close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Güz Y.Y. Arasınav Programı

embedDownload
SINAV ESNASINDA UYULACAK KURALLAR
1- Öğrencilerin sınavlara Öğrenci Kimlik Kartı ve Özel Kimlik kartı ile girmeleri zorunludur. (Öğrenci kimlik kartı olmayanlar Öğrenci ĠĢleri
bürosundan Sınava GiriĢ belgesi alacaklardır. Bu belge bir sınav için geçerli olacaktır.)
2- Cep telefonlarının sınav salonlarında KAPALI konumda olması zorunludur. Aksi taktirde YÖK Disiplin Yönetmeliği uyarınca kopya çekmeye
teĢebbüsten cezai iĢlem yapılacaktır.
3- Öğrenciler sınavın baĢlama saatini takiben ilk 15 dk. Salondan ayrılamayacaklardır.
4- Sınavın ilk 15 dakikasından sonra salona öğrenci alınmayacaktır.
5- Dersliklere dersle ilgili olsun olmasın kitap, dosya, fotokopi, ders notu vb. materyallerle girilmeyecektir.
6- Sınav kağıtlarına ad-soyad numara vb. bilgilerin yazılması sorumluluğu öğrenciye aittir. Ġsimsiz ve numarasız kağıtlar değerlendirilmeyecektir.
7- Sınav süresince kalem, silgi vb. araçların alıĢ veriĢine izin verilmeyecektir. Ayrıca veri bankası iĢlevi olan elektronik cihaz, saat vb. araç-gereçlerin
kullanımı yasaktır.
8- Kopya çektiğinizin tespit edilmesi durumunda Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca herhangi bir
uyarı yapılmaksızın iĢlem yapılacaktır.
UÜ KARACABEY MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
SÜT VE BESĠ HAYVANCILIĞI PROGRAMI I.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Türk Dili –I
Okutman Handan AYANGĠL
11/11/2014
16.00
D205
A.Ġ.D.T-I
Öğr.Gör.Ġlker KĠBAR
18/11/2014
11.00
Yabancı Dil-I (Ġngilizce)
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
18/11/2014
16.00
D205
Anatomi ve Fizyoloji
Hayvan Sağlığı
Hayvan YetiĢtirme Ġlkeleri
Ekoloji
Temel Matematik
Öğr.Gör.Dr.Oya GĠRĠġGĠN
Prof.Dr.Selda ÖZBĠLGĠN
Yard.Doç.Dr.Serdar DURU
Öğr.Gör.Dr.Sevinç BAġAY
Doç.Dr.Hüseyin OVALIOĞLU
20/11/2014
21/11/2014
19/11/2014
13/11/2014
13/11/2014
09.00
10.50
09.00
14.50
13.00
D202
D107
D107
D107
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Öğr.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
10/11/2014
13.00
D107
*
D105
*AĠDT -I DERSĠ SINAV SALONU DAHA SONRA ĠLAN EDĠLECEKTĠR. AYRICA SINAV GĠRĠġ BĠLGĠLERĠNE UÜ WEB SĠTESĠ ÖĞRENCĠ DUYURULARI
BÖLÜMÜNDEN ULAġILABĠLĠR.
