close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılar İçin Tıklayınız

embedDownload
T.C . .
. ..., .
MUS VALILIGI
ii Milfi Egitim Miidiirliigii
Sayt : 77453069/952.99/2340407
Konu: Afete Hazu Okul Kampanyast
09/06/2014
...................................KAYMAKAMLIGINA
it<;:e Milli Egitim Miidiirliigu
.................................... MUDURLUGUNE
Ilgi:a)Ba~bakanhk
ve Afet Acil Duru.m Yonetimi Ba~kanhgt ile Milli egitim Bakanhgt
arasmda imzalanan Afete Haztr Okul Kampanyast i~birligi Protokolii.
b) Milli Egitim Bakanhgt Destek Hizmetleri Gene I Miidiirliiguniin 03/06/2014 tarih ve
53909240/770/2249903 sayth yaztlan.
Afete Hazu Okul Kampanyast projesi kapsammda Milli Egitim Bakanhgt Destek
Hizmetleri Genel Miidiirliigiinden ahnan ilgi (b) sayth yazt ve ekleri ili~ikte gonderilmi~tir.
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
AliTATLI
Valia.
Milli Egitim Miidfuii
EK:Form(Sayfa)
DAGITIM:
ii<;:e Milli Egitim Miidiirliikleri ve
Okul ve Kurum Miidiirliikleri
Bu beige, 5070 sayil1 Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanml:;tlr
J<vr<>lr tPv;,-l; httn•//pur<>lronr<m rnPh
unV
tr <>nrP<:;nnPn hlf'i-1 hQfl_lfl"7-Q04.,_Q'\,.h
k0011 ile VanJlahilir.
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Destek Hizmetleri Genel Miidiirliigii
Say1 : 539092401770/2249903
Konu: Afete Hazu Tiirkiye - Afete Haz1r Oku1
Egitim1eri
ilgi:
03/06/2014
a) Ba~bakanhk Afet ve Acil Durum Yonetimi Ba~kanhg1 ile Milli Egitim Bakanhg1
arasmda imzalanan Afete Hazu Okul Kampanyas1 i~birligi Protokolii,
b) Ba~bakanhk Afet ve Acil Durum Yonetimi Ba~kanhgmm 22/05/2014 tarihli ve
42275415-770/10390 sayth yaz1s1,
Bakanhgtmtz ile Afet ve Acil Durum Yonetimi Ba~kanhg1 (AFAD) arasmda yaptlan "Afete
Haztr Okul Kampanyas1 i~birligi Protokolii" yeryevesinde Antalya'da 27 Ocak - 06 ~ubat 2014
tarihleri arasmda 920 ilye milli egitim miidiirliigu ve 162 il milli egitim miidiirliigunden kablan idareci
ve yonetici1ere Okul Afet ve Acil Durum Planlan ve Oku1 Afet Bilinci Egitmen Egitimi verilmi~tir.
Aynca Protokol geregince Bakanhgtmtzca isimleri belirlenen 2556 smtf ogretmeni, sosya1 bilgi1er
ogretmeni ve cografya ogretmenlerinden olu~an ogretmenlere "Okul Afet Bilinci Egitmen Egitimi" 23
~ubat - 16 Mart 2014 tarihleri arasmda 81 ilde AF AD egitmenlerince egitim verilmi~ ve meteryalleri
teslim edilmil'tir.
Bu kapsamda il ve ilye yoneticileri Protokol geregince aldtklan egitimi il ve ilyelerde bulunan
okul idarecileri ve yoneticilerine vererek "Okul Afet ve Acil Durum Planlanmn" yapdmasm1
saglayacaklar. Bu konuda il AFAD miidiirliikleri gerekli destegi okullara vereceklerdir. Proje
kapsammda egitim alan 2556 ogretmen de kendi illerinde kendi br~lanndan en az bir ogretmene
egitim vereceklerdir. Afet Bilinci egitimini alan yakla~1k 102.000 sm1f ogretmeni, sosyal bilgiler
ogretmeni ve cografYa ogretmeninin tiim ogrenci ve ogretmenlere afet bilinci egitimini vereceklerdir.
Bu yeryevede ilgi (b) yaz1 ile Afete Hazu Okul Kampanyasma yonelik yapllan yahl'malar ve
sonuylanmn AF AD'a gonderilmek iizere ek'teki formun dolduru1arak Bakanhgtmtz Destek Hizmetleri
Genel Miidlirliigune gonderilmesini ve Okul Afet Acil Durum Planlannm hazulanmas1 hususunda
gerekli destegin il AF AD miidiirliiklerinden saglanmastm arz/rica ederim.
Bahattin GOK
Bakan a.
Genel Miidiir V.
