close

Enter

Log in using OpenID

2014_3 Arka Kapak

embedDownload
K ş sel Markalama Ölçeğ n n Gel şt r lmes ve B reyler n
Kar yer İlg s Düzeyler Bakımından Farklılıklarının İncelenmes
Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU - Doç. Dr. Cem le ÇELİK - Yrd. Doç. Dr. Kalender Özcan ATILGAN * 1-16 *
Türk ye’de 1980 Sonrası Kamu Gel rler İle Eğ t m Harcamaları Arasındak İl şk : Granger Nedensell k Anal z
Doç. Dr. Hal t ÇİÇEK - Öğr. Gör. Alper TİRYAKİ - Arş. Gör. Doğan BOZDOĞAN * 17-38 *
Karaman İl Tur zm Yatırım Anal zler ve Tur zm Yatırım Har tası
Doç. Dr. Mete SEZGİN - Yrd. Doç. Dr. Sem h BÜYÜKİPEKCİ - Murat GÜMÜŞ * 39-54 *
6360 Sayılı Yasanın Yerelleşme Bağlamında Değerlend r lmes
Yrd. Doç. Dr. Alpay GÜNAL - Dr. Senem ATVUR - Dr. Kadr ye OKUDAN DERNEK * 55-70 *
Kurumsal Yönet m Endeks ve Altman Z Skoruna Dayalı Loj st k
Regresyon Yöntem yle Ş rketler n Kred Derecelend rmes
Yrd. Doç. Dr. Ayşe YILDIZ * 71-89 *
OECD Ülkeler nde Ülke İç Gel r Eş ts zl kler n n Çok Boyutlu Küreselleşme Endeksler İle İl şk s
Yrd. Doç. Dr. Erol SOLMAZ * 91-108 *
BIST 30 Spot ve Futures P yasalarında Gün ç F yat Keşf ve Volat l te Yayılımı
Yrd. Doç. Dr. İbrah m Yaşar GÖK - Prof. Dr. Şeref KALAYCI * 109-133 *
Yen Kamu Yönet m Perspekt f nden Türk ye’de Kamu Yönet m Reformları: Genel Gerekçeler Üzer nden B r İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Mustafa LAMBA * 135-152 *
Ün vers te Eğ t m nde Ün vers te-Sanay İşb rl ğ n n Önem : Fırat Ün vers tes Öğret m Elemanları Üzer ne B r Alan Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Nurcan YÜCEL - Öğr. Gör. Yavuz ATLI * 153-168 *
KFG-AHP Bütünleş k Yöntem Kullanılarak Tur zm Sektöründe H zmet Kal tes n n
Değerlend r lmes : Göreme Açık Hava Müzes Üzer ne B r Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Nur Özgür DOĞAN - Arş. Gör. Yusuf KARAKUŞ * 169-194 *
Terör zm n Dünü Bugünü Yarını: S yasal Gerçekç B r Değerlend rme
Yrd. Doç. Dr. Sel m KANAT * 195-210 *
Kadına Yönel k A le İç Ş ddet Önlemede Erkeğ n Rolü
Yrd. Doç. Dr. Sev m ATİLA DEMİR - Uzm. D lek NAM * 211-227 *
İşverenler n Gözüyle KOBİ’ler n Sorunları ve Çözüm Öner ler : Gebze Bölges ndek KOBİ’lerde B r Uygulama
Yrd. Doç. Dr. S nem YILDIRIMALP - Arş. Gör. Bora YENİHAN * 229-251 *
Yolsuzluğun Refah Düzey Üzer ne Etk s : Panel Ver Anal z
Yrd. Doç. Dr. Taner GÜNEY - Doç. Dr. Mustafa DURMAN * 253-266 *
Türk ye’de Ekonom k Anayasaya Yönel k Öner ler
Dr. Kuddus YAZICI * 267-287 *
Personel Devr n n Nedenler ne İl şk n Gel şt r len Modeller n İncelenmes
Dr. Mustafa DEMİRKIRAN - Doç. Dr. Ramazan ERDEM * 289-311 *
Sağlık H zmetler nde Kal te Mal yetler
Öğr. Gör. Bülent ARPAT - Uzm. Nur ŞAŞMAZ - Öğr. Gör. Em n YÜREKLİ * 313-332 *
Elton-Gruber Kısıtlı Markow tz Kuadrat k Programlama Model İle Portföy Opt m zasyonu: BIST-50 Üzer ne B r Uygulama
Öğr. Gör. Ömer AKÇAYIR - Arş. Gör. Buhar DOĞAN - Prof. Dr. Yusuf DEMİR * 333-352 *
L derl k Davranışının Örgütsel Adalet Algısı ve İşten Ayrılma N yet Üzer ne Etk ler :
Konaklama İşletmeler nde B r Uygulama
Arş. Gör. Furkan BALTACI - Arş. Gör. Caner GÜÇLÜ - Arş. Gör. Nur ÇELİKER * 353-370 *
P yasa Katma Değer n Açıklamada Ekonom k Katma Değer n
Geleneksel Performans Ölçütler Karşısındak Durumunun İncelenmes
Arş. Gör. Işıl EREM * Yrd. Doç. Dr. Yılmaz AKYÜZ * 371-385 *
Cilt/Volume 19
Sayı/Issue 3
2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content