close

Enter

Log in using OpenID

çevre koruma müdürlüğü - İstanbul Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ
İÇİNDEKİLER
SIRA
NO
1
TARİFENİN NEV'İ
ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR
NO
KARAR
TARİHİ
SAYFA
NO
14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
1
Atık Yağ Analizi Ücret Tarifesi
1.1
Ağır Metal Parametrelerinin Analizleri İçin Ön İşlem (Yakma Başına)
1.2
ICP İle Ağır Metal Analizleri (Arsenik,Kadmiyum,Krom,Kurşun) (Parametre
Başına)
1.3
Toplam Halojenler, Klorür İçin Ön İşlem (Yakma Başına)
1.4
IC (İyon Kromotografisi) İle Yapılan Anyonik Parametrelerin Analizleri
(Toplam Halojen,Klorür) (Parametre Başına)
1.5
Poliklorlubifenil Analizi (PCBs) Ön İşlem
1.6
GC (Gaz Kromotografisi) İle Yapılan Organik Parametrelerin Analizleri
(PCBs)(Numune Başına)
1.7
Ftır Spektrofotometresi İle Spektrum Çekilmesi Ve Değerlendirilmesi
2
GC'de Parmak İzi Analizi Ücreti
2.1
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
adet
110
TL
parametre
90
TL
adet
100
TL
parametre
80
TL
adet
110
TL
Numune
660
TL
adet
550
TL
Numune Hazırlama (Kap Başına)
kap
110
TL
2.2
GC 'de Parmak İzi Analizi (Numune Başına-Kap Başına)
kap
660
TL
3
Atıksu Analizi Ücret Tarifesi
3.1
Çözünmüş Oksijen (Elektrot İle)
Numune
55
TL
3.2
Çözünmüş Oksijen (Titrimetrik)
Numune
80
TL
3.3
İletkenlik (Elektrot İle)
Numune
60
TL
3.4
Ph (Elektrot İle)
Numune
60
TL
3.5
Tuzluluk (Elektrot İle)
Numune
55
TL
3.6
Yağ-Gres (Gravimetrik)
Numune
140
TL
3.7
Fekal Koliform
Numune
80
TL
3.8
Toplam Koliform
Numune
80
TL
3.9
Anyon Tayini İyon Kromotografi ile (Anyon Başına)
Anyon
100
TL
3.10
Katyon (Metal) Tayini Icp-Oes ile (Katyon Başına)
Katyon
100
TL
3.11
Klorür Tayini (Titrimetrik)
Numune
80
TL
3.12
Askıda Katı Madde (AKM) (Gravimetrik)
Numune
90
TL
3.13
Toplam Katı Madde (TKM) (Gravimetrik)
Numune
88
TL
3.14
Çökebilir Katı Madde (ÇKM) (Gravimetrik)
Numune
85
TL
3.15
Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) (Gravimetrik)
Numune
85
TL
3.16
Uçucu Askıda Kati Madde (UAKM)
Numune
85
TL
3.17
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI)
Numune
115
TL
3.18
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)
Numune
100
TL
3.19
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)(Tuzlu Suda)
Numune
315
TL
3.20
Renk
Numune
35
TL
4
Fuel-Oil Analizi Ücret Tarifesi
4.1
Distilasyon İle Su Tayini
Numune
70
TL
14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
4.2
%Kükürt Oranı
Numune
70
TL
4.3
Akma Noktası
Numune
70
TL
4.4
Alevlenme Noktası
Numune
70
TL
4.5
Kalori
Numune
70
TL
4.6
Soğuk Donma Noktası (Motorin)
Numune
70
TL
4.7
Su Ve Tortu
Numune
70
TL
4.8
Viskozite
Numune
70
TL
4.9
Yoğunluk
Numune
70
TL
5
Kömür Analiz Ücret Tarifesi
5.1
Numune Hazırlama
Numune
90
TL
5.2
Bünye Nemi (Higroskopik Nem)
Numune
75
TL
5.3
Toplam Nem
Numune
75
TL
5.4
Sabit Karbon
Numune
75
TL
5.5
Kül
Numune
85
TL
5.6
Toplam Kükürt
Numune
100
TL
5.7
Uçucu Madde
Numune
85
TL
5.8
Yanar Kükürt
Numune
100
TL
5.9
Üst Isıl Değer
Numune
130
TL
5.10
Alt Isıl Değer
Numune
40
TL
5.11
Kırılma Mukavemeti
Numune
55
TL
5.12
Bağlayıcı
Numune
55
TL
5.13
Boyut Dağılımı (50 Kg' a Kadar)
Numune
70
TL
5.14
Boyut Dağılımı (100 Kg' a Kadar)
Numune
110
TL
5.15
Boyut Dağılımı (100 Kg' dan Fazla)
Numune
165
TL
6
Gürültü Ölçümü Ücret Tarifesi
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri Ve Değerlendirme, Tesis, İşyeri, Atölye
adet
750 +60*nokta
başı
TL
Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri Ve Değerlendirme, Eğlence Yerleri
adet
1000 +60*nokta
başı
TL
6.3
Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin
Tayini (Mühendislik Metodu) (TS ISO 3744-3746)
adet
1300 +60*nokta
başı
TL
6.4
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç
Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini (TS ISO
8297)
adet
1300+60*nokta
başı
TL
6.5
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması -Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme
Çalışmaları
adet
3,500
TL
7
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi,
Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi Ve Harfiyat Toprağının Tekrar
Kullanılması Ve Geri Kazanılması Ücret Tarifesi
7.1
Projesinde Belirtilen m3 Başına
m3
0.8
TL
6.1
6.2
14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
7.2
Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi
8
Hafriyat Toprağının Geçi Depolanması Ücret Tarifesi
8.1
m3 Başına
9
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı İzin Belgesi
Ücret Tarifesi
9.1
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
adet
7,200
TL
m3
0.35
TL
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi(1 Adet
Kamyon Başına)
Araç
165
TL
9.2
Kayıp,Çalıntı Ve Yıpranma Sebebiyle Yenileme (1 Adet Kamyon Başına)
Araç
55
TL
10
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi Ücret Tarifesi
10.1
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi (Adet Başına)
adet
3.5
TL
11
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Ve Kabul Belgesi
Ücret Tarifesi
11.1
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Taşıma Ve Kabul Belgesi:1Adet (4 Nüsha)
adet
75
TL
12
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Depolanması Ücret Tarifesi
12.1
Kantarı Bulunan Depolama Sahalarında Ton Başına Depolama Ücreti
Aralığı
ton
7
TL
12.2
Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m³' e Kadar Araçtan (5 m³ Dahil)
Araç
30
TL
12.3
Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m³-10 m³' e Kadar (10 m³ Dahil)
Araç
45
TL
12.4
Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:10 m³-18 m³' e Kadar (18 m³ Dahil)
Araç
80
TL
12.5
Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:18 m³ Üstü Araçtan
Araç
105
TL
13
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşınması Ücret Tarifesi
13.1
1 Ton Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atığının 1 Kilometre Taşınması
Tl/Ton-Km
0.55
TL
14
Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması Ücret Tarifesi
14.1
Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla - 50-60 kg'lık Torbalarla 20 Adet Torbaya
Kadar Kamyon Başına
Araç
70
TL
14.2
Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla -50-60 kg'lık Torbalarla - 20 Adet Torbadan
Sonra Her Bir Adet Torba İçin Yukarıdaki Fiyata İlave Olarak Torba Başına
adet
10
TL
15
Başka İllere Gidecek Kömürler İçin Eskortlama Hizmeti Ücret Tarifesi
15.1
Kemerburgaz' dan-İzmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı
Araç
38
TL
15.2
Kemerburgaz' dan-Kınalı Gişelerine Eskort Masrafı
Araç
38
TL
15.3
Arnavutköy' den-İzmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı
Araç
38
TL
15.4
İkitelli' den-İzmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı
Araç
38
TL
15.5
Çamlıca Gişelerinden-İkitelli Gişelerine Eskort Masrafı
Araç
38
TL
15.6
Arnavutköy' den-Kınalı Gişelerine Eskort Masrafı
Araç
38
TL
15.7
Ömerli' den-İzmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı
