close

Enter

Log in using OpenID

"DYı £ - Van Halk Sağlığı Müdürlüğü

embedDownload
*
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - TÜRKİYE HALK
SAĞLIĞI KURUMU - THSK ATAMA DAİRE
BAŞKANLIĞI
14 .02.2014 00:05
TürtstyeHafcSağfcö*
Kurumu
-
2014 . 5679.11900
/
907 02
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı : 47907256.06
Konu : 4924 Sayılı Kanuna tabii sözleşmeli
personel hk.
J ....... VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
Danıştay Beşinci Daire’nin E .2013/5876 sayılı Kararı ile; mülga Personel Genel
M üdürlüğü'nün 09/06/2011 tarihli ve 118353 sayılı yazısında yer alan “Devlet Hizmeti
Yükümlüsü olarak atananların, 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel statüsüne geçiş
işlemleri, ikinci talimata kadar yapılmayacaktır. şeklindeki 12 nci maddesinin yürütülmesi
durdurulmuştur.
Devlet hizmeti yükümlüsü olup 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel statüsüne
geçmek
isteyen personel
hakkında Halk
Sağlığı
Müdürlüklerimiz tarafından
Başkanlığımızdan görüş talep edilmekte olup, herhangi bir yanlış uygulamaya neden
olunmaması bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür;
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Y önetm eliğinin 8 inci maddesinin (j)
bendinde 5371 sayılı Kanuna göre Devlet hizmeti yükümlüsü olarak çalışmakta olanlardan
sözleşmeli pozisyona geçmek isteyenler, müracaatları halinde istihdam edildikleri
birimlerdeki durumlarına uygun boş sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilirler. Boş
sözleşmeli personel pozisyonundan fa zla müracaatın olması halinde, daha önce müracaat
etmiş olanın müracaatı öncelikle değerlendirilir." denilmekte olup buna göre 03.02.2014
tarihli ve 5679.9063 sayılı “2014 yılı 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel vizesi’’
hakkındaki yazımız, eki vize cetvelindeki birimler ve pozisyonlar çerçevesinde İliniz
bünyesinde devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapmakta olan tabip ve uzman tabiplerin
müracaat etmeleri halinde, anılan Yönetmelik kapsamında sözleşmeli personel olarak
atanmaları mümkün bulunmaktadır.
Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (a) bendinde “Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve
eczacı pozisyonlarına atamalar Bakanlık veya yetki verilmesi halinde İl Sınav ve Kura
Komisyonu tarafından yapılacak kura ile, diğer sözleşmeli personel pozisyonlarına atamalar
ise Bakanlık tarafından (Değişik: RG 13/04/2007-26492) yaptırılacak veya alımlar için esas
alınmasına karar verilen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından
yapılan sınav sonucunda gerçekleştirilir. ” denilmekte olup, devlet hizmet yükümlüsü tabip
ve uzman tabip haricindeki personel aliminin Valiliklerce yapılması, yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde mümkün bulunmamaktadır..
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
”
Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
Bakan a.
Dağıtım
Gereği:
26 İl Valiliğine
(Halk Sağlığı Müdürlüğü)
VAN HALK S
K AYIT N U KAYITTARİH! ■
BİRİM
MÜDÜRLÜĞÜ
rn,/
"DYı £
S ağ lık M alı. A d n an S aygun C ad /N o :5 5 061 0 0 S ıh h iy e/A N K A R A
T elefo n : (0 31 2 ) 5 6 55754
F aks: (0 312) 5 6 5 5726
---------------------------
7 3 Şubat ZDU _
A yrıntılı bilgi için irtibat: S özleşm eli ve İşçi Per. Birim i
E le k tro n ik A ğ: w w w .th sk .g o v .tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik im za kanuna göre güvenli elektronik imza ile im zalanm ıştır.
E vrakın elektronik imzalı suretine http: /e-belge.saglik.gov.tr adresinden ba0fb7de-6d61-48a9-ace9-07f3aea92983 kodu ile erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content