close

Enter

Log in using OpenID

CagdasBesiktas-Mali-GK-Degerlendirmesi-2014

embedDownload
OLAĞAN MALİ VE İDARİ GENEL KURUL ÖNCESİ BJK YÖNETİM KURULU PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNERİLER
20 MAYIS 2014
ÇAĞDAŞ
BEŞİKTAŞ
DEKLARASYON
İLKELERİ
DEMOKRATİKLEŞME
KURUMSALLAŞMA
ŞEFFAFLIK
MALİ DİSİPLİN VE HESAP VERİLEBİLİRLİK
Beşiktaş sağlıklı bir Genel Kurul
yapısına sahip olmalıdır
Beşiktaş sürdürülebilir başarılar için
kurumsal yönetim ilkelerinden hiçbir taviz
verilmeden yönetilmelidir.
Beşiktaş kamuya ve özellikle üyelerine
karşı açık ve dürüst olmak zorundadır.
Beşiktaş için kaynak kullanım verimliliği
ve sürdürülebilirlik en önemli başarı
kriterlerinin başında gelmelidir.
Üyelik ücretlerinin artırılması, üye sayısı için yıllık
kontenjan belirlenmesi, üyelik referansına sınır koyulması
gibi Genel Kurul üyeliğini zorlaştıracak her türlü kararın
karşısındayız.
Genel Kurul üye sayısı muhtemel manipülasyon
girişimlerinin etki edemeyeceği bir büyüklüğe
ulaştırılmalıdır.
Kulüp, fikri ve vicdanı hür yeni üyelerin kazanımını teşvik
etmelidir.
Tüm kulüp ve bağlı kuruluşların yönetimi, profesyonel ve
görev tanımlarına uygun yetkinliklere sahip kadrolara en
kısa süre içinde devredilmelidir.
Kulüp ve bağlı kuruluşların tüm faaliyetlerinin uluslararası
bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesi ve
denetim sonuçlarının düzenli olarak üyeler ve yatırımcılarla
paylaşılması hususu yeni tüzük ile güvence altına
alınmalıdır.
Vizyon sahibi bir yaklaşım ile yalın, çağdaş ve fonksiyonel
bir organizasyon yapısı kurgulanmalıdır.
Yönetim Kurulu, çağdaş organizasyonlarda olduğu gibi
icraatın içinden çıkarak vizyon ortaya koyan, hedef
belirleyen ve icraatı kurul ve komitelerle denetlemek
suretiyle performansı takip eden bir rol üstlenmelidir.
Ayrıca Yönetim Kurulu görev ve yetkileri, yeni tüzük ile
beraber bu çağdaş anlayış çerçevesinde yeniden
düzenlenmelidir. Başta futbol olmak üzere, basketbol ve
diğer amatör şubeler bilimselliğe ve öz kaynak düzenine
dayanan bir anlayışla, uzun vadeli ve sürdürülebilir başarı
için yeniden yapılandırılmalıdır
Beşiktaş’ın içinde bulunduğu olumsuz finansal durumdan
çıkabilmesi için borçların yeniden yapılandırılması gayretleri
artan bir ivme ile devam ettirilmeli, mali disiplin sağlanarak
kulübün büyümesini garanti altına alacak gelir artırma
projeleri hayata geçirilmelidir.
Borçlanma yetki ve sınırları yeni tüzük ile belirlenmeli ve
etkin mali disiplin kuralları oluşturulmalıdır.
Bugün ve gelecekte kulübün tüzel kişiliğinin maddi ve
manevi zarar gördüğü mahkeme kararları veya bağımsız
denetim raporları ile tespit edilen dönem veya dönemler
içerisinde görev alan Yönetim Kurulu üyeleri ve kulüp
yöneticileri hakkında kulüp tüzel kişiliğinin zararlarını tazmin
etmek üzere gerekli tüm hukuki aksiyon bizzat kulüp
yönetimleri tarafından alınmalıdır
Olumlu Gelişmeler
 Sn. Fikret Orman’ın ilk yönetim
döneminde bu alanda önemli adımlar
atılmıştır.
