŵĞŬ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŬƐƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞ ŽŶĂ njĂƌĂƌ ǀĞƌĞďŝůĞĐĞŬ ŚĞƌ
ƚƺƌůƺ ŵĂƚĞƌLJĂůĚĞŶ ŬŽƌƵŶŵĂůŦĚŦƌ. PƌŶĞŒŝŶ sŝŐŝůŽŶ Őŝďŝ ŚŝĚƌĂƚĞ ďŝƌ ũĞů ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ
ƉůĂŒŦŶŦŶ ŬŽƌƵŶŵĂƐŦ LJĂŶŦŶĚĂ ĚĂŚĂ Ănj ƚƌĂǀŵĂ ƌŝƐŬŝ ǀĞ ďĞďĞŒŝ ŬƵĐĂŒĂ ĂůĂďŝůŵĞ ŬŽůĂLJůŦŒŦ ƐĂŒůĂƌ. Ƶ ŬŽƌƵŵĂ
ƂnjĞůůŝŬůĞ ĐŝĚĚŝ ƉƌĞŵĂƚƺƌĞ ĚŽŒƵŵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĂĐŝů ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƵLJŐƵůĂŶĂŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ Ϯ ĂLJ ŬĂĚĂƌ
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŵĞŬƚĞ ǀĞ ďƵ ŬŽƌƵŵĂ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ LJĂƉŦůĂŶ ƉƌŝŵĞƌ ƚĂŵŝƌ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ŵŝŶŝŵĂů ďŝƌ
ŵĞƐĂŶĞ ŝŶŇĂŵĂƐLJŽŶƵ ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŝƌ ďĂƔŬĂ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞďŝůŝƌ LJƂŶƚĞŵĚĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ƉůĂƐƟŬ ďŝƌ ďĂŶƚ
ŝůĞ ƐĂƌŦůĂďŝůŵĞƐŝĚŝƌ. ,Ğƌ ŝŬŝƐŝ ĚĞ ŐƺŶůƺŬ ĚĞŒŝƔƟƌŝůŵĞůŝ ǀĞ ĚĞŒŝƔƟƌŝůŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ŶŽƌŵĂů ŝnjŽƚŽŶŝŬ
ƐŽůƵƐLJŽŶůĂƌůĂ LJŦŬĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
WƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ǀĞ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ĚƂŶĞŵĚĞ ƌƵƟŶ ŝ.ǀ. ĂŶƟďŝLJŽƟŬ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ƌŝƐŬŝŶŝ ĂnjĂůƚŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ƂďƌĞŬůĞƌŝŶ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ĚƵƌƵŵƵŶƵ ƚĂLJŝŶ ĞƚŵĞŬ ǀĞ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌ ŝĕŝŶ ƚĂďĂŶ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬ ŝĕŝŶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
75
ƌƵƟŶ ŽůĂƌĂŬ ƵůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĮ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
ŒĞƌ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ƐĂŬƌĂů ĕƵŬƵƌůĂƔŵĂ ǀĞLJĂ ĚŝŒĞƌ ƐƉŝŶĂ ďŝĮĚĂ ďƵůŐƵůĂƌŦ ĚŝŬŬĂƟ ĕĞŬĞƌƐĞ ƐƉŝŶĂů ŝůĞƌŝ
ƚĞƚŬŝŬůĞƌĚĞ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
O`UbadYV
zĞŶŝĚŽŒĂŶ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ ƉƌŝŵĞƌ ŬĂƉĂŵĂ ŐĞŶĞů ĂŶĞƐƚĞnjŝ ĂůƨŶĚĂ LJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ĂŶĞƐƚĞnjŝĚĞ ŶŝƚƌƂnj
ŽŬƐŝƚ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶĚĂŶ ŬĂĕŦŶŦůŵĂůŦĚŦƌ; ĕƺŶŬƺ ďĂƌƐĂŬ ĚŝƐƚĂŶƐŝLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ LJĂƌĂ ĂĕŦůŵĂůĂƌŦŶĂ
ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌͿ. ƉŝĚƵƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ĂŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺ ŬŽůĂLJůĂƔƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
mĕ ŐƺŶůƺŬƚĞŶ ďƺLJƺŬ ǀĞ ŐĞŶŝƔ ƉƵďŝŬ ĚŝĂƐƚĂnjŦ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ƉĞůǀŝŬ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝ͕ ŬĂƉĂƚŵĂLJŦ ŬŽůĂLJůĂƔƨƌĂĐĂŬ ǀĞ
ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉĞůǀŝŬ ĚĞƐƚĞŒŝ ŐƺĕůĞŶĚŝƌĞĐĞŬƟƌ Ŭŝ ďƵ ĚĂ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŝĚƌĂƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶŦ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝnjĞ ĞĚĞďŝůŝƌ.
7ůŬ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ďĂƔĂƌŦƐŦŶŦ ĂƌƴƌĂŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ƔƂLJůĞ ƚĂŶŦŵůĂŶĂďŝůŝƌ͖
^ĞĕŝůŵŝƔ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ǀĞ ϮϰͲϰϴ ƐĂĂƚůŝŬ LJĞŶŝĚŽŒĂŶůĂƌĚĂ ŬĂƉĂŵĂůĂƌĚĂ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ
WŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ƉĞƌŝLJŽƩĂ ŝĚƌĂƌ LJƂŶƺŶƺ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞŬ ŝĕŝŶ ŝŶƚƌĂŽƉĞƌĂƟĨ ƺƌĞƚĞƌĂů ƐƚĞŶƚ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ
1RT_]Yna\ TYcdancYi_nTan [aÕn]a
1ndYRYi_dY[ [e\\an]
P_cd_`UbadYV
WƌŝŵĞƌ ƌĞŬŽŶƐƚƺƌŝŬƐŝĨ ŝƔůĞŵ ƐŽŶƌĂƐŦ ŬĂƉĂŵĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ůĂƚĞƌĂů ƐƚƌĞƐŝŶ ĂnjĂůƨůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ŚĂƐƚĂ ŵƵƚůĂŬĂ
ŝŵŵŽďŝůŝnjĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. ŬƐƚĞƌŶĂů ŬĂůĕĂ ƌŽƚĂƐLJŽŶƵŶƵ ĞŶŐĞůůĞŵĞŬ ŝĕŝŶ ƐƉŝĐĂ ďĂŶĚĂũ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ
ƉƵďŝŬ LJĂŶ LJĂŶĂ ŐĞůŵĞLJŝ ƐĂŒůĂLJĂƌĂŬ ĕĂďƵŬ ƚĂďƵƌĐƵůƵŬ ǀĞ Ğǀ ďĂŬŦŵŦŶĚĂ ŬŽůĂLJůŦŬ ƐĂŒůĂŶŦƌ. 3Ͳϰ ŚĂŌĂůŦŬ
ďŝƌ ĚƂŶĞŵ ŝĕŝŶ ŵŽĚŝĮLJĞ ƵĐŬ ƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. zĞŶŝĚŽŒĂŶĚĂ ŚĂĮĨ ĂŒŦƌůŦŬůŦ ďŝƌ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ĂƚĞů
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ŝƌĕŽŬ ŵĞƌŬĞnj ĞŬƐƚĞƌŶĂů ĮŬƐĂƐLJŽŶ ŬƵůůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĂŚĂ ŝůĞƌŝ LJĂƔůĂƌĚĂ ŝŶƚĞƌŶĂů ĮŬƐĂƚƂƌůĞƌ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
zƺŬƐĞŬ shZ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŶŵĂƐŦ ƐŽŶƌĂƐŦ ďƺƚƺŶ LJĞŶŝĚŽŒĂŶůĂƌĂ ĚƺƔƺŬ ĚŽnj
ƐƵƉƌĞƐŝĨ ĂŶƟďŝLJŽƟŬ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƉƌŽĮůĂŬƐŝ ƌĞŇƺ ĚƺnjĞůĞŶĞ ŬĂĚĂƌ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞůŝĚŝƌ. WƌŝŵĞƌ
ŬĂƉĂƚŵĂŶŦŶ ďĂƔĂƌŦƐŦŶŦ ĚŝƌĞŬƚ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ͖
P_cd_`UbadYV Y]]_RY\Yjaci_n
P_cd_`UbadYV andYRYi_dY[ [e\\an]
ŽbUdUba\ cdUnd
IUdUb\Y `_cd_`UbadYV aÎb [_ndb_\º
1RT_]Yna\ TYcdancYi_nTan ca[n]a
IUdUb\Y nedbYci_nU\ TUcdU[
ŽbYnUb TbUnaZ [adUdUbYnYn WºfUn\Y VY[caci_ne
&ŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ZĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ zĂŬůĂƔŦŵůĂƌŦ
dĞĚĂǀŝĚĞŬŝ ďŝƌŝŶĐŝ ĂŵĂĕ ĞŬƐƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ŶŽƌŵĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ǀĞ
ĂŶĂƚŽŵŝƐŝŶŝ ŬĂnjĂŶĚŦƌŵĂŬƨƌ. Ƶ ƐŽŶ ŶŽŬƚĂ ŐƺŶƺŵƺnj ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂŬůĂƔŦŵŦŶŦ ƚĂƌŝĨ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
zƺnjLJŦů ďĂƔŦŶĚĂ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂŒůĂŵĂĚĂŬŝ njŽƌůƵŬůĂƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ďŝƌĕŽŬ ĐĞƌƌĂŚ ĞŬƐƚƌŽĮŶŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů
ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ďŦƌĂŬĂƌĂŬ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƚĞƌĐŝŚ ĞƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ. mƌĞƚĞƌŽƐŝŐŵŽŝĚŽƐƚŽŵŝ
ŚĂůĞŶ ŐĞůŝƔŵĞŬƚĞ ŽůĂŶ ƺůŬĞůĞƌĚĞ ŝůŬ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŒŝ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. zĞƚĞƌůŝ ŚĂůŬ ƐĂŒůŦŒŦ ĚĞƐƚĞŒŝ
ŽůŵĂLJĂŶ ǀĞLJĂ LJĞƚĞƌůŝ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂŒůĂŶĂŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ
ƂŶĞƌŝůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ϯ0. LJLJ͛ŦŶ ďĂƔůĂƌŦŶĚĂ ƚĞŬ ďĂƐĂŵĂŬůŦ ƚĞĚĂǀŝ ƐĂǀƵŶƵůŵƵƔ ĂŶĐĂŬ й 10 Ͳ й 30 ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔĞŶ ŬŽŶƟŶĂŶƐ
ŽƌĂŶůĂƌŦ ǀĞ й ϵ0͛Ă LJĂŬůĂƔĂŶ ƌĞŶĂů ŚĂƐĂƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ;ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ďĂŒůŦͿ ĂƔĂŵĂůŦ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ ĚŽŒƌƵ ŬĂLJŵĂ ŽůŵƵƔƚƵƌ. ŶĐĂŬ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂůĂƌŦ DŝƚĐŚĞůů͕ &ƵĐŚƐ͕ <ĞůůLJ Őŝďŝ ĂƌĂƔƨƌŦĐŦůĂƌ
ƚĞŬ ĂƔĂŵĂůŦ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ LJĞŶŝ ƚĞŬŶŝŬůĞƌůĞ ŐĞĕŵŝƔƚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶĚĂŶ ĚĂŚĂ ŐƺǀĞŶůŝ ŽůĚƵŬůĂƌŦŶŦ
ƐĂǀƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ. Ƶ ƐĞƌŝůĞƌĚĞŬŝ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĂƔĂŵĂůŦ ƐĞƌŝůĞƌůĞ ĂLJŶŦ ǀĞLJĂ LJĂŬŦŶ ƐĞLJƌĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
1•a]a\ RU[_ncdbº[cYi_n
ĞŒŝƔŝŬ ƐĞƌŝůĞƌĚĞŬŝ ƚĞŬ ĂƔĂŵĂůŦ ƚĞĚĂǀŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŐƂƌƺůĞŶ ƌĞŶĂů ŚĂƐĂƌ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ LJƺŬƐĞŬůŝŒŝ ĂƔĂŵĂůŦ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ ŐĞĕŝƔƚĞ ƌŽů ŽLJŶĂŵŦƔ ǀĞ ďƵ ƚĞĚĂǀŝĚĞŬŝ ƌĞŶĂů ŚĂƐĂƌ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĚĂ ĚƺƔƺŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ ;й1ϮͲ
1ϳ dŽƌŽŶƚŽ ŽĐƵŬ ,ĂƐƚ͕ :ŽŚŶƐ ,ŽƉŬŝŶƐͿ.
ƔĂŵĂůŦ ƚĞĚĂǀŝ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂŬŝ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦ й ϴϴ Őŝďŝ LJƺŬƐĞŬ ďŝƌ ŽƌĂŶĚĂ ďƵůƵŶŵĂƐŦ
76
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ǀĞ ƚĂŬŝƉ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ ĚĂ й ϲ0Ͳ ϴϴ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůŵĂƐŦ ĂƔĂŵĂůŦ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŚĂůŝŶŝ
ĂůŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵŦƔƨƌ. ŶĐĂŬ ĂƔĂŵĂůŦ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ďƵ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ďĂƔŬĂ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĞ ƚĂƔŦŶĂŵĂŵŦƔƨƌ.
mƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶŦ й ϵ͛ƵŶ ĂůƨŶĚĂ ŬĂůŵŦƔƨƌ ǀĞ й ϲ0͛ĚĂŶ ĨĂnjůĂ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ŬƵƌƵ ŬĂůĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƚĞŵŝnj
ĂƌĂůŦŬůŦ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶĂ ŝŚƟLJĂĐŦ ǀĂƌĚŦƌ. ĂƔĂƌŦƐŦnj ĂƔĂŵĂůŦ ƌĞŬŽƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶĂ
LJƂŶůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŽƌĂŶŦ й ϳ.ϰ Ͳ й ϱϵ.ϰ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŝƌ. ƵŶƵŶůĂ ďĞƌĂďĞƌ ŚĂůĞŶ ďƵ LJƂŶƚĞŵ ďŝƌ ĕŽŬ
LJĞƌĚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
1•a]a\ bU[_cdbº[cYi_n •en\ab YÕUb]U[dUTYb;
=UcanU [a`ad]a YTUa\ _\aba[ iUnYT_Îan TnU]YnTU
ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝ ;ŐĞŶĞůůŝŬůĞ 1ϮͲ1ϴ ĂLJůŦŬŬĞŶ ĨĂŬĂƚ ďĂnjĞŶ ŝůŬ ŬĂƉĂƚŵĂ ŝůĞ ŬŽŵďŝŶĞ ŽůĂďŝůŝƌŬŝ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŝůŬ
ŬĂƉĂƚŵĂŶŦŶ ϲ ĂLJůŦŒĂ ŬĂĚĂƌ ĞƌƚĞůĞŶĚŝŒŝ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂͿ
DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ;ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ϰͲϱ LJĂƔůĂƌĚĂ ǀĞLJĂ ƚƵǀĂůĞƚ ĞŒŝƟŵŝ ŝĕŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
ŐĞƌĞŬůŝ ŽůĚƵŒƵŶĚĂͿ
DU[ 1•a]a\ RU[_ncdbº[cYi_n
DŝƚĐŚĞůů͕ <ĞůůĞLJ ǀĞ ĚŝŒĞƌůĞƌŝ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ŝĕŝŶ ƚĞŬ ĂƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵŦ LJĞŶŝĚĞŶ ƉŽƉƺůĞƌ
ŚĂůĞ ŐĞƟƌŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ. Ƶ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƨůŵĂƐŦ͕ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ŽƉƟŵŝnjĂƐLJŽŶƵ ǀĞ
ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ĚƺnjĞůƟůŵĞƐŝ ƚĞŬ ďŝƌ ƐĞĂŶƐĚĂ LJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŝƌ ĕŽŬ ŶĞĚĞŶůĞ ďƵ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵŶ LJĞŶŝĚŽŒĂŶ
ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. WƌŽƐĞĚƺƌƺŶ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦ ƚĞŬŶŝŬ ŽůĂƌĂŬ LJĞŶŝĚŽŒĂŶ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ
ĚĂŚĂ ŝůĞƌŝ LJĂƔůĂƌĂ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ŬŽůĂLJĚŦƌ. dĞŽƌŝŬ ĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ ĚĂ ǀĂƌĚŦƌ ĕƺŶŬƺ ŶŽƌŵĂů ŵĞƐĂŶĞ ŐĞůŝƔŝŵŝ ƔĂŶƐŦŶŦ
ǀĞ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞů ŝĚƌĂƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶŦŶŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĂŚĂ ŝůĞƌŝ LJĂƔůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƚĞĚĂǀŝ
ƉƌŽƐĞĚƺƌƺŶƺŶ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ LJĞŶŝĚŽŒĂŶĂ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬƚƺƌ.
ŬƐƚƌŽĮĚĞ ĂŶĂ ĚĞĨĞŬƚ ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦŶŦŶ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵĚƵƌ.
mƌĞƚƌĂŶŦŶ ƉĞůǀŝŬ ĚŝĂĨƌĂŵ ŝĕŝŶĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ŬĂƉĂƨůŵĂƐŦ ŶŽƌŵĂů ĂŶĂƚŽŵŝŶŝŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦŶĚĂ
ƐŽƌƵŶůĂƌ LJĂƌĂƨƌ. <ŽŵƉůĞƚ ƉƌŝŵĞƌ ĞŬƐƚƌŽĮ ƚĂŵŝƌŝ ŵĞƐĂŶĞ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂLJŦ ƉĞůǀŝƐ ŝĕŝŶĞ
LJĞƌůĞƔƟƌŝƌ. Ƶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂLJŦ ƉĞůǀŝŬ ĚŝĂĨƌĂŵ ŝĕŝŶĚĞ ŶŽƌŵĂů LJĞƌŝŶĞ ŐĞƟƌĞƌĞŬ ƉĞůǀŝƐ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ǀĞ ĚĞƐƚĞŬ
ŽůƵƔƵŵůĂƌŦŶŦŶ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦŶĚĂŬŝ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƌŽůƺŶƺŶ ŽůƵƔƵŵƵŶƵ ƐĂŒůĂƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ
ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ƐŝŵĮnjŝƐ ƉƵďŝƐŝŶ LJĂŬŦŶůĂƔŵĂƐŦŶŦ ŬŽůĂLJůĂƔƨƌŦƌ ƐŽŶƵĕ
ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ƺƌĞƚƌĂ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌĂ ŚĂƌĞŬĞƟ ĞŶŐĞůůĞŶĞƌĞŬ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ŶŽƌŵĂů
ƉĞůǀŝŬ ĚŝĂĨƌĂŵ ŬĂƐůĂƌŦ ŽůƵƔƵŵƵ ƐĂŒůĂŶŦƌ.
Ƶ ďĂŒůĂŶƨůĂƌ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŒŦ ĂŶƚĞƌŝŽƌĂ ĚŽŒƌƵ ĕĞŬĞƌŬĞŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚƌĂ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ
ƉĞůǀŝƐ ŝĕŝŶĚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ LJĞƌůĞƔŝŵŝŶŝ ŬŽƌƵƌ. ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝŶŝŶ ƉƌŝŵĞƌ ŬĂƉĂŵĂ ŝůĞ ďĞƌĂďĞƌ LJĂƉŦůŵĂƐŦ
ƉƌŝŵĞƌ ŬĂƉĂŵĂŶŦŶ ƂŶĞŵůŝ ĂƔĂŵĂůĂƌŦŶĚĂŶ ďŝƌŝ ŽůĂŶ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌƵŶĚĂ LJĞƌ ĂůĂŶ ŝŶƚĞƌƐŝŵĮnjŝĂů
ůŝŐĂŵĂŶ ǀĞ ďĂŶĚŦŶ ĚĞƌŝŶ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵŶĂ ŽůĂŶĂŬ ƚĂŶŦŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ůŝŐĂŵĂŶŦ ŝŶƐŝnjĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ƺƌĞƚƌĂ ŬŽƌƉƵƐ
ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵĚĂŶ ĂLJƌŦůŵĂůŦ͕ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ƉĞůǀŝŬ ĚŝĂĨƌĂŵĂ LJĞŶŝĚĞŶ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
u\[ =UcanU Ka`a]ac
7ůŬ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŵĂƐŦ ƚĞŬ ĂƔĂŵĂůŦ ǀĞLJĂ ĂƔĂŵĂůŦ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ LJĂŬůĂƔŦŵŦ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. ,Ğƌ
ďŝƌŝ ŝĕŝŶ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƚĞŬŶŝŒŝ ĨĂƌŬůŦĚŦƌ. ƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ ŝĚƌĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞĚĞŶ ĚƺƔƺŬ ďĂƐŦŶĕůĂ ďŽƔĂůŵĂƐŦŶĂ
ŝnjŝŶ ǀĞƌĞĐĞŬ ďŝƌ ƉĂƚĞŶƚ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦƔŦ ďŦƌĂŬŦůĂƌĂŬ ƐĂŒůĂŵ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŵĂƐŦ LJĂƉŦůŦƌ. ƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ
ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ĞŬƐŝŬůŝŒŝ ǀĞ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŝĕŝŶ ďŝƌ ƔĞLJ LJĂƉŦůŵĂnj. ƵŶƵŶ ĂŬƐŝŶĞ ƚĞŬ ĂƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ
ĞŬƐƚƌŽĮĚĞŶ ĞƚŬŝůĞŶĞŶ ďƺƚƺŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ŽůƵƔƵŵůĂƌůĂ ŝůŒŝůĞŶŝůŝƌ.
PbY]Ub =UcanU Ka`ad\]ac 1•a]a\ :UVVc Ia[\a•]
,ĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƉƌŽƐĞĚƺƌĚĞ ƉůĂŶůĂŵĂĚĂ ǀĞ ƚĞŬŶŝŬ ĚĞ ĚŝŬŬĂƚ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. 7ůŬ
ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŵĂLJĂ ďĂƔůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŝůŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶĚĂŶ ƂŶĐĞ ƺƌĞƚĞƌĂů ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞLJŝ ƐĂŒůĂŵĂĚĂ ƺƌĞƚĞƌĂů
ŬĂƚĞƚĞƌůĞƌ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. Ƶ ϱͬ0 ǀĞLJĂ ϲͬ0 ŬƌŽŵŝŬ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŝƌ. 7ůŬ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦŶŦŶ
ĞƚƌĂķŶĚĂ ĚĂŝƌĞƐĞů ďŝƌ ŝŶƐŝnjLJŽŶ ŝůĞ ďĂƔůĂƌ͕ ďƵ ŐƂďĞŬƚĞŶ ďĂƔůĂLJĂďŝůŝƌ. ůƩĂ LJĂƚĂŶ ĚĞƚƌƺƐƐŽƌ ŬĂƐ ƉĞƌŝƚŽŶƵ
ĕŦŬĂƌŵĂŬ ŝĕŝŶ ƌĞŬƚƵƐ ŬŦůŦķŶĚĂŶ ĂLJƌŦůŦƌ. DĞƐĂŶĞŶŝŶ ůĂƚĞƌĂůŝŶĚĞŶ ĞŬƐƚƌĂƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů
ĂĕŦŬůŦŒŦ ǀĞ ŝŶƚĞƌƐŝŵĮnjŝĂů ďĂŶĚŦ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌŦƌ. Ƶ ďĂŶĚ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŚĞƌ ŝŬŝ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŝŶƐŝnjĞ ĞĚŝůŝƌ
Ŭŝ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ƉĞůǀŝƐŝŶ ĚĞƌŝŶůŝŬůĞƌŝŶĞ ŐĞĕŵĞƐŝŶĞ ŝnjŝŶ ǀĞƌƐŝŶ. ŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌ
ƉĂƌĕĂƐŦ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ǀĞƌƵͲŵŽŶƚĂŶƵŵ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶĞ ŬŦnjůĂƌĚĂ ĚĂ ǀĂũŝŶĂů ĂĕŦŬůŦŒĂ ŬĂĚĂƌ ĚŝƐƚĂůĞ ƚĂƔŦŶŦƌ.
^ƵƉƌĂƉƵďŝŬ ƚƺƉ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ŵĞƐĂŶĞ ŽƌƚĂ ŚĂƩĂ ƚĂďĂŬĂůĂƌ ŚĂůŝŶĚĞ 3ͬ0 ĂďƐŽƌďĂďů ƐƺƚƺƌůĞƌ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
77
ŝůĞ ŬĂƉĂƨůŦƌ. WŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂ ĚĂ ƉĞŶŝƐ ƚĂďĂŶŦ ƺnjĞƌŝŶĚĞ 1ϰ &ƌ ŬĂƚĞƚĞƌŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ŬĂƉĂƨůŦƌ. mƌŝŶĞƌ
ĕŦŬŦƔ ĞƌŬĞůĞƌĚĞ ƉĞŶŝƐ ƚĂďĂŶŦŶĚĂ ŬŦnjůĂƌĚĂ ŝƐĞ ǀĂũŝŶĂů ĂĕŦŬůŦŬ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ůŽŬĂůŝnjĞ ŽůŵƵƔƚƵƌ. ^ŝŵĮnjŝƐ ƉƵďŝƐŝ
LJĂŬůĂƔƨƌŵĂŬ ŝĕŝŶ 0 W^ ǀĞLJĂ Ϯ ŶƵŵĂƌĂ ŶĂLJůŽŶ Ɛƺƚƺƌ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. ŶƚĞƌŝŽƌ ŽůĂƌĂŬ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĞŶ ĚƺŒƺŵ
ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ Ɛƺƚƺƌ ĞƌĞnjLJŽŶ ƔĂŶƐŦŶŦ ĂnjĂůƨůŦƌ. hŵďůŝŬƵƐ ƺƌŝŶĞƌ ĚƌĞŶĂũ ŬĂƚĞƚĞƌŝŶŝŶ ĚŦƔĂƌŦ ĕŦŬƨŒŦ ďƂůŐĞ
ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. WƌŝŵĞƌ ŬĂƉĂŵĂĚĂ ƉĂƌĂĞŬƐƚƌŽĮ ŇĞƉůĞƌŝ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ ĚŝǀŝƐLJŽŶƵŶĚĂ ƐĂŬŦŶŦůŵĂůŦĚŦƌ ĕƺŶŬƺ
ďƵŶůĂƌŦŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŐĞůŝƔŵĞ ƌŝƐŬŝŶŝ ĂƌƴƌŦƌ. ĂnjŦ ĐĞƌƌĂŚůĂƌ ƺƌĞƚƌĂĂů ŬĂƚĞƚĞƌůĞƌŝŶ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ
ƉĞƌŝLJŽƩĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶĚĂŶ ŚŽƔůĂŶŵĂnjůĂƌ. &ĂŬĂƚ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌůĞƌ ŝĚƌĂƌŦŶ LJƂŶƺŶƺ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞŬƚĞ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ
ǀĞ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ŝĚƌĂƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶƵŶƵ ƂŶůĞƌ.
=UcanU Ka`ad\]ac K_]`\Ud PbY]Ub 5[cdb_VY Onab] CP5R
Ƶ ƚĂŵŝƌŝŶ ƚĞŵĞů ŬŽŶƐĞƉƟ ŵĞƐĂŶĞ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ƚĞŬ ďŝƌ ƺŶŝƚĞ Őŝďŝ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞƐŝĚŝƌ.
ŝƐĞŬƐŝLJŽŶĂ ďĂƔůĂŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ 3.ϱ Ĩƌ ŬĂƚĞƚĞƌ ŚĞƌ ŝŬŝ ƺƌĞƚĞƌĞ ϱͬ0 ŬƌŽŵŝŬ ŬĂƚŐƺƚ ŝůĞ ƐĂďŝƚůĞŶŝƌ. ŝƐĞŬƐŝLJŽŶĂ
LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ŚĞƌ ŝŬŝ ŚĞŵŝŐůĂŶƐĂ ƚƌĂŬƐŝLJŽŶ ƐƺƚƺƌůĞƌŝ ŬŽŶƵƌ. 7ůŬ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦŶŦ LJĂŬŦŶ
ĚĞƌŝĚĞŶ ĂLJŦƌŵĂŬ ŝĕŝŶ LJĂƉŦůŦƌ ǀĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĂ ŬĂLJĚŦƌŦůŦƌ. DĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ ƉĞůǀŝƐĚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂ ďĞƌĂďĞƌ ďŝƌ
ďƺƚƺŶ ŚĂůŝŶĚĞ ŬĂLJĚŦƌŦůŦƌ.
WĞŶŝů ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶĂ ƉĞŶŝƐŝŶ ǀĞŶƚƌĂů LJƺnjƺŶĚĞŶ ƐƺŶŶĞƚ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ƔĞŬůŝŶĚĞ ďĂƔůĂŶŦƌ. Ƶ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ
ǀĞĂůƨŶĚĂŬŝ ŬŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽƐƵŵ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵůĂƌĚĂŶ ĂLJƌŦůŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ LJĂƉŦůŦƌ. ƺŶŬƺ ƵĐŬ͛Ɛ
ĨĂƐLJĂƐŦŶŦ ǀĞŶƚƌĂůĚĞ ƚĂŶŦŵůĂŵĂŬ ĚĂŚĂ ŬŽůĂLJĚŦƌ. ŽƌƐĂů ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŒŦ ŵĞƟůĞŶ ŵĂǀŝƐŝ ŝůĞ ďŽLJĂŵĂŬ ǀĞ
ĕĞǀƌĞůĞLJĞŶ ĚŽŬƵůĂƌĂ й Ϯϱ ůŝĚŽŬĂŝŶ ǀĞ ŚĞŵŽƐƚĂnjŦ ĚĂ ƐĂŒůĂLJĂŶ 1͗ Ϯ00000 ƐƵͬŵů ĞƉŝŶĞĨƌŝŶ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ
ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ ŬŽůĂLJůĂƔƨƌŦƌ. ŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵŶ LJƂŶƺ ƚƵŶŝŬĂ ĂůďƵŐŝŶĞĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵƵŶ ŵĞĚŝĂů
LJƺnjƺŶĚĞĚŝƌ. DĞĚŝĂů LJƺnjĚĞ ƵĐŬ͛Ɛ ĨĂƐLJĂƐŦ LJŽŬƚƵƌ. mƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ƚƺďƺůĂƌŝnjĞ ĞĚŝůĞĐĞŒŝŶĚĞŶ LJĂŬŦŶ
ŐĞĕŵĞŵĞůŝĚŝƌ. ŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂůĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĂ ƚĂƔŦŶŦƌ. ŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůĞĐĞŬ
ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ŶŽŬƚĂ ĚĂ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŶƂƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ĚĞŵĞƟŶ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵůĂƌŦŶ ůĂƚĞƌĂůŝŶĚĞ ƐĞLJƌĞƫŒŝĚŝƌ
Ŭŝ ďƵƌĂĚĂ ƵĐŬ͛Ɛ ĨĂƐLJĂƐŦ ĂLJƌŦůŦƌŬĞŶ ĂnjĂŵŝ ĚŝŬŬĂƚ ŐĞƌĞŬŝƌ. ŝƐĞŬƐŝLJŽŶůĂ ƉĞŶŝƐŝŶ ƺĕ ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ ; ƐĂŒ͕ ƐŽů
ŬŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽƐƵŵůĂƌ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂů ǁĞĚŐĞͿ ďŝƌďŝƌŝŶĚĞŶ ĂLJƌŦůŦƌ. mƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ǀĞ ŬŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽƐƵŵ ĂLJƌŦůŦƌŬĞŶ
ďƵŶůĂƌŦŶ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵůĂƌĚĂŶ ďĞƐůĞŶĚŝŒŝŶŝŶ ƵŶƵƚƵůŵĂŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŝƌ. Ƶ ĂLJƌŦŵ ƚĂŵĂŵůĂŶĚŦŬƚĂŶ
ƐŽŶƌĂ ƺƌĞƚƌĂ ǀĞ ŬŽƌƉƵƐ ƐƉŽŶŐŝŽƐƵŵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵůĂƌŦŶ ǀĞŶƚƌĂůŝŶĞ
LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ.
Ƶ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂĚĂ ŬƌŝƟŬ ďŝƌ ŶŽŬƚĂ ŝĕĞƌŝƌ͕ ŝŶƚĞƌƐŝŵĮnjŝLJĂů ďĂŶĚŦŶ ŝŬŝ
ƚĂƌĂŇŦ ĚĞƌŝŶ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ƉĞůǀŝƐ ŝĕŝŶĚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂ LJĞƌůĞƔŵĞƐŝŶĞ ŝnjŝŶ
ǀĞƌŵĞƐŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.
DĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƨůŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ďŝƌ ƚƺƉ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĞƌĞŬ ŐƂďĞŬƚĞŶ ĕŦŬĂƌŦůŦƌ. DĞƐĂŶĞ ƺĕ ƚĂďĂŬ
ŚĂůŝŶĚĞ ŵŽŶŽŇĂŵĂŶ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ͕ ƺƌĞƚƌĂ ŝŬŝ ƚĂďĂŬĂ ŬŽŶƟŶƺ ŵŽŶŽŇĂŵĂŶ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ
ŬĂƉĂƨůŦƌ. Ƶ ĂƔĂŵĂĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ŶŽƌŵĂů ŽůŵĂĚŦŒŦŶĚĂ ŐĞƌĞŬůŝ ŽůƐĂ ďŝůĞ ƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶ ƵLJŐƵůĂŶŵĂnj.
ƺŶŬƺ ƌĞŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶ ŵĞƐĂŶĞ ŐĞůŝƔŝŵ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝŶŝ ŶĞŐĂƟĨ ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ƵŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŵĞƐĂŶĞ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ ƉĞůǀŝƐ ŝĕŝŶĚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĞďŝůŝƌ. ^ŝŵĮnjŝƐĞ
ŬŽŶĂŶ ƐƺƚƺƌůĞƌ ĂŶƚĞƌŝŽƌĚĂ ĚƺŒƺŵůĞŶŵĞůŝ ǀĞ ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵůĂƌŦŶ ŬĂŶůĂŶŵĂƐŦŶŦ ďŽnjĂƌƐĂ ĂĕŦůĂƌĂŬ
LJĞŶŝĚĞŶ ĂƨůŵĂůŦ ŐĞƌĞŬŝƌƐĞ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ZĞŬƚƵƐ ĨĂƐLJĂƐŦ ŬĂƉĂƨůĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ƺƌĞƚƌĂ
ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵůĂƌŦŶ ǀĞŶƚƌĂůŝŶĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. <ŽƌƉŽƌĂŶŦŶ ĚŽƌƐĂů ǀĞ ǀĞŶƚƌĂů ďĞůŝƌŐŝŶ ƵnjƵŶůƵŬ ĨĂƌŬŦ ŝĕŝŶ
ĚĞƌŵĂů ŐƌĞŌ ƵLJŐƵůĂŵĂ ŝŚƟLJĂĐŦ ŽůĂďŝůŝƌ. <ŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽƐƵŵůĂƌ ĚŽƌƐĂů LJƺnjůĞƌŝŶĚĞŬŝ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ LJĞŶŝĚĞŶ
ďŝƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. KƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞĂƚƵƐ ŽůƵƔƚƵƌĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ƺƌĞƚƌĂ ŚĞƌ ŝŬŝ ŚĞŵŝŐůĂŶƐŦŶ ǀĞŶƚƌĂůŝŶĞ ƚĂƔŦŶŦƌ. 'ůĂŶƐ
ĞƉŝƚĞůŝ ϳͬ0 ƉŽůŝŐůĂŬƟŶůĞ ŚŽƌŝnjŽŶƚĂů ŵĂƚƌŝƐ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ LJĞŶŝĚĞŶ ďŝƌůĞƔƟƌŝůŝƌ ǀĞ ŐůĂŶƐ ƉŽůŝĚŝŽŬƐĂŶ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ
ĚƺnjĞŶůĞŶŝƌ. zĞŶŝ ƺƌĞƚƌĂů ŵĞĂƚƵƐ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝ ŝůĞ ŽůƵƔƚƵƌƵůƵƌ. ĂnjĞŶ ƺƌĞƚƌĂ ŐůĂŶƐĂ
ƵnjĂŶĂĐĂŬ ƵnjŶůƵŬƚĂ ŽůŵĂLJĂďŝůŝƌ ďƂLJůĞ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ƉĞŶŝƐ ǀĞŶƚƌĂů LJƺnjƺŶĚĞ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐ ŽůƵƔƚƵƌĂĐĂŬ ƔĞŬŝůĚĞ
ŽůŐƵŶůĂƔƨƌŦůŦƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŝŬŝŶĐŝ ĂƔĂŵĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌ ŝůĞ ĚƺnjĞůƟůŝƌ.
OcdU_d_]Y\Ub
ŝƌĕŽŬ ǀĂŬĂĚĂ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĕ ĂůŦŶŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ŚĂŶŐŝ ƟƉ LJĂŬůĂƔŦŵ ŽůƵƌƐĂ ŽůƐƵŶ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ
ŬŽŵƉŽŶĞŶƟ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. KƐƚĞŽƚŽŵŝůĞƌ ŵĞƐĂŶĞ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ƉĞůǀŝƐĚĞŬŝ ĂŶĂƚŽŵŝŬ
LJĞƌůĞƔŝŵůĞƌŝŶŝ ǀĞ ƐŝŵĮnjŝƐ LJĞƌůĞƔŝŵŝŶŝ ŽƉƟŵŝnjĞ ĞĚĞƌ. LJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ŬůŝƚŽƌĂů ǀĞ ŬŽƌƉŽƌĂů ĐŝƐŝŵůĞƌŝŶ
LJĂŬůĂƔŵĂƐŦŶĂ ĚĂ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůƵƌ. ^ŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝůĞƌ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ ƵƚĞƌŝŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ŽƌĂŶŦŶŦ ĚĂ
78
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ĚƺƔƺƌƺƌ. ƺŶŬƺ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŬĂƉĂŵĂ ƉĞůǀŝŬ ĚŝĂĨƌĂŵŦ ĚĂŚĂ ĕŽŬ ĚĞƐƚĞŬ ƐĂŒůĂLJĂďŝůĞĐĞŒŝ ĚĂŚĂ ŶŽƌŵĂů ďŝƌ
ĂŶĂƚŽŵŝŬ ƉŽnjŝƐLJŽŶĂ ŐĞƟƌŝƌ.
KƐƚĞŽƚŽŵŝ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝ ĞŶ ŝLJŝ ŬĂƉĂƚŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ďĞůŝƌůĞŶŝƌ. KƐƚĞŽƚŽŵŝ ĂĚĂLJůĂƌŦ ϳϮ ƐĂĂƚůŝŬƚĞŶ ďƺLJƺŬ
ŚĂƐƚĂůĂƌ͕ ŐĞŶŝƔ ƉƵďŝŬ ĚŝĂƐƚĂnjůŦ LJĞŶŝĚŽŒĂŶůĂƌ͕ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŬĂƉĂƚŵĂ ĂŵĞůŝLJĂƨ ŐĞĕŝƌŵŝƔ ŽůĂŶ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚŦƌ. KƐƚĞŽƚŽŵŝ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŵĂƐŦ ŝůĞ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ LJĂƉŦůŦƌ ĕƺŶŬƺ ŬĂƉĂŵĂŶŦŶ ƐĂŒůĂŵ
ŽůŵĂƐŦŶĂ LJĂƌĚŦŵ ĞĚĞƌ. KƐƚĞŽƚŽŵŝ ǀĞ ŬĂƉĂŵĂŶŦŶ ĂƔĂŵĂůŦ ŽůĂƌĂŬ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ďĂnjŦ ŵĞƌŬĞnjůĞƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ
ƐĂǀƵŶƵůŵƵƔ ŽůƐĂ ĚĂ ĕŽŬ ŶĂĚŝƌ ŐĞƌĞŬ ĚƵLJƵůĚƵŒƵ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
KƐƚĞŽƚŽŵŝůŝůĞƌ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ǀĞLJĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ LJĂŬůĂƔŦŵůĂ LJĂ ĚĂ ďƵŶůĂƌŦŶ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ ƔĞŬůŝŶĚĞ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ.
WŽƐƚĞƌŝŽƌ ŝůŝĂŬ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝůĞƌ ŚĂƐƚĂ ƐƵƉŝŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ŝŬĞŶ LJĂƉŦůŦƌ ďƵ LJƺnjĚĞŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝůĞƌ
ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƚĞŬ ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂŶ ĕĂůŦƔŵĂ ĂǀĂŶƚĂũŦ ĚĂ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ ďĞŶnjĞƌ
ƐŽŶƵĕůĂƌ ĂůŦŶŵŦƔƨƌ. DĐ <ĞŶŶĂ ĂLJŶŦ ŝŶƐŝnjLJŽŶĚĂŶ ĚŝŽŐŽŶĂů ŽƌƚĂ ŝůŝĂŬ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝŶŝŶ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ
ƐƂLJůĞŵŝƔƟƌ. ŶĐĂŬ ĕĞƔŝƚůŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌ ƚĂƌŝĨ ĞĚŝůƐĞ ĚĞ ďŝůĂƚĞƌĂů ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƉƵďŝŬ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ
ŽƌƚŽƉĞĚŝŬ ŚƺŶĞƌ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝ ĚŽŒƵƌŵĂŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĕŽĐƵŬ ƺƌŽůŽŐůĂƌŦ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ.
7ůŝĂŬ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ͖ ŐĞĕŝĐŝ ĨĞŵŽƌĂů ƐŝŶŝƌ njĞĚĞůĞŶŵĞƐŝ͕ ĂďĚƵŬƚŽƌ ĂƚƌŽĮ͕ ŐĞĕŝĐŝ ƉĞƌŝŶĞĂů
ƐŝŶŝƌ njĞĚĞůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ŽƐƚĞŽŵLJĞůŝƫƌ. <ŽŵďŝŶĞ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ ƐŝŶŝƌ njĞĚĞůĞŶŵĞůĞƌŝ ĚĂŚĂ Ănj ŝnjůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ƶ ĕŽĐƵŬůĂƌ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ŝnjůĞŵůĞƌŝŶĚĞ ƉƵďŝŬ ĚŝĂƐƚĂnj ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ƚĞŬƌĂƌůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ͕ ƐŽŶ njĂŵĂŶůĂƌĚĂ
ŝŶƚĞƌƐŝŵĮnjŝĂů ďĂŶĚŦŶ ĚĞƌŝŶ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ĂŐƌĞƐŝĨ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ŵŽďŝůŝnjĂƐLJŽŶƵ ďƵ ƚĞŬƌĂƌůĂŵĂ
ĂnjĂůƨůŵŦƔƨƌ.
5`Yc`aTYac da]YbY
ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝŶŝŶ njĂŵĂŶŦ :Ğī͛ŝŶ ĂƔĂŵĂůŦ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝůŬ ƚĂŶŦŵůĂŵĂƐŦŶĚĂ ďƵ LJĂŶĂ ƐƺƌĞŬůŝ
ĚĞŒŝƔŵŝƔƟƌ. :Ğī ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐŦŶ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ƐŽŶ ĂƔĂŵĂƐŦ ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬƟŒŝŶŝ ƐĂǀƵŶŵƵƔƚƵƌ. &ĂŬĂƚ
ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ĞƌŬĞŶ LJĂƉŦůĂŶ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝŶŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ďƺLJƺŵĞƐŝŶŝ ƐƟŵƵůĞ ĞĚŝƉ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝ
ĂƌƴƌĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ĐĞƌƌĂŚŝůĞƌŝŶŝŶ ďĂƔĂƌŦ ƔĂŶƐŦŶŦ ĂƌƴƌĚŦŒŦ ĨĂƌŬ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ƵŐƺŶ ĂƔĂŵĂůŦ
LJĂŬůĂƔŦŵ ŬƵůůĂŶŦůĂĐĂŬƐĂ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝ 1Ϯ Ͳ 1ϴ. ĂLJůĂƌĚĂ ŝŬŝŶĐŝ ďĂƐĂŵĂŬ ŽůĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĞŒŝƔŝŬ
LJƂŶƚĞŵůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ĂŶƚǁĞůů ͲZĂŶƐůĞLJ ƚĞŬŶŝŒŝ ǀĞ ŵŽĚŝĮŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ǀĞLJĂ WZ ; DŝƚĐŚĞů ƚĞŬŶŝŒŝ Ϳ. ,Ğƌ
ŝŬŝƐŝŶĚĞ ĚĞ ŬŽƌƉŽƌĂů ĐŝƐŝŵůĞƌ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůŝƌ. mƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ƉĞŶŝƐŝŶ ǀĞŶƚƌĂů LJƺnjƺŶĞ ƚƌĂŶƐƉŽnjĞ ĞĚŝůŝƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ
ƚĞŬŶŝŬƚĞ ĚĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŬŦƐĂůŦŒŦ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ ďƵ ĚĂ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ĚƺnjĞůƟůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ĂŚĂ ƐŽŶƌĂůĂƌŦ 'ĞĂƌŚĂƌƚ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ƚĞŬ ĂƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵŦ ďĞŶŝŵƐĞŵŝƔůĞƌ ǀĞ 1ϱ ĕŽĐƵŬƚĂŬŝ ŬŽŵďŝŶĞ
ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŵĂƐŦ ǀĞ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝŶŝŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ ĂƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵ ŬĂĚĂƌ ďĂƔĂƌŦůŦ ŽůĚƵŒƵŶƵ
ŐƂƌŵƺƔůĞƌĚŝƌ.
ĂnjŦ ĐĞƌƌĂŚůĂƌ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝŶĚĞŶ ƂŶĐĞ ƉĞŶŝƐ ďŽLJƵƚƵŶƵ ƵnjĂƚĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ƚŽƉŝŬĂů ǀĞLJĂ ŬĂƐ ŝĕŝ
ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦ ƐĂǀƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ.
5`Yc`aTYac da]YbY a•aÎTa[Y a•a]a\ab YÕUbYb;
4_bca\ [_bTYnYn TºjU\dY\]UcY
<ĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ǀĞ ƐŝƐƚŽƐŬŽƉŝLJĞ ŝŵŬĂŶ ǀĞƌĞĐĞŬ ĚƺnjŐƺŶ ďŝƌ ƺƌĞƚƌĂ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬ
Dad]Yn UTYSY [_j]UdY[
N_b]a\ UbU[dY\ V_n[cYi_n\abn TUfa]
=YnY]a\ [_]`\Y[aci_n jU\\Y[\U ºbUdba[edUnj VYcdº\
ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝŶĚĞ ďŝůĚŝƌŝůĞŶ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĚĞŒŝƔŬĞŶĚŝƌ. ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ĚĞƌĞĐĞƐŝ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ LJĂƔŦ͕
ĐĞƌƌĂŚŦŶ ĚĞŶĞLJŝŵŝ ǀĞ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ďŝƌ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĂƌůŦŒŦ ďĂƔĂƌŦLJŦ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĚĞŶĚŝƌ.
ƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝŶĚĞŬŝ ƂŶĞŵůŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝ ƺƌĞƚƌĂŬƵƚĞŶƂnj ĮƐƚƺůĚƺƌ. Ƶ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƉĞŶŝƐ
ƚĂďĂŶŦŶĚĂ ĚŽƌƐĂůĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ ĕƺŶŬƺ ďƵƌĂƐŦ ĕŽŬ ŝŶĐĞ ďŝƌ ĚŽŬƵ ŝůĞ ŬĂƉůŦĚŦƌ. <ŽƌƉŽƌĂů ĐŝƐŝŵůĞƌ ŚĞŶƺnj
ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƚĞ ƺƌĞƚƌĂLJŦ ŬĂƉůĂŵĂŵŦƔƨƌ. ĂŶƚǁĞůů Ͳ ZĂŶƐůĞLJ ƚĞŬŶŝŒŝŶĚĞ ĮƐƚƺů ŽƌĂŶŦ й ϱͲ 1ϱ͕ dŽƚĂů ƉĞŶŝů
ĚŝƐĂƐƐĞŵďůLJ ƚĞŬŶŝŒŝŶĚĞ й 10Ͳ Ϯ0͛Ěŝƌ.
ŝŒĞƌ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŝƐĞ͖ ĚŝƌĞŶĕůŝ ŬŽƌĚŝ͕ ƺƌĞƚƌĂ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ŐƺĕůƺŒƺ ǀĞ ĞƌĞŬƟů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶĚƵƌ.
ĂŶƚǁĞůů Ͳ ZĂŶƐůĞLJ ƚĞŬŶŝŒŝŶŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦ ϰ0 ŚĂƐƚĂŶŦŶ ƺĕ LJŦůůŦŬ ƚĂŬŝƉ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶĚĂ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŽ й
ϵ0 ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. LJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ й ϰϱ͛ŝŶĚĞ ŐĞůŝƔĞŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĞŬ ďŝƌ
ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂŬůĂƔŦŵ ŝŚƟLJĂĐŦ ĚƵLJƵůŵƵƔƚƵƌ. ƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞŶůĞƌĚĞ ŝnjŽůĞ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŝůĞ
ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ LJĞŶŝ ďŝƌ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶĂ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůŵĂ ŽƌĂŶŦ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
79
ĂŽŶƚƐ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ĕŽŬ ŵĞƌŬĞnjůŝ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ƚŽƚĂů ƉĞŶŝů ĚŝƐĂƐƐĞŵďůLJ ƚĞŬŶŝŒŝ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞŶ 1ϳ
ŚĂƐƚĂĚĂŶ 1ϲ͛ƐŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ƚĂŵ ĞƌĞŬƐŝLJŽŶĂ ƵůĂƔĂďŝůĚŝŒŝŶŝ ďŝůĚŝƌŵŝƔůĞƌĚŝƌ. 3 ŚĂƐƚĂĚĂ ŶŽŬƚĂƐĂů ĮƐƚƺů
ŐĞůŝƔŵŝƔ͕ ďƵŶůĂƌĚĂŶ ŝŬŝƐŝ ŬĞŶĚŝůŝŒŝŶĚĞŶ ŬĂƉĂŶŵŦƔƨƌ.
'ĞƌĞŬ ĂŶƚǁĞůůͲ ZĂŶĚƐůLJ ƚĞŬŶŝŒŝ ŐĞƌĞŬƐĞ ƚŽƚĂů ƉĞŶŝů ĚŝƐĂƐƐĞŵďůLJ ƚĞŬŶŝŒŝ ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ
ŬƵƌƚĂƌŵĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůƐĂ ĚĂ ďƵ ĕŽĐƵŬůĂƌ ĚƺnjŐƺŶ ďŝƌ ƉĞŶŝƐĞ ƐĂŚŝƉ ŽůĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ĚŽƌƐĂů
ĚĞƌŵĂů ŐƌĞŌĞ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJĂďŝůŝƌůĞƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵĚĂ ŶƂƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ LJƵŵĂŒŦŶ ŐƌĞŌ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ŝnjŝŶ
ǀĞƌĞďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ LJĞƌ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ. ŝŒĞƌ ƚĂƌĂŌĂŶ ďƵ ƐŝŶŝƌ LJƵŵĂŒŦŶŦŶ ĂƔŦƌŦ ŵŽďŝůŝnjĂƐLJŽŶƵŶĚĂŶ
ĚĂ ŬĂĕŦŶŵĂŬ ŐĞƌĞŬŝƌ.
^ŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ DŝƚƌĂĨĂŶŽī ƉƌĞŶƐŝƉůĞƌŝŶŝŶ ƉŽƉƵůĂƌŝnjĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ƺƌĞƚƌĂů ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ
ďĂƔĂƌŦůŦ ŽůƵŶĂŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ. DŝƚƌĂĨĂŶŽĨ ŬĂŶĂůŦ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦ ŵĞƐĂŶĞƐŝŶŝŶ d<
ŝŚƟLJĂĐŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ďƵŶƵ ŬŽůĂLJ LJĂƉŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. DĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĕŽŒƵ d<͛Ŧ
ŵŝƚƌĂĨĂŶŽī ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞŶ LJĂƉŵĂLJŦ ƺƌĞƚƌĂ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶƵ ƚĞŬŶŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚƺnjŐƺŶ LJĂƉŦůĂďŝůƐĞ ĚĞ ƺƌĞƚƌĂĚĂŶ
LJĂƉŵĂLJĂ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚĞƌůĞƌ.
5`Yc`aTYaca O`UbadYV Ia[\a•]
Ƶ ĂŶŽŵĂůŝLJŝ ĚƺnjĞůƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ďŝƌ ĕŽŬ ĚĞŒŝƔŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂŬůĂƔŦŵ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĞƌƌĂŚŝ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌůĂ
ƵůĂƔŦůŵĂŬ ŝƐƚĞŶĞŶ ƂnjĞůůŝŬůĞƌ͗ ƺnjŐƺŶ ďŝƌ ƉĞŶŝƐ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂ͕ ŬŽůĂLJ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ͕ ŶŽƌŵĂů ĞƌĞŬƟů
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ŬŽnjŵĞƟŬ ŽůĂƌĂŬ ƚĂƚŵŝŶŬĂƌ ƉĞŶŝƐ. Ƶ ƂnjĞůůŝŬůĞƌ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ŝƔĞƌŬĞŶ ĂLJĂŬƚĂ ĚƵƌĂďŝůŵĞ ǀĞ
ŝůŝƔŬŝůĞƌĚĞ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞďŝůŵĞLJŝ ƐĂŒůĂƌ. ŝƌ ĕŽŬ ƚĞŬŶŝŬ ďĞůŝƌƟůƐĞ ĚĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŝŬŝ LJƂŶƚĞŵ ĚŝŒĞƌůĞƌŝŶĚĞŶ ĚĂŚĂ
ďĂƔĂƌŦůŦ ŽůŵĂƐŦ ǀĞ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌĚĂ ŬƵƌƚĂƌŵĂ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌůŝŒŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƂŶĞ
ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ.
=_TYVYiU CandgU\\-Ranc\Ui Da]YbY
ĂŶƚǁĞůů ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ LJƺnjLJŦůŦŶ ďĂƔŦŶĚĂ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝ ŝĕŝŶ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ǀĞŶƚƌĂů ŚĂƌĞŬĞƟŶŝ ƚĂƌŝĨ ĞƚŵŝƔƟƌ.
ZĂŶƐůĞLJ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ďƵ ƚĞŬŶŝŒŝ ďĂƔĂƌŦ ŝůĞ ŵŽĚŝĮLJĞ ĞƚŵŝƔƟƌ. ,ĂůĞŶ ďŝƌ ĕŽŬ ĐĞƌƌĂŚ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƐŦŬĕĂ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĂƔůĂŶŐŦĕƚĂ ŐůĂŶƐ ƉĞŶŝƐĞ ďŝƌ ƚƌĂŬƐŝLJŽŶ Ɛƺƚƺƌƺ ŬŽŶƵůƵƌ. ŝƐƚĂů ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŬĂůĞŵ
ŝůĞ ƌĞǀĞƌƐĞ ŵĞĂƚĂů ĂĚǀĞŶĐĞŵĞŶƚ ŐůĂŶƵůƉůĂƐƟ ;D'W7Ϳ ǀĞLJĂ 7W'D ƉƌŽƐĞĚƺƌƺŶƺŶ ŝŶƐŝnjLJŽŶ ŬƌŽŬŝƐŝ ĕŝnjŝůŝƌ.
Ƶ ƺƌĞƚƌĂů ŵĞĂƚƵƐƵ ŐůĂŶƐŦŶ ƺnjĞƌŝŶĞ LJƺŬƐĞůƟƌ. ĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ĚĞƌŝ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŒŦŶ ŬƂƔĞůĞƌŝŶĚĞŶ ǀĞ
ĞƉŝƐƉĂĚŝŬ ŵĞĂƚƵƐƵŶ ĕĞǀƌĞƐŝŶĚĞŶ LJĂƉŦůŦƌ. Ƶ ƉůĂŬ ŬŽƌƉŽƌĂů ĐŝƐŝŵůĞƌĚĞŶ ĚŝƐƚĂůĚĞ ŐůĂŶƐ ƉĞŶŝƐ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶĞ ǀĞ
ƉƌŽŬƐŝŵĂůĚĞ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƺƌĞƚƌĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůŝƌ. <ŽƌƉŽƌĂů ĐŝƐŝŵůĞƌ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŵĞĚŝĂů ƌŽƚĂƐLJŽŶĂ ŝnjŝŶ
ǀĞƌŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ďŝƌďŝƌŝŶĚĞŶ ĂLJƌŦůŦƌ. mƌĞƚƌĂ ϲ& ǀĞLJĂ ϴ& ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ĞĚŝůŝƌ. <ŽƌƉŽƌĂů
ĐŝƐŝŵůĞƌ ƺƌĞƚƌĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ƌŽƚĂƐLJŽŶĂ ƵŒƌĂƨůŦƌ ǀĞ ĞŵŝůĞďŝůŝƌ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ LJĞŶŝĚĞŶ ďŝƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. ŝƌĞŶĕůŝ ŬŽƌĚŝůĞƌŝ
ĚƺnjĞůƚŵĞLJĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ďŝƌůĞƔƟƌŵĞĚĞŶ ƂŶĐĞ ŬŽǀĞƌŶŽnjŽƚŽŵŝůĞƌ ĂĕŦůĂďŝůŝƌ. ƵŶůĂƌ ĞŶ ŐĞŶŝƔ
ĂĕŦƐĂů ŶŽŬƚĂĚĂŶ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ŒĞƌ ŬĂǀĞƌŶŽnjŽƚŽŵŝ ĂĕŦůĂĐĂŬƐĂ ŶƂƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ LJƵŵĂŬ ŚĂƐĂƌĚĂŶ ŬŽƌƵŶŵĂƐŦ
ŝĕŝŶ ŚĂƌĞŬĞƚ ĞƫƌŝůŵĞŵĞůŝĚŝƌ. 'ůĂŶƐ ŬĂŶĂƚůĂƌŦ ĚŽƌƐĂů ŽůĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ƚĞŬ ƚĞŬ ĞŵŝůĞďŝůŝƌ ƐƺƚƺƌůĞƌůĞ
ŬĂƉĂƨůŦƌ. WƵďŝƐ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶĚĞŬŝ  ƉůĂƐƟůĞƌ ŝůĞ ƉĞŶŝƐ ƚĂďĂŶŦŶĚĂ ĚŽƌƐĂů ƌĞƚƌĂŬƟů ƐŬĂƌ ŽůƵƔŵĂ ƔĂŶƐŦ ĂnjĂůƨůĂďŝůŝƌ.
K_]`\Ud PUnY\ 4YcaccU]R\i DU[nYÎY*
1ϵϴϵ͛ĚĂŶ ďĞƌŝ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝ ŝĕŝŶ ďƵ ƚĞŬŶŝŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ LJƂŶƚĞŵ ďŝƌ ƂŶĐĞŬŝ ƚĞŬŶŝŬůĞ
ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ ďŝƌ ĕŽŬ ĂǀĂŶƚĂũůĂƌ ƐƵŶƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĂ
ŬĂĚĂƌ ƵnjĂŶŦƌ. Ƶ ƉƌŽƐĞĚƺƌ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦŶŦ ĚĂ ŬŽůĂLJůĂƔƨƌŦƌ. dĞŬŶŝŬ
ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐŦŶ ƚĞŬ ŽůĂŶ ĂŶĂƚŽŵŝƐŝŶĞ ĚĂLJĂŶŦƌ. ,Ğƌ ďŝƌ ŚĞŵŝ ŐůĂŶƐŦŶ ŬĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝ ŬŽƌƉŽƌĂŶŦŶ ůĂƚĞƌĂů LJƺnjƺŶĚĞ
ďƵůƵŶĂŶ ĚŽƌƐĂů ŬŽŵƉůĞŬƐƚĞŶ ŐĞůŝƌ. <ŽƌƉŽƌĂ ĂLJƌŦůĚŦŒŦŶĚĂŶ ĕĂƉƌĂnj ŬĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝ LJŽŬƚƵƌ ǀĞ ŚĞƌ ďŝƌ ŬŽƌƉƵƐ
ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵƵŶ ƉƌŝŵĞƌ ƐŝƌŬƺůĂƐLJŽŶƵ ƐĂŶƚƌĂů ĂƌƚĞƌĚĞŶ ŐĞůŝƌ. ĞŶnjĞƌ ƔĞŬŝůĚĞ ƺƌĞƚƌĂů ƉůĂŬ ǀĞ ƐƉŽŶŐŝŽnj
ĐŝƐŝŵŝŶĚĞ ƚĞŬ ŬĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝ ǀĂƌĚŦƌ ǀĞ ŝŶŶĞƌǀĂƐLJŽŶƵŶƵĚĂ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƵƌĞƚƌĂĚĂŶ ĂůŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ŬŽƌƉƵƐ
ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵ ŚĞŵŝŐůĂŶƐůĂƌůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ďŝƌďŝƌůĞƌŝŶĚĞŶ ƚĂŵĂŵĞŶ ĂLJƌŦůĂďŝůŝƌ ǀĞ ƐƉŽŶŐŝŽnjƵŵ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ
njĂƌĂƌ ŐƂƌŵĞnj. Ƶ ĚŝƐĂƐƐĞŵůŝ ĂŶŽƚŽŵŝŬ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝŶŝ ĂƌƴƌŦƌ. ŽƌƐĂů ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶ
ŬŽƌƉƵƐ ŬĂǀĞƌŶŽnjƵŵůĂƌĚĂŶ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůŵĞŵĞƐŝ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.
=UcanU 2_ine RU[_ncdbº[cYi_ne
ŬƐƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ĂŵĂĐŦLJůĂ ŝůŬ ŬĂƉĂŵĂ ǀĞ ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ƚĂŵŝƌŝ ŝůĞ
ďĞƌĂďĞƌ LJĂƉŦůŦƌ. :ĞīƐ 1ϵϳ0͛ĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ĂƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵŦŶ ďŝƌ ƉĂƌĕĂƐŦ ŽůĚƵŒƵŶƵ
ƐƂLJůĞŵŝƔƟƌ. ƔĂŵĂůŦ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ ŚĂƐƚĂ ƚƵǀĂůĞƚ ĞŒŝƟŵŝŶŝ ĂůĂĐĂŒŦ LJĂƔůĂƌĚĂ ;ϰͲϱ LJĂƔůĂƌͿ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ
80
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ ŐĞĕŝƌŝƌ. ƔĂŵĂůŦ ƚĞĚĂǀŝLJŝ ƐĂǀƵŶĂŶ ĐĞƌƌĂŚůĂƌ LJĞƚĞƌůŝ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĞ
ƵůĂƔŵĂŬ ŝƐƚĞƌůĞƌ. ŶĞƐƚĞnjŝ ĂůƨŶĚĂ ǀĞLJĂ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞĚĞ ϲ0 ŵů ĂůƨŶĚĂŬŝ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ďĂƔĂƌŦ
ŽƌĂŶŦŶŦ ĚƺƔƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƂŶĐĞƐŝ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ LJĞƚĞƌůŝ ŬĂƉĂƐŝƚĞLJĞ ƵůĂƔŵĂƐŦ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝŶŝ
ĂƌƴƌĂĐĂŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ƔƂLJůĞ ƐŦƌĂůĂŶĂďŝůŝƌ͗
ŽbYnUb cYcdU] UnVU[cYi_nenTan [aÕn]a
DĞƐĂŶĞ ďŽƔĂůŵĂƐŦ ƚĂŵ ĚĞŒŝůƐĞ d< ŝůĞ ŬŽŵƉůĞƚ ŵĞƐĂŶĞ ďŽƔĂůƨůŵĂƐŦ
5`Yc`aTYac da]YbY
=UcanU `b_\a`cecenTan [aÕn]a
ŬƐƚƌŽĮĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝĕŝŶ ĐĞƌƌĂŚůĂƌ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ zŽƵŶŐͲĞĞƐ ǀĞLJĂ >ĞĂĚďĞƩĞƌ
LJĂ ĚĂ ďƵŶůĂƌŦŶ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵŶƵ ƚĞƌĐŝŚ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŬůĞƌ ŝƐƚĞŵůŝ ŝƔĞŵĞ ŝůĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƔĂŶƐŦŶŦ
ĂƌƴƌŵĂ ŽůĂŶĂŒŦ ƐƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. shZ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ƺƌĞƚĞƌŽŶĞŽƐŝƐƚŽƐƚŽŵŝLJĞ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůƵƌ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ďĞƌĂďĞƌ LJĂƉŦůŦƌ. 'ĞŶĞůůŝŬůĞ ŽŚĞŶ ƚĞŬŶŝŒŝ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ. ĂnjŦůĂƌŦ ƐĞĨĂůŽƚƌŝŐŽŶĂů
ƚĞŬŶŝŒŝ ƚĂƌŝĨ ĞƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ ǀĞ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞLJĞ ƺƌĞƚĞƌĂů ŐŝƌŝƔŝŶ ĂĕŦƐŦ ŶĞĚĞŶŝ ŝůĞ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ
ďŝƌ ƚĞŬŶŝŬƟƌ. DD<͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ĂƐŦůŵĂƐŦ ǀĞLJĂ ƌĞŬƚƵƐ ŬĂƐŦ͕ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƐŦ ǀĞ ĨĂƐLJĂ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽLJŶƵ ƐĂƌŦůŵĂƐŦ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ
LJĞƚĞƌůŝ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĞ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJĂƌ ĕƺŶŬƺ ďŝƌ ŬŦƐŦŵ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ŬĂƉĂƐŝƚĞLJŝ ĂnjĂůƨƌ. Ƶ
ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ ƉƌŝŵĞƌ ĂŵĂĐŦ ĂŶĂƚŽŵŝLJŝ ƌĞƐƚŽƌĞ ĞĚŝƉ LJĞƚĞƌůŝ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŝůĞ ŝƔŵĞLJŝ ƐĂŒůĂŵĂŬƨƌ.
=UcanU 2_ine RU[_ncdbº[cYi_ne Pb_cUTºb\UbY
PbU_`UbadYV 4UÎUb\UnTYb]U
ŝŬŬĂƚůŝ ďŝƌ ŚŝŬĂLJĞ ǀĞ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ LJĂƉŦůĂĐĂŬ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
ŚĞƉƐŝŶĞ ƐŝƐƚŽƺƌĞƚƌŽƐŬŽƉŝ LJĂƉŦůŦƌ. ^ŝƐƚŽƐŬŽƉŝ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ǀĞ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ;ĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ
ƚĂŵŝƌŝĚĞ ĚĂŚŝůͿ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌŦŶ ĚƵƌƵŵƵ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ďŝůŐŝ ǀĞƌŝƌ.
WƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌĚĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ ĕƺŶŬƺ ĚĞƚƌƺƐƐƂƌ ŚŝƉĞƌĂŬƟǀŝƚĞLJŝ ǀĞLJĂ ĂƚŽŶŝ͕
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ͕ >>W ŚĂŬŬŦŶĚĂ ďŝůŐŝ ǀĞƌŝƌ. mƌĞƚƌĂ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶƵ njŽƌ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ LJĞƌůĞƔŝŵůŝ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝ ŬĂƚĞƚĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ďƵ ŝƔůĞŵ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ
ƐŝƐƚŽƉůĂƐƟ ǀĞ ĂŶƟŬŽůŝŶĞƌũŝŬ ĂũĂŶůĂƌŦŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŬĂƌĂƌŦŶĂ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůƵƌ.
=YdSXU\\ da]YbY*
ĂŚĂ ƂŶĐĞ >ĞĂĚďĞƩĞƌ ƚĞŬŶŝŒŝ ŽůĂƌĂŬ ƚĂƌŝŇĞŶĞŶ ƚĞŬŶŝŒŝŶ ŵŽĚŝĮŬĂƐLJŽŶƵĚƵƌ. Ƶ LJƂŶƚĞŵ ŵĞƐĂŶĞ
ĕŦŬŦƔ ƚĂŵŝƌŝ ŐĞƌĞŬĞŶ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝĕŝŶ ŝƐƚĞŵůŝ ŝƔĞŵĞ ƔĂŶƐŦ
ƚĂŶŦĚŦŒŦŶĚĂŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ŵŽĚŝĮŬĂƐLJŽŶůĂ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ ŽůĂƌĂŬ LJƵŬĂƌŦLJĂ ŬĂĚĂƌ ŝŶƐŝnjĞ
ĞĚŝůŝƌ. mƌĞƚƌĂů ŝŶƐŝnjLJŽŶ ƚĂŵ ƚĂďĂŬĂĚŦƌ. ĂƉƌĂnj ƚƌŝŐŽŶĂů ƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ƺƌĞƚĞƌĂ ϴ ǀĞLJĂ
10& ŬĂƚĞƚĞƌ ƺnjĞƌŝŶĞ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ŝŬŝ ƚĂďĂŬĂ ŚĂůŝŶĚĞ ŬĂƉĂƨůŦƌ. Ƶ ƉƌŽƐĞĚƺƌ ƺƌĞƚƌĂLJŦ ĞƚŬŝůŝ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ
ƵnjĂƨƌ ǀĞ ĚĂƌĂůƨƌ. LJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ĮďƌŽƟŬ ĚŽŬƵLJƵ ĞƐŬŝ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶĞ ƚĂƔŦƌ ǀĞ LJĞŶŝ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽLJŶƵŶĚĂŶ ƵnjĂŬůĂƔƨƌŦƌ. <ŽŵďŝŶĞ ŽůĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƐĂƌŦůŵĂƐŦ ǀĞLJĂ ƐůŝŶŐ LJĂƉŦůĂĐĂŬƐĂ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ
ĞƚƌĂķŶĂ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. WŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ŽůĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌ ƺƌĞƚĞƌĂů ƐƚĞŶƚ͕ ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ƚƺƉ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌ
ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵŶĚĂŶ ĂŬĂƌ. mƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ϳͲ10 ŐƺŶ͕ ƺƌĞƚĞƌĂů ƐƚĞŶƚůĞƌ ŝƐĞ 10Ͳ1ϰ ŐƺŶ
ŬĂůŦƌ. ^ƵƉƌĂƉƵďŝŬ ƚƺƉ 3ŚĨ. ƐŽŶƌĂ ĕĞŬŝůŝƌ ǀĞ ƚƺƉ ĕŦŬĂƌŦůŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ŬůĞŵƉůĞŶĞƌĞŬ ŵŝŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƵ ƌĞnjŝĚƺĞů
ŝĚƌĂƌ ǀŽůƺŵƺ ƂůĕƺůƺƉ ƌĞnjŝĚƺĞů ŝĚƌĂƌ ŵŝŬƚĂƌŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƌ. ,ĞƌŚĞŶŐŝ ďŝƌ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ
ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ LJĞƚĞƌůŝ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŝĕŝŶ ĂLJůĂƌ ŐĞĕŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ.
ŽŒƵŶůƵŬůĂ ƚƌŝŐŽŶĂů ƚƺďƺůĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ŬƺĕƺŬ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŵĞƐĂŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƐLJŽŶƵ
ŝůĞ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƚĂŵŝƌůĞƌŝŶŝŶ ĕŽŒƵ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝ ĂnjĂůƚŵĂŬƚĂĚŦƌ ĕƺŶŬƺ
ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. DĞƐĂŶĞ ŐĞŶŝƔůĞƟůŵĞƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ŝƐƚĞŵůŝ ŝƔĞŵĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝ ĞŶ ŝLJŝ ƔĞŬŝůĚĞ ŵŝĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂŶ ĂƵŐŵĞŶƚĂƐLJŽŶůĂƌ ƐĂŒůĂŵŦƔƨƌ ĂŶĐĂŬ
ďƵ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŚĞŵĂƚƺƌŝ Ěŝnjƺƌŝ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ƌŝƐŬŝ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ŝŒĞƌ ŝŶƚĞƐƟŶĂů ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ƚĞƌĐŝŚŝŶĞ
ŐƂƌĞ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ƺLJƺƚŵĞ ŐĞƌĞŬŝƌƐĞ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ njŽƌ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝŶĚĞŶ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶƵ
ŝĕŝŶ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ďŝƌ ƐƚŽŵĂ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂďŝůŝƌ.
I_enW 4UUc <UaTRUddUb DU[nYÎY
Ƶ ƚĞŬŶŝŒŝ ƵLJŐƵůĂLJĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ LJĂŬůĂƔŦŬ 1Ͳ 1.ϱ Đŵ ŐĞŶŝƔůŝŒŝŶĚĞ ǀĞ 3Ͳϰ Đŵ ƵnjƵŶůƵŒƵŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
81
ŵƵŬŽnjĂƐŦ ƐĞƌďĞƐƚůĞƔƟƌŝůŝƌ ǀĞ ϴ& Ͳ 10& ŬĂƚĞƚĞƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ƚƺďƺůĞƌŝnjĞ ĞĚŝůŝƌ. ĞŵƵŬŽnjĂůŝnjĞ ĚĞƚƌƵƐƂƌ ŬĂƐ
ƚƌŝĂŶŐƵůĞƌ ŇĞƉůĞƌŝ ŵƵŬŽnjĂů ƚƺďƺŶ ŚĞƌ ŝŬŝ ƚĂƌĂķŶĚĂ ĚĂ ŽůƵƔƚƵƌƵůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŵƵŬŽnjĂů ƚƺƉ ƺnjĞƌŝŶĞ
ŬĂƉĂƨůŦƌ. Ƶ LJĞŶŝ ŵĞƐĂŶĞLJŝ ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝƌ͕ ĮƐƚƺů ƌŝƐŬŝŶŝ ĂnjĂůƨƌ ǀĞ ĕŦŬŦƔ ĚŝƌĞŶĐŝŶŝ ĂƌƴƌŦƌ.
C_neÕ\ab
DĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ z> ǀĞ ŽŶƵŶ ǀĂƌLJĂŶƚůĂƌŦ ŝůĞ
LJĂƉŦůĚŦŒŦ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ŝĚƌĂƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ŽƌĂŶŦŶŦŶ й 30Ͳϴ0 Őŝďŝ ďĂƔĂƌŦůĂƌ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ŝƌĕŽŬ ĨĂŬƚƂƌ ďƵ
ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ĂŚĂ ƂŶĐĞ ŐĞĕŝƌŝůĞŶ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌ ďƵŶůĂƌĚĂŶĚŦƌ. 'ĞƌŝůŝŵƐŝnj ĂŶĂƐƚĂŵŽnjůĂƌ
LJĂƉŵĂŬ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƉĞůǀŝŬ ŽƐƚĞŽƚŽŵŝůĞƌ͕ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ŚĂƐƚĂ ŝŵŵŽďŝůĂnjĂƐLJŽŶƵ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŵĂ ǀĞ
ƚĂŬŝƉ ĞĚĞŶ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝŶ ƔĂŶƐŦŶŦ ĂƌƴƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƌƚĞůĞŶŵŝƔ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂŵĂƐŦ ŵĞƐĂŶĞ ŐĞŶŝƔůĞƟůŵĞƐŝŶĞ
ŽůĂŶ ŝŚƟLJĂĐŦ ĂƌƴƌŦƌ. ƵŶƵŶ ŶĞĚĞŶŝ ĚĞ ŝƐƚĞŵůŝ ŝƔĞŵĞ ƔĂŶƐŦŶŦ ĂnjĂůƚĂŶ LJĞƚĞƌƐŝnj ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝĚŝƌ.
tŽŽĚŚŽƵƐĞ ǀĞ ZĞĚŐƌĂǀĞ 13 ŚĂƐƚĂůŦŬ ďŝƌ ƐĞƌŝůĞƌŝŶĚĞ ϴ ŚĂƐƚĂĚĂŬŝ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
ŚĂLJĂƚůĂƌŦŶŦŶ Ϯ. ĚĞŬĂĚŦŶĚĂ LJŝŶĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ŝŚƟLJĂĐŦ ĚŽŒƵƌĚƵŒƵŶƵ ďŝůĚŝƌŵŝƔůĞƌĚŝƌ. ƔĂŵĂůŦ ŽůĂƌĂŬ ŐĞůŝƔĞŶ njĂLJŦĨ
ŬŽŵƉůŝĂŶƐůŦ͕ ĚƺƔƺŬ ŬĂƉĂƐŝƚĞůŝ ŵĞƐĂŶĞĚŝƌ ďƵ ĚĂ ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. Ƶ LJƺnjĚĞŶ ƚĂŬŝƉ ƵnjƵŶ
ƐƺƌĞůŝ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
1eW]Undaci_n CYcd_`\acdY
ĂnjŦ ŚĂƐƚĂůĂƌ ďĂƔĂƌŦůŦ ďŝƌ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ŐĞůŝƔĞŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ LJĞƚĞƌůŝ ŵĞƐĂŶĞ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ǀĞ ŬŽŵƉůŝLJĂŶƐŦŶĂ ƐĂŚŝƉ ŽůĂŵĂnjůĂƌ ďƵ ĚĂ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞ
ŐĞŶŝƔůĞƟůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƺƌĞƚĞƌ ŬƵůĂŶŦŵŦ ďĂƌƐĂŬ ǀĞ ŵŝĚĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶĚĂŶ ĚĂŚĂ Ănj ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĂ ƐĂŚŝƉƟƌ.
ŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ďƺLJƺƚŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ŐĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƟŶĂů ƉĂƌĕĂůĂƌ͖ ŵŝĚĞ͕ ŝůĞƵŵ͕ ĕĞŬƵŵ
ǀĞ ƐŝŐŵŽŝĚ ŬŽůŽŶĚƵƌ. DŝĚĞ ďĂƌƐĂŬůĂƌ ŬĂĚĂƌ ĞƚŬŝůŝĚŝƌ ǀĞ ƐƉŽŶĚĂŶ ŝƔĞŵĞ ŽůĂŶĂŒŦ ƐƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. 'ĞŶĞůůŝŬůĞ
ŵĞƐĂŶĞ ďƺLJƺƚŵĞƐŝŶŝŶ ƺƌŝŶĞƌ ŬƵƌƵůƵŬ ƔĂŶƐŦŶŦ ƐĂŒůĂŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ŬŽŵďŝŶĞ
ĞĚŝůŝƌ. ,ĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĕŽŒƵ ďƺLJƺƚŵĞ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦ ŝĚƌĂƌŦ ďŽƔĂůƚĂďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ d<͛Ă ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJĂƌůĂƌ.
1bdYVYciU\ ŽbYnUb CVYn[dUb
Ƶ LJĞƚĞƌůŝ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ǀĞ ŬŽŵƉůŝLJĂŶƐŦŶĂ ƐĂŚŝƉ ĨĂŬĂƚ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦ
LJĞƚĞƌƐŝnj ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. Ƶ ĐŝŚĂnj ŝƐƚĞŵůŝ
ŝƔĞŵĞLJŝ ƐĂŒůĂƌ ĂŶĐĂŬ ĚĞǀĂŵůŦůŦŒŦŶŦŶ ŽůŵĂLJŦƔŦ ǀĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ďĞĐĞƌŝ ŝƐƚĞŵĞƐŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƚĞƌĐŝŚůĞƌŝ
ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ. LJƌŦĐĂ ĞƌŽnjLJŽŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ.
DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ njŽƌ ŽůĂďŝůŝƌ. Ƶ ƚƺƌ ǀĂŬĂůĂƌĚĂ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ǀĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ LJĂŬůĂƔŦŵ ƵLJŐƵŶ ŽůĂďŝůŝƌ.
ƌƟĮƐLJĞů ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ŬĂķ ĞŬƐƚƌŽĮͲĞƉŝƐƉĂĚŝĂƐ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ďƵůďĞƌ ƺƌĞƚƌĂ ƺnjĞƌŝŶĞ ŬŽŶŵĂŵĂůŦĚŦƌ.
DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĂ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ĚĞ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŐĞĕŝƌŵŝƔ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
=UcanU 2_ine Cab\]ac1c\]ac
Ƶ LJƂŶƚĞŵůĞƌĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƐĂƌŦůŵĂƐŦ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ LJĂLJŦŶůĂŶĂŶ ƐĞƌŝůĞƌĚĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ƵnjƵŶ
ĚƂŶĞŵ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂŒůĂŶĂŵĂĚŦŒŦ ƐƂLJůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
CeR]e[_ja\ K_\\_ZUn DUTafYcY
ŝƌĕŽŬ LJĂnjĂƌ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐƚƌĞƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ŽůĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĂ
ŬŽůůŽũĞŶ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶƵ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝ ŬƵůůĂŶŵŦƔůĂƌĚŦƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵĚĂŬŝ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŝŶƚƌŝŶƐŝŬ ƐĮŶŬƚĞƌ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝŶĚĞŬŝ
ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝůĞ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŵŦƔůĂƌĚŦƌ. ĞŶͲŚĂŝŵ ŚĞƌ ŶĞ ŬĂĚĂƌ ďŝƌĕŽŬ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ ŐĞƌĞŬƐĞ
ĚĞ ŬŽůůŽŐĞŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϱ3͛ƺŶĚĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂŒůĂŶĚŦŒŦŶŦ ƚĞƐƉŝƚ ĞƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ. Ƶ ƚĞĚĂǀŝ
ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐƚƌĞƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƐŦŬŦŶƨƐŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƚĞĚĂǀŝ
ƐĞĕŝŵŝ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ^ƵďŵƵŬŽnjĂů ŬŽůůŽũĞŶ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶƵ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ
ƂŶĐĞƐŝ ĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ĂŝŽŶĞ ďƵ ƔĞŬŝůĚĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶ ĕŦŬŦƔ ĚŝƌĞŶĐŝŶĞ ĂƌƴƌĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ
ĂƌƴƌŦůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ ƐĂǀƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
KůĂƐŦ ďŝƌ ŚŝƉĞƌƐĞŶƐŝǀŝƚĞ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶƵ ŝĕŝŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĚƂƌƚ ŚĂŌĂ ƂŶĐĞ ďŝƌ ĚĞƌŝ ƚĞƐƟŶĚĞŶ ŐĞĕŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ŽůůŽũĞŶ
ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝĚĞ ĕŽŬůƵ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝŶĞ ĚŝŬŬĂƚ ĕĞŬŝůŵĞůŝĚŝƌ. ^ƵďŵƵŬŽnjĂů ŬŽůůŽũĞŶ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶƵ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽLJŶƵ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶĚĞ ƺĕ ĨĂƌŬůŦ ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶĚĂ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. <ŽůůŽũĞŶ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŽŬůƺnjLJŽŶƵ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŶĞŶĞ
ŬĂĚĂƌ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŚĂƐƚĂ ďĂƔŦŶĂ ϳ.ϱ ŵů ŬŽůůŽũĞŶĞ ĚĞŶŬ ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
82
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
=UcanU 2_ine Ka`ad\]ac
DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂ ŵƵůƟƉůĞ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌĚĂ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůƵŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽLJŶƵ ŬĂƉĂƨůŵĂƐŦ ĂƉĞŶĚŝŬŽǀĞnjŝŬŽƐƚŽŵŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ďŝƌ ƐĞĕĞŶĞŬƟƌ. Ƶ ƐŽŶ ďĂƔǀƵƌƵůĂŶ ŝƔůĞŵĚŝƌ ĕƺŶŬƺ
ƺƌĞƚƌĂů ŝƔĞŵĞ ƔĂŶƐŦŶŦ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌĂƌĂŬ ŚĂƐƚĂLJŦ d<͛Ă ŵĂŚŬƵŵ ŬŦůĂƌ.
ŽbYnUb 4YfUbcYi_na Ia[\a•]
Ƶ LJƂŶƚĞŵĚĞŬŝ ĨĂƌŬůŦ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŐƺǀĞŶŝůŝƌůŝŒŝ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ƚĂƌƨƔŵĂůĂƌĂ LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŽŒĂů
ŵĞƐĂŶĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŽůĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ŝŶƚĞƐƟŶĂů
ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌůĞ ďƺLJƺƚƺůŵĞƐŝ ŝŚƟLJĂĐŦŶŦ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĚŽŒƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. WƌŝŵĞƌ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů
ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ŝůĞ ŝůŒŝůŝ ďĂnjŦ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌĚĂŶ ŬŽƌƵƌ. ƵŶůĂƌ͖ ƺƌŝŶĞƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶ͕ ƐŽŶƌĂĚĂŶ ŽůƵƔĂŶ
ďƂďƌĞŬ ŚĂƐĂƌŦ͕ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ ŝĕŝŶ ƉƌĞĚŝƐƉŽnjŝƐLJŽŶ͕ ŵĞƐĂŶĞ ŝĕŝŶ d< ŝŚƟLJĂĐŦ ǀĞ ďƵŶƵŶ
ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ;ƺƌĞƚƌĂů ĚĂƌůŦŬ͕ ĞƉŝĚŝĚŝŵŝƚ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶͿ. ŝǀĞƌƐŝLJŽŶůĂƌ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ŐĞŶŝƚĂů ƐŝƐƚĞŵ ŝĕŝŶ
ŬŽnjŵĞƟŬ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌůĂ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ.
mƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ĕŽŬůƵ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌ ƐŽŶƌĂƐŦ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůƵŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ
ŝĕŝŶ LJĂƉŦůŦƌ. ĂnjŦ ŬůŝŶŝƐLJĞŶůĞƌ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƚŵĂ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ ŝĕŝŶ ĕŽŬ ŬƺĕƺŬ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦ
ƚĂƌĂŌĂƌŦĚŦƌůĂƌ.
mƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶƵ ƐĂǀƵŶĂŶůĂƌ ĚĂŚĂ Ănj ĂŵĞůŝLJĂƚ ŝůĞ ĚĂŚĂ ďĂƔĂƌŦůŦ ƐŽŶƵĕůĂƌ ĂůŦŶĚŦŒŦŶŦ ƐĂǀƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ.
zƺnjLJŦů ďĂƔŦ ǀĞ 1ϵϳ0͛ůĞƌĚĞŬŝ ƉƌŝŵĞƌ ŬĂƉĂŵĂŶŦŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶƵŶ ďŝƌ ƐĞĕĞŶĞŬ ŚĂůŝŶĞ
ŐĞůŵĞƐŝŶŝ ƐĂŒůĂŵŦƔƨƌ.
RU[da\ RUjUbfeab\ab
ZĞŬƚƵŵĂ ƺƌŝŶĞƌ ƌĞnjĞƌǀƵĂƌ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶƵŶ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŶĚŝƌ ǀĞ d< ŝŚƟLJĂnjŦ
ĚŽŒƵƌŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ;DĂŝŶnj //͕ ƐŝŐŵŽŝĚ ƉŽƔͿ. ^ƚĞŝŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ йϵϮ͛ƐŝŶĚĞ ďƵ LJƂŶƚĞŵůĞ ďƂďƌĞŬůĞƌŝŶ
ŬŽƌƵŶĚƵŒƵŶƵ ďŝůĚŝƌŵŝƔƟƌ. KŬƵů ĕĂŒŦ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ďƵ ƚĞŬŶŝŬ ŝůĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶŦ йϵϳ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. ,ĞŝƚnjͲ
ŽLJĞƌ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺ ŝůĞ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ йϵϱ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂŒůĂŶŵŦƔƨƌ. Ƶ
ƚĞŬŶŝŬ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ͖ ĂŶĂů ƐŝĮŶŬƚĞƌ njĂLJŦŇŦŒŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĨĞŬĂůͲƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ͕ ŵĞƚĂďŽůŝŬ ĞůĞŬƚƌŽůŝƚ
ŝŵďĂůĂŶƐŦ͕ďƵŶĂ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ŐĞůŝƔŵĞ ŐĞƌŝůŝŒŝ ǀĞ ŵĂůŝŐŶ ĚĞũĞŶĞƌĂƐLJŽŶĚƵƌ.
5[cdb_VYTU ejen TnU] Y\WY
PcY[_c_cia\ Y\WY\Ub
ZĞŝŶĞƌ ǀĞ ĂƌŬ.͛ůĂƌŦ ƉƐŝŬŽƐŽƐLJĂů ǀĞ ƉƐŝŬŽƐĞŬƐƺĞů ŐĞůŝƔŵĞŶŝŶ ĞƌƚĞůĞŶŵĞƐŝŶŝ ďĞůŝƌƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ. Ƶ ĂůĂŶĚĂŬŝ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ĕŽŬ ĂnjĚŦƌ. Ƶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƐĞŬƐƺĞů ǀĞ ƐŽƐLJĂů ŚŝŬĂLJĞ ƌƵƟŶ ŝŶĐĞůĞŵĞŶŝŶ ďŝƌ ƉĂƌĕĂƐŦ ŽůĂŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
Ƶ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ĂŬƌĂŶůĂƌŦ ŝůĞ ŬŦLJĂƐůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ƉƐŝŬŽƐĞŬƐƺĞů ŽůĂƌĂŬ ϮͲϰ LJŦů ŐĞƌŝĚĞŶ ŐĞůĚŝŬůĞƌŝ ŐƂnjůĞŵůĞŶŵŝƔ͕
ĂŬƟǀŝƚĞůĞƌŝ ŝƐĞ ϰͲϲ LJŦů ŐĞĐŝŬŵĞůŝĚŝƌ. ŬƐƚƌŽĮŬ ŐĞŶĕ ŬŦnjůĂƌŦŶ ǀĞƌŝůĞƌŝ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂŵŦƔƨƌ ĨĂŬĂƚ ZĞŝŶĞƌ ďƵ
ŬŦnjůĂƌŦŶ ŬĞŶĚŝůĞƌŝŶĞ ŐƺǀĞŶůĞƌŝ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ƐŽƌƵŶůĂƌŦ ŽůĚƵŒƵŶƵ ƐĂƉƚĂŵŦƔƨƌ.
Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĂŝůĞůĞƌŝ ĞŒŝƟůŝƉ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ŶĂƐŦů ĚĂǀƌĂŶŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬƟŒŝ ĂŶůĂƨůŵĂůŦĚŦƌ. 1ϮͲ1ϴ ĂLJůŦŬŬĞŶ͕ ŐĞĕ
ŽŬƵů ƂŶĐĞƐŝ ĚƂŶĞŵ͕ 3. ǀĞ ϰ. ƐŦŶŦŇĂƌĚĂ͕ ŽƌƚĂ ŽŬƵů ďĂƔŦŶĚĂ͕ ĞƌŬĞŶ ŽƌƚĂ ǀĞ ŐĞĕ ĂĚƂůĞƐĂŶ ǀĞLJĂ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ
ĐĞƌƌĂŚŝ ƵLJŐƵůĂŵĂ ƂŶĐĞƐŝ LJĂƉŦůĂĐĂŬ ŽůĂŶ ƐĞƌŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞůĞƌ ĕŽĐƵŒƵŶ ďƵ ĚƂŶĞŵĚĞŬŝ ƉƐŝŬŽƐĞŬƐƺĞů ǀĞ
ƉƐŝŬŽƐŽƐLJĂů ĚƵƌƵŵůĂƌŦ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ďŝůŐŝ ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
,ĂƐƚĂ LJĂŬŦŶůĂƌŦŶŦŶ ĞƌŬĞŶ ǀĞ ƌƵƟŶ ĞŒŝƟŵŝ ŝůĞ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƐĞŬƐƺĞů ǀĞ ƐŽƐLJĂů ĚƵƌƵŵůĂƌŦŶŦŶ
ĂůƨŶĚĂŶ ĚĂŚĂ ŬŽůĂLJ ŬĂůŬŦůĂďŝůŝƌ ǀĞ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞůĞƌŝ ĂƌƴƌŦůĂďŝůŝƌ. ZĞŝŶĞƌ͛Ğ ŐƂƌĞ ĂŶŬƐŝLJĞƚĞ ǀĞ ƉƐŝŬŽƐŽƐLJĂů
ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞǀƌĞŶƐĞůĚŝƌ. Ƶ LJƺnjĚĞŶ ƌƵƟŶ ŚĂƐƚĂ ǀĞ ĂŝůĞ ĞŒŝƟŵŝ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.
tŽŽĚŚŽƵƐĞ͛ƵŶ ĂƌĂƔƨƌŵĂƐŦŶĂ ŐƂƌĞ ĞƌŝƔŬŝŶ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĕŽŒƵ ƐƚĂďŝů ƉĂƌƚŶĞƌ ďƵůŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ.
Ƶ ĕĂůŦƔŵĂĚĂŬŝ ϰ3 ŚĂƐƚĂŶŦŶ 33͛ƺ Ğǀůŝ LJĂ ĚĂ ďŝƌŝLJůĞ LJĂƔĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŬĂƌƔŦůĂƔƨŬůĂƌŦ ƐĞŬƐƺĞů
ƐŽƌƵŶůĂƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƐĞŬƐƺĞů ĚĂŶŦƔŵĂŶůŦŬ ƐŽŶ ĚĞƌĞĐĞ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ŬƐƚƌŽĮůŝ ĕŽĐƵŬůĂƌŦ ŽůĂŶ ĞďĞǀĞLJŶůĞƌ ŝĕŝŶ͕
ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ĂŝůĞůĞƌŝŶ ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵ LJĂƌĚŦŵůĂƔŵĂ ĚĞƌŶĞŬůĞƌŝ ďŝƌĞƌ ŬĂLJŶĂŬƨƌůĂƌ.
1nTb_\_ZY :YnU[_\_ZY fU 6UbdY\YdU
ŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƺƌŝŶĞƌ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ǀĞ ĮnjŝŬƐĞů ŐƂƌƺŶƚƺƐƺ ŚĂƐƚĂŶŦŶ LJĂƔŦ͕ ƐĞŬƐƺĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŝůĞ
LJĂŬŦŶĚĂŶ ŝůŐŝůŝĚŝƌ. ĞƌƌĂŚŝ ĚƺnjĞůƚŵĞůŝ ŽůƐƵŶ ǀĞLJĂ ŽůŵĂƐŦŶ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŬůĂƐŝŬ ŽůĂƌĂŬ ůŝďŝĚŽ ŵĞǀĐƵƩƵƌ.
ƌŬĞŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞƌĞŬƟů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŝŶƚĂŬƨƌ ĨĂŬĂƚ ďĂnjŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚĞŒŝƔŝŬ ĚĞƌĞĐĞůĞƌĚĞŬŝ ŬŽƌĚŝůĞƌ
ŝůŝƔŬŝůĞƌŝ ŐƺĕůĞƔƟƌĞďŝůŝƌ.
ƌŬĞŬ ĞŬƐƚƌŽĮ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ LJŽŒƵŶ ƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬƟĨ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌ ƵLJŐƵůĂŶŵŦƔ ŽůƐĂ ďŝůĞ ĞũĞŬƵůĂƐLJŽŶ ĕŽŒƵ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
83
njĂŵĂŶ ǀĂƌĚŦƌ. &ĞƌƟůŝƚĞ ĚĞŒŝƔŬĞŶĚŝƌ. ^ĞŵŝŶĂů ĞŵŝƐLJŽŶ LJĂǀĂƔ ŽůĂďŝůŝƌ ǀĞ ŽƌŐĂnjŵ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐĂĂƚůĞƌĐĞ ĚĞǀĂŵ
ĞĚĞďŝůŝƌ. ^ƉĞƌŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ ǀĞ ŬĂŶƟƚĞƐŝ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ďŽnjƵůŵƵƔƚƵƌ. Ƶ ƉĂƌƐŝLJĞů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ
ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂďŝůŝƌ. <ƺĕƺŬ ďŝƌ ĞƌŝƔŬŝŶ ĞƌŬĞŬ ĞŬƐƚƌŽĮ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶĚĂ dZh^'
ďƵůŐƵůĂƌŦ ƐĞŵŝŶĂů ǀĞnjŝŬƺůͬĞũĞŬƵůĂƚƵĂƌ ŬĂŶĂůůĂƌŦŶ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŝƐƚĂů ŐŝƌŝƔ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ ĂŶŽŵĂůŝ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ. Ƶ
ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƐĞŵĞŶ ĂŶĂůŝnjŝŶĚĞ ƐĞŵŝŶĂů ƐŦǀŦ WŚ͛ƐŦŶŦŶ ĂŶŽƌŵĂů LJƺŬƐĞŬůŝŒŝ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ƵŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ďĂnjŦ
ĞƌŬĞŬ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĨĞƌƟůĚŝƌ ǀĞ ďĂďĂ ŽůŵĂŬ ŝĕŝŶ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƺƌĞŵĞ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶĞ ŝŚƟLJĂĐŦ LJŽŬƚƵƌ. zĂƌĚŦŵĐŦ ƺƌĞŵĞ
ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶĚĞŬŝ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌůĞ ďŽnjƵůŵƵƔ ĨĞƌƟůŝƚĞƐŝ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ďŝůĞ ĕŽĐƵŬ ƐĂŚŝďŝ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ.
ŬƐƚƌŽĮůŝ ŬĂĚŦŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĨĞƌƟůŝƚĞ ďŽnjƵůŵĂŵŦƔƨƌ ĨĂŬĂƚ ŐĞďĞůŝŒŝŶ ĚĞǀĂŵ ĞƫƌŝůŵĞƐŝ ŽůĚƵŬĕĂ njŽƌĚƵƌ.
Ƶ ŐĞďĞůŝŬůĞƌ ƵƚĞƌŝŶ ǀĞLJĂ ǀĂũŝŶĂů ƉƌŽůĂƉƐƵƐ͕ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ͕ ƉƌĞƚĞƌŵ ĚŽŒƵŵ͕
ŵĂůƉƌĞnjĞŶƚĂƐLJŽŶ͕ ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnj Őŝďŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌůĂ ƐĞLJƌĞĚĞƌ. 1ϵϱϴ ĚĞ ůŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ LJĂLJŦŶůĂŶĂŶ ďŝƌ
ĚĞƌůĞŵĞĚĞ ϲϰ ŐĞďĞůŝŬƚĞŶ ϰϵ ƚĂŶĞƐŝ ĐĂŶůŦ ĚŽŒƵŵůĂ ƐŽŶƵĕůĂŶŵŦƔƨƌ ;ůĞŵƐŽŶͿ. Ƶ ƐĞƌŝŶŝŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ Ϯ ĂĚĞƚ ŵĂƚĞƌŶĂů Ƃůƺŵ ǀĂŬĂƐŦ ǀĂƌĚŦƌ. ĂŚĂ ƐŽŶƌĂ LJĂƉŦůĂŶ ƐĞƌŝůĞƌĚĞ ƐŽŶƵĕůĂƌ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ
ŝLJŝĚŝƌ. 3Ϯ ŐĞďĞůŝŬƚĞŶ ƐĂĚĞĐĞ ďŝƌŝŶĚĞ ŽďƐƚĞƚƌŝŬ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŐĞůŝƔŵŝƔƟƌ.
WĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĚĞƐƚĞŒŝŶŝŶ LJĞƚĞƌƐŝnj ŽůƵƔƵ ǀĞ ƐŝŵĮnjŝƐ ƉƵďŝƐ ĨƺnjLJŽŶƵŶƵŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ ŶĞĚĞŶŝ ŝůĞ ĞŶ ƐŦŬ
ŐƂƌƺůĞŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐƚƵƌ. Ƶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŬĂƉĂƚŵĂ ŽůŵĂŬƐŦnjŦŶ ƉĞůǀŝƐ ĚŝLJĂĨƌĂŵŦŶŦŶ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ͖ ƉĞůǀŝŬ ĕŦŬŦƔŦŶ ŐĞŶŝƔ ŽůĂƌĂŬ ĂĕŦůŵĂƐŦ ǀĞ ĚĞƐƚĞŬ ŽůƵƔƵŵůĂƌŦŶ ĂnjĂůŵĂƐŦ ŝůĞ ƵƚĞƌŝŶ͕
ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƌĞŬƚĂů ƉƌŽůĂƉƐ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂƌ. Ƶ LJƺnjĚĞŶ ŶŽƌŵĂů ĚŽŒƵŵĂ ŝnjŝŶ ǀĞƌŝůŵĞnj ǀĞ ƐĞnjĞƌLJĂŶ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ.
mƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ǀĞ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ŐĞďĞůŝŬ ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĂ ŽůƵƔĂďŝůŝƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵ ĚƺnjĞůƚŵĞŬ
ŝĕŝŶ ƐĂŬƌŽͲŬŽůƉŽƉĞŬƐŝ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ,ŝƐƚĞƌĞŬƚŽŵŝ ƂŶĞƌŝůŵĞnj ĕƺŶŬƺ ƵƚĞƌƵƐ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉĞůǀŝŬ
ƚĂďĂŶŦ ĚĞƐƚĞŬůĞLJĞŶ ƚĞŬ ƐŽůŝĚ ŽƌŐĂŶĚŦƌ.
DĂůŝŐŶŝƚĞ ZŝƐŬŝ
ŬƐƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ŵĂůŝŐŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƐLJŽŶ ŐƂƐƚĞƌŵĞ ƌŝƐŬŝ LJƺŬƐĞŬƟƌ. dĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞŵŝƔ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ŚĂLJĂƨŶ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ ƚĞĚĂǀŝ ŐƂƌŵƺƔ ŽůĂŶůĂƌŦ ŐƂƌĞ ƌŝƐŬ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ ĂŶĐĂŬ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ƌŝƐŬŝ
ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌŵĂnj. :ƵƐƚƌĂďŽ ǀĞ ĂƌŬ.͛ůĂƌŦ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞŵŝƔ ĞŬƐƚƌŽĮŬ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝ ƌŝƐŬŝŶŝŶ
ŶŽƌŵĂů ƉŽƉƵůĂƐLJŽŶĂ ŐƂƌĞ Ϯ3ϱ ŬĂƚ ĨĂnjůĂ ŽůĚƵŒƵŶƵ ƚĂŚŵŝŶ ĞƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ. >ĂƚĞŶƚ ĚƂŶĞŵ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŽůĂƌĂŬ ϰ0Ͳ
ϱ0 LJŦů ƐƺƌĞƌ. <ĂĚŦŶůĂƌ Ϯ͕ϱ͗ 1 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ĞƚŬŝůĞŶŝƌůĞƌ. dƺŵƂƌ ŐĞůŝƔŵĞƐŝŶŝŶ ĂůƨŶĚĂ LJĂƚĂŶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂ
ďŝůŝŶŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ,ŝƉŽƚĞnjůĞƌ ŬƌŽŶŝŬ ŝŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ LJŽŒƵŶůĂƔŵŦƔƨƌ. Ƶ ƉƌĞŬĂƌƐŝŶŽũĞŶŝŬ ŵĞƚĂƉůĂƐƟŬ
ĐĞǀĂďŦ ŝŶĚƺŬůĞLJĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŝƌ ŐƌƵƉ ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦŶĚĂŬŝ ĞŬƚŽƉŝŬ ŐůĂŶĚƺůĞƌ ĚŽŬƵŶƵŶ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ƚƺŵƂƌ
ŐĞůŝƔŵĞƐŝŶŝŶ ŽĚĂŒŦ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ ƐĂǀƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ. 7ŶƚĞƐƟŶĂů ŵĞƚĂƉůĂnjŝůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŽƌƚĂůĂŵĂ 1Ϯ LJŦů ƚĂŬŝƉ
ĞĚŝůŵŝƔ ǀĞ ŚŝĕďŝƌŝŶĚĞ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ĂĚĞŶŽŬĂŶƐĞƌ ŐĞůŝƔŵĞŵŝƔƟƌ. Ƶ ƉŽƉƵůĂƐLJŽŶĚĂŬŝ ŵĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌůĞƌŝŶŝŶ
ĕŽŒƵ ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĂĚĞŶŽŬĂŶƐĞƌĚŝƌ. ĂnjŦůĂƌŦ ƐŬƵĂŵƂnj ǀĞ ƚƌĂŶƐŝnjLJŽŶĞů ŚƺĐƌĞ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌŝ
ŝĕĞƌŝƌůĞƌ.
mƌĞƚĞƌŽƐŝŐŵŽŝĚŽƐƚŽŵŝ ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ŐĞĕŝƌĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ ĂĚĞŶŽŬĂƌƐŝŶŽŵ
ŐĞůŝƔƟƌŵĞ ƌŝƐŬŝŶĞ ƐĂŚŝƉƟƌůĞƌ. >ĂƚĞŶƚ ƉĞƌŝLJŽĚ ϰ0Ͳϱ0 LJŦůĚŦƌ. ƌŬĞŬͬŬĂĚŦŶ ŽƌĂŶŦ 1͗Ϯ͕ϱ Ěŝƌ. ^ŝŐŵŽŝĚŽƐŬŽƉŝ
ŝůĞ ƌƵƟŶ ŝŶĐĞůĞŵĞ ŶĞƌĞĚĞLJƐĞ njŽƌƵŶůƵĚƵƌ ĕƺŶŬƺ ƚƺŵƂƌ ŽůƵƔƚƵƌŵĂ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝ ŐĞŶĞů ƉŽƉƵůĂƐLJŽŶĂ ŐƂƌĞ
LJƺnjůĞƌĐĞ ŬĂƚ ĨĂnjůĂĚŦƌ. 7ŶƚĞƐƟŶĂů ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ďƺLJƺƚŵĞ ƐŝƐƚŽƉůĂƐƟƐŝ ŐĞĕŝƌĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƚƺŵƂƌ
ŐĞůŝƔŵĞ ƌŝƐŬŝ ďŝůŝŶŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ ĨĂŬĂƚ ďƺLJƺƚƺůĞŶ ƐĞŐŵĞŶƩĞŬŝ ƚƺŵƂƌ ŐĞůŝƔŝŵŝ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ǀĂŬĂ ƌĂƉŽƌůĂƌŦ
ůŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ LJĂLJŦŶůĂŶŵŦƔƨƌ. dĞŽƌŝŬ ŽůĂƌĂŬ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĚŽŒĂů ĞŬƐƚƌŽĮŬ ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦ ǀĞ ďƵ ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌĚĞ
ĂƌƚŵŦƔ ŵĂůŝŐŶ ĚĞũĞŶĞƌĂƐLJŽŶ ƌŝƐŬůĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ ǀĞ ƌƵƟŶ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŬŝƉ ĞĚŝůĞĐĞŬůĞƌĚŝƌ.
DĞƐĂŶĞ ĞŬƐƚƌŽĮůŝ ďƺƚƺŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŚĂLJĂƚůĂƌŦ ďŽLJƵŶĐĂ ŬŽŶƚƌŽů ĂůƨŶĚĂ ŽůĂĐĂŬůĂƌĚŦƌ. 1ϵϮϲ͛ĚĂ ĞŬƐƚƌŽĮ
ŵĞƐĂŶĞ ƉůĂŒŦ ŵĂůŝŐŶŝƚĞƐŝŶĚĞŶ Ƃůƺŵ ŽƌĂŶŦ й ϲϳ͛ĚĞŶ LJƺŬƐĞŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ŵŽĚĞƌŶ
ĞŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ĂůĞƚůĞƌ ǀĞ LJĂŬŦŶ ƚĂŬŝƉůĞ ďƵ ŽƌĂŶ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ĚƺƔƺŬ ŽůĂĐĂŬƨƌ. dĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŒŝ ƺƌŝŶĞƌ
ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ŝůĞ ƌĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝĚŝƌ. ZĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ǀĞ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ŵĞƐĂŶĞ ĂĚĞŶŽŬĂƌƐŝŶŽŵ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ
ƐŦŶŦƌůŦ ƌŽů ŽLJŶĂƌůĂƌ.
8$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‘•–‡”‹Ǚ‘””‡–”ƒŽƒŽ˜ȋ—˜Ȍ
ƌ. zŦůŵĂnj <^Kz
Adadºr[ Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci ¿_Se[ Žr_l_Zici 2ili] Dal Erjere]
EĞŽŶĂƚĂů ƉĞƌLJŽĚĚĂ LJĂƔĂŵŦ ƚĞŚƟĚ ĞĚĞŶ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝŶĚĞŶ ďŝƌŝƐŝ ŽůĂŶ
ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂů ǀĂůǀ ;WhsͿ͛ŝŶ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ 15 000-12 500 San\ T_Îe] ŽůĂƌĂŬ ƚĂŚŵŝŶ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. &ĞƚĂů
ƵůƚƌĂƐŽŶ ƚĂƌĂŵĂůĂƌŦŶĚĂ Whs͛Ă ƉŽƉƺůĂƐLJŽŶĚĂ 1ͬ1 Ϯϱ0 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ƌĂƐƚůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. zĞŶŝ ďŝƌ ƌĂƉŽƌĚĂ Whs
ƚĂŶŦƐŦ ŬŽŶƵůĂŶ ĨĞƚƵƐůĂƌŦŶ йϰϲ͛ƐŦŶŦŶ ƐŽŶůĂŶĚŦƌŦůĚŦŒŦ ǀĞ Whs ŝŶƐŝĚĂŶƐŦŶĚĂŬŝ ĂnjĂůŵĂŶŦŶ ďƵ ƐŽŶůĂŶĚŦƌŦůĂŶ
ŐĞďĞůŝŬůĞƌĞ ďĂŒůŦ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. 7ŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶ ƚĂŶŦ ŬŽŶƵůĂŶ ƺƌŝŶĞƌ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌŝŶ й10͛ƵŶƵ
ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. Ƶ ƉĂƚŽůŽũŝ ĞƌŬĞŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŐƂƌƺůƺƌ ǀĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂĚĂ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ŽůĂƌĂŬ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ
LJĂƉĂŶ ŵĞŵďƌĂŶƂnj ďŝƌ LJĂƉŦ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. sĂůǀůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŽƉƟŵĂů ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝƐŝ LJĂƉŦůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕
ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌĚĂ ďŽnjƵůŵĂ͕ ƉƵůŵŽŶĞƌ ŚŝƉŽƉůĂnjŝ ǀĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ Őŝďŝ ƉƌŽďůĞŵůĞƌĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ.
zĞƚĞƌůŝ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ƌĂŐŵĞŶ ŽůŐƵůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ ƺĕƚĞ ďŝƌŝŶĚĞ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ ŐĞůŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ.
C9N96<1=1
7ůŬ ŽůĂƌĂŬ >ĂŶŐĞŶďĞĐŬ 1ϴ0Ϯ LJŦůŦŶĚĂ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ƚĂŶŦŵůĂŵŦƔƨƌ. Ƶ
ŐƂnjůĞŵĚĞŶ LJĂŬůĂƔŦŬ 100 LJŦů ƐŽŶƌĂ ,ƵŐŚ ,ĂŵƉƚŽŶ zŽƵŶŐ 1ϵ1ϵ LJŦůŦŶĚĂ Whs͛ŝ ƐŝƐƚĞŵĂƟŬ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŵŦƔ
ǀĞ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵŦƔƨƌ. ^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ LJĞŶŝ ďŝƌ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ LJĂƉŦůŦƉ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ŽďƐƚƌƺŬƚĞ ĞĚĞŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂů
ŵĞŵďƌĂŶ ;KWhDͿ ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ ŚĂůĂ ŬůĂƐŝŬ zŽƵŶŐ ƐŦŶŦĨůĂŵĂƐŦ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞ ǀĞ
LJĂLJŐŦŶ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂLJĂ ŐƂƌĞ͗
DY` 1* KůŐƵůĂƌŦŶ йϵ0Ͳйϵϱ͛ŝŶŝ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. sĞƌƵŵŽŶƚĂŶƵŵƵŶ ŚĞŵĞŶ ĚŝƐƚĂůŝŶĚĞŶ ďĂƔůĂLJĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ
ƚĂďĂŶŦŶĚĂ ďŝƌ ŬƂƉƌƺ Őŝďŝ ƵnjĂŶĂŶ ĂŶƚĞƌŝŽƌĂ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ƐƵƉĞƌŝŽƌĂ ĚŽŒƌƵ ƵnjĂŶŦŵ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ǀĞ ƚĞƉĞĚĞ
ďƵůďŽŵĞŵďƌĂŶƂnj ďŝůĞƔŬĞĚĞ ďŝƌůĞƔŵĞ ĞŒŝůŝŵŝ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ŝŶĐĞ ŵĞŵďƌĂŶƂnj LJĂƉŦůĂƌĚŦƌ. sĂůǀůĞƌ ĂŶƚĞƌŝŽƌĚĂ
ƚƺŵ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ďŝƌůĞƔŵĞLJĞďŝůŝƌ.
DY` 2* 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ďƵ LJĂƉŦŶŦŶ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ŽůŵĂĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔ ǀĞ ĂƌƨŬ ǀĂůǀ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
zƺnjĞLJĞů ƚƌŝŐŽŶ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƺƌĞƚƌĂ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ĚŝƐƚĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ ǀĞ ĂƌƚŵŦƔ ŝƔĞŵĞ ďĂƐŦŶĕůĂƌŦŶĂ ďĂŒůŦ
ŽůĂƌĂŬ ŚŝƉĞƌƚƌŽĮLJĞ ŽůŵĂƐŦ ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ŐƂƌƺŶƺŵĚƺƌ.
DY` 3* KůŐƵůĂƌŦŶ йϱ͛ŝŶŝ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ.Ƶ ƟƉ ǀĂůǀ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ĨĂƌŬůŦ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝŶĚĞ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ ǀĞ
ǀĞƌƵŵŽŶƚĂŶƵŵůĂ ĂƔŝŬĂƌ ďŝƌ ďĂŒůĂŶƚŦƐŦ ŵĞǀĐƵƚ ĚĞŒŝůĚŝƌ. FUbe]_ndane]Tan TaXa TYcda\TU ƐŝƌŬƺůĞƌ
ƚĂƌnjĚĂŬŝ ŵĞŵďƌĂŶƂnj LJĂƉŦLJŦ ŝĨĂĚĞ ĞĚĞƌ. KƌƚĂƐŦŶĚĂ ŬƺĕƺŬ ďŝƌ ĂĕŦŬůŦŬ ďƵůƵŶĂŶ ďƵ ŵĞŵďƌĂŶ ŝƔĞŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
ĚŝƐƚĂůĞ ĚŽŒƌƵ ďŽŵďĞůĞƔĞƌĞŬ ĐŝĚĚŝ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ LJŽů ĂĕĂƌ. dŝƉ 1͛ĚĞŶ ĚĂŚĂ ŬƂƚƺ ƉƌŽŐŶŽnjĂ ƐĂŚŝƉƟƌ. ;bĞŬŝů
1Ϳ.
U[Y\ 1. zŽƵŶŐ ƐŦŶŦĨůĂŵĂƐŦŶŦŶ ƔĞŵĂƚŝŬ ŐƂƌƺŶƺŵƺ
P1DO6uJIO<O:u
mƌĞƚƌĂĚĂŬŝ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂůŝŶĚĞŬŝ ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƩĂ ƂŶĞŵůŝ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ
ŽůƵƔƵƌ. ŬĐŝŒĞƌůĞƌ͕ ďƂďƌĞŬůĞƌ͕ ƺƌĞƚĞƌůĞƌ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ Whs͛Ğ ďĂŒůŦ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ƔƵŶůĂƌĚŦƌ ;dĂďůŽ 1Ϳ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
85
Tablo 1. WŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂů ǀĂůǀĞ ďĂŒůŦ ŽƌŐĂŶ ŚĂƐĂƌůĂƌŦ
ORG1N
5TKu
K<uNuK Gu4u
1[SYÎUblUb
WƵůŵŽŶĞƌ ŚŝƉŽƉůĂnjŝ
zĞŶŝĚŽŒĂŶĚĂ ĨĂƚĂů ŽůĂďŝůŝƌ
zĂƔĂƌƐĂ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ĚĂŚĂ Ănj
ƐŽƌƵŶ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ.
2bbU[lUb
'ůŽŵĞƌƺůĞƌ ŚĂƐĂƌ
KďƐƚƌƺŬƟĨ ƺƌŽƉĂƚŝ
ZĞǀĞƌƐŝďůĞ z
ĂƔůĂŶŐŦĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝůĞ
ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŝLJŝůĞƔŝƌ͕ ŵĞƐĂŶĞ
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ƚĞŬƌĂƌůĂƌ
ŝƐƉůĂnjŝ
7ƌƌĞǀĞƌƐŝďů z
<ĂůŦĐŦ ƌĞŶĂů ŚĂƐĂƌ͕
ďƺLJƺŵĞLJŝ ƐŦŶŦƌůĂŶĚŦƌŦƌ͕
ŝůĞƌůĞLJŝĐŝ z ǀĞ ,d ŽůƵƔƚƵƌƵƌ.
dƺďƺůĞƌ ŚĂƐĂƌ
^ŽĚLJƵŵ ǀĞ ƐƵ
ŬĂLJďŦŶŦ ƐŦŶŦƌůĂLJĂŵĂnj
zĂƔůĂ ĂƌƚĂŶ ŶĞĨƌŽũĞŶŝŬ
ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝŶƐŝƉŝĚƵƐ
=UcanU
,ŝƐ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕
ŚŝƉĞƌŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞ͕
ĚƺƔƺŬ ŬŽŵƉůŝĂŶƐ
ŵLJŽũĞŶŝŬ LJĞƚŵĞnjůŝŬ͕
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ǀĞ ŬƂƚƺ
ďŽƔĂůƚŵĂ
DĞƐĂŶĞ ƉƌŽďůĞŵůĞƌŝ LJĂƔĂŵ ďŽLJƵ
ƐƺƌĞƌ ǀĞ LJĂƔůĂ ĚĞŒŝƔŝƌ
ŽbUdUblUb
<Ƃƚƺ ŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞ͕
ŬŽĂƉƚĂƐLJŽŶĚĂ ǀĞ
ŝĚƌĂƌ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵŶĚĂ
ďŽnjƵůŵĂ
ŽŒƵ ďĂƔůĂŶŐŦĕƚĂ
ŐĞƌŝůĞŵĞƐŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ
ŬĂůŦĐŦ ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnj
2I:2Rre[ ied]ejliÎi 8D:8i`erda^cii_^
2bbU[lUb* ƌƚŵŦƔ ůƺŵĞŶ ŝĕŝ ďĂƐŦŶĕ͕ ŐůŽŵĞƌƺůĞƌ ǀĞ ƚƺďƺůĞƌ ŚĂƐĂƌĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. zƺŬƐĞŬ ďĂƐŦŶĕ ƌĞŶĂů
ƉĞƌĨƺnjLJŽŶ ǀĞ ĮůƚƌĂƐLJŽŶĚĂ ĂnjĂůŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. KďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŝƉ ďĂƐŦŶĕůĂƌ ĚƺƔƺƌƺůƺƌƐĞ ďƵ
ŚĂƐĂƌ ŬŦƐŵĞŶ ŐĞƌŝ ĚƂŶĞďŝůŝƌ. ƌƚŵŦƔ ůƺŵĞŶ ŝĕŝ ďĂƐŦŶĕ ĂLJƌŦĐĂ ƚƺďƺůĞƌ ŚĂƐĂƌ ŽůƵƔƚƵƌƵƉ͕ ŬŽŶƐĂŶƚƌĂƐLJŽŶ ǀĞ
ŝĚƌĂƌŦŶ ĂƐŝĚŝĮŬĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ďŽnjƵůŵĂLJĂ ĚĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ Whs͛ůŝ ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϱϵ͛ƵŶĚĂ ŐƂƌƺůƺƌ. ^Ƶ
ǀĞ ƚƵnj ŬĂLJďŦ ŝůĞ ƐĞLJƌĞĚĞŶ `boWbUccYV nUVboZUnY[ TYabUdUc YncY`YTeca ǀĞ ĚŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ƉŽůŝƺƌŝLJĞ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
mƌŝŶĞƌ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬƨŒŦŶĚĂ͕ ŐĞůŝƔŵĞŬƚĞ ŽůĂŶ ĨĞƚĂů ďƂďƌĞŬůĞƌĚĞ ĚŝƐƉůĂnjŝLJĞ ǀĞ
ƐŽŶƵĕƚĂ ŬĂůŦĐŦ ƌĞŶĂů ŚĂƐĂƌĂ LJŽů ĂĕĂƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ ƌĞŶĂů LJĞƚŵĞnjůŝŬ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƺƌŝ ǀĞ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ
ŽůƵƔƵƌ.
ŽbUdUblUb* mƌĞƚĞƌůĞƌĚĞŬŝ ŚĂƐĂƌ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ƔŝĚĚĞƚůŝĚŝƌ. mƌĞƚĞƌ ĚƵǀĂƌŦ ŬĂůŦŶ ǀĞ ŵĂƐƐŝĨ ŽůĂƌĂŬ ĚŝůĂƚĞĚŝƌ.
Ƶ ƺƌĞƚĞƌůĞƌŝŶ ŬŽĂƉƚĂƐLJŽŶƵ ǀĞ ƉĞƌŝƐƚĂůƟnjŵůĞƌŝ ďŽnjƵůŵƵƔƚƵƌ. KďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ĚƺnjĞůƟůŵĞƐŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ
ƺƌĞƚĞƌůĞƌĚĞŬŝ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ LJĂƔĂŵ ďŽLJƵ ƐƺƌĞƌ.
=UcanU* ĞƚƌƺƐƂƌĚĞ ĮďƌŽnjŝƐ ƐŽŶƵĐƵ ŚŝƐ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕ ŚŝƉĞƌŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞ͕ ĚƺƔƺŬ ŬŽŵƉůŝĂŶƐ ǀĞ ƐŽŶƵĕƚĂ
86
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŵŝLJŽũĞŶŝŬ ŚĂƐĂƌ ƐŽŶƵĐƵ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ďŽƔĂůƨůŵĂƐŦŶĚĂ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŬ ǀĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽůƵƔƵƌ. DĞƐĂŶĞĚĞŬŝ
ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ LJĂƔůĂ ĚĞŒŝƔŝŵ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. WŽůŝƺƌŝŶŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŬŝ ďŽnjƵůŵĂLJĂ ŬĂƚŬŦƐŦ ǀĂƌĚŦƌ.
=UcanU; XY`o[o]`lYan XY`UbbUVlU[c Tº•º[ [a`acYdUlY ]UcanUTUn XY`UbbUVlU[c ]UcanUiU fU coneÕda
]YioZUnY[ iUd]UjlY[ coneSe bo•ala]aian ]UcanUiU ToÎbe bYb WYTY• WcdUbYb.
5=2RuIO<O:u
ŵďƌŝLJŽůŽũŝŬ ŐĞůŝƔŝŵŝ ƐƉĞŬƺůĂƟĨ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŵĞnjŽŶĞĨƌŝŬ ŬĂŶĂůŦŶ ĨĞƚĂů ŬůŽĂŬĂ ŝĕŝŶĞ ĂŶŽƌŵĂů
ŝŶƐĞƌƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ŽůƵƔƚƵŒƵŶĂ ŝŶĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
1NT5N1T1< GuRuu=<5R
7LJŝ ƌĞŶĂů ƉƌŽŐŶŽnj ĚƺƔƺŶƺůĞŶ ŽůŝŐŽŚŝĚƌĂŵŶŝŽƐůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ Whs ƚĂŶŦƐŦ ĂůĂŶ ĨĞƚƵƐůĂƌĚĂ Ϯ0Ͳ3Ϯ. ŚĂŌĂůĂƌĚĂ
ŐŝƌŝƔŝŵ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
&ĞƚĂů ŝĚƌĂƌĚĂ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌ ďĂŬŦŵŦŶĚĂŶ ŝLJŝ ƉƌŽŐŶŽnj ŐƂƐƚĞƌŐĞůĞƌŝ͗
CoTie] , 100 ]WTl
Klob , 110 ]WTl
Oc]olalYdU , 210 ]Oc]Tl
ɴͲ2 ]Y[boWlobelYn ,10-20 ]Wl
ŶŶĞ ǀĞ ĨĞƚƵƐ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ LJƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬůŝ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ǀĞnjŝŬŽĂŵŶŝŽƟŬ ƔĂŶƚ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. Ƶ
ŝƔůĞŵĚĞ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƐƵƌǀŝǀĂů йϰϳ͕ ƔĂŶƚ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦ йϰϱ͕ ƌĞŶĂů LJĞƚŵĞnjůŝŬ ŽƌĂŶŦ ŝƐĞ йϰ0
ŽůĂƌĂŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. KůŝŐŽŚŝĚƌĂŵŶŝŽƐ ĚƺnjĞůƚŝůĚŝŒŝŶĚĞ ƉƵůŵŽŶĞƌ ŚŝƉŽƉůĂnjŝ ƌŝƐŬŝ ĂnjĂůŦƌ. ^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ĨĞƚĂů
ƐŝƐƚŽƐŬŽƉŝŬ ǀĂůǀ ĂďůĂƐLJŽŶƵ ĚĂ LJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĐĂŬ ŚĂůĂ ĚĞŶĞLJƐĞů ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
PEF¯uN K<uNuK G¬RŽNŽ=Ž
'ĞĕŵŝƔƚĞ Whs͛ůŝ ĕŽĐƵŬůĂƌ ĕĞƔŝƚůŝ LJĂƔůĂƌĚĂ ǀĞ ĨĂƌŬůŦ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌůĂ ŵƺƌĂĐĂĂƚ ĞƚŵĞŬƚĞLJĚŝůĞƌ. zĞŶŝĚŽŒĂŶĚĂ
LJĂƔĂŵŦ ƚĞŚĚŝƚ ĞĚĞŶ ƌĞŶĂů ǀĞ ƉƵůŵŽŶĞƌ ƉƌŽďůĞŵůĞƌĚĞŶ͕ ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŵŝŶŽƌ ŝƔĞŵĞ
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ŬĂĚĂƌ ĚĞŒŝƔĞŶ ďŝƌ ƐƉĞŬƚƌƵŵĚĂ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ ǀĂƌĚŦƌ.
IUnYToÎanlabTa KlYnY[
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ Whs͛ůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĕŽŒƵ ƉƌĞŶĂƚĂů ƵůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĮ ;h^Ϳ ŝůĞ ƚĂŶŦŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. KďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ĨĞƚĂů
ŝĚƌĂƌ ĕŦŬŦŵŦŶŦ ĂnjĂůƚĂƌĂŬ ŽůŝŐŽŚŝĚƌĂŵŶŝŽƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. 7ŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞŵůŝ ŚŝĚƌŽƺƌĞƚĞƌŽŶĞĨƌŽnj͕
ĚŝƐƚĂŶĚƺ ǀĞ ĚƵǀĂƌŦ ŬĂůŦŶůĂƔŵŦƔ ŵĞƐĂŶĞ ŐƂnjůĞŶŵĞƐŝ ǀĂůǀ ƚĂŶŦƐŦŶŦ Őƺĕůƺ ƔĞŬŝůĚĞ ĚĞƐƚĞŬůĞƌ.
WƵůŵŽŶĞƌ ŚŝƉŽƉůĂnjŝ
WƵůŵŽŶĞƌ ŚŝƉŽƉůĂnjŝŶŝŶ ŐĞƌĕĞŬ ĞƟLJŽůŽũŝƐŝ ŚĂůĂ ŶĞƚ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. &ĞƚƵƐƵ ƐĂƌĂƌĂŬ ŽŶƵ
ŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂů ďĂƐŦŶĕƚĂŶ ŬŽƌƵLJĂŶ ĂŵŶŝŽŶ ŵĂLJŝƐŝŶŝŶ ĞŬƐŝŬůŝŒŝŶĚĞ ŐƂŒƺƐ ĚƵǀĂƌŦ ŚĂƌĞŬĞƚůĞƌŝ ĞŶŐĞůůĞŶŵĞŬƚĞ
ǀĞ ŐƂŒƺƐ ŬĂĨĞƐŝ ŚŝƉŽƉůĂnjŝŬ ŬĂůŵĂŬƚĂ͕ ĂLJƌŦĐĂ ŝƐŬĞůĞƚ ŬĂƐ ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ ĚĞ ŐĞůŝƔŝŵ ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ.
&ĞƚĂů ƉƵůŵŽŶĞƌ ĂŒĂĐŦŶ ŐĞůŝƔŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĂŵŶŝŽƟŬ ƐŦǀŦ ŝŶƚƌĂůƵŵŝŶĂů ďĂƐŦŶĕ͕ ǀŽůƺŵ ǀĞ ĂŬŦŵ ƐĂŒůĂLJĂƌĂŬ
ƂŶĞŵůŝ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶƵƌ. LJƌŦĐĂ ĚĂ ďĂnjŦ ƐĞůůƺůĞƌ ǀĞ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ƐƟŵƵůƵƐůĂƌĂ LJŽů ĂĕĂƌ. OlYWoXYTba]nYoc
iUnYToÎanTa ia•a] dUXdYT UTUn `el]onUb iUd]UjlYÎU nUTUn oleb. ĂŚĂ ďƺLJƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŝƐĞ ĚĂŚĂ
Ănj ƉƵůŵŽŶĞƌ ƉĂƚŽůŽũŝLJĞ ƌĂƐƚůĂŶŦƌ.
