close

Enter

Log in using OpenID

11 Ağustos 2014 Pazartesi

embedDownload
Feci kaza:2 ölü , 1 yaralı
Polatlı - Haymana yolunun 2’inci
kilometresinin Tuğla Fabrikaları mevkisinde şarampole devrilen
otomobilde, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Polatlı’dan Haymana’ya gitmekte
olan sürücüsünün kimliği henüz
tespit edilemeyen 06 PJC 94 plakalı otomobil şehir çıkışındaki Tuğla
Fabrikaları mevkisinde kontrolden
çıkarak şarampole devrildi.
AYRINTILAR SAYFA 3’TE
POLATLI
Fiyatı : KDV. Dahil 50 Kr
11 Ağustos 2014
Pazartesi
Yıl:4 Sayı:1134
9 kişiye
şarbon
tedavisi
Polatlı ‘Erdoğan’ dedi
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Polatlı’da
da Cumhurbaşkanı seçimi ilk defa halk
tarafından yapıldı. 269 sandıkta toplam
63 Bin 439 Polatlılı seçmen oy kullandı. Katılım oranı ise yüzde 76.49
oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre
Recep Tayyip Erdoğan 36 Bin 124 oy
%57.9, Ekmleddin İhsanoğlu 23 Bin
278 %37,31 Selahattin Demirtaş ise 2
Bin 987 oy aldı. Türkiye genelinde ise
bu rakamlar gazetemiz baskıya girdiği
Hoş geldin bebek
kampanyası
Polatlı Belediyesi’nin başlattığı ‘Hoş
Geldin Bebek’ kampanyasıyla yeni
doğan bebek ve annesi ziyaret edilerek, ‘’Hoş Geldin Bebek Çantası’’ Beliye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın
eşi Şaduman Yıldızkaya tarafından
hediye ediliyor.
SAYFA 3’TE
POGADER başkanının
mutlu günü
Polatlı Gazeteciler Derneği (POGADER) Başkanı Tevfik Emre Efe’nin
oğlu Nizami Emir Efe sünnet oldu..
Mira Düğün salonunda düzenlenen
muhteşem bir sünnet merasimi ile
Emir Efe delikanlılığa ilk adımını
attı.. Düğün salonuna maytaplar, konfetiler, ve büyük alkış eşliğinde giren
Emir Efe’nin mutluluğu görülmeye
değerdi..
SAYFA 5’TE
anda 169 Binn 444 sandıkta 55 Milyon 854 Bin 236 seçmen oy kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan 20 Milyon 282
Bin 611 oy (yüzde 51,49) Ekmeleddin
İhsanoğlu 15 Milyon 366 Bin 454 oy
(yüzde 93,02) Selahattin Demritaş ise
3 Milyon 733 Bin 393 oy (yüzde 9,48)
idi. Ülke genelinde yüzde 95, 92 sandık
sayısı açıldığı rakamlara göre yazılan
haberimizde Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu..
Yıldızkaya:
Ülkemize
hayırlı olsun
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu
Polatlı Anadolu Lisesinde kullanan
Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya,
halkın iradesiyle gerçekleştirilecek
ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
hayırlı olmasını diledi.
3’TE
02
Yıldızkaya: Yenimahalle Polatlı’nın yeni şehir merkezi olacak
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
POLATLI
Gecekondu ağırlıklı yerleşimin bulunduğu Polatlı Yenimahalle’nin sorunlarının tartışıldığı halk istişare
toplantısında katılımcılara hitap eden Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şehri birlikte
yönetmek, kararları birlikte almak sözlerini tuttuklarını Şehrin geleceği ve vizyonunun
Yenimahalle’deki dönüşüme bağlı olduğunu söyledi.