Araç
38
TL
15.8
Ömerli' den-Kınalı Gişelerine Eskort Masrafı
Araç
38
TL
16
İl Mah. Çevre Kurulu Kararı' na Göre Kömür Üreticilerine Verilecek
Torbalanmış Menşe Denetim Belgesi Ücret Tarifesi
16.1
Torbalanmış İthal Kömür Menşe Denetim Belgesi (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet
Geçişlik)
Cilt
1,300
TL
16.2
Torbalanmış Yerli Kömür Menşe Denetim Belgesi (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet
Cilt
1,300
TL
14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
Geçişlik)
16.3
Yerli Tozdan Üretilen Torbalanmış Brk. Kömür Menşe Den. Belg. (1 Cilt (200
Sayfa, 50 Adet Geçişlik)
Cilt
1,300
TL
16.4
İthal Tozdan Üretilen Torbalanmış Brk. Kömür Menşe Den. Belg. (1 Cilt (200
Sayfa, 50 Adet Geçişlik)
Cilt
1,300
TL
17
Kaçak Yakıtlarla İlgili (Dökme,Torbalı,Toz Kömürler Ve Sıvı Yakıtlar)
Yükleme,Nakliye Ücret Tarifesi
17.1
Torba Kömürler İçin Doldurma Masrafı
tl/ton
22
TL
17.2
Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Nakliye Masrafı
Tl/Ton-Km
3
TL
17.3
Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Kepçe Çalışma Ücreti
Tl/Saat
125
TL
17.4
Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Doldurma Masrafı
tl/ton
33
TL
17.5
Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat)
tl/ton
33
TL
17.6
Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Yükleme Masrafı (İkinci Bodrum Kat Ve
Aşağısı)
tl/ton
33
TL
17.7
Torba Kömürler İçin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat)
tl/ton
22
TL
17.8
Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Depoda Bekleme Masrafı
Tl/Ton-Gün
27
TL
17.9
Torba Kömürler İçin Nakliye Masrafı
Tl/Ton-Km
3
TL
17.10
Torba Kömürler İçin Yükleme Masrafı (İkinci Bodrum Kat Ve Aşağısı)
tl/ton
22
TL
17.11
Torba Kömürler İçin Depoda Bekleme Masrafı
Tl/Ton-Gün
22
TL
17.12
Toz Kömürler İçin Nakliye Masrafı
Tl/Ton-Km
3
TL
17.13
Toz Kömürler İçin Kepçe Marifetiyle Doldurma Masrafı
Tl/Saat
175
TL
17.14
Toz Kömürler İçin İşçi Marifetiyle Doldurma Masrafı
tl/ton
33
TL
17.15
Toz Kömürler İçin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat)
tl/ton
33
TL
17.16
Toz Kömürler İçin Yükleme Masrafı (İkinci Bodrum Kat Ve Aşağısı)
tl/ton
33
TL
17.17
Toz Kömürler İçin Depoda Bekleme Masrafı
Tl/Ton-Gün
33
TL
17.18
Sıvı Yakıtlar İçin Nakliye Masrafı
Tl/Ton-Km
2
TL
17.19
Sıvı Yakıtlar İçin Depodan Nakil Aracına Alınma Masrafı
tl/ton
27
TL
17.20
Sıvı Yakıtlar İçin Depo Masrafı
Tl/Ton-Gün
27
TL
17.21
Sıvı Yakıtlar İçin Yukarıdaki İşlemler İçin Takip Ve Tespit Masrafı
Tl/Araç
60
TL
AÇIKLAMALAR
1- Ücretlere KDV dahildir.
2- GC-ECD Analizi Ücret Tarifesi ;
Denizde iki veya daha fazla gemi arasında kirlilik görüldüğünde bu kirliliğin hangi gemiden olduğunun tespiti için her bir geminin muhtelif yerlerindeki
madde ve atıklarından alınan numunelerin, kirli denizden alınan numuneler ile karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir.
5- Kömür Analizi Ücret Tarifesi;
Kömürde verilecek (istenen) analizler için daha önce yapılması gerekli analizler varsa onlarında ayrıca ücretleri alınır.
9- Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Ücret Tarifesi;
a) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi için belirlenen 165 TL bedel,belgenin geçerlilik süresi olan 2 yıl için alınır.
b) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi için belirlenen ücret, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Resmi Hizmete Mahsus
araçlardan alınmaz.