SÜT VE BESĠ HAYVANCILIĞI PROGRAMI PROGRAMI II.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Hayvan Besleme Ġlkeleri
Koyun ve Keçi YetiĢtiriciliği
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
Yard.Doç.Dr.Dr.Serdar DURU
18/11/2014
12/11/2014
13.00
13.00
D107
D106
Sürü Sağlığı ve Hijyeni-I
Prof.Dr.Selda ÖZBĠLGĠN
10/11/2014
13.55
K.SALONU
Silaj Teknolojisi
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
19/11/2014
11.00
D105
Halkla ĠliĢkiler
Öğ.Gör.Hasan ÖZGÖÇEN
11/11/2014
09.00
D107
Hayvancılık Örgütleri
Prof.Dr.Hasan VURAL
17/11/2014
10.50
D107
ĠĢyeri Eğitimi I
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
21/11/2014
14.00
TarfaĢ
Hayvan DavranıĢları ve Refahı
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
20/11/2014
13.00
D203
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
Müdür Yardımcısı
U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
YEM TEKNOLOJĠSĠ VE HAYVAN BESLEME PROGRAMI I.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Türk Dili –I
Okutman Handan AYANGĠL
11/11/2014
16.00
D201
A.Ġ.D.T-I
Öğr.Gör.Ġlker KĠBAR
18/11/2014
11.00
Yabancı Dil-I (Ġngilizce)
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
18/11/2014
16.00
D205
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri
Öğr.Gör.ġükrü KAYA
19/11/2014
11.45
D202
Makine Elemanları
Doç.Dr.Halil ÜNAL
10/11/2014
14.50
D103
Anatomisi ve Fizyoloji
Öğr.Gör.Dr.Oya GĠRĠġGĠN
20/11/2014
09.00
D202
Genel Mikrobiyoloji
Öğr.Gör.Gözde KARABULUT
17/11/2014
09.00
D104
Tarım Ekonomisi
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
12/11/2014
09.55
D203
Temel Kimya
Öğr.Gör.Ali ġAHĠN
21/11/2014
14.50
D104
Temel Matematik
Doç.Dr.Hüseyin OVALIOĞLU
13/11/2014
13.00
D105
*
*AĠDT -I DERSĠ SINAV SALONU DAHA SONRA ĠLAN EDĠLECEKTĠR. AYRICA SINAV GĠRĠġ BĠLGĠLERĠNE UÜ WEB SĠTESĠ ÖĞRENCĠ DUYURULARI BÖLÜMÜNDEN ULAġILABĠLĠR.
YEM TEKNOLOJĠSĠ VE HAYVAN BESLEME PROGRAMI II.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Köy Sosyolojisi
Prof.Dr.Hasan VURAL
17/11/2014
13.00
D203
Hayvancılık Örgütleri
Prof.Dr.Hasan VURAL
17/11/2014
10.50
D107
Koyun Keçi YetiĢtiriciliği
Yard.Doç.Dr.Serdar DURU
12/11/2014
13.00
D106
Beslenme Fizyolojisi ve Met.
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
10/11/2014
14.50
D203
Yem Katkı Maddeleri
ĠĢyeri Eğitimi I
Tarımsal ĠĢletmecilik
Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
Hayvan DavranıĢları ve Refahı
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
Öğr.Gör.Gazanfer ERBAġLAR
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
Öğ.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
10/11/2014
21/11/2014
18/11/2014
11/11/2014
20/11/2014
09.55
10.30
13.55
09.00
13.00
D203
TarfaĢ
D104
D203
D203
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
Müdür Yardımcısı
U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
ORGANĠK TARIM PROGRAMI I.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Türk Dili –I
Okutman Seher ÖZKÖK
11/11/2014
16.00
D104
A.Ġ.D.T-I
Öğr.Gör.Rasim DELĠOĞLU
18/11/2014
11.00
Yabancı Dil-I (Ġngilizce)
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
18/11/2014
16.00
D104
Temel Matematik
Doç.Dr.Hüseyin OVALIOĞLU
14/11/2014
13.00
D104
Temel Kimya
Öğr.Gör.Ali ġAHĠN
21/11/2014
14.50
D104
Toprak Bilgisi
Doç.Dr.Murat Ali TURAN
19/11/2014
13.55
D104
Botanik
Öğr.Gör.Gözde KARABULUT
20/11/2014
13.00
D104
Tarımsal Meteoroloji
Prof.Dr.Ercan ġĠMġEK
10/11/2014
13.00
D104
Genel Mikrobiyoloji
Öğr.Gör.Gözde KARABULUT
17/11/2014
09.00
D104
Organik Tarımın Genel Ġlkeleri
Öğr.Gör.Dr.Sevinç BAġAY
10/11/2014
14.50
D104
*
*AĠDT -I DERSĠ SINAV SALONU DAHA SONRA ĠLAN EDĠLECEKTĠR. AYRICA SINAV GĠRĠġ BĠLGĠLERĠNE UÜ WEB SĠTESĠ ÖĞRENCĠ DUYURULARI BÖLÜMÜNDEN ULAġILABĠLĠR.