DONDURULMUŞ ALABALIK ALIMI
TOPÇU VE FÜZE OK.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE
MÜSTEŞARLIK
Dondurulmuş Alabalık Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/91658
1-İdarenin
a) Adresi
: ISTIKLAL MAHALLESI REFIK CESUR CADDESI 1 06900
POLATLI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3126234430 - 3126223148
c) Elektronik Posta Adresi
: -ç) İhale dokümanının görülebileceği
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Dondurulmuş Alabalık : 9.000 Kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Taşınır Tüketilebilir
666 Mal Saymanlığı Depoları POLATLI/ANKARA
c) Teslim tarihi
: Teslim dönemi; 10.3.1.1. Dondurulmuş Alabalık; taraflarca
sözleşmenin imzalanarak işe başlama talimatının verilmesi ile
01 Kasım 2014 ile 31 Mart 2015 tarihleri arasında, İdare
tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği
adrese yapılacağı tebligatlara binaen, günlük ihtiyaçlar
ispetinde teslim edilecektir. 10.3.1.2. İşe başlama
tarihinden önce sözleşmenin imzalanması halinde işe başlama
tarihi belirtilen tarih olacaktır. Herhangi bir sebeple
sözleşmenin yürürlüğe girmesi, öngörülenden daha geç
gerçekleşmesi halinde Sözleşmenin imzalanmasını takip eden
günden itibaren işe başlanacak ve işin bitiş tarihinde sona
erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı İhale Komisyonu
Başkanlığı POLATLI/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 26.08.2014 - 12:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Topçu ve Füze Okulu
Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı POLATLI/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı
POLATLI/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
(BASIN- 10511)www.bik.gov.tr
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
G
ecekondu
ağırlıklı yerleşimin bulunduğu
Polatlı
Yenimahalle’nin sorunlarının tartışıldığı halk istişare toplantısında
katılımcılara hitap eden Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya,
Şehri birlikte yönetmek, kararları
birlikte almak sözlerini tuttuklarını
Şehrin geleceği ve vizyonunun Yenimahalle’deki dönüşüme bağlı olduğunu söyledi. Başkan Yıldızkaya, ‘’Sizi mağdur edecek kararları
asla uygulamayız. Biz sizin yanınızdayız. Şehrin geleceği, vizyonu
Yenimahalle’deki dönüşüme bağlı.
Bunu birlikte başaracağız.’’ dedi.
Polatlı Belediyesi 13 Eylül
Kültür Merkezindeki toplantıda
Başkan Yıldızkaya, Şehrin yeni
gelişme alanının Eskişehir – Ankara Karayolu kenarındaki Yenimahalle olduğunu, yönetişim içindeki
mahalle halkının uzlaşmayla alacağı kararlarla Polatlı’nın kabuğunu
kıracağını ifade etti.
YENİMAHALLE’DE SİZE
RAĞMEN BİR ŞEY
YAPMAYACAĞIZ
Yenimahalle’de arsası, evi
hissesi olan kişilerin görüşlerinin
önemli olduğunu, çözümü mahalle halkının görüşleri doğrultusunda gerçekleştirmek istediklerini belirten Başkan Yıldızkaya,
‘’Yenimahalle’nin döşümü için
burada makulü aramamız burada
makulü bulmamız gerekiyor. Bu
çerçevede baktığımızda Polatlı’da,
Polatlı girişinde yeni bir mahallenin süratle bir değişime ve dönüşüme ihtiyacı olduğu hepimizin bildiği bir gerçektir. Yenimahalle’de
size rağmen bir şey yapmayacağız. Fakat Polatlı’nın dönüşüme
ihtiyacı olduğu da bir gerçektir.
Polatlı’nın yeni bir Şehir Merkezine ihtiyacı var. Bu şehir Merkezi
de Yenimahalle’dir; orada yeni bir
şehir merkezi oluşturalım, bu sayede Polatlı ana yoldan azami ölçüde
yararlansın. Özellikle belirmek istiyorum: Bizi siz seçtiniz. Biz size
rağmen sizin hilafınıza, sizi sıkıntıya sokan, sizi mağdur eden bir
işin içinde olmayız. Burada sadece evlerin, konut alanlarının değil,
altında ticari alanlarında oluştuğu,
bankaların büyük firmaların mağazalarının da altında olduğu yeni bir
şehir orada oluşabilir.’’ diye konuştu.
03
Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
POLATLI
Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 20 Milyon 282 Bin 611 oy (yüzde 51,49) çıkarken Polatlı’da bu rakam 36 Bin 124 oy ( yüzde 57.9) oldu.