EK: Form ( 1 Sayfa)
DAGITIM:
Geregi:
Bilgi:
Bu beige, 5070 sayilt Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik irnza ile irnzalanmt~hr
Atatiirk Blv. No: 98 Giri~ Kat C Blok 06648 Ktzllay/ANKARA
'
Aynntth bilgi iyin: H.G.YAL«;:IN- Uzman
BPlam
APlam
Bu beige, 5070 sayilt Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregince giivenli elektronik imza ile imzalanmt~ttr
Atatiirk Blv. No: 98 Giri~ Kat C Blok 06648 Ktztlay/ANKARA
1':'1~1..+-..-.. .... :1,. A;::., ,,.,,.,..,.r
....,.<31-..
nn"'T tr
AynntJh bilgi ir,;in: H.G.YAL{::IN- Uzman
AFETE HAZIR TURKiYE PROJESi KAPSAMINDA AFETE HAZIR OKUL KAMPANYASINA
1L1~K1N YAPILAN i~LER
iLiN ADI
iL MiLLi EGiTiM MUDURU
ADISOYADI
AFETE HAZIR OKUL KAMPANYASI EGiTiMLERt
EGiTiM ALAN EGiTMENLER
AFAD TARAFINDAN
EGiTiM ALAN
TOP LAM
0GRETMEN SA YISI
VE BRANSLARI
I
0
0
..
0
0
0
0
........ 0
0
0
KA<; EGiTMENE
EGiTiM
VERiLDiGi (1)
(1 )+(2)
CografYa O,gro
Sosyal Bil. O,gro
.....
.....
...... 0
0
0000000000
TOPLAM
KA<; OKULDA KA<;
OGRENCiYE EGiTiM
VERiLDiGi (2)
0
0
0
0
0
0
A<;IKLAMALAR
(Bu BoiOme
S1gmayan
A~1klamalar Ek
Olarak
Konulacakt1ro)
Okulda
Ki~iye Egitim Verilmi~tir
SmtfO,gro
oo .. oo .... Diger
OKUL AFET VE ACiL DURUM PLANI
OKUL AFET VE ACiL PLANI YAPAN
OKULLAR
MEV CUT OKULLAR
00000
ilkokul
00000
00000
. . 00 0
Lise
Meslek Lisesi
ilkokul
ooooo Ortaokul
oooo• Ortaokul
2
A<;IKLAMALAR
TOP LAM
00000
00
00 0
Lise
TOP LAM
(Bu BolO me S1gmayan A~1klamalar Ek Olarak
Konulacaktlro)
Meslek Lisesi
..........................
......................
.........................
······················
Hamlayan
Onaylayan
.... ./.... ./2014
.... ./.... ./2014
iMZA
iiMOdOrO
T.C.
MUS VALILIGI
it Milfi Egitim Miidiirliigii
Sayt : 77453069/870/2340188
Konu: Soma Kazazede1erine Yardtm Kampanyas1
09/06/2014
..
""'
.. ..
..
.
............................. TUM OKUL VE BAGLI KURUM MUDURLUKLERINE
Tlgi : a) 17/05/2014 tarihli ve 29003 sayth Ba~bakanhk 2014/8 sayth gene1gesi.
b) 04/06/2014 tarihli ve 843 sayth il Afet ve Acil Durumu Miidiirliigiiniin yazllan
iigi sayth genelgede belirtildigi iizere 13 Mayts 2014 tarihinde Manisa'nm soma
il<;esinde meydana gelen elim madden ocag1 kazasmda zarar goren veya yakmlanm
kaybeden vatanda?lanmtza yardtm yapmak isteyenler, Ba?bakanhk genelgesi dogrultusunda
yardtm yapmalan hususunda;
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Cezmi rn.-4.,
Guvenh
.........
Ele~
Ali TATLI
Milli Egitim Miidiirii
'
Ash ii,.Ayntdll
jV ...... .t.~r/201.'(
EKLER:
1- Ba~bakanhk Genelgesi ( 1 Adet )
2- ii Afct ve Acil Durum Miidiirliigiiniin Yaztlan ( 1 Adct )
DAGITJM:
Tiim Okul ve Bagh Kurum Miidiirliiklerine
Bu beige, 5070 say1h Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi geregincc guvenli elektronik imza ile imzalanmJ~tJr
Evrak tcyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 83f0-25c5-3947-9fc7-8845 kodu ile yapdabilir.
T.C.
MU~ VALiLiGi
il Afet ve Acil Durum Miidiirlugu
SAYI : I7345447.971-03/'B43
KONU: Soma Kazazedelerine Yardtm Kampanyast
Q.Lt)06/20 14
.. N.~~.. .1.L ...M1A.t..i. .. E.n1.T1.M. .. AAo.bv.~J..J 4~ A.le
ilgi
: Ba~bakanhk 17/05/2014 tarih ve 29003 saydt Ba~bakanhk 2014/8 genelgesi.
ilgi sayth genelgede belirtildigi iizere 13 Mayts 2014 tarihinde Manisa'nm Soma
meydana gelen elim maden ocagt kazasmda ~ok saytda i~imiz hayatmt kaybetmi~,
bir ktsmt da yarah olarak kurtanlmt~ttr.
ii~esinde
Bu olay nedeniyle zarar goren veya yakmlarmt kaybeden vatan~lanmtza yardtm
yapmak isteyen vatand~lartmtz, kamu kurum ve kurulu~lan ile sivil toplum kurulu~lannm
yardtmlarmt ekte belirtilen hesaplara yapabilmeleri ile ilgili her tiirlii kolayhgm saglanmast
hususunu onemle rica ederim.