ZĞŶĂů zĞƚŵĞnjůŝŬ
Whs͛ůŝ ŝŶĨĂŶƚůĂƌĚĂ ŝŶƚƌĂƵƚĞƌŝŶ ŐĞůŝƔŵĞ ŐĞƌŝůŝŒŝ͕ ůĞƚĂƌũŝ ǀĞ ŬƂƚƺ ďĞƐůĞŶŵĞ Őŝďŝ ƔŝĚĚĞƚůŝ ƐŝƐƚĞŵŝŬ ŚĂƐƚĂůŦŬ
ďƵůŐƵůĂƌŦ ǀĂƌĚŦƌ. 7ŶĨĂŶƚůĂƌ ƐŽůƵŬƚƵƌ ǀĞ ŬĂƐ ƚŽŶƵƐůĂƌŦ ĂnjĂůŵŦƔƨƌ. KůŝŐŽŚŝĚƌĂŵŶŝŽƐƚĂŶ ĚŽůĂLJŦ ƟƉŝŬ WŽƩĞƌ
LJƺnjƺ ŐƂƌƺŶƺŵƺŶĚĞ ŽůĂďŝůŝƌůĞƌ. ĂƨŶ ŵƵĂLJĞŶĞƐŝŶĚĞ ŚŝĚƌŽƺƌĞƚĞƌŽŶĞĨƌŽnjĂ ǀĞ ĚŽůƵ ŵĞƐĂŶĞLJĞ Ăŝƚ ŬŝƚůĞ
ĞůĞ ŐĞůĞďŝůŝƌ. 7ŶĨĂŶƚůĂƌĚĂ ĂƔŦƌŦ ƂĚĞŵ ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ĂƐŝƚ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ. 7ĚƌĂƌ ĂŬŦŵŦŶĚĂŬŝ njĂLJŦŇŦŬ ǀĂůǀ ǀĂƌůŦŒŦŶŦ
ƚĂŚŵŝŶ ĞƚŵĞĚĞ ŐƺǀĞŶŝůŝƌ ďŝƌ ďƵůŐƵ ĚĞŒŝůĚŝƌ. 7ůĞƌŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĞƚŬŝůĞŶĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŝŶĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞLJĂ
ƺƌŽƐĞƉƐŝƐĞ ƌĂƐƚůĂŶĂďŝůŝƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
87
mƌŝŶĞƌ Ɛŝƚ
EĞŽŶĂƚĂů ĂƐŝƚůĞƌŝŶ йϰ0͛ŦŶĂ ƺƌŝŶĞƌ ŬĂLJŶĂŬůŦ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. zƺŬƐĞŬ ůƺŵĞŶ ŝĕŝ ďĂƐŦŶĐĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ͕
ŝĚƌĂƌ ƌĞŶĂů ĨŽƌŶŝŬƐůĞƌĚĞŶ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ďƂůŐĞLJĞ ƐŦnjŦƉ͕ ďƵƌĂĚĂŶ ĚĂ ƉĞƌŝƚŽŶ ŝĕĞƌŝƐŝŶĞ ŐĞĕĞƌ. 7ůŐŝŶĕ ƔĞŬŝůĚĞ
ĞŬƐƚƌĂǀĂnjĞ ŽůĂŶ ŝĚƌĂƌ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŽůƵƔĂŶ ƺƌŝŶĞƌ ĂƐŝƚ ƐĞƌƵŵĚĂŬŝ ĚĞŒĞƌůĞƌĞ ďĞŶnjĞƌ ŬƌĞĂƟŶŝŶ ǀĞ ĞůĞŬƚƌŽůŝƚ
ŝĕĞƌŝŒŝŶĞ ƐĂŚŝƉƟƌ. ƵŶƵŶ ƐĞďĞďŝ ŽůĚƵŬĕĂ ŐĞŶŝƔ ďŝƌ ĂďƐŽƌƉƟĨ ŵĞnjŽƚĞůLJĂů ĂůĂŶŦŶ ǀĂƌůŦŒŦ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ
ƨƉŬŦ ƉĞƌŝƚŽŶ ĚŝLJĂůŝnjŝŶĚĞ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ĚĞŒĞƌůĞƌŝŶ ŚŦnjůĂ ŶŽƌŵĂůŝnjĞ ŽůŵĂƐŦĚŦƌ. ŬƐƚƌĂǀĂnjĞ ŽůĂŶ ŝĚƌĂƌ
ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĚĂ ƺƌŝŶŽŵĂ ƔĞŬůŝŶĚĞ ĚĞ ŬĂůĂďŝůŝƌ. zĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ďŝůĂƚĞƌĂů ƺƌŝŶŽŵĂƐŦ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌŦŶ
ďƂďƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ͕ ƐĂĚĞĐĞ ĂƐŝĚŝ ŽůĂŶ ǀĞLJĂ ƚĞŬ ƚĂƌĂŇŦ ƺƌŝŶŽŵĂƐŦ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ŽůĚƵŒƵ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
4aXa 2ºiº[ ¿oSe[labTa KlYnY[
ĂŚĂ ŐĞĕ ĚƂŶĞŵĚĞ ŵƺƌĂĐĂĂƚ ĞĚĞŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƚ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞͬǀĞLJĂ ŝƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ
ďƵůŐƵůĂƌŦ ǀĂƌĚŦƌ. KŬƵů ĕĂŒŦŶĚĂ ďĂƔǀƵƌĂŶ ǀĂůǀůŝ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĚĂŚĂ ŶŽƌŵĂů ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƚůĂƌŦ ŽůĚƵŒƵŶĂ
ŝŶĂŶŦůŦƌ. ŝƌ ƐĞƌŝĚĞ ďƵ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ й3ϱ͛ŝŶĚĞ ƌĞŶĂů LJĞƚŵĞnjůŝŬ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
21<1NG9¿ T1N9C1< 45Í5R<5N4uR=5
Whs ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ƚĂŶŦ ŬŽŶƵůĂŶ 3. ĞŶ LJĂLJŐŦŶ ŐĞŶŝƚŽƺƌŝŶĞƌ ƉĂƚŽůŽũŝ ŽůƵƉ͕ ƚƺŵ ĨĞƚĂů ƺƌŽƉĂƚŝůĞƌŝŶ й10͛ƵŶƵ
ŽůƵƔƚƵƌƵƌ.
hůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĮ ;h^Ϳ
h^ ĨĞƚĂů ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnjĚĂ ŐƺǀĞŶŝůŝƌ ďŝƌ ƚĂŶŦ LJƂŶƚĞŵŝ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ h^ ŝůĞ ƐƉĞƐŝĮŬ ŽůĂƌĂŬ Whs ƚĂŶŦƐŦ
ŬŽLJŵĂŬ ŽůĚƵŬĕĂ njŽƌĚƵƌ. 1ibS danTa͖ ďŝůĂƚĞƌĂů ƺƌĞƚĞƌŽƉĞůǀŝŬ ďŝůĞƔŬĞ ĚĂƌůŦŒŦ͕ ƉƌƵŶĞͲďĞůůLJ ƐĞŶĚƌŽŵƵ͕
ďŝůĂƚĞƌĂů LJƺŬƐĞŬ ĚĞƌĞĐĞůŝ ƌĞŇƺ͕ ďŝůĂƚĞƌĂů ƺƌĞƚĞƌŽǀĞnjŝŬĂů ďŝůĞƔŬĞ ĚĂƌůŦŒŦ͕ ŬŽŶũĞŶŝƚĂů ƺƌĞƚƌĂů ĂƚƌĞnjŝ ǀĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ
ƺƌĞƚƌĂ ĚĂƌůŦŒŦ ĚŝŬŬĂƚĞ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ. h^ ŝůĞ ƚĂƌĂŵĂŶŦŶ LJĂƉŦůĂĐĂŒŦ ŐĞƐƚĂƐLJŽŶ ŚĂŌĂƐŦ ĚĂ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. Ϯϰ.
ŚĂŌĂĚĂŶ ƂŶĐĞ LJĂƉŦůĂŶ h^͛ĚĞ ǀĂůǀ ƚĂŶŦƐŦ ŬŽŶƵůĂŵĂnj.
PEF¯Y olan Xacdalabn [lacY[ EC belWelab •enlabTb*
ŝůĂƚĞƌĂů ŚŝĚƌŽƺƌĞƚĞƌŽŶĞĨƌŽnj
ŝƐƚĂŶĚƺ ǀĞ ŬĂůŦŶ ĚƵǀĂƌůŦ ŵĞƐĂŶĞ
ŝůĂƚĞ ŵĞƐĂŶĞ ĂůƨŶĚĂŬŝ ĚŝůĂƚĞ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂ ;ĂŶĂŚƚĂƌ ĚĞůŝŒŝс[UiXolUͿ ŐƂƌƺŶƺŵƺ
ZĞŶĂů ĞŬŽũĞŶŝƚĞĚĞ ĂƌƨƔ
sŽŝĚŝŶŐ ^ŝƐƚŽƺƌĞƚƌŽŐƌĂĮ ;sh'Ϳ
FCEG PEF dancnTa ]UcanU ]UcanU boine fU ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ anado]YcY fU Von[cYionlab Xa[[nTa
bYlWY fUbTYÎYnTUn Tolai Un nU]lY dan indU]YTYb. sĂůǀ ƔƺƉŚĞƐŝ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŵƺŵŬƺŶ ŽůĂŶ ĞŶ ŬŦƐĂ
ƐƺƌĞĚĞ sh' LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. EƂƌŽƉĂƟŬ ŵĞƐĂŶĞůŝ͕ ƺƌĞƚƌĂů ĚĂƌůŦŬůŦ͕ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ƺƌĞƚƌĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶůƵ ǀĞ Whs͛ůŝ
ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƚ ŐƂƌƺŶƚƺůĞƌŝ ďŝƌďŝƌůĞƌŝŶĞ ďĞŶnjĞƌĚŝƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ToÎbe dan YÕYn ]edla[a Y•U]U
UcnacnTa[Y ƺƌĞƚƌĂ ŐƂƌƺŶƚƺƐƺ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. Whs ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝ ŬĂůŦŶ ǀĞ ƚƌĂďĞŬƺůĞĚŝƌ. sh'
ƐŦŬůŦŬůĂ ŐĞŶŝƔ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝǀĞƌƟŬƺůƺ ǀĞ ƔŝĚĚĞƚůŝ ǀĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺ ;shZͿ ǀĂƌůŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. ^ĞŬŽŶĚĞƌ shZ
ŝƐĞ ǀĂůǀůŝ ŽůŐƵůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ йϱ0͛ƐŝŶĚĞ ŵĞǀĐƵƚ ŽůƵƉ͕ ƚĞŬ ƚĂƌĂŇŦ ŽůŐƵůĂƌĚĂ йϴ0͛ŝ ƐŽůĚĂĚŦƌ.
ZĂĚŝŽŶƺŬůŝĚ ZĞŶĂů 'ƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ
Ƶ ŝŶĐĞůĞŵĞĚĞ DĞƌŬĂƉƚŽĂƐĞƟů ƚƌŝŐůŝƐŝŶ ;D'Ͳ3Ϳ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞůŝ͕ ŵĞƐĂŶĞ ƐŽŶĚĂLJůĂ ďŽƔĂůƨůŦƉ͕ ƌĞŶĂů
ƐŝŶƟŐƌĂĮ ƐŽŶĚĂůŦ ƔĞŬŝůĚĞ ĕĞŬŝůŵĞůŝĚŝƌ. EƺŬůĞĞƌ ƌĞŶŽŐƌĂĮ ƐƉůŝƚ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚĞ ĚĞ
ŬƵůůĂŶŦƔůŦ ďŝƌ ƚĞƚŬŝŬƟƌ.
>ĂďŽƌĂƚƵǀĂƌ ŝŶĐĞůĞŵĞ
sĂůǀůŝ LJĞŶŝĚŽŒĂŶĚĂ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ůĂďŽƌĂƚƵǀĂƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵĚĞ LJĂƉŦůŦƌƐĂ LJĂŶůŦƔ ŽůĂƌĂŬ ĂŶŶŶĞŶŝŶ
ŬƌĞĂƟŶŝŶ͕ ŬĂŶ ƺƌĞ ŶŝƚƌŽũĞŶ ;hEͿ ǀĞ ĞůĞŬƚƌŽůŝƚ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. Obdala]a olaba[ ToÎe]Tan $8 caad
88
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
conba[Y cUbe] TUÎUblUbY bUbUÎYn YndbUncU[ bUnal Von[cYionlab Xa[[nTa ToÎbe bYlWY fUbYb. dĂŬŝƉ ĞĚĞŶ
ďŝƌŬĂĕ ŐƺŶ ŬƌĞĂƟŶŝŶ ƉůĂƚŽ ŽůƵƔƚƵƌƵŶĐĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ŐƺŶĚĞ Ϯ ŬĞnj ŬƌĞĂƟŶŝŶ ǀĞ ĞůĞŬƚƌŽůŝƚůĞƌĞ ďĂŬŵĂŬ ŐĞƌĞŬŝƌ.
NaTYb [bUadYnYn ĚƺnjĞLJŝ ϴ0ђ]ol< YcU `boWnoj TaXa YiYTYb.
POP-O66 =5K1NuJ=1C9
,ŽŽǀĞƌ ǀĞ ƵĐŬĞƩ ĂĚůŦ ĂƌĂƔƨƌŵĂĐŦůĂƌ͕ ƚĞŬ ƚĂƌĂŇŦ shZ͛Ɛƺ ŽůĂŶ ǀĂůǀůŝ ŝŶĨĂŶƚůĂƌĚĂ ƌĞŇƺƐƺ ŽůĂŶ ǀĞ ŽůŵĂLJĂŶ
ďƂďƌĞŬůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ ŽůĚƵŬĕĂ ĨĂƌŬůŦ ŽůĚƵŒƵŶƵ ďƵůŵƵƔůĂƌĚŦƌ. ZĞŇƺŶƺŶ ƚĞŵĞů ŽůĂƌĂŬ
ĚŝƐƉůĂƐƟŬ ǀĞ ŚĂƐĂƌůŦ ďƂďƌĞŬůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĚƵŒƵ ǀĞ ƌĞŇƺŶƺŶ LJƺŬƐĞŬ ŵĞƐĂŶĞ ďĂƐŦŶĕůĂƌŦŶŦ ƌĞŇƺŬƐŝĨ ďƂďƌĞŒĞ
ŝůĞƚŵĞŬ ƐƵƌĞƚŝLJůĞ ŶŽŶƌĞŇƺŬƐŝĨ ďƂďƌĞŒŝ ŬŽƌƵĚƵŒƵŶƵ ĨĂƌŬĞƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ ǀĞ ďƵŶĂ ďĞŶnjĞƌ ƔĞŬŝůĚĞ
ďƺLJƺŬ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝǀĞƌƟŬƺůƺ ŽůƵƔŵĂƐŦ͕ ƺƌŝŶĞƌ ĂƐŝƚ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŽůĂŶ LJĂĚĂ ŽůŵĂLJĂŶ ŝĚƌĂƌ ĞŬƐƚƌĂǀĂnjĂƐLJŽŶƵ
ǀĂƌůŦŒŦ ŵĞƐĂŶĞ ďĂƐŦŶĕůĂƌŦŶŦ ƉŽƉͲŽī ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůĂŶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂLJůĂ ĂnjĂůƚĂƌĂŬ ĚŝŒĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ŬŽƌƵLJĂďŝůŝƌ.
T541Fu
ŶƚĞŶĂƚĂů h^͛ĚĞ Whs ƚĂŶŦƐŦ ǀĞLJĂ ƔƺƉŚĞƐŝ ŽůĂŶ ŚĞƌ LJĞŶŝĚŽŒĂŶŦŶ ĚŽŒƵŵĚĂŶ ŚĞŵĞŶ ƐŽŶƌĂ ŝĚƌĂƌ ĂŬŦŵŦ
ŐƂnjůĞŶĞƌĞŬ ŝŶĐĞ ďŝƌ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌ ƚĂŬŦůŵĂůŦ ;3.ϱ ǀĞLJĂ ϱ& ĨĞĞĚŝŶŐ ƚƺƉͿ͕ ŐĞŶĞů ĚƵƌƵŵƵ ďŽnjƵŬ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ĚĞƐƚĞŬůĞLJŝĐŝ ƚĞĚĂǀŝ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ ǀĞ ƐŽŶƌĂ sh' LJĂƉŦůŦƉ ƚĂŶŦ ŬĞƐŝŶůĞƔƟƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. FCEG¯iY da[YbUn Xacda
cdabYl olTeÎenTa `ocdUbYob ƺƌĞƚƌĂů falf ablacione ia`l]alTb. Ɣ njĂŵĂŶůŦ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ LJĂ
ĚĂ ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶƵ ŬĂůŦĐŦ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ LJŽů ĂĕĂďŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ LJƺŬƐĞŬůŝŒŝ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƺƌĞƚƌĂ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶƵ
ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ LJĂƉŦůĂŵĂĚŦŒŦ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ŝƐĞ ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ.
sĂůǀ ĂďůĂƐLJŽŶƵ
,ĂƐƚĂ ŵĞĚŝŬĂů ŽůĂƌĂŬ ƐƚĂďŝů ŽůƵƉ͕ ŬƌĞĂƟŶŝŶ ĚƺnjĞLJůĞƌŝ ĚƺƔƚƺŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂŬŝ ĂĚŦŵ ŝŶĨƌĂǀĞnjŝŬĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ
ŬĂůĚŦƌŵĂŬ ŽůŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ ĂŵĂĕůĂ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ŬƺĕƺŬ ŬĂůŝďƌĞůŝ ƉĞĚŝĂƚƌŝŬ ƐŝƐƚŽƐŬŽƉ ǀĞ ƌĞnjĞŬƚŽƐŬŽƉůĂƌ ŵĞǀĐƵƚ
ŽůƵƉ͕ ǀĂůǀŝŶ ƐĂĂƚ ϰͲϱ͕ ϳͲϴ ǀĞLJĂ 1Ϯ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĚĂŶ ďƵŐďĞĞ ĞůĞŬƚƌŽĚůĂ͕ ŚŽŽŬ ǀĞLJĂ ƐŽŒƵŬ ďŦĕĂŬůĂ ŬĞƐŝůŵĞƐŝ
ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ĞƌƌĂŚŦŶ ƚĞƌĐŝŚŝŶĞ ŐƂƌĞ ŚĞƌ 3 ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂŶ ŬĞƐŝ LJĂƉŦůĂďŝůĞĐĞŒŝ Őŝďŝ͕ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ
ŬĂůĚŦƌŵĂŬ ĂĚŦŶĂ ŝŬŝ ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂŶ ĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. Ƶ ŝƔůĞŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŬŽŶƵ ĞůĞŬƚƌŽŬŽĂŐƺůĂƐLJŽŶĚĂŶ
ŵƺŵŬƺŶ ŽůĚƵŒƵŶĐĂ ŬĂĕŦŶĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂ ĚĂƌůŦŒŦ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĞ ķƌƐĂƚ ǀĞƌŵĞŵĞŬƟƌ. ^ŽŒƵŬ ďŦĕĂŬůĂ ŝŶƐŝnjLJŽŶ ďƵ
ŶĞĚĞŶůĞ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵƌĂĚĂ ǀĂůǀŝŶ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ƌĞnjĞŬĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬƐŝnj ŽůƵƉ ŝŶĐĞ ŽůĂŶ ŵĞŵďƌĂŶ
ŬĞƐŝůĚŝŒŝŶĚĞ ƚĂŬŝƉ ĞĚĞŶ ŐƺŶůĞƌĚĞ ǀĂůǀŝŶ ĂďƐŽƌďĞ ŽůĚƵŒƵ ŝnjůĞŶŵŝƔƟƌ. ^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ďƵ ǀĂůǀůĞƌŝŶ ůĂnjĞƌůĞ ĚĞ
ĂďůĂƚĞ ĞĚŝůĚŝŒŝ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
ďůĂƐLJŽŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŬĂůĂŶ ǀĂůǀ ŬĂůŦŶƨůĂƌŦ ĕŽŒƵŶůƵŬůĂ ŽďƐƚƌƺŬƟĨ ĚĞŒŝůĚŝƌ. sĂůǀ ĂďůĂƐLJŽŶƵŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ
ƚƌĂďĞŬƺůĂƐLJŽŶĚĂ ĂnjĂůŵĂ͕ ƌĞŇƺ ƌĞnjŽůƺƐLJŽŶƵ͕ ĚĂŚĂ ƵŶŝĨŽƌŵ ƺƌĞƚƌĂ ŐƂƌƺŶƺŵƺ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶ ďĂƔĂƌŦůŦ
ƔĞŬŝůĚĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĚŝŒŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ďƵůŐƵůĂƌĚŦƌ. WŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ 1Ϯ ŚĂŌĂ ƐŽŶƌĂ `ocdUbYob ƺƌĞƚƌĂ Õa`nn
andUbYob ƺƌĞƚƌĂ Õa`na oban 2.5-3 ŝƐĞ ŝƔůĞŵ ďĂƔĂƌŦůŦ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƌŬĞŶ ǀĂůǀ ĂďůĂƐLJŽŶƵ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ
ĮnjLJŽůŽũŝŬ ĚŽůƵƉ ďŽƔĂůŵĂƐŦŶĂ ŽůĂŶĂŬ ƐĂŒůĂLJĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ŬŽŵƉůŝĂŶƐĂ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ƐƚĂďŝůŝƚĞƐŝŶĞ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ.
zŝŶĞ ĂLJŶŦ ƔĞŬŝůĚĞ ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĚĂ ĚĂŚĂ Ănj ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŝůĞ ƐŽŶƵĕůĂŶŦƌ.
sĞnjŝŬŽƐƚŽŵŝ
bĂLJĞƚ ĕŽĐƵŬ ĞŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂƉŦůĂŵĂLJĂĐĂŬ ŬĂĚĂƌ ŬƺĕƺŬ ǀĞ ŚĂƐƚĂ ŝƐĞ ǀĞnjŝŬŽƐƚŽŵŝ ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ
ŐĞĕŝĐŝ ďŝƌ ƐƺƌĞ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶƵ ƐĂŒůĂŶŦƌ. bĂLJĞƚ ďĂƔůĂŶŐŦĕƚĂ ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ďŝƌ ƚƺƉ ;ƐŝƐƚŽĮdžͿ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵŝƔƐĞ͕
ďƵ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ϲͲ1Ϯ ŚĂŌĂ ŬĂĚĂƌ ƚƵƚƵůĂďŝůŝƌ. <ƵƚĂŶƂnj ǀĞnjŝŬŽƐƚŽŵŝ ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϵ0͛ŦŶĚĂŶ
ĨĂnjůĂƐŦŶĚĂ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƩĂ ŝLJŝůĞƔŵĞ ǀĞ ƐƚĂďŝůŝnjĂƐLJŽŶ ƐĂŒůĂŶŦƌ. ŶĐĂŬ ǀĞnjŝŬŽƐƚŽŵŝŶŝŶ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĮnjLJŽůŽũŝŬ
ĚŽůƵƉ ďŽƔĂůŵĂƐŦŶĂ ķƌƐĂƚ ǀĞƌŵĞĚŝŒŝ ǀĞ ďƵ ŶĞĚĞŶůĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŵƉůŝĂŶƐŦ ǀĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĚĞ ĂnjĂůŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ
ŽůĚƵŒƵ ŐƂƌƺƔƺ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ŶĐĂŬ ďƵ ŐƂƌƺƔƺ ĚĞƐƚĞŬůĞLJĞŶ ŐĞĕĞƌůŝ ďŝůŝŵƐĞů ǀĞƌŝůĞƌ ŵĞǀĐƵƚ ĚĞŒŝůĚŝƌ.
zƺŬƐĞŬ ŝǀĞƌƐŝLJŽŶ
bĂLJĞƚ ]UcanU TbUnaZ ºcd ºbYnUb cYcdU]Y TbUnU Ud]UTU iUdUbcYj [aliobca iº[cU[ ºbYnUb TYfUbcYion
ĚƺƔƺŶƺůŵĞůŝĚŝƌ. zĞƚĞƌůŝ ŵĞƐĂŶĞ ĚƌĞŶĂũŦŶĂ ƌĂŐŵĞŶ͕ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ƺƌŝŶĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ
ǀĂƌůŦŒŦ͕ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌĚĂ ŝLJŝůĞƔŵĞŶŝŶ ŽůŵĂŵĂƐŦ ǀĞͬǀĞLJĂ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ĂƌƨƔ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
89
LJƺŬƐĞŬ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌĚŦƌ. Ƶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ƚĞƌĐŝŚŝŶĞ ŐƂƌĞ͕ LJƺŬƐĞŬ ůŽŽƉ
ƺƌĞƚĞƌŽƐƚŽŵŝ͕ ƌŝŶŐ ƺƌĞƚĞƌŽƐƚŽŵŝ͕ ĞŶĚ ƺƌĞƚĞƌŽƐƚŽŵŝ ǀĞLJĂ ƉLJĞůŽƐƚŽŵŝ ƔĞŬůŝŶĚĞ ŽůĂďŝůŝƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶ ŚĞƌ
ďŝƌŝŶŝŶ ĂǀĂŶƚĂũ ǀĞ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ZĞŬŽŶƐƚƌƺŬƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƚƌĂŬƩĂ ŝƐƚĞŶŝůĞŶ ĚƺnjĞůŵĞ
ƐĂŒůĂŶĂŶĂ ŬĂĚĂƌ ŐĞĐŝŬƟƌŝůĞďŝůŝƌ.
ZĞŇƺ Whs͛ůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŽůĚƵŬĕĂ LJĂLJŐŦŶ ďŝƌ ďƵůŐƵĚƵƌ ;йϳϮ͛LJĞ ŬĂĚĂƌͿ ǀĞ й3Ϯ ŽůŐƵĚĂ ĚĂ ďŝůĂƚĞƌĂůĚŝƌ. zƺŬƐĞŬ
ĚĞƌĞĐĞůŝ ƌĞŇƺ ƐŦŬůŦŬůĂ ŬƂƚƺ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞ ďƂďƌĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞĚŝƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ďƵ ŬƂƚƺ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞ ƌĞŶĂů
ƺŶŝƚŝŶ ĞƌŬĞŶĚĞŶ ĕŦŬĂƌƨůŵĂƐŦ ƉƌŽďůĞŵ ĕŦŬĂƌƚŵĂĚŦŒŦ ƐƺƌĞĐĞ ŐĞƌĞŬƐŝnjĚŝƌ. <Ƃƚƺ ŬŽŵƉůŝĂŶƐĂ ƐĂŚŝƉ LJƺŬƐĞŬ
ďĂƐŦŶĕůŦ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝ ĂƵŐŵĞŶƚĞ ĞƚŵĞŬ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ ǀĞ ďƵ ŝƔůĞŵĚĞ ŬƂƚƺ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞ ƌĞŶĂů ƺŶŝƚŝŶ ƺƌĞƚĞƌŝ
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ.
F1<F =5C1N5Cu C5N4RO=E
Ƶ ƚĂŶŦŵůĂŵĂ DŝƚĐŚĞůů ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ďĂƔĂƌŦůŦ ǀĂůǀ ĂďůĂƐLJŽŶƵŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ ǀĂůǀŝ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂŬŝ ŬƌŽŶŝŬ ďŝƌ
ĚƵƌƵŵƵ ƚĂŶŦŵůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ. Ƶ ƚĂŶŦŵůĂŵĂĚĂ ŝŶƚƌĞŶƐĞŬ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ
ƚƌĂŬƩĂ ďŽnjƵůŵĂLJĂ ǀĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ LJŽů ĂĕĂƌ.
ƵLJƵ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕ LJƺŬƐĞŬ ŵĞƐĂŶĞ ǀŽůƺŵƺ͕ ŬƂƚƺ ŬŽŵƉůŝĂŶƐ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ LJƺŬƐĞŬ ĚĞƉŽůĂŵĂ ďĂƐŦŶĕůĂƌŦŶŦŶ
ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ LJĞƚĞƌůŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ďŽƔĂůŵĂƐŦ ĞŶŐĞůůĞŶŝƌ. Ƶ
ĕŽĐƵŬůĂƌ LJƺŬƐĞŬ ďĂƐŦŶĕůŦ ǀĞ ŐĞŶŝƔ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝ ŝůĞ ŽůĚƵŬĕĂ ƌĂŚĂƴƌůĂƌ. ^ŦŬůŦŬůĂ ĚŽůƵƉ ƚĂƔŵĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐůĂƌŦ
ŵĞǀĐƵƚ ŽůƵƉ͕ ƐŦŬ ŝĚƌĂƌĂ ŐŝƚŵĞnjůĞƌ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝŶŝ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ďŽƔĂůƚĂŵĂnjůĂƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵƵ ƚĂŶŦŵĂĚĂ ǀŝĚĞŽ
ƺƌŽĚŝŶĂŵŝ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ ǀĞ ďƵ ƚĞƚŬŝŬƚĞ ŬƂƚƺ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŬƂƚƺ ŬŽŵƉůŝĂŶƐ ǀĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ
ŽǀĞƌ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ĂƔůĂŶŐŦĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƐĂĂƚůŝ ŝƔĞŵĞ ƂŶĞƌŝůŝƌ. Ƶ ƵLJŐƵůĂŵĂ ďĂƐŦŶĕůĂƌĚĂ ĚƺƔŵĞ
ǀĞ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ďŽƔĂůŵĂLJŦ ƐĂŒůĂLJĂŵĂnjƐĂ ɲͲďůŽŬĞƌůĞƌ ǀĞ ƚĞŵŝnj ĂƌĂůŦŬůŦ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ;d<Ϳ ƂŶĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
Whs͛ůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞŶ ĕŽŬ ŵĞƐĂŶĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ďŽnjƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ. sĂůǀůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ƔƵ ŝŬŝ
ĂŶĂ ƉƌŽďůĞŵůĞ ŬĂƌƔŦůĂƔŦůŦƌ͗ 1.mƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ĚƌĞŶĂũŦŶĚĂŬŝ ďŽnjƵůŵĂůĂƌ Ϯ. 7ŶŬŽŶƚŝŶĂŶƐ.
7ŶŬŽŶƚŝŶĂŶƐ ǀĂůǀůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŵĂũŽƌ ƉƌŽďůĞŵŝ ŽůƵƉ ŽůŐƵůĂƌŦŶ йϴ1͛ŝŶĚĞ ŐƺŶĚƺnj ǀĞ ŐĞĐĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶĚĂ
ŐĞĐŝŬŵĞ ƔĞŬůŝŶĚĞ ŬĞŶĚŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŝƌ.
FalflY XacdalabTa 3 Vab[l ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ belWe ]UfSeddeb.
DLJŽũĞŶŝŬ LJĞƚŵĞnjůŝŬ
ĞƚƌƺƐƂƌ ŚŝƉĞƌƌĞŇĞŬƐŝ
njĂůŵŦƔ ŬŽŵƉůŝĂŶƐͬŬƺĕƺŬ ŬĂƉĂƐŝƚĞ
DLJŽũĞŶŝŬ ŚĂƐĂƌ ƐŦŬůŦŬůĂ ďƺLJƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŐƂƌƺůƺƌ͕ ĚŽůƵƉ ƚĂƔŵĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ LJĞƚĞƌƐŝnj
ďŽƔĂůŵĂƐŦ ŝůĞ ŬĞŶĚŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. dĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƐĂĂƚůŝ ŝƔĞŵĞ͕ ŝŬŝůŝ ŝƔĞŵĞ͕ ɲͲďůŽŬĞƌůĞƌ ǀĞ d< ƂŶĞƌŝůŝƌ.
zĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ďƵůŐƵůĂƌŦŶŦŶ LJĂƔůĂ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬ ŐƂƐƚĞƌĚŝŒŝ͕ ŝŶĨĂŶƚůĂƌĚĂ ĞŶ ƐŦŬ ŬƂƚƺ ŵĞƐĂŶĞ
ŬŽŵƉůŝĂŶƐŦ͕ ĚĂŚĂ ďƺLJƺŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŚŝƉĞƌŬŽŶƚƌĂŬƟůŝƚĞ ǀĞ ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĞ͕ ƉŽƐƚƉƵďĞƌƚĂů ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŝƐĞ
ŵLJŽũĞŶŝŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒĞ ƌĂƐƚůĂŶŵŦƔƨƌ. Whs ŝŚƟŵĂůŝ ŽůĂŶ LJĞŶŝĚŽŒĂŶŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ ƚĞĚĂǀŝ ǀĞ ƚĂŬŝƉ
ƔĞŵĂƐŦ ƚŽƉůƵ ƔĞŬŝůĚĞ bĞŬŝů Ϯ͛ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ConeÕ olaba[ Whs͛ŝ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ŚĂƐƚĂ ďĂnjŦŶĚĂ ďĞůŝƌůĞŶĞĐĞŬ ďŝƌ ƉƌŽƚŽŬŽů ŝůĞ ƚĂŬŝƉ ĞƚŵĞŬ
njŽƌƵŶůƵĚƵƌ. mƌŽĚŝŶĂŵŝ͕ ŝĚƌĂƌ ǀŽůƺŵůĞƌŝ͕ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnj LJƂŶƺŶĚĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ
LJĂŬŦŶ ƚĂŬŝďĞ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌůĂƌ. ,ĂƐƚĂůĂƌĂ ŵĞǀĐƵƚ ŬůŝŶŝŬ ǀĞ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ďƵůŐƵůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ĂŶƟŬŽůŝŶĞƌũŝŬůĞƌ͕
ɲͲďůŽŬĞƌůĞƌ͕ d<͕ ŐĞĐĞ ŬŽŶƟŶƺ ŵĞƐĂŶĞ ĚƌĞŶĂũŦ͕ ƐĂĂƚůŝ ŝƔĞŵĞ͕ ŝŬŝůŝ ŝƔĞŵĞ Őŝďŝ ƚĞĚĂǀŝ ŽƉƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ
ƵLJŐƵŶ ŽůĂŶ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶůĂƌ ƂŶĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
90
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
U[Yl 2* Whs ŝŚƟŵĂůŝ ŽůĂŶ LJĞŶŝĚŽŒĂŶŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ ƚĞĚĂǀŝ ǀĞ ƚĂŬŝƉ ƔĞŵĂƐŦ
$0/( ! -$%-# #%#%%$(! &'# (%)
'
! $(! #0'%#!%!)&&#0 0# #
0(0
$ %(+'#$
#!!
$%$''$(! &
*$%-# #%#%%%$(! '
%%
#(!'
0 %"
*# # $(! %
! $(! %
$ ! $(! &'
!$0%
'#$(! ! $(! #"#!#$$(0"
-## $(! ,%-!%
)& %)$(! 0$
)-''+%
!%0(!#$
!(&# -- -!#-- 0#0%$ '#$
ƵŐŵĞŶƚĂƟŽŶ ǀĞ DŝƚƌŽĨĂŶŽī ĚƺƔƺŶ
Geideli^ec _^ @aediadriS Er_l_Wi. E`dade =arSX 2013¯de^ al^]•dr.
Kaina[lab*
ĂƐĂůĞ :. WŽƐƚĞƌŝŽƌ ƵƌĞƚŚƌĂů ǀĂůǀĞƐ. /Ŷ͗ tĞŝŶ :͕ <ĂǀŽƵƐƐŝ >Z͕ EŽǀŝĐŬ ͕ WĂƌƟŶ t͕ WĞƚĞƌƐ ;ĞĚƐͿ.
ĂŵƉďĞůů͛Ɛ hƌŽůŽŐLJ. dĞŶƚŚ ĞĚ. WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗ t ^ĂƵŶĚĞƌƐ͖ Ϯ01Ϯ. Ɖ.33ϴϵͲ3ϰ10.
^. dĞŬŐƺů͕ ,. ZŝĞĚŵŝůůĞƌ͕ ,.^. ŽŐĂŶ͕ . 'ĞƌŚĂƌnj͕ W. ,ŽĞďĞŬĞ͕ Z. <ŽĐǀĂƌĂ͕ Z. EŝũŵĂŶ͕ Śƌ. ZĂĚŵĂLJƌ͕ Z.
^ƚĞŝŶ. 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ WĂĞĚŝĂƚƌŝĐ hƌŽůŽŐLJ. Ϯ013. WƉ.103Ͳ10ϳ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
91
92
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‡œ‹‘ò”‡–‡”ƒŽ‡ϐŽòȋȌ
ƌ. dĂLJĨƵŶ K<dZ
ucda^Rel Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili Dal ¿_Se[ Žr_l_Zici 2ili] Dal ucda^Rel
GYbY•* sĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺ ŝĚƌĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞĚĞŶ ƺƌĞƚĞƌůĞƌ͕ ƌĞŶĂů ƉĞůǀŝƐ ǀĞ ŬĂůŝƐLJĞů ƐŝƐƚĞŵĞ ŐĞƌŝ ĂŬŦŵŦĚŦƌ.
sĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺŶƺŶ ŶŽƌŵĂů ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂŬŝ ƉƌĞǀĂůĂŶƐŦ й0.ϰͲ1.ϴ͕ ƺƌŝŶĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŐĞĕŝƌĞŶ
ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂŬŝ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ ŝƐĞ й30Ͳϱ0 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. zĞŶŝ ĚŽŒĂŶ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ ĞƌŬĞŬ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ
ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŐƂƌƺůĞŶ shZ͕ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ LJŦůůĂƌĚĂ ŬŦnj ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ϰͲϲ ŬĂƚ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. WƌĞŶĂƚĂů
ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnjƵŶ ƉŽƐƚŶĂƚĂů ŝŶĐĞůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ŝƐĞ ƉƌĞǀĂůĂŶƐŦ й1ϲ.Ϯ͛Ěŝƌ. ZĞŇƺĚĞ ŐĞŶĞƟŬ ŐĞĕŝƔ ŬĂǀƌĂŵŦ ĚĂ ƐŽŶ
LJŦůůĂƌĚĂŬŝ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌůĂ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶŵƵƔ ŽůƵƉ shZ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ ŬĂƌĚĞƔůĞƌŝŶĚĞ йϮϳ͕ ƌĞŇƺůƺ ĂŶŶĞͲďĂďĂůĂƌŦŶ
ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶĚĂ LJĂŬůĂƔŦŬ й3ϱ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ƐĂƉƚĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
sĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ŝůŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝ ĂĕŦŬůĂŵĂ ĂŵĂĐŦ ŝůĞ ĚŝŬŬĂƚ ĚŽŒĂů ŽůĂƌĂŬ
ƺƌĞƚĞƌĂǀĞnjŝŬĂů ďŝůĞƔŬĞ ;msͿ LJĂƉŦƐŦŶĂ ĕĞǀƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ďƂůŐĞĚĞŬŝ ƺƌĞƚĞƌŝŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝ ŝůĞ
ƺƌĞƚĞƌŽǀĞnjŝŬĂů ďƂůŐĞĚĞŬŝ LJĂƉŦƐĂů ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌ ŝŶĐĞůĞŶĞƌĞŬ ƌĞŇƺŶƺŶ ŶĞĚĞŶŝ ĂĕŦŬůĂŶŵĂLJĂ ĕĂůŦƔŦůŵŦƔƨƌ.
sƺĐƵĚƵŶ ƐŽŵĂƟŬ ďƺLJƺŵĞƐŝ ŝůĞ ŝŶƚƌĂŵƵƌĂů ƺƌĞƚĞƌ ďŽLJƵŶƵŶ ĂƌƚŵĂƐŦ ǀĞ ďƵ ŐĞůŝƔŝŵĞ ƉĂƌĂůĞů ŽůĂƌĂŬ
ƌĞŇƺŶƺŶ ŬĞŶĚŝůŝŒŝŶĚĞŶ ŬĂLJďŽůĂďŝůŵĞƐŝŶŝŶ ŐƂnjůĞŶŵĞƐŝ ms͛ŶŝŶ LJĂƉŦƐĂů ďŽnjƵŬůƵŒƵ ŐƂƌƺƔƺŶƺ ĚĞƐƚĞŬůĞƌ
ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. WƌŝŵĞƌ ǀĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺ ƚĂŶŦŵŦ LJƵŬĂƌŦĚĂ ĂĕŦŬůĂŶĂŶ ƺƌĞƚĞƌŽǀĞnjŝŬĂů ďŝůĞƔŬĞ ĂŶŽŵĂůŝƐŝ
ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ƌĞŇƺLJƺ ŝĨĂĚĞ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ. ^ĞŬŽŶĚĞƌ shZ ŝƐĞ ms LJĂƉŦƐŦŶŦŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ŶƂƌŽũĞŶ ŵĞƐĂŶĞ Őŝďŝ
ŵĞƐĂŶĞ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ǀĞLJĂ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶĂ LJŽů ĂĕĂŶ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŽůĂŶ
ƌĞŇƺ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ^ĞŬŽŶĚĞƌ ǀĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺĚĞ ĂŵĂĕ ƂŶĐĞůŝŬůĞ ĂůƩĂ LJĂƚĂŶ ƐĞďĞďŝŶ ƚĞĚĂǀŝ
ĞĚŝůŵĞƐŝĚŝƌ.
Tan fU TUbUSUlUnTYb]U* sĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺŶƺŶ ƚĂŶŦƐŦ ŝƔĞŵĞ ƐŝƐƚŽƺƌĞƚƌŽŐƌĂŵŦ ǀĞLJĂ ƌĂĚLJŽŶƺŬůŝĚ
ƐŝƐƚŽŐƌĂŵ ŝůĞ ŬŽŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů ŝƔĞŵĞ ƐŝƐƚŽŐƌĂŵŦ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ĚĞƚĂLJ ǀĞƌŝƌŬĞŶ
ƌĂĚLJĂƐLJŽŶ ŵŝŬƚĂƌŦ ĚŝŒĞƌŝŶĞ ŽƌĂŶůĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ. dĞĚĂǀŝ ƌĞŇƺŶƺŶ ĚĞƌĞĐĞƐŝŶĞ ŐƂƌĞ ƉůĂŶůĂŶĚŦŒŦŶĚĂŶ ƵůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ
ƌĞŇƺ ĕĂůŦƔŵĂ ŐƌƵďƵŶƵŶ ĚĞƌĞĐĞůĞŶĚŝƌŵĞ ƐŝƐƚĞŵŝ ƚĂŶŦĚĂ ƂŶĞŵ ƚĂƔŦŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ĚĞƌĞĐĞůĞŶĚŝƌŵĞ ƐŝƐƚĞŵŝŶĞ
ŐƂƌĞ͖
1.ĞƌĞĐĞ͗ ^ĂĚĞĐĞ ƺƌĞƚĞƌŝŶ ĚŝƐƚĂů ŬĞƐŝŵŝŶĞ ƌĞŇƺ.
Ϯ.ĞƌĞĐĞ͗ WĞůǀŝƐ ƌĞŶĂůŝƐĞ ƵůĂƔĂŶ͕ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶĂ LJŽů ĂĕŵĂLJĂŶ ƌĞŇƺ
3.ĞƌĞĐĞ͗ mƌĞƚĞƌĚĞ ŚĂĮĨ ǀĞLJĂ ŽƌƚĂ ĚƺnjĞLJĚĞ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ͖ ƚŽƉůĂLJŦĐŦ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ŽƌƚĂ ĚƺnjĞLJĚĞ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ͖
ŶŽƌŵĂů ǀĞLJĂ ŵŝŶŝŵĂů ĚĞĨŽƌŵĞ ĨŽƌŶŝŬƐůĞƌ
ϰ. ĞƌĞĐĞ͗ mƌĞƚĞƌĚĞ ŬŦǀƌŦŵůĂƌůĂ ďĞƌĂďĞƌ ŽƌƚĂ ĚƺnjĞLJĚĞ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ͖ ŬĂůŝŬƐůĞƌĚĞ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ͕ ŬƺŶƚůĞƔŵĞ͖
ƉĂƉŝůůĂ ŐƂƌƺŶƚƺůĞƌŝ ŝnjůĞŶĞďŝůŝLJŽƌ.
ϱ. ĞƌĞĐĞ͗ mƌĞƚĞƌĚĞ ŬŦǀƌŦŵůĂƌĂ LJŽů ĂĕĂŶ ĂŒŦƌ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ͕ ƉĂƉŝůůĂ ŐƂƌƺŶƺŵůĞƌŝ ƐŝůŝŶŵŝƔ.
,ĂƐƚĂůŦŒŦŶ ŐŝĚŝƔĂƨŶĚĂ ƌĞŶĂů ƐŬĂƌůĂƔŵĂ ĚĂ ƂŶĞŵ ƚĂƔŦĚŦŒŦŶĚĂ ĚŝŵĞƌŬĂƉƚŽƐƺŬƐŝŶŝŬ ĂƐŝƚ ;D^Ϳ ƐŝŶƟŐƌĂĮƐŝ
ĚĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚĂŶŦ ǀĞ ƐĞLJƌŝŶĚĞ ƂŶĞŵ ƚĂƔŦŵĂŬƚĂĚŦƌ.
TUTafY* sĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶ ŵĂŶƨŒŦ ĞŶĨĞŬƚĞ ŝĚƌĂƌŦŶ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵĞ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ ƐŽŶƵĐƵ
ŐĞĕŝƌŝůĞďŝůĞĐĞŬ ďŝƌ ƉŝLJĞůŽŶĞĨƌŝƩĞŶ ŬŽƌƵŶŵĂŬƨƌ. WŝLJĞŽŶĞĨƌŝƚ ƐĂĚĞĐĞ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬ ŽůĂƌĂŬ ŵŽƌďŝĚŝƚĞ
LJĂƌĂƚŵĂŬůĂ ŬĂůŵĂnj ƌĞŶĂů ƉĂƌĂŶŬŝŵĚĞ ƐŬĂƌ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞƟƌĞƌĞŬ ŝůĞƌůĞLJĞŶ ĚƂŶĞŵůĞƌĚĞ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ͕
ďƂďƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕ ƉƌŽƚĞŝŶƺƌŝ ǀĞ ŚĂƩĂ ƐŽŶ ĚƂŶĞŵ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝŶĞ ŬĂĚĂƌ ŐŝĚĞďŝůĞĐĞŬ ďŝƌ
ƚĂďůŽŶƵŶ ďĂƔůĂƨĐŦƐŦ ŽůĂďŝůŝƌ.
dĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝ ŬŽŶnjĞƌǀĂƟĨ ŝnjůĞŵ ;ĂŶƟďŝLJŽƟŬ ƉƌŽĮůĂŬƐŝƐŝͿ͕ ĂůƩĂ LJĂƚĂŶ ŶĞĚĞŶŝŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ;ŝƔĞŵĞ
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͕ ŶƂƌŽũĞŶ ŵĞƐĂŶĞ ǀďͿ͕ ĞŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ǀĞ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌĚŝƌ. ^ŽŶ
LJŦůůĂƌĚĂ ƌŽďŽƟŬ ǀĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĂŶƟƌĞŇƺ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌĚĞ ĚĞ ƵLJŐƵůĂŶŵĂLJĂ ďĂƔůĂŶŵŦƔƨƌ.
ŶƟďŝLJŽƟŬ ƉƌŽĮůĂŬƐŝƐŝŶĚĞ ĂŵĂĕ ƺƌĞƚĞƌŽǀĞnjŝŬĂů ďŝůĞƔŬĞŶŝŶ ŵĂƚƵƌĂƐLJŽŶƵŶƵ ƐĂŒůĂLJŦŶĐĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ŝĚƌĂƌŦŶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
93
ƐƚĞƌŝů ŬĂůŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂLJĂƌĂŬ ƺƐƚ ƐŝƐƚĞŵŝ ŬŽƌƵŵĂŬ ǀĞ ƐŬĂƌ ŽůƵƔƵŵƵŶƵ ƂŶůĞŵĞŬƟƌ. Ƶ ĂŵĂĕůĂ ƉƌŽĮůĂŬƟŬ
ĂŶƟďŝLJŽƚĞƌĂƉŝ ;ƚƌŝŵĞƚŽƉƌŝŵͲƐƵůĨĂŵĞƚŽŬƐĂnjŽů͕ ŶŝƚƌŽĨƵƌĂŶƚŽŝŶ ǀƐ.Ϳ ŐĞĐĞ LJĂƚŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ƚĞŬ ĚŽnj ŚĂůŝŶĚĞ
ǀĞƌŝůĞƌĞŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. sĞƌŝůĞĐĞŬ ĚŽnj ƚĞĚĂǀŝ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĚŽnjƵŶ LJĂƌŦƐŦͬĕĞLJƌĞŒŝ ŬĂĚĂƌĚŦƌ. 7Ŭŝ ĂLJŦŶ
ĂůƨŶĚĂŬŝ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ďƵ ŝůĂĕůĂƌŦŶ LJĂŶ ĞƚŬŝ ŽůĂƐŦůŦŬůĂƌŦ ƐĞďĞďŝLJůĞ ĂŵŽŬƐŝƐŝůŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝĚĞ ĂŵĂĕ ďŽnjƵŬ ŽůĂŶ ƺƌĞƚĞƌŽǀĞnjŝŬĂů ďŝůĞƔŬĞ ĂŶĂƚŽŵŝƐŝŶŝ ĚƺnjĞůƚŵĞŬƟƌ. Ƶ ĂŵĂĕůĂ
ƐƵďŵƵŬŽnjĂů ƚƺŶĞů ŽůƵƔƚƵƌƵůĂƌĂŬ ƺƌĞƚĞƌ LJĞŶŝĚĞŶ ƌĞŝŵƉůĂŶƚĞ ĞĚŝůŝƌ. ŽŚĞŶ͕ WŽůŝƚĂŶŽͲ>ĞĂĚďĞƩĞƌ͕ >ŝĐŚͲ
'ƌĞŐŽŝƌ Őŝďŝ ĕĞƔŝƚůŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌ ĂĕŦŬͬůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ǀĞLJĂ ƌŽďŽƟŬ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶ
ďĂƔĂƌŦƐŦ ŽƌƚĂůĂŵĂ йϵϱ͛Ɵƌ.
ŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ ĚĞŶĞLJŝŵŝŵ ƉĞŬ ĕŽŬ ŵĂĚĚĞŶŝŶ ĚĞŶĞŶŵĞƐŝ ŝůĞ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ ǀĞ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĞŶ
ĕŽŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŵĂƚĞƌLJĂů͕ Ϯ001 LJŦůŦŶĚĂ & ŽŶĂLJŦ ĚĂ ĂůĂŶ ĚĞŬƐƚƌĂŶŽŵĞƌͬŚLJĂůƵƌŽŶŝŬ ĂƐŝƚ ŬŽƉŽůŝŵĞƌŝĚŝƌ.
DĞƚĂͲĂŶĂůŝnjĚĞ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ ďĂƔĂƌŦƐŦ ŐƌĂĚĞ / ǀĞ // ƌĞĨƺ ŝĕŝŶ йϳϴ.ϱ͕ ŐƌĂĚĞ /// ŝĕŝŶ йϳϮ͕ ŐƌĂĚĞ /s ŝĕŝŶ йϲ3 ǀĞ
ŐƌĂĚĞ s ŝĕŝŶ йϱ1 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ĂƔĂƌŦ ĚƵƉůŝŬĞ ƐŝƐƚĞŵůĞƌĚĞ ;йϱ0Ϳ ǀĞ ŶƂƌŽƉĂƟŬ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ;ϲϮйͿ
ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ǀĞnjŝŬŽƺƌĞƚĞƌĂů ƌĞŇƺŶƺŶ ƚĂŬŝƉ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƌŝƐŬ ŐƌƵƉůĂƌŦŶŦŶ ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ďƵŶĂ ŐƂƌĞ
ƚĞĚĂǀŝ ƉůĂŶůĂŵĂƐŦŶŦŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦ h ŬŦůĂǀƵnjƵ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ZŝƐŬ ŐƌƵƉůĂƌŦŶŦŶ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦ
h Ϯ01ϰ ŬŦůĂǀƵnjƵ ŝĕŝŶĚĞ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ.
Kaina[lab*
1. h 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ sĞƐŝĐŽƵƌĞƚĞƌĂů ZĞŇƵdž͕ Ϯ01ϰ.
Ϯ. sĞƐŝĐŽƵƌĞƚĞƌĂů ZĞŇƵdž. ĂŵƉďĞůůͲtĂůƐŚ hƌŽůŽŐLJ͕ dĞŶƚŚ ĞĚŝƟŽŶ͕ tĞŝŶ͕ <ĂǀŽƵƐƐŝ͕ EŽǀŝĐŬ͕ WĂƌƟŶ͕ WĞƚĞƌƐ
;ĞĚƐͿ͕ Ϯ01Ϯ.
9$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
G‡‹Ǚ燕–‹Ǚ•ȋ”‹Ǚ’–‘”ç‹Ǚ†‹œȌ
ƌ. zŦůŵĂnj <^Kz
Adadºr[ Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci ¿_Se[ Žr_l_Zici 2ili] Dal Erjere]
dĞƐƟƐůĞƌŝŶ ĞŵďƌŝLJŽůŽũŝŬ ŐĞůŝƔŝŵŝ ĞƌŬĞŶ ĨĞƚĂů ŚĂLJĂƩĂ ďĂƔůĂƌ. <ƌŽŵŽnjŽŵĂů ĐŝŶƐŝLJĞƚ͕ ŐĂŵĞƚůĞƌŝŶ ĨƺnjLJŽŶƵ
ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ z ŬƌŽŵŽnjŽŵƵ ǀĂƌůŦŒŦ ǀĞLJĂ LJŽŬůƵŒƵŶĂ ŐƂƌĞ ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ͕ ĞƌŬĞŬ ƐĞŬƐƺĞů ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂ z
ŬƌŽŵŽnjŽŵƵ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ^Zz ŐĞŶŝŶŝŶ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ŐĞƐƚĂƐLJŽŶƵŶ ϳ. ŚĂŌĂƐŦŶĚĂ ƚĞƐƟŬƺůĞƌ ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂŶŦŶ
ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ďĂƔůĂƌ. ƌŬĞŬ ƐĞŬƐƺĞů ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂ ĨĞƚĂů ƚĞƐƟƐƚĞŬŝ >ĞLJĚŝŐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞŶ ƐĂůŦŶĂŶ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌ ǀĞ
ƐĞƌƚŽůŝ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞŶ ƐĂůŦŶĂŶ DƺůůĞƌŝĂŶ ŝŶŚŝďĞ ĞĚŝĐŝ ĨĂŬƚƂƌ ;D/^Ϳ Őŝďŝ ŚŽƌŵŽŶůĂƌ ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ŽůƵƔƵƌ. CRI
[bYdY[ dUcdYc bUlYblUiYSY WUnlUb olan Coh9 fU 6WV9¯e joblaian ana •aldUb WYbY Von[cYion Wbºb.
ϰ ŝůĞ ϲ. ŚĂŌĂůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů ŐĞƌŵ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ŐƂĕƺ ŝůĞ ŐĞŶŝƚĂů ŬĂƚůĂŶƨ ŽůƵƔƵƌ. Ƶ ƐĂĬĂĚĂ
ŐŽŶĂĚĂů ƉƌŝŵŽƌĚŝƵŵ ĨĂƌŬůŦůĂƔŵĂŵŦƔ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ŚĞƌ ŝŬŝ ĐŝŶƐĞ ĚĞ ĚƂŶŵĞ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝ ƚĂƔŦƌ. GonocYdlUbYn
<UiTYW fU CUbdolY ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ TYVUbancYacione WUcdacionen 5 YlU 9. XaVdalabnTa WUbÕU[lU•Yb. ϴ. ŚĂŌĂĚĂ
ĨĞƚĂů ƚĞƐƟƐ ŚŝƉŽĮnjĚĞŬŝ ŚŽƌŵŽŶĂů ƌĞŐƺůĂƐLJŽŶĚĂŶ ďĂŒŦŵƐŦnj ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ǀĞ D/^ ƐĂůŐŦůĂŵĂLJĂ ďĂƔůĂƌ.
'Ğƌŵ ŚƺĐƌĞůĞƌŝ ŐŽŶŽƐŝƚůĞƌĞ ĨĂƌŬůŦůĂƔĂƌĂŬ ƚĞƐƟŬƺůĞƌ ŬŽƌĚůĂƌĂ ŝůĞƌůĞƌ ǀĞ WUcdacionen 15. XaVdacnTa
VUdal c`Ub]adoWonYa ole•eb. dĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƐĞŶƚĞnjŝ ǀĞ ƐĂůŐŦůĂŶŵĂƐŦ ĂŶŶŶĞĚĞŶ ŐĞĕĞŶ Ś' ŝůĞ ŽůƵƔƵƌ ǀĞ
ŐĞďĞůŝŒŝŶ 1ϮͲ1ϰ. ŚĂŌĂůĂƌŦŶĚĂ ƉŝŬ LJĂƉĂƌ. D/^ ƐĂůŐŦƐŦ͕ ŐĞďĞůŝŒŝŶ ϴ. ŚĂŌĂƐŦŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŵƺůůĞƌŝĂŶ LJĂƉŦůĂƌŦŶ
ĚĞũĞŶĞƌĂƐLJŽŶƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. <UiTYW ŚƺĐƌĞ ŚŽƌŵŽŶůĂƌŦ ŽůĂŶ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ǀĞ ŝŶƐƺůŝŶͲlY[U 3 9NC<3
Xob]onlabnn TºjUilUbY WUbUlYÎYn 1$. YlU 17. XaVdalab abacnTa Un ºcd cUfYiUiU Õ[ab fU be Tebe]
dUcdYclUbYn YnY•Y YÕYn [bYdY[dYb.
GebUbna[ele] YcU U]bbYioloZY[ ia•a]n 7. XaVdacnTa WUlY•Yb fU c[bode]a [aTab `bocUcec
faWYnalYcYn eja]acna [lafejle[ ia`ab. 12. fU 1$. XaVdalab abacnTa WebUbna[ele]Ta Ub[U[ c`UcYVY[
`bolYVUbacion fU •Y•]U ba•lab. GebUbna[ele]en Tba]adY[ bYb •U[YlTU •Y•]UcY͕ dUcdYc YnY•YnU jU]Yn
Xajblab fU WUnYdoVU]obal cYnYb ioleila YnnUbfacion dUcdYcYn dbancYnWeYnal WUÕY•YnY dUdY[lUiUbYlYb.
'ŽŶĂĚŦ ĚŝĂĨƌĂŐŵĂLJĂ ĂƐĂŶ ŬƌĂŶŝŽƐƵƐƉĞŶƐƵĂƌ ;^Ϳ ůŝŐĂŵĂŶ njĂŵĂŶ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ LJŽŬ ŽůƵƌ. 'ƵďĞƌŶĂŬƵůƵŵ
ƚĞƐƟƐ ŝŶŵĞĚĞŶ ƂŶĐĞ ŽŶƵ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂůĂ ĮŬƐĞ ĞƚŵĞĚĞ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂƌ͕ ĂŶĐĂŬ ƚĞƐƟƐŝŶ ŬĂŶĂů ďŽLJƵŶĐĂ ǀĞ
ƐŬƌŽƚƵŵ ŝĕŝŶĞ ŝŶŝƔŝŶĚĞŬŝ ƌŽůƺ ĂĕŦŬ ĚĞŒŝůĚŝƌ. ϴ. ŚĂŌĂĚĂ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂů ŽůƵƔŵĂLJĂ ďĂƔůĂƌ͕ ƉĞƌŝƚŽŶƵŶ ŝŶŐƵŝŶĂů
ŬĂŶĂůŦŶ ŝĕŝŶĞ ĚŽŒƌƵ ŚĞƌŶŝĂƐLJŽŶƵ ƐŽŶƵĐƵ ĚĂ ƉƌŽƐĞƐƵƐ ǀĂŐŝŶĂůŝƐ ŽůƵƔƵƌ. ŬƐƚĞƌŶĂů ŐĞŶŝƚĂůůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔŝŵŝ ŝƐĞ
ŐĞƐƚĂƐLJŽŶƵŶ ϴ ŝůĞ 1ϲ. ŚĂŌĂůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůƵƔƵƌ. dĞƐƟƐůĞƌ Ϯ3. ŚĂŌĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ĂďĚŽŵĞŶĚĞ ƐĂďŝƚ ĚƵƌŵĂƐŦŶĂ
ƌĂŒŵĞŶ͕ ƉƌŽƐĞƐƵƐ ǀĂŐŝŶĂůŝƐ ƐŬƌŽƚƵŵĂ ŬĂĚĂƌ ƵnjĂŵŦƔƨƌ.
TUcdYclUbYn Yn]UcYnTU Y[Y a•a]a fabTb* 1. ďĚŽŵŝŶĂů Ϯ. 7ŶŐƵŝŶŽƐŬƌŽƚĂů
ďĚŽŵŝŶĂů ƐĂĬĂĚĂ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ^ ďĂŒŦŶŦ ƌĞŐƌĞƐĞ ĞƚŵĞƐŝŶŝŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ͕ /E^>Ͳ3 ĐĂƵĚĂů ŐƵďĞƌŶĂŬƵůƵŵƵŶ
ďƺLJƺŵĞƐŝŶĞ ǀĞ ĚĂŚĂ ŬĂůŦŶůĂƔŵĂƐŦŶĂ LJŽů ĂĕĂƌĂŬ ƔŝƔŵĞ ƌĞĂŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶĞŶ ĚƵƌƵŵƵ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ ǀĞ
ƚĞƐƟƐŝŶ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂůĂ LJĂŬŦŶ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌĂ ƚƵƚƵŶŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂƌ. /E^>Ͳ3 ƌĞƐĞƉƚƂƌƺ >'Zϴ͛ŝŶ ĚĞ ďƵ
ƐĂĬĂĚĂ ƌŽůƺ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. LJƌŦĐĂ D/^ ƐĂůŦŶŦŵŦ ŵƺůůĞƌŝLJĂŶ LJĂƉŦůĂƌĚĂ ƌĞŐƌĞƐLJŽŶĂ LJŽů ĂĕĂƌ. dĞƐƟƐŝŶ
ŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂů ŝŶŝƔŝ 10. ŚĂŌĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ƚĂŵĂŵůĂŶŦƌ.
7ŬŝŶĐŝ ĨĂnj ŽůĂŶ ŝŶŐƵŝŶŽƐŬƌŽƚĂů ƐĂĬĂ ŝƐĞ Ϯϱ ŝůĞ 3ϱ. ŚĂŌĂůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůƵƔƵƌ. 7ŶŐƵŝŶĂů [anal dUcdYcYn
WUÕY•Y olTe[Õa XjlTb fU 20-28. XaVdalabTa WUbÕU[lU•Yb. Ƶ ƐĂĬĂŶŦŶ ĂŶĚƌŽũĞŶůĞƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ LJƂŶĞƟůĚŝŒŝ
ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶĚƌŽũĞŶůĞƌŝŶ ĞƚŬŝůĞƌŝŶŝŶ ĕŽŒƵ ŝŶĚŝƌĞŬƚ LJŽůůĂ ŽůƵƌ. 'ĞŶŝƚŽĨĞŵŽƌĂů ƐŝŶŝƌŝŶ ƐĞŶƐŽƌŝLJĂů
ĮďĞƌůĞƌŝŶĚĞŶ ƐĂůŦŶĂŶ ǀĞ ŵŝŐƌĂƐLJŽŶĂ ŬŦůĂǀƵnjůƵŬ ĞĚĞŶ ŬĞŵŽƚĂŬƟŬ ďŝƌ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ŽůƵƔƚƵƌĂŶ ĐĂůĐŝƚŽŶŝŶ ŐĞŶĞͲ
ƌĞůĂƚĞĚ ƉĞƉƟĚĞ ;'ZWͿ ŐƵďĞƌŶĂŬƵůƵŵĚĂ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶ ŽůƵƔƚƵƌĂƌĂŬ ƚĞƐƟƐ ŝŶŝƔŝŶĚĞ ĂŶĂŚƚĂƌ ƌŽů ŽLJŶĂƌ.
dĞƐƟƐŝŶ ŝŶŝƔŝŶĚĞ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ĞƚŬĞŶůĞƌ Őŝďŝ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ǀĞ ŵĞŬĂŶŝŬ ĞƚŬĞŶůĞƌ ĚĞ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ƵŶůĂƌ ŬĂƌŦŶ
ŝĕŝ ďĂƐŦŶĐŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦ͕ ƚĞƐƟƐ ĞŬůĞƌŝŶŝŶ ďƺLJƺŵĞƐŝ ŝůĞ ƚĞƐƟƐŝŶ ĂŒŦƌůĂƔŵĂƐŦ͕ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂůŦŶ ŐĞŶŝƔůĞŵĞƐŝ ǀĞ
ŐƵďĞƌŶĂŬƵůƵŵƵŶ ŬĂůŦŶůĂƔŵĂƐŦ Őŝďŝ ĚƵƌƵŵůĂƌĚŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
95
T1N9= fU T5R=uNO<O:u
<ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ ƚĞƐƟƐŝŶ ƐŬƌŽƚƵŵĚĂ ŽůŵĂLJŦƔŦŶŦ ĂŶůĂƚŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ďŝƌ ƚĞƌŝŵĚŝƌ. <ĞůŝŵĞ ĂŶůĂŵŦ
ŽůĂƌĂŬ ͞Őŝnjůŝ ƚĞƐƟƐ͟ ĚĞŵĞŬƟƌ. <ůŝŶŝŬƚĞ ĚĂŚĂ ĕŽŬ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐ ƚĞƌŝŵŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
EŽƌŵĂů ƐŬƌŽƚĂů ƉŽnjŝƐLJŽŶ͗ dĞƐƟƐŝŶ ŽƌƚĂ ŶŽŬƚĂƐŦŶŦŶ ŵŝĚƐŬƌŽƚƵŵ ǀĞLJĂ ĚĂŚĂ ĂƔĂŒŦƐŦŶĚĂ LJĞƌůĞƔŵŝƔ
ŽůĚƵŒƵ ĚƵƌƵŵƵ ĂŶůĂƨƌ.
zƺŬƐĞŬ ƐŬƌŽƚĂů ƚĞƐƟƐůĞƌ͗ ŽŒƵ ŬůŝŶŝƐLJĞŶ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƌƵƟŶ ŽůĂƌĂŬ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů
ĞĚŝůŵĞŵĞůĞƌŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ͕ ďĂnjŦ ĞƉŝĚĞŵŝLJŽůŽũŝŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ.
Ƶ ŵƵŚƚĞŵĞůĞŶ ŚĞƚĞƌŽũĞŶ ďŝƌ ŐƌƵƉ ŽůƵƉ͕ ƐŬƌŽƚĂů ŽƌƚĂ ŶŽŬƚĂŶŦŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ƐƚĂďŝů ŝŶŵŝƔ ƚĞƐƟƐůĞƌ ǀĞ ƐƚĂďŝů
ŽůŵĂLJĂŶ ÌWlYTYnWÊ ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ŝĕĞƌŝƌ.
7ŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƚŝƐ͗ ŝƌ ǀĞLJĂ ŝŬŝ ƚĞƐƟƐŝŶ ďŝƌĚĞŶ ŶŽƌŵĂů ƐŬƌŽƚĂů ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ŽůŵĂŵĂƐŦ ŽůƵƉ͕ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ŬůŝŶŝŬ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚĞ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝƚ ƚĞƐƟƐ LJĂ ĚĂ ŶŽŶƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐ ŽůĂƌĂŬ ŝĨĂĚĞ ĞĚŝůŝƌ. EŽŶƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ĕŽŒƵ
ǀĂŶŝƐŚŝŶŐ LJĂŶŝ ŬĂLJďŽůŵƵƔƚƵƌ. ĂƔůĂŶŐŦĕƚĂ ǀĂƌ ŽůƵƉ ƐŽŶƌĂĚĂŶ ŬĂLJďŽůŵĂ ƐĞďĞƉůĞƌŝ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŽůĂLJůĂƌ ǀĞLJĂ
ƚŽƌƐŝLJŽŶĚƵƌ͕ ƚĞŬ ƚĂƌĂŇŦ ŵŽŶŽƌƔŝĚŝ ǀĞLJĂ ŶĂĚŝƌĞŶ ŝŬŝ ƚĂƌĂŇŦ ĂŶŽƌƔŝĚŝ ŽůĂďŝůŝƌ. 2YladUbal `al`U UTYlU]UiUn
dUcdYc ]UfSedca fU cU[cºUl Vab[lla•]a `boblU]Y fablÎn Tº•ºnTºbUn XY`oc`aTYac WYbY U[ `adoloZY
fabca Xacdalabn aSYl olaba[ UnTo[bYnoloZY[ fU WUnUdY[ TUÎUblUnTYbYl]UcY nUbYl]U[dUTYb.
ŐĞŶĞnjŝ͗ ,ŝĕ ŵĞǀĐƵƚ ŽůŵĂŵŦƔ ǀĞ ĚŽůĂLJŦƐŦ ŝůĞ ŝƉƐŝůĂƚĞƌĂů ŵƺůůĞƌ ŬĂŶĂůŦ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶƐŦ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĂŶ ďŝƌ
ƚĞƐƟƐŝ ŝĨĂĚĞ ĞĚĞƌ.
<ŽŶũĞŶŝƚĂů ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ͗ ŽŒƵŵĚĂ ĞŬƐƚƌĂƐŬƌŽƚĂů ŽůĂŶ ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ŝĨĂĚĞ ĞĚĞƌ.
dĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ͗ dĞƐƟƐůĞƌŝŶ ĚŽŒƵŵĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŬĞŶĚŝůŝŒŝŶĚĞŶ ŝŶŵĞƐŝ ĨĂŬĂƚ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ
ŶŽŶƐŬƌŽƚĂů ďŝƌ ƉŽnjŝƐLJŽŶĂ ĚƂŶŵĞƐŝLJůĞ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ.
dĞƐƟŬƺůĞƌ ĕŦŬŦƔ ǀĞLJĂ ĞĚŝŶŝůŵŝƔ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ͗ <ƌŝƉƚŽƌƔŝƚ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ŝŶŐƵŝŶĂů ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ŽůŵĂĚĂŶ ďŝƌ
ƂŶĐĞŬŝ ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ƐŬƌŽƚĂů ŽůĂƌĂŬ ďĞůŐĞůĞŶĚŝŒŝ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƚĂŶŦŵůĂŵĂĚŦƌ.
^ĞŬŽŶĚĞƌ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ͗ 7ŶŐƵŝŶĂů ŚĞƌŶŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ƐƵƉƌĂƐŬƌŽƚĂů ŽůĂŶ ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ŝĨĂĚĞ ĞĚĞƌŬĞŶ͕
ƚĞƐƟƐ ƌĞƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶƵ ŽůĂƌĂŬ ƐƵƉƌĂƐŬƌŽƚĂů ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ƚĂŶŦŵůĂŵĂĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
ZĞƚƌĂŬƟů ƚĞƐƟƐůĞƌ͗ ^ŬƌŽƚƵŵĚĂŶ ŬŽůĂLJĐĂ ŐĞƌŝ ĕĞŬŝůĞŶ͕ ĨĂŬĂƚ ŵĂŶƵĞů ŽůĂƌĂŬ ƐƚĂďŝů ďŝƌ ƐŬƌŽƚĂů ƉŽnjŝƐLJŽŶĂ
LJĞƌůĞƔƟƌŝůĞďŝůĞŶ ǀĞ ŽƌĂĚĂ ĞŶ ĂnjŦŶĚĂŶ ŐĞĕŝĐŝ ďŝƌ ƐƺƌĞ ƐƚĂďŝů ŬĂůĂďŝůĞŶ ƐŬƌŽƚĂů ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ƚĂŶŦŵůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ
ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƚĞƌŝŵĚŝƌ.
uNCu41NC
7njŽůĞ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ ĚŽŒƵŵƐĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌŝŶ ĞŶ ƐŦŬ ŽůĂŶůĂƌŦŶĚĂŶĚŦƌ ǀĞ ƉƌĞŵĂƚƺƌĞ ďĞďĞŬůĞƌĚĞ ŐƂƌƺůŵĞ
ƐŦŬůŦŒŦ й ϰϱ ŝŬĞŶ͕ ŵŝLJĂĚŦŶĚĂ ĚŽŒĂŶůĂƌĚĂ й3 ;й1ͲйϰͿ ǀĞ 3 ĂLJůŦŬ ďĞďĞŬůĞƌĚĞ й1 ŬĂĚĂƌĚŦƌ. <ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ
ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ŽƌƚĂůĂŵĂ йϳ0 ŝůĞ йϳϳ͛Ɛŝ ĂŶŶĞĚĞŶ ŐĞĕĞŶ Ś' ĞƚŬŝƐŝLJůĞ ĂƌƚŵŦƔ ŽůĂŶ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ĚƺnjĞLJŝ
ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ŝŶĞƌ. ϲ ĂLJůŦŬƚĂŶ ďƺLJƺŬ ďĞďĞŬůĞƌĚĞ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ƐƉŽŶƚĂŶ ŝŶŝƔŝ ďĞŬůĞŶŵĞnj.
5Pu45=uIO<O:u
<ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ƉĞƌŝŶĂƚĂů ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƉƌĞŵĂƚƺƌŝƚĞ͕ ĚƺƔƺŬ ĚŽŒƵŵ ĂŒŦƌůŦŒŦ͕ ŬƺĕƺŬ ŐĞďĞůŝŬ
LJĂƔŦ͕ ŵĂŬĂƚ ŐĞůŝƔŝ ǀĞ ŵĂƚĞƌŶĂů ĚŝLJĂďĞƚ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,ĂƐƚĂůŦŬ ŬĂůŦƚƐĂů ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ LJĂƚŬŦŶůŦŒŦŶ
ƉŽůŝŐĞŶŝŬ ǀĞ ŵƵůƟĨĂŬƚƂƌŝLJĞů ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.ŝůĞ ďŝƌĞLJůĞƌŝŶĚĞŶ ďŝƌŝƐŝŶĚĞ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ ŽůŵĂƐŦ͕
ƌŝƐŬŝ 3.ϲ ŬĂƚ ĂƌƨƌŦƌŬĞŶ͕ ďĂďĂĚĂ ŽůŵĂƐŦ ƌŝƐŬŝ ϱ ŝůĂ 10 ŬĂƚĂ͕ ĞƌŬĞŬ ŬĂƌĚĞƔƚĞ ŽůŵĂƐŦ ŝƐĞ ƌŝƐŬŝ ϳ ŝůĂ 10 ŬĂƚĂ
ŬĂĚĂƌ ĂƌƨƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. 7njŽůĞ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵŝŶ ƉĂƚŽŐĞŶĞnjŝ ŚĂůĂ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ͕ ĂŶĐĂŬ ŐĞŶĞƟŬ
ǀĞ ĕĞǀƌĞƐĞů ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ƌŽůƺŶƺŶ ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
C9N96<1N49R=1
<ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ ƚĞƐƟƐůĞƌ ďĂƐŝƚ ŽůĂƌĂŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶĚĂŬŝ ƉŽnjŝƐLJŽŶůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ŝŶƚƌĂͲĂďĚŽŵŝŶĂů͕
ŝŶƚƌĂŬĂŶĂůŝŬƺůĞƌ͕ ĞŬƐƚƌĂŬĂŶĂůŝŬƺůĞƌ ;ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ǀĞLJĂ ŝŶĨƌĂƉƵďŝŬͿ ǀĞ ĞŬƚŽƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŦůŦƌůĂƌ.
<ůŝŶŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŝƐĞ ƉĂůƉĞ ĞĚŝůĞďŝůĞŶ ;LJĂŬůĂƔŦŬ йϴ0 ŽůŐƵͿ ǀĞ ƉĂůƉĞ ĞĚŝůĞŵĞLJĞŶ ;ŶŽŶƉĂůƉĂďůĞͿ ;LJĂŬůĂƔŦŬ йϮ0Ϳ
ŽůĂƌĂŬ ŝŬŝ ŐƌƵďĂ ĂLJƌŦůŦƌůĂƌ. EŽŶƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ 1ͬ3͛ƺ ŝůĞ Ϯͬ3͛ƺ ŵŽŶŽƌƔŝĚ ŽůĂďŝůŝƌ. 'ĞŶŝƔ ďŝƌ ĚĞƌůĞŵĞĚĞ
ŽůŐƵůĂƌŦŶ й3ϰ͛ƺ ĂďĚŽŵŝŶĂů͕ й1Ϯ͛Ɛŝ ŝŶƚĞƌŶĂů ƌŝŶŐ LJĂŬŦŶŦŶĚĂ ;ƉĞĞƉŝŶŐͿ͕ йϮϳ͛Ɛŝ ŝŶƚƌĂŬĂŶĂůŝŬƺůĞƌ ǀĞ йϮϳ͛Ɛŝ
ĚĞ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƌŝŶŐŝŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
EŽŶƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐůĞƌ ŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂů ŽůĂƌĂŬ ĞŶ ƐŦŬ ŝŶƚĞƌŶĂů ƌŝŶŐ ƐĞǀŝLJĞƐŝŶĚĞ ŽůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ŚĞƌŚĂŶŐŝ
ďŝƌ LJĞƌĚĞ ĚĞ ŽůĂďŝůŝƌůĞƌ. ĂnjĞŶ ƚĞƐƟƐ ĂďĚŽŵĞŶ ǀĞ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂů ĂƌĂƐŦŶĚĂ LJĞƌ ĚĞŒŝƔƟƌŝƌ Ŭŝ ďƵ ƚĞƐƟƐůĞƌ
Ì`UU`YnW dUcdYcÊ ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŦƌůĂƌ. TUcdYclUbYn Un c[ U[do`Y[ lo[alYjacione U[cdUbnal oblY[ Vacia
96
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
fU CSab`a Vaciac abacnTa iUb alan ce`UbVYcYial YnWeYnal `o• TYÎUb aTila Ta 4UnYc-2bognU `o•eTeb.
ŝŒĞƌ ĂŶŽƌŵĂů ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶůĂƌ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ ƐŬƌŽƚĂů͕ ĨĞŵŽƌĂů͕ ƉĞƌŝŶĞĂů ǀĞ ƉƌĞƉĞŶŝů ďƂůŐĞůĞƌĚŝƌ. ;bĞŬŝů 1Ϳ.
ZĞƚƌĂŬƟů ƚĞƐƟƐ ŝƐĞ ŚŝƉĞƌĂŬƟĨ ŬƌĞŵĂƐƚĞƌ ƌĞŇĞŬƐŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ 3Ͳϳ LJĂƔ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĚĂŚĂ ƐŦŬ
ŬĂƌƔŦůĂƔƨŒŦŵŦnj ĚƵƌƵŵĚƵƌ. Ƶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƟƐ ĞůůĞ ƐŬƌŽƚƵŵĂ ŝŶĚŝƌŝůŝƌ ǀĞ ďŦƌĂŬŦůĚŦŒŦŶĚĂ ďŝƌ
ƐƺƌĞ ƚĞƐƟƐ ƐŬƌŽƚƵŵĚĂ ŐĞƌŝůŝŵƐŝnj ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ŬĂůĂďŝůŝƌ. ŒĞƌ ƚĞƐƟƐ ŽůĚƵŬĕĂ ŐĞƌŐŝŶ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ƐŬƌŽƚƵŵĂ
ŝŶĚŝƌŝůĞďŝůŝLJŽƌ ǀĞ ŚĞŵĞŶ LJƵŬĂƌŦ ŬĂĕŦLJŽƌƐĂ ƌĞƚƌĂŬƟů ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŵĂnjůĂƌ. RUdba[dYl dUcdYclUbTU
]UTY[al fUia SUbbaXY dUTafYiU YXdYiaÕ io[deb. 1nSa[ bUdba[dYl dUcdYclUbYn ÕoSeÎen bºiº]UcYnU aia[
eiTeba]ai` dU[bab [bY`dob•YTY[ dUcdYc Tebe]ena WUl]U olacl[lab belenTeÎenTan be Xacdalab
`ebUbdUiU [aTab ilTa bYb [UbU [ondbol UTYl]UlYTYblUb.
KbY`dob•YTYj] ConeÕlab*
ϭ͘ 7ŶĨĞƌƟůŝƚĞ
hŶŝůĂƚĞƌĂů ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ƚĞƐƟƐ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌŝŶĚĞ͕ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŐĞƌŵ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ŵĂƚƺƌĂƐLJŽŶ ǀĞ
ƉƌŽůŝĨĞƌĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ƌŽůƺ ŽůĂŶ ŝŬŝ ƉƌĞƉƵďĞƌƚĂů ĂĚŦŵŦŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŒŦ ƐŽŶƵĐƵ ƚŽƚĂů ŐĞƌŵ ŚƺĐƌĞ ƐĂLJŦƐŦŶĚĂŬŝ
ĂnjĂůŵĂ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƚŝƌ. Ƶ ŝŬŝ ƉƌĞƉƵďĞƌƚĂů ĂĚŦŵ ƔƵŶůĂƌĚŦƌ͗
a. 6Udal cdU]SUll Xafejenen WonocYd 2-3. ailabTa aTeld cdU]SUll Xafejena 1T c`Ub]adoWonYa
Tnº•º]ºnTU[Y Xacab ;Ŭŝůŝƚ ďŝƌ ĨĞƌƟůŝƚĞ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝ ďĞůŝƌůĞLJŝĐŝƐŝ ŽůĂďŝůŝƌͿ
b. 1T c`Ub]adoWonYann `bY]Ub c`Ub]adocYdU $-5 ia•labnTa[Y Tnº•º]ºnTU[Y Xacab.
Ƶ ŝůŬ ďĂƐĂŵĂŬƚĂŬŝ ŚĂƐĂƌŦŶ ĞƌŬĞŬ ĨĞƌƟůŝƚĞƐŝ ŝĕŝŶ ŬƌŝƚŝŬ ŽůĚƵŒƵ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵƵƔƚƵƌ. ĞďĞŒŝŶ ŝůŬ 3 ĂLJĚĂ
ŽůƵƔĂŶ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ ƉŝŬŝ ŚĞŵ ƚĞƐƚŝƐ ŝŶŝƔŝŶĞ ŚĞŵ ĚĞ ƐƉĞƌŵ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĞ ŽůƵŵůƵ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. 2YladUbal
[bY`dob•YTYj] nUTUnYilU a]UlYiad olanlabTa `adUbnYdU oban 53 dU[ dabaVl ob•Yo`U[cY a]UlYiad
olanlabTa 90 fU [ondbol WbebenTa 93 olaba[ belen]e•deb.
Ϯ͘ EĞŽƉůĂnjŝ
7ŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƚŝƐůŝ ĕŽĐƵŬůĂƌ ĂƌƚŵŦƔ ƚĞƐƚŝƐ ƚƺŵƂƌƺ ŐĞůŝƔŵĞƐŝ ƌŝƐŬŝŶĞ ƐĂŚŝƉƚŝƌůĞƌ. 7ƐǀĞĕ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ŝŶŵĞŵŝƔ
ƚĞƐƚŝƐ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŽƉĞƌĞ ŽůĂŶ 1ϳ 000 ŚĂƐƚĂůŦŬ ďŝƌ ƐĞƌŝĚĞ ƵnjƵŶ ƚĂŬŝƉ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐ ĂŵĞůŝLJĂƨŶŦŶ
ƉƵďĞƌƚĞ ƂŶĐĞƐŝ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ŝůĞ ƚĞƐƟƐ ŬĂŶƐĞƌŝ ƌŝƐŬŝŶŝŶ ĂnjĂůĚŦŒŦ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ƉŽƉƺůĂƐLJŽŶĚĂ 13 LJĂƔŦŶĚĂŶ
ƂŶĐĞ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝ LJĂƉŦůĂŶůĂƌĚĂ ƚĞƐƟƐ ŬĂŶƐĞƌŝ ŐĞůŝƔŵĞƐŝŶŝŶ ƌĞůĂƟĨ ƌŝƐŬŝ Ϯ.Ϯ3 ŝŬĞŶ͕ 13 LJĂƔ ǀĞ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŽƉĞƌĞ
ĞĚŝůĞŶůĞƌĚĞ ϱ.ϰ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. PUbcYcdU UTUn [bY`dob•YTY[ dUcdYclUbTU Un c[ WbºlUn dUcdYc dº]bº
cU]Yno] Y[Un c[bode]a YnTYbYl]Y• olan dUcdYclUbTU Un c[ [ab•la•lan XYcdoloZY[ dY` noncU]Yno]adj
dUcdYc dº]blUbYTYb. zŝŶĞ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ ƚĞƐƟƐůĞƌĚĞŬŝ [abcYno]a Yn cYde oban 1.7͛Ěŝƌ. 1Ϯ LJĂƔŦŶĚĂŶ ďƺLJƺŬ
ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƚĞƐƚŝƐ ďŝLJŽƉƐŝƐŝ ĂůŦŶŵĂƐŦ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. WƵďĞƌƚĞĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ϱ0 LJĂƔŦŶĂ
ŬĂĚĂƌ ŽůĂŶ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐůĞƌĚĞ ŝƐĞ ŽƌƔŝĞŬƚŽŵŝ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
97
ϯ͘ ,ĞƌŶŝ
WĂƚĞŶƚ ƉƌŽƐĞƐƵƐ ǀĂŐŝŶĂůŝƐĞ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϵ0͛ŦŶĚĂŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂƐŦŶĚĂ ƌĂƐƚůĂŶŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ
ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝĚĞ ŵƵƚůĂŬĂ ķƨŬ ŬĞƐĞƐŝŶŝŶ ďĂŒůĂŶŵĂƐŦ ƚĂǀƐŝLJĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ϰ͘ dĞƐƟƐ ƚŽƌƐŝLJŽŶƵ
<ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ ƚĞƐƟƐůĞƌĚĞ ƚŽƌƐŝLJŽŶ ŽůĚƵŬĕĂ ŶĂĚŝƌ ŐƂƌƺůŵĞƐŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ͕ ƐŬƌŽƚƵŵƵ ďŽƔ ŽůƵƉ ŶŽŶͲƐƉĞƐŝĮŬ
ŬĂƌŦŶ ĂŒƌŦƐŦLJůĂ ŐĞůĞŶ ŚĞƌ ĕŽĐƵŬƚĂ ĂŬůĂ ŐĞƟƌŝůŵĞůŝ ǀĞ ƚĞƐƟƐƚĞ ƚƂŵƂƌ ŐĞůŝƔŵĞƐŝŶŝŶ ƚŽƌƐŝLJŽŶ ŝŚƟŵĂůŝŶŝ
ĂƌƨƌĂĐĂŒŦ ƵŶƵƚƵůŵĂŵĂůŦĚŦƌ.
KRuPTORu4uJ=45 K<uNuK I1K<19=
'ĞďĞůŝŬ ǀĞ ĂŶŶĞŶŝŶ ƂLJŬƺƐƺ͕ ŐĞďĞůŝŒŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƐƚĞƌŽŝĚ ŬƵůůĂŶŦƉ ŬƵůůĂŶŵĂĚŦŒŦ ǀĞ ŐĞĕŝƌŝůĞŶ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ
ƐŽƌŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. ĞďĞŒŝŶ ĚŽŒƵŵĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶŝŶ ŵƵĂLJĞŶĞ ĞĚŝůŝƉ ĞĚŝůŵĞĚŝŒŝ ƐŽƌŐƵůĂŶŵĂůŦ ǀĞ
ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ йϴ0͛ŝŶŝŶ ƉĂůƉĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĚŝŬŬĂƚůŝ ďŝƌ ĮnjŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
ZĂĚLJŽůŽũŝŬ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ĚŽŒƌƵ ƚĂŶŦ ŬŽLJŵĂ ŽƌĂŶŦ йϰϰ ŽůĂƌĂŬ ďƵůƵŶĚƵŒƵŶĚĂŶ Un TUÎUblY
dan indU]YnYn VYjY[ ]eaiUnU olTeÎe Xadblan]al ǀĞ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ƌĞƐŝŵĚĞ ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůĚŝŒŝ Őŝďŝ ŝŶŐƵŝŶĂů
ŬĂŶĂů ĂƔĂŒŦLJĂ ĚŽŒƌƵ ƐĂŒŦůĂƌĂŬ ƚĞƐƟƐ ƉĂƌŵĂŬůĂƌůĂ ĚŝŬŬĂƚůŝĐĞ ĂƌĂŶŵĂůŦĚŦƌ. ;ZĞƐŝŵ 1Ϳ. dĞƐƟƐ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶƵ ĞŶ
ŝLJŝ ďŝĕŝŵĚĞ ďĞůŝƌůĞŵĞŬ ŝĕŝŶ ĕŽĐƵŬůĂƌ ƐƵƉŝŶ ǀĞ ďĂĐĂŬůĂƌŦ ĕĂƉƌĂnj ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ǀĞ ŵƺŵŬƺŶƐĞ ĂLJĂŬƚĂ ŵƵĂLJĞŶĞ
ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. ŽĐƵŒƵŶ ďĂĐĂŬůĂƌŦŶĂ ŬƵƌďĂŒĂ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵ ǀĞƌŵĞŬ ŬƌĞŵĂƐƚĞƌ ƌĞŇĞŬƐŝŶŝ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞĐĞŒŝŶĚĞŶ
ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. LJƌŦĐĂ ŚĂƐƚĂ ĂŵĞůŝLJĂƚŚĂŶĞĚĞ ĂŶĞƐƚĞnjŝ ŝŶĚƺŬƐŝLJŽŶƵ LJĂƉŦůĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ĚĂ ĚŝŬŬĂƚůŝĐĞ
ŵƵĂLJĞŶĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ŶŽƌŵĂů ƐŬƌŽƚĂů ƉŽnjŝƐLJŽŶĂ ŝŶŝƉ ŝŶŵĞĚŝŒŝ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
RUcY] 1* dĞƐƟƐŝŶ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞƐŝ
8Ub Y[Y dUcdYcYn `al`U UTYlU]U]UcY fUia XY`oc`aTYacn ĞƔůŝŬ ĞƚŵĞƐŝ LJĂ ĚĂ ƚĂŶŦŵůĂŶĂŵĂLJĂŶ WUnYdaliann
ol]ac a[la YndUbcU[cY WUdYb]UlY ǀĞ ďĂnjŦ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ LJĂƔĂŵŦ ƚĞŚĚŝƚ ĞĚĞŶ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌŝŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ĂŬŦůĚĂ
ƚƵƚƵůŵĂůŦĚŦƌ. ƌŬĞŬ ŬĂƌLJŽƟƉ ƐĂƉƚĂŶŦƉ͕ ĞŶĚŽŬƌŝŶŽůŽũŝŬ ƚĞƚŬŝŬůĞƌ ĚĞ ŶŽƌŵĂů ŽůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŚƵŵĂŶ ŬŽƌLJŽŶŝŬ
ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶ ; XCG eiab dUcdY LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ^ƚĂŶĚĂƌƚ ďŝƌ ƉƌŽƚŽŬŽůƺ ŽůŵĂŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ďĂnjĂů ĚĞŒĞƌůĞƌ
ŝĕŝŶ ŬĂŶ ĂůŦŶŦƉ ĕĂůŦƔŦůĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ͕ ƚŽƉůĂŵĚĂ ϱ000 h Ś' 3 ŚĂŌĂůŦŬ ƉĞƌLJŽĚĚĂ ϲ ĚŽnjĂ ďƂůƺŶĞƌĞŬ ;ŚĂŌĂĚĂ
ŝŬŝ ĚŽnjͿ ƵLJŐƵůĂŶĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ͕ ƐŽŶ ĚŽnjĚĂŶ Ϯϰ ƐĂĂƚ ƐŽŶƌĂŬŝ ƐƺƌĞ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ŝŚŝĚƌŽƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶĞ͕ &^, ǀĞ >,
LJĞŶŝĚĞŶ ƂůĕƺůŵĞůŝĚŝƌ. 2enenla bYblY[dU non`al`abl dUcdYclUbY ole` nob]al WonaTodbo`Yn ĚƺnjĞLJůĞƌŝ ŽůĂŶ
ƚƺŵ ĕŽĐƵŬůĂƌ XCG cdY]ºlacion dUcdYnYn coneSena ba[l]a[cjn SUbbaXY U[c`lobaciona aTaiTblab.
KRuPTORu4uJ= T541FuCu
dĞĚĂǀŝĚĞŬŝ ĂŵĂĕůĂƌ ƔƵŶůĂƌĚŦƌ͗
1. dĞƐƟƐ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦ ŽƉƟŵŝnjĞ ĞƚŵĞŬ
Ϯ. dĞƐƟŬƺůĞƌ ŵĂůŝŐŶĞŶƐŝ ƚĂŶŦƐŦŶŦ ŬŽůĂLJůĂƔƨƌŵĂŬ ǀĞͬǀĞLJĂ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞůŝ ĂnjĂůƚŵĂŬ
3. <ŽnjŵĞƟŬ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ďŝƌ ŐƂƌƺŶƺŵ ƐĂŒůĂŵĂŬ
ϰ. <ůŝŶŝŬ ŚĞƌŶŝ ǀĞ ƚŽƌƐŝLJŽŶ Őŝďŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦŶ ƂŶůĞŶŵĞƐŝ.
7ŶĨĂŶƚůĂƌĚĂ dUcdYcYn c`ondan YnY•Y YÕYn 6 ai bU[lU]U[ iUdUblYTYb. e an[Y [oncUncºc SUbbaXYnYn 6. aiTan
conba 1 ia•na [aTab ia`l]ac inºnTUTYb.
98
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
=UTY[al TUTafY 8ob]onal TUTafY
,ŽƌŵŽŶĂů ƚĞĚĂǀŝĚĞŬŝ ĂŵĂĕ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ ƚĞƐƟƐŝŶ >ĞLJĚŝŐ ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶŝŶ ƵLJĂƌŦůŵĂƐŦ ƐŽŶƵĐƵ ĂƌƚĂŶ ƚĞƐƚŽƐƚĞƌŽŶ
ŝůĞ ŝŶŝƔŝŶŝŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦĚŦƌ. Ƶ ĂŵĂĕůĂ Ś' ǀĞLJĂ ŐŽŶĂĚŽƚƌŽƉŝŶͲƌĞůĞĂƐŝŶŐ ŚŽƌŵŽŶ 'ŶZ, ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
Ś' ƚŽƉůĂŵĚĂ ϲ 000 ŝůĞ ϵ 000 h ĚŽnjĚĂ ϮͲ3 ŚĂŌĂůŦŬ ďŝƌ ƉĞƌLJŽĚĚĂ ĨƌĂŬƐŝLJŽŶĞ ϰ ĚŽnjĚĂ ǀĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. 'ĞƌŝLJĞ
ĚƂŶƺƔƺŵůƺ ŽůĚƵŒƵŶĂ ŝŶĂŶŦůĂŶ͕ ŐĞŶŝƚĂů ďƂůŐĞĚĞ ƉŝŐŵĞŶƚĂƐLJŽŶ͕ ƌƵŐĂůĂƔŵĂ͕ ƉĞŶŝƐƚĞ ďƺLJƺŵĞ ǀĞ ŬŦůůĂŶŵĂ
LJĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝĚŝƌ. 'ŶZ, ŝƐĞ ŶĂnjĂů ƐƉƌĞLJ ĨŽƌŵƵŶĚĂ 1.Ϯ ŵŐͬŐƺŶ ĚŽnjƵŶĚĂ ;ŐƺŶůƺŬ ĚŽnj 3͛Ğ ďƂůƺŶĞƌĞŬͿ ϰ
ŚĂŌĂ ƐƺƌĞ ŝůĞ ǀĞƌŝůŝƌ. 8ob]onal dUTafYnYn ba•abc 20¯TUn ajTb. LJƌŦĐĂ ŽůŐƵůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ йϮ0͛ƐŝŶĚĞ
ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ƚĞŬƌĂƌ LJƵŬĂƌŦ ĕŦŬŵĂ ƌŝƐŬŝ ƐƂnj ŬŽŶƵƐƵĚƵƌ. DĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ĐĞƌƌĂŚŝ ŽƌƔŝĚŽůŝnjŝƐ ǀĞ ŽƌƔŝĚŽƉĞŬƐŝĚĞŶ
ƂŶĐĞ ĨĂLJĚĂůŦ ŽůĂďŝůŝƌ ǀĞ ĨĞƌƟůŝƚĞ ŝŶĚĞŬƐŝŶŝ ĚƺƔƺŬ ŝŶƚĞƌŵŝƩĂŶ ĚŽnjůĂƌůĂ ĂƌƨƌĂďŝůŝƌ. 2enenla bYblY[dU iUnY
ba`oblab XCG dUTafYcYnYn ejen TnU]TU WUb] ŚƺĐƌĞůĞƌŝŶĚĞ a`o`dojYcY abdbaba[ dUcdYcdU a[ed
YnVla]adeab TUÎY•Y[lY[lUbU nUTUn olaba[ fU UbY•[Yn ia•da dUcdYc folº]ºnTU ajal]aia iol aÕaba[
c`Ub]adoWUnUjYc ºjUbYnU jababl Ud[Y ole•debabYlUSUÎY inºnTUTYb. EŽƌĚŝĐ ŽŶƐĞŶƐƵƐ ŐƌƵďƵŶƵŶ LJĞŶŝ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶĚĂ͕ ƚĞƐƟƐ ďŝLJŽƉƐŝƐŝ ǀĞ ŚŽƌŵŽŶĂů ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝŶ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵůŝ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ
LJĞƌůĞƌŝŶŝŶ ŽůŵĂĚŦŒŦ ƔĞŬůŝŶĚĞĚŝƌ.
CUbbaXY TUTafY
CUbbaXY Y•lU]U ba•la]aTan nSU anUcdUjY aldnTa Xacda dU[bab TY[[adlYSU ]eaiUnU UTYl]UlY fU dUcdYcYn
iUbY fU `ojYcione iUnYTUn bUlYblUn]UlYTYb. 7LJŝ ďŝƌ ŵƵĂLJĞŶĞ ĕŽĐƵŒƵ ĐĞƌƌĂŚŝ ŝƔůĞŵĚĞŶ ŬƵƌƚĂƌĂďŝůŝƌ. zĂƉŦůĂŶ
ďŝƌ ŵĞƚĂͲĂŶĂůŝnjĚĞ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝŶŝŶ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƌŝŶŐŝŶ ŚĞŵĞŶ ĂůƨŶĚĂŬŝ ƚĞƐƟƐůĞƌĚĞ йϵϮ͕ ŝŶŐƵŝŶĂů LJĞƌůĞƔŝŵůŝ
ŽůĂŶůĂƌĚĂ йϴϵ͕ ŵŝŬƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝĚĞ йϴϰ͕ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ĂďĚŽŵŝŶĂů ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝĚĞ йϴ1͕ ŝŬŝ ĂƔĂŵĂůŦ
&ŽǁůĞƌͲ^ƚĞƉŚĞŶƐ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝĚĞ йϳϳ ǀĞ ƚĞŬ ĂƔĂŵĂůŦ &ŽǁůĞƌͲ^ƚĞƉŚĞŶƐ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝĚĞ йϲϳ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ďĂƔĂƌŦůŦ
ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
Pal`U UTYlUbYlUn Yn]U]Y• dUcdYclUbYn dUTafYcY
WĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŝŶŐƵŝŶĂů LJĂŬůĂƔŦŵůĂ LJĂƉŦůĂŶ ŽƌƔŝĚŽĨƵŶŝŬƺůŽůŝnjŝƐ ǀĞ ŽƌƔŝĚŽƉĞŬƐŝ ŽůƵƉ ďĂƔĂƌŦƐŦ
ŽƌƚĂůĂŵĂ йϵϮ ŽůĂƌĂŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. <ƌĞŵĂƐƚĞƌ ůŝŇĞƌŝŶŝŶ ĚŝƐƐĞŬĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ŬĞƐŝůŵĞƐŝ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ƌĞƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵŶ
ƂŶůĞŶŵĞƐŝ ďĂŬŦŵŦŶĚĂŶ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.
CdanTabd Ob•Yo`U[cY
Ƶ ĂŵĞůŝLJĂƨŶ ĚƂƌƚ ĂƔĂŵĂƐŦ ǀĂƌĚŦƌ.
1. dĞƐƟƐ ǀĞ ƐƉĞƌŵĂƟŬ ŬŽƌĚƵŶ ƚĂŵ ŵŽďŝůŝnjĂƐLJŽŶƵ
Ϯ. WĂƚĞŶƚ ƉƌŽƐĞƐƵƐ ǀĂŐŝŶĂůŝƐŝŶ ĂLJƌŦůŦƉ ŚĞƌŶŝ ŬĞƐĞƐŝŶŝŶ LJƺŬƐĞŬ ůŝŐĂƐLJŽŶƵ
3. dĞƐƟƐŝ ƐĐƌŽƚƵŵƵŶ ĚĞƌŝŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĂ ƚĂŶƐŝLJŽŶƐƵnj ŝŶĚŝƌĞďŝůŵĞŬ ŝĕŝŶ ĚĂŵĂƌůĂƌŦ ŬŽƌƵLJĂƌĂŬ ƐƉĞƌŵĂƟŬ
ŬŽƌĚƵŶ ƐŬĞůĞƚŽŶŝnjĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ
ϰ.dĞƐƟƐŝŶ ŚĞŵŝƐŬƌŽƚƵŵĚĂ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ƐƵďĚĂƌƚŽƐ ƉŽƔĂ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ. 2e Y•lU] cbacnTa dUcdYcdUn
acla dUc`Yd cºdºbƺ WUÕYl]U]UlYTYb. TUc`Yd cºdºbº denY[a faWYnalYc YlU Tabdoc [ac abacna [onel]alTb.
KƌƔŝŽƉĞŬƐŝ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ůĞŶĨ ĚƌĞŶĂũŦ ŝůŝĂŬ ĚƌĞŶĂũĚĂŶ͕ ŝůŝĂŬ ǀĞ ŝŶŐƵŝŶĂů ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦŶĂ
ĚĞŒŝƔĞĐĞŒŝŶĚĞŶ͕ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŽůƵƔĂĐĂŬ ŵĂůŝŐŶĞŶƐŝůĞƌĚĞ ďƵ ĚƵƌƵŵ ĚŝŬŬĂƚĞ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ. ^ŬƌŽƚĂů ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝ
;ŝĂŶĐŚŝ ƉƌŽƐĞĚƺƌƺͿ ĚĂŚĂ ďĂƐŝƚ ;ƺƐƚ ƐŬƌŽƚĂůͿ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ĚĞŶĞLJŝŵůŝ ďŝƌ ĐĞƌƌĂŚ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ LJĂƉŦůĚŦŒŦŶĚĂ ďŝƌ
ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŒŝ ŽůĂďŝůŝƌ.
IŽKC5K C5FuI545Ku uN=5=u T5CTuC<5RuN T541Fu<5RuN45Ku T5KNuK<5R
^ƚĂŶĚĂƌƚ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝ LJĂƉŦůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ƐŬƌŽƚƵŵĂ ŐĞƌŐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ŝŶĞŶ ƚĞƐƟƐůĞƌĚĞ ƔƵ ƚĞŬŶŝŬůĞƌ ŝƔĞ
LJĂƌĂLJĂďŝůŝƌ. 1. <ŽƌĚƵ ĚŝƌĞŬƚ ĂďĚŽŵŝŶĂů ŬĂǀŝƚĞĚĞŶ ĂƔĂŒŦLJĂ ŝŶĚŝƌŵĞŬ. PbUndYcc ]anUfbac ĚĞŶŝůĞŶ ďƵ
ŝƔůĞŵĚĞ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƌŝŶŐ ďŽLJƵŶĐĂ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂůŦŶ ƚĂďĂŶŦ ŝŶƐŝnjĞ ĞĚŝůŝƉ͕ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ĞƉŝŐĂƐƚƌŝŬ ĚĂŵĂƌůĂƌ
ĂLJƌŦůŦƌ. 7ŶƚĞƌŶĂů ƌŝŶŐ ǀĞ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůŝƐ ĨĂƐŝĂ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŬŽƌĚƵŶ ůĂƚĞƌĂůŝŶĚĞŶ ŬĂƉĂƨůŦƌ. 2. 7ůĂǀĞ ŽůĂƌĂŬ
ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůŦƉ ŐŽŶĂĚĂů ĚĂŵĂƌůĂƌ ĂŶĂ ĚĂŵĂƌĂ ŬĂĚĂƌ ƐĞƌďĞƐƚůĞŶŝƌ. 3. dĞƐƟƐ ŐĞƌŝůŝŵƐŝnj
ŽůĂƌĂŬ ŝŶĚŝƌŝůĞďŝůĚŝŒŝ LJĞƌĞ ŬĂĚĂƌ ŝŶĚŝƌŝůŝƉ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ ďŝƌ ƐĞĂŶƐƚĂ ƐŬƌŽƚƵŵĂ ŝŶĚŝƌŝůŵĞLJĞ ĕĂůŦƔŦůŦƌ.
6oglUb-CdU`XUnc Ob•Yo`U[cY
zƺŬƐĞŬ LJĞƌůĞƔŝŵůŝ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐůĞƌĚĞ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ LJĂƉŦůĂďŝůĞĐĞŬ ƐŽŶ ĂƔĂŵĂ͕ WonaTal Ta]ablab
baÎlai` [Uc]U[ fU dUcdYcY caTUSU faj TUVUbUnc fU TUVUbUncYial abdUb U•lYÎYnTU a•aÎ YnTYb]U[dYb. Ƶ
ŝƔůĞŵ ŝŬŝ ĂƔĂŵĂůŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. ^ƉĞƌŵĂƟŬ ĚĂŵĂƌůĂƌ LJĂ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŬůŝƉůĞŶŝƌ LJĂ ĚĂ ƚĞƐƟƐŝŶ
ƉƌŽŬƐŝŵĂůŝŶĚĞŶ ŬŽĂŐƺůĞ ĞĚŝůŝƌ ǀĞ ŬƌĞŵĂƐƚĞƌĚĞŶ ǀĞ ƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĚĂŵĂƌůĂƌĚĂŶ ŬŽůůĂƚĞƌĂů ĚĂŵĂƌ ŐĞůŝƔŝŵŝ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
99
ďĞŬůĞŶŝƌ. Ƶ ŝƔůĞŵĚĞŶ ϲͲ1Ϯ ĂLJ ƐŽŶƌĂ ŝŬŝŶĐŝ ĂƔĂŵĂĚĂ ƚĞƐƟƐ ƐŬƌŽƚƵŵĂ ŝŶĚŝƌŝůŵĞLJĞ ĕĂůŦƔŦůŦƌ. Ƶ ŝƔůĞŵĚĞ
ďĂƔĂƌŦ йϵ0͛ůĂƌĂ ŬĂĚĂƌ ĕŦŬĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dĞŬ ƐĞĂŶƐƚĂ ĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůĞŶ ďƵ ĂŵĞůŝLJĂƩĂ ďĂƔĂƌŦ йϱ0Ͳϲ0͛Ă ŬĂĚĂƌ
ĚƺƔĞƌ.
Pal`U 5TYlU]UiUn TUcdYcdU[Y Ia[la•]lab
WĂůƉĞ ĞĚŝůĞŵĞLJĞŶ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ LJĂŬůĂƔŦŬ й3ϲ ŝůĞ йϲϰ͛ƺ ŵŽŶŽƌƔŝĚĚŝƌ. WĂůƉĞ ĞĚŝůĞŵĞLJĞŶ ƚĞƐƟƐůĞƌĚĞ ƚĂŶŦĚĂ
ǀĞ ƚĞĚĂǀŝĚĞŬŝ aldn cdanTabd la`aboc[o`YTYb. >ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝĚĞ ƺĕ ĨĂƌŬůŦ ďƵůŐƵLJĂ ƌĂƐƚůĂŶĂďŝůŝƌ͗
1. 7ŶƚĞƌŶĂů bYnWYn ºjUbYnTU [b conlanan Ta]ablab fanYcXYnW dUcdYc 15 YlU $0
Ϯ. 7ŶƚĞƌŶĂů bYnWU WYbUn [obT ia`lab Sanl Yndba[analY[ºlUb dUcdYc olabYlUSUÎY WYbY Yndba[analY[ºlUb fUia
c[bodal adboVY[ dUcdYc TU olabYlYb 10 YlU 30
3. 7ŶƚƌĂͲĂďĚŽŵŝŶĂů fUia dbancYnWeYnal `UU`YnW dUcdYc 25 YlU 50
sĂŶŝƐŚŝŶŐ ƚĞƐƟƐŝŶ ĞƟLJŽůŽũŝƐŝ ŵƵŚƚĞŵĞůĞŶ ŐĞŶŝƚĂů ŵĂƐŬƺůŝŶŝnjĂƐLJŽŶ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂƐŦŶĚĂŶ ĂŶĐĂŬ
ƐŬƌŽƚƵŵĚĂ ƚĞƐƟƐ ĮŬƐĂƐLJŽŶƵŶĚĂŶ ƂŶĐĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔĞŶ ƚŽƌƐŝLJŽŶ ǀĞLJĂ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŽůĂLJĂ ďĂŒůŦĚŦƌ. FanYcXYnW
dUcdYc danc YÕYn abTo]Un YnWeYnal [anal fU c[bode]Ta ŬƂƌ ƵĕůƵ c`Ub]adY[ Ta]ablabn fablÎnn
T[º]UndU UTYl]UcY WUbU[lYTYb. >ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝĚĞ ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐŝŶ ƚĂŬŝďŝŶĚĞŶ ĕŽŬ ŝŶƚĞƌŶĂů ŚĂůŬĂ ĐŝǀĂƌŦŶĚĂ
ƚĞƐƟƐ ĚĂŵĂƌůĂƌŦŶŦŶ ƚĂŬŝďŝ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. ^ƉĞƌŵĂƟŬ ĚĂŵĂƌůĂƌŦŶ ŬƂƌ ŽůĂƌĂŬ ƐŽŶůĂŶĚŦŒŦŶŦŶ ŐƂƌƺůŵĞƐŝ ŝůĞ
ŽƉĞƌĂƐLJŽŶĂ ƐŽŶ ǀĞƌŝůĞďŝůŝƌ. ĂnjŦ ŽƚƂƌůĞƌ ŝƐĞ ĂƚƌĞƟŬ ďŝůĞ ŽůƐĂ ŝŶƚĞƌŶĂů ŚĂůŬĂLJĂ ŐŝƌĞƌĞŬ ƐŽŶůĂŶĂŶ ĚĂŵĂƌ
ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ŝŶŐƵŝŶĂů ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦŶŦ ƂŶĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. dƺŵ ƚĞƐƟŬƺůĞƌ ŬĂůŦŶƨůĂƌĚĂ ;ŶƵďďŝŶͿ ŝƐŬĞŵŝ
ǀĞ ŶĞŬƌŽnj ďƵůŐƵůĂƌŦ ;ĮďƌŽnjŝƐ͕ ŚLJĂůŝŶŝnjĂƐLJŽŶ͕ ŬĂůƐŝĮŬĂƐLJŽŶ ǀĞ ŚĞŵŽƐŝĚĞƌŝŶ ďŝƌŝŬŝŵŝͿ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ Őŝďŝ͕ 13
obannTa Sanl dUcdYc To[ece ďƵůƵŶŵĂƐŦ ǀĞ ŵĂůŝŐŶĞŶƐŝ ƌŝƐŬŝ ƚĂƔŦŵĂƐŦ ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶƵŶ ŐĞƌĞŬůŝůŝŒŝŶŝ ŽƌƚĂLJĂ
ŬŽLJŵĂŬƚĂĚŦƌ. EŽŶƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐŝŶ ŝŶŐƵŝŶĂů ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƉĂƚĞŶƚ ƉƌŽƐĞƐƵƐ ǀĂŐŝŶĂůŝƐ ŵĞǀĐƵƚƐĂ
ĂďĚŽŵŝŶĂů ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶ ŐĞƌĞŬŝƌ. 10 ia•nTan TaXa bºiº[ ÕoSe[labTa YndbaabTo]Ynal dUcdYc fablÎnTa
nob]al [ondboladUbal dUcdYc ]UfSedca dUobY[ olaba[ WUlUSU[dU[Y ]alYWnYdU bYc[YnTUn Tolai dUcdYcYn
aln]ac bYb cUÕUnU[dYb.
<a`aboc[o`Y[ Ob•Yo`U[cY
KůŐƵůĂƌŦŶ ĕŽŒƵŶĚĂ ƚĞƐƟƐ ŝŶƚĞƌŶĂů ƌŝŶŐŝŶ 1ͲϮ Đŵ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ďƵůƵŶƵƌ. sĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐ ǀĞ ƐƉĞƌŵĂƟŬ ĚĂŵĂƌůĂƌ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŬĂůĂŶ ŵĞĚŝĂů ƉĞƌŝƚŽŶĞĂů LJĂƉƌĂŬ ŬŽƌƵŶĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂŶ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ŝůĞ ĚĂŵĂƌůĂƌĂ njĂƌĂƌ ǀĞƌŝůŵĞĚĞŶ
ƚĞƐƟƐ ƐŬƌŽƚƵŵĂ ŝŶĚŝƌŝůĞďŝůŝƌ. dĞƐƟƐ ƐŬƌŽƚƵŵĂ ƌĂŚĂƚ ŝŶŵĞLJĞĐĞŒŝ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ &ŽǁůĞƌͲ
^ƚĞƉŚĞŶƐ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ ƚĞŬ LJĂ ĚĂ ŝŬŝ ĂƔĂŵĂůŦ ŽůĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
7ŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƚŝƐůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ LJĂŬůĂƔŦŵ ƔĞŵĂƐŦ Ϯ01ϰ h ŐƵŝĚĞůŝŶĞ͛ŦŶĚĂ ƔƵ ƔĞŬŝůĚĞ ƂŶĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
U[Yl 2. 7ŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƚĂŶŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ĂůŐŽƌŝƚŵĂƐŦ
100
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
dƺŵ ďƵ ďŝůŐŝůĞƌ ŦƔŦŒŦŶĚĂ ƐŽŶ h ŬŦůĂǀƵnjƵŶĚĂ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐůĞ ŝůŐŝůŝ ƂŶĞƌŝůĞƌ ǀĞ ŬĂŶŦƚ ĚƺnjĞLJůĞƌŝ ĂƔĂŒŦĚĂ
ŵĂĚĚĞůĞƌ ŚĂůŝŶĚĞ ǀĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
KbY`dob•YTYj] danc YlU YlWYlY nUbYlUb AEA Geideli^e 2014
1. <ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵĚĞŶ ƔƺƉŚĞůĞŶŝůĞŶ ĞƌŬĞŬ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝŶĚĞ ŐĞƐƚĂƐLJŽŶĞů ƂLJŬƺ
ĚĞƚĂLJůĂŶĚŦƌŦůŵĂůŦĚŦƌ CdanTabd [and TºjUiY* 2.
Ϯ. ŝƌŝŶĐŝů ďĂƐĂŵĂŬ ďĂŬŦĚĂ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ƐŬƌŽƚƵŵĚĂŬŝ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵ ǀĞ ŬĂůŝƚĞƐŝ ƉĂůƉĂƐLJŽŶůĂ ďĞůŝƌůĞŶŵĞůŝĚŝƌ
CdanTabd [and TºjUiY* 2.
3. ŽŒƵŵĚĂ ŝŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƟƐ ƂLJŬƺƐƺ ŽůĂŶ ďŝƌ ŝŶĨĂŶƩĂ͕ ĚƺnjĞůƟůŵŝƔ ŐĞƐƚĂƐLJŽŶĞů LJĂƔ ďĂnj ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ ƚĞƐƟƐŝŶ
ƐƉŽŶƚĂŶ ŝŶŝƔŝ ŝůŬ ϲ ĂLJĚĂ ŐĞƌĕĞŬůĞƔŵĞŵŝƔƐĞ ŵƵƚůĂŬĂ ƵLJŐƵŶ ďŝƌ ĐĞƌƌĂŚĂ ƌĞĨĞƌĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ CdanTabd
[and TºjUiY* 2.
ϰ. ƺnjĞůƟůŵŝƔ ŐĞƐƚĂƐLJŽŶĞů LJĂƔĂ ŐƂƌĞ ϲ ĂLJĚĂŶ ƐŽŶƌĂ LJĞŶŝ ƚĂŶŦ ŬŽŶƵůŵƵƔ͕ ŬĂnjĂŶŦůŵŦƔ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵŝ ŽůĂŶ
ĕŽĐƵŬůĂƌ ƵLJŐƵŶ ĐĞƌƌĂŚĂ ƌĞĨĞƌĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ CdanTabd [and TºjUiY* 2.
ϱ. &ĞŶŽƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĞƌŬĞŬ LJĞŶŝĚŽŒĂŶ ŐƂƌƺŶƺŵƺŶĚĞŬŝ ďŝůĂƚĞƌĂů ŶŽŶͲƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐŝ ǀĞ ƐĞŬƐƺĞů ŐĞůŝƔŝŵ
ďŽnjƵŬůƵŒƵ ƔƺƉŚĞƐŝ ŽůĂŶ ƚƺŵ ŽůŐƵůĂƌ aSYlUn ƵLJŐƵŶ ďŝƌ ƵnjŵĂŶĂ ;ƉĞĚŝĂƚƌŝŬ ĞŶĚŽŬƌŝŶŽůŽŐͿ ŬŽŶƐƺůƚĞ
ĞƫƌŝůŵĞůŝĚŝƌ CdanTabd [and TºjUiY* 1.
ϲ. <ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵůŝ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĚĞ ƵůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĮ ǀĞLJĂ ĚŝŒĞƌ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ
ƚĞĚĂǀŝ ŬĂƌĂƌŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬ ŽůƵƔƚƵƌŵĂLJĂĐĂŬůĂƌŦ ŝĕŝŶ LJĂƉƨƌŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ CdanTabd [and
TºjUiY* 2.
ϳ. <ƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŚŝƉŽƐƉĂĚŝĂƐŦŶ ĂŒŦƌ ĨŽƌŵůĂƌŦŶŦŶ ǀĂƌůŦŒŦ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ƐĞŬƐƺĞů ŐĞůŝƔŝŵ
ďŽnjƵŬůƵŒƵ ŽůĂƐŦůŦŒŦŶŦŶ ĂƌƚƚŦŒŦ ƵŶƵƚƵůŵĂŵĂůŦĚŦƌ ¬nUbY [and TºjUiY* C.
ϴ. <ŽŶŐĞŶŝƚĂů ĂĚƌĞŶĂů ŚŝƉĞƌƉůĂnjŝƐŝ ŽůŵĂLJĂŶ ďŝůĂƚĞƌĂů ŶŽŶͲƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ DƺůůĞƌŝĂŶ
/ŶŚŝďŝƟŶŐ ^ƵďƐƚĂŶĐĞ ;D/^Ϳ ǀĞLJĂ ŶƟͲDƺůůĞƌŝĂŶ ,ŽƌŵŽŶĞ ;D,Ϳ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶŝŶ ƂůĕƺůŵĞƐŝ ǀĞ ŐĞƌĞŬůŝ
ŽůĚƵŒƵ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ŝůĂǀĞ ŚŽƌŵŽŶ ƚĞƐƚůĞƌŝ ŝůĞ ĂŶŽƌƔŝ ǀĂƌůŦŒŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ O`cYion [and
TºjUiY* C.
ϵ. ZĞƚƌĂŬƟů ƚĞƐƟƐŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ͕ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ĕŦŬŦƔŦŶŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ ŝĕŝŶ ĨŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ ŝůĞ
ƚĞƐƚŝƐůĞƌŝŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵ ĞŶ ĂnjŦŶĚĂŶ LJŦůĚĂ ďŝƌ ŬĞnj ŵŽŶŝƚŽƌŝnjĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ CdanTabd [and TºjUiY* 2.
TUTafY YlU YlWYlY nUbYlUb ;h 'ƵŝĚĞůŝŶĞ ϮϬϭϰͿ
1. 7ŶŵĞŵŝƔ ƚĞƐƚŝƐ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŚŽƌŵŽŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ͕ ĚƺƔƺŬ LJĂŶŦƚ ŽƌĂŶůĂƌŦ ǀĞ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝŶ
ŐƂƐƚĞƌŝůĞŵĞŵŝƔ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ CdanTabd [and TºjUiY* 2.
Ϯ. ƺnjĞůƟůŵŝƔ ŐĞƐƚĂƐLJŽŶĞů LJĂƔĂ ŐƂƌĞ ŝůŬ ϲ ĂLJĚĂ ƐƉŽŶƚĂŶ ŝŶŵĞŵŝƔ ŽůĂŶ ƚĞƐƟƐůĞƌ ŐĞůĞĐĞŬ LJŦů ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ
ƵnjŵĂŶŦ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ŽůĂƌĂŬ ŝŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ CdanTabd [and TºjUiY* 2.
3. WƵďĞƌƚĞ ƂŶĐĞƐŝ ƉĂůƉĂďů ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝŬ ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌ͕ ƵnjŵĂŶŦ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƐŬƌŽƚĂů ǀĞLJĂ ŝŶŐƵŝŶĂů
LJĂŬůĂƔŦŵůĂ ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝ ĂŵĞůŝLJĂƨ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌůĞƌ CdanTabd [and TºjUiY* 2.
ϰ. WƵďĞƌƚĞ ƂŶĐĞƐŝ ŶŽŶͲƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐůĞƌŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĐĞƌƌĂŚ͕ ĂŶĞƐƚĞnjŝ ĂůƨŶĚĂ ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ƉĂůƉĂďů ŽůƵƉ
ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦ ƚĞŬƌĂƌ ĚŝŬŬĂƚůŝĐĞ ŵƵĂLJĞŶĞ ĞƚŵĞůŝĚŝƌ. bĂLJĞƚ ƚĞƐƟƐůĞƌ ƉĂůƉĂďů ĚĞŒŝůƐĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶ
ǀĞ ŐĞƌĞŒŝ ŚĂůŝŶĚĞ ĂďĚŽŵŝŶĂů ŽƌƔŝŽƉĞŬƐŝ LJĂƉŵĂůŦĚŦƌ CdanTabd [and TºjUiY* 2.
ϱ. ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŶŽŶƉĂůƉĂďů ƚĞƐƟƐůĞƌŝŶ ĞŬƐƉůŽƌĂƐLJŽŶƵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĐĞƌƌĂŚ ďŝƌ ƐŽŶƌĂŬŝ ĂĚŦŵĚĂ ŶĞ LJĂƉĂĐĂŒŦŶŦ
ďĞůŝƌůĞŵĞŬ ĂĚŦŶĂ ƚĞƐƚŝƐ ĚĂŵĂƌůĂƌŦŶŦŶ ĚƵƌƵŵƵŶƵ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJŵĂůŦĚŦƌ KlYnY[ Yl[UcY
ϲ. EŽƌŵĂů ŬŽŶƚƌĂůĂƚĞƌĂů ƚĞƐƟƐŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĕŽŬ ŬŦƐĂ ƚĞƐƟƐ ĚĂŵĂƌůĂƌŦ ǀĞ ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ͕
ĚŝƐŵŽƌĮŬ ǀĞLJĂ ĕŽŬ ŚŝƉŽƉůĂƐƟŬ ƚĞƐƟƐ ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ǀĞLJĂ ƉƵďĞƌƚĞ ƐŽŶƌĂƐŦ LJĂƔƚĂ ƵnjŵĂŶ ŚĞŬŝŵ ŽƌƔŝĞŬƚŽŵŝ
LJĂƉĂďŝůŝƌ KlYnY[ Yl[UcY.
ϳ. hnjŵĂŶ ŚĞŬŝŵ ŬƌŝƉƚŽƌƔŝĚŝnjŵ ǀĞͬǀĞLJĂ ŵŽŶŽƌƔŝĚŝnjŵŝ ŽůĂŶ ĕŽĐƵŬůĂƌŦŶ ĞďĞǀĞLJŶůĞƌŝŶĞ ďƵ ƉĂƚŽůŽũŝŶŝŶ LJŽů
ĂĕĂĐĂŒŦ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞů ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ƌŝƐŬůĞƌŝ ŽůĂŶ ŝŶĨĞƌƟůŝƚĞ ǀĞ ŬĂŶƐĞƌ ŐĞůŝƔŝŵŝ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ďŝůŐŝ ǀĞƌŵĞůŝĚŝƌ
KlYnY[ Yl[UcY.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
101
Kaina[lab*
1. ĂƌƚŚŽůĚ :^. ďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƐƟƐ ĂŶĚ ƐĐƌŽƚƵŵ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƐƵƌŐŝĐĂů ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ. /Ŷ͗ tĞŝŶ :͕
<ĂǀŽƵƐƐŝ >Z͕ EŽǀŝĐŬ ͕ WĂƌƟŶ t͕ WĞƚĞƌƐ ;ĞĚƐͿ. ĂŵƉďĞůů͛Ɛ hƌŽůŽŐLJ. dĞŶƚŚ ĞĚ. WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗ t
^ĂƵŶĚĞƌƐ͖ Ϯ01Ϯ. Ɖ.3ϱϱϳͲϳϰ.
Ϯ. ^. dĞŬŐƺů͕ ,. ZŝĞĚŵŝůůĞƌ͕ ,.^. ŽŐĂŶ͕ . 'ĞƌŚĂƌnj͕ W. ,ŽĞďĞŬĞ͕ Z. <ŽĐǀĂƌĂ͕ Z. EŝũŵĂŶ͕ Śƌ. ZĂĚŵĂLJƌ͕ Z.
^ƚĞŝŶ. 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ WĂĞĚŝĂƚƌŝĐ hƌŽůŽŐLJ. DĂƌĐŚ Ϯ013. ƉƉ.13Ͳ1ϰ.
3. <ŽůŽŶ d&͕ ,ĞƌŶĚŽŶ ͕ ĂŬĞƌ >͕ ĂƐŬŝŶ >^͕ ĂdžƚĞƌ '͕ ŚĞŶŐ z͕ ŝĂnj D͕ >ĞĞ W͕ ^ĞĂƐŚŽƌĞ :͕
dĂƐŝĂŶ '͕ ĂƌƚŚŽůĚ :^ǀĂůƵĂƟŽŶ ĂŶĚ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ĐƌLJƉƚŽƌĐŚŝĚŝƐŵ͗ h 'ƵŝĚĞůŝŶĞ͕ Ϯ01ϰ.
102
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
o”‹Ǚ‡”‹Ǚ•–‡ƒçƒ•–ƒŽÇºÇƒ–‘ϐ‹Ǚœ›‘Ž‘Œ‹•‹
ƌ. <ĞŵĂů ^Z/
Dr. <edVi ;rdar ;ardal EÎidi] fe Ara•dr]a 8acda^eci Žr_l_Zi ;li^iÎi ucda^Rel
GENEL BøLGøLER
TAù TøPLERø…
• En sÕk 30 ile 60 yaúlar arasÕnda ortaya çÕkar ( M/F : 2/1)
• Heredite ve poligenetik defekt
• “Taú
Taú kuúa÷Õ”
kuúa÷Õ isimli bölgelerde daha sÕk
• Beyaz erkeklerde bayanlara göre iki kat daha sÕk görülür
• ødrar yo÷unlu÷u ve sÕvÕ tüketimi en önemli faktörler
•
•
•
•
•
•
•
Kalsiyum okzalat taúlarÕ % 7070-75
Ürik asit taúlarÕ
% 15
Enfeksiyon taúlarÕ
% 44--6
Kalsiyum fosfat taúlarÕ
% 4.8 ( monomineral)
Sistin taúlarÕ
% 11-2
Amonyum ürat taúlarÕ
% 0.5
Di÷er nadir rastlanan taúlar ( ksantin,indinavir,
2,8 dihidroksi adenin,matrix vs.)
• Diyet , heredite ve fiziksel aktivite birbirlerini tamamlayan
etyolojik faktörler olarak karúÕmÕza çÕkmaktadÕr.
TAù OLUùUMU MEKANøZMALARI øLE
øLGøLø TEORøLER
• Süpersatürasyon – kristalizasyon teorisi
• Epitaksi teorisi
• ønhibitör madde eksikli÷i teorisi
• Matriks – Nükleasyon teorisi
• Kombine Teoriler
Ion
Ion--activity product
Labile
supersaturation
SÜPERSATÜRASYON--KRøSTALøZASYON - I
SÜPERSATÜRASYON
• Belirli bir pH ve ÕsÕdaki sÕvÕya kristalize olabilen bir
element eklendi÷inde bu madde ;
– Belirli bir konsantrasyona kadar eriyik halde kalÕr
– Madde miktarÕ arttÕkça sÕvÕ doygunlaúÕr,
doygunlaúÕr madde çökmeye baúlar
– Çökmeye baúladÕ÷Õ andaki satürasyon noktasÕna “ Solubility
Product “ (SP) adÕ verilir
– Süpersatüre idrarda kristalizasyonun baúladÕ÷Õ noktaya ise
“ Formation Product”
Product” ( FP) adÕ verilir
– SP’dan önceki evde stabil zone , SPSP-FP arasÕ metastable region
adÕ verilir.
Ion
Ion--activity product of calcium oxalate
Spontaneous
nucleation
Labile
supersaturation
FP homogeneous
FP homogeneous
nucleation
nucleation
CaOx
Heterogeneous
nucleation
FP heterogeneous
Metastable
supersaturation
No nucleation
Undersaturation
No nucleation
nucleation
Metastable
supersaturation
Solubility Product
FP heterogeneous
nucleation
Solubility Product
Undersaturation
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
103
SÜPERSATÜRASYON--KRøSTALøZASYON - II
SÜPERSATÜRASYON
•
•
•
•
•
•
Stabil zonda kristal nüve oluúmaz , oluúsa da büyümez
Metastable bölümde varolan kristal nüve büyüyebilir
FP evresinde spontan kristal nüve oluúabilir
Kristal
i l nükleasyon
kl
homojen yada heterojen olabilir
l bili
ødrardaki kristal kürecikleri agregasyona u÷rar ve büyür
Her doygun idrarda kristal nükleasyon oluúmaz.
• DolayÕsÕyla bu teori tek baúÕna yeterli de÷ildir !!
øNHøBøTÖR MADDE EKSøKLøöø
• Organik yapÕdakiler : Yüksek moleküllü
glikoproteinler (GAG) , MatrixMatrix-A , SH ba÷Õ
içeren üromukoidler , Alanin , Sitrat
EPøTAKSø
• ødrarda artan satürasyon ile birlikte aynÕ maddeden çok
fazla kristal oluúursa , bir süre sonra kristal büyümesi
yavaúlayÕp durabilir. ølk oluúan kristalin yüzeyine
ikincil risk faktörü madde tutunursa iç ve dÕú
tabakalarÕ farklÕ taúlar
ú oluúabilir
ú
• Örnek olarak ürik asit kristalleri üzerine kalsiyum oksalat
maddesi epitaksi ile tutunur.
tutunur. Sistinin baúka bir kristal
nükleusu üzerine tutundu÷u gösterilememiútir.
gösterilememiútir
Kals
alsiyum okzalat k
krristalizasy
stalizasyon
on sürecinde
Inhibitörler
Inhibitörler
/
Promotörler
Küçük mole
moleküll
külleer
Sitrat
6LWUDW HQ SRWHQW LQKLELW|ULN HWNL J|VWHUHQ PDGGH
6LWUDWHQSRWHQWLQKLELW|ULNHWNLJ|VWHUHQPDGGH
Pirofosfat
• ønorganik yapÕdakiler : Fosfatlar ,Pirofosfatlar ,
Magnezyu
Magne
zyum
m
Ortofosfatlar , Magnezyum , Çinko
3URILODNWLNWHGDYLGHSLURIRVIDWODUDG|QúHQRUWRIRVIDWODU
MATRøKS – NÜKLEASYON
• Matriks proksimal tüp epitel hücrelerinde yapÕlÕr
• Matriks ; protein , heksan ve heksanaminler içerir
• Matriks normalde kristal büyümesi ve agregasyonunu
önleyerek inhibitör etki gösterir
• Di÷er yandan taú yapÕsÕnÕn % 22-10 kadarÕnÕ matrix
oluúturmaktadÕr
• ødyopatik kalsiyum taúÕ hastalÕ÷Õnda, tüp lümenleri
içerisinde matriks üzerine geliúen kristal tabakalardan
oluúan mikrolitler (mikrotaúlar) görülm
görülmektedir
10$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Mak
Ma
kromole
romolekü
külller
Nefrokalsin
Bikunin
Osteopontin
Üropontin
UPTF1
ønter-D-inhibitor
Heparan sulfat
Di÷er GAGs
THP
MATRøKS – NÜKLEASYON
• ødrardaki yabancÕ cisimler , epitel döküntüleri ,
eritrosit , lökosit , albumin , alfaalfa-1 ve alfa
alfa--2 globulin
gibi maddeler de matriks rolü oynayÕp , üzerinde
agregasyona ve taú oluúumuna zemin hazÕrlayabilirler
• Matriks üzerinde “Substans“Substans-A” adlÕ immunolojik bir
komponentin varlÕ÷Õna ve kristal aggregasyonunu
baúlatÕp, hÕzlandÕrabilecek bir ““taú
taú spesifik antijen”
antijen”
kavramÕna dikkat çekilmiútir
MUHTEMEL PROMOTÖR
FAKTÖRLER
• Hücre membran parçalarÕ
• Hücresel yÕkÕm ürünleri
• Fosfolipidler
• Lipidler
• Makromoleküller
• Heterojen kristalin maddesi
Henle kulbu veya distal tüplerin distal
bölümünde presipite olan CaP taú oluúumunun
baúlangÕç solid fazÕnÕ teúkil edebilir
KOMBøNE TEORøLER
CaOx
• YukarÕdaki teorilerin hiçbirisinin tek baúÕna taú oluúumu
aúamalarÕnÕ açÕklamaya yeterli olmadÕ÷Õ ve bu teorilerin
birlikte etkili olduklarÕ düúünülmektedir
• Son yÕllardaki bazÕ çalÕúmalara göre hiperokzalüri
sonrasÕnda okzalatÕn tüp epiteli üzerine olan toksik etkisi
ile tüp epitelinde hasar oluútu÷u ve oluúan kristallerin bu
hasarlÕ alanlara tutunarak sistem içinde kalabildikleri ,
dolayÕsÕyla tüp epiteli hasarlanmazsa kristallerin
tutunamadÕ÷Õ düúünülmektedir
CaP
TAù OLUùUMU øÇøN GEREKLø ùARTLAR
Üriner süpersatürasyon
Kristalizasyon, nükleasyon, büyüme ve agregasyon
Renal tübüler hasar geliúimi
Nükleasyon
Kristal oluúumu
Kristal aggregasyonu
Kristal – tübüler hücre etkileúimi
Kristal tutunmasÕ, büyümesi ve agregasyonu
TAù OLUùUMU
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
105
106
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
o”‹‡”‹•–‡ƒçƒ•–ƒŽÇºÇ†ƒ
‹”‹ç‹•‡Ž‡†ƒ˜‹Ž‡”
ƌ. 7ůŬĞƌ ^<7EZ
Gajia^de` Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal Gajia^de`
mƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƚĂƔ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ƐŽŶ Ϯ0Ͳ30 LJŦůůŦŬ ƐƺƌĞĕƚĞ ďĂƔ ĚƂŶĚƺƌƺĐƺ ďŝƌ ŚŦnjůĂ ĚĞŒŝƔŵŝƔƟƌ.