Tüm Türkiye’de olduğu
gibi Polatlı’da da Cumhurbaşkanı seçimi ilk defa halk tarafından yapıldı. 269 sandıkta toplam
63 Bin 439 Polatlılı seçmen oy
kullandı. Katılım oranı ise yüzde 76.49 oldu. Resmi olmayan
sonuçlara göre Recep Tayyip
Erdoğan 36 Bin 124 oy %57.9,
Ekmleddin İhsanoğlu 23 Bin 278
%37,31 Selahattin Demirtaş ise
2 Bin 987 oy aldı. Türkiye genelinde ise bu rakamlar gazetemiz
baskıya girdiği anda 169 Binn
444 sandıkta 55 Milyon 854 Bin
236 seçmen oy kullandı. Recep
Tayyip Erdoğan 20 Milyon 282
Bin 611 oy (yüzde 51,49) Ekmeleddin İhsanoğlu 15 Milyon
366 Bin 454 oy (yüzde 93,02)
Selahattin Demritaş ise 3 Milyon 733 Bin 393 oy (yüzde 9,48)
idi. Ülke genelinde yüzde 95,
92 sandık sayısı açıldığı rakamlara göre yazılan haberimizde
Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan oldu..
KESİN SONUÇLAR 15
AĞUSTOS'TA
Cumhurbaşkanı
geçici
sonuçları YSK tarafından 11
Ağustos'ta ilan edilecek. Seçimin ikinci tura kalması halinde
bu tarih, propaganda döneminin
başlangıcı olacak.Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı itirazlar da ilçe seçim kurullarına 11 Ağustos saat
17.00'ye kadar yapılabilecek.
İlçe seçim kurulları itirazları en geç saat 23.59'a kadar karara bağlayacak.
İlçe seçim kurulu kararları
ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kurullarına yapılacak
itirazların son günü ise 12 Ağustos saat 17.00. Bu itirazlar da il
seçim kurullarınca en geç saat
23.59'a kadar karara bağlanacak.
İl seçim kurulu kararları-
na ve il birleştirme tutanaklarına itirazlar ise 13 Ağustos saat
17.00'ye kadar YSK'ya yapılacak. YSK, bu itirazları en geç 14
Ağustos'ta karara bağlayacak.
YSK, kesin seçim sonuçlarını 15 Ağustos'ta ilan edecek.
Başkan Yıldızkaya oyunu Anadolu Lisesinde kullandı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunu Polatlı Anadolu Lisesinde kullanan Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya,
halkın iradesiyle gerçekleştirilecek ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını diledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde
oyunu Polatlı Anadolu Lisesinde
kullanan Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya, halkın iradesiyle gerçekleştirilecek ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlı olmasını
diledi.
ÜLKEYE MİLLETİMİZE HEPİMİZE HAYIRLI
OLSUN
Polatlı Anadolu Lisesinde eşi
Şaduman ve kızı Nagihan Yıldız-
kaya ile birlikte Cumhurbaşkanlığı
seçimi için oyunu kullanan Başkan Yıldızkaya, ‘’ Seçim sonuçları
memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Vatandaşımız vatandaşlık görevini yapıyor, demokratik hakkını
kullanıyor. Çıkacak her türlü sonuç milletimizin iradesini yansıtacaktır. Çıkacak sonuca saygılı olmak gerekir. İlk defa vatandaşımız
Cumhurbaşkanını seçiyor. Ben vatandaşlarımızın katılımından ümitliyim; Polatlımızda yüzde 80’in
üzerinde bir katılım olacağını tah-
min ediyorum. Ülkeye milletimize
hepimize hayırlı olsun.’’ Dedi.
Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya daha sonra MHP İlçe
Başkanı Gürsel Bilgiç’le birlikte
ilçedeki sandık görevlilerine ve
seçmenlere hayırlı olsun dileklerini iletti.Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya, aile bireyleri ve MHP
İlçe Başkanı Gürsel Bilgiç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Fatih
Mahallesi Polatlı Anadolu Lisesinde oylarını kullandı.
Haymana yolunda feci kaza; 2 ölü 1 yaralı
Polatlı – Haymana Karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı..
Polatlı - Haymana yolunun 2’inci kilometresinin
Tuğla Fabrikaları mevkisinde şarampole devrilen
otomobilde, 2 kişi öldü, 1
kişi yaralandı.
Polatlı'dan Haymana'ya
gitmekte olan sürücüsünün kimliği henüz tespit
edilemeyen 06 PJC 94
plakalı otomobil şehir
çıkışındaki Tuğla Fabri-
kaları mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole
devrildi.
Kazada Rabiye Şahin
(43) olay yerinde hayatını
kaybetti. Araçta bulunan
Nimet Bahadır (54) ve İsmail Şahin (31) ağır yaralandı. Olay yerine gelen
ambulansla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesine
kaldırılan
yaralılardan
Nimet Bahadır, kurtarılamadı.