~
7vaii_rnR7
EKi: Ba~bakanhk Genelgesi.
DAGITIM:
Tiim Kamu Kurum ve Kurul~Ianna
5 il~e Kaymakamhgma
KUitur Mah.I79.Sok.
Bah~elievler 491 00/MUS
Tel: 0436 212 1186- Faks: 0436 212 4919
Aynntth Bilgi: · Afet Yoo.Mrk Md.M. YILDIZ
2620'14
Bafbalall• kAFAO
Sana Yard! m l<an'f:allas• - AF AD I AAlt w Acil Dur~m Yilnelini Bafkldl!) 1
Resmi Gazete
1711.1ayts 2014 CUM\RTESi
Say1: 29003 (Miikerrer)
GeNEI...GE
Basbakanhktan;
Konu : Soma Kazazedelerine
Yardtm Karnpanyast.
GENFJ...GE
2014/8
13 Mayts 2014 tarihinde Manisa'nm Soma il~sinde meydana gelen elim maden oca~ kazasmda ~ok say1da
hayatm1 kaybetmi~, bir kJSrni da yaral1 olarak kurtanbru~trr.
Bu olay nedeniyle zarar g6ren veya yakmlanm kaybeden vatand~larumzm olay anmdan itibaren her
tiirliiihtiya~lan devlet imkanlanylakar~danmakta, ugradtklar1 kaza nedeniyle, yasal olarak haklannda yapdmas1 gereken
tiim i~lemler ilgili kamu kurum ve kurulu~lar1 tarafmdan titizlikle yerine getirilmektedir.
Bu kaza sonrasmda Devletintizin tilm imkanlan seferber ed~ olmakla birlikte; hamiyetperver milletintizin bu
aCI kar~Ismda yogun yardm1 taleplerinin ka~I!anmas1 zarureti hasd olmu~tur. Bu kapsamda, yapilaeak yard1mlarm tek
elden yiiriitiilmesi, htzh ve sag!tkh bir bi~imde kazada hayatm1 kaybedenlerin yakmlanna, yaralananlara ve
madende~I~anlara ula~tmlmasJ i~in, Ba~bakanhk~a belirlenecek esaslar ~er~evesinde harcanmak iizere Afet ve Acil
Durum Yiinetimi Ba~kanh~ g6revlendiri1erek bir yardrm karnpanyas1 b~latJimJ~ ve genelge ekinde belirtilen banka
i~~imiz
hesaplana~!lrm~trr.
Bu ama~la; yard1m yapmak isteyen vatanda~larJmtz, kamu kurum ve kurulu~lar1 ile sivil !opium kurulu~1armm
yardrrnlanm belirtilen hesaplara yapabilmeleri ile ilgili her tiirlii kolayhgm saglanrnas1 hususunda ge.ekli hassasiyetin
giisterilerek herhangi bir aksakhga meydan verilmen1esini iinemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOGAN
B~bakan
MANis A SOMAiNSANiYARDIM KAMPANYASI
BANKA HF.SAP NUMARALARI
T .C.ZiRAA T BANKASI ANKARA KAM U GiRi!;)iM Ci !;)UBESi
TL-Hesap IBAN No
: TR94000 I 002533555555555099
Hesap No
: 55555555-5099
ABO Dolan Hesap IBAN No
: TR670001002533555555555100
Hesap No
; 55555555-5100
EURO Hesap !BAN No
: TR400001 0025335555555551 OJ
Hesap No
: 55555555-510 I
Banka Swift Kod No
:TCZBTR2A
T.VAKIFLAR BANKASI A.O. TUN AU HiLMi/ ANKARA !;)UBESi
TL-Hesap IBAN No
: TR500001500158007302215787
Hesap No
:00158007302215787
ABD Dolan Hesap IBAN No
: TR710001500158048014688846
Hesap No
:00158048014688846
EURO Hesap IBAN No
: TR690001500158048014688882
Hesap No
: 00158048014688882
Banka Swift Kod No
:TVBATR2A
T.HALK BANKASI BAKANUKLAR SUBESi
TL-Hesap !BAN No
: TR780001200940800005000020
Hesap No
:05000020
ABO Dolan Hesap !BAN No
: TR720001200940800058000152
Hesap No
:58000152
EURO Hesap IBAN No
: TR450001200940800058000153
Hesap No
: 58000153
Banka Swift Kod No
:TRHBTR2A
262014
Ba!jbakaritkAFAD Soma Yardlm Karrpln)Bst - AFAD I Afet 1oe Acil D11um Yllnetil'li Ba!jkfltgt
Ger~k
ve tiizel ki~iler bu hesaplara dogrudan b~~ yapabilecek.leri gibi, Turkcell, Vodafone ve Avea GSM
op eratorlerinin "1866" kisa SM S nurnarasma "Soma" y azarak 5 (B~) TL k~1hjil ba&J.~ta bulunabileceklerdir.
ht!ps:/lwmi.afOO.gov.trfTRIHaberDetay.aspx?ID=S&IcerildD=2840
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
153 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content