close

Enter

Log in using OpenID

Alpaslan MAYADAĞLI

embedDownload
Alpaslan MAYADAĞLI
Doğum Tarihi: 01.11.1961
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Lisans
Y. Lisans
Tıpta Uzmanlık
İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
/ Radyasyon Onkolojisi
Üniversite
Yıl
İstanbul Universitesi
1984
İstanbul Universitesi
1991
Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :
‘‘İNOPERABL
MEME
KANSERİNDE
RADYOTERAPİNİN YERİ ’’
İNDÜKSİYON
KEMOTERAPİSİ
VE
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 1991,
İSTANBUL.
Tez Danışman : Prof. Dr. Reha Uzel
Görevler:
Görev
Unvanı
Pratisyen.
Dr.
Ar.Gör.
Uzman Dr.
Klinik Şefi
Görev Yeri
Yıl
Çemişgezek Sağlık Ocağı / Tunceli
1984-1986
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi ABD.
1986-1991
İstanbul Üniversitesi
Radyasyon Onkolojisi Kliniği
1992-2000
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2001-2013
Yönetilen Doktora Tezleri:
1- A. Yılmaz, A. Mayadağlı
‘Beyin Metastazlı Hastalarda İki Değişik Radyoterapi Fraksiyonunun ve Prognostik
Faktörlerin Sağkalıma Etkisi’ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İstanbul-2005
2- G. Dilek, A. Mayadağlı.
‘Pelvik Bölgeye Radyoterapi Uygulanan Serviks kanserli Hastalarda Oluşan Yan Etkilerle
Serum Nitrik Oksit Seviyesi Arasındaki İlişki’ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi İstanbul-2006
3- H. Tepetam, A. Mayadağlı.
‘Glioblastoma Multiforme Tanılı Hastalarda Radyoterapi Öncesi ve Radyoterapi Sonrası
Beyin SPECT ‘in Prognostik Önemi ve Ki-67 İle Beyin SPECT’ in Korelasyonu’ Dr. Lütfi
Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul-2007
4- C. Parlak, A. Mayadağlı.
‘Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarda Kemoradyoterapi Öncesi
İndüksiyon Kemoterapisi.’ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul2007
5- F. Tuğrul, A. Mayadağlı.
Glioblastome Multiformede Konkomitan Temozolomidle Hipofraksiyone Radyoterapi’ Dr.
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul-2008
6- Ö. Demir, A. Mayadağlı.
‘Değişici Epitelyum Hücreli Mesane Kanserinin Mesane Koruyucu Yaklaşımla Tedavisinde
İndüksiyon Kemoterapisi Sonrası Kemoradyoterapi’ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve
Araştırma Hastanesi İstanbul-2008
7- Ş.G. Karabulut, A. Mayadağlı.
‘Lokal İleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer kanserinde Protein Kinaz B/ AKT İleti Yolunun
Prognozla İlişkisi.’ Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul- 2009
8- A. F. Oruç, A. Mayadağlı.
‘Malign Plevral Mezotelyomada Sağkalımı Etkileyen Faktörler’ Dr. Lütfi Kırdar Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul- 2009
Projelerde Yaptığı Görevler :
1- BREAST CANCER PRACTICE PATTERN STUDY GROUP. Treatment approaches for
metastatic breast cancer in Turkey.Sorumlu Araştırıcı (2005)
2- Cariatide Çalışma Grubu. Cariatide Çalışması:Postmenopozal Hormona Duyarlı Erken
Evre Meme Kanseri Olan kadınlarda Eğitim Destek Materyali Sağlanmasının Adjuvan
Aromataz İnhibitörü Tedavisine Uyum ve Devamlılık Oranları Üzerindeki Etkisinin
Değerlendirilmesi. Sorumlu Araştırıcı. İstanbul 2008.
3- Lapatinib Combined With Letrozole Versus Letrozole and Placebo As First-Line
Therapy for Postmenopausal Hormone Receptor– Positive Metastatic Breast Cancer.
Sorumlu araştırıcı, 2009.
4- Endokrin Tedaviye Yanıt Veren Postmenopozal Erken Evre Meme Kanserli Hastalarda, 2–
3 Yıl Adjuvan Tamoksifen Tedavisini Takiben Aromataz İnhibitörü Tedavisinin Yaşam
Kalitesi ve Güvenlilik Üzerine Etkilerinin Değerlendirildiği Müdahalesiz Gözlem ÇalışmasıTAMARA., Sorumlu Araştırıcı. İstanbul ,2009.
İdari Görevler :
Klinik Şef Yardımcısı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi
Kliniği, 1997-2000.
Klinik Şefi, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi
Kliniği, 2001- 2013
Başhekim yardımcısı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001- 2005
Başhekimlik, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2005- 2008.
Dernek Yönetim Kurulu Üyeliği, Ulusal Radyasyon Onkolojisi Derneği 2004- 2010.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Ulusal Radyasyon Onkolojisi Derneği
Bilimsel Dergilerde Hakemlik Kurulu Üyeliği:
1.Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi ,( Editör Yardımcılığı)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
282 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content