Olay yerinde vefat eden
Rabiye Şahin’in cenazesi
Polatlı Belediyesi Cenaze
aracı tarafından Duatepe
Devlet hastanesine kaldırıldı..
Araçta bulunanların bedensel ve işitme engelli
olduğu öğrenildi..
04
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
POLATLI
Tepeköy’den 8 Şabanözün’den 1 kişiye şarbon tedavisi
POLMAT Basımevi İnşaat Eğitim Sanayi Ticaret
Anonim Şirketi Adına
İmtiyaz Sahibi:
Osman YÜKSEL
Yazı İşleri Müdürü:
Yetkin ÖZTÜRK
Sayfa Editörü:
Hilal ŞAHİN
Halime SAKARYA
Muhabir:
Göksel IŞIK
Azime ÇOBAS
İdarehane:
Polatlı Gazete Ayrıntı
Cumhuriyet Mahallesi
Atatürk Caddesi
Eren Apt. A Blok No:59
Kat:1 Daire:7
Tel: 623 82 00
Faks: 623 58 48
Dizgi-Ofset- Hazırlık:
Polmat Basımevi
Tel: 623 15 55
Baskı:
Yerel süreli yayındır.
Yayımlanan köşe yazılarının
sorumluluğu yazarına aittir.
Kurumumuz basın ahlak
kurallarına uymaya söz vermiştir.
Polmat Basımevi A.Ş.
Marangozlar
Mobilyacılar
Sitesi
YeniveSanayi
Sitesi
İstiklal Mah. İlter Sokak No: 9
Asena Cad. No:6
Polatlı / ANKARA
Polatlı/ANKARA
Çalışmadan, yorulmadan üretmeden rahat yaşamak
isteyen toplumlar önce haysiyetlerini sonra hürriyetlerini
ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybetmeye
mahkumdurlar.
M. KEMAL ATATÜRK
ZAYİ
Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek
Okulu
Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim.
Hükümsüzdür.
Esra KESKİN
GAZETE AYRINTI
AĞUSTOS - EYLÜL - EKİM
2014 HUSUSİ İLAN VE
REKLAM TARİFESİ
1. Günlük ilan ve reklamlarda ücret sütuncm2 15 kuruştur.
2. Haftalık ilan ve reklamlarda %5, 15 günlük ilanlarda %10’a kadar aylık %20’ye
kadar, daha uzun süreli reklamlarda %30’a
kadar indirim yapılır. Gazetemize abone ve
sürekli ilan-reklam veren firmalara ayrıca
%25’e varan indirim uygulayabilir.
3. Renkli ilan ve reklamlarda ilave film ve
baskı ücreti bu tarifeye ilave edilir.
Haymana’nın Tepeköy mahallesinde büyükbaş hayvanların kesimi
sırasında meydana gelen kesik yarasından bulaştığı tahmin edilen
şarbon hastalığı nedeniyle 8 kişi tedavi görürken Polatlı’nın Şabanözü mahallesinden de bir kişinin şarbon tedavisi gördüğü bildirildi.
Haymana’nın Tepeköy mahallesinde büyükbaş hayvanların
kesimi sırasında meydana gelen
kesik yarasından bulaştığı tahmin
edilen şarbon hastalığı nedeniyle
8 kişi tedavi görürken Polatlı’nın
Şabanözü mahallesinden de bir
kişinin şarbon tedavisi gördüğü
bildirildi.
TEDAVİLERİ
TAMAMLANDI, ENDİŞELİ
BİR DURUM YOK
Ankara'nın
Haymana
İlçesi'nde 8, Polatlı İlçesi'nde de
bir kişi şarbon hastalığı nedeniyle tedaviye alındı. Ankara Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Muhsin Temel, endişe edilecek
bir durumun söz konusu olmadığını, 9 kişinin tedavilerinin tamamlandığını açıkladı.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR
KONTROL ALTINA ALINDI
Haymana'nın Tepeköy Mahallesi Muhtarı Necati Deniz,
köyde büyükbaş hayvanlardan
bazılarının hasatlandığını ifade
ederek, kesim yapanların ellerinde meydana gelen kesilmeler
yoluyla bir hayvandan şarbon bulaştığını tahmin ettiklerini anlattı.