PLJůĞ Ŭŝ͕ 1ϵϴ0͛ůŝ LJŦůůĂƌĂ ŬĂĚĂƌ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŶ ĂĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĕŽŬ ƐŦŶŦƌůŦ
ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌůĂ ƵLJŐƵůĂŶŦƌŬĞŶ͕ ďƵŐƺŶ ŐƺŶůƺŬ ƉƌĂƟŒŝŵŝnjĚĞ ĕŽŬ LJŽŒƵŶ LJĞƌ ƚƵƚĂŶ ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌ͕
Ž LJŦůůĂƌĚĂ ĕŽŬ ŶĂĚŝƌ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ǀĞLJĂ ŐĞůŝƔŵĞ ĂƔĂŵĂƐŦŶĚĂ ŽůĂŶ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝLJĚŝ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ĚĞ
ŝŶƚƌĂŬŽƌƉŽƌĞĂů ůŝƚŽƚƌŝƉƐŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŬŝ ƚĞŬŶŽůŽũŝŬ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌ ǀĞ ŇĞŬƐŝďůĞ ĐŝŚĂnjůĂƌ͕ ƵůƚƌĂ ŵŝŶŝ ǀĞ ŵŝŬƌŽ
ƉĞƌŬƺƚĂŶ ŶĞĨƌŽůŝƚŽƚŽŵŝ Őŝďŝ LJĞŶŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶ ďŝƌďŝƌŝ ĂƌĚŦŶĂ ŬƵůůĂŶŦŵĂ ŐŝƌŵĞƐŝLJůĞ͕ ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝĚĞŬŝ
ŐĞůŝƔŵĞůĞƌ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ƶ ďƂůƺŵĚĞ͕ ƺƌŝŶĞƌ ƐLJƐƚĞŵ ƚĂƔ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƚĞĚĂǀŝ ĂůƚĞƌŶĂƟŇĞƌŝŶĚĞŶ
^t>͕ hZ^͕ Z/Z^͕ WE>͕ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ǀĞ ĂĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝůĞƌŝŶĚĞŶ ďĂŚƐĞĚŝůĞĐĞŬƟƌ.
OK 41<G1<1R9I<1 T1 K9R=1 CG<
^t> ƺƐƚ ƺƌĞƚĞƌ ǀĞ ďƂďĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ ƔĞŬůŝĚŝƌ. 1ϵϴ0͛ůĞƌŝŶ ďĂƔůĂƌŦŶĚĂŶ
ďĞƌŝ ƔŽŬ ĚĂůŐĂůĂƌŦLJůĂ ƚĂƔ ŬŦƌŵĂĚĂŬŝ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝ ƐƚƌĂƚĞũŝůĞƌŝŶĚĞ ďŝƌ ĕŽŬ
ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞ ƐŽŶƵĕůĂŶŵŦƔƨƌ. zĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ƚĞŬŶŽůŽũŝŬ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ^t>͛ŶŝŶ LJĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝŶŝŶ
ĂnjĂůĚŦŒŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ŽůĚƵŒƵŶĂ ĚĂŝƌ LJĂLJŦŶůĂƌ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
^t>͛ĚĞ ƚĂƔůĂƌŦŶ ŬŦƌŦůŵĂƐŦŶĚĂ ƚĞŵĞů ŵĞŬĂŶŝnjŵĂ͕ ŵĞŬĂŶŝŬ ǀĞ ĚŝŶĂŵŝŬ ŐƺĕůĞƌŝŶ ƉĞŶĞƚƌĂƐLJŽŶƵĚƵƌ.
ƵƌĂĚĂ ƚĂƔůĂƌŦŶ ŬŦƌŦůĂƌĂŬ ŬƺĕƺŬ ƉĂƌĕĂůĂƌĂ ĂLJƌŦůŵĂƐŦŶĚĂ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĨĂŬƚƂƌ ŬĂǀŝƚĂƐLJŽŶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦĚŦƌ.
<ĂǀŝƚĂƐLJŽŶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶĚĂ͕ ƚĂƔ ƺnjĞƌŝŶĞ ĚŽŒƌƵĚĂŶ LJƺŬůĞŶŵĞ ǀĞ ďĂƐŦŶĕ ĞƚŬŝƐŝŶĞ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ͕ ŶĞŐĂƟĨ ďĂƐŦŶĕ
ĚĂůŐĂƐŦ ƐƵ ŝůĞ ĕĞǀƌĞůĞŶĞŶ ƚĂƔ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŬĂǀŝƚĂƐLJŽŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. KůƵƔĂŶ ŬĂǀŝƚĞůĞƌ ŬĂďĂƌĐŦŬůĂƌĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ
ǀĞ ďƺLJƺLJƺƉ ƉĂƚůĂĚŦŬůĂƌŦŶĚĂ ĕĞǀƌĞĚĞ ďĂƐŦŶĕ ǀĞ ŦƐŦ ĂƌƨƔŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌůĂƌ. ^Ƶ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ƚĂƔƚĂ ŵŝŬƌŽ ĕĂƚůĂŬůĂƌ
ǀĞ ĕĂƚůĂŬ ĂƌĂ LJƺnjĞLJůĞƌŝ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ.
dĂƔŦŶ ďŽLJƵƚƵ ĂƌƴŬĕĂ ^t>͛ŶŝŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ĂnjĂůŵĂŬƚĂ͕ ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ŽƌĂŶŦ ĚƺƔŵĞŬƚĞ ǀĞ ƐĞĂŶƐ ƐĂLJŦƐŦ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ.
>ŽŐĂƌĂŬŝƐ ǀĞ ĂƌŬ LJĂƉƨŒŦ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ч10 ŵŵ ƚĂƔůĂƌĚĂ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ йϳϵ.ϵ ;йϲ3Ͳйϵ0Ϳ͕ 11ͲϮ0 ŵŵ
ďŽLJƵƚůĂƌŦŶĚĂŬŝ ƚĂƔůĂƌĚĂ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ йϲϰ.1 ;йϱ0ͲйϴϮ.ϮͿ͕ хϮ0 ŵŵ ďŽLJƵƚůĂƌĚĂŬŝ ƚĂƔůĂƌĚĂ ŝƐĞ йϱ3.ϳ
;й33.3Ͳйϴ1.ϰͿ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
ůĞƔƟƌŵĞŶůĞƌ ďŝƌ ĕŽŬ ƐĞƌŝĚĞ ďŝůĚŝƌŝůĞŶ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŚĂŬŬŦŶĚĂ LJĞƚĞƌƐŝnj ƚĂŬŝƉ ƐƺƌĞƐŝ ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ^t>͛ŶŝŶ
ďĂƔĂƌŦƐŦ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ƚĂƚŵŝŶ ĞĚŝĐŝ ďŝůŐŝ ǀĞƌŵĞĚŝŒŝŶŝ ƐĂǀƵŶŵƵƔůĂƌĚŦƌ. WĂĐĞ ǀĞ ĂƌŬ. ďĂƔĂƌŦƐŦnj ďĂƔůĂŶŐŦĕ
ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ^t>͛ŶŝŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝŶ ĚƺƔƺŬ ŽůĚƵŒƵŶƵ ƌĂƉŽƌ ĞƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ. 1ϱϴϴ
ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔůŦ ŚĂƐƚĂĚĂ ^t> ƵLJŐƵůĂŶŵŦƔ͕ ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŝůŬ ƚĞĚĂǀŝĚĞ й ϲϴ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂŬŝ ƚĞĚĂǀŝĚĞ йϰϲ
ǀĞ ďƵ ƚĞĚĂǀŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ĚĂ й31 ďŝůĚŝƌŵŝƔůĞƌĚŝƌ. zŝŶĞ ŽƌƚĂ ǀĞ ƺƐƚ ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ^t> ďĂƔĂƌŦƐŦ Ăůƚ ƺƌĞƚĞƌ
ƚĂƔůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ LJƺŬƐĞŬ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ. >ŝŶŐĞŵĂŶ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦŶŦŶ LJĂƉƨŒŦ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ 10ͲϮ0 ŵŵ ĂƌĂƐŦ
ƚĂƔůĂƌĚĂ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ Ăůƚ ŬĂůŝŬƐƚĞ йϱϱ͕ ƺƐƚ ŬĂůŝŬƐƚĞ йϳ1.ϴ ǀĞ ŽƌƚĂ ŬĂůŝŬƐƚĞ йϳϲ͕ϱ ͚Ɵƌ.
ŽR5T5ROR5NOCKOPu ERC R5TROGR14 uNTR1R5N1< C5RR18u R9RC
^t> ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚĞƌ ǀĞ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ĕŽŬ LJĂLJŐŦŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ďŝƌ LJƂŶƚĞŵĚŝƌ. ŶĐĂŬ
ĚƺƔƺŬ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ǀĞ ďĂnjŦ ƉƌŽďůĞŵůĞƌĚĞŶ ĚŽůĂLJŦ ƺƌĞƚĞƌŽƐŬŽƉŝ ŝůĞ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůŵŝƔ ŝŶƚƌĂŬŽƌƉĞƌĂů
ůŝƚŽƚƌŝƉƐŝ ŐŝĚĞƌĞŬ ŚŦnjůŦ ƔĞŬŝůĚĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ŝůŬ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŒŝ ŽůŵƵƔƚƵƌ.
mƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĕŝŶ LJĂƉŦůĂŶ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ hZ^ ǀĞ ^t>͛ŶŝŶ ŚĞƌ ŝŬŝƐŝŶŝŶ ĚĞ ŵƺŬĞŵŵĞů
ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ŽƌĂŶŦ ;йϴϲͲϵ0Ϳ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJĚƵŒƵŶƵ͕ ĨĂŬĂƚ 1 Đŵ͛ĚĞŶ ďƺLJƺŬ ƚĂƔůĂƌĚĂ ĞŶ ŝLJŝ ƐŽŶƵĐƵŶ ƺƌĞƚĞƌŽƐŬŽƉŝ
ŝůĞ ĂůŦŶĚŦŒŦŶŦ ďŝůĚŝƌŵŝƔůĞƌĚŝƌ. ^t> ǀĞ hZ^͛ŶŝŶ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦ ďĂƔŬĂ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ƺƌĞƚĞƌŽƐŬŽƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ
ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔŦ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ĚĂŚĂ ďĂƔĂƌŦůŦ ďƵůƵŶƵƌŬĞŶ͕ ^t>͛LJĞ ŐƂƌĞ ĞŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝŶŝŶ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ŽƌĂŶĚĂ
ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ǀĞ ŚĂƐƚĂŶĞĚĞ ĚĂŚĂ ƵnjƵŶ ŬĂůŦƔ ƐƺƌĞƐŝŶĞ ƐĂŚŝƉ ŽůĚƵŒƵ ƐŽŶƵĐƵŶĂ ǀĂƌŦůŵŦƔƨƌ.
1ϵϵ0 LJŦůŦŶĚĂ ƌĞƚƌŽŐƌĂĚ ŝŶƚƌĂƌĞŶĂů ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞŬŶŝŒŝŶŝŶ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦLJůĂ͕ Z/Z ƺƌŽůŽũŝ ƉƌĂƟŒŝŶĞ ŐŝƌŵŝƔƟƌ.
ŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ĂůĞƚůĞƌ ǀĞ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔŵĞƐŝLJůĞ ƺƌĞƚĞƌŽƐŬŽƉŝ ǀĞ ůĂƐĞƌ ůŝƚŽƚƌŝƉƐŝ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ Z/Z^͕ ƌĞŶĂů
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
107
ƚĂƔůĂƌŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŵŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝĨ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞƐŝ ŽůŵƵƔƚƵƌ. Ƶ ƉƌŽƐĞĚƺƌ ŝůĞ йϱ0 ŝůĞ йϵϰ.Ϯ ŐĞŶŝƔ
ďŝƌ ŽƌĂŶĚĂ ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ďŝůĚŝƌŝůĞŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ŵĞǀĐƵƩƵƌ.
ZĞƚƌŽŐƌĂĚ ƺƌĞƚĞƌŽƐŬŽƉŝ ǀĞ ,ŽůŵŝƵŵ z' ůĂƐĞƌ ůŝƚŽƚƌŝƉƐŝ ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ĚƺƔƺŬ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦŶĂ
ƐĂŚŝƉƟƌ ǀĞ ŐƺŶƺďŝƌůŝŬ ďŝƌ ƉƌŽƐĞĚƺƌĚƺƌ. ,ŽůŵŝƵŵ z' ůĂƐĞƌŝŶ ƚĂƔŦŶ ĐŝŶƐŝŶĞ ďĂŬŦůŵĂŬƐŦnjŦŶ ƚƺŵ ƺƌŝŶĞƌ
ƐŝƐƚĞŵ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ŬĂŶŦƚůĂŶŵŦƔƨƌ. Z/Z ŝůĞ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ďƂďƌĞŬůĞƌŝŶ ƚĂƔƚĂŶ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞ
ŽƌĂŶŦŶŦ йϲϵͲйϴ0.3 ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ ǀĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦŶŦŶ йϲ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
Z/Z ŝůĞ WE>͛ŶŝŶ ƌĞƚƌŽƐƉĞŬƟĨ ŽůĂƌĂŬ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ 1ϱͲϮ0 ŵŵ Ăůƚ ƉŽů ƚĂƔŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ
Z/Z ƵLJŐƵůĂŶĂƌĂŬ ƚĂƔƚĂŶ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞ ŽƌĂŶŦ й ϴϵ.Ϯ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔ͕ WE> ŝůĞ ƚĂƔƚĂŶ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞ ŽƌĂŶŦ ǀĞ
ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĂŶůĂŵůŦ ďŝƌ ĨĂƌŬ ŽůŵĂŵĂƐŦ ǀĞ LJŝŶĞ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ ǀĞ ŚĂƐƚĂŶĞĚĞ
LJĂƨƔ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ ŬŦƐĂ ŽůŵĂƐŦLJůĂ ďĞƌĂďĞƌ ĚƺƔƺŬ ŵŽƌďŝƟĚĞLJůĞ WE>͛LJĞ ŝLJŝ ďŝƌ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ƌĂƉŽƌ
ĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
P5RKŽT1N N56RO<uTOTRuPCu PCN<
1ϵϴ0 LJŦůŦŶĚĂŶ ŝƟďĂƌĞŶ WĞƌŬƺƚĂŶ EĞĨƌŽůŝƚŽƚŽŵŝ ďƺLJƺŬ ƌĞŶĂů ƚĂƔůĂƌŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĕŝŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƉƌŽƐĞĚƺƌ
ŽůĂƌĂŬ ŐĞůŝƔŵĞLJĞ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƂďƌЌРŐŝƌŝƔ ŝĕŝŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŽůĂƌĂŬ ϮϰͲ30 ĨƌĞŶĕůŝŬ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ
LJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. DŝŶŝ WE> ĚĞLJŝŵŝ ďĂƔůĂŶŐŦĕƚĂ ƉĞĚŝĂƚƌŝŬ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ ĂŶĐĂŬ ƐŽŶ njĂŵĂŶůĂƌĚĂ
LJĞƟƔŬŝŶůĞƌĚĞ ĚĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ƉŽƉƺůĞƌ ŽůŵĂLJĂ ďĂƔůĂŵŦƔƨƌ. 'ĞŶĞůůŝŬůĞ DŝŶŝͲWE> ƚĞƌŝŵŝ ŬŦůŦĨ ŐĞŶŝƔůŝŒŝŶŝŶ 1ϴ
&͛ĚĞŶ ŬƺĕƺŬ ŽůĚƵŒƵ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ƚĞƌŵŝŶŽůŽũŝ ŚĂůĂ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞ ĞĚŝůĞŵĞŵŝƔƟƌ.
WE> ͚ĚĞ ƌŝũŝƚ ŶĞĨƌŽƐŬŽƉ ŝůĞ ďĞƌĂďĞƌ ŝŶƚƌĂŬŽƌƉĞƌĂů ůŝƚŽƚƌŝƉƐŝ ŝĕŝŶ ƉŶƂŵĂƟŬ ǀĞ ƵůƚƌĂƐŽŶŝŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ LJĂLJŐŦŶ
ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. WE> ĂŵĞůŝLJĂƚůĂƌŦ ŐĞůĞŶĞŬƐĞů ŽůĂƌĂŬ ƉƌŽŶĞ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĚĂ LJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ ĂŶĐĂŬ
ƐƵƉŝŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĚĂ ĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ŐƺǀĞŶůŝŒŝ ĞƔŝƫƌ͕ ŚĂƩĂ ƐƵƉŝŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĚĂ ĚĂŚĂ
ŬŦƐĂ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝ͕ ƚƌĂŶƐƺƌĞƚƌĂů ŵĂŶŝƉƺůĂƐLJŽŶůĂƌĂ ĞƔ njĂŵĂŶůŦ ŝŵŬĂŶ ǀĞƌŵĞƐŝ͕ ŽƉĞƌĂƚƂƌ ŝĕŝŶ ĚĂŚĂ
ŬƵůůĂŶŦƔůŦ ďŝƌ ƉŽnjŝƐLJŽŶ ŽůŵĂƐŦ ǀĞ ŬŽůĂLJ ĂŶĞƐƚĞnjŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ĂǀĂŶƚĂũ ŽůĂƌĂŬ ƐĂLJŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
h ŬůĂǀƵnjůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ͖ ŽƌƚĂ ǀĞLJĂ ƺƐƚ ŬĂůŝŬƐ ǀĞ ƌĞŶĂů ƉĞůǀŝƐĚĞŬŝ ŽƌƚĂ ďƺLJƺŬůƺŬƚĞŬŝ ;1ͲϮ ĐŵͿ ǀĞ 1 Đŵ͛ĚĞŶ
ŬƺĕƺŬ ƚĂƔůĂƌĚĂ ^t> ŚĂůĂ ƂŶĞƌŝůĞŶ ďŝƌ ƚĞƌĐŝŚƟƌ. bŝŵĚŝůĞƌĚĞ WE> ƂnjĞůůŝŬůĞ Ăůƚ ŬĂůŝŬƐ ǀĞ Ϯ Đŵ͛ĚĞŶ ďƺLJƺŬ
ƚĂƔůĂƌĚĂ ĞŶ ŝLJŝ ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ŽƌĂŶŦ ŝĕŝŶ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
WE>͛ŶŝŶ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶ͕ ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟĨ ŵŽƌďŝĚŝƚĞ ǀĞ ƚĂƔƚĂŶ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞ ŽƌĂŶůĂƌŦLJůĂ ŝůŐŝůŝ ŐĞŶŝƔ ŬĂƉƐĂŵůŦ ǀĞ
ϵϲ ŵĞƌŬĞnjůŝ ϱϴ03 ŚĂƐƚĂůŦ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͖ 1ϰϲϲ ƐƚĂŐŚŽƌŶ͕ ϵϰ0 ƺƐƚ ƉŽů͕ ϵϱϲ ŽƌƚĂ ƉŽů ǀĞ Ϯϲ03 Ăůƚ ƉŽů ƚĂƔŦ ŽůĂŶ
ŚĂƐƚĂLJĂ WE> ƵLJŐƵůĂŶŵŦƔ ǀĞ ďƵŶůĂƌŦŶ й ϴϱ.ϱ͛ŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶƐƵnj ŽůĂƌĂŬ ƚĂƔƚĂŶ LJŽŬƐƵŶ ŚĂůĞ ŐĞůŵŝƔƟƌ. Ƶ
ƉƌŽƐĞĚƺƌ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ ƂŶĞŵůŝ ŬĂŶĂŵĂ йϳ.ϴ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ŐƂƌƺůŵƺƔ ĂŶĐĂŬ ƚƺŵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϱ.ϳ͛ƐŝŶĚĞ ƚƌĂŶƐĨƺnjLJŽŶĂ
ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵ ŽůŵƵƔ͕ ƌĞŶĂů ƉĞůǀŝƐ ƉĞƌĨŽƌĂƐLJŽŶƵ й3.ϰ ǀĞ ŚŝĚƌŽƚŽƌĂŬƐ й1.ϴ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ŐĞůŝƔŵŝƔƟƌ. zŝŶĞ ďƵ
ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ й 10.ϱ͛ĚĂ 3ϴ.ϱ Σ͛ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĂƚĞƔ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ^ŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ LJƺŬƐĞŬ ďĂƔĂƌŦ ǀĞ ĚƺƔƺŬ
ŵĂũŽƌ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦ ŝůĞ WE>͛ŶŝŶ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ŵŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝĨ͕ ĞƚŬŝůŝ ǀĞ
ŐƺǀĞŶůŝ ďŝƌ LJƂŶƚĞŵ ŽůĚƵŒƵ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ŐƺŶĚĞŵĞ ŐĞůĞŶ ŵŝŬƌŽ ƉĞƌŬƺƚĂŶ ŶĞĨƌŽůŝƚŽƚŽŵŝ LJƂŶƚĞŵŝŶĚĞ͕ ƐƚĂŶĚĂƌƚ WE>͛ĚĞŶ ĨĂƌŬůŦ
ŽůĂƌĂŬ ďŝƌ ŬŦůŦĨ ǀĞ ŶĞĨƌŽƐŬŽƉ ƐŝƐƚĞŵŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂŬƚĂ͕ ďƵŶƵŶ LJĞƌŝŶĞ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŽƉƟŬ ƐŝƐƚĞŵ ŵŽŶƚĞ
ĞĚŝůŵŝƔ ŽůĂƌĂŬ ͚ůů ^ĞĞŝŶŐ EĞĞĚůĞ͛ ŽůĂƌĂŬ ŝƐŝŵůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ďŝƌ ŐŝƌŝƔ ŝŒŶĞƐŝLJůĞ ŝƔůĞŵ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŦƔ
ĕĂƉŦ ϰ.ϴ & ŽůĂŶ ďƵ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ƚĞŵĞů ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ͕ ƌĞƚƌŽŐƌĂĚ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞ ^t> ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂLJĂŶ 1ͲϮ Đŵ
Ăůƨ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝĚŝƌ. ƵŶůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ͕ ŬĂůŝŬƐ ĚŝǀĞƌƟŬƺůƺ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ƚĂƔůĂƌ͕ ĚĂƌ ŝŶĮŶĚŝďƵůƵŵ͕
^t> ŝĕŝŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŬ ƂŶŐƂƌƺůĞŶ Ăůƚ ŬĂůŝŬƐ ƚĂƔůĂƌŦ ǀĞ ƌĞƚƌŽŐƌĂĚ ĞƌŝƔŝŵ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂLJĂŶ ;ƺƌĞƚĞƌ ĚĂƌůŦŒŦ͕
ƉĞĚŝĂƚƌŝŬ ǀĂŬĂůĂƌͿ ǀĂŬĂůĂƌĚŦƌ. <ƺĕƺŬ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ĞƚŬŝůŝ ŐƂƌƺŶĞŶ ďƵ LJƂŶƚĞŵŝŶ ĞŶ ďƺLJƺŬ ƐŽƌƵŶƵ͕
ĕĂůŦƔŵĂ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŐƂŶĚĞƌŝůĞŶ ŝƌŝŐĂƐLJŽŶ ƐŦǀŦƐŦŶŦŶ ĚƌĞŶĂũŦŶŦŶ ƐĂŒůĂŶĂŵĂŵĂƐŦĚŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ŐƺǀĞŶůŝŒŝLJůĞ
ŝůŐŝůŝ ĞŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĂ ŝŚƟLJĂĕ ǀĂƌĚŦƌ.
<1P1ROCKOPuK C5RR18u
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ͕ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞŬŝ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ
ǀĞ ĂĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ ŽůĂŶ ƺƌĞƚĞƌ ǀĞ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŶŝŶ ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ŽƌĂŶůĂƌŦ WE>͛LJĞ ĞƔŝƫƌ ĨĂŬĂƚ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ĚĂŚĂ ƐŦŬƨƌ. ŶƚĞƌŝŽƌ ŬĂůŝƐŝLJĞů
ĚŝǀĞƌƟŬƺů ŝĕŝ ƚĂƔůĂƌĚĂ͕ ƐŽůŝƚĞƌ ďƺLJƺŬ ƚĂƔůĂƌĚĂ ǀĞ ƐĞĕŝůŵŝƔ ǀĂŬĂůĂƌĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
108
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
mƌĞƚĞƌŝŶ ƚƺŵ ďƂůƺŵůĞƌŝŶĚĞŬŝ ƚĂƔůĂƌĂ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ǀĞ ƚƌĂŶƐƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔ͖
ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚĞƌĚĞŬŝ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌŝŶ ŽƌƚĂ ǀĞ ƺƐƚ ƺƌĞƚĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ Ănj ďĂƔĂƌŦůŦ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
dĞŵĞůĚĞ ƚƌĂŶƐƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ǀĞ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů LJĂŬůĂƔŦŵůĂ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝLJůĞ LJĂƉŦůĂďŝůĞĐĞŬ ďŝƌĕŽŬ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶŝŶ
ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ǀĞƌƐŝLJŽŶůĂƌŦ ĚĂ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞŬŝ ^t> ǀĞ ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌŦŶ
LJƺŬƐĞŬ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ŽůĚƵŬĕĂ ƐŦŶŦƌůŦ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
1¿9K C5RR18u
mƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ 1ϵϴ0͛ůŝ LJŦůůĂƌĂ ŬĂĚĂƌ ƐƚĂŶĚĂƌƚ LJĂŬůĂƔŦŵ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŶ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝ͕ ŝĕŝŶĚĞ
ďƵůƵŶĚƵŒƵŵƵnj ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ ĚƂŶĞŵĚĞ ƐŽŶ ĚĞƌĞĐĞ Ănj ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ďŝƌ ƺƌŽůŽũŝŬ ƉƌŽƐĞĚƺƌ ŚĂůŝŶĞ ŐĞůŵŝƔƟƌ.
,Ğƌ ƚƺƌůƺ ĚŽŶĂŶŦŵĂ ƐĂŚŝƉ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĚĞ ĂĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŽƌĂŶůĂƌŦ й1 ŝůĞ йϱ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŶĐĂŬ ƚĞŬŶŽůŽũŝŬ ĚŽŶĂŶŦŵŦ LJĞƚĞƌƐŝnj ŽůĂŶ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĚĞ ďƵ ŽƌĂŶůĂƌ ĕŽŬ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
LJƌŦĐĂ ĕŽŬ ďƺLJƺŬ ƚĂƔ LJƺŬƺŶĞ ƐĂŚŝƉ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ǀĞ ƂnjĞů ŬůŝŶŝŬ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ĂĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŚĂůĞŶ ǀĂƌůŦŒŦŶŦ
ƐƺƌĚƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ŬŽŵƉůĞŬƐ ƚĂƔ LJƺŬƺŶĞ ƐĂŚŝƉ ŚĂƐƚĂůĂƌ͕ ^t>
ǀĞ ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌŝŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŬůĂ ƐŽŶƵĕůĂŶŵĂƐŦ͕ ŬĂůŝƐŝLJĞů ĚŝǀĞƌƟŬƺů ƚĂƔůĂƌŦ͕ ƺƌĞƚĞƌŽƉĞůǀŝŬ ďŝůĞƔŬĞ
ĚĂƌůŦŒŦ ǀĞLJĂ ŶŽŶĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞ ƐĞŐŵĞŶƚĞ ƐĂŚŝƉ ďƂďƌĞŬ͕ ďƂďƌĞŬ ƚƺŵƂƌƺ͕ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ďƂďƌĞŬ ŬŝƐƟ Őŝďŝ ĂĕŦŬ
ĐĞƌƌĂŚŝ ŐŝƌŝƔŝŵ ŐĞƌĞŬƟƌĞĐĞŬ ĞŬ ƉƌŽďůĞŵ ŽůŵĂƐŦ͕ ĞŬƚŽƉŝŬ ǀĞLJĂ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞ ďƂďƌĞŬƚĞ ƚĂƔ ǀĂƌůŦŒŦ ǀĞ ďƺLJƺŬ
ƚĂƔ LJƺŬƺŶĞ ƐĂŚŝƉ ĕŽĐƵŬůĂƌ ŽůĂƌĂŬ ƐŦƌĂůĂŶĂďŝůŝƌ. ƵŶůĂƌĂ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ WE> ŝĕŝŶ ĕŽŬ ďƺLJƺŬ ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůĞŶ
ǀĞ ďŝƌĚĞŶ ĕŽŬ ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵ ŐĞƌĞŬŝŶŝŵŝ ƂŶŐƂƌƺůĞŶ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ĚĂ ŚĂƐƚĂ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚ ƚĞƌĐŝŚŝŶĞ
ŐƂƌĞ ĂĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƌƚĂŶ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝ ĚĞŶĞLJŝŵŝLJůĞ ďƵ ŽůŐƵůĂƌŦŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ
ŬŦƐŵŦŶĚĂ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ǀĞ ƌŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ĚĞ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦŶĂ
ďĂŬŦůĚŦŒŦŶĚĂ͕ ďŝƌ ĕŽŒƵŶƵŶ njŽƌ ŽůŐƵůĂƌ ŽůĂĐĂŒŦ ĂĕŦŬƨƌ. ŝƌ ŵĞƚĂͲĂŶĂůŝnjĚĞ ƐƚĂŐŚŽƌŶ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ĂĕŦŬ
ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ŽƌĂŶŦ йϴ1.ϲ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ƐůŦŶĚĂ ďƵ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶŦ WE> ǀĞ ŬŽŵďŝŶĞ
WE>ͬ^t> LJƂŶƚĞŵůĞƌŝLJůĞ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ŽƌĂŶůĂƌůĂ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĂďŝůŝƌ ĂŵĂ ďƂLJůĞƐŝŶĞ ŝŶǀĂnjŝǀ ďŝƌ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ŚĂƐƚĂ
ǀĞ ŚĞŬŝŵŝŶ ďĞŬůĞŶƟůĞƌŝ й100͛Ğ LJĂŬŦŶ ŽƌĂŶĚĂ ƚĂƔƐŦnjůŦŬ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞďŝůŵĞƐŝĚŝƌ.
h Ϯ01ϰ ŬŦůĂǀƵnjƵŶĂ ŐƂƌĞ͕ Ϯ0 ŵŵ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ Ăůƚ ŬĂůŝŬƐ ŚĂƌŝĕ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ 1. ƐĞĕĞŶĞŬ WE>͕ Ϯ.
ƐĞĕĞŶĞŬ ŝƐĞ Z/Z ǀĞLJĂ ^t>͛Ěŝƌ. 10ͲϮ0 ŵŵ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ƚĂƔůĂƌĚĂ ŝƐĞ ^t> ǀĞLJĂ ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ LJĂŬůĂƔŦŵůĂƌ
ĞƔŝƚ ĂŒŦƌůŦŬůĂ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. 10 ŵŵ͛ŶŝŶ ĂůƨŶĚĂŬŝ ƚĂƔůĂƌĚĂ ŝƐĞ 1. ƐĞĕĞŶĞŬ ^t> ǀĞLJĂ Z/Z͕ Ϯ. ƐĞĕĞŶĞŬ
ŝƐĞ WE>͛Ěŝƌ. ƂďƌĞŬ Ăůƚ ŬĂůŝŬƐ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ŝƐĞ 10 ŵŵ Ăůƨ ǀĞ Ϯ0 ŵŵ ƺnjĞƌŝ ƚĂƔůĂƌĚĂ ĚŝŒĞƌ ďƂďƌĞŬ ƚĂƔůĂƌŦ
Őŝďŝ ƂŶĞƌŝůĞƌĚĞ ďƵůƵŶƵůƵƌŬĞŶ͕ 10ͲϮ0 ŵŵ ĂƌĂƐŦ ƚĂƔůĂƌĚĂ ^t> ŝĕŝŶ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŬ ƂŶŐƂƌƺůĞŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ
ĞŶĚŽƺƌŽůŽũŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌ͕ ĚŝŒĞƌ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŝƐĞ ^t> ďŝƌŝŶĐŝ ƚĞƌĐŝŚ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
mƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ŬŦůĂǀƵnjƵŶ ƂŶĞƌŝůĞƌŝ ƚĂƔ ďŽLJƵƚƵ ǀĞ ƚĂƔŦŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ǀĞLJĂ ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚĞƌĚĞ ŽůŵĂƐŦŶĂ ŐƂƌĞ
ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. 10 ŵŵ͛ŶŝŶ ĂůƨŶĚĂŬŝ ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ hZ^ ǀĞLJĂ ^t> ĞƔŝƚ ĚĞƌĞĐĞĚĞ
ƂŶĞƌŝůŝƌŬĞŶ͕ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚĞƌĚĞ ^t> ďŝƌŝŶĐŝ ƚĞƌĐŝŚ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. 10 ŵŵ͛ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ĚŝƐƚĂů
ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ hZ^ ďŝƌŝŶĐŝ ƚĞƌĐŝŚ͕ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚĞƌ ƚĂƔůĂƌŦŶĚĂ ŝƐĞ hZ^ ǀĞLJĂ ^t> ĞƔŝƚ ŽůĂƌĂŬ ďŝƌŝŶĐŝ
ƚĞƌĐŝŚ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Kaina[lab*
1. h 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ hƌŽůŝƚŚŝĂƐŝƐ͕ Ϯ01ϰ.
Ϯ. ƵƌLJĞĂ W͕ ZŽďĞƌƚƐ tt͕ ĂŝŶ ͕ ,Ăůů d>. ŽŶƚƌŽůůĞĚ ĐĂǀŝƚĂƟŽŶ ƚŽ ĂƵŐŵĞŶƚ ^t> ƐƚŽŶĞ ĐŽŵŵŝŶƵƟŽŶ͖
ŵĞĐŚĂŶŝƐƟĐ ŝŶƐŝŐŚƚƐ ŝŶ ǀŝƚƌŽ. / dƌĂƐ hůƚƌĂƐŽŶ &ĞƌƌŽĞůĞĐƚƌŝĐ &ƌĞƋ ŽŶƚƌŽů Ϯ013͖ϲ0;ϮͿ͗301Ͳϵ.
3. ZĞŶŶĞƌ ͕ ZĂƐƐǁĞŝůĞƌ :. dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƌĞŶĂů ƐƚŽŶĞƐ ďLJ ĞdžƚƌĂĐŽƌƉŽƌĞĂů ƐŚŽĐŬ ǁĂǀĞ ůŝƚŚŽƚƌŝƉƐLJ. EĞƉŚƌŽŶ
1ϵϵϵ͖ϴ1 ^ƵƉƉů 1͗ϳ1Ͳϴ1.
ϰ. ŽnjŬƵƌƚ K&͕ ZĞƐŽƌůƵ ͕ zŦůĚŦnj z͕ ĂŶ ͕ mŶƐĂů . ZĞƚƌŽŐƌĂĚĞ ŝŶƚƌĂƌĞŶĂů ƐƵƌŐĞƌLJ ǀĞƌƐƵƐ ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ
ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵLJ ŝŶ ƚŚĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ůŽǁĞƌͲƉŽůĞ ƌĞŶĂů ƐƚŽŶĞƐ ǁŝƚŚ Ă ĚŝĂŵĞƚĞƌ ŽĨ 1ϱ ƚŽ Ϯ0 ŵŵ. :
ŶĚŽƵƌŽů Ϯ011͖Ϯϱ͗1131Ͳ113ϱ.
ϱ. sĂůĚŝǀŝĂ :'͕ ^ĐĂƌƉĂ ZD͕ ƵǀĚĞǀĂŶŝ D͕ 'ƌŽƐƐ :͕ EĂĚůĞƌ Z͕ EƵƚĂŚĂƌĂ <͕ ĚĞ ůĂ ZŽƐĞƩĞ ::͖ ƌŽĞƐ WE>
^ƚƵĚLJ 'ƌŽƵƉ. ^ƵƉŝŶĞ ǀĞƌƐƵƐ ƉƌŽŶĞ ƉŽƐŝƟŽŶ ĚƵƌŝŶŐ ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵLJ͗ Ă ƌĞƉŽƌƚ ĨƌŽŵ
ƚŚĞ ĐůŝŶŝĐĂů ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŽĸĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĚŽƵƌŽůŽŐŝĐĂů ƐŽĐŝĞƚLJ ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵLJ ŐůŽďĂů
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
109
ƐƚƵĚLJ. : ŶĚŽƵƌŽů. Ϯ011 KĐƚ͖Ϯϱ;10Ϳ͗1ϲ1ϵͲϮϱ.
ϲ. ĚĞ ůĂ ZŽƐĞƩĞ :͕ ƐƐŝŵŽƐ ͕ ĞƐĂŝ D͕ Ğƚ Ăů. dŚĞ ĐůŝŶŝĐĂů ZĞƐĞĂƌĐŚ KĸĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ŶĚŽƵƌŽůŽŐŝĐĂů ^ŽĐŝĞƚLJ
ƉĞƌĐƵƚĂŶĞŽƵƐ ŶĞƉŚƌŽůŝƚŚŽƚŽŵLJ ŐůŽďĂů ƐƚƵĚLJ͗ /ŶĚŝĐĂƟŽŶƐ͕ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶ ϱϴ03
ƉĂƟĞŶƚƐ. : ŶĚŽƵƌŽů Ϯ011͖Ϯϱ͗11Ͳ1ϳ.
110
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƒ’ƒ”‘•‘’‹Ǚ†‡—ŽŽƒÇŽƒ•–”òƒ–ƒ•›‘ǡ
ڔò–òŽ‡‡
ڐ–‡Ž‡”‹Ǚ˜‡
‹Ǚ”‹Ǚ燍‹ǙŽ‡”‹
ƌ. zĂƔĂƌ P'P<
GADA Žr_l_Zi A^aRili] Dal A^[ara
dĞŵĞů ŝƔůĞǀ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦ ďĂŬŦŵŦŶĚĂŶ >ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĂůĞƚůĞƌ͖ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ
ŬƵůůĂŶŦůĂŶůĂƌ ŝůĞ 7ƔůĞǀ ďĂŬŦŵŦŶĚĂŶ ĂLJŶŦ ŐƂƌĞǀůĞƌŝ LJĞƌŝŶĞ ŐĞƟƌŵĞƐŝ ĂŵĂĐŦLJůĂ ƚĂƐĂƌůĂŶŵŦƔƨƌ. ůĞƚůĞƌ
ŽƌƚĂůĂŵĂ 30Ͳ3ϱ Đŵ ďŽLJƵƚƵŶĚĂ ŽůƵƉ͕ ďƵ ĐĞƌƌĂŚŝŶŝŶ ƂŒƌĞŶŵĞ ĞŒƌŝƐŝŶŝŶ ƵnjƵŶ ŽůŵĂƐŦŶŦŶ ŶĞĚĞŶ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
<a`aboc[o`Y[ CUbbaXYTU Kellanlan 5ncdbº]anlab
1. 'ƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ^ŝƐƚĞŵŝ
• <ĂŵĞƌĂ ďĂƔůŦŒŦ͕
• ŬĂŵĞƌĂ ƐŝƐƚĞŵ ƺŶŝƚĞƐŝ͕
• ŵŽŶŝƚƂƌ͕
• ŦƔŦŬ ŬĂLJŶĂŒŦ͕ ĮďĞƌŽƉƟŬ ŦƔŦŬ ŬĂďůŽƐƵ͕
• ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉůĂƌ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝĚŝƌ
Ă. Ka]Uba fU [a]Uba cYcdU]Y
<ĂŵĞƌĂ ďĂƔůŦŒŦ͕ ŐƂƌƺŶƚƺLJƵȋ ŬĂďůŽ ŝůĞ ŬĂŵĞƌĂ ƐŝƐƚĞŵ ƺŶŝƚĞƐŝŶĞ ĂŬƚĂƌĂŶ ďŝƌ
ƐŝƐƚĞŵ ŽůƵƉ ŽƉƟŬ ůĞŶƐĞ ƚĂŬŦůŦƌ ǀĞ <ĂŵĞƌĂ ƐŝƐƚĞŵ ƺŶŝƚĞƐŝ ŐƂƌƺŶƚƺLJƵȋ ŵŽŶŝƚƂƌĞ
ŝůĞƚŝƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ĚŝũŝƚĂů ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ŽůĂŶ , ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ 3 ďŽLJƵƚůƵ ;3Ϳ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂƐŦ
ŝůĞ ĚĞƌŝŶůŝŬ ĂůŐŦƐŦĚĂ ŐƂƌƺŶƚƺ ƐŝƐƚĞŵŝŶĞ ĞŬůĞŶŵŝƔƚŝƌ. ƂLJůĞůŝŬůĞ ZŽďŽƚŝŬ
ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ƐĂŒůĂŶŵŦƔ ŽůĂŶ ďŝƌ ĂǀĂŶƚĂũ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƐŝƐƚĞŵĞ ĚĞ ĞŬůĞŶŵŝƔƟƌ.
b. =onYdb
'ƂƌƺŶƚƵȋ ŬĂůŝƚĞƐŝ LJƺŬƐĞŬ ĕƂnjƺŶƺƌůƺŬůĞ ŝůŐŝůŝĚŝƌ. LJƺŬƐĞŬ ĕƂnjƺŶƺƌůƺŬůƺ ;,ŝŐŚ ĞĮŶŝƟŽŶͿ ŵŽŶŝƚƂƌůĞƌŝŶ
ŐƂƌƺŶƚƵȋ ŶĞƚůŝŒŝ ĕŽŬ ŝLJŝĚŝƌ . &ĂŬĂƚ LJƺŬƐĞŬ ŵĂůŝLJĞƚůĞƌŝ ƂŶĞŵůŝ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦĚŦƌ.
S. 9•[ [ainaÎ
yĞŶŽŶ ǀĞLJĂ ŚĂůŽũĞŶ ƐŽŒƵŬ ŦƔŦŬ ŬĂLJŶĂŬůĂƌŦ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. KƌƚĂůĂŵĂ ϰ00Ͳϲ00 ƐĂĂƚ ďŽLJƵŶĐĂ ƟƚƌĞƔŝŵƐŝnj
ϰ00Ͳϳ00 Ŷŵ ĚĂůŐĂ ďŽLJƵŶĚĂŬŝ ŦƔŦŒŦ ũĞŶĞƌĂƚƂƌĚĞŶ ĮďĞƌŽƉƟŬ ŬĂďůŽ ŐŝƌŝƔŝŶĞ ŝůĞƟƌ.
T. 6YbUbo`dY[ •[ [abloce
/ƔŦŬ ŬĂLJŶĂŒŦŶĚĂŶ ŦƔŦŒŦŶ ŝůĞƚŝŵŝ͕ ĮďĞƌŽƉƟŬ ŬĂďůŽůĂƌ ĂƌĂĐŦůŦŒŦ ŝůĞ ŽůƵƌ. Ŷ ŬĂůŝƚĞůŝ ŦƔŦŬ ŝůĞƟŵŝ <ƌŝƐƚĂů ůŝŬŝĚ ͚ƚĞŶ
ƺƌĞƟůĞŶ ŬĂďůŽůĂƌ ŽůƵƉ ĚŝŒĞƌ ŬĂďůŽůĂƌĚĂŶ ĚĂŚĂ ĚĂLJĂŶŦŬůŦĚŦƌ. :ĞŶĞƌĂƚƂƌĚĞ ƺƌĞƟůĞŶ ŦƔŦŒŦŶ ďĂnjŦ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ
ĐŝĚĚŝ ďŝƌ ŬŦƐŵŦ ĞŶĚŽƐŬŽƉƵŶ ƵĐƵŶĂ ŐĞůŵĞĚĞŶ ŬĂLJďĞĚŝůŝƌ. Ƶ ŬĂďůŽ ĐŝŶƐŝŶĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŝůĞƟĐŝ ŬŦƐŦŵůĂƌ
ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ĚŽůŐƵ ŵĂĚĚĞƐŝŶŝŶ ŵŝŬƚĂƌŦ ǀĞ ŬĂďůŽŶƵŶ njĂŵĂŶůĂ ĂƔŦŶŵĂƐŦ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ. '.ƌƺŶƚƺůĞŵĞ ƐŝƐƚĞŵŝŶĞ
Ăŝƚ ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌ bĞŬŝů 1Ă͛ĚĂ Ő.ƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
U. O`dY[lUb
ϱ ǀĞ 10 ŵŵ ĕĂƉƚĂ ǀĞ 0 ŝůĞ 30 ĚĞƌĞĐĞůŝŬ ŽƉƟŬůĞƌĞ ƐĂŚŝƉ ŽƉƟŬůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
^Ŧķƌ ĚĞƌĞĐĞ ŽůĂŶůĂƌ ƉĂŶŽƌĂŵŝŬ ǀĞ ĚŝƌĞŬƚ ďŝƌ ŐƂƌƺŶƚƵȋ͕ ĂĕŦůŦ ŽůĂŶůĂƌ ŝƐĞ ŬĞŶĚŝ ĕĞǀƌĞƐŝŶĚĞ ŚĂƌĞŬĞƚ ŝůĞ ŐĞŶŝƔ
ĂĕŦůŦ ŐƂƌƺŶƚƵȋ ƐĂŒůĂƌ.
2. 7ncºVlacion CYcdU]Y
7ŶƐƺŇĂƚƂƌ͖ ŚĂƐƚĂLJĂ ŐƂŶĚĞƌŝůĞŶ KϮ ŐĂnjŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂů ďĂƐŦŶĐŦ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚĞŶ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂ
ŽůƵƉ ďĂƐŦŶĕůŦ ƚƺƉůĞƌĚĞ ŽůĂŶ ŐĂnjŦ ŬŽŶƚƌŽůůƵȋ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ŝƐƚĞŶĞŶ ďĂƐŦŶĕƚĂ ǀĞ ŚŦnjĚĂ ŚĂƐƚĂLJĂ ŐƂŶĚĞƌŝƌ. ŵďŽůŝ
ƌŝƐŬŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŬĂƌďŽŶĚŝŽŬƐŝƚ ;KϮͿ ŐĂnjŦ ŝŶƐƺŇĂƐLJŽŶĚĂ ĞŶ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŐĂnjĚŦƌ.
<ĂŶĂ ŬĂƌŦƔĂƌĂŬ ŚĂĮĨ ďŝƌ ƌĞƐƉŝƌĂƚƵĂƌ ĂƐŝĚŽnjĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ. ĂnjŦ ĐŝŚĂnjůĂƌĚĂ͖ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
111
ƐŽŒƵŬ͕ ŬƵƌƵ ŬĂƌďŽŶĚŝŽŬƐŝƚ ŐĂnjŦŶŦŶ ŚŝƉŽƚĞƌŵŝLJĞ LJŽů ĂĕŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŐĂnjŦ ŶĞŵůĞŶĚŝƌŝĐŝ ǀĞ ŦƐŦƨĐŦ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ
ĚĞ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. hĐƵnj ŽůŵĂƐŦŶĚĂŶ ĚŽůĂLJŦ ĂƌŐŽŶ ŐĂnjŦ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. &ĂŬĂƚ KϮ ŐĂnjŦŶĂ ŐƂƌĞ ĞŵďŽůŝ ƌŝƐŬŝ
ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ. ,ĞůLJƵŵ ŐĂnjŦ ĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. &ĂŬĂƚ ŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂů LJĂŶŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŬ
ŽůĂŶ ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ <ŽƚĞƌ ǀĞ ůĂnjĞƌ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ.
3. GYbYƔ 5[Y`]anlab
a. FUbUcc YŒnUcY
dƌĂŶƐƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ƉŶƂŵŽƉĞƌŝƚŽŶLJƵŵ ŽůƵƔƚƵƌƵůŵĂƐŦŶĚĂ ĞŶ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ
ĞŶƐƚƺƌŵĂŶĚŦƌ. Ŷ ƐŦŬ ŽůĂƌĂŬ 1ϰ ŐĂƵŐĞ ŐĞŶŝƔůŝŒŝŶĚĞŬŝ sĞƌĞƐƐ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŝƌ.
b. Tbo[ablab
ŽĐƵŬůĂƌĚĂ 3Ͳϰ ŵŵ ĕĂƉŦŶĚĂ ƚƌŽŬĂƌůĂƌ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŝƌ. ƌŝƔŬŝŶůĞƌ ŝĕŝŶ ϱ͕ 10͕ 11͕ 1Ϯ ǀĞ 1ϱ ŵŵ ĕĂƉůŦ ƚƌŽŬĂƌůĂƌ
ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. &ĂƌŬůŦ ŬƵůůĂŶŦŵ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝ ŵĞǀĐƵƚƚƵƌ.
ƵŶůĂƌ ͗
• dĞŬ ŬƵůůĂŶŦŵůŦŬ͕
• ĕŽŬ ŬƵůůĂŶŦŵůŦŬ͕
• ďŦĕĂŬůŦ
• ďŦĕĂŬƐŦnj ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ
• ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƵĐƵŶĚĂ ĨĂƌŬůŦ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶůĂƌ ŐŝƌŝƉ ĕŦŬĂƌŬĞŶ ŐĂnj ŬĂĕŦƐŦŶŦ ĞŶŐĞůĞLJĞŶ ĕĂƉ ŬƺĕƺůƚƺĐƵȋ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ
ǀĞ ǀĂůĨ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦ ďƵůƵŶĂŶ ƚƌŽŬĂƌůĂƌĚŦƌ.
ĂnjŦůĂƌŦŶĚĂ ŝƐĞ ŐƂƌĞƌĞŬ ŐŝƌŵĞLJŝ ƐĂŒůĂLJĂŶ ŬĂŵĞƌĂ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ďƵůƵŶƵƌ. ŦĕĂŬƐŦnj ƟƉůĞƌĚĞ ŬĞƐŬŝŶ Ƶĕ LJŽŬƚƵƌ ǀĞ
ĨĂƐŝLJĂ ǀĞ ŬĂƐ ůŝŇĞƌŝŶŝ ŐĞĕĞƌĞŬ ŝůĞƌůĞƌ. ^ŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ŬŽnjŵĞƟŬ ĂŵĂĕůŦ ƺƌĞƟůĞŶ ƚĞŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶ ŝůĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ
ĐĞƌƌĂŚŝ ŝĕŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůĞŶ ƚƌŽŬĂƌůĂƌ ŬƵůůĂŶŦŵĂ ŐŝƌŵŝƔƟƌ. ƵŶůĂƌ hŶŝͲy® ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƉŽƌƚ ͕ ;WŶĂǀĞů ^LJƐƚĞŵƐ
ZͲƉŽƌƚ® ;ĚǀĂŶĐĞĚ ^ƵƌŐŝĐĂů ŽŶĐĞƉƚƐͲtŝĐŬůŽǁ͕ 7ƌůĂŶĚĂͿ͕ DŽƌŐĂŶǀŝůůĞ EŽƌǁĂůŬ͕ ...Ϳ͕ dƌŝWŽƌƚ®
;KůLJŵƉƵƐͲ 7ŶŐŝůƚĞƌĞͿ͕ ..Ϳ͕ ^/>^® ƉŽƌƚ ;ŽǀŝĚŝĞŶ ,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ ͕ YƵĂĚWŽƌƚ® ;KůLJŵƉƵƐ͕ 7ŶŐŝůƚĞƌĞͿƚĞƐĐŝůůŝ͕
ŵƵůƟůƺŵĞŶůŝ ǀĞ ƚĞŬ ƚƌŽŬĂƌůŦ ƐŝƐƚĞŵůĞƌĚŝƌ.
$. <a`aboc[o`Y PUnclUbY
ŝƐĞŬƐŝLJŽŶ͕ ƚƵƚŵĂ ǀĞ ƚƌĂŬƐŝLJŽŶ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĂůĞƚůĞƌĚŝƌ. 7ĕŝ ďŽƔ ŽƌŐĂŶ ǀĞ LJĂƉŦůĂƌŦ ƚƵƚŵĂŬ ŝĕŝŶ ĚŝƔƐŝnj͕
ŬĂďĂ ĚŽŬƵůĂƌŦ ƚƵƚŵĂŬ ŝĕŝŶ ĚŝƔůŝ ŬĂďĂ ƉĞŶƐůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. ĂnjŦ ƉĞŶƐůĞƌŝĚĞ ƉĞŶƐŝ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ
ŬŝƚůĞLJĞŶ Ŭŝůŝƚ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ďƵůƵŶƵƌ. WĞŶƐůĞƌŝŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦŶĂ ŬŽƚĞƌ ďĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ͕ Ğů ŬŦƐŵŦŶĚĂ ƉĞŶƐŝŶ ƵĐƵŶƵ 3ϲ0
ĚĞƌĞĐĞ ĕĞǀŝƌĞďŝůĞŶ ĂƉĂƌĂƚůĂƌŦ ďƵůƵŶƵƌ. ŽLJƵƚůĂƌŦ mĕ ŝůĞ 1Ϯ ŵŵ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ƺƌŽůŽũŝŬ
ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶůĂƌ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ϱ ŵŵ ŽůĂŶůĂƌĚŦƌ.
5. <a`aboc[o`Y =a[aclab
,ŽŽŬ͕ ŬƺŶƚ͕ ŵĞƚnjĞŶďĂƵŵ Őŝďŝ ĨĂƌŬůŦ ƵĕůĂƌĂ ƐĂŚŝƉ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŵĂŬĂƐ ĕĞƔŝƚůĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ. ŽŒƵ ŬŽƚĞƌ
ďĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ ƂnjĞůůŝŬƚĞĚŝƌǀ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ LJĂůŦƨŵ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝ ŝůĞ ŝƔůĞŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĕĞǀƌĞ ĚŽŬƵ ǀĞ ŽƌŐĂŶůĂƌŦŶ
njĂƌĂƌ ǀĞƌŵĞnjůĞƌ. DĂŬĂƐ ƵĐƵŶƵ ƌŽƚĂƐLJŽŶ LJĂƉƨƌĂŶ ŬŽůůĂƌĂ ƐĂŚŝƉ ƟƉůĞƌŝ ĚĞ ŵĞǀĐƵƩƵƌ
6. <a`aboc[o`Y[ PobdUWºlUb
WŽƌƚĞŐƺůĞƌ ĚĞŒŝƔŝŬ Ƶĕ ƔĞŬŝůůĞƌŝŶĞ ƐĂŚŝƉ ŽůƵƉ ͕ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ϱͲ10 ŵŵ ĕĂƉƚĂĚŦƌ. ƺnj ƵĕůƵůĂƌ ŝůĞ ďĞƌĂďĞƌ͕
ĞŬůĞŵůŝ ƟƉůĞƌŝ ĚĞ ǀĂƌĚŦƌ.
7. 1c`Ybacion fU 7bbYWacion CUdY
112
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
LJŶŦ ĂůĞƟŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ĂƐƉŝƌĂƐLJŽŶ ǀĞ ŝƌƌŝŐĂƐLJŽŶ ŚŽƌƚƵŵůĂƌŦ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ĂƉůĂƌŦ ŬƺĕƺŬ ŽůƵƉ͕ ϱŵŵ͛ůŝŬ
ƚƌŽŬĂƌĚĂŶ ŐĞĕĞďŝůŝƌ. LJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ hĐƵŶĚĂ ƚĞŬ ŬƵůůĂŶŦŵůŦŬ͕ ŬŽƚĞƌ ŽůĂŶ ƟƉůĞƌŝ ŵĞǀĐƵƩƵƌ.
8. 5nUbZY Kaina[lab 4a]ab =ºXºblU]U CYcdU]lUbY
ĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ŚĞŵŽƐƚĂnjĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ǀĞ ďŝƌĕŽŬ LJƂŶƚĞŵ ůĂƉĂƌĂƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ĂĚĂƉƚĞ
ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶůĂƌŦŶ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ ǀĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ďŝůŝŶĕůŝ ŽůŵĂůŦĚŦƌ
a. =ono`olab [odUb
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŚŽŽŬ ͕ ĚŝƐĞŬƚƂƌ ǀĞŵĂŬĂƐ Őŝďŝ ĕĞƔŝƚůŝ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶůĂƌĂ ĂĚĂƉƚĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. zƺnjĞLJĞů ŵŝŶƂƌ
ŬĂŶĂŵĂůĂƌŦ ƂŶůĞŵĞŬ ǀĞ ĚƵƌĚƵƌŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. DŽŶŽƉŽůĂƌ ĂŬŦŵŦŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũŦ
ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵ ŦƐŦ ŶĞĚĞŶŝ ŝůĞ ŬŽŵƔƵ ŽƌŐĂŶ ŚĂƐĂƌŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŵĞƐŝĚŝƌ.
b. 2Y`olab [odUb
DŽŶŽƉŽůĂƌ ŬŽƚĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ŐƺǀĞŶůŝĚŝƌ.ŬŦŵ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶŦŶ ĨŽƌƐĞƉƐůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŦƐŦ
LJĂLJŦůŦŵŦ ďŝƌŬĂĕ ŵŝůŝŵĞƚƌĞ ŝůĞ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ͕ ďƵ ĚĂ ŬŽŵƔƵ ŽƌŐĂŶ LJĂƌĂůĂŶŵĂ ƌŝƐŬŝŶŝ ĞŶ ĂnjĂ ŝŶĚŝƌŝƌ.
S. 2Y`olab baTioVbU[anc <YWaCebU®-FallUilab Plac]a[YnUdYS®-Gibec =UTYSal- *
>ŝŐĂ^ƵƌĞ®͗ ŝƉŽůĂƌ ŬŽƚĞƌŝŶ ďŝƌ ǀĞƌƐŝLJŽŶƵĚƵƌ. чϳ ŵŵ ĕĂƉŦŶĚĂŬŝ ĚĂŵĂƌůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. DĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ͗
ĂŵĂƌ ĚƵǀĂƌŦŶĚĂŬŝ ŬŽůůĂũĞŶ ǀĞ ĞůĂƐƟŶ͕ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ĂůĂŶĚĂŬŝ ĞŶĞƌũŝŶŝŶ ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ ĚĞŶĂƚƺƌĞ ŽůŵĂƐŦ ŝůĞ
ĞŶƐƚƌƺŵĂŶŦŶ ƵLJŐƵůĂĚŦŒŦ ďĂƐŦŶĕůĂ ĚĂŵĂƌ ĚƵǀĂƌůĂƌŦ ďŝƌďŝƌŝŶĞ LJĂƉŦƔŵĂƐŦĚŦƌ. Ƶ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ͗
ĂůŦƔŵĂůĂƌ͕ ĕĂƉůĂƌŦ ϰͲϱ ŵŵ ĂƌĂůŦŒŦŶĚĂ ŽůĂŶ ĚĂŵĂƌůĂƌĚĂŬŝ ŚĞŵŽƐƚĂnjĚĂ ƟƚĂŶLJƵŵ ŬůŝƉůĞƌ ŬĂĚĂƌ ĞƚŬŝůŝ
ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ .
T. 8ab]onY[ cSal`Ul EldbaSYcYon® 5dXYSon
,Ğŵ ŬŽĂŐƺůĂƐLJŽŶ ŚĞŵ ĚĞ ŬĞƐŵĞ LJĂƉŵĂƐŦ ďƵ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶŦŶ ƂŶĞŵůŝ ĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦŶĚĂŶ ďŝƌŝĚŝƌ. Ƶ ĞƚŬŝ͖
ŬŽƚĞƌĞ ŐƂƌĞ ;ϱ0Ͳ100ΣͿ Őŝďŝ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŦƐŦĚĂĚŦƌ DĞŬĂŶŝnjŵĂ͗ ŦĕĂŬƚĂ ŽůƵƔƚƵƌĚƵŒƵ ǀŝďƌĂƐLJŽŶ ;ϱϱͲϱ00
,njͿ ĞƚŬŝƐŝ ŝůĞ ƉƌŽƚĞŝŶůĞƌ ĚĞŶĂƚƺƌĞ ŽůƵƉ ŬŽĂŐƵůƵŵĂ ĚƂŶƺƔƺƌ ǀĞ ŚĞŵŽƐƚĂnj ƐĂŒůĂŶŦƌ. ĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ͕ &ĂŬĂƚ
>ŝŐĂ^ƵƌĞ® ŝůĞ ŬŽŶƚƌŽů ĂůƨŶĂ ĂůŦŶĂďŝůĞŶ ďƺLJƺŬ ĚĂŵĂƌůĂƌĂ ŐƂƌĞ ,ĂƌŵŽŶŝŬ ^ĐĂůƉĞů ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ
ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵŶƵŶ ĂŬƐŝŶĞ <ŽŵƔƵ ŽƌŐĂŶůĂƌĚĂ ŚĂƐĂƌ ŽůƵƔƚƵƌŵĂ ƌŝƐŬůĞƌŝĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ,ĂƌŵŽŶŝŬ
^ĐĂůƉĞů͛ŝŶ >ŝŐĂ^ƵƌĞ®͛Ă ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ƺƐƚƺŶ ŽůĚƵŒƵŶƵ ďŝůĚŝƌĞŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ĚĂ ǀĂƌĚŦƌ.
e. Lazer
EĂŝĚƌĞŶ ƉĂƌƐŝLJĞů ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂ ŽůƵƉ͖ ŚŽůŵŝLJƵŵ͕ ĚŝŽƚ ǀĞ ƉŽƚĂƐLJƵŵͲƟƚĂŶŝůͲĨŽƐĨĂƚ ůĂnjĞƌůĞƌŝŶŝŶ
ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ŚĞŵŽƐƚĂnj ĂŵĂĕůŦ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŚĂůĂ ĚĞŶĞLJƐĞů ĂƔĂŵĂĚĂĚŦƌ.
V. 1rWon bea] [oaWºladr
DĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ͗ <ĂŶĂLJĂŶ LJƺnjĞLJĞ ŵŽŶŽƉŽůĂƌ ŬŽƚĞƌ ĂŬŦŵŦ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ĂƌŐŽŶ ŐĂnjŦ ƉƺƐŬƺƌƚƺůƵĞƌĞŬ ĚŽŬƵLJĂ
0͕ϰͲ0͕ϱ ŵŵ ƉĞŶĞƚƌĞ ŽůĂƌĂŬ LJƺnjĞLJĞů ŚĞŵŽƐƚĂnj ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦĚŦƌ. <ƵůůĂŶŦŵŦ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ŐĂnj ĞŵďŽůŝƐŝ ƌŝƐŬŝ
ďƵůƵŶĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŽůƵŶŵĂůŦĚŦƌ.
9. La`aroc[o`Y[ KlY`ler fe JŦ]balar
a. TYdanie] [lY`
dĞŬ ;ŬĞŶĚŝůŝŒŝŶĚĞŶ LJƺŬůƵȋͿ͕ ĕŽŬ ŬƵůůĂŶŦŵůŦ ;ƵLJŐƵůĂLJŦĐŦLJĂ LJƺŬůĞŶŝƌͿ ǀĞLJĂ ĚƂŶĞƌ ďĂƔůŦŬůŦ ƟƉůĞƌŝ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ϱ ǀĞ
10 ŵŵ͛ůŝŬ ƉŽƌƚůĂƌĂ ƵLJŐƵŶ ƂůĕƺĚĞ ƟƚĂŶLJƵŵ ŬůŝƉůĞƌ ǀĂƌĚŦƌ. ĞƌĂŚŝ ŝƔůĞŵůĞƌ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ LJĞƌŝŶĚĞŶ ĕŦŬĂďŝůŵĞƐŝ
ĚŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŐĞŶŝƔ ĕĂƉůŦ ĚĂŵĂƌůĂƌĚĂ ĨĂnjůĂ ƐĂLJŦĚĂ ŬƵůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ.
b. PolY]er [lY`
;,ĞŵͲŽͲůŽĐŬ®Ͳ tĞĞŬ ZĞƐĞĂƌĐŚ dƌŝĂŶŐůĞ͕ ...Ϳ ŬĂLJŦƉ LJĞƌŝŶĚĞŶ ĕŦŬŵĂLJŦ ƂŶůĞLJĞŶ Ŭŝůŝƚ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ ǀĂƌĚŦƌ.
Ƶ ŬůŝƉůĞƌĚĞ ŵŝůŵĞ ƂnjĞůůŝŒŝ LJŽŬƚƵƌ. <ŝůŝƚ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ ĚŽůĂLJŦƐŦLJůĂ ƟƚĂŶŝƵŵ ŬůŝƉůĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ĂǀĂŶƚĂũůŦĚŦƌ
ϱ͕ 10͕ 1ϱ ŵŵ͛ůŝŬ ƟƉůĞƌŝ ďƵůƵŶƵƌ. hLJŐƵŶ ŬůŝǀĂũ ĂĕŦůŵĂĚŦŒŦŶĚĂ͕ ƵLJŐƵŶ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞĚŝŒŝŶĚĞ ǀĞLJĂ ĂƌĂLJĂ ĚŽŬƵ
ŐŝƌĚŝŒŝŶĚĞ ĚĂŵĂƌ ĚƵǀĂƌŦŶĚĂ LJŦƌƨůŵĂůĂƌĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌůĞƌ.
S. Fac[ºler enTo-cda`ler z]ba
ůĞŬƟĨ ƔĂƌƚůĂƌ ŽůƵƔƚƵŒƵŶĚĂ ƌĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚŽƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ͕ ƉĞĚŝŬƺů ůŝŐĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. ;Ϯ͕ϱͲ3͕ϱ ŵŵͿĕĂƉ
ǀĞ ;30͕ ϰϱ͕ ϲ0 ŵŵͿ ƵnjƵŶůƵŬƚĂ ŽůĂŶ ƟƉůĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ. zƺŬƐĞŬ ŵĂůŝLJĞƚ ǀĞ ƵLJŐƵůĂLJŦĐŦƐŦ ŝĕŝŶ 1Ϯ ŵŵ͛ůŝŬ ŬĂůŦŶ
ƚƌŽŬĂƌ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ŐĞƌĞŬŵĞƐŝ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũŦĚŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
113
10. La`aroc[o`Y[ 5[ardr
ϱ ŝůĞ 10 ŵŵ͛ůŝŬ ƚƌŽŬĂƌůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůĞŶ ďƵ ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌ ŝĕĞƌŝĚĞ ĂĕŦůĂƌĂŬ ŐĞƌĞŬůŝ ŽƌŐĂŶůĂƌŦŶ ĞŬĂƌƚĂƐLJŽŶƵŶĚĂ
ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. ^ĂŒ ƌĂĚŝŬĂůͬďĂƐŝƚ ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ ǀĞ ƐĂŒ ĂĚƌĞŶĞůĞŬƚŽŵŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŬĂƌĂĐŝŒĞƌŝ ĞŬĂƌƚĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ &ĂŶ
ƌĞƚƌĂŬƚƂƌůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. PnjĞůůŝŬůĞ 10 ŵŵ͛ůŝŬ ƉŽƌƩĂŶ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ .
11. La`aroc[o`Y[ OrWan ¿[ar]a KecelerY
KƌŐĂŶ ǀĞLJĂ ĚŽŬƵ ĕŦŬĂƌŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. ;ϱ͕ 10͕ 1ϱ ŵŵͿ Őŝďŝ ĨĂƌŬůŦ ďŽLJƵƚ ǀĞ ĕĂƉůĂƌĚĂ ŵĞǀĐƵƩƵƌ.
PnjĞůůŝŬůĞ mƌŽŽŶŬŽůŽũŝŬ ŝƔůĞŵůĞƌ ƐŽŶƵŶĚĂ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ƐŝƉĞƐŝŵĞŶŝŶ ǀƺĐƵƚ ĚŦƔŦŶĂ ďƵ ŬĞƐĞůĞƌ ŝůĞ ĂůŦŶŵĂƐŦ
ƚƌŽŬĂƌ ŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŽůĚƵŬĕĂ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.
1. 1ledlerYn `reo`eradYV Xazrlan]ac*
• ^ƚĞƌŝůŝnjĂƐLJŽŶ ŬĂďŦ ;ŬŽŶƚĞLJŶŦƌͿ͕ ƚƺŵ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĂůĞƚůĞƌŝ ƐƚĞƌŝůŝnjĂƐLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŚĂƐĂƌ
ŐƂƌŵĞŵĞůĞƌŝ ŝĕŝŶ ŬŽƌƵŵĂŬƚĂĚŦƌ.
• 7ƔůĞŵ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐƚĞƌŝůŝnjĂƐLJŽŶƵŶ ŽůƵƔƚƵŒƵ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝ͕ ĂůĞƚůĞƌ ĂƐĞƉƟŬ ŬŽƔƵůůĂƌĚĂ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ.
• <ĂďůŽůĂƌ ƚĞŬĞƌ ƚĞŬĞƌ ĂůŦŶŵĂůŦ ǀĞ ŬŦƌŦůŵĂ ŽůƵƉ ŽůŵĂĚŦŒŦ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
• KƉƟŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ĂƐĞƉƟŬ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƌŦůŵĂůŦĚŦƌ.
• >ĂƐƟŬ ŬŽƌƵŵĂ ďĂƔůŦŬůĂƌŦ ƚƌŽŬĂƌůĂƌĂ ƚĂŬŦůŵĂůŦĚŦƌ.
• dƺŵ ŐĞƌĞŬůŝ ĂůĞƚůĞƌ ĂůŦŶŵĂůŦ ǀĞ ĞŬƐŝŬ ŽůƵƉ ŽůŵĂĚŦŒŦ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
• dƺŵ ŬĂďůŽůĂƌ ǀĞ ďƺŬƺůĞďŝůŝƌ ;ŇĞŬƐŝďůͿ ƚƺƉůĞƌ ǀŝĚĞŽ ŬƵůĞƐŝŶĞ ;ŬĂŵĞƌĂ͕ ŦƔŦŬ ŬĂLJŶĂŒŦ͕ ŵŽŶŽƉŽůĂƌ͕
ďŝƉŽůĂƌ ǀĞ ŝƌƌŝŐĂƐLJŽŶͲĂƐƉŝƌĂƐLJŽŶ ĂůĞƚůĞƌŝͿ ďĂŒůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
• DŽŶŽƉŽůĂƌ ǀĞ ďŝƉŽůĂƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ĂLJĂŬ ƉĞĚĂůŝ ŝůĞ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
• DŽŶŽƉŽůĂƌ ǀĞ ďŝƉŽůĂƌ ŬĂďůŽůĂƌ ŝůŐŝůŝ LJĞƌůĞƌĞ ďĂŒůĂŶĂƌĂŬ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
• ŵĞůŝLJĂƚĂ ďĂƔůĂŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ǀŝĚĞŽ ŬƵůĞƐŝŶŝŶ ĞŬƐŝŬƐŝnj ĕĂůŦƔƚŦŒŦ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůĚŝƌ.
• ,ĂƐƚĂŶŦŶ LJĂƚĂŬƚĂŬŝ LJĞƌůĞƔŝŵŝ ĚŝŬŬĂƚůŝĐĞ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝ ;ŐƺǀĞŶůŝ ŽůŵĂůŦ͕ ŦƐůĂŬ ŽůŵĂŵĂůŦ͕ ŵĞƚĂů ŝůĞ
ƚĞŵĂƐŦ ŽůŵĂŵĂůŦ͕ ǀƺĐƵƩĂ ďĂƐŦLJĂ ƵŒƌĂLJĂŶ LJĞƌůĞƌ ŽůŵĂŵĂůŦĚŦƌͿ.
2. 1ledlerYn Yndaro`eradYV XazrlÎ fe [ellanl]ac
• dƺŵ ŬĂďůŽůĂƌ ĚƺŒƺŵ LJĂ ĚĂ ĨĂnjůĂůŦŬ ŽůƵƔƚƵƌŵĂĚĂŶ͕ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ĕĂůŦƔŵĂ ĂůĂŶŦŶŦ ŬŦƐŦƚůĂŵĂĚĂŶ͕ ƌĂŚĂƚ
ĕĂůŦƔĂďŝůĞĐĞŒŝ ƔĞŬŝůĚĞ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
• dƺŵ ĂůĞƚůĞƌ ŐƺǀĞŶůŝ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ĐĞƌƌĂŚĂ ŝůĞƟůŵĞůŝĚŝƌ.
• ůĞƚůĞƌŝŶ ĐĞƌƌĂŚĂ ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ŐƂnjƺŶƺŶ ŵŽŶŝƚƂƌĚĞŶ ĂLJƌŦŵĂƐŦŶĂ ķƌƐĂƚ ǀĞƌŝůŵĞĚĞŶ͕
ĂƐŝƐƚĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. ŶĐĂŬ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ŚĞŵƔŝƌĞůĞƌ ďƵ ŝƔůĞŵĞ ĂƐŝƐƚĞ ĞƚŵĞůŝĚŝƌůĞƌ.
• ĂŵĂŶ njĂŵĂŶ ĂůĞƚůĞƌ͖ ŦƐůĂŬ ďŝƌ ŬŽŵƉƌĞƐ ŝůĞ ƐŝůŝŶĞƌĞŬ LJĂƉŦƔŵĂLJĂ LJŽů ĂĕĂďŝůĞĐĞŬ ĂůĂŶůĂƌŦ ƐŝůŝŶŵĞůŝ͕
ďƂLJůĞĐĞ ĞŶ ŝLJŝ ƔĞŬŝůĚĞ ĨŽŶƐŬŝLJŽŶ LJĂƉŵĂůĂƌŦ ƐĂŒůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
• <ŝƌůŝ ůĞŶƐůĞƌ ĂďĚŽŵĞŶŝŶ ĚŦƔŦŶĚĂ LJĂ ĚĂ ŝĕŝŶĚĞ ĂƐƉŝƌĂƚƂƌ ŝůĞ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞůŝĚŝƌ. ŒĞƌ ĂďĚŽŵĞŶ ĚŦƔŦŶĚĂ
ƚĞŵŝnjůĞŶĞĐĞŬ ŝƐĞ ƂŶĐĞ ŦƐůĂŬ ďŝƌ ŬŽŵƉƌĞƐ ŝůĞ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ŬĂŶ ǀĞ ĚŽŬƵ ĂƌƨŬůĂƌŦ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞůŝ͕
3. 1ledlerYn Pocdo`eradYV XazrlÎ fe [ellanl]ac
• ,ĂƐƚĂLJĂ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ŝĕŝŶ ĞŶ ƵLJŐƵŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶ ǀĞƌŝůŝƌ.
• dƌŽŬĂƌůĂƌĂ Ăŝƚ ƚƺŵ ǀĂůǀ͛ůĞƌ ĂĕŦůĂƌĂŬ͕ ƚƌŽŬĂƌůĂƌ ƚĞŬĞƌ ƚĞŬĞƌ ǀƺĐƵƩĂŶ ĂůŦŶŦƌůĂƌ.
• >ĂƐƟŬ ŬŽƌƵŵĂ ďĂƔůŦŬůĂƌŦ ĕŦŬĂƌƚŦůŦƌ.
• ŝƌĚĞŶ ĕŽŬ ƉĂƌĕĂĚĂŶ ŽůƵƔĂŶ ƚƺŵ ĂůĞƚůĞƌ ďĂŒůĂŶƨ LJĞƌůĞƌŝŶĚĞŶ ĂLJƌŦůĂƌĂŬ ƉĂƌĕĂůĂƌĂ ĂLJƌŦůŦƌ͕ ďƵ ŝƔůĞŵ
ĂůĞƚůĞƌŝŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƚĞŵŝnjůĞŶŵĞƐŝŶĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůƵƌ.
• dƺŵ ŬĂďůŽůĂƌ ĂLJƌŦ ĂLJƌŦ ǀĞ ŐĞŶŝƔ ĂĕŦůĂƌ LJĂƉĂĐĂŬ ƔĞŬŝůĚĞ ƚŽƉůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͕ ďƂLJůĞĐĞ ŽůĂƐŦ ŬŦƌŦůŵĂůĂƌ
ƂŶůĞŶĞďŝůŝƌ.
• KƉƟŬ ĂůĞƚůĞƌ ĕŝnjŝůŵĞŵĞƐŝ ǀĞ njĂƌĂƌ ŐƂƌŵĞŵĞůĞƌŝ ŝĕŝŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵŶĂ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
• ůĞƚůĞƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ŬĂƉůĂƌŦŶĂ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĞƌĞŬ ƺnjĞƌůĞƌŝŶĚĞŬŝ ŬĂŶ ǀĞ ĚŽŬƵ ĂƌƨŬůĂƌŦŶŦŶ ŬƵƌƵLJƵƉ LJĂƉŦƔŵĂƐŦŶĂ
ķƌƐĂƚ ǀĞƌŵĞĚĞŶ ĞŶ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞĚĞ ŵĞƌŬĞnjŝ ƚĞŵŝnjůŝŬ ǀĞ ƐƚƌĞŝůŝnjĂƐLJŽŶ ƺŶŝƚĞƐŝŶĞ ŐƂŶĚĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
11$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
L1P1ROCKOPuK GuRu T5KNuKL5Ru
1. Tranc`erYdoneal GYrY•
a Ka`al Te[nY[* Ferecc uÎnecY
zĂLJůŦ ďŝƌ ƐŝƐƚĞŵĞ ƐĂŚŝƉ ŬƺŶƚ ƵĕůƵ ŝĕ ŬŦƐŦŵ ǀĞ ĚŦƔŦŶŦ ŬĂƉůĂLJĂŶ ŬĞƐŬŝŶ ďŝƌ ŬŦůŦĨƚĂŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ. dĞŬ ŬƵůůĂŶŦŵůŦŬ
ǀĞLJĂ ŵĞƚĂů ƚĞŬƌĂƌ ŬƵůůĂŶŦŵůŦŬ ƚŝƉůĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ. 1Ϯ0Ͳ1ϱ0 ŵŵ ƵnjƵŶůƵŒƵŶĚĂĚŦƌ ǀĞ ƐƚĂŶĚĂƌƚ 1ϰ ŐĂƵŐĞĚŝƌ. mƐƚ
ƵĐƵŶĚĂ ŝŶƐƵŇĂƚƂƌ ŚŽƌƚƵŵƵŶƵŶ ďĂŒůĂŶĂďŝůĞĐĞŒŝ ŵƵƐůƵŬ ǀĞ Ăůƚ ƵĐƵŶĚĂ ŐĂnjŦŶ ĕŦŬĂĐĂŒŦ ĚĞůŝŬ ďƵůƵŶƵƌ.
7ŒŶĞŶŝŶ Ăůƚ ƵĐƵŶĚĂŬŝ ŬĞƐŝŬŝŶ ŬŦƐŦŵ ƚƺŵ ĂďĚŽŵŝŶĂů ŬĂƚůĂƌŦŶ ŐĞĕŝůŵĞƐŝŶĞ ŽůĂŶĂŬ ƐĂŒůĂƌ. Ƶ ŐŝƌŝƔ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ
Ăůƚ ƵĕƚĂ ďƵůƵŶĂŶ ŬƺŶƚ ŬŦƐŦŵ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌŦŶ ďĂƐŦŶĐŦLJůĂ ŐĞƌŝ ĕĞŬŝůŝƌ. ďĚŽŵŝŶĂů ŬĂǀŝƚĞLJĞ ŐŝƌŝůĚŝŒŝŶĚĞ
ďƵ LJĂLJůŦ ŬƺŶƚ ŬŦƐŦŵ ďĂƐŦŶĐŦŶ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůŬŵĂƐŦLJůĂ ĚŦƔĂƌŦ ĕŦŬĂƌ ǀĞ ĂďĚŽŵŝŶĂů ŽƌŐĂŶůĂƌŦŶ ŚĂƐĂƌ ŐƂƌŵĞƐŝŶŝ
ĞŶŐĞůůĞƌ. sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ŵƵƚůĂŬĂ ƐĞƌƵŵ ĨŝnjLJŽůŽũŝŬ ǀĞƌŝůĞƌĞŬ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŵĞůŝ ǀĞ LJĂLJůŦ
ŬƺŶƚ ŬŦƐŵŦŶ ĚŽŒƌƵ ĕĂůŦƔƚŦŒŦ ŐƂƌƺůŵĞůŝĚŝƌ.
ŵĞůŝLJĂƚ ƂŶĐĞƐŝ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ďĂƨŶŦ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŬĂƌůĂƌŦ ǀĞ ŽƌŐĂŶŽŵĞŐĂůŝůĞƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝŶŝŶ ƉĞƌŝƚŽŶ ŝĕŝŶĚĞ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ĞŵŝŶ ŽůŵĂŬ ŝĕŝŶ ƂŶĐĞ LJĂƌŦƐŦŶĂ ŬĂĚĂƌ ĚŽůĚƵƌƵůŵƵƔ ƐĞƌƵŵ
ĨŝnjLJŽůŽũŝŬ ĚŽůƵ ďŝƌ ƔŦƌŦŶŐĂ ŝůĞ ;10 ŵůͿ ĂƐƉŝƌĂƐLJŽŶ LJĂƉŦůĂƌĂŬ͕ ďĂƌƐĂŬ ŝĕĞƌŝŒŝ͕ ŬĂŶ ǀĞLJĂ ŝĚƌĂƌ ŐĞůŝƉ ŐĞůŵĞĚŝŒŝ
ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůŝƌ. ĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ƔŦƌŦŶŐĂ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ƐĞƌƵŵ ĮnjLJŽůŽũŝŬ ǀĞƌŝůĞƌĞŬ ĚŝƌĞŶĕƐŝnj ƉĞƌŝƚŽŶ ďŽƔůƵŒƵŶĂ ŐŝƚƚŝŒŝ
ŐƂnjůĞŶŝƌ. ŒĞƌ ĚŝƌĞŶĕ ǀĂƌƐĂ ǀĞ ƐŦǀŦ ŐĞƌŝ ŐĞůŝƌƐĞ ŝŒŶĞŶŝŶ ĨĂƐLJĂ ŝůĞ ƉĞƌŝƚŽŶ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůŵĂ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ǀĂƌĚŦƌ.
ĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŬĂƌŦŶ ĚƵǀĂƌŦŶĂ ŬůĞŵƉůĞƌůĞ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŬĂůĚŦƌŵĂ ŬƵǀǀĞƟ ŐĞǀƔĞƟůĞƌĞŬ ďŝƌ ĚĂŵůĂ ƐĞƌƵŵ ŝŒŶĞŶŝŶ
ƚĞƉĞƐŝŶĞ ĚĂŵůĂƨůŦƌ ǀĞ ƚĞŬƌĂƌ ŬĂƌŦŶ ĚƵǀĂƌŦ LJƵŬĂƌŦ ŬĂůĚŦƌŦůŦƌ. ĂŵůĂƨůĂŶ ƐĞƌƵŵƵŶ sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝ ŝĕŝŶĚĞŶ
ŬŽůĂLJůŦŬůĂ ĂŬƚŦŒŦ ŐƂnjůĞŶŝƌ.
sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝŶŝŶ LJĞƌŝŶĚĞ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ĞŵŝŶ ŽůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ1 >ͬĚŬ ŚŦnjůĂ ǀĞƌŝůĞŶ KϮ ŐĂnj ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ
ŝŶƐƺŇĂƚƂƌ ĐŝŚĂnjŦŶĚĂ ϱ ŵŵ.,Ő͛ĚĞŶ Ănj ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. 7ůŬ LJƺŬƐĞŬ ďĂƐŦŶĕ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ ǀĞLJĂ ŝůŬ 10 ƐŶ
ŝĕŝŶĚĞ ĂŶŝ ŽůƵƔĂŶ LJƺŬƐĞůŵĞ͕ ŝŒŶĞŶŝŶ LJĞƌŝŶĚĞ ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. >ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵ ŝĕŝŶ 10Ͳ1ϱ ŵŵ ,Ő
ďĂƐŦŶĕ LJĞƚĞƌůŝĚŝƌ͖ ĂŶĐĂŬ ŐƺǀĞŶůŝ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŝůŬ ƚƌŽŬĂƌ ŐŝƌŝƔŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ Ϯ0 ŵŵ ,Ő ďĂƐŦŶĕ ĚĂŚĂ ƵLJŐƵŶ
ŽůĂďŝůŝƌ.
b RaTial GenY•leiebYlen Tro[ar CYcde]lerY*
sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝ ŝůĞ ƉŶƂŵŽƉĞƌŝƚŽŶĞƵŵ ŽůƵƔƚƵƌƵůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŝŒŶĞŶŝŶ ĞƚƌĂķ ƐĂƌĂŶ ŵĞƐŚ ŬŦůŦĨ ŝĕŝŶĚĞŶ
ϱŵŵ͕ 10ŵŵ ǀĞLJĂ 1Ϯŵŵ͛ůŝŬ ďŝƌ ƚƌŽŬĂƌ ŐĞĕĞďŝůĞĐĞŬ ƔĞŬŝůĚĞ ŐĞŶŝƔůĞƟůĞďŝůŵĞƐŝ ŵƺŵŬƺŶ ŽůĂŶ ƌĂĚLJĂů
ŐĞŶŝƔůĞLJĞďŝůĞŶ ƚƌŽŬĂƌůĂƌ ;^ƚĞƉ͕ 7ŶŶĞƌĚLJŶĞ͕ ^ƵŶŶLJǀĂůĞ͕ ͕ h^ ͬ sĞƌƐĂ^ƚĞƉ WůƵƐ͕ h.^. ^ƵƌŐŝĐĂů ŽƌƉ͕
EŽƌǁĂůŬ͕ d͕ h^Ϳ ŐƺǀĞŶůŝ ŝůŬ ŐŝƌŝƔ ŝĕŝŶ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. 'ŝƌŝƔŝŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƚƌŽŬĂƌŦŶ ŝƐƚĞŶŝůĞŶ ĕĂƉĂ ŬĂĚĂƌ
ŐƂƌĞ ĚĞŒŝƔƟƌŝůĞďŝůŵĞ ǀĞ ŝƔůĞŵ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ĨĂƐLJĂ Ɛƺƚƺƌƺ ŬŽŶƵůŵĂŵĂƐŦ ĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦĚŦƌ.
S Grºndºlº Tro[ar CYcde]lerY
DŽĚŝĮLJĞ ďŝƌ sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝ ŽůĂŶ DŝŶŝ^ŝƚĞ dƌŽŬĂƌ ;h.^. ^ƵƌŐŝĐĂů ŽƌƉ͕ EŽƌǁĂůŬ͕ d͕ h^Ϳ ŝĕŝŶĚĞŶ 1.ϵͲϮ.0
ŵŵ ƚĞůĞƐŬŽƉ ŐĞĕŝƌĞďŝůŵĞ ƂnjĞůůŝŒŝ ŝůĞ ŝŒŶĞŶŝŶ ĚŽŒƌƵ LJĞƌĚĞ ŽůƵƉ ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦ ďĞůŝƌůĞŵĞ ĂǀĂŶƚĂũŦŶĂ ƐĂŚŝƉƚŝƌ.
ŝŒĞƌ ďŝƌ ŐƺǀĞŶůŝ ŐŝƌŝƔ ŝĕŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůĞŶ ƚƌŽŬĂƌ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ŝƐĞ ŽƉƟŬ ƚƌŽŬĂƌůĂƌĚŦƌ. Ƶ ƚƌŽŬĂƌůĂƌŦŶ ĂǀĂŶƚĂũŦ
ŝƐĞ ŝĕŝŶĚĞŶ 10 ŵŵ ŬĂŵĞƌĂ ŐĞĕŝƌŝůĞďŝůŵĞƐŝ ǀĞ ďƵ ƐĂLJĞĚĞ ŬĂƌŦŶ ĚƵǀĂƌŦ ŬĂƚŵĂŶůĂƌŦŶŦŶ ŐƂƌƺŶƚƺ ĞƔůŝŒŝŶĚĞ
ŐĞĕŝůĞďŝůŵĞƐŝĚŝƌ.
T 1Õ[ 8accon Te[nYÎY
bŝƔŵĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ǀĞLJĂ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌĂ ďĂŒůŦ LJŽŒƵŶ LJĂƉŦƔŦŬůŦŬůĂƌ ďĞŬůĞŶŝLJŽƌƐĂ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ƵLJŐƵŶ ŽůĂďŝůŝƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŬ 1ϵϳ1 LJŦůŦŶĚĂ ƚĂƌŝĨ ĞĚŝůŵŝƔƚŝƌ. dƌŽŬĂƌ LJĞƌŝŶĚĞŶ ŐĂnj ŬĂĕŦƔŦŶŦ ĞŶ ĂnjĂ
ŝŶĚŝƌŵĞŬ ŝĕŝŶ Ϯ Đŵ ŬĞƐŝ ŝůĞ Őŝƌŝůŝƌ. &ĂƐLJĂ ƺƐƚƺŶĞ ĂƐŬŦ ƐƺƚƺƌůĞƌŝ ŬŽŶƵůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ŝƔĂƌĞƚ ƉĂƌŵĂŒŦ
ŝůĞ ŐŝƌŝůĞƌĞŬ ĨĂƐLJĂLJĂ ƵůĂƔŦůŦƌ. &ĂƐLJĂŶŦŶ ƺƐƚƺŶĞ ĂƐŬŦ ƐƺƚƺƌůĞƌŝ ŬŽŶƵůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ƉĂƌŵĂŒŦŶŦŶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
115
ŐĞĕĞďŝůĞĐĞŒŝ ďƺLJƺŬůƺŬƚĞ ĨĂƐLJĂů ŬĞƐŝ LJĂƉŦůŦƌ. WĞƌŝƚŽŶ ŝĕŝ ŐƂƌƐĞů ŽůĂƌĂŬ ǀĞ ƉĂƌŵĂŬ LJĂƌĚŦŵŦLJůĂ LJĂƉŦƔŦŬůŦŬůĂƌ
ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůĚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ,ĂƐƐŽŶ dŝƉŝ <ĂŶƺů ŬŽŶƵůƵƌ. ĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ŬĂŶƺůƺŶ ĞƚƌĂķŶŦ ƐĂƌĂŶ͕ ŚƵŶŝ
ƔĞŬůŝŶĚĞŬŝ ĂĚĂƉƚƂƌ ŬĞƐŝ ďƂůŐĞƐŝŶĞ ƚĂŵ ŽƚƵƌĂĐĂŬ ƔĞŬŝůĚĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ ǀĞ ŐĂnj ŬĂĕĂŒŦ ƂŶůĞŶĞĐĞŬ ƔĞŬŝůĚĞ ĨĂƐLJĂ
ƐƺƚƺƌůĞƌŝ ŝůĞ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŝƌ. ĚĂƉƚƂƌƺŶ ŝĕŝŶĚĞŬŝ ŬĂŶƺů ŝůĞƌŝ ŐĞƌŝ ŽLJŶĂƨůĂƌĂŬ ƉĞƌŝƚŽŶ ŝĕŝŶĚĞ ƵLJŐƵŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶ
ƐĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ.
e Kr EÕle GYrY•
ĕŦŬ ƚĞŬŶŝŒŝŶ ĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦŶŦ LJĂŶƐŦƚŵĂŬ͕ ŐĂnj ŬĂĕŦƔŦŶŦ ǀĞ ŐŝƌŝƔ ƐƺƌĞƐŝŶŝ ĂnjĂůƚŵĂŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ĕĞƔŝƚůŝ ŵŽĚŝĮLJĞ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ. ƵŶůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝ ŽůĂŶ dƌŽĐŽĐ ƚƌŽŬĂƌ ;^ƚŽƌnj͕ dƵƚůŝŶŐĞŶ͕ ůŵĂŶLJĂͿ10ͬ11 ŵŵ
ŬĞƐŝŶ ƵĐƵŶ͕ 10 ŵŵ ďĂƔůĂLJŦƉ ϱ ŵŵ͛LJĞ ŬĂĚĂƌ ŝŶĐĞůĞŶ ŬƂƌ ďŝƌ Ƶĕ ŝůĞ ĚĞŒŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ƉƌĞŶƐŝďŝŶĞ ĚĂLJĂŶĂŶ ďŝƌ
ƐŝƐƚĞŵĚŝƌ.
zŝŶĞ ďĂůŽŶůƵ ǀĞ ŬƂƌ ƵĕůƵ ƚƌŽŬĂƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ ;ƵƚŽ^ƵƚƵƌĞ ůƵŶƚƉŽƌƚ͕ h.^. ^ƵƌŐŝĐĂů ŽƌƉ.͕ EŽƌǁĂůŬ͕ d͕
h^Ϳ͖ ƚƌŽŬĂƌ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ƉĞƌŝƚŽŶ ŝĕŝŶĚĞ ŬĂůĂŶ ďĂůŽŶ ƔŝƔŝƌŝůĞƌĞŬ ŬĂƌŦŶ ĚƵǀĂƌ ŬĂƚŵĂŶůĂƌŦ ĐŝůƩĞŬŝ
ƐƺŶŐĞƌ ǀĞ ďĂůŽŶ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƐŦŬŦƔƨƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
V 5l IarT]l La`aroc[o`Y¯Te GYrY•
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ĞŶ ĕŽŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ 'ĞůƉŽƌƚ ;ƉƉůŝĞĚ DĞĚŝĐĂů͕ ZĂŶĐŚŽ ^ĂŶƚĂ DĂƌŐĂƌŝƚĂ͕ ͕ h^Ϳ͕ >ĂƉĚŝƐĐ
;ƚŚŝĐŽŶ ŶĚŽƐƵƌŐĞƌLJ͕ ŝŶŶĐŝŶĂƟ͕ K,͕ h^Ϳ ǀĞ KŵŶŝƉŽƌƚ ;tĞĐŬ ^ƵƌŐŝĐĂů͕ ZĞƐĞĂƌĐŚ dƌŝĂŶŐůĞ WĂƌŬ͕ E͕
h^Ϳ Ğů LJĂƌĚŦŵůŦ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝ ƉŽƌƚůĂƌŦ͖ ƚĞŵĞů ŽůĂƌĂŬ ďŝƌ ŚĂůŬĂŶŦŶ ƉĞƌŝƚŽŶ ĂůƨŶĂ ĚŝŒĞƌ ŚĂůŬĂŶŦŶ Đŝůƚ ƺƐƚƺŶĞ
ŬŽŶƵůĂƌĂŬ ǀŝŶLJů ǀĞLJĂ ůĂƐƟŬ ŝůĞ ďŝƌďŝƌŝŶĞ ƚƵƩƵƌƵůŵĂƐŦŶĚĂŶ ŽůƵƔƵƌ.
2. Redro`erYdoneal GYrY•
,ĂƐƚĂLJĂ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ůŽŵďĞƌ ƉŽnjŝƐLJŽŶ ǀĞƌŝůŝƌ. ZĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵ
ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĂůĂŶŦŶ ƐŦŶŦƌůĂƌŦŶŦ͖ ƺƐƩĞ 1Ϯ. ŬŽƚ ǀĞ ĚŝLJĂĨƌĂŵ͕ ĂůƩĂ ŝůŝLJĂŬ ŬƌŝƐƚĂ ǀĞ ĞŬƐƌĂƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ƉĞůǀŝŬ
ĂůĂŶ͕ ƉŽƐƚĞƌŽůĂƚĞƌĂůĚĞ ƉĂƌĂƐƉŝŶĂů ǀĞ ŇĂŶŬ ŬĂƐůĂƌ͕ ĂŶƚĞƌŽŵĞĚŝĂůĚĞ ƉĞƌŝƚŽŶ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ. <ĂƉĂůŦ ƚĞŬŶŝŬƚĞ
sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝ ŝůĞ ŐŝƌŝƔ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶ LJĞƌ WĞƟƚ mĕŐĞŶŝ ŽůƵƉ͕ ŝůŝLJĂŬ ŬƌŝƐƚĂ ƺƐƚƺŶĞ 1 Đŵ͛ůŝŬ ŚŽƌŝnjŽŶƚĂů ŬĞƐŝ LJĂƉŦůŦƌ.
ĚĞůĞ ůŝŇĞƌŝ ůƵŵďŽĚŽƌƐĂů ĨĂƐLJĂ ŐƂnjƺŬĞŶĞ ŬĂĚĂƌ <ĞůůLJ ŬůĞŵƉŝ ŝůĞ ĂĕŦůŦƌ. sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝ ŬŽŶƵůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ
30 ŵŵ.,Ő ďĂƐŦŶĐĂ ƵůĂƔŦŶĐĂ ƉƌŝŵĞƌ ƚƌŽŬĂƌ ŬŽŶƵůƵƌ. ŶĐĂŬ͕ ƚƌĂŶƐƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ŐŝƌŝƔŝŶ ƚĞƌƐŝŶĞ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů
ďƂůŐĞĚĞ LJĂŒ ĚŽŬƵĚĂ sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝŶŝŶ LJĞƌůĞƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶ ďŽƔůƵŬ ŽůŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ ǀĞ ŝŒŶĞŶŝŶ ĚŽŒƌƵ
LJĞƌĚĞ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ŽůĚƵŒƵŶƵ ďĞůŝƌůĞLJĞŶ ƚĞƐƚůĞƌ ƵLJŐƵůĂŶĂŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĂĕŦŬ ƚĞŬŶŝŬ ƚĞƌĐŝŚ
ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ĕŦŬ ƚĞŬŶŝŬƚĞ ŝůŬ ŐŝƌŝƔ ŶŽŬƚĂƐŦ 1Ϯ. ŬŽƚ ƵĐƵŶƵŶ ŚĞŵĞŶ ĂůƨĚŦƌ. ŝůƚ͕ ƐƵďŬƵƚĂŶ ĚŽŬƵ ǀĞ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ŽďůŝŬ
ĨĂƐLJĂ LJĂƉŦůĂŶ 1͕ϱ Đŵ ďŝƌ ŬĞƐŝ ŝůĞ ŐĞĕŝůŝƌ. Ƶ ŬĞƔŝĚĞŶ ƐŽŬƵůĂŶ ŝƔĂƌĞƚ ƉĂƌŵĂŒŦ LJĂƌĚŦŵŦLJůĂ ŝŶƚĞƌŶĂů ŽďůŝŬ ǀĞ
ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ ĂĚĞůĞ ůŝŇĞƌŝ ŬƺŶƚ ŽůĂƌĂŬ ŐĞĕŝůŝƌ. ŽƌƐŽůƵŵďĂƌ ĨĂƐLJĂ ŬůĞŵƉ ŝůĞ ĚĞůŝŶĞƌĞŬ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĂůĂŶĂ
Őŝƌŝůŝƌ. &ĂƐLJĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ĂůĂŶŦŶ ĚŝƐĞŬĞ ĞĚŝůŵĞŵĞƐŝŶĞ ƂnjĞŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. ŬƐŝ ŚĂůĚĞ ďƵ ďŽƔůƵŒĂ ŬĂĕĂĐĂŬ
ŐĂnj ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĂůĂŶŦ ĚĂƌůƚĂĐĂŬƨƌ. WŽƐƚĞƌŝŽƌ ĂůĂŶĚĂ ƉƐŽĂƐ ŬĂƐŦŶŦŶ ǀĞ ƺƐƩĞ ďƂďƌĞŬ Ăůƚ ƉŽůƺŶƺŶ
ƉĂůƉĞ ĞĚŝůŵĞƐŝ ĚŽŒƌƵ ďŽƔůƵŒĂ ŐŝƌŝůĚŝŒŝŶŝ ŐƂƐƚĞƌŝƌ. dƌŽŬĂƌ ƚĂŬŦůŦ ƚĞŬ ŬƵůůĂŶŦŵůŦŬ ďĂůŽŶ ŐĞŶŝƔůĞƟĐŝůĞƌ ĞŶ ƐŦŬ
ŬƵůůĂŶŦůĂŶůĂƌĚŦƌ. ŝůĂƚĂƐLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƔĞĨĨĂĨ ďĂůŽŶ ŝĕŝŶĞ ŐƂƌƺŶƚƺ ƐĂŒůĂŵĂŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ŬĂŵĞƌĂ LJĞƌůĞƔƚŝƌŝůŵĞƐŝ
ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĂǀĂŶƚĂũŦ ŽůƵƉ ϴ00 ŵů LJĞ ŬĂĚĂƌ ƔŝƔŝƌŝůĞďŝůŝƌůĞƌ.
3. 5[cdra`erYdoneal GYrY•*
WĞůǀŝŬ ŐŝƌƔŝŵůĞƌĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĞŬƐƚƌĂƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŐŝƌŝƔ ŝĕŝŶ ƵŵďůŝŬƵƐ ĂůƨŶĚĂ 1͕ϱ Đŵ͛ůŝŬ ďŝƌ
ŝŶƐŝnjLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ Đŝůƚ͕ Đŝůƚ Ăůƨ ĚŽŬƵƐƵ ǀĞ ƌĞŬƚƵƐ ŬĂƐŦ ƂŶ ŬŦůŦķ ŬĞƐŝůŝƌ. 7ƔĂƌĞƚ ƉĂƌŵĂŒŦ ŝůĞ ƌĞŬƚƵƐ ŬĂƐŦ ĂƌŬĂƐŦ ǀĞ
ĂƌŬĂ ŬŦůŦķ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ƐŝŵĮnj ƉƵďŝƐĞ ŬĂĚĂƌ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůĂƌĂŬ ƚƺŶĞů ŽůƵƔƚƵƌƵůƵƌ. Ƶ ŶŽŬƚĂĚĂ ƚƌĂŶƐǀĞƌƐ
ĨĂƐLJĂ ŝƔĂƌĞƚ ƉĂƌŵĂŒŦ ŝůĞ ĚĞůŝŶĞƌĞŬ ZĞƚnjŝƵƐ ĂůĂŶŦŶĂ ƵůĂƔŦůŦƌ. DĞƐĂŶĞ ƺƐƚƺ ǀĞ ƉĞƌŝƚŽŶ ƉĂƌŵĂŬůĂ ĚŝƐĞŬĞ
ĞĚŝůĚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ďƵ ĂůĂŶĂ LJƵǀĂƌůĂŬ ǀĞLJĂ LJĂƐƐŦ ďĂůŽŶůĂƌ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ ǀĞ ƔŝƔŝƌŝůĞƌĞŬ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶ ƚĂŵĂŵůĂŶŦƌ.
ĂůŽŶƵŶ ŽƌƚĂ ŚĂƚ ǀĞ ŚĞƌ ŝŬŝ ƚĂƌĂŌĂ ƔŝƔŝƌŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ZĞƚnjŝƵƐ ĂůĂŶŦ ŐĞŶŝƔůĞƌ ǀĞ ƉĞƌŝƚŽŶ LJƵŬĂƌŦ LJƂŶĚĞ ŝƟůŝƌ.
116
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ĂůŽŶůĂ ƉŶƂŵŽƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞƵŵ ŽůƵƔƚƵƌƵůĚƵŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŐŝƌŝƔ LJĞƌŝŶĞ ŝůŬ ƚƌŽŬĂƌ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ.
KƌƚĂ ŚĂƩĂ ŝĕŝŶĚĞ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƚĞƚĞƌŝŶ ďĂůŽŶƵ ŐƂnjƺŬĞŶ ďŽƔ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƐƚƺŶĚĞŬŝ ƐŝŵĮnj ƉƵďŝƐ͕ LJƵŬĂƌŦ LJĂŶůĂƌĂ
ĚŽŒƌƵ ŽŽƉĞƌ ůŝŐĂŵĂŶůĂƌŦ ǀĞ ŚĞƌ ŝŬŝ LJĂŶĚĂŬŝ ŝůLJĂŬ ĂƌƚĞƌ ƉƵůƐĂƐLJŽŶůĂƌŦ ĞŬƐƚƌĂƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĕĂůŦƔŵĂ ĂůĂŶŦŶŦ
ďĞůŝƌůĞLJĞŶ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ŽůƵƔƵŵůĂƌĚŦƌ.
$. PeTYadrY[ La`aroc[o`YTe GYrY•
WĞƌŝƚŽŶ ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ĞƌŝƔŬŝŶůĞƌĞ ŐƂƌĞ ƵŵďůŝŬĂů LJĂƉŦƔŦŬůŦŬůĂƌĚĂŶ ĚĂŚĂ ŬŽůĂLJ ĂLJƌŦůŦƉ sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝŶŝŶ
ƉƌĞƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĂůĂŶĚĂ ŬĂůŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ Đŝůƚ ĚŽŬƵƐƵŶƵŶ ĕĂŵĂƔŦƌ ƉĞŶƐŝ ŝůĞ ŬĂůĚŦƌŦůŵĂƐŦ
ĐŝůĚŝŶ ŚĞŵ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĚƵǀĂƌ ŚĞŵ ĚĞ ƉĞƌŝƚŽŶĚĂŶ ĚĂŚĂ ŬŽůĂLJ ĂLJƌŦůŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂƌ. ŒĞƌ ƉƌĞƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ĂůĂŶĂ
ŐĂnj ǀĞƌŝůŝƌƐĞ ĞƌŝƔŬŝŶĞ ŐƂƌĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝ ĕŽŬ ĚĂŚĂ njŽƌůĂƔŦƌ. ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŬĂƌŦŶ ĂƌŬĂ ĚƵǀĂƌŦ ǀĞ ĂŶĂ ĚĂŵĂƌůĂƌ
ŬĂƌŦŶ ĚƵǀĂƌŦŶĂ ĚĂŚĂ LJĂŬŦŶ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ͕ sĞƌĞƐƐ ŝŒŶĞƐŝ ŽůĂŶ DŝŶŝ^ŝƚĞ dƌŽŬĂƌ ǀĞLJĂ ƌĂĚLJĂů ŐĞŶŝƔůĞLJĞďŝůĞŶ
^ƚĞƉ ƚƌŽŬĂƌ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ŐƺǀĞŶůŝ ŐŝƌŝƔ LJĂƉŵĂŬ ŵƺŵŬƺŶĚƺƌ. ĂnjŦ LJĂnjĂƌůĂƌ ,ĂƐƐŽŶ ƚĞŬŶŝŒŝŶŝŶ
ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ƌŝƐŬŝŶŝ ĂnjĂůƴŒŦŶŦ ƐĂǀƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ. ,ĂƐƐŽŶ ŬĂŶƺůƺŶƺŶ ĕĂƉŦŶŦŶ ďƺLJƺŬ ŽůŵĂƐŦ
ĕŽĐƵŬůĂƌĚĂ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦ ŬŦƐŦƚůĂLJĂŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũĚŦƌ. ŽĐƵŬůĂƌĚĂ ƚƌŽŬĂƌŦŶ ŬŽůĂLJůŦŬůĂ ĕŦŬŵĂƐŦŶĚĂŶ
ĚŽůĂLJŦ ĮŬƐĂƐLJŽŶƵ ĕŽŬ ŝLJŝ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. 'ƺǀĞŶůŝŬ ŝĕŝŶ ŬŽŶƵůĂŶ ĮŬƐĂƐLJŽŶ ƐƺƚƺƌůĞƌŝŶŝŶ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ĨĂƐLJĂ͛LJŦ ĚĂ
ŝĕŝŶĞ ĂůĂĐĂŬ ƔĞŬŝůĚĞ ŬŽŶƵůŵĂƐŦ ĚĂŚĂ ƵLJŐƵŶĚƵƌ.
Kaina[*
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ mƌŽůŽũŝŬ ĞƌƌĂŚŝ <ŝƚĂďŦ͕ zĂƔĂƌ P'P< 'd ĂƐŦŵĞǀŝ Ϯ01Ϯ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
117
118
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƒ’ƒ”‘•‘’‹o”‘Ž‘Œ‹‡””ƒŠ‹”‘•‡†ò”Ž‡”
ƌ. ůŝ ^ĞƌĚĂƌ 'PE
S<;;li^i[e] 8eilRr_^^ Žr_l_Zi ;li^iÎi 8eidelRerW Ž^ifercideci 8eilRr_^^ Al]a^ia
DŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝǀ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞŬŝ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌ ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĂƌƟŬ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝŶŝŶ ĂǀĂŶƚĂũůĂƌŝ
ďŝůŝŵƐĞů ŽůĂƌĂŬ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶƵůŵƵƐ ǀĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌ ƺƌŽůŽũŝ ƉƌĂƟŒŝŶĞ ŐŝƌŵŝƔƟƌ.
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐĂŚĂŶŦŶ LJƺŬƐĞŬ ĐƂnjƺŶƺƌůƺŬůƺ ŽůĂƌĂŬ ŽƉƟŬ ďƺLJƺƚƺůŵĞƐŝ ĂŶĂƚŽŵŝŬ
ŽůƵƐƵŵůĂƌŝŶ ĚĂŚĂ ŶĞƚ ŐƂƌƺůŵĞƐŝŶĞ ǀĞ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƉƌĞƉĂƌĂƐLJŽŶ LJĂƉŝůŵĂƐŝŶĂ ŝŵŬĂŶ ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. LJƌŝĐĂ
ĂĐŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ŝLJŝůĞƔŵĞ ǀĞ ŚĂƐƚĂŶĞĚĞ ŬĂůŦƔ ƐƺƌĞůĞƌŝ LJĂŶŝŶĚĂ͕ ŬŽnjŵĞƟŬ ƐŽŶƵĐůĂƌŝ ĚĂ ĂĐŝŬ
ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ďĞůŝƌŐŝŶ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ŝLJŝĚŝƌ.
,ƺĐƌĞ ĚƺnjĞLJŝŶĚĞ ŝƐĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ njĂƌĂƌĂůŝ ƐĞƌďĞƐƚ ŽŬƐŝũĞŶ ƌĂĚŝŬĂůůĞƌŝ ŵŽůĞŬƺůĞƌ ŽůĂƌĂŬ ĂĕŦŬ
ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŽƌĂŶůĂ ŝƐƚĂƟƐƟŬƐĞů ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ Ănj ŽůƵƐŵĂŬƚĂĚŝƌ.
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ƚƌĂŶƐƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ǀĞ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů LJŽůůĂ LJĂƉŝůĂŶ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ƺƌŽůŽũŝ
ŬŝůĂǀƵnjůĂƌŝŶĚĂ ĚĂ LJĞƌŝŶŝ ĂůŵŦƔƨƌ. h ŬŝůĂǀƵnjůĂƌŝŶĚĂ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƌĂĚŝŬĂů ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ŵŽƌďŝĚŝƚĞƐŝŶŝŶ
ĂĐŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ĚƺƐƺŬ ŽůĚƵŐƵ ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞ ŽůƵƉ͕ ďƵŐƺŶ ƌĞŶĂů ƚƺŵƂƌ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶĚĞ d1 ǀĞ dϮ
ƌĞŶĂů ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ďŝƌ LJĂŬůĂƐŝŵ ŽůĚƵŐƵ ǀĞ d3Ͳdϰ ĞǀƌĞ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ ĚĞ ƐĞůĞŬƟĨ
ŽůĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůĚŝŐŝ LJĂnjŝůŵĂŬƚĂĚŝƌ. zŝŶĞ d1 ƌĞŶĂů ƚƂŵƂƌůĞƌŝŶ ƉĂƌƐŝLJĞů ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝƐŝŶĚĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ
LJĂŬůĂƐŝŵ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. WƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝŶŝŶ d1ĂͲdϮĐ ĞǀƌĞůĞƌŝŶĚĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ LJĂŬůĂƐŝŵ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƚĞĚĂǀŝ
LJƂŶƚĞŵŝ ŽůĂƌĂŬ ǀĞƌŝůŝƌ ŝŬĞŶ d3 ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ ĚĞ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌŝŶĚĞ LJĞƌ ĂůŵĂŬƚĂĚŝƌ. DĞƐĂŶĞ
ƚƺŵƂƌůĞƌŝŶĚĞ ƌĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ h ŬŝůĂǀƵnjůĂƌŝŶĚĂ ƚĞŬŶŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŵƺŵŬƺŶ ĨĂŬĂƚ ŚĂůĞŶ ŝŶĐĞůĞŵĞ ĂůƟŶĚĂ
ďŝƌ LJƂŶƚĞŵ ŽůĂƌĂŬ ǀĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ĞŶŝŐŶ ďƂďƌĞŬ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌŝŶĚĞ͕ ŶŽŶĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞ ďƂďƌĞŬůĞƌĚĞ ǀĞ ƺƌĞƚĞƌŽƉĞůǀŝŬ ďŝůĞƐŬĞ ĚĂƌůŝŬůĂƌŝŶŝĚĂ
ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ƐƚĂŶĚĂƌƚ LJĂŬůĂƐŝŵĚŝƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ĂĕŦŬ ƚĂƔ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ
ŽůĂŶ ƺƌŝŶĞƌ ƚĂƔ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ ĚĂ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ LJĂŬůĂƐŝŵůĂƌ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. dĂƔŦŶ LJĞƌůĞƔŝŵŝŶĞ
ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ƚĞĐƌƺďĞƐŝŶĞ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ƚƌĂŶƐƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ǀĞLJĂ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĞĂů ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌ
ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ^ŽŶƵĕƚĂ͕ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ŝůĞ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ͕ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ŬĂĚĂƌ
ĞƚŬŝůŝ ŽůŵĂƐŦ LJĂŶŦŶĚĂ ĚĂŚĂ Ănj ĂŒƌŦ͕ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ŶĞŬĂŚĂƚ ĚƂŶĞŵŝ ǀĞ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ŬŽnjŵĞƟŬ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ
ĞŶĚŝŬĞ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬĞŶ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝĚŝƌ. h ŬůĂǀƵnjůĂƌŦŶĚĂ ĚĂ ďĂŚƐĞĚŝůĚŝŒŝ Őŝďŝ
ĂĚƌĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌŝŶĞ LJĂŬůĂƔŦŵŦŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚŦ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚŝƌ. ƵŶƵŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ďĂƐŝƚ ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ ŝĕŝŶ
ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ LJĞƌŝŶŝ ĂůŵŦƔƨƌ.
LJƌŦĐĂ ďƵ ĐĞƌƌĂŚŝ ŵŽĚĂůŝƚĞLJŝ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞĚĞŶ ďĞƌŝ ƵLJŐƵůĂLJĂŶ ƚĞĐƌƺďĞůŝ ŬůŝŶŝŬůĞƌĚĞ ƌĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ǀĞ
ŝŶƚƌĂŬŽƌƉŽƌĞĂů ŬŽŶƟŶĂŶ ŶĞŽďůĂĚĚĞƌ͕ ǀĞnjŝŬŽǀĂũŝŶĂů ĮƐƚƺůůĞƌ ǀĞ ƺƌĞƚĞƌ ƌĞŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶůĂƌŝ͕ ƌĞƚƌŽƉĞƌŝƚŽŶĂů ůĞŶĨ
ŶŽĚƵ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ Őŝďŝ ĚĂŚĂ njŽƌ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŶ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶůĂƌ ĚĂ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ LJƂŶƚĞŵůĞƌůĞ LJĂƉŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŶŝŶ ďŝůŝŶĞŶ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŝ ŝƐĞ ƉƌŽƐĞĚƺƌĞ ŐƂƌĞ ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞ ŽůƐĂ ĚĂ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞďŝůĞŶ ďŝƌ ƂŒƌĞŶŵĞ
ĞŒƌŝƐŝŶŝŶ ŽůŵĂƐŦ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ĞŬŝƉŵĂŶ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵůĞƌŝ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŬŦƐŦƚůŦ ĕĂůŦƔŵĂ ĂůĂŶŦ͕ ĂŶĂƚŽŵŝŬ
ŽƌLJĂŶƚĂƐLJŽŶ njŽƌůƵŒƵ͕ ŝƔůĞŵ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŬĂŶĚĂ ŬĂƌďŽŶĚŝŽŬƐŝƚ ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ LJƺŬƐĞůŵĞƐŝ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĂƐŝĚŽnjĂ ĚĂŚĂ
ĚĂ ŵĞLJŝůůŝ ŚĂůĞ ŐĞůŵĞƐŝ͕ ŐĂnj ĞŵďŽůŝ ƌŝƐŬŝ Őŝďŝ ďŝƌ ƚĂŬŦŵ njŽƌůƵŬůĂƌŝ ǀĞ ŝƐƚĞŶŵĞLJĞŶ LJĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝĚŝƌ.
>ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝŶŝŶ ĞŐŝƟŵŝŶĚĞ͕ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞůŝ ŬƵƌƐůĂƌŦŶ ǀĞ ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ ĞŒŝƟŵůĞƌŝŶŝŶ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝ
ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝŶ ƂŒƌĞŶŝůŵĞƐŝŶĞ ďƺLJƺŬ ŬĂƚŬŦůĂƌŦ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
^ŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ͕ ͞ĂŶĂŚƚĂƌ ĚĞůŝŒŝ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ͟ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ĂŶŦůĂŶ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƺƌŽůŽũŝŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌ
ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĕŽŬ ŝLJŝ ďŝůŝŶĞŶ ĨĂLJĚĂůĂƌŦŶĚĂŶ ĚŽůĂLJŦ ŬůŝŶŝŬůĞƌĚĞ ŐƺŶůƺŬ ƉƌĂƟŬƚĞ ĚĞ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ ŚĂůĞ ŐĞůŵŝƔůĞƌĚŝƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
119
120
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‘„‘–‹Ž–o”‹‡”‹•–‡‡””ƒŠ‹
ƌ. hŒƵƌ Kz>h
Ž]ra^iie EÎidi] fe Ara•dr]a 8acda^eci Žr_l_Zi ;li^iÎi ucda^Rel
GuRu
ĞƌƌĂŚŝ ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌĚĞ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ĂƐůŦŶĚĂ LJĞŶŝ ďŝƌ LJĂŬůĂƔŦŵ ĚĞŒŝůĚŝƌ. 7ůŬ ĚĞĨĂ 1ϵϵ1
LJŦůŦŶĚĂ ͞WƌŽďŽƚ͟ ƐŝƐƚĞŵŝ ƚƌĂŶƐƺƌĞƚƌĂů ƉƌŽƐƚĂƚ ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ. ;1Ϳ ƵŶƵ 1ϵϵϮ LJŦůŦŶĚĂ
͞ZŽďŽĚŽĐ͟ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶ ŬĂůĕĂ ƉƌŽƚĞnj ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ŝnjůĞŵŝƔƟƌ. ;ϮͿ dĞŬŶŽůŽũŝŬ ĂŶůĂŵĚĂ ƂŶĞŵůŝ
ŐĞůŝƔŵĞůĞƌ ǀĞ ŵŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶ LJĂLJŐŦŶůĂƔŵĂƐŦ ƐĞƐůĞ LJƂŶĞƟůĞŶ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝŶĞ ƐĞďĞƉ ŽůŵƵƔƚƵƌ. 1ϵϵ0͛ůĂƌĚĂ ĚĂŚĂ ŐĞŶŝƔ ŬƵůůĂŶŦŵ ĂůĂŶŦ ŽůĂŶ ƌŽďŽƚůĂƌ ǀĞ
ĂůĞƚůĞƌ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞLJĞ ďĂƔůĂŶŵŦƔƨƌ. 7ůŬ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŬĂŵĞƌĂ ƚƵƚƵĐƵƐƵ͕ ^KW ;ƵƚŽŵĂƚĞĚ ŶĚŽƐĐŽƉŝĐ
^LJƐƚĞŵ ĨŽƌ KƉƟŵĂů WŽƐŝƟŽŶŝŶŐͿ͕ ŵĞƌŝŬĂ͛ĚĂ ĚŝnjĂLJŶ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ^KW͛ƚĂ ĂŵĂĕůĂŶĂŶ ĐĞƌƌĂŚĂ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ
ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŐƂƌƺŶƚƺ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŬŽŶƚƌŽů ŝŵŬąŶŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ ǀĞ ŬĂŵĞƌĂLJŦ ƚƵƚŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬĞŶ ĂƐŝƐƚĂŶ ŝŚƟLJĂĐŦŶŦ
ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌŵĂŬƨ. ŝŚĂnj ŬĂŵĞƌĂLJŦ ƚƵƚŵĂŬƚĂ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŦŶ ƐĞƐ ŬŽŵƵƚůĂƌŦ ŝůĞ ŚĂƌĞŬĞƚ ĞƚŵĞŬƚĞLJĚŝ. ;3Ϳ
zĞŶŝ ŬƵƔĂŬ ƌŽďŽƟŬ ƚĞŬŶŽůŽũŝ ŵĂƐƚĞƌ ;ŽƉĞƌĂƚƂƌͿ Ͳ ƐůĂǀĞ ;ƌŽďŽƚͿ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ŝĕĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ă sŝŶĐŝ ƌŽďŽƟŬ
ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ;/ŶƚƵŝƟǀĞ ^ƵƌŐŝĐĂůƐ͕ ^ƵŶŶLJǀĂůĞ͕ ͕ h^Ϳ Ϯ000 LJŦůŦŶĚĂ ŵĞƌŝŬĂ ŝƌůĞƔŝŬ ĞǀůĞƚůĞƌŝ͛ŶĚĞ
& ŽŶĂLJŦ ĂůŵŦƔƨƌ. ^ŽŶ ŽŶ LJŦů ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ǀĞ ǀƌƵƉĂ ďĂƔƚĂ ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ĚƺŶLJĂ ŐĞŶĞůŝŶĚĞ LJĂLJŐŦŶ
ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
41 F9NC9 RO2OTuK C5RR18u CuCT5=L5Ru
Ă sŝŶĐŝ ƌŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ĐĞƌƌĂŚŝ ŬŽŶƐŽů͕ ĞŶĚŽǀŝnjLJŽŶ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞ ƌŽďŽƟŬ ŬƵůĞĚĞŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ĞƌƌĂŚŦŶ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ŬŽŶƐŽůĚĂ ƌŽďŽƟŬ ŬŽůůĂƌŦŶ ŚĂƌĞŬĞƚůĞƌŝŶŝŶ LJƂŶĞƟůĚŝŒŝ ŬƵŵĂŶĚĂ ƐĂŚĂƐŦ ǀĞ ƉĞĚĂůůĂƌ
ŝůĞ ĂŵĞůŝLJĂƚ ƐĂŚĂƐŦŶŦŶ 3 ďŽLJƵƚůƵ͕ ďƺLJƺƚŵĞůŝ͕ LJƺŬƐĞŬ ĕƂnjƺŶƺƌůƺŬƚĞ ŐƂƌƺŶƚƺƐƺ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ZŽďŽƟŬ ŬƵůĞ͕
3 LJĂ ĚĂ ϰ ĂĚĞƚ ƌŽďŽƟŬ ŬŽůĚĂŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ. DĞƌŬĞnjŝ ŬŽůĚĂ 3 ďŽLJƵƚůƵ ƌŽďŽƟŬ ƚĞůĞƐŬŽƉ͕ Ϯ. LJĂ ĚĂ 3.
ŬŽůĚĂ ϴ ŵŵ͛ůŝŬ ƌŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶůĂƌ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ŶĚŽǀŝnjLJŽŶ ƐŝƐƚĞŵŝŶĚĞ Ϯ ĂĚĞƚ ŬĂŵĞƌĂ ŬŽŶƚƌŽů
ƺŶŝƚĞƐŝ͕ ǀŝĚĞŽ ƐĞŶŬƌŽŶŝnjƂƌƺ͕ ŝŶƐƵŇĂƐLJŽŶ ĂůĞƟ ǀĞ ĂƐŝƐƚĂŶůĂƌ ŝĕŝŶ Ϯ ŵŽŶŝƚƂƌ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. ;bĞŬŝů 1Ϳ ŵĞůŝLJĂƚ
ƐĂŚĂƐŦŶĚĂ ƐĂŒ ŬĂŵĞƌĂ ǀĞ ƐŽů ŬĂŵĞƌĂŶŦŶ ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ŝŬŝ ŐƂƌƺŶƚƺ ĞŬƌĂŶĚĂ ďŝƌůĞƔĞƌĞŬ ŬŽŶƐŽůĂ LJĂŶƐŦƨůŦƌ.
ƂLJůĞĐĞ 3 ďŽLJƵƚůƵ ŐƂƌƺŶƚƺ ƐĂŒůĂŶŵŦƔ ŽůƵƌ.
RobodY[ SerraXY cYcde]lerYnYn afandaZlar
1. DŽĚĞƌŶ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶ ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ŝŬŝ ďŽLJƵƚůƵ ŐƂƌƐĞů ŝŵĂũůĂƌŦŶ ĂŬƐŝŶĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĂĕŦŬ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ
ĂůŦƔŬŦŶ ĐĞƌƌĂŚůĂƌ ŝĕŝŶ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ƐƺƌĞŬůŝ ďŝƌ ƺĕ ďŽLJƵƚůƵ ŐƂƌƺŶƚƺ ǀĞ ĚĞƌŝŶůŝŬ ŚŝƐƐŝ ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ϯ. ^ƚĂŶĚĂƌƚ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĞŬŝƉŵĂŶůĂƌ͕ ĐĞƌƌĂŚĂ ĚƂƌƚ ĚĞƌĞĐĞůŝ ďŝƌ ŚĂƌĞŬĞƚ ŬŽůĂLJůŦŒŦ ƐƵŶĂƌŬĞŶ ŵŽĚĞƌŶ
ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ďŝƌ ŝŶƐĂŶ ĞůŝŶŝŶ ǀĞ Ğů ďŝůĞŒŝŶŝŶ ŚĂƌĞŬĞƚůĞƌŝŶĞ LJĞĚŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ŚĂƌĞŬĞƚ ƂnjŐƺƌůƺŒƺ
ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ.
3. ^ƚĂŶĚĂƌƚ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŶŝŶ ĂŬƐŝŶĞ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ĞůͲŐƂnjͲŚĞĚĞĨ ĂŬƐŦŶŦŶ ŬŽƌƵŶŵĂƐŦ.
ϰ. ĞƌƌĂŚ͕ ŬŽŶƐŽů ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ĞƌŐŽŶŽŵŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ŬŽŶĨŽƌůƵ ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ĂŵĞůŝLJĂƚ LJĂƉĂƌ.
ϱ. ZŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵĚĞ ďƵůƵŶĂŶ ƚƌĞŵŽƌ ĮůƚƌĂƐLJŽŶƵ ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶ ŚĂƌĞŬĞƚůĞƌŝ ĚĂŚĂ ŬŽůĂLJ ǀĞ ĚĂŚĂ
ŬĞƐŝŶĚŝƌ.
ϲ. ĞƌƌĂŚĂ ŐƂƌĞ ƌŽďŽƟŬ ŬŽůůĂƌŦŶ ŚĂƌĞŬĞƚůĞƌŝŶŝŶ 3͗1 ǀĞ ϱ͗1 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĂLJĂƌůĂŶŵĂƐŦ.
RobodY[ SerraXY cYcde]lerYnYn TezafandaZlar
1. zƺŬƐĞŬ ŵĂůŝLJĞƚ ;ZŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ŬƵƌƵůŵĂƐŦ LJĂŬůĂƔŦŬ 1͕ϱ ŵŝůLJŽŶ ĚŽůĂƌ͕ LJŦůůŦŬ ďĂŬŦŵ ŝƐĞ 100
ďŝŶ ĚŽůĂƌĚŦƌ. ZŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŚĞƌ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶŦŶ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŽŶ ŬƵůůĂŶŦŵůŦŬ Ƃŵƌƺ ǀĂƌĚŦƌͿ.
Ϯ. ŽŬƵŶŵĂ ĚƵLJƵƐƵŶƵŶ LJŽŬůƵŒƵ.
3. dĞĐƌƺďĞůŝ ŚĂƐƚĂ LJĂŶŦ ĂƐŝƐƚĂŶ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
121
RO2OTuK 1LT ŽRuN5R CuCT5= C5RR18uL5Ru
RobodY[ RaTY[al Procdade[do]Y
ZŽďŽƟŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ŝůŬ LJĂƉŦůĂŶ ƺƌŽůŽũŝŬ ƌŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ŽůŵĂƐŦŶŦŶ LJĂŶŦŶĚĂ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĞŶ ƐŦŬ
LJĂƉŦůĂŶ ƌŽďŽƚ LJĂƌĚŦŵůŦ ƺƌŽůŽũŝŬ ĂŵĞůŝLJĂƴƌ. 7ůŬ ƌŽďŽƟŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ;ZZWͿ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ DĂLJŦƐ
Ϯ000͛ĚĞ ŝŶĚĞƌ ǀĞ <ƌĂŵĞƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ &ƌĂŶŬĨƵƌƚ͛ƚĂ LJĂƉŦůŵŦƔƨƌ. ;ϰͿ ͛ĚĞ ŝƐĞ ďƵ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ŝůŬ ŬĞnj DĞŶŽŶ
ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ Ŭŝŵ Ϯ000͛ĚĞ ĞƚƌŽŝƚ͛ƚĞ ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ. ;ϱͿ Ϯ00ϰ LJŦůŦŶĚĂ ĚƺŶLJĂ ŐĞŶĞůŝŶĚĞ
ϳ000͛ĚĞŶ ĨĂnjůĂ ƌŽďŽƟŬ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ LJĂƉŦůŦƌŬĞŶ Ϯ010 LJŦůŦŶĚĂ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝůĞƌŝŶ йϵ0͛ĚĂŶ
ĨĂnjůĂƐŦŶŦŶ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵůĞ LJĂƉŦůĚŦŒŦ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ZŽďŽƟŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ŝůĞ ŬŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů
LJƂŶƚĞŵůĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ Ănj ŬĂŶ ŬĂLJďŦ͕ ĂnjĂůŵŦƔ ŬĂŶ ƚƌĂŶƐĨƺnjLJŽŶƵ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝ ǀĞ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ŚĂƐƚĂŶĞĚĞ ŬĂůŦƔ
ƐƺƌĞůĞƌŝ ůŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ;bĞŬŝů Ϯ ǀĞ 3Ϳ WĂƚĞů ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ ϱ00 ŚĂƐƚĂůŦŬ ƌŽďŽƟŬ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ
ƐĞƌŝůĞƌŝŶĚĞ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝŶŝ 130 ĚĂŬ͕ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŬĂŶ ŬĂLJďŦŶŦ ϱ0 ŵů ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌĚŝ. 1Ϯ. ĂLJŦŶ
ƐŽŶƵŶĚĂ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶŦ йϵϳ͕ ƉŽƚĞŶƐ ŽƌĂŶŦ ŝƐĞ йϳϴ ŽůĂƌĂŬ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůĚŝ. KƌƚĂůĂŵĂ ϵ͕ϳ ĂLJůŦŬ ƚĂŬŝƉ
ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϵϱ͛ŝŶĚĞ W^ ĚĞŒĞƌůĞƌŝ ф0͕1 ŶŐͬŵů ŝĚŝ. ĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌ ƉŽnjŝƟŇŝŒŝ йϵ͕ϰ ŽůĂƌĂŬ
ďŝůĚŝƌŝůĚŝ. ;ϲͿ
RobodY[ raTY[al cYcdo`rocdade[do]Y
ZŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵŝŵŝŶ ƐŝƐƚŽƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ĂŵĞůŝLJĂƨŶĚĂ ĂnjĂůŵŦƔ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ĂŒƌŦ͕ ŚŦnjůŦ ŝLJŝůĞƔŵĞ͕ ĞƌŬĞŶ ŽƌĂů
ĂůŦŵĂ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ǀĞ ŬŦƐĂ ŚĂƐƚĂŶĞĚĞ ŬĂůŦƔ ƐƺƌĞƐŝ Őŝďŝ LJĂƌĂƌůĂƌŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ ůŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞ LJĂLJŦŶůĂŶŵŦƔ ƐĞƌŝ ƐĂLJŦƐŦ
ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ. DĞŶŽŶ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ͕ Ϯϰ ŚĂƐƚĂůŦŬ ƐĞƌŝůĞƌŝŶĚĞ ϱ LJĂ ĚĂ ϲ ƉŽƌƚ ŬƵůůĂŶĂƌĂŬ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ
ƵLJŐƵůĂĚŦůĂƌ. ^ŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ŝĕŝŶ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝ 1ϰ0Ͳ1ϳ0 ĚĂŬ͕ ĞŬƐƚƌĂŬŽƌƉŽƌĞĂů ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ŝĕŝŶ 130Ͳ1ϵ0
ĚĂŬ ŽůĂƌĂŬ ďĞůŝƌƟůĚŝ. KƌƚĂůĂŵĂ ŬĂŶ ŬĂLJďŦ 1ϱ0 ŵů ŝĚŝ. 1ϲ ŚĂƐƚĂLJĂ t ƉŽƔ͕ ϰ ŚĂƐƚĂLJĂ ŝůĞĂů ŬŽŶĚƵŝƚ͕ Ϯ ŚĂƐƚĂLJĂ
d ƉŽƔ͕ Ϯ ŚĂƐƚĂLJĂ ĚĂ ĕŝŌ ďĂĐĂ ƵLJŐƵůĂŶĚŦ. ;ϳͲϴͿ WƌƵƚŚŝ ǀĞ tĂůůĞŶ͕ ϱ0 ŚĂƐƚĂůŦŬ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ƐĞƌŝůĞƌŝŶĚĞ
ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌůĂƌŦŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƚĂŵĂŵŦŶĚĂ ŶĞŐĂƟĨ ŽůĚƵŒƵŶƵ ďĞůŝƌƚŵŝƔůĞƌĚŝ. ;ϵͿ zŽŚĂŶŶĞƐ ǀĞ ĂƌŬĂĚĂƔůĂƌŦ͕
ƌŽďŽƚ LJĂƌĚŦŵůŦ ŝŶƚƌĂĐŽƌƉŽƌĞĂů ŝůĞĂů ŬŽŶĚƵŝƚ ƐĞƌŝůĞƌŝŶŝŶ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦ ďŝůĚŝƌĚŝůĞƌ. Ƶ ƐĞƌŝůĞƌ ƌŽďŽƟŬ
ƐŝƐƚŽƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ĂŵĞůŝLJĂƨŶŦŶ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ ǀĞ ŐƺǀĞŶůŝ ďŝƌ ĂŵĞůŝLJĂƚ ŽůĚƵŒƵŶƵ ďŝůĚŝƌŵŝƔůĞƌĚŝƌ. ;10Ϳ
ŶĐĂŬ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚŽƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ŚĞŶƺnj ŐĞůŝƔŵĞ ĞǀƌĞƐŝŶĚĞ ŽůĂŶ ďŝƌ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ
ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶ ďŝůĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĞ ŝŚƟLJĂĕ ǀĂƌĚŦƌ.