 Üyelik ücreti 1.200 TL’ye indirilmiş, kredi
kartı ile taksitli ödeme imkanı tanınmıştır
 Derneğin tüzüğünde yapılan değişiklikle
yeni üyelere 1 yıl sonra genel kurul üyesi
haklarına sahip olma imkanı getirilmiştir
 2013 mali genel kurulunda üyelik giriş
ücretleri ve yıllık aidatlar artırılması
yönünde bir düşünce olsa da bu yönetim
tarafında bir teklif olarak sunulmamış,
ücretlerin mevcut düşük seviyede kalması
sağlanmıştır
 “Futbolda Yeniden Yapılanma” projesinin
hayata geçirilmesi için Futbol Genel
Direktörlüğü kurulmuştur.
 Basketbol için benzer bir yapının adımları
atılmıştır.
 Mali İşler, Pazarlama, İnsan Kaynakları,
Perakende alanında tecrübeli profesyonel
atamaları yapılmıştır.
 Özkaynak için mevcut düzen içinde biraz
daha iyi bir tesisleşme için çalışılmıştır.
 Yeni tüzükte bu alanda adımlar atılmıştır.
 Bir sonraki dönem çin, en azından,
derneğin bağımsız denetimi ve Genel
Kurul’a bağlı ortaklıklarıyla birlikte konsolide
mali tablolar sunulması hazırlığı yapılmıştır.
 Stat için gerekli izinler alınmış ve inşaat
başlatılmıştır.
 Vodafone ile yapılan sponsorluk anlaşması
son derece olumludur.
 Vodafone dışında da bir çok olumlu
sponsorluk anlaşması yapılmıştır.
 Kartal Yuvalarında konsept değişikliği ile
daha iyi performans sergilendiği
düşünülmektedir.
 Sermaye artırımı ile Futbol A.Ş.’ye -yetersiz
de olsa- taze nakit girişi sağlanmıştır.
 Fulya Süleyman Seba kompleksi için
yüklenici firma Aşçıoğlu ile çeşitli
görüşmeler yapılmış ve bazı adımlar
atılmıştır.
Olumsuz
Gelişmeler
 Özellikle son dönemde geniş üye tabanı
ve daha demokratik kongre yapısına
ulaşma bir kurumsal yaklaşımla
desteklenmemiş, kulüp tarafından üye
sayısının artırılmasına yönelik hiçbir
tanıtım, iletişim çalışması vb.
yürütülmemiştir.
 Her kongrede üyelik ücret ve aidat artışı
ile ilgili girişimlere yönelik yönetim hiçbir
görüş ifade etmemektedir.
 Üstelik Sn. Başkan yakın zamanda üyelik
ücretlerinin artırılması gerektiğini ifade
etmiştir
 Yönetim tarafından yakın zamanda
paylaşılan tüzük değişiklik önerisinde,
üyeliğin zorlaştırılması ve yeni üyelerin
genel kurul üyesi statüsü kazanma
haklarının geciktirilmesine yönelik
maddeler yer almıştır. Bu öneriler,
 Atılan bazı olumlu adımlara rağmen,
“pratikte” kurumsallaşmanın kulübümüzde
gerilemesinin önüne geçilememiş, bu
olumsuz süreç devam etmiştir.
 Kulüpte Yönetim Kurulunun görev yapısı
net değildir.
 Kulübün ve şirketlerinin organizasyon yapısı
son atamalara rağmen karmaşadan
çıkartılamamıştır. Görev tanımı bilinmeyen
danışman pozisyonları üretilmiştir.
 Profesyonel kadrolarla Yöneticiler arasında
deklarasyonda çizilen çerçevenin çok
dışında bir çalışma olduğu görülmüştür.
 Kurumsallaşmada yaşanan sorunlar aynen
iletişim tarafını etkilemekte, İletişim
alanında yaşanan büyük sorunlar da
kurumsal duruşa büyük bir negatif etki
yapmaktadır. Kulübün bir sözcüsü bile
bulunmamaktadır.
 Pratikte yapılan işlerin şeffaf bir şekilde
yürütülmesi için güçlü bir irade
sergilenmemiştir.
 Şu anda inşası devam eden stadımızın
tahmini maliyet, finansman ve proje planının
bilinmemesi çok önemli bir eksikliktir.
