close

Enter

Log in using OpenID

bizden biri cengiz yılmaz.cdr

embedDownload
“ Bizden Biri”
KURULUÞLAR
KOCAELÝ SANAYÝCÝ VE ÝÞADAMLARI DERNEÐÝ
armetal
E P D K
Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti.
Faaliyet
: Makina baðlantý elemanlarý ve özel somun civata imalatý
Çalýþan Sayýsý
: 200
Ýletiþim
: Goodyear Sapaðý 1. Km. Gaziler Mah.
Tel
: 0.262. 373 63 70 - 71
Fax
: 0.262. 373 44 00
web
: www. armetalltd.com.tr
e-mail
: [email protected]
Çuhane Yolu Üzeri 41135 Köseköy - ÝZMÝT
Cengiz YILMAZ
Vizyon
FÝRMAMIZ
1972 yýlýnda Ar Ticaret ve San. Koll. Þti. unvaný
ile kurulan þirketimiz kuruluþ yýllarýnda makine
baðlantý elemanlarý ve özel somun cývata
imalatý ile faaliyetlerine baþlamýþtýr. Þirketin ilk
kurucularý Mehmet MARUL, Kani YILMAZ
Almanya'dan eksantrik presler, otomatik
testere muhtelif kýlavuzlu diþ açma makineleri,
üniversal torna satýn alarak yaklaþýk 250
metrekare bir kapalý alanda bugünkü Kocaeli
Üniversitesinin karþýsýndaki Pazar alanýnda
bulunan eski sanayi bölgesinde cývata somun
ve makine parçalarý üretmek üzere bugünkü
Ar Metal'in temelini atmýþlardýr. 1994 yýlýnda Ar
Metal San ve Tic Ltd Þti ismini alarak faaliyet
alanlarýný geliþtiren ve metal yapý sektörüne
yoðunlaþan þirketimiz 41 yýllýk baþarýlý
geçmiþinde birçok önemli projeyi sorunsuz ve
zamanýnda teslim ederek günümüzün
tecrübeli ve güvenilir yapýsal çelik üreticileri
arasýnda yerini almýþtýr.
Diðer taraftan iþin yapýmý ile ilgili çalýþacak
tecrübeli teknik ofis personelimiz, kaynak
mühendislerimiz, kalite kontrol
mühendislerimiz ve 200 adet imalat
personelimiz ile beraber bünyemizde bulunan
Türkiye'nin en kapasitesi yüksek CNC Sac –
CNC Boru – CNC Profil Ýþleyen, Kesme – Delme
Makine parklarýmýz ile el deðmeden kaynak
yapan otomatik toz altý kaynak hatlarýmýz,
profesyonel topograf kadromuz, iþ güvenliði
uzmanýmýz, 15.000 m² kapalý alanlý toplamda
35.000m² alanda 38 adet tavan vincimiz
bulunmakta olup firmamýz yýllýk 43.722 ton (3
vardiya ile) çelik iþleme kapasitesine sahiptir.
Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ile Türk Sanayisi'ndeki konumunu sürekli geliþtiren,
kapasitesini de arttýrarak devam ettirmek, müþterilerimizin beklentilerini en üst
düzeyde karþýlamak ve ülkemizin öncü yapýsal çelik üreticileri arasýnda yer almaktýr.
Misyon
Kaynaklarýmýzý etkin kullanarak, çevreye duyarlý, beklenen istenen kalite ve
standartlarýn üstünde, en az maliyetle en hýzlý iþ teslimi yapan, yenilik ve geliþmelere
açýk, karlý, ülke ekonomisine katkýda bulunan bir þirket olmaktýr.
Prensipler
Ýþ saðlýðý ve güvenliði, tasarrufa önem verme, verimliliði arttýrma, özverili ekip
çalýþmalarýna önem verme, müþteri odaklý çalýþma, eðitilmiþ, deneyimli ve katýlýmcý
iþgücü birikimini en önemli deðerlerden biri olarak kabul etme, sürekli iyileþtirmeyi,
yenilikçiliði ve müspet yönde deðiþimi kendine referans alma, çevreyi koruma.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 557 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content