4YÎer robodY[ ald ºrYner cYcde] SerraXYcY eiWela]alar
ZŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂLJŐŦŶůĂƔƨŬĕĂ ĚŝŒĞƌ ƺƌŽůŽũŝŬ ĂŵĞůŝLJĂƚůĂƌĚĂ ĚĂ ŬƵůůĂŶŦŵ ĂůĂŶŦ ďƵůĚƵ. ZŽďŽƟŬ
ƐĂŬƌŽŬŽůƉŽƉĞŬƐŝ͕ ƌŽďŽƟŬ ƺƌĞƚĞƌŽŶĞŽƐŝƐƚŽƐƚŽŵŝ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ƺƌĞƚĞƌĂů ĐĞƌƌĂŚŝůĞƌ ƐŦŬůŦŬůĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂLJĂ
ďĂƔůĂŶĚŦ. >ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝLJĞ ŬŦLJĂƐůĂ ƂŒƌĞŶŵĞ ĞŒƌŝƐŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ŽůŵĂƐŦ͕ ĚĞƌŝŶůŝŬ ĂůŐŦƐŦŶŦŶ ĂƌƚŵŦƔ ŽůŵĂƐŦ ǀĞ
ĂƌƟŬƺůĂƐLJŽŶ ŬĂďŝůŝLJĞƟ ŽůĂŶ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶůĂƌ ƌŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝĚĞ ǀĂŬĂ ĕĞƔŝƚůŝůŝŒŝŶŝ ŐƺŶ ŐĞĕƟŬĕĞ ĂƌƴƌŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ŽROLO:uK RO2OTuK C5RR18u45 G5L5C5K
DĞǀĐƵƚ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ĐĞƌƌĂŚĂ ƐƵŶĚƵŬůĂƌŦ ĂĕŦŬ ǀĞLJĂ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ĐĞƌƌĂŚůĂƌŦŶ ƌŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŐĞĕŝƔŝŶŝ
ŚŦnjůĂŶĚŦƌŵŦƔ ŽůƐĂ ĚĂ ŚĂůĂ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞLJĞ ƵLJŐƵŶ ŶŽŬƚĂůĂƌ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. dĂŬƟů ƵLJĂƌŦ ƌŽďŽƟŬ ƐŝƐƚĞŵůĞƌĞ ĞŶƚĞŐƌĞ
ĞĚŝůŵĞLJĞ ĕĂůŦƔŦůĂŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƂnjĞůůŝŬůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝƐŝĚŝƌ. ĞƌƌĂŚŦŶ ŬŽŶƐŽůĚĂŬŝ ŬŽŶƚƌŽů ŬŽůůĂƌŦŶĂ ĚŽŬƵ ĚŝƌĞŶĐŝŶĞ
ŐƂƌĞ ĚĞŒŝƔŝŬ ƟƚƌĞƔŝŵůĞƌ ǀĞƌĞŶ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ǀĞLJĂ ĚŽŬƵĚĂ ŽůƵƔĂŶ ŐĞƌŝůŝŵĞ ŐƂƌĞ ŐƂƌƐĞů ƐŝŶLJĂůůĞƌ ŽůƵƔƚƵƌĂŶ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ƺnjĞƌŝŶĞ ĕĂůŦƔŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
CONE¿
ZŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ͕ ƐŽŶ 10 LJŦů ŝĕŝŶĚĞ ŬĞŶĚŝŶŝ ŝƐƉĂƚůĂLJĂƌĂŬ ƺƌŽůŽũŝĚĞ LJĞƌŝŶŝ ŶĞƚůĞƔƟƌŵŝƔƟƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ
ƚƺŵ ĐĞƌƌĂŚŝ ďƌĂŶƔůĂƌ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ƌŽďŽƚƵŶ ƺƌŽůŽũŝĚĞŬŝ ŐĞŶŝƔ ŬƵůůĂŶŦŵ ĂůĂŶŦ ƂŶĐƺůƺŬ ĞƚŵĞŬƚĞ ǀĞ ŝůŚĂŵ
ǀĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. DĞǀĐƵƚ ƚĞŬŶŽůŽũŝŶŝŶ ŽƉƟŵŝnjĂƐLJŽŶƵ ǀĞ LJĞŶŝ ĞŶƐƚƌƺŵĂŶůĂƌŦŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ͕ ƌŽďŽƟŬ
ĐĞƌƌĂŚŝŶŝŶ ƺƌŽůŽũŝĚĞ ĚĂŚĂ ŐĞŶŝƔ ŬƵůůĂŶŦŵ ĂůĂŶŦ ďƵůĂĐĂŒŦŶŦ ĚƺƔƺŶĚƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Kaina[lar*
1. ,ĂƌƌŝƐ ^:͕ ƌŵďƵůĂͲŽƐŝŽ &͕ Ğƚ Ăů. dŚĞ ƉƌŽďŽƚͲĂŶ ĂĐƟǀĞ ƌŽďŽƚ ĨŽƌ ƉƌŽƐƚĂƚĞ ƌĞƐĞĐƟŽŶ. WƌŽĐ /ŶƐƚ DĞĐŚ
122
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŶŐ ;,Ϳ 1ϵϵϳ͖Ϯ11͗31ϳͲϮϱ
Ϯ. ^ƉĞŶĐĞƌ ,. dŚĞ ZKKK ĐůŝŶŝĐĂů ƚƌŝĂůƐ. ƌŽďŽƟĐ ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ ĨŽƌ ƚŽƚĂů ŚŝƉ ĂƌƚŚƌŽƉůĂƐƚLJ. KƌƚŚŽƉ EƵƌƐ.
1ϵϵϲ͖1ϱ͗ϵͲ1ϰ
3. DĞƩůĞƌ >͕ /ďƌĂŚŝŵ D͕ :ŽŶĂƚ t. KŶĞ LJĞĂƌ ŽĨ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞ ǁŽƌŬŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĂŝĚ ŽĨ Ă ƌŽďŽƟĐ ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ
;ƚŚĞ ǀŽŝĐĞͲĐŽŶƚƌŽůůĞĚ ŽƉƟĐ ŚŽůĚĞƌ ^KWͿ ŝŶ ŐLJŶĂĞĐŽůŽŐŝĐĂů ĞŶĚŽƐĐŽƉŝĐ ƐƵƌŐĞƌLJ. ,Ƶŵ ZĞƉƌŽĚ
1ϵϵϴ͖13;10Ϳ͗Ϯϳϰϴʹϱ0.
ϰ. ŝŶĚĞƌ :͕ <ƌĂŵĞƌ t. ZŽďŽƟĐĂůůLJ ĂƐƐŝƐƚĞĚ ůĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐ ƌĂĚŝĐĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ. :h /Ŷƚ Ϯ001͖ϴϳ͗ϰ0ϴͲ
10.
ϱ. DĞŶŽŶ D͕ ^ŚƌŝǀĂƐƚĂǀĂ ͕ dĞǁĂƌŝ ͕ Ğƚ Ăů. >ĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐ ĂŶĚ ƌŽďŽƚ ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĂĚŝĐĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ͗
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚ ŽĨ Ă ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚ ƉƌŽŐƌĂŵ ĂŶĚ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌLJ ĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ŽƵƚĐŽŵĞƐ. : hƌŽů Ϯ00Ϯ͖1ϲϴ͗ϵϰϱͲ
ϵ.
ϲ. WĂƚĞů sZ͕ dŚĂůLJ Z͕ ^ŚĂŚ < Ğƚ Ăů.ZŽďŽƟĐ ƌĂĚŝĐĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ͗ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŽĨ ϱ00 ĐĂƐĞƐ. :h /Ed
Ϯ00ϳ͖ϵϵ;ϱͿ͗110ϵͲ1Ϯ.
ϳ. DĞŶŽŶ D͕ ,ĞŵĂů <͕ dĞǁĂƌŝ ͕ Ğƚ Ăů. EĞƌǀĞ ƐƉĂƌŝŶŐ ƌŽďŽƚ ĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚŽƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ ĂŶĚ
ƵƌŝŶĂƌLJ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ. :h /Ŷƚ. Ϯ003͖1ϵϴ͗3ϴϲͲϵ3.
ϴ. DĞŶŽŶ D͕ ,ĞŵĂů <͕ dĞǁĂƌŝ ͕ Ğƚ Ăů. ZŽďŽƚͲĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ĂŶĚ ƵƌŝŶĂƌLJ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶŝŶ
ĨĞŵĂůĞ ƉĂƟĞŶƚƐ͗ ƚĞĐŶŝƋƵĞ ǁŝƚŚ ƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ƵƚĞƌƵƐ ĂŶĚ ǀĂŐŝŶĂ. : ŵ Žůů ^ƵƌŐ. Ϯ00ϰ͖1ϵϴ͗3ϴϲͲ
ϵ3.
ϵ. WƌƵƚŚŝ Z^͕ tĂůůĞŶ D. /Ɛ ƌŽďŽƟĐ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ĂŶ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ĨŽƌ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͍
^ŚŽƌƩĞƌŵ ŽŶĐŽůŽŐŝĐ ĂŶĚ ĐůŝŶŝĐĂů ĨŽůůŽǁͲƵƉ ŝŶ ϱ0 ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞ ƉĂƟĞŶƚƐ. hƌŽůŽŐLJ Ϯ00ϴ͖ϳϮ͗ϲ1ϳͲϮ0.
10.zŽŚĂŶŶĞƐ W͕ WƵƌŝ s͕ zŝ ͕ Ğƚ Ăů. >ĂƉĂƌŽƐĐŽƉLJͲĂƐƐŝƐƚĞĚ ƌŽďŽƟĐ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚŽƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ ǁŝƚŚ
ŝůĞĂů ĐŽŶĚƵŝƚƵƌŝŶĂƌLJ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ ĨŽƌ ŵƵƐĐůĞͲŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌĐĂŶĐĞƌ͗ ŝŶŝƟĂů ƚǁŽ ĐĂƐĞƐ. : ŶĚŽƵƌŽů
Ϯ003͖1ϳ͗ϳϮϵͲ3Ϯ
5KuLL5R
bĞŬŝů 1. ZŽďŽƟŬ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ŬƵůůĂŶŦŵ ĂŶŦŶĚĂ ŐƂƌƺŶƺŵƺ ;1Ϳ ZŽďŽƚ͕ ;ϮͿ <ŽŶƐŽů͕ ;3Ϳ ĞƌƌĂŚ͕ ;ϰͿ ƐŝƐƚĂŶ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
123
bĞŬŝů Ϯ. ZŽďŽƟŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚĞ ƉŽƌƚ LJĞƌůĞƔŝŵŝ
bĞŬŝů 3. ZŽďŽƟŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ĂŵĞůŝLJĂƚ ŐƂƌƺŶƚƺůĞƌŝ. Ϳ ^ĞŵŝŶĂů ǀĞnjŝŬƺůůĞƌŝŶ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ Ϳ ĞƌŝŶ
ĚŽƌƐĂů ǀĞŶƂnj ƉůĞŬƐƵƐƵŶ ďĂŒůĂŶŵĂƐŦ Ϳ EƂƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ďƵŶĚůĞ͛ŦŶ ůĂƚĞƌĂůůĞƌĚĞŶ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ Ϳ ƺƌĞƚƌŽǀĞƐŝŬĂů
ĂŶĂƐƚŽŵŽnj
12$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Ž‰—ƒ”–Ç珃•Ç
ƌ. zĂƔĂƌ P'P<
GADA Žr_l_Zi A^aRili] Dal A^[ara
".
@A2*$(!!)+
*()8+("#8('$-
"&2!/)/9$$02+!<1
3!#.2$&3(,$"$ %#"(0
'(+$)2%$+)'+":
".
7
%!(%#)+%#7
$"'(+$)2%$7
.",'"$%!($%'"3'?7
.",'"$%!($%'"3'@7
")"%!(%#)+%#7
&(%(%#+%3)7
".
$8((++!!"(
&(/$+/"#2&$+#"(=8>
$,(
$,!$"#
".
/*/$/()/$/37
".
$++!!"()+()$37
".
)+$)+$#)(!"2%!#2)"!$
$"3"($"((7
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
125
&
!#))!*!& "#!# "$ 1
&
!#45!# (
## !# /
&
!#45!# ' (
##!& "#
!# "$ 1
&
#0&
&
'#' )/
126
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
&
+
-;!&)-(%/,&;LIE:A@@<(
&$&(%,',(,%;LE@:G@<<
:ABC&!)%!!&!&)-(&LHC:A@@-
&$&(&LIE:A@@8,%7
:ACA8!!&&!&)-(&LGG:I@-
&$&(&LIE:A@@8,%7
!)&#%,!(,%+!%7
0AH:+"%""./+"&(% (&()!%!&$(! &!/% "+%7
+
8#0!!&&,%%!"DF=DC
-&"&,%%!"EC=GB
8(%
+
:ACA(, -,+((, #%#%,!(, %
&,%%!"" "!/"+!%( '
%/"% &")(+(++ +0! ')%7
+
!(!
+
!)! 6
M
+
-!/$ 5
(%&,%%!(
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
127
*
',
!$!!%'!$$" %/$ *'#$' %$/
,'%'(%''#$$',!$', .$$ $7
%' !#$%.! " %*'
!$ !!! %*'%.! * $7
*', !$3
$!#$(', 5 % 4#/4 ,!++,
$!$ ! %.! $ !$&($%$7
".%' %'/,.$$ !'! $/ !$* *&!*$7
$!#$(/$%!$!!%'!$$% #%/7
&$%#%'$$.,$%4.!#%4 !%!#,
$.!$ %%.! *&$'! % !*$*$" % $/$$.#$7
$$,6
*
'$%+$$ '!
! ,$'+"$!/' %! $*.* /$%! $%'+"$+ $%$7
$$',%+$% $7
*
$$
#$!%!#$$
!!($$
*
+%'"& $"/$#%+,
) !$'%/ '$7* * ) '+"$('$9-<;;:
$ ' "$+ '+%+ '$!#
"$+ '+%+
128
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
' 3
35'-*'3/03-) )#/.#0*,'8('$)*&-#)
"4-'- +-4'(&0#-A6GDDB
-2/(
A(#),-3-.*-3,0&)-*6#'1*)B
.#.0(###)7-')<&-*()"4-'-)*'3/)
*&-*(.#0*('-&0&*'(#)5#!-.' $
4-4)'-#)#.' $'7-&8()8()7.4-&'#
*'#')"#,-0).#7*)7*'-'-
*&-*(.#0*(NED#5-$)&.0-@-)'+' *'3/#'#-=
3)'- )',-5-0-' ) '#*)'-<
3&-&)'*- )$)A#)-#*-(8)0-#&-0-
7&$)$)B<-)'"#'3(5+'7&-0-7&$)$)
(7) '#-'-=
-2/(
-)'8'-<+-&'-#))0-*.3,-#*-5(#'
7484),-#)-#&7!*&3.3)3)#-#.#)
-0-*,-#0*)7-')*- )'-$-=
*-0<5)&55+-&(-'-$ ##474&(-'-'
*')7&$)&*(/3'3!3))#7'-)'8'-##)--"#
#-#/#(8*-5-#.&'#*'(&0$-=
"+)G(>)474&*' 3'-',-*.&*,#&
-)'&0*(#37 3')$-&) 4)4(48ED@EG(>'#&
&#0''-#'',-*.&*,#&-)'&0*(#
37 3')#'(&0#-=
)'H(>)474&&#0''-('# )#0*'.$'$!$)$)
74&.&*'(.$))#7'',-*.&*,#&--"#7&--
5-()+)&#0')#)#7#!-')#-#'(.# -&#-=
' 3
*,'.1&"4-'-&-*(* -)#)
#((4)*&.,-.7*)3A6EDDB
-2/(
*&-*(.#0*(0)$.$&*)3-&)#--&0&*'(#)
5(0*'#0'-#)#)+'4(4#'&*)3-=
FG.0'#&#--5(0)-#)487#)#)0.,#1
NKI.).#15#05NKE.,.#07."#,1-=
#' #.7-'$0*(* -AB5()71&-8*)).
+-4)04'(AB0)$&3'')$'))+)('#
-7*'*%#& +-4)04'(7+)0(##-=
#!-0)$7+)0(#)4&'-.#)1 -#-A#/-0'#
(0#7**)8#' 3)##)@B=3(
)*--)'#))8-'#!#))-)-%#&*&3'-
0-))030'3-=).#15#0.#NJI<.,.#0.#
NEDD>4-=
-2/(
,-*.&*,#&-)'&0*(#)#)$&--"#7 +-
4.04)'-#".0)&$.72/.4-.#<,*.0*,-1
!-$)$)8*'(.$<3&#7#'/(<#7#&*8(1& +-4)4/
54/4&&*(,'#&.7*)*-)'-$$-=
,-*.&*,#&-)'&0*(#)#)&*)0-)#&.7*)'-$
(-&8#)57--"$))7#(.#8'#!#<'*&'#)587*)
5(-#)587*)33-=
,-*.&*,#&--"#.$-.$) '#/#'&#-
&*(,'#&.7*)3)05#.###)+))$&--"#
)7#(#)#)*'(.$ -&'##-=
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
129
"
"$
!!"%
)
#!$!
!!
!!
*
)
#
#$
%
*
$#
%!$!
*
)
#
""
$"##
$
#"
$
*
130
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
G燏‡‹œ›‘Ž‘Œ‹•‹
ƌ. ĞŶŬ 'mZm
ucda^Rel Gjde`e EÎidi] fe Ara•dr]a 8acda^eci Žr_l_Zi ;li^iÎi ucda^Rel
=Y[cYion
Tan]* ^ŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ ŵĂƚƵƌĂƐLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦ ŝƐƚĞŵůŝ ŬŽŶƚƌŽů ĂůƨŶĚĂ ŽůĂŶ ƂŒƌĞŶŝůŵŝƔ ďŝƌ ĚĂǀƌĂŶŦƔƨƌ.
Nor]al bYr ]Y[cYion;
DĞƐĂŶĞ͕ ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ƺŶŝƚĞ ;ŝŶƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌͿ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŬŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶƵ ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ
ĕŦŬĂŶ ŶƂƌŽŵƺƐŬƺůĞƌ ďŝƌ ŽůĂLJĚŦƌ.
=ecane
7ĚƌĂƌŦŶ ĚĞƉŽůĂŶŵĂ ĂƔĂŵĂƐŦŶĚĂ ƌĞnjĞƌǀƵĂƌ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌĞǀ LJĂƉĂƌ.
DŝŬƐŝLJŽŶ ĂƔĂŵĂƐŦŶĚĂ ŝĚƌĂƌŦŶ ĚŦƔĂƌŦ ĂƨůŵĂƐŦŶĚĂ ŵŽƚŽƌ ŐƺĐƺ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ.
Žredra
DŝŬƐŝLJŽŶ ĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ ǀĞ ŝĚƌĂƌŦŶ ŐĞĕŝƔŝ ŝĕŝŶ ŝLJŝ ďŝƌ ŬŽŶĚƺŝƚ ŐƂƌĞǀŝ ŐƂƌƺƌ.
CVYn[derY[ ºnYde DĞƐĂŶĞŶŝŶ ŝĚƌĂƌ ŝůĞ ĚŽůƵŵƵ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ŝĚƌĂƌŦŶ ŵĞƐĂŶĞĚĞ ƚƵƚƵůŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ƌŽů ŽLJŶĂƌ.
undernal cVYn[der*
• 'ĞƌĕĞŬ ďŝƌ ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ LJĂƉŦ ĚĞŒŝůĚŝƌ. DĞƐĂŶĞŶŝŶ ƐŝƌŬƺůĞƌ ůŝŇĞƌŝŶŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĚĂ LJŽŒƵŶůĂƔŵĂƐŦ
ƐŽŶƵĐƵ ŽůƵƔĂŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ďŝƌ LJĂƉŦĚŦƌ.
• KƚŽŶŽŵ ƐŝŶŝƌ ƐŝƚĞŵŝŶŝŶ ŬŽŶƚƌŽůƺ ĂůƨŶĚĂĚŦƌ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ĚŽůƵŵƵ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ďƵ ďƂůŐĞŶŝŶ ĂĚĂůĞůĞƌŝŶĚĞ
ƚŽŶƵƐ ĂƌƨƔŦ ŽůƵƌ.
5[cdernal ºredral cVYn[der*
• DĞŵďƌĂŶƂnj ƵƌĞƚƌĂĚĂ ďƵůƵŶƵƌ ǀĞ ƐŽŵĂƟŬ ƉƵĚĞŶĚĂů ƐŝŶŝƌŝŶ ŬŽŶƚƌŽůƺ ĂůƨŶĚĂĚŦƌ
• ŝnjŐŝůŝ ŬĂƐƚĂŶ ŽůƵƔĂŶ ŐĞƌĕĞŬ ďŝƌ ƐĮŶŬƚĞƌĚŝƌ.
Iafa• [aclan lYVler* ĞǀĂŵůŦ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦŶĚĂ LJĂǀĂƔ ŬĂƐŦůĂŶ ůŝŇĞƌ ƌŽů ŽLJŶĂƌ.
8zl [aclan lYVler* Ŷŝ ďĂƐŦŶĕ ĂƌƨƔůĂƌŦŶŦ ƚŽůĞƌĞ ĞƚŵĞLJŝ ƐĂŒůĂƌůĂƌ
=Y[cYionen nral [ondrolº*
• ^ĂŒůŦŬůŦ ďŝƌ ŵŝŬƐŝLJŽŶƵŶ ŽůƵƔŵĂƐŦŶĚĂ ŽƚŽŶŽŵ ǀĞ ƐŽŵĂƟŬ ƐŝŶŝƌůĞƌ ƌŽů ŽLJŶĂƌůĂƌ.
Odono] cYnYrler* Kondrolº]ºz T•nTa Von[cYion Wrºrler.
ž Ce]`adY[ lYVler
ž Parace]`adY[ lYVler
Co]adY[ cYnYrler*
ž ¿YzWYlY aTalelerY Ynnerfe eTerler fe Ycde]lY [ondrol aldnTaTrlar.
• ,Ğŵ ŽƚŽŶŽŵ ŚĞŵ ĚĞ ƐŽŵĂƟŬ ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶ ĂīĞƌĞŶƚ ;ĚƵLJƵƐĂůͿ ǀĞ ĞīĞƌĞŶƚ ;ŵŽƚŽƌͿ ůŝŇĞƌŝ ǀĂƌĚŦƌ.
• =Y[cYion cY[lece*
ŽůŵĂ ʹ ĞƉŽůĂŵĂ
• ul[ Tolele[* =ecane [a`acYdecYnYn ia[la•[ $0¯ Tole Y[en ]eiTana WelYr [Y•YiY Õo[ raXadcz
ed]ez fe Wz arT eTYlebYlYr.
• ul[ ]Y[cYion XYccY* DĞƐĂŶĞŶŝŶ LJĂŬůĂƔŦŬ йϲ0͛Ŧ ĚŽůƵ ŝŬĞŶ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ ŽůƵƌ͕ ƵLJŐƵŶ ŽƌƚĂŵĚĂ
ŵŝŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůŦƌ ĂŶĐĂŬ ŝƐƚĞŶŝƌ ŝƐĞ ŵŝŬƐŝLJŽŶ ĞƌƚĞůĞŶĞďŝůŝƌ.
• KeffedlY ]Y[cYion XYccY* DĞƐĂŶĞŶŝŶ йϵ0͛ĚĂŶ ĨĂnjůĂƐŦŶŦŶ ĚŽůŵĂƐŦ ĚƵƌƵŵƵŶĚĂ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ͕
ŬĂĕŦƌŵĂ ŬŽƌŬƵƐƵ ŽůŵĂŬƐŦnjŦŶ ĚĞǀĂŵůŦ ďŝƌ ŝƔĞŵĞ ŝƐƚĞŒŝ ǀĂƌĚŦƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
131
=ecane ó =ecane Õ[] 7ŶƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ͕ ŬƐƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌͿ
=ecane Tole]e Ö CVYn[derY[ ]e[anYz]a [a`al
Kore]a GearTYnW reVle[cY
=Y[cYon [arar
Ø
CVYn[derY[ ]e[anYz]a Wef•er
Ø
4edrºcr [aclr
Ø
5n Tº•º[ bacnÕda ŵŝŬƐŝLJŽŶ ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ
=Y[cYion 4nWºcº
&ƌŽŶƚĂůͬWĂƌLJĞƚĂů ůŽďůĂƌ ǀĞ ^ŝŶŐƵůĂƚ ŐŝƌƵƐ Ăůƚ ŝƔĞŵĞ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝŶŝ ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞƌ. WĞƌŝĂŬƵĂĚƵŬƚĂů Őƌŝ ŵĂĚĚĞ
ŵĞƐĂŶĞ ĚŽůƵŵƵŶƵ ĂůŐŦůĂƌ. ,ŝƉŽƚĂůĂŵƵƐ ŵĞƌŬĞnjŝ ŝƐƚĞŵůŝ ŝƔĞŵĞLJŝ ďĂƔůĂƨƌ
RecY] 1 =Y[cYionTa =er[ezY CYnYr CYcde]Y Rolº
Ø
RecY] 2 Odono]Y[ fe Co]adY[ Kondrol
ŝnjŐŝůŝ ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ŬŽƌƟŬĂů LJŽůůĂ ŐĞǀƔĞƟůŵĞƐŝ ǀĞ ŬŽƌƟŬĂů ŵĞƌŬĞnjŝŶ ŝƔĞŵĞ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝ
ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ƐĞŵƉĂƟŬ ĂŬƟǀŝƚĞLJŝ ŬĂůĚŦƌŵĂƐŦLJůĂ ŝƔĞŵĞ ďĂƔůĂƌ . ƵŶƵŶ ĂƌĚŦŶĚĂŶ ƉĂƌĂƐĞŵƉĂƟŬ ůŝŇĞƌŝŶ
ĂƚĞƔůĞŶŵĞƐŝLJůĞ ŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ĚĞƚƌƵƐŽƌ ŬĂƐŦůŵĂƐŦ ďĂƔůĂƌ. DƵŚƚĞŵĞůĞŶ ŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ
ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ƺƌĞƚƌĂů ƵnjƵŶůĂŵĂƐŦŶĂ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌ ŬĂƐŦůĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂLJŦ ŚĞŵ ŬŦƐĂůƨƌ ŚĞŵ ĚĞ ĂĕĂƌůĂƌ.
DĞƐĂŶĞĚĞŶ ŐĞůĞŶ ĂīĞƌĞŶƚ ŝŵƉƵůƐůĂƌŦŶ ĂnjĂůŵĂƐŦ ǀĞ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚƌĂĚĂŬŝ ŐĞƌŝůŵĞ ǀĞ ƐƺƌƚƺŶŵĞ
ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶĚĞŬŝ ĚĞƔĂƌũůĂƌŦŶ ĂnjĂůŵĂƐŦLJůĂ ŝƔĞŵĞ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝ ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ ŝĚƌĂƌŦŶ ďŝƫŒŝŶŝ ŬĂďƵů ĞĚĞƌĞŬ
LJĞŶŝĚĞŶ ďĞŬůĞŵĞ ;ĚŽůŵĂͿ ĨĂnjŦŶĂ ŐĞĕĞƌůĞƌ.
132
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
RecY] 3- =ecane fe =ecane boine rec`dr TaÎl]
=CC nrodranc]Ydderler
7ŶŚŝďĞ ĞĚŝĐŝ͖ '͕ ŶŬĞĨĂůŝŶ͕ Ś ;н͕ ͲͿ͕ ŽƉĂŵŝŶ ;н͕ͲͿ
hLJĂƌŦĐŦ ͖ 'ůƵƚĂŵŝŬ ĂƐŝƚ ͕ ^ĞƌĂƚŽŶŝŶ ͕ EŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶ
Noroanado]YTe rec`drler
• ^ĞŵƉĂƟŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ͗
Ͳ ĚƌĞŶĞƌũŝŬ
• ͺ Ă1
ʹ dƌŝŐŽŶ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ͕ ƵƌĞƚƌĂ
ʹ DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĚĂŬŝ Ěƺnj ŬĂƐůĂƌŦ ŬŽŶƚƌĂŬƚĞ ƚƵƚĂƌĂŬ ŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ŬĂƚŬŦ
• ďϮͲĚƌĞŶĞƌũŝŬůĞƌ
ʹ DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ǀĞ ŐƂǀĚĞƐŝŶĚĞ
• 7ƔĞŵĞĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ŐĞǀƔĞŵĞƐŝ
• DĞƐĂŶĞŶŝŶ ĚĞƉŽůĂŶŵĂ ŝĕŝŶ ŐĞǀƔĞƟůŵĞƐŝ
• WĂƌĂƐĞŵƉĂƟŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ
• <ŽůŝŶĞƌũŝŬ ;DƵƐŬĂƌŝŶŝŬͿ
• ŶĂƚŽŵŝŬ LJĞƌůĞƔŝŵ
ʹ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƚƌŝŐŽŶ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ͕ ƵƌĞƚƌĂ
RecY] $- PondYn u•e]e =er[ezY KoorTYnacione
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
133
RecY] 5- Parace]`adY[ fe Ce]`adY[ CYcde]Yn 2o•ald] fe 4ole] [ondrolº
13$
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ڔ‘Œ‡‹‡•ƒ‡†‡ƒÇ˜‡ÇÇϐŽƒ†Ç”ƒ
ƌ. ĞŶŬ 'mZm
ucda^Rel Gjde`e EÎidi] fe Ara•dr]a 8acda^eci Žr_l_Zi ;li^iÎi ucda^Rel
EƂƌŽũĞŶ ŵĞƐĂŶĞ͕ ŵĞƐĂŶĞLJŝ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚĞŶ ƐŝŶŝƌůĞƌŝ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŽůƵƔĂŶ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶĂďŝůŝƌ.
hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ <ŽŶƟŶĂŶƐ ĞƌŶĞŒŝ ;/^͕ /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŶƟŶĞŶĐĞ ^ŽĐŝĞƚLJͿ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĂƐLJŽŶƵ ƐĂŒůĂŵĂŬ
ĂŵĂĐŦLJůĂ ďƵ ƚĞƌŵŝŶŽůŽũŝ LJĞƌŝŶĞ nroZenY[ ald ºrYner cYcde] TYcVon[cYione N1ŽC4 ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶŦ
ƂŶĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
m^͛LJŝ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚĞŶ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ĕĞŇŝƚůŝ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ǀĞ ŽůĂLJůĂƌ Em^͛LJĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ.
KůƵƔĂŶ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ;m^Ϳ ƚĂŵĂŵĞŶ ŶƂƌŽũĞŶŝŬ ůĞnjLJŽŶƵŶ ŬŽŶƵŵƵŶĂ ǀĞ
ďƺLJƺŬůƺŒƺŶĞ ĚĂLJĂŶŦƌ.
RYc[ 6a[drlerY
WĞƌŝĨĞƌŝŬ ŶƂƌŽƉĂƟ
ƂůŐĞƐĞů ƐƉŝŶĂů ĂŶĞƐƚĞnjŝ
7ĂƚƌŽũĞŶŝŬ
ĞŵŝLJĞůŝŶŝnjĂƐLJŽŶ
ƵŶĂŵĂ
ĂnjĂů ŐĂŶŐůŝŽŶ ƉĂƚŽůŽũŝƐŝ ;WĂƌŬŝŶƐŽŶ͕ ,ƵŶƟŶŐƚŽŶ͕ ^ŚLJͲƌĂŐĞƌ͕ ǀď.Ϳ
^ĞƌĞďƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ƉĂƚŽůŽũŝ
&ƌŽŶƚĂů ďĞLJŝŶ ƚƺŵƂƌůĞƌŝ
KŵƵƌŝůŝŬ ůĞnjLJŽŶůĂƌŦ
ŝƐŬ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ
Tan
Em^ ĚƺƔƺŶƺůĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ ƚĂŶŦƐĂů ŝƔůĞŵ ƂŶĐĞƐŝ airndl i[º ĂůŵĂŬ ǀĞ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ
LJĂƉŵĂŬ ƔĂƌƴƌ.
¬IKŽ
Genel i[º
PnjĞůůŝŬůĞ ƂŶĞŵůŝ ŽůĂŶ ďĂnjŦ ĚƵƌƵŵůĂƌ͖
• KůĂƐŦ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ĞƚŬŝƐŝ ďƵůƵŶĂŶ ĚŽŒƵŵƐĂů ĂŶŽŵĂůŝůĞƌ
• KůĂƐŦ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ĞƚŬŝƐŝ ďƵůƵŶĂŶ ŵĞƚĂďŽůŝŬ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌ
• ĞƌƌĂŚŝ ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌ ĚĞ ĚĂŚŝů ƂŶĐĞŬŝ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ
• <ƵůůĂŶŦůĂŶ ŝůĂĕůĂƌ
• ^ŝŐĂƌĂ͕ ĂůŬŽů ǀĞLJĂ ďĂŒŦŵůŦŬ LJĂƉĂŶ ŝůĂĕ ŬƵůůĂŶŦŵŦ Őŝďŝ LJĂƔĂŵ ďŝĕŝŵŝ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ
• mƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ
¬zWºl i[º
7ĚƌĂƌ͕ ďĂƌƐĂŬ͕ ĐŝŶƐĞů ǀĞ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ƂLJŬƺ ĂLJƌŦ ĂLJƌŦ ǀĞ ĂLJƌŦŶƨůŦ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ.
uTrar ¬i[ºcº*
• m^ ^ĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ
• PŶĐĞŬŝ ŝƔĞŵĞ ƂLJŬƺƐƺ
• 7ĚƌĂƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂƐŦ
• DĞƐĂŶĞ ĚƵLJƵƐƵ
• 7ƔĞŵĞ ďŝĕŝŵŝ ǀĞ ƟƉŝ ;ŬĂƚĞƌĞƚƌŝnjĂƐLJŽŶ͍Ϳ
DĞƐĂŶĞ ŐƺŶůƺŒƺ͖ ŝƔĞŵĞ ƐĂLJŦƐŦ͕ ŐƺŶůƺŬ ǀĞ ŐĞĐĞ ŝƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦ͕ ŝƔĞŶĞŶ ŚĂĐŝŵůĞƌ ǀĞ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ ǀĞ
ƐŦŬŦƔŵĂ ĂƚĂŬůĂƌŦŶĂ ŝůŝƔŬŝŶ ;LJĂƌŦͲͿŽďũĞŬƟĨ ďŝůŐŝ ƐĂŒůĂƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
135
2arca[ i[ºcº*
• ŶŽͲƌĞŬƚĂů ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ
• PŶĐĞŬŝ ĚĞĨĞŬĂƐLJŽŶ ƂLJŬƺƐƺ
• ŶŬŽƉĞƌĞƐŝƐ
• ZĞŬƚĂů ĚƵLJƵ
• ĞĨĞŬĂƐLJŽŶ ďŝĕŝŵŝ ǀĞ ƟƉŝ
CYncel i[º*
• 'ĞŶŝƚĂů ǀĞLJĂ ĐŝŶƐĞů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ
• PŶĐĞŬŝ ĐŝŶƐĞů ŝƔůĞǀ
• 'ĞŶŝƚĂů ďƂůŐĞĚĞ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ŝƔůĞǀůĞƌ ŝĕŝŶ ĚƵLJƵ
• ƌĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞLJĂ ƵLJĂƌŦůŵĂ
• KƌŐĂnjŵ
• ũĞŬƵůĂƐLJŽŶ
NroloZY[ i[º*
• ĚŝŶƐĞů ǀĞLJĂ ĚŽŒƵŵƐĂů ŶƂƌŽůŽũŝŬ ĚƵƌƵŵ
• ĂƔůĂŶŐŦĕ͖ ŐĞůŝƔŝŵůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ ;ƐŽŵĂƟŬ ǀĞ ĚƵLJƵƐĂůͿ
ǀĞ ƵLJŐƵůĂŶ ƚĞĚĂǀŝ
• ^ƉĂƐƟƐŝƚĞ ǀĞLJĂ ŽƚŽŶŽŵŝŬ ĚŝƐƌĞŇĞŬƐŝ ;ůĞnjLJŽŶ ĚƺnjĞLJŝ dŚϲ͛ŶŦŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞͿ
8aiad KalYdecY
,ĂLJĂƚ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ Em^ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. dĞĚĂǀŝĚĞŬŝ ĂŵĂĕůĂƌĚĂŶ ďŝƌ ĚĞ
ŚĂLJĂƚ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝ ĂƌƴƌŵĂŬ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĐĞǀĂďŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ ŝĕŝŶ ǀĂůŝĚĞ ŽůŵƵƔ ĨŽƌŵůĂƌĚĂŶ
LJĂƌĂůĂŶŵĂŬ ĚŽŒƌƵ ďŝƌ LJĂŬůĂƔŦŵ ŽůĂĐĂŬƨƌ. DƵůƟƉůĞ ^ŬůĞƌŽnj;D^Ϳ ǀĞ ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚ ůĞnjLJŽŶƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ
ŝĕŝŶ ǀĂůŝĚĞ ĞĚŝůŵŝƔ ƵnjƵŶ ǀĞ ŬŦƐĂ ĨŽƌŵƵ ŽůĂŶ YƵĂůŝǀĞĞŶ® ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. 'ƂƌƐĞů ŶĂůŽŐ ^ŬĂůĂ;'^Ϳ
ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌĚĂŶ ĚƵLJƵůĂŶ ƌĂŚĂƚƐŦnjůŦŒŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ǀĂůŝĚĞ ĞĚŝůŵŝƔ ďŝƌ ĂƌĂĕƨƌ.
1fre`a ŽroloZY 4erneÎY NroZenY[ 1ld ŽrYner CYcde] 4YcVon[cYione Klafez ¬nerYcY
6uJuK =E1I5N5
Genel 6YzY[ =eaiene
WůĂŶůĂŶĂŶ ƚĂŶŦƐĂů ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌ ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĮnjŝŬƐĞů ǀĞ ŽůĂƐŦ ƌƵŚƐĂů ƌĂŚĂƚƐŦnjůŦŬůĂƌŦŶĂ ƂŶĞŵ
ǀĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ŬĂůĕĂůĂƌĚĂ ŚĂƌĞŬĞƚůŝůŝŒŝŶ ďŽnjƵůŵĂƐŦ ǀĞLJĂ ĂƔŦƌŦ ƐƉĂƐƟƐŝƚĞ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝ ůĂďŽƌĂƚƵǀĂƌŦŶĚĂ
ŚĂƐƚĂ ŬŽŶƵŵůĂŶĚŦƌŦůŦƌŬĞŶ ƉƌŽďůĞŵůĞƌĞ LJŽů ĂĕĂďŝůŝƌ. ŽŬ LJƺŬƐĞŬ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ůĞnjLJŽŶůĂƌŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŽƚƵƌŵĂ
ǀĞLJĂ ĂLJĂŬƚĂ ĚƵƌŵĂ ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĂ ŐĞƟƌŝůĚŝŬůĞƌŝŶĚĞ ŬĂŶ ďĂƐŦŶĐŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ĚƺƔŵĞ LJĂƔĂLJĂďŝůŝƌůĞƌ. ŝŚŝŶƐĞů
ŐĞƌŝůŝŒŝ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ĚŽůƵŵƵ ŚŝƐƐŝŶŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ ŽůĂŶĂŬƐŦnj ŽůĂďŝůŝƌ.
&ŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ƉĂůƉĂƐLJŽŶƵ LJĂƉŦůŵĂůŦ ǀĞ ŬĂĚŦŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉĞůǀŝŬ ŽƌŐĂŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
Nro-ºroloZY[ unSele]e
Genel nroloZY[ YnSele]e* sƺĐƵĚƵŶ͕ ƵnjƵǀůĂƌŦŶ ŵŽƚŽƌ ǀĞ ĚƵLJƵƐĂů ŝƔůĞǀůĞƌŝ ǀĞ ĞůŝŶ ŝƔůĞǀůĞƌŝ ŵƵĂLJĞŶĞ ĞĚŝůŝƌ.
^ƵƉƌĂƉƵďŝŬ ďƂůŐĞLJĞ ďĂŬŦůŦƌ ͕ ŐĞŶŝƚĂů ǀĞ ƉĞƌŝŶĞĂů ďƂůŐĞĚĞ ĐŝůĚŝŶ ĚƵƌƵŵƵ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƌ
¬zWºl nro-ºroloZY[ YnSele]e* Ƶ ŝŶĐĞůĞŵĞ Em^ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ njŽƌƵŶůƵĚƵƌ. ^ĂŬƌĂů ƌĞŇĞŬƐ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶĞ
ŝůŝƔŬŝŶ ďŝƌŬĂĕ ƚĞƐƚ ǀĞ ƉĞƌŝŶĞĂů ĂůĂŶĚĂ ďŝƌ ĚƵLJƵ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ ŝĕĞƌŝƌ. bĞŬŝů Ϯ͛ĚĞ ĨĂƌŬůŦ ĚĞƌŵĂƚŽŵůĂƌ ǀĞ ďƵ
136
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ďƂůŐĞĚĞŬŝ ŝůŐŝůŝ ƌĞŇĞŬƐůĞƌŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ƔĂŒŦĚĂŬŝůĞƌĞ ŝůŝƔŝŶ ďŝůŐŝ ĞĚŝŶŝůŵĞůŝĚŝƌ͗
• sƺĐƵĚƵŶ ŚĞƌ ŝŬŝ LJĂŶŦŶĚĂ ^ϮͲ^ϱ ĚƵLJƵƐƵ
• ZĞŇĞŬƐůĞƌ
• ŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ƚŽŶƵƐƵ
• ŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶŦŶ ŝƐƚĞŵůŝ ŬĂƐŦůŵĂƐŦ
e[Yl 1Ͳ >ϮͲϰ KŵŝƌŝůŝŬ ĚƺnjĞLJŝ ĞƌŵĂƚŽŵůĂƌ
e[Yl 2Ͳ ůƚ KŵƵƌŝůŝŬ mƌŽŐĞŶŝƚĂů ZĞŇĞŬƐůĞƌ
1fre`a ŽroloZY 4erneÎY NroZenY[ 1ld ŽrYner CYcde] 4YcVon[cYione Klafez ¬nerYcY
ŽRO4uN1=u
mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞ m^ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ƐŽŵƵƚ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽLJĂŶ ƚĞŬ LJƂŶƚĞŵĚŝƌ. Em^
ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ m^ ĚƵƌƵŵƵŶƵŶ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ.. ,Ğƌ ƚƺƌůƺ ƚĞŬŶŝŬ ĂƌƚĞĨĂŬƚ
ŬĂLJŶĂŒŦ ŬƌŝƟŬ ŽůĂƌĂŬ ŐƂnj ƂŶƺŶĞ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ. <ĂůŝƚĞůŝ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŬĂLJŦƚ ǀĞ LJŽƌƵŵ ŐĂƌĂŶƟ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
KƚŽŶŽŵŝŬ ĚŝƐƌĞŇĞŬƐŝ ƌŝƐŬŝ ƚĂƔŦLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ĕĂůŦƔŵĂ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŬĂŶ ďĂƐŦŶĐŦ ƚĂŬŝďŝ
LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.dƺŵ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ ĚĞƚĂLJůŦ ŽůĂƌĂŬ ƌĂƉŽƌůĂŶŵĂůŦ ǀĞ /^͛ŶŝŶ ƚĞŬŶŝŬ ƂŶĞƌŝůĞƌŝ ǀĞ
ƐƚĂŶĚĂƌƚůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
ŽroTYna]Y[ Tecdler
=ecane WºnlºÎº* Ƶ LJĂƌŦ ŽďũĞŬƟĨ m^ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ ƂŶĞŵůŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ƚĂǀƐŝLJĞ ĞĚŝůĞŶ ďŝƌ ƚĂŶŦ ĂƌĂĐŦĚŦƌ.
'ƺǀĞŶŝůŝƌ ďŝƌ LJŽƌƵŵ ŝĕŝŶ ĞŶ Ănj ϮͲ3 ŐƺŶ ƐƺƌĞƐŝŶĐĞ ŬĂLJĚĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
KůĂƐŦ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ͗ LJƺŬƐĞŬ ŝƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦ͕ ĕŽŬ ĚƺƔƺŬ ǀĞLJĂ ĕŽŬ LJƺŬƐĞŬ ŝƔĞŶĞŶ ŚĂĐŝŵůĞƌ͕ ŶŽŬƚƺƌŶĂů
ŝƔĞŵĞůĞƌ͕ ƐŦŬŦƔŵĂ͕ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ.
Cerbecd ºroVlog]edre fe rezYTºel YTrarn TeÎerlenTYrYl]ecY* Ƶ ŝƔĞŵĞ ŝƔůĞǀŝŶĞ ŝůŝƔŬŝŶ ŝůŬ ŝnjůĞŶŝŵŝ ǀĞƌŝƌ.
7ŶǀĂnjŝǀ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝ ƉůĂŶůĂŶŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ LJĂƉŦůŵĂƐŦ njŽƌƵŶůƵĚƵƌ. 'ƺǀĞŶŝůŝƌ ďŝůŐŝ ŝĕŝŶ ϮͲ3 ŬĞnj ƚĞŬƌĂƌ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
KůĂƐŦ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ͗ ĚƺƔƺŬ ĂŬŦŵ ŚŦnjŦ͕ ĚƺƔƺŬ ŝƔĞŶĞŶ ŚĂĐŝŵ͕ ĂƌĂůŦŬůŦ ĂŬŦŵ͕ ĚƵƌĂŬƐĂŵĂ͕ ƌĞnjŝĚƺĞů ŝĚƌĂƌ.
4ole] cYcdo]edrYcY* ŽůƵŵ ŝƔůĞǀŝŶŝŶ ƂůĕĞďŝůĞĐĞŬ ƚĞŬ LJƂŶƚĞŵŝŶ ƂŶĞŵŝ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ. 7ƔĞŵĞ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ
ďĂƐŦŶĕ ƂůĕƺŵƺLJůĞ ďŝƌůĞƔƟƌŝůĚŝŒŝŶĚĞ ĚĂŚĂ ŐƺĕůƺĚƺƌ ǀĞ ŚĂƩĂ ǀŝĚĞŽ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝLJůĞ ďƵ Őƺĕ ĚĂŚĂ ĚĂ ĂƌƚĂƌ. Ƶ
ŝŶĐĞůĞŵĞ ĚŽůƵŵ ĞǀƌĞƐŝŶĚĞ m^ ŝƔůĞǀŝŶŝŶ ĚƵƌƵŵƵŶƵ ďĞůŝƌůĞŵĞŬ ŝĕŝŶ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ŽůƵŵƵŶ ďĂƔůĂŶŐŦĐŦŶĚĂ
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
137
ŵĞƐĂŶĞ ďŽƔ ŽůŵĂůŦĚŦƌ. sƺĐƵƚ ƐŦĐĂŬůŦŒŦŶĚĂŬŝ ƐĞƌƵŵ ĮnjLJŽůŽũŝŬ ĮnjLJŽůŽũŝŬ ĚŽůƵŵ ŚŦnjŦŶĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ͕
ĕƺŶŬƺ ŚŦnjůŦ ĚŽůƵŵ ǀĞ ŽĚĂ ƐŦĐĂŬůŦŒŦŶĚĂ ƐĞƌƵŵ ĮnjLJŽůŽũŝŬ ƚĞƟŬůĞLJŝĐŝ ŽůĂďŝůŝƌ . KůĂƐŦ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ͗
ĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟŇŝŒŝ͕ ĚƺƔƺŬ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ƵLJƵŵƵ͕ ĂŶŽƌŵĂů ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ĚƵLJƵůĂƌ͕ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ͕ LJĞƚĞƌƐŝnj
ǀĞLJĂ ŐĞǀƔĞLJĞŶ ƺƌĞƚƌĂ.
4edrºcr [aÕr]a no[dac bacnS͗. ĞƚƌƺƐƂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ ŶŽŬƚĂƐŦ ďĂƐŦŶĐŦ ;<EͿ х ϰ0 Đŵ ,ϮK ŽůĚƵŒƵŶĚĂ
ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƚĞŚůŝŬĞ ĂůƨŶĂ ŐŝƌĞƌ.
2acnÕ a[] Õal•]ac͗ Ƶ Ƃůĕƺŵ ŝƔĞŵĞ ĞǀƌĞƐŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞƚƌƺƐƂƌůĞ ƺƌĞƚƌĂ ǀĞLJĂ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ
ŬŽŽƌĚŝŶĂƐLJŽŶƵ LJĂŶƐŦƨƌ. ŽůƵŵ ƐŝƐƚŽŵĞƚƌŝƐŝ ǀĞ ǀŝĚĞŽ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝƐLJůĞ ĚĂŚĂ ĚĂ ŐƺĕůĞŶŝƌ.
KůĂƐŦ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ͗ ĞƚƌƺƐƂƌ ĚƺƔƺŬ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝͬ ĂŬŽŶƚƌĂŬƟƚĞƐŝ͕ ^͕ ŐĞǀƔĞLJĞŵĞLJĞŶ ƺƌĞƚƌĂ͕ ƌĞnjŝĚƺĞů
ŝĚƌĂƌ.
Em^͛LJĞ ďĂŒůŦ ďŝƌĕŽŬ ƟƉƚĞ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ^ ͕ ŐĞǀƔĞLJĞŵĞLJĞŶ ƺƌĞƚƌĂ ǀĞLJĂ ŐĞǀƔĞLJĞŵĞLJĞŶ ŵĞƐĂŶĞ
ďŽLJŶƵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŽůƵƔƵƌ.
5le[dro]YioWraVY͗ ŬƐƚĞƌŶĂů ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ͕ ƉĞƌŝͲƺƌĞƚƌĂů ĕŝnjŐŝůŝ ŬĂƐ ƐŝƐƚĞŵŝŶŝŶ͕ ĂŶĂů ƐĮŬƚĞƌŝŶ ǀĞLJĂ ĕŝnjŐŝůŝ
ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝ ƂůĕĞƌ.
KůĂƐŦ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ͗ ƂnjŐƺů ƵLJĂƌŦĚĂ ;ŵĞƐĂŶĞ ĚŽůƵŵƵ͕ ŚŝƉĞƌƌĞŇĞŬƐŝĨ ŬĂƐŦůŵĂůĂƌ͕ ŝƔĞŵĞŶŝŶ ďĂƔůĂŵĂƐŦ͕
ƂŬƐƺƌŵĞ͕ sĂůƐĂůǀĂ ǀď.Ϳ LJĞƚĞƌƐŝnj ŬĂƨůŦŵ.
FYTeo ºroTYna]Y͗ ŽůƵŵ ƐŝƐƚŽŵĞƚƌŝƐŝ ǀĞ ďĂƐŦŶĕ ĂŬŦŵ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶŦŶ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞLJůĞ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ
Em^͛ĚĞ ƺƌŽĚŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞŶŝŶ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚŦĚŦƌ.
KůĂƐŦ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ͗ ^ŝƐƚŽŵĞƚƌŝ ǀĞ ďĂƐŦŶĕ ĂŬŦŵ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ƚƺŵ ƚĂŶŦŵůĂŶĂŶůĂƌĂ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ ŵŽƌĨŽůŽũŝŬ
m^ ǀĞ ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƉĂƚŽůŽũŝƐŝ.
1]beladefar ºroTYna]Y* ĂƔůŦĐĂ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ĚŽŒĂů ďŝĕŝŵĚĞ ĚŽůŵĂƐŦŶĚĂŶ ǀĞ ŶŽƌŵĂů ĂŬƟǀŝƚĞŶŝŶ
ƚĞŬƌĂƌůĂŶŵĂƐŦŶĚĂŶ LJĂƌĂƌůĂŶŦůĂƌĂŬ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ŝƔůĞǀƐĞů ŽůĂƌĂŬ ŝŶĐĞůĞŶŵĞƐŝĚŝƌ .
¬JGŽL ŽRO-N¬RO6uJIOLO:uK T5CTL5R
Ƶ ƚĞƐƚůĞƌ ŶƂƌŽůŽũŝŬ ĕĂůŦƔŵĂŶŦŶ ďŝƌ ƉĂƌĕĂƐŦ ŽůĂƌĂŬ ƚĂǀƐŝLJĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƔĂŒŦĚĂŬŝ ůŝƐƚĞĚĞ LJĞƌ ǀĞƌŝůĞŶůĞƌŝ
ŬĂƉƐĂƌ͖
• WĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ͕ ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞͬǀĞLJĂ ĂŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ĞůĞŬƚŽƌŵŝLJŽŐƌĂĮƐŝ ;ďŝƌ ŶƂƌŽĮnjLJŽůŽũŝŬ
ĚƺnjĞŶĞŬƚĞͿ
• WƵĚĞŶĚĂů ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶ ƐŝŶŝƌ ŝůĞƟŵ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦ
• ƵůďŽŬĂǀĞƌŶƂnj ǀĞ ĂŶĂů ƌĞŇĞŬƐ ĂƌŬůĂƌŦŶĚĂ ƌĞŇĞŬƐ ůĂƚĂŶƐ ƂůĕƺŵůĞƌŝ
• <ůŝƚŽƌŝƐ ǀĞLJĂ ŐůĂŶƐ ƉĞŶŝƐƚĞŶ ŐĞůĞŶ ƵLJĂƌŦ LJĂŶŦƚůĂƌŦ
• DĞƐĂŶĞ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂĚĂ ĚƵLJƵƐĂů ƚĞƐƚůĞƌ
N1ŽC4¯Te ŽRO4uN1=u F5 ŽRO-N¬RO6uJIOLO:u ¬N5RuL5Ru
1. m^͛ŶŝŶ ;ĚŝƐͲͿĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵ ďĞůŐĞůĞŵĞŬ ŝĕŝŶ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
Ϯ. DĞƐĂŶĞ ŐƺŶůƺŒƺŶƺŶ ƚƵƚƵůŵĂƐŦ ƂŶĞŵůŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ƚĂǀƐŝLJĞ ĞĚŝůŝƌ.
3. 7ŶǀĂnjŝǀ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝ ƉůĂŶůĂŶŵĂĚĂŶ ƂŶĐĞ ƐĞƌďĞƐƚ ƺƌŽŇŽǁŵĞƚƌĞ ǀĞ ƌĞnjŝĚƺĞů ŝĚƌĂƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ
njŽƌƵŶůƵĚƵƌ.
ϰ. sŝĚĞŽ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝ Em^ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŶŝŶ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚŦĚŦƌ. Ƶ
ŐĞƌĕĞŬůĞƔƟƌŝůĞŵĞĚŝŒŝŶĚĞ͕ ĚŽůƵŵ ƐŝƐƚŽŵĞƚƌŝƐŝŶŝ ǀĞ ďƵŶƵ ŝnjůĞLJĞŶ ďĂƐŦŶĕ ĂŬŦŵ ĕĂůŦƔŵĂƐŦ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
ϱ. &ŝnjLJŽůŽũŝŬ ĚŽůƵŵ ŚŦnjŦ ǀĞ ǀƺĐƵƚ ƐŦĐĂŬůŦŒŦŶĚĂ ƐĞƌƵŵ ĮnjLJŽůŽũŝŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ.
ϲ. <E ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵŝŶ ƚĞŚůŝŬĞ ĂůƨŶĚĂ ŽůƵŒƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ƚĞƐƫƌ.
ϳ. PnjŐƺů ƺƌŽͲŶƂƌŽĮnjLJŽůŽũŝŬ ƚĞƐƚůĞƌ ŽƉƐŝLJŽŶĞů LJƂŶƚĞŵůĞƌĚŝƌ.
ŽRO4uN1=u45 TuPuK N1ŽC4 25LuRTuL5Ru
138
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
4ole] efrecY
• njĂůŵŦƔ ǀĞLJĂ ĂƌƚŵŦƔ ŵĞƐĂŶĞ ĚƵLJƵƐƵ ǀĞLJĂ ŵĞƐĂŶĞ ĚƵLJƵƐƵ LJŽŬůƵŒƵ
• 7ƐƚĞŵƐŝnj ƐƉĞƐŝĮŬ ŽůŵĂLJĂŶ ĚƵLJƵůĂƌ
• ƺƔƺŬ ƵLJƵŵ
• zƺŬƐĞŬ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
• ĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ͕ ƐƉŽŶƚĂŶ ǀĞLJĂ ƉƌŽŬĂƟĨ
• zĞƚĞƌƐŝnj ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƉĂŶŵĂ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ
2o•ald] efrecY
• <ĂƐŦůŵĂLJĂŶ ǀĞLJĂ LJĞƚĞƌƐŝnj ŬĂƐŦůĂŶ ĚĞƚƌƺƐƂƌ
• DĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵ ƨŬĂŶŦŬůŦŒŦ
• DSD
• 'ĞǀƔĞŵĞLJĞŶ ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ƨŬĂŶŦŬůŦŒŦ
1fre`a ŽroloZY 4erneÎY NroZenY[ 1ld ŽrYner CYcde] 4YcVon[cYione Klafez ¬nerYcY
CnVlanTr]a
EmSD ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂƐŦŶŦŶ ĂŵĂĐŦ EmSD͛ŶŝŶ ĂŶůĂƔŦůŵĂƐŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝ ŬŽůĂLJůĂƔƨƌŵĂŬ ǀĞ ďƵ ŚĂƐƚĂůŦŬ
ƐƺƌĞĐŝ ŝĕŝŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ďŝƌ ƚĞƌŵŝŶŽůŽũŝ ƐĂŒůĂŵĂŬƨƌ. EŽƌŵĂů mS ŝƔůĞǀŝ ƉĞƌŝĨĞƌŝŬ͕ ŽŵƵƌŝůŝŬ ǀĞ ƐĂŶƚƌĂů ƐŝŶŝƌ
ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝŶĚĞ ǀĞ ďƵ ƐŝƐƚĞŵůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ƐŝŶŝƌƐĞů ďƺƚƺŶůƺŒĞ ďĂŒůŦĚŦƌ. EmSD ƟƉŝŶŝ ůĞnjLJŽŶƵŶ ierY fe
bºiº[lºÎº ďĞůŝƌůĞƌ* ce`ra`ondYn feia `ondYn ce`raca[ral o]erYlY[ feia cebca[ral fe `erYVerY[ .
=º[e]]el bYr cnVlanTr]a cYcde]Y Xenºz belen]a]a[daTr.
1ͲEƂƌŽͲƺƌŽůŽũŝŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ
ϮͲEƂƌŽůŽũŝŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ
3ͲmƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ
ϰͲ7ƔůĞǀƐĞů ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ
=aTercbaSXer de]elTe deTafY coneÕlarna oTa[lanan Õo[ bacYd bYr cnVlanTr]a cen]e•der. e[Yl 1
Ƶ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ͕ ĚŽůƵŵ ĞǀƌĞƐŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ LJƺŬƐĞŬ ǀĞ ĚƺŇƺŬ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ďĂƐŦŶĐŦLJůĂ ŝƔĞŵĞ ĞǀƌĞƐŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ŐĞǀƔĞŵĞƐŝ ǀĞ ŐĞǀƔĞŵĞŵĞƐŝ ǀĞLJĂ DSD ĚƵƌƵŵůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ƚĂŶŦƐĂů ĂLJƌŦŵ ŽůĚƵŒƵŶƵ
ŬĂďƵů ĞĚĞŶ ŬůŝŶŝŬ ŬĂǀƌĂŵĂ ĚĂLJĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. 'ĞǀƔůĞŵĞLJĞŶ ďŝƌ ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞLJĂ DSD ŝŇĞŵĞ ĞǀƌĞƐŝŶĚĞ LJƺŬƐĞŬ
ĚĞƚƌƺƐƂƌ ďĂƐŦŶĐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂĐĂŬƨƌ. Ƶ ƐŦŶŦůĂŶĚŦƌŵĂ EmSD ƚĂŶŦƐŦŶĚĂ ŐĞŶĞů ŬƵůůĂŶŦŵ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ĞŶ ďĂƐŝƚ
ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŵĂ ďŝĕŝŵŝĚŝƌ.
dmz< 10. ƂŶĞŵ ^ĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ ^ŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
139
e[Yl 1- =aTercbaSXer CnVla]ac
1$0
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
çǔǍ–‹ˆ‡•ƒ‡
Dƌ. ĞŶŬ 'mZm
ucda^Rel Gjde`e EÎidi] fe Ara•dr]a 8acda^eci Žr_l_Zi ;li^iÎi ucda^Rel
ƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ ;DͿ͕ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ <ŽŶƟŶĂŶƐ DĞƌŶĞŒŝ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ͞c[•]a dY`YnTe YTrar [aÕr]a
Yle beraber ia Ta de[ ba•na -c[•]a XYccYnYn ol]ac- fe bYrlY[de Wºn YÕYnTe YTrar c[lÎ fe WeSe YTrar
c[lÎnTa ard]a͟ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔƨƌ
EK> ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ;EĂƟŽŶĂů KǀĞƌĂĐƟǀĞ ůĂĚĚĞƌ ǀĂůƵĂƟŽŶͿ ŵĞƌŝŬĂ ŝƌůĞƔŝŬ DĞǀůĞƚůĞƌŝ
ƉŽƉƵůĂƐLJŽŶƵŶĚĂŬŝ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ ƉƌĞǀĂůĂŶƐŦ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ й1ϲ͕ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ й1ϲ.ϵ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ
;bĞŬŝů 1Ϳ. zĂƔůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ ƉƌĞǀĂůĂŶƐŦ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. SŦŬŦƔŵĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ͕ ƐŦŬŦƔŵĂ ŚŝƐƐŝ͕
ƐŦŬ ŝĚƌĂƌĂ ĕŦŬŵĂ ǀĞ ŶŽŬƚƺƌŝ D ŝĕŝŶ ĂŶůĂŵůŦ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ ŽůŵĂƐŦŶĂ ŬĂƌƔŦŶ ƚĂŶŦƐĂů ĚĞŒŝůůĞƌĚŝƌ.,ĂƐƚĂůĂƌŦŶ
ĕŽŒƵŶĚĂ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ ƵnjƵŶ LJŦůůĂƌĚŦƌ ǀĂƌĚŦƌ. 5r[e[lerTe [ere 11= [aTnlarTa cla[ 11= TaXa c[dr.
D ƐĞŵƉƚŽŵ ƉƌĞǀĂůĂŶƐ ǀĞ ƔŝĚĚĞƟ ŚĞƌ ŝŬŝ ĐŝŶƐƚĞ ĚĞ LJĂƔůĂ ĂƌƚĂƌ. .
e[Yl 1- KaTn fe 5r[e[de 1•r 1[dYV =ecane C[lÎŦ
DĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ aTrenerZY[ [olYnerZY[ fe non-aTrenerZY[ fe non-[olYnerZY[ ;EE<Ϳ
ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ LJƂŶĞƟůŝƌ. DĞƐĂŶĞ ďŽƔĂůƨŵŦŶĚĂ ƉĂƌĂƐĞŵƉĂƟŬ ƐŝƐƚĞŵ ĞƐĂƐ ƐŽƌƵŵůƵ ƐŝƐƚĞŵ͕
ĂƐĞƟůŬŽůŝŶ ĂŶĂ ŶƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌĚŝƌ. ĚĞŶŽnjŝŶ ƚƌŝĨŽƐĨĂƚ ;dWͿ ƐŝŶŝƌƐĞů ƵLJĂƌŦLJůĂ ĂƐĞƟůŬŽůŝŶůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƐĂůŦŶŦƌ͕
ƉƵƌŝŶĞƌũŝŬ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌ ĂƌĂĐŦůŦŒŦ ŝůĞ ŬŽŶƚƌĂŬƐŝLJŽŶƵ ŝŶĚƺŬůĞƌ.
ƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ͕ ŝƐƚĞŵƐŝnj ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬĂƐŦůŵĂůĂƌŦŶĚĂŶ LJĂ ĚĂ ďĂƔŬĂ ďŝƌ ŝĨĂĚĞ ŝůĞ͖ YnXYbYcionTa[Y
azal]aTan [aina[lan]a[daTr. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ͖ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬĂƐŦůŵĂ ǀĞ ŐĞǀƔĞŵĞ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝŶŝŶ ďŝůŝŶŵĞƐŝ
D ƉĂƚŽĮnjLJŽůŽũŝƐŝŶŝ ĂŶůĂŵĂĚĂ ĂŶĂŚƚĂƌ ƌŽů ŽLJŶĂƌ. bĞŬŝů 1͛ĚĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ŬĂƐŦŶĂ Ăŝƚ ŬĂƐŦůŵĂ ǀĞ ŐĞǀƔĞŵĞ
ŵĞŬĂŶŝnjŵĂůĂƌŦ ƂnjĞƚůĞŶŵŝƔƟƌ
e[Yl 2- =ecane [acl]a fe Wef•e]ecYnTe rol oinaian ]e[anYz]alar
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
1$1
11=* NeTen ¬ne]lY
Cocial ia•a] fe YlY•[YlerY bozar
hLJŬƵ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ
7ƔĞ ĚĞǀĂŵƐŦnjůŦŬ ǀĞ ǀĞƌŝŵƐŝnjůŝŬ
7Ɣ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝ.
ŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ
DƺƔŵĞ ǀĞ ŬŦƌŦŬ ƌŝƐŬŝ
mƌŝŶĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ
4e`recion
11= 1irS Tan
EŽŬƚƵƌŝ͗
Ύ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ƉŽůŝƺƌŝ ;ŶŽŬƚƵƌŶĂů ŝƔĞŵĞ ŚĂĐŵŝ Eͬј͕ ǀĂƐŬƺůĞƌͬŬĂƌĚŝĂŬ
ΎљŶŽŬƚƵƌŶĂů ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ
ŚĂƐƚ. ǀƐ͙Ϳ
SŦŬ ŝĚƌĂƌ͗
Ύ WŽůŝĚŝƉƐŝͲƉŽůŝƺƌŝ ;ŝƔĞŵĞ ŚĂĐŵŝ Eͬј
Ύ ĚŝĂďĞƚĞƐ ŝŶƐŝƉŝĚƵƐ ;D/Ϳ
SŦŬŦƔŵĂͬĂĐŝůŝLJĞƚцŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ͗
Ύ /ͬĂŒƌŦůŦ ŵĞƐĂŶĞ ;ĂŒƌŦ ƂŶ ƉůĂŶĚĂͿ
Ύ WŽƐƚŵĞŶĂƉŽnjĂů ĂƚƌŽĮŬ ǀĂũŝŶŝƚ
11= Tan h 7ŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŬŦůĂǀƵnjƵ͕ ϮϬϭ2
DĞƚĂLJůŦ ŚŝŬĂLJĞ
&ŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ
7ƔĞŵĞ ŐƺŶůƺŒƺ
WĞĚ ƚĞƐƟ
dĂŵ ŝĚƌĂƌ ƚĞƚŬŝŬŝ
hůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĮ͕ ĂƌƨŬ ŝĚƌĂƌ Ƃůĕƺŵƺ
mƌŽĚŝŶĂŵŝ
SŝƐƚŽƐŬŽƉŝ
ϭ͘ĂƐĂŵĂŬ ĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ
,ŝŬĂLJĞ͗
Ύ D͛LJĞ ďĂŒůŦ ĚĞƉŽůĂŵĂ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ͕
Ύ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ ƐƺƌĞƐŝ͕ ;LJĂŬŦŶŵĂ ĚĞƌĞĐĞƐŝͲƐŽƐLJĂů LJĂƔĂŵŦ ĞƚŬŝůĞLJŝƉ ĞƚŬŝůĞŵĞĚŝŒŝͿ
Ύ ďŽƔĂůƨŵ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶŦŶ ǀĂƌůŦŒŦ͕
Ύ ŬŽŵƉůŝŬĞ D͛LJĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŬ ĚƵƌƵŵůĂƌŦŶ ĚŦƔůĂŶŵĂƐŦ ;ŶƂƌŽůŽũŝŬ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ͕ ŵŽďŝůŝnjĂƐLJŽŶ
ŬŦƐŦƚůŦůŦŒŦ͕ DD͕ ŬĂďŦnjůŦŬ͕ WS͕ ƌĞŬƺƌƌĞŶ 7z͕ ŚĞŵĂƚƺƌŝ͕ ƉĞůǀŝŬ ŬĂŶƐĞƌ͕ WKW͕ ŐĞĕŵŝƔ D ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝ ǀƐ.Ϳ
Ύ ƐŦǀŦ ĂůŦŵŦ ;ŵŝŬƚĂƌŦ͕ ĐŝŶƐŝ;ŬĂĨĞŝŶ ƚƺŬĞƟŵŝ ǀƐ.Ϳ
Ύ ŝůĂĕ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ;ĚŝƺƌĞƟŬůĞƌͿ
&D͗
Ύ ƐƵƉƌĂƉƵďŝŬ ĚŝƐƚĂŶƐŝLJŽŶ ;ŐůŽď ǀĞnjŝŬĂůĞͿ͕
Ύ Ăůƚ ĞŬƐƚƌĞŵŝƚĞ ƂĚĞŵŝ
Ύ ŐĞŶŝƚĂů ŵƵĂLJĞŶĞ ;WKW͕ WS͕ ĂƚƌŽĮŬ ǀĂũŝŶŝƚ͕ ƉĞƌŝŶĞĂů Đŝůƚ ŝƌŝƚĂƐLJŽŶƵ ͙Ϳ
Ύ ŵŝŶŝ ŵĞŶƚĂů ƚĞƐƚ ;͞ŬŽŐŶŝƟĨ ďŽnjƵůŵĂ͟ ƌŝƐŬŝ ŽůĂŶůĂƌĚĂͿ
d/d͗
• 7z͕ ŚĞŵĂƚƺƌŝ
1$2
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
hS'
mƌŽĚŝŶĂŵŝ
SŝƐƚŽƐŬŽƉŝ
}
zĞƌŝ zŽŬ
Ϯ͘ ĂƐĂŵĂŬ ĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ
P=R͗
Ύ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶ ƌŝƐŬŝ ďƵůƵŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ͕
Ύ ďŽƔĂůƨŵ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ͕
Ύ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐͬƉƌŽƐƚĂƚ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŐĞĕŝƌĞŶůĞƌ
=ecane WºnlºÎº;3Ͳϳ ŐƺŶͿ͗
Ύ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ ƔŝĚĚĞƟŶŝŶ ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝŶ ƚĂŬŝďŝŶĚĞ
Ύ ƐŦǀŦ ĂůŦŵŦͬŝƔĞŵĞ ƉĂƚĞƌŶŝ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ƐĂŒůŦŬůŦ ďŝůŐŝ ǀĞƌĞŵĞLJĞŶůĞƌ
Ύ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ͕ ŝƔĞŵĞ ĂůŦƔŬŦŶůŦŒŦ ǀĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƚĞƟŬůĞLJĞŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ĨĂƌŬŦŶĚĂůŦŬ ŽůƵƔƚƵƌŵĂƐŦ
Ύ ƉŽůŝƺƌŝͬD͛LJĞ ďĂŒůŦ ŝƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦŶŦŶ ĂLJƌŦŵŦŶĚĂ
2$ caadlY[ `eT decdY
Ce]`do] corWela]a Vor]ůĂƌŦ ;EroWenYdal 4Ycdrecc 9nfendori E49Ϳ͕ ƚŚĞ hD/Ͳϲ SŚŽƌƚ &Žƌŵ͕ ƚŚĞ
/ŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞ /ŵƉĂĐƚ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ;//ͲYͿ ĂŶĚ ƚŚĞ KǀĞƌĂĐƟǀĞ ůĂĚĚĞƌ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ;KͲƋͿ
Ύ D ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ƔŝĚĚĞƟŶŝŶ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝLJŝ LJĂŶŦƨŶ ŬĂŶƟĮŬĂƐLJŽŶƵŶĚĂ
ŽroTYna]Y cYcdoc[o`Y bbre[-]ecane ECG
ŬŽŵƉůŝŬĞ ŚĂƐƚĂůĂƌ͕ ĕŽŬůƵ D ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ ƌĞĨƌĂŬƚĞƌ ŚĂƐƚĂůĂƌ
TeTafY InedY]Y A]eri[a^ Er_l_Zi Der^eÎi AA= ;lafeje 2012
ul[ baca]a[ deTafYcY*
<ůŝŶŝƐLJĞŶ D ůŝ ƚƺŵ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ŝůŬ ďĂƐĂŵĂŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĂǀƌĂŶŦƔ ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝŶŝ ;ŵĞƐĂŶĞ ĞŒŝƟŵŝ͕ ŵĞƐĂŶĞ ŬŽŶƚƌŽů
ƐƚƌĂƚĞũŝůĞƌŝ͕ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐ ĞŒŝƟŵŝ͕ ƐŦǀŦ ĂůŦŵŦ ĂLJĂƌůĂŵĂƐŦͿ ƂŶĞƌŵĞůŝĚŝƌ. Sda^dard 2
DĂǀƌĂŶŦƔ ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝ ĂŶƟ ŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬůĞƌůĞ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. Ö^eri 3
u[YnSY baca]a[ deTafYcY
KƌĂů ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬůĞƌ ;ĚĂƌŝĨĞŶĂƐŝŶ͕ ĨĞƐŽƚĞƌŽĚŝŶ͕ ŽŬƐŝďƵƟŶŝŶ͕ ƐŽůŝĨĞŶĂƐŝŶ͕ ƚŽůƚĞƌŽĚŝŶ͕ ƚƌŽƐƉŝƵŵͿ ŝŬŝŶĐŝ
ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. ^ƚĂŶĚĂƌĚ ;Ϳ DaRl_ 1
ŒĞƌ ƵnjƵŶ ƐĂůŦŶŦŵůŦ ĨŽƌŵƵ ǀĂƌƐĂ ĚĂŚĂ Ănj ĂŒŦnj ŬƵƌƵůƵŒƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. ^ƚĂŶĚĂƌĚ
;Ϳ
dƌĂŶƐĚĞƌŵĂů ŽŬƐŝďƵƟŶŝŶ ;LJĂŵĂ LJĂ ĚĂ ũĞůͿ ƂŶĞƌŝůĞďŝůŝƌ. Ö^eri 3
ŒĞƌ ŝLJŝůĞƔŵĞ LJĞƚĞƌƐŝnjƐĞ LJĂ ĚĂ LJĂŶ ĞƚŬŝ ĨĂnjůĂLJƐĂ ĚŽnj ĂLJĂƌůĂŶŵĂƐŦ LJĂ ĚĂ ĨĂƌŬůŦ ďŝƌ ŵŽůĞŬƺů ĚĞŶĞŶĞďŝůŝƌ.
;li^i[ `re^ci`
DĂƌ ĂĕŦůŦ ŐůŽŬŽŵƵ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ŐƂnj ŬŽŶƐƺůƚĂƐLJŽŶƵ ŽůŵĂĚĂŶ ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŵĂůŦĚŦƌ. DŝĚĞ ĂƚŽŶŝƐŝ
ŽůĂŶůĂƌĚĂ ǀĞLJĂ ƺƌŝŶĞƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶ ƂLJŬƺƐƺ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ĕŽŬ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ. ;li^i[ `re^ci`
<ŽŶƐƟƉĂƐLJŽŶ ǀĞ ĂŒŦnj ŬƵƌƵůƵŒƵ͕ ĞƚŬŝůŝ ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƚĞĚĂǀŝ ŬĞƐŝůŵĞĚĞŶ ďĂƌƐĂŬ ĂůŦƔŬĂŶůŦŬůĂƌŦŶŦŶ
ĚƺnjĞŶůĞŶŵĞƐŝ͕ ƐŦǀŦ ĂůŦŵŦŶŦŶ ĂLJĂƌůĂŶŵĂƐŦ͕ ĚŽnj ĂLJĂƌůĂŶŵĂƐŦ ǀĞLJĂ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŒĞ ŐĞĕŝůŵĞƐŝ
ƔĞŬůŝŶĚĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. ;li^i[ `re^ci
DƺƔŬƺŶ D ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƌĞĕĞƚĞ ĞĚŝůŝƌŬĞŶ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. ;li^i[ `re^ci`
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
1$3
DĂǀƌĂŶŦƔ LJĂ ĚĂ ŝůĂĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ ĚŝƌĞŶĕůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌ͕ ŝůĂǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ŝƐƚĞŶŝůĚŝŒŝŶĚĞ ƚĞŬƌĂƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
Ej]a^ Wrº•º
ŽÕºnSº 2aca]a[ TeTafY
&ͲKŶĂLJůĂŶŵŦƔ͗
SĂŬƌĂů ŶƂƌŽŵŽĚƺůĂƐLJŽŶ͕ ƺĕƺŶĐƺ ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ŽůĂƌĂŬ ĐŝĚĚŝ ĚŝƌĞŶĕůŝ D ƐĞŵƉƚŽŵƵ ŽůĂŶ LJĂ ĚĂ ŝŬŝŶĐŝ
ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ĂůĂŵĂLJĂĐĂŬůĂƌ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŐŝĚĞĐĞŬ ƐĞĕŝůŵŝƔ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƂŶĞƌŝůĞďŝůŝƌ. Ö^eri 3
WĞƌŝƟďŝLJĂů ƐŝŶŝƌ ƵLJĂƌŦŵŦ͕ ƺĕƺŶĐƺ ďĂƐĂŵĂŬ ŽůĂƌĂŬ ĚŝŬŬĂƚůĞ ƐĞĕŝůŵŝƔ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƂŶĞƌŝůĞďŝůŝƌ. ?`cii_^ 3
&ͲKŶĂLJůĂŶŵĂŵŦƔ͗
7ŶƚƌĂĚĞƚƌƺƐƂƌ ŽŶĂďŽƚƵůŝŶƵŵ ƚŽdžŝŶ ͕ ƺĕƺŶĐƺ ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ŽůĂƌĂŬ ĚŝŬŬĂƚůĞ ƐĞĕŝůŵŝƔ ǀĞ ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔ͕
ďŝƌŝŶĐŝ ǀĞ ŝŬŝŶĐŝ ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĚŝƌĞŶĕůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƂŶĞƌŝůĞďŝůŝƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ƐŦŬ WsZ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
ŝĕŝŶ ŝƐƚĞŬůŝ ǀĞ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂůŦ ǀĞ ŐĞƌĞŬŝƌƐĞ d<
LJĂƉĂďŝůŵĞůŝĚŝƌ.?`cii_^ 3
dĂďůŽ 1Ͳ PŶĞƌŝ DƺnjĞLJůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ D ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŽƌĂů ǀĞ ŝŶƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ĂũĂŶůĂƌ
4dX 9^der^adi_^al 3_^celdadi_^ _^ 9^S_^di^e^Se 2009
1$$
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƒ†Ç†ƒ–”‡•‹Ǚ’‹G†”ƒ”ƒ­Ç”ƒ›ƒƒŽƒçǏ
Dƌ. ,ĂŬĂŶ </>/ZS>E
EledaÎ Ž^ifercideci Di` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal 2erca
SƚƌĞƐ ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ͕ ;Sm7Ϳ ŬĂĚŦŶůĂƌŦŶ йϰ ŝůĞ 3ϱ ŝŶŝ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ͕ ƂŬƐƺƌŵĞ͕ ŚĂƉƔŦƌŵĂ Őŝďŝ ďŝƌ ĞĨŽƌ ŝůĞ͕
ŝƐƚĞŵƐŝnj ŽůĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ ĚƵƌƵŵƵĚƵƌ. můŬĞŵŝnjĚĞ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ƉƌĞǀĂůĂŶƐŦ й33Ͳϰϲ ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
<ŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ƐĂŒůĂŶĂďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƺƌĞƚƌĂ ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ďĂƐŦŶĐŦŶĚĂŶ LJƺŬƐĞŬ ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ.
mƌĞƚƌĂ͕ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ǀĂũŝŶĂů ĚƵǀĂƌ ǀĞ ĂůƨŶĚĂŬŝ ďĂŒ ĚŽŬƵ ƐĂLJĞƐŝŶĚĞ ƐƚĂďŝů ŝŬĞŶ͕ ŝŶƚƌĂĂďĚŽŵŝŶĂů ďĂƐŦŶĕƚĂ ĂƌƨƔ
ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůĚŝŒŝŶĚĞ ƚĂďĂŶĂ ĚŽŒƌƵ ŬŽŵƉƌĞƐĞ ŽůƵƌ ǀĞ ůƺŵĞŶŝŶ ŬĂƉĂŶŵĂƐŦLJůĂ ŝŶƚƌĂ ƺƌĞƚƌĂů ďĂƐŦŶĕƚĂ ĂƌƨƔ
ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ. ŒĞƌ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ĂůƨŶĚĂŬŝ ĚĞƐƚĞŬ ĚŽŬƵůĂƌŦ njĂLJŦŇĂƌƐĂ ĚĞƐƚĞŒŝŶŝ ŬĂLJďĞĚĞƌĞŬ ŚŝƉĞƌŵŽďŝů
ŚĂůĞ ŐĞůŝƌ. 'ĞďĞůŝŬ ǀĞ ĕŽĐƵŬ ĚŽŒƵƌŵĂ LJĂƔůĂŶŵĂ͕ ŽďĞnjŝƚĞ͕ ŬƌŽŶŝŬ ƂŬƐƺƌƺŬ͕ ƉĞůǀŝŬ ŽƌŐĂŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵ͕
ƂƐƚƌŽũĞŶ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒŝ ǀĞ ŐĞŶĞƟŬ LJĂƚŬŦŶůŦŬ Őŝďŝ ĚƵƌƵŵůĂƌ ƺƌĞƚƌĂů ĚĞƐƚĞŬƚĞ ĂnjĂůŵĂ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ. mƌĞƚƌĂŶŦŶ
ŚŝƉĞƌŵŽďŝůŝƚĞƐŝŶŝŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ƐŝĮŶŬƚĞƌŝŬ ĂŬƟǀŝƚĞŶŝŶ ŬĂLJďŦ LJĂĚĂ LJĞƚĞƌůŝ ŽůŵĂŵĂƐŦ ĚĂ Sm7 ŝůĞ ŝůŝƔŝŬůŝĚŝƌ. 'ĞďĞůŝŬ
ĕŽĐƵŬ ĚŽŒƵƌŵĂ ǀĞ LJĂƐůĂŶŵĂ ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌŝ ĂŬƟǀĞ ĞĚĞŶ ƉƵĚĞŶƚĂů ƐŝŶŝƌĚĞ ŶƂƌŽƉĂƟLJĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂƌĂŬ
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞ ƌŽů ŽLJŶĂLJĂďŝůŝƌ.
Tan
Sm7 ƚĂŶŦƐŦ ĂŶĂŵŶĞnj ǀĞ ƐƚƌĞƐ ƚĞƐƟ ŝůĞ ƌĂŚĂƚůŦŬůĂ ŬŽLJƵůĂďŝůŝƌ. ŶĂŵŶĞnjĚĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ƂŬƐƺƌŵĞ͕ ŚĂƉƔŦƌŵĂ͕
ŐƺůŵĞ͕ Őŝďŝ ŬĂƌŦŶ ŝĕŝ ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦ ŝůĞ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. 7ĚĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂLJŦ
ƉƌŽǀĂŬĞ ĞĚĞŶ ĚƵƌƵŵůĂƌ ƚĂŶŦŶŦŶ ŶĞƚůĞƔŵĞƐŝŶĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůĂďŝůŝƌ. <ĂĚŦŶůĂƌĚĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ
ĚŝŒĞƌ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂŶ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ ĂLJŦƌŦĐŦ ƚĂŶŦĚĂ ĚŝŬŬĂƚůĞ ƐŽƌŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. ĂnjĞŶ ďƵ ŝŬŝ
ĚƵƌƵŵ ďŝƌ ĂƌĂĚĂ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ ;ŬĂƌŦƔŦŬ ƟƉƚĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐͿ. ŶĂŵĞnjĚĞ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞĚĞŶ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ĐĞƌƌĂŚŝůĞƌ
ǀĞ ŵĞĚŝŬĂů ƂLJŬƺ ƐŽƌŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
ŶĂŵŶĞnj ŝůĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚĂŶŦƐŦŶĂ Ăŝƚ ĚĞŒĞƌůŝ ďŝůŐŝůĞƌ ĞĚŝŶŝůŝƌŬĞŶ͕ Sm7 ŝĕŝŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔ͕ ŐĞĕĞƌůŝůŝŒŝ ǀĞ
ŐƺǀĞŶŝƌůŝůŝŒŝ ŽůĂŶ ƐŽƌŐƵůĂŵĂ ĨŽƌŵůĂƌŦŶŦŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ŝůĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĚƵƌƵŵůĂƌŦ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ƐĞnjŐŝůĞƌŝ ǀĞ ŚĂLJĂƚ
ŬĂůŝƚĞƐŝ ƺnjĞƌŝŶĞ ŽůĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĞďŝůŝƌ ĂLJƌŦĐĂ ƚĞĚĂǀŝ ƂŶĐĞƐŝ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĞŒŝƔŝŵůĞƌŝ ƂůĕƺůĞďŝůŝƌ.
Sm7 ŝĕŝŶ ĚĞŒŝƔŝŬ ĂŵĂĕůĂƌůĂ ŚĂnjŦƌůĂŶŵŦƔ ďŝƌĕŽŬ ƐŽƌŐƵůĂŵĂ ĨŽƌŵƵ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. hD/Ͳϲ ;hƌŝŶĂƌLJ DŝƐƚƌĞƐƐ
/ŶǀĞŶƚŽƌLJ Ϳ ǀĞ //YͲϳ ;/ŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞ /ŵƉĂĐƚ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞͿ ŐƺŶůƺŬ ƉƌĂƟŬƚĞ ƐŦŬůŦŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ
ĨŽƌŵůĂƌĚŦƌ. hD/Ͳϲ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶŦŶ ǀĂƌůŦŒŦŶŦ ǀĞ ƔŝĚĚĞƟŶŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝƌŬĞŶ͕ 3.
ƐŽƌƵ Sm7 LJŝ ĂƌĂƔƨƌŵĂŬ ŝĕŝŶĚŝƌ. //YͲϳ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ ŚĂLJĂƚ ŬĂůŝƚĞƐŝ ǀĞ ŐƺŶůƺŬ ĂŬƟǀŝƚĞůĞƌ ƺnjĞƌŝŶĞ ĞƚŬŝůŝůĞƌŝ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕŝŵŝŶĚĞ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůĂďŝůŝƌ. Ƶ ƐŽƌŐƵůĂŵĂ ĨŽƌŵůĂƌŦŶŦŶ dƺƌŬĕĞ ŐĞĕĞƌůŝůŝŒŝ ǀĞ
ŐƺǀĞŶŝƌůŝůŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
&ŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ƐƚƌĞƐ ƚĞƐƟŶĚĞ ƚĂŵ ĚŽůƵ ŵĞƐĂŶĞ ŝůĞ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ƐƵƉŝŶ ƉŽnjŝƐLJŽŶĚĂ ǀĞ ĂLJĂŬƚĂLJŬĞŶ
ďŝƌ ŬĞnj Őƺĕůƺ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ƂŬƐƺƌŵĞƐŝ ŝƐƚĞŶŝƌ. ,ĂƐƚĂŶŦŶ ƉĞƌŝŶĞƐŝŶŝŶ ĂůƨŶĂ ƉĞĚ ŬŽLJƵůĂƌĂŬ ƺƌĞƚƌĂĚĂŶ ŝĚƌĂƌ
ŬĂĕĂŒŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŝƌ. Y ʹ ƟƉ ƚĞƐƚ ƺƌĞƚƌĂů ŚŝƉĞƌŵŽďŝůƚĞ ƚĂŶŦƐŦ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŚŝƉĞƌŵŽďŝůŝƚĞŶŝŶ
ŽůŵĂƐŦ LJĂ ĚĂ ŽůŵĂŵĂƐŦ ŬůŝŶŝŬ LJĂŬůĂƔŦŵŦ ƂŶĞŵůŝ ƂůĕƺĚĞ ĚĞŒŝƔƟƌŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
WĞůǀŝŬ ŽƌŐĂŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵ ;WKWͿ ;ƂnjĞůůŝŬůĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŬŽŵƉĂƌƚŵĂŶ ƉƌŽůƉĂƐƵƐƵͿ ŝůĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐŦŬ ďŝƌůŝŬƚĞ
ŐƂƌƺůĞŶ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌ ŽůŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ƚĂŶŦƐŦŶĂ ƂŶĞŵ ǀĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. 7ůĞƌŝ ĞǀƌĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ
ŬŽŵƉĂƌƚŵĂŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐůĂƌŦŶĚĂ ŝƐĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŬĞŶĚŝ ƺnjĞƌŝŶĞ ŬĂƚůĂŶŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ Sm7 ŵĂƐŬĞůĞŶĞďŝůŝƌ. Ƶ
ĚƵƌƵŵ Őŝnjůŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. 'ŝnjůŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦ ƚĂŶŦŵĂŬ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ
ƂŶĞƌŝůĞĐĞŬ ĐĞƌƌĂŚŝůĞƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŽůĚƵŬĕĂ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. 'ŝnjůŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ƚĂŶŦ ŬŽLJŵĂŬ ŝĕŝŶ ĕĞƔŝƚůŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌ
ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ďŝƌ ŵĞƚŽĚ LJŽŬƚƵƌ. YͲƟƉ͕ ŚĂůŬĂ ĨŽƌƐĞƉůĞƌ͕ ƉĞƐƐĞƌůĞƌ͕ ĂLJƌŦůŵŦƔ ƐƉĞŬƵůƵŵ ǀĞ
LJĂ ĞůůĞ ƌĞĚƺŬƐŝLJŽŶ Őŝďŝ ĕĞƔŝƚůŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ďƵ LJƂŶƚĞŵůĞƌ
ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŵĞŬůĞ ďĞƌĂďĞƌ ďƵ ƚĞƐƚůĞƌŝŶ ƉƌĞĚŝŬƟĨ ĚĞŒĞƌŝ ŶĞƚ ĚĞŒŝůĚŝƌ.
dĂŶŦĚĂ ŝƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ƌĞnjŝĚƵĞů ŚĂĐŵŝŶ ƂůĕƺůŵĞƐŝ͕ ƚĂƔŵĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶŦŶ ǀĞ ŝƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ
ĚŦƔůĂŶŵĂƐŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƐŽŶ ĚĞƌĞĐĞ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. 7ƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŝ ϱ0ĐĐ ĚĞŶ Ănj ŝĚƌĂƌ ŶŽƌŵĂů ĚĞŒĞƌůĞƌŝ LJĂŶƐŦƨƌŬĞŶ
Ϯ00 ĐĐ ƺnjĞƌŝŶĚĞŬŝ ĚĞŒĞƌůĞƌ ŝƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞLJĂ ĚĞƚƌƵƐŽƌ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒŝŶĞ ŝƔĂƌĞƚ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
1$5
dĂŵ ŝĚƌĂƌ ƚĞƚŬŝŬŝ ǀĞ ŝĚƌĂƌ Ŭƺůƚƺƌƺ LJĂƉŦůĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌ LJŽůƵ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ĚŦƔůĂŶŵĂƐŦ ƐĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ.
mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌ Sm7 ƚĂŶŦƐŦŶĚĂ ŚĞƌ njĂŵĂŶ ŐĞƌĞŬůŝ ĚĞŒŝůĚŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ǀĞ
ŵƵĂLJĞŶĞ ďƵůŐƵůĂƌŦ ŶĞƚ ŽůŵĂLJĂŶ͕ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ĐĞƌƌĂŚŝ ǀĞLJĂ ƉĞůǀŝŬ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƂLJŬƺƐƺ ŽůĂŶ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌ LJĂƌĂƌůŦ ŽůĂďŝůŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ĂLJĂŬƚĂLJŬĞŶ ĞĨŽƌƐƵnj ŽůĂƌĂŬ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌĂŶ͕
ŝŬŝĚĞŶ ĨĂnjůĂ ŶŽŬƚƺƌŝƐŝ ŽůĂŶ͕ ŝƔĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ƌĞnjŝĚƺĞů ŝĚƌĂƌ ŵŝŬƚĂƌŦ ϱ0 ĐĐ ĚĞŶ ĨĂnjůĂ ŽůĂŶ ǀĞ ŐĞĐŝŬŵŝƔ ƐƚƌĞƐ
ƚĞƐƟ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ njŽƌ ĚƵƌƵĚƵůĂŶ ďŽů ŵŝŬƚĂƌĚĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂƐŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƐƚƌĞƐ ĚŦƔŦ ďŝƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ
ĞƟLJŽůŽũŝƐŝŶŝ ĚƺƔƺŶĚƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ ǀĞ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. <ŽŶƐĞƌǀĂƟĨ
ƚĞĚĂǀŝ ƵLJŐƵůĂŶĂĐĂŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞůŝĚŝƌ. mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ƚĞƐƚůĞƌ ĞŒĞƌ ƚĞƐƚ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ƔĞŬůŝŶŝ
ďĞůŝƌůĞŵĞĚĞ ĞƚŬŝůŝ ŽůĂĐĂŒŦ ĚƺƔƺŶƺůƺLJŽƌƐĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ. mƌĞƚƌĂů ďĂƐŦŶĕ ƉŝůŽŇŽŵĞƚƌŝƐŝ LJĂĚĂ ŬĂĕŦƌŵĂ
ďĂƐŦŶĕůĂƌŦŶŦ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ƔŝĚĚĞƟŶŝ ƂůĕŵĞŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŵĂŬ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦ ďƵŶĂ ŐƂƌĞ ƚĂŚŵŝŶ
ĞƚŵĞŬ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
TeTafY
KoncerfadYV deTafY
Sm7 ƚĞĚĂǀŝƐŝ͕ ŚĂLJĂƚ ƚĂƌnjŦ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌŝ͕ ŬŽŶƐĞƌǀĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ͕ ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝLJŝ ŝĕĞƌŝƌ.
KďĞnjŝƚĞ ŝůĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĂŶůĂŵůŦ ďŝƌ ŝůŝƔŬŝ ŵĞǀĐƵƚ ŽůƵƉ ŬŝůŽ ǀĞƌŵĞ ŝůĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƔŝŬĂLJĞƚůĞƌŝŶĚĞ
ŝLJŝůĞƔŵĞ ƐĂŒůĂŶĂďŝůŝƌ. SŝŐĂƌĂŶŦŶ ďŦƌĂŬŦůŵĂƐŦ͕ ƐŦǀŦ ƚƺŬĞƟŵŝŶŝŶ ĚƺnjĞŶůĞŵĞƐŝ Őŝďŝ ƂŶůĞŵůĞƌ ĚĞ Sm7 ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ
ĞƚŬŝůŝ ŽůĂďŝůŝƌ.
<ŽŶƐĞƌǀĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ͕ ŝůŬ ƉůĂŶĚĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŝƐƚĞŵĞLJĞŶ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŝĕŝŶ ƌŝƐŬůŝ ŽůĂŶ͕ ŐĞďĞůŝŬ
ƉůĂŶůĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƂŶĞƌŝůĞďŝůŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ƉĞůǀŝŬ ŽƌŐĂŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉĞƐƐĞƌůĞƌŝŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ
Sm7 ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ĞƚŬŝůŝ ŽůĂďŝůŝƌ. WĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐ ĞŒŝƟŵŝ ŬŽŶƐĞƌǀĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶĚĞŶ ďŝƌ ŽůĂƌĂŬ Sm7
ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƵnjƵŶ LJŦůůĂƌĚŦƌ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŐnjĞƌƐŝnjůĞƌůĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦŶŦŶ ŐƺĕůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ͕ ƐĞĕŝĐŝ
ŬŽƚƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ ŝLJŝůĞƔƟƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ďƂLJůĞůŝŬůĞ ƺƌĞƚƌĂů ŬĂƉĂŶŵĂ ďĂƐŦŶĐŦŶŦŶ ĂƌƨƌŦůŵĂƐŦ ŚĞĚĞŇĞŶŝƌ. ƵƌĂĚĂŬŝ
ƚĞŵĞů ƐŽƌƵŶ ŬĂĚŦŶůĂƌŦŶ ďƵ ĞŐnjĞƌƐŝnjůĞƌŝ ŚĞƌ njĂŵĂŶ ŬŽůĂLJůŦŬůĂ ĚŽŒƌƵ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ƂŒƌĞŶĞŵĞLJŝƉ ŬĂƌĂƌůŦůŦŬůĂ
ƵLJŐƵůĂLJĂŵĂŵĂůĂƌŦĚŦƌ. Ƶ ƉƌŽďůĞŵŝ ĂƔŵĂŬ ŝĕŝŶ ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ǀĞ ďŝƌƚĂŬŦŵ ƐƟŵƺůĂƐLJŽŶ
LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŐĞůŝƔƚŝƌŝůŵŝƔƚŝƌ. ŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ďĂƐŝƚ ďŝƌ ŵĂŶŽŵĞƚƌĞĚĞŶ͕ ŝůĞƌŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ƐŽĮƐƟŬĞ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ ĐŝŚĂnjůĂƌĂ ŬĂĚĂƌ ĚĞŒŝƔŝƌ. sĂũĞŶ ŝĕŝŶĞ LJĞƌůĞƔƚŝƌŝůĞŶ ĚĞŒŝƔŝŬ ƂůĕƺůĞƌĚĞ ĂŒŦƌůŦŬůĂƌŦŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ
;ǀĂũŝŶĂů ŬŽŶůĂƌͿ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐůĂƌŦ ĞŒŝƟŵŝŶŝŶ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ďŝƌ LJƂŶƚĞŵŝĚŝƌ. ůĞŬƚƌŝŬƐĞů ǀĞ ŵĂŐŶĞƟŬ
ƐŝŵƺůĂƐLJŽŶůĂƌ Sm7 ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĕŝŶ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ
ŝƌ ƐĞůĞŬƟĨ ƐĞƌŽƚŽŶŝŶ ǀĞ ŶŽƌĞƉŝŶĞĨƌŝŶ ŐĞƌŝ ĂůŦŵ ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ ŽůĂŶ ĚƵůŽŬƐĞƟŶŝŶ͕ Sm7 ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ
ĨĂLJĚĂůŦ ŽůĚƵŒƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. SƉŝŶĂů ŬŽƌĚƵŶ ƐŝŶĂƉƟŬ ĂƌĂůŦŒŦŶĚĂ ƐĞƌŽƚŽŶŝŶ ǀĞ ŶŽƌĞƉŝŶĞĨƌŝŶ ŐĞƌŝ ĂůŦŵŦŶŦ
ŝŶŚŝďĞ ĞĚĞƌĞŬ ƉƵĚĞŶƚĂů ŵŽƚŽƌ ŶƂƌŽŶůĂƌĚĂŬŝ ďƵ ŶƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌ ƌĞƐĞƉƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ƐƟŵƵůĂƐLJŽŶƵŶƵ ĂƌƨƌŦƌ.
ƂLJůĞĐĞ ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ĚŝŶůĞŶŵĞ ǀĞ ŬĂƐŦůŵĂ ĂŶŦŶĚĂŬŝ ŐƺĐƺŶƺ ĂƌƚŵŦƔ ŽůƵƌ. ƵůĂŶƨ Őŝďŝ LJĂŶ ĞƚŬŝůĞƌŝŶŝŶ
ƐŦŬ ŐƂƌƺůŵĞƐŝ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ƐŦŶŦƌůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. 7ŶŬŽŶƚŝŶĂŶƐ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŝĕŝŶ ŐĞĕŝĐŝ ĕƂnjƺŵ ĂƌĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ
ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
CerraXY deTafY
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ͕ ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ƚĞLJƉ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦ LJĂĚĂ ĚŝŒĞƌ ďŝƌ ŝĨĂĚĞLJůĞ ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ŐĞƌŐŝƐŝnj ƐůŝŶŐůĞƌŝ Sm7
ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶ ƐƚĂĚĂƌƚ LJƂŶƚĞŵŝĚŝƌ. 7ůŬ ŶĞƐŝů ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌ͕ ƌĞƚƌŽƉƵďŝŬ ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ƐůŝŶŐůĞƌŝ LJĂĚĂ ƚƌĂŶƐ
ǀĂũŝŶĂů ƚĞLJƉ ; dsd Ϳ ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŦƌ. Ƶ LJƂŶƚĞŵĚĞ ƉŽůŝƉƌŽƉŝůĞŶ ƚĞLJƉ͕ ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂLJĂ ƚƌĂŶƐǀĂũŝŶĂů ŽůĂƌĂŬ
LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌĞŬ ĮďƌŽnjŝƐ ŽůƵƔŵĂƐŦ ƐĂŒůĂŶŵŦƔ ŽůƵƌ. dsd ŶŝŶ ŬŦƐĂ ǀĞ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ йϳ3 ŝůĞ ϴϳ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. KƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŐƂƌƺůĞŶ ŵĞƐĂŶĞ LJĂƌĂůĂŶŵĂůĂƌŦ͕ ǀĞ ƌĞƚƌŽƉƵďŝŬ ŬĂŶĂŵĂůĂƌ
ƚƌĂŶƐ ŽďƚƵƌĂƚŽƌ LJŽůƵŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ĮŬƌŝŶŝ ĚŽŒƵƌŵƵƔƚƵƌ. dƌĂŶƐ ŽďƚƵƌĂƚŽƌ ƚĞLJƉ ;dKdͿ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦŶĚĂ ĨĂƌŬůŦ
ŽůĂƌĂŬ ƚĞLJƉ ƌĞƚƌŽƉƵďŝŬ ďƂůŐĞ LJĞƌŝŶĞ ŽďƚƵƌĂƚŽƌ ŬĂŶĂů ŐĞĕŝůĞƌĞŬ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŝƌ. dsd ǀĞ dKd ƵŶ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ
ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ďĞŶnjĞƌ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ dKd ĚĂ ĚĂŚĂ Ănj ƉĞƌŝ ŽƉĞƌĂƟĨ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ǀĞ ŝƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐLJŽŶƵ
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ dKd ƐŽŶƌĂƐŦ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŬĂƐŦŬ ĂŒƌŦƐŦ ǀĞ ĚŝƐƉĂƌŽŶŝ ŝŚƟŵĂůŝ dsd LJĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ
ĨĂnjůĂĚŦƌ.
dKd ǀĞ dsd ŶŝŶ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ŶĞ ĂnjĂ ŝŶĚŝƌŵĞŬ ĂĚŦŶĂ 3. ŶĞƐŝů ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ŐĞǀƔĞŬ
ƐůŝŶŐůĞƌŝ ŽůĂŶ ŵŝŶŝ ƐůŝŶŐůĞƌ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ. DŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝĨ ŬĂƌĂŬƚĞƌůĞƌŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ ďƵ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌ
1$6
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĂ ďĞŶnjĞƌ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŐƂƌƺůŵĞŬ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ďĞůŝƌƐŝnjĚŝƌ. 'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ
ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ŐĞǀƔĞŬ ƐůŝŶŐůĞƌŝ ŬŽůĂLJ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ ǀĞ ĞƚŬŝůŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌ ŽůŵĂůĂƌŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŽůĚƵŬĕĂ ƐŦŬ
ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,Ğƌ ŶĞŬĂĚĂƌ ŬĂƐŦŬ ĂŒƌŦƐŦ LJĂ ĚĂ ƉĞůǀŝŬ ĂŒƌŦ͕ ĞƌŽnjLJŽŶ͕ ĞŬƐƚƌƵnjLJŽŶ͕ ĚŝƐƉĂƌŽŶŝ͕ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ
Őŝďŝ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ĚƺƔƺŬ ŽƌĂŶĚĂ ƐĂƉƚĂŶƐĂ ĚĂ ŬƺŵƺůĂƟĨ ŽůĂƌĂŬ ďŝƌ ĂƌƨƔ ŽŶ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ.
KƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ƚĞLJƉ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĚĂŶ ƂŶĐĞ ƐƚĂŶĚĂƌƚ LJƂŶƚĞŵ ŽůĂŶ ƵƌĐŚ ŬŽůƉŽƐƺƐƉĂŶƐŝLJŽŶ͕ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ
ĂďĚŽŵŝŶĂů LJŽůĚĂŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ŽŶĂƌŦŵůĂƌŦŶĚĂ ǀĞLJĂ ŚŝƐƚĞƌĞŬƚŽŵŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝ
ƚĂŵĂŵůĂLJŦĐŦ ŽůĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵƌĐŚ ďĂƔĂƌŦƐŦ ŽƌƚĂ ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ƚĞLJƉ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ ďĞŶnjĞƌ
ŽůƵƉ͕ ƉŽƐƚ ŽƉĞƌĂƟĨ ĚŽŶĞŵĚĞ ŝƔĞŵĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ. WĞůǀŝŬ ŽƌŐĂŶ ƉƌŽůĂƉƐƵƐƵ
ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ǀĂũŝŶĂů ĐĞƌƌĂŚŝ ƵLJŐƵůĂŶĂĐĂŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞƔnjĂŵĂŶůŦ ŽůĂƌĂŬ dsd LJĂĚĂ dKd ƂŶĞƌŝůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ
ďƵ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶůĂƌ͕ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŝŚƟŵĂůŝŶŝ ĂƌƨƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ZĞŬƚƵƐ ĨĂƐLJĂƐŦ LJĂ ĚĂ ĨĂƐLJĂ ůĂƚĂŶŦŶ ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦ ƉƵďŽǀĂũŝŶĂů ƐůŝŶŐ LJƂŶƚĞŵŝ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŝŶƚĞƌŶƐŝŬ ƐĮŶŬƚĞƌ
LJĞƚŵĞnjůŝŒŝŶŝŶ ƂŶ ƉůĂŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ. ƵŶƵŶ ĚŦƔŦŶĚĂ ŽƌƚĂ ƺƌĞƚƌĂ ŐĞƌŐŝƐŝnj ƐůŝŶŐůĞƌŝŶŝŶ
ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůĚƵŒƵ LJĂ ĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ ŬŽŶƚƌĂĞŶĚŝŬĞ ŽůĚƵŒƵ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. WƵďŽǀĂũŝŶĂů
ƐůŝŶŐ ƐŽŶƌĂƐŦ ŽďƐƚƌŝŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ ĚŝŒĞƌ LJƂŶƚĞŵůĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂĚŦƌ.
DŽůŐƵ ŵĂĚĚĞůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶĚĂ ƉĞƌŝƺƌĞƚƌĂů ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ ŝŶƚĞƌĞŶƐĞŬ
ƐĮŶŬƚĞƌ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝŶĚĞ ĚĂŚĂ Ănj ŝŶǀĂnjŝĨ ďŝƌ ƐĞĕĞŶĞŬƟƌ. ŶĐĂŬ ƵnjƵŶ ĚŽŶĞŵĚĞ ĞƚŬŝůĞƌŝ ŬĂLJďŽůĂďŝůŝƌ ǀĞ ƚĞŬƌĂƌ
ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŐĞƌĞŬĞďŝůŝƌ. DĂŚĂ ƂŶĐĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŐĞůŝƔŵŝƔ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŶ ĞŶĚŝƔĞ
ĚƵLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďŝƌ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ŽůĂďŝůŝƌ.
7ŶƚĞƌĞŶƐĞŬ ƐĮŶŬƚĞƌ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝŶĞ ďĂŒůŦ ƔŝĚĚĞƚůŝ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĂƌƟĮƐLJĞů ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌ
ƐŽŶ ƐĞĕĞŶĞŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĞŶĞLJŝŵůŝ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĚĞ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
PnjĞƚůĞ͕ Sh/ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ ƐŦŬ ƌĂƐƚůĂŶĂŶ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚƵƌ. ŽŒƵ ŽůŐƵĚĂ ĂŶĂŵŶĞnj ǀĞ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ ƚĂŶŦ
ŬŽLJĚƵƌƵĐƵ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŬŝƚĞ ŬŽŵƉůŝŬĞ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ŝŶĐĞůĞŵĞůĞƌ LJĂƌĂƌ ƐĂŒůĂLJĂďŝůŝƌ. dĞĚĂǀŝ ƂŶĐĞƐŝ
ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚĞ ǀĂůŝĚĞ ĞĚŝůŵŝƔ ƐŽƌŐƵůĂŵŵĂ ĨŽƌŵůĂƌŦŶŦŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ LJĂƌĂƌ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ƂŶĐĞƐŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ŬŽŶƐĞƌǀĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝ ƂŶĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. Sm7 ŐƺŶĐĞů ƚĞĚĂǀŝƐŝ ŽƌƚĂ
ƺƌĞƚƌĂ ŐĞǀƔĞŬ ƐůŝŶŐůĞƌŝĚŝƌ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
1$7
1$8
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‘•–ƒ–‡–‘‹‘”ƒ•ÇG‘–‹ƒ•
Dƌ. 7ůŬĞƌ S<7EZ
Gajia^de` Ž^ifercideci D` 6a[ºldeci Žr_l_Zi A^aRili] Dal Gajia^de`
1. GYrY•
W, LJĂ ĚĂ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ LJĂƉŦůĂŶ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽůƵƔƵŵƵ͕ ŚĞŵ
ŚĂƐƚĂ ŚĞŵ ĚĞ ŚĞŬŝŵ ŝĕŝŶ ƐŽŶ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ƐŦŬŦŶƨůŦ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚƵƌ. dhZW LJĂ ĚĂ ĂĕŦŬ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŐƂƌƺůŵĞƐŝ ŶĂĚŝƌ ŽůƵƉ͕ ďŝůĚŝƌŝůĞŶ ŽƌĂŶůĂƌ ďŝƌďŝƌŝŶĞ LJĂŬŦŶĚŦƌ ;й 0.ϰͲй3.3Ϳ. ƵŶĂ ŬĂƌƔŦŶ ƌĂĚŝŬĂů
ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦ ƐŽŶ ĚĞƌĞĐĞ ŐĞŶŝƔ ďŝƌ ĂƌĂůŦŬƚĂ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ ;й0.ϴͲϴϳͿ.
ŝůĚŝƌŝůĞŶ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂŬŝ ďƵ ŐĞŶŝƔ ĂƌĂůŦŬ͕ ŵƵŚƚĞŵĞůĞŶ͕ ĂŵĞůŝLJĂƨ LJĂƉĂŶ ŚĞŬŝŵŝŶ ďƵ ĚƵƌƵŵƵŶ
ŐĞůŝƔŝŵŝŶĚĞŬŝ ƌŽůƺŶƺŶ ďŝůŝŶŵĞŵĞƐŝ ǀĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŝĕŝŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ďŝƌ ƚĂŶŦŵŦŶ ďƵůƵŶŵĂŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞĚŝƌ.
ƵŶĚĂŶ ĚŽůĂLJŦ͕ Ănj ƐĂLJŦĚĂ ĐĞƌƌĂŚĂ ƐĂŚŝƉ LJƺŬƐĞŬ ŚĂƐƚĂ ƐĂLJŦƐŦ ŽůĂŶ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĚĞ ƉŽƐƚƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ
ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦ йϵ1 ŝůĞ йϵϴ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ǀĞ ĕŽŬ LJƺŬƐĞŬƟƌ. Ƶ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĚĞ͕ ĂŵĞůŝLJĂƚ ƐŽŶƌĂƐŦ ďŝƌ LJŦůĚĂŶ
ĚĂŚĂ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞŶ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦ йϱ͛ŝŶ ĂůƨŶĂ ĚƺƔĞďŝůŝƌ ǀĞ ŚĂƩĂ й1ͲϮ ŽƌĂŶŦŶĂ ƵůĂƔĂďŝůŝƌ. WW7͛ĚĂ
ĞƚŬŝůŝ ŽůĂŶ ďŝƌ ĚŝŐŐĞƌ ĨĂĐƚŽƌ ŽůĂŶ LJĞŶŝ ďĂƔůĂLJĂŶ ;ĚĞ ŶŽǀŽͿ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝŶ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ йϮ ŝůĞ йϳϳ
ĂƌĂƐŦŶĚĂĚŦƌ ǀĞ 1 LJŦů ŬĂĚĂƌ ƐƺƌĞďŝůŝƌ. LJƌŦĐĂ͕ ϱ0 LJĂƔŦŶ ĂůƨŶĚĂŬŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ LJĞŶŝĚĞŶ ŬĂnjĂŶŵĂ
ŽƌĂŶůĂƌŦ͕ ϳ0 LJĂƔŦŶĚĂŶ ďƺLJƺŬ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞŶ ĂŶůĂŵůŦ ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ŝLJŝĚŝƌ.
2. 1nado]Y
ƌŬĞŬƚĞ ŶŽƌŵĂů ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŝĕŝŶ ƐƚĂďŝů ǀĞ ŬŽŵƉůŝLJĂŶ ďŝƌ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ǀĞ ƐĂŒůĂŵ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵŦ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ.
EŽƌŵĂů ĞƌŬĞŬƚĞŬŝ ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞ ĚŝƐƚĂů ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌ
ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ ŝŬŝ ĂLJƌŦ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ďƂůƺŵĞ ĂLJƌŦůĂďŝůŝƌ. WƌŽŬƐŝŵĂů ƐĮŶŬƚĞƌ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀĞ ǀĞƌƵ
ŵŽŶƚĂŶƵŵĂ ŬĂĚĂƌ ŽůĂŶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƺƌĞƚƌĂĚĂŶ ŽůƵƔƵƌ. DŝƐƚĂů ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞƌƵ ŵŽŶƚĂŶƵŵĚĂŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂů
ďƵůďƵƐĂ ŬĂĚĂƌ ƵnjĂŶŦƌ ǀĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƐĂŒůĂLJŦĐŦ LJĂƉŦůĂƌ ŝĕĞƌŝƌ. Ƶ LJĂƉŦůĂƌ 1Ͳ ƺƌĞƚƌĂů ŵƵŬŽnjĂ ŬŦǀƌŦŵůĂƌŦ͕ ϮͲ
Ěƺnj ǀĞ ĕŝnjŐŝůŝ ŬĂƐ ŝĕĞƌĞŶ ƌĂďĚŽƐĮŶŬƚĞƌ͕ 3Ͳ ĚŦƔ ƉĂƌĂƺƌĞƚƌĂů ĕŝnjŐŝůŝ ŬĂƐ ;ůĞǀĂƚŽƌ ĂŶŝ ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶŝ ĚĞ ŝĕĞƌŝƌͿ
ǀĞ ϰͲ ĨĂƐLJĂů ĚĞƐƚĞŬ LJĂƉŦůĂƌŦĚŦƌ. hnjƵŶ Ěƺnj ŬĂƐ ǀĞ LJĂǀĂƔ ŬĂƐŦůĂŶ ĕŝnjŐŝůŝ ŬĂƐ ůŝŇĞƌŝŶĚĞŶ ŽůƵƔĂŶ ƌĂďĚŽƐĮŶŬƚĞƌ
ĚŝŶůĞŶŵĞ ƚŽŶƵƐƵŶƵ ǀĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ĚĞǀĂŵŦŶŦ ƐĂŒůĂƌ. DŦƔ ƉĂƌĂƺƌĞƚƌĂů ĕŝnjŐŝůŝ ŬĂƐ ůŝŇĞƌŝ ŝƐĞ ŚŦnjůŦ ŬĂƐŦůĂŶ ;ƟƉ
ϮͿ ƟƉƚĞ ŽůƵƉ͕ ĂŶŝ ĂďĚŽŵŝŶĂů ďĂƐŦŶĕ ĂƌƨƔůĂƌŦŶĚĂ ŬĂƐŦůĂƌĂŬ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƐĂŒůĂƌ. 'ĞŶĞů ŬĂŶŦ͕ ĚŝƐƚĂů ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ
ŽƚŽŶŽŵ ;ƉĞůǀŝŬ ƐŝŶŝƌ ĂƌĂĐŦůŦŒŦLJůĂͿ ǀĞ ƐŽŵĂƟŬ ;ƉƵĚĞŶĚĂů ƐŝŶŝƌͿ ƐŝŶŝƌ ƐŝƐƚĞŵŝ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŝŶŶĞƌǀĞ ĞĚŝůĚŝŒŝĚŝƌ.
3. PadoWenez
WƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐƚĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ͕ ƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ LJĂ ĚĂ ŝŬŝƐŝŶŝŶ
ďŝƌůŝŬƚĞůŝŒŝ ƐŽƌƵŵůƵ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
3.1. Mesane Disfonksiyonu
'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ ŝŬŝ ƟƉ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ǀĂƌĚŦƌ͗ 7ƐƚĞŵƐŝnj ŬĂƐŦůŵĂůĂƌ
;ŶƂƌŽũĞŶŝŬ ǀĞLJĂ ŶƂŶ ŶƂƌŽũĞŶŝŬ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝͿ ǀĞ ďŽnjƵůŵƵƔ ŬŽŵƉůŝLJĂŶƐ. ,Ğƌ ŝŬŝ ĚƵƌƵŵĚĂ ĚĂ
ĚĞƚƌƺƐƂƌ ďĂƐŦŶĐŦŶĚĂŬŝ ĂƌƨƔ ŵĞƐĂŶĞ ĕŦŬŦŵŦ ǀĞ ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂ ĚŝƌĞŶĐŝŶŝ ĂƔĂƌĂŬ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ŶĞĚĞŶ
ŽůƵƌ.
WƌŽƐƚĂƚ ĐĞƌƌĂŚŝƐŝ ŐĞĕŝƌĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĕŽŒƵŶĚĂ ĚĂŚĂ ƂŶĐĞĚĞŶ ǀĂƌ ŽůĂŶ͕ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ŽůĂŶ ǀĞLJĂ
ŽůŵĂLJĂŶ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ǀĂƌĚŦƌ. Ƶ ĚƵƌƵŵ͕ ƂnjĞůůŝŬůĞ W, ŶĞĚĞŶŝLJůĞ dhZW LJĂƉŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ĚĂŚĂ ďĞůŝƌŐŝŶĚŝƌ. ĞƌƌĂŚŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ й3ϱ͛ŝŶĚĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ĚĞǀĂŵ
ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ. DĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ĕŦŬŦŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶĚĂŶ ďĂŒŦŵƐŦnj ŽůĂƌĂŬ LJĂƔůĂ ŝůŐŝůŝ ĚĞ ŽůĂďŝůŝƌ.
DĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ŶĞĚĞŶŝ ĚĞ ĐĞƌƌĂŚŝŶŝŶ ŬĞŶĚŝƐŝĚŝƌ. dhZW ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƚƌŝŐŽŶĂ ĚŽŒƌƵ LJĂƉŦůĂŶ
ŬĞƐŝůĞƌĚĞ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ŽůƵƔŵĂ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ďĂnjŦ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŐƂƌƺůĞŶ ĂnjĂůŵŦƔ ŬŽŵƉůŝLJĂŶƐƚĂŶ͕ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ďĂŒůŦ ƉĂƌƐŝLJĞů ŵĞƐĂŶĞ ĚĞŶĞƌǀĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ƐŽƌƵŵůƵ
ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
1$9
3.2. Sfinkter disfonksiyonu
WƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ĕŦŬĂƌŦůĚŦŒŦ ŝĕŝŶ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂLJŦ ƂŶůĞLJŝĐŝ ŵĞŬĂŶŝnjŵĂ ƐĂĚĞĐĞ
ĚŝƐƚĂů ƐĮŶŬƚĞƌĞ ďĂŒŦŵůŦ ŚĂůĞ ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ. DŝƐƚĂů ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞLJĂ ĚĞƐƚĞŬ LJĂƉŦůĂƌŦŶŦŶ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ
ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ LJĂƌĂůĂŶŵĂƐŦ͕ ƐŝŶŝƌ ŚĂƐĂƌŦ LJĂ ĚĂ ƂŶĐĞĚĞŶ ŽůƵƔŵƵƔ ŚĂƐĂƌůĂŶŵĂůĂƌ ;ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ
ǀĞLJĂ ƚƌĂǀŵĂͿ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽůƵƔĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƟƉ ŚĂƐĂƌůĂƌ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ŚĂĮĨ ĚĞƌĞĐĞůŝ ƐƚƌĞƐ
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐƚĂŶ ƚŽƚĂů ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ŬĂĚĂƌ ĚĞŒŝƔĞŶ ĂƌĂůŦŬƚĂ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůŝƌ.
dhZW ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ǀĞƌƵ ŵŽŶƚĂŶƵŵƵŶ ĚŝƐƚĂůŝŶĚĞ ƌĞnjĞŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ƌĂďĚŽƐĮŶŬƚĞƌĚĞ LJĂ
ĚĂ ŶƂƌĂů ŝůĞƟŵĚĞ ŚĂƐĂƌ ŽůƵƔĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƟƉ ŚĂƐĂƌ͕ ƟƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ƐĂĂƚ 11 ǀĞ Ϯ ĂƌĂƐŦ ƌĞnjĞŬĞ ĞĚŝůŝƌŬĞŶ
ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ. ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŝƐĞ ǀĞƌƵŵŽŶƚĂŶƵŵ ǀĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ĂƉĞŬƐŝŶŝ ŝĕĞƌĞŶ ĚŝƐƚĂů
ƺƌĞƚƌĂů ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ŬŦƐŵŦ ĕŦŬĂƌŦůŦƌ.
3.3. Da•]a unkontinans
dhZW ǀĞLJĂ ĂĕŦŬ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ƚĂƔŵĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƌĞnjŝĚƺĞů ĂĚĞŶŽŵĂ͕ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ
ŬŽŶƚƌĂŬƚƺƌƺŶĞ LJĂ ĚĂ ƺƌĞƚƌĂ ĚĂƌůŦŒŦŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ŐĞůŝƔĞďŝůŝƌ. ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŽůƵƔĂŶ ƚĂƔŵĂ
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶŦŶ ŶĞĚĞŶŝ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj ĚĂƌůŦŒŦĚŦƌ. WŽƐƚ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
LJĂŬůĂƔŦŬ ĚƂƌƩĞ ďŝƌŝŶĚĞ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj ĚĂƌůŦŒŦ ŽůĚƵŒƵ ǀĞ ďƵŶƵŶ ĚĂ ƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ
ĞƚLJŽůŽũŝƐŝŶĚĞ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĨĂŬƚƂƌ ŽůĚƵŒƵ ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŽůƵƔĂŶ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ƚĞŵĞů ƐĞďĞďŝŶŝŶ ƐĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĚƵŒƵ
ĚƺƔƺŶƺůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ďŝƌĕŽŬ ŚĂƐƚĂĚĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ĚĞ ĂŬŦůĚĂ ƚƵƚƵůŵĂůŦĚŦƌ.
$. RYc[ 6a[drlerY
'ƺŶƺŵƺnjĚĞŬŝ ǀĞƌŝůĞƌ͕ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŶŝŶ LJĂƉŦůŵĂ ƔĞŬůŝŶŝŶ ;ƌĞƚƌŽƉƵďŝŬ͕ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ǀĞLJĂ
ƌŽďŽƟŬͿ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶůĂƌŦŶĂ ƂŶĞŵůŝ ĞƚŬŝƐŝ ŽůŵĂĚŦŒŦ LJƂŶƺŶĚĞĚŝƌ. WƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ĂĚĂLJŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ŽůĂƌĂŬ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƌŝƐŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŝůĞƌŝ LJĂƔ͕ ŽďĞnjŝƚĞ͕ ĚŝLJĂďĞƚ͕ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ĞƌĞŬƟů
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ͕ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ dhZW ǀĞ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƐĂLJŦůĂďŝůŝƌ. ůďĞƩĞ ďƵ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ŵŽĚŝĮLJĞ ĞĚŝůĞŵĞnj ĂŵĂ
ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ďŝůŐŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ǀĞ ƉŽƚĂŶƐŝLJĞů ĚŝŒĞƌ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶŝŶ ĚŝŬŬĂƚĞ
ĂůŦŶŵĂƐŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ LJĂƌĂƌůŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ŝnj ƺƌŽůŽŐůĂƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŵŽĚŝĮLJĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ŝŶƚƌĂŽƉĞƌĂƟĨ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ
ŝƐĞ ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ƟƟnj ƉƌĞƉĂƌĂƐLJŽŶƵ͕ ƐĮŶŬƚĞƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj ƚĞŬŶŝŒŝ͕ ŵƺŵŬƺŶ ŽůĚƵŒƵŶĐĂ ƵnjƵŶ
ƺƌĞƚƌĂ ďŦƌĂŬŵĂ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ƚĞŬŶŝŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦĚŦƌ. ZŽĐĐŽ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƉŽƉƺůĂƌŝnjĞ
ĞĚŝůĞŶ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ ƌĂďĚŽƐĮŶŬƚĞƌ ƌĞƐƚŽƌĂƐLJŽŶƵŶƵŶ͕ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ĞƌŬĞŶ ŬĂnjĂŶŦůŵĂƐŦŶĂ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂĚŦŒŦ
LJƂŶƺŶĚĞ ǀĞƌŝůĞƌ ŽůƐĂ ĚĂ͕ ďƵ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůŵŦƔ ŽůĂŶ ƚĞŬ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ƉƌŽƐƉĞŬƟĨ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ĞƌŬĞŶ ŬŽŶƟŶĂŶƐ
ŽƌĂŶůĂƌŦŶĚĂ ĨĂƌŬůŦůŦŬ ŐƂnjůĞŶŵĞŵŝƔƟƌ ;SƵƚŚĞƌůĂŶĚ Ğƚ Ăů͕ : hƌŽů͕ Ϯ011Ϳ. ,ĞŶƺnj ĕĂůŦƔŵĂ ĂƔĂŵĂƐŦŶĚĂ ŽůĂŶ
ĚŝŒĞƌ ĐĞƌƌĂŚŝ ŵŽĚŝĮŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŝƐĞ ŬŽŵƉůĞƚ ŝŶƚƌĂĨĂƐLJĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ͕ ŚŝƉŽƚĞƌŵŝŬ ƐŝŶŝƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ĐĞƌƌĂŚŝ͕
ŬŝƔŝƐĞůůĞƔƟƌŝůŵŝƔ ĂƉŝŬĂů ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ ƚĞŬŶŝŒŝ ǀĞ ƉƵďŽƉƌŽƐƚĂƟŬ ůŝŐĂŵĂŶ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ƚĞŬŶŝŬƟƌ. SŝŶŝƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ
ƚĞŬŶŝŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ ŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ĞƚŬŝƐŝ ŝƐĞ ƚĂƌƨƔŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ ŬŽŶƵĚĂ LJĂŬŦŶ njĂŵĂŶĚĂ LJĂƉŦůŵŦƔ ŽůĂŶ
ŐĞŶŝƔ ƐĞƌŝůŝ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ͕ ƐŝŶŝƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ƚĞŬŶŝŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ ĚĞŒŝů͕ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ĞƌĞŬƟů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶ
ŬŽŶƟŶĂŶƐĂ ĞƚŬŝůŝ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. WŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ďŝLJŽĨĞĞĚďĂĐŬ ŝůĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ
ŬĂƐ ĞŬƐĞƌƐŝnjůĞƌŝŶĞ ďĂƔůĂŶŵĂƐŦŶŦŶ͕ ŚĞŵ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ĞƌŬĞŶ ŬĂnjĂŶŦůŵĂƐŦŶŦ͕ ŚĞŵ ĚĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƔŝĚĚĞƟŶŝŶ
ĂnjĂůŵĂƐŦŶĂ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂ ŽůĚƵŒƵ LJƂŶƺŶĚĞ LJĂLJŦŶůĂƌ ĚĂ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ͕ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ
ĂŶĂƚŽŵŝƐŝŶŝŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ĂŶůĂƔŦůŵĂƐŦ ǀĞ ƟƟnj ďŝƌ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞŬŶŝŬ ƵLJŐƵůĂŶĂƌĂŬ͕ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝ
ƂŶĞŵůŝ ŽƌĂŶĚĂ ŽůƵŵƐƵnj ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ďƵ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶƵŶ ďŝƌ ĕŽŬ ŚĂƐƚĂ ŝĕŝŶ ƐĂĚĞĐĞ ŐĞĕŝĐŝ ďŝƌ ƐĞŵƉƚŽŵ
ŽůĂƌĂŬ ŬĂůŵĂƐŦ ŵƺŵŬƺŶ ŐƂƌƺŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
$. Tan
dĂŶŦĚĂ ŝŬŝ ĂƔĂŵĂůŦ ďŝƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ,ĂĮĨ ĚĞƌĞĐĞůŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŚŦnjůŦ ďŝƌ
ƚĞŵĞů ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞLJůĞ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůŵĂLJĂŶ ƚĞĚĂǀŝůĞƌĞ ďĂƔůĂŶĂďŝůŝƌ ;ŵĞĚŝŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ǀĞLJĂ ďŝLJŽĨĞĞĚďĂĐŬ ŐŝďŝͿ.
dĞŵĞů ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚĞ ŚŝŬĂLJĞ ;ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐŽƌŐƵůĂŵĂ ĂŶŬĞƟ ĚĂŚŝůͿ͕ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ ǀĞ ďĂƐŝƚ LJĂƌĚŦŵĐŦ
ƚĞƐƚůĞƌ LJĞƚĞƌůŝĚŝƌ. bŝĚĚĞƚůŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ŽůĂŶ ǀĞLJĂ ďĂƔůĂŶŐŦĕ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ LJĂŶŦƚ ĂůŦŶĂŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ŝůĞƌŝ ƚĂŶŦƐĂů ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ LJĂƉŵĂŬ ŐĞƌĞŬůŝĚŝƌ. ǀƌƵƉĂ mƌŽůŽũŝ DĞƌŶĞŒŝ ;hͿ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƂŶĞƌŝůĞŶ͕
150
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŽůĚƵŬĕĂ ďĂƐŝƚ ǀĞ ŬŦƐĂ ďŝƌ ĂŶŬĞƚ ĨŽƌŵƵ ŽůĂŶ 7ŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƺnjĞƌŝŶĞ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ <ŽŶƐƺůƚĂƐLJŽŶ ĂŶŬĞƟŶŝŶ
ŬŦƐĂ ĨŽƌŵƵ ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ŽŶ /ŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞ YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞͲSŚŽƌƚ &Žƌŵ͕ //YͲ S&Ϳ͕ ŬŽůĂLJĐĂ
ƵůĂƔŦůĂďŝůŝƌ͕ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ ďŝƌ ĂŶŬĞƫƌ. ƵŶƵŶůĂ ďĞƌĂďĞƌ͕ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ŽůŵĂ ĂƌnjƵƐƵ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
SƚĂŵĞLJ͛Ğ ŐƂƌĞ͖ ƐƚƌĞƐ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂŶŦŶ ĚĞƌĞĐĞƐŝ ŚĂĮĨ ;ƐĂĚĞĐĞ ƂŬƐƺƌƺŬ LJĂ ĚĂ ŚĂƉƔŦƌŵĂ Őŝďŝ ƔŝĚĚĞƚůŝ ƐƚƌĞƐ
ŵĂŶĞǀƌĂůĂƌŦLJůĂ ŽůƵƔĂŶ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂͿ͕ ŽƌƚĂ ;LJƺƌƺŵĞ Őŝďŝ ŵŝŶŝŵĂů ƐƚƌĞƐ ŵĂŶĞǀƌĂůĂƌŦLJůĂ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂͿ LJĂ
ĚĂ ƔŝĚĚĞƚůŝ ;LJĂƚĂƌĂŬ ŝƐƟƌĂŚĂƚ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕŦƌŵĂ ŽůŵĂƐŦͿ ŽůĂƌĂŬ ďĞůŝƌůĞŶŵĞůŝĚŝƌ.