ORGANĠK TARIM PROGRAMI II.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Bahçe Bitkileri
Öğr.Gör.Dr.Sevinç BAġAY
13/11/2014
09.00
D104
Organik Bitki Besleme Ġlkeleri
Doç.Dr.Murat Ali TURAN
19/11/2014
10.50
D101
Organik Yemler ve Hayvan Besleme
Prof.Dr.Ġbrahim AK
10/11/2014
10.50
D101
Tarımsal ĠĢletmecilik
Öğr.Gör.Gazanfer ERBAġLAR
18/11/2014
13.55
D104
Oranik Tarımda Bitki Koruma
Öğr.Gör.Gözde KARABULUT
11/11/2014
09.00
D104
Organik Tarımda Sulama
Prof.Dr.Ercan ġĠMġEK
10/11/2014
09.55
D101
Organik Tarımda Mekanizasyon
Doç.Dr.Halil ÜNAL
17/11/2014
13.00
D205
Organik Tarımda Seracılık
Öğr.Gör.Dr.Sevinç BAġAY
19/11/2014
15.00
D204
Organik Tohumculuk
Öğr.Gör.Dr.Sevinç BAġAY
12/11/2014
09.55
D104
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
Müdür Yardımcısı
U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
DERSĠN ADI
11/11/2014
16.00
D106
Türk Dili –I
18/11/2014
11.00
18/11/2014
16.00
D202
19/11/2014
11.45
13/11/2014
LABORANT VE VETERĠNER SAĞLIK PROGRAMI I.SINIF
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Ok.Seher ÖZKÖK, Ok.H.AYANGĠL
11/11/2014
17.00
D106
A.Ġ.D.T-I
Öğr.Gör.Ġlker KĠBAR
18/11/2014
11.00
Yabancı Dil-I (Ġngilizce)
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
18/11/2014
17.00
D202
D202
Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri
Öğr.Gör.ġükrü KAYA
11/11/2014
13.00
D106
14.50
D102
Temel Matematik
Yard.Doç.Dr.Hüseyin OVALIOĞLU
13/11/2014
17.00
D101
17/11/2014
13.55
D202
Morfoloji
Öğr.Gör.Dr.Oya GĠRĠġGĠN
17/11/2014
17.00
D201
12/11/2014
13.55
K.SALONU
Mikrobiyoloji
Prof.Dr.Selda ÖZBĠLGĠN
12/11/2014
17.00
K.SALONU
20/11/2014
13.00
D102
Hayvan DavranıĢları
Öğr.Gör.Dr.Oya GĠRĠġGĠN
20/11/2014
18.40
D101
*
*
*AĠDT -I DERSĠ SINAV SALONU DAHA SONRA ĠLAN EDĠLECEKTĠR. AYRICA SINAV GĠRĠġ BĠLGĠLERĠNE UÜ WEB SĠTESĠ ÖĞRENCĠ DUYURULARI BÖLÜMÜNDEN ULAġILABĠLĠR.
LABORANT VE VETERĠNER SAĞLIK PROGRAMI II.SINIF
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
ÖĞRETĠM ELEMANI
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
DERSĠN ADI
21/11/2014
14.50
D107
Doğum ve Suni Tohumlama
11/11/2014
11.00
K.SALONU
10/11/2014
14.50
18/11/2014
17/11/2014
21/11/2014
13.55
13.00
10.50
14/11/2014
13/11/2014
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Prof.Dr.M.Kemal SOYLU
21/11/2014
19.00
D107
Veteriner Laboratuar Teknikleri
Prof.Dr.Selda ÖZBĠLGĠN
11/11/2014
17.50
K.SALONU
D102
Ayak Bakımı ve Hastalıkları
Doç.Dr.Göksen ÇEÇEN
10/11/2014
17.00
D101
K.SALONU
K.SALONU
D104
Salgın Zoonoz Hastalıklar ve Korunma
Kanatlı Yet. ve Hij.