 Kulübün bütün paydaşlarıyla olan
iletişiminin profesyonelleşmesi konusunda
olumlu bir gelişme görülmemiştir.
 Yıldırım Demirören yönetimi zamanındaki
faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen ve
açıklanacağı paylaşılan denetim raporu
hala paylaşılmamıştır.
 Kulübümüzün hatalı beyan nedeniyle
UEFA’dan men cezası alması ve bu
nedenle oluşan maddi kayba yönelik olarak
maddi ve manevi tazmin için ilgililere dava
açılmamış olması nedeniyle bu yönetimin
de bu alanda artık sorumluluk taşıdığı
düşünülmektedir.
 Küçük ortaklardan 76 milyon TL’lik sermaye
katkısına ve 32 milyon TL’lik hisse satışına
rağmen toplam borç hızla artarak 568
milyona çıkmış bulunmaktadır.
 Toplam borç rakamına 93 milyon TL
seviyesine gelmiş olan avans şeklinde
tahsilat rakamı da dâhil değildir.
 UEFA Mali Fair Play kriterlerinin uygulama
tarihi gittikçe yaklaşırken Kulüp mali
tabloları ne yazık ki bozulmaya devam
etmiştir.
 Borç rakamından daha da önemlisi Futbol
yönetimin bu konudaki yaklaşımının ne
olduğunu göstermektedir.
 Kongre üyeliği için yıl boyu üyelik imkanı
kaldırılmış ve sadece belirli dönemlerde
üyelik ilkesi getirilmiştir.
 Kart 1903 çalışması ile üyelere
tanınmayan ayrıcalıklar bu kart sahiplerine
tanınmıştır.
 En büyük faaliyet alanı olan Futbol’da
görevlendirilen Genel Direktörün çalışma
alanına Başkan ve Yönetim Kurulu
seviyesinde yoğun müdahaleler olduğu
anlaşılmaktadır. (Sn. Başkan’ın “geceleri
oyuncu izliyorum” açıklaması, farklı transfer
açıklamaları vs…)
 En önemli alanlardan biri olan Oyuncu
İzleme departmanının Futbol Genel
yapısından ayrı olduğu, bu alanda Genel
Direktörün kendi ekibini kuramadığı
bilinmektedir (Sn. Başkanın “Ümraniye’ye
gidecekler açıklamaları gibi örnekler…)





Öneriler
 Yönetim iradesi olarak demokratikleşme
ilkesine tam destek verilmelidir.
 Geniş üye tabanlı kongre yapısı kurumsal
bir öncelik olmalı, yönetim kulübe üye
olmayı teşvik edici kampanya yürütmelidir.
 Kulüp üyeliğini daha cazip kılacak
imkânlar, fırsatlar, ayrıcalıklar tasarlanıp
tüm üyelere sunulmalıdır.
 Yeni üyelerin genel kurul üyeliğine hak
kazanmalarıyla ilgili mevcut tüzükteki
madde aynen korunmalı, üyelik giriş
ücretleri, aidatlar değiştirilmemeli ve 5
yılını doldurmuş üyelerin yeni üyelere
referans olma kontenjanı yıllık 15’e
çıkarılmalıdır.
 Giriş aidatı yıllık aidatın on katını aşamaz
şeklinde bir tüzük değişikliği ile giriş
aidatının yükseltilme girişimleri etkisiz
kılınabilir.
 Demokratikleşme, bir anlamda da,
tribünlerin kulüp yönetimini, teknik
yönetimi ya da takımı değiştirme yeri
olmaya devam etmemesi demektir. Hesap
sorma yeri Genel Kuruldur ve Beşiktaş
geleceği genel kurullarda belirlenir. Aksi
tutumlar Beşiktaş’ta niteliğin
kaybolmasına ve kulübün istikrarsızlığına
neden olur. Kurumsallaşma ve
demokratikleşme çabalarının artması, tüm
bu yanlışların da önüne geçilmesine
katkıda bulunacaktır.
 Deklarasyon ilkelerine uygun olarak
yönetim kurulu ile profesyonel kadrolar
arasındaki görev ayrımı netleştirilmelidir.