ĂƐŝƚ LJĂƌĚŦŵĐŦ ƚĞƐƚůĞƌ͗ mƌŽŇŽǁŵĞƚƌŝ͕ ƌĞnjŝĚƺĞů ŝĚƌĂƌ Ƃůĕƺŵƺ͕ WS͕ ŬĂŶ ƺƌĞ ǀĞ ŬƌĞĂƟŶŝŶ ƐĞǀŝLJĞůĞƌŝŶŝŶ
ƂůĕƺŵƺŶĚĞŶ ŽůƵƔŵĂŬƚĂĚŦƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ŐŝƌŝƔŝŵƐĞů ďŝƌ ŝƔůĞŵ ĚƺƔƺŶƺůĞŶ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ŝĚƌĂƌ ĂŶĂůŝnjŝ ĚĞ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
mƌŽĚŝŶĂŵŝŬ dĞƐƚůĞƌ͗ 7ŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ŶĞĚĞŶŝŶŝŶ ŵĞƐĂŶĞ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ŵƵ LJŽŬƐĂ ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ LJĞƚŵĞnjůŝŬ
ŵŝ ŽůĚƵŒƵŶƵŶ ĂLJƌŦŵŦŶĚĂ ƺƌŽĚŝŶĂŵŝŬ ƚĞƐƚůĞƌ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. DŽůƵŵ ƐŝƐƚŽŵĞƚƌŝƐŝ ϮϱͲϱ0 ŵůͬ
ĚŬ ŚŦnjŦŶĚĂ LJĂƉŦůŵĂůŦ ǀĞ ďĞůůŝ ĂƌĂůŦŬůĂƌůĂ ŚĂƐƚĂLJĂ ǀĂůƐĂůǀĂ ŵĂŶĞǀƌĂƐŦ LJĂƉƨƌŦůĂƌĂŬ ŬĂĕĂŬ ŶŽŬƚĂƐŦ ďĂƐŦŶĐŦ
ďĞůŝƌůĞŶŵĞůŝĚŝƌ. mƌĞƚƌĂů ďĂƐŦŶĕ ƉƌŽĮůŽŵĞƚƌŝƐŝ͕ ĕŽŬ ĨĂnjůĂ LJĂŶůŦƔ ƉŽnjŝƟĨ ǀĞ LJĂŶůŦƔ ŶĞŐĂƟĨ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŽůŵĂƐŦ
ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŬůŝŶŝŬ ĚĞŒĞƌŝ ƐŦŶŦƌůŦ ŽůĂŶ ďŝƌ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚŝƌ.
mƌĞƚƌŽƐŝƐƚŽƐŬŽƉŝĚĞ͕ ƐĮŶŬƚĞƌ ǀĞ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj ďƂůŐĞƐŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ LJĂƉĂLJ ƐĮŶŬƚĞƌ
ƚĂŬŦůŵĂƐŦ͕ ƺƌĞƚƌĂů ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ǀĞ ĚĂƌůŦŬ ĚŝůĂƚĂƐLJŽŶƵ ƉůĂŶůĂŶŦLJŽƌƐĂ ĨĂLJĚĂůŦĚŦƌ.
5. TeTafY
dĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝŶĞ ŬĂƌĂƌ ǀĞƌŝůŝƌŬĞŶ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶ ƟƉŝ͕ ĚĞƌĞĐĞƐŝ͕ ŶĞĚĞŶŝ͕ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝŶĞ ĞƚŬŝƐŝ ǀĞ
ŚĂƐƚĂŶŦŶ ƚĞĚĂǀŝĚĞŶ ďĞŬůĞŶƟůĞƌŝ ŐƂnj ƂŶƺŶĞ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ. 7ŶǀĂnjŝǀ ƚĞĚĂǀŝůĞƌĞ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶĚĂŶ ƐŽŶƌĂŬŝ ďŝƌŝŶĐŝ
LJŦůĚĂŶ ƐŽŶƌĂ ďĂƔůĂŶŵĂƐŦ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
5.1. unfajif ol]ayan tedafiler: WƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ĞƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵĚĞ͕ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ
ŝĕŝŶ ŝůŬ ϲͲ1Ϯ ĂLJ ŝĕŝŶĚĞ ƵLJŐƵůĂŶĂĐĂŬ ŝůŬ ƐŦƌĂ ƚĞĚĂǀŝ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůŵĂLJĂŶ ƚĞĚĂǀŝůĞƌĚŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ ƉĞůǀŝŬ ƚĂďĂŶ ŬĂƐ
ĞŒŝƟŵŝ͕ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůŵĂLJĂŶ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĞŶ LJĂLJŐŦŶ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůĞŶ ƚĞĚĂǀŝĚŝƌ. Ƶ ƚĞĚĂǀŝ ŵƺŵŬƺŶƐĞ
ďŝŽĨĞĞĚďĂĐŬ͛ůĞ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
WŽƐ
WŽƐƚƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŬ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŝĕŝŶ͕ ŵĞƐĂŶĞ ĞŒŝƟŵŝ͕ njĂŵĂŶůŦ ŝƔĞŵĞ͕ ƐŦǀŦ ĂůŦŵŦŶŦŶ ĂnjĂůƨůŵĂƐŦ ǀĞ
ŵĞƐĂŶĞ ŝƌƌŝƚĂŶůĂƌŦŶŦŶ ĂnjĂůƨůŵĂƐŦ ;ƂƌŶĞŒŝŶ ŬĂŚǀĞ ǀĞ ďĂŚĂƌĂƚůŦ ŐŦĚĂůĂƌͿ Őŝďŝ ĚĂǀƌĂŶŦƔƐĂů ƚĞĚĂǀŝůĞƌ͕ ďƵ ƂŶĞƌŝ
ŝĕŝŶ ŬůŝŶŝŬ ǀĞƌŝLJĞ ĚĂLJĂŶĂŶ ŬĂŶŦƚ ŽůŵĂŵĂƐŦŶĂ ƌĂŒŵĞŶ͕ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ <ŽŶƟŶĂŶƐ DĞƌŶĞŒŝ͛ŶŝŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ ǀƌƵƉĂ
mƌŽůŽũŝ DĞƌŶĞŒŝ ;hͿ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ĚĂ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
5.2 6ar]akoloZik tedafi: 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ͕ ĞƌŬĞŬ ƐƚƌĞƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ŝĕŝŶ ŽŶĂLJůĂŶŵŦƔ ĨĂƌŵĂŬŽůŽũŝŬ ďŝƌ
ƚĞĚĂǀŝ LJŽŬƚƵƌ. ŶĐĂŬ͕ ŬĂĚŦŶ ƐƚƌĞƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦŶĚĂ͕ ďŝƌ ƐĞƌĂƚŽŶŝŶͲŶŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶ ŐĞƌŝ ĂůŦŵ ŝŶŚŝďŝƚƂƌƺ
ŽůĂŶ ĚƵůŽdžĞƟŶĞ͛ŝŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ LJĞƌůĞƔŝŬ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝĚŝƌ. SƉĞƐŝĮŬ ŽůĂƌĂŬ͕ ĚƵůŽdžĞƟŶĞ͕ ƐĂŬƌĂů ƐƉŝŶĂů ŬŽƌĚĚĂŬŝ
KŶƵĨ ŶƺŬůĞƵƐƵŶĚĂ ŶŽƌĂĚƌĞŶĂůŝŶ ǀĞ ƐĞƌĂƚŽŶŝŶ ŐĞƌŝ ĂůŦŵŦŶŦ ĞŶŐĞůůĞƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ ŶƂƌŽƚƌĂŶƐŵŝƩĞƌŝŶ ĂƌƚĂŶ
ŬŽŶƐĂŶƚƌĂƐLJŽŶƵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƉƵĚĞŶĚĂů ŵŽƚŽƌ ŶƂƌŽŶ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ ĂƌƚĂƌ͕ ďƵ ĚĂ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ ƺƌĞƚƌĂů ĕŝnjŐŝůŝ ŬĂƐ
ƐĮŶŬƚĞƌ ƚŽŶƵƐƵŶƵ ĂƌƨƌŦƌ ǀĞ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ĚĞƚƌƺƐƂƌƺ ŐĞǀƔĞƟƌ. SŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ͕ ĚƵůŽŬƐĞƟŶ͛ŝŶ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞŬŝ
ĞƚŬŝƐŝ ĚĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. 'ƂƐƚĞƌŝůĞŶ ĞƚŬŝŶůŝŒĞ ƌĂŒŵĞŶ ĚƵůŽŬƐĞƟŶ͕ ĞƌŬĞŬ ƐƚƌĞƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƚĞĚĂǀŝƐŝ
ŝĕŝŶ ŚĞŶƺnj ŽŶĂLJ ĂůŵĂŵŦƔƨƌ. Ƶ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůŵŦƔ Ănj ƐĂLJŦĚĂŬŝ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ ĚƵůŽŬƐĞƟŶ ŝůĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ
ĞƉŝnjŽƚůĂƌŦŶŦŶ ƐĂLJŦƐŦŶĚĂ ďĞůŝƌŐŝŶ ďŝƌ ĚƺƔƺƔ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
ƌŬĞŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ŐƂƌƺůĞŶ ƉŽƐƚƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŬ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐƚĂ͕ ĚĞƚƌƺƐƂƌ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟǀŝƚĞƐŝŶŝŶ ĞƔůŝŬ ĞƫŒŝ
LJĂ ĚĂ ĞƚŵĞĚŝŒŝ͕ LJĞŶŝ ďĂƔůĂLJĂŶ ƐŦŬŦƔŵĂ ;ĚĞ ŶŽǀŽ ƵƌŐĞŶĐLJͿ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂLJĂďŝůŝƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵĞƐĂŶĞ
ĞŒŝƟŵŝŶĞ ŝůĂǀĞ ŽůĂƌĂŬ ĂŶƟŵƵƐŬĂƌŝŶŝŬ ƚĞĚĂǀŝ ŬƵůůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
5.3. 3erraXi tedafi
ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŐĞůŝƔĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϮͲϱ͛ŝŶĚĞ ŬŽŶƐĞƌǀĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝ
ŐŝƌŝƔŝŵůĞƌŝŶĞ ƌĂŒŵĞŶ 1 LJŦůĚĂŶ ĚĂŚĂ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞŶ ŬĂůŦĐŦ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ŐƂƌƺůƺƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ
ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
151
Enjeksiyon tedavisi͗ KŶ LJŦůůĂƌ ďŽLJƵŶĐĂ ŬŝƚůĞ ŽůƵƔƚƵƌƵĐƵ ĂũĂŶ ŽůĂƌĂŬ ĕĞƔŝƚůŝ ŵĂĚĚĞůĞƌ ;ƂƌŶĞŒŝŶ ŬŽůůĂũĞŶ͕
ƚĞŇŽŶ͕ ƐŝůŝŬŽŶ͕ ŽƚŽůŽŐ LJĂŒ͕ ŽƚŽůŽŐ ŬŽŶĚƌŽƐŝƚůĞƌ͕ ĚĞdžƚƌĂŶŽŵĞƌͬŚLJĂůƵƌŽŶŝŬ ĂƐŝƚ ŬŽƉŽůŝŵĞƌŝͿ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔƨƌ.
'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŬŦƐĂ ĚƂŶĞŵĚĞ ĞƚŬŝůĞƌŝ ŝLJŝĚŝƌ͕ ĨĂŬĂƚ ŬŽůůĂũĞŶ͕ ŽƚŽůŽŐ LJĂŒ ǀĞ ŽƚŽůŽŐ ŬŽŶĚƌŽƐŝƚůĞƌ ŚŦnjůĂ ŵŝŐƌĂƐLJŽŶĂ
ƵŒƌĂĚŦŬůĂƌŦŶĚĂŶ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ďĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŬƂƚƺĚƺƌ. DĞdžƚƌĂŶŽŵĞƌͬŚLJĂůƵƌŽŶŝŬ ĂƐŝƚ ŬŽƉŽůŝŵĞƌŝ ;DĞŇƵdžͿ͕
ƉŝƌŽůŝƟŬ ŬĂƌďŽŶ ŵŝŬƌŽ ŬƺƌĞĐŝŬůĞƌŝ ;ĚƵƌĂƐƉŚĞƌĞͿ ǀĞ ƉŽůLJĚŝŵĞƚŚLJůƐŝůŽdžĂŶĞ ;ŵĂĐƌŽƉůĂƐƟƋƵĞͿ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ
ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ĂũĂŶůĂƌĚĂŶĚŦƌ. Ƶ LJĞŶŝ ĂũĂŶůĂƌŦŶ ƚĂŵĂŵŦ ĚŝŒĞƌ ŽƌŐĂŶůĂƌ ŝĕŝŶ ďŝƌ ƌŝƐŬ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƐŦnjŦŶ ĚĂŚĂ
LJĂǀĂƔ ďŝƌ ŵŝŐƌĂƐLJŽŶ ŐƂƐƚĞƌŝƌůĞƌ. <ŦƐĂ ĚƂŶĞŵĚĞŬŝ ǀĞƌŝůĞƌ ŝLJŝĚŝƌ͕ ĨĂŬĂƚ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ƚĂƚŵŝŶŬĂƌ ƐŽŶƵĕůĂƌĂ
ƵůĂƔŵĂŬ ŝĕŝŶ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ ƚĞŬƌĂƌ ĞĚŝůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬŝƌ. DĂŚĂ ƂŶĐĞ ŬŝƚůĞ ŽůƵƔƚƵƌƵĐƵ ĂũĂŶ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ
LJĂƉŦůŵĂƐŦŶŦŶ LJĂƉĂLJ ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌ ŝŵƉůĂŶƚĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦ ŽůƵŵƐƵnj ĞƚŬŝůĞŵĞĚŝŒŝ
ŐƂnjƺŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶĐĂŬ ĞŶũĞŬƐŝLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŐĞůŝƔĞŶ ŝŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ͞ĨƌŽnjĞŶ͟ ƺƌĞƚƌĂLJĂ LJŽů ĂĕĂďŝůŝƌ. SŽŶƵĕ
ŽůĂƌĂŬ ƐĂĚĞĐĞ ŚĂĮĨ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ŽůĂŶ ǀĞ ŐĞĕŝĐŝ ďŝƌ ƌĂŚĂƚůĂŵĂ ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦŶŦ ŝƐƚĞLJĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ
ƂŶĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.
SaRit Asklar: SĮŶŬƚĞƌ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŬŽŵƉƌĞƐLJŽŶƵŶƵ ƐĂŒůĂLJĂŶ ƐůŝŶŐ
ƉƌŽƐĞĚƺƌůĞƌŝ ĚĞ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. WƌĞŶƐŝƉ ŽůĂƌĂŬ ŚĂĮĨ ǀĞ ŽƌƚĂ ƔŝĚĚĞƚůŝ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐƚĂ ƂŶĞƌŝůŝƌŬĞŶ͕ ƔŝĚĚĞƚůŝ
ƐƚƌĞƐƐ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐƚĂ ĚĂ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶĂ ŝůŝƔŬŝŶ LJĂLJŦŶůĂƌ ŵĞǀĐƵƩƵƌ. dĞŵĞůĚĞ ŝŬŝ ĂŶĂ ƟƉ ƐĂďŝƚ ĞƌŬĞŬ ƐůŝŶŐŝŶĚĞŶ
ďĂŚƐĞĚŝůĞďŝůŝƌ͗ mƌĞƚƌĂů ŬŽŵƉƌĞƐLJŽŶůĂ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂŒůĂLJĂŶůĂƌ ;/ŶsĂŶĐĞ͕ dKDS͕ ƌŐƵƐͿ ǀĞ ďƵůďĞƌ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ
ƌĞƉŽnjŝƐLJŽŶƵ ŝůĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂŒůĂLJĂŶůĂƌ ;ĚsĂŶĐĞͿ. 'ĞŶĞůĚĞ ŬŦƐĂ ĚƂŶĞŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŽůĂŶ ďƵ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶ
ďŝƌďŝƌůĞƌŝŶĞ ƺƐƚƺŶůƺŒƺŶƺ ŬĂŶŦƚůĂLJĂĐĂŬ ǀĞƌŝ LJŽŬƚƵƌ.
AyarlanaRilir Asklar: KƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŐĞƌŐŝŶůŝŒŝ ĂLJĂƌůĂŶĂďŝůĞŶ ĂƐŬŦůĂƌ ďƵ ŐƌƵďĂ ŐŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ZĞŵĞĞdž ǀĞ ƌŐƵƐ ƐŝƐƚĞŵůĞƌŝ ďƵ ŐƌƵďĂ ŐŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ekil 2. AyarlanaRilir transoRturator slinW.
zĂƉĂLJ ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌ͗ zĞŶŝ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝŶĞ
ƌĂŒŵĞŶ LJĂƉĂLJ ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌ ;zmSͿ͕ ŚĂůĞŶ ĞƌŬĞŬ ŝĚƌĂƌ
ŬĂĕŦƌŵĂƐŦŶŦŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƴƌ. SͲ
ϳϮ1͛ŝŶ ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ ƉŝLJĂƐĂLJĂ ƐƺƌƺůĚƺŒƺ 1ϵϳϮ LJŦůŦŶĚĂŶ
ďƵ LJĂŶĂ ĂƌƟĮƐLJĞů ƐĮŶŬƚĞƌ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞŬŝ DSͲϴ00͛Ğ
ƵůĂƔŦůŦŶĐĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ďŝƌ ĕŽŬ ĚĞĨĂ ŵŽĚŝĮLJĞ ĞĚŝůĚŝ ;bĞŬŝů 3Ϳ.
mƌĞƚƌĂ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ƐƺƌĞŬůŝ LJƺŬƐĞŬ ŽůĂŶ ŽŬůƺnjLJŽŶ ďĂƐŦŶĐŦ
ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƺƌĞƚƌĂů ĂƚƌŽĮ ŽƌĂŶůĂƌŦ ǀĞ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦ
LJƺŬƐĞŬƟƌ ĂŶĐĂŬ ďƂLJůĞ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚĂ ĚĞŒŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ
ŵƺŵŬƺŶĚƺƌ. LJƌŦĐĂ͕ ŚĂƐƚĂůĂƌ ƐĮŶŬƚĞƌŝŶ ĞůůĞ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶŦ ƐĂŒůĂLJĂĐĂŬ ŵĞŶƚĂů ǀĞ ĮnjLJŽůŽũŝŬ LJĞƚĞŶĞŒĞ
ƐĂŚŝƉ ŽůŵĂůŦĚŦƌ.
bĞŬŝů 3. zĂƉĂLJ ƺƌŝŶĞƌ ƐĮŶŬƚĞƌ͕ DSͲϴ00.
WƌŽĐƚ SŝƐƚĞŵ͗ Ƶ LJƂŶƚĞŵĚĞ͕ ƺƌĞƚƌĂLJŦ ĕĞǀƌĞƐĞů ŽůĂƌĂŬ
ƐĂƌŵĂLJĂŶ͕ ƉƌŽŬƐŝŵĂů ďƵďĞƌ ƺƌĞƚƌĂŶŦŶ ŚĞƌ ŝŬŝ LJĂŶŦŶĂ ŚĂĐŵŝ
ĂLJĂƌůĂŶĂďŝůŝƌ ďĂůŽŶůĂƌ LJĞƌůĞƔƟƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƐŝƐƚĞŵ͕ ƉĞůǀŝŬ
ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ĂůŵŦƔ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞůŝ ǀĞ ƚĞŬŶŝŬ ƐŽƌƵŶůĂƌ
ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĕŦŬĂƌŦůŵĂ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦŶ й11Ͳйϱϴ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ ĚĂ
ďŝůŝŶŵĞůŝĚŝƌ.
152
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Kaina[lar
1. ƵŐƵƐƟŶ ,͕ WƵŵŵĞƌ <͕ DĂŐŚŽĨĞƌ &͕ ,ĂďĞƌŵĂŶŶ ,͕ WƌŝŵƵƐ '͕ ,ƵďŵĞƌ '. WĂƟĞŶƚ ƐĞůĨͲƌĞƉŽƌƟŶŐ
ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ ŽŶ ƵƌŽůŽŐŝĐĂů ŵŽƌďŝĚŝƚLJ ĂŶĚ ďŽƚŚĞƌ ĂŌĞƌ ƌĂĚŝĐĂů ƌĞƚƌŽƉƵďŝĐ ƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ. Ƶƌ hƌŽů
Ϯ00Ϯ͖ϰϮ͗11Ϯʹϳ.
Ϯ. tĞƐƐĞůůƐ ,͕ WĞƚĞƌƐŽŶ ͗ SƵƌŐŝĐĂů WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ ĨŽƌ SƉŚŝŶĐƚĞƌŝĐ /ŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞ ŝŶ ƚŚĞ DĂůĞ͗ dŚĞ ƌƟĮĐŝĂů
'ĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌLJ SƉŚŝŶĐƚĞƌ ĂŶĚ WĞƌŝŶĞĂů SůŝŶŐ WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ. ĂŵƉďĞůůͲtĂůƐŚ hƌŽůŽŐLJ 10ƚŚ ĚŝƟŽŶ͕ ƉƉ
ϮϮϵ0ͲϮ30ϱ͕ Ϯ01Ϯ.
3. ĂƵĞƌ ZD͕ ĂƐƟĂŶ W:͕ 'Žnjnjŝ ͕ SƟĞĨ '͗ WŽƐƚƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ ŝŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞ͗ Ăůů ĂďŽƵƚ ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ. Ƶƌ hƌŽů. Ϯ00ϵ &Ğď͖ϱϱ;ϮͿ͗3ϮϮͲ33.
ϰ. h 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ hƌŝŶĂƌLJ /ŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞ͕ Ϯ01ϰ.
ϱ. <ƵŵĂƌ ͕ >ŝƩ Z͕ ĂůůĞƌƚ <E͕ Eŝƫ st͗ ƌƟĮĐŝĂů ƵƌŝŶĂƌLJ ƐƉŚŝŶĐƚĞƌ ǀĞƌƐƵƐ ŵĂůĞ ƐůŝŶŐ ĨŽƌ ƉŽƐƚͲ
ƉƌŽƐƚĂƚĞĐƚŽŵLJ ŝŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞͲͲǁŚĂƚ ĚŽ ƉĂƟĞŶƚƐ ĐŚŽŽƐĞ͍ : hƌŽů Ϯ00ϵ 1ϴ1;3Ϳ͗1Ϯ31Ͳϱ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
153
15$
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‡Ž˜‹º”LJ†”‘Žƒ”Ç
Dƌ. ĞŶŬ 'mZm
ustanRul Gjte`e EÎiti] ve Ara•tr]a 8astanesi Žroloji ;liniÎi ustanRul
KronY[ `elfY[ aÎr͕ ŬĂĚŦŶ ǀĞLJĂ ĞƌŬĞŒŝŶ ƉĞůǀŝƐůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ LJĂƉŦůĂƌŦŶĚĂ ĂůŐŦůĂŶĂŶ ]alYWn ol]aian ĂŒƌŦĚŦƌ. <ƌŽŶŝŬ
ŚĂůĞ ĚƂŶƺƔĞŶ ŶŽƐŝƐĞƉƟĨ ĂŒƌŦ ĚƵƌƵŵůĂƌŦŶĚĂ͕ ĂŒƌŦ en az 6 ai ďŽLJƵŶĐĂ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞůŝ ǀĞLJĂ ƚĞŬƌĂƌůĂŵĂůŦĚŦƌ.
WĞůǀŝŬ ĂŒƌŦ ƐĞŶĚƌŽŵƵ ;<WSͿ͕ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ Ăůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ͕ ĐŝŶƐĞů͕ ďĂƌƐĂŬ ǀĞLJĂ ũŝŶĞŬŽůŽũŝŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ
ďŽnjƵŬůƵŒƵŶĂ ŝƔĂƌĞƚ ĞĚĞŶ ŬĂůŦĐŦ ǀĞLJĂ ƚĞŬƌĂƌůĂLJĂŶ ĞƉŝnjŽĚŝŬ ƉĞůǀŝŬ ĂŒƌŦ ŽůƵƔƵŵƵĚƵƌ.
<ĂŶŦƚůĂŶŵŦƔ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ǀĞLJĂ ďĂƔŬĂ ďĞůŝƌŐŝŶ ƉĂƚŽůŽũŝ LJŽŬƚƵƌ.
<W ƐĞŶĚƌŽŵůĂƌŦŶĚĂ ĂŒƌŦ SĂŶƚƌĂů SŝŶŝƌ SŝƐƚĞŵŝ ŬƂŬĞŶůŝĚŝƌ. ŒƌŦŶŦŶ ďĂƔůĂŶŐŦĐŦŶĚĂ ŝůŐŝůŝ ŽƌŐĂŶŦ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ďŝƌ
ĨĂŬƚƂƌ ;ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶ ŐŝďŝͿ ŽůŵĂƐŦŶĂ ŬĂƌƔŦŶ ƐŽŶƌĂ ďƵ ĨĂŬƚƂƌĚĞŶ ďĂŒŦŵƐŦnj ŽůĂƌĂŬ ĂŒƌŦ ŽůƵƔƵƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ <W
ƐĞŶĚƌŽŵůĂƌŦŶĚĂ enVla]acion enVe[cYion fe draf]a WYbY bYr neTen ca`dana]az.
dĂďůŽ 1Ͳ ǀƌƵƉĂ mƌŽůŽũŝ <ŦůĂǀƵnjƵ <ƌŽŶŝŬ WĞůǀŝŬ ŒƌŦ SŦŶŦŇĂŵĂƐŦ
ŽroloZY[ `elfY[ aÎr cenTro]lar*
1. undercdYciel CYcdYd =ecane aÎr cenTro]e uC=1C* ,ĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƐŦŬůŦŒŦ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ 300ͬ100.000
ĐŝǀĂƌŦŶĚĂ ŽůĚƵŒƵ ƂŶŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ĂĚŦŶ ĞƌŬĞŬ ŽƌĂŶŦ͕ ϱͲ10ͬ1 ƔĞŬůŝŶĚĞĚŝƌ.͕ ,ĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĮnjLJŽƉĂƚŽůŽũŝƐŝ ƚĂŵ
ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶŵĞŵĞƐŝŶĞ ŬĂƌƔŦŶ ƐŽƌƵŵůƵ ŽůĚƵŒƵ ĚƺƔƺŶƺůĞŶ ďĂnjŦ ĚƵƌƵŵůĂƌ ǀĂƌĚŦƌ
a 5nVla]acion fe ]acd XºSre a[dYfacione͗ ŶŇĂŵĂƐLJŽŶ ŵĞƐĂŶĞ ĞƉŝƚĞů LJƺnjĞLJŝŶŝŶ ďƺƚƺŶůƺŒƺŶƺ
ďŽnjĂƌ. Ƶ ĚƵLJƵ ƐŝŶŝƌůĞƌŝŶĚĞ ƵƉͲƌĞŐƺůĂƐLJŽŶĂ͕ ŵĂƐƚ ŚƺĐƌĞ ĂŬƟǀĂƐLJŽŶƵŶĚĂ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
155
ĂƌƚŵĂLJĂ͕ ĂŶƟƉƌŽůŝĨĞƌĂƟĨ ĨĂŬƚƂƌ ƵƉͲƌĞŐƺůĂƐLJŽŶƵŶĂ LJŽů ĂĕĂƌ. ƵŶƵŶ ƐŽŶƵĐƵ ŽůĂƌĂŬ ďƂůŐĞƐĞů ŶƂƌŽƉĂƟ
ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ.
b GlY[oza]YnoWlY[anG1G daba[acnTa TeVe[d͗ ŽŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůƵ ďŝƌ ŵƵŬŽƉŽůŝƐĂŬŬĂƌŝƚ ŽůĂŶ ''
ŵĞƐĂŶĞ ĞƉŝƚĞůŝŶŝŶ ĚŦƔ LJƺnjĞLJŝŶŝ ŬĂƉůĂƌ. mƌŽƉĂƚŽũĞŶůĞƌŝŶ ŵƵŬŽnjĂLJĂ LJĂƉŦƔŵĂƐŦŶŦ ǀĞ ŝĚƌĂƌŦŶ ůĂŵŝŶĂ ƉƌŽƉƌĂLJĂ
ĚŝĨƺnjLJŽŶƵŶƵ ƂŶůĞƌ. 7SͬDS͛ůƵ ŬŝƔŝůĞƌĚĞ ďƵ ƚĂďĂŬĂ ďŽnjƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
S NYdrY[ o[cYd ]edabolYz]ac fe Ta]]-8orcVall `rodeYnY T8P* mƌŝŶĞƌ ŶŝƚƌŝŬ ŽŬƐŝƚ ƐĞŶƚĂnj ĂŬƟǀŝƚĞƐŝ
ŝŵŵƺŶŽůŽũŝŬ ĐĞǀĂƉ ŝĕŝŶ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. d,W͕ ďƂďƌĞŬůĞƌĚĞ ƺƌĞƟůĞŶ ƺƌŝŶĞƌ ďŝƌ ƉƌŽƚĞŝŶĚŝƌ. mƌŽƚĞůŝLJƵŵ
ŚĂƐĂƌŦŶŦ ƂŶůĞƌ. 7SͬDS͛ůƵ ŬŝƔŝůĞƌĚĞ EKS ŵĞŬĂŶŝnjŵĂƐŦŶĚĂ ďŽnjƵůŵĂ ǀĞ d,W͛ĚĞ ĚĞĨĞŬƚ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
T Odo-Y]]ºn ]e[anYz]alar͗ 7SͬDS͛ůƵ ŬŝƔŝůĞƌĚĞ ĂŶƟŶƺŬůĞĞƌ ĂŶƟŬŽƌ ĚƺnjĞLJůĞƌŝŶĚĞ ĂƌƨƔ
ƐĂƉƚĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
e GenedY[ iad[nl[͗ ŝƌŝŶĐŝ ĚĞƌĞĐĞ ďŝƌ LJĂŬŦŶŦŶĚĂ 7SͬDS ŽůĂŶ ďŝƌ ŬĂĚŦŶĚĂ ŐĞŶĞů ƉŽƉƵůĂƐLJŽŶĂ ŐƂƌĞ
1ϳ ŬĂƚ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŽƌĂŶĚĂ 7SͬDS ŽůŵĂ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ǀĂƌĚŦƌ.
uC=1C¯nen Y[Y dY`Y farTr*
KlacY[ feia ºlceradYV dY`͗ ,ƵŶŶĞƌ ůĞnjLJŽŶƵ ŵĞƐĂŶĞ ŵƵŬŽnjĂƐŦŶĚĂ LJĂŵĂ ƚĂƌnjŦŶĚĂ ŐƂƌƺůĞŶ ǀĞ ŽƌƚĂƐŦ ƐŬĂƌ
ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƐŽůƵŬ ďŝƌ ůĞnjLJŽŶĚƵƌ. ĞǀƌĞĚĞŶ ŵĞƌŬĞnjĞ ĚŽŒƌƵ ƌĂĚŝĂů ƚĂƌnjĚĂ ƵnjĂŶĂŶ ŬƺĕƺŬ ǀĂƐŬƺůĞƌ LJĂƉŦůĂƌ
ĚĂ ǀĂƌĚŦƌ ;ZĞƐŝŵͲ1Ϳ. KůĚƵŬĕĂ ĨƌĂũŝůĚŝƌ ǀĞ ĚŽŬƵŶŵĂ ŝůĞ ŬĂŶĂLJĂďŝůŝƌ. ŶĐĂŬ ƚƺŵ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƟƉŝŬ ƺůƐĞƌ
ŽůŵĂLJĂďŝůŝƌ. ĂnjŦ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƟƉŝŬ ,ƵŶŶĞƌ ůĞnjLJŽŶƵ ŽůĂďŝůŝƌ. Ƶ ůĞnjLJŽŶ ŚĂĮĨ ŬŦƌŵŦnjŦ ŵƵŬŽnjĂů ďŝƌ ůĞnjLJŽŶĚƵƌ͕
ĚŝŬŬĂƚůŝ ďĂŬŦůŵĂnj ŝƐĞ ĂƚůĂŶĂďŝůŝƌ. ,ŝĚƌŽĚŝƐƚĂŶƐŝLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ LJŦƌƨůŦƌ ǀĞ ŬĂŶĂŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ ;ZĞƐŝŵͲϮͿ.
Žlcere ol]aian dY`͗ 1necdezY aldnTa XYTroTYcdancYion ǀĞ ƐŝƐƚŽƐŬŽƉŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ŐƂƌƺůĞŶ ƐƵďŵƵŬŽnjĂů
ŬĂŶĂŵĂůĂƌ ǀĞ ŐůŽŵĞƌƺůĂƐLJŽŶůĂƌŦŶ ŽůŵĂƐŦ ŝůĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞĚŝƌ ;ZĞƐŝŵͲ3Ϳ.
ZĞƐŝŵͲ1͗ <ůĂƐŝŬ ,ƵŶŶĞƌ ůĞnjLJŽŶƵ
ZĞƐŝŵͲϮ͗ ƟƉŝŬ ,ƵŶŶĞƌ ůĞnjLJŽŶƵ
ZĞƐŝŵͲ3͗ 'ůŽŵĞƌƺůĂƐLJŽŶ
Tan*
ϭ͘ <ůŝŶŝŬ ƚĂďůŽ͗ ǀƌƵƉĂ 7ŶƚĞƌƐƟƐLJĞů SŝƐƟƚͬŒƌŦůŦ DĞƐĂŶĞ SĞŶĚƌŽŵƵ ĂůŦƔŵĂƐŦ DĞƌŶĞŒŝ ;SS/Ϳ͛ŶŝŶ
ƂŶĞƌŝƐŝŶĞ ŐƂƌĞ ƚĂŶŦ ŝĕŝŶ 6 aiTan ezen ƐƺƌĞ ǀĂƌ ŽůĂŶ ƉĞůǀŝŬ ĂŒƌŦ͕ ĂĐŝůŝLJĞƚ ŚŝƐƐŝ ǀĞLJĂ ƐŦŬ ŝĚƌĂƌ ŐŝƚŵĞ Őŝďŝ
ŝĚƌĂƌ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌŦŶŦŶ ĞŶ Ănj 1 ƚĂŶĞƐŝ ŝůĞ ďĞƌĂďĞƌ ŽůĂŶ ďĂƐŬŦ ǀĞ ƌĂŚĂƚƐŦnjůŦŬ ŚŝƐƐŝ ǀĞ ďƵ ƚĂďůŽLJĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂĐĂŬ
ďĂƔŬĂ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦŶ ĞŬĂƌƚĂƐLJŽŶƵŶĂ ĚĂLJĂŶŦƌ
ĂͿ dŝƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ďƵ ŬŝƔŝůĞƌĚĞ ĂŒƌŦ ]ecane Tole Y[en ordaia ĕŦŬĂƌ ǀĞ ]Y[cYion conrac bYr raXadla]a
oler.
ďͿ ŒƌŦŶŦŶ LJĞƌŝ ĚĞŒŝƔŬĞŶůŝŬ ŐƂƐƚĞƌĞďŝůŝƌ. SƵƉƌĂƉƵďŝŬ ďƂůŐĞ͕ ǀĂũĞŶ͕ ŐĞŶŝƚĂů ďƂůŐĞ ͕ ƐŦƌƚ ǀĞ ƵLJůƵŬůĂƌĚĂ
ŽůĂďŝůŝƌ. <ůŝŶŝŬ ƚĂďůŽŶƵŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƐŽƌŐƵůĂŵĂ ĨŽƌŵůĂƌŦŶŦŶ ;O¯Leari-Cand Ce]`do]
fe Proble] unTe[cY GYcSoncYn undercdYciel CYcdYd 5nfanderY PelfY[ 1Îr ErWenSi fe 6reaeenSi
CorWela]acͿ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ĨĂLJĚĂůŦĚŦƌ
Ϯ͘ 7ƔĞŵĞ ŐƺŶůƺŒƺ͗ 7ƔĞŵĞ ƐŦŬůŦŒŦ͕ ŝƔĞŶĞŶ ŝĚƌĂƌ ǀŽůƺŵƺ͕ ĂůŦŶĂŶ ƐŦǀŦ ŵŝŬƚĂƌŦ ǀĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ ƐĂLJŦƐŦŶŦŶ
ƐĂƉƚĂŶŵĂƐŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. 3Ͳϳ ŐƺŶ ĂƌĂůŦŒŦŶĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ŝƔĞŵĞ ŐƺŶůƺŒƺ ĨĂLJĚĂůŦ ŽůƵƌ.
156
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ϯ͘ &ŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞ͗ ĂƨŶ ŵƵĂLJĞŶĞƐŝ͕ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ƌĞŬƚĂů ŵƵĂLJĞŶĞ ǀĞ LJĂƉŦůĂďŝůŝLJŽƌ ŝƐĞ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ ǀĂũŝŶĂů
ŵƵĂLJĞŶĞ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. DĞƐĂŶĞŶ ďŽLJŶƵŶƵŶ ǀĞ ůĞǀĂƚƂƌ ĂŶŝŶŝŶ ƉĂůƉĂƐLJŽŶƵ ĂŒƌŦLJŦ ƚĞƟŬůĞLJĞďŝůŝƌ.
ϰ͘ 7ĚƌĂƌ ĂŶĂůŝnjŝ͗ 'ĞŶĞůĚĞ ŶŽƌŵĂů ŽůŵĂƐŦŶĂ ŬĂƌƔŦŶ ďĂnjŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŵŝŬƌŽƐŬŽƉŝŬ ŚĞŵĂƚƺƌŝ ŽůĂďŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞ
ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝŶĚĞ ĂnjĂůŵĂ ĚĂ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ďƵůŐƵĚƵƌ.
ϱ͘ ^ŝƐƚŽƐŬŽƉŝ͗ SŝƐƚŽƐŬŽƉŝĚĞ ,ƵŶŶĞƌ ůĞnjLJŽŶƵ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. ,ƵŶŶĞƌ ůĞnjLJŽŶƵ ŝLJŝ ƐŦŶŦƌůŦ͕ ŬŦƌŵŦnjŦ ŵƵŬŽnjĂů ďŝƌ
ůĞnjLJŽŶĚƵƌ͕ ŬĂƉŝůůĞƌ ĚĂŵĂƌůĂƌ ŬĂLJďŽůŵƵƔƚƵƌ. ĂnjŦ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ůĞnjLJŽŶƵŶ ƺnjĞƌŝ ĮďƌŝŶ ƉŦŚƨƐŦ ŝůĞ ŬĂƉůŦ ŽůĂďŝůŝƌ.
>ĞnjLJŽŶĂ ĚŽŬƵŶŵĂŬ ďŝůĞ ŬĂŶĂŵĂLJĂ ŶĞĚĞŶ ŽůĂďŝůŝƌ. Ƶ lezionlar WenelTe ]ecane [ebbecY Yle ]ecane
ian Tefarlarnn ďŝƌůĞƔŝŵ LJĞƌůĞƌŝŶĚĞ ŐƂƌƺůƺƌ.
ϲ͘ DĞƐĂŶĞ ŚŝĚƌŽĚŝƐƚĂŶƐŝLJŽŶƵ͗ ,ĞŶƺnj cdanTard bYr eiWela]a inde]Y io[der. 'ĞŶĞůĚĞ ƐƉŝŶĂů ǀĞ ŐĞŶĞů
ĂŶĞƐƚĞnjŝ ĂůƨŶĚĂ ŝŬĞŶ ĚĞǀĂŵůŦ ĞŶĚŽƐŬŽƉŝŬ ŐƂnjůĞŵ ĂůƨŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ϴ0 Đŵ,ϮK ďĂƐŦŶĕƚĂ ĚŽůĚƵƌƵůƵƌ͕
ŝŶĨƺnjĞ ĞĚŝůĞŶ ǀŽůƺŵ ϴ00Ͳ1000 ŵů͛Ğ ƵůĂƔƨŒŦŶĚĂ ŝŶĨƺnjLJŽŶ ŬĞƐŝůŝƌ. DĞƐĂŶĞ 1ͲϮ ĚĂŬŝŬĂ ƐŽŶƌĂ ďŽƔĂůƨůŦƌ ǀĞ
ŵĞƐĂŶĞĚĞŬŝ ŐůŽŵĞƌƺůĂƐLJŽŶůĂƌ ǀĞ ŬĂŶĂŵĂ ĂůĂŶůĂƌŦ ŐƂƌƺůƺƌ.
ϳ͘ ŝLJŽƉƐŝ͗ DĞƐĂŶĞ ďŝLJŽƉƐŝƐŝ͕ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ĚŝŒĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦŶŦŶ airS dancnTa ;ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝ͕
ŬĂƌƐŝŶŽŵĂ ŝŶƐŝƚƵ͕ ƚƺďĞƌŬƺůŽnj ƐŝƐƟƟ ǀď.Ϳ ƂŶĞŵ ƚĂƔŦŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ϴ͘ WŽƚĂƐLJƵŵ ĚƵLJĂƌůŦůŦŬ ƚĞƐƟ͗ 7ŶƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ŽůĂƌĂŬ ǀĞƌŝůĞŶ ϰ0 ŵů й3͛ůƺŬ ƉŽƚĂƐLJƵŵ ƐŽůƺƐLJŽŶƵ 7SͬDS
ǀĂƌůŦŒŦŶĚĂ ĂŒƌŦŶŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. ŶĐĂŬ ialanS `ozYdYVlY[ fe ialanS neWadYVlY[ oranlar iº[ce[dYr
fe YnfazYV bYr Y•le]TYr. dĂŶŦĚĂ LJĞƌŝ LJŽŬ. SĂĚĞĐĞ ĚƺƔƺŬ ŬŽŶƐĂƚƌĂƐLJŽŶůƵ ƉŽƚĂƐLJƵŵ ĚƵLJĂƌůŦůŦŬ ƚĞƐƟ ''
ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ ǀĞƌŝůĞĐĞŬ ĐĞǀĂďŦŶ ƂŶŐƂƌƺůŵĞƐŝŶŝ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
ϵ͘ 7ĚƌĂƌ ďĞůŝƌƚĞĕůĞƌŝ͗ ŶƟƉƌŽůŝĨĞƌĂƟĨ ĨĂŬƚƂƌ ;W&Ϳ͕ ,ĞƉĂƌŝŶ ĂŒůĂLJĂŶ ƉŝĚĞƌŵĂů 'ƌŽǁƚŚ &ĂŬƚƂƌ ďĞŶnjĞƌŝ
'ƌŽǁƚŚ &ĂŬƚƂƌ͕ mƌŽƉůĂŬŝŶ /// ĚĞůƚĂͲϰ ŵZE͕ z<>Ͳϰ0 ƉŽƚĂŶƐŝLJĞů ĂĚĂLJůĂƌĚŦƌ. 8enºz benlarTan XerXanWY
bYrYcY dan YÕYn iederlY ToÎrele[ Wcder]e]e[deTYr.
bĞŬŝů 1͗ 7SͬDS dĂŶŦ ǀĞ dĞĚĂǀŝ ŬŦƔ bĞŵĂƐŦ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
157
ProcdadY[ aÎr cenTro]e P1C*
hůƵƐĂů DŝLJĂďĞƚ ǀĞ SŝŶĚŝƌŝŵ ǀĞ ƂďƌĞŬ ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦ ŶƐƟƚƺƐƺ͛ŶƺŶ ;E/DD<Ϳ ŬƌŝƚĞƌůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ďƵ ƚĂďůŽ Wͬ
WWS ŬĂƚĞŐŽƌŝ /// ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůŦƌ. 7ĚƌĂƌ ŬƺůƚƺƌůĞƌŝ ƚĞŵŝnjĚŝƌ. ŶĐĂŬ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƐĞŬƌĞƐLJŽŶůĂƌĚĂ ůƂŬŽƐŝƚ
ŽůĂďŝůŝƌ ǀĞLJĂ ŽůŵĂLJĂďŝůŝƌ.
bĞŬŝů Ϯ͗ ǀƌƵƉĂ mƌŽůŽũŝ <ŦůĂǀƵnjƵ WƌŽƐƚĂƟŬ ŒƌŦ SĞŶĚƌŽŵƵ dĂŶŦ bĞŵĂƐŦ
P1C TeTafYnTe 51E ¬nerYlerY*
• 1 LJŦůĚĂŶ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞĚŝƌ ǀĂƌ ŽůĂŶ WS ŝĕŝŶ alVa blo[erler ƂŶĞƌŝůŝƌ.
• 1 LJŦůĚĂŶ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞĚŝƌ ǀĂƌ ŽůĂŶ WS ŝĕŝŶ 6 XaVda cºreile andY]Y[robYial deTafY [Ynolon
dedracY[lYn nerYlYr.
• ŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽůƺ ŝĕŝŶ non-cderoYT andYenVle]adear ŝůĂĕůĂƌ ƂŶĞƌŝůŝƌ͕ ĂŶĐĂŬ ƵnjƵŶ ƐƺƌĞůŝ ŬƵůůĂŶŦŵĚĂ LJĂŶ
ĞƚŬŝůĞƌŝ ĚŝŬŬĂƚĞ ĂůŦŶŵĂůŦĚŦƌ.
• &ŝƚŽƚĞƌĂƉŝ ;SĂǁ ƉĂůŵĞƩŽͿ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ.
• zƺŬƐĞŬ ĚŽnj ƉĞŶƚŽƐĂŶ ƉŽůŝƐƺůĨĂƚ ;3 dž 300 ŵŐͬŐͿ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ
3. C[rodal aÎr cenTro]e͗ SŬƌŽƚƵŵ ďƂůŐĞƐŝŶĚĞ ŚŝƐƐĞĚŝůĞŶ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶ ǀĞ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ďŝƌ ĂŒƌŦĚŦƌ.
bĞŬŝů 3͗ ǀƌƵƉĂ mƌŽůŽũŝ <ŦůĂǀƵnjƵ <ƌŽŶŝŬ ƐŬƌŽƚĂů ĂŒƌŦ ƚĂŶŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶŝŶ ĂŬŦƔ ƔĞŵĂƐŦ
$. TecdY[ºler aÎr cenTro]e* dĞƐƟƐůĞƌĚĞ ŚŝƐƐĞĚŝůĞŶ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶ ǀĞ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ďŝƌ ĂŒƌŦĚŦƌ. ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ
LJĂŬŦŶŵĂůĂƌŦ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ĕŦŬ ďŝƌ ĞƟŽůŽũŝ LJŽŬƚƵƌ. KƌƔŝƚ͕ ŽƌŬŝĂůũŝ͕ ŽƌŬŝŽĚŝŶŝ
ŝĨĂĚĞůĞƌŝ ƵLJŐƵŶ ĚĞŒŝůĚŝƌ. ŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽů ŝĕŝŶ ŬƵůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ŝůĂĕůĂƌ WĂƌĂƐĞƚĂŵŽů͕ ES77͕ ŵŝƚƌŝƉƟůŝŶ͕
'ĂďĂƉĞŶƟŶ͕ KƉŝŽŝĚůĞƌ͛Ěŝƌ. ƵŶůĂƌ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůƵƌ ŝƐĞ ŽƌƔŝĞŬƚŽŵŝ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
5. 5`YTYT]al aÎr cenTro]e* ƉŝĚŝĚŝŵůĞƌĚĞ ŚŝƐƐĞĚŝůĞŶ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶ ǀĞ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ďŝƌ ĂŒƌŦĚŦƌ. ůƚ ƺƌŝŶĞƌ
158
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƐŝƐƚĞŵ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌŦ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ĕŦŬ ďŝƌ ĞƟŽůŽũŝ LJŽŬƚƵƌ. ŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽů ŝĕŝŶ
ŬƵůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ŝůĂĕůĂƌ WĂƌĂƐĞƚĂŵŽů͕ ES77͕ ŵŝƚƌŝƉƟůŝŶ͕ 'ĂďĂƉĞŶƟŶ͕ KƉŝŽŝĚůĞƌ͛Ěŝƌ. ƵŶůĂƌ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůƵƌ
ŝƐĞ ĞƉŝĚŝĚŝŵĞŬƚŽŵŝ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
6. PenYl aÎr cenTro]e͗ WĞŶŝƐƚĞ ŚŝƐƐĞĚŝůĞŶ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶ ǀĞ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ďŝƌ ĂŒƌŦĚŦƌ. mƌĞƚƌĂ ĂůĂŶŦŶĚĂ ĂŒƌŦ LJŽŬƚƵƌ.
ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌŦ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ĕŦŬ ďŝƌ ĞƟŽůŽũŝ LJŽŬƚƵƌ. ŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽů
ŝĕŝŶ ŬƵůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ŝůĂĕůĂƌ WĂƌĂƐĞƚĂŵŽů͕ ES77͕ ŵŝƚƌŝƉƟůŝŶ͕ 'ĂďĂƉĞŶƟŶ͕ KƉŝŽŝĚůĞƌ͛Ěŝƌ.
7. Žredral aÎr cenTro]e* mƌĞƚƌĂĚĂ ŚŝƐƐĞĚŝůĞŶ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶ ǀĞ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ďŝƌ ĂŒƌŦĚŦƌ. ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ͕
ũŝŶĞŬŽůŽůŝŬ ǀĞ ďĂƌƐĂŬ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌŦ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ĕŦŬ ďŝƌ ĞƟŽůŽũŝ LJŽŬƚƵƌ ŚĞƌ ŝŬŝ
ĐŝŶƐƚĞ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. ŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽů ŝĕŝŶ ŬƵůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ŝůĂĕůĂƌ WĂƌĂƐĞƚĂŵŽů͕ ES77͕ ŵŝƚƌŝƉƟůŝŶ͕ 'ĂďĂƉĞŶƟŶ͕
KƉŝŽŝĚůĞƌ͛Ěŝƌ.
8. Pocdfaze[do]Y c[rodal aÎr cenTro]e͗ ǀĂnjĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ й1 ŚĂƐƚĂĚĂ ŽůƵƌ. EĞĚĞŶŝ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ
ďŝůŝŶŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ůƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌŦ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŬůĂƌŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽů ŝĕŝŶ
ŬƵůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ŝůĂĕůĂƌ WĂƌĂƐĞƚĂŵŽů͕ ES77͕ ŵŝƚƌŝƉƟůŝŶ͕ 'ĂďĂƉĞŶƟŶ͕ KƉŝŽŝĚůĞƌ͛Ěŝƌ. ƵŶůĂƌ ďĂƔĂƌŦƐŦnj ŽůƵƌ
ŝƐĞ ǀĂnjŽǀĂnjŽƐƚŽŵŝ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
9. PerYneal aÎr cenTro]e* WƵĚĞŶĚĂů ƐŝŶŝƌŝŶ ĚĂŒŦůĚŦŒŦ ĂůĂŶĚĂ ŚŝĚƐƐĞĚŝůĞŶ ŶƂƌŽƉĂƟŬ ďŝƌ ĂŒƌŦĚŦƌ. ZĞŬƚƵŵůĂ
ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵůĞ ǀĞ ĐŝŶƐĞů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŝůĞ ŝůŐŝůŝ LJĂŬŦŶŵĂůĂƌ ŽůĂďŝůŝƌ. 7ƐƉĂƚůĂŶŵŦƔ ďŝƌ ƉĂƚŽůŽũŝ ďƵůƵŶŵĂnj.
WƵĚĞŶĚĂů ŶƂƌĂůũŝĚĞŶ ĂLJŦƌƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. Ƶ ƚĂďůŽĚĂ ƐŝŶŝƌ ŚĂƐĂƌŦ ƐŽŶƵĐƵ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ďŝƌ ƉĞůǀŝŬ ĂŒƌŦ ǀĂƌĚŦƌ.
ŒƌŦ ŬŽŶƚƌŽů ŝĕŝŶ ŬƵůĂŶŦůĂďŝůĞĐĞŬ ŝůĂĕůĂƌ WĂƌĂƐĞƚĂŵŽů͕ ES77͕ ŵŝƚƌŝƉƟůŝŶ͕ 'ĂďĂƉĞŶƟŶ͕ KƉŝŽŝĚůĞƌ͛Ěŝƌ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
159
160
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‘•–ƒ–ƒ•‡”‹ȋƒ”ƒƒǡYŽ‡‡ǡƒÇ˜‡˜”‡Ž‡‡Ȍ
Dƌ. DƵƌĂƚ K>h
Mersin Žniversitesi D` 6akºltesi Žroloji AnaRili] Dal Mersin
Yeni hasta
Ölüm
(Siegel R et al. CA Cancer J Clin, 2014)
Prostat Kanseri
Biyopsi
• PSA Yüksekli÷i
• PRM’ de PCa úüphesi
EAU 2014
YÜKSEK PSA
PSA TekrarÕ yapalÕm mÕ?
101 Semptomatik PRM (-) Hasta
YÜKSEK PSA
Antibiyotikle PSA Düúürülmesi
PRM(-) 100 Hasta, PSA 4-10 ng/ml
3 Hafta oral kinolon
35 Normal Tekrar
3 PCa
66 Anormal Tekrar
28 PCa
(Singh R, BJU Int 2003)
4102 HastalÕk ProtecT Study verisi;
Hiçbir PSA de÷erinde kanser olmayaca÷Õ garantisi yok
(Rosario DJ, Eur Urol 2008)
23 PCa
Kanserli olan ve olmayanlarda PSA düúme oranlarÕ aynÕ
(BaltacÕ S, J Urol 2009)
Yüksek PSA’ lÕ hastalarda antibiyotikle PSA’ yÕ düúürmek
kanseri ekarte ettirmez
Enfeksiyonu olanlarda tedavi sonrasÕ PSA bakmak daha akÕlcÕ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
161
PSA EùøK DEöERø
RøSK FAKTÖRLERø
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AøLESEL PCa
•Gerçek herediter PCa %9
•Risk 2-11 kat
•Daha erken yaúta
•Görülme yaúÕ <55 ise risk
PROSTAT KANSERø
ERKEN TEùHøS
ù
Yaú
Irk
Co÷rafya
Aile Öyküsü
Genetik Faktörler
Beslenme
Obezite
Yaúam Biçimi
Sigara
Alkol
ønflamasyon
Prostat Kanseri
TanÕ
• Anamnez
• PRM
• PSA
• Biyopsi
Prostat Kanseri
Tarama
• ERSPC
European Randomized Screening for PCa
• PLCO
Prostate, Lung, Colorectal, Ovarian Cancer Screening Trial
162
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Neden Tekrar Biyopsi
• TRUS biyopsi:
– ølkinde tanÕ de÷eri %40-50
– Sekstant
S k t t bi
biyopsilerde
il d %20
%20-30
30 yanlÕú
l (-)
()
– >8 Kor biyopsilerde %15-25 yanlÕú (-)
• Tekrar biyopsilerde PCa %11-45
Serag H, Br J Cancer 2012
Presti JC, Urol Oncol 2009
Campos-Fernandes JL, Eur Urol 2009
Stav K, Urology 2008
• Tekrar biyopsi yapÕlmalÕdÕr (öneri B)
• ùüpheli PRM
• IsrarlÕ ve yükselen PSA
• ølk biyopside úüpheli bulgular
• ASAP
• Çok sayÕda korda PIN
PSA –Tekrar Biyopsi
ølk Biyopside HGPIN
Tekrar Biyopsi-I
• 6 Kor biyopsi döneminde (1990-2000)
tekrar biyopside >%50 PCa
• Yeni biyopsi protokollerinde bu oran
düúük (%15-19)
ølk Biyopside HGPIN
Tekrar Biyopsi-II
• 4 ve >4 kor HGPIN tekrarda %39 PCa
• Mültifokal HGPIN tekrarda%80 PCa
De Nunzio C, J Urol 2009
Schoenfield L, BJU Int 2007
Epstein JI and Herawi M, J Urol 2006
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
163
ølk Biyopside HGPIN
Ne zaman Tekrar Biyopsi?
ølk Biyopside ASAP
Tekrar Biyopsi
• Tekrar biyopside %40-50 PCa
• ASAP odaklarÕ dÕúÕndaki komúu
bölgelerde de PCa
Chan TY and
Ch
dE
Epstein
t i JI , U
Urology
l
1999
Allen EA, Urology 1998
ølk Biyopside ASAP
Ne zaman Tekrar Biyopsi?
PCA3
The PCA3 score may be used together with PSA and other clinical
risk factors in a nomogram or other risk stratification tools to make a
decision with regard to first or repeat biopsy.
The main current indication of the PCA3 urine test may be to
determine whether a man needs a repeat biopsy after an initially
negative biopsy outcome, but its cost-effectiveness remains to be
shown.
• Tekrar biyopsilerde PCa %34.6
%34 6
• ølk tekrar biyopside en iyi belirleyici PCA3
• AUC=0.80
• %72.2 Gereksiz biyopsiyi öngörüyor
• økinci ve 3. tekrar biyopsilerde %fPSA ve
PSAV do÷ruluk de÷erleri yüksek
16$
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Results and Strength of Evidence of Comparison of PCA3 to tPSA
With regard to the intermediate outcome of improved decisionmaking, PCA3 does
have the potential to reduce unnecessary biopsies when compared to tPSA alone, by
increasing the detection of true negative results and reducing potential harms of
false positive results.
Ne Zaman DuralÕm?
1. tekrar
2. tekrar
3. tekrar
Djavan
10
5
4
-
Keetch
19
8
7
<7
Roehl
4. tekrar
17
14
11
9
17.5
11.7
8.7
0
Durkan
21
10
Roehrborn
23
19
Lopez-Corona
17
4
Zackrisson
2
Kanserin Önlenmesi
• Kaç Kor? Bireysel olarak de÷iúiyor
– ølk biyopsilerde en az 10 kor
– 18 Kordan fazla olmamalÕ
– PV>50 cm3 ise 14-18 kor
• Primer: Sa÷lÕklÕ (hiç geliúmemiú)
• Sekonder: Riskli (subklinik)
• Tersiyer: Progresyonun engellenmesi
• Lokalizasyon:
– Lateralden
– ølk biyopsilerde TZ gereksiz
• ølk biyopside
Kansere yakalanma oranlarÕnÕ azaltmak
– HGPIN varsa hemen tekrar biyopsi gereksiz
– ASAP varsa 3-6 ay sonra biyopsi
Kanserden ölüm oranlarÕnÕ azaltmak
PCA Önleme ÇalÕúmalarÕ
•
•
•
•
•
Diyet
Statinler
COX-2 ønhibitörleri
Selektif Östrojen
Ö
Res. Modülatörleri
5 AR inhibitörleri
PROSTAT VE ANDROJENLER
• Sirkülasyonda temel androjen T
• T ĺ 5 AR ĺ DHT
• Prostatta DHT/T=10 (serumda tersi)
• DHT’nin
DHT’ i AR afinitesi
fi i i 10 x T
– øntrauterin erkek genital organ farklÕlaúmasÕ
– Prostat geliúimi
– 5 AR eksikli÷ine ba÷lÕ psödohermafroditlerde
BPH ve PCA bildirilmemiú
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
165
Normal Prostat Epiteli
Prol. ønflamatuar Atrofi
Gündemdeki ÇalÕúmalar
• SELECT
– Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial
--------PøN----------
• PCPT
– Prostate Cancer Prevention Trial
• REDUCE
– Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events
Lokalize PCA
• REDEEM
– Reduction by Dutasteride of Clinical Progression
Events in Expectant Management
Metastatik PCA
• TARP
– Therapeutic Assessment of Rising PSAs
Singh RP ve Agarwal R, Endocr Relat Cancer 2006
PCPT -Sonuçlar
• PCA oranlarÕ
– Finasterid %18.4
– Plasebo %24.4
– %24.8 risk azalmasÕ (p <0.001)
Thompson IM, et al. N Engl J Med 2003
REDUCE - Sonuçlar
• PCA oranlarÕ (4. yÕl)
– Dutasteride %9.1
– Plasebo %11.8
– %23 risk azalmasÕ (p <0.0001)
Andriole GL, Urology 2009
Andriole GL, AUA 2009
166
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
167
168
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‘•–ƒ–ƒ•‡”‹Ǚǣ‘ƒŽ‹Ǚœ‡ƒ•–ƒŽÇ–ƒ‡†ƒ˜‹
Dƌ. hŒƵƌ Kz>h
Ž]raniye EÎiti] ve Ara•tr]a 8astanesi Žroloji ;liniÎi ustanRul
můŬĞŵŝnjĚĞ ƚƺŵ ĚƺŶLJĂ ĚĂ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ LJĂƔĂŵŦŶŦ ǀĞ LJĂƔĂŵ ŬŽŶĨŽƌƵŶƵ ƚĞŚĚŝƚ
ĞĚĞŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůŦŬƨƌ. WƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝŶŝŶ D͛ĚĞ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ƂůƺŵƺŶĞ ŶĞĚĞŶ ŽůĂŶ ŬĂŶƐĞƌůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ŝŬŝŶĐŝ ƐŦƌĂĚĂ ŽůĚƵŒƵ ǀĞ D͛ĚĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŐƂƌƺůĞŶ ĞŶ ƐŦŬ ǀŝƐƐĞƌĂů ŵĂůŝŐŶŝƚĞ ŽůĚƵŒƵ ďŝůŝŶŵĞůŝĚŝƌ. ϱ0 LJĂƔŦŶ
ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ ƐĞďĞƉƚĞŶ ƂůŵƺƔ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ йϰ0͛ŦŶŦŶ ƉƌŽƐƚĂƚůĂƌŦŶĚĂ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ
ƐĂƉƚĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŝƌ ĞƌŬĞŒŝŶ LJĂƔĂŵ ďŽLJƵ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ŐĞůŝƔƟƌŵĞ ŝŚƟŵĂůŝ й1ϳ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝŶĚĞŶ
ƂůŵĞ ŝŚƟŵĂůŝ ŝƐĞ й3͛ƚƺƌ.
WS ƚĂƌĂŵĂƐŦ ǀĞ ďŝLJŽƉƐŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦ ŝůĞ ŬƺĕƺŬ͕ ůŽŬĂůŝnjĞ͕ ŝLJŝ ĚŝĨĞƌĂŶƐŝLJĞ ƉƌŽƐƚĂƚ
ŬĂŶƐĞƌůĞƌŝŶŝŶ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƌŬĞŶ ĞǀƌĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ƚĂŶŦƐŦ ĂůŵŦƔ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƚĞĚĂǀŝ ƉůĂŶůĂƌŬĞŶ
ŵƵƚůĂŬĂ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ŵŽƌďŝĚŝƚĞƐŝŶŝŶ ŬŝƔŝLJŝ ƐŽŬƚƵŒƵ ƌŝƐŬůĞƌ ŝůĞ͕ ŽŶƵ ƚĞĚĂǀŝ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ďŝnjŝŵ ƵLJŐƵůĂĚŦŒŦŵŦnj
LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶ ŵŽƌďŝĚŝƚĞůĞƌŝŶŝŶ ŬŝƔŝLJŝ ƐŽŬƚƵŒƵ ƌŝƐŬůĞƌ ŝLJŝ ƚĂƌƨůŵĂůŦĚŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ďƵ ŚĂƐƚĂ ŐƵƌƵďƵŶĚĂ
ĚĞĮŶŝƟĨ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ ƵLJŐƵůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ďĞŬůĞŶĞŶ LJĂƔĂŵ ƐƺƌĞƐŝŶŝŶ 10 LJŦůĚĂŶ ĨĂnjůĂ ŽůŵĂƐŦ ƔĂƌƨ
ĂƌĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. >ŽŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝŶŝŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƚĞŵĞů ŽůĂƌĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕĞŶĞŬůĞƌŝ ŝnjůĞŵ͕ ƌĂĚŝŬĂů
ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ǀĞ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ŽůĂƌĂŬ ƐŦƌĂůĂŶĂďŝůŝƌ.
uJL5=
>ŽŬĂůŝnjĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ŽůĂŶ ĞƌŬĞŬůĞƌŝŶ ďŝƌ ŬŦƐŵŦ ŬĞƐŝŶ ƚĞĚĂǀŝĚĞŶ ĨĂLJĚĂ ŐƂƌŵĞLJĞĐĞŬƟƌ. Ƶ Ăůƚ ŐƌƵƉ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŐĞƌĞŬƐŝnj ĂƔŦƌŦ ƚĞĚĂǀŝ ƌŝƐŬŝŶŝ ĚƺƔƺƌŵĞŬ ŝĕŝŶ ŝŬŝ ƚƺƌůƺ ŬŽŶƐĞƌǀĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ.
4Y[[alY Gzle] GadSXVel GaYdYnW*
SĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ƚĞĚĂǀŝ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ ďŝůŝŶŝƌ. WƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ LJĂǀĂƔ ŝůĞƌůĞĚŝŒŝŶĚĞŶ ŚĂLJĂƚ ďĞŬůĞŶƟƐŝ
ŬŦƐĂ͕ LJĂƔůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĂŐƌĞƐŝĨ ŽůŵĂLJĂŶ ƚƺŵƂƌůĞƌ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƌƺůĚƺŒƺŶĚĞ ůŽŬĂů ǀĞLJĂ ƐŝƐƚĞŵŝŬ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ
ďƵůŐƵůĂƌŦ ĕŦŬŦŶĐĂLJĂ ŬĂĚĂƌ ďĞŬůĞŶŝƌ. mƌŝŶĞƌ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ŝĕŝŶ dhZͲW ǀĞ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ ůĞnjLJŽŶůĂƌŦŶ ƉĂůLJĂƐLJŽŶƵ
ŝĕŝŶ ŚŽƌŵŽŶĂů ƚĞĚĂǀŝ ǀĞLJĂ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ.
<ĂŶƐĞƌĞ ƂnjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦŵ ŽƌĂŶůĂƌŦ 10 LJŦůĚĂ йϴϮͲϴϳ͕ 1ϱ LJŦůĚĂ йϱϴͲϴ0͕ Ϯ0 LJŦůĚĂ й3ϮͲϱϳ ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. d1ͲdϮ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŐƂnjůĞŵ ŝůĞ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ŐĞŶĞů ǀĞ ŬĂŶƐĞƌĞ ƂnjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦŵ ŽƌĂŶůĂƌŦ
ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝLJĞ ŐƂƌĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ĚƺƔƺŬ͕ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ ƌŝƐŬ ǀĞ ůŽŬĂů ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ŝƐĞ ďĞůŝƌŐŝŶ
ŽůĂƌĂŬ LJƺŬƐĞŬƟƌ.
1[dYV uzle] 1SdYfe CerfeYllanSe*
7LJŝ ƐĞĕŝůŵŝƔ ǀĞ ƂnjĞůůŝŬůĞ ĚƺƔƺŬ ƌŝƐŬ ŐƌƵďƵŶĚĂŬŝ ;ĞǀƌĞ d1ͲdϮĂ͕ 'ůĞĂƐŽŶ ƐŬŽƌƵ фϳ͕ WS ф10Ͳ1ϱ ŶŐͬŵůͿ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ǀĞ ŬĂŶƐĞƌĞ ďĂŒůŦ Ƃůƺŵ ĕŽŬ ĚƺƔƺŬ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ŚĂƐƚĂLJĂ ĂŬƟĨ ƚĞĚĂǀŝLJŝ ŚĞŵĞŶ
ďĂƔůĂŵĂŬƐŦnjŦŶ͕ ƂŶĐĞĚĞŶ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ďƵůŐƵůĂƌŦ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬƨŒŦŶĚĂ ŬƺƌĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ
ǀĞƌŝůŵĞƐŝĚŝƌ.
ŬƟĨ ŝnjůĞŵ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ
<ůŝŶŝŬ ĞǀƌĞ d1ͲϮĂ
WS ч 10 ŶŐͬŵů
'ůĞĂƐŽŶ ƐŬŽƌƵ ч ϲ ;ďŝLJŽƉƐŝ ĞŶ Ănj 10 ŬŽƌ ŽůŵĂůŦͿ
ч Ϯ ƉŽnjŝƟĨ ŬŽƌ
ч йϱ0͛ĚĞŶ Ănj ŬŽƌ ƚƵƚƵůƵŵƵ
1[dYV Yzle]Te [ºradYV deTafY enTY[acionlar*
• WS ŝŬŝůĞŵĞ njĂŵĂŶŦŶŦŶ ч Ϯ ŝůĂ ч ϰ LJŦů ŽůŵĂƐŦ
• 1 ŝůĂ ϰ LJŦů ĂƌĂůĂƌůĂ LJĂƉŦůĂŶ ƐŝƐƚĞŵĂƟŬ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌĚĞ 'ůĞĂƐŽŶ ƐŬŽƌƵŶƵŶ ш ϳ ŽůŵĂƐŦ
• ,ĂƐƚĂ ƚĞƌĐŝŚŝ ;ƐŦŬůŦŬůĂ ĂŶŬƐŝLJĞƚĞ ŶĞĚĞŶŝLJůĞͿ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
169
ŬƟĨ ŝnjůĞŵ WZD͕ WS ǀĞ ƚĞŬƌĂƌ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌŝLJůĞ ƐƺƌĚƺƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. KƉƟŵĂů njĂŵĂŶůĂŵĂ ŶĞƚ ŽůŵĂLJŦƉ ŚĞƌ LJŦů
ǀĞLJĂ Ϯ LJŦůĚĂ ďŝƌ ƚĂŬŝƉ LJĂƉŦůŵĂƐŦ LJĂLJŐŦŶĚŦƌ.
ŬƟĨ ŝnjůĞŵĚĞ ϴ LJŦůůŦŬ ƚĂŬŝƉ ĚƂŶĞŵŝŶĚĞ ŐĞŶĞů ƐĂŒŬĂůŦŵ ŽƌĂŶŦ йϴϱ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ƂnjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦŵ ǀĞ
ŵĞƚĂƐƚĂnjƐŦnj ƐĂŒŬĂůŦŵ ŽƌĂŶůĂƌŦ ŝƐĞ йϵϵ ŽůŵƵƔƚƵƌ.
dĂďůŽ 1. ŬƟĨ ŝnjůĞŵ ǀĞ ĚŝŬŬĂƚůŝ ŐƂnjůĞŵŝŶ ƚĂŶŦŵůĂŵĂůĂƌŦ
1[dYV uzle]
4Y[[adlY Gzle]
dĞĚĂǀŝ ĂŵĂĐŦ
<ƺƌĂƟĨ
WĂůLJĂƟĨ
dĂŬŝƉ ďŝĕŝŵŝ
PŶĐĞĚĞŶ ďĞůŝƌůĞŶŵŝƔ
,ĂƐƚĂLJĂ ƂnjĞů
<ƵůůĂŶŦůĂŶ LJƂŶƚĞŵ ǀĞ
WZD͕ WS͕ ƌĞďŝLJŽƉƐŝ͕ ŽƉƐŝLJŽŶĞů DZ/
ďĞůŝƌƚĞĕůĞƌ
Ğůŝƌůŝ ĚĞŒŝů
zĂƔĂŵ ďĞŬůĞŶƟƐŝ
х 10 LJŦů
ф 10 LJŦů
ŵĂĕ
SƵƌǀŝĚĞŶ ƂĚƺŶ ǀĞƌŵĞŬƐŝnjŝŶ ƚĞĚĂǀŝLJůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ dĞĚĂǀŝLJůĞ
ƚŽŬƐŝƐŝƚĞLJŝ ĂnjĂůƚŵĂŬ
ĂnjĂůƚŵĂŬ
PŶĞƌŝůĞƌ
SĂĚĞĐĞ ĚƺƔƺŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ
ŝůŝƔŬŝůŝ
dƺŵ ĞǀƌĞůĞƌĚĞŬŝ
ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ
ƚŽŬƐŝƐŝƚĞLJŝ
ŚĂƐƚůĂƌĂ
@BM - `ar]akla rektal ]uayene+ MB9 - ]anyetik rejonans Wrºntºle]e+ @SA - `rostat s`esifik antijen.
R14uK1L PROCT1T5KTO=u*
ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ͕ ƺƌĞƚƌĂ ŝůĞ ŵĞƐĂŶĞ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ƚƺŵ ƉƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵŶƵŶ ƐĞŵŝŶĂů ǀĞnjŝŬƺůůĞƌ ŝůĞ
ďŝƌůŝŬƚĞ ŶĞŐĂƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌůĂƌ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞĐĞŬ ƔĞŬŝůĚĞ ĞŬƐŝnjĞ ĞĚŝůŵĞƐŝĚŝƌ. ,ĂƐƚĂŶŦŶ ƌŝƐŬ ĚĞƌĞĐĞůĞŶĚŝƌŵĞƐŝŶĞ
ŐƂƌĞ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶĂ ďŝůĂƚĞƌĂů ƉĞůǀŝŬ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ĞŬůĞŶĞďŝůŝƌ. >ŽŬĂůŝnjĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ŽůĂŶ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞŶ
LJĂƔĂŵ ďĞŬůĞŶƟƐŝ 10 LJŦůŦŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ĂŵĂĐŦ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĞƌĂĚŝŬĂƐLJŽŶƵŶƵŶ
LJĂŶŦŶĚĂ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ǀĞ ƉŽƚĞŶƐŝŶ ŬŽƌƵŶŵĂƐŦ ŽůŵĂůŦĚŦƌ. ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ŝĕŝŶ ďŝƌ LJĂƔ ƐŦŶŦƌŦ LJŽŬƚƵƌ
ǀĞ ƐĂĚĞĐĞ LJĂƔĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƌĂŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚĞŶ ǀĂnjŐĞĕŝůŵĞŵĞůŝĚŝƌ. ,ĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĂƌƚĂŶ ƐĂLJŦĚĂ
ŬŽŵŽƌďŝĚŝƚĞLJĞ ƐĂŚŝƉ ŽůŵĂƐŦ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ĚŦƔŦ ŶĞĚĞŶůĞƌĚĞŶ Ƃůƺŵ ƌŝƐŬŝŶŝ ĂƌƴƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ
ĐĞƌƌĂŚŝ ƂŶĐĞƐŝ LJĂƔĂŵ ďĞŬůĞŶƟƐŝŶŝŶ ďĞůŝƌůĞŶŵĞƐŝ ďƺLJƺŬ ƂŶĞŵ ƚĂƔŦƌ.
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ůŽŬĂůŝnjĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝ ŝĕŝŶ ƉƌŽƐƉĞŬƟĨ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŬŽŶƐĞƌǀĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝLJůĞ
ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ ŐĞŶĞů ǀĞ ŬĂŶƐĞƌĞ ƂnjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦŵ ĂǀĂŶƚĂũŦ ƐĂŒůĂLJĂŶ ƚĞŬ ƚĞĚĂǀŝ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚŝƌ.
ĞƌƌĂŚŝ ƚĞĐƌƺďĞŶŝŶ ĂƌƚŵĂƐŦ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦ ĂnjĂůƚŵŦƔ ǀĞ Ŭƺƌ ŽƌĂŶůĂƌŦŶŦ
ĂƌƴƌŵŦƔƨƌ. zƺŬƐĞŬ ǀŽůƺŵůƺ ĐĞƌƌĂŚůĂƌŦŶ ĚƺƔƺŬ ƉŽnjŝƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌ ŽƌĂŶůĂƌŦ ďŝůĚŝƌŵĞůĞƌŝ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞŶ
ŬĂŶƐĞƌŝŶ ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ĚĞƚĂLJůĂƌĂ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůĞƌĞŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝĚĞ ƉŽnjŝƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌ
ŽƌĂŶŦŶŦŶ ĂnjĂůƨůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ ǀĞ ŬĂŶƐĞƌ ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺŶ ŝLJŝůĞƔƟƌĞďŝůĞĐĞŒŝŶŝŶ ŝƔĂƌĞƟĚŝƌ.
ZĂĚŝŬĂů ƌĞƚƌŽƉƵďŝĐ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ;ZZWͿ ǀĞ ƉĞƌŝŶĞĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ĂĕŦŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶůĂƌ ŝůĞ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ. SŽŶ
LJŦůůĂƌĚĂ ŵŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝĨ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ;>ZWͿ ǀĞ ƌŽďŽƚ LJĂƌĚŦŵůŦ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ
;ZzZWͿ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵŝƔƟƌ. D͛ĚĞ͕ ZzZW ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦ ŐƺŶ ŐĞĕƟŬĕĞ LJĂLJŐŦŶůĂƔĂƌĂŬ ůŽŬĂůŝnjĞ ƉƌŽƐƚĂƚ
ŬĂŶƐĞƌŝ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŽůĂŶ ZZW͛ŶŝŶ LJĞƌŝŶŝ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ. ǀƌƵƉĂ ǀĞ ĚƺŶLJĂŶŦŶ ĚŝŒĞƌ ďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞ
ĚĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ŚŦnjůĂ LJĂLJŐŦŶůĂƔŵĂŬƚĂĚŦƌ.
SŝƐƚĞŵĂƟŬ ĚĞƌůĞŵĞůĞƌĚĞ ZZW ŝůĞ ŵŝŶŝŵĂů ŝŶǀĂnjŝĨ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝŶ ;>ZW ǀĞ ZzZWͿ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŵĂƐŦŶĚĂ
ZzZW͛ŶŝŶ ZZW͛LJĞ ŐŽƌĞ ĚĂŚĂ Ănj ŬĂŶ ŬĂLJďŦ ǀĞ ŬĂŶ ƚƌĂŶƐĨƺnjLJŽŶƵ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ ĐĞƌƌĂŚŝ
LJƂŶƚĞŵ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟǀĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŵŝŶŝŵĂů ĨĂƌŬůĂƌ ŽůĚƵŒƵ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
>ŽŬĂůŝnjĞ ƉƌŽƐƚĂƚ ŬĂŶƐĞƌŝŶĚĞ ZzZW ƐŽŶƌĂƐŦ ďŝůĚŝƌŝůĞŶ ƉŽnjŝƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌ ŽƌĂŶůĂƌŦ ZZW͛LJĞ ĞƔĚĞŒĞƌĚŝƌ. ŶĐĂŬ
LJĂLJŦŶůĂŶŵŦƔ ůŝƚĞƌĂƚƺƌĚĞŬŝ ŬŦƐĂ ƚĂŬŝƉ ƐƺƌĞƐŝ ǀĞ ŬŦƐŦƚůŦ ŐĞŶĞů ĚĞŶĞLJŝŵ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ďŝLJŽŬŝŵLJĂƐĂů ƌĞŬƺƌƌĞŶƐ ǀĞ
ĚŝŒĞƌ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ƐŽŶƵĕůĂƌĂ ĚĂŝƌ LJŽƌƵŵ LJĂƉŵĂŬ njŽƌĚƵƌ. zĂLJŦŶůĂŶŵŦƔ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶ ŵĞƚŽĚŽůŽũŝŬ ƐŦŶŦƌůĂŵĂůĂƌŦ
ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ZzZW͛ŶŝŶ ŬŽŶƟŶĂŶƐ ǀĞ ĞƌĞŬƟů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĂ ŬĂƚŬŦƐŦ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ŶĞƚ ďŝƌ ƐŽŶƵĐĂ ƵůĂƔŵĂŬ njŽƌĚƵƌ.
170
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
CerraXY Te[nY[
ŶĂƚŽŵŝŬ ƐŝŶŝƌ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ƌĂĚŝŬĂů ƌĞƚŽƉƵďŝŬ ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ƚĞŵĞů ďĂƐĂŵĂŬůĂƌŦ ƔƵŶůĂƌĚŦƌ͗
1. WĞůǀŝŬ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ;DƺƔƺŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂLJĂďŝůŝƌ͕ ŽƌƚĂ ǀĞ LJƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ŐĞŶŝƔůĞƟůŵŝƔ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ƔĞŬůŝŶĚĞ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.Ϳ
Ϯ. ŶĚŽƉĞůǀŝŬ ĨĂƐLJĂŶŦŶ ĂĕŦůŵĂƐŦ ǀĞ ƉƵďŽƉƌŽƐƚĂƟŬ ůŝŐĂŵĂŶůĂƌŦŶ ƐŦŶŦƌůŦ ŝŶƐŝnjLJŽŶƵ
3. SĂŶƚŽƌŝŶŝ ĚŽƌƐĂů ǀĞŶƂnj ŬŽŵƉůĞŬƐŝŶŝŶ Ɛƺƚƺƌ ŝůĞ ůŝŐĂƐLJŽŶƵ ǀĞ ƚƌĂŶƐĞŬƐŝLJŽŶƵ
ϰ. mƌĞƚƌĂŶŦŶ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ĂƉĞŬƐĚĞ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ƚƌĂŶƐĞŬƐŝLJŽŶƵ
ϱ. WƌŽƐƚĂƨŶ ŶƂƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ĚĞŵĞƩĞŶ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ
ϲ. WƌŽƐƚĂƟŬ ƉĞĚŝŬƺůůĞƌŝŶ ďĂŒůĂŶŵĂƐŦ ǀĞ ŬĞƐŝůŵĞƐŝ
ϳ. DĞƐĂŶĞ ďŽLJŶƵŶƵŶ ƚƌĂŶƐĞŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵ
ϴ. SĞŵŝŶĂů ǀĞnjŝŬƺůůĞƌ ǀĞ ǀĂnj ĚĞĨĞƌĞŶƐŝŶ ĂŵƉƵůůĂůĂƌŦŶŦŶ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ
ϵ. sĞnjŝŬŽƺƌĞƚƌĂů ĂŶĂƐƚŽŵŽnj
Ko]`lY[acionlar
ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ĞƌŬĞŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ŬĂŶĂŵĂ͕ ǀĂƐŬƺůĞƌ LJĂƌĂůĂŶŵĂ͕ ƵƌĞƚĞƌ LJĂƌĂůĂŶŵĂƐŦ͕
ƐŝŶŝƌ ŚĂƐĂƌŝ͕ ƺƌŝŶĞƌ ŬĂĕĂŬ ǀĞLJĂ ĮƐƚƺů͕ ƚƌŽŵďŽĞŵďŽůŝŬ ǀĞ ŬĂƌĚŝLJŽǀĂƐŬƺůĞƌ ŽůĂLJůĂƌ͕ ƺƌŝŶĞƌ ĞŶĨĞŬƐŝLJŽŶůĂƌ͕
ůĞŶĨŽƐĞů ǀĞ LJĂƌĂ LJĞƌŝ ƐŽƌƵŶůĂƌŦĚŦƌ. WĞůǀŝŬ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŽďƚƵƌĂƚŽƌ ƐŝŶŝƌ ŚĂƐĂƌŦ ŽůƵƔĂďŝůŝƌ ǀĞ ďƵ
ďĂĐĂŬƚĂ ĂĚĚƵŬƚŽƌ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒĞ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. ŒĞƌ ŐĞƌŝůŝŵƐŝnj ƉƌŝŵĞƌ ƐŝŶŝƌ ŽŶĂƌŦŵŦ ŵƺŵŬƺŶ ĚĞŒŝůƐĞ ŬƵƚĂŶƂnj
ǀĞLJĂ ŐĞŶŝƚŽĨĞŵŽƌĂů ƐŝŶŝƌ ŐƌĞŌŝ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ŽŬ ƐŦŬ ƌĂƐƚůĂŶŵĂƐĂ ĚĂ ƌĞŬƚĂů ŚĂƐĂƌ ŵĞǀĐƵĚŝLJĞƟŶĚĞ ĕŽŬ
ƚĂďĂŬĂůŦ ƉƌŝŵĞ ŽŶĂƌŦŵ ƚĂǀƐŝLJĞ ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ĞŶ ƐŦŬ ŐĞĕ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ĞƌĞŬƟů
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ͕ ƺƌŝŶĞƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐ͕ ŝŶŐƵŝŶĂů ŚĞƌŶŝůĞƌ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂů ƐƚƌŝŬƚƺƌůĞƌĚŝƌ.
R14IOT5R1Pu RT
PŶĐĞůĞƌŝ ůŽŬĂů ŝůĞƌŝ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ ƉĂůLJĂƐLJŽŶ ĂŵĂĐŦ ŝůĞ ŬƵůůĂŶŦůŦƌŬĞŶ͕ 1ϵϴ0͛ůŝ LJŦůůĂƌĚĂŶ ƐŽŶƌĂ͕ ƚĞŬŶŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ
ŝůĞƌŝ ŵĞŐĂ ǀŽůƚĂũ ĐŝŚĂnjůĂƌŦŶ ŐĞůŝƔƟƌŝůŵĞƐŝ ŝůĞ ůŽŬĂů ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ ŬƺƌĂƟĨ ĂŵĂĕůĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂLJĂ ďĂƔůĂŶŵŦƔƨƌ.
dĞŬŶŝŬůĞƌ ŦƔŦŶŦŶ ŚĞĚĞĨ ŽƌŐĂŶĂ ŽĚĂŬůĂŵĂ LJƂŶƚĞŵŝŶĞ ŐƂƌĞ ďŝƌďŝƌŝŶĚĞŶ ĂLJƌŦůŦƌ.
8acda ceÕY]Y fe caÎ[al] ;ŝůĞƌŝ LJĂƔƚĂŬŝ ŚĂƐƚĂ͕ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ĚƵƌƵŵƵ ŬƂƚƺ ŚĂƐƚĂ͕ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ŬŽŶƚƌĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶ
ŽůƵƔƚƵƌĂŶ LJĂŶĚĂƔ ŚĂƐƚĂůŦŬ ǀĂƌůŦŒŦͿ ;4¯1]YSo ƐŦŶŦŇĂŵĂƐŦͿ
• DƺƔƺŬ ƌŝƐŬ ŐƌƵďƵ ;Đd1ͲϮĂE0D0͕ 'ůĞĂƐŽŶ ч ϲ ǀĞ WS ф 10Ϳ͗ ϱ LJŦůůŦŬ ďŝLJŽŬŝŵLJĂƐĂů ƌĞŬƺƌƌĞŶƐ ŽůŵĂŬƐŦnjŦŶ
ƐĂŒŬĂůŦŵ йϴϱ͛ŝŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ;DK ϳϮ 'LJͿ
• KƌƚĂ ƌŝƐŬ ŐƌƵďƵ ;ĐdϮď͕ WS 10ͲϮ0͕ 'ůĞĂƐŽŶ ϳͿ͗ ϱ LJŦůůŦŬ ďŝLJŽŬŝŵLJĂƐĂů ƌĞŬƺƌƌĞŶƐ ŽůŵĂŬƐŦnjŦŶ ƐĂŒŬĂůŦŵ
йϱ0 ;DK ϳϲͲϴ1 'LJͿ
• zƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬ ŐƌƵďƵ ;ĐdϮĐ͕ 'ůĞĂƐŽŶхϳ͕ WS хϮ0Ϳ͗ ϱ LJŦůůŦŬ ďŝLJŽŬŝŵLJĂƐĂů ƌĞŬƺƌƌĞŶƐ ŽůŵĂŬƐŦnjŦŶ ƐĂŒŬĂůŦŵ
LJĂŬůĂƔŦŬ й33͕ Zd͛LJĞ ŚŽƌŵŽŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ĞŬůĞŶŝŶĐĞ ƐĂŒŬĂůŦŵ й13 ĂƌƚĂƌ
• WĞůǀŝŬ ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦŶŦŶ ƉƌŽĮůĂŬƟŬ Zd͛Ɛŝ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ LJĂƌĂƌ ƐĂŒůĂŵĂnj
RaTiodera`Y Te[nY[lerY
1. KonfancYionel 5[cdernal RT* DŝƌĞŬ ĮůŵůĞƌĚĞ ŬŽŶƚƌĂƐƚůĂ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŶŵŝƔ ŵĞƐĂŶĞ ǀĞ ƌĞŬƚƵŵ Őŝďŝ
ŬŽŵƔƵ ŽƌŐĂŶůĂƌ ƌĞĨĞƌĂŶƐ ĂůŦŶĂƌĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ĂůĂŶŦ ƉůĂŶůĂŶŦƌ. Zd͛ŶŝŶ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŚĂŬŬŦŶĚĂŬŝ
ďŝůŐŝůĞƌŝŵŝnjŝŶ ĕŽŒƵ ŬŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů Zd ŝůĞ LJĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŶ ŐĞůŝƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŬůĞ ϱ ŚĂŌĂ ďŽLJƵŶĐĂ
ƚŽƉůĂŵ ϲ0Ͳϳ0 'LJ ĚŽnj ƵLJŐƵůĂŶŦƌ.
2. KonVor]al 34 RT* ůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ Zd. dĞĚĂǀŝ ĂůĂŶŦŶŦŶ ĚŽŒƌƵ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂƐŦ ǀĞ ǀĞƌŝůĞĐĞŬ ŦƔŦŶŦŶ ƐĂŒůĂŵ
ĚŽŬƵ ŝůĞ ƚƺŵƂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ƐŦŶŦƌ ďŝůŝŶĞƌĞŬ LJƂŶůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ƺĕ ďŽLJƵƚůƵ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ĂLJŐŦƚůĂƌŦ
ŝůĞ ĞŶƚĞŐƌĞ ĕĂůŦƔŦůŦƌ. ƂLJůĞĐĞ ŚĞĚĞĨ ĂůĂŶĂ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŦƔŦŶ ǀĞƌŝƌŬĞŶ ƐĂŒůĂŵ ĂůĂŶĂ ĚĂŚĂ Ănj ŦƔŦŶ ǀĞƌŵĞ
ĂŵĂĐŦŶĂ LJĂŬůĂƔŦůŵŦƔ ŽůƵƌ. <ŽŶĨŽƌŵĂů Zd ŝůĞ͕ ŬŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů LJƂŶƚĞŵĞ ŐƂƌĞ ƌĞŬƚƵŵ ĚŽnjƵŶĚĂ й30
ĂnjĂůŵĂ ƐĂŒůĂŶŦƌŬĞŶ ƉƌŽƐƚĂƚĂ LJƂŶůĞŶĚŝƌŝůĞŶ ŦƔŦŶůĂƌ ĞŶ Ănj й10 ĂƌƨƌŦůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
3. 4oz ioÎenleÎe aiarlan]• RT 9ndencYdi-]oTeladeT raTYodXera`i 9=RT* ĞůŝƌŐŝŶ ďŝƌ ŐĞŽŵĞƚƌŝŬ
ŬŽŶĮŐƺƌĂƐLJŽŶĂ ƵLJŵĂLJĂŶ ƚĞĚĂǀŝ ĂůĂŶůĂƌŦŶĚĂ ŦƔŦŶ ƉƌŽĮůůĞƌŝŶŝŶ ƔŝĚĚĞƟ ĂLJĂƌůĂŶĂƌĂŬ ŽƉƟŵƵŵ ĚŽnjƵŶ
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ ƐĂŒůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ŽŶĨŽƌŵĂů Zd͛LJĞ ŐƂƌĞ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬƚƺƌ. WƌŽƚŽŶ ǀĞ ŬĂƌďŽŶ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
171
ŝLJŽŶƵ ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦŶĚĂ͕ ĨŽƚŽŶůĂƌŦŶ ĂŬƐŝŶĞ ďƵ ĂŒŦƌ ƉĂƌƟŬƺůĞƌůĞ ĞŶĞƌũŝŶŝŶ ƚĂŵĂŵŦ ƉƌŽƐƚĂƚ ŝĕŝŶĚĞ ďŦƌĂŬŦůŦƌ
ǀĞ ĚĂŚĂ ĕŽŬ DE ŚĂƐĂƌŦ LJĂƉĂƌůĂƌ.
RT¯nYn Ian 5d[YlerY
Ŷ ƐŦŬ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƌĞŬƚƵŵ͕ ĕŝnjŐŝůŝ ƐĮŶŬƚĞƌ ŬĂƐ ƚĂďĂŬĂƐŦ ǀĞ ƺƌĞƚƌĂĚĂŬŝ ŵŝŬƌŽǀĂƐŬƺůĞƌ ĚŽŬƵůĂƌĚĂ ŚĂƐĂƌ
ŵĞLJĚĂŶĂ ŐĞůŝƌ. ,ĂƐƚĂůĂƌŦŶ 1ͬ3͛ƺŶĚĞ ƐŝƐƟƚ ǀĞ ƉƌŽŬƟƚ ĂŬƵƚ ƐĞŵƉƚŽŵ ŽůĂƌĂŬ ďĂƔůĂƌ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ
ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŬĂLJďŽůƵƌ. йϱͲ10 ŚĂƐƚĂĚĂ 7S͕ ŝŶƚĞƌŵŝƩĂŶ ƌĞŬƚĂů ŬĂŶĂŵĂ LJĂ ĚĂ ĂƔŦƌŦ ĂŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ͕ ŝŶƚĞƌŵŝƩĂŶ
ŵĂŬƌŽƐŬŽƉŝŬ ŚĞŵĂƚƺƌŝ ŬĂůŦĐŦ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌĚŦƌ. ŬƐƚĞƌŶĂů Zd͕ ďƌĂŬŝƚĞƌĂƉŝLJĞ ŽƌĂŶůĂ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ƌĞŬƚĂů
ƚŽŬƐŝƚĞLJĞ ǀĞ ĚĂŚĂ Ănj ƺƌŝŶĞƌ ƚŽŬƐŝƚĞLJĞ ƐĂŚŝƉƟƌ.
2ra[Ydera`Y͗ WƌŽƐƚĂƚ ĚŽŬƵƐƵ ŝĕŝŶĞ ƵůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĮ ƌĞŚďĞƌůŝŒŝŶĚĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĞŶ ƌĂĚLJŽĂŬƟĨ ĕĞŬŝƌĚĞŬůĞƌ ŝůĞ
ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ďŝƌ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƔĞŬůŝĚŝƌ. PnjĞůůŝŬůĞ WS ф 10 ŶŐͬŵů͕ 'ůĞĂƐŽŶ ф ϳ͕ ǀƌĞ ф dϮďͲdϮĐ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ ǀŽůƺŵƺ
фϰ0 ŵů ͕ ŵĂŬƐŝŵƵŵ ĂŬŦŵ ŚŦnjŦ х1ϱŵůͬƐ ŽůĂŶ ŽůŐƵůĂƌ ƐĞĕŝůŵĞůŝĚŝƌ.
45N5IC5L T541FuL5R
KrYiodera`Y* PnjĞůůŝŬůĞ ƌĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƵLJŐƵůĂŶĂŵĂLJĂĐĂŬ ŬĂĚĂƌ ĕŽŬ ĞŬ ŵŽƌďŝĚŝƚĞůĞƌĞ ƐĂŚŝƉ ŚĂƐƚĂůĂƌ
ŝůĞ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ƌĞnjŝĚƺĞů ƚƺŵƂƌ ǀĞLJĂ ŶƺŬƐ ŽůŐƵůĂƌ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůĞĐĞŬ ďŝƌ LJƂŶƚĞŵĚŝƌ. WƌŽƐƚĂƚ
ŝĕŝŶĞ LJĞƌůĞƔƟƌŝůĞŶ ŝŒŶĞůĞƌůĞ ĚŽŬƵŶƵŶ ĕŽŬ ĚƺƔƺŬ ĚĞƌĞĐĞůĞƌĞ ƐŽŒƵƚƵůŵĂƐŦLJůĂ ĚŽŬƵĚĂ ĐŝĚĚŝ LJĂƉŦƐĂů ŚĂƐĂƌ
ŽůƵƔƚƵƌŵĂ ĞƐĂƐŦŶĂ ĚĂLJĂŶŦƌ.
896E* zƺŬƐĞŬ LJŽŒƵŶůƵŬůƵ ŽĚĂŬůĂŶŵŦƔ ƵůƚƌĂƐŽŶŝŬ ĚĂůŐĂůĂƌ ŝůĞ ƉƌŽƐƚĂƩĂ ŚĞĚĞŇĞŶĞŶ ĂůĂŶŦŶ ŚĂƐĂƌůĂŶĚŦƌŦůŵĂƐŦ
ĞƐĂƐŦŶĂ ĚĂLJĂŶŦƌ.
T541Fu CONR1C9 T1KuP
dĂŬŝƉƚĞ ƐĞƌƵŵ WS ĚƺnjĞLJŝ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ƐƉĞƐŝĮŬ ŚŝŬĂLJĞ ǀĞ ƉĂƌŵĂŬůĂ ƌĞŬƚĂů ŵƵĂLJĞŶĞ ;WZDͿ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů
ŽLJŶĂƌ. SƚĂďŝů ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƌƵƟŶ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ƚĂŬŝƉƚĞ ƂŶĞƌŝůŵĞnj.
ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ WS ǀĞ WZD ƚĞĚĂǀŝ ƐŽŶƌĂƐŦ 3͕ ϲ ǀĞ 1Ϯ. ĂLJůĂƌĚĂ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ŝƌŝŶĐŝ LJŦůĚĂŶ
ƐŽŶƌĂ ϲ ĂLJ ĂƌĂLJůĂ 3 LJŦů ďŽLJƵŶĐĂ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ LJŦůůŦŬ ƚĂŬŝƉ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ
ďĂŬŦůĂŶ ĞŶ Ănj Ϯ WS ĚĞŒĞƌŝŶŝŶ х 0.Ϯ ŶŐͬŵů ŽůŵĂƐŦ ŵƵŚƚĞŵĞů ƌĞnjŝĚƺĞů ǀĞLJĂ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ŝƔĂƌĞƚ
ĞĚĞƌ. ZĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ƐĂďŝƚ ďŝƌ WS ĚĞŒĞƌŝ LJĞƌŝŶĞ ŶĂĚŝƌ WS͛ŶŦŶ Ϯ ŶŐͬŵů ƺnjĞƌŝŶĞ ĕŦŬĂŶ WS
ĚĞŒĞƌůĞƌŝ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶ ǀĞLJĂ ƌĞŬƺƌƌĞŶ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ŝƔĂƌĞƚ ĞĚĞƌ. WĂůƉĂďů ŶŽĚƺů ŽůŵĂƐŦ ǀĞ ĂƌƚĂŶ WS ůŽŬĂů ŚĂƐƚĂůŦŬ
ƌĞŬƺƌƌĞŶƐŝŶŝ ĚƺƔƺŶĚƺƌƺƌ. >ŽŬĂů ŶƺŬƐƺŶ dZhS ǀĞ ďŝLJŽƉƐŝ ŝůĞ ƚĞƐƉŝƟ ĂŶĐĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ƉůĂŶŦŶŦ ĞƚŬŝůĞLJĞĐĞŬ ŝƐĞ
LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ŽŒƵ ŽůŐƵĚĂ dZhS ǀĞ ďŝLJŽƉƐŝ ŝŬŝŶĐŝů ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ƂŶĐĞƐŝ ŐĞƌĞŬůŝ ĚĞŒŝůĚŝƌ. DĞƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŬ͕
d ǀĞLJĂ DZ/ ǀĞ ŬĞŵŝŬ ƐŝŶƟŐƌĂĮƐŝ ŝůĞ ƐĂƉƚĂŶĂďŝůŝƌ. ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďƵ ƚĞƚŬŝŬůĞƌŝŶ WSфϮ0 ŶŐͬ
ŵů ŽůĚƵŒƵŶĚĂ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ƂŶĞƌŝůŵĞnj. ZƵƟŶ ŬĞŵŝŬ ƐŝŶƟŐƌĂĮƐŝ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂnj͕ ĂŶĐĂŬ
ŬĞŵŝŬ ĂŒƌŦƐŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ WS͛LJĂ ďĂŬŦůŵĂŬƐŦnjŦŶ ŬĞŵŝŬ ƐŝŶƟŐƌĂĮƐŝ LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ.
172
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‘•–ƒ–ƒ•‡”‹Ǚǣ‘ƒŽGŽ‡”‹Ǚƒ•–ƒŽÇ–ƒ‡†ƒ˜‹
Dƌ. hŒƵƌ Kz>h
Ž]raniye EÎiti] ve Ara•tr]a 8astanesi Žroloji ;liniÎi ustanRul
Ͳ 7njůĞŵ
Ͳ ZĂĚŝŬĂů ƉƌŽƐƚĂƚĞŬƚŽŵŝ ;ZWͿ
Ͳ ZĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ;ZdͿ
Ͳ ŶĚƌŽũĞŶ ĂďůĂƐLJŽŶ ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝ
Ͳ ZW͕ Zd͕ ,ŽƌŵŽŶƚĞƌĂƉŝ ;,dͿ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶůĂƌŦ
uzle] fe 8or]on 1blacion TeTafYcY
DƺƔƺŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ƐĂŚŝƉ͕ ĨĂnjůĂĐĂ ŬŽŵŽƌďŝĚŝƚĞƐŝ ŽůĂŶ͕ ďĞŬůĞŶĞŶ Ƃŵƌƺ ŬŦƐĂ ŝůĞƌŝ LJĂƔƚĂŬŝ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝnjůĞŵ
ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶĚƵƌ. dĂŬŝƉ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ŵĞƚĂƐƚĂnj ǀĞLJĂ ůŽŬĂů ŝůĞƌůĞŵĞ ŐƂƌƺůƺƌƐĞ ĂŶĚƌŽũĞŶ ĂďůĂƐLJŽŶƵ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
dĂŬŝƉ ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ Ŭƺƌ ƔĂŶƐŦ ŽůƵƉ ĚĂ ŬĂLJďĞĚĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ,d ĂĚĂLJŦ ŽůĂďŝůŝƌ.
CerraXY =eTY[al Kacdracion
1ϱ0 ŵŐ ďŝŬĂůƵƚĂŵŝĚ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ŬĂƐƚƌĞ ŐƌƵƉ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝ ǀĞ ŐĞŶĞů ƐĂŒ ŬĂůŦŵ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ
ĨĂƌŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵĞŵŝƔƟƌ. ,ĂLJĂƚ ŬĂůŝƚĞƐŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ďŝŬĂůƵƚĂŵŝĚ ĚĂŚĂ ƺƐƚƺŶĚƺƌ. ƌŬĞŶ ǀĞ ŐĞĕ LJĂƉŦůŵĂƐŦ
ƚĂƌƨƔŵĂůŦĚŦƌ. PnjĞůůŝŬůĞ LJƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞƌŬĞŶ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞůŝ. ƌŬĞŶ LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ KZd͛ŶŝŶ LJĂƉƨŒŦ
ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ϰ LJŦůůŦŬ ŐĞŶĞů ƐĂŒ ŬĂůŦŵ ŽƌĂŶůĂƌŦ йϳϱͲϳ0 ;ŝƐƚĂƟƐƟŬƐĞů ĂŶůĂŵůŦ ĚĞŒŝůͿ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ϱ00
ŚĂƐƚĂLJŦ ŐĞĕĞŶ DZ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ĞƌŬĞŶ ƚĞĚĂǀŝ ĂŶůĂŵůŦ ƺƐƚƺŶ ďƵůƵŶŵƵƔ. tŝƌƚŚ ǀĞ ĂƌŬ ƉůĂƐĞďŽ ǀĞ 1ϱ0 ŵŐ
ďŝŬĂůƵƚĂŵŝĚ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůŵŦƔ ǀĞ ĞƌŬĞŶ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ƺƐƚƺŶ ŽůĚƵŒƵŶƵ ďŝůĚŝƌŵŝƔůĞƌĚŝƌ.
RaTY[al Procdade[do]Y
Ƶ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶĚĂ Ŭƺƌ ŝŚƟŵĂůŝ ƐŦŶŦƌůŦĚŦƌ. Ƶ LJƺnjĚĞŶ ĂŐƌĞƐŝĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐĞĕŝůŵŝƔ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶĚƵ.
zĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ Zdн,d͛ŶŝŶ ZW͛LJĞ ƺƐƚƺŶůƺŒƺ ŐƂƐƚĞƌŝůĞŵĞŵŝƔƟƌ. zƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ WƌŽƐƚĂƚ
<ĂŶƐĞƌŝ SƚƌĂƚĞũŝŬ ĂůŦƔŵĂ 'ƌƵďƵŶƵŶ ;ĂWShZͿ ǀĞƌŝůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞƌĐŝŚ ĂnjĂůŵŦƔƨƌ. dĂŵ
ƉĂƚŽůŽũŝŬ ĞǀƌĞůĞŵĞ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ďŝnjĞ LJĂƌĚŦŵĐŦĚŦƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƂŶĞŵůŝ ŽůĂŶ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ >E ƚƵƚƵůƵŵƵ
ǀĞLJĂ sS7 ƂŶŐƂƌĞďŝůŵĞŬƟƌ. ƵŶƵŶ ŝĕŝŶĚĞ ŶŽŵŽŐƌĂŵůĂƌ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
1TZefan 5[cdernal RaTiodera`Y
DŽƌŐĂŶ ǀĞ ĂƌŬ͛ŶŦŶ LJĂƉƨŒŦ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ĂĚũƵǀĂŶ Zd ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ͕
ŝnjůĞŵ ŐƌƵďƵŶĂ ŐƂƌĞ йϱ3 ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. KZd͛ŶŝŶ ϮϮϵ11 ƐĂLJŦůŦ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ ZW ƐŽŶƌĂƐŦ Ɖd3E0
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĞƌŬĞŶ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ Zd ;ϲ0 'LJͿ ŝůĞ ůŽŬĂů ŶƺŬƐ ŐƂƌƺůƺŶĐĞ ǀĞƌŝůĞŶ ŐĞĕ Zd ;ϳ0 'LJͿ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůŵŦƔ.
ĂƔĂƌŦ ŽƌĂŶůĂƌŦ йϳϮ͕ϮͲϱ1͕ϴ ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔ. ƌŬĞŶ Zd ĚĞ й3͕ϱ͛ůŝŬ ƺƌŝŶĞƌ ƚŽŬƐŝƐŝƚĞ ŐƂƌƺůŵƺƔ͕ ŝĚƌĂƌ
ŬĂĕŦƌŵĂ ǀĞ ĂŶĂƐƚŽŵŽnj ĚĂƌůŦŒŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ĨĂƌŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵĞŵŝƔƟƌ. h ŬůĂǀƵnjƵŶĚĂ ĞŬƐƚƌĂƉƌŽƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŬ͕
ƉŽnjŝƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌ ǀĞ ǀĞnjŝŬƺůĂ ƐĞŵŝŶĂůŝƐ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵ ;sS7Ϳ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ZW ƐŽŶƌĂƐŦ LJƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ĐĞƌƌĂŚŝĚĞŶ 1 ĂLJ ƐŽŶƌĂ WS ф0͕1 ŶŐͬŵů ŝƐĞ ƺƌŝŶĞƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ĚƺnjĞůŵĞƐŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ĞƌŬĞŶ ĂĚũƵǀĂŶ Zd LJĂĚĂ
WS 0͕ϱ ŶŐͬŵů͛LJŝ ĂƔƨŒŦŶĚĂ ƐĂůǀĂŐĞ Zd LJĂƉŦůŵĂƐŦ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. WS 1 ŶŐͬŵů͛LJŝ ĂƔƨŒŦŶĚĂ ůŽŬĂů ŬŽŶƚƌŽů
ŽůĂƐŦůŦŒŦ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ĚƺƔŵĞŬƚĞĚŝƌ
1TZefan 8or]onodera`Y
DŝƉůŽŝĚ ŬĂŶƐĞƌ͕ >E ŵĞƚĂƐƚĂnjŦ ǀĞ sS7 ŽůĂŶůĂƌĚĂ ĂĚũƵǀĂŶ ŚŽƌŵŽŶŽƚĞƌĂƉŝ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. WƌŽŐƌĞƐLJŽŶ
ŐĞĐŝŬƟƌŝůĞďŝůŝƌŬĞŶ ƐĂŒ ŬĂůŦŵ ƺnjĞƌŝŶĞ ĞƚŬŝƐŝ ƚĂƌƨƔŵĂůŦ. ůŵĂŶLJĂ ǀĞ ǀƵƐƚƵƌLJĂ͛ĚĂ ĕŽŬ ŵĞƌŬĞnjůŝ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ
ŐƺŶůƺŬ ϳϱ0 ŵŐ &ůƵƚĂŵŝĚ ǀĞ ƐƺƌǀĞLJĂŶƐ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůŵŦƔ. ϲ͕1 LJŦůůŦŬ ƚĂŬŝƉ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ ƐĂŒ ŬĂůŦŵĂ ĂǀĂŶƚĂũ
ƐĂŒůĂŵĂĚŦŒŦ ŐƂƌƺůŵƺƔ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
173
NeoaTZefan 8T fe Ke]odera`Y KT
ZW ƂŶĐĞƐŝ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ,d͛ŶŝŶ ĨĂLJĚĂƐŦ ŬĂŶŦƚůĂŶŵĂŵŦƔ. dƺŵƂƌ LJƺŬƺ ǀĞ ƉŽnjŝƟĨ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌ ŽƌĂŶůĂƌŦ
ĂnjĂůƨůĂďŝůŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƐĂŒ ŬĂůŦŵ ĂǀĂŶƚĂũŦ ŝƐƉĂƚůĂŶŵĂŵŦƔƨƌ. dĂŵ ƚĞƌƐŝ ĮďƌŽnjŝƐ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶ
njŽƌůƵŒƵŶĂ ŶĞĚĞŶ ŽůƵƌ. zƺŬƐĞŬ ƌŝƐŬůŝ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ƐĂŚŝƉ ŬƺĕƺŬ ďŝƌ ŐƌƵƉƚĂ ZW ƂŶĐĞƐŝ ĚŽƐĞƚĂŬƐĞů ǀĞƌŝůŵŝƔ ĨĂŬĂƚ
ƌĞŵŝƐLJŽŶ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵĞŵŝƔ.
5[cdernal RT
<ŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶĞů ĞŬƐƚĞƌŶĂů Zd͛ŶŝŶ ĞƚŬŝůĞƌŝ ŐƌĂĚĞ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝƌ. 'ůĞĂƐŽŶ фϲ ŽůĂŶůĂƌĚĂ 10 LJŦůůŦŬ ƐĂŒ ŬĂůŦŵ йϲϰ
ŝŬĞŶ 'ůĞĂƐŽŶ хϳ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ƐĂŒ ŬĂůŦŵ йϮϳ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔ. <ƺƌĂƟĨ ĞŬƐƚĞƌŶĂů Zd ƐŽŶƌĂƐŦ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌĚĞ йϵ0
ƉĞƌƐŝƐƚĂŶƐ ŐƂnjůĞŶŵŝƔ. DŽĚĞƌŶ Zd ŝůĞ ďƵ ŽƌĂŶůĂƌ ĚƺƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. ,ĂŶŬ ǀĞ ĂƌŬ͛ŶŦŶ LJĂƉƨŒŦ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ
ĚŽnjƵŶ ϳϰ 'LJ͛ ŶŝŶ ƺnjĞƌŝŶĞ ĕŦŬĂƌŦůŵĂƐŦLJůĂ й30 ŝLJŝůĞƔŵĞ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔ. SŽŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌůĂ ŵŝŬƌŽŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌ
ƺnjĞƌŝŶĞ ĞƚŬŝŶ ŽůŵĂƐŦ ǀĞ Zd ĞƚŬŝŶůŝŒŝŶŝ ĂnjĂůƚĂŶ ƚƺŵƂƌ ŚƺĐƌĞ ƉŽƉƺůĂƐLJŽŶƵŶƵ ĂnjĂůƚŵĂƐŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ Zdн,d
ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ Zd LJĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ƺƐƚƺŶ ŽůĚƵŒƵ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔ. ŽůůĂ ǀĞ ĂƌŬ ĨĂnj 3 ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ
ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ Zdн,d ŐƌƵďƵŶĚĂ ϱ LJŦůůŦŬ ƐĂŒ ŬĂůŦŵŦŶ йϰ0͛ ƚĂŶ йϳ3͛ Ğ LJƺŬƐĞůĚŝŒŝ ŐƂƌƺůŵƺƔ. ;,d͛LJĞ
Zd͛ĚĞŶ Ϯ ĂLJ ƂŶĐĞ ďĂƔůĂŶŵŦƔ ǀĞ ĚĞǀĂŵ ĞĚŝůŵŝƔƟƌͿ.
Iº[ce[ 4oz 2ra[Ydera`Y
<ŦƐĂ ĚƂŶĞŵ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ŬĂďƵů ĞĚŝůŝƌ ƚŽŬƐŝƐŝƚĞ ŝůĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ŬŽŶƚƌŽů ĞĚŝůĚŝŒŝ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔ ĨĂŬĂƚ ƵnjƵŶ ĚƂŶĞŵ
ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŚĂůĞŶ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŵŝƔ. ŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŝůĂǀĞ ĞŬƐƚĞƌŶĂů Zd͛ ŶŝŶ 10 LJŦůůŦŬ ŚĂƐƚĂůŦŬƐŦnj ƐĂŒ ŬĂůŦŵ ŽƌĂŶŦ
йϲ1 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔ. ,Ğƌ ŝŬŝ LJƂŶƚĞŵĞ ŝůĂǀĞ ϵ ĂLJůŦŬ ŚŽƌŵŽŶ ĂďůĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ϱ LJŦůůŦŬ ŚĂƐƚĂůŦŬƐŦnj ƐĂŒ ŬĂůŦŵ
ŽƌĂŶŦ йϴϲ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔ. Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƌĞŬƚĂů ŬĂŶĂŵĂLJĂ ĚŝŬŬĂƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
17$
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
”‘•–ƒ–ƒ•‡”‹
ȋ‘”‘ƒŽ‡†ƒ˜‹ƒ•–”ƒ•›‘ƒ‹”‡­‡–ƒ•–ƒ–‹ƒ•–ƒŽÇȌ
Dƌ. DƵƌĂƚ K>h
Mersin Žniversitesi D` 6akºltesi Žroloji AnaRili] Dal Mersin
METASTATøK PROSTAT
KANSERøNDE TEDAVø
Organ sÕnÕrlÕ
Hormonal Tedavi
Lokal ileri
økincil Hormonal Tedavi
Metastatik
Hormonal tedaviye dirençli
!!!
Huggins C & Hodges CV, 1941
Charles B. Huggins Nobel Ödülü, 1966
Antiandrojen geri çekilme
økincil antiandrojen kullanÕmÕ
Adrenal steroid inhibisyonu
Alternatif steroidler
HORMONAL TEDAVø
-Cancer Res, 1941
The effect of estrogens and androgen injection on serum phosphatases in
metastatic carcinoma of the prostate.
-Arc Surg, 1941
The effect of castration on advanced carcinoma of the prostate gland.
HORMONAL TEDAVø
Androjen Sentezi
(Hipotalamus-Hipofiz
(HipotalamusHipofiz--GonadAksÕ)
• Prostatik hücreler fizyolojik olarak androjen ba÷ÕmlÕdÕr.
ba÷ÕmlÕdÕr.
• Androjen aktivitesini düúüren her tedavi ‘Androjen BaskÕlama
Tedavisi/Hormonal Tedavi’ olarak adlandÕrÕlÕr
adlandÕrÕlÕr..
• Androjenler
• Testis %95
• Adrenaller %5(androstenedion,dihidroepiandrosteron,dihidroepiandrosteron S)
• Her
H iki organ hi
hipotalamus
t l
ve ön
ö hi
hipofizin
fi i k
kontrolü
t lü altÕndadÕr
altÕndadÕr.
lt d d .
• DolaúÕmdaki testosteronun %3’ü serbest
• Serbest testosteron prostat hücrelerinde 5 alfa redüktaz enzimiyle
DHT’ ye dönüúür
dönüúür..
Prostatik hücreler androjen stimülasyonundan yoksun kalÕrlarsa programlÕ
hücre ölümü meydana gelir
gelir..
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
175
HORMONAL TEDAVø
1. Primer androjen üreten organlarÕn cerrahi olarak
çÕkarÕlmasÕ (Bilateral orúiektomi)
2. HipotalamusHipotalamus-hipofizhipofiz-testis aksÕna müdahale ile
androjen üretiminin durdurulmasÕ
-LHRH analoglarÕ
-LHRH antagonistleri
-Östrojenler ve di÷erleri
3. Antagonistik etki ile androjenlerin reseptörlerine
ba÷lanmasÕnÕn engellenmesi (Antiandrojenler).
BøLATERAL ORùøEKTOMø
T kastre düzeylere hÕzlÕ bir úekilde indirilmesi gereken:
Metastaza ba÷lÕ úiddetli a÷rÕ varlÕ÷Õ,
Spinal kompresyon tehdidi,
Uyumsuz, kompliansÕ düúük hastalarda
AvantajlarÕ;
„ 7VDDWLoHULVLQGH
NDVWUDV\RQG]H\OHULQHQJPOLQGLULU
„ En güvenilir ve çabuk yöntem.
DezavantajlarÕ;
„ Geri dönüúümsüz,
„ Cerrahi müdahale,
„ Vücut imajÕna olumsuz etki.
„
LHRH ANALOGLARI
LHRH ANALOGLARI
Andrew V. Schally Nobel Ödülü,1977
Tumour growth inhibition in pts with prostatic carcinoma created with
luteinizing hormone releasing hormone
hormone,, Proc Natt Acad Sci, 1982.
LHRH do÷al olarak oluúan lineer dekapeptiddir.
Ajanlar
Busereline
Gosereline
Leuprolide
Triptorelin
Tüm ajanlar eúde÷er
LHRH analoglarÕ = Orúiektomi (Metaanaliz
Metaanaliz))
Seidenfeld J et al. Ann Intern Med, 2000
EAU KÕlavuzu 2013
-BaúlangÕçta LH ve FSH Ĺ
-2-3 gün sonra testosteron seviyesi geçici olarak artar
(alevlenme veya flare up fenomeni).
-Sürekli uyarÕ nedeni ile LHRH reseptör sayÕsÕ Ļ
-2-4 hafta içerisinde testesteron kastre düzeylere iner.
-%10
%10--15 kastrasyon düzeyleri sa÷lanamaz
-Kemik metastazlÕ ve
semptomatik hastalarda
alevlenme riski
-LHRH anologlarÕ ile beraber
antiandrojenler baúlanmalÕ ve
yaklaúÕk 2 hafta devam
edilmelidir
LHRH ANTAGONøSTLERø
-LHRH reseptörlerine kompetitif olarak ba÷lanÕrlar.
-Do÷rudan LHRH’yÕ inhibe eder
-Alevlenme olmadan FSH, LH ve testesteronĻ
Abarelix: (FDA sadece met (+) ve semp (+) PCA)
Degarelix
-Yeterli klinik çalÕúma yok
-Anaflaksi riski %3.7
-Depo formlar 1 aylÕk
ÖSTROJENLER
En sÕk kullanÕlan Dietilstilbesterol (DES)
1 mg DES = Orúiektomi (EORTC 30805)
-
LHRH salÕnÕmÕnÕ
sal n m n engelleme
Androjen inaktivasyonu
Leydig hücrelerinin direkt supresyonu
Prostat epiteline sitotoksik etki
Neden bit pazarÕna ya÷Õú oldu!!
-LHRH analoglarÕ pahalÕ
-Östrojenler kemik kaybÕ ve kognitif fonk. bozuklu÷u yapmÕyor
-HRPC de östrojenlere PSA yanÕtÕ %86
-Yeni keúfedilen östrojen reseptörünn (ER) PCAda rolü var
176
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ÖSTROJENLER
ANTøANDROJENLER
-Adrenal adrojenler üzerine etkisi yok
-Alevlenme ((--)
-Oral tedavi ucuz
-Vazomotor ateú basmasÕ ((-)
-Osteoporoza karúÕ olumlu etkiler
-Ciddi yan etkiler
-Kardiyovasküler ve tromboembolik olaylar
-Parenteral uygulama ve protektif ajanlar
-Prostat hücre nükleusunda reseptör düzeyinde T ve
DHT’la yarÕúÕrlar
-Steroidal: Hidroksiprogesteronun sentetik deriveleri
-Siproteron asetat
-Megestrol asetat
-Medroksiprogesteron asetat
Yan etkiler: Libido kaybÕ, ED, kardiyovasküler
-Nonsteroidal:
-Nilutamid
-Flutamid
-Bikalutamid
Yan etkiler: Meme a÷rÕsÕ, jinekomasti
ANTøANDROJENLER
ANDROJEN ABLASYON YÖNTEMLERø
-Total Androjen BlokajÕ
-Testislerden androjen blokajÕ + adrenal kaynaklÕ androjen blokajÕ
-Minimal Androjen BlokajÕ (Periferal Androjen BlokajÕ)
-Finasterid (DHT Ļ) + Nonsteroid Antiandrojen (Rezidü DHT Ļ)
Steroidal
Progestasyonel etki
-Seksüel fonk. korunmasÕ %50
%50--80
-Hormon
H
duyarlÕ
d
l periyot
i t uzayabilir
bili
-Uzun dönem sonuçlar!
-AralÕklÕ Hormonal Tedavi
-Yaúam kalitesi Ĺ, maliyet Ļ, hormona direnç?
-Kimler:
1-Asemptomatik, cinsel fonksiyonu +, yaúam kalitesi Ĺ, yaú 70 Ĺ
2-Asemptomatik, Gleason skoru<6, yaú 70 Ļ
3-Radyoterapi /R prostatektomi sonrasÕ lokal/biyokimyasal nüks
EAU KÕlavuzu 2013
HORMONAL TEDAVøDE ZAMANLAMA
Erken X Geç
Erken Hormonal Tedavi
-AHCPR (1999) çalÕúmasÕ: Sa÷kalÕm avantajÕ +
-VACURG I, IIII-MRCMRC-ECOG 7887:
Progresyon ve komplikasyonlar azalÕr
Sa÷ kalÕm etkilenmez
EAU KÕlavuzu
-Sistematik derleme
-Genel sa÷kalÕm +%10, spesifik sa÷kalÕm +%20
Verhagen PC et al. Eur Urol, 2010
HORMONAL TEDAVø
Sonuç
Metastatik PCA da;
-Androjen BaskÕlama Tedavisi (1b)
-Progresyonu geciktirir
-Katastrofik komplikasyonlarÕ azaltÕr
-Semptom palyasyonu yapar
-Sa÷ kalÕmÕ uzatmaz
-Kastrasyon monoterapilerinin hepsi eúittir (1b)
-Kastrasyona nonsteroid AA eklenmesi (1a)
-Genel sa÷ kalÕma az etkili
-PahalÕ, yan etki +, yaúam kalitesi Ļ
-Bilateral orúiektomi (3)
-Semptom Ĺ olan metastatik hastalÕkta ucuz ve etkili
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
177
PROSTAT KANSERøNDE
HORMONA DøRENÇ
TANIMI
Median 1818-36 ay içerisinde geliúir;
• Serum testosteron kastre düzeyde,
• Ard arda ölçülen üç PSA de÷erinin en az ikisinde nadir
de÷erden %50 artÕú,
• En az 4 hafta antiandrojenlerin geri çekilmesi
(ya da sekonder hormonal tedavilerin yapÕlmasÕ),
• Sekonder hormonal tedavilere ra÷men PSA progresyonu,
progresyonu,
• Kemik ya da yumuúak doku lezyonlarÕnda artÕú
PROSTAT KANSERøNDE
HORMONA DøRENÇ GELøùøMø
• AR øliúkili
–
–
–
–
–
Ligand düzeyinde de÷iúiklikler
Gen amplifikasyonu
p
y
Mutasyonlar
Aktive edici moleküller (ARA54, ARA70, HER2)
BaskÕlayÕcÕ moleküller (N
(N--CoR,
CoR, SMRT)
• AR Ba÷ÕmsÕz
– Nöroendokrin de÷iúiklikler
– Apopitotik genlerde deregülasyon
EAU KÕlavuzu
KASTRASYONA DøRENÇLø PROSTAT KANSERø
KDPC - TEDAVø
HORMONAL MANøPÜLASYONLAR
• KEMOTERAPø
• HEDEFE YÖNELøK TEDAVøLER
• VAKSøN TERAPøSø
• PALYATøF TEDAVøLER
SWOG 99
99--16
TAX 327
Docetaxel
Estramustine
Mitoxantrone
Prednizon
PSA
YanÕtÕ
%50
%27
%45
%48
%32
G l
Genel
YanÕt
%17
%10
%12
%8
%7
6
3
7.9
8.2
7.8
18
16
18.9
17.4
16.5
Prog.
Geç.
Zam.(ay)
Yaúam
Süresi
(ay)
Docetaxel(3) Docetaxel(1) Mitoxantrone
Prednizon
Prednizon
Prednizon
TAX 327 GÜNCELLEME
2003
2006
2007
Docetaxel(3)
Prednizon
Docetaxel(1)
Prednizon
Mitoxantrone
Prednizon
Ölüm
166(%50)
190(%57)
201(%60)
Yaúam
(ay)
18.9
17 - 21.2
17.4
15.7 – 19
16.5
14.4 – 18.6
Ölü
Ölüm
285 (%85.1)
(%85 1)
285 (%85.3)
(%85 3)
297(%88
297(%88.1)
1)
Yaúam
Süresi (ay)
19.2
17.5 – 21.3
17.8
16.2 – 19.2
16.3
14.3 – 17.9
%18.6
%16.8
13.5
3 YÕllÕk Yaúam
Son analizde Docetaxel kolunda 3 ay fazla yaúam katkÕsÕ
Berthold et al. J Clin Oncol 2008
178
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
PALYATøF TEDAVøLER
•
•
•
•
Radyoizotoplar
Eksternal radyoterapi
Bifosfonatlar
Analjezikler
DOCETAXEL SONRASI TEDAVø
EAU KÕlavuzu
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
179
180
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƒ•ƒG˜ƒœ‹˜Žƒ›ƒ‡•ƒ‡ƒ•‡”‹˜‡
o•–o”‹‡”‹•–‡‡º‹ç‹…‹’‹–‡Žƒ•‡”‹
Dƌ. DƵƌĂƚ K>h
Mersin Žniversitesi D` 6akºltesi Žroloji AnaRili] Dal Mersin
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
181
182
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
183
18$
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ƒ•ƒG˜ƒœ‹˜˜‡‡–ƒ•–ƒ–‹‡•ƒ‡òÚ”Ž‡”‹†‡‡†ƒ˜‹
Dƌ. PŶĞƌ bE>/͕ Dƌ. PŵĞƌ ĂƌŦƔ zm>
ustanRul Žniversitesi ustanRul D` 6akºltesi Žroloji AnaRili] Dal ustanRul
ŵĞƌŝŬĂ ŝƌůĞƔŝŬ DĞǀůĞƚůĞƌŝ ǀĞ ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝ͛ŶĚĞ ŚĞƌ LJŦů 1 ϴ0.000 LJĞŶŝ ŵĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌƺ ƚĂŶŦƐŦ
ŬŽŶƵůŵĂŬƚĂ ǀĞ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ϱ0.000͛ŝ ŬĂLJďĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. 1 dƺƌŬŝLJĞ͛ĚĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝ ĞŶ ƐŦŬ ŐƂƌƺůĞŶ ŝŬŝŶĐŝ
ŵĂůŝŐŶŝƚĞ ŽůƵƉ͕ ƺůŬĞŵŝnjĚĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ƚƺŵ LJĂƔ ŐƌƵƉůĂƌŦ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ 3. ƐŦƌĂĚĂ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. <ĂĚŦŶůĂƌĚĂ
ŝƐĞ͖ ĞƌŬĞůĞƌĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ŶĂĚŝƌ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞ ǀĞ ŝůŬ 10 ŬĂŶƐĞƌ ƚƺƌƺ ĂƌĂƐŦŶĚĂ LJĞƌ ĂůŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ϯ ĞŶnjĞƌ
ƔĞŬŝůĚĞ ŬĂŶƐĞƌ ŝƐƚĂƟƐƟŬůĞƌŝŶĚĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ ϮϱͲϰϵ LJĂƔ ŐƌƵďƵŶĚĂ ;ϱ. ƐŦƌĂĚĂ͕ йϱ.ϮͿ͕ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ ŝƐĞ
ŝůŬ ŽůĂƌĂŬ ϳ0 LJĂƔ ǀĞ ƺnjĞƌŝŶĚĞ ;ϵ. ƐŦƌĂĚĂ͕ й3.0Ϳ ŝůŬ 10 ŬĂŶƐĞƌ ƚƺƌƺ ŝĕĞƌŝƐŝŶĞ ŐŝƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƌŬĞŬůĞƌĚĞ Ϯ00ϵ
LJŦůŦŶĚĂ ƚĂŶŦ ŬŽŶĂŶ ŬĂŶƐĞƌůĞƌŝŶ йϮ1.ϰ͛ƺ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝĚŝƌ.
dĂŶŦ ĂŶŦŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌůĞƌŝŶŝŶ йϮϱͲ30͛Ƶ ŬĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůƵƉ ƌĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ;ZSͿ ďƵ ŚĂƐƚĂ
ŐƌƵďƵŶƵŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƚĞĚĂǀŝƐŝĚŝƌ. ŶĐĂŬ ƐŽŶ ŝŬŝ ĚĞŬĂĚĚĂ ŬĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŵĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌůĞƌŝŶŝŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ
ďĂnjŦ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ŽůŵƵƔ͕ ƂnjĞůůŝŬůĞ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ǀĞ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ďƵ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ŬĞŶĚŝůĞƌŝŶĞ ƵLJŐƵŶ
ŬŽŶƵŵůĂƌ ďƵůŵƵƔůĂƌĚŦƌ. Ƶ ĚĞƌůĞŵĞ ŵĂŬĂůĞƐŝŶĚĞ <ĂƐĂ 7ŶǀĂnjŝǀ ǀĞ DĞƚĂƐƚĂƟŬ DĞƐĂŶĞ <ĂŶƐĞƌŝ Ϯ01ϰ h
<ŦůĂǀƵnjƵ ƚĞŵĞů ĂůŦŶĂƌĂŬ ďƵ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵƉůĂƌŦŶĚĂŬŝ ƚĞĚĂǀŝ ĂůƚĞƌŶĂƟŇĞƌŝ ŐƂnjĚĞŶ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
1-Kaca YnfazYf ]ecane dº]rlerYnTe deTafY
1-NeoaTZefan [e]odera`Y͗
<ĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŵĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌƺŶƺŶ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ZS͛Ěŝƌ. ŶĐĂŬ ZS ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĂŶĐĂŬ
йϱ0͛ƐŝŶĚĞ ϱ LJŦůůŦŬ ƐĂŒŬĂůŦŵ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ƐŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ƐĂŒŬĂůŦŵŦ ĂƌƨƌŵĂŬ ĂŵĂĐŦ ŝůĞ
ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦ ŐƺŶĚĞŵĞ ŐĞůŵŝƔƟƌ. dĞŵĞůĚĞ ƐŝƐƉůĂƟŶŝ ŝĕĞƌĞŶ ĚĞŒŝƔŝŬ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ
ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ĚĞŶĞŶĚŝŒŝ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶ ŐƂnjĚĞŶ ŐĞĕŝƌŝůĚŝŒŝ 3 ŵĞƚĂĂŶĂůŝnjĚĞ͕
ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ŬĂŶƐĞƌĚĞŶ Ƃůƺŵ ƌŝƐŬŝŶŝ й10Ͳ13 ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĂnjĂůƴŒŦ͕ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵŦ
ŝƐĞ йϱͲϴ ĐŝǀĂƌŦŶĚĂ ĂƌƨƌĚŦŒŦ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. 3͕ϰ͕ϱ Ƶ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůŵŦƔ ŽůĂŶ ĞŶ ŐĞŶŝƔ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ŬŽŶƚƌŽůůƺ
ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ ϰϵ1 ŚĂƐƚĂLJĂ ĚĞĮŶŝƟĨ ůŽŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ;ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ǀĞLJĂ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝͿ ƂŶĐĞƐŝ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ƐŝƐƉůĂƟŶ͕
ŵĞƚŽƚƌĞŬƐĂƚ ǀĞ ǀŝŶďůĂƐƟŶ ;DsͿ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝƐŝ ǀĞƌŝůŵŝƔ͕ ϰϴϱ ŚĂƐƚĂ ŝƐĞ ĚŽŒƌƵĚĂŶ ůŽŬĂů ƚĞĚĂǀŝLJŝ ĂůŵŦƔƨƌ.