At YetiĢtiriciliği
Prof.Dr.Selda ÖZBĠLGĠN
Prof.Dr.Selda ÖZBĠLGĠN
Öğr.Gör.Dr.Oya GĠRĠġGĠN
18/11/2014
19/11/2014
20/11/2014
19.00
20.20
17.00
D101
K.SALONU
D104
09.55
D106
Arı Bakım ve Sağlığı
Prof.Dr.Ġbrahim ÇAKMAK
14/11/2014
17.00
D204
09.55
D105
Kafes KuĢlarının Yet. ve Sağlığı
Öğr.Gör.Dr.TaĢkın DEĞĠRMENCĠOĞLU
13/11/2014
18.40
D104
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
Müdür Yardımcısı
U.Ü.KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
GIDA TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI
I.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
17.11.2014
10:50
11.11.2014
13:00
12.11.2014
09:55
13.11.2014
09:55
19.11.2014
13:00
14.11.2014
13:00
21.11.2014
14:50
18.11.2014
16:00
18.11.2014
11:00
11.11.2014
16:00
SINIFI
D102/D202
D102/D202
D102/D202
D102/D104
D102/D101
D102/D101
D102/D201
D102/D101
*
D102/D201
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
17.11.2014
09:55
17.11.2014
14:50
20.11.2014
13:00
11.11.2014
09:55
18.11.2014
13:55
12.11.2014
13:00
19.11.2014
14:50
14.11.2014
09:55
21.11.2014
13:00
SINIFI
D202
D202
D202
D202
D202
D202
D202
D202
D202
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
GIDALARDA TEMEL ĠġLEMLER-I Yrd.Doç.Dr.Metin GÜLDAġ
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
HĠJYEN VE SANĠTASYON
Öğr.Gör.Mehlika GÜÇBĠLMEZ
LABORATUVAR TEKNĠĞĠ-I
Öğr.Gör.Gözde KARABULUT
GENEL MĠKROBĠYOLOJĠ
Yrd.Doç.Dr.Metin GÜLDAġ
GIDA KĠMYASI
Öğr.Gör.Ali ġAHĠN
KĠMYA-I
Doç.Dr.Sertan Kemal AKAY
TEMEL MATEMATĠK-I
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
ĠNGĠLĠZCE- I
Okutman Rasim DELĠOĞLU
A.Ġ.D.T.- I
Okutman Handan AYANGĠL
TÜRK DĠLĠ- I
U.Ü.KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
GIDA TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI
II.SINIF
DERSĠN ADI
GIDA GÜVENLĠĞĠ
MEYVE VE SEBZE ÜRÜN. TEKNOLOJĠSĠ-I
ET VE ÜRÜNLERĠ TEKNOLOJĠSĠ-I
SÜT VE ÜRÜNLERĠ TEKNOLOJĠSĠ-I
TAHIL TEKNOLOJĠSĠ-I
GIDA KATKI MADDELERĠ
AMBALAJLAMA TEKNOLOJĠSĠ
GIDA ANALĠZLERĠ
Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
ÖĞRETĠM ELEMANI
Yrd.Doç.Dr.Metin GÜLDAġ
Öğr.Gör.Mehlika GÜÇBĠLMEZ
Prof.Dr.Recep ÇIBIK
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Metin GÜLDAġ
Öğr.Gör.Mehlika GÜÇBĠLMEZ
Öğr.Gör.Mehlika GÜÇBĠLMEZ
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
17.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
19.11.2014
14.11.2014
21.11.2014
18.11.2014
18.11.2014
11.11.2014
SAATĠ
17:50
17:50
18:40
17:00
17:00
17:50
19:30
17:00
11:00
17:00
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
19.11.2014
19:30
17.11.2014
17:00
20.11.2014
17:00
14.11.2014
17:00
19.11.2014
20:20
12.11.2014
17:00
17.11.2014
18:40
18.11.2014
18:40
21.11.2014
20:20
SINIFI
D102
D102
D102
D102
D102
D102
D102
D102
*
D102
SINIFI
D202
D202
D202
D202
D202
D202
D202
D202
D202
*Not:1- A.Ġ.D.T.-I dersinin sınav saatleri ve sınıfları daha sonra ilan edilecektir.