Deniz, "Durumu derhal yetkililere haber verdik. Yetkililer gelip
gerekli önlemleri aldılar. Endişe
edeceğimiz herhangi bir durum
yok. 15 gün süreyle köye hayvan
giriş çıkışlarını kontrol altına aldılar" dedi.
LOKAL VE ENDİŞE
VERİCİ DEĞİL
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Ankara İl Müdürü Muhsin Temel ise Haymana ve Polatlı'da
görülen şarbon nedeniyle yetkili
birimlerin gerekli önlemleri aldığını, hayvanların aşılamalalarının
ise kontrol edildiğini söyledi. Bu
nedenle sıkıntılı herhangi bir durum olmadığını belirten Temel,
"Olay lokal ve endişe verici değil" dedi.
Shell
ATALAY TİCARET
KOLL. ŞTİ.
Şirketimiz bünyesinde
çalıştırılmak üzere
- Market Elemanı
(En az lise mezunu/bay-bayan)
- Ön Saha Elemanı
(En az lise mezunu/bay-bayan)
- Yıkama Ünitesi Elemanı (Bay)
çalışma arkadaşları aranmaktadır.
Müracaatlar şahsen
yapılacaktır.
Adres: Hacı Bayram Veli Bulvarı
No: 3 Dörtyol mevkii POLATLI
05
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
POLATLI
Kent Konseyi engellilerin sorunlarını yerinde dinledi
Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk Cemil Meriç Engelsiz hayat merkezini ziyaret ederek,
Engelli Meclisi Başkanı Hatice Kabasakal’dan engellilerin sıkıntılarını dinledi.
Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk Cemil Meriç Engelsiz
hayat merkezini ziyaret ederek,
Engelli Meclisi Başkanı Hatice
Kabasakal’dan engellilerin sıkıntılarını dinledi.Kent Konseyi Başkanı Serpil Öztürk ve beraberindeki
heyete Cemil Meriç Engelsiz Hayat
Merkezini ziyaret etti. Merkezde
bulunan engelli bireylerle tek tek
ilgilenen Serpil Öztürk engellilerin
sorunlarını dinledi.
SIKINTILARIMIZ VAR
Engelliler adına konuşan Engelliler Meclisi Başkanı Hatice
Kabasakal,Polatlı halkından engelli vatandaşlara karşı duyarlı olmalarını istedi. Kabasakal “Turan
caddesinde bulunan Atak Eczanesi
önündeki kaldırıma engelli rampası
yapılması,engelli Vatandaşlarımızı
Savaş Kandemir için bir adet akülü araç talep etmekteyiz, engelsiz
hayat merkezinin önündeki engelli
araç park yeri levhasının düzenlenmesi, Turan caddesi ile Alparslan
Türkeş caddesinin kesişen noktasında engelli rampası düzenlenmesi ve kaldırım üzerindeki çukur-
ların giderilmesi, Engelsiz hayat
merkezinin önüne araçların hızını
kesme kasislerinin yapılmasını
istiyoruz.”dedi.
SIKINTILARINIZI
ÇÖZECEĞİZ
Konsey Başkanı Serpil Öztürk
ise “Engellilerimize yaşadığımız
toplumda her zaman sahip çıkmalı
ve korumalıyız.” dedi.Öztürk şöyle
devam etti. “Kent konseyi Engelliler Meclisi bizim için çok önemlidir. İnşallah Sizlerin her sorunlar ile
ilgili şikâyetlerinizi değerlendirip
tüm desteğimizi sizlere vermekten
dolayı gurur duyacağız. Bundan
sonraki aşamada ise hep birlikte
çalışarak yapılması gereken ne ise
birlikte çözüm üreteceğiz.” Dedi
Daha sonra engelli bireyler
tarafından Kent Konseyi Başkanı
Serpil Öztürk’e çiçek takdim edildi..
Bayan Yıldızkaya: Polatlı’da doğan her yeni bebek birliğimizi pekiştiriyor
Polatlı Belediyesi’nin başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ kampanyasıyla yeni doğan bebek ve annesi ziyaret edilerek, ‘’Hoş Geldin Bebek
Çantası’’ Beliye Başkanı Mürsel Yıldızkaya’nın eşi Şaduman Yıldızkaya tarafından hediye ediliyor.
Kendisi tokken komşusu aç
yatan bizden değildir felsefesiyle
sosyal Belediyeciliğin gereklerini
yerine getiren Polatlı Belediyesi
yeni bebek sahibi ailelerin bu sevincini paylaşıyor.
