close

Enter

Log in using OpenID

buraya - Mezitli Belediyesi

embedDownload
MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI
Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 4 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü
ile aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak ihale ile şartnamede belirtilen şartlarda kiraya verilecektir.
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN
Mahallesi Mevkii
No
1- Çankaya Mah.F.Pınarı Cad.
142/C
2- Çankaya Mah.F.Pınarı Cad.
142/F
3- Menderes Mah. BHP Cad. Kiler altı 12
4- Seymenli Mah. GMK Bulv.
1111/C
Cinsi
işyeri
işyeri
Depo
işyeri
(M²) Ada/Parsel Muhammen Bedeli
20
107/8
6.000,00 TL
20
107/8
6.000,00 TL
248
702/3
13.000,00 TL
26
228/1
3.600,00 TL
G.Teminat
Gün
180,00 TL 29/01/2015
180.,00 TL 29/01/2015
390,00 TL 29/01/2015
108,00 TL 29/01/2015
Saat
14,10
14,25
14,40
14,50
Süresi
3yıl
3yıl
3yıl
3yıl
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale
ilanında belirtilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar ve eksik
evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nüfus cüzdanı sureti,
Türkiye de tebligat için adres beyanı,
% 3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,
Şartname bedelinin (50,00 TL) ödendiğine dair makbuz
Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve
sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza
sirküleri.
7. Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
8. 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar,doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
27 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content