Yrd.Doç.Dr.Metin GÜLDAġ
Bölüm BaĢkanı
U.Ü.KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
SÜT VE ÜRÜNLERĠ TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI
I.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
GENEL MĠKROBĠYOLOJĠ
ÖĞRETĠM ELEMANI
Öğr.Gör.Gözde KARABULUT
SINAV TARĠHĠ
10.11.2014
SAATĠ
13:00
SINIFI
D101
HĠJYEN VE SANĠTASYON
LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ-I
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
Öğr.Gör.Mehlika GÜÇBĠLMEZ
11.11.2014
12.11.2014
14:50
09:55
D101
D202
ÇĠĞ SÜT ANALĠZLERĠ
SÜT ĠġL. TEM. ĠġLEMLERĠ
Doç.Dr.Kemal SEÇKĠN
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
12.11.2014
13.11.2014
13:55
09:55
D201
D101
SÜT KĠMYASI
TEMEL MATEMATĠK-I
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
Doç.Dr.Hüseyin OVALIOĞLU
20.11.2014
14.11.2014
13:00
14:50
D101
D101
ĠNGĠLĠZCE- I
A.Ġ.D.T.- I
TÜRK DĠLĠ- I
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
Okutman Ġlker KĠBAR
Okutman Handan AYANGĠL
18.11.2014
18.11.2014
11.11.2014
16:00
11:00
16:00
D201
*
D204
U.Ü.KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
SÜT VE ÜRÜNLERĠ TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI
II.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ARAġ. VE YÖN. TEKN.
TEREYAĞ TEKNOLOJĠSĠ
FERMENTE SÜT ÜRÜNLERĠ-II
LABORATUVAR TEKNĠKLERĠ-II
PEYNĠR TEKNOLOJĠSĠ
KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMLERĠ
ÖĞRETĠM ELEMANI
Öğr.Gör.Dr.Oya GĠRĠġGĠN
Yrd.Doç.Dr.Metin GÜLDAġ
Prof.Dr.Ahmed KAYACIER
Prof.Dr.Ahmed KAYACIER
Doç.Dr.Kemal SEÇKĠN
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
SINAV TARĠHĠ
10.11.2014
17.11.2014
11.11.2014
18.11.2014
12.11.2014
20.11.2014
SAATĠ
10:50
14:50
09:55
13:00
09:55
09:55
SINIFI
D201
D201
D201
D201
D201
D201
GIDA KATKI MADDELERĠ
GIDA ENDÜSTRĠ MAKĠNALARI
Öğr.Gör.Mehlika GÜÇBĠLMEZ
Öğr.Gör.Cumhur BERBEROĞLU
13.11.2014
20.11.2014
13:00
14:50
D201
D201
*Not:1- A.Ġ.D.T.-I dersinin sınav saatleri ve sınıfları daha sonra ilan edilecektir.
Yrd.Doç.Dr.Metin GÜLDAġ
Bölüm BaĢkanı
U.Ü.KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
I.SINIF
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
YAZILIM MĠMARĠLERĠ
Öğr.Gör.ġükrü KAYA
11.11.2014
18:00
D104
GRAFĠK VE ANĠMASYON -I
Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ
19.11.2014
18:00
D102
PROGRAMLAMA TEMELLERĠ
Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ
12.11.2014
19:30
D106
VERĠ TABANI-I
Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ
20.11.2014
19:30
D202
MESLEKĠ MATEMATĠK-I
Doç.Dr.Sertan Kemal AKAY
21.11.2014
17:00
D104
A.Ġ.D.T.- I
Okutman Rasim DELĠOĞLU
18.11.2014
11:00
*
ĠNGĠLĠZCE- I
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
18.11.2014
17:00
D107
TÜRK DĠLĠ- I
Okutman Seher ÖZKÖK
11.11.2014
17:00
D107
U.Ü.KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
BĠLGĠSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI
II.SINIF
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
DERSĠN ADI
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
MESLEK ETĠĞĠ
Öğr.Gör.Cengiz PUġULU
10.11.2014
17:00
D104
AÇIK KAYNAK ĠġL. SĠST.