ϲ
ĂůŦƔŵĂŶŦŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ͕ ŽƌƚĂůĂŵĂ ϴ LJŦůůŦŬ ƚĂŬŝƉ ƐŽŶƵĐƵŶĚĂ͖ Ds ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝƐŝ ŝůĞ
ƚŽƉůĂŵ ŵŽƌƚĂůŝƚĞĚĞ й1ϲ ĂnjĂůŵĂ͕ 10 LJŦůůŦŬ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵĚĂ йϲ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĂƌƨƔ ƐĂŒůĂŶŵŦƔƨƌ. ,ĂƐƚĂůĂƌ
ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĞĮŶŝƟĨ ůŽŬĂů ƚĞĚĂǀŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĚŝŬůĞƌŝŶĚĞ͕ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ
Ds ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝƐŝ ŝƐĞ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ŐƌƵďƵŶĚĂ Ƃůƺŵ ƌŝƐŬŝŶŝŶ йϮ0͕ ZS ŐƌƵďƵŶĚĂ ŝƐĞ йϮϲ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ĂnjĂůĚŦŒŦ
ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ƂůŐĞƐĞů ŶƺŬƐ ƌŝƐŬŝŶĚĞ ĚĞ͖ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ŐƌƵďƵŶĚĂ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ŐƌƵďƵŶĂ ŐƂƌĞ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ŝůĞ
ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ƌŝƐŬ ĚƺƔƺƔƺ ;йϮϲ ǀĞ йϵͿ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. K ŚĂůĚĞ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ŚĞƌ njĂŵĂŶ ZS ŝůĞ
ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
EĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ƐĞǀŝLJĞ 1 ŬĂŶŦƚ ŽůŵĂƐŦŶĂ ǀĞ ŬŦůĂǀƵnjůĂƌŦŶ ƂŶĞƌŵĞƐŝŶĞ
ƌĂŒŵĞŶ͕ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĕŽŬ Ănj ďŝƌ ŬŦƐŵŦ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ. <ĂŶĂĚĂ͛ĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂ
1ϵϵϰͲϮ00ϴ LJŦůůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŬĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝĨ ŵĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌƺ ďƵůƵŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂůŶŦnj йϰ͛ƺŶƺŶ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ
ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ĂůĚŦŒŦŶŦ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ. ϳ Ƶ ĚƵƌƵŵƵŶ ƺƌŽůŽŐ͕ ŵĞĚŝŬĂů ŽŶŬŽůŽŐ ǀĞ ŚĂƐƚĂ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƉĞŬ ĕŽŬ
ŶĞĚĞŶŝ ŽůƐĂ ĚĂ͖ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ Ănj ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦŶŦŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƺĕ ŶĞĚĞŶŝ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ
ƐŝƐƉůĂƟŶ ďĂnjůŦ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝLJĞ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂŵĂƐŦ͕ ZS͛ŶŝŶ ĞƌƚĞůĞŶŵĞŬ ŝƐƚĞŶŵĞŵĞƐŝ ǀĞ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŝůĞ ĂĚũƵǀĂŶ
ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝLJŝ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌĂŶ ůŝƚĞƌĂƚƺƌ ďŝůŐŝƐŝŶŝŶ ďƵůƵŶŵĂŵĂƐŦĚŦƌ. ϴ Ƶ ŚĂůŝ ŝůĞ ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŚĞŬŝŵůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬ
ZS ŝůĞ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ĞǀƌĞůĞŶĚŝŬƚĞŶ ƐŽŶƌĂ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ LJĂƉŵĂ LJƂŶƺŶĚĞ ƚĞƌĐŝŚůĞƌŝŶŝ ŬƵůůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ.
2-RaTY[al cYcde[do]Y
<ĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝŶŝŶ ;dϮͲdϰĂ͕ E0ͲEdž͕ D0Ϳ ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ZS͕ ďŝůĂƚĞƌĂů ƉĞůǀŝŬ
ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵĚƵƌ. ƵŶƵŶ ŚĂƌŝĐŝŶĚĞ ƉĞůǀŝŬ LJĂ ĚĂ ĂďĚŽŵŝŶĂů
ĚƵǀĂƌŦ ŝŶǀĂnjĞ ĞĚĞŶ ǀĞ ŬĂŶĂŵĂ͕ ĂŒƌŦ͕ ďŝůĂƚĞƌĂů ƺƌŝŶĞƌ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ Őŝďŝ ĚƵƌƵŵůĂƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƉĂůLJĂƟĨ
ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝLJĞ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ͖ ZS LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ŵĂƚĞƌLJĂůŝ ĞƌŬĞŬƚĞ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƉƌŽƐƚĂƚ͕
ǀĞnjŝŬƺůĂ ƐĞŵŝŶĂůŝƐůĞƌ͕ ƉĞƌŝǀĞnjŝŬĂů LJĂŒůŦ ĚŽŬƵ͖ ŬĂĚŦŶĚĂ ŝƐĞ ŵĞƐĂŶĞ͕ ƵƚĞƌƵƐ͕ ŽǀĞƌůĞƌ͕ Ϯͬ3 ƉƌŽŬƐŝŵĂů ǀĂũĞŶ
ĚƵǀĂƌŦŶŦ ŝĕĞƌŝƌ. ƌŬĞŬƚĞ ŬŽŵƉůĞƚ ƺƌĞƚƌĞŬƚŽŵŝ ĂŶĐĂŬ dhZ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƉƌŽƐƚĂƟŬ ƵƌĞƚƌĂ ĚĂ ĚĂŚŝů ŽůŵĂŬ ƺnjĞƌĞ
ƵƌĞƚƌĂ ďŽLJƵŶĐĂ ŚĞƌŚĂŶŐŝ ďŝƌ LJĞƌĚĞ LJĂ ĚĂ ƉƌŽƐƚĂƚ ƐƚƌŽŵĂƐŦŶĚĂ ƚƺŵƂƌ ǀĂƌůŦŒŦŶŦŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝ ŚĂůŝŶĚĞ
LJĂƉŦůŵĂůŦĚŦƌ. ƵŶƵŶ ŚĂƌŝĐŝŶĚĞ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƵƌĞƚƌĂĚĂŶ LJĂƉŦůĂŶ ĨƌŽnjĞŶ ŬĞƐŝƚ ĂŶĂůŝnjŝ͕ ŵĞƐĂŶĞ
ƚƺŵƂƌƺ ǀĂƌůŦŒŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŶĞŐĂƟĨ ŝƐĞ͖ ƵƌĞƚƌĂ ŬŽƌƵŶĂďŝůŝƌ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
185
ZS͛ŶŝŶ ďĂƔĂƌŦƐŦŶĚĂ ďĂnjŦ ĚƵƌƵŵůĂƌ ŐƂnj ƂŶƺŶĚĞ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂůŦĚŦƌ. ƵŶůĂƌĚĂŶ ďŝƌŝƐŝ ZS͛ŶŝŶ
njĂŵĂŶůĂŵĂƐŦĚŦƌ. zĂƉŦůĂŶ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂ͕ ƉƌŝŵĞƌ ƚĂŶŦŶŦŶ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ZS ŝĕŝŶ 3 ĂLJĚĂŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ƐƺƌĞ ŐĞĕŵĞƐŝŶŝŶ
ĞŬƐƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ŚĂƐƚĂůŦŬůĂ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝŶŝ ďŝůĚŝƌŵŝƔƟƌ. ϵ Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ŽůĚƵŬĕĂ ĂŐƌĞƐŝĨ ŽůĂŶ ďƵ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ
ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵŶ njĂŵĂŶůĂŵĂƐŦ ƂŶĞŵ ŬĂnjĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. DŝŒĞƌ ďŝƌ ŬŽŶƵ ĚĂ͖ ZS͛ŶŝŶ ŽůĚƵŬĕĂ ŵŽƌďŝĚ ďŝƌ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ
ƚĞŬŶŝŒŝ ŽůŵĂƐŦĚŦƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶĚĞŶ ĚŽůĂLJŦ ŚĂƐƚĂŶŦŶ LJĂƔŦ ǀĞ ŬŽŵŽƌďŝĚŝƚĞůĞƌŝ ƂŶĞŵ ŬĂnjĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵŶůĂƌŦŶ
ŚĂƌŝĐŝŶĚĞ ŐĞĕŝƌŝůŵŝƔ ĂďĚŽŵŝŶĂů ĐĞƌƌĂŚŝ LJĂ ĚĂ͖ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ƂLJŬƺƐƺ ǀĞ ŽďĞnjŝƚĞ ĚĞ ĂƌƚŵŦƔ ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟĨ
ŵŽƌďŝĚŝƚĞ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ďƵůƵŶŵƵƔƚƵƌ.
ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ LJĂƉŦůĂĐĂŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂŬŝ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŬŽŵŽƌďŝĚŝƚĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ĂƌĂĐŦ ŚĂƌůƐŽŶ
ŬŽŵŽƌďŝĚŝƚĞ ŝŶĚĞŬƐŝĚŝƌ. 7ŶƚĞƌŶĞƚ ƺnjĞƌŝŶĚĞŶ ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ͖ ;ŚƩƉ͗ͬͬƚŽŽůƐ.ĨĂƌŵĂĐŽůŽŐŝĂĐůŝŶŝĐĂ.ŝŶĨŽͬ
ŝŶĚĞdž.ƉŚƉͿ ŚĞƐĂƉůĂŶĂďŝůĞŶ ďƵ ŝŶĚĞŬƐŝŶ ZS LJĂƉŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟĨ͕ ŬĂŶƐĞƌĞ ƂnjŐƺ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ
ŵŽƌƚĂůŝƚĞĚĞ ƉƌĞĚŝŬŝĨ ďŝƌ ĨĂŬƚƂƌ ŽůĚƵŒƵ ŽƌƚĂLJĂ ŬŽŶŵƵƔƚƵƌ. DŝŒĞƌ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ŬŽŵŽƌďŝĚŝƚĞ ĂƌĂĕůĂƌŦ
ŵĞƌŝĐĂŶ SŽĐŝĞƚLJ ŽĨ ŶĞƐƚŚĞƐŝŽůŽŐŝƐƚƐ ;SͿ ǀĞ ĂƐƚĞƌŶ ŽŽƉĞƌĂƟǀĞ KŶĐŽůŽŐLJ 'ƌŽƵƉ ;K'Ϳ ƐŬŽƌůĂƌŦ
ŝůĞ͖ <ĂƌŶŽĨƐŬLJ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ŝŶĚĞŬƐŝĚŝƌ.
WĞƌŝŽƉĞƌĂƟĨ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ZS LJĂƉŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ ŽůĂƌĂŬ йϮϱ͛ŝŶŝ ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵŶůĂƌĂ
ĂƌĂƐŦŶĚĂ Ƃůƺŵ ;й1ͲϮͿ͕ ƌĞͲŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ;й10Ϳ͕ ŬĂŶĂŵĂ͕ ƚƌŽŵďŽĞŵďŽůŝnjŵ͕ ƐĞƉƐŝƐ͕ LJĂƌĂ LJĞƌŝ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶƵ
ǀĞLJĂ ĂĕŦůŵĂƐŦ ;й10Ϳ͕ ŝŶƚĞƐƟŶĂů ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶ ǀĞLJĂ ƵnjĂŵŦƔ ŝůĞƵƐ ;й10Ϳ͕ ŬĂƌĚŝLJŽǀĂƐŬƺůĞƌ ŵŽƌďŝĚŝƚĞ ǀĞ
ƌĞŬƚĂů LJĂƌĂůĂŶŵĂ ;йϰͿ ƐĂLJŦůĂďŝůŝƌ.
ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ǀĞLJĂ ƌŽďŽƚ LJĂƌĚŦŵůŦ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ŽůĂƌĂŬ ĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. >ĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ
LJƂŶƚĞŵůĞƌĚĞ ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝ ĚĂŚĂ ƵnjƵŶ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŝƌŬĞŶ͕ ŽƌƚĂůĂŵĂ ŬĂŶ ŬĂLJďŦ͕ ŽƌĂů
ĂůŦŵĂ ďĂƔůĂŵĂ ƐƺƌĞƐŝ͕ ĂŶĂůũĞnjŝŬ ŝŚƟLJĂĐŦ ǀĞ ŚĂƐƚĂŶĞĚĞ ŬĂůŦƔ ƐƺƌĞƐŝ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. zĂƉŦůĂŶ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶ ŐƺĐƺ ĚƺƔƺŬ ǀĞ ƚĂŬŝƉ ƐƺƌĞƐŝ ŬŦƐĂ ŽůƐĂ ĚĂ͖ ĂĕŦŬ ZS ŝůĞ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ƚĞŬŶŝŬůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŽŶŬŽůŽũŝŬ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĨĂƌŬ ƐĂƉƚĂŶŵĂŵŦƔƨƌ. 10
ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ƐĂŒŬĂůŦŵŦ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ĞǀƌĞƐŝĚŝƌ.
zĂůŶŦnjĐĂ ZS ŝůĞ ƚĂŬŝƉ ĞĚŝůĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĂůŦŶĚŦŒŦ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ ϱ LJŦůůŦŬ ŚĂƐƚĂůŦŬƐŦnj ƐĂŒŬĂůŦŵ Ɖd1 ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ
йϳϲ͕ ƉdϮ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ йϳϰ͕ Ɖd3 ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ йϱϮ͕ Ɖdϰ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ й3ϲ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. 11 ŝƌ
ďĂƔŬĂ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ĚĂ͖ 10 LJŦůůŦŬ ŬĂŶƐĞƌĞ ƐƉĞƐŝĮŬ ƐĂŒŬĂůŦŵ ŽƌŐĂŶĂ ƐŦŶŦƌůŦ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ ;чƉd3ĂͿ йϳϮ.ϵ ŽůĂƌĂŬ
ƐĂƉƚĂŶŦƌŬĞŶ͕ ŽƌŐĂŶĂ ƐŦŶŦƌůŦ ŽůŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ й33.3 ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. 1Ϯ SŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ LJĂƉŦůĂŶ ǀĞ
Ϯϰϱ ŚĂƐƚĂLJŦ ŝĕĞƌĞŶ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŝƐĞ͖ Ɖd0ͲƉdϮ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ ϱ LJŦůůŦŬ ŶƺŬƐƐƺnj ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ
йϳϴ.ϵцϳ.ϰ ǀĞ йϲϵ.0цϴ.1 ŝŬĞŶ͖ Ɖd3Ͳdϰ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ ϰϰ.ϳц1Ϯ.0 ǀĞ 3ϴ.ϰц11.ϰ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ.
13
dƺŵ ĕĂůŦƔŵĂ ŬŽŚŽƌƚƵ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĚŝŒŝŶĚĞ ϱ LJŦůůŦŬ ŶƺƐƺnj ƐĂŒŬĂůŦŵ йϲϳ.3͕ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ йϱϴ.Ϯ
ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ.
Bilateral lenfadenektomi: <ĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŵĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌƺŶĚĞ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ͖ ůĞŶĨĂƟŬ ƚƵƚƵůƵŵƵŶ
LJĂLJŐŦŶůŦŒŦ͕ ƵnjĂŬ ŵĞƚĂƐƚĂnj ǀĂƌůŦŒŦ ǀĞ ƐĂŒŬĂůŦŵ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ĕŽŬ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. 1ϰ zƵŬĂƌŦĚĂŬŝ ƐĂŒŬĂůŦŵ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝŶĚĞŶ ďĂŚƐĞĚŝůĞŶ Ϯϰϱ ŚĂƐƚĂůŦŬ ƐĞƌŝĚĞ͕ ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵŵƵ ŽůŵĂLJĂŶ ŽƌŐĂŶĂ ƐŦŶŦƌůŦ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ
ϱ LJŦůůŦŬ ŶƺŬƐƐƺnj ƐĂŒŬĂůŦŵ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ йϴ1.ϰ ǀĞ йϲϵ.ϵ͕ ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵŵƵ ŽůŵĂLJĂŶ
ĞŬƐƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ ϱ LJŦůůŦŬ ŶƺŬƐƐƺnj ƐĂŒŬĂůŦŵ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ йϲ1.ϲ ǀĞ йϱϱ.ϵ ŝŬĞŶ͕ ůĞŶĨ
ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵŵƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďƵ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ йϮ3.ϳ ǀĞ й1ϴ.1 ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. LJƌŦĐĂ
ƚƺŵƂƌ ĚŽŬƵƐƵŶƵŶ ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ĚŦƔŦŶĂ LJĂLJŦůŵĂƐŦ ĚĂ ŬƂƚƺ ƉƌŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝƐŝĚŝƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ LJĞƚĞƌůŝ
ďŝƌ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ŚĞŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ ŝĕŝŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞ͕ ŚĞŵ ĚĞ ƵnjĂŬ ŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌŦŶ ƂŶůĞŶŵĞƐŝ
ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ ĂƌĂĕƨƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ŐƺŶƺŵƺnjĚĞ ZS͛ĚĞ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ͕ LJĂůŶŦnjĐĂ ŽďƚƵƌĂƚŽƌ ĨŽƐƐĂĚĂŬŝ
ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦŶŦŶ ĂůŦŶŵĂƐŦŶŦ ŝĕĞƌĞŶ ͞ƐŦŶŦƌůŦ͟ ;ůŝŵŝƚĞĚͿ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝĚĞŶ͕ ŝŶƚĞƌŶĂů ŝůLJĂŬ͕ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ŝůLJĂŬ͕
ƉƌĞƐĂŬƌĂů ǀĞ ŽďƚƵƌĂƚŽƌ ĨŽƐƐĂ͛ĚĂŬŝ ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦŶŦ ŝĕĞƌĞŶ ǀĞ ŝůLJĂŬ ďŝĨƵƌŬĂƐLJŽŶĂ ŬĂĚĂƌ ĕŦŬŦůĂŶ ͟ƐƚĂŶĚĂƌƚ͟
ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ƚĞŬŶŝŒŝ ŝůĞ LJĞƌ ĚĞŒŝƔƟƌŵŝƔƟƌ. 1ϱ Ƶ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ƐŦŶŦƌŦ ŵĞĚŝĂů ǀĞ ůĂƚĞƌĂůĚĞ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ
ƺƌĞƚĞƌ ǀĞ ŐĞŶŝƚŽĨĞŵŽƌĂů ƐŝŶŝƌĚŝƌ. ƵŶƵŶ ƂƚĞƐŝŶĚĞ ĂŽƌƟŬ ďŝĨƵƌŬĂƐLJŽŶĂ ŬĂĚĂƌ ĕŦŬŦůĂŶ ǀĞ ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ĂŶĂ
ŝůLJĂŬ ĚĂŵĂƌůĂƌŦŶ ĞƚƌĂķŶĚĂŬŝ ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƺƌĞƚĞƌŝŶ ŵĞĚŝĂůŝŶĚĞ ŬĂůĂŶ ƉƌĞƐĂŬƌĂů ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦŶŦ ĚĂ
ŝĕŝŶĞ ĂůĂŶ ůĞŶĚ ŶŽĚƵ ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ͞ŐĞŶŝƔůĞƟůŵŝƔ͟ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ĚĞŶŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. 7ůĂǀĞƚĞŶ͕ ƚĞƌĂƉƂƟŬ
ĞƚŬŝƐŝ ƚĂƌƨƔŵĂůŦ ŽůŵĂŬůĂ ďĞƌĂďĞƌ͕ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ŵĞnjĞŶĞƌŝŬ ĂƌƚĞƌĞ ŬĂĚĂƌ ŽůĂŶ ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦŶŦ ŝĕĞƌĞŶ ͞ƐƺƉĞƌ
ŐĞŶŝƔůĞƟůŵŝƔ͟ ďŝƌ ůĞŶĨĂĚĞŶĞŬƚŽŵŝ ĚĞ ƚĂƌŝĨ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ŶĐĂŬ͕ ĂŽƌƟŬ ďŝĨƵƌŬĂƐLJŽŶƵŶ ĂůƨŶĚĂ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ
ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ŽůŵĂĚĂŶ͕ LJƵŬĂƌŦƐŦŶĚĂ ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ŽůŵĂƐŦ ŽůĚƵŬĕĂ ŶĂĚŝƌ ďŝƌ ĚƵƌƵŵ ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ůĞŶĨ ŶŽĚƵ
ĚŝƐĞŬƐŝLJŽŶƵŶƵŶ ĚĂŚĂ LJƵŬĂƌŦ ƐĞǀŝLJĞůĞƌĞ ƚĂƔŦŶŵĂƐŦ ƚĂƌƨƔŵĂůŦ ďŝƌ ŬŽŶƵĚƵƌ. dĞƌĂƉƂƟŬ ĂǀĂŶƚĂũ ƐĂŒůĂŵĂŬ
ŝĕŝŶ ĕŦŬĂƌŦůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬĞŶ ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ƐĂLJŦƐŦ ďƵ ŬŽŶƵĚĂ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂ ďƵůƵŶŵĂĚŦŒŦ ŝĕŝŶ ƚĂŵ
ŽůĂƌĂŬ ŶĞƚůĞƔŵĞŵŝƔ ŽůŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ĚƵƌƵŵƵŶƵŶ ŶĞƚ ŽůĂƌĂŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĞďŝůŵĞƐŝ ŝĕŝŶ ĞŶ Ănj
10 ůĞŶĨ ŶŽĚƵŶƵŶ ĕŦŬĂƌŦůŵĂƐŦ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Badikal sistektomi nSesi radyotera`i: ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ͛ĚĞŶ ƂŶĐĞ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ϰϱ 'LJ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ
186
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ǀĞƌŝůŵĞƐŝ͕ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝĚĞŶ ĕŽŬ ĚĂŚĂ ƚĂƌƨƔŵĂůŦ ǀĞ ďƵ ŶĞĚĞŶůĞ ĚĂŚĂ Ănj ŬĂďƵů ŐƂƌĞŶ ďŝƌ
ŬŽŶƵĚƵƌ. ƵŶƵŶ ƚĞŵĞů ŶĞĚĞŶŝ͕ ďƵ ŬŽŶƵĚĂŬŝ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂŬŝ ƉůĂŶůĂŵĂ ŚĂƚĂůĂƌŦ͕ ƉƌŽƚŽŬŽů ŬŝƌůĞŶŵĞůĞƌŝ ǀĞ
ĕĂůŦƔŵĂůĂƌŦŶ LJĞƚĞƌƐŝnj ŚĂƐƚĂ ǀĞ ƚĂŬŝƉ ƐƺƌĞůĞƌŝ ŝĕĞƌŵĞůĞƌŝĚŝƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ Ϯ01ϰ h ŬŦůĂǀƵnjƵ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ
ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝLJŝ ƂŶĞƌŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. 1ϲ ŶĐĂŬ ĞŒĞƌ LJŝŶĞ ĚĞ͖ ŬůŝŶŝŬ ĞǀƌĞŶŝŶ ĚƺƔƺƌƺůŵĞƐŝ ĂŵĂĐŦLJůĂ ďƵ ƚĞĚĂǀŝ
ƉůĂŶůĂŶŦLJŽƌƐĂ͕ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ 1.ϴͲϮ 'LJ͛ůŝŬ ĨƌĂŬƐŝLJŽŶůĂƌ ŚĂůŝŶĚĞ ϰϱͲϱ0 'LJ ĚŽnjĚĂ ǀĞƌŝůŵĞůŝ ǀĞ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ
ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂƐŦŶĚĂŶ ϰͲϲ ŚĂŌĂ ƐŽŶƌĂ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ƉůĂŶůĂŶŵĂůŦĚŦƌ.
3-=ecane [oreieSe ia[la•]lar*
a-Te[ ba•na TER Yle da[Y`* Ƶ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ǀĞ 1ϱ LJŦůůŦŬ ƚĂŬŝďŝ ďƵůƵŶĂŶ 133 ǀĂŬĂLJŦ ŝĕĞƌĞŶ ďŝƌ ƐĞƌŝĚĞ͕
ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ LJĂůŶŦnjĐĂ й30͛Ƶ ƉƌŽŐƌĞƐĞ ŽůŵƵƔƚƵƌ. Ƶ ƐĞƌŝĚĞ ϱ͕ 10͕ 1ϱ LJŦůůŦŬ ŬĂŶƐĞƌĞ ƂnjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦŵ ƐŦƌĂƐŦ
ŝůĞ йϴ1.ϵ͕ йϳϵ.ϱ ǀĞ йϳϲ.ϳ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. 1ϳ Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ 1ϱ LJŦů ƐŽŶƵŶĚĂ йϱϳ.ϴ͛ŝ ŵĞƐĂŶĞůĞƌŝ ŝůĞ
LJĂƔĂŵĂLJĂ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ. Ƶ LJĂŬůĂƔŦŵ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ŬƺƌĂƟĨ ďŝƌ LJĂŬůĂƔŦŵ ĚĞŒŝůĚŝƌ ǀĞ
h ŬŦůĂǀƵnjƵŶĂ ŐƂƌĞ ŶĞ ZS͛LJĞ͕ ŶĞ ĚĞ͖ ƚƌŝŵŽĚĂů ŵĞƐĂŶĞ ŬŽƌƵLJƵĐƵ LJĂŬůĂƔŦŵĂ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
ĚĞŶĞŶĞďŝůŝƌ.
b-Te[ ba•na e[cdernal raTiodera`Y* zƵŬĂƌŦĚĂŬŝ ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞƐŝŶĞ ďĞŶnjĞƌ ƔĞŬŝůĚĞ ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ
ZS ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƚĞĚĂǀŝ ĂůƚĞƌŶĂƟĮ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ƺŶŬƺ ďƵ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ďŝƌ
ŽĐŚƌĂŶĞ ĚĞƌůĞŵĞƐŝ ZS͛ŶŝŶ Zd͛LJĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ƺƐƚƺŶ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵŝƔƟƌ. 1ϴ ŶĐĂŬ LJŝŶĞ ĚĞ ŚĂƐƚĂŶŦŶ
ŬŽŵŽƌďŝĚŝƚĞůĞƌŝ ǀĞLJĂ LJĂƔŦŶĚĂŶ ĚŽůĂLJŦ ZS͛LJĞ ĂůƚĞƌŶĂƟŬ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂĐĂŬƐĂ͕ ϲ0Ͳϲϲ 'LJ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ͕ 1.ϴͲϮ
'LJ͛ůŝŬ ĚŽnjůĂƌĚĂ ϲͲϳ ŚĂŌĂLJŦ ŐĞĕŵĞLJĞĐĞŬ ƔĞŬŝůĚĞ ǀĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. ZĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ŝůĞ ŵĂũŽƌ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŽƌĂŶŦ
йϱ͛ŝŶ ĂůƨŶĚĂ ŽůƵƉ͕ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƉƌŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ƚƺŵƂƌ ďƺLJƺŬůƺŒƺ͕ ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnj ǀĂƌůŦŒŦ ǀĞ ďĂƔůĂŶŐŦĕ
dhZ͛ƵŶƵŶ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ LJĂƉŦůŦƉ LJĂƉŦůŵĂĚŦŒŦĚŦƌ. Ƶ ŬŽŶƵĚĂŬŝ ĞŶ ŐĞŶŝƔ ƐĞƌŝůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝƐŝŶĚĞ ŚƵŶŐ ǀĞ ĂƌŬ.͛ůĂƌŦ
Ϯϰϳ ŚĂƐƚĂLJŦ LJĂůŶŦnj ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞƚŵŝƔůĞƌ ǀĞ ƚĂŵ LJĂŶŦƚ ŽƌĂŶŦŶŦ йϱϮ ŽůĂƌĂŬ ƌĂƉŽƌ ĞƚŵŝƔůĞƌĚŝƌ. 1ϵ
Ƶ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶĚĂ 10 LJŦůůŦŬ ŬĂŶƐĞƌ ƐƉĞƐŝĮŬ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ ƐŦƌĂƐŦ ŝůĞ й3ϱ ǀĞ й1ϵ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŝƌŬĞŶ͖
ƐĂŒŬĂůŦŵ ŝĕŝŶ ƉƌĞĚŝŬƟĨ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ d ĞǀƌĞƐŝ͕ ŚĂƐƚĂ LJĂƔŦ ǀĞ /S ǀĂƌůŦŒŦ ŽůĂƌĂŬ ƌĂƉŽƌ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ
ƌĂŬĂŵůĂƌ LJƵŬĂƌŦĚĂ ďĞůŝƌƟůĚŝŒŝ Őŝďŝ͖ ZS͛LJŝ ŝĕĞƌĞŶ ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞůĞƌŝŶŝŶ ĂůƨŶĚĂ ŬĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
S-Te[ ba•na [e]odera`Y* DĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌůĞƌŝŶĚĞ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ŬƺƌĂƟĨ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ ĂůƚĞƌŶĂƟĮ
ĚĞŒŝůĚŝƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ƚĞŬ ďĂƔŦŶĂ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦ ƐĞƌŝůĞƌ ĂƌĂĐŦůŦŒŦ
ŝůĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. Ƶ ƐĞƌŝůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂŶ ϮͲ3 ƐŝŬůƵƐ ŵĞƚŚŽƚƌĞŬƐĂƚ͕ ǀŝŶďůĂƐƟŶ͕ ĚŽŬƐŽƌƵďŝƐŝŶ ǀĞ ƐŝƐƉůĂƟŶ
;DsͿ ǀĞ ŐĞŵƐŝƚĂďŝŶ͕ ƐŝƐƉůĂƟŶ ;'Ϳ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝƐŝŶĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ƚĂŵ ĐĞǀĂƉ ŽƌĂŶŦ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ й1ϮͲϱ0 ǀĞ й1ϮͲ
ϮϮ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶĚĂ ŬůŝŶŝŬ ĞǀƌĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ dhZ ǀĞ d ŝůĞ LJĂƉŦůĚŦŒŦŶĚĂŶ
ĞǀƌĞůĞŵĞ ŚĂƚĂůĂƌŦ ŽůĂďŝůĞĐĞŒŝ ĚĞ͖ ĂŬŦůĚĂ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂůŦĚŦƌ. ŶĐĂŬ LJŝŶĞ ĚĞ͖ ƚƺŵƂƌ LJƺŬƺ ĚƺƔƺŬ ŽůĂŶ ĕŽŬ
ƐĞĕŝůŵŝƔ ďŝƌ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶĚĂ ŵĞƐĂŶĞ ŬŽƌƵLJƵĐƵ LJĂŬůĂƔŦŵ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ. ŶĐĂŬ ŬĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŵĞƐĂŶĞ
ƚƺŵƂƌƺŶƺŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƌƵƟŶ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůĞďŝůĞĐĞŬ ďŝƌ ƚĞĚĂǀŝ LJƂŶƚĞŵŝ ĚĞŒŝůĚŝƌ.
T-=eldY]oTal drY]oTal ia[la•]* 'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ŬĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ŐƺŶĐĞů ŵĞƐĂŶĞ
ŬŽƌƵLJƵĐƵ ƚĞĚĂǀŝ LJĂŬůĂƔŦŵŦ dhZ͕ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ǀĞ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ďŝƌ ƉƌŽƚŽŬŽů ĚĂŚŝůŝŶĚĞ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵĚƵƌ.
Ƶ ƚĞĚĂǀŝ ďŝĕŝŵŝŶĚĞ͕ ŵĂŬƐŝŵĂů dhZ ǀĞ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ŝůĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ůŽŬĂů ŽůĂƌĂŬ ŬŽŶƚƌŽůƺ ĂŵĂĕůĂŶŦƌŬĞŶ͕
ƐŝƐƚĞŵŝŬ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ŝůĞ ĚĞ͖ ǀĂƌ ŽůĂŶ ŵŝŬƌŽŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌ ĞƌĂĚŝŬĞ ĞĚŝůŵĞLJĞ ĕĂůŦƔŦůŦƌ. 7ŶĚƺŬƐŝLJŽŶ
ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝƐŝ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ LJĂƉŦůĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝĚĞŶ ƐŽŶƌĂ LJĂƉŦůĂŶ ĂƌĂ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚĞ ǀĞLJĂ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ
ƚƺŵƺ ƚĂŵĂŵůĂŶĚŦŬƚĂŶ 1Ͳ3 ĂLJ ƐŽŶƌĂ LJĂƉŦůĂŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞĚĞ ƚĞĚĂǀŝ ďĂƔĂƌŦƐŦnjůŦŒŦ ƐĂƉƚĂŶŦƌƐĂ͕ ŚĂƐƚĂ
LJĞŶŝĚĞŶ ZS ĂĚĂLJŦ ŚĂůŝŶĞ ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ. DƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝĚĞ ŝŶĚƺŬƐŝLJŽŶ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝƐŝ ϰ0 'LJ ŽůƵƉ͕ ĕŽŒƵ
ƉƌŽƚŽŬŽůĚĞ ĚŽnj ϲϱ 'LJ͛Ğ ƚĂŵĂŵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. DŝŒĞƌ ƚĂƌĂŌĂŶ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝĚĞ ĚĞ͖ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ƌĞũŝŵŝŶŝŶ
ƚĞŵĞůŝŶŝ ƐŝƐƉůĂƟŶ ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. SŝƐƉůĂƟŶ͕ ƺƌŽƚĞůLJĂů ŬĂŶƐĞƌ ƺnjĞƌŝŶĞ ďŝůŝŶĞŶ ĞƚŬŝƐŝŶŝŶ LJĂŶŦ ƐŦƌĂ͕ ƚƺŵƂƌƺ
ƌĂĚLJĂƐLJŽŶĂ ĚƵLJĂƌůŦ ŚĂůĞ ŐĞƟƌŵĞƐŝ ŝůĞ ĚĞ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞŶ ďŝƌ ĂũĂŶĚŦƌ. zĞƚĞƌƐŝnj ďƂďƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ
ƐŝƐƉůĂƟŶ ĂůĂŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŵŝƚŽŵŝƐŝŶͲйͲ ŇŽƌŽƵƌĂƐŝůͿ DDͲϱͲ&h ǀĞLJĂ ĚƺƔƺŬ ĚŽnj ŐĞŵƐŝƚĂďŝŶ ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ
ĂůĂďŝůŝƌůĞƌ. DƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝLJĞ ŝůĂǀĞƚĞŶ ŦƐŦ ďĂnjůŦ ŝŶƚƌĂǀĞnjŝŬĂů ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ĚĞ͖ ƉƌŽƚŽŬŽůĞ ĞŬůĞŶŵĞƐŝ
ƵŵƵƚ ǀĂĂƚ ĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ƶ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ŐĞŶŝƔ ƐĞƌŝůĞƌĚĞŶ ďŝƌŝƐŝŶĚĞ 331 ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ ŚĂƐƚĂƐŦ͕ 1ϰϮ ŵĂŬƐŝŵĂů dhZ
н Zd ŚĂƐƚĂƐŦ ŝůĞ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůŵŦƔƨƌ. Ϯ0 ĂůŦƔŵĂŶŦŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ͕ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ ĂůĂŶ ŐƌƵƉ ĚŝŒĞƌ
ŐƌƵďĂ ŐƂƌĞ ďĞůŝƌŐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ Ɛƺƌǀŝ ĂǀĂŶƚĂũŦ ;ϳ0͛Ğ ŬĂƌƔŦ͕ Ϯϴ.ϱ ĂLJͿ LJĂŬĂůĂŵŦƔƨƌ. SĂŒŬĂůŦŵ ŝĕŝŶ
ƉƌĞĚŝŬƟĨ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ŽůĂƌĂŬ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĞǀƌĞƐŝ͕ ůĞŶĨĂƟŬ ŝŶǀĂnjLJŽŶ ǀĂƌůŦŒŦ͕ ƌĞnjŝĚƺĞů ƚƺŵƂƌ ĚƵƌƵŵƵ ǀĞ LJĞŶŝĚĞŶ
ĞǀƌĞůĞŶĚŝƌŵĞ ŝĕŝŶ LJĂƉŦůĂŶ dhZ͛ĚĂŬŝ LJĂŶŦƚ ĚƵƌƵŵƵ ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ZĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝ ĂůĂŶŦŶŦŶ ƐŦŶŦƌŦ
ƚĂƌƨƔŵĂůŦ ŽůƐĂ ĚĂ͖ 7ƐƚĂŶďƵů dŦƉ &ĂŬƺůƚĞƐŝ͛ŶŝŶ ĚĞ ƵLJŐƵůĂĚŦŒŦ ĕŽŒƵ ƉƌŽƚŽŬŽů ŝŶĚƺŬƐŝLJŽŶ ƌĂĚLJŽƚĞƌĂƉŝƐŝ
ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ŝůLJĂŬ ďŝĨƵƌŬĂƐLJŽŶĂ ŬĂĚĂƌ ŽůĂŶ ůĞŶĨ ŶŽĚůĂƌŦŶŦ ĚĂ ŝĕŝŶĞ ĂůĂĐĂŬ ƔĞŬŝůĚĞ ŦƔŦŶůĂŵĂ LJĂƉŵĂŬƚĂĚŦƌ.
SŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ LJĂƉŦůĂŶ ƐŝƐƚĞŵĂƟŬ ďŝƌ ĚĞƌůĞŵĞ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ
ďŝůŐŝůĞƌ ƐĂŒůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ϯ1 Ƶ ĚĞƌůĞŵĞŶŝŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶĂ ŐƂƌĞ͕ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ ŝůĞ ĐĞǀĂƉ ŽƌĂŶŦ йϳ3 ŽůĂƌĂŬ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
187
ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔ ǀĞ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŬĂŶƐĞƌĞ ƂnjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦŵůĂƌŦ й3ϲͲϳϰ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ йϱ0ͲϴϮ ĂƌĂƐŦŶĚĂ
ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ƐŽŶƵĕůĂƌ ƐŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ LJĂLJŦŶůĂŶĂŶ ŵƺŬĞŵŵĞůŝLJĞƚ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝŶŝŶ ZS ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ ďŝƌ
ŵŝŬƚĂƌ ŐĞƌŝƐŝŶĚĞ ŬĂůŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ. PƌŶĞŒŝŶ͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚLJ ŽĨ dĞdžĂƐ DD ŶĚĞƌƐŽŶ ĂŶĐĞƌ ĞŶƚĞƌ͛ĚĂ ƐĞĕŝůŵŝƔ
ďŝƌ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶĂ ;ƉĂůƉĂďůĞ ŬŝƚůĞƐŝ͕ ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnjƵ͕ ŬŽŵƔƵ ŽƌŐĂŶ ƚƵƚƵůƵŵƵ ǀĞ ůĞŶĨŽǀĂƐŬƺůĞƌ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵ
ŽůŵĂLJĂŶͿ LJĂƉŦůĂŶ ZS͛ůĞƌ ŝůĞ ϱ LJŦůůŦŬ ŬĂŶƐĞƌ ƐƉĞƐŝĮŬ Ɛƺƌǀŝ йϴ3.ϱ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. ŶĐĂŬ LJŝŶĞ ĚĞ͖ ZS
ŝůĞ ƚƌŝŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝLJŝ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌĂŶ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂŶŦŶ ďƵůƵŶŵĂŵĂƐŦ ǀĞ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ
ĂůĂŶ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶƵŶ ŬůŝŶŝŬ ǀĞ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŚĞƌĞƌŽũĞŶ ďŝƌ ŐƌƵƉ ŽůŵĂƐŦ ŝŶĚŝƌĞŬƚ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŵĂůĂƌŦ ĚĂ
ŐƺĕůĞƔƟƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. DƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ďĂƔĂƌŦƐŦ ŝĕŝŶ ƉƌĞĚŝŬƟĨ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ŚŝĚƌŽŶĞĨƌŽnj ĚƵƌƵŵƵ͕ ůĞnjLJŽŶ
ƐĂLJŦƐŦ ;ďŝƌ ǀĞLJĂ ďŝƌĚĞŶ ĨĂnjůĂͿ͕ ŵĂŬƐŝŵĂů dhZͲd͛ŶŝŶ LJĂƉŦůĂďŝůŵŝƔ ŽůŵĂƐŦ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĚĞƌĞĐĞƐŝ ǀĞ ĞǀƌĞƐŝ͕ ůĞŶĨ
ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵŵ ĚƵƌƵŵƵ͕ /S ǀĞ ůĞŶĨŽǀĂƐŬƺůĞƌ ŝŶǀĂnjLJŽŶ ǀĂƌůŦŒŦ ŽůĂƌĂŬ ƐĂLJŦůĂďŝůŝƌ
DƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ͕ ǀĞƌŝůĞŶ ǀĞ ƚĂŵ LJĂŶŦƚ ƐĂŒůĂŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϮϰͲϰ3.1͛ŝŶĚĞ ƚƺŵƂƌ ŶƺŬƐƺ ŵĞLJĚĂŶĂ
ŐĞůŵĞŬƚĞ ǀĞ ďƵŶůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂŶ ŬĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůĂŶůĂƌ ZS ĂĚĂLJŦ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ. <ĂƐĂ ŝŶǀĂnjŝǀ ŽůŵĂLJĂŶ ƚƺŵƂƌ
ŶƺŬƐůĞƌŝ dhZ н ' ŝůĞ ƚĞĚĂǀŝ ĞĚŝůĞďŝůŝƌůĞƌƐĞ ĚĞ͖ ďƵŶůĂƌŦŶ й1ϵͲϰϱ͛ŝŶĞ LJŝŶĞ ZS ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ. EƺŬƐůĞƌ
ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŝůŬ Ϯ LJŦů ŝĕĞƌŝƐŝŶĚĞ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. DƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ ĂůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ 1ͬ3͛ƺŶĚĞ ĂnjĂůŵŦƔ
ŵĞƐĂŶĞ ŬĂƉĂƐŝƚĞƐŝ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂ ǀĞ LJŝŶĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ 1ͬ3͛ƺŶĚĞ ŝƔĞŵĞ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ.
dŽŬƐŝƐŝƚĞ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ ƚŽůĞƌĞ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ďŝƌ ƉƌŽƚŽŬŽůĚƺƌ. zĂƉŦůĂŶ ĕĂůŦƔŵĂůĂƌĚĂ ƚŽŬƐŝƐŝƐƚĞ
ŶĞĚĞŶŝ ŝůĞ Śŝĕďŝƌ ŚĂƐƚĂLJĂ ZS ŐĞƌĞŬŵĞŵŝƔƟƌ. LJƌŦĐĂ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĐŝŶƐĞů LJĂƔĂŵůĂƌŦ ZS ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ĞƚŬŝůĞŶŵĞĚŝŒŝ
ŝĕŝŶ ŚĂLJĂƚ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ ZS LJĂƉŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ŽůĚƵŒƵ ƐƂLJůĞŶĞďŝůŝƌ.
SŽŶƵĕ ŽůĂƌĂŬ ŵƵůƟŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝ ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ĂĚĂLJ ŽůĂŵĂLJĂĐĂŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĂ ƂŶĞƌŝůƐĞ ĚĞ͖ ĞůĚĞŬŝ
ǀĞƌŝůĞƌ ƚƌŝŵŽĚĂů ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞďŝůŝƌ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŽůĚƵŒƵŶƵ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ
ƂnjĞůůŝŬůĞ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞĚĂǀŝ ŝƐƚĞŵĞLJĞŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ZS͛LJĞ ĂůƚĞƌŶĂƟĨ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůĞďŝůŝƌ.
$-1TZefan [e]odera`Y*
ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ƵLJŐƵůĂŵĂůĂƌŦŶŦŶ ƚĞŵĞů ĂǀĂŶƚĂũŦ͕ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ĚŽŒƌƵ ƉĂƚŽůŽũŝŬ
ĞǀƌĞůĞŵĞ ƐŽŶƌĂƐŦ LJĂƉŦůŵĂƐŦ ǀĞ ĚĞĮŶŝƟĨ ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞƐŝ ŽůĂŶ ZS͛LJŝ ŐĞĐŝŬƟƌŵĞŵĞƐŝĚŝƌ. DĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ
ŝƐĞ ĨĂnjůĂ ƚĞĚĂǀŝ ŽůƵƉ ŽůŵĂĚŦŒŦŶŦŶ ďŝůŝŶĞŵĞŵĞƐŝ ǀĞ ďĂnjĞŶ ĚĞ ZS͛ŶŝŶ ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟĨ ƐŽŶƵĕůĂƌŦŶŦŶ ;ďƂďƌĞŬ
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶĚĂŬůŝ ďŽnjƵůŵĂ ŐŝďŝͿ ĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝLJŝ njŽƌůĂƔƨƌŵĂƐŦĚŦƌ. Ƶ ŬŽŶƵĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ŝŬŝ
ŵĞƚĂĂŶĂůŝnjŝŶ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚƌĂƉŝŶŝŶ ƌƵƟŶ ŽůĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂƐŦŶŦ ƂŶĞƌŵĞ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ŬĞƐŝŶ
ŬĂŶŦƚůĂƌ ƐƵŶŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ Ϯ01ϰ h ŬŦůĂǀƵnjƵ ĂĚũƵǀĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝLJŝ LJĂůŶŦnjĐĂ ZS ƐŽŶƌĂƐŦ E;нͿ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂ
ŐƌƵďƵŶĚĂ ƂŶĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ϮϮ͕Ϯ3
2-=edacdadY[ ]ecane [ancerlerYnTe deTafY
DĞƐĂŶĞ ƚƺŵƂƌůĞƌŝŶŝŶ й10Ͳ1ϱ͛ŝŶĚĞ ƚĂŶŦ ĂŶŦŶĚĂ ŚĂƐƚĂůŦŬ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬƟƌ ǀĞ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŬ ƚĞĚĂǀŝ
ĞĚŝůŵĞĚŝŒŝ ƚĂŬĚŝƌĚĞ ŚĂƐƚĂůĂƌ 3Ͳϲ ĂLJ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŬĂLJďĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌůĞƌ. DŝŒĞƌ ƚĂƌĂŌĂŶ ZS͛ĚĞŶ ƐŽŶƌĂ ǀĂŬĂůĂƌŦŶ
LJĂƌŦƐŦŶĚĂ ŚĂƐƚĂůŦŬ ŶƺŬƐ ĞƚŵĞŬƚĞ ǀĞ ďƵŶůĂƌŦŶ йϳ0͛ŝ ŬĂĚĂƌŦ ƵnjĂŬ ŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŽůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ϯϰ
DĞƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ <ĂƌŶŽĨƐŬLJ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ĚƵƌƵŵƵ ǀĞ ǀŝƐĞƌĂů ŵĞƚĂƐƚĂnj ǀĂƌůŦŒŦ ƂŶĞŵůŝ
ƉƌŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ŽůŵĂƐŦŶĂ ŬĂƌƔŦŶ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ƚĞŵĞůŝŶŝ
ŽůƵƔƚƵƌĂŶ ƐŝƐƉůĂƟŶ ƚĞŵĞůůŝ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ĂũĂŶůĂƌŦŶĂ ƵLJŐƵŶ ŽůƵƉ ŽůŵĂŵĂƐŦ ĚĂ ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. ƵŶĂ ŐƂƌĞ͕
<ĂƌŶŽĨƐŬLJ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ĚƵƌƵŵƵ 1͛ĚĞŶ ďƺLJƺŬ ŽůĂŶ͕ ŐůŽŵĞƌƺůĞƌ ĮůƚƌĂƐLJŽŶ ŚŦnjŦ ϲ0 ŵůͬĚŬ͛ĚĂŶ ĚƺƔƺŬ
ŽůĂŶ͕ 'ƌĂĚĞ Ϯ ǀĞLJĂ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ĂƵĚŝŽŵĞƚƌŝŬ ŬĂLJďŦ ŽůĂŶ͕ ƉĞƌŝĨĞƌŝŬ ŶƂƌŽƉĂƟƐŝ ďƵůƵŶĂŶ ǀĞ EĞǁ zŽƌŬ <ĂůƉ
DĞƌŶĞŒŝ ƐŦŶŦŇĂŵĂƐŦŶĂ ŐƂƌĞ 3. DĞƌĞĐĞ ŬĂůƉ LJĞƚĞƌƐŝnjůŝŒŝ ďƵůƵŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ƐŝƐƉůĂƟŶ ƚĞŵĞůůŝ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝLJĞ
ƵLJŐƵŶ ĚĞŒŝůĚŝƌůĞƌ. Ϯϱ͕Ϯϲ 'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ŝŚƟLJĂĐŦ ďƵůƵŶĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϱ0͛Ɛŝ ƐŝƐƉůĂƟŶ ƚĞŵĞůůŝ
ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝůĞƌŝ ĂůĂŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌůĂƌ.
'ƺŶƺŵƺnjĚĞ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ ƐŝƐƉůĂƟŶŝ ƚĞŵĞů ĂůĂŶ ĕŽŬůƵ ƚĞĚĂǀŝ ƌĞũŝŵůĞƌŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. 'ĞŶĞů
ŽůĂƌĂŬ ƚĞŬ ĂũĂŶ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝůĞƌŝŶĞ ŽůĂŶ LJĂŶŦƚ ;йϮϱͿ ĕŽŬůƵ ĂũĂŶ ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌŝŶŝŶ ŐĞƌŝƐŝŶĚĞ ŬĂůĚŦŒŦ ŝĕŝŶ
ƌƵƟŶ ŽůĂƌĂŬ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶĐĂŬ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ĚƵƌƵŵƵ ŬƂƚƺ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚĞƐƚĞŬůĞLJŝĐŝ
ƚĞĚĂǀŝLJĞ ĞŬ ŽůĂƌĂŬ ǀĞƌŝůĞďŝůŝƌ. SŝƐƉůĂƟŶ ƚĞŵĞůůŝ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌŝŶĚĞŶ ĞŶ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶůĂƌŦ Ds
ǀĞ ' ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌŝĚŝƌ. ,Ğƌ ŝŬŝ ƚĞĚĂǀŝ ŐƌƵďƵŶƵŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ǀŽŶ ĚĞƌ DĂĂƐĞ ǀĞ ĂƌŬ.͛ůĂƌŦ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ
ŬŽŶƚƌŽůůƺ ĕĂůŦƔŵĂ ŝůĞ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. Ϯϳ ,Ğƌ ŝŬŝ ŐƌƵƉƚĂ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ Ϯ0Ϯ ǀĞ Ϯ03 ŚĂƐƚĂŶŦŶ ďƵůƵŶĚƵŒƵ
ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ Ds ǀĞ ' ŝĕŝŶ ŽƌƚĂůĂŵĂ ƐĂŒŬĂůŦŵ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ 1ϱ.Ϯ ǀĞ 1ϰ.0 ĂLJ͕ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶƐƵnj ƐĂŒŬĂůŦŵ ϴ.3
ǀĞ ϳ.ϳ ĂLJ ǀĞ ϱ LJŦůůŦŬ ŽƌƚĂůĂŵĂ ƐĂŒŬĂůŦŵ й1ϱ.3 ǀĞ й13͕ ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. WƌŽŐƌĞƐLJŽŶƐƵnj ƐĂŒŬĂůŦŵŦ
ŽůƵŵƐƵnj LJƂŶĚĞ ĞƚŬŝůĞLJĞŶ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ <ĂƌŶŽĨƐŬLJ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ĚƵƌƵŵƵŶƵŶ ŬƂƚƺ ŽůŵĂƐŦ͕ LJƺŬƐĞŬ ĂůŬĂůĞŶ
ĨŽƐĨĂƚĂnj ƐĞǀŝLJĞƐŝ͕ ƂůĕƺůĞďŝůĞŶ ŚĂƐƚĂůŦŬ ǀĂƌůŦŒŦ͕ ǀŝƐĞƌĂů ŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌŦŶ ďƵůƵŶŵĂƐŦ͕ dED ĞǀƌĞůĞŵĞƐŝ ;D1ͿǀĞ
3͛ĚĞŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŵĞƚĂƐƚĂnj ĂůĂŶŦŶŦŶ ǀĂƌůŦŒŦ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. SŽŶƵĕƚĂ Ds ǀĞ ' ƚĞĚĂǀŝ ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌŝŶŝŶ
ďĞŶnjĞƌ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ͕ ƚŽŬƐŝƐŝƚĞ ƉƌŽĮůŝ ĕŽŬ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŽůĂŶ ' ƉƌŽƚŽŬŽůƺŶƺ ƂŶ ƉůĂŶĂ ĕŦŬĂƌŵŦƔ ǀĞ ƉĞŬ ĕŽŬ
188
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŵĞƌŬĞnjĚĞ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŚĂůĞ ŐĞůŵŝƔƟƌ. ŶĐĂŬ ƔƵŶƵ ƂŶĞŵůĞ ǀƵƌŐƵůĂŵĂŬ
ŐĞƌĞŬŝƌ Ŭŝ͖ ǀŝƐĞƌĂů ŵĞƚĂƐƚĂnj ǀĂƌůŦŒŦ ďĞůŬŝ ĚĞ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ƉƌŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚƂƌĚƺƌ. ƺŶŬƺ LJƵŬĂƌŦĚĂŬŝ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ
LJĂůŶŦnj ůĞŶĨ ŶŽĚƵ ƉŽnjŝƟŇŝŒŝ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ йϮ0.ϵ͛ƵŶĚĂ ϱ LJŦůůŦŬ ƐĂŒŬĂůŦŵ ŐƂƌƺůƺƌŬĞŶ͕ ǀŝƐĞƌĂů ŵĞƚĂƐƚĂnjŦ
ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďƵ ŽƌĂŶ йϲ.ϴ͛Ğ ĚƺƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. Ds͛ŦŶ ĞƚŬŝŶŝŒŝŶŝ ĂƌƨƌŵĂŬ ŝĕŝŶ ĚŽnjƵ ĂƌƨƌŦůŵŦƔ 'ͲS& ŝůĞ
ŬŽŵďŝŶĞ ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌ ĚĞ ĚĞŶĞŶŵŝƔ͕ ĂŶĐĂŬ ďĞŬůĞŶĞŶ ĞƚŬŝŶůŝŒŝ ƐĂŒůĂLJĂŵĂŵŦƔƨƌ. Ϯϴ
SŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ŐƺŶĚĞŵĞ ŐĞůĞŶ ĚŝŒĞƌ ďŝƌ ƉƌŽƚŽŬŽů ĚĞ͖ '͛Ğ ƉĂŬůŝƚĂŬƐĞů͛ŝŶ ĞŬůĞŶŵĞƐŝĚŝƌ ;W'Ϳ. W' ŝůĞ
' ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌŝŶŝŶ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĚŦŒŦ ǀĞ ƚĞĚĂǀŝ ŬŽůůĂƌŦŶĚĂ ;ƺƐƚ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƚƺŵƂƌůĞƌŝ ĚĞ ĚĂŚŝůͿ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ Ϯϴϳ
ǀĞ ϮϵϮ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ďƵůƵŶĚƵŒƵ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ŬŽŶƚƌŽůůƺ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ ϰ.ϲ LJŦů ŽƌƚĂůĂŵĂ ƚĂŬŝƉ ƐƺƌĞƐŝ ƐŽŶƵŶĚĂ
W' ǀĞ ' ŐƌƵďƵŶĚĂ ŽƌƚĂůĂŵĂ ƐĂŒŬĂůŦŵ 1ϱ.ϴ ǀĞ 1Ϯ.ϳ ĂLJ ŽůĂƌĂŬ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. dĞĚĂǀŝLJĞ ĐĞǀĂƉ ŽƌĂŶŦ ŝƐĞ͖
W' ŐƌƵďƵŶĚĂ йϱϱ.ϱ͕ ' ŐƌƵďƵŶĚĂ йϰ3.ϲ ;Ɖс0.0031Ϳ ŽůĂƌĂŬ ƚĞƐƉŝƚ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. SŽŶƵĕůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂŶ ƺƐƚ
ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ƚƺŵƂƌůĞƌŝ ĕŦŬĂƌŦůĚŦŒŦŶĚĂ͕ ƚŽƉůĂŵ ƐĂŒŬĂůŦŵ W' ŐƌƵďƵŶĚĂ ' ŐƌƵďƵŶĚĂ ŝƐƚĂƟƐƟŬƐĞů ĂŶůĂŵůŦ
ŽůĂƌĂŬ ĚĂŚĂ ƵnjƵŶ ;1ϱ.ϵ ǀĞ 11.ϵ ĂLJ͕ Ɖс0.0ϮϱͿ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. dŽŬƐŝƐŝƚĞ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĚŝŒŝŶĚĞ͕ ƚĞĚĂǀŝ
ƉƌŽƚŽŬŽůƺŶĞ ƉĂŬůŝƚĂŬƐĞů͛ŝŶ ĞŬůĞŶŵĞƐŝŶŝŶ ƚŽŬƐŝƐŝƚĞ ƉƌŽĮůŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŵŝŶŝŵĂů ĞƚŬŝƐŝ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
SŝƐƉůĂƟŶŝŶ LJĂƌĂƴŒŦ ƐŝƐƚĞŵŝŬ ƚŽŬƐŝƐŝƚĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝŶŝŶ ƂŶƺŶĚĞŬŝ ĞŶ
ƂŶĞŵůŝ ƉƌŽďůĞŵ ŽůĂƌĂŬ ǀĂƌůŦŒŦŶŦ ƐƺƌĚƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. SŝƐƉůĂƟŶ LJĞƌŝŶĞ ŬĂƌďŽƉůĂƟŶ ŬƵůůĂŶŦůŵŦƔ͖ ĂŶĐĂŬ
ƐĂŒŬĂůŦŵ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŬĂƌďŽůĂƟŶŝŶ LJĞƌ ĂůĚŦŒŦ ƉƌŽƚŽŬŽůůĞƌ ƐŝƐƉĂƟŶ ŝĕĞƌĞŶ ƚĞĚĂǀŝ ƌĞũŝŵůĞƌŝŶŝŶ
ŐĞƌŝƐŝŶĚĞ ŬĂůŵŦƔƨƌ. DŝŒĞƌ ƚĂƌĂŌĂŶ ƉĂŬůŝƚĂŬƐĞů ǀĞ ŐĞŵƐŝƚĂďŝŶ ĚĞ ŬŽŵďŝŶĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ĚĞŶĞŶŵŝƔ ǀĞ ƐĂŒŬĂůŦŵ
ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌŝ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ƚĂƚŵŝŶŬąƌ ƐŽŶƵĕůĂƌ ĞůĚĞ ĞĚŝůŵŝƔƟƌ. ŶĐĂŬ ďƵ ƚĞĚĂǀŝ ŵŽĚĂůŝƚĞƐŝŶŝŶ ŬůĂƐŝŬ '
ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ ƉƌŽƚŽŬŽůƺ ŝůĞ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŵĂůŦ ĕĂůŦƔŵĂƐŦ ďƵůƵŶŵĂĚŦŒŦŶĚĂŶ Ϯ01ϰ h ŬŦůĂǀƵnjƵ
ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ŚĞŶƺnj ' LJĞƌŝŶĞ ƂŶĞƌŝůĞŵĞŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŶĐĂŬ LJŝŶĞ ĚĞ͖ ' ƉƌŽƚŽŬŽůƺŶĞ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂLJĂŶ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŐĞŵƐŝƚĂďŝŶͬŬĂƌďŽƉůĂƟŶ ƉƌŽƚŽŬŽůƺ ĞŶ ƵLJŐƵŶ LJĂŬůĂƔŦŵ Őŝďŝ ŐƂƌƺŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
7ůŬ ďĂƐŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝŶŝŶ ĞƚŬŝŶ ŽůŵĂĚŦŒŦ ǀĞLJĂ ŝůŬ ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝ ƐŽŶƌĂƐŦ ƉƌŽŐƌĞƐĞ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŝŬŝŶĐŝ
ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ŐƺŶĚĞŵĞ ŐĞůŵĞŬƚĞĚŝƌ. 7ŬŝŶĐŝ ďĂƐŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝĚĞ ŝƐĞ ƉĞŬ ĕŽŬ ƚĞŬůŝ ĂũĂŶ ;ƉĂŬůŝƚĂŬƐĞů͕
ĚŽƐĞƚĂŬƐĞů͕ ŝĨŽƐĨĂŵŝĚĞ ǀď.Ϳ ĚĞŶĞŶƐĞ ĚĞ͖ ƔƵ ĂŶ ŝĕŝŶ ĞŶ ƐŦŬ ŬƵůůĂŶŦůĂŶ ƚĞĚĂǀŝ ŝůŬ ďĂƐĂŵĂŬƚĂ ŬƵůůĂŶŦůŵĂĚŦLJƐĂ
ƉĂŬůŝƚĂŬƐĞůͬŐĞŵƐŝƚĂďŝŶ ƚĞĚĂǀŝ ƉƌŽƚŽŬŽůƺĚƺƌ. zŝŶĞ ƐŽŶ ĚƂŶĞŵĚĞ ŐƺŶĚĞŵĚĞ ŽůĂŶ ĚŝŒĞƌ ďŝƌ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ
ĂũĂŶŦ ǀŝŶŇƵŶŝŶĞ ŝůĞ ŝŬŝŶĐŝ ďĂƐŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝĚĞ͕ ϱ1 ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĚĂŚŝů ĞĚŝůĚŝŒŝ ďŝƌ ĨĂnj // ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
й1ϴ͛ŝŶĚĞ ŽďũĞŬƟĨ LJĂŶŦƚ ǀĞ йϲϳ͛ƐŝŶĚĞ ŝƐĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ŬŽŶƚƌŽůƺŶƺ ƐĂŒůĂŵŦƔƨƌ. Ϯϵ Ƶ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶĚĂ ŽƌƚĂůĂŵĂ
ĐĞǀĂƉ ƐƺƌĞƐŝ ϵ.1 ĂLJ͕ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶƐƵnj ƐĂŒŬĂůŦŵ 3.0 ĂLJ͕ ŽƌƚĂůĂŵĂ ƐĂŒŬĂůŦŵ ŝƐĞ ϲ.ϲ ĂLJ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.
DŝŒĞƌ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŝƐĞ͖ ǀŝŶŇƵŶŝŶĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ĂůĂŶ Ϯϱ3 ŚĂƐƚĂ͕ LJĂůŶŦnjĐĂ ĚĞƐƚĞŬ ƚĞĚĂǀŝƐŝ ǀĞƌŝůĞŶ 11ϳ ŚĂƐƚĂ ŝůĞ
ďŝƌ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ &Ănj /// ĕĂůŦƔŵĂĚĂ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůŵŦƔ ǀĞ ďƵ ƚĞĚĂǀŝ ŝůĞ ŽƌƚĂůĂŵĂ Ϯ.ϲ ;ϲ.ϵ ǀĞ ϰ.3 ĂLJůĂƌ͕ Ɖс0.0ϰͿ ĂLJ
ƐĂŒŬĂůŦŵ ĂǀĂŶƚĂũŦ ƐĂŒůĂŶŵŦƔƨƌ. 30 ,ĂůŝŚĂnjŦƌĚĂ ǀŝŶŇƵŶŝŶĞ ŝŬŝŶĐŝ ďĂƐĂŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝĚĞ ƂŶĞƌŝůĞŶ ƚĞŬ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝ
ĂũĂŶŦĚŦƌ. sŝŶŇƵŶŝŶĞ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĚĞŶ ĞůĚĞ ĞĚŝůĞŶ ƐŽŶƵĕůĂƌĂ ŐƂƌĞ͕ ŝŬŝŶĐŝ ďĂƐŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝĚĞ ŐĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŬƂƚƺ
ƉƌŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ŬĂƌĂĐŝŒĞƌ ŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌŦ͕ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƐ ĚƵƌƵŵƵŶƵŶ ш1 ŽůŵĂƐŦ ǀĞ ĚƺƔƺŬ ŚĞŵŽŐůŽďŝŶ ;ф
10 ŐͬĚůͿ ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
Ϯ01ϰ h ŬŦůĂǀƵnjƵ ŝŬŝŶĐŝ ďĂƐŵĂŬ ƚĞĚĂǀŝĚĞ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƉƌŽŐƌĞƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝ ϲͲ1Ϯ ĂLJĚĂŶ ƵnjƵŶ ǀĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ
ƌĞŶĂů ƌĞnjĞƌǀŝ ŝLJŝ ŝƐĞ͖ ďŝƌ ĚĞĨĂ ĚĂŚĂ ƐŝƐƉůĂƟŶ ƚĂďĂŶůŦ ŬĞŵŽƚĞƌĂƉŝůĞƌŝŶ ĚĞŶĞŶŵĞƐŝŶŝ ƂŶĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ŒĞƌ
ŚĂƐƚĂŶŦŶ ƌĞŶĂů ƌĞnjĞƌǀŝ ŝLJŝ ĚĞŒŝů ǀĞLJĂ ŬŦƐĂ ƐƺƌĞĚĞ ƉƌŽŐƌĞƐĞ ŽůŵƵƔƐĂ ǀŝŶŇƵŶŝŶĞ ĞŶ ŬĂLJĚĂ ĚĞŒĞƌ ƚĞĚĂǀŝ
ĂůƚĞƌŶĂƟĮĚŝƌ.
Kaina[lar*
1. ƵƌŐĞƌ D͕ ĂƩŽ :t&͕ DĂůďĂŐŶŝ '͕ Ğƚ Ăů. ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐLJ ĂŶĚ ƌŝƐŬ ĨĂĐƚŽƌƐ ŽĨ ƵƌŽƚŚĞůŝĂů ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ.
Ƶƌ hƌŽů Ϯ013͖ϲ3͗Ϯ3ϰʹϰ1.
Ϯ. dƺƌŬŝLJĞ ŬĂŶƐĞƌ 7ƐƚĂƟƐƟŬůĞƌŝ͕ KĐĂŬ Ϯ01ϰ. ŚƩƉ͗ͬͬŬĂŶƐĞƌ.ŐŽǀ.ƚƌͬDŽƐLJĂͬĐĂͺŝƐƚĂƟƐƟŬͬϮ00ϵŬĂŶƐĞƌĂƉŽƌƵ.
ƉĚĨ
3. ĚǀĂŶĐĞĚ ůĂĚĚĞƌ ĂŶĐĞƌ DĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ. EĞŽĂĚũƵǀĂŶƚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ŝŶ ŝŶǀĂƐŝǀĞ
ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗ Ă ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ. >ĂŶĐĞƚ Ϯ003 :ƵŶ͖3ϲ1;ϵ3ϳ3Ϳ͗1ϵϮϳͲ3ϰ.
ϰ. tŝŶƋƵŝƐƚ ͕ <ŝƌĐŚŶĞƌ dS͕ SĞŐĂů Z͕ Ğƚ Ăů. 'ĞŶŝƚŽƵƌŝŶĂƌLJ ĂŶĐĞƌ DŝƐĞĂƐĞ SŝƚĞ 'ƌŽƵƉ͕ ĂŶĐĞƌ ĂƌĞ
KŶƚĂƌŝŽ WƌŽŐƌĂŵ ŝŶ ǀŝĚĞŶĐĞͲďĂƐĞĚ ĂƌĞ WƌĂĐƟĐĞ 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ /ŶŝƟĂƟǀĞ. EĞŽĂĚũƵǀĂŶƚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ
ĨŽƌ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ŽĨ ƚŚĞ ďůĂĚĚĞƌ͗ Ă ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ. : hƌŽů Ϯ00ϰ
&Ğď͖1ϳ1;Ϯ Wƚ 1Ϳ͗ϱϲ1Ͳϵ.
ϱ. ĚǀĂŶĐĞĚ ůĂĚĚĞƌ ĂŶĐĞƌ ;Ϳ DĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ. EĞŽĂĚũƵǀĂŶƚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ŝŶ
ŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗ ƵƉĚĂƚĞ ŽĨ Ă ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƟĞŶƚ ĚĂƚĂ
ĂĚǀĂŶĐĞĚ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ ;Ϳ ŵĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ00ϱ ƵŐ͖ϰϴ;ϮͿ͗Ϯ0ϮͲϮ0ϱ.
'ƌŝĸƚŚƐ '͕ ,Ăůů Z͕ SLJůǀĞƐƚĞƌ Z͕ Ğƚ Ăů. /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ƉŚĂƐĞ /// ƚƌŝĂů ĂƐƐĞƐƐŝŶŐ ŶĞŽĂĚũƵǀĂŶƚ ĐŝƐƉůĂƟŶ͕
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
189
ϲ. ŵĞƚŚŽƚƌĞdžĂƚĞ͕ ĂŶĚ ǀŝŶďůĂƐƟŶĞ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ ŵƵƐĐůĞͲŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƌĞƐƵůƚƐ
ŽĨ ƚŚĞ 0ϲ 30ϴϵϰ ƚƌŝĂů. : ůŝŶ KŶĐŽů Ϯ011 :ƵŶ͖Ϯϵ;1ϲͿ͗Ϯ1ϳ1Ͳϳ.
ϳ. ŽŽƚŚ D͕ SŝĞŵĞŶƐ DZ͕ >ŝ '͕ Ğƚ Ăů. EĞŽĂĚũƵǀĂŶƚ ;EdͿ ĂŶĚ ĂĚũƵǀĂŶƚ ;dͿ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ
ŵƵƐĐůĞͲŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶͲďĂƐĞĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ƐƚƵĚLJ. ŶŶ KŶĐŽů Ϯ01Ϯ͖Ϯ3͗ϵS.
ϴ. WĂƚĂĮŽ &D͕ DĂĐŬŝůůŽƉ t:͕ &ĞůĚŵĂŶͲSƚĞǁĂƌƚ D. tŚLJ ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ
ƵŶĚĞƌƵƟůŝnjĞĚ͍ hƌŽů KŶĐŽů Ϯ01ϰ͖ 3Ϯ͗ 3ϵ1Ͳ3ϵϱ.
ϵ. ŚĂŶŐ SS͕ ,ĂƐƐĂŶ :D͕ ŽŽŬƐŽŶ DS͕ Ğƚ Ăů. DĞůĂLJŝŶŐ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ĨŽƌ ŵƵƐĐůĞ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ
ĐĂŶĐĞƌ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ǁŽƌƐĞ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů ƐƚĂŐĞ. : hƌŽů Ϯ003 KĐƚ͖1ϳ0;ϰ Wƚ 1Ϳ͗10ϴϱͲϳ.
10. ďŽƵŵĂƌnjŽƵŬ KD͕ ,ƵŐŚĞƐ K͕ EĂƌĂŚĂƌŝ <͕ Ğƚ Ăů. SĂĨĞƚLJ ĂŶĚ ĨĞĂƐŝďŝůŝƚLJ ŽĨ >ĂƉĂƌŽƐĐŽƉŝĐ ZĂĚŝĐĂů
LJƐƚĞĐƚŽŵLJ ĨŽƌ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. : ŶĚŽƵƌŽů Ϯ013 SĞƉ͖Ϯϳ;ϵͿ͗10ϴ3Ͳϵϱ.
11. SƚĞŝŶ :W͕ >ŝĞƐŬŽǀƐŬLJ '͕ ŽƚĞ Z͕ Ğƚ Ăů. ZĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ŝŶ ƚŚĞ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗
ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ 1͕0ϱϰ ƉĂƟĞŶƚƐ. : ůŝŶ KŶĐŽů Ϯ001 &Ğď͖1ϵ;3Ϳ͗ϲϲϲͲϳϱ.
1Ϯ. 'ƐĐŚǁĞŶĚ :͕ DĂŚŵ W͕ &Ăŝƌ tZ. DŝƐĞĂƐĞ ƐƉĞĐŝĮĐ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂƐ ĞŶĚƉŽŝŶƚ ŽĨ ŽƵƚĐŽŵĞ ĨŽƌ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ
ƉĂƟĞŶƚƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ00Ϯ Ɖƌ͖ϰ1;ϰͿ͗ϰϰ0Ͳϴ.
13. ƌƵŝŶƐ ,D͕ ƌĞŶĚƐ d:,͕ WĞůŬŵĂŶ D͕ ,ƵůƐďĞƌŐĞŶͲǀĂŶ ĚĞ <ĂĂ͕ ǀĂŶ ĚĞƌ ,ĞŝũĚĞŶ '͕ tŝƚũĞƐ :.
ZĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ŝŶ Ă DƵƚĐŚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚLJ ŚŽƐƉŝƚĂů. >ŽŶŐͲƚĞƌŵ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŶĚ ƉƌŽŐŶŽƐƟĐ ĨĂĐƚŽƌƐ ŝŶ Ă
ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐ ƐƵƌŐĞƌLJͲŽŶůLJ ƐĞƌŝĞƐ. ůŝŶŝ 'ĞŶŝƚŽƵƌŝŶ ĂŶĐĞƌ 1Ϯ͗ 1ϵ0Ͳ1ϵϱ.
1ϰ. tĂůůŵĞƌŽƚŚ ͕ tĂŐŶĞƌ h͕ DŽĐŚ ,͕ Ğƚ Ăů. WĂƩĞƌŶƐ ŽĨ ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ ŝŶ ŵƵƐĐůĞͲŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ
;ƉdϮͲϰͿ͗ Ŷ ĂƵƚŽƉƐLJ ƐƚƵĚLJ ŽŶ 3ϲϳ ƉĂƟĞŶƚƐ. hƌŽů /Ŷƚ 1ϵϵϵ͖ϲϮ;ϮͿ͗ϲϵͲϳϱ.
1ϱ. ůŽƩĂ Z. >ŝŵŝƚĞĚ͕ ĞdžƚĞŶĚĞĚ͕ ƐƵƉĞƌĞdžƚĞŶĚĞĚ͕ ŵĞŐĂĞdžƚĞŶĚĞĚ ƉĞůǀŝĐ ůLJŵƉŚ ŶŽĚĞ ĚŝƐƐĞĐƟŽŶ Ăƚ ƚŚĞ
ƟŵĞ ŽĨ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ͗ ǁŚĂƚ ƐŚŽƵůĚ ǁĞ ƉĞƌĨŽƌŵ͍ Ƶƌ hƌŽů Ϯ01Ϯ &Ğď͖ϲ1;ϮͿ͗Ϯϰ3Ͳϰ.
1ϲ. tŝƚũĞƐ :͕ ŽŵƉĞƌĂƚ ͕ ŽǁĂŶ E:͕ DĞ SĂŶƟƐ D͕ 'ĂŬŝƐ '͕ >ĞďƌĞƚ d͕ ZŝďĂů D:͕ SŚĞƌŝĨ ͕ ǀĂŶ ĚĞƌ ,ĞŝũĚĞŶ
'. 'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ ŽŶ ŵƵƐĐůĞ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ĂŶĚ ŵĞƚĂƐƚĂƟĐ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. Ϯ01ϰ
1ϳ. SŽůƐŽŶĂ ͕ /ďŽƌƌĂ /͕ ŽůůĂĚŽ ͕ Ğƚ Ăů. &ĞĂƐŝďŝůŝƚLJ ŽĨ ƌĂĚŝĐĂů ƚƌĂŶƐƵƌĞƚŚƌĂů ƌĞƐĞĐƟŽŶ ĂƐ ŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ
ƐĞůĞĐƚĞĚ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŵƵƐĐůĞ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. : hƌŽů Ϯ010 ƵŐ͖1ϴϰ;ϮͿ͗ϰϳϱͲϴ0.
1ϴ. SŚĞůůĞLJ DD͕ ĂƌďĞƌ :͕ tŝůƚ d͕ Ğƚ Ăů. SƵƌŐĞƌLJ ǀĞƌƐƵƐ ƌĂĚŝŽƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ ŵƵƐĐůĞ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ.
ŽĐŚƌĂŶĞ DĂƚĂďĂƐĞ SLJƐƚ ZĞǀ Ϯ00Ϯ͖;1Ϳ͗D00Ϯ0ϳϵ.
1ϵ. ŚƵŶŐ Wt͕ ƌŝƐƚŽǁ Z'͕ DŝůŽƐĞǀŝĐ D&͕ Ğƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚĞƌŵ ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ƌĂĚŝĂƟŽŶͲďĂƐĞĚ ĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
ƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. hƌŽů KŶĐŽů Ϯ00ϳ :ƵůͲƵŐ͖Ϯϱ;ϰͿ͗303Ͳϵ.
Ϯ0. <ƌĂƵƐĞ &S͕ tĂůƚĞƌ ͕ KƩ K:͕ Ğƚ Ăů. 1ϱͲLJĞĂƌ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĂƚĞƐ ĂŌĞƌ ƚƌĂŶƐƵƌĞƚŚƌĂů ƌĞƐĞĐƟŽŶ ĂŶĚ
ƌĂĚŝŽĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ Žƌ ƌĂĚŝĂƟŽŶ ŝŶ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ. ŶƟĐĂŶĐĞƌ ZĞƐ Ϯ011 DĂƌ͖31;3Ϳ͗ ϵϴϱͲ
ϵ0.
Ϯ1. WůŽƵƐƐĂƌĚ '͕ DĂŶĞƐŚŵĂŶĚ S͕ ĨƐƚĂƚŚŝŽƵ : Ğƚ Ăů. ƌŝƟĐĂů ĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ďůĂĚĚĞƌ ƐƉĂƌŝŶŐ ǁŝƚŚ ƚƌŝŵŽĚĂů
ƚŚĞƌĂƉLJ ŝŶ ŵƵƐĐůĞͲŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗ ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ. Ƶƌ hƌŽů ;Ϯ01ϰͿ͕ ŚƩƉ͗ͬͬĚdž.ĚŽŝ.
ŽƌŐͬ10.101ϲͬũ.ĞƵƌƵƌŽ.Ϯ01ϰ.0Ϯ.03ϴ
ϮϮ. ĚǀĂŶĐĞĚ ůĂĚĚĞƌ ĂŶĐĞƌ ;Ϳ DĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ. ĚũƵǀĂŶƚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ŝŶ ŝŶǀĂƐŝǀĞ
ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗ Ă ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů ƉĂƟĞŶƚ ĚĂƚĂ. ĚǀĂŶĐĞĚ ůĂĚĚĞƌ
ĂŶĐĞƌ ;Ϳ DĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ00ϱ ƵŐ͖ϰϴ;ϮͿ͗1ϴϵͲ1ϵϵ͖ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ 1ϵϵͲϮ01.
Ϯ3. >ĞŽǁ ::͕ DĂƌƟŶͲDŽLJůĞ t͕ ZĂũĂŐŽƉĂů WS͕ Ğƚ Ăů. ĚũƵǀĂŶƚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ ŝŶǀĂƐŝǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗
Ϯ013 ƵƉĚĂƚĞĚ ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ ĂŶĚ ŵĞƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞĚ ƚƌŝĂůƐ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ013 ƵŐ͖ Ɖŝŝ͗
S030ϮͲϮϴ3ϴ;13Ϳ00ϴϲ1Ͳ0. ĚŽŝ͗ 10.101ϲͬũ.ĞƵƌƵƌŽ.Ϯ013.0ϴ.033. ΀ƉƵď ĂŚĞĂĚ ŽĨ ƉƌŝŶƚ΁
Ϯϰ. ZŽƐĞŶďĞƌŐ :͕ ĂƌƌŽůů WZ͕ SŵĂůů :. hƉĚĂƚĞ ŽŶ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ ĨŽƌ ĂĚǀĂŶĐĞĚ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. : hƌŽů
Ϯ00ϱ :Ƶů͖1ϳϰ;1Ϳ͗1ϰͲϮ0.
Ϯϱ. 'ĂůƐŬLJ DD͕ ,ĂŚŶ ED͕ ZŽƐĞŶďĞƌŐ :͕ Ğƚ Ăů. ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ĚĞĮŶŝƟŽŶ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂƐƚĂƟĐ ƵƌŽƚŚĞůŝĂů
ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ǁŚŽ ĂƌĞ ƵŶĮƚ ĨŽƌ ĐŝƐƉůĂƟŶͲďĂƐĞĚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ. >ĂŶĐĞƚ KŶĐŽů Ϯ011 DĂƌ͖1Ϯ;3Ϳ͗Ϯ11Ͳϰ.
Ϯϲ. 'ĂůƐŬLJ DD͕ ,ĂŚŶ ED͕ ZŽƐĞŶďĞƌŐ :͕ Ğƚ Ăů. dƌĞĂƚŵĞŶƚ ŽĨ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ŵĞƚĂƐƚĂƟĐ ƵƌŽƚŚĞůŝĂů ĐĂŶĐĞƌ
͞ƵŶĮƚ͟ ĨŽƌ ŝƐƉůĂƟŶͲďĂƐĞĚ ĐŚĞŵŽƚŚĞƌĂƉLJ. : ůŝŶ KŶĐŽů Ϯ011 :ƵŶ͖Ϯϵ;1ϳͿ͗Ϯϰ3ϮͲϴ.
Ϯϳ. ǀŽŶ ĚĞƌ DĂĂƐĞ ,͕ SĞŶŐĞůŽǀ >͕ ZŽďĞƌƚƐ :d͕ Ğƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚĞƌŵ ƐƵƌǀŝǀĂů ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ Ă ƌĂŶĚŽŵŝnjĞĚ ƚƌŝĂů
ĐŽŵƉĂƌŝŶŐ ŐĞŵĐŝƚĂďŝŶĞ ƉůƵƐ ĐŝƐƉůĂƟŶ͕ ǁŝƚŚ ŵĞƚŚŽƚƌĞdžĂƚĞ͕ ǀŝŶďůĂƐƟŶĞ͕ ĚŽdžŽƌƵďŝĐŝŶ͕ ƉůƵƐ ĐŝƐƉůĂƟŶ ŝŶ
ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. : ůŝŶ KŶĐŽů Ϯ00ϱ :Ƶů͖Ϯ3;Ϯ1Ϳ͗ϰϲ0ϮͲϴ.
Ϯϴ. ĂŵŝĂƐ ͕ ƌĂǀĂŶƟŶŽƐ '͕ DĞůŝǀĞůŝŽƟƐ ͕ Ğƚ Ăů. ,ĞůůĞŶŝĐ ŽŽƉĞƌĂƟǀĞ KŶĐŽůŽŐLJ 'ƌŽƵƉ. DŽĐĞƚĂdžĞů ĂŶĚ
ĐŝƐƉůĂƟŶ ǁŝƚŚ ŐƌĂŶƵůŽĐLJƚĞ ĐŽůŽŶLJͲƐƟŵƵůĂƟŶŐ ĨĂĐƚŽƌ ;'ͲS&Ϳ ǀĞƌƐƵƐ Ds ǁŝƚŚ 'ͲS& ŝŶ ĂĚǀĂŶĐĞĚ
ƵƌŽƚŚĞůŝĂů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ͗ Ă ŵƵůƟĐĞŶƚĞƌ͕ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞĚ͕ ƉŚĂƐĞ /// ƐƚƵĚLJ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ,ĞůůĞŶŝĐ ŽŽƉĞƌĂƟǀĞ
KŶĐŽůŽŐLJ 'ƌŽƵƉ. : ůŝŶ KŶĐŽů Ϯ00ϰ :ĂŶ͖ϮϮ;ϮͿ͗ϮϮ0Ͳϴ
190
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Ϯϵ. ƵůŝŶĞ S͕ dŚĞŽĚŽƌĞ ͕ DĞ SĂŶƟƐ D͕ Ğƚ Ăů. ƉŚĂƐĞ // ƐƚƵĚLJ ŽĨ ǀŝŶŇƵŶŝŶĞ ŝŶ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ ƉĂƟĞŶƚƐ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐ ĂŌĞƌ ĮƌƐƚͲůŝŶĞ ƉůĂƟŶƵŵͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƌĞŐŝŵĞŶ. ƌ : ĂŶĐĞƌ Ϯ00ϲ DĂLJ͖ϵϰ;10Ϳ͗13ϵϱͲϰ01.
30. ĞůůŵƵŶƚ :͕ dŚĠŽĚŽƌĞ ͕ DĞŵŬŽǀ d͕ Ğƚ Ăů. WŚĂƐĞ /// ƚƌŝĂů ŽĨ ǀŝŶŇƵŶŝŶĞ ƉůƵƐ ďĞƐƚ ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ĐĂƌĞ
ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ďĞƐƚ ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ ĐĂƌĞ ĂůŽŶĞ ĂŌĞƌ Ă ƉůĂƟŶƵŵͲĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ƌĞŐŝŵĞŶ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ
ĂĚǀĂŶĐĞĚ ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂů ĐĞůů ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ ŽĨ ƚŚĞ ƵƌŽƚŚĞůŝĂů ƚƌĂĐƚ. : ůŝŶ KŶĐŽů Ϯ00ϵ SĞƉ͖Ϯϳ;ϮϳͿ͗ϰϰϱϰͲϲ1
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
191
192
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
o”‹‡”‹˜‡”•‹›‘Žƒ”
Dƌ. SĞůĕƵŬ ZDD͕ Dƌ. PŶĞƌ bE>/
ustanRul Žniversitesi ustanRul D` 6akºltesi Žroloji AnaRilim Dal ustanRul
mƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ͕ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ĂŵĂĕůŦ ǀĞLJĂ ŵĞƐĂŶĞŶŝŶ ďĂnjŦ ďĞŶŝŐŶ ƉĂƚŽůŽũŝůĞƌŝŶĞ LJƂŶĞůŝŬ LJĂƉŦůĂŶ ƌĂĚŝŬĂů
ǀĞLJĂ ƚŽƚĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ ƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. mƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶĚĂ ƚĞŵĞů ĂŵĂĕ͕ ƌĞŶĂů
ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ ǀĞ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝŶŝ ŬŽƌƵŵĂŬƨƌ. Ŷ ƵLJŐƵŶ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝŶŝŶ ŚĂŶŐŝƐŝ ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬƟŒŝ
ŚƵƐƵƐƵŶĚĂ ƚĂƌƨƔŵĂůĂƌ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵĞŬƚĚŝƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͖ ŚĂƐƚĂ LJĂƔŦ͕ ĐŝŶƐŝLJĞƟ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĞǀƌĞƐŝ͕ ƌĞŶĂů ǀĞ
ŚĞƉĂƟŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦ͕ ƐĂŒůŦŬůŦ ďĂƌƐĂŒĂ ƵůĂƔĂďŝůŝƌůŝŬ͕ ŚĂƐƚĂ ƚĞƌĐŝŚŝ ǀĞ ƺƌŽůŽŒƵŶ ƚĞĐƌƺďĞƐŝ ƵLJŐƵŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ
ŬĂƌĂƌŦŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂŵĂŬƚĂĚŦƌ. DŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ĂĕŦŬ͕ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ ǀĞLJĂ ƌŽďŽƚͲLJĂƌĚŦŵůŦ ůĂƉĂƌŽƐŬŽƉŝŬ
ƚĞŬŶŝŬůĞ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
mƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƚŝƉůĞƌŝ ƺĕ ĂŶĂ ŐƌƵƉƚĂ ŝŶĐĞůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ͖ 1Ͳ7ŶŬŽŶƚŝŶĂŶ ŬŽŶĚƵŝƚ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶůĂƌ͕
ϮͲ<ŽŶƚŝŶĂŶ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶůĂƌ ;EĞŽďůĂĚĚĞƌͿ ǀĞ 3Ͳ<ŽŶƚŝŶĂŶ ŬƵƚĂŶƂnj ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶůĂƌ.
Ƶ ďƂůƺŵĚĞ͕ ŚĞƌ ŐƌƵďƵŶ ƐŦŬ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉůĞƌŝ ĂǀĂŶƚĂũ ǀĞ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ͕ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ͕
ƌĞŶĂů͕ ŵĞƚĂďŽůŝŬ͕ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ǀĞ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ ƐŽŶƵĕůĂƌŦ ŐƂnj ƂŶƺŶĚĞ ďƵůƵŶĚƵƌƵůĂƌĂŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůĞĐĞŬƟƌ.
1mƌŝŶĞƌ diversiyonlarn ŐƺŶĐĞů ŬƵůůĂŶŦŵŦ
ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ǀĞ ƚĂŬŝďĞŶ LJĂƉŦůĂŶ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ͕ ƺƌŽůŽũŝŶŝŶ ĞŶ ŬŽŵƉůĞŬƐ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶƵ ŽůĂƌĂŬ
ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ZĂĚŝŬĂů ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝŶŝŶ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ǀĞ ƉƌĞŶƐŝƉůĞƌŝ ĕŽŬ ŝLJŝ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔ
ǀĞ ƚƺŵ ĚƺŶLJĂĚĂ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ŽůĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. PƚĞ LJĂŶĚĂŶ͕ ŵĞǀĐƵƚ ƺƌŝŶĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝ ǀĞ
ŵŽĚŝĮŬĂƐLJŽŶůĂƌŦŶŦŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ĂLJŶŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞ ĞĚŝůĞŵĞŵŝƔƟƌ. ŝƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝ
ŽůĂŶ ileal konduit ǀĞ ŬŽŶƟŶĂŶ ĚŝǀĞƌƐLJŽŶ ƟƉŝ ŽůĂŶ ortoto`ik mesane ƐŦŬ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞŶ ƚĞŬŶŝŬůĞƌ ŽůĂƌĂŬ
ƂŶĞ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. EŝƚĞŬŝŵ͕ ƉŽƉƵůĂƐLJŽŶ ƚĞŵĞůůŝ ďŝƌ ĕĂůŦƔŵĂĚĂ Ϯ001ͲϮ00ϴ LJŦůůĂƌŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŵĞƌŝŬĂ ŝƌůĞƔŝŬ
DĞǀůĞƚůĞƌŝ͛ŶĚĞ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ LJĂƉŦůĂŶ 11Ϯ1ϰ ŚĂƐƚĂŶŦŶ йϵϮ͛ƐŝŶĚĞ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶ ŝůĞĂů ŬŽŶĚƵŝƚ͕ йϴ͛ŝŶĚĞ ŝƐĞ
ŬŽŶƟŶĂŶ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĚŝŒŝ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.1 ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ĂLJŶŦ LJŦůůĂƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ŬŽŶƟŶĂŶ
ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ƚĞĚƌŝĐĞŶ ĂƌƨƔ ŐƂƐƚĞƌĚŝŒŝ ;йϲ.ϲ͛ĚĂŶ йϵ.ϰ͛ĞͿ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ. SŽŶ ŽůĂƌĂŬ͖ ĚĂŚĂ
ĕŽŬ ƂnjĞůůĞƔŵŝƔ ƚĞƌƐŝLJĞƌ ŵĞƌŬĞnj ƚĞŵƐŝůĐŝůĞƌŝŶĚĞŶ ŽůƵƔĂŶ hůƵƐůĂƌĂƌĂƐŦ mƌŽůŽũŝŬ ,ĂƐƚĂůŦŬůĂƌ <ŽŶƐƵůƚĂƐLJŽŶƵ
;/hDͿ͕ ĂŬĂĚĞŵŝŬ ŵĞƌŬĞnjůĞƌĚĞ ileal konduit ortoto`ik mesane ǀĞ ŬŽŶƟŶĂŶ kutanj diversiyonlarn
ƐŦƌĂƐŦLJůĂ йϰϮ.Ϯ͕ й 3ϴ.0 ǀĞ й10.ϰ ŽƌĂŶŦŶĚĂ ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦŶŦ ďŝůĚŝƌŵŝƔ ǀĞ ortoto`ik mesanenin ĚĂŚĂ ĕŽŬ
ǀƵƌŐƵůĂŶŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬƟŒŝŶŝ ƌĂƉŽƌ ĞƚŵŝƔƟƌ.Ϯ
27ůĞĂů Konduit
ŝƌ ŝŶŬŽŶƟŶĂŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝ ŽůĂŶ ileal konduit͕ ŝůŬ ĚĞĨĂ ƌŝĐŬĞƌ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ 1ϵϱ0 LJŦůŦŶĚĂ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔƨƌ
ǀĞ ĞŶ ƐŦŬ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝĚŝƌ. dĞŬŶŝŬ ŬŦƐĂĐĂ ƂnjĞƚůĞŶĞĐĞŬ ŽůƵƌƐĂ͖ ŝůĞŽĕĞŬĂů ǀĂůĨ ĚƺnjĞLJŝŶŝŶ LJĂŬůĂƔŦŬ
1ϱͲϮ0 Đŵ ŐĞƌŝƐŝŶĚĞŶ 10Ͳ1ϱ Đŵ ƵnjƵŶůƵŒƵŶĚĂ ŝnjŽƉĞƌŝƐƚĂůƟŬ ŝůĞƵŵ ƐĞŐŵĞŶƟ ĂůŦŶŵĂƐŦ ǀĞ ďƵ ƐĞŐŵĞŶƟŶ͕
ƺƌĞƚĞƌůĞƌŝŶ ĂŶŽƐƚŽŵŽnj ĞĚŝůĚŝŒŝ ŬĂƉĂůŦ ďŝƌ Ƶĕ ǀĞ ŝĚƌĂƌŦŶ ĚŦƔĂƌŦ ĂĕŦůĂĐĂŒŦ ĐŝůĚĞ ĂŒŦnjůĂƔĂĐĂŬ ĂĕŦŬ ďŝƌ Ƶĕ ŽůĂĐĂŬ
ƔĞŬŝůĚĞ ŚĂnjŦƌůĂŶŵĂƐŦĚŦƌ.
7ůĞĂů ŬŽŶĚƵŝƟŶ ŬĞƐŝŶ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ͖ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ͕ LJĞƚĞƌƐŝnj ĮnjŝŬ ;ŬƵĂĚƌŝƉůĞũŝ͕ ĂŒŦƌ
ŶƂƌŽŵƵƐŬƵůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌ ǀď.Ϳ ǀĞ ŵĞŶƚĂů ;ĂůnjŚĞŵŝĞƌ ǀƐ.Ϳ ŬĂƉĂƐŝƚĞ ĚƵƌƵŵůĂƌŦ ŝůĞ ŬŽŶƟŶĂŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ
ƟƉůĞƌŝŶĞ ŝůŐŝ ǀĞ ƵLJƵŵ ĞŬƐŝŬůŝŒŝĚŝƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŐƂƌĞĐĞůŝ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŝůĞƌŝ LJĂƔ͕ ƉĞůǀŝŬ ƌĂĚLJĂƐLJŽŶ
ƂLJŬƺƐƺ͕ ďĂƌƐĂŬ ŚĂƐƚĂůŦŒŦ ;ŬŽůŝƚ͕ ĞŶƚĞƌŝƚ͕ ŵĂůŝŐŶŝƚĞ ǀƐ.Ϳ ǀĞ ƵƌĞƚƌĂ ĂŶŽŵĂůŝƐŝ ŽůĂƌĂŬ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
7ůĞĂů ŬŽŶĚƵŝƟŶ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŶ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĂǀĂŶƚĂũŦ ŬŦƐĂ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝĚŝƌ. Ƶ ƂnjĞůůŝŬ͕ ĂŶĞƐƚĞnjŝ
ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŬŽͲŵŽƌďŝĚŝƚĞƐŝ LJƺŬƐĞŬ ǀĞ ŵĞƐĂŶĞ ŬĂŶƐĞƌŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ ƂŶĞŵůŝ ďƂůƺŵƺŶƺ ŽůƵƔƚƵƌĂŶ LJĂƔůŦ ŚĂƐƚĂ
ŐƌƵďƵŶĚĂ ƂŶĞ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ƚĞŬŶŝŒŝŶ ĂǀĂŶƚĂũůŦ ŽůĚƵŒƵ ďŝƌ ĚŝŒĞƌ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵ ŝƐĞ͖ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƂŶĐĞƐŝ
ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌŦŶ ĚƺƔƺŬ ŽůĚƵŒƵ ŐƌƵƉƚƵƌ. ƺŶŬƺ͕ ĚŝŒĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉůĞƌŝŶĞ ŬŦLJĂƐůĂ ĚĂŚĂ ŬŦƐĂ ďĂƌƐĂŬ
ƐĞŐŵĞŶƟ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ͕ ŝĚƌĂƌ ƌĞnjŽƌƉƐŝLJŽŶƵŶĂ ƐĞŬŽŶĚĞƌ ĂƐŝĚŽnj ƌŝƐŬŝŶŝ ŽůĚƵŬĕĂ ĚƺƔƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
7ůĞĂů ŬŽŶĚƵŝƚ͕ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵŶĚĂ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůĞŶ ďŝƌ LJƂŶƚĞŵĚŝƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ
ƂŶĐĞƐŝ ƌĞŶĂů ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŝůĞ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ ŐĞůŝƔĞďŝůĞŶ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌĚĂ ĚƺƔƺƔ ŝLJŝ ĂLJŦƌƚ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ.
Ƶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ͕ ƺƌŝŶĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ŽďƐƚƌƺŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ;Ƃƌ͗ ƵƌĞƚĞƌŽͲŝůĞĂů ĂŶŽƐƚŽŵŽnj ĚĂƌůŦŒŦͿ͕ ŝŶĨĞŬƐŝLJŽŶĂ ǀĞ ŬŽͲ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
193
ŵŽƌďŝĚŝƚĞLJĞ ďĂŒůŦ ĚĞͲŶŽǀŽ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ŬĂLJďŦ ŽůĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. 'ƺŶůƺŬ ƉƌĂƟŬƚĞ͕ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƂŶĐĞƐŝ
ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌĂ LJƂŶĞůŝŬ ŬĞƐŝŶ ďŝƌ ŬĞƐƟƌŝŵ ĚĞŒĞƌŝ ŽůŵĂŵĂŬůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ 1ϱ0 ђŵŽůͬů ŬƌĞĂƟŶŝŶ ĚƺnjĞLJŝ ǀĞ
ϱ0 ŵůͬĚŬ ŐůŽŵĞƌƺůĞƌ ĮůƚƌĂƐLJŽŶ ŚŦnjŦ ileal konduit ƚĞƌĐŝŚŝŶĚĞ ŬĞƐƟƌŝŵ ĚĞŒĞƌŝ ŽůĂƌĂŬ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.3
7ůĞĂů konduit͛ŝŶ ĞŶ ďĞůŝƌŐŝŶ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũŦ ŝƐĞ ĞdžƚĞƌŶĂů ƐƚŽŵĂ ĂƉĂƌĂƨŶĂ ;ŝůĞŽƐƚŽŵŝͿ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůŵĂƐŦĚŦƌ.
Ƶ ĚƵƌƵŵ͕ ďĂnjŦ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ ƂnjĞůůŝŬůĞ ŝĚƌĂƌ ŬĂĕĂŒŦ ŐƂƌƺůĚƺŒƺ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ͖ ŬĂďƵů ĞĚŝůĞŵĞnj ŬŽnjŵĞƟŬ
ƉƌŽďůĞŵůĞƌĞ LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. ,ĂƐƚĂůĂƌ͕ ďƵ ĂƉĂƌĂƚůĂƌŦ ŬƵůůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ ƐŽƐLJĂů ĂŬƟǀŝƚĞůĞƌŝŶĚĞ ŬŦƐŦƚůĂŵĂLJĂ
ŐŝƚŵĞŬƚĞ ǀĞ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞůĞƌŝŶŝŶ ĚƺƔƚƺŒƺŶƺ ŚŝƐƐĞƚŵĞŬƚĞĚŝƌ. PƚĞ LJĂŶĚĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ͕ LJĂƔĂŵ ďŽLJƵ
ƐƚŽŵĂ ďĂŬŦŵŦŶĂ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵ ĚƵLJĂƌŬĞŶ͖ ƐƚŽŵĂů ĚĂƌůŦŬ͕ ƌĞƚƌĂŬƐŝLJŽŶ͕ ƉƌŽůĂƉƐƵƐ ǀĞ ƐƚŽŵĂ ŚĞƌŶŝƐŝ Őŝďŝ
ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ й1ϱʹϲϱ͛ŝŶŝ ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.ϰ͕ϱ <ŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŐƂƌƺůŵĞ ŽƌĂŶŦŶĚĂŬŝ ŐĞŶŝƔ ĂƌĂůŦŬ͕
ďƵ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵďƵŶƵŶ ƐƚŽŵĂ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ĚĂ ďĞůůŝ ĂƌĂůŦŬůĂƌůĂ ƚĂŬŝďŝŶŝ LJĂƉŵĂLJŦ ŐĞƌĞŬƟƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
3?rtoto`ik Mesane
ŝƌ ŬŽŶƟŶĂŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝ ŽůĂŶ ortoto`ik mesane͕ ďŝƌĕŽŬ ƺƌŽůŽŐ ƚĂƌĂķŶĚĂŶ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ƵLJŐƵůĂŶŵŦƔ
ŚĂƐƚĂůĂƌ ŝĕŝŶ ŝůŬ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƐĞĕĞŶĞŒŝ ǀĞ ͞ĂůƨŶ ƐƚĂŶĚĂƌƚ͟ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉůĞƌŝŶŝŶ
ortoto`ik mesane ŝĕŝŶ ƵLJŐƵŶ ŽůŵĂLJĂŶ ŚĂƐƚĂ ŐƌƵƉůĂƌŦŶĚĂ ĚƺƔƺŶƺůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬƚŝŒŝ ƐĂǀƵŶƵůŵĂŬƚĂĚŦƌ.ϲ
KƌƚŽto`ik mesane+ ƵLJŐƵŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶĞů ŬĂƉĂƐŝƚĞ͕ ĚƺƔƺŬ ďĂƐŦŶĕ ƐŝƐƚĞŵŝ ǀĞ ŵŝŶŝŵĂů ƌĞŇƺ ƉƌĞŶƐŝƉůĞƌŝ ĞƐĂƐ
ĂůŦŶĂƌĂŬ ƵLJŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. ƵŶĂ ŐƂƌĞ͕ ĞŶ Ănj ϰ0Ͳϱ0 Đŵ͛ůŝŬ ĚĞƚƵďƵůĂƌŝnjĞ ŝůĞƵŵ ƐĞŐŵĞŶƟ ďƵ ƉƌĞŶƐŝƉůĞƌŝ
ƐĂŒůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ƐĞŐŵĞŶƩĞŶ ŽůƵƔƚƵƌƵůĂŶ ďŝƌ ƉŽƔ͕ ĞŬƐŝnjĞ ĞĚŝůĞŶ ŽƌŝũŝŶĂů ŵĞƐĂŶĞ
ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ĚŝƌĞŬƚ ŶĂƟǀ ƵƌĞƚƌĂ ŝůĞ ĂŶŽƐƚŽŵŽnj ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
?rtoto`ik mesane ƵLJŐƵůĂŵĂŬ ŝĕŝŶ ŝŬŝ ƂŶĞŵůŝ ŬŽƔƵů ƐĂŒůĂŶŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬŵĞŬƚĞĚŝƌ͖
1. ŬƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌ ;ZĂďĚŽƐĮŶŬƚĞƌͿ ŝĚƌĂƌ ĚĞƉŽůĂLJĂďŝůĞĐĞŬ ŬĂƉĂƐŝƚĞĚĞ ŝŶƚĂŬƚ ŽůŵĂůŦ
Ϯ. <ĂůĂŶ ƵƌĞƚƌĂ LJĂ ĚĂ ƵƌĞƚƌŽĞŶƚĞƌŝŬ ĂŶŽƐƚŽŵŽnjĚĂ ŶƺŬƐ ŽůŵĂŵĂƐŦ ŝĕŝŶ ĐĞƌƌĂŚŝ ƐŦŶŦƌ ŶĞŐĂƟĨ ŽůŵĂůŦ
Ƶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝŶĚĞ ŬŽŶƟŶĂŶƐŦ ƐĂŒůĂŵĂŬ ĂŶĂ ŚĞĚĞŇĞƌĚĞŶ ďŝƌŝĚŝƌ. ƵŶƵŶ ŝĕŝŶ͕ ĐĞƌƌĂŚŝ ƚĞŬŶŝŬƚĞ
ĞŬƐƚĞƌŶĂů ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ŬĂƐ ůŝŇĞƌŝ͕ ĨĂƐLJĂů LJĂƉŦƔŵĂ ŶŽŬƚĂůĂƌŦ͕ ƉƵĚĞŶĚĂů ƐŝŶŝƌ͕ ůĞǀĂƚŽƌ ĂŶŝ ŬĂƐŦ͕ ĞƌŬĞŬƚĞ
ƉƵďŽƉƌŽƐƚĂƟŬ ůŝŐĂŵĂŶ ǀĞ ŬĂĚŦŶĚĂ ǀĂũĞŶ ƂŶ ĚƵǀĂƌŦ ĕŽŬ ŝLJŝ ĚŝƐƐĞŬĞ ĞĚŝůĞƌĞŬ ŬŽƌƵŶŵĂůŦĚŦƌ.
?rtoto`ik mesaneŶŝŶ ƚĂƌƨƔŵĂƐŦnj ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ĂǀĂŶƚĂũŦ ĞdžƚĞƌŶĂů ƐƚŽŵĂ ĂƉĂƌĂƚůĂƌŦŶĂ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůŵĂŵĂƐŦ
ǀĞ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ŝƔĞŵĞŶŝŶ ŬŽƌƵŶŵƵƔ ŽůŵĂƐŦĚŦƌ. Ƶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝŶĚĞ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ŬĞŶĚŝ ŬĞŶĚŝŶĞ ŬĂƚĞƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ
LJĂƉĂďŝůĞĐĞŬ ĮnjŝŬƐĞů ǀĞ ŵĞŶƚĂů ŬĂƉĂƐŝƚĞĚĞ ŽůŵĂƐŦ ŐĞƌĞŬƟŒŝ LJĂLJŐŦŶ ŽůĂƌĂŬ ŬĂďƵů ĞĚŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. PƚĞ
LJĂŶĚĂŶ͕ ŬĂƚĂƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ŬƵůůĂŶŦŵŦ ĚƺƔƺŬ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƌĂƉŽƌůĂŶĚŦŒŦ ŐƺŶĐĞů ĕĂůŦƔŵĂůĂƌ ďƵ ŐĞŶĞů ŬĂŶŦLJŦ
ƐŽƌŐƵůĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.ϳ ?rtoto`ik mesane LJĂƉŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŬĂƚĂƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ŝŚƟLJĂĐŦŶŦŶ ĐŝŶƐŝLJĞƚĞ ŐƂƌĞ ĨĂƌŬůŦůŦŬ
ŐƂƐƚĞƌŵĞƐŝ ďŝƌ ďĂƔŬĂ ƚĂƌƨƔŵĂ ŬŽŶƵƐƵĚƵƌ. Ƶ ŽƌĂŶ ĞƌŬĞŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ й ϱͲ1ϱ ŝŬĞŶ ŬĂĚŦŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ й 3ϱͲϱ0
ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĚĞŒŝƔŵĞŬƚĞĚŝƌ. DŽůĂLJŦƐŦLJůĂ͕ ͞ŚŝƉĞƌŬŽŶƟŶĂŶƐ͟ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŶŦŵůĂŶĂŶ ďƵ ĚƵƌƵŵ ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ ortoto`ik
mesane ƐŽŶƌĂƐŦ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŽƌĂŶĚĂ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ.ϴ͕ϵ ŝŶƐŝLJĞƚ ŝůĞ ŬĂƚĂƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ŝŚƟLJĂĐŦ ĂƌĂƐŦŶĚĂŬŝ ďƵ
ŝůŝƔŬŝŶŝŶ ƐĞďĞďŝ ĚĞ ŬĞƐŝŶ ŽůĂƌĂŬ ďŝůŝŶŵĞŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ƵƌĞƚƌĂů ĂŶĂƐƚŽŵŽnjĚĂ ŬŝŶŬ ŽůƵƔŵĂƐŦ ǀĞLJĂ ƐĮŶŬƚĞƌ
ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĂ LJŽů ĂĕĂŶ ƵƌĞƚƌĂů ĚĞŶĞƌǀĂƐLJŽŶ ďƵ ŝůŝƔŬŝLJĞ ŐĞƌĞŬĕĞ ŽůĂƌĂŬ ƂŶ ƉůĂŶĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ.
?rtoto`ik mesane LJĂƉŦůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďŝƌ ďĂƔŬĂ ƚĂƌƨƔŵĂ ŬŽŶƵƐƵ ŝƐĞ ĚŝƺƌŶĂů ǀĞ ŶŽŬƚƵƌŶĂů
ŝŶŬŽŶƟŶĂŶƐƨƌ. 'ƺŶůƺŬ ƉĞĚ ŬƵůůĂŶŵĂŬ njŽƌƵŶĚĂ ŬĂůĂŶ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌ͕ ortoto`ik mesaneŶŝŶ ŝƐƚĞŵůŝ ŵŝŬƐŝLJŽŶ
ĂǀĂŶƚĂũŦŶĚĂŶ ĨĂLJĚĂůĂŶĂŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ ǀĞ ďƵ ĚƵƌƵŵƵŶ ĚĂ ĐŝŶƐŝLJĞƚůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ĨĂƌŬůŦ ŽůĚƵŒƵ ďŝůŝŶŵĞŬƚĞĚŝƌ.
DŝƵƌŶĂů ŬŽŶƟŶĂŶ ĞƌŬĞŬ ǀĞ ŬĂĚŦŶ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ŽƌĂŶŦ ƐŦƌĂƐŦLJůĂ йϵ0 ǀĞ йϳϳ ŝŬĞŶ͖ ŶŽŬƚƵƌŶĂů ŬŽŶƟŶĂŶƐ ŽƌĂŶŦ
ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ йϴ0 ŬĂĚŦŶůĂƌĚĂ йϲ1 ŽůĂƌĂŬ ďŝůĚŝƌŝůŵŝƔƟƌ.10
?rtoto`ik mesane ŚĂƐƚĂůĂƌŦ ĚĂ͖ ƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟĨ ĚƂŶĞŵĚĞ LJĂŬŦŶ ŽůĂƌĂŬ ƚĂŬŝƉ ĞĚŝůŵĞůŝĚŝƌ. hnjƵŶ ŝůĞƵŵ
ƐĞŐŵĞŶƟ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ďƵ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĞůĞŬƚƌŽůŝƚ ŝŵďĂůĂŶƐŦ ǀĞ ŵĞƚĂďŽůŝŬ ĂƐŝĚŽnjĂ ĞŒŝůŝŵůŝ ŽůŵĂƐŦŶĂ
LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ƶ ĞŒŝůŝŵ͕ ďĂnjŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĚƺnjĞŶůŝ ŵĞĚŝŬĂů ĚĞƐƚĞŬ ƚĞĚĂǀŝƐŝŶĞ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵ ŝůĞ
ŶĞƚŝĐĞůĞŶŵĞŬƚĞĚŝƌ. hnjƵŶ ŝůĞƵŵ ƐĞŐŵĞŶƚ ĞŬƐŝnjLJŽŶƵ͕ ďĂƌƐĂŬ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵŶĂ ĚĂ LJŽů ĂĕĂďŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ŶŽƌŵĂů ĂŵŽŶLJƵŵ ŵĞƚĂďŽůŝnjŵĂƐŦ ŶĂĚŝƌĞŶ ĚĞ ŽůƐĂ͖ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ŚŝƉĞƌĂŵŽŶLJĞŵŝŬ
ĞŶƐĞĨĂůŽƉĂƟLJĞ LJŽů ĂĕŵĂŬƚĂĚŦƌ. DŝŒĞƌ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌ ŝƐĞ ŵƵŬƵƐ ƺƌĞƟŵŝ͕ ŵƵŬŽnjĂů ŬĂƚůĂŶƨůĂƌĂ ďĂŒůŦ ŐĞĕ
ƺƌŝŶĞƌ ƌĞƚĂŶƐŝLJŽŶ͕ ƉŽƔ ƌƺƉƚƺƌƺ ǀĞ ƉŽƔͲǀĂũĞŶ ĮƐƚƺůƺĚƺƌ. 11
4Kontinan Kutanj Diversiyonlar
19$
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Ƶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝ ĕŽŬ ƐŦŬ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŵĞƐĞ ĚĞ ƐĞĕŝůŵŝƔ ďŝƌ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŐƌƵďƵŶĚĂ ƂŶĞŵůŝ ƌŽů ŽLJŶĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
&ĂƌŬůŦ ǀĞ ĚĞŒŝƔĞŶ ƵnjƵŶůƵŬƚĂ ďĂƌƐĂŬ ƐĞŐŵĞŶƚůĞƌŝ ŝůĞ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔ ĐŝůĚĞ ƌĞnjĞƌǀƵĂƌ ƔĞŬůŝŶĚĞ ĂŒŦnjůĂƔƨƌŦůĂŶ
ƚĞŬŶŝŬůĞƌ ŵĞǀĐƵƩƵƌ.
<ŽŶƟŶĂŶ ŬƵƚĂŶƂnj ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶůĂƌ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƵƌĞƚƌĂLJŦ ŬĂƉƐĂĚŦŒŦ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ƵLJŐƵůĂŶĂŵĂLJĂŶ
ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ƂŶĞƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ. džƚĞƌŶĂů ƐƚŽŵĂ ĂƉĂƌĂƚůĂƌŦŶĂ ŝŚƟLJĂĕ ĚƵLJƵůŵĂŵĂƐŦ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ŝůĞ
ďĞŶnjĞƌ ĂǀĂŶƚĂũŦ ŽůĂƌĂŬ ƂŶ ƉůĂŶĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. ĂnjŦ ƺƌŽůŽŐůĂƌ͕ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞĚĞ йϱ0͛ůĞƌĞ ƵůĂƔĂŶ
ŬĂƚĂƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ŬĂĚŦŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ďƵ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝŶŝ ƂŶĞƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. KďĞnj ŚĂƐƚĂůĂƌ͕
ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ĚŝƐĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ĐŝĚĚŝ ƵƌĞƚƌĂů ĚĂƌůŦŒŦ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌ ĚĂ ĚŝŒĞƌ ƂŶĞƌŝ ŐƌƵďƵŶĚĂŬŝ ŚĂƐƚĂůĂƌĚŦƌ.
5Sistektomi ya`lan Xastalarda ideal diversiyon seÕimi
Ƶ ŬŽŶƵ͕ ƺƌŽůŽŐ ŝůĞ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬĂƌĂƌ ǀĞƌĞĐĞŒŝ ǀĞ ĞŶ Ănj ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ĞŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵŶĂ ĞƔĚĞŒĞƌ
ĚĞƚĂLJůŦ ĚƺƔƺŶƺůŵĞƐŝ ŐĞƌĞŬĞŶ ďŝƌ ĚƵƌƵŵĚƵƌ. DĂŚĂ ƂŶĐĞ ďĂŚƐĞĚŝůĚŝŒŝ Őŝďŝ͕ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ĞǀƌĞƐŝ͕ ŚĂƐƚĂŶŦŶ LJĂƔŦ͕
ĐŝŶƐŝLJĞƟ͕ ƌĞŶĂů ǀĞ ŚĞƉĂƟŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂƌ͕ ƵůĂƔŦůĂďŝůŝƌ ƐĂŒůŦŬůŦ ďĂƌƐĂŬ͕ ƵLJŐƵŶ ƐĮŶŬƚĞƌŝŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝ
ĚĞŶĞLJŝŵ ďƵ ŬŽŶƵĚĂ ďĞůŝƌůĞLJŝĐŝ ĨĂŬƚƂƌůĞƌĚŝƌ.
PŶĐĞůŝŬůĞ ŚĂƐƚĂLJĂ ŚĞƌ ƚĞŬŶŝŒŝŶ ĂǀĂŶƚĂũ ǀĞ ĚĞnjĂǀĂŶƚĂũůĂƌŦ ĚĞƚĂLJůŦ ďŝƌ ƔĞŬŝůĚĞ ĂŬƚĂƌŦůŵĂůŦĚŦƌ. <ŦƐĂ
ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐƺƌĞƐŝ ǀĞ ŬĂƚĂƚĞƌŝnjĂƐLJŽŶ ŐĞƌĞŬƐŝŶŝŵŝŶŝŶ ŽůŵĂŵĂƐŦ LJĂƔůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŝůĞĂů ŬŽŶĚƵŝƚ ƚĞƌĐŝŚŝŶŝ͖
ŝƔĞŵĞ ĂŶĂƚŽŵŝƐŝŶŝŶ ǀĞ ǀƺĐƵƚ ĞƐƚĞƟŒŝŶŝŶ ŬŽƌƵŶŵĂƐŦ ŐĞŶĕ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ƚĞƌĐŝŚŝŶŝ
ĞƚŬŝůĞŵĞŬƚĞĚŝƌ.
'ƺŶĐĞů ŽůĂƌĂŬ͕ ƐŝƐƚĞŬƚŽŵŝ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶĚĂ ŝĚĞĂů ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƚĞŬŶŝŒŝŶŝ ĂƌĂƔƨƌŵĂŬ ĂŵĂĐŦLJůĂ ϱ ĨĂƌŬůŦ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ
ĕĂůŦƔŵĂLJŦ ĚĞƌůĞLJĞŶ ŽĐŚƌĂŶĞ ǀĞƌŝƚĂďĂŶŦ ŬŽŶƵ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ƐƉĞƐŝĮŬ ƂŶĞƌŝůĞƌĚĞ ďƵůƵŶĂŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.1Ϯ ŝƌ
ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝŶŝ ĚŝŒĞƌŝŶĞ ƺƐƚƺŶ ŬŦůĂĐĂŬ LJĞƚĞƌŝ ŬĂĚĂƌ ƐƚĂŶĚĂƌƚ ĕĂůŦƔŵĂ ŽůŵĂŵĂƐŦ ĚĂ͖ ŬĂƌĂƌ ǀĞƌŵĞĚĞ
ŚĂƐƚĂ ŽĚĂŬůŦ ŽůŵĂLJŦ ŐĞƌĞŬƟƌŵĞŬƚĞĚŝƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ͕ ŽƌƚŽƚŽƉŝŬ ŵĞƐĂŶĞ ƵLJŐƵůĂŶĂĐĂŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ
йϴ͛ůŝŬ ƵƌĞƚƌĂů ŶƺŬƐ ŽƌĂŶŦ ŐƂnj ƂŶƺŶĚĞ ďƵůƵŶĚƵƌƵůŵĂůŦ ǀĞ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟĨ ƌŝƐŬ ĂŶĂůŝnjŝ LJĂƉŦůĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶƌĂ ŬĂƌĂƌ
ǀĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ.13
PƚĞ LJĂŶĚĂŶ͕ ŽƉĞƌĂƐLJŽŶ ƐŽŶƌĂƐŦ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝŶŝ ďĞůŝƌůĞŵĞĚĞ ƂŶĚĞ ŐĞůĞŶ ŬƌŝƚĞƌůĞƌĚĞŶ
ŽůŵĂůŦĚŦƌ. ƵŶƵŶ LJĂŶŦŶĚĂ͕ LJĂƔĂŵ ŬĂůŝƚĞƐŝ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ƉƌŽƐƉĞŬƟĨ ƌĂŶĚŽŵŝnjĞ ĕĂůŦƔŵĂ ĞŬƐŝŒŝ ďƵ ŚƵƐƵƐƚĂ ĚĂ͖
ŽďũĞŬƟĨ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ŽůĂŶĂŒŦ ƚĂŶŦŵĂŵĂŬƚĂĚŦƌ.
WƌĂƟŬ ŽůĂƌĂŬ ŝĚĞĂů ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ƟƉŝ͖ ŵŝŶŝŵƵŵ ŵŽƌďŝĚŝƚĞ͕ ŵĂŬƐŝŵƵŵ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ǀĞ ŚĂƐƚĂ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƟ
ŚĞĚĞŇĞLJĞŶ ĚŝǀĞƌƐŝLJŽŶ ŽůŵĂůŦĚŦƌ. 'ĞůĞĐĞŬƚĞ ƌĞũĞŶĞƌĂƟĨ ƚŦƉƚĂŬŝ ŐĞůŝƔŵĞůĞƌ͕ ƌĞŬŽŶƐƚƌƺŬƟĨ ŵĞƐĂŶĞ
ĐĞƌƌĂŚŝƐŝŶĚĞ ŝŶƚĞƐƟŶĂů ƐŝƐƚĞŵĞ ŝŚƟLJĂĐŦ ŽƌƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦƌĂĐĂŬ ǀĞ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ƵLJƵŵ ƐƺƌĞĐŝŶŝ ŚŦnjůĂŶĚŦƌĂĐĂŬƨƌ.
Kaina[lar*
1. <ŝŵ SW͕ SŚĂŚ ED͕ tĞŝŐŚƚ :͕ Ğƚ Ăů. WŽƉƵůĂƟŽŶͲďĂƐĞĚ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ƵƌŝŶĂƌLJ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ ĂŵŽŶŐ
ƉĂƟĞŶƚƐ ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ĨŽƌ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. :h /Ŷƚ Ϯ013͖ ĚŽŝ͗ 10.1111ͬũ.1ϰϲϰʹ
ϰ10y.Ϯ01Ϯ.11ϱ0ϴ.
Ϯ. ,ĂƵƚŵĂŶŶ Z͕ ďŽůͲŶĞŝŶ ,͕ DĂǀŝĚƐƐŽŶ d͕ Ğƚ Ăů. /hDͲh /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ ŽŶ ůĂĚĚĞƌ
ĂŶĐĞƌ Ϯ01Ϯ͗ ƵƌŝŶĂƌLJ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ013͖ ϲ3͗ϲϳʹϳ0
3. <ĂƐƐŽƵĨ t͕ ,ĂƵƚŵĂŶŶ Z͕ ŽĐŚŶĞƌ ,͕Ğƚ Ăů. ĐƌŝƟĐĂů ĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐ ďůĂĚĚĞƌ ƐƵďƐƟƚƵƚĞƐ ŝŶ
ĂĚƵůƚ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ͗ ŝƐ ƚŚĞƌĞ Ă ƉĞƌĨĞĐƚ ƐŽůƵƟŽŶ͍ Ƶƌ hƌŽů Ϯ010͖ ϱϴ͗3ϳϰʹ3ϴ3
ϰ. ,ĞƌůƵĨƐĞŶ W͕ KůƐĞŶ '͕ ĂƌůƐĞŶ ͕Ğƚ Ăů.SƚƵĚLJ ŽĨ ƉĞƌŝƐƚŽŵĂů ƐŬŝŶ ĚŝƐŽƌĚĞƌƐ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ƐƚŽŵĂƐ. ƌ : EƵƌƐ Ϯ00ϲ͖ 1ϱ͗ϴϱϰʹϴϲϮ.
ϱ. SnjLJŵĂŶƐŬŝ <D͕ SƚͲLJƌ D͕ ůĂŵ d͕ <ĂƐƐŽƵĨ t. džƚĞƌŶĂů ƐƚŽŵĂ ĂŶĚ ƉĞƌŝƐƚŽŵĂů ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ
ƌĂĚŝĐĂů ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ĂŶĚ ŝůĞĂů ĐŽŶĚƵŝƚ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ͗ Ă ƐLJƐƚĞŵĂƟĐ ƌĞǀŝĞǁ. KƐƚŽŵLJ tŽƵŶĚ DĂŶĂŐĞ Ϯ010͖
ϱϲ͗Ϯϴʹ3ϱ.
ϲ. ,ĂƵƚŵĂŶŶ Z͕ ĚĞ WĞƚƌŝĐŽŶŝ Z͕ sŽůŬŵĞƌ '. >ĞƐƐŽŶƐ ůĞĂƌŶĞĚ ĨƌŽŵ 1000 ŶĞŽďůĂĚĚĞƌƐ͗ ƚŚĞ ϵ0ͲĚĂLJ
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶ ƌĂƚĞ. : hƌŽů Ϯ010͖ 1ϴϰ͗ϵϵ0ʹϵϵϰ.
ϳ. dŚƵƌĂŝƌĂũĂ Z͕ SƚƵĚĞƌ h. ,Žǁ ƚŽ ĂǀŽŝĚ ĐůĞĂŶ ŝŶƚĞƌŵŝƩĞŶƚ ĐĂƚŚĞƚĞƌŝnjĂƟŽŶ ŝŶ ŵĞŶ ǁŝƚŚ ŝůĞĂů ďůĂĚĚĞƌ
ƐƵďƐƟƚƵƟŽŶ. : hƌŽů Ϯ00ϴ͖ 1ϴ0͗Ϯϱ0ϰʹϮϱ0ϵ
ϴ. 3. EŽǀĂƌĂ '͕ &ŝĐĂƌƌĂ s͕ DŝŶũĂ ͕Ğƚ Ăů.&ƵŶĐƟŽŶĂů ƌĞƐƵůƚƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ǀĞƐĐŝĐĂ ŝůĞĂůĞ WĂĚŽǀĂŶĂ ;s/WͿ
ŶĞŽďůĂĚĚĞƌ͗ ŵŝĚƚĞƌŵ ĨŽůůŽǁͲƵƉ ĂŶĂůLJƐŝƐ ǁŝƚŚ ǀĂůŝĚĂƚĞĚ ƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ010͖ ϱϳ͗10ϰϱʹ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
195
ϵ.
10.
11.
1Ϯ.
13.
10ϱ1.
SƚĞŝŶ :W͕ WĞŶƐŽŶ D&͕ >ĞĞ ͕Ğƚ Ăů.>ŽŶŐͲƚĞƌŵ ŽŶĐŽůŽŐŝĐĂů ŽƵƚĐŽŵĞƐ ŝŶ ǁŽŵĞŶ ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ ƌĂĚŝĐĂů
ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ ĂŶĚ ŽƌƚŚŽƚŽƉŝĐ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ ĨŽƌ ďůĂĚĚĞƌ ĐĂŶĐĞƌ. : hƌŽů Ϯ00ϵ͖ 1ϴ1͗Ϯ0ϱϮʹϮ0ϱϴ
EŝĞƵǁĞŶŚƵŝũnjĞŶ :͕ ĚĞ sƌŝĞƐ ZZ͕ Ğdž ͕Ğƚ Ăů. hƌŝŶĂƌLJ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶƐ ĂŌĞƌ ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ͗ ƚŚĞ ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ
ŽĨ ĐůŝŶŝĐĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͕ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ ĂŶĚ ĨƵŶĐƟŽŶĂů ƌĞƐƵůƚƐ ŽĨ ĨŽƵƌ ĚŝīĞƌĞŶƚ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶƐ. Ƶƌ hƌŽů Ϯ00ϴ͖
ϱ3͗ϴ3ϰʹϴϰϮ
,ĂƵƚŵĂŶŶ Z͕ ĚĞ WĞƚƌŝĐŽŶŝ Z͕ sŽůŬŵĞƌ '. Ϯϱ LJĞĂƌƐ ŽĨ ĞdžƉĞƌŝĞŶĐĞ ǁŝƚŚ 1000 ŶĞŽďůĂĚĚĞƌƐ͗ ůŽŶŐͲ
ƚĞƌŵ ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ. : hƌŽů Ϯ011͖ 1ϴϱ͗ϮϮ0ϳʹϮϮ1Ϯ
ŽĚLJ :D͕ EĂďŝ '͕ DƵďůŝŶ E͕Ğƚ Ăů.hƌŝŶĂƌLJ ĚŝǀĞƌƐŝŽŶ ĂŶĚ ďůĂĚĚĞƌ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶͬƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ ƵƐŝŶŐ
ŝŶƚĞƐƟŶĂů ƐĞŐŵĞŶƚƐ ĨŽƌ ŝŶƚƌĂĐƚĂďůĞ ŝŶĐŽŶƟŶĞŶĐĞ Žƌ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĐLJƐƚĞĐƚŽŵLJ. ŽĐŚƌĂŶĞ DĂƚĂďĂƐĞ SLJƐƚ
ZĞǀ Ϯ01Ϯ͖ Ϯ͗D00330ϲ
SƚĞŶnjů ͕ ĂƌƚƐĐŚ '͕ ZŽŐĂƚƐĐŚ ,. dŚĞ ƌĞŵŶĂŶƚ ƵƌŽƚŚĞůŝƵŵ ĂŌĞƌ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟǀĞ ďůĂĚĚĞƌ ƐƵƌŐĞƌLJ. Ƶƌ
hƌŽů Ϯ00Ϯ͖ ϰ1͗1Ϯϰʹ131
196
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ڄ”‡òÚ”Ž‡”‹†‡ƒÇǡǐÇϐŽƒ†Ç”ƒ˜‡˜”‡Ž‡‡
Dƌ. ,ĂƐĂŶ </Zdb
Bojok Žniversitesi D` 6akºltesi Žroloji AnaRilim Dal IojWat
5Pu45=uIOLO:u F5 5TIOLO:u
ZĞŶĂů ŚƺĐƌĞůŝ ŬĂƌƐŝŶŽŵ ;Z,<Ϳ ƚƺŵ ŬĂŶƐĞƌůĞƌŝŶ й ϮͲ3͛ƺŶƺ ŽůƵƔƚƵƌƵƌ ǀĞ ĞŶ LJƺŬƐĞŬ ŝŶƐŝĚĂŶƐ ďĂƨ ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ
ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. SŽŶ Ϯ0 LJŦůĚĂ ŚĞŵ ĚƺŶLJĂ ŐĞŶĞůŝŶĚĞ ŚĞŵ ĚĞ ǀƌƵƉĂ͛ĚĂ LJŦůůŦŬ й Ϯ ĚŽůĂLJŦŶĚĂ ŝŶƐŝĚĂŶƐ ĂƌƨƔŦ
ŐƂnjůĞŶŝƌŬĞŶ͕ 7ƐǀĞĕ͕ DĂŶŝŵĂƌŬĂ Őŝďŝ ďĂnjŦ ƺůŬĞůĞƌĚĞ Z,< ŝŶƐŝĚĂŶƐŦŶĚĂ LJĂƚĂLJ ƐĞLJŝƌ ǀĞLJĂ ĂnjĂůŵĂ LJƂŶƺŶĚĞ
ĞŒŝůŝŵ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞĚŝƌ. ǀƌƵƉĂ ŝƌůŝŒŝ ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ Ϯ01Ϯ LJŦůŦŶĚĂ LJĂŬůĂƔŦŬ ŽůĂƌĂŬ ϴϰ.ϰ00 LJĞŶŝ Z,< ŽůŐƵƐƵ
ǀĞ 3ϰ.ϳ00 ďƂďƌĞŬ ƚƺŵƂƌƺ ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůŝ Ƃůƺŵ ƐĂƉƚĂŶŵŦƔƨƌ. ǀƌƵƉĂ͛ĚĂ Z,<͛LJĂ ďĂŒůŦ ŐĞŶĞů ŵŽƌƚĂůŝƚĞ ŽƌĂŶůĂƌŦ
1ϵϵ0͛ůĂƌŦŶ ďĂƔůĂƌŦŶĂ ŬĂĚĂƌ ĂƌƚĂƌĂŬ ĚĞǀĂŵ ĞƚŵŝƔ͕ ĚĂŚĂ ƐŽŶƌĂ ĚƵƌĂŒĂŶůĂƔŵĂ ǀĞ ŐĞƌŝůĞŵĞ ŐƂnjůĞŶŵŝƔƟƌ.