Uzman bir yönetim danışmanlığı firması ile
anlaşılarak tüm kurum genelinde kapsamlı
bir organizasyon çalışması yapılmalı, tüm
kulüp içindeki pozisyonlar, görev tanımları
ve bu görevler için gereken yetkinlikler
netleştirilmelidir.
 Bu yetkinlikler belirlendikten sonra, mevcut
yöneticilerin ve çalışanların pozisyonlar için
uygun olup olmadığı belirlenerek gerekli
reorganizasyon çalışması tamamlanmalıdır.
Kulübün önemli pozisyonlarında yetkin
olmayan kişilerin bulunması son derece
sakıncalıdır.
 Yetkin kişilerin görev atamalarının
yapılmasından sonra deklarasyon metninde
açıklandığı gibi YK ile İcra kendi sorumluk
alanları içerisinde çalışmalıdır.
 Kulübün yeni yapısıyla, en az 3 yıllık iş
planı ve bütçesi yapılmalı ve öncelikle kulüp
üyeleri sonrasında ise kamuoyu ile
paylaşılmalıdır.
 Kurumsal Performans Yönetimi ve İnsan
Kaynakları süreçlerinin yapılandırması
kararlılıkla hayata geçirilmeli ve kurumların
verimli ve etkin işlemesi sağlanmalıdır.
 Kulübümüzün en önemli yatırım ve gelir
kaynağı olan stat inşaatının proje ve
finansman planı bilimsel bir şekilde izah
edilmelidir
 Bağımsız bir denetim firmasına kulüp
kaynakları kullanılarak yaptırılan denetim
raporu daha fazla vakit kaybetmeden kulüp
üyeleri ile paylaşılmalıdır.





şubesinde net, brüt ve faaliyet düzeyinde
karlılıklar diğer Kulüplerden de olumsuz
ayrışmış ve sürdürülemez düzeye
ulaşmıştır.
Sadece Futbolcu giderleri toplam gelirlerin
%107’sine ulaşmıştır.
Bilanço ve operasyonel düzeyde taşınan
kur riski çok yüksektir.
Mali koşullar zorladığı için yeniden
yapılanma işaretleri veren yönetimin mali
sonuçlarına bakıldığında, bu konudaki
iradesinin çok güçlü olmadığı ve mali
disiplinin iyi bir şekilde uygulanamadığı
ortaya çıkmaktadır.
Mali tablolar ne yazık ki FEDA döneminin
HEBA edildiğine dair ciddi intiba
oluşturmaktadır.
Vergi, resim, harç, SGK primleri gibi kamu
alacakları ciddi düzeyde artmıştır.
Kulübümüzü maddi ve manevi zarara
uğratan geçmiş dönem sorumlular hakkında
hukuki yollara başvurulmalıdır.
Beşiktaş’ın mali durumu maalesef “stat
tamamlanınca her şey düzelecek”
denebilecek durumda değildir.Olumlu bir
ivme kazanmış olan gelir artırıcı
çalışmalara devam edilmelidir. Daha
yapılabilecek çok şey bulunmaktadır.
Gelir ve gider yönetimi, bütçe, mali kontrol,
finansal planlama konularında çok daha
kurumsal bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Etkin
gider yönetimi küçülmek anlamına gelmek
zorunda değildir.
Bu finansal sorunu kontrol altına almak ve
yukarıdaki başlıkları uygulayabilmek için
Kurumsallaşma başlığı altındaki önerilerin
uygulanmasını takiben yeni organizasyon,
yönetim ve iş planı ile sermaye artırımı ve
borç yapılandırması için kapsamlı bir
kurumsal finansman çalışması yürütülmesi
kaçınılmaz görülmektedir.
Gayrimenkullerin kiralarının çoğu güncel
piyasa fiyatlarının altındadır ve Yıldırım
Demirören zamanında yapılan kira
sözleşmelerinin çoğu hatalı yapılmıştır.
Gelirleri artırmak, sözleşmeleri düzeltmek
ve gayrimenkullerin yönetiminin uluslararası
normlarda yapılabilmek için bir Gayrimenkul
Yönetim ekibinin ve sisteminin kulüp içine
kurulması gerekmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
276 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content