Öğr.Gör.Cengiz PUġULU
17.11.2014
18:40
D107
ĠNTERNET PROGRAMCILIĞI-I
Öğr.Gör.ġükrü KAYA
11.11.2014
19:00
D107
YAZILIM KURULUMU VE YÖNETĠMĠ
Öğr.Gör.ġükrü KAYA
12.11.2014
17:00
D107
WEB TASARIM TEMELLERĠ
Öğr.Gör.ġükrü KAYA
12.11.2014
18:40
D107
GÖRSEL PROGRAMLAMA-I
Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ
20.11.2014
17:00
D107
ĠLERĠ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA
Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ
14.11.2014
18:40
D102
KALĠTE YÖNETĠM SĠSTEMĠ
Öğr.Gör.Uğur Erkin KOCAMAZ
21.11.2014
17:50
D101
*Not:1- A.Ġ.D.T.-I dersinin sınav saatleri ve sınıfları daha sonra ilan edilecektir.
Öğr.Gör.ġükrü KAYA
Bölüm BaĢkanı
U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI I.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
DERSĠN ADI
SINIFI
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
ÖĞRETĠM ELEMANI
11.11.2014
16:00
D106
Türk Dili –I
18.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
10.11.2014
13.11.2014
11.11.2014
17.11.2014
11:00
16:00
10:50
13:00
10:50
09:00
10:50
*
D106
D106
D106
D106
D101
D106
A.Ġ.D.T-I
Okutman Seher ÖZKÖK
Okutman Handan AYANGĠL
Okutman Ġlker KĠBAR
Yabancı Dil-I (Ġngilizce)
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
Genel Muhasebe-I
Öğr.Gör.Ercan BAYCAN
Ġktisada GiriĢ
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
Temel Matematik
Doç.Dr.Hüseyin OVALIOĞLU
Hukuka GiriĢ
Öğr.Gör.Sevgi SEZER
Genel ĠĢletme
Öğr.Gör.Hasan ÖZGÖÇEN
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
11.11.2014
17:00
D106
18.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
10.11.2014
14.11.2014
12.11.2014
17.11.2014
11:00
17:00
17:50
19:30
17:00
20:20
17:50
*
D106
D106
D106
D106
D106
D106
*AĠDT -I DERSĠ SINAV SALONU DAHA SONRA ĠLAN EDĠLECEKTĠR. AYRICA SINAV GĠRĠġ BĠLGĠLERĠNE UÜ WEB SĠTESĠ ÖĞRENCĠ DUYURULARI
BÖLÜMÜNDEN ULAġILABĠLĠR.