ƵŶĂ ŬĂƌƔŦŶ ,ŦƌǀĂƟƐƚĂŶ͕ ƐƚŽŶLJĂ͕ zƵŶĂŶŝƐƚĂŶ͕ 7ƌůĂŶĚĂ͕ SůŽǀĂŬLJĂ Őŝďŝ ďĂnjŦ ǀƌƵƉĂ ƺůŬĞůĞƌŝŶĚĞ ƐƂnjŬŽŶƵƐƵ
ŽƌĂŶůĂƌĚĂ ŚĂůĂ ĂƌƨƔ LJƂŶƺŶĚĞ ďŝƌ ĞŒŝůŝŵ ƐƺƌŵĞŬƚĞĚŝƌ.
ƂďƌĞŬƚĞŬŝ ƐŽůŝĚ ůĞnjLJŽŶůĂƌŦŶ ĞŶ ƐŦŬ ŐƂƌƺůĞŶŝ Z,<͛ĚŦƌ ǀĞ ďƺƚƺŶ ďƂďƌĞŬ ŵĂůŝŐŶŝƚĞůĞƌŝŶŝŶ й ϵ0͛ŦŶŦ
ŽůƵƔƚƵƌŵĂŬƚĂĚŦƌ. 'ĞŶĞƚŝŬ ǀĞ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ĨĂƌŬůŦůŦŬůĂƌŦ ŽůĂŶ ĚĞŒŝƔŝŬ Z,< ƟƉůĞƌŝ ďƵůƵŶŵĂŬƚĂĚŦƌ. Ŷ ƐŦŬ ϲ0
ǀĞ ϳ0 LJĂƔ ĂƌĂůŦŒŦŶĚĂ ǀĞ ĞƌŬĞŬůĞƌĚĞ ĚĂŚĂ ƐŦŬ ƌĂƐƚůĂŶŦƌ ;1.ϱͬ1Ϳ . ƚLJŽůŽũŝŬ ĨĂŬƚƂƌůĞƌ ĂƌĂƐŦŶĚĂ LJĂƔĂŵ ƚĂƌnjŦ
ĨĂŬƚƂƌůĞƌŝ ŽůĂƌĂŬ ĂĚůĂŶĚŦƌŦůĂďŝůĞĐĞŬ ƐŝŐĂƌĂ͕ ŽďĞnjŝƚĞ ǀĞ ŚŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ ƂŶĞŵůŝ ďŝƌ LJĞƌ ƚƵƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. zŝŶĞ
ďŝƌŝŶĐŝ ĚĞƌĞĐĞ ĂŬƌĂďĂůĂƌŦŶĚĂ ďƂďƌĞŬ ƚƺŵƂƌƺ ŽůĂŶůĂƌĚĂ Z,< ŐƂƌƺůŵĞ ƌŝƐŬŝ ĂƌƚĂƌ. DŝŒĞƌ ďŝƌĕŽŬ ĨĂŬƚƂƌƺŶ
ŝƐĞ Z,< ŐƂƌƺůŵĞ ŽƌĂŶŦŶŦ ĞƚŬŝůĞƌŝ ƚĂŵ ŽůĂƌĂŬ ŬĂŶŦƚůĂŶŵĂŵŦƔƨƌ. ƵŶůĂƌ ƂnjĞů ďĞƐůĞŶŵĞ ĂůŦƔŬĂŶůŦŬůĂƌŦŶŦ
ǀĞ ƐƉĞƐŝĮŬ ŬĂƌƐŝŶŽũĞŶůĞƌůĞ ŵĞƐůĞŬŝ ŵĂƌƵnjŝLJĞƟ ŝĕĞƌŵĞŬƚĞ ŽůƵƉ ůŝƚĞƌĂƚƺƌůĞ LJĞƚĞƌŝŶĐĞ ĚĞƐƚĞŬůĞŶŵĞŵŝƔƟƌ.
dĞƌƐŝ ŽůĂƌĂŬ ŶĞĚĞŶŝ ďŝůŝŶŵĞŵĞŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ĂƔŦƌŦ ŽůŵĂLJĂŶ ĂůŬŽů ƚƺŬĞƚŝŵŝŶŝŶ ŬŽƌƵLJƵĐƵ ďŝƌ ĞƚŬŝ ŐƂƐƚĞƌĚŝŒŝ
ŐƂnjůĞŶŵŝƔƟƌ. Z,<͛ĚĞŶ ĞŶ ĞƚŬŝŶ ŬŽƌƵŶŵĂ ƐŝŐĂƌĂ ǀĞ ŽďĞnjŝƚĞĚĞŶ ŬĂĕŦŶŵĂŬƨƌ.
hůƚƌĂƐŽŶŽŐƌĂĮ ;hSͿ ǀĞ ďŝůŐŝƐĂLJĂƌůŦ ƚŽŵŽŐƌĂĮ ;dͿ Őŝďŝ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ƚĞŬŶŝŬůĞƌŝŶŝŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ŝůĞ Z,<
ƐĂƉƚĂŶŵĂ ŽƌĂŶŦ ĂƌƚĂƌŬĞŶ͕ ƚƺŵƂƌůĞƌ ƂŶĐĞLJĞ ŽƌĂŶůĂ ĚĂŚĂ ŬƺĕƺŬ ǀĞ ĚĂŚĂ ĞƌŬĞŶ ĞǀƌĞůŝĚŝƌ.
T1N9
Ce]`do]lar
ƂďƌĞŬ ŬŝƚůĞůĞƌŝŶŝŶ ĕŽŒƵ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ŝůĞƌŝ ĂƔĂŵĂůĂƌŦŶĂ ŬĂĚĂƌ ĂƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ ƐĞLJƌĞĚĞƌ. Z,<͛ůĂƌŦŶ LJĂƌŦƐŦŶĚĂŶ
ĨĂnjůĂƐŦ ĕĞƔŝƚůŝ ŶŽŶƐƉĞƐŝĮŬ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦŶ ǀĞ ĚŝŒĞƌ ĂďĚŽŵŝŶĂů ƌĂŚĂƚƐŦnjůŦŬůĂƌŦŶ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂƐŦ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ
ƚĞƐĂĚƺĨĞŶ ƚĂŶŦ ĂůŵĂŬƚĂĚŦƌ. zĂŶ ĂŒƌŦƐŦ͕ ŵĂŬƌŽƐŬŽƉŝŬ ŚĞŵĂƚƺƌŝ ǀĞ ŬĂƌŦŶĚĂ ĞůĞ ŐĞůĞŶ ŬŝƚůĞĚĞŶ ŽůƵƔĂŶ ŬůĂƐŝŬ
ƐĞŵƉƚŽŵ ƺĕůƺƐƺ ŝƐĞ ŶĂĚŝƌĞŶ ;й ϲͲ10Ϳ ŐƂƌƺůŵĞŬƚĞ ǀĞ ďƵ ƟƉ ŽůŐƵůĂƌ ĂŐƌĞƐŝĨ ŚŝƐƚŽůŽũŝ ǀĞ ŝůĞƌůĞŵŝƔ ŚĂƐƚĂůŦŬ
ŝůĞ ŝůŝƔŬŝůĞŶĚŝƌŝůŵĞŬƚĞĚŝƌ.
WĂƌĂŶĞŽƉůĂƐƟŬ ƐĞŶĚƌŽŵůĂƌ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬ Z,< ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶŦŶ LJĂŬůĂƔŦŬ й30͛ƵŶĚĂ ŐƂƌƺůƺƌŬĞŶ ;dĂďůŽ 1Ϳ͕
Ănj ƐĂLJŦĚĂ ŚĂƐƚĂ ŝƐĞ ŬĞŵŝŬ ĂŒƌŦƐŦ͕ ƉĞƌƐŝƐƚĂŶ ƂŬƐƺƌƺŬ Őŝďŝ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ ďĂŒůŦ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌůĂ ďĂƔǀƵƌƵƌ.
Tablo 1* 5n c[ Wrºlen `araneo`lacdY[ cenTro]lar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,ŝƉĞƌƚĂŶƐŝLJŽŶ
<ĂƔĞŬƐŝ
<ŝůŽ ŬĂLJďŦ
ƚĞƔ
EƂƌŽŵŝLJŽƉĂƟ
ŵŝůŽŝĚŽnj
SĞĚŝŵĞŶƚĂƐLJŽŶ LJƺŬƐĞŬůŝŒŝ
ŶĞŵŝ
<ĂƌĂĐŝŒĞƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ
,ŝƉĞƌŬĂůƐĞŵŝ
WŽůŝƐŝƚĞŵŝ
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
197
6YzY[ =eaiene
Z,< ƚĂŶŦƐŦŶĚĂ ĮnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞŶŝŶ ƐŦŶŦƌůŦ ƌŽůƺ ǀĂƌĚŦƌ. SŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ ŬƺĕƺŬ ǀĞ ŝŶƐŝĚĞŶƚĂů ƌĞŶĂů ƚƺŵƂƌ ŝŶƐŝĚĂŶƐŦ
ƂŶĞŵůŝ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ĂƌƚŵŦƔƨƌ. ŵĂ ďŝƌ ŬŦƐŦŵ Z,<͛ůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌ ŚĂůĂ ƉĂůƉĂďůĞ ŬŝƚůĞ͕ ŚĞŵĂƚƺƌŝ͕ ƉĂƌĂŶĞŽƉůĂƐƟŬ
ǀĞ ŵĞƚĂƐƚĂƟŬ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌůĂ ŽƌƚĂLJĂ ĕŦŬŵĂŬƚĂĚŦƌ. &ŝnjŝŬ ŵƵĂLJĞŶĞĚĞ ŬĂƌŦŶĚĂ ĞůĞ ŐĞůĞŶ ŬŝƚůĞ͕ ƐĞƌǀŝŬĂů
ůĞŶĨĂĚĞŶŽƉĂƟ͕ ǀĞŶƂnj ƚƵƚƵůƵŵĂ ďĂŒůŦ ƌĞĚƺŬƚĞ ĞĚŝůĞŵĞLJĞŶ ǀĂƌŝŬŽƐĞů ǀĞ ĕŝŌ ƚĂƌĂŇŦ Ăůƚ ĞŬƐƚƌĞŵŝƚĞ ƂĚĞŵŝ
Őŝďŝ ďƵůŐƵůĂƌŦŶ ƐĂƉƚĂŶŵĂƐŦ ŝůĞƌŝ ƌĂĚLJŽůŽũŝŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ŐĞƌĞŬƟƌŝƌ.
Laboradefar 2elWelar
Ŷ ƐŦŬ ďĂŬŦůĂŶ ƉĂƌĂŵĞƚƌĞůĞƌ ƐĞƌƵŵ ŬƌĞĂƟŶŝŶ͕ ŐůŽŵĞƌƺůĞƌ ĮůƚƌĂƐLJŽŶ ŚŦnjŦ͕ ƚĂŵ ŬĂŶ ƐĂLJŦŵŦ͕ ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƐLJŽŶ
ŚŦnjŦ͕ ŬĂƌĂĐŝŒĞƌ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ƚĞƐƚůĞƌŝ͕ ĂůŬĂůĞŶ ĨŽƐĨĂƚĂnj͕ ůĂŬƚĂƚ ĚĞŚŝĚƌŽŐĞŶĂnj͕ ƐĞƌƵŵ ŬĂůƐŝLJƵŵ͕ ŬŽĂŐƺůĂƐLJŽŶ
ƚĞƐƚůĞƌŝ ǀĞ ŝĚƌĂƌ ĂŶĂůŝnjŝĚŝƌ.
RaTioloZY[ 7nSele]e
ƂďƌĞŬ ƚƺŵƂƌůĞƌŝŶŝŶ ďƺLJƺŬ ĕŽŒƵŶůƵŒƵŶĚĂ ƚĂŶŦ ĚĞŒŝƔŝŬ ŶĞĚĞŶůĞƌůĞ LJĂƉŦůĂŶ ĂďĚŽŵĞŶ ƵůƚƌĂƐŽŶ ǀĞLJĂ d ŝůĞ
ŬŽŶƵůƵƌ. ZĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌ ƌĂĚLJŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌůĂ ŬŝƐƟŬ LJĂĚĂ ƐŽůŝĚ ŽůĂƌĂŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŦůĂďŝůŝƌ.
Kondracdlan]a
SŽůŝĚ ƌĞŶĂů ŬŝƚůĞƐŝ ŽůĂŶ͕ ŵĂůŝŐŶ ůĞnjLJŽŶůĂƌŦŶ ĂLJƌŦŵŦŶĚĂ ĞŶ ƂŶĞŵůŝ ŬƌŝƚĞƌ ŬŽŶƚƌĂƐƚůĂŶŵĂ ǀĂƌůŦŒŦĚŦƌ. ZĞŶĂů
ŬŝƚůĞůĞƌŝŶ ƐĂƉƚĂŶŵĂƐŦ ǀĞ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞ ĞĚŝůŵĞƐŝŶĚĞŬŝ ŐĞůĞŶĞŬƐĞů LJĂŬůĂƔŦŵĚĂ hS'͕ d ǀĞ DZ' ŬƵůůĂŶŦůŦƌ.
ŽŒƵ ďƂďƌĞŬ ŬŝƚůĞůĞƌŝ LJĂůŶŦnjĐĂ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝLJůĞ ĚŽŒƌƵ ƚĞƔŚŝƐ ĞĚŝůĞďŝůŝƌ. <ŽŶƚƌĂƐƚůŦ hS' ƂnjĞů
ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ LJĂƌĚŦŵĐŦ ŽůĂďŝůŝƌ. ;7LJŽƚůƵ LJĂĚĂ ŐĂĚŽůŝŶLJƵŵůƵ ŬŽŶƚƌĂƐƚ ŵĂĚĚĞ ŬƵůůĂŶŦŵŦŶŦŶ ŬŽŶƚƌĞŶĚŝŬĞ
ŽůĚƵŒƵ ŬƌŽŶŝŬ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŬůŝ ŚĂƐƚĂůĂƌ͕ ŬŽŵƉůŝŬĞ ŬŝƐƟŬ ŬŝƚůĞůĞƌ͕ ĞŶĨĂƌŬƚƺƐ ǀĞ ŬŽƌƟŬĂů ŶĞŬƌŽnj Őŝďŝ
ƉĞƌŝĨĞƌŝŬ ǀĂƐŬƺůĞƌ ŚĂƐƚĂůŦŬůĂƌŦŶ ĂLJŦƌŦĐŦ ƚĂŶŦƐŦ ŐŝďŝͿ.
2T iaTa =R
ZĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌŝ ŬĂƌĂŬƚĞƌŝnjĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ d LJĂĚĂ DZ' ŬƵůůĂŶŦůŦƌ. 'ƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ŝǀ ŬŽŶƚƌĂƐƚ ƂŶĐĞƐŝ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦ
LJĂƉŦůĂƌĂŬ ŬŽŶƌĂƐƚ ƚƵƚƵůƵŵƵ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞůŝĚŝƌ. d ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞĚĞ ŝǀ ŬŽŶƚƌĂƐƚ ƂŶĐĞƐŝ ǀĞ ƐŽŶƌĂƐŦ ,ŽƵŶƐĮĞůĚ
ƺŶŝƚĞ ;,hͿ ŬĂƌƔŦůĂƔƨƌŦůĂƌĂŬ ŬŽŶƚƌĂƐƚ ƚƵƚƵůƵŵƵ ďĞůŝƌůĞŶŝƌ. 1ϱ ,h LJĂĚĂ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ĚĞŒŝƔŝŵ ŬŽŶƚƌĂƐƚ ƚƵƚƵůƵŵƵ
ŐƂƐƚĞƌŝƌ. DĂŬƐŝŵƵŵ ĚƺnjĞLJĚĞ ĂLJŦƌŦĐŦ ƚĂŶŦ ŝĕŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ŶĞĨƌŽŐƌĂŵ ĨĂnjŦŶŦ ŝĕĞƌŵĞůŝĚŝƌ. Ƶ ĨĂnj͕ ƟƉŝŬ
ŽůĂƌĂŬ ƌĞŶĂů ƉĂƌĂŶŬŝŵ ŝůĞ ĂLJŶŦ ĚĞƌĞĐĞĚĞ ŬŽŶƚƌĂƐƚůĂŶŵĂLJĂŶ ŬŝƚůĞůĞƌŝŶ ŐƂƐƚĞƌŝůŵĞƐŝŶŝ ƐĂŒůĂƌ.
ŝƌĕŽŬ ŽůŐƵĚĂ d LJĂ ĚĂ DZ' Z,<͛ŶŦŶ ĚŽŒƌƵ ƚĂŶŦƐŦŶĂ ŽůĂŶĂŬ ƐĂŒůĂƌŬĞŶ͕ ŽŶŬŽƐŝƚŽŵ ǀĞ LJĂŒ ŝĕĞƌŵĞLJĞŶ
ĂŶũŝŽŵLJŽůŝƉŽŵƵŶ ŵĂůŝŐŶ ŶĞŽƉůĂnjŵĚĂŶ ĂLJƌŦŵŦŶĚĂ ŐƺǀĞŶŝůŝƌ ĚĞŒŝůĚŝƌůĞƌ.
ďĚŽŵŝŶĂů d ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ĚƵƌƵŵůĂƌĚĂ ďŝnjŝ ĂLJĚŦŶůĂƚŦƌ.
• <ŽŶƚƌĂůĂƚĞƌĂů ďƂďƌĞŒŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ǀĞ ŵŽƌĨŽůŽũŝƐŝ
• WƌŝŵĞƌ ƚƺŵƂƌ LJĂLJŦůŦŵŦ ;ĞŬƐƚƌĂƌĞŶĂů LJĂLJŦůŦŵͿ
• sĞŶƂnj ƚƵƚƵůƵŵ
• ƂůŐĞƐĞů ůĞŶĨ ŶŽĚƵ LJĂLJŦůŦŵŦ
• ĚƌĞŶĂů ďĞnjůĞƌ ǀĞ ŬĂƌĂĐŝŒĞƌŝŶ ĚƵƌƵŵƵ
<ŽŶƚƌĂƐƚůŦ ĕŝŌ ĨĂnjůŦ ďĚŽŵŝŶĂů d ĂŶũŝŽŐƌĂĮ͕ ƌĞŶĂů ǀĂƐŬƺůĞƌ ƐŝƐƚĞŵ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ĚĞƚĂLJůŦ ďŝůŐŝ ŐĞƌĞŬƟŒŝŶĚĞ
ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. ;PƌŶ͗ WĂƌƐŝLJĞů ŶĞĨƌĞŬƚŽŵŝ ƐŦƌĂƐŦŶĚĂ ƐĞŐŵĞŶƚĂů ĂƌƚĞƌ ŬůĞŵƉůĞŶŵĞƐŝ ĚƺƔƺŶƺůƺLJŽƌƐĂͿ. ,ĂƐƚĂŶŦŶ
d ŬŽŶƚƌĂƐƚ ŵĂĚĚĞ ĂůĞƌũŝƐŝ ǀĂƌƐĂ͕ DZ ŝůĞ ďŝĨĂnjŝŬ ĂŶũŝŽŐƌĂĮ ;DZͿ ĞŶĚŝŬĞ ŽůĂďŝůŝƌ͕ ĨĂŬĂƚ ĚĂŵĂƌůĂƌŦ
ŐƂƐƚĞƌŵĞĚĞ ĚƵLJĂƌůŦůŦŬ ǀĞ ĚŽŒƌƵůƵŒƵ d ĂŶũŝLJŽŐƌĂĮĚĞŶ ĚĂŚĂ ĂnjĚŦƌ.
d ƐŽŶƵĕůĂƌŦ LJĞƚĞƌƐŝnjƐĞ DZ' ĞŬ ďŝůŐŝůĞƌ ǀĞƌĞďŝůŝƌ. ƵŶůĂƌ͗
• ZĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌĚĞ ŬŽŶƚƌĂƐƚůĂŶŵĂLJŦ ŐƂƐƚĞƌŵĞŬ ;ƐŽůŝĚ ŬŽŶƚƌĂƐƚůĂŶĂŶ ŶŽĚƺůĞƌ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůŝ ŬŽŵƉůĞdž
ŬŝƐƟŬ ŬŝƚůĞůĞƌͿ
• >ŽŬĂů ŝůĞƌŝ ŵĂůŝŐŶŝƚĞLJŝ ĂƌĂƔƨƌŵĂŬ
• d͛ĚĞ ŶĞƚ ŐƂƐƚĞƌŝůĞŵĞLJĞŶ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ǀĞŶĂ ŬĂǀĂ ƚƌŽŵďƺƐƺŶƺ ĂƌĂƔƨƌŵĂŬ. sĞŶƂnj ƚƌŽŵďƺƐ ƵnjĂŶŦŵŦŶŦ
ŐƂƐƚĞƌŵĞŬ ŝĕŝŶ DŽƉƉůĞƌ hS'͛ŶŝŶ ĚŽŒƌƵůƵŒƵ ĚĂŚĂ ĂnjĚŦƌ.
• 7ŶƚƌĂǀĞŶƂnj ŬŽŶƚƌĂƐƚ ŵĂĚĚĞ ĂůĞƌũŝƐŝ ŽůĂŶůĂƌĚĂ ǀĞ ďƂďƌĞŬ LJĞƚŵĞnjůŝŒŝ ŽůŵĂLJĂŶ ŚĂŵŝůĞůĞƌĚĞ ĚĞ DZ'
ĞŶĚŝŬĞĚŝƌ.
DŝĨƺnjLJŽŶ ǀĞ ƉĞƌĨƺnjLJŽŶ ĂŒŦƌůŦŬůŦ DZ' Őŝďŝ ŝůĞƌŝ ŐƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ LJƂŶƚĞŵůĞƌŝ͕ ƌĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝ
ĂŵĂĐŦ ŝůĞ ĂƌĂƔƨƌŦůŵĂŬƚĂĚŦƌ.
198
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
4YÎer 1ra•dr]alar
ZĞŶĂů ĂŶũŝŽŐƌĂĮ ǀĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌ ǀĞŶĂ ŬĂǀŽŐƌĂĮŶŝŶ Z,<͛ůŦ ŚĂƐƚĂůĂƌŦŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŝůŵĞƐŝŶĚĞ ƐŦŶŦƌůŦ ƌŽůƺ
ǀĂƌĚŦƌ. ƂďƌĞŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ďŽnjƵŬůƵŒƵ ŽůĂŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŝnjŽƚŽƉ ƌĞŶŽŐƌĂŵ ǀĞ ƚŽƉůĂŵ ƌĞŶĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ
ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ͕ ƚĞĚĂǀŝ ŬĂƌĂƌŦŶŦ ŽƉƟŵŝnjĞ ĞƚŵĞŬ ŝĕŝŶ ĚƺƔƺŶƺůŵĞůŝĚŝƌ.
=edacdadY[ R8K¯lŦ 8acdalarTa RaTioloZY[ 4eÎerlenTYr]e
'ƂŒƺƐ ďƂůŐĞƐŝŶŝŶ ĞǀƌĞůĞŶŵĞƐŝŶĚĞ ĞŶ ŝLJŝ LJƂŶƚĞŵ ƚŽƌĂŬƐ d͛Ěŝƌ. DĞƚĂƐƚĂƟŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ ŝĕŝŶ ĞŶ ĂnjŦŶĚĂŶ
ƌƵƟŶ ĂŬĐŝŒĞƌ ŐƌĂĮƐŝ ĕĞŬŝůŵĞůŝĚŝƌ͕ ĂŶĐĂŬ ďƵ LJƂŶƚĞŵ d͛LJĞ ŐƂƌĞ ĚĂŚĂ Ănj ŐƺǀĞŶŝůŝƌĚŝƌ. <ĞŵŝŬ ǀĞ ďĞLJŝŶ
ŵĞƚĂƐƚĂnjůĂƌŦ ĕŽŒƵŶůƵŬůĂ ƚĂŶŦ ĞƐŶĂƐŦŶĚĂ ƐĞŵƉƚŽŵĂƟŬƟƌ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ ƚƺŵ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŬĞŵŝŬ ƐŝŶƟŐƌĂĮƐŝ ǀĞ
ďĞLJŝŶ d ŝŶĐĞůĞŵĞƐŝŶĞ ŐĞƌĞŬ LJŽŬƚƵƌ. <ĞŵŝŬ ƐŝŶƟŐƌĂĮƐŝ. ďĞLJŝŶ d ǀĞ DZ' Őŝďŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞůĞƌ ƐƉĞƐŝĮŬ
ŬůŝŶŝŬ ǀĞ ůĂďŽƌĂƚƵĂƌ ďƵůŐƵůĂƌŦ ǀĞLJĂ ƐĞŵƉƚŽŵůĂƌŦ ŽůĂŶůĂƌĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ.
Renal KYcdY[ KYdlelerYn 2ocnYa[ CŦŶŦĨůĂŶĚŦƌŵĂƐŦ
ZĞŶĂů ŬŝƐƟŬ ŬŝƚůĞůĞƌŝŶ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞƐŝ ŝĕŝŶ͕ ŽƐŶŝĂŬ ƐŦŶŦĨůĂŶĚŦƌŵĂƐŦ ŵĂůŝŐŶŝƚĞ ƌŝƐŬŝŶŝ ƚĂŚŵŝŶ ĞƚŵĞŬ
ĂŵĂĐŦLJůĂ ͕ ƌĞŶĂů ŬŝƐƚůĞƌŝ d ŐƂƌƺŶƺŵƺŶĞ ĚĂLJĂůŦ ŽůĂƌĂŬ ϱ ŬĂƚĞŐŽƌŝĚĞ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦƌŦƌ ;dĂďůŽ ϮͿ. ŽƐŶŝĂŬ
ƐŝƐƚĞŵŝ ĂLJŶŦ njĂŵĂŶĚĂ ŚĞƌ ŬĂƚĞŐŽƌŝ ŝĕŝŶ ƚĞĚĂǀŝ ƐĞĕŝŵŝŶĞ ŬĂƚŬŦĚĂ ďƵůƵŶƵƌ.
Tablo 2* Renal KYcdlerTe 2ocnYa[ KlacYVY[acione
ŽƐŶŝĂŬ
ŬĂƚĞŐŽƌŝ
1
Ϯ
Ϯ&
3
ϰ
PnjĞůůŝŬůĞƌ
zĂŬůĂƔŦŵ
SĞƉƚĂ͕ ŬĂůƐŝĮŬĂƐLJŽŶ LJĂ ĚĂ ƐŽůŝĚ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚ ŝĕĞƌŵĞLJĞŶ͕ ŝŶĐĞ
ĕŝnjŐŝůŝ ĚƵǀĂƌŦ ŽůĂŶ ďĂƐŝƚ ďƂďƌĞŬ ŬŝƐƚŝ. <ŽŶƚƌĂƐƚ ƚƵƚƵůƵŵƵ
ŐƂƐƚĞƌŵĞnjůĞƌ ǀĞ ƐƵLJůĂ ĂLJŶŦ ĚĂŶƐŝƚĞĚĞĚŝƌůĞƌ.
ŝƌŬĂĕ ĂĚĞƚ ŝŶĐĞ ƐĞƉƚĂ ďƵůƵŶĚƵƌĂŶ ďĞŶŝŐŶ ŬŝƐƚ. DƵǀĂƌ ǀĞLJĂ
ƐĞƉƚĂĚĂ ŝŶĐĞ ŬĂůƐŝĮŬĂƐLJŽŶůĂƌ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ.
<ĞƐŬŝŶ ƐŦŶŦƌůŦ͕ 3Đŵ͛ĚĞŶ ŬƺĕƺŬ͕
ŬŽŶƚƌĂƐƚ ƚƵƚƵůƵŵƵ
ŐƂƐƚĞƌŵĞLJĞŶ ƵŶŝĨŽƌŵ ůĞnjLJŽŶůĂƌĚŦƌ.
Ƶ ŬŝƐƚůĞƌ ŬĂƚĞŐŽƌŝ Ϯ͛ĚĞŶ ĚĂŚĂ ĨĂnjůĂ ŝŶĐĞ ƐĞƉƚĂ ŝĕĞƌŝƌůĞƌ.
SĞƉƚĂůĂƌĚĂ ǀĞ ŝŶĐĞ ĚƵǀĂƌůĂƌĚĂ ŵŝŶŝŵĂů ŬŽŶƚƌĂƐƚůĂŶŵĂ
ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ. LJƌŦĐĂ ƐĞƉƚĂ ǀĞ ŬŝƐƚ ĚƵǀĂƌŦŶĚĂ ŵŝŶŝŵĂů
ŬĂůŦŶůĂƔŵĂ ďƵůƵŶĂďŝůŝƌ. <ŝƐƚůĞƌĚĞ ŵŝŶŝŵĂů ŬĂůƐŝĮŬĂƐLJŽŶ
ŐƂnjůĞŶĞďŝůŝƌ ǀĞ ďƵ ŶŽĚƺůĞƌ ǀĞLJĂ ŚĂĮĨ ŬĂůŦŶůŦŬƚĂ ŽůĂďŝůŝƌ ĂŶĐĂŬ
ďƵ ŬŝƐƚůĞƌ ŬĞƐŝŶůŝŬůĞ ŬŽŶƚƌĂƐƚ ƚƵƚŵĂnjůĂƌ ǀĞ LJƵŵƵƔĂŬ ĚŽŬƵ
ĞůĞŵĂŶůĂƌŦ ŝĕĞƌŵĞnjůĞƌ. Ƶ ŬĂƚĞŐŽƌŝ ƚĂŵĂŵĞŶ ŝŶƚƌĂƌĞŶĂů͕
ďƺLJƺŵĞ ŐƂƐƚĞƌŵĞLJĞŶ͕ LJƺŬƐĞŬ ĂƩĞŶƺĂƐLJŽŶůƵ ǀĞ ш3Đŵ
ůĞnjLJŽŶůĂƌĚŦƌ ǀĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ƐŦŶŦƌůĂƌŦ ďĞůŝƌŐŝŶĚŝƌ.
Ƶ ƐŦŶŦŌĂ ŬĂůŦŶ ŝƌƌĞŐƺůĞƌ ĚƵǀĂƌůŦ ǀĞLJĂ ƐĞƉƚĂůŦ͕ ŬŽŶƚƌĂƐƚ
ƚƵƚƵůƵŵƵ ŐƂƐƚĞƌĞďŝůĞŶ ƔƺƉŚĞůŝ ŬŝƐƟŬ ŬŝƚůĞůĞƌ ďƵůƵŶƵƌ.
<ŽŶƚƌĂƐƚ ƚƵƚĂŶ LJƵŵƵƔĂŬ ĚŽŬƵ ŬŽŵƉŽŶĞŶƚůĞƌŝ ďƵůƵŶĂŶ
ŵĂůŝŐŶ ŬŝƐƟŬ ůĞnjLJŽŶůĂƌĚŦƌ.
ĞŶŝŐŶ
ĞŶŝŐŶ
<ƺĕƺŬ ďŝƌ ŬŦƐŵŦ ŵĂůŝŐŶ.
7njůĞŵ.
йϱ0͛ĚĞŶ ĨĂnjůĂƐŦ ŵĂůŝŐŶ.
ĞƌƌĂŚŝ ǀĞLJĂ ŝnjůĞŵ.
ŽŒƵ ŵĂůŝŐŶ.
ĞƌƌĂŚŝ ƂŶĞƌŝůŝƌ.
Renal dƺŵƂƌ ŝLJŽƉƐŝƐŝ
WĞƌŬƺƚĂŶ ƌĞŶĂů ƚƺŵƂƌ ďŝLJŽƉƐŝ ƵLJŐƵůĂŵĂƐŦ ŐŝĚĞƌĞŬ ĂƌƚŵĂŬƚĂĚŦƌ. ŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂƌŦ ƔƂLJůĞ ƐŦƌĂůĂŶĂďŝůŝƌ.
• ZĂĚLJŽůŽũŝŬ ŽůĂƌĂŬ ŬĞƐŝŶ ƚĂŶŦ ŬŽŶƵůĂŵĂLJĂŶ ƌĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌŝŶ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ƚĂŶŦƐŦ
• <ƺĕƺŬ ƌĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌĚĞ ŝnjůĞŵ ŝĕŝŶ ŚĂƐƚĂ ƐĞĕŵĞŬ
• ďůĂƟĨ ƚĞĚĂǀŝůĞƌ ƂŶĐĞƐŝŶĚĞ ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝŬ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞ
• DĞƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ŚĞĚĞŇĞŶŵŝƔ ƚĞĚĂǀŝůĞƌŝŶ ƵLJŐƵŶ ĨŽƌŵƵŶƵ ƐĞĕĞďŝůŵĞŬ
ZĞŶĂů ŬŝƚůĞĚĞŶ ƉĞƌŬƺƚĂŶ ƂƌŶĞŬ ĂůŵĂ ŝƔůĞŵŝ ŝŒŶĞ ŬŽƌ ďŝLJŽƉƐŝ ǀĞͬǀĞLJĂ ŝŶĐĞ ŝŒŶĞ ĂƐƉŝƌĂƐLJŽŶ ďŝLJŽƉƐŝƐŝ
;77Ϳ ŬƵůůĂŶŦůĂƌĂŬ LJĂƉŦůĂďŝůŝƌ. ŵĂĕ ŵĂůŝŐŶŝƚĞLJŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ͕ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ƟƉŝ ǀĞ ƚƺŵƂƌƺŶ ĚĞƌĞĐĞƐŝŶŝ
ďĞůŝƌůĞŵĞŬƟƌ.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
199
'ƂƌƺŶƚƺůĞŵĞ ďƵůŐƵůĂƌŦŶŦŶ LJƺŬƐĞŬ ƚĂŶŦƐĂů ĚĞŒĞƌŝŶĚĞŶ ĚŽůĂLJŦ͕ ĂďĚŽŵŝŶĂů d ǀĞLJĂ DZ͛ĚĂ ŬŽŶƚƌĂƐƚ
ƚƵƚƵůƵŵƵŶĂ ƐĂŚŝƉ͕ ƵnjƵŶ LJĂƔĂŵ ďĞŬůĞŶƟƐŝ ŽůĂŶ ǀĞ ĐĞƌƌĂŚŝLJĞ ƵLJŐƵŶ ŚĂƐƚĂůĂƌĚĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ƂŶĐĞƐŝ ďŝLJŽƉƐŝŶŝŶ
LJĞƌŝ LJŽŬƚƵƌ.
WĞƌŬƺƚĂŶ ďƂďƌĞŬ ďŝLJŽƉƐŝƐŝ ďŝƌĕŽŬ ŚĂƐƚĂĚĂ ůŽŬĂů ĂŶĞƐƚĞnjŝ ĂůƨŶĚĂ ƵLJŐƵůĂŶŦƌ. dƺŵƂƌ ůŽŬĂƐLJŽŶƵ͕ ĞŬŽũĞŶŝŬ
ƂnjĞůůŝŬůĞƌŝ ǀĞ ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĮnjŝŬƐĞů ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƟŬůĞƌŝŶĞ ŐƂƌĞ ďŝLJŽƉƐŝ hS ǀĞLJĂ d ŬůĂǀƵnjůƵŒƵŶĚĂ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝƌ.
ZĞŶĂů ŬŽƌ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌŝŶĚĞ ŐƺŶĐĞů ŽůĂƌĂŬ 1ϴ ' ŝŒŶĞůĞƌ ŝĚĞĂůĚŝƌ ǀĞ ĕŽŒƵ ŽůŐƵĚĂ ĚƺƔƺŬ ŵŽƌďŝĚŝƚĞ ŝůĞ ƚĂŶŦ
ŝĕŝŶ LJĞƚĞƌůŝ ĚŽŬƵ ƐĂŒůĂŶŦƌ. ŽŬůƵ ďŝLJŽƉƐŝLJĞ ŽůĂŶĂŬ ƐĂŒůĂLJĂŶ ŬŽĂŬƐŝLJĂů ƚĞŬŶŝŬĚĞ͕ ƚƺŵƂƌ LJĂLJŦůŵĂƐŦŶŦŶ
ƉŽƚĂŶƐŝLJĞů ƌŝƐŬŝŶĚĞŶ ŬĂĕŦŶŵĂŬ ŝĕŝŶ ŬŽĂŬƐŝLJĂů ŬůĂǀƵnj ǀĞLJĂ ŬĂŶƺů ŚĞƌ njĂŵĂŶ ŬƵůůĂŶŦůŵĂůŦĚŦƌ. SŽŶ LJŦůůĂƌĚĂ
ŬŽĂŬƐŝLJĂů ƚĞŬŶŝŬ ŬƵůůĂŶŦŵŦLJůĂ ŝůŐŝůŝ Śŝĕďŝƌ ŽůŐƵĚĂ ƚƺŵƂƌ LJĂLJŦůŦŵŦ ďŝůĚŝƌŝůŵĞŵŝƔƟƌ.
WĞƌŬƺƚĂŶ ďŝLJŽƉƐŝ ĚƺƔƺŬ ŵŽƌďŝĚŝƚĞLJĞ ƐĂŚŝƉƟƌ. SƉŽŶƚĂŶ ĕƂnjƺůĞŶ ƐƵďŬĂƉƐƺůĞƌͬƉĞƌŝŶĞĨƌŝŬ ŚĞŵĂƚŽŵ ǀĞ
ŚĞŵĂƚƺƌŝ ĞŶ ĕŽŬ ƌĂƉŽƌůĂŶĂŶ ŬŽŵƉůŝŬĂƐLJŽŶůĂƌĚŦƌ ĂŶĐĂŬ ŬůŝŶŝŬ ƂŶĞŵŝ ŽůĂŶ ŬĂŶĂŵĂ ŶĂĚŝƌ ŐƂƌƺůƺƌ ;й
0Ͳ1.ϰͿ ǀĞ ŐĞŶĞůůŝŬůĞ ŬĞŶĚŝŶŝ ƐŦŶŦƌůĂƌ.
SŽůŝĚ ƌĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌĚĞ ŵĂůŝŐŶŝƚĞ ƚĂŶŦƐŦ ǀĞ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ƟƉ ĂLJƌŦŵŦ ŝĕŝŶ ŬŽƌ ďŝLJŽƉƐŝ 77͛ĚĞŶ ĚĂŚĂ LJƺŬƐĞŬ ƚĂŶŦƐĂů
ĚĞŒĞƌĞ ƐĂŚŝƉƟƌ. ƺLJƺŬ ǀĞ ƐŽůŝĚ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ ŬŽƌ ďŝLJŽƉƐŝ ĚĂŚĂ ďĞůŝƌůĞLJŝĐŝĚŝƌ.
<Žƌ ďŝLJŽƉƐŝ ŝĕŝŶ ŝĚĞĂů ƐĂLJŦ ǀĞ ůŽŬĂƐLJŽŶ ƚĂŶŦŵůĂŶŵĂŵŦƔƨƌ ĂŶĐĂŬ ŝŬŝ ĂĚĞƚ ŝLJŝ ŬĂůŝƚĞĚĞ ;ƉĂƌĕĂůĂŶŵĂŵŦƔ͕ 10
ŵŵ͛ĚĞŶ ƵnjƵŶͿ ŬŽƌ ƂŶĞƌŝůŝƌ ǀĞ ŵĂŬƐŝŵƵŵ ƚĂŶŦ ŝĕŝŶ ŶĞŬƌŽƚŝŬ ĚŽŬƵůĂƌĚĂŶ ŬĂĕŦŶŦůŵĂůŦĚŦƌ. ƺLJƺŬ ƚƺŵƂƌůĞƌĚĞ
ƐĂŶƚƌĂů ŶĞŬƌŽnj ĂůĂŶůĂƌŦŶĚĂŶ ŬĂĕŦŶŦůĂƌĂŬ ƉĞƌŝĨĞƌĂů ďŝLJŽƉƐŝ ƚĞƌĐŝŚ ĞĚŝůŝƌ.
DĞŶĞLJŝŵůŝ ŵĞƌŬĞnjůĞƌŝŶ ƐŽŶ ƐĞƌŝůĞƌŝŶĚĞ ƐŽůŝĚ ƌĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌĚĞŬŝ ŵĂůŝŐŶŝƚĞ ƚĂŶŦƐŦŶĚĂ͕ ŬŽƌ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌŝŶ
LJƺŬƐĞŬ ƚĂŶŦƐĂů ĚĞŒĞƌĞ ;йϳϴͲϵϳͿ͕ ƐƉĞƐŝĮƐŝƚĞLJĞ ;йϵϴͲ100Ϳ ǀĞ ƐĞŶƐŝƟǀŝƚĞLJĞ ;йϴϲͲ100Ϳ ƐĂŚŝƉ ŽůĚƵŒƵ
ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ. ƵŶƵŶůĂ ďŝƌůŝŬƚĞ ƚĂŶŦƐĂů ŽůŵĂLJĂŶ ďŝLJŽƉƐŝ ŽƌĂŶŦ ŚĂůĂ йϮ.ϱͲϮϮ ĂƌĂƐŦŶĚĂĚŦƌ. ŒĞƌ ďŝLJŽƉƐŝ ŝůĞ
ƚĂŶŦ ŬŽŶƵůĂŵĂŵŦƔƐĂ ǀĞ ƌĂĚLJŽůŽũŝŬ ďƵůŐƵůĂƌ ŵĂůŝŐŶŝƚĞĚĞŶ ƔƺƉŚĞůĞŶĚŝƌŝLJŽƌƐĂ͕ ďƵ ĚƵƌƵŵĚĂ ďŝLJŽƉƐŝ ƚĞŬƌĂƌŦ
ǀĞLJĂ ĐĞƌƌĂŚŝ ĞdžƉůŽƌĂƐLJŽŶ ƂŶĞƌŝůĞďŝůŝƌ.
<Žƌ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌĚĞ ƚƺŵƂƌ ĚĞƌĞĐĞƐŝŶŝ ĚĞŒĞƌůĞŶĚŝƌŵĞŬ njŽƌĚƵƌ. ŝLJŽƉƐŝŶŝŶ &ƵŚƌŵĂŶ ĚĞƌĞĐĞůĞŶĚŝƌŵĞƐŝŶĚĞŬŝ
ďĂƔĂƌŦƐŦ ĚƺƔƺŬƚƺƌ ;йϰ3ͲϳϱͿ. Ƶ ŶĞĚĞŶůĞ LJƺŬƐĞŬ ŐƌĂĚĞ ǀĞ ĚƺƔƺŬ ŐƌĂĚĞ ƔĞŬůŝŶĚĞ ŝŬŝůŝ ĚĞƌĞĐĞůĞŶĚŝƌŵĞ
ƐŝƐƚĞŵŝ ŬƵůůĂŶŦůĂďŝůŝƌ.
<Žƌ ďŝLJŽƉƐŝůĞƌ͕ ŬŝƐƟŬ ƌĞŶĂů ŬŝƚůĞůĞƌ ŝĕŝŶ ĚƺƔƺŬ ƚĂŶŦƐĂů ĚĞŒĞƌĞ ƐĂŚŝƉƟƌ ǀĞ ďƵ ŽůŐƵůĂƌĚĂ ƐŽůŝĚ ƉĂƚĞƌŶĞ
;ŽƐŶŝĂŬ dŝƉ /s ŬŝƐƚͿ ƐĂŚŝƉ ĂůĂŶůĂƌ ďƵůƵŶŵĂĚŦŒŦ ƐƺƌĞĐĞ ďŝLJŽƉƐŝ ƂŶĞƌŝůŵĞŵĞůŝĚŝƌ. DŝŒĞƌ LJĂŶĚĂŶ ƂnjĞůůŝŬůĞ
ŬŽŵƉůĞŬƐ ŬŝƐƟŬ ůĞnjLJŽŶůĂƌĚĂ ŝŶĐĞ ŝŒŶĞ ĂƐƉŝƌĂƐLJŽŶ ďŝLJŽƉƐŝƐŝ ǀĞ ŬŽƌ ďŝLJŽƉƐŝŶŝŶ ŬŽŵďŝŶĂƐLJŽŶƵ ďŝƌďŝƌŝŶŝ
ƚĂŵĂŵůĂLJŦĐŦĚŦƌ.
8uCTOLO:uK T1N9
ZĞŶĂů ŶĞŽƉůĂnjŵůĂƌŦŶ Ϯ00ϰ t,K ǀĞ ŵŽĚŝĮLJĞ /ShW sĂŶĐŽƵǀĞƌ <ůĂƐŝĮŬĂƐLJŽŶƵŶĚĂ ƚĂŶŦŵůĂŶŵŦƔ ŽůĂŶ ŐĞŶŝƔ
ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝŬ ƐƉĞŬƚƌƵŵƵ ǀĂƌĚŦƌ. <ůŝŶŝŬ ŐƂƌƺƔĞ ŐƂƌĞ 3 ĂŶĂ ƟƉ Z ƂŶĞŵůŝĚŝƌ. ƵŶůĂƌ ďĞƌƌĂŬ ;ĐZ,<Ϳ͕
ƉĂƉŝůůĞƌ ;ƉZ,<ͲƟƉ 1 ǀĞ ϮͿ ǀĞ ŬƌŽŵŽĨŽď ;ĐŚZ,<Ϳ ŚƺĐƌĞůŝ ƚŝƉůĞƌĚŝƌ. ƵŶůĂƌŦŶ ƚƺŵƂƌ ĞǀƌĞ͕ ĚĞƌĞĐĞ ǀĞ ŬĂŶƐĞƌ
ƐƉĞƐŝĮŬ ƐĂŒŬĂůŦŵ ;<SSͿ ƺnjĞƌŝŶĞ ĞƚŬŝůĞƌŝ ƚĂďůŽ 3 ĚĞ ŐƂƐƚĞƌŝůŵŝƔƟƌ.
Tablo 3* RCC¯nYn 3 1na TY`YnYn Te]el Kara[derYcdY[lerY
dĂŶŦ ĂŶŦŶĚĂ ŝůĞƌůĞŵŝƔ
&ƵŚƌŵĂŶ DĞƌĞĐĞ 3
ŚĂƐƚĂůŦŬ ;d3Ͳ
ǀĞLJĂ ϰ
ϰ͕Eн͕DнͿ
,ŝƐƚŽůŽũŝŬ dŝƉ
Z,< LJƺnjĚĞƐŝ ;ΕͿ
<SS ;,ZͿ
ĐZ,<
йϴ0Ͳϵ0
йϮϴ
йϮϴ.ϱ
ZĞĨĞƌĂŶƐ ŐƌƵƉ
ƉZ,<
йϲͲ1ϱ
й1ϳ.ϲ
йϮϴ.ϴ
0.ϲϰͲ0.ϴϱ
ĐŚZ,<
йϮͲϱ
й1ϲ.ϵ
й3Ϯ.ϳ
0.ϮϰͲ0.ϱϲ
'ĞŶĞů ŽůĂƌĂŬ ŚĞƌ ƺĕ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ƟƉƚĞ ĚĞ ƉƌŽŐŶŽnj͕ ĞǀƌĞ ǀĞ ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝŬ ĚĞƌĞĐĞ ŝůĞ ďŝƌůŝŬƚĞ ŬƂƚƺůĞƔŝƌ ;dĂďůŽ
ϰͿ. dƺŵ Z,< ƟƉůĞƌŝŶĚĞ ϱ LJŦůůŦŬ ƐĂŒŬĂůŦŵ й ϰϵ͛ĚƵƌ. ŶĐĂŬ ŝŶƐŝĚĞŶƚĂů Z,<͛ŶŦŶ ĂƌƚŵĂƐŦ ǀĞ ƟƌŽnjŝŶ ŬŝŶĂnj
ŝŶŚŝďŝƚƂƌůĞƌŝŶŝŶ ŬƵůůĂŶŦŵĂ ŐŝƌŵĞƐŝ ŶĞĚĞŶŝLJůĞ ƐĂŒŬĂůŦŵĚĂ ŵƵŚƚĞŵĞůĞŶ ďŝƌ ŵŝŬƚĂƌ ĂƌƚŵĂ ďĞŬůĞŶŝůŵĞůŝĚŝƌ.
SĂƌŬŽŵĂƚŽŝĚ ĚĞŒŝƔŝŬůŝŬůĞƌ ďƺƚƺŶ Z,< ƟƉůĞƌŝŶĚĞ ŐƂƌƺůĞďŝůŝƌ ǀĞ LJƺŬƐĞŬ ĚĞƌĞĐĞ ǀĞ ĂŐƌĞƐŝŇŝŬůĞ ďŝƌůŝŬƚĞĚŝƌ.
200
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Tablo $* R8K¯Ta 5fre fe 8Ycdo`adoloZY[ 4ereSeie Göre KCC - 8R 95 C9
d1E0D0
ZeĨerĂŶƐ 'rƵƉ
dϮE0D0
Ϯ.ϳ1;Ϯ.1ϳͲ3.3ϵͿ
d3E0D0
ϱ.Ϯ0;ϰ.3ϲͲϲ.Ϯ1Ϳ
dϰE0D0
1ϲ.ϴϴ;1Ϯ.ϰ0ͲϮϮ.ϵϴͿ
EнD0
1ϲ.33;1Ϯ.ϴϵͲϮ0.ϳ3Ϳ
Dн
33.Ϯ3;Ϯϴ.1ϴͲ3ϵ.1ϴͿ
'rĂĚe 1
ZeĨerĂŶƐ 'rƵƉ
'rĂĚe Ϯ
1.1ϲ;0.ϵϰͲ1.ϰϮͿ
'rĂĚe 3
1.ϵϳ;1.ϲ0ͲϮ.ϰ3Ϳ
'rĂĚe ϰ
Ϯ.ϴϮ;Ϯ.0ϴͲ3.31Ϳ
dĂďůŽ ϱ Ěe ƚeŬ ƚĂrĂŇŦ͕ ƐƉŽrĂĚŝŬ ĐZ,<͕ ƉZ,< ǀeLJĂ ĐŚZ,< YÕYn 1ϵϳ0 Ͳ Ϯ003 ĂrĂƐŦŶĚĂ LJĂƉŦůĂŶ ƚeŬ ŵerŬenjůŝ
ŵerŝŬĂŶ ŬŽŚŽrƚ ĕĂůŦƔŵĂƐŦŶĚĂ rĂĚŝŬĂů ǀeLJĂ ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽŵŝ ŝůe ƚeĚĂǀŝ eĚŝůeŶ Z,< ŚĂƐƚĂůĂrŦŶŦŶ ƵnjƵŶ
ĚöŶeŵ ƐĂŒŬĂůŦŵůĂrŦ ŐöƐƚerŝůŵŝƔƟr.
Tablo 5* 8YcdoloZY[ TY`lere Gre Kancer C`ecYVY[ CaÎ[al] CK Oranlar
,ŝƐƚŽůŽũŝŬ dŝƉ
ϱ zŦů S< ;йͿ
10 zŦů S< ;йͿ
1ϱ zŦů S< ;йͿ
Ϯ0 zŦů S< ;йͿ
ĐZ,<
ϳ1;ϲϵͲϳ3Ϳ
ϲϮ;ϲ0ͲϲϰͿ
ϱϲ;ϱ3ͲϱϴͿ
ϱϮ;ϰϵͲϱϱͿ
ƉZ,<
ϵ1;ϴϴͲϵϰͿ
ϴϲ;ϴϮͲϴϵͿ
ϴϱ;ϴ1ͲϴϵͿ
ϴ3;ϳϴͲϴϴͿ
ĐŚZ,<
ϴϴ;ϴ3ͲϵϰͿ
ϴϲ;ϴ0ͲϴϮͿ
ϴϰ;ϳϳͲϵ1Ϳ
ϴ1;ϳϮͲϵ0Ϳ
2erra[ 8ºSrelY R8K
DĂŬrŽƐŬŽƉŝŬ ŽůĂrĂŬ ŝLJŝ ƐŦŶŦrůŦĚŦr ǀe ŐeŶeůůŝŬůe ŬĂƉƐƺů LJŽŬƚƵr. ƺLJƺŬ ƚƺŵörůerĚe ŝŶĮůƚrĂƐLJŽŶ Őörƺůeďŝůŝr.
<eƐŝƚ LJƺnjeLJŝ ĕŽŒƵŶůƵŬůĂ ŚeŵŽrĂũŝ ǀe ŶeŬrŽnjŝƐůe ƐeLJreĚeŶ ĂůƨŶ ƐĂrŦƐŦ reŶŬƚeĚŝr. &ƵrŚŵĂŶ ĚereĐeůeŶĚŝrŵe
ƐŝƐƚeŵŝ ŬƵůůĂŶŦůŵĂŬƚĂĚŦr. SŦŬůŦŬůĂ ŬrŽŵŽnjŽŵ 3Ɖ ŬĂLJďŦ ǀe ŬrŽŵŽnjŽŵ 3Ɖ Ϯϱ ƺnjerŝŶĚe ůŽŬĂůŝnje ǀŽŶ ,ŝƉƉeů
ʹ >ŝŶĚĂƵ ;s,>Ϳ ŐeŶ ŵƵƚĂƐLJŽŶƵ ďƵůƵŶƵr. ĐZ,<͛ůŦ ŚĂƐƚĂůĂr͕ ƉZ,< ǀe ĐŚZ,< ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔƨrŦůĚŦŒŦŶĚĂ͕ ĚĂŚĂ
Ŭöƚƺ ƉrŽŐŶŽnjĂ ƐĂŚŝƉƟr. zĂƉŦůĂŶ ďŝr ĕĂůŦƔŵĂĚĂ͕ 1ϵϴϳͲϵϴ ĂrĂƐŦ ƚeĚĂǀŝ eĚŝůeŶ ŚĂƐƚĂůĂrĚĂ͕ ϱ LJŦůůŦŬ <SS ŽrĂŶŦ
dED͛LJe Őöre 1.͕ Ϯ.͕ 3. ǀe ϰ. eǀreĚe ƐŦrĂƐŦLJůĂ й ϵ1͕ й ϳϰ͕ й ϲϳ ǀe й 3Ϯ͛Ěŝr. Z,<͛ŝŶ ĂŒrŦƐŦnj ǀĂrLJĂŶƨ
ŵƵůƟůŽŬƺůer ŬŝƐƟŬ Z,<͛Ěŝr ǀe LJĂŬůĂƔŦŬ ŽůĂrĂŬ ďƺƚƺŶ Z,<͛ůerŝŶ й ϰ͛ƺŶƺ ŽůƵƔƚƵrƵr.
Pa`Yller 8ºSrelY R8K
DĂŬrŽƐŬŽƉŝŬ ŽůĂrĂŬ LJĂůĂŶĐŦ ŬĂƉƐƺůůe ŝLJŝ cnrlan]•͕ ƐĂrŦ ǀeLJĂ ŬĂŚǀereŶŐŝ reŶŬƚe ǀe LJƵŵƵƔĂŬ LJĂƉŦĚĂĚŦr.
Ŷ ƐŦŬ ŐeŶeƟŬ ďƵůŐƵůĂr ŬrŽŵŽnjŽŵ ϳ ǀe 1ϳ ƚrŝnjŽŵŝůerŝ ǀe ŬrŽŵŽnjŽŵ z ŬĂLJďŦĚŦr. ŽÕ ĚeŒŝƔŝŬ ƐƵďƟƉ YÕerYr;
dŝƉ 1 ǀe Ϯ ƚeŵeů ƟƉůerĚŝr͕ ĚŝŒerŝ ŝƐe ŽŶŬŽƐŝƟŬ ƟƉĚŝr. ĐZ,< ŝůe ŬĂrƔŦůĂƐƨrŦůĚŦÎnTa ƉZ,< ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬ
ŽrĂŶĚĂ ŽrŐĂŶĂ ƐŦŶŦrůŦ ŽůŵĂ eŒŝůŝŵŝŶĚe ǀe ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬ ϱ LJŦůůŦŬ <SS͛LJe ƐĂŚŝƉƟr. DŝŒer LJĂŶĚĂŶ ƉZ,< ƟƉ
Ϯ͛ŶŝŶ ƉrŽŐŶŽnjƵ ƟƉ 1͛ĚeŶ ĚĂŚĂ ŬöƚƺĚƺr ;,Z Ϯ.1ϲ y 3.ϮϴͿ. ŐnjŽĮƟŬ bºiº]e ƉƐŽĚŽŶeŬrŽƟŬ ĚeŒŝƔŝŬůŝŬůer
ǀe ƚƺŵörƺŶ LJĂǀĂƔ ďƺLJƺŵeƐŝŶe ďĂŒůŦ ďĂƐŦŶĕ ĂƚrŽĮƐŝ ƐŽŶƵĐƵ ŽůƵƔĂŶ ƉƐŽĚŽŬĂƉƐƺů ƟƉ1͛ŝŶ ƟƉŝŬ ŝƔĂreƚůerŝĚŝr.
WƐŽĚŽŬĂƉƐºů ǀe ŝůerŝ ĚereĐeĚe ŶeŬrŽƟŬ ĚeŒŝƔŝŬůŝŬůer ƚƺŵörƺŶ eŬƐƚrĂreŶĂů blº]ºnTe ŬƺreƐeů ƔeŬŝů
ĚeŒŝƔŝŬůŝŬůerŝŶe ŶeĚeŶ ŽůƵr. DĂƐŝĨ ŶeŬrŽnj ŝĕereŶ ƚƺŵrůer ŬŦrŦůŐĂŶĚŦr ǀe ƐƉŽŶƚĂŶ rƺƉƚƺre ǀeLJĂ ŵŝŶŝŵĂů
ƚrĂǀŵĂ ƐŽŶrĂƐŦ reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ŬĂŶĂŵĂLJĂ ŶeĚeŶ ŽůĂďŝůŝrůer. dŝƉ1͛Ěe ŝLJŝ ŐeůŝƔŵŝƔ ƉƐŽĚŽŬĂƉƐƺů͕ ŶeŬrŽnjĂ
rĂŒŵeŶ rƺƉƚƺre eŶŐeů ŽůƵr. WŽƐƚŬŽŶƚrĂƐƚ d͛Ěe ŶeŬrŽnjůĂr ƚƺŵŽrƺŶ ŵerŬenjŝŶĚe ŚŝƉŽĚeŶƐ ĂůĂŶ
•e[lYnTei[en ďƵ ĂůĂŶ ĐĂŶůŦ ƚƺŵör ĚŽŬƵƐƵLJůĂ ĕeǀreůeŶŵŝƔƟr ǀe d͛Ěe ŬŽŶƚrĂƐƚůĂŶĂŶ cnrla [enTYnY
WcderYr.
dmz< 10. DƂŶĞŵ SĞƌƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦƌůŦŬ <ƵƌƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
201
ĂnjŦ LJĂnjĂrůĂr ŽŶŬŽƐŝƟŬ ƟƉ Z͛LJŝ ƉƐŽĚŽŬĂƉƐºů ǀe LJĂLJŐŦŶ ŶeŬrŽnj ŝĕerŵeLJeŶ͕ ŶĂĚŝreŶ eŬƐƚrĂreŶĂů bºiºLJeŶ
ǀe ĚƺƔƺŬ ŬĂŶƐer ƉŽƚĂŶƐŝLJeůŝ ŝůe ŝĨĂĚe eĚerŬeŶ͕ ďŝrĕŽŒƵ ƚĂrĂķŶĚĂŶ ďöLJůe ďŝr ƟƉ ŬĂďƵů ŐörŵeŵeŬƚeĚŝr.
Kro]oVob 8ºSrelY
rŽŶnj reŶŬůŝ͕ ŶŝƐƉeƚeŶ ŚŽŵŽũeŶ͕ ŬĂƉƐƺůƐƺnj ĂŵĂ cnrlar belYrWYn ďŝr ŬŝƚůeĚŝr. <rŽŵŽnjŽŵ ϮͲ10Ͳ13ͲϮ1
ŬĂLJďŦ ƟƉŝŬ ŐeŶeƟŬ ĚeŒŝƔŝŬůŝŬůerĚŝr. WrŽŐŶŽnj ŝLJŝLJe LJĂŬŦŶĚŦr. ϱ LJŦůůŦŬ reŬƺrreŶƐƐŝnj ǀe <SS ŽrĂŶůĂrŦ й ϴϵ.3 ǀe
й ϵ3 ǀe 10 LJŦůůŦŬ <SS ŽrĂŶŦ ŝƐe й ϴϴ.ϵ͛ĚƵr.
5FR5L5=5
<ůŝŶŝŬ ǀe ďŝůŝŵƐeů ŬƵůůĂŶŦŵ ŝĕŝŶ ŐeŶeůůŝŬůe dED eǀreůeŵeƐŝ öŶerŝůŝr. dED eǀreůeŵeƐŝŶŝŶ ƐŽŶ ǀerƐŝLJŽŶƵ
Ϯ010͛ĚĂ LJĂLJŦŶůĂŶŵŦƔƨr ǀe ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ĚeŒerŝ ƚeŬ ǀe ĕŽŬ ŵerŬenjůŝ ĕĂůŦƔŵĂůĂrůĂ ĚŽŒrƵůĂŶŵŦƔƨr ;dĂďůŽ ϲͿ.
Tablo 6* TN= 5frele]ecY
TH* Wrŝŵer ƚŵ ĚeŒerůeŶĚŝrŝůŵeŵŝƔ
T0* Wrŝŵer dº]re aYd [and io[
T1* dƺŵör ďöďreŬƚe ƐŦŶŦrůŦ͕ ч ϳ Đŵ
T1a* dƺŵör ďöďreŬƚe ƐŦŶŦrůŦ͕ ч ϰ Đŵ
T1b* dƺŵör ďöďreŬƚe ƐŦŶŦrůŦ͕ хϰĐŵ͕ чϳ Đŵ
T2* dƺŵör ďöďreŬƚe ƐŦŶŦrůŦ͕ хϳ Đŵ
T2a* dƺŵör ďöďreŬƚe ƐŦŶŦrůŦ͕ хϳĐŵ͕ ч10 Đŵ
T2b* dƺŵör ďöďreŬƚe ƐŦŶŦrůŦ͕ х10 Đŵ
T3* dƺŵör ŵĂũŽr ǀeŶůere ǀeLJĂ ƉerŝreŶĂů ĚŽŬƵLJĂ LJĂLJŦůŵŦƔ ĂŶĐĂŬ ŐerŽƚĂ ĨĂƐŝĂƐŦ ĚŦƔŦŶĂ ƚĂƔŵĂŵŦƔƚŦr.
T3a* 'erĂƚŽ ĨĂƐLJĂƐŦŶĂ ƐŦŶŦrůŦ͕ reŶĂů ǀeŶ ǀeLJĂ ĚĂůůĂrŦŶĚĂ ;ŬĂƐ ŝĕereŶͿ ƚƺŵör ƚrŽŵďƺƐƺ ǀeLJĂ ƉerŝŶeĨrŝŬ
LJĂŒ ĚŽŬƵLJĂ ǀeͬǀeLJĂ reŶĂů ƐŝŶƺƐ LJĂŒ ĚŽŬƵƐƵŶĂ ŝŶǀĂnjLJŽŶ
T3b* DŝLJĂĨrĂŵ Ăůƨ ďöůŐeĚeŬŝ s<7͛Ěe ƚƺŵör ƚrŽŵďƺƐƺ ƵnjĂŶŦŵŦ
T3S* DŝLJĂĨrĂŵ ƺƐƚƺ ďöůŐeĚeŬŝ s<7͛Ěe ƚƺŵör ƚrŽŵďƺƐƺ ǀeLJĂ s</ ĚƵǀĂrŦŶĂ ŝŶǀĂnjLJŽŶ
T$* 'erĂƚŽ ĨĂƐLJĂƐŦ ĚŦƔŦŶĂ ƚĂƔŵŦƔ ǀeLJĂ ĂLJŶŦ ƚĂrĂĨ ĂĚreŶĂů ďenje ƵnjĂŶŦŵ ŐöƐƚereŶ ƚƺŵör
N0* öůŐeƐeů ůeŶĨ ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵŵƵ LJŽŬ
N1* 1 ĂĚeƚ ďöůŐeƐeů ůeŶĨ ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵŵƵ
N2* ŝrĚeŶ ĨĂnjůĂ ďöůŐeƐeů ůeŶĨ ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵŵƵ
=0͗ hnjĂŬ ŽrŐĂŶ ŵeƚĂƐƚĂnjŦ LJŽŬ
=1* hnjĂŬ ŽrŐĂŶ ŵeƚĂƐƚĂnjŦ ǀĂr
dED eǀreůeŵe ŐrƵƉůĂrŦ ŝƐe ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ŐŝďŝĚŝr.
5fre 9* d1 E0 D0
5fre 99* dϮ E0 D0
5fre 999* d3 E0 D0
d1͕ dϮ ǀeLJĂ d3͕ E1͕ D0
5fre 9F* dϰ͕ ,erŚĂŶŐŝ ďŝr E͕ D0͕
,erŚĂŶŐŝ ďŝr d͕ EϮ͕ D0
,erŚĂŶŐŝ ďŝr d͕ ,erŚĂŶŐŝ ďŝr E͕ D1
ŶĐĂŬ dED ƐŝƐƚeŵŝŶĚe ďĂnjŦ ďeůŝrƐŝnjůŝŬůer cz [oneceTer fe be neTenle cYcde]Yn baz ŐeůŝƔƟrŵeůere
ŝŚƟLJĂĐŦ ŽůĚƵŒƵ ŬĂďƵů eĚŝůŵeŬƚeĚŝr. ƵŶůĂr ĂƔĂŒŦĚĂ önjeƚůeŶŵŝƔƟr.
• ϰ Đŵ ĐƵƚͲŽī͚Ă ĚĂLJĂŶĂŶ d1 Ăůƚ ŐrƵƉůĂŵĂƐŦ͕ ůŽŬĂůŝnje ŬĂŶƐerĚe ŶeĨrŽŶ ŬŽrƵLJƵĐƵ ĐerrĂŚŝ YÕYn ŽƉƟŵĂů
ŽůŵĂLJĂďŝůŝr.
• dϮ ƚƺŵörůerĚeŬŝ ĂLJŦrŦŵ ŐeŶŝƔůŝŒŝ ƐŽrŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦr.
• dED ƐŦŶŦŇĂŵĂƐŦŶŦŶ Ϯ00Ϯ ǀerƐŝLJŽŶƵŶĚĂŶ ďerŝ͕ reŶĂů ƐŝŶƺƐ LJĂŒ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵ ŽůĂŶ ƚƺŵörůer Ɖd3Ă ŽůĂrĂŬ
ƐŦŶŦŇĂŶĚŦrŦůŵŦƔƨr. ŶĐĂŬ ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬĂŶ ǀerŝůer ŐöƐƚerŵŝƔƟr Ŭŝ reŶĂů ƐŝŶƺƐ LJĂŒ ĚŽŬƵƐƵ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵ
ƉerŝŶeĨrŝƟŬ LJĂŒ ĚŽŬƵ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵŶĚĂŶ ĚĂŚĂ Ŭöƚƺ ďŝr ƉrŽŐŶŽnjĂ ƐĂŚŝƉƟr ǀe ďƵ LJƺnjĚeŶ Ɖd3Ă ŽůĂrĂŬ
ĚeŒerůeŶĚŝrŝůŵeŵeůŝĚŝr.
202
dmz< 10. DöŶeŵ SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
• SŦŶŦŇĂŵĂŶŦŶ ďĂnjŦ Ăůƚ eǀreůerŝ ďŝrďŝrůerŝLJůe örƚƺƔeďŝůŝr ;ƉdϮď͕ Ɖd3Ă͕ Ɖd3Đ ǀe ƉdϰͿ
• E1ͲEϮ Ăůƚ ŐrƵƉ ƐŦŶŦŇĂŵĂƐŦŶŦŶ ĚŽŒrƵůƵŒƵ ƐŽrŐƵůĂŶŵĂŬƚĂĚŦr.
Z,<͛ůŝ ŚĂƐƚĂůĂrŦŶ ƵLJŐƵŶ D eǀreůeŵeƐŝ YÕYn eiWen ƉreŽƉerĂƟĨ Wrºndºle]eler ia`l]alTr ƚŽrĂŬƐ ǀe
ĂďĚŽŵeŶ dͿ
PROGNOCTuK 61KT¬RL5R
WrŽŐŶŽnjƵ eƚŬŝůeLJeŶ ĨĂŬƚörůer͖ ĂŶĂƚŽŵŝŬ͕ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ͕ ŬůŝŶŝŬ ǀe ŵŽůeŬƺůer ŽůĂrĂŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦrŦůĂďŝůŝr.
1nado]Y[ 6a[drler
ŶĂƚŽŵŝŬ ĨĂŬƚörůer ;ƚƺŵör ďŽLJƵƚƵ͕ ǀeŶönj ŝŶǀĂnjLJŽŶ͕ reŶĂů ŬĂƉƐƺů ŝŶǀĂnjLJŽŶƵ͕ ĂĚreŶĂů ŝŶǀĂnjLJŽŶ͕ ůeŶĨ ŶŽĚƵ
ǀe ƵnjĂŬ ŵeƚĂƐƚĂnjͿ ŐeŶeů ŽůĂrĂŬ dED ƐŦŶŦŇĂŵĂ ƐŝƐƚeŵŝŶĚe ƚŽƉůĂŶŵŦƔƨr ;ƚĂďůŽ ϲͿ.
ZeŶĂů ƚƺŵörůerŝ ƚĂŶŦŵůĂŵĂĚĂ ƐƚĂŶĚĂrĚŝnjĂƐLJŽŶƵ ƐĂŒůĂŵĂŬ ĂŵĂĐŦ ŝůe WDh ƐŦŶŦĨůĂŵĂƐŦ͕ Z..E..>
ŶeĨrŽŵeƚrŝ ƐŬŽrƵ ǀe Ͳ7ŶĚedž Őŝďŝ ŽďũeŬƟĨ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ƐŦŶŦŇĂŵĂ ƐŝƐƚeŵůerŝ öŶerŝůŵŝƔƟr. Ƶ ƐŝƐƚeŵůer ƚƺŵör
ďŽLJƵƚƵ͕ eŐnjŽĮƟŬͬeŶĚŽĮƟŬ önjeůůŝŬ͕ ƚŽƉůĂLJŦĐŦ ƐŝƐƚeŵ ǀe reŶĂů ƐŝŶƺƐe LJĂŬŦŶůŦŬ͕ ĂŶƚerŝŽrͬƉŽƐƚerŝŽr LJerůeƔŝŵ
Őŝďŝ ĂŶĂƚŽŵŝŬ önjeůůŝŬůere ĚĂLJĂŶŵĂŬƚĂĚŦr. EeĨrŽŶ ŬŽrƵLJƵĐƵ ĐerrĂŚŝ ǀe ƚƺŵör ĂďůĂƐLJŽŶ ƚeŬŶŝŬůerŝŶe
ďĂŒůŦ ƉŽƚĂŶƐŝLJeů ŵŽrďŝĚŝƚe ŚĂŬŬŦŶĚĂ ŽďũeŬƟĨ ďŝr öŶŐörƺ ƐĂŒůĂĚŦŒŦ YÕYn ĂŶĂƚŽŵŝŬ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦrŵĂ ƐŝƐƚeŵŝ
ŬƵůůĂŶŦůŵĂƐŦ ĨĂLJĚĂůŦĚŦr. ŶĐĂŬ eŶ ŝLJŝ ƚeĚĂǀŝ ŽƉƐŝLJŽŶƵŶƵ ƐeĕerŬeŶ͕ ĂŶĂƚŽŵŝŬ ƐŬŽrůĂŵĂůĂrn LJĂŶŦŶĚĂ ŚĂƐƚĂ
önjeůůŝŬůerŝ ǀe ĐerrĂŚŦŶ ĚeŶeLJŝŵŝ Ěe ĚŝŬŬĂƚe ĂůŦŶŵĂůŦĚŦr.
8YcdoloZY[ 6a[drler
,ŝƐƚŽůŽũŝŬ ĨĂŬƚörůer &ƵŚrŵĂŶ 'rĂĚe͕ Z,< ƐƵďƟƉŝ͕ ƐĂrŬŽŵĂƚŽŝĚ önjeůůŝŬůer͕ ŵŝŬrŽǀĂƐŬƺůer ŝŶǀĂnjLJŽŶ͕ ƚƺŵör
ŶeŬrŽnjƵ ǀe ƚŽƉůĂLJŦĐŦ ƐŝƐƚeŵ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵŶƵ ŝĕerŝr. Z,< ŝĕŝŶ eŶ LJĂLJŐŦŶ ŬĂďƵů ŐöreŶ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ eǀreůeŵe
ƐŝƐƚeŵŝ &ƵŚrŵĂŶ EƺŬůeer 'rĂĚe SŝƐƚeŵŝĚŝr. ,er Ŷe ŬĂĚĂr ŝŶƚrĂ ǀe ŝŶƚerͲŽďƐerǀer ĨĂrŬůŦůŦŬůĂrĚĂŶ eƚŬŝůeŶƐe
Ěe ďĂŒŦŵƐŦnj ďŝr ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚör ŽůĂrĂŬ ŬĂďƵů eĚŝůŝr. ĂƐŝƚ Ϯ ǀeLJĂ 3 ĚereĐeůŝ &ƵŚrŵĂŶ ĚereĐeůeŶĚŝrŵeƐŝ͕
ŬůĂƐŝŬ ϰ ĚereĐeůŝ ŬĂĚĂr ĚŽŒrƵ ŬĂďƵů eĚŝůŵeŬƚeĚŝr.
DƺŶLJĂ SĂŒůŦŬ PrŐƺƚƺ ;DSPͿ ƐŦŶŦŇĂŶĚŦrŵĂƐŦŶĂ Őöre͕ 3 ŵĂũŽr ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ Z,< Ăůƚ ƟƉŝ ŵeǀĐƵƩƵr.
<ŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶeů ;ďerrĂŬ ŚƺĐreůŝͿ ;йϴ0Ͳϵ0Ϳ͕ ƉĂƉŝůůer ;й10Ͳ1ϱͿ ǀe ŬrŽŵŽĨŽď ;йϰͲϱͿ . deŬ ĚeŒŝƔŬeŶůŝ ĂŶĂůŝnjĚe
ŬrŽŵŽĨŽď ƟƉ ƉĂƉŝůůer ƟƉƚeŶ͕ ƉĂƉŝůůer ƟƉ ŝƐe ďerrĂŬ ŚƺĐreůŝ Z,< ƟƉŝŶĚeŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƉrŽŐŶŽnjĂ ƐĂŚŝƉƟr.
ŶĐĂŬ Z,< ƐƵďƟƉŝ ƚĂrĂķŶĚĂŶ ƐĂŒůĂŶĂŶ ƉrŽŐŶŽnjĂ Ăŝƚ ďŝůŐŝŶŝŶ͕ ƚƺŵör eǀreƐŝ ŐönjöŶƺŶe ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ ďŝr
ĚeŒerŝ ŬĂůŵĂŵĂŬƚĂĚŦr. WĂƉŝůůer ƟƉ 1 Z,<͛ůĂr ŬrŽŵŽĮůŝŬ ƐŝƚŽƉůĂnjŵĂůŦ͕ ŝLJŝ ƉrŽŐŶŽnjůƵ ǀe ĚƺƔƺŬ ĚereĐeůŝ
ƚƺŵörůer ŝŬeŶ͕ ƟƉ Ϯ ŽůĂŶůĂr eŽnjŝŶŽĮůŝŬ ƐŝƚŽƉůĂnjŵĂůŦ͕ LJƺŬƐeŬ ĚereĐeůŝ ǀe ŵeƚĂƐƚĂnjĂ eŒŝůŝŵůŝ ƚƺŵörůerĚŝr.
yƉ11.Ϯ ŬrŽŵŽnjŽŵ ƚrĂŶƐůŽŬĂƐLJŽŶƵ ŽůĂŶ Z,<͕ njĂLJŦĨ ƉrŽŐŶŽnjůĂ ŝůŝƔŬŝůŝĚŝr. 7ŶƐŝĚĂŶƐŦ ĚƺƔƺŬƚƺr ĂŵĂ ŐeŶĕ
ŚĂƐƚĂůĂrĚĂ ƐŝƐƚeŵĂƚŝŬ ŽůĂrĂŬ ĂrĂƔƚŦrŦůŵĂůŦĚŦr.
KlYnY[ 6a[drler
WrŽŐŶŽnjĂ eƚŬŝ eĚeŶ ŬůŝŶŝŬ ĨĂŬƚörůer ŚĂƐƚĂŶŦŶ ƉerĨŽrŵĂŶƐ ĚƵrƵŵƵ͕ ůŽŬĂůŝnje ƐeŵƉƚŽŵůĂr͕ ŬĂƔeŬƐŝ͕ ĂŶeŵŝ
ǀe ƉůĂƚeůeƚ ƐĂLJŦƐŦŶŦ ŝĕerŝr.
=ole[ºler 2elYrdeÕler
Ƶ ĂŵĂĕůĂ ĕŽŬ ƐĂLJŦĚĂ ŵŽůeŬƺůer ďeůŝrƚeĕ ĂrĂƔƨrŦůŵŦƔƨr. ƵŶůĂr ĂrĂƐŦŶĚĂ <ĂrďŽŶŝŬ ĂŶŚŝĚrĂnj ϵ ;Ă/yͿ͕
ǀĂƐŬƺůer eŶĚŽƚeůLJĂů ďƺLJƺŵe ĨĂŬƚörƺ ;s'&Ϳ͕ ,ŝƉŽŬƐŝ ŝŶĚƺŬƐŝLJŽŶ ĨĂŬƚörƺ ;,/&Ϳ͕ <ŝϲϳ ;ƉrŽůŝĨerĂƐLJŽŶͿ͕
Ɖϱ3͕ WdE ;ŚƺĐre ĚöŶŐƺƐƺͿ͕ ͲĐĂĚŚerŝŶ͕ ZW͕ ŽƐƚeŽƉŽŶƟŶ͕ Dϰϰ ;ŚƺĐre ĂĚenjLJŽŶͿ ƐĂLJŦůĂďŝůŝr. ƵŐƺŶe
ŬĂĚĂr ďƵ ďeůŝrƚeĕůerŝŶ ŚŝĕďŝrŝŶŝŶ ŵeǀĐƵƚ ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ƐŝƐƚeŵůerŝŶ öŶŐörƺƐƺŶƺ ĂrƚŦrĚŦŒŦ ŐöƐƚerŝůeŵeŵŝƔƟr.
Ƶ ŶeĚeŶůe rƵƟŶ ƵLJŐƵůĂŵĂĚĂ ŬƵůůĂŶŦŵůĂrŦ öŶerŝůŵeŵeŬƚeĚŝr. 'eŶ eŬƐƉreƐLJŽŶ ƉrŽĮůŝ ƵŵƵƚ ǀerŝĐŝ
ŐörƺůŵeŬƚeĚŝr. ŵĂ ďƵ LJöŶƚeŵŝŶ Ěe ƔƵ ĂŶĂ ŬĂĚĂr LJeŶŝ ďŝr ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚör ďƵůƵŶŵĂƐŦŶĂ LJĂrĚŦŵŦ
ŽůŵĂŵŦƔƨr.
ProWnocdY[ CYcde]ler fe No]oWra]lar
ĂŒŦŵƐŦnj ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚörůerŝ ďŝrůeƔƟreŶ ƉŽƐƚŽƉerĂƟĨ ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ƐŝƐƚeŵůer ǀe ŶŽŵŽŐrĂŵůĂr ŐeůŝƔƟrŝůŵŝƔ
ǀe ŐƺŶĐeůůeŶŵŝƔƟr. SĂŒŬĂůŦŵŦ öŶŐörŵeĚe ďƵ ƐŝƐƚeŵůer dED eǀreůeŵe ǀe &ƵŚrŵĂŶ ĚereĐeƐŝŶĚeŶ
ĚĂŚĂ ĚŽŒrƵ ŽůĂďŝůŝr. PŶŐörƺ ĚŽŒrƵůƵŒƵŶƵ öůĕŵe ŬĂďŝůŝLJeƚůerŝ ŶŽŵŽŐrĂŵůĂrŦŶ öŶeŵůŝ ďŝr ĂǀĂŶƚĂũŦĚŦr.
Ƶ ĚĂ ŽďũeŬƟĨ ŽůĂrĂŬ LJeŶŝ ƉĂrĂŵeƚreůerŝŶ ĚeŒerůeŶĚŝrŝůŵeƐŝŶŝ ƐĂŒůĂr. <ĂďƵů eĚŝůŵeĚeŶ öŶĐe Śer LJeŶŝ
ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ĚeŒŝƔŬeŶ ǀeLJĂ ƐŝƐƚeŵŝŶ͕ öŶŐörƺ ĚŽŒrƵůƵŒƵŶƵŶ ŬŽŶǀĂŶƐŝLJŽŶeů ƉŽƐƚŽƉerĂƟĨ ŚŝƐƚŽƉrŽŐŶŽƐƟŬ
ƔeŵĂůĂrĚĂŶ ƺƐƚƺŶ ŽůĚƵŒƵ ŐöƐƚerŝůŵeůŝĚŝr. zĂŬŦŶ njĂŵĂŶĚĂ LJeŶŝ ƉreŽƉerĂƟĨ ŵƺŬeŵŵeů öŶŐörƺ ĚŽŒrƵůƵŒƵ
dmz< 10. DöŶeŵ SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
203
ŽůĂŶ ŶŽŵŽŐrĂŵůĂr ĚƺnjeŶůeŶŵŝƔƚŝr. ƵŶůĂr ůŽŬĂůŝnje Z,<͛ĚĂ h/SS͕ SS/'E͕ ƉŽƐƚŽƉerĂƟĨ <ĂrĂŬŝeǁŝĐnj͛Ɛ
ŶŽŵŽŐrĂŵŦ͕ ŵeƚĂƐƚĂƟŬ Z,<͛ĚĂ ŝƐe DS< ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ƐŝƐƚeŵŝ ǀe ,eŶŐ͛Ɛ ŵŽĚeůŝĚŝr. Ƶ ŶŽŵŽŐrĂŵ
ƐŝƐƚeŵůerŝŶŝŶ ŬƵůůĂŶĚŦŬůĂrŦ ƉĂrĂŵeƚreůer ƚĂďůŽ ϳ͛ĚĂ önjeƚůeŶŵŝƔƟr.
Tablo 7* R8K¯Ta Kellanlan ProWnocdY[ No]oWra]lar
WrŽŐŶŽƐƟŬ
DŽĚeů
>ŽŬĂůŝnje
Z,<
DeƚĂƐƚĂƟŬ
Z,<
dED
h/SS
dž
SS/'E
dž
<ĂrĂŬŝeǁŝĐnj͛Ɛ
dž
K'
<ĂrŶŽĨƐŬLJ
Z,<
WerĨ.
WerĨ.
ŝůŝƔŬŝůŝ
SŬŽrƵ
SŬŽrƵ
ƐeŵƉƚŽŵ
dž
&ƵŚrŵĂŶ
dƺŵör
Tm
'rĂĚe
EeŬrŽnjƵ
ĂƉ
dž
dž
TĂŶŦĚĂŶ
TeĚĂǀŝLJe
>D, Ă ,
<
W>T
dž
dž
ŐeĐŝŬme
dž
dž
dž
dž
dž
DS<
dž
dž
,eŶŐ͛Ɛ
dž
dž
dž
dž
dž
dž
dž
WrŽŐŶŽƐƟŬ ƐŝƐƚemůerŝŶ ŝůerůemŝƔ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ ŬƵůůĂŶŦůmĂƐŦ öŶerŝůŝrŬeŶ͕ ůŽŬĂůŝnje ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ ŬƵůůĂŶŦmŦ rƵƟŶ
öŶerŝůmenj. zŝŶe Śŝĕďŝr mŽůeŬƺůer ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ďeůŝrƚeĕŝŶ ŬůŝŶŝŬƚe rƵƟŶ ŬƵůůĂŶŦmŦ öŶerŝůmemeŬƚeĚŝr.
Kaina[*
Ϯ01ϰ h ZeŶĂů ,ƺĐreůŝ <ĂŶƐer <ůĂǀƵnjƵ
20$
dmz< 10. DöŶeŵ SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ڄ”‡òÚ”Ž‡”‹‹‡†ƒ˜‹•‹
Dr. ZeĐeƉ mzm<>W>>7
?ndokuj Mays Žniversitesi D` 6akºltesi Žroloji AnaRilim Dal Samsun
Lo[alYze 2bre[ Tº]rlerYnYn TeTafYcY
RaTY[al NeVre[do]Y
öďreŬ ƚƺmörůerŝŶŝŶ ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe ƚeŬ ǀe eŶ eƚŬŝůŝ LJöŶƚem ĐerrĂŚŝĚŝr. La`aroc[o`Y[ raTY[al
neVre[do]Y T2 bbre[ dº]rlerYnTe fe `arcYiel neVre[do]Yie eiWen ol]aian T1 bbre[ dº]rlerYnTe
cdanTard deTafY inde]Y olara[ nerYl]e[deTYr. ParcYiel neVre[do]Y YnTY[acione olan T1 dº]rler
YÕYn la`aroc[o`Y[ raTY[al neVre[do]Y eiWelan]a]alTr. Iº[ce[ ]orbYTYdeie caXY` T2 dº]rler fe
`e[ Õo[ T3T$ dº]rler YÕYn aÕ[ raTY[al neVre[do]Y derSYX eTYl]elYTYr. ĕŦŬ ĐerrĂŚŝ ŐŝrŝƔŝm ďöďreŬƚeŬŝ
ŬŝƚůeŶŝŶ ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵ ǀeLJĂ ďƺLJƺŬůƺŒƺŶe Őöre ƚrĂŶƐĂďĚŽmŝŶĂů͕ ƚŽrĂŬŽĂďĚŽmŝŶĂů ǀeLJĂ ŇĂŶŬ ŝŶƐŝnjLJŽŶ ŝůe
ŐerĕeŬůeƔƟrŝůeďŝůŝr. ZĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ŬĂŶƐere önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ eǀreƐŝ ŝůe ŝůŝƔŬŝůŝĚŝr ǀe
ϱ LJŦůůŦŬ ŬĂŶƐere önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ƉT1Ă ƚƺmörůerĚe й ϵϳ ǀe ƉT1ď ƚƺmörůerĚe й ϴϳ ŽrĂŶŦŶĚĂĚŦr ;1Ϳ. hnjƵŶ
Ɛƺreůŝ ƚĂŬŝƉ ƐŽŶƵĕůĂrŦŶĂ Őöre ůĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ ǀe ĂĕŦŬ rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝůerŝŶ ŬĂŶƐere önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ŽrĂŶůĂrŦ
ďeŶnjer ďƵůƵŶmƵƔƚƵr. >ĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ LJĂƉŦůĂŶůĂrĚĂ 10 LJŦůůŦŬ ŬĂŶƐere önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm й ϵϮ
ŽrĂŶŦŶĚĂ ďŝůĚŝrŝůmŝƔƟr ;ϮͿ.
öďreŬ ƚƺmörůerŝŶĚe ŬůŝŶŝŬ eǀreůere Őöre ĐerrĂŚŝ ƚeĚĂǀŝ ƐƚrĂƚeũŝůerŝ TĂďůŽ / Ěe ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;3Ϳ.
Tablo 9. 2bre[ dº]rlerYnTe [lYnY[ efrelere Wre nerYlen SerraXY deTafY cdradeZYlerY ;3Ϳ.
5fre
CerraXY
Ia[la•]
¬nerYler
T1
TϮ
T3͕Tϰ
ĕŦŬ
WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ
>ĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ
>ĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ
ZĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ
ĕŦŬ
ZĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ
WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ
ZĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ
SƚĂŶĚĂrƚ öŶerŝ
DeŶeLJŝmůŝ merŬenjůerĚe ŽƉƐŝLJŽŶeů
WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝLJe ƵLJŐƵŶ ŽůmĂLJĂŶůĂrĚĂ
WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝLJe ƵLJŐƵŶ ŽůmĂLJĂŶůĂrĚĂ
ŽƉƐŝLJŽŶeů
>ĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ
ĕŦŬ
SƚĂŶĚĂrƚ öŶerŝ
zƺŬƐeŬ mŽrďŝĚŝƚeLJe ƐĂŚŝƉ ŽůĂŶůĂrĚĂ
SeĕŝůmŝƔ ŽůŐƵůĂrĚĂ ĚeŶeLJŝmůŝ merŬenjůerĚe
ĕŦŬ
>ĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ
WeŬ ĕŽŬ ŽůŐƵ ŝĕŝŶ ƐƚĂŶĚĂrƚ öŶerŝ
SeĕŝůmŝƔ ŽůŐƵůĂrĚĂ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝr.
RaTY[al neVre[do]YlerTe redYn Y`cYladeral aTrenale[do]Y Xer za]an Were[lY TeÎYlTYr. öďreŬ
ƚƺmörůerŝŶĚe ĂĚreŶĂů ďenje meƚĂƐƚĂnj rŝƐŬŝ й ϱ.ϱ ŬĂĚĂrŬeŶ͕ T1ͲϮ eǀreůerŝŶĚe ďƵ rŝƐŬŝŶ ƐĂĚeĐe й 0.ϲ ŽůĚƵŒƵ
ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϰͿ. 1Trenale[do]Y [arar raTioloZY[ fe Yndrao`eradYV belWelara Wre ferYl]e[deTYr.
ƔĂŒŦĚĂŬŝ ŬŽƔƵůůĂrĚĂ ŝƉƐŝůĂƚerĂů ĂĚreŶĂůeŬƚŽmŝŶŝŶ ĚŝŬŬĂƚe ĂůŦŶĂďŝůeĐeŒŝ öŶe ƐƺrƺůmeŬƚeĚŝr ;ϱͿ͗ ;1Ϳ eǀre
ш T3͕ ;ϮͿ reŶĂů Ŭŝƚůe ĕĂƉŦ ш ϳ Đm ǀeLJĂ ƺƐƚ ƉŽů ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵ͕ ;3Ϳ ĂĚreŶĂů ǀeŶ ƐeǀŝLJeƐŝŶĚe ǀeŶönj ƚƵƚƵůƵm͕
;ϰͿ ƉreŽƉerĂƟĨ ŐörƺŶƚƺůemeůerĚe ŝƉƐŝůĂƚerĂů ĂĚreŶĂů ďenjŝŶ ďƺLJƺŬůƺŒƺŶĚe͕ ƔeŬůŝŶĚe͕ ĚĂŶƐŝƚeƐŝŶĚe ǀe
ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵŶĚĂŬŝ ĂŶŽrmĂůůŝŬůer ŝůe ŶŽĚƺů ĨŽrmĂƐLJŽŶƵ͕ ĚŽŒrƵĚĂŶ ŝŶĮůƚrĂƐLJŽŶ ǀeLJĂ ǀŝnjƵĂůŝnje ŽůmĂmĂƐŦ.
ŽŬ ĚeŒŝƔŬeŶůŝ ďŝr ĂŶĂůŝnjĚe ƚƺmörƺŶ ƺƐƚ ƉŽů ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵŶƵŶ ĂĚreŶĂů ƚƵƚƵůƵm ŝůe ŝůŝƔŬŝůŝ ŽůmĂĚŦŒŦ͕
ƚƺmörƺŶ ďŽLJƵƚƵŶƵŶ ƚƵƚƵůƵm ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ƉreĚŝŬƟĨ ŽůĚƵŒƵ ŐörƺůmƺƔƚƺr ;ϲͿ. Ŭ ŽůĂrĂŬ͕ ŝƉƐŝůĂƚerĂů
ĂĚreŶĂůeŬƚŽmŝ LJĂƉŦůĂŶůĂr ŝůe LJĂƉŦůmĂLJĂŶůĂr ĂrĂƐŦŶĚĂ ϱ ǀe 10 LJŦůůŦŬ ƚŽƉůĂm ƐĂŒŬĂůŦmůĂr ĂrĂƐŦŶĚĂ ĨĂrŬ
ƚeƐƉŝƚ eĚŝůememŝƔƟr.
RaTY[al neVre[do]Y ecnacnTa redYn [o]`led blWecel lenVaTene[do]Y Xala dard•]alTr ;ϳͿ.
Renal XºSrelY [arcYno]Ta raTY[al neVre[do]Y Yle bYrlY[de lenVaTene[do]Y caTeSe [lYnY[ lenVaTeno`adY
olTeÎenTa efre daiYnY fe lo[al [ondrol YÕYn Tº•ºnºlebYlYr. ZĂĚLJŽůŽũŝŬ ŐörƺŶƚƺůeme ǀeLJĂ ŝŶƚrĂŽƉerĂƟĨ
ƉĂůƉĂƐLJŽŶ ŝůe ƚeƐƉŝƚ eĚŝůeŶ ƉŽnjŝƟĨ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶŦŶ ƐĂĚeĐe й Ϯ0 ƐŝŶĚeŶ ĂnjŦŶĚĂ ŚŝƐƚŽƉĂƚŽůŽũŝŬ ŝŶĐeůemeĚe
meƚĂƐƚĂnj ďƵůƵŶmƵƔƚƵr ;ϴͿ. ƵŶƵŶ LJĂŶŦƐŦrĂ ŬůŝŶŝŬ ŽůĂrĂŬ reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ůeŶĨĂĚeŶŽƉĂƟ ŽůmĂĚŦŒŦŶĚĂ
ŝƐe ůeŶĨĂĚeŶeŬƚŽmŝ ŝůe й ϰ ƺŶĚe meƚĂƐƚĂnj ƐĂƉƚĂŶmŦƔƨr. Ƶ ŶeĚeŶůe ůeŶĨĂĚeŶŽƉĂƟ ŽůmĂĚŦŒŦŶĚĂ rƵƟŶ
ůeŶĨĂĚeŶeŬƚŽmŝ ĚĂŚĂ ĚŽŒrƵ eǀre ƚĂLJŝŶŝŶe ŽůĂŶĂŬ ƐĂŒůĂmĂƐŦŶĂ rĂŒmeŶ͕ ďƵŶƵŶ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƐeLJrŝŶe
ŬĂƚŬŦƐŦ ƚĂrƨƔmĂůŦĚŦr. ƺŶŬƺ reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽm ůeŶĨŽũeŶ ǀe ŚemĂƚŽũeŶ meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶŦ eƔŝƚ ƐŦŬůŦŬƚĂ
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
205
LJĂƉĂďŝůmeŬƚeĚŝr ǀe ůeŶĨĂƟŬ meƚĂƐƚĂnjůĂrŦ ďĂnjeŶ ƐŦĕrĂLJŦĐŦ ŬĂrĂŬƚer ƐerŐŝůemeŬƚeĚŝr. ZeŶĂů ŚƺĐreůŝ
ŬĂrƐŝŶŽmĚĂ LJƺŬƐeŬ &ƵŚrmĂŶ ŐrĂĚe͕ ƐĂrŬŽmĂƚŽŝĚ önjeůůŝŬůer ǀe ƚƺmör ŶeŬrŽnjƵŶƵŶ ǀĂrůŦŒŦ͕ ŬŝƚůeŶŝŶ
ďƺLJƺŬůƺŒƺ ;х 10 ĐmͿ ǀe eǀre ш ƉT3 Őŝďŝ ůeŶĨ ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵmƵ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ LJƺŬƐeŬ rŝƐŬ ďƵůƵŶĚƵŒƵŶĚĂ
ůeŶĨĂĚeŶeŬƚŽmŝŶŝŶ LJĂrĂrůŦ ŽůĂďŝůeĐeŒŝ öŶe ƐƺrƺůmeŬƚeĚŝr ;ϵ͕10Ϳ. DƺƔƺŬ ƐĂLJŦĚĂ ;ф ϰͿ ůeŶĨ ŶŽĚƵ ƚƵƚƵůƵmƵ
ǀe eŬƐƚrĂŶŽĚĂů LJĂLJŦůŦm ŽůmĂĚŦŒŦŶĚĂ ƉrŽŐŶŽnj ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƐeLJreƚmeŬƚeĚŝr ;11͕1ϮͿ.
ZĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ ǀeLJĂ meƚĂƐƚĂnjůĂr ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ŚĂƐƚĂůĂrŦŶ ĚƺnjeŶůŝ ƚĂŬŝƉůerŝ
öŶemůŝĚŝr. KrŐĂŶĂ ůŽŬĂůŝnje reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽm ŝĕŝŶ ĂƔĂŒŦĚĂŬŝ ƚĂŬŝƉ ƉrŽƚŽŬŽůƺ öŶerŝůmeŬƚeĚŝr ;13Ϳ͗
Tablo 99. Lo[alYze Xacdal[da raTY[al neVre[do]Y conrac Yzle] `rodo[olº.
5fre
¬i[º 6YzY[ unSele]e
Kan decdlerY
T1EŽDŽ
zŦůĚĂ ďŝr
TϮEŽDŽ
zŦůĚĂ ďŝr
1C GraVYcY
1bTo]Ynal 2T
Ͳ
Ͳ
zŦůĚĂ ďŝr
3 LJŦů ϲ ĂLJĚĂ ďŝr͕ ƐŽŶrĂ LJŦůĚĂ
3 LJŦů ϲ ĂLJĚĂ ďŝr͕
ďŝr
ƐŽŶrĂ LJŦůĚĂ ďŝr
Ύ SerƵm ŬreĂƟŶŝŶ ǀe ŬĂůƐŝLJƵm ƐeǀŝLJeůerŝ ŝůe < ĨŽŶŬƐŝLJŽŶ ƚeƐƚůerŝ.
T3ĂͲĐEŽDŽ
7Ŭŝ LJŦůĚĂ ďŝr
1. LJŦůĚĂ ďŝr͕ ƐŽŶrĂ Ϯ LJŦůĚĂ
ďŝr
NeVron KoreieSe CerraXY ParcYiel NeVre[do]Y
'ƺŶƺmƺnjĚe LJeŶŝ ƚĂŶŦ ŬŽŶƵůĂŶ ďöďreŬ ƚƺmörůerŝŶŝŶ ďƺLJƺŬ ĕŽŒƵŶůƵŒƵ ĂƐemƉƚŽmĂƟŬƟrůer ǀe
ďĂƔŬĂ ŶeĚeŶůerůe LJĂƉŦůĂŶ ŝŶĐeůemeůer eƐŶĂƐŦŶĚĂ ƚeƐĂĚƺĨeŶ ƚeƐƉŝƚ eĚŝůmeŬƚeĚŝrůer. <ŝƚůeŶŝŶ ďŽLJƵƚƵ
ĂnjĂůĚŦŬĕĂ ďeŶŝŐŶ ƚƺmörůer ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔmĂ ŽůĂƐŦůŦŒŦ ĂrƚmĂŬƚĂĚŦr. ZĂĚLJŽůŽũŝŬ ŐörƺŶƚƺůeme LJöŶƚemůerŝŶĚeŬŝ
ŐeůŝƔmeůere rĂŒmeŶ ŝŶƐŝĚeŶƚĂů ƐŽůŝƚ reŶĂů ŬŝƚůeůerŝŶ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ LJĂƉŦƐŦ ŚĂŬŬŦŶĚĂ ŬeƐŝŶ ďŝůŐŝ eĚŝŶŝůmeƐŝ Ɛönj
ŬŽŶƵƐƵ ĚeŒŝůĚŝr. Ƶ ŶeĚeŶůe ďƵŐƺŶ ŝĕŝŶ ŝŶƐŝĚeŶƚĂů ŬƺĕƺŬ reŶĂů ŬŝƚůeůerŝŶ ĐerrĂŚŝ eŬƐŝnjLJŽŶƵ eŶ ĚeŒerůŝ
ĚŝĂŐŶŽƐƟŬ ǀe ƚerĂƉöƟŬ LJĂŬůĂƔŦm ŽůmĂLJĂ ĚeǀĂm eƚmeŬƚeĚŝr. ƵŶƵŶůĂ ďŝrůŝŬƚe ŬƺĕƺŬ ƐŽůŝƚ reŶĂů ŬŝƚůeůerĚe
ĐerrĂŚŝ ŐŝrŝƔŝmůer͕ önjeůůŝŬůe rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ͕ ďĂnjeŶ ĂmĂĐŦŶŦ ĕŽŬ ĂƔĂŶ ďŝr ŐŝrŝƔŝm ŽůmĂŬƚĂĚŦr.
2eWºn YÕYn `T1a bbre[ dº]rlerYnTe fe bbre[ Von[cYionenen [oren]acnn Were[dYÎY
de[nY[ olara[ ]º][ºn ceÕYl]Y• `T1b bbre[ dº]rlerYnYn deTafYcYnTe `arcYiel neVre[do]Y
nerYl]e[deTYr. PT2 feia TaXa YlerY bbre[ dº]rlerYnTe `arcYiel neVre[do]YnYn rolº Xenºz da]
olara[ belYrlen]e]Y•dYr. >ŽŬĂů ŽůĂrĂŬ ŝůerŝ eǀre ďöďreŬ ƚƺmörůerŝŶŝŶ ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝŶŝŶ
ĨĂnjůĂ LJer ďƵůĂmĂmĂƐŦŶŦŶ ĂůƨŶĚĂ LJĂƚĂŶ ŐereŬĕeůer ďƺLJƺŬ ďŽLJƵƚůƵ ƚƺmörůerŝŶ ƐŦŬůŦŬůĂ ĚĂŚĂ ĂŐreƐŝĨ mĂůŝŐŶ
önjeůůŝŬůere ƐĂŚŝƉ ŽůmĂƐŦ͕ ĐerrĂŚŝ ŐŝrŝƔŝmŝŶ ƚeŬŶŝŬ ŽůĂrĂŬ ĚĂŚĂ njŽr ǀe ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬ ŬŽmƉůŝŬĂƐLJŽŶ rŝƐŬŝ
ŝůe ƐeLJreƚmeƐŝ ǀe ŐerŝĚe reůĂƟĨ ŽůĂrĂŬ ĚĂŚĂ ŬƺĕƺŬ ŶŽrmĂů ĨŽŶŬƐŝLJŽŶeů ďöďreŬ ĚŽŬƵƐƵŶƵŶ ŬĂůmĂƐŦĚŦr.
öďreŬƚeŬŝ ƚƺmörƺŶ ƐĂĚeĐe eǀreƐŝ ĚeŒŝů͕ ĂLJŶŦ njĂmĂŶĚĂ ůŽŬĂůŝnjĂƐLJŽŶƵ͕ eŶĚŽĮƟŬ ǀeLJĂ eŬnjŽĮƟŬ ŐeůŝƔŝmŝ
Őŝďŝ ƚƺmöre Ăŝƚ ĨĂŬƚörůerŝŶ LJĂŶŦƐŦrĂ͕ LJĂƔ͕ ƉerĨŽrmĂŶƐ ĚƵrƵmƵ ǀe ŬŽmŽrďŝĚŝƚe Őŝďŝ ŚĂƐƚĂLJĂ Ăŝƚ ĨĂŬƚörůer
ǀe ĐerrĂŚŦŶ ĚeŶeLJŝmŝ Ěe ĐerrĂŚŝ LJöŶƚemŝŶ ƐeĕŝmŝŶĚe öŶemůŝĚŝr.
öďreŒŝŶ ƉT1Ă ƚƺmörůerŝŶĚe ƉĂrƐŝLJeů ǀe rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝůerŝŶ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ƐŽŶƵĕůĂrŦŶŦŶ ďeŶnjerůŝŒŝ
ƵnjƵŶ ƚĂŬŝƉ Ɛƺreůŝ reƚrŽƐƉeŬƟĨ ǀe LJĂŬŦŶ njĂmĂŶĚĂŬŝ ƉrŽƐƉeŬƟĨ ƐerŝůerĚe ŬĂŶŦƚůĂŶmŦƔƨr ;1ϰ͕1ϱͿ. WĂrƐŝLJeů
ŶeĨreŬƚŽmŝ ďöďreŒŝŶ ϰͲϳ Đm ;eǀre T1ďͿ ďƺLJƺŬůƺŒƺŶĚeŬŝ ƚƺmörůerŝŶĚe Ěe rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝLJe
eƔĚeŒer ŬĂŶƐer ŬŽŶƚrŽůƺ ƐĂŒůĂmĂŬƚĂĚŦr ;1ϲͲ1ϵͿ. 2bre[ Von[cYionenen `arcYiel neVre[do]Y Yle TaXa
YiY [orenTeÎena TaYr ned [andlar belen]a[daTr. ParcYiel neVre[do]Y raTY[al neVre[do]Yie Wre
on[oloZY[ coneÕlarTan dafYz fer]eTen TaXa Tº•º[ oranlarTa orda feia •YTTedlY [ronY[ bbre[
XacdalÎ WelY•]e rYc[Y da•]a[daTr ;Ϯ0͕Ϯ1Ϳ.
öďreŬ ƚƺmörůerŝŶŝŶ ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ ŝůe ƚeĚĂǀŝƐŝ eƐŶĂƐŦŶĚĂ ĚƵLJƵůĂŶ ŬŽrŬƵůĂrĚĂŶ ďŝrŝƐŝ Ěe
ĐerĂŚŝ ƐŦŶŦr ƉŽnjŝƟŇŝŒŝ ǀe ďƵŶĂ ďĂŒůŦ ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔmĂ rŝƐŬŝĚŝr. WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝĚe ƉŽnjŝƟĨ
ĐerrĂŚŝ ƐŦŶŦrĚĂŶ ŬĂĕŦŶmĂŬ ŝĕŝŶ reŶĂů ŬŝƚůeŶŝŶ ŬŽmƉůeƚ renjeŬƐŝLJŽŶƵ njŽrƵŶůƵĚƵr. Tƺmör ĕeǀreƐŝŶĚeŬŝ
ŶeŐĂƟĨ ƐŦŶŦr ŬĂůŦŶůŦŒŦ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ƐŽŶƵĕůĂrŦ eƚŬŝůememeŬƚeĚŝr. ŶĐĂŬ ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ĐerrĂŚŝ
ƐŦŶŦr ƉŽnjŝƟŇŝŒŝ Őörƺůme rŝƐŬŝ ďeŬůeŶŝůeŶĚeŶ ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŽrĂŶůĂrĚĂĚŦr. ŽrƵŶůƵ ŝŶĚŝŬĂƐLJŽŶůĂr ŝůe LJĂƉŦůĂŶ
ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝůerĚe ƉŽnjŝƟĨ ĐerrĂŚŝ ƐŦŶŦr Őörƺůme ƐŦŬůŦŒŦ ďŝrĂnj ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬƟr ǀe й ϴ.ϵ ŝůe й Ϯϳ.ϱ
ĂrĂƐŦŶĚĂ ĚeŒŝƔmeŬƚeĚŝr ;ϮϮͲϮϰͿ. errĂŚŝ ƐŦŶŦr ƉŽnjŝƟŇŝŒŝ Śer njĂmĂŶ renjŝĚƺeů ƚƺmör ĚŽŬƵƐƵ ŬĂůĚŦŒŦ
ĂŶůĂmŦŶĂ ŐeůmemeŬƚeĚŝr. errĂŚŝ ƐŦŶŦr ƉŽnjŝƟŇŝŒŝ ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔŦůĂŶ ĚƵrƵmůĂrĚĂ ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŬůerŝ rĂĚŝŬĂů
ŶeĨreŬƚŽmŝ͕ ƚeŬrĂr ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ͕ mŝŶŝmĂů ŝŶǀĂnjŝǀ ƚeĚĂǀŝůer ǀeLJĂ ŐönjůemĚŝr.
KrŐĂŶĂ ůŽŬĂůŝnje ƚƺmörůerĚe ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ŬĂŶƐere önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ϱ. LJŦůĚĂ й ϴϴ.Ϯ͕
206
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
10.LJŦůĚĂ ŝƐe й ϳ3 ŽrĂŶŦŶĚĂ ďŝůĚŝrŝůmŝƔƟr ;ϮϱͿ. ǀre ƉT1Ă ƚƺmörůerĚe ŝƐe ďƵ ŽrĂŶůĂr ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬ ;ƐŦrĂƐŦ
ŝůe й ϵϴ ǀe й ϵϮͿ ďƵůƵŶmƵƔƚƵr. >ĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝŶŝŶ ŽŶŬŽůŽũŝŬ ƐŽŶƵĕůĂrŦ ĂĕŦŬ ĐerrĂŚŝ
LJöŶƚemĚeŬŝůer ŝůe ďeŶnjer ĚƺnjeLJĚeĚŝr ǀe ůĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ LJĂƉŦůĂŶůĂrĚĂ 3. LJŦůĚĂ ŬĂŶƐere
önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm й 100 ŽrĂŶŦŶĚĂĚŦr ;ϮϲͿ.
SŽůŝƚer ďöďreŬƚeŬŝ ƚƺmörůerĚe ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ŐerŝĚe ŐereŬƟŒŝ ŬĂĚĂr reŶĂů ĚŽŬƵ
ŬĂůmĂLJĂŶůĂrĚĂ ŚŝƉerĮůƚrĂƐLJŽŶ reŶĂů ŝŶũƵrŝ ŶeĚeŶŝLJůe ƵnjƵŶ ĚöŶemĚe reŶĂů LJeƚmenjůŝŬ ŐeůŝƔme rŝƐŬŝ Ɛönj
ŬŽŶƵƐƵĚƵr. ,ŝƉerĮůƚrĂƐLJŽŶ reŶĂů ŝŶũƵrŝĚe ƉrŽƚeŝŶƺrŝ͕ ĨŽŬĂů ƐeŐmeŶƚĂů ŐůŽmerƺůŽƐŬůerŽnj ǀe ƉrŽŐreƐŝĨ
reŶĂů LJeƚmenjůŝŬ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr. SŽůŝƚer ďŝr ďöďreŬƚe ƉĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ reŶĂů Ŭŝƚůe й ϱ0 ĚeŶ ĚĂŚĂ
ĨĂnjůĂ ĂnjĂůĚŦŒŦŶĚĂ ŚŝƉerĮůƚrĂƐLJŽŶ reŶĂů ŝŶũƵrŝ rŝƐŬŝ ĂrƚmĂŬƚĂĚŦr ;ϮϳͿ. DƺƔƺŬ ƉrŽƚeŝŶůŝ ĚŝLJeƚ ǀe ĂŶũŝLJŽƚeŶƐŝŶ
ŬŽŶǀerƟŶŐ eŶnjŝm ŝŶŚŝďŝƚörůerŝ ŚŝƉerĮůƚrĂƐLJŽŶ reŶĂů ŝŶũƵrŝ rŝƐŬŝ ĂnjĂůƨůĂďŝůmeŬƚeĚŝr ǀe ďƵ ƔeŬŝůĚe ƵnjƵŶ
Ɛƺreůŝ ďöďreŬ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶůĂrŦŶŦŶ ƐeLJrŝ ŐeůŝƔƟrŝůeďŝůmeŬƚeĚŝr.
WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ rŝƐŬŝ rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝŶŝŶŬŝŶe Őöre ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬ
ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ LJĂŬŦŶ ƚĂŬŝƉ erŬeŶ ƚĂŶŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ öŶemůŝĚŝr.
Tablo 999. Lo[alYze Xacdal[da `arcYiel neVre[do]Y conrac Yzle] `rodo[olº ;13Ϳ.
5fre
T1EŽDŽ
TϮEŽDŽ
T3EŽDŽ
¬i[º 6YzY[ unSele]e
Kan TecdlerY
zŦůĚĂ ďŝr
zŦůĚĂ ďŝr
3 LJŦů ϲ ĂLJĚĂ ďŝr͕ ƐŽŶrĂ
LJŦůĚĂ ďŝr
1C GraVYcY
1bTo]Ynal 2T
-
-
zŦůĚĂ ďŝr
3 LJŦů ϲ ĂLJĚĂ ďŝr͕ ƐŽŶrĂ
LJŦůĚĂ ďŝr
7Ŭŝ LJŦůĚĂ ďŝr
3 LJŦů ϲ ĂLJĚĂ ďŝr͕ ƐŽŶrĂ
Ϯ LJŦůĚĂ ďŝr
=YnY]al unfazYf TeTafYler
RaTioVre[anc ablacion [rYioablacion ]Y[roTalWa ablacion lazer ablacion fe 896E ablacion
Tº•º[ ]orbYTYdelerY neTenYile lo[alYze bbre[ dº]rlºlerTe `arcYiel neVre[do]Yie aldernadYV deTafY
ia[la•]Tr. =YnY]al YnfazYf deTafYler YÕYn en eiWen aTailar `arcYiel neVre[do]Y YÕYn iº[ce[ rYc[
da•ian ne]lY [o]orbYT Va[drlere caXY` decaTºVen ca`dan]• [ºÕº[ dº]rlerY olan YlerY ia•larTa[Y
XacdalarTr ;ϮϴͿ. 2enen ian cra Õo[ caiTa fe bYladeral renal [YdlelerYn belenTeÎe XereTYder bbre[
dº]rlºler fe `arcYiel neVre[do]Y conrac lo[al re[ºrenc WelY•enler YÕYn Te Tº•ºnºlebYlYr ;ϮϵͿ. WerŬƺƚĂŶ
ǀeLJĂ ůĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ ŽůĂrĂŬ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůmeŬƚeĚŝr. hLJŐƵůĂmĂ öŶĐeƐŝ ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ŬĂŶŦƚ ŝĕŝŶ reŶĂů ŬŝƚůeĚeŶ
ďŝLJŽƉƐŝ öŶerŝůmeƐŝŶe rĂŒmeŶ rƵƟŶ ƵLJŐƵůĂmĂ ĂůĂŶŦŶĂ ŐŝrmemŝƔƟr ;30Ϳ. errĂŚŝ eŬƐŝnjLJŽŶĂ Őöre ĚĂŚĂ
LJƺŬƐeŬ ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ rŝƐŬŝ ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ƚeĚĂǀŝ ƐŽŶrĂƐŦ ƵnjƵŶ Ɛƺreůŝ LJĂŬŦŶ rĂĚLJŽůŽũŝŬ ƚĂŬŝƉ LJĂƉŦůmĂůŦĚŦr ǀe
reŬƺreŶƐƚeŶ ƔƺƉŚe eĚŝůĚŝŒŝŶĚe ďŝLJŽƉƐŝ ƚeŬrĂrůĂŶmĂůŦĚŦr.
1[dYV da[Y`
1[dYV da[Y` dº]r boiedenen raTioloZY[ Wrºndºle]eler Yle ia[nTan da[Y` eTYl]ecY fe [lYnY[
`roWrecion dec`Yd eTYlTYÎYnTe deTafYnYn `lanlan]acTr. eŬůeŶeŶ LJĂƔĂm ƐƺreƐŝ reůĂƟĨ ŽůĂrĂŬ ŬŦƐĂ͕ ĕŽŬ
LJĂƔůŦ ǀe LJƺŬƐeŬ ĐerrĂŚŝ rŝƐŬůŝ͕ ŽůŐƵůĂrĚĂ ƚeƐĂĚƺĨeŶ ƐĂƉƚĂŶmŦƔ ĂƐemƉƚŽmĂƟŬ ŬƺĕƺŬ ƐŽůŝƚ reŶĂů ŬŝƚůeůerŝŶ
ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe ďƵ ƐeĕeŶeŒŝ ŐƺŶĚeme ŐeƟreŶ ŐereŬĕeůerŝŶ ďĂƔŦŶĚĂ ďƵŶůĂrŦŶ öŶemůŝ ŬŦƐmŦŶŦŶ ďeŶŝŐŶ
ŬĂrĂŬƚerĚe ŽůmĂůĂrŦĚŦr. öďreŬƚeŬŝ 1 Đm ĚeŶ ŬƺĕƺŬ ƚƺmörůerŝŶ й ϰϲ.3 ƺ͕ 1Ͳ1.ϵ Đm ĂrĂƐŦŶĚĂŬŝ ƚƺmörůerŝŶ
й ϮϮ.ϰ ƺ͕ ϮͲϮ.ϵ Đm ĂrĂƐŦŶĚĂŬŝ ƚƺmörůerŝŶ й ϮϮ Ɛŝ ǀe 3Ͳ3.ϵ Đm ĂrĂƐŦŶĚĂŬŝ ƚƺmörůerŝŶ й 1ϵ.ϵ Ƶ ďeŶŝŐŶ
ŬĂrĂŬƚerĚeĚŝr ǀe ƚeƐĂĚƺĨeŶ ƚeƐƉŝƚ eĚŝůeŶ ďƵ ƚƺmörůerŝŶ ďƺLJƺŬ ĕŽŒƵŶůƵŒƵ ƐemƉƚŽmĂƟŬ ŽůŐƵůĂrŦŶŬŝŶe
Őöre ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŐrĂĚe ƚƺmörůerĚŝr ;31Ϳ. 7ŬŝŶĐŝƐŝ͕ ŬůŝŶŝŬ ŽůĂrĂŬ ůŽŬĂůŝnje ƚƺmörůerŝŶ 3 LJŦů ŬĂĚĂr ƚĂŬŝƉ ƐƺreƐŝ
ŝĕerŝƐŝŶĚe LJŦůĚĂ ŽrƚĂůĂmĂ 0.Ϯϴ Đm ďƺLJƺmeŬƚeĚŝrůer ǀe ďƵ Ɛƺre ŝĕerŝƐŝŶĚe ƐĂĚeĐe й 1 ŝŶĚe meƚĂƐƚĂnj
ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr ;3ϮͿ. mĕƺŶĐƺƐƺ͕ ŬƺĕƺŬ ƐŽůŝƚ reŶĂů Ŭŝƚůeůere ĚĂŚĂ ĕŽŬ ŝůerŝ LJĂƔůĂrĚĂ rĂƐƚůĂŶmĂŬƚĂĚŦr ǀe
ďƵ LJĂƔ ŐrƵďƵŶĚĂŬŝůerĚe ƐŦŬůŦŬůĂ ďƵůƵŶĂŶ ŬŽmŽrďŝĚŝƚeůer ƉerŝŽƉerĂƟĨ mŽrďŝĚŝƚe ǀe mŽrƚĂůŝƚe rŝƐŬůerŝŶŝ
ĂrƨrmĂŬƚĂĚŦr ǀe ŚĂƩĂ ƐŦŬůŦŬůĂ ƉrŽŐreƐLJŽŶ rŝƐŬŝŶŝŶ öŶƺŶe ŐeĕmeŬƚeĚŝr. DörĚƺŶĐƺƐƺ͕ Őönjůem eƐŶĂƐŦŶĚĂ
ƚƺmör eǀreƐŝŶĚe ƉrŽŐreƐLJŽŶ erŬeŶ ƚeƐƉŝƚ eĚŝůereŬ ƚeĚĂǀŝ eĚŝůĚŝŒŝŶĚe͕ ŽůŐƵůĂrŦŶ ƐĂŒŬĂůŦmŦ ƚeŚůŝŬeLJe
ĂƨůmĂmĂŬƚĂĚŦr.
1•aÎTa[Y Tere]larTa YncYTendal ace]`do]adY[ [ºÕº[ colYd renal [YdlelerYn deTafYcYnTe a[dYV da[Y`
ceÕeneÎY derSYX eTYlebYlYr* 1 dº]r bºiº[lºÎº , 3 S] 2 cnrlar Õo[ YiY belYrWYn dº]r 3 Xo]oZen
dº]r fe $ Õo[ ia•l fe iº[ce[ SerraXY rYc[lY Xacdalar. KůŐƵůĂr rĂĚLJŽůŽũŝŬ ŐörƺŶƚƺůeme LJöŶƚemůerŝ ŝůe
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
207
Śer ϲ ĂLJĚĂ ďŝr͕ ďŝLJŽƉƐŝ ďƵůŐƵƐƵ ďeŶŝŐŶ ŽůĂŶůĂr ŝƐe 1Ϯ ĂLJĚĂ ďŝr͕ ƚĂŬŝƉ eĚŝůmeůŝĚŝr.
Lo[al ulerY 5fre 2bre[ Tº]rlerYnYn TeTafYcY
Fenz Tº]r Tro]bece
ZeŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽm ĕŽŬ ǀĂƐŬƺůer ďŝr ƚƺmör ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ǀeŶönj ƐŝƐƚeme ŝŶǀĂnjLJŽŶ eŒŝůŝmŝ LJƺŬƐeŬƟr
ǀe ďƵŶƵŶ ƐŽŶƵĐƵ reŶĂů ǀeŶ ǀeLJĂ ǀeŶĂ ŬĂǀĂ ŝŶĨerŝŽrĚe ƚƺmör ƚrŽmďƵƐůĂrŦ ŐörƺůeďŝůmeŬƚeĚŝr. ZeŶĂů ǀeŶ
ǀe ǀeŶĂ ŬĂǀĂ ŝŶĨerŝŽrĚe ƚƺmör ƚrŽmďƵƐůĂrŦ ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔmĂ rŝƐŬŝ й ϰͲ10 ĂrĂƐŦŶĚĂ͕ ƚrŽmďƵƐƵŶ ƐĂŒ ĂƚrŝƵmĂ
ŬĂĚĂr LJĂLJŦůŦm rŝƐŬŝ ŝƐe й 1 ŽrĂŶŦŶĚĂ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;33Ϳ.
seŶönj ƚƺmör ƚrŽmďƵƐƵ ŐeůŝƔeŶůer ƚrŽmďƵƐƵŶ ƐeǀŝLJeƐŝŶe ǀe ǀeŶĂ ŬĂǀĂ ŝŶĨerŝŽrĚeŬŝ ŽŬůƺnjLJŽŶ
ĚereĐeƐŝŶe Őöre ĂƐemƉƚŽmĂƟŬ ŽůĂďŝůeĐeŬůerŝ Őŝďŝ ĕeƔŝƚůŝ ƐemƉƚŽmůĂr ĚĂ ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬĂďŝůmeŬƚeĚŝr. 1ld
e[cdre]YdelerTe Te] Yzole caÎ farY[ocel TYlade iºzeiel abTo]Ynal fenler `rodeYnºrY fe dº]rºn
belenTeÎe bbre[ nonVon[cYione olTeÎenTa fenz dº]r dro]becenTan •º`Xe eTYl]elYTYr. Tƺmör
ƚrŽmďƵƐƵ ŚeƉĂƟŬ ǀeŶůerŝŶ ƺnjerŝŶe ŬĂĚĂr LJĂLJŦůĚŦŒŦŶĚĂ mĂũör ŚeƉĂƟŬ ǀeŶůerĚe ŽďƐƚrƺŬƐŝLJŽŶĂ ŶeĚeŶ
ŽůĂďŝůŝr ǀe ďƵŶĂ ďĂŒůŦ ƵĚĚͲŚŝĂrŝ ƐeŶĚrŽmƵ ŐeůŝƔereŬ ŚeƉĂƚŽmeŐĂůŝ͕ ĂďĚŽmŝŶĂů ĚŽůŐƵŶůƵŬ ǀeLJĂ ĂŒrŦ ǀe
ĂƐŝƚ ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔŦůĂďŝůŝr.
seŶönj ƚƺmör ƚrŽmďƵƐůĂrŦ Ěörƚ eǀreLJe ĂLJrŦůmĂŬƚĂĚŦr͗ ǀre /͕ ǀeŶĂ ŬĂǀĂĚĂ Ϯ Đm ĚeŶ ŬƺĕƺŬ ƚƺmör
ƚrŽmďƵƐƵ͖ eǀre //͕ ǀeŶĂ ŬĂǀĂĚĂ ŬĂrĂĐŝŒer Ăůƚ ŬŦƐmŦŶĂ ŬĂĚĂr ƵnjĂŶmŦƔ ƚƺmör ƚrŽmďƵƐƵ͖ eǀre ///͕ ǀeŶĂ
ŬĂǀĂŶŦŶ ŝŶƚrĂŚeƉĂƟŬ ŬŦƐmŦŶŦ ƚƵƚĂŶ͕ ĂŶĐĂŬ ĚŝLJĂĨrĂŐmĂ ƺnjerŝŶe ĕŦŬmĂmŦƔ ƚƺmör ƚrŽmďƵƐƵ ǀe eǀre /s͕
ĚŝLJĂĨrĂŐmĂ ƺnjerŝŶe ƵůĂƔmŦƔ ƚƺmör ƚrŽmďƵƐƵ.
CerraXY deTafY inde]YnYn `reo`eradYV `lanlan]acnTa redYn ]edacdaz farlÎnn ara•drl]acnn
ian cra dº]r dro]becenen iail]nn Ta belYrlen]ecY ne]lYTYr. =aWnedY[ rezonanc Wrºndºle]e
dº]r dro]becenen farlÎnn fe cefYiecYnYn belYrlen]ecYnTe iº[ce[ ToÎrele[ oranna caXY`
fe nonYnfazYf bYr inde] olara[ WeÕen on ilTa `e[ Õo[ ]er[ezTe derSYX eTYl]Y•dYr ;3ϰͿ. Ia[n
za]anTa ]eldY`lanar bYlWYcaiarl do]oWraVY Yle e•TeÎer bYlWYler elTe eTYlebYleSeÎY inºnTe [andlar
cenel]e•der ;3ϱͿ. TrŽmďƵƐƵŶ ƉrŽŐreƐLJŽŶƵ ĐerrĂŚŝ ƚeŬŶŝŒŝŶ ĚeŒŝƔmeƐŝŶe ŶeĚeŶ ŽůĂĐĂŒŦŶĚĂŶ
rĂĚLJŽůŽũŝŬ ŐörƺŶƚƺůemeŶŝŶ ĐerrĂŚŝ ŐŝrŝƔŝme͕ mƺmŬƺŶ ŽůĚƵŒƵŶĐĂ͕ LJĂŬŦŶ ƚĂrŝŚůŝ ŽůmĂƐŦ LJĂrĂrůŦĚŦr ;3ϲͿ.
7ŶǀĂnjŝǀ ŬŽŶƚrĂƐƚůŦ ŐörƺŶƚƺůemeůere͕ mĂŐŶeƟŬ renjŽŶĂŶƐ ŐörƺŶƚƺůeme ǀeLJĂ ďŝůŐŝƐĂLJĂrůŦ ƚŽmŽŐrĂĮŶŝŶ
ŬŽŶƚreŶĚŝŬe ŽůĚƵŒƵ ǀeLJĂ LJeƚerůŝ ďŝůŐŝ ǀermeĚŝŒŝ ĚƵrƵmůĂrĚĂ ďĂƔǀƵrƵůmĂůŦĚŦr. Ƶ ŶeĚeŶůe ŝŶĨerŝŽr ǀeŶĂ
ŬĂǀŽŐrĂĮ ƚƺmör ƚrŽmďƵƐůĂrŦŶŦŶ ŽrƚĂLJĂ ŬŽŶƵůmĂƐŦŶĚĂ ĚeŒerůŝ ďŝr LJöŶƚem ŽůmĂƐŦŶĂ rĂŒmeŶ rƵƟŶ ŽůĂrĂŬ
öŶerŝůmemeŬƚeĚŝr. ĂnjŦ merŬenjůerĚe ǀeŶönj ƚƺmör ƚrŽmďƵƐůĂrŦŶĚĂ ĂŶũŝLJŽŐrĂĮĚeŶ LJĂrĂrůĂŶŦůmĂŬƚĂĚŦr.
seŶönj ƚƺmör ƚrŽmďƵƐůĂrŦŶŦŶ й 3ϱͲϰ0 ŦŶĚĂ ĂLJrŦ ǀĂƐŬƺůĂrŝnjĂƐLJŽŶ ďƵůƵŶmĂŬƚĂĚŦr ǀe ďƵ ƚƺr ŽůŐƵůĂrĚĂ
ƉreŽƉerĂƟĨ ĂŶũŝLJŽŝŶĨĂŬƔŦŶ ŝůe ƚrŽmďƵƐ ŬƺĕƺůeďŝůmeŬƚeĚŝr ǀe ďƵ ƔeŬŝůĚe ĐerrĂŚŝ ŐŝrŝƔŝmŝŶ ŬŽůĂLJůĂƔĂĐĂŒŦ
öŶe ƐƺrƺůmeŬƚeĚŝr ;13Ϳ.
CerraXY de[nY[ dº]r dro]becenen cefYiecYne Wre TeÎY•]e[deTYr͗ ǀre / ƚrŽmďƵƐůĂrůĂrĚĂ reŶĂů
ĂrƚerŝŶ ůŝŐĂƐLJŽŶƵ ƐŽŶrĂƐŦ SĂƟŶƐŬLJ ŬůemƉ ŝůe ƚrŽmďƵƐ ŝnjŽůe eĚŝůereŬ reŶĂů ǀeŶ ĂLJrŦůŦr ǀe ǀeŶĂ ŬĂǀĂ Ɛƺƚƺre
eĚŝůŝr. ǀre // ƚrŽmďƵƐůĂrĚĂ ŽůĂLJ ŝĕerŝƐŝŶĚeŬŝ ǀeŶĂ ŬĂǀĂŶŦŶ mŽďŝůŝnjĂƐLJŽŶƵ ƐŽŶrĂƐŦ ƐŦrĂƐŦ ŝůe ĐĂƵĚĂů ǀeŶĂ
ŬĂǀĂ͕ ŬĂrƔŦ ďöďreŬ ǀeŶŝ ǀe ĐeƉŚĂůĂĚ ǀeŶĂ ŬĂǀĂ ŬůemƉůeŶŝr ǀe ůƵmďĂr ǀeŶůer ŽŬůƺnje eĚŝůŝr. ƵŶƵ ƚĂŬŝďeŶ
reŶĂů ŽƐƟƵm ĂĕŦůĂrĂŬ ǀeLJĂ ůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů ŬĂǀĂƚŽmŝ LJĂƉŦůĂrĂŬ ƚrŽmďƵƐ ƚemŝnjůeŶŝr. seŶĂ ŬĂǀĂ ĚƵǀĂrŦŶŦ
ŝŶǀĂnje eĚeŶ ƚrŽmďƵƐůĂrĚĂ ŝƐe reŬƺreŶƐ rŝƐŬŝŶŝŶ eŶ ĂnjĂ ŝŶĚŝrŝůmeƐŝŶĚe ŶeŐĂƟĨ ĐerrĂŚŝ ƐŦŶŦr ƐĂŒůĂmĂŬ ŝĕŝŶ
ĚĂŚĂ ĂŐreƐŝĨ ĐerrĂŚŝ ƵLJŐƵůĂŶmĂůŦĚŦr. ĂnjŦ ŽůŐƵůĂrĚĂ ǀeŶĂ ŬĂǀĂ ŐreŌŝ ǀeLJĂ ŬŽŶƐƚrƺŬƐŝLJŽŶƵ ŐereŬmeŬƚeĚŝr.
ƵŶƵŶůĂ ďŝrůŝŬƚe ǀeŶĂ ŬĂǀĂŶŦŶ ƚĂmĂmeŶ ŽŬůƺnje ŽůĚƵŒƵ ĚƵrƵmůĂrĚĂ ŬŽůůĂƚerĂů ŐeůŝƔeĐeŒŝŶĚeŶ ďƵŶĂ ŐereŬ
ĚƵLJƵůmĂLJĂďŝůŝr. ǀre /// ƚrŽmďƵƐůĂrĚĂ ŬĂrĂĐŝŒerŝŶ mŽďŝůŝnjĂƐLJŽŶƵ ŝůe ŝŶƚrĂŚeƉĂƟŬ ǀeŶĂ ŬĂǀĂŶŦŶ ŽrƚĂLJĂ
ŬŽŶƵůmĂƐŦ ŐereŬmeŬƚeĚŝr. ǀre /s ƚrŽmďƵƐůĂrĚĂ ŝƐe ŬůĂƐŝŬ ŽůĂrĂŬ ŬĂrĚŝLJŽƉƵůmŽŶer ďLJƉĂƐƐ ǀe ŚŝƉŽƚermŝŬ
ƐŝrŬƺůĂƚƵǀĂr ĂrreƐƚ ĂůƨŶĚĂ ĐerrĂŚŝ ŐŝrŝƔŝm ƵLJŐƵůĂŶŦr.
