close

Enter

Log in using OpenID

2014_2 dergi arka kapak

embedDownload
AB Yerel Yönet m Anlayışının Yerele Yansımaları: K.Maraş Beled yeler Örneğ
Prof. Dr. Uğur YILDIRIM - Arş. Gör. Az z BELLİ - Nuh ATEŞ - Mehmet Sabr KILIÇ * 1-19 *
Örgütsel Değ ş m Sürec nde Kamu Çalışanlarının Algısını Etk leyen Uygulamalar
Doç. Dr. Uysal KERMAN - Dr. Seza ÖZTOP * 21-38 *
BİST 100 Endeks İle Alternat f Yatırım Araçlarının İl şk s
Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ * 39-56 *
Send ka Üyes Kamu Görevl ler n n “Send ka-S yaset” İl şk s ne Yönel k Yaklaşımları Üzer ne B r Alan Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Merve ÖZAYDIN - Ercan HAN 57-73 *
Yönet m Kurulunda C ns yet Çeş tl l ğ ve F nansal Performans İl şk s : BİST 100 Ş rketler nde B r Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Mete KARAYEL - Öğr. Gör. Mesut DOĞAN 75-88 *
Stratej k İnsan Kaynakları Yönet m n n İşgören Katılımı Üzer ndek Etk s :
İş Zeng nleşt rme ve Güçlend rmen n Düzenley c Etk s
Yrd. Doç. Dr. Müf de Şule EREN - Emrah TOKGÖZ - Öğr. Gör. Onur SAYLAN * 89-106 *
The Role Of The Fam ly –Owned Bus ness In Ind v dual Des re To Be An Entrepreneur:
An Emp r cal Study From Republ c Of Kabard no-Balkar a
Yrd. Doç. Dr. Nerg s AZİZ - Yrd. Doç. Dr. Susanna AYVAZ * 107-120 *
Kızılden z’ n Kaybolan L man Şeh rler Şuaybe – Car – Kulzüm – Ayzab
Yrd. Doç. Dr. N hal ŞAHİN UTKU * 121-136 *
Meslek Seç m İle K ş l k Özell kler Arasındak İl şk n n Bel rlenmes :
Tur zm Rehberl ğ Öğrenc ler Üzer ne B r Araştırma
Yrd. Doç. Dr. Özlem KÖROĞLU * 137-157 *
Göller Bölges ve Pr zren Bölges İç n Bölgesel Denges zl kler G dermede Alternat f
Tur zm Potans yel n n Araştırılması, Karşılaştırılması ve Modellend r lmes
Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Ayşe DURGUN KAYGISIZ - Yrd. Doç. Dr. D lek MEMİŞOĞLU * 159-177 *
KOBİ’ler Desteklemek F rmaların Performansını Ne Kadar Etk ler? Göller Bölges nde
KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan F rmalar Üzer ne B r İnceleme
Öğr. Gör. Dr. Selen IŞIK MADEN - Prof. Dr. Murat ALİ DULUPÇU * 179-195 *
Yönet c ler n Gözünden Konaklama İşletmeler nde Dış Kaynak
Kullanımı Boyutları ve İşletmeye Olan F nansal Etk ler
Öğr. Gör. Dr. Şevket YİRİK - Arş. Gör. Sal ha Başak ERDİNÇ - Dr. Sedat GÖÇEN * 197-209 *
Sağlık H zmetler nde Mal yet Etk l l k Anal z
Öğr. Gör. Dr. Vah t YİĞİT - Doç. Dr. Ramazan ERDEM * 211-236 *
Eğ t m ve İşgücü P yasası Arasındak İl şk n n Kurumsallaşması:
652 Sayılı KHK İle Tamamlanan Eğ t m Yönet m Reformu
Dr. Aslı Yılmaz UÇAR - Dr. Esra DİK * 237-255 *
Emek Kavramının Ortaya Çıkışında Rol Oynayan
Tar h Dönüm Noktalarının Süreç Merkezl Değerlend r lmes
Dr. Hasan YÜKSEL * 257-273 *
Küresel F nansal Kr z Sürec nde BİST 100 Endeks ’nde
Haftanın Günler Etk s n n Anal z
Öğr. Gör. Fat h KONAK - Doç. Dr. Selçuk KENDİRLİ * 275-286 *
As metr k B lg n n E-T caret Üzer ndek Etk ler :
Tüket c ler n Güven Eğ l mler Üzer ne B r Araştırma
Öğr. Gör. Hüsey n FİDAN - Prof. Dr. Mesut ALBENİ * 287-298 *
Hek m B reysel Performansının Değerlend r lmes : B r Uygulama
Arş. Gör. Uzm. Songül ÇINAROĞLU - Uzm. Kez ban AVCI * 299-308 *
İnsan Haklarının Bölgesel Düzeyde Korunması: Amer kan S stem
Arş. Gör. Yurdanur URAL USLAN - Arş. Gör. Tuğba GÜNER * 309-322 *
D yarbakır Tekst l ve Hazır G y m Sektörünün Elmas Model İle Kümelenme Anal z
Recep AKDAĞ - Yrd. Doç. Dr. Mehmet METE - Doç. Dr. Abdurrah m EMHAN * 323-341 *
Cilt/Volume 19
Sayı/Issue 2
2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 395 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content