Polatlı Belediyesi’nin başlattığı ‘Hoş Geldin Bebek’ kampanyasıyla yeni doğan bebek ve annesi ziyaret edilerek, ‘’Hoş Geldin
Bebek Çantası’’ Beliye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya’nın eşi Şaduman Yıldızkaya tarafından hediye
ediliyor.
İYİ GÜNDE, KÖTÜ GÜNDE
BİRİZ BERABERİZ, BİZ KARDEŞİZ…
Polatlı’yı geniş bir aile ola-
rak gördüğünü dile getiren Polatlı Belediye Başkanı Mürsel
Yıldızkaya’nın eşi Şaduman Yıldızkaya; “ Geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe umutla bakmamızı sağlayan bebeklerimizi
ve onların anne babalarını ziyaret
ederek hayırlı olsun dileklerimizi
iletiyoruz. Polatlımızda dünyaya
gelen bebekleri ve ailelerini ziyaret
ediyor, onların sevinçlerini paylaşıyoruz. İyi günde, kötü günde tüm
hemşerilerimizin yanındayız. Biriz, beraberiz, kardeşiz diyerek çıktığımız yolda, her doğan yeni bebek birliğimizin, beraberliğimizin,
kardeşliğimizin pekişmesine katkı
sunuyor. İyi günde, kötü günde biriz beraberiz, biz kardeşiz…’’ dedi.
BEBEK MUTLULUĞUMUZU
PAYLAŞTINIZ, BİZİ MESUT
ETTİNİZ
Şaduman Yıldızkaya, Hoş
Geldin Bebek Projesi kapsamında
Kübra- Ekrem Urak çiftinin 40
gün önce dünyaya gelen bebekleri
Gülperi’yi evinde ziyaret etti. Anne
Kübra Urak, Hoş geldin bebek uygulamasının kendilerini çok mutlu
ettiğini ifade etti.Anne Kübra; “Verilen hediyeler gerçekten çok işimize yarayacak. Bu tür temel ihtiyaçlar her zaman lazım oluyor. Bu özel
günlerimizde Polatlı Belediyesinin
yanımızda olması bizi çok mutlu
etti. Düşünülmek, hatırlanmak çok
güzel.” dedi.
Ailelere destek olmak amacıy-
la hazırlanan paketler içerisinde bir
bebeğin temel ihtiyacı 2 takım bez,
2 takım bebek kıyafeti, battaniye,
önlük, patik, ateş ölçer ve hijyenik
havlu bulunuyor.
Ziyaretlerde
Başkan
Yıldızkaya’nın Eşi Şaduman Yıldızkaya ve Belediye görevlileri,
yeni çocuk sahibi anne, baba ve
yakınlarına hayırlı olsun dileklerini
iletiyor.
Nizami Emir Efe erkekliğe adım attı
Polatlı Gazeteciler Derneği (POGADER) Başkanı Tevfik Emre
Efe’nin oğlu Nizami Emir Efe sünnet oldu..Mira Düğün salonunda
düzenlenen muhteşem bir sünnet
merasimi ile Emir Efe delikanlılığa ilk adımını attı.. Düğün salonuna maytaplar, konfetiler, ve büyük
alkış eşliğinde giren Emir Efe’nin
mutluluğu görülmeye değerdi..Düğün merasimine Belediye Başkanı
Mürsel Yıldızkaya’nın yanı sıra,
Başkan Yardımcısı Veli Keskin, Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya,
Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı
Ertuğrul Kıymaz, Polmat Basımevi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Aşina
İnşaat Sahibi İhsan Öz, Gazete Ayrıntı İmtiyaz Sahibi Osman Yüksel
, Yazı İşleri Müdürü Yetkin Öztürk
ve çok sayıda davetli katıldı..
Bu mutlu gecede davetlilerle teker,
teker ilgilenen EFE katılan tüm
misafirlere teşekkür ettiğini söyledi.Anne ve babasının yanında bu
mutlu gününde onları yalnız bırakmayan davetlileri ile muhteşem bir
gece yaşayan minik Emir kırmızı
sünnet tahtıyla salona girdi. Ardından annesi Neslihan EFE babası
Reklam - İlan - Zayi için
Tevfik Emre EFE ve ablası Irmak
EFE ile ilk açılış dansını sahnede
gerçekleştiren minik Emir’in mutluluğu ise gözlerinden okundu.
