close

Enter

Log in using OpenID

Büyükşehir sınırları ve harcırah

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 01/12/2014-23634
*BE5U3YAL*
Pin: 34661
T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Sayı
Konu
:14999856-612.02:Büyükşehir sınırları ve harcırah
VAKFIKEBİR KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Müftülüğü)
İlgi
: 06/11/2014 tarihli ve 21608610-612.02/471 sayılı yazı.
İlgi yazı ile; ilçeniz Yaylacık mahallesinde imam-hatip olarak görev yapmakta iken 16.09.2014 tarihinde (Trabzon
büyükşehir olduktan sonra) rotasyon nedeniyle Sinanlı Mahallesi Camii'ne atanan Hüseyin SAĞLAM'a sürekli görev
yolluğu ödenip ödenemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 3/g maddesindeki memuriyet mahalli tanımı "…büyükşehir
belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu
veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük
arzeden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı
niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler" şeklinde değiştirilmiştir.
Bu tanıma göre; büyükşehirlerde ilçe belediye sınırları esas alınmıştır. Büyükşehir olan illerde; ilçe sınırları içinde ilçe
belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler (mahalle (köy)) "memuriyet mahalli"
olarak kabul edilmiş, aynı ilçe sınırları içinde belediye merkezi ile yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz
etmeyen yerler (mahalle (köy)) ise, yani bir dağ, bir tepe veya göz alabildiğine bir boşluk arazi ile tamamen
ayrılmış bulunan ve taşıt kullanılmadan ulaşımı mümkün olmayan mesafede bir yer ise "başka yer" sayılmıştır.
Aynı Kanunun 9/b maddesinde; sürekli görev yolluğunun, naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, …
eski memuriyetleri mahallinden itibaren verileceği, hüküm altına alınmıştır.
Sonuç olarak, Yaylacık mahallesi ile Sinanlı mahallesi yerleşim yerleri itibariyle biri diğerinin devamı niteliğinde
değilse, arada bir dağ, bir tepe veya göz alabildiğine bir boşluk arazi ile tamamen ayrılmış ve taşıt ile ulaşılması
zorunlu bir mesafede ise, ayrıca Sinanlı mahallesi; kişinin tayin esnasında ikamet ettiği yerleşim mahalline ve eski
görev yeri olan Yaylacık mahallesine göre başka yer niteliğinde ise, ilgilinin fiilen evini taşıması şartıyla tayin
harcırahı ödenebileceği mütalaa edilmiştir (Eğer kişi, söz gelimi merkezde oturuyor ve her iki mahalledeki görevine
de aynı yerden gidiş-geliş yapıyor ise harcırah ödenmez).
Bilgilerini rica ederim.
Dr. Necdet SUBAŞI
Başkan a.
Strateji Geliştirme Başkanı
28/11/2014 M.Hiz.Uzm.
01/12/2014 D.Bşk.
: B.GÜLER
: M.TÜRK
Doğrulamak İçin:https://belgedogrulama.diyanet.gov.tr/BelgeDogrulama.aspx?V=BE5U3YAL
Adres: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Bayram Güler
E-Posta: [email protected]
Elektronik ağ:www.diyanet.gov.tr
Tel: 295 79 20
Faks: (312) 287 63 85
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
170 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content