close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 güz dönemi vize sınav programı

embedDownload
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ ARASINAV PROGRAMI (BĠRĠNCĠ-ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM)
OPTĠK
KODU
1
2
3
4
DERSĠN ADI
DERS
KODU
DERS SORUMLUSU
ARASINAV
SAAT
1020
TDE-101
Osmanlı Türkçesine GiriĢ
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
9.12.2014
16.00
1021
TDE-103
Eski Türk Edebiyatına GiriĢ
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇĠÇEK
8.12.2014
16.00
1022
TDE-105
Türk Halk Edebiyatına GiriĢ
Öğr. Gör. Nejla KAYA
15.12.2014
16.00
1023
TDE-107
Türkiye Türkçesine GiriĢ
Yard. Doç. Dr. Resul ÖZAVġAR
11.12.2014
16.00
1024
TDE-109
Yeni Türk Edebiyatına GiriĢ
Prof. Dr. Kemal TĠMUR
16.12.2014
16.00
1025
TDE-111
Edebiyat Bilgilerine GiriĢ
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
16.00
1026
TDE-111
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
1027
TDE-115
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
12.12.2014
16.00
1028
TDE-117
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
17.12.2014
16.00
1029
TDE 157
Yard. Doç. Dr. Resul ÖZAVġAR
18.12.2014
16.00
1030
TAR 101
Türkçe Kompozisyon I
(Eski müfredata tabi olanlar için)
Türk Dili Tarihi I
(Eski müfredata tabi olanlar için)
Türk Romanı I
(Eski müfredata tabi olanlar için)
Bilgisayara GiriĢ
(Eski müfredata tabi olanlar için)
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi
10.12.2014
17.12.2014
Abdülkadir DAĞ
19.12.2014
08.30
1031
YBD-101
Ġngilizce
Okt. Nigah BAYSAL
18.12.2014
08.30
2020
TDE-201
Osmanlı Türkçesi
Yard. Doç. Dr. Resul ÖZAVġAR
9.12.2014
14.00
2021
TDE-203
Eski Türk Edebiyatı
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇĠÇEK
10.12.2014
14.00
2022
TDE-205
Türk Halk Edebiyatı
Öğr. Gör. Nejla KAYA
18.12.2014
14.00
2023
TDE-207
Türkiye Türkçesi
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
12.12.2014
14.00
2024
TDE-209
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Kemal TĠMUR
8.12.2014
14.00
2025
TDE-213
Eski Türkçe
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
17.12.2014
14.00
2026
TDE-217
Edebiyat Bilgileri
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
15.12.2014
14.00
2027
TDE-219
EleĢtiri
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
14.00
2028
TDE-221
Türk Hikâyesi (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
11.12.2014
19.12.2014
2029
TDE-223
Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar (Seç.)
Prof. Dr. Kemal TĠMUR
16.12.2014
14.00
3020
TDE-303
Eski Türk Edebiyatı
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
10.12.2014
11.00
3021
TDE-307
Türkiye Türkçesi
Yard. Doç. Dr. Resul ÖZAVġAR
12.12.2014
11.00
3022
TDE-309
Yeni Türk Edebiyatı
Prof. Dr. Kemal TĠMUR
8.12.2014
11.00
3023
TDE-311
Orta Türkçe
Yard. Doç. Dr. Resul ÖZAVġAR
11.00
3024
TDE-315
Batı Edebiyatı
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
17.12.2014
9.12.2014
3025
TDE-321
Eski Anadolu Türkçesi
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
15.12.2014
11.00
3026
TDE-323
Türk Halk Edebiyatı
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
16.12.2014
11.00
3027
TDE-305
Diksiyon (Seç.)
Öğr. Gör. Nejla KAYA
19.12.2014
11.00
3029
TDE-319
Türk Tasavvuf Edebiyatı (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇĠÇEK
11.12.2014
11.00
3030
TDE-327
Anadolu ve Rumeli Ağızları (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
18.12.2014
11.00
4020
TDE-405
Dil ve Edebiyat AraĢtırmaları (Tez)
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
09.00
4021
TDE-407
Türkiye Türkçesi
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
18.12.2014
15.12.2014
4022
TDE-409
Yeni Türk Edebiyatı
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
12.12.2014
09.00
4023
TDE-411
ÇağdaĢ Türk Lehçeleri
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
11.12.2014
09.00
4024
TDE-419
Cumhuriyet Dönemi Türk Edeb.
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
10.12.2014
09.00
4025
TDE-421
Türk Halk Bilimi
Öğr. Gör. Nejla KAYA
16.12.2014
09.00
4026
TDE-423
Eski Türk Edebiyatı
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇĠÇEK
8.12.2014
09.00
4027
TDE-417
Tiyatro Bilgileri (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
17.12.2014
09.00
4029
TDE-427
Metin ġerhi (Seç.)
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇĠÇEK
9.12.2014
09.00
16.00
14.00
11.00
09.00
SINAV YERĠ: ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BĠNASI, D 11; D 12; D 14; D 16. DERSLĠKLER
NOT: MAZERET SINAV TARĠHLERĠ: 29-30 ARALIK 2014
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm BaĢkanı
TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMĠ MAZERET SINAV PROGRAMI
(I/ II. ÖĞRETĠM)
DERS SORUMLUSU
TARĠH
SAAT
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
29 ARALIK 2014
(Ġnk.) 13.00, (Ġng.) 15.00
Yard. Doç. Dr. Kamuran ERONAT
29 ARALIK 2014
11.00
Yard. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
29 ARALIK 2014
13.00
Yard. Doç. Dr. Ramazan SARIÇĠÇEK
29 ARALIK 2014
15.00
Bilgisayar
Ġngilizce
DERS SORUMLUSU
TARĠH
SAAT
Yard. Doç. Dr. Resul ÖZAVġAR
30 ARALIK 2014
09.00
Öğr. Gör. Nejla SADĠOĞLU
30 ARALIK 2014
11.00
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
30 ARALIK 2014
13.30
Prof. Dr. Kemal TĠMUR
30 ARALIK 2014
15.00
SINAV YERĠ: ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ BĠNASI, D 14; D 16
NOT: DERS SORUMLUSU ÖĞRETĠM ELEMANLARININ GĠRMĠġ OLDUKLARI TÜM DERSLERĠN MAZERET SINAVLARI AYNI SAATTE YAPILACAKTIR.
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm BaĢkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content