MUHASEBE VE VERGĠ UYGULAMALARI PROGRAMI II.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
18.11.2014
09:00
20.11.2014
14:50
14.11.2014
09:55
-
DERSĠN ADI
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
D105
Paket Programlar
Öğr.Gör.Ercan BAYCAN
18.11.2014
20:20
D106
D204
D204
Vergi Hukuku
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
20.11.2014
17:00
D204
Maliyet Muhasebesi
Öğr.Gör.Ercan BAYCAN
11.11.2014
18:40
D204
AraĢtırma Yöntem ve Teknikleri
Öğr.Gör.Hasan ÖZGÖÇEN
17.11.2014
19:30
D204
SINIFI
-
SAATĠ
SINIFI
11.11.2014
14:50
D204
Finansal Yönetim
Öğr.Gör.Sevgi SEZER
13.11.2014
19:30
D102
12.11.2014
10:50
D204
Muhasebe Denetimi
Öğr.Gör.N.ġebnem ÖZCAN
12.11.2014
17:00
D204
10.11.2014
14:50
D204
Banka Muhasebesi
Öğr.Gör.N.ġebnem ÖZCAN
10.11.2014
17:00
D204
17.11.2014
09:00
D204
Konaklama ĠĢletmeleri Muhasebesi
Öğr.Gör.N.ġebnem ÖZCAN
19.11.2014
19:30
D204
21.11.2014
14:50
D106
DıĢ Ticaret ĠĢlemleri
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
21.11.2014
17:00
D205
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
Bölüm BaĢkanı
U.Ü. KARACABEY MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
ARA SINAV TARĠHLERĠ
ĠġLETME YÖNETĠMĠ PROGRAMI I.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
ÖĞRETĠM ELEMANI
DERSĠN ADI
SINAV TARĠHĠ
SAATĠ
SINIFI
Türk Dili -I
Okutman Seher ÖZKÖK
11.11.2014
17:00
D105
A.Ġ.D.T- I
18.11.2014
11:00
*
Yabancı Dil –I (Ġngilizce)
Öğr.Gör.Rasım DELĠOĞLU
Öğr.Gör.Ġlker KĠBAR
Okutman Meltem DEMĠREL YERLĠ
18.11.2014
17:00
D105
D105
Genel Muhasebe -I
Öğr.Gazanfer ERBAġLAR
17.11.2014
20:20
D105
14:50
D105
ĠĢletme-I
Öğr.Gazanfer ERBAġLAR
12.11.2014
17:50
D105
10.11.2014
10:50
D106
Ġktisada GiriĢ
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
10.11.2014
17:50
D105
14.11.2014
10:50
D106
Temel Matematik
Doç.Dr.Hüseyin OVALIOĞLU
14.11.2014
19:30
D106
21.11.2014
13:00
D106
Hukuka GiriĢ
Öğr.Gör.Sevgi SEZER
21.11.2014
17:50
D105
11.11.2014
16:00
D105
18.11.2014
11:00
*
18.11.2014
16:00
D105
17.11.2014
13:00
12.11.2014
*AĠDT -I DERSĠ SINAV SALONU DAHA SONRA ĠLAN EDĠLECEKTĠR. AYRICA SINAV GĠRĠġ BĠLGĠLERĠNE UÜ WEB SĠTESĠ ÖĞRENCĠ DUYURULARI
BÖLÜMÜNDEN ULAġILABĠLĠR.
ĠġLETME PROGRAMI II.SINIF
ÖRGÜN ÖĞRETĠM
SINAV TARĠHĠ
17.11.2014
SAATĠ
09:55
DERSĠN ADI
ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM
ÖĞRETĠM ELEMANI
SINAV TARĠHĠ
D205
Pazarlama
Öğr.Gazanfer ERBAġLAR
17.11.2014
17.00
D205
Öğr.Gör. Hasan ÖZGÖÇEN
SINIFI
SAATĠ
SINIFI
18.11.2014
13:00
D205
Yönetim ve Organizasyon
18.11.2014
17:50
D205
20.11.2014
13:00
D205
Finansal Yönetim
Öğr.Gör.Sevgi SEZER
20.11.2014
19.30
D102
19.11.2014
09:55
D205
SatıĢ Yönetimi
Öğr.Gör.Hasan ÖZGÖÇEN
19.11.2014
17:00
D205
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
21.11.2014
14:50
D106
DıĢ Ticaret ĠĢlemleri
21.11.2014
17:00
D205
14.11.2014
09:00
D205
GiriĢimcilik ve K.Ġ.Yön.
Öğr.Gör.Tezcan AYDIN
14.11.2014
20:20
D205
12.11.2014
13:00
D205
Mali Tablolar Analizi
Öğr.Gör. Sevgi SEZER
11.11.2014
19:30
D205
Öğr.Gör.Sevgi SEZER
13.11.2014
17.00
D205
Öğr.Gör. Gazanfer ERBAġLAR
12.11.2014
19:30
D205
13.11.2014
09:00
D205
Ticaret Hukuku
11.11.2014
09:55
D205
E-Ticaret
Öğr.Gör.Gazanfer ERBAġLAR
Bölüm BaĢkanı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
415 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content