=edacdazlarn belen]aTÎ fenz dº]r dro]beclarnTa SerraXY conrac `roWnozen YiY olTeÎe
fe fena [afa YÕerYcYnTe[Y dro]becen cefYiecYnYn `roWnoza ed[YlY ol]aTÎ Wrºl]º•dºr ;3ϳͲϰ1Ϳ. 2ena
[ar•l[ fena [afa YnVerYor Tefar Ynfazione lo[al Ynfazion lenV noTe feia eza[ ]edacdazlar [dº
`roWnocdY[ Va[drlerTYr. seŶönj ƚƺmör ƚrŽmďƵƐůĂrŦŶŦŶ eǀreƐŝŶŝŶ ƉrŽŐŶŽnj ŝůe ŝůŝƔŬŝƐŝ ŝŶĐeůeŶĚŝŒŝŶĚe ƐĂĚeĐe
reŶĂů ǀeŶĚe ďƵůƵŶĚƵŒƵŶĚĂ ;eǀre /Ϳ ƉrŽŐŶŽnjƵŶ ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƐeLJreƫŒŝ͕ ďƵŶĂ ŬĂrƔŦůŦŬ ǀeŶĂ ŬĂǀĂ ŝŶĨerŝŽrĚeŬŝůer
;eǀre //͕ /// ǀe /sͿ ĂrĂƐŦŶĚĂ ƉrŽŐŶŽnj ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ öŶemůŝ ĨĂrŬ ďƵůƵŶmĂmĂŬƚĂĚŦr.
Lo[al unfazion
ZeŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽm ŽůŐƵůĂrŦŶŦŶ й Ϯ ŬĂĚĂrŦŶĚĂ ƚƺmörĂů ŬŝƚůeŶŝŶ ŬŽmƔƵ ŽrŐĂŶůĂrŦ ŝŶǀĂnje eƫŒŝ
;ƉĂƚŽůŽũŝŬ eǀre TϰͿ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr. Ƶ ŽůŐƵůĂrĚĂ ŐeŶeůůŝŬůe ƚƺmörĂů ŬŝƚůeŶŝŶ ĂrŬĂ ĂďĚŽmŝŶĂů ĚƵǀĂrŦ͕ ƐŝŶŝr
ŬöŬůerŝŶŝ ǀe ƉĂrĂƐƉŝŶönj ŬĂƐůĂrŦ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵ ƐŽŶƵĐƵ ĂŒrŦ ƐemƉƚŽmƵ ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr. <ĂrĂĐŝŒere ĚŽŒrƵĚĂŶ
LJĂLJŦůŦm ŽůĚƵŬĕĂ ŶĂĚŝrĚŝr ǀe ŬĂrĂĐŝŒerĚeŬŝ ůenjLJŽŶůĂr ĚĂŚĂ ĕŽŬ meƚĂƐƚĂnjůĂrĂ ďĂŒůŦ ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬmĂŬƚĂĚŦr. ZeŶĂů
208
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmƵŶ ĚƵŽĚeŶƵm ǀe ƉĂŶŬreĂƐĂ ĚŽŒrƵĚĂŶ LJĂLJŦůŦmŦ ĚĂ ŶĂĚŝr ŬĂrƔŦůĂƔŦůĂŶ ďŝr ĚƵrƵmĚƵr ǀe
ŐeŶeůůŝŬůe ƉrŽŐŶŽnjƵŶ Ŭöƚƺ ƐeLJreĚeĐeŒŝŶŝŶ ďŝr ŝƔĂreƟĚŝr. <ŽůŽŶ ǀe menjeŶƚerŝŶe ĚŽŒrƵĚĂŶ ŝŶǀĂnjLJŽŶ ďŝrĂnj
ĚĂŚĂ ƐŦŬ ŬĂrƔŦůĂƔŦůĂŶ ďŝr ĚƵrƵmĚƵr. ZeŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽm ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe ƚeŬ ǀe eŶ eƚŬŝůŝ LJöŶƚem ĐerrĂŚŝ
ŽůĚƵŒƵ ŝĕŝŶ ůŽŬĂů ŽůĂrĂŬ ŝŶǀĂnjŝǀ ďöďreŬ ƚƺmörůerŝŶŝŶ ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe ďöďreŬ ŝůe ďŝrůŝŬƚe ĚĂůĂŬ ǀe ŝŶƚeƐƟŶĂů
ŽrŐĂŶŦŶ ŽůĂLJĂ ŝƔƟrĂŬ eĚeŶ ƉĂrĕĂƐŦ eŶ ďůŽŬ ĕŦŬĂrŦůmĂůŦĚŦr. <ĂrĂĐŝŒer ŝŶǀĂnjLJŽŶůĂrŦŶĚĂ ƉĂrƐŝLJeů ŚeƉĂƚeŬƚŽmŝ
ŶĂĚŝreŶ LJĂrĂrůŦĚŦr.
>ŽŬĂů ŽůĂrĂŬ ŝůerůemŝƔ reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmůĂrĚĂ ŝŶŬŽmƉůeƚ renjeŬƐŝLJŽŶ ;ĚeďƵůŬŝŶŐͿ ƐĂĚeĐe ƉĂůLJĂƐLJŽŶ
ƐĂŒůĂmĂŬ ĂmĂĐŦ ŝůe LJĂƉŦůĂďŝůŝr. >ŽŬĂů ŽůĂrĂŬ ŝůerůemŝƔ ŚĂƐƚĂůŦŬƚĂ rĂĚLJŽƚerĂƉŝŶŝŶ rŽůƺ ƚĂrƨƔmĂůŦĚŦr.
Lo[al Re[ºrenc
ZeŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmĚĂ rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ reŶĂů ĨŽƐƐĂ͕ ůeŶĨ ŶŽĚƵ ǀeLJĂ ĂLJŶŦ ƚĂrĂŌĂ ĂĚreŶĂů
ďenjĚe ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ ŐeůŝƔme rŝƐŬŝ й ϮͲϰ ĂrĂƐŦŶĚĂĚŦr ǀe ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ eǀreƐŝ ŝůe ŝůŝƔŬŝůŝĚŝr ;ϰϮͲϰϱͿ. RaTY[al
neVre[do]Y conrac lo[al re[ºrenc WelY•]ecY [dº `roWnoz WcderWecYTYr. Lo[al re[ºrenclerYn $0 Yzole olTeÎenTan ne]lY bYr [c] eza[ ]edacdazlar Yle bYrlY[deTYr fe be neTenle lo[al re[ºrenc dec`Yd
eTYlTYÎYnTe Tedail ]edacdaz ara•dr]ac ia`l]alTr ;ϰϲͲϰϴͿ. ZĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ŐeůŝƔeŶ ůŽŬĂů
reŬƺreŶƐůerŝŶ ƚeĚĂǀŝƐŝ Ěe ĐerrĂŚŝ eŬƐŝnjLJŽŶĚƵr. errĂŚŝ ŝůe ďŝrůŝŬƚe ƐŝƐƚemŝŬ ƚeĚĂǀŝ ƵLJŐƵůĂŶmĂƐŦŶŦŶ ŬĂƚŬŦƐŦ
ŽrƚĂLJĂ ŬŽŶƵůĂmĂmŦƔƨr. ZeŬƺreŶƐŝŶ Őeĕ ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬmĂƐŦ ;х Ϯ LJŦůͿ͕ reŬƺreŶƐůerĚe ƐĂrŬŽmĂƚŽŝĚ ŬŽmƉŽŶeŶƚ
ŽůmĂmĂƐŦ ǀe ŬŽmƉůeƚ ĐerrĂŚŝ eŬƐŝnjLJŽŶ ƐĂŒŬĂůŦmĂ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂmĂŬƚĂĚŦr ;ϰϵͿ. ƵŶĂ ŬĂrƔŦůŦŬ reŬƺreŶƐ
ďöůŐeƐŝŶŝŶ ƉrŽŐŶŽnjĂ eƚŬŝƐŝ ƚeƐƉŝƚ eĚŝůememŝƔƟr. errĂŚŝŶŝŶ ŐerĕeŬůeƔƟrŝůemeĚŝŒŝ ƐemƉƚŽmĂƟŬ ůŽŬĂů
reŬƺreŶƐůerĚe ƉĂůLJĂƐLJŽŶ ĂmĂĕůŦ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůŝr.
WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ LJĂƉŦůĂŶ ďöďreŬ ƚƺmörůerŝŶĚe ŝƉƐŝůĂƚerĂů ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ Őörƺůme rŝƐŬŝ й 1.3 ŝůe
й 10 ĂrĂƐŦŶĚĂ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϱ0ͲϱϮͿ. ŶĂ rŝƐŬ ĨĂŬƚörƺ ŝůerŝ eǀre ŚĂƐƚĂůŦŬƨr. Ƶ reŬƺreŶƐůerŝŶ ƉeŬ ĕŽŒƵ
ďĂƔůĂŶŐŦĕƚĂŬŝ ƚƺmörĚeŶ ƵnjĂŬ ŶŽŬƚĂůĂrĚĂ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr. 2e neTenle `arcYiel neVre[do]Y conrac lo[al
re[ºrencler iedercYz SerraXY reze[cYiona baÎl olabYleSeÎY WYbY TaXa Õo[ ba•lanWÕda dec`Yd eTYle]e]Y•
Õo[ oTa[l dº]rler coneSe Wrºl]e[deTYr ;ϱ3͕ϱϰͿ. ParcYiel neVre[do]Y conrac lo[al re[ºrencler YÕYn
deTafY ceÕene[lerY de[rar `arcYiel neVre[do]Y raTY[al neVre[do]Y ]YnY]al YnfazYf deTafYler fe ia[n
da[Y`dYr.
=YnY]al YnfazYf deTafYler conrac lo[al re[ºrencler c[l[la Yn[o]`led dº]r ablacionena baÎlTr
ǀe ƉeŬ ĕŽŒƵ Ɖrŝmer ƚƺmör ďöůŐeƐŝŶĚe ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr ;ϱϱͲϱϳͿ. >ŽŬĂů reŬƺreŶƐ Őörƺůme ƐŦŬůŦŒŦ ŬrŝLJŽĂďůĂƐLJŽŶ
ƐŽŶrĂƐŦ й 3 ŝůe й 10͕ rĂĚLJŽĨreŬĂŶƐ ĂďůĂƐLJŽŶ ƐŽŶrĂƐŦ ŝƐe й ϱ ŝůe й Ϯ0 ĂrĂƐŦŶĚĂ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϱϱͲϲ0Ϳ.
=YnY]al YnfazYf deTafYler conrac Wrºlen be re[ºrenclerYn `e[ ÕoÎe de[rar abladYV WYrY•Y]ler Yle deTafY
eTYlebYlYr. 2enen ]º][ºn ol]aTÎ Tere]larTa `arcYiel neVre[do]Y conracnTa[Y lo[al re[ºrenclerYn
deTafYcYnTe[Y ceÕene[ler Tº•ºnºl]elYTYr.
Tablo 9F. Lo[al fe lo[al YlerY efre bbre[ dº]rlerYnYn deTafYcY $6
¬nerY
4ereSecY
¬nerYler
>ŽŬĂůŝnje reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmĚĂ Ŭƺr ƐĂŒůĂmĂŬ ŝĕŝŶ ĐerrĂŚŝ öŶerŝůmeŬƚeĚŝr
T1Ă ƚƺmörůƺůerĚe ŶeĨrŽŶ ŬŽrƵLJƵĐƵ ĐerrĂŚŝ öŶerŝůmeŬƚeĚŝr
T1ď ƚƺmörůƺůerĚe͕ ƚeŬŶŝŬ ŽůĂrĂŬ mƺmŬƺŶ ŽůĚƵŒƵŶĚĂ͕ rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ LJerŝŶe ŶeĨrŽŶ
ŬŽrƵLJƵĐƵ ĐerrĂŚŝ ƚerĐŝŚ eĚŝůmeůŝĚŝr
ĚreŶĂů ďenj ŝŶǀĂnjLJŽŶƵŶĂ Ăŝƚ ŬůŝŶŝŬ ŬĂŶŦƚ ŽůmĂĚŦŒŦŶĚĂ ŝƉƐŝůĂƚerĂů ĂĚreŶĂůeŬƚŽmŝ
öŶerŝůmemeŬƚeĚŝr
>eŶĨ ŶŽĚƵ ŝŶǀĂnjLJŽŶƵŶĂ Ăŝƚ ŬĂŶŦƚ ďƵůƵŶmĂLJĂŶ ůŽŬĂůŝnje ƚƺmörůer ŝĕŝŶ ůeŶĨ ŶŽĚƵ ĚŝƐeŬƐŝLJŽŶƵ
öŶerŝůmemeŬƚeĚŝr
<ůŝŶŝŬ ŽůĂrĂŬ ďƺLJƺŬ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦ ŽůĂŶůĂrĚĂ eǀre ƚĂLJŝŶŝ ǀe ůŽŬĂů ŬŽŶƚrŽů ŝĕŝŶ ůeŶĨ ŶŽĚƵ
ĚŝƐeŬƐŝLJŽŶƵ LJĂƉŦůĂďŝůŝr
TϮ ƚƺmörůerĚe ǀe ŶeĨrŽŶ ŬŽrƵLJƵĐƵ ĐerrĂŚŝ ŝůe ƚeĚĂǀŝ eĚŝůemeLJeŶ ůŽŬĂůŝnje reŶĂů Ŭŝƚůeůer ŝĕŝŶ
ůĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ öŶerŝůmeŬƚeĚŝr
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
209
WĂrƐŝLJeů ŶeĨreŬƚŽmŝ ŝŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ ŽůĂŶ T1 ƚƺmörůer ŝĕŝŶ ůĂƉĂrŽƐŬŽƉŝŬ rĂĚŝŬĂů ŶeĨreŬƚŽmŝ
LJĂƉŦůmĂmĂůŦĚŦr
<ƺĕƺŬ reŶĂů Ŭŝƚůeůŝ ĕŽŬ LJĂƔůŦ ǀeͬǀeLJĂ ŬŽmŽrďŝĚŝƚeůerŝ ŽůĂŶ ǀe ƐŦŶŦrůŦ LJĂƔĂm
ďeŬůeŶƟƐŝ ŽůĂŶůĂrĚĂ ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ͕ rĂĚLJŽĨreŬĂŶƐ ĂďůĂƐLJŽŶ ǀe ŬrŝLJŽĂďůĂƐLJŽŶ
öŶerŝůeďŝůŝr
EŽŶͲmeƚĂƐƚĂƟŬ reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmĚĂ ďöďreŬ ƚƺmörƺ ǀe ŬĂǀĂů ƚrŽmďƵƐƵŶ eŬƐŝnjLJŽŶƵ
öŶerŝůmeŬƚeĚŝr
<ŽŶƚrŽůůƺ ŬůŝŶŝŬ Ɛerŝůer ĚŦƔŦŶĚĂ͕ ĐerrĂŚŝ ƐŽŶrĂƐŦ ĂĚũƵǀĂŶ ƚeĚĂǀŝ ŝŶĚŝŬĂƐLJŽŶƵ LJŽŬƚƵr
=edacdadY[ 2bre[ Tº]rlerYnYn TeTafYcY
'örƺŶƚƺůeme LJöŶƚemůerŝŶŝŶ ĕŽŬ LJĂLJŐŦŶ ŬƵůůĂŶŦůĚŦŒŦ ŐƺŶƺmƺnjĚe ďŝůe reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmůƵůĂrŦŶ
й ϮϱͲ30 ŬĂĚĂrŦŶĚĂ ƚĂŶŦ eƐŶĂƐŦŶĚĂ meƚĂƐƚĂnjůĂr ďƵůƵŶmĂŬƚĂĚŦr ;ϲϮ͕ϲ3Ϳ. ZeŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmƵŶ
ŬemŽƚerĂƉŝ ǀe rĂĚLJŽƚerĂƉŝLJe ĚŝreŶĕůŝ ŽůmĂƐŦ ǀe ŝmmƺŶŽƚerĂƉŝ ǀe ŚeĚeĨe LJöŶeůŝŬ ƚeĚĂǀŝůere ƐŦŶŦrůŦ LJĂŶŦƚ
ǀermeƐŝ meƚĂƐƚĂƟŬ ŚĂƐƚĂůŦŒŦŶ ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe ŝƐƚeŶŝůeŶ ƐŽŶƵĕůĂrŦŶ ĂůŦŶmĂƐŦŶŦ eŶŐeůůemeŬƚeĚŝr ;ϲϰͿ. Ƶ
ŶeĚeŶůerůe ]edacdadY[ renal XºSrelY [arcYno] deTafYcYnTe SerraXY fe ]edacdaze[do]Y Xala ne]YnY
[ore]a[daTr ;ϲϱͿ. <ŽmƉůeƚ ĐerrĂŚŝ renjeŬƐŝLJŽŶ mƺmŬƺŶ ŽůmĂƐĂ ďŝůe ĐerrĂŚŝŶŝŶ ƐĂŒŬĂůŦm ƺnjerŝŶe ŽůƵmůƵ
ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϲϲ͕ϲϳͿ. DeƚĂƐƚĂƟŬ reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmĚĂ meƚĂƐƚĂnjeŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ϱ
LJŦůůŦŬ ƐĂŒŬĂůŦm ŽrĂŶŦ й 30Ͳϰϱ ĂrĂƐŦŶĚĂĚŦr ǀe ƚƺm meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶ ŬŽmƉůeƚ renjeŬƐŝLJŽŶƵ öůƺm rŝƐŬŝŶŝ Ϯ ŬĂƚ
ĂnjĂůƚmĂŬƚĂĚŦr ;ϲϮͿ. ŬĐŝŒer meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶĚĂ ƉrŽŐŶŽnjƵŶ͕ ĚŝŒer ŽrŐĂŶ meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶĂ Őöre͕ reůĂƟĨ ŽůĂrĂŬ
ĚĂŚĂ ŝLJŝ ƐeLJreƫŒŝ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr. WƵůmŽŶer renjeŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůĂŶůĂrĚĂ ϱ LJŦůůŦŬ ƐĂŒŬĂůŦm ŽrĂŶŦ ;й ϱϰͿ͕
ďeLJŝŶ renjeŬƐŝLJŽŶƵ LJĂƉŦůĂŶůĂrŦŶŬŝŶe ;й 1ϴͿ Őöre ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬƟr ;ϲϰͿ. WƵůmŽŶer renjeŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůĂŶůĂrĚĂ
meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶ Őeĕ ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬmĂƐŦ͕ ŬŽmƉůeƚ renjeŬƐŝLJŽŶ͕ ĕŦŬĂrŦůĂĐĂŬ ŶŽĚƺů ƐĂLJŦƐŦ ǀe ŶŽĚƺů ďƺLJƺŬůƺŒƺ ĂŶĂ
ƉrŽŐŶŽƐƟŬ ĨĂŬƚörůerĚŝr. SŽůŝƚer meƚĂƐƚĂnjůŦ ǀeͬǀeLJĂ ƐĂĚeĐe ĂŬĐŝŒer meƚĂƐƚĂnjůŦůĂrĚĂ ĐerrĂŚŝŶŝŶ LJĂrĂrŦ ĚĂŚĂ
Ŷeƚ ďŝůŝŶmeŬůe ďŝrůŝŬƚe ĕŽŬ ƐĂLJŦĚĂŬŝ meƚĂƐƚĂnjeŬƚŽmŝŶŝŶ rŽůƺ ŚeŶƺnj ŬeƐŝŶ ŽůĂrĂŬ ŽrƚĂLJĂ ŬŽŶƵůĂmĂmŦƔƨr.
ŽŬ ƐĂLJŦĚĂ meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶ ŽůĚƵŒƵ reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmůƵůĂrĂ Ăŝƚ ďŝr ƐerŝĚe ŽůŐƵůĂrŦŶ ƐĂĚeĐe й 1ϰ ƺŶĚe
ƚƺm meƚĂƐƚĂnjůĂrĂ ŬŽmƉůeƚ ĐerrĂŚŝ eŬƐŝnjLJŽŶ ƵLJŐƵůĂŶĂďŝůmŝƔ ǀe ŬŽmƉůeƚ meƚĂƐƚĂnjeŬƚŽmŝ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ
önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦmŦ öŶemůŝ öůĕƺĚe ;ϰ.ϴ ǀƐ 1.3 LJŦůͿ ƵnjĂƴŒŦ ďŝůĚŝrŝůmŝƔƟr ;Ɖ ф0.001Ϳ ;ϲϲͿ. LJŶŦ ƐerŝĚe ƐĂĚeĐe
ĂŬĐŝŒer meƚĂƐƚĂnjŦ ŽůĂŶůĂrĚĂ ϱ LJŦůůŦŬ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ŬŽmƉůeƚ renjeŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůĂŶůĂrĚĂ й ϳ3.ϲ͕
LJĂƉŦůmĂLJĂŶůĂrĚĂ ŝƐe й 1ϵ ďƵůƵŶmƵƔƚƵr. ŬĐŝŒer ĚŦƔŦŶĚĂŬŝ meƚĂƐƚĂnjůĂrĚĂ ĚĂ ŬŽmƉůeƚ ĐerrĂŚŝ renjeŬƐŝLJŽŶ͕
ĚĂŚĂ ĚƺƔƺŬ ŽrĂŶĚĂ ŽůƐĂ ĚĂ͕ ƐĂŒŬĂůŦm ĂǀĂŶƚĂũŦ ƐĂŒůĂmŦƔƨr ǀe ϱ LJŦůůŦŬ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ŬŽmƉůeƚ
renjeŬƐŝLJŽŶ LJĂƉŦůĂŶůĂrĚĂ й 3Ϯ.ϱ͕ LJĂƉŦůĂmĂLJĂŶůĂrĚĂ ŝƐe й 1Ϯ.ϰ ŽůmƵƔƚƵr.
Con illarTa XeTeVe inelY[ deTafYler Yle ezen cºrelY iandlar elTe eTYl]eie ba•lan]ac ]edacdadY[
renal XºSrelY [arcYno]Ta ]eldY]oTalYde deTafYlerY WºnTe]e da•]•dr. ZĂŶĚŽmŝnje ĨĂnj 3 ďŝr ĕĂůŦƔmĂĚĂ
ƚrŽnjŝŶ ŬŝŶĂnj ŝŶŚŝďŝƚörƺ ƐƵŶŝƟŶŝď ŝůe й ϰϳ ŽrĂŶŦŶĚĂ ŽďũeŬƟĨ LJĂŶŦƚ eůĚe eĚŝůmŝƔƟr ;ϲϴͿ. ŶĐĂŬ ďƺLJƺŬ
ĕŽŒƵŶůƵŒƵ ƉĂrƐŝLJeů LJĂŶŦƚ ǀeLJĂ ƐƚĂďŝůŝnjĂƐLJŽŶ ƔeŬůŝŶĚeĚŝr͕ ŬŽmƉůeƚ LJĂŶŦƚ ŽrĂŶŦ ŝƐe ƐĂĚeĐe й 3 ŬĂĚĂrĚŦr.
KrƚĂůĂmĂ ƐĂŒŬĂůŦm ƐƺreƐŝŶŝŶ Ěe Ϯϲ.ϰ ĂLJ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝrŝůmŝƔƟr. ,eĚeĨe LJöŶeůŝŬ ƚeĚĂǀŝůer öŶĐeƐŝ ƐŝƚŽreĚƺŬƟĨ
ŶeĨreŬƚŽmŝŶŝŶ rŽůƺ ŝŶƚerĨerŽŶ ĂůĨĂͲϮď öŶĐeƐŝŶĚe ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ͕ ƐĂĚeĐe ŝŶƚerĨerŽŶ ĂůĨĂͲϮď ǀerŝůmeƐŝŶe
Őöre͕ ƐĂŒŬĂůŦm ĂǀĂŶƚĂũŦ ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ŐörƺůmƺƔƚƺr ;ϲϵ͕ϳ0Ϳ. ,eĚeĨe LJöŶeůŝŬ ƚeĚĂǀŝůerŝŶ ŝmmƺŶŽƚerĂƉŝLJe Őöre
ĚĂŚĂ ƵnjƵŶ ƐĂŒŬĂůŦm ƐĂŒůĂĚŦŒŦ ǀe ĚĂŚĂ Ănj ƚŽŬƐŝŬ ŽůĚƵŬůĂrŦ ďŝůŝŶmeŬůe ďŝrůŝŬƚe͕ ŚeĚeĨe LJöŶeůŝŬ ƚeĚĂǀŝůer
ĚöŶemŝŶĚe ƐŝƚŽreĚƺŬƟĨ ŶeĨreŬƚŽmŝŶŝŶ rŽůƺ ƚĂm ŽůĂrĂŬ ŽrƚĂLJĂ ŬŽŶƵůmĂmŦƔƨr. 7Ŭŝ ŐeŶŝƔ rĂŶĚŽmŝnje
ĕĂůŦƔmĂ ĚeǀĂm eƚmeŬƚeĚŝr. Ƶ ŬŽŶƵĚĂ ƚŽƉůƵm ƚĂďĂŶůŦ LJeŶŝ ďŝr ĕĂůŦƔmĂĚĂ ŚeĚeĨe LJöŶeůŝŬ ƚeĚĂǀŝůer
ĚöŶemŝŶĚe ƐŝƚŽreĚƺŬƟĨ ŶeĨreŬƚŽmŝŶŝŶ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦmĚĂ eƚŬŝƐŝ ŝůe ŝůŐŝůŝ ĨĂŬƚörůer ďeůŝrůeŶmeLJe
ĕĂůŦƔŦůmŦƔƨr ;ϳ1Ϳ. SŝƚŽreĚƺŬƟĨ ŶeĨreŬƚŽmŝ LJĂƉŦůĂŶůĂrĚĂ Ɖrŝmer ƚƺmör ďŽLJƵƚƵ ш ϳ Đm͕ ŝůerŝ eǀre ;ш T3Ϳ͕
LJƺŬƐeŬ &ƵŚrmĂŶ ŐrĂĚe ;3 ǀeLJĂ ϰͿ͕ ďöůŐeƐeů ůeŶĨĂĚeŶŽƉĂƟ͕ ƵnjĂŬ ůeŶĨ ŶŽĚƵ ǀe ŝĕ ŽrŐĂŶ meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶŦŶ Śer
ŝŬŝƐŝ ǀe ƐĂrŬŽmĂƚŽŝĚ ŚŝƐƚŽůŽũŝŶŝŶ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm rŝƐŬŝŶĚe ĂrƨƔ ŝůe ďŝrůŝŬƚe ŽůĚƵŬůĂrŦ ŐörƺůmƺƔƚƺr.
Ŭ ŽůĂrĂŬ͕ ďƵ rŝƐŬ ĨĂŬƚörůerŝŶŝŶ ƐĂLJŦƐŦ ĂrƴŬĕĂ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ öůƺm rŝƐŬŝŶŝŶ Ěe ĂrƴŒŦ ďŝůĚŝrŝůmŝƔƟr.
,eĚeĨe LJöŶeůŝŬ ƚeĚĂǀŝůere rĂŒmeŶ͕ meƚĂƐƚĂƟŬ reŶĂů ŚƺĐreůŝ ŬĂrƐŝŶŽmƵŶ ƉrŽŐŶŽnjƵ ŚĂůĂ Ŭöƚƺ
ƐeLJreƚmeŬƚeĚŝr. CYdoreTº[dYV neVre[do]Y ce]`do]adY[ ]edacdadY[ renal XºSrelY [arcYno]lelarTa
ne]lY ce]`do]adY[ `aliacion caÎlaTÎ bYlYn]e[deTYr.
210
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
Kaina[lar
1. &rĂŶŬ /͕ ůƵƚe D>͕ >eŝďŽǀŝĐŚ ͕ eƚ Ăů. /ŶĚeƉeŶĚeŶƚ ǀĂůŝĚĂƟŽŶ ŽĨ ƚŚe Ϯ00Ϯ merŝĐĂŶ :ŽŝŶƚ ŽmmŝƩee
ŽŶ ĐĂŶĐer ƉrŝmĂrLJ ƚƵmŽr ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ĨŽr reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ƵƐŝŶŐ Ă ůĂrŐe͕ ƐŝŶŐůe ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ
ĐŽŚŽrƚ. : hrŽů Ϯ00ϱ͖1ϳ3͗1ϴϴϵͲϵϮ.
Ϯ. erŐer ͕ rĂŶĚŝŶĂ Z͕ ƚĂůůĂ D͕ eƚ Ăů. >ĂƉĂrŽƐĐŽƉŝĐ rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ͗
ŽŶĐŽůŽŐŝĐĂů ŽƵƚĐŽmeƐ Ăƚ 10 LJeĂrƐ Žr mŽre. : hrŽů Ϯ00ϵ͖1ϴϮ͗Ϯ1ϳϮͲϲ.
3. >ũƵŶŐďerŐ ͕ ŽǁĂŶ E͕ ,ĂŶďƵrLJ D͕ eƚ Ăů. h 'ƵŝĚeůŝŶeƐ ŽŶ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ͗ TŚe Ϯ010 ƵƉĚĂƚe.
Ƶr hrŽů Ϯ010͖ϱϴ͗3ϵϴͲϰ0ϲ.
ϰ. TƐƵŝ <Ͳ,͕ SŚǀĂrƚƐ K͕ ĂrďĂrŝĐ ͕ eƚ Ăů. /Ɛ ĂĚreŶĂůeĐƚŽmLJ Ă ŶeĐeƐƐĂrLJ ĐŽmƉŽŶeŶƚ ŽĨ rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ͍
h> edžƉerŝeŶĐe ǁŝƚŚ ϱ11 rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmŝeƐ. : hrŽů Ϯ000͖ 1ϲ3͗ϰ3ϳͲϰ1.
ϱ. K͛DĂůůeLJ Z>͕ 'ŽĚŽLJ '͕ <ĂŶŽĨƐŬLJ : ĂŶĚ TĂŶeũĂ SS. TŚe ŶeĐeƐƐŝƚLJ ŽĨ ĂĚreŶĂůeĐƚŽmLJ Ăƚ ƚŚe Ɵme ŽĨ
rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ͗ Ă ƐLJƐƚemĂƟĐ reǀŝeǁ. : hrŽů Ϯ00ϵ͖1ϴ1͗Ϯ00ϵͲ1ϳ.
ϲ. ǀŽŶ <ŶŽďůŽĐŚ Z͕ SĐŚrĂĚer :͕ tĂůƚŚerƐ D ĂŶĚ ,ŽĨmĂŶŶ Z. SŝmƵůƚĂŶeŽƵƐ ĂĚreŶĂůeĐƚŽmLJ ĚƵrŝŶŐ
rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ǁŝůů ŶŽƚ ĐƵre ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ ĂĚreŶĂů meƚĂƐƚĂƐŝƐ. hrŽůŽŐLJ
Ϯ00ϵ͖ϳ3͗333Ͳϲ.
ϳ. TerrŽŶe ͕ 'ƵerĐŝŽ S͕ De >ƵĐĂ S͕ eƚ Ăů. TŚe ŶƵmďer ŽĨ ůLJmƉŚ ŶŽĚeƐ edžĂmŝŶeĚ ĂŶĚ ƐƚĂŐŝŶŐ ĂĐĐƵrĂĐLJ
ŝŶ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. :h /Ŷƚ Ϯ003͖ϵ1͗3ϳͲϰ0.
ϴ. ůŽm :,͕ ǀĂŶ WŽƉƉeů ,͕ DĂreĐŚĂů :D͕ eƚ Ăů. ZĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ǁŝƚŚ ĂŶĚ ǁŝƚŚŽƵƚ ůLJmƉŚͲŶŽĚe
ĚŝƐƐeĐƟŽŶ͗ ĮŶĂů reƐƵůƚƐ ŽĨ ƵrŽƉeĂŶ KrŐĂŶŝnjĂƟŽŶ ĨŽr ZeƐeĂrĐŚ ĂŶĚ TreĂƚmeŶƚ ŽĨ ĂŶĐer ;KZTͿ
ZĂŶĚŽmŝnjeĚ WŚĂƐe 3 TrŝĂů 30ϴϴ1. Ƶr hrŽů Ϯ00ϵ͖ϱϱ͗ϮϴͲ3ϰ.
ϵ. ĂƉŝƚĂŶŝŽ h͕ eĐŬer &͕ ůƵƚe D>͕ eƚ Ăů. >LJmƉŚ ŶŽĚe ĚŝƐƐeĐƟŽŶ ŝŶ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. Ƶr hrŽů
Ϯ011͖ϲ0͗1Ϯ1ϮͲϮ0.
10.TrŝŶŚ YD͕ SĐŚmŝƚŐeƐ :͕ ŝĂŶĐŚŝ D͕ eƚ Ăů. EŽĚeͲƉŽƐŝƟǀe reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ŝŶ ƚŚe ĂďƐeŶĐe ŽĨ
ĚŝƐƚĂŶƚ meƚĂƐƚĂƐeƐ ƉreĚŝĐƚŽrƐ ŽĨ ĐĂŶĐerͲƐƉeĐŝĮĐ mŽrƚĂůŝƚLJ ŝŶ Ă ƉŽƉƵůĂƟŽŶͲďĂƐeĚ ĐŽŚŽrƚ. :h /Ŷƚ
Ϯ01Ϯ͖110;ϮWƚϮͿ͗Ϯ1Ͳϳ.
11.DŝmĂƐŚŬŝeŚ ,,͕ >ŽŚƐe D͕ ůƵƚe D>͕ eƚ Ăů. džƚrĂŶŽĚĂů edžƚeŶƐŝŽŶ ŝŶ reŐŝŽŶĂů ůLJmƉŚ ŶŽĚeƐ ŝƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚeĚ
ǁŝƚŚ ŽƵƚĐŽme ŝŶ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. : hrŽů Ϯ00ϲ͖1ϳϲ͗1ϵϳϴͲϴϮ͖ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ 1ϵϴϮͲ3.
1Ϯ.TerrŽŶe ͕ rĂĐĐŽ ͕ WŽrƉŝŐůŝĂ &͕eƚ Ăů. ZeĂƐƐeƐƐŝŶŐ ƚŚe ĐƵrreŶƚ TED ůLJmƉŚ ŶŽĚe ƐƚĂŐŝŶŐ ĨŽr reŶĂů Đeůů
ĐĂrĐŝŶŽmĂ. Ƶr hrŽů Ϯ00ϲ͖ϰϵ͗3ϮϰͲ31.
13.ĂmƉďeůů S͕ EŽǀŝĐŬ ͕ ƵŬŽǁƐŬŝ Z. TreĂƚmeŶƚ ŽĨ ůŽĐĂůůLJ ĂĚǀĂŶĐeĚ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. /Ŷ͗ ĂmƉďeůů
S͕ tĂůƐŚ W͕ eĚŝƚŽrƐ. hrŽůŽŐLJ. WŚŝůĂĚeůƉŚŝĂ͕ W͗ t. . SĂƵŶĚerƐ Ž Ϯ00ϳ. Ɖ 1ϲ1ϵ.
1ϰ.rĠƉeů D͕ :eůĚreƐ ͕ SƵŶ D͕ eƚ Ăů. ƉŽƉƵůĂƟŽŶͲďĂƐeĚ ĐŽmƉĂrŝƐŽŶ ŽĨ ĐĂŶĐerͲĐŽŶƚrŽů rĂƚeƐ ďeƚǁeeŶ
rĂĚŝĐĂů ĂŶĚ ƉĂrƟĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr T1Ă reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. hrŽůŽŐLJ Ϯ010͖ϳϲ͗ϴϴ3Ͳϴ.
1ϱ.TĂŶ ,Ͳ:͕ EŽrƚŽŶ ͕ ze ͕ eƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚerm ƐƵrǀŝǀĂů ĨŽůůŽǁŝŶŐ ƉĂrƟĂů ǀƐ rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĂmŽŶŐ
ŽůĚer ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ eĂrůLJͲƐƚĂŐe ŬŝĚŶeLJ ĐĂŶĐer. :D Ϯ01Ϯ͖30ϳ͗1ϲϮϵͲ3ϱ.
1ϲ.ĂĚĂůĂƚŽ 'D͕ <ĂƚeƐ D͕ tŝƐŶŝǀeƐŬLJ :W͕ eƚ Ăů. SƵrǀŝǀĂů ĂŌer ƉĂrƟĂů ĂŶĚ rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr ƚŚe
ƚreĂƚmeŶƚ ŽĨ T1ďE0D0 reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ;ZͿ ŝŶ ƚŚe hS͗ Ă ƉrŽƉeŶƐŝƚLJ ƐĐŽrŝŶŐ ĂƉƉrŽĂĐŚ. :h
/Ŷƚ Ϯ01Ϯ͖10ϵ͗1ϰϱϳͲϲϮ.
1ϳ.>eŝďŽǀŝĐŚ ͕ ůƵƚe D>͕ Śeǀŝůůe :͕ eƚ Ăů. EeƉŚrŽŶ ƐƉĂrŝŶŐ ƐƵrŐerLJ ĨŽr ĂƉƉrŽƉrŝĂƚeůLJ ƐeůeĐƚeĚ reŶĂů
Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ďeƚǁeeŶ ϰ ĂŶĚ ϳ Đm reƐƵůƚƐ ŝŶ ŽƵƚĐŽme ƐŝmŝůŝĂr ƚŽ rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ. : hrŽů
Ϯ00ϰ͖1ϳ1͗10ϲϲͲϳ0.
1ϴ.TŚŽmƉƐŽŶ Z,͕ SŝĚĚŝƋƵŝ S͕ >ŽŚƐe D͕ eƚ Ăů. WĂrƟĂů ǀerƐƵƐ rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr ϰ ƚŽ ϳ Đm reŶĂů
ĐŽrƟĐĂů ƚƵmŽrƐ. : hrŽů Ϯ00ϵ͖1ϴϮ͗Ϯϲ01Ͳϲ.
1ϵ.DeŬůĂũ T͕ >ŝĨƐŚŝƚnj D͕ SŚŝŬĂŶŽǀ S͕ eƚ Ăů. >ĂƉĂrŽƐĐŽƉŝĐ rĂĚŝĐĂů ǀerƐƵƐ ůĂƉĂrŽƐĐŽƉŝĐ ƉĂrƟĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ
ĨŽr ĐůŝŶŝĐĂů T1ďE0D0 reŶĂů ƚƵmŽrƐ͗ ĐŽmƉĂrŝƐŽŶ ŽĨ ƉerŝŽƉerĂƟǀe͕ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů͕ ĂŶĚ ĨƵŶĐƟŽŶĂů
ŽƵƚĐŽmeƐ. : ŶĚŽƵrŽů Ϯ010͖Ϯϰ͗1ϲ03Ͳϳ.
Ϯ0.,ƵĂŶŐ t͕ >eǀeLJ S͕ SerŝŽ D͕ eƚ Ăů. ŚrŽŶŝĐ ŬŝĚŶeLJ ĚŝƐeĂƐe ĂŌer ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ŝŶ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ
reŶĂů ĐŽrƟĐĂů ƚƵmŽƵrƐ͗ Ă reƚrŽƐƉeĐƟǀe ĐŽŚŽrƚ ƐƚƵĚLJ. >ĂŶĐeƚ KŶĐŽů Ϯ00ϲ͖ϳ͗ϳ3ϱͲϰ0.
Ϯ1.Dŝůůer D͕ SĐŚŽŶůĂƵ D͕ >ŝƚǁŝŶ DS͕ eƚ Ăů. ZeŶĂů ĂŶĚ ĐĂrĚŝŽǀĂƐĐƵůĂr mŽrďŝĚŝƚLJ ĂŌer ƉĂrƟĂů Žr rĂĚŝĐĂů
ŶeƉŚreĐƚŽmLJ. ĂŶĐer Ϯ00ϴ͖11Ϯ͗ϱ11ͲϮ0.
ϮϮ.WeLJĐeůŽŶ D͕ ,ƵƉerƚĂŶ s͕ ŽmƉerĂƚ ͕ eƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚerm ŽƵƚĐŽmeƐ ĂŌer ŶeƉŚrŽŶ ƐƉĂrŝŶŐ ƐƵrŐerLJ ĨŽr
reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ůĂrŐer ƚŚĂŶ ϰ Đm. : hrŽů Ϯ00ϵ͖1ϴ1͗3ϱͲϰ1.
Ϯ3.tƐnjŽůeŬ D&͕ <eŶŶeLJ W͕ >ee z͕ eƚ Ăů. ŽmƉĂrŝƐŽŶ ŽĨ ŚŝůĂr ĐůĂmƉŝŶŐ ĂŶĚ ŶŽŶͲŚŝůĂr ĐůĂmƉŝŶŐ ƉĂrƟĂů
ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr ƚƵmŽƵrƐ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ Ă ƐŽůŝƚĂrLJ ŬŝĚŶeLJ. :h /Ŷƚ Ϯ011͖10ϳ͗1ϴϴϲͲϵϮ.
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
211
Ϯϰ.>ee D:͕ ,rƵďLJ '͕ eŶƐŽŶ D͕ eƚ Ăů. ZeŶĂů ĨƵŶĐƟŽŶ ĂŶĚ ŽŶĐŽůŽŐŝĐ ŽƵƚĐŽmeƐ ŝŶ ŶeƉŚrŽŶ ƐƉĂrŝŶŐ
ƐƵrŐerLJ ĨŽr reŶĂů mĂƐƐeƐ ŝŶ ƐŽůŝƚĂrLJ ŬŝĚŶeLJƐ. tŽrůĚ : hrŽů Ϯ011͖Ϯϵ͗3ϰ3Ͳϴ.
Ϯϱ.&erŐĂŶLJ ͕ ,ĂĨenj <S͕ EŽǀŝĐŬ . >ŽŶŐͲƚerm reƐƵůƚƐ ŽĨ ŶeƉŚrŽŶ ƐƉĂrŝŶŐ ƐƵrŐerLJ ĨŽr ůŽĐĂůŝnjeĚ reŶĂů Đeůů
ĐĂrĐŝŶŽmĂ͗ 10ͲLJeĂr ĨŽůůŽǁ ƵƉ. : hrŽů Ϯ000͖1ϲ3͗ϰϰϮͲϱ.
Ϯϲ.DŽŝŶnjĂĚeŚ ͕ 'ŝůů /S͕ &ŝŶeůůŝ ͕ eƚ Ăů. >ĂƉĂrŽƐĐŽƉŝĐ ƉĂrƟĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ͗ 3ͲLJeĂr ĨŽůůŽǁƵƉ. : hrŽů
Ϯ00ϲ͖1ϳϱ͗ϰϱϵͲϲϮ.
Ϯϳ.EŽǀŝĐŬ ĂŶĚ SĐŚreŝďer D: :r. īeĐƚ ŽĨ ĂŶŐŝŽƚeŶƐŝŶͲĐŽŶǀerƟŶŐ eŶnjLJme ŝŶŚŝďŝƟŽŶ ŽŶ ŶeƉŚrŽƉĂƚŚLJ
ŝŶ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ Ă remŶĂŶƚ ŬŝĚŶeLJ. hrŽůŽŐLJ 1ϵϵϱ͖ϰϲ͗ϳϴϱͲϵ.
Ϯϴ.ĂmƉďeůů S͕ EŽǀŝĐŬ ͕ eůůĚeŐrƵŶ ͕ eƚ Ăů. 'ƵŝĚeůŝŶe ĨŽr mĂŶĂŐemeŶƚ ŽĨ ƚŚe ĐůŝŶŝĐĂů T1 reŶĂů mĂƐƐ.
: hrŽů Ϯ00ϵ͖1ϴϮ͗1Ϯϳ1Ͳϵ.
Ϯϵ.DĂƟŶ S&͕ ŚrĂr <͕ tŽŽĚ '͕ eƚ Ăů. WĂƩerŶƐ ŽĨ ŝŶƚerǀeŶƟŽŶ ĨŽr reŶĂů ůeƐŝŽŶƐ ŝŶ ǀŽŶ ,ŝƉƉeůͲ>ŝŶĚĂƵ
ĚŝƐeĂƐe. :h /Ŷƚ Ϯ00ϴ͖10Ϯ͗ϵϰ0Ͳϱ.
30.SƚerreƩ SW͕ EĂŬĂĚĂ Sz͕ tŝŶŐŽ DS͕ eƚ Ăů. ZeŶĂů ƚermĂů ĂďůĂƟǀe ƚŚerĂƉLJ. hrŽů ůŝŶ EŽrƚŚ m
Ϯ00ϴ͖3ϱ͗3ϵϳͲϰ1ϰ.
31.&rĂŶŬ /͕ ůƵƚe D>͕ Śeǀŝůůe :͕ eƚ Ăů. SŽůŝĚ reŶĂů ƚƵmŽrƐ͗ ĂŶ ĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů ĨeĂƚƵreƐ reůĂƚeĚ
ƚŽ ƚƵmŽr Ɛŝnje. : hrŽů Ϯ003͖1ϳ0͗ϮϮ1ϳͲϮ0.
3Ϯ.ŚĂǁůĂ SE͕ rŝƐƉeŶ W>͕ ,ĂŶůŽŶ >͕ eƚ Ăů. TŚe ŶĂƚƵrĂů ŚŝƐƚŽrLJ ŽĨ ŽďƐerǀeĚ eŶŚĂŶĐŝŶŐ reŶĂů mĂƐƐeƐ͗
meƚĂͲĂŶĂůLJƐŝƐ ĂŶĚ reǀŝeǁ ŽĨ ƚŚe ǁŽrůĚ ůŝƚerĂƚƵre. : hrŽů Ϯ00ϲ͖1ϳϱ͗ϰϮϱͲ31.
33.DĂrƐŚĂůů &͕ DŝeƚrŝĐŬ D͕ ĂƵmŐĂrƚŶer t͕ eƚ Ăů. SƵrŐŝĐĂů mĂŶĂŐemeŶƚ ŽĨ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ǁŝƚŚ
ŝŶƚrĂĐĂǀĂů ŶeŽƉůĂƐƟĐ edžƚeŶƐŝŽŶ ĂďŽǀe ƚŚe ŚeƉĂƟĐ ǀeŝŶƐ. : hrŽů 1ϵϴϴ͖13ϵ͗11ϲϲͲϳϮ.
3ϰ.KƚŽ ͕ ,erƚƐ Z͕ remer D͕ eƚ Ăů. /ŶĨerŝŽr ǀeŶĂ ĐĂǀĂ ƚƵmŽr ƚrŽmďƵƐ ŝŶ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ͗ ƐƚĂŐŝŶŐ
ďLJ DZ ŝmĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ŝmƉĂĐƚ ŽŶ ƐƵrŐŝĐĂů ƚreĂƚmeŶƚ. :Z m : ZŽeŶƚŐeŶŽů 1ϵϵϴ͖1ϳ1͗1ϲ1ϵͲϮϰ.
3ϱ.ĂĐŚ D͕ ŚĂŶŐ :. ŽŶƚemƉŽrĂrLJ rĂĚŝŽůŽŐŝĐ ŝmĂŐŝŶŐ ŽĨ reŶĂů ĐŽrƟĐĂů ƚƵmŽrƐ. hrŽů ůŝŶ EŽrƚŚ m
Ϯ00ϴ͖3ϱ͗ϱϵ3Ͳϲ0ϰ.
3ϲ.tŽƚŬŽǁŝĐnj ͕ tƐnjŽůeŬ D&͕ >ŝďerƟŶŽ :. ZeƐeĐƟŽŶ ŽĨ reŶĂů ƚƵmŽrƐ ŝŶǀĂĚŝŶŐ ǀeŶĂ ŬĂǀĂ. hrŽů ůŝŶ
EŽrƚŚ m Ϯ00ϴ͖3ϱ͗ϲϱϳͲϳ1.
3ϳ.tĂŐŶer ͕ WĂƚĂrĚ :Ͳ:͕ DĠũeĂŶ ͕ eƚ Ăů. WrŽŐŶŽƐƟĐ ǀĂůƵe ŽĨ reŶĂů ǀeŝŶ ĂŶĚ ŝŶĨerŝŽr ǀeŶĂ ĐĂǀĂ
ŝŶǀŽůǀemeŶƚ ŝŶ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. Ƶr hrŽů Ϯ00ϵ͖ϱϱ͗ϰϱϮͲϵ.
3ϴ.ŝĂŶĐŝŽ '͕ DĂŶŽŚĂrĂŶ D͕ <ĂƚŬŽŽrŝ D͕ eƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚerm ƐƵrǀŝǀĂů ŝŶ ƉĂƟeŶƚƐ ƵŶĚerŐŽŝŶŐ rĂĚŝĐĂů
ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĂŶĚ ŝŶĨerŝŽr ǀeŶĂ ĐĂǀĂ ƚrŽmďeĐƚŽmLJ͗ ƐŝŶŐůeͲĐeŶƚer edžƉerŝeŶĐe. Ƶr hrŽů Ϯ010͖ϱϳ͗ϲϲϳͲ
ϳϮ.
3ϵ.>eŝďŽǀŝĐŚ ͕ Śeǀŝůůe :͕ >ŽŚƐe ,͕ eƚ Ăů. ĂŶĐer ƐƉeĐŝĮĐ ƐƵrǀŝǀĂů ĨŽr ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ ƉT3ď reŶĂů Đeůů
ĐĂrĐŝŶŽmĂͲ ĐĂŶ ƚŚe Ϯ00Ϯ ƉrŝmĂrLJ ƚƵmŽr ĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ ďe ŝmƉrŽǀeĚ͍ : hrŽů Ϯ00ϱ͖1ϳ3͗ϳ1ϲͲϵ.
ϰ0.DŽŝŶnjĂĚeŚ ͕ >ŝďerƟŶŽ :. WrŽŐŶŽƐƟĐ ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐe ŽĨ ƚƵmŽr ƚrŽmďƵƐ ůeǀeů ŝŶ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ reŶĂů Đeůů
ĐĂrĐŝŶŽmĂ ĂŶĚ ǀeŶŽƵƐ ƚƵmŽr ƚrŽmďƵƐ edžƚeŶƐŝŽŶ. /Ɛ Ăůů T3ď ƚŚe ƐĂme͍ : hrŽů Ϯ00ϰ͖1ϳ1;ϮWƚ1Ϳ͗ϱϵϴͲ
ϲ01.
ϰ1.ŝƐƐĂĚĂ E͕ zĂŬŽƵƚ ,͕ ĂďĂŶŽƵrŝ ͕ eƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚerm edžƉerŝeŶĐe ǁŝƚŚ mĂŶĂŐemeŶƚ ŽĨ reŶĂů Đeůů
ĐĂrĐŝŶŽmĂ ŝŶǀŽůǀŝŶŐ ƚŚe ŝŶĨerŝŽr ǀeŶĂ ĐĂǀĂ. hrŽůŽŐLJ Ϯ003͖ϲ1͗ϴϵͲϵϮ.
ϰϮ.DŝmĂrĐŽ DS͕ >ŽŚƐe D͕ ŝŶĐŬe ,͕ eƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚerm ƐƵrǀŝǀĂů ŽĨ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ ƵŶŝůĂƚerĂů ƐƉŽrĂĚŝĐ
mƵůƟĨŽĐĂů reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ĂĐĐŽrĚŝŶŐ ƚŽ ŚŝƐƚŽůŽŐŝĐ ƐƵďƚLJƉe ĐŽmƉĂreĚ ǁŝƚŚ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ ƐŽůŝƚĂrLJ
ƚƵmŽrƐ ĂŌer rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ. hrŽůŽŐLJ Ϯ00ϰ͖ϲϰ͗ϰϲϮͲϳ.
ϰ3.SƚeƉŚeŶƐŽŶ :͕ ŚeƚŶer DW͕ ZŽƵrŬe <͕ eƚ Ăů. 'ƵŝĚeůŝŶeƐ ĨŽr ƚŚe ƐƵrǀeŝůůĂŶĐeƐ ŽĨ ůŽĐĂůŝnjeĚ reŶĂů Đeůů
ĐĂrĐŝŶŽmĂ ďĂƐeĚ ŽŶ ƚŚe ƉĂƩerŶƐ ŽĨ reůĂƉƐe ĂŌer ŶeƉŚreĐƚŽmLJ. : hrŽů Ϯ00ϰ͖1ϳϮ͗ϱϴͲϲϮ.
ϰϰ.>eǀLJ D͕ SůĂƚŽŶ :t͕ SǁĂŶƐŽŶ D͕ DŝŶŶeLJ WE. SƚĂŐe ƐƉeĐŝĮĐ ŐƵŝĚeůŝŶeƐ ĨŽr ƐƵrǀeŝůůĂŶĐe ĂŌer rĂĚŝĐĂů
ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr ůŽĐĂů reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. : hrŽů 1ϵϵϴ͖1ϱϵ͗11ϲ3Ͳϳ.
ϰϱ.SĂŶĚŽĐŬ DS͕ SeŌeů D͕ ZeƐŶŝĐŬ D/. Ŷeǁ ƉrŽƚŽĐŽů ĨŽrƚ Śe ĨŽůůŽǁͲƵƉ ŽĨ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ďĂƐeĚ
ŽŶ ƉĂƚŚŽůŽŐŝĐĂů ƐƚĂŐe. : hrŽů 1ϵϵϱ͖1ϱϰ͗ϮϴͲ31.
ϰϲ./ƚĂŶŽ E͕ ůƵe D>͕ SƉŽƩƐ ͕ eƚ Ăů. KƵƚĐŽme ŽĨ ŝƐŽůĂƚeĚ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ĨŽƐƐĂ reĐƵrreŶĐe ĂŌer
ŶeƉŚreĐƚŽmLJ. : hrŽů Ϯ000͖1ϲϰ͗3ϮϮͲϱ.
ϰϳ.SĐŚrŽĚƚer S͕ ,ĂŬeŶďerŐ Kt͕ DĂŶƐeĐŬ ͕ eƚ Ăů. KƵƚĐŽme ŽĨ ƐƵrŐŝĐĂů ƚreĂƚmeŶƚ ŽĨ ŝƐŽůĂƚeĚ ůŽĐĂů
reĐƵrreŶĐe ĂŌer rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. : hrŽů Ϯ00Ϯ͖1ϲϳ͗1ϲ30Ͳ3.
ϰϴ.ŐŐeŶer S͕ zŽƐƐeƉŽǁŝƚĐŚ K͕ <ƵŶĚƵ S͕ eƚ Ăů. ZŝƐŬ ƐĐŽre ĂŶĚ meƚĂƐƚĂƚeĐƚŽmLJ ŝŶĚeƉeŶĚeŶƚůLJ ŝmƉĂĐƚ
ƉrŽŐŶŽƐŝƐ ŽĨ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ reĐƵrreŶƚ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. : hrŽů Ϯ00ϴ͖1ϴ0͗ϴϳ3Ͳϴ͕ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ϴϳϴ.
ϰϵ.WĂƉĂreů W͕ ŝŐŽƚ W͕ DĂƟůůŽŶ y͕ eƚ Ăů. >ŽĐĂů reĐƵrreŶĐe ĂŌer rĂĚŝĐĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr ŬŝĚŶeLJ ĐĂŶĐer͗
212
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
mĂŶĂŐemeŶƚ ĂŶĚ ƉreĚŝĐƟŽŶ ŽĨ ŽƵƚĐŽmeƐ͗ Ă mƵůƟͲŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ƐƚƵĚLJ. : SƵrŐ KŶĐŽů Ϯ01ϰ͖10ϵ͗1ϮϲͲ31.
ϱ0.DĂrƐŚĂůů && ĂŶĚ tĂůƐŚ W. /Ŷ ƐŝƚƵ mĂŶĂŐemeŶƚ ŽĨ reŶĂů ƚƵmŽrƐ͗ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ ĂŶĚ ƚrĂŶƐŝƟŽŶĂů
Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. : hrŽů 1ϵϴϰ͖131͗10ϰϱͲϵ.
ϱ1.DŽrŐĂŶ tZ ĂŶĚ ŝŶĐŬe ,. WrŽŐreƐƐŝŽŶ ĂŶĚ ƐƵrǀŝǀĂů ĂŌer reŶĂůͲĐŽŶƐerǀŝŶŐ ƐƵrŐerLJ ĨŽr reŶĂů Đeůů
ĐĂrĐŝŶŽmĂ͗ edžƉerŝeŶĐe ŝŶ 10ϰ ƉĂƟeŶƚƐ ĂŶĚ edžƚeŶĚeĚ ĨŽůůŽǁͲƵƉ. : hrŽů 1ϵϵ0͖1ϰϰ͗ϴϱϮͲϳ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ϴϱϳͲϴ.
ϱϮ.WĂƚĂrĚ ::͕ SŚǀĂrƚƐ K͕ >Ăm :S͕ eƚ Ăů. SĂĨeƚLJ ĂŶĚ eĸĐĂĐLJ ŽĨ ƉĂrƟĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽr Ăůů T1 ƚƵmŽrƐ ďĂƐeĚ
ŽŶ ĂŶ ŝŶƚerŶĂƟŽŶĂů mƵůƟĐeŶƚer edžƉerŝeŶĐe. : hrŽů Ϯ00ϰ͖1ϳ1;ϲWƚ1Ϳ͗Ϯ1ϴ1Ͳϱ.
ϱ3.>ĂŶe Z͕ 'ŝůů /S. ϱͲLJeĂr ŽƵƚĐŽmeƐ ŽĨ ůĂƉĂrŽƐĐŽƉŝĐ ƉĂrƟĂů ŶeƉŚreĐƚŽmLJ. : hrŽů Ϯ00ϳ͖1ϳϳ͗ϳ0Ͳϰ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ϳϰ.
ϱϰ.<rĂmďeĐŬ ͕ /ǁĂƐnjŬŽ D͕ >eŝďŽǀŝĐŚ ͕ eƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚerm ŽƵƚĐŽme ŽĨ mƵůƟƉůe ŝƉƐŝůĂƚerĂů ƚƵmŽrƐ ĨŽƵŶĚ
Ăƚ ƚŚe Ɵme ŽĨ ƉůĂŶŶeĚ ŶeƉŚrŽŶͲƐƉĂrŝŶŐ ƐƵrŐerLJ. :h /Ŷƚ Ϯ00ϴ͖101͗13ϳϱͲϵ.
ϱϱ.DĂƟŶ S&͕ ŚrĂr <͕ ĂĚeĚĚƵ :͕ eƚ Ăů. ZeƐŝĚƵĂů ĂŶĚ reĐƵrreŶƚ ĚŝƐeĂƐe ĨŽůůŽǁŝŶŐ reŶĂů eŶerŐLJ ĂďůĂƟǀe
ƚŚerĂƉLJ͗ Ă mƵůƟͲŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂů ƐƚƵĚLJ. : hrŽů Ϯ00ϲ͖1ϳϲ͗1ϵϳ3Ͳϳ.
ϱϲ.>eǀŝŶƐŽŶ t͕ SƵ >D͕ ŐĂrǁĂů D͕ eƚ Ăů. >ŽŶŐͲƚerm ŽŶĐŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ ŽǀerĂůů ŽƵƚĐŽmeƐ ŽĨ ƉerĐƵƚĂŶeŽƵƐ
rĂĚŝŽĨreƋƵeŶĐLJ ĂďůĂƟŽŶ ŝŶ ŚŝŐŚ rŝƐŬ ƐƵrŐŝĐĂů ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ Ă ƐŽůŝƚĂrLJ ƐmĂůů reŶĂů mĂƐƐ. : hrŽů
Ϯ00ϴ͖1ϴ0͗ϰϵϵͲϱ0ϰ͕ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ϱ0ϰ.
ϱϳ.erŐer ͕ <ĂmŽŝ <͕ 'ŝůů /S͕ rŽŶ D. rLJŽĂďůĂƟŽŶ ĨŽr reŶĂů ƚƵmŽrƐ͗ ĐƵrreŶƚ ƐƚĂƚƵƐ. Ƶrr KƉŝŶ hrŽů
Ϯ00ϵ͖1ϵ͗13ϴͲϰϮ.
ϱϴ.teŝŐŚƚ :͕ <ĂŽƵŬ :,͕ ,eŐĂrƚLJ E:͕ eƚ Ăů. ŽrreůĂƟŽŶ ŽĨ rĂĚŝŽŐrĂƉŚŝĐ ŝmĂŐŝŶŐ ĂŶĚ ŚŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐLJ
ĨŽůŽǁŝŶŐ ĐrLJŽĂďůĂƟŽŶ ĂŶĚ rĂĚŝŽĨreƋƵeŶĐLJ ĂďůĂƟŽŶ ĨŽr reŶĂů ƚƵmŽrƐ. : hrŽů Ϯ00ϴ͖1ϳϵ͗1ϮϳϳͲϴ1.
ϱϵ.'ŝůů /S͕ Zemer D͕ ,ĂƐĂŶ t͕ eƚ Ăů. ZeŶĂů ĐrLJŽĂďůĂƟŽŶ͗ ŽƵƚĐŽme Ăƚ 3 LJeĂrƐ. : hrŽů Ϯ00ϱ͖1ϳ3͗1ϵ03Ͳϳ.
ϲ0.<ƵŶŬůe D͕ ŐůeƐƚŽŶ >͕ hnjnjŽ Z'. džĐŝƐe͕ ĂďůĂƚe Žr ŽďƐerǀe͗ ƚŚe ƐmĂůů reŶĂů mĂƐƐ ĚŝůemmĂͲĂ meƚĂͲ
ĂŶĂůLJƐŝƐ ĂŶĚ reǀŝeǁ. : hrŽů Ϯ00ϴ͖1ϳϵ͗1ϮϮϳͲ33.
ϲ1.>ũƵŶŐďerŐ ͕ eŶƐĂůĂŚ <͕ edž ͕ eƚ Ăů. 'ƵŝĚeůŝŶeƐ ŽŶ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. h 'ƵŝĚeůŝŶeƐ Ϯ01ϰ.
ϲϮ.,ŽĨmĂŶŶ ,ͲS͕ EeeĨ ,͕ <rŽŚe <͕ eƚ Ăů. WrŽŐŶŽƐƟĐ ĨĂĐƚŽrƐ ĂŶĚ ƐƵrǀŝǀĂů ĂŌer ƉƵůmŽŶĂrLJ reƐeĐƟŽŶ ŽĨ
meƚĂƐƚĂƟĐ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. Ƶr hrŽů Ϯ00ϱ͖ϰϴ͗ϳϳͲϴ1͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ϴ1ͲϮ.
ϲ3.>Ăm :S͕ SŚǀĂrƚƐ K͕ >eƉƉerƚ :T͕ eƚ Ăů. ZeŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ Ϯ00ϱ͗ Ŷeǁ ĨrŽŶƟerƐ ŝŶ ƐƚĂŐŝŶŐ͕ ƉrŽŐŶŽƐƟĐĂƟŽŶ
ĂŶĚ ƚĂrŐeƚeĚ mŽůeĐƵůĂr ƚŚerĂƉLJ. : hrŽů Ϯ00ϱ͖1ϳ3͗1ϴϱ3ͲϲϮ.
ϲϰ.DŽƚnjer Z:͕ ĂŶĚer E,͕ EĂŶƵƐ DD. ZeŶĂůͲĐeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. E ŶŐ : DeĚ 1ϵϵϲ͖33ϱ͗ϴϲϱͲϳϱ.
ϲϱ.SƚĂeůŚer D. TŚe rŽůe ŽĨ meƚĂƐƚĂƚeĐƚŽmLJ ŝŶ meƚĂƐƚĂƟĐ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. EĂƚƵre Zeǀ hrŽů
Ϯ011͖ϴ͗1ϴ0Ͳ1.
ϲϲ.ůƚ >͕ ŽŽrũŝĂŶ S͕ >ŽŚƐe D͕ eƚ Ăů. SƵrǀŝǀĂů ĂŌer ĐŽmƉůeƚe ƐƵrŐŝĐĂů reƐeĐƟŽŶ ŽĨ mƵůƟƉůe meƚĂƐƚĂƐeƐ
ĨrŽm reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. ĂŶĐer Ϯ011͖11ϳ͗Ϯϴϳ3ͲϴϮ.
ϲϳ.sŽŐů hD͕ eŚƚŐrƵďer ,͕ DŽmŝŶŬƵƐ D͕ eƚ Ăů. WrŽŐŶŽƐƟĐ ĨĂĐƚŽrƐ ŝŶ meƚĂƐƚĂƟĐ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ͗
meƚĂƐƚĂƚeĐƚŽmLJ ĂƐ ŝŶĚeƉeŶĚeŶƚ ƉrŽŐŶŽƐƟĐ ǀĂrŝĂďůe. r : ĂŶĐer Ϯ00ϲ͖ϵϱ͗ϲϵ1Ͳϴ.
ϲϴ.DŽƚnjer Z:͕ ,ƵƚƐŽŶ T͕ TŽmĐnjĂŬ W͕ eƚ Ăů. KǀerĂůů ƐƵrǀŝǀĂů ĂŶĚ ƵƉĚĂƚeĚ reƐƵůƚƐ ĨŽr ƐƵŶŝƟŶŝď ĐŽmƉĂreĚ
ǁŝƚŚ ŝŶƚerĨerŽŶ ĂůĨĂ ŝŶ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ meƚĂƐƚĂƟĐ reŶĂů Đeůů ĐĂrĐŝŶŽmĂ. : ůŝŶ KŶĐŽů Ϯ00ϵ͖Ϯϳ͗3ϱϴϰͲϵ0.
ϲϵ.&ůĂŶŝŐĂŶ Z͕ DŝĐŬŝƐĐŚ '͕ SLJůǀeƐƚer Z͕ eƚ Ăů. LJƚŽreĚƵĐƟǀe ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ŝŶ ƉĂƟeŶƚƐ ǁŝƚŚ meƚĂƐƚĂƟĐ
reŶĂů ĐĂŶĐer͗ Ă ĐŽmďŝŶeĚ ĂŶĂůLJƐŝƐ. : hrŽů Ϯ00ϰ͖1ϳ1͗10ϳ1Ͳϲ.
ϳ0.&ůĂŶŝŐĂŶ Z͕ SĂůmŽŶ S͕ ůƵmeŶƐƚeŝŶ ͕ eƚ Ăů. EeƉŚreĐƚŽmLJ ĨŽůůŽǁeĚ ďLJ ŝŶƚerĨerŽŶ ĂůĨĂͲϮď ĐŽmƉĂreĚ
ǁŝƚŚ ŝŶƚerĨerŽŶ ĂůĨĂͲϮď ĂůŽŶe ĨŽr meƚĂƐƚĂƟĐ reŶĂůͲĐeůů ĐĂŶĐer. E ŶŐ : DeĚ Ϯ001͖3ϰϱ͗1ϲϱϱͲϵ.
ϳ1.ƵůƉ S,͕ <ĂrĂm :͕ tŽŽĚ '. WŽƉƵůĂƟŽŶͲďĂƐeĚ ĂŶĂůLJƐŝƐ ŽĨ ĨĂĐƚŽrƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚeĚ ǁŝƚŚ ƐƵrǀŝǀĂů ŝŶ
ƉĂƟeŶƚƐ ƵŶĚerŐŽŝŶŐ ĐLJƚŽreĚƵĐƟǀe ŶeƉŚreĐƚŽmLJ ŝŶ ƚŚe ƚĂrŐeƚeĚ ĂreĂ. hrŽů KŶĐŽů Ϯ01ϰ͖3Ϯ͗ϱϲ1Ͳϴ.
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
213
21$
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
‡”ò…”‡Ž‹‡•–‹•òÚ”Ž‡”‹‹‡†ƒ˜‹•‹
Dr. ZeĐeƉ mzm<>W>>7
?ndokuj Mays Žniversitesi D` 6akºltesi Žroloji AnaRilim Dal Samsun
GYrY•
TeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶŝŶ й ϵϱ ŝŶŝ Őerm ŚƺĐreůŝ ƚƺmörůer ŽůƵƔƚƵrmĂŬƚĂĚŦr. 'erm ŚƺĐreůŝ ƚƺmörůer erŬeŬůerĚeŬŝ
ƚƺm ŬĂŶƐerůerŝŶ ƐĂĚeĐe й 1ͲϮ ƐŝŶŝ ŽůƵƔƚƵrƵrŬeŶ͕ ŐeŶĕ erŝƔŬŝŶ erŬeŬůerĚeŬŝ eŶ ŽůĂŒĂŶ ƐŽůŝƚ ƚƺmörĚƺr ;1Ϳ.
TeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶŝŶ Őörƺůme ƐŦŬůŦŒŦŶĚĂ ŐůŽďĂů ďŝr ĂrƨƔ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ǀe Ϯ0Ϯϱ LJŦůŦŶĂ ŬĂĚĂr й Ϯϱ ĂrƨƔ
ďeŬůeŶmeŬƚeĚŝr ;Ϯ͕3Ϳ. ƵŶĂ ŬĂrƔŦůŦŬ ƚeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶŝŶ mŽrƚĂůŝƚe ŽrĂŶŦŶĚĂ ĂnjĂůmĂ ĚŝŬŬĂƟ ĕeŬmeŬƚeĚŝr
;ϮͿ. ƵŐƺŶ ŝĕŝŶ eǀre / ƚeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶĚe ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦmŦŶ й 100 ƵůĂƔƨŒŦ͕ meƚĂƐƚĂƟŬ ƚeƐƟƐ
ƚƺmörůerŝŶĚe ŝƐe ďƵ ŽrĂŶŦŶ й ϴ0 ŝŶ ƺnjerŝŶe ĕŦŬƨŒŦ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr. TeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶĚe ƉrŽŐŶŽƐƟŬ
ĨĂŬƚörůerŝŶ ǀe ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŬůerŝŶŝŶ ƵnjƵŶ ĚöŶem ŽŶŬŽůŽũŝŬ ƐŽŶƵĕůĂrŦŶŦŶ ǀe mŽrďŝĚŝƚeůerŝŶŝŶ ďeůŝrůeŶmeƐŝ͕
ŽƉƟmĂů ƚeĚĂǀŝ LJöŶƚemŝŶŝŶ ƐeĕŝmŝŶŝ ŬŽůĂLJůĂƔƨrĚŦŒŦ ŝĕŝŶ͕ ƚeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶĚe ƐĂŒŬĂůŦmŦ ĂrƨrĂŶ ƚemeů
ŶŽŬƚĂůĂrĚŦr.
PrY]er Tº]rºn TeTafYcY
unWeYnal Or•Ye[do]Y
unWeYnal or•Ye[do]Y decdYc dº]rlerYnYn dan fe efrele]ecYnTe[Y con deTafYcYnTe[Y Yl[ aT]Tr.
TecdYc dº]rlerYnTe YnWeYnal ia[la•] Yle decdYc fe beraberYnTe c`er]adY[ [ord YnWeYnal [analn
Yndernal rYnW XYzacnTan Õ[arl]alTr. C[rodal or•Ye[do]Y derSYX eTYl]e]elYTYr Õºn[º be ia[la•]Ta
c`er]adY[ [orTen YnWeYnal [analTa[Y [c] WerYTe [al]a[daTr fe decdYcYn lenVadY[ TrenaZ bozelara[
lo[al re[ºrenc fe `elfY[ lenV noTlarna ]edacdaz rYc[Y ard]a[daTr. unWeYnal or•Ye[do]Y Yle dº]rºn
XYcdoloZY[ dY`YnYn iancra bºiº[lºÎº oTa[ caic `rY]er T efrecY Yndradºbºler Wer] XºSrelY
neo`lazY 9TG8N farlÎ rede decdYc dedele]e fe lenVofac[ºler Ynfazion WYbY `roWnocdY[ Va[drlere
aYd bYlWYler Te elTe eTYl]e[deTYr. 5[ olara[ YnWeYnal or•Ye[do]Y [lYnY[ efre 9 ce]Yno]larn 80-90
nTa nonce]Yno]adz Wer] XºSrelY decdYc NCG8T dº]rlerYnYn Yce 70-80 YnTe de[ ba•na [ºr
caÎla]a[daTr ;ϰͿ.
7ŶŐƵŝŶĂů ŽrƔŝeŬƚŽmŝ ƐƉŝŶĂů ĂŶeƐƚenjŝ ĂůƨŶĚĂ LJĂƉŦůĂďŝůmeŬůe ďŝrůŝŬƚe ĐerrĂŚŝ ƐƺreƐŝŶŝŶ ŬŦƐĂůŦŒŦ ǀe ƚeƐƟƐ
ǀe ƐƉermĂƟŬ ŬŽrƩĂŬŝ ƚrĂŬƐŝLJŽŶĂ ďĂŒůŦ ŽůĂƐŦ reŇeŬƐ ĐeǀĂƉ ŶeĚeŶŝLJůe ŐeŶeů ĂŶeƐƚenjŝ ƚerĐŝŚ eĚŝůmeůŝĚŝr.
SƵƉŝŶe ƉŽnjŝƐLJŽŶƵŶĚĂ ƉƵďŝŬ ƚƺďerŬƺůƺŶ Ϯ Đm ƺnjerŝŶĚe ŝŶŐƵŝŶĂů ůŝŐĂmeŶƚe ƉĂrĂůeů ϱͲϴ Đm ƵnjƵŶůƵŒƵŶĚĂ
ŽďůŝŬ ďŝr ŝŶƐŝnjLJŽŶ LJĂƉŦůŦr. ŝůƚ ǀe ĐŝůƚĂůƨ ŐeĕŝůĚŝŬƚeŶ ƐŽŶrĂ eŬƐƚerŶĂů ŽďůŝŬ ĂƉŽŶörŽnjƵŶĂ ƵůĂƔŦůŦr. 7ŶƚerŶĂů
ǀe eŬƐƚerŶĂů ŝŶŐƵŝŶĂů rŝŶŐůer ĂrĂƐŦŶĚĂ eŬƐƚerŶĂů ŽďůŝŬ ĂƉŽŶörŽnjƵ ƺnjerŝŶĚe ůŝŇerŝ ĚŽŒrƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŝŶƐŝnjLJŽŶ
LJĂƉŦůĚŦŬƚĂŶ ƐŽŶrĂ ŝůŝŽŝŶŐƵŝŶĂů ƐŝŶŝr ƐƉermĂƟŬ ŬŽrƚ ďŽLJƵŶĐĂ ŬƺŶƚ ĚŝƐeŬƐŝLJŽŶůĂ ƐerďeƐƚůeƔƟrŝůŝr. ƵŶƵ
ƚĂŬŝďeŶ eŬƐƚerŶĂů ŽďůŝŬ ĂƉŽŶörŽnjƵ ŝŶƚerŶĂů ǀe eŬƐƚerŶĂů rŝŶŐůer ĚŽŒrƵůƚƵƐƵŶĚĂ ŬeƐŝůereŬ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂůŦŶ
ƚĂǀĂŶŦ ĂĕŦůŦr. SƉermĂƟŬ ŬŽrƚ ŬƺŶƚ ĚŝƐeŬƐŝLJŽŶůĂ ŝŶŐƵŝŶĂů ŬĂŶĂůŦŶ ƚĂďĂŶŦŶĚĂŶ ƐerďeƐƚůeƔƟrŝůŝr ǀe ŝŶƚerŶĂů
rŝŶŐ ŚŝnjĂƐŦŶĚĂ ďŝr ƚƵrŶŝŬe ŝůe ŽŬůƺnje eĚŝůŝr. 7ŶƚerŶĂů rŝŶŐ ŚŝnjĂƐŦŶĚĂ ŝŶĨerŝŽr eƉŝŐĂƐƚrŝŬ ĚĂmĂrůĂrĂ ŝŶũƵrŝĚeŶ
ƐĂŬŦŶŦůmĂůŦĚŦr. TeƐƟƐ ǀe ƚƵŶŝŬĂ ǀĂŐŝŶĂůŝƐ ƐŬrŽƚƵmĚĂŶ ƐerďeƐƚůeƔƟrŝůereŬ ĚŽŒƵrƚƵůƵr. 'ƵďerŶĂŬƵůƵm
ŬůemƉůeŶereŬ ŬeƐŝůŝr ǀe Ɛƺƚƺre eĚŝůŝr. TeƐƟƐ ƟƟnj ďŝr ƔeŬŝůĚe ŝŶƐƉeŬƚe ǀe ƉĂůƉe eĚŝůŝr. Tƺmör ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ
ƔƺƉŚe LJŽŬƐĂ͕ ǀĂnjĂ ĚeĨereŶƐ ǀe ŬŽrĚĂ Ăŝƚ ǀĂƐŬƺůer LJĂƉŦůĂrĂ ƚƵrŶŝŬeŶŝŶ ƉrŽŬƐŝmĂůŝŶĚe ŝŬŝ͕ ĚŝƐƚĂůŝŶĚe ďŝr
ŬůemƉ ŬŽŶƵr ǀe ƚƵrŶŝŬe ŚŝnjĂƐŦŶĚĂŶ ŬeƐŝůŝr. sĂnjĂ ĚeĨereŶƐ ǀe ǀĂƐŬƺůer LJĂƉŦůĂrĂŬ ƐerďeƐƚ ǀe ĚŝŬŝƔůŝ ŽůmĂŬ
ƺnjere ŝŬŝ Ŭenj Ɛƺƚƺre eĚŝůŝr. Ƶ ƐƺƚƺrůerĚeŶ ďŝrŝŶŝŶ ƵnjƵŶ ďŦrĂŬŦůmĂƐŦ ĚĂŚĂ ƐŽŶrĂ LJĂƉŦůĂĐĂŬ ůeŶĨ ŶŽĚƵ
ĚŝƐeŬƐŝLJŽŶƵ eƐŶĂƐŦŶĚĂ ŬŽrĚƵŶ ƚĂŶŦŶmĂƐŦ ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ LJĂrĂrůŦ ŽůĂĐĂŬƨr. Ƶ ĂƔĂmĂĚĂ ŝƐƚeŶŝrƐe ƚeƐƟƐ ƉrŽƚenjŝ
LJerůeƔƟrŝůeďŝůŝr.
7ŶŐƵŝŶĂů ŽrƔŝeŬƚŽmŝĚe eŶ ƐŦŬ ŐörƺůeŶ ŬŽmƉůŝŬĂƐLJŽŶ ŝŶƚrĂƐŬrŽƚĂů ŚemĂƚŽmĚƵr. ,emĂƚŽm ŐeŶeůůŝŬůe
ŽrŐĂŶŝnje ŽůĂĐĂŒŦŶĚĂŶ Ɛerƚ ďŝr Ŭŝƚůe ŐörƺŶƚƺƐƺ ǀereďŝůŝr ǀe ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ ǀeLJĂ renjŝĚƺeů ƚƺmörƺ
ĚƺƔƺŶĚƺreďŝůŝr. ĂmĂŶ ŝĕerŝƐŝŶĚe ŐerŝůeLJeĐeŒŝŶĚeŶ ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe Őönjůem ƐŦŬůŦŬůĂ LJeƚerůŝĚŝr. 7ŶĨeŬƚe
ŽůĚƵŒƵŶĚĂ ŝƐe ĚreŶe eĚŝůmeůŝĚŝr. <ŽrĚĂ Ăŝƚ ǀĂƐŬƺůer LJĂƉŦůĂr ŝLJŝ Ɛƺƚƺre eĚŝůememŝƔƐe ǀeLJĂ ŝŶĨerŝŽr
eƉŝŐĂƐƚrŝŬ ĚĂmĂrůĂrĂ ŝŶũƵrŝ ŽůmƵƔƐĂ reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ŚemĂƚŽm ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔŦůĂďŝůŝr.
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
215
7T',E͕ Őerm ŚƺĐreůŝ ƚeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶŝŶ ƉreŬĂŶƐerönj ůenjLJŽŶƵĚƵr ǀe ƚeƐƟŬƺůer ŝŶƚrĂeƉŝƚeůLJĂů ŶeŽƉůĂnjŝ
ǀe ŬĂrƐŝŶŽmĂ ŝŶ ƐŝƚƵ ŽůĂrĂŬ ƚĂ ĂĚůĂŶĚŦrŦůmĂŬƚĂĚŦr. TecdYc dº]rlerYnTe [ar• decdYcde ia[la•[ 5
orannTa uTG8N Wrºl]e[deTYr fe benlarn 50 cYnTe 5 il YÕerYcYnTe YnfazYf Wer] XºSrelY dº]r
WelY•]e[deTYr ;ϱ͕ϲͿ. 1droVY[ decdYc folº] , 12 ]l Yn]e]Y• decdYc i[ºcº [dº c`er]adoWenezYc
:oXncon c[ore 1-3 fe , $0 ia• uTG8N YÕYn en ne]lY rYc[ Va[drlerYTYr ;ϳͲϵͿ. uTG8N rYc[ Va[drº
belenanlarTa feia `reo`eradYV eldraconoWraVYTe •º`XelY lezion WrºlTºÎºnTe [ar• decdYcden aÕ[
YnWeYnal bYio`cY Tº•ºnºl]elYTYr ;ϴ͕10Ϳ. 'eŶeůůŝŬůe 3 mm ƵnjƵŶůƵŒƵŶĚĂ ƚeŬ ďŝLJŽƉƐŝ LJeƚerůŝ ŽůmĂŬůĂ
ďŝrůŝŬƚe ŝŬŝŶĐŝ ďŝLJŽƉƐŝŶŝŶ ƚĂŶŦLJĂ й 1ϴ ŬĂƚŬŦ ƐĂŒůĂmĂŬƚĂĚŦr ;ϱ͕11Ϳ. Ƶ ŶeĚeŶůe ĂƚrŽĮŬ ƚeƐƟƐůer ŝĕŝŶ ƚeŬ͕
ŶŽrmĂů ǀŽůƺmĚeŬŝ ƚeƐƟƐůerĚeŶ ŝŬŝ ďŝLJŽƉƐŝ ĂůŦŶmĂůŦĚŦr ;1ϮͿ. ŝLJŽƉƐŝŶŝŶ LJĂůĂŶĐŦͲŶeŐĂƟŇŝŬ ŽrĂŶŦ ;й 0.ϱͿ ĕŽŬ
ĚƺƔƺŬƚƺr ;13Ϳ. 7T',E ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŬůerŝ ŽrƔŝeŬƚŽmŝ͕ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ǀe LJĂŬŦŶ ŐönjůemĚŝr. TeĚĂǀŝ LJöŶƚemŝŶŝŶ
ƐeĕŝmŝŶe ŚĂƐƚĂŶŦŶ ĨerƟůŝnjĂƐLJŽŶ ďeŬůeŶƟƐŝŶe ǀe ĚŝŒer ƚeƐƟƐŝŶ ĚƵrƵmƵŶĂ Őöre ŬĂrĂr ǀerŝůmeůŝĚŝr.
TeĚĂǀŝĚe ŬemŽƚerĂƉŝŶŝŶ rŽůƺ ƐŦŶŦrůŦĚŦr ǀe LJĂrĂrŦ ĚŽnj ŝůe ŝůŝƔŬŝůŝĚŝr ;1ϰͿ. <emŽƚerĂƉŝ ƚƺmör ŐeůŝƔme rŝƐŬŝŶŝ
ĂnjĂůƚmĂŬůĂ ďŝrůŝŬƚe ƚĂmĂmeŶ ŽrƚĂĚĂŶ ŬĂůĚŦrmĂmĂŬƚĂĚŦr. <emŽƚerĂƉŝ ǀerŝůeŶůerĚe ϱ. ǀe 10. LJŦůůĂrĚĂ ƐŦrĂƐŦ
ŝůe й Ϯ1 ǀe й ϰϮ ŽrĂŶůĂrŦŶĚĂ reŬƺreŶƐ ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr ;ϲͿ. KrƔŝeŬƚŽmŝ eŶ ŬeƐŝŶ ƚeĚĂǀŝ LJöŶƚemŝĚŝr ǀe
ŐeŶeůůŝŬůe ĚŝŒer ƚeƐƟƐŝ ŶŽrmĂů ŽůĂŶůĂrĚĂ ĚƺƔƺŶƺůmeůŝĚŝr. 7T',E ŝĕŝŶ Ϯ0 'LJ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ƐƚĂŶĚĂrƚ ƚeĚĂǀŝ
ŽůĂrĂŬ öŶerŝůmeŬƚeĚŝr ;1ϱͿ. ƵŶƵŶůĂ ďŝrůŝŬƚe ďƵ ĚŽnjůĂrĚĂ ŽůŐƵůĂrŦŶ й 1ϱͲϮϱ ŝŶĚe ĂŶĚrŽũeŶ reƉůĂƐmĂŶŦ
ŐereŬmeŬƚeĚŝr. DĂŚĂ ĚƺƔƺŬ rĂĚLJĂƐLJŽŶ ĚŽnjůĂrŦŶĚĂ ƚeƐƟƐŝŶ eŶĚŽŬrŝŶ ĨŽŶŬƐŝLJŽŶƵ ĚĂŚĂ Ănj eƚŬŝůeŶmeƐŝŶe
rĂŒmeŶ ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬ ŽrĂŶĚĂ reůĂƉƐ ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr. 6erdYlYzacion be[lendYcY ol]aianlarTa or•Ye[do]Y
feia cdanTard Toz raTiodera`Y VerdYlYzacion be[lendYcY olanlarTa [ar• decdYc nor]alce or•Ye[do]Y
ia`l]alTr. 6erdYlYzacion be[lendYcY olanlarTa ce]en `ara]edrelerY anor]al anSa[ iarT]S
ºre]e de[nY[lerY YÕYn iederlY Yce VerdYlYzacion WerÕe[le•YnSeie feia dº]r WelY•YnSeie [aTar deTafY
erdelenebYlYr ;ϰͿ. Ƶ ŽůŐƵůĂr ŝĕŝŶ ƚeƐƟƐ eŬƐƉůŽrĂƐLJŽŶƵ ŝůe ƐƉerm ŬrŝLJŽƉreƐerǀĂƐLJŽŶƵ ďŝr ďĂƔŬĂ ƐeĕeŶeŬƟr.
TecdYc KoreieSe CerraXY
TecdYc [oreieSe SerraXY YnTY[acionlar e• feia Var[l za]anl Y[Y daraVl decdYc dº]rlerY colYder
decdYcde dº]r fe decdYcYn benYWn dº]rlerYTYr. Tº]r folº]º decdYc folº]ºnºn 30 enTan az dº]r
boiede 2 S] Ten [ºÕº[ fe `reo`eradYV decdocderon cefYiecY nor]al olTeÎenTa TY[[ade aln]alTr ;1ϲͿ.
TeƐƟƐ ŬŽrƵLJƵĐƵ ĐerrĂŚŝ ƐŽŶrĂƐŦ ŽrƚĂůĂmĂ ϰϮ.ϳ ĂLJůŦŬ ƚĂŬŝƉ ƐƺreƐŝŶĚe й 1Ϯ ůŽŬĂů reŬƺreŶƐ ŐörƺůmƺƔƚƺr͕
ƚŽƉůĂm ƐĂŒŬĂůŦm й 100 ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;1ϳͿ. TeƐƟƐ ŬŽrƵLJƵĐƵ ĐerrĂŚŝĚe ŐeŶeůůŝŬůe ƐƉermĂƟŬ ŬŽrƚ
ŽŬůƺnje eĚŝůĚŝŬƚeŶ ƐŽŶrĂ ƚeƐƟƐe ƐŽŒƵŬ ŝƐŬemŝ ƵLJŐƵůĂŶmĂŬƚĂĚŦr. <ƺĕƺŬ ŝŶƚrĂƉĂrĂŶŬŝmĂů Ŭŝƚůeůer ŝĕŝŶ
ŝŶƚrĂŽƉerĂƟĨ ƵůƚrĂƐŽŶŽŐrĂĮĚeŶ LJĂrĂrůĂŶmĂŬ ŐereŬeďŝůŝr. 'erŝĚe ƚƺmör ŬĂůmĂĚŦŒŦŶĚĂŶ emŝŶ ŽůmĂŬ ŝĕŝŶ
ƚƺmör LJĂƚĂŒŦŶĚĂŶ ĨrŽnjeŶ ŝŶĐeůeme ŝĕŝŶ ϰ ďŝLJŽƉƐŝ ĂůŦŶmĂůŦĚŦr. <ŽmƔƵ ƉĂrĂŶŬŝmĚe й ϴϮͲϵ0 ŽrĂŶŦŶĚĂ
7T',E ŐörƺůĚƺŒƺ ŝĕŝŶ ŬŽmƔƵ ƚeƐƟƐ ĚŽŬƵƐƵŶĚĂŶ ĚĂ ĂLJrŦ ďŝr ďŝLJŽƉƐŝ ĂůŦŶmĂƐŦ ŐereŬmeŬƚeĚŝr ;1ϲ͕1ϴͿ.
WŽƐƚŽƉerĂƟĨ ĚöŶemĚe Ϯ0 'LJ ĚŽnjĚĂ ĂĚũƵǀĂŶ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ƵLJŐƵůĂŶŦr. ŽĐƵŬ ƐĂŚŝďŝ ŽůmĂŬ ďeŬůeŶƟƐŝ
ŽůĂŶůĂrĚĂ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ erƚeůeŶeďŝůŝr.
KlYnY[ efre 9 decdYc dº]rlerYnYn deTafYcY
KlYnY[ efre 9 ce]Yno]
<ůŝŶŝŬ eǀre / ƐemŝŶŽmůĂrĚĂ й 11 ŝůe й Ϯ1 ĂrĂƐŦŶĚĂ ĚeŒŝƔeŶ ŽrĂŶůĂrĚĂ reůĂƉƐ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;1ϵͲϮϲͿ.
ZeůĂƉƐůĂr ƐŦŬůŦŬůĂ ƉĂrĂĂŽrƟŬ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶĚĂ ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬmĂŬƚĂĚŦr͕ ďƵŶƵ ƐŦrĂƐŦ ŝůe ƉeůǀŝŬ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦ͕
ŝŶŐƵŝŶĂů ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦ ǀe ĂŬĐŝŒer ƚĂŬŝƉ eƚmeŬƚeĚŝr ;Ϯ1͕ϮϮͿ. ZeůĂƉƐůĂrŦŶ ďƺLJƺŬ ĕŽŒƵŶůƵŒƵ ;й ϳϵͿ ŝůŬ Ϯ LJŦů
ŝĕerŝŶĚe͕ й 1ϰ ƺ ϮͲϱ LJŦůůĂr ĂrĂƐŦŶĚĂ͕ Őerŝ ŬĂůĂŶ й ϳ Ɛŝ Ěe ϱ LJŦů ƐŽŶrĂƐŦŶĚĂ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;ϮϲͿ. KlYnY[ efre
9 ce]Yno]Ta o[[eld ]edacdazlar YÕYn en ne]lY rYc[ Va[drlerY dº]r boiede . $ S] fe rede decdYc
YnfazioneTer ;Ϯ0Ϳ. ZŝƐŬ ĨĂŬƚörůerŝ ďƵůƵŶmĂLJĂŶůĂrĚĂ ϱ LJŦůůŦŬ reůĂƉƐ rŝƐŬŝ й 1Ϯ͕ rŝƐŬ ĨĂŬƚörůerŝŶĚeŶ ƐĂĚeĐe
ďŝrŝŶe ƐĂŚŝƉ ŽůĂŶůĂrĚĂ й 1ϲ͕ Śer ŝŬŝ rŝƐŬ ĨĂŬƚörƺ ďƵůƵŶĂŶůĂrĚĂ ŝƐe й 3Ϯ ŽrĂŶŦŶĚĂĚŦr.
<ůŝŶŝŬ eǀre / ƐemŝŶŽmůĂrŦŶ ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe ƐeĕeŶeŬůer rĂĚLJŽƚerĂƉŝ͕ ƚeŬ ĚŽnj ĐĂrďŽƉůĂƟŶ ǀe ĂŬƟĨ
ƚĂŬŝƉ ;ƐƵrǀeŝůůĂŶĐeͿ Ɵr. 1TZefan raTiodera`Y ezen illar cdanTard deTafY inde]Y olara[ [lYnY[ efre
9 ce]Yno]larTa `araaordY[  Y`cYladeral YnWeYnal blWeie 25-35 Gi aracnTa TeÎY•en TozlarTa
eiWelan]•dr. ZĂĚLJŽƚerĂƉŝ ƐŽŶrĂƐŦ ŽůŐƵůĂrŦŶ й 1 ŝůe й ϱ ĂrĂƐŦŶĚĂ ĚeŒŝƔeŶ ŽrĂŶůĂrĚĂ reůĂƉƐ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr
;Ϯϱ͕Ϯϲ͕ϮϴͲ31Ϳ. ZĂĚLJŽƚerĂƉŝ ƐŽŶrĂƐŦ reůĂƉƐůĂr ŚemeŶ ŚemeŶ ĚĂŝmĂ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ĂůĂŶŦ ĚŦƔŦŶĚĂ͕ meĚŝĂƐƟŶeů
216
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
ǀe ƐƵƉrĂŬůĂǀŝŬƺůer ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦ͕ ĂŬĐŝŒer ǀe ƉeůǀŝŬ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶĚĂ͕ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;Ϯϴ͕31Ϳ. ,ĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ
ƵnjƵŶ Ɛƺreůŝ ƐĂŒŬĂůŦm ŝƐe LJĂŬůĂƔŦŬ й ϵϵ ŽrĂŶŦŶĚĂĚŦr ;Ϯϱ͕31͕3ϮͿ. ZĂĚLJŽƚerĂƉŝŶŝŶ ĂŬƵƚ LJĂŶ eƚŬŝůerŝ ƐemŝŶŽm
ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚeŬŝ ĚŽnjůĂrĚĂ ŶĂĚŝr ŐörƺůmeŬƚeĚŝr. TeƐƟƐŝŶ ŐermŝŶĂů eƉŝƚeůŝ ŝLJŽŶŝnjĂŶ rĂĚLJĂƐLJŽŶĂ ŝůerŝ ĚereĐeĚe
ĚƵLJĂrůŦĚŦr ǀe ƐĂĕŦůĂŶ ĚŽnjůĂr Őerŝ ŬĂůĂŶ ƚeƐƟƐƚe ƐƉermĂƚŽŐeŶenjŝƐŝŶ ďŽnjƵůmĂƐŦ rŝƐŬŝŶŝ ƚĂƔŦmĂŬƚĂĚŦr. 'ŽŶĂĚĂů
ƚŽŬƐŝƐŝƚe ĚƺƔƺŬ ĚŽnj ;Ϯ0 'LJͿ ŝůe ƐŦŶŦrůŦ ĂůĂŶ ƵLJŐƵůĂmĂƐŦ ǀe ŬĂrƔŦ ƚeƐƟƐŝŶ ŬŽrƵŶmĂƐŦ ŝůe ĂnjĂůmĂŬƚĂĚŦr
;ϮϳͿ. ZĂĚLJŽƚerĂƉŝLJe ďĂŒůŦ eŶ öŶemůŝ eŶĚŝƔe ŬĂrĚŝĂŬ mŽrƚĂůŝƚe rŝƐŬŝŶĚe ĂrƨƔ ǀe ƐeŬŽŶĚer ŬĂŶƐerůerŝŶ
ŝŶĚƺŬƐŝLJŽŶƵ Őŝďŝ Őeĕ ƚŽŬƐŝƐŝƚeůerĚŝr ;33Ͳ3ϱͿ.
ŝƐƉůĂƟŶ ŝĕereŶ ŬemŽƚerĂƉöƟŬ reũŝmůerŝŶ ďĂƔĂrŦƐŦ ǀe ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ ŝůe ŽůŐƵůĂrŦŶ й ϴ0Ͳϴϱ ŝŶĚe ĂĚũƵǀĂŶ
ƚeĚĂǀŝĚeŶ ŬĂĕŦŶŦůmĂƐŦ͕ ďƵŶĂ ŬĂrƔŦůŦŬ rĂĚLJŽƚerĂƉŝŶŝŶ ƵnjƵŶ njĂmĂŶ ĚŝůŝmŝŶĚe ŝƐƚeŶmeLJeŶ eƚŬŝůerŝ ŝůe
ŬĂrƔŦůĂƔŦůmĂƐŦ ŬůŝŶŝŬ eǀre / ƐemŝŶŽm ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚeŬŝ ƐƚrĂƚeũŝLJŝ öŶemůŝ öůĕƺĚe ĚeŒŝƔƟrmŝƔƟr. SŽŶ 10 LJŦůĚĂ
ŬůŝŶŝŬ eǀre / ƐemŝŶŽmůĂrŦŶ ƚeĚĂǀŝƐŝŶĚe rĂĚLJŽƚerĂƉŝŶŝŶ ƉĂLJŦ й ϳϰ.ϳ ĚeŶ й 3ϳ.ϳ LJe ŐerŝůemŝƔƟr ;3ϲͿ.
ZĂĚLJŽƚerĂƉŝLJe ĂrƨŬ ŬůŝŶŝŬ eǀre / ƐemŝŶŽmƵŶ ĂĚũƵǀĂŶ ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŬůerŝ ĂrĂƐŦŶĚĂ LJer ǀerŝůmemeLJe
ďĂƔůĂŶmŦƔƨr ;ϴ͕3ϳͿ. 1[dYV da[Y` ceÕeneÎY or•Ye[do]Y conrac aTZefan deTafY Were[cYnY]YnY olWelarn 15-20 cY Yle cnrla]a[daTr. 1[dYV da[Y`de `roWrecioncez caÎ[al] oran TaXa Tº•º[ ol]a[la bYrlY[de
rela`clarn aTZefan [e]odera`Y fe raTiodera`Y Yle [olai deTafY eTYlebYl]ecY coneSe do`la] fe
XacdalÎa zWº caÎ[al]lar ole]cez ed[Ylen]e]e[deTYr 2325. To`la] deTafY iº[ºnº azalddÎ YÕYn
zellY[le Tº•º[ rYc[ WrebenTa[YlerTe a[dYV da[Y` derSYX eTYl]elYTYr. ƵŶƵŶůĂ ďŝrůŝŬƚe Őeĕ reůĂƉƐ Őörƺůme
rŝƐŬŝ ŶeĚeŶŝLJůe ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ ĂůƨŶĚĂŬŝ ŬůŝŶŝŬ eǀre / ƐemŝŶŽmůĂrŦŶ ƵnjƵŶ Ɛƺreůŝ ŝnjůeŶmeůerŝ ŐereŬmeŬƚeĚŝr.
LJrŦĐĂ ƚĂŬŝƉůerĚe ƚƺmör ďeůŝrƚeĕůerŝ͕ ES',T ƚƺmörůerŝŶĚeŬŝ ŬĂĚĂr͕ LJĂrĚŦmĐŦ ŽůmĂmĂŬƚĂĚŦr.
1TZefan [e]odera`Y da[Y` cdradeZYcYne eiWen ol]aian feia Ycde]eienlerTe [lYnY[ efre 9 ce]Yno]
YÕYn raTiodera`YnYn aldernadYVYTYr. Te[ Toz Sarbo`ladYn Yle raTiodera`Y aracnTa rela`c oran rela`c
WelY•]e cºrecY fe caÎ[al] aÕcnTan ne]lY Var[ belen]a]a[daTr ;3ϴͿ. SĂĚeĐe reůĂƉƐ ďöůŐeůerŝŶĚeŬŝ
ĨĂrŬůŦůŦŬ ĚŝŬŬĂƟ ĕeŬmeŬƚeĚŝr͖ reůĂƉƐůĂr ŬemŽƚerĂƉŝ ŐrƵďƵŶĚĂ ĚĂŚĂ ĕŽŬ reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶĚĂ͕
rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ŐrƵďƵŶĚĂ ŝƐe ƉeůǀŝŬ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶĚĂ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr.
4º•º[ rYc[lY [lYnY[ efre 9 ce]Yno]Ta a[dYV da[Y` derSYX eTYl]elYTYr; benen aldernadYVlerY Yce bYr feia
Y[Y Toz Sarbo`ladYn 1EC7 fe `araaordY[  Y`cYladeral YnWeYnal blWeie 20-30 Gi aracnTa TeÎY•en
TozlarTa raTiodera`YTYr ;3ϵ͕ϰ0Ϳ. Iº[ce[ rYc[lY Wre`da Yce nSelY[ ferYlen deTafYler a[dYV da[Y` fe de[ Toz
Sarbo`ladYnTYr aldernadYVY 20 Gi raTiodera`YTYr ;3ϵͿ. 1dnal feia `elfY[ bbre[ ano]alYcY YnVla]adefar
barca[ XacdalÎ fe raTiodera`Y i[ºcº olanlarTa a[dYV da[Y` derSYX eTYl]elYTYr ;ϰ0Ϳ. 1[dYV Wzle]
fe [e]odera`Y conrac WelY•en rela`clar lo[alYze Yce raTiodera`Y lo[alYze TeÎYlce 3 feia $ [ºr 25P
ferYl]elYTYr; raTiodera`Y conrac Wrºlen rela`clarTa 3 [ºr 25P feia bleo]iSYn [ondrenTY[e olanlarTa
$ [ºr 5P nerYl]e[deTYr ;3ϵͿ.
KlYnY[ fe raTioloZY[ olara[ ]edacdazlara aYd [and belen]aian dº]r belYrdeÕlerYnYn iº[ce[
ceireddYÎY [lYnY[ efre 9C ce]Yno]adz decdYc dº]rlºlerTe `araaordY[  Y`cYladeral YnWeYnal blWeie 2530 Gi raTiodera`Y nerYl]e[deTYr ;ϰ0Ϳ.
KlYnY[ efre 9 NCG8T dº]rlerY
<ůŝŶŝŬ eǀre / ES',T ƚƺmörůerŝŶĚe ŽrƔŝeŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŬůerŝ ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ͕ ŬemŽƚerĂƉŝ ;Ϯ
Ŭƺr WͿ ǀe ƐŝŶŝr ŬŽrƵLJƵĐƵ reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ůeŶĨ ŶŽĚƵ ĚŝƐeŬƐŝLJŽŶƵĚƵr ;ŶƐZW>EDͿ. ,er ƺĕ ƚeĚĂǀŝ LJöŶƚemŝ
ŝůe ƵnjƵŶ Ɛƺreůŝ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ŽrĂŶŦ й 100 e ƵůĂƔmĂŬƚĂĚŦr. Ƶ ŶeĚeŶůe ŬůŝŶŝŬ eǀre / ES',T
ƚƺmörůerŝŶĚe ŽƉƟmĂů ƚeĚĂǀŝ ŬŽŶƵƐƵŶĚĂ ƚĂrƨƔmĂ ĚeǀĂm eƚmeŬƚeĚŝr. ƺŶŬƺ Śer ďŝr ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŒŝŶŝŶ
ŬeŶĚŝŶe önjŐƺ ĂǀĂŶƚĂũůĂrŦ ŽůĚƵŒƵ Őŝďŝ ŬŦƐĂ ǀe ƵnjƵŶ ĚöŶem ƚŽŬƐŝƐŝƚe͕ eŬ ƚeĚĂǀŝ ŐereŬƐŝŶŝmŝ ǀe ƚĂŬŝƉ
ƚeƐƚůerŝŶŝŶ LJŽŒƵŶůƵŒƵ Őŝďŝ ĚenjĂǀĂŶƚĂũůĂrŦ ĚĂ Ɛönj ŬŽŶƵƐƵĚƵr. <ůŝŶŝŬ eǀre / ES',T ƚƺmörůerŝ ŝŶŐƵŝŶĂů
ŽrƔŝeŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ LJĂŬůĂƔŦŬ й 30 reůĂƉƐ rŝƐŬŝ ǀe й 1.Ϯ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ mŽrƚĂůŝƚe ŝůe ƐeLJreƚmeŬƚeĚŝr ;ϰ1Ͳ
ϰϱͿ. ZŝƐŬ ŐrƵƉůĂrŦŶĂ ĂLJrŦůmĂŬƐŦnjŦŶ ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ ŝůe ϱ LJŦůůŦŬ ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ǀe ƚŽƉůĂm ƐĂŒŬĂůŦm ŽrĂŶůĂrŦ ƐŦrĂƐŦ
ŝůe й ϵϵ.Ϯ ǀe й ϵϴ.Ϯ ŽrĂŶůĂrŦŶĚĂ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϰϲͿ. ZeůĂƉƐůĂrŦŶ ďƺLJƺŬ ĕŽŒƵŶůƵŒƵ ;й ϵ0Ϳ ŝůŬ Ϯ LJŦů
ŝĕerŝƐŝŶĚe ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬmĂŬƚĂĚŦr͕ ϱ LJŦů ƐŽŶrĂƐŦ Őeĕ reůĂƉƐůĂr ŶĂĚŝr ;ч й 1Ϳ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;ϰϮ͕ϰϰͿ. ZeůĂƉƐůĂrŦŶ
й ϲϱ ŝůe й ϳϱ ŝ reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ďöůŐeĚe ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr ;ϰϲͲϰϴͿ.
'ƺŶƺmƺnjĚe rŝƐŬe ƵLJĂrůŦ ƚeĚĂǀŝ ƚerĐŝŚŝ LJĂƉŦůmĂƐŦ ǀe ŽŬŬƵůƚ meƚĂƐƚĂnjůĂr ĂĕŦƐŦŶĚĂŶ ĚƺƔƺŬ rŝƐŬ
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
217
ŐrƵďƵŶĚĂŬŝůere ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ͕ LJƺŬƐeŬ rŝƐŬ ŐrƵďƵŶĚĂŬŝůere ŝƐe ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ͕ ŬemŽƚerĂƉŝ ǀe ŶƐZW>ED
öŶerŝůmeŬƚeĚŝr ;ϰϱͿ. KlYnY[ efre 9 NCG8T dº]rlerYnTe Tº•º[ fe iº[ce[ rYc[ Wre`larnn air]nTa
c[l[la ne cºrºlen rYc[ Va[drlerY lenVofac[ºler Ynfazion LFu fe belYrWYn e]brYional [arcYno]
[o]`onendYTYr ;ϰϵͲϱ3Ϳ. KŬŬƵůƚ meƚĂƐƚĂnjůĂrŦ öŶĐeĚeŶ ƚĂŚmŝŶ eƚmeĚe öŶe ƐƺrƺůeŶ ĚŝŒer ƉrŽŐŶŽƐƟŬ
ĨĂŬƚörůer ŝůerŝ ƉT eǀre͕ ƚerĂƚŽm ǀe LJŽůŬ ƐĂĐ ƚƺmör ŽůmĂmĂƐŦ͕ ƉrŽůŝĨerĂƐLJŽŶ ŝŶĚeŬƐŝŶŝ ŐöƐƚereŶ D/Ͳ1
ďŽLJĂŶmĂ LJƺnjĚeƐŝ ;х й ϳ0Ϳ͕ Ɖrŝmer ƚƺmörƺŶ ďƺLJƺŬůƺŒƺ͕ ŬrŝƉƚŽrƔŝƟnjm öLJŬƺƐƺ ǀe LJĂƔŦŶ х 13 ŽůmĂƐŦĚŦr.
KrƔŝeŬƚŽmŝ örŶeŬůerŝŶŝŶ LJĂŬůĂƔŦŬ й 30 ƵŶĚĂ >s7 ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;ϰϰ͕ϰϵ͕ϱϮ͕ϱϰͿ. ŬƟĨ ƚĂŬŝƉƚe >s7 ŽůĂŶůĂrŦŶ
LJĂŬůĂƔŦŬ LJĂrŦƐŦŶĚĂ͕ ŽůmĂLJĂŶůĂrŦŶ ŝƐe й 10ͲϮ0 ƐŝŶĚe reůĂƉƐ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϰϵ͕ϱϮͿ. mďrŝLJŽŶĂů ŬĂrƐŝŶŽm
ďeůŝrŐŝŶůŝŒŝ ŝĕŝŶ Ŷeƚ ďŝr eƔŝŬ ĚeŒer ;х й 30 Ͳ ϴ0Ϳ ďeůŝrůeŶmemŝƔ ŽůmĂŬůĂ ďŝrůŝŬƚe ŐeŶeůůŝŬůe х й ϱ0 eƔŝŬ ĚeŒerŝ
ŬƵůůĂŶŦůmĂŬƚĂĚŦr ;30͕ϱ0͕ϱ1͕ϱϱͿ. >s/ ďƵůƵŶmĂmĂƐŦ ŝůe ďŝrůŝŬƚe ф й ϰϱ emďrŝLJŽŶĂů ŬĂrƐŝŶŽm ŬŽmƉŽŶeŶƟ
ƉĂƚŽůŽũŝŬ eǀre / ƚƺmörůerŝŶ й ϵ1.ϱ ŝŶŝ ĚŽŒrƵ ƚĂŚmŝŶ eƚmeŬƚeĚŝr ;ϱ0Ϳ. ƵŶƵŶ LJĂŶŦƐŦrĂ >s7 ŝůe ďŝrůŝŬƚe х й ϴ0
emďrŝLJŽŶĂů ŬĂrƐŝŶŽm ŬŽmƉŽŶeŶƟ ƉĂƚŽůŽũŝŬ eǀre //ͬ ƚƺmörůƺůerŝŶ й ϴϴ ŝŶĚe ĚŽŒrƵ ƚĂŶŦ ǀermeŬƚeĚŝr.
>s7 ǀeLJĂ х й ϴ0 emďrŝLJŽŶeů ŬĂrƐŝŶŽm ŬŽmƉŽŶeŶƚůerŝŶĚeŶ ƐĂĚeĐe ďŝrŝŶŝŶ ǀĂrůŦŒŦŶĚĂ ŽůŐƵůĂrŦŶ й ϲϳ ƐŝŶĚe
ƉĂƚŽůŽũŝŬ eǀre // ŚĂƐƚĂůŦŬ ĚŽŒrƵ ƚĂŚmŝŶ eĚŝůmeŬƚeĚŝr ;ϱϲͿ.
ďĚŽmŝŶĂů ďŝůŐŝƐĂLJĂrůŦ ƚŽmŽŐrĂĮ ;TͿ ŝůe reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů meƚĂƐƚĂnjůĂrŦŶ eŬĂrƚe eĚŝůmeƐŝŶĚe ůeŶĨ
ŶŽĚƵ ďƺLJƺŬůƺŒƺ ŝĕŝŶ ŬůĂƐŝŬ ŬĂďƵů eĚŝůeŶ 10 mm eƔŝŬ ĚeŒerŝ LJĂŶŦůƨĐŦ ŽůĂďŝůmeŬƚeĚŝr ǀe ƐĂŒ ǀe ƐŽů ƚeƐƟƐŝŶ
ůeŶĨĂƟŬ ĚreŶĂũ ďöůŐeůerŝŶĚeŬŝ 10 mm ĂůƨŶĚĂŬŝ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶŦŶ ƔƺƉŚeůŝ ŽůĂrĂŬ ĚeŒerůeŶĚŝrŝůmeƐŝ ŐereŬƟŒŝ
öŶe ƐƺrƺůmeŬƚeĚŝr ;ϱϳ͕ϱϴͿ. ďĚŽmŝŶĂů T Ěe ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦ ŝĕŝŶ eƔŝŬ ĚeŒer 10 mm ĂůŦŶĚŦŒŦŶĚĂ ч й ϲ3
LJĂůĂŶĐŦ ŶeŐĂƟŇŝŬ ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔŦůmĂŬƚĂĚŦr. SĂŒ ƚeƐƟƐ ƚƺmörůerŝŶĚe ŝŶƚerĂŽrƚĂŬĂǀĂů ǀe ƉĂrĂŬĂǀĂů͕ ƐŽů ƚeƐƟƐ
ƚƺmörůerŝŶĚe ŝƐe ƉĂrĂĂŽrƟŬ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦ ŝĕŝŶ eƔŝŬ ĚeŒer ŽůĂrĂŬ ϰ mm öŶerŝůmeŬƚeĚŝr. TecdYcYn `rY]er
lenVadY[ TrenaZ blWelerYnTe[Y lenV noTlar YÕYn $ ]] be blWeler T•nTa[Y lenV noTlar YÕYn 10 ]]
e•Y[ TeÎer alnTÎnTa `adoloZY[ efre 99 dancnTa Teiarll[ 91 zWºllº[ Yce 50 oranlarnTa
bYlTYrYl]e[deTYr ;ϱϳͿ.
<ůŝŶŝŬ eǀre / ES',T ƚƺmörůerŝŶĚe ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦŶĚĂ й ϮϳͲ30 ƵŶĚĂ ƵnjƵŶ Ɛƺreůŝ ƚĂŬŝƉ
ƐƺreĐŝŶĚe ;ч Ϯ0 LJŦůͿ reůĂƉƐ ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr ;ϱϵ͕ϲ0Ϳ. 1[dYV da[Y` aldnTa WelY•en rela`clar YÕYn c[l[la derSYX
eTYlen deTafY inde]Y [e]odera`YTYr fe [e]odera`Y Yle [ºr oran 100 e ia[la•]a[daTr. RPLN4
lenV noTlar , 3 S] fe dº]r belYrdeÕlerY nor]alce [e]odera`YnYn aldernadYVY olara[ Tº•ºnºlebYlYr ;ϲ1Ϳ.
ŬƟĨ ƚĂŬŝďŝŶ ŐereŬĕeƐŝ ŬůŝŶŝŬ eǀre / ES',T ƚƺmörůƺůerŝŶ ďƺLJƺŬ ĕŽŒƵŶůƵŒƵŶƵŶ ƐĂĚeĐe ŝŶŐƵŝŶĂů ŽrƔŝeŬƚŽmŝ
ŝůe ƚeĚĂǀŝ eĚŝůeďŝůmeƐŝĚŝr ǀe ďƵ ƔeŬŝůĚe ƚeĚĂǀŝ LJƺŬƺ ĂnjĂůƨůĂrĂŬ ŬemŽƚerĂƉŝ ǀe ZW>ED ƐeĕeŶeŬůerŝŶĚeŬŝ
mŽrďŝĚŝƚeůerĚeŶ ŬĂĕŦŶŦůmĂƐŦĚŦr. Ƶ ŐrƵƉ ŽůŐƵůĂrŦŶ й ϳ0Ͳϴϱ ŝŶĚe͕ LJƺŬƐeŬ rŝƐŬ ŐrƵďƵŶĚĂŬŝůerŝŶ ŝƐe й ϱ0
ƐŝŶĚe ŐereŬƐŝnj eŬ ƚeĚĂǀŝůer ƵLJŐƵůĂŶĚŦŒŦ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;ϰϰ͕ϰϲ͕ϲϮͿ. Ƶ ŶeĚeŶůe LJƺŬƐeŬ rŝƐŬůŝ ŐrƵƉƚĂŬŝůer
ŝĕŝŶ Ěe ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ ƐeĕeŶeŒŝ ďƵůƵŶmĂŬƚĂĚŦr. ŬƟĨ ƚĂŬŝƉ ƐeĕeŶeŒŝŶŝŶ eŶ öŶemůŝ ĚenjĂǀĂŶƚĂũŦ reůĂƉƐ rŝƐŬŝ͕
ĚŝŒer ƐeĕeŶeŬůerĚeŬŝŶe Őöre͕ ĚĂŚĂ LJƺŬƐeŬ ŽůĚƵŒƵŶĚĂŶ ĚĂŚĂ ƵnjƵŶ ǀe ĚĂŚĂ ƐŦŬŦ ƚĂŬŝƉ ŐereŬƟrmeƐŝ ǀe ƐŦŬ
T ĕeŬŝůmeƐŝ ŶeĚeŶŝLJůe ƐeŬŽŶĚer mĂůŝŐŶeŶƐŝ rŝƐŬŝŶŝŶ ŽrƚĂLJĂ ĕŦŬmĂƐŦĚŦr ;ϲ3Ϳ. Ŭ ŽůĂrĂŬ͕ reůĂƉƐ ŐeůŝƔƟŒŝŶĚe
ďĂƔůĂŶŐŦĕƚĂŬŝŶe Őöre ĚĂŚĂ LJŽŒƵŶ ŬemŽƚerĂƉŝ ŐereŬƐŝŶŝmŝ ĂŬƟĨ ƚĂŬŝƉ ƐeĕeŶeŒŝŶŝŶ ďŝr ĚŝŒer ĚenjĂǀĂŶƚĂũŦĚŦr.
Iº[ce[ rYc[lY [lYnY[ efre 9 NCG8T dº]rlerY YÕYn nerYlen [lacY[ deTafY inde]Y 2 [ºr 25P Yle
aTZefan [e]odera`YTYr ;ϴͿ. Ƶ ŐrƵƉ ŽůŐƵůĂrŦŶ ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŬůerŝ ĂrĂƐŦŶĚĂ eŶ ĚƺƔƺŬ reůĂƉƐ ŽrĂŶŦ ĂĚũƵǀĂŶ
ŬemŽƚerĂƉŝ ŝůe ŐörƺůmeŬƚeĚŝr. 7Ŭŝ Ŭƺr W ŬemŽƚerĂƉŝƐŝ ƐŽŶrĂƐŦ й 0 ǀe й Ϯ.Ϯ ŽrĂŶůĂrŦŶĚĂ reůĂƉƐůĂr ŝůe
ŬĂrƔŦůĂƔŦůmĂŬƚĂĚŦr ǀe ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm ŽrĂŶŦ ŝƐe й 100 e ƵůĂƔmĂŬƚĂĚŦr ;ϲϰ͕ϲϱͿ. ƵŶƵŶůĂ ďŝrůŝŬƚe
reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ƚerĂƚŽmůĂrŦ erĂĚŝŬe eĚemeĚŝŒŝ͕ ƵnjƵŶ ĚöŶemĚe ƐeŬŽŶĚer mĂůŝŐŶeŶƐŝ ǀe ŬĂrĚŝLJŽǀĂƐŬƺůer
ŬŽmƉůŝŬĂƐLJŽŶ rŝƐŬůerŝŶŝ ƚĂƔŦĚŦŒŦ͕ reůĂƉƐůĂrŦŶ eŶ ƐŦŬ ŐörƺůĚƺŒƺ reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ďöůŐeŶŝŶ ƵnjƵŶ Ɛƺre T ŝůe
LJĂŬŦŶ ƚĂŬŝďŝŶŝŶ ŐereŬƟŒŝ ǀe ŬemŽƚerĂƉŝ ƐŽŶrĂƐŦ reůĂƉƐůĂrŦŶ ƐŦŬůŦŬůĂ ŬemŽͲrenjŝƐƚĂŶ ŽůĚƵŬůĂrŦŶŦŶ ďŝůŝŶmeƐŝ
öŶemůŝĚŝr. TerĂƚŽmůĂr ŚŝƐƚŽůŽũŝŬ ŽůĂrĂŬ ďeŶŝŐŶ ŐörƺŶmeŬůe ďŝrůŝŬƚe renjeŬe eĚŝůmeĚŝŬůerŝŶĚe ďƺLJƺLJereŬ
ŬŽmƔƵ ŽrŐĂŶůĂrŦ ŝŶǀĂnje eĚeďŝůŝrůer͕ mĂůŝŐŶ ƚrĂŶƐĨŽrmĂƐLJŽŶĂ ƵŒrĂLJĂďŝůŝrůer ǀeLJĂ Őeĕ reŬƺreŶƐůere
LJŽů ĂĕĂďŝůŝrůer ;ϲϲ͕ϲϳͿ. ƵŶƵŶ LJĂŶŦƐŦrĂ ƚeƐƟƐ ƚƺmörƺ ƚeĚĂǀŝƐŝ ƐŽŶrĂƐŦ ƵnjƵŶ Ɛƺreůŝ ƐĂŒŬĂůĂŶůĂrĚĂ ďĂƔƚĂ
ůöƐemŝ ǀe meƐĂŶe ƚƺmörƺ ŽůmĂŬ ƺnjere ƐeŬŽŶĚer mĂůŝŐŶeŶƐŝ ŐeůŝƔme rŝƐŬŝ ĂrƚmĂŬƚĂĚŦr ǀe ďƵŶƵŶ
ŐeĕmŝƔƚe ƵLJŐƵůĂŶĂŶ ŬemŽƚerĂƉŝ ŝůe ŝůŐŝůŝ ŽůĚƵŒƵ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϰϴͿ. eŶnjer ƔeŬŝůĚe ĐŝƐƉůĂƟŶ ŝĕereŶ
ŬemŽƚerĂƉöƟŬ reũŝmůerŝŶ ƵnjƵŶ Ɛƺreůŝ ƚeƐƟƐ ƚƺmörƺ ƐĂŒŬĂůĂŶůĂrŦŶĚĂ ŬĂrĚŝLJŽǀĂƐŬƺůer ŚĂƐƚĂůŦŬ rŝƐŬŝŶŝ
ĂrƨrĚŦŒŦ ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;ϲϴͿ. zƺŬƐeŬ rŝƐŬůŝ ŬůŝŶŝŬ eǀre / ES',T ƚƺmörůerŝŶĚe ƚeŬ Ŭƺr W ŬemŽƚerĂƉŝ ŝůe й
218
Tmz< 10. DöŶem SerƟĮŬĂƐLJŽŶ SŦŶĂǀĂ ,ĂnjŦrůŦŬ <ƵrƐƵ ͬ Ϯ01ϰ
0 ŝůe й 3.Ϯ ĂrĂƐŦŶĚĂ ĚeŒŝƔeŶ reůĂƉƐ ŽrĂŶůĂrŦ ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϰϳ͕ϲϵͲϳ1Ϳ. ŶĐĂŬ ƚeŬ Ŭƺr W ŬemŽƚerĂƉŝŶŝŶ
öŶerŝ ŬůĂǀƵnjůĂrŦŶĚĂ LJer ĂůĂďŝůmeƐŝ ŝĕŝŶ ƐƚĂŶĚĂrƚ ƚeĚĂǀŝ ŽůĂŶ ŝŬŝ Ŭƺr W ŝůe ŬĂrƔŦůĂƔƨrĂŶ rĂŶĚŽmŝnje
ƉrŽƐƉeŬƟĨ ĕĂůŦƔmĂůĂrĚĂ ŬeŶĚŝŶŝ ŬĂŶŦƚůĂmĂƐŦ ŐereŬmeŬƚeĚŝr. SĂĚeĐe ĚƺƔƺŬ rŝƐŬůŝ ŐrƵƉƚĂŬŝůer ŝĕŝŶ ďeůŬŝ
ĚƺƔƺŶƺůeďŝůŝr.
RPLN4 iº[ce[ rYc[lY [lYnY[ efre 9 NCG8T dº]rlerYnTe bYr TYÎer deTafY ceÕeneÎYTYr. 5r[en efre decdYc
dº]rlerYnTe o[[eld ]edacdazlar c[l[la redro`erYdoneal lenV noTlarnTa WrºlTºÎºnTen RPLN4 er[en
efre decdYc dº]rlerYnYn efrele]ecYnTe en TeÎerlY araÕdr. 2enen iancra redro`erYdoneal blWeTe[Y
derado]larn de[ ed[YlY deTafY inde]YTYr fe RPLN4 conrac redro`erYdoneal blWenYn abTo]Ynal 2T
Yle c[ da[Y` eTYl]ecY Were[]e]e[deTYr. ZW>ED ƐerŝůerŝŶĚe й 1ϱ.Ϯ ŝůe й ϰϲ ĂrĂƐŦŶĚĂ ĚeŒŝƔeŶ ŽrĂŶůĂrĚĂ
reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶĚĂ meƚĂƐƚĂnj ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϱϱ͕ϳ0͕ϳϮ͕ϳ3Ϳ. WĂƚŽůŽũŝŬ eǀre // ŽůŐƵůĂrĚĂ
ĂĚũƵǀĂŶ ŬemŽƚerĂƉŝ ǀe ĂŬƟĨ Őönjůem ŬĂďƵů eĚŝůeďŝůŝr eŬ ƚeĚĂǀŝ ƐeĕeŶeŬůerŝĚŝr. WĂƚŽůŽũŝŬ eǀre / ďƵůƵŶĂŶůĂrŦŶ
й ϲͲ10 ƐŦŶĚĂ͕ ƉĂƚŽůŽũŝŬ eǀre // ďƵůƵŶĂŶůĂrŦŶ ŝƐe й1ϵͲϮϮ ƐŦŶĚĂ ĚĂŚĂ ƐŽŶrĂ reůĂƉƐ ŐeůŝƔmeŬƚeĚŝr ;ϳ0͕ϳϮͿ.
ZW>ED͕ ƉĂƚŽůŽũŝŬ eǀre E1 ŽůŐƵůĂrŦŶ й ϲ0ͲϵϮ ƐŝŶŝ͕ ƉĂƚŽůŽũŝŬ eǀre EϮ ŽůŐƵůĂrŦŶ ŝƐe й ϱ0 ƐŝŶŝ ƚeŬ ďĂƔŦŶĂ
ƚeĚĂǀŝ eƚmeŬƚeĚŝr͖ ŝŬŝ Ŭƺr ĐŝƐƉůĂƟŶ ŝĕereŶ ŬemŽƚerĂƉöƟŬ reũŝmůerŝŶ ƵLJŐƵůĂŶmĂƐŦ ŝůe reůĂƉƐƐŦnj ƐĂŒŬĂůŦm
ŽrĂŶŦ й ϵϴ e LJƺŬƐeůmeŬƚeĚŝr ;ϱϱ͕ϳ3͕ϳϰͿ.
KlYnY[ efre 9 NCG8T dº]rlerYnTe or•Ye[do]Y conrac rYc[e eiarl deTafY `lanlan]acnTa Tº•º[
rYc[lY Wre`da[Yler YÕYn Yl[ nerYleSe[ ia[la•] a[dYV da[Y`dYr anSa[ a[dYV da[Ybe eiWen ol]aian feia
Ycde]eienler YÕYn aTZefan [e]odera`Y feia ncRPLN4 ceÕene[lerY cenel]alTr. Iº[ce[ rYc[lY [lYnY[
efre 9 NCG8T dº]rlºlerTe Yce Y[Y [ºr 25P Yle `rY]er [e]odera`Y nerYl]elYTYr a[dYV da[Y` fe ncRPLN4
benen aldernadYVlerYTYr ;ϴ͕ϰ0Ϳ. 1[dYV da[Y` ecnacnTa WelY•en rela`clarTa 3 feia $ [ºr 25P de[ bYr
reze[dabl lezion olTeÎenTa SerraXY reze[cYion eiWelan]alTr ;3ϵͿ. Ke]odera`Y conrac rela`clarTa
[erdar]a calfaWe [e]odera`YcY feia reze[dabl olTeÎenTa Ta SerraXY e[cYzion Tº•ºnºlebYlYr. RPLN4
ia`lanlarTa lenV noTe dedele]e dec`Yd eTYlTYÎYnTe efre 991 dº]rlºler Y[Y [ºr 25P Yle [e]odera`Y
efre 992 dº]rlºler YÕYn TaXa Vazlac Tº•ºnºl]elYTYr ;ϴͿ.
<ůŝŶŝŬ eǀre /S ES',T ƚƺmörƺŶĚe͕ meƚĂƐƚĂnjůĂrĂ Ăŝƚ ŬůŝŶŝŬ ǀe rĂĚLJŽůŽũŝŬ ŬĂŶŦƚ ďƵůƵŶĂmĂnjŬeŶ͕ ŽrƔŝeŬƚŽmŝ
ƐŽŶrĂƐŦ ƚƺmör ďeůŝrƚeĕůerŝ ŬĂůŦĐŦ ŽůĂrĂŬ LJƺŬƐeŬ ƐeLJreƚmeŬƚe ǀeLJĂ LJƺŬƐeůmeLJe ĚeǀĂm eƚmeŬƚeĚŝr. <ůŝŶŝŬ
eǀre /S ES',T ƚƺmörůƺůerŝŶ й ϴϳ ƐŝŶĚe reƚrŽƉerŝƚŽŶeĂů ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶĚĂ ƚƵƚƵůƵm ŐörƺůmeŬƚeĚŝr ;ϳϱͿ.
ƵŶƵŶůĂ ďŝrůŝŬƚe ŽrƔŝeŬƚŽmŝ ƐŽŶrĂƐŦ ƚƺmör mĂrŬerůerŝŶŝŶ ĕŽŬ ŚĂĮĨ LJƺŬƐeŬ ǀe ƐƚĂďŝů ƐeLJreƚmeƐŝ ŬeƐŝŶ
ŽůĂrĂŬ ŝůerůemŝƔ ES',T ƚƺmörƺ ůeŚŝŶe LJŽrƵmůĂŶmĂmĂůŦĚŦr ǀe ďƵ ŽůŐƵůĂr LJĂŬŦŶ ƚĂŬŝƉ eĚŝůmeůŝĚŝr. ƺŶŬƺ
ƚeƐƟƐ ƚƺmör ďeůŝrƚeĕůerŝŶŝŶ ďĂƔŬĂ ƉĂƚŽůŽũŝŬ ĚƵrƵmůĂrĚĂ ĚĂ LJƺŬƐeůeďŝůĚŝŒŝ ďŝůŝŶmeŬƚeĚŝr. KlYnY[ efre 9C
NCG8T dº]rlerY YlerY efre Xacdal[ WYbY 3 [ºr 25P feia $ [ºr 5P Yle deTafY eTYl]elYTYr ;ϴ͕ϳϲͲϳϴͿ. Ƶ
ƚƺr ƚeĚĂǀŝ LJĂŬůĂƔŦmŦ ŝůe й ϵ0 ƺnjerŝŶĚe ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm eůĚe eĚŝůmeŬƚeĚŝr.
=edacdadY[ Wer] XºSrelY decdYc dº]rlerYnYn deTafYcY
5fre 9912 ce]Yno]
5fre 991 ce]Yno]Ta cdanTard deTafY inde]Y `araaordY[ fe Y`cYladeral YnWeYnal blWeie ToW-leW
30 Gi TozTa raTiodera`YTYr. ǀre // ƚƺmörůƺůerĚe 3ϲ 'LJ rĂĚLJĂƐLJŽŶ ĚŽnjƵ ƚerĐŝŚ eĚŝůmeůŝĚŝr ǀe rĂĚLJĂƐLJŽŶ
ĂůĂŶŦŶŦŶ ůĂƚerĂů ƐŦŶŦrŦ meƚĂƐƚĂƟŬ ůeŶĨ ŶŽĚůĂrŦŶŦŶ 1Ͳ1.ϱ Đm ůĂƚerĂůŝŶe ŬĂĚĂr ŐeŶŝƔůeƟůmeůŝĚŝr. ǀre //
ǀe eǀre // ƐemŝŶŽmůĂrĚĂ ĂĚũƵǀĂŶ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ƐŽŶrĂƐŦ ƐŦrĂƐŦ ŝůe й 1ϱ ǀe й Ϯ1 ŽrĂŶůĂrŦŶĚĂ reůĂƉƐůĂr
ďŝůĚŝrŝůmeŬƚeĚŝr ;ϳϵͿ. EeŽĂĚũƵǀĂŶ ĐĂrďŽƉůĂƟŶ rĂĚLJŽƚerĂƉŝ ƐŽŶrĂƐŦ reůĂƉƐ rŝƐŬŝŶŝŶ ĂnjĂůƨůmĂƐŦŶĚĂ LJĂrĂrůŦ
ďƵůƵŶmƵƔƚƵr ;ϳϵ͕ϴ0Ϳ 5fre 9912 ce]Yno]larTa raTiodera`Y conrac rela`clar [e]odera`Y Yle deTafY
eTYl]elYTYr. Ƶ ƚƺr LJĂŬůĂƔŦmůĂr ŝůe ŚĂƐƚĂůŦŒĂ önjŐƺ ƐĂŒŬĂůŦm й 100 e ƵůĂƔmĂŬƚĂĚŦr.
5fre 9912 ce]Yno] deTafYcYnTe raTiodera`Yie aldernadYV 3 [ºr 25P feia $ [ºr 5P eiWelanabYlYr
;3ϳ͕ϰ0͕ϴ1Ϳ. Ke]odera`YnYn rela`c oran raTiodera`YTen TaXa Tº•º[ olTeÎenTan zellY[le 3 S]
ºzerYnTe[Y fefeia Õo[ caiTa[Y redro`erYnoneal [YdlelerTe [e]odera`Y derSYX eTYl]elYTYr ;ϴ1͕ϴϮͿ.
5fre 9912 NCG8TT
ǀre //ͬ ES',T ƚƺmörůerŝŶĚe ƚeĚĂǀŝ Ɛeĕŝmŝ ƚƺmör