Sünnet düğününde oyun havaları
ve kesilen pasta ile katılan davetlilerin coşkusuyla tamamlanan gecenin sonunda havai fişek gösterisi
ise izlemeye değerdi.
623 82 00
gazeteayrinti@gmail.com
06
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
POLATLI
0312
312 621 41 41
ALMİRA AİLE ÇAY BAHÇESİ
HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR
Kına, nişan, düğün, doğum günü, toplantı gibi özel günleriniz de hizmetinizde..
Gözleme
İçli Gözleme
Çay
Semaver
Tost
Nargile
Mangal Keyfi
Dondurma Çeşitleri
Meşrubat
Nevzat Can
0508 046 34 63
Uğur Mumcu Cad. No: 37 - A Üçpınar yürüyüş yolu yanı POLATLI
Reklam - İlan - Zayi için
623 82 00
gazeteayrinti@gmail.com
07
POLATLI
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
Ilkemmühendislik
İlgili, bilgili, saygılı kadrolarımızla hizmetinizdeyiz.
Doğalgazlı Isıtma Sistemleri
*Kombi- Kazan Dönüşümü
Klima Sistemleri
*Hidrofor ve Pompa grupları
*Vitrifiye ve Banyo Aksesuarları
*Sıhhi Tesisat Armatürleri
*İş Güvenliği Malzemeleri
Kombi ve
Klimada
kampanya
Bank Asyaʼda
36 aya kadar
vade diğer kartlara
9 ay taksit
Fatih Mah. Bıyıktay Cd. No: 25/A (Fatih Cami Altı) POLATLI TEL: (312) 621 35 58 - Faks: (0312) 621 35 59
www.polatliilkemdogalgaz.com - e-mail: info@polatliilkemdogalgaz.com
Kasko ve sigortaya neden daha fazla ödeyesiniz
Kaza yapmayan müşteriler çok daha uygun fiyata kasko yaptırabilirler.
Bizden fiyat almadan kasko ve sigorta yaptırmayın.
ULVİ SAKARYA
H. SENA MORAY
Adres :Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. Şenel Işmerkesi.2 Kat No:9 (Ticaret Odası Karşısı)
Tel: 312. 622 76 77
Faks: 312. 622 77 78
e-mail : sakaryagrupsigorta@gmail.com
Gsm: 0542 749 42 88
08
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
POLATLI
Başkan Yıldız, babasını kutsal topraklara gönderdi
KARIŞIK TURŞU ALIMI
TOPÇU VE FÜZE OK.K MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE
MÜSTEŞARLIK
Karışık Turşu Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/91526
1-İdarenin
a) Adresi
: ISTIKLAL MAHALLESI REFIK CESUR CADDESI 1 06900
POLATLI/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3126234430 - 3126223148
c) Elektronik Posta Adresi
: -ç) İhale dokümanının görülebileceği
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Karışık Turşu : 10.000 Kg.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Taşınır Tüketilebilir
666 Mal Saymanlığı Depoları POLATLI/ANKARA
c) Teslim tarihi
: KARIŞIK TURŞU : Sözleşmenin imzalanarak işe başlama
talimatının tebliğini müteakip 01 - 10 takvim günü içerisinde
defaten teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı İhale Komisyonu
Başkanlığı POLATLI/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 26.08.2014 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirası) karşılığı Topçu ve Füze Okulu
Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı POLATLI/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı
POLATLI/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
(BASIN- 10512)www.bik.gov.tr
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Polatlıspor Başkanı Yılmaz Yıldız babası İsmet
Yıldız’ı hacca gönderdi.
Yılmaz Yıldız Esentepe Çamlık
Düğün salonunda yemekli toplantı
düzenleyerek tüm sevenleri ile bir
araya geldi.
Kutsal topraklara gidecek olan
İsmet Yıldız tüm katılımcılardan
helallik istedi. Düğün salonunda
düzenlenen etkinliğe AK Parti İlçe
Başkanı Gazi Karaoğlui Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertuğrul
Kıymaz, Polmat basımevi yönetim
Kurulu Başkanı ve Aşina İnşaat
Sahibi İhsan Öz. Gazete Ayrıntı
Yazı İmtiyaz Sahibi Osman Yüksel, İmtiyaz Sahibi Yetkin Öztürk
ve İsmail Yıldız’ın yakınları katıldı.. Yıldız ailesi davete katılan tüm
vatandaşları kapıda karşılayarak
tek tek ilgilendi. Polatlıspor Başkanı Yılmaz Yıldız tüm katılımcılara
teşekkür etti..