15- Başka İllere Gidecek Kömürler için Eskortlama Hizmeti Ücret Tarifesi;
a)Konvoyun Kemerburgaz kontrol noktasından, Hastal Kışlası E-6 karayolu-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu güzergahını
14.ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ
BİRİM
2015 YILI
UYGULANACAK BİRİM
FİYAT
PARA
BİRİMİ
takiben İzmit Trafik Emniyet Müdürlüğü'ne kadar eskortlanması işi için kamyon başına 38 TL ücret alınması,
b)Konvoyun Kemerburgaz kontrol noktasından, Hastal Kışlası E-5 Karayolu-TEM Otoyolu güzergahını takiben Kınalıya kadar eskortlanması işi için
kamyon başına 38 TL ücret alınması,
c)Konvoyun Arnavutköy kontrol noktasından, E-6 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahını takiben İzmit Trafik Emniyet noktasına
kadar eskortlanması işi için kamyon başına 38 TL ücret alınması,
d)Konvoyun Arnavutköy kontrol noktasından Mahmutbey-TEM Karayolu üzerinden Kınalı gişelerine kadar eskortlanması işi için kamyon başına 38
TL ücret alınması,
e)Konvoyun Ömerli Kontrol noktasından, Ümraniye E-6 TEM otoyolu güzergahından İzmit Trafik Emniyet noktasına kadar eskortlanması işi için
kamyon başına 38 TL ücret alınması,
f)Konvoyun Ömerli kontrol noktasından Ümraniye E-6 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM güzergahından Kınalı gişelerine kadar eskortlanması işi
için kamyon başına 38 TL ücret alınması,
g)Konvoyun İkitelli gişelerinden TEM otoyolu- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahı üzerinden İzmit Trafik Emniyet noktasına kadar
eskortlanması işi için kamyon başına 38 TLalınması,
h)Konvoyun Çamlıca gişelerinden TEM Otoyolu-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahı üzerinden İkitelli gişelerine kadar
eskortlanması işi için kamyon başına 38 TL ücret alınması.
17- ) Kaçak Yakıtlarla İlgili (dökme,torbalı,toz kömürler ve sıvı yakıtlar)Yükleme,Nakliye Ücret Tarifesi;
A-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Dökme (Torbasız) Kömürler) İçin ;
A-1)Yeddi-emine alınacak kömürlerden nakliye masrafı 3 tl/ton-km uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
A-2)Kömür ve petrokok üreticisinin, ithalatçısının, pazarlamacısının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe ile kamyon
doldurulması karşılığı olarak, kepçenin çalıştığı saat süresince 125 tl/saat doldurma masrafının alınması,
A-3)Kömür ve petrokok üreticisinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde işçi marifetiyle kamyona
doldurulması karşılığında 33 TL/ton doldurma masrafının alınması,
A-4)Kömür ve petrokok, apartman kömürlüğünde ise birinci bodrum karşılığı için 33 TL/ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için 33
TL/ton kömürü çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması,
A-5)Emanet alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 27 tl/ton-gün alınması,
B-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Torbalı Kömürler) İçin;
B-1)Nakliye masrafı 3 tl/ton-km.uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
B-2)Kömür ve petrokok üreticinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde işçi marifetiyle kamyona
doldurulması karşılığında 22 tl/ton doldurma masrafının alınması,
B-3)Kömür ve petrokok, apartman kömürlüğünde ise birinci bodrum kat karşılığı için 22 tl/ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için 22
tl/ton kömürü çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması,
B-4)Emanete alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 22 tl/ton-gün alınması,
C-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Toz Kömürler) İçin;
C-1)Nakliye masrafı 3 tl/ton-km.uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
C-2)Kömür ve petrokok üreticinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe ile kamyona doldurulması
karşılığı olarak kepçenin çalıştığı saat süresinde 175 tl/saat doldurma masrafının alınması,
C-3)Kömür ve petrokok, üreticinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde işçi marifetiyle kamyona
doldurulması karşılığında 33 tl/ton doldurma masrafının alınması,
C-4)Kömür ve petrokok, apartman kömürlüğünde ise birinci bodrum kat karşılığı için 30 TL/ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için
33 tl/ton kömürü çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması,
C-5)Emanete alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 33 tl/ton alınması,
D- Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Sıvı Yakıtlar) İçin;
D-1)Nakliye masrafı 2 tl/ton-km uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi,
D-2)Sıvı yakıt, pazarlamacının veya tüketicinin deposunda ise, depodan nakil aracına alınma masrafı olarak 27 TL/ton uygulanması,
D-3)Emanete alınan sıvı yakıtların depoda günlük bekleme masrafı için 27 tl/ton-gün alınması.
Yukarıda kaçak yakıtların taşınması esnasında şehir girişlerinde veya şehir içinde denetim ekiplerimizin dur ihtarına uymayıp kaçan araçlar için de
plakalarına göre yasal işlem yapılmasının yanı sıra 60 TL/araç olarak takip ve tespit masrafının alınması.
18- Bu tarife hükümleri Çevre Koruma Müdürlüğünce yürütülür.
19- Bu tarife 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
30 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content