close

Enter

Log in using OpenID

a ç ıklamalar

embedDownload
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI KARACABEY MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
KASIM AYI SORUMLULUK SINAVLARI PROGRAMIDIR.
SINAV TARĠHĠ SAATĠ
DERSĠN ADI
SINAVA GĠRĠLECEK DERSĠN
SINIF VE BÖLÜMÜ
SINAV ġEKLĠ
22.11.2014
10:00
AĞ SĠSTEMLERĠ VE YÖNLENDĠRME ATL-EML 11.SINIF
YAZILI
22.11.2014
10:00
ARAÇ TEKNOLOJĠSĠ
ATL-EML 10.SINIF
YAZILI
22.11.2014
10:00
COĞRAFYA
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
22.11.2014
10:00
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BĠLGĠSĠ ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
22.11.2014
10:00
TÜRK EDEBĠYATI
ATL-EML 10.SINIF
YAZILI
22.11.2014
13:00
BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN TEMELLERĠ
ATL-EML 10.SINIF
YAZILI
22.11.2014
13:00
COĞRAFYA
ATL-EML 10.SINIF
YAZILI
22.11.2014
13:00
ELEKTRĠK ELEKTRONĠK VE ÖLÇME ATL-EML
22.11.2014
13:00
KĠMYA
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
22.11.2014
15:00
DĠL VE ANLATIM
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
22.11.2014
15:00
ELEKTRĠK MAKĠNELERĠ VE KONTROL SĠSTEMLERĠ
ATL-EML 11.SINIF
YAZILI
22.11.2014
15:00
MOBĠLYA VE ĠÇ MEKAN ELEMANLARI ATL-EML 11.SINIF
YAZILI
22.11.2014
15:00
SEÇMELĠ MATEMATĠK
ATL-EML 10.SINIF
YAZILI
23.11.2014
10:00
DĠL VE ANLATIM
ATL-EML 10.SINIF
YAZILI
23.11.2014
10:00
FĠZĠK
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
23.11.2014
10:00
HAREKET KONTROL SĠSTEMLERĠ ATL-EML 11.SINIF
YAZILI
23.11.2014
10:00
TARĠH
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
23.11.2014
13:00
DĠL VE ANLATIM
ATL-EML 11.SINIF
YAZILI
23.11.2014
13:00
GÖRSEL SANATLAR/MÜZĠK
ATL-EML 9.SINIF
UYGULAMA
23.11.2014
13:00
TEMEL ĠMALAT ĠġLEMLERĠ
ATL-EML 10.SINIF
YAZILI
23.11.2014
13:00
MATEMATĠK
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
23.11.2014
15:00
GEOMETRĠ
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
23.11.2014
15:00
OTOMOTĠV ELEKTROMEKANĠK TEKNOLOJĠSĠ
ATL-EML 11.SINIF
YAZILI
23.11.2014
15:00
TÜRK EDEBĠYATI
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
23.11.2014
15:00
YABANCI DĠL
ATL-EML 9.SINIF
YAZILI
10.SINIF
SINAV YAPILACAK
SINIF
RESĠMHANE
RESĠMHANE
YAZILI
RESĠMHANE
12/L
RESĠMHANE
12/L
12/L
RESĠMHANE
RESĠMHANE
A Ç I K L A M A L A R
1- Sınava girecek öğrenciler sınava baĢlama saatinden en az 30 dk. Önce öğrenci kıyafeti ile okulda hazır bulunacaklardır.
2-Sınava zamanında gelinmesi esastır. Fakat sınavdan öğrenci çıkmadan önce gelen öğrenciler sınava
alınacaktır.Sınavdan çıktıktan sonra sınava gelen öğrenciler, sınav hakkını kaybetmiĢ sayılırlar.
3-Yazılı sınavlar saat 10:00 - 13:00 -15:00'de baĢlayacak olap sınav süresi bir ( 1 ) saattir.
4-Öğrenci dersin özelliğine göre kalem, silgi ve ders aletleri getirmek zorundadır.
5-Sınav salonuna kitap, defter ve benzeri eĢyalar girmeyecektir
5-Sınav kağıdına imza ve iĢaret konmaz, aksi takdirde kopya kabul edilecektir.
6-Sınavda kopya eden, ettiren ve baĢkaları ile konuĢan, sınav salonundan çıkarılır, disiplin iĢlemi uygulanır.
7-Sınav kağıdını teslim etmeden sınav salonu terk edilmez.
DÜZENLEYEN
UYGUNDUR
Yüksel ÇATAL
15.11.2014
Müdür Yardımcısı
Alâettin GÜNGÖR
Okul Müdürü V.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
84 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content