Ümit Tümtürk son
yolculuğuna uğurlandı
Polatlı Ziraat Aletleri Tamir ve Bakım Odası Başkanı
Osman Aydoğan’ın dayısı ve sanayi esnafının sevilen
siması Ümit Tümtürk (50) vefat etti.
Polatlı Ziraat Aletleri Tamir ve Bakım
Odası Başkanı Osman Aydoğan’ın dayısı ve sanayi esnafının sevilen siması
Ümit Tümtürk (50) vefat etti.
Ümit Tümtürk’ün cenazesi Geçtiğimiz Cumartesi günü öğle namazına
müteakip Çarşı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sivri Mahallesine defnedildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Belediye Eski
Başkanı Yakup Çelik,AK Parti Eski
İlçe Başkanı Faruk Bilici, oda ve dernek başkanlarının yanı sıra çok sayıda
cemaat katıldı..
1964’te Sivri Mahallesin de doğan
Ümit Tümtürk Yeni Sanayi Sitesinde
çay ocağı işletiyordu..Gazete Ayrıntı
ailesi olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı dileriz.
09
11 AĞUSTOS PAZARTESİ
POLATLI
Teakwondo spor kulübünün büyük başarısı
2-6 Ağustos 2014 tarihleri arasında İzmir Celal Atik Spor Salonunda yapılan Seyithan Akbalık Ümitler
Türkiye Taekwondo Turnuvasına Polatlı Taekwondo Spor Kulübü 4 sporcu ile katıldı 4 madalya ile döndü..
Polatlı Taekwondo Spor
Kulübü İzmir’de düzenlenen
turnuvada Polatlı’yı en iyi şekilde temsil etti. Düzenlenen
Turnuya katılan Doğan Akgedik 58 kg.da Kemal Afacan 63
kg. da Yusuf Ceyhan 63 kg.da
ve Uğur Bat 68 kg’de dereceye girerek madalya kazanadı.
MİLLİ SEÇMELERE
HAK KAZANILDI
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Polatlı Taekwondo Spor Kulübü Başkanı
İzzet Taşar “ Doğan Akgedik
birinci maçında rakibiyle mücadele esnasında yere düşerek
sakatlanmış maçı bırakmak
zorunda kalmıştır. Kemal afacan ise ilk 16 maçında az bir
farkla maçı vermiştir. Uğur
bat ilk maçında maçını vermiştir. Polatlı Taekwondo
Spor Kulübü Sporcularından
YUSUF CEYHAN 158 kişi
içerisinde 6 maç yaparak müsabakalarda göz doldurmuş
6.maçını vermiş ve 5. olmuştur milli seçmelere girmeye
hak kazanmıştır.” dedi.
DESTEKLERİNİ
ESİRGEMEYENLERE
TEŞEKKÜR
Taşar, söyle devam etti;
“Milli takıma sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz halen
devam etmekteyiz. Amacımız
Polatlımızın gençlerini en iyi
şekilde eğitmek güzel yerlere
getirmek. Polatlımızı en iyi
şekilde temsil etmeye devam
etmekteyiz. Bizden desteklerini esirgemeyen kaymakamımız Gürsoy Osman Bilgin'e
Belediye başkanımız Mürsel
Yıldızkaya'ya Halk eğitim
müdürümüz Müslüm Çiftçi'ye
teşekkür ederiz.” dedi.
ZAYİ
Alperenler Ltd. Şti. ve Akra Ltd. Şti. ait birer adet kaşe
Akra Ltd. Şti. ait imza sirküsü ve bir adet ev tapusu kayıp
olmuştur. Hükümsüzdür.
Ramazan Akyüz
TARİH
DÜŞÜK
11 Ağustos Pazartesi
12 Ağustos Salı
13 Ağustos Çarşamba
14 Ağustos Perşembe
15 Ağustos Cuma
YÜKSEK TAHMİN EDİLEN
18
18
19
20
21
34
34
35
36
37
Az Bulutlu
Az Bulutlu
Sıcak
Sıcak
Sıcak
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
ÇOK YAKINDA SİZLERLE
04:07
05:47
13:05
16:54
20:10
21